Main  History  Search  Repository tree

[BACK] Return to bonit_index_01_la_1870.raw CVS log [TXT][DIR] Up to [CVSROOT] / texts / archimedes / raw

File: [CVSROOT] / texts / archimedes / raw / bonit_index_01_la_1870.raw
Go to path:
 (download) - view tree
Revision 1.1, Tue Jul 2 10:04:20 2002 UTC (15 years, 1 month ago) by bcfuchs
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
adding from old repository

<P N=3>
<HEAD><G>*a</G></HEAD>
<P><G>a fwnh_en</G> (cf h v) <G>po</G> 20. 1456 b27. &mdash; <G>qh/lea o(/sa ei)s a e)pek-
teino/menon teleuta_| po</G>21. 1458 a12. &mdash; <G>ai( a)po\ tou_ a a)po-
fa/seis posaxw_s *md</G> 22. 1022 b32, <G>dixw_s, tw_| mh\ e)/xein, tw_|
fau/lws e)/xein *ag</G> 12. 77 b24. <G>sxedo\n e)pi\ e)nanti/ois le/gontai
c</G> 4. 978 b22. &mdash; <G>*a*b*g</G> signa terminorum in prima syllo-
gismorum figura <G>*aa</G> 4 al.
<P><G>a) a/zein qermo/n mb</G>8. 367 b2. opp <G>fusa_n pld</G> 7. 964 a11. <G>o(
a)a/zwn a)qro/on e)kpnei_ to\n a)e/ra pld</G> 7. 964 a16.
<P><G>a)asmo/s, a)qro/ou</G> (<G>a)e/ros</G>) <G>e)/kpneusis pld</G> 7. 964 a18.
<P><G>*)/aba, *)/abantes. *)/aba h( *fwkikh/, *)/abantes po/qen| w)noma/-
sqhsan</G> f 559. 1570 a36, 38.
<P><G>a)bare/s</G>, opp <G>to\ e)/xon ba/ros *oa</G> 8. 277 b19. <G>*mg</G> 2. 1004 b14.
<P><G>a)batw/tatos to/pos oi( ta/foi pk</G> 12. 924 a5.
<P><G>*)abdhri/ths. *dhmo/kritos o( *)a. *og</G> 4. 303 a4. <G>mb</G> 7. 365 a19.
<G>an</G> 2. 470 b28. <G>*zgb</G> 6. 742 b20. <G>d</G>1. 764 a7.
<P><G>a)be/baios fili/a</G>, opp <G>be/baios heh</G> 2. 1236 b9. <G>a)be/baioi *hi</G>12.
1172 a9. <G>h( lei/a sa\rc kai\ eu)fue/a kai\ a)be/baion shmai/nei f</G>2.
806 b23. &mdash; <G>fanta/smata a)be/baia</G> (veluti <G>lampa/des, doki/-
des, pi/qoi</G>) <G>k</G> 4. 395 b15. <G>o)fqalmo\s a)be/baios *zia</G> 10. 492 a12.
<P><G>a)belteri/a kai\ nwqro/ths *rb</G> 15. 1390 b30. <G>a)belteri/a</G>, dist <G>po-
nhri/a r</G>5. 1426 b32, 30. <G>deisidai/mwn a)/neu a)belthri/as</G> (<G>a)bel-
teri/as</G> Bk^{2}) <G>*pe</G>11. 1315 a3. hoc loco et <G>ob</G> 1352 b8 <G>a)bel-
thri/a</G> cum codd Bk scripsit.
<P><G>a)be/lteros r</G> 5. 1426 b36. &mdash; <G>o(/soi e)co/fqalmoi, a)be/lteroi
f</G> 6. 811 b23.
<P><G>a)bi/astos suste/lletai h( tou_ pneu/matos fu/sis *zk</G> 10. 703 a21.
<P><G>a)blabh/s</G>. act <G>o(/sa a)blabh_ tw_n h(de/wn, xara\ a)blabh/s *pq</G> 5.
1339 b25. 7. 1342 a16. &mdash; <G>perittw/mata u(darh_ gi/netai kai\
a)blabh\ pkh</G>1. 949 b1. &mdash; pass <G>sklhro/derma o)/nta ta\ o)/m-
mata a)blabe/stera a)\n h)_n *zmb</G>13. 657 a22. <G>e)th/rhsan a)bla-
bei_s tou\s neani/skous k</G> 6. 400 b5.
<P><G>a)/bolos i(/ppos</G> (i e <G>o( mh/pw beblhkw\s tou\s o)do/ntas</G>) <G>*ziz</G> 22.
576 b15.
<P><G>a)/brwtos q</G> 144. 845 a20. <G>xumoi\ a)/brwtoi kai\ a)/potoi md</G> 3.
380 b3. <G>i)xqu/dia a)/brwta</G> sim <G>*zib</G>14. 505 b20. <G>d</G>5. 531 a2.
<G>i</G> 28. 618 a1. <G>*zmd</G>5. 681 a5. <G>karpoi\ kata\ sumbebhko\s a)/brw-
toi fta</G> 5. 820 b4. <G>dia\ ti/ ta\ me\n a)/brwta ta\ de\ brwta/
pk</G> 6. 923 a25.
<P><G>*)/abudos q</G> 31. 832 b17. eius res publicae <G>*pe</G> 6. 1305 b28,
1306 a31. &mdash; <G>*)abudhnoi/</G>, eorum inventum oeconomicum
<G>ob</G> 1349 a3.
<P><G>a)gaqodaimoniasth/s heg</G> 6. 1233 b3 (<G>a)gaqodaimonisth/s</G> e
cod Mb Fr).
<P><G>*)agaqoklh_s, basileu\s *sikeliwtw_n q</G> 110. 840 b23.
<P><G>a)gaqo/s, belti/wn. be/ltistos, a)mei/nwn, a)/ristos</G> (<G>krei/ttwn,
kra/tistos</G> v s h v).
<P><G>to\ a)gaqo/n</G> 1. <I>notio.</I> <G>kalw_s a)pefh/nanto ta)gaqo/n, ou(_ pa/nt)
e)fi/etai: to\ au(tou_ e(/neka kai\ mh\ a)/llou ai(reto/n, to\ ou(_ e(/neka kai\
to\ te/los</G> sim <G>*ha</G> 1. 1094 a3. 5. 1097 a18, 20. <G>e</G>7. 1131 b23.
<G>hmb</G> 7. 1205 b35. <G>hea</G>8. 1218 b6. <G>*ra</G>6. 1362 a22, 1363 a9.
7. 1363 b13, 1364 b17, 25. <G>*pa</G> 2. 1252 b34. <G>b</G>8. 1269 a4.
<G>g</G>12. 1282 b15. MA 3. 983 a32 Bz. 7. 988 b9. <G>b</G>2. 996 a24.
<G>k</G> 1. 1050 a36. <G>l</G> 10. 1075 a37. <G>tg</G> 1. 116 a19 al. <G>o)/ntos tino\s
qei/ou kai\ a)gaqou_ kai\ e)fetou_ *fa</G>9. 191 a17. <G>*zk</G> 6. 700 b25. <G>ta)-
gaqo\n kai\ to\ eu)_ *ha</G>6. 1097 b27. <G>ou)dei\s u(polamba/nwn pra/ttei
para\ to\ be/ltiston *hh</G>3. 1145 b26. <G>o)rekto/n e)stin h)\ to\ a)ga-
qo\n h)\ to\ faino/menon</G> (sive <G>dokou_n</G>) <G>a)gaqo/n yg</G> 10. 433 a28. <G>*pa</G>1.
1252 a3. <G>heh</G> 2. 1235 b26. <G>*md</G> 2. 1031 b26. <G>*fb</G> 3. 195 a26.
<G>*zk</G>6. 700 b28. <G>to\ a)lhqw_s kai\ prw/tws a)gaqo\n qeio/teron h)\ w(/st)
ei)_nai pro\s e(/teron *zk</G>6. 700 b33. <G>a)gaqa/</G> def et enumerantur
<G>*ra</G> 6. <G>to\ a)gaqo\n ou)k e)/stin e)n ge/nei, a)ll) au)to\ ge/nos</G> K11.
14 a23. <G>pote/rws e)/xei h( tou_ o(/lou fu/sis to\ a)gaqo\n kai\ to\ a)/riston
*ml</G> 10. 1075 a12. <G>to\ be/ltion kai\ to\ timiw/teron pro/teron th_|
fu/sei</G> K12. 14b4. <G>be/ltion kai\ qeio/teron h( a)rxh\ h( kinou_sa *zgb</G>1.
732 a3, 7. cf <G>*hh</G>9. 1151 a25. <G>to\ be/ltion a)ei\ u(polamba/no-
men e)n th_| fu/sei u(pa/rxein *fq</G> 7. 260 b22. 6. 259 a11. <G>p<*>n h(
fu/sis h)\ dia\ to\ a)nagkai_on poiei_ h)\ dia\ to\ be/ltion *zga</G>4. 717
a16. <G>b</G> 1. 731 b23, 21. 4. 738b1. cf <G>fu/sis</G> 2 c. <G>a)ei\ to\ xei_-
ron tou_ belti/onos e(/neke/n e)stin *ph</G> 14. 1333 a22. <G>hmb</G> 10. 1208
a13, 18. <G>tw_n a)gaqw_n a(pa/ntwn ai)/tion au)to\ ta)gaqo/n</G> MA 4.
985 a10. <G>ou)k ei)_nai/ ti au)toagaqo/n *mb</G>2. 996 a28. idea boni
refutatur <G>*ha</G> 4. <G>hea</G> 8. <G>hma</G> 1. 1182 b10-1183 b8. <G>ta)gaqo\n
le/getai i)saxw_s tw_| o)/nti, e)n pa/sais tai_s kathgori/ais, o(mw/-
numon *ha</G> 4. 1096 a20, 23. <G>hma</G> 1. 1183 a9. <G>b</G> 7. 1205 a9.
<G>hea</G> 8. 1217 b26. <G>ta</G> 15. 107 a11, 106 a4. <G>tiqe/ntes e)n th_| tw_n
a)gaqw_n sustoixi/a| to\ e(/n *ha</G> 4. 1096 b6. <G>a)gaqo(n kata\ tou\s
*puqagorei/ous to\ decio\n kai\ a)/|nw kai\ e)/mprosqen</G> f 195. 1513 a24.
<G>to\ a)gaqo\n tou_ peperasme/nou *hb</G> 5. 1106b30 (cf <G>*fq</G> 6. 259 a11).
&mdash; <G>ta)gaqo\n oi)kei_o/n ti kai\ dusafai/reton *ha</G> 3. 1095 b25. <G>to\
a)gaqo\n a(plou_n, to\ kako\n polu/morfon heh</G> 5. 1239 b11.
<P>2. <I>species</I> <G>tou_ a)gaqou_</G> distinguuntur. <G>ta)gaqa\ ta\ me\n kaq)
au(ta/, e(/tera de\ dia\ tau_ta: ta\ me/n e)sti te/lh, ta\ d) ou) te/lh
*ha</G>4. 1096 b13. <G>hma</G>2. 1184 a3-14. <G>ta)gaqo\n kai\ to\ a)/riston,
to\ a)kro/taton tw_n praktw_n a)gaqw_n *ha</G> 1. 1094 a22. 2. 1095
a17. <G>to\ a)/riston a)gaqo/n</G>, syn <G>te/leion a)gaqo/n hma</G> 2. 1184 a36.
4. 1184 b36, 1185 a1, 2. <G>to\ te/leion a)gaqo\n au)/tarkes *ha</G> 5.
1097 b8. <G>*pa</G> 2. 1253a1. &mdash; <G>to\ prakto\n a)gaqo\n te/los tw_n
praktw_n a(pa/ntwn *ha</G>5. 1097 a22. <G>hea</G> 8. 1218 b6. <G>*zk</G> 6. 700
b25. <G>tw_n a)gaqw_n ta\ me/n e)stin a)nqrw/pw| prakta/, ta\ d) ou)/
hea</G> 7. 1217 a31. <G>a)gaqo\n a)nqrw/pinon ti/ *ha</G> 6. 1098 a16. 1.
1094 b7. opp <G>qew_n hma</G> 1. 1182 b3-5. <G>tau)to\n a)gaqo\n e(ni\
kai\ po/lei *ha</G>1. 1094 b7. <G>o( au)to\s bi/os a)/ristos e(ka/stw| kai\ koinh_|</G>
<P N=4>
<H><G>a)gaqo/s</G></H>
<G>tai_s po/lesi *ph</G>3. 1325 b31. <G>a)gaqo\n politiko/n *pg</G> 12. 1282
b17. <G>hma</G> 1. 1182 b5. &mdash; <G>to\ a)gaqo\n dixw_s, to\ me\n a(plw_s
to\ de\ tini/ *hh</G>13. 1152 b27 Fr. <G>e</G> 2. 1129 b3 sqq. <G>a</G> 1. 1094
b17. <G>heg</G> 1. 1228 b18. <G>h</G> 2. 1235 b31, 1236 b26, 1237 a27.
15. 1248 b29. <G>*ph</G> 13. 1332 a23. (<G>a)gaqa\ a(pla_</G> i e <G>ta\ a(-
plw_s a)gaqa/ heh</G>2. 1238 b6, 7). <G>e(/kaston i)di/ou a)gaqou_ o)re/getai
hea</G> 8. 1218 a32. <G>to\ e(ka/stou a)gaqo\n sw/zei e(/kaston *pb</G> 2.
1261 b9. <G>e(\n peri\ e(/kaston ei)_dos to\ be/ltiston hed</G> 4. 1231 b36.
&mdash; <G>a)gaqo\n kuri/ws</G>, dist <G>fu/sei *hz</G> 13. 1144 b7. &mdash; <G>tou_ a)gaqou_
to\ me\n e)ne/rgeia to\ d) e(/cis *hh</G> 13. 1152 b33. <G>q</G> 6. 1157 b6. &mdash;
<G>ta)gaqa\ trixh_|, e)kto/s, peri\ sw_ma, peri\ yuxh/n *ha</G> 8. 1098
b12. <G>i</G> 9. 1169 b10. <G>heb</G>1. 1218 b32 sqq. <G>hma</G>3. 1184 b1-6.
<G>b</G>3. 1200 a13. 6. 1202 a30. <G>*ra</G> 5. 1360 b25. <G>r</G> 36. 1440 b16.
<G>ta\ e)cwterika\ a)gaqa/ *ph</G>1. 1323 b25. <G>tw_n e)kto\s a)gaqw_n
ai)/tion tau)to/maton *ph</G> 1. 1323 b27. &mdash; <G>a)gaqa\ o(mologou/mena
ti/na *ra</G> 6. 1362 b10-29. <G>a)gaqa\ e)/ntima *rb</G> 11. 1388 a31,
b10. <G>a)gaqa\ perima/xhta *pb</G> 9. 1271 b7. <G>a)llo/trion a)gaqo\n h(
dikaiosu/nh *he</G> 3. 1130 a3. <G>yeudh_ a)gaqa/ *pd</G>12. 1297 a11. &mdash;
<G>tw_n mh/te a)gaqw_n mh/te kakw_n a)nti/qesis pro\s ta\ mh/te
a)gaqa\ mh/te kaka/</G> f 121. 1498 b31, 40.
<P>3. <I>synonyma.</I> <G>tw_| a)gaqw_| kai\ kakw_| e)n tw_| au)tw_| ge/nei
to\ a)lhqe\s kai\ to\ yeu_dos yg</G> 7. 431 b11. <G>to\ a)gaqo\n</G>, dist <G>to\
kalo/n *mm</G> 3. 1078 a31 (cf coniuncta <G>a)gaqo/n</G> et <G>kalo/n *md</G> 1.
1013 a22. <G>n</G> 4. 1091 a30, 36). <G>hmb</G> 9. 1207 b30. <G>heh</G> 15.
1248 b18 Fr. <G>a)gaqa\ me/n, e)paineta\ d) ou)/ heh</G> 15. 1248 b25.
<G>a)gaqo/n</G>, dist <G>h(du/, xrh/simon</G> (sive <G>sumfe/ron</G>) <G>*hq</G>2. 1115 b19.
<G>heh</G> 2. 1236 a13. <G>hmb</G> 11. 1209 a17. <G>*aa</G> 1. 24 a 22. 40. 49
b10. <G>*rb</G> 13. 1390 a1 (cf <G>a</G> 3. 1358 b22, 23. 6. 1362 a20).
<G>to\ a(plw_s a)gaqo\n kai\ h(du\ a(plw_s e)sti/n *hq</G>4. 1156 b22, 15.
<G>hmb</G> 11. 1209 a7, b32 sqq.
<P><G>a)gaqo/s. oi( a)gaqoi\ peri/ ti gigno/menoi *pe</G> 11. 1315 a4.
<G>i(/ppos a)gaqo\s dramei_n, maqei_n *hb</G>5. 1106 a20. <G>*zu</G>15. 616 a11.
<G>a)gaqoi\ fagei_n *zu</G>34. 619 b31. <G>f</G>3. 808 b2. <G>a)mei/nwn si/dhros
poi_os md</G>6. 383 b4. <G>ai( koxli/ai po/te a)mei/nous</G> (sc <G>pro\s to\ fa-
gei_n</G>) <G>*zie</G> 12. 544 a22. <G>i(/n) au)to\s au(tou_ tugxa/nei be/ltistos
w)/n</G> (Eur fr 183) <G>*ra</G> 11. 1371 b33. <G>o( eu)/qumos mh\ e)pisper-
xh\s a)ll) a)gaqo\s faine/sqw f</G> 3. 808 a7. &mdash; <G>a)gaqo/s</G>, syn <G>spou-
dai_os *pg</G>16. 1287 b12. coni syn <G>fro/nimos *hz</G> 13. 1144 b1.
<G>*pg</G>4. 1277 a15. <G>tg</G> 1. 116 a15. <G>a)gaqo\s kat) a)reth/n, kat)
a)reth\n telei/an *rb</G>4. 1381 a27. <G>*pa</G> 6. 1255 a21. <G>h</G>4. 1276
b33. <G>a)gaqo/s e)stin w(_| ta\ fu/sei a)gaqa/ e)stin a)gaqa/ heh</G>15.
1248 b27. <G>ou)x oi(_o/n te a)gaqo\n ei)_nai a)/neu fronh/sews, mh\ xai/-
ronta tai_s kalai_s pra/cesin *hz</G> 13. 1144 b31, a36. <G>a</G> 9. 1099
a17. <G>a)/ristos o( kai\ pro\s e(/teron xrw/menos th_| a)reth_| *he</G> 3. 1130
a7. <G>gnw/mh| a)ri/sth| ti/ e)sti *ra</G> 15. 1375 a30, b17, 1376 a19.
<G>b</G>25. 1402 b34. <G>o( a)gaqo\s fi/los di) au(to/n, ei(_s au)to\s au(tw_|,
fi/los, o)rekto\s au)to\s au(tw_| *hq</G> 5. 1157 a18 sqq. <G>heh</G> 5. 1239
b12. 6. 1240 b15, 19. <G>a)gaqo/s te kai\ eu)dai/mwn a(/ma gi/gnetai
a)nh/r</G> (secundum Platonem) f 623. 1583 a17. <G>gi/nesqai a)ga-
qou\s fu/sei, e)/qei, didaxh_| *hk</G> 10. 1179 b19 sqq, 1180 b25.
<G>a)gaqo\s a)nh/<*></G>, dist <G>a)gaqo\s poli/ths *he</G> 5. 1130 b29. <G>*pd</G> 7.
1293 b6. <G>zwh\ a)ri/sth *ph</G> 1. <G>*oa</G> 9. 279 a21. syn <G>a)/rista e)/xein
*ob</G> 12. 292 a22, b5. <G>a)ri/sth politei/a *pg</G> 13. 1284 b25. <G>o( au)-
to\s o(/ros tw_| te a)ri/stw| a)ndri\ kai\ th_| a)ri/sth| politei/a| *ph</G>15.
1334 a13. &mdash; <G>a)gaqoi/, belti/ous, a)/ristoi</G>, syn <G>eu(genei_s *pe</G> 1.
1302 a1. <G>b</G>6. 1266 a21. <G>g</G>7. 1279 a35. 11. 1281a40. <G>e)c a)ga-
qw_n a)gaqoi/ *pa</G> 6. 1255 b2. <G>g</G>13. 1283 a36. <G>*ra</G> 9. 1367 b30.
&mdash; <G>tu/xh a)gaqh/ *fb</G> 5. 197 a25. <G>*mk</G> 8. 1065 a35. &mdash; <G>bota/nh
suntelou_sa pro\s a)mbluwpi/an a)/rista q</G>171. 847 a2. <G>a)/riston
me\n u(/dwr</G> (Pind Ol 1, 1) <G>*ra</G> 7. 1364 a28. &mdash; <G>be/ltion i)/sws
dielqei_n hmb</G>11. 1208 b7. <G>ou) be/ltion</G> (i e <G>ou)k a)gaqo/n</G>) <G>ti</G>25.
<H><G>a)gapa_n</G></H>
180 b12. &mdash; <G>a)gaqw_s te</G> 7. 136 b28. <G>a)gaqw_s e)/xein *rb</G>11.
1388 b6. <G>a)/rista e)/xein *ob</G> 12. 292 a22, b5. &mdash; <G>a)ri/stws
fta</G> 6, 820 b36.
<P><G>*)aga/qursoi. e)n *)a. a)/|dousi tou\s no/mous piq</G> 28. 920 a1.
<P><G>*)aga/qwn</G>. eius versus afferuntur <G>*hz</G> 2. 1139 b9 (fr 5), <G>z</G>4.
1140 a19 (fr 6). <G>heg</G> 1. 1230 a1 (fr 7). <G>*rb</G>19. 1392 b7 (fr 8),
<G>b</G>24. 1402 a9 (fr 9), iidem versus (fr 9) resp <G>po</G>18. 1456
a24. 25. 1461 b15. &mdash; eius <G>*)ili/ou pe/rsis po</G> 18. 1456 a18, fort
resp <G>po</G>23. 1459 b6. <G>e)n tw_| *)aga/qwnos *)/anqei po</G>9. 1451 b21,
<G>to\n *)axille/a belti/w e)poi/ei po</G>15. 1454 b14 (? Nauck fr tr
p 594). <G>h)_rce tou_ a)/|dein e)mbo/lima po</G> 18. 1456 a30. <G>w(/sper
*)antifw_n e)/fh pro\s *)aga/qwna heg</G>5. 1232 b8.
<P><G>a)/galma</G>, coni <G>grafh/ *ph</G>17. 1336 b15. <G>to\ th_s *)aqhna_s a)/-
galma</G> f 402. 1545 a24, 33.
<P><G>a)galmatopoio\s *ha</G>6. 1097 b25. <G>a)g. *feidi/as k</G>6. 399 b33.
<G>a)g. h)\ grafeu\s h)qiko/s *pq</G>5. 1340 a38.
<P><G>*)agame/mnwn *hq</G>13. 1161 a14. <G>*pg</G> 14. 1285 a11. <G>pologu/-
naios</G> f 172. 1506 b30. versus Homerici afferuntur <G>ti</G>4. 166
b7 (B 15. v l cf Wolf Prol p CLXVIII). <G>*pg</G> 16. 1287 b14
(B 372). <G>*rg</G>11. 1413 a32 (I 388). f 144. 1502 b30 (<G>*g</G>277).
<G>e)pita/fion e)pi\ *)agame/mnonos</G> f 596. 1575 a29. &mdash; <G>*)agame/mnwn</G>,
tragoedia Aeschyli f 575. 1572 b22, 26. &mdash; <G>*)agamemno-
ni/dais qusi/a e)n *ta/ranti q</G> 106. 840 a8.
<P><G>a)game/nws n. a)/gasqai</G>.
<P><G>a)/gan. to\ mhde\n a)/gan *rb</G>21. 1395 a20 (cf <G>paroimi/a</G>). <G>pa/nta
a)/gan pra/ttein para\ to\ *xilw/neion, h(_tton a)/gan a(/panta poiei_n
h)\ dei_ *rb</G> 12. 1389 b4. 13. 1389 b17. <G>to\ a)/gan ou) sw/fronos
*hh</G>3. 1146 a12. &mdash; <G>a)/gan yuxro/n, chro/n mb</G>8. 366 b6. <G>a)/gan
a)/topon *ph</G>2. 1324 b23. <G>a)/gan despotiko/s *pe</G> 6. 1306 b3. <G>h(
a)/gan e)leuqeri/a *pe</G>12. 1316 b24. &mdash; non raro adiectivo post-
ponitur, <G>e)k pollw_n a)/gan *ph</G> 4. 1326 b4. <G>*zig</G> 19. 521 a12.
<G>poihtikw_s ga\r a)/gan, semno\n a)/gan kai\ tragiko/n *rg</G>3. 1406
b11, 8 al.
<P><G>a)ganaktou_si dia\ th\n u(peroxh/n *rb</G>2. 1379 a6.
<P><G>a)gapa_n</G>, syn <G>tima_n</G> K12. 14 b6. <G>*hk</G>9. 1179 a27, syn <G>bou/le-
sqai, ai(rei_sqai, diw/kein *ha</G>3. 1095 b17. 4. 1096 b10. <G>g</G>14.
1119 a19. <G>a)gaph/sas th\n ko/rhn dia\ to\ ka/llos</G> f66. 1487 a2.
<G>di) au(to\ a)gapa_sqai *ha</G> 3. 1096 a8 (cf 1. 1094 a19). <G>k</G> 7.
1177 b1. MA1. 980 a23. <G>ai( a)gapw/menai h(donai/ *hk</G>10. 1180
a14. syn <G>xai/rein tini/ *hg</G> 13. 1118 b4. syn <G>xari/zesqai tini
*hi</G>8. 1168 b33, 1169 a3 (<G>oi( *lu/kioi a)gapw_si to\ tri/xwma
forei_n ob</G> 1348 a29). <G>to\ filei_sqai a)gapa_sqai/ e)stin au)to\n
di) au(to/n *ra</G>11. 1371 a21. syn <G>filei_n *hi</G>8. 1168 a29. <G>e(/ka-
stos peri\ tau_ta e)nergei_, a(\ ma/list) a)gapa_| *hk</G>4. 1175 a13.
<G>a)gapa_n th\n qewri/an *zma</G>5. 645 a14. <G>oi( eu)_ pepoihko/tes fi-
lou_si kai\ a)gapw_si tou\s peponqo/tas, pa/ntes a)gapw_si ta\ au(-
tw_n e)/rga *hd</G>2. 1120 b14. <G>i</G> 7. 1167 b32, 34, 1168 a4. <G>to\
a)lgou_nti sunalgei_n mh\ di) e(/tero/n ti a)gapa_n qh/somen heh</G>6.
1240 a33. &mdash; <G>a)gapa_n</G> i q contentum esse <G>a)gapw_sin i)/son e)/xon-
tes *pe</G>7. 1307 a18. <G>d</G>5. 1292 b19. <G>mikra\s eu)pori/as a)gapa_n
*ob</G>12. 291 b27. <G>ou)x e(no\s sw/matos a)gapa_n a)po/lausin *rb</G>23.
1398 a23. &mdash; <G>a) gaphto/s. lo/gos suneto\s a)gaphto/s</G> (syn <G>ai(-
reto/s</G>) <G>r</G>1. 1420 b12. <G>to/ te i)/dion kai\ to\ a)gaphto/n *pb</G>4. 1262
b23. <G>dapana_n ei)s ga/mon tou_ a)gaphtou_ heg</G>6. 1233 b2. <G>to\ a)ga-
phto\n mei_zon a)gaqo/n *ra</G>7. 1365 b16, 19. <G>toi_s e)rw_si to\ o(ra_n
a)gaphto/tato/n e)sti kai\ ma_llon ai(rou_ntai *hi</G>12. 1171 b29. &mdash;
<G>a)gaphto/n</G>, opp <G>ka/llion kai\ qeio/teron *ha</G>1. 1094 b9, cf <G>a)ga-
phto/n</G> (sc <G>e)sti/n</G>) c inf, <G>a)gaphto\n kai\ o)li/gous eu(rei_n toiou/tous</G> sim
<G>*hi</G> 10. 1171 a20. <G>k</G>10. 1181 a21. <G>a</G>1. 1094 b19. <G>*zga</G>23.
731 b2, <G>a)gaphto/n</G> (sc <G>e)sti/n</G>) c <G>ei)</G> et optat, veluti <G>a)gaphto\n
ei)/ tis ta\ me\n ka/llion le/goi ta\ d) ou) xei_ron *mm</G>1. 1076 a15.
<P N=5>
<H><G>*)agaph/nwr</G></H>
<G>*hk</G>10. 1179 b18.
<P><G>*agaph/nwr, *)agkai/ou ui(o/s</G> f 596. 1576 b4, 5.
<P><G>a)ga/phsis tw_n ai)sqh/sewn</G> MA1. 980 a22.
<P><G>a)/gasqai to\n nomoqe/thn, tou_ nomoqe/tou to\n skopo/n *ph</G>14. 1333
b18, 13. <G>sfo/dra a)gasqh_nai/ tinos *hh</G>1. 1145 a29. &mdash; <G>a)ga-
me/nws le/gein *rg</G>7. 1408 a18.
<P><G>a)ggei_on, to\ e)/xon, sune/xon tou\s o)/gkous</G> K15. 15 b23. <G>*og</G> 7.
305 b15. <G>to\ a)ggei_on topos metaforhto/s *fd</G>2. 209 b29. 4.
212 a4. cf <G>c</G>2. 976 b18. <G>e)kkri/nesqai, r(ei_n w)/sper e)c a)ggei/ou
*og</G>7. 305 b4. <G>ma</G>13. 349 a34. <G>spa_tqai ei)s to\ a)ggei_on *od</G>5.
312 b13. <G>a)ggei_a satto/mena pka</G>14. 928 b29. <G>tw_n a)ggei/wn
o( puqmh/n pkd</G>5. 936 a32. 8. 936 b13. <G>a)ggei_on mei_zon *zid</G>1.
525 a5. <G>e</G>18. 550 a2. <G>w)|a\ e)kpetto/mena e)n a)ggei/ois a)leeinoi_s
*ziz</G>2. 559 b5. <G>a)ggei_on kh/rinon *ziq</G>2. 590 a25. <G>a)ggei_on oi)/nou,
ke/gxrou en</G>2. 460 a31. <G>*ziz</G>37. 580 b12. <G>h( oi)ki/a a)ggei_on ske-
pastiko\n swma/twn kai\ xrhma/twn *mh</G>2. 1043 a16. <G>xelido/nes
e)n a)ggei/ois</G> (fort i q <G>e)n fwleoi_s, *ziz</G>2. 559 b5) <G>*ziq</G>16. 600
a16. &mdash; <G>a)ggei_a e)n toi_s tw_n zw/|wn sw/masin</G>: <G>pa/nta o(/sa fu/-
sei u(pa/rxei u(gra\ e)n tw_| sw/mati, e)n a)ggei/ois u(pa/rxei, w(/sper
kai\ ai(_ma e)n fleyi\ kai\ muelo\s e)n o)stoi_s, ta\ o\e\ e)n u(menw/desi
kai\ de/rmasi kai\ koili/ais *zig</G> 20. 521 b6. cf <G>*zmg</G> 5. 667 b19.
<G>pn</G>2. 481 a12, 30, veluti <G>fle/bes *zig</G>2. 511 b17. 19. 520b13.
20. 521 b6. <G>*zmg</G> 4. 665 b12, 666 a18. 5. 667 b19. <G>*zgb</G>4.
740a 22 al, <G>koili/a a)ggei_on trofh_s *zib</G> 17. 506 b37. <G>*zmd</G> 5.
680 b33. <G>pk</G>34. 726 b30, <G>a)ggei_a perittw/matos u(grou_ *zmd</G> 1.
676 a35. <G>mb</G>3. 357 b4. <G>masto\s a)ggei_on ga/laktos *zmd</G>11.
692 a12. <G>a)ggei_a pneu/matos *zge</G>7. 787 a3. <G>ak</G> 800 a8, 801
a10, 19. <G>tw_n a)ggei/wn au)/chsis kai\ trofh/ pn</G> 2. 482 a3. 3.
482 b11.
<P><G>a)ggeiw/dhs. mo/rion dektiko\n kai\ a)ggeiw_des *zmg</G>8. 671 a23.
<P><G>a)ggeli/a. ta\ u(/steron dei_tai proagoreu/sews kai\ a)ggeli/as po</G>15.
1454 b5.
<P><G>a)ggeliafo/roi kai\ h(merodro/moi k</G>6. 398 a31.
<P><G>a)/ggos. e)s a)/ggos</G> (Emped 354) <G>an</G>7. 473 b20. <G>e)c a)/ggous k</G>6.
398 b27. <G>o( e)xi_nos a)/ggos ti</G> f 415. 1547 b2.
<P><G>a)/gein e)poi/kous *pe</G>6. 1306 a3. <G>o( h(/lios ta\s te/ssaras w(/ras a)/gwn
tou_ e)/tous k</G>6. 399 a23. <G>a)/gein texnh/n tina pro\s ta\s maqh/seis,
ei)s paidei/an *pq</G>6. 1341 a32, 18. &mdash; <G>a)/gein ei)s ta\ dikasth/ria
*rg</G> 15. 1416 a32. <G>a)go/menos e)pi\ to\ a)poqanei_n, ui(s a)poqanou/-
menos *rb</G> 8. 1386 a19. <G>po</G> 11. 1452 a27. <G>h( e)piqumi/a a)/gei</G>,
opp <G>le/gei feu/gein *hh</G>5. 1147 a34. <G>a)/gesqai u(po\ th_s e)piqu-
mi/as, u(po\ tou_ pa/qous, u(po\ tw_n h(donw_n *hg</G>14. 1119 a2. <G>d</G>11.
1125 b34. <G>h</G>8. 1150 b21. 10. 1151 b11. <G>a)/gein propeth_ to\n
a)kroath/n, ei)s ta\ pa/qh a)/gein to\n a)kroath/n *rg</G>9. 1409 b32.
19. 1419 b25. <G>r</G>35. 1439 b25. <G>a)/gein toi_s no/mois *pe</G>8. 1308
b17. <G>h)_xqai dia\ tw_n e)qw_n, toi_s e)/qesin, e)k ne/wn *ph</G>15. 1334
b12. <G>*ha</G>2. 1095 b4. <G>b</G>2. 1104 b11. <G>a)/gein tou\s basile/as e)pi\
to\ metriw/teron *pe</G>11. 1313 a19. <G>a)/gein ta\s gunai_kas e)pi\ tou\s
no/mous *pb</G>9. 1270 a6. <G>o(po/teroi a)\n u(pere/xwsi, kaq) au(tou\s
a)/gousi th\n politei/an *pd</G>11. 1296 a26. <G>h( fu/sis a)/gei ei)s au)th/n</G>
(<G>au(th/n</G>?) <G>md</G>3. 380 a26. <G>ta\ ei)s th\n telei/wsin a)go/mena th_s
fu/sews *hh</G>13, 1153 a12. <G>a)/gein to\ ti/mion ei)s to\ kalo/n</G> sim
<G>*ra</G>9. 1367 b11. <G>r</G>5. 1427 a28. 37. 1444 a4. <G>ei)s o)/neidos a)/-
gein *hi</G>8. 1168 b15. <G>a)/gein ei)s to\ a)du/naton *aa</G>16. 36 a22.
29. 45 a24, 37, b15. <G>a)/gein ei)s o(\ au)to\s du/natai poiei_n *mz</G>7.
1032 b9. <G>a)/gein</G> (<G>a)na/gein</G> Wz, cf s h v) <G>tou\s lo/gous *aa</G> 32. 47
a21. <G>a)/gein e)pi\ ta\ ei)/dh to\n tiqe/mei)on i)de/as tz</G> 8. 147 a6.
<G>a)/gein ei)s sxh_ma a)nalogi/as, ei)s to\n lo/g:on *he</G> 8. 1133 b1.
<G>yg</G>2. 426 b4. &mdash; <G>a)/gein h(suxi/an *pd</G>13. 1297 b7. <G>a)/. lamprw_s
ta\ *dionu/sia ob</G>1347 a26. &mdash; <G>a)/gein gramma/s ta</G>1. 101 a16.
<G>mb</G>5. 362 b1. <G>h( a)xqei_sa</G> (i e <G>ka/qetos</G>) <G>e)pi\ th\n ba/sin *ob</G>4.
<H><G>a)|gkistrofa/gos</G></H>
287 b8. <G>h)/xqw dia/metros, h)/xqwsan ka/qetoi, e)/stwsan h)gme/nai
mb</G>6. 363 b6. <G>g</G>3. 373 a11. <G>*aa</G>24. 41 b15. <G>ta\ ke/rata xliai-
no/mena a)/getai o(/pou a)/n tis e)qe/lh| *ziq</G>9. 595 b13. &mdash; <G>h(qa/latta
ple/on a)/gei</G> (graviora pondera sustinet) <G>pkg</G>3. 931 b15. &mdash;
<G>a)/gein</G> (pondus habere) <G>trei_s mna_s</G> sim <G>q</G>45. 833 b11. f 248.
1523 b29. 223. 1518 a38. &mdash; <G>a)kte/on tz</G> 8. 147 a6. <G>*pq</G>6.
1341 a18.
<P><G>a)gela/zein. a)gela/zontai fa/ttai, i)xqu_s *ziq</G> 12. 597 b7. <G>i</G>2.
610 b2.
<P><G>a)gelai_os. zw_|a a)gelai_a *pa</G>2. 1253 a8_{1} opp <G>monadika/ *zia</G>1.
487 b34, 488a2, 13, opp <G>sporadika/ *pa</G>8. 1256 a23, cf<G>*zia</G>1.
488 a3. exempla <G>a)gelai/wn zw/|wn</G> universe <G>*zia</G>1. 488 a3-7.
<G>tetrapo/dwn zw|okokou/ntwn *ziq</G> 7. 595 b15. 23. 604 a13. <G>i</G> 50.
632 b7 (<G>mh\ a)gelai_a *ziz</G> 18. 571 b29), <G>o)rni/qwn *ziq</G>12. 597
b29. 3. 593 b22. <G>i</G>25. 617 b21, <G>i)xqu/wn *zu</G> 2. 610 b4. <G>z</G> 14.
568 b25. 17. 570 b21. f 286. 1528 b6. 313. 1531 a28. cf
<G>*ziq</G>13. 598 a28. <G>d</G>11. 538 a29, <G>e)nto/mwn *zu</G>40. 623 b8.
<P><G>a)ge/lh. a)ge/lai gi/nontai a)rre/nwn kai\ qhleiw_n *ziz</G> 17. 570 a23.
<G>ta\s a)ge/las poiou_ntai o(/tan ku/wsin *zu</G>2. 610 b9.
<P><G>a)gelhdo/n</G>, opp <G>kata\ mi/an</G> f 313. 1531 a28.
<P><G>a)ge/neia</G>, coni <G>peni/a, banausi/a *pz</G>2. 1317 b40. <G>a)g. a)kolouqei=
th_| a)neleuqeri/othti ar</G>7. 1251 b16.
<P><G>a)ge)nhtos</G>. (<G>a)du/iaton</G>) <G>a)ge/nhta poiei_n</G> (Agath fr 5) <G>*hz</G>2. 1139
b11. &mdash; <G>a)ge/nhton posaxw_s le/getai *oa</G>11. 280 b6-14. <G>a)ge/-
nhton o(\ e)/sti nu_n, kai\ pro/teron ou)k a)lhqe\s h)_n ei)pei_n to\ mh\
ei(_nai *oa</G>12. 282 a28. <G>o( xro/nos a)ge/nhton *fq</G>1. 251 b15. <G>to/
te a)ge/nhton a)/fqarton kai\ to\ a)/fqarton a)ge/nhton *oa</G>12. 282.
a31. <G>to\ a)ei\ o)\n a(plw_s a)/fqarton kai\ a)ge/nhtoi *oa</G>12. 281 b26.
<G>a)/fqarton kai\ a)ge/nhton, a)ge/nhton kai\ a)/fqarton *fa</G>9. 191 a28.
<G>g</G>4. 203 b8. f 17. 1477 a9. <G>ou)si/ai a)ge/nhtoi kai\ a)/fqartoi *zma</G>5.
644 b22. <G>to\ su/mpan a)nw/leqron kai\ a)ge/nhton k</G>4. 396 a31.
<P><G>a)gennh/s</G>, coni <G>moxqhro/s *hd</G>3. 1121 a26. <G>tw_n politw_n oi( a)gen-
nei_s</G>, opp <G>oi( gennai_oi *pd</G>12. 1296 b22. 13. 1283 a35. <G>oi( a)gen-
nei_s po/teron kat) a)lh/qeian diafe/rousi tw_n eu)genw_n</G> f 82. 1490
a14. <G>bi/os a)gennh/s, ba/nausos, a)gorai_os *ph</G>9. 1328 b40. <G>a)-
genne/statai tw_n e)rgasiw_n</G>, syn <G>banauso/tatai, doulikw/tatai</G>,
opp <G>texnikw/tatai *pa</G>11. 1258 b39. <G>a)lektori/des a)gennei_s</G>, opp
<G>gennai_ai *ziz</G> 1. 558 b16. <G>*zgg</G>1. 749 b31. &mdash; <G>ou)k a)genne/s</G> (<G>e)stin</G>)
<G>e)n e)kei/nois semnu/nesqai *hd</G>8. 1124 b22.
<P><G>a)ge/nnhtos. a)na/gkh ei)_nai/ ti to\ gigno/menon kai\ e)c ou(_ gi/gnetai
kai\ tou/twn to\ e)/sxaton a)/gennhton</G> (<G>a)ge/nhton</G>?) <G>*mb</G>4. 999 b7.
<P><G>a)germo/s po</G>8. 1451 a27.
<P><G>a)/geustos</G> pass <G>h( geu_sis tou_ geustou_ kai\ a)geu/stou yb</G>10. 422
a30. cf 9. 421 b8. &mdash; act <G>a)/geustoi h(donh_s e)leuqeri/ou, tou_ kalou_
*hk</G>6. 1176 b19. 10. 1179 b15.
<P><G>a)gewme/trhtos. e)n a)gewmetrh/tois ou) dialekte/on peri\ gewme-
tri/as *ag</G> 12. 77 b13. <G>a)gewme/trhta e)rwth/mata *ag</G> 12. 77
b16. <G>to\ a)gewme/trhton ditto/n *ag</G>12. 77 b23.
<P><G>a)gh/raton kai\ a)nalloi/wton kai\ a)paqe/s *oa</G>3. 270 b2.
<P><G>a)gh/rws kai\ a)/fqartos o( ko/smos, h( fu/sis k</G>5. 397 a16, 27.
<P><G>*)aghsi/laos. *kina/dwnos e)pi/qesis *pe</G>7. 1306 35.
<P><G>*)aghsi/polis</G> ci Muretus Spgl Bk^{3} coll Xen Hell 4, 7, 2 pro
<G>*(hgh/sippos *rb</G>23. 1398 b32.
<P><G>a(/gios o(/rkos q</G>57. 834 b11.
<P><G>a(gistei_ai tw_n qew_n *oa</G>1. 268 a14.
<P><G>*)agkai_os, o( *poseidw_nos kai\ *)astupalai/as, *sa/mios, filoge/wr-
gos</G> f 530. 1566 a42, 15. <G>*)agaph/nwr, *)agkai/ou u(io/s</G> f 596.
1576 b5.
<P><G>a)/gkistron kai\ o(rmia/ *zmd</G> 12. 693 a23. <G>katapi/nein to\ a)/gki-
stron *zu</G>37. 621 a7.
<P><G>a)gkistrofa/gos *zu</G>37. 621 b1.
<P N=6>
<H><G>a)gkistrw/dhs</G></H>
<P><G>a)gkistrw/dh sw/mata</G> (Democr), dist <G>skalhna/, koi_la, kurta/</G>
f 202. 1514 b28.
<P><G>a)/gkos q</G>138. 844 b11. <G>oi)kei_ bh/ssas kai\ a)/gkh *zu</G> 32. 618b24.
<P><G>a)/gkura kai\ kre/maqra pw_s diafe/rousi *rg</G>11. 1412 a14. <G>ba/l-
lesqai a)gku/ras *zid</G>1. 523 b33. <G>a)/gkurai be/blhntai *zmg</G>7.
670 a10. <G>ai( shpi/ai w)/sper a)gku/rais tai_s proboski/sin o(rmou_-
sin</G> f 317. 1531 b40.
<P><G>a)gkw/n</G>, brachium <G>*zmd</G>10. 688 a3. <G>oi( a)gkw_nes e)k plagi/ou pros-
kei/menoi *zmd</G> 10. 688 a11. <G>e)nanti/ws toi_s a)gkw_sin h( tw_n
w)/mwn e)/xei kamph/ *zib</G>1. 498 a24. &mdash; brachii pars superior
<G>oi(=s braxei_s oi( a)gkw_nes, kai\ oi( mhroi\ w(s e)pi\ to\ polu/ *zia</G>15.
493 b24, 27.
<P><G>*)aglai+/h. *nireu\s *)aglai+/hs</G> (Hom B 672) <G>*rg</G>12. 1414 a3.f596.
1576 a6.
<P><G>a)glao/karpos</G> (Hom <G>h</G> 115, <G>l</G> 589) <G>k</G> 6. 401 a7.
<P><G>a)gleukh/s</G>, opp <G>gluku/s pd</G>12. 877 b25.
<P><G>a)/glwttos kroko/deilos *zmd</G>11. 690 b23.
<P><G>a(gneutika\ zw_|a</G>, opp <G>a)frodisiastika/ *zia</G> 1. 488 b5.
<P><G>a)gnoei_n</G>, opp <G>e)pi/stasqai, ei)de/nai, gignw/skein *ag</G> 1. 71 b6.
<G>*he</G> 10. 1135 a24, 30, 32. <G>ya</G>5. 410 b4. <G>ou)dei\s o(\ proairei_tai
a)gnoei_ *ra</G>9. 1368 b12. <G>a)gnow_n kai\</G> (<G>kai\</G> Bk^{3}, <G>h)\</G> Bk) <G>a)/kwn, e(kw\n
kai\ ei)dw/s *ra</G> 13. 1373 b34. <G>a)gnoou_ntes a(marta/nousin *ra</G> 15.
1375 b18. cf <G>po</G> 14. 1453 b28, 30, 35, 37, 1454 a2, 3. <G>oi(
a)gnoou_ntes fai/nontai a)ndrei_oi ei)_nai *hg</G> 11. 1117 a22-28. &mdash;
<G>a)gnoei_n ti</G>, veluti <G>o( fusiko\s o( peri\ th\n u(/lhn, to\n de\ lo/gon
a)gnow_n ya</G> 1. 403 b8 al. <G>a)gnoei_n peri/ tinos r</G> 20. 1433 b28.
<G>a)gnoei_n</G> cum enunciatione interrog, <G>po/sa politei/as ei)/dh, ti/ le/-
gei o( no/mos</G> al <G>*pd</G>1. 1289 a8. <G>*ra</G> 15. 1375 b18. <G>po</G>5. 1449
b5 (<G>h)gno/htai</G>). &mdash; <G>*)anacago/ras th\n oi)kei/an fwnh\n h)gno/hsen</G>
(i e non intellexit) <G>*ga</G>1. 314 a13. <G>o(/sa ei)ohme/na a)gnoou/mena/
e)stin *rg</G> 10. 1410 b24. &mdash; <G>o(modoci/a kai\ a)gnoou_sin a)llh/lous
u(pa/rceien a)/n *hi</G>6. 1167 a23. &mdash; <G>a)gnoou/ntws tb</G>9. 114 b10.
<P><G>a)/gnoia</G>, opp <G>e)pisth/mh *ab</G>21. 66 b26. <G>g</G>12. 77 b18. <G>*ml</G>10.
1075 b23. cf <G>*zig</G>2. 511 b13. <G>dia\ to\ feu/gein th\n a)/gnoian e)fi-
loso/fhsan</G> MA 2. 982 b20. opp <G>su/nesis ya</G> 5. 410 b2. <G>e)c
a)gnoi/as ei)s gnw_sin metabolh/ po</G>11. 1452 a30. <G>para\ th\n tou/-
twn gnw_sin h)\ a)/gnoian po</G>19. 1456 b13. <G>a)gnoi/as fqora\ a)na/-
mnhsis kai\ ma/qhsis mk</G>2. 465 a22. <G>a)/gnoia</G>, dist <G>yeu_dos, a)pa/th
*mq</G>10. 1052 a2. <G>a)/gnoia kat) a)po/fasin, kata\ dia/qesin *ag</G>16.
79 b23 Wz, cf 12. 77 b18. <G>tz</G> 9. 148 a5. <G>tou/twn eu)i/ato<*> h(
a)/gnoia *mg</G> 5. 1009 a19. <G>a)/gnoia fusikh/ hma</G> 34. 1195 a38.
<G>o(moi/ws e)pi\ tw_n a)/llwn a)gnoiw_n hma</G>34. 1195 a35. &mdash; <G>a)/gnoia
e)le/gxou, paralogismoi\ para\ th\n tou_ e)le)gxou a)/gnoian ti</G>5. 166
b24, 167 a21-35. 6. 168 a18 sqq, b15. &mdash; <G>o( me/llwn poiei_n ti
tw_n a)nhke/stwn di) a)/gnoian po</G> 14. 1453 b35. <G>to\ di) a)/gnoian
pra/ttein</G>, dist <G>a)gnoou_nta pra/ttein *hg</G>2. 1110 b25. <G>e</G>10. 1136
a6-9. <G>to\ met) a)gnoi/as *he</G>10. 1135 b12. (<G>met) a)gnoi/as tw_n
oi)kei/wn kakw_n a)lupo/tatos o( bi/os</G> f 40. 1481 b11). <G>to\ di)
a)/gnoian po/te a)kou/sion *hg</G>2. 1110 b18. <G>heb</G>9. cf <G>hma</G>34. 1195
a26. <G>a)/gnoia h( e)n th_| proaire/sei, h( kaqo/lou, h( kaq) e(/kasta
*hg</G>2. 1110 b31. &mdash; <G>h( di) a)peiri/an kai\ a)/gnoian a)ndrei/a heg</G>1.
1229 a16, b26.
<P><G>a)gnoou/ntws</G> v <G>a)gnoei_n</G>.
<P><G>a)gno/s. *)/artemis a(gnh/</G> (Hom <G>u</G> 71) <G>pi</G> 36. 894 b34. <G>maka/rwn
qe/mis a(gnh/</G> f 624. 1583 a26. <G>a(gne\ qeui_n pre/sbisq) e(kathbo/le</G>
f 621. 1583 a2.
<P><G>a)/gnos, a)f) w(_n fe/rousi me/littai *zu</G>40. 627 a9. <G>a)/gnoi kai\ ba/toi
fta</G>4. 819 b8 (Vitex Agnus castus <I>L</I>).
<P><G>*)/agnwn. *qhrame/nhs o( *(/agnwnos</G> f 370. 1540 a6.
<P><G>a)gnw/s</G> act <G>tw_i) lo/gwn ti</G>22. 178 a26. &mdash; pass <G>a)gnw_tes a)llh/-
lois *pe</G>11. 1313 b5. <G>a(gnw_tes</G>, opp <G>gnw/rimoi, sunh/qeis</G>, syn
<H><G>a)gorai_os</G></H>
<G>oi( a)/pwqen, a)sunh/qeis *ph</G>7. 1327 b40. <G>*rb</G>6. 1384 b25. <G>*hd</G>12.
1126 b25. <G>o( a)gnw/s</G>, opp <G>o( pa/lai fi/los heh</G>2. 1237 b40.
<G>eu)/noia gi/netai kai\ pro\s a)gnw_tas</G> (cf <G>q</G>2. 1155 b35, an <G>a)gnw_tas</G>
active accipiendum est?) <G>kai\ lanqa/nousa *hi</G> 5. 1166 b36. &mdash;
<G>ai( me\n glw_ttai a)gnw_tes, ta\ de\ ku/ria i)/smen *rg</G>10. 1410 b22.
<P><G>a)/gnwstos h( u(/lh kaq) au(th/n *mz</G>10. 1036 a9. <G>a)/gnwston c</G>5.
979 a12. <G>a)/gnwston to\ a)/peiron *rg</G>8. 1408 b27. <G>e)pisthto\n to\
a)/gnwston o(/ti a)/gnwston *rb</G> 24. 1402 a6. <G>a)/gnwstoi a)rxai/</G>,
i e <G>a)napo/deiktoi *ag</G>3. 72 b12. &mdash; <G>a)/gnwsta</G>, opp <G>gnw/rima dia\
sunh/qeian *zia</G>16. 494 b22, 21. &mdash; <G>a)gnwsto/teron</G>, opp <G>pisto/-
teron, gnwrimw/teron</G> (cf s h v) <G>*ab</G>16. 64 b31. <G>te</G>2. 129 b6 sqq.
<G>dia\ th\n a)sunh/qeian a)gnwsto/tera kai\ cenikw/tera *ma</G>3. 995 a2.
<G>a)gnwsto/tera o)no/mata tz</G>11. 149 a5. <G>a)/gnwston o)/noma *mz</G>15.
1040 a11.
<P><G>a)go/natos. ei)/ ti a)go/naton ei)/h tw_n badizo/ntwn *zp</G>9. 709 a3. &mdash;
<G>a)go/natoi oi( ku/amoi</G> f 190. 1512 a8.
<P><G>a)goni/a. i(/ppos, o)/nos eu)fuei_s pro\s th\n a)goni/an *zgb</G>8. 748 b8.
<G>th_s a)goni/as ai)/tia *zgb</G>7. 746 b20, 25, 29, 31. <G>d</G>2. 767 a27.
<G>le/ontos a)goni/as th_s u(/steron ti/ to\ ai)/tion *zgg</G> 1. 750 a31.
<G>a)goni/a ti/s i)ath/, ti/s a)ni/atos *zgb</G>7. 746 b20.
<P><G>a)/gonos</G> vel cum gen coniungitur vel absol ponitur, <G>*sikeli/a
a)/gonos lagw_n</G> f 527. 1565 a 7. <G>h( o(mi/xlh a)naqumi/asis a)/gonos
u(/datos k</G>4. 394 a20. <G>h( o(mi/xlh nefe/lh a)/gonos ma</G>9. 346 b35.
<G>a)/gona spermatikh_s e)kkri/sews a)mfo/tera</G> (<G>gunai_kes kai\ paidi/a</G>)
<G>*zge</G>3. 784 a5. &mdash; <G>a)/gonos</G>, i e <G>ou)k e)/xwn spe/rma</G>: <G>oi( a)/gonoi, oi(_on
pai_des kai\ gunai_kes kai\ oi( h)/dh ge/rontes kai\ oi( eu)nou_xoi</G> (<G>o)cu\ fqe/g-
gontai</G>) <G>pia</G>16. 900 b15. 34. 903 a27. <G>i</G>37. 895 a1. &mdash; <G>spe/rma
a)/gonon</G>, opp <G>go/nimon *zik</G> 6. 637 b34. <G>dia\ ti/ a)/gono/n pote to\
spe/rma *zga</G>18. 725 b15. <G>to\ a)/gonon spe/rma lepto/n, yuxro/n,
e)n u(/dati diaxei_tai *zig</G>22. 523 a25. <G>h</G>1. 582 a30. <G>*zgb</G>7. 741
a4. <G>to\ prw_ton spe/rma a)/gonon, dia\ ti/ *zie</G>14. 544 b15. <G>h</G>1.
582 a17. <G>*zgb</G>4. 739 a10, 26. <G>a)gonw/tera ta\ pimelw/dh kai\
a)/rrena kai\ qh/lea, dia\ ti/ *zig</G>18. 520 b6. <G>*zga</G>18. 726 a3. <G>*zmb</G>5.
651 b13, <G>a)/gonoi ti/nes kai\ dia\ ti/ *zig</G>11. 518 b3. <G>h</G>1. 581 b22.
<G>*zga</G>7. 718 a23. <G>kai\ toi_s a)go/nois a)ndra/si gi/netai h\donh/</G> (<G>e)n th_|
sunousi/a|</G>) <G>*zga</G>20. 728 a13. <G>e)c a)go/nwn gi/nontai/ tines go/nimoi
*zga</G>18. 723 a27. <G>h( gunh\ w(/sper a)/rren a)/gonon *zga</G>20. 728
a18. &mdash; <G>a)/gonoi i(/ppoi, o)/noi *ziz</G>22. 576 a5. 23. 577 b13. <G>*zgb</G>8.
748 b7, <G>o)rei_s, h(mi/onoi *zgb</G> 7. 746 b14 sqq. 8. 747 a25 sqq,
<G>le/ontes *ziz</G>31. 579 b11. <G>o)rni/qwn w)|a\ a)/gona, u(phne/mia *ziz</G>3.
562 a22. 21. 539 a32. <G>o)rni/qwn kai\ i)xqu/wn ti/na w)|a\ a)/gona
*z\gg</G>5. 756 a18. <G>a</G>21. 730a21. <G>*ziz</G>14. 568 b8. <G>tw_n e)nto/ mwn
e)/nia o(/lws a)/gona/ e)stin *zgb</G>1. 732 b9.
<P><G>a)gora/. peri\ th\n a)gora\n kai\ to\ a)/stu kuli/esqai *pz</G>4. 1319 a29.
<G>me/xri a)gora_s plhquou/shs *zu</G>32. 619 a16. <G>kle/yai e)k palai/-
stras h)\ e)c a)gora_s pkq</G>14. 952 a18. <G>a)gora\ a)nagkai/a, e)leu-
qe/ra *ph</G>12. 1331 a31, b1, 11. <G>oi( pare/xontes sfa_s au)tou\s pa_-
sin a)gora/n *ph</G>6. 1327 a29. &mdash; <G>ta\ peri\ th\n a)gora\n sumbo/laia
*pd</G>15. 1300 b11. <G>to\n de/ka e)tw_n mh\ a)pesxhme/non a)gora_s
*pg</G>5. 1278 a26. <G>xrhmatistikai\ te/xnai ai( pro\s ta\s a)gora/s</G>
(<G>a)gora/seis</G> ci Sylb) <G>hea</G>4. 1215 a31. &mdash; <G>sunagora/sai e)/laion
kai\ oi)_non kai\ th\n a)/llhn a)gora/n ob</G>1347 b6, 10.
<P><G>a)gora/zein braxe/os ob</G>1346 b8. <G>para/ tinos ob</G>1347 b12. <G>a)go-
ra/sai *fb</G>4. 196 a5.
<P><G>a)gorai_os. e)/mporoi kai\ a)gorai_oi ob</G> 1350 a26, 1347 a34. <G>a)go-
rai_on</G> (<G>dh/mou ei)_dos</G>) <G>to\ peri\ w)nh\n kai\ pra_sin diatri_bon *pd</G>4.
1291 b19, a4. <G>plh_qos a)nqrw/pwn a)gorai/wn, banau/swn *pz</G>4.
1319 a28. <G>plh_qos gewrgiko/n, ba/nauson, a)gorai_on, qhtiko/n
*pz</G>7. 1321 a6. <G>dh_mos gewrgeko/s, a)gorai_os, ba/nausos *pd</G>3.
1289 b33. <G>a)gorai_os o)/xlos *pz</G>4. 1319 a36. <G>tou\snauklhrou_ntas
tw_n a)gorai/wn protima_n r</G>3. 1424 a29. <G>to/poi a)gorai_oi ob</G>1346
<P N=7>
<H><G>a)goranomi/a</G></H>
b19. <G>a)gorai_a te/lh ob</G>1346 a2. <G>bi)os a)gorai_os, ba/nausos *ph</G>9.
1328 b39. <G>fili/a pa/mpan a)gorai/a, a)gorai/wn *hq</G>15. 1162
b26. 7. 1158 a21.
<P><G>a)goranomi/a</G>, coni <G>a)stunomi/a *ph</G>12. 1331 b9.
<P><G>a)goranomika\ kai\ a)stunomika/</G> (Plat rep IV 425 D) <G>*pb</G>5.
1264 a31.
<P><G>a)gorano/mos</G>, coni <G>a)stuno(mos *pd</G> 15. 1299 b17. <G>z</G> 8. 1322
a14. def f 409. 1546 a43.
<P><G>a)go/rasma. a)poste/llein tina\ e)p) a)go/rasma/ ti ob</G>1352 b4.
<P><G>a)gorasth/s ob</G>1352 b6.
<P><G>a)goreu/ein. oi( no/moi ou(/tws a)goreu/ousi *ra</G>1. 1354 a22. <G>oi( no/moi
a)goreu/ousi peri/ tinos *ra</G> 13. 1374 a20. <G>*he</G>3. 1129 b14. <G>ka-
kw_s a)goreu/ein tina/</G> f 378. 1541 a8.
<P><G>a)/gos. o(/qen to\ a)/gos sune/bh toi_s *subari/tais *pe</G>3. 1303 a30.
<P><G>a)gra/mmatos. dhlou_si/ ti kai\ oi( a)gra/mmatoi yo/foi, oi(_on qh-
ri/wn, w(_n ou)de/n e)stin o)/noma e</G> 1. 16 a29. <G>zw_|a a)gra/mmata</G>,
opp <G>dia/lekton e)/xonta *zia</G>1. 488 a33, opp <G>gra/mmata fqe/g-
gesqai *zib</G>12. 504 b2.
<P><G>a)graulei_n. oi( a)graulou_ntes q</G>11. 831 a29.
<P><G>a)grafi/ou grafh/</G> f 378. 1541 a4. 379. 1541 a32.
<P><G>a)/grafos. no/moi a)/grafoi</G>, opp <G>gegramme/noi *hk</G>10. 1180 b1.
<G>*pz</G>5. 1319 b40. <G>*ra</G>13. 1373 b5, 1374 a20. <G>no/mos a)/grafos
kai\ koino/s r</G>2. 1422 a1. <G>di/kaion a)/grafon *hq</G>15. 1162 b22 (opp
<G>kata\ no/mon</G>). <G>*ra</G>14. 1375 a15, 17. <G>e)/qos a)/grafon r</G>2. 1421
b36. <G>o(/sa a)/grafa para\ pa_sin o(mologei_sqai dokei_ *ra</G> 10.
1368 b9. <G>le/gein gegramme/na, a)/grafa r</G>37. 1444 a23. &mdash;
<G>e)n toi_s legome/nois a)gra/fois do/gmasi</G> (Platonis) <G>*fd</G>2. 209 b15.
<P><G>a)greu/ein. sa\n</G> (i e <G>th_s a)reth_s</G>) <G>a)greu/ontes du/namin</G> f 625.
1583 b18.
<P><G>a)griai/nein</G> intr <G>zw_|a a)griai/nonta *zu</G>1. 608 b31.
<P><G>a)grie/laios</G>, dist <G>kallie/laios fta</G>6. 820b41. (Olea Oleaster
Hoffsg et Lk).
<P><G>a)/grios. tw_n zw/|wn diaforai\ kata\ tou\s bi/ous kai\ ta\s pra/ceis, ta\
me\n a)/gria ta\ de\ h(/mera *zia</G> 1. 488 a26. <G>b</G> 1. 499 a5. <G>q</G>6.
595 a13. 19. 602 b15. 28. 606 a9. <G>pa/nta o(/sa h(/mera/ e)sti
ge/nh, kai\ a)/gria/ e)sti: dio\ a)du/naton tw_| a)gri/w| kai\ tw_| h(me/rw|
diairei_sqai *zia</G> 1. 488 a30. <G>*zma</G> 3. 643 b3. <G>pi</G> 45. 895 b24.
<G>a)ei\ h(/mera a)/nqrwpos kai\ o)reu/s *zia</G> 1. 488 a27 (sed <G>a)/nqrwpos
kai\ a)/grion kai\ h(/meron *zma</G>3. 643 b5). <G>qhri/a a)/gria *pa</G>8. 1256
a38. <G>ta)_lla zw_|a tw_n a)nqrw/pwn xa/rin e)sti/, ta\ me\n h(/mera
kai\ dia\ th\n xrh_sin kai\ dia\ th\n trofh/n, tw_n d) a)gri/wn ta\
plei_sta th_s trofh_s kai\ a)/llhs bohqei/as e(/neken *pa</G>8. 1256 b18.
<G>h</G>2. 1324 b41. <G>ta\ h)/mera tw_n a)gri/wn belti/w th\n fu/sin *pa</G>5.
1254 b11. <G>pi</G>45. 896 a2. <G>a(/pac tou_ e)niautou_ ti/ktei ta\ polla\
tw_n a)gri/wn *zie</G>9. 542 b31. 13. 544 a25. <G>au)tw_n tw_n a)gri/wn
diaforai\ pro\s prao/thta kai\ a)grio/thta *zu</G> 44. 629 b5. <G>h( a)n-
dri/a ou)k a)kolouqei_ toi_s a)griwta/tois *pq</G>4. 1338 b18, plerumque
<G>ta\ a)/rrena a)griw/tera *zu</G>1. 608 b3. <G>ta\s o)/yeis a)griw/tera kai\
a)lkimw/tera *ziq</G>29. 607 a11. <G>o(/lws ta\ a)/gria a)griw/tera e)n
th_ *)asi/a| *ziq</G>28. 606 b17. <G>peri\ *ai)/gupton met) a)llh/lwn zw_si
kai\ au)ta\ ta\ a)griw/tata *zu</G>1. 608 b35. <G>h(merw/taton tw_n a)gri/wn
o( e)le/fas *zu</G>46. 630 b18. &mdash; exempla <G>zw/|wn a)gri/wn</G> et qui-
dem <G>tw_n tetrapo/dwn zw|otokou/ntwn *zia</G>1. 488 a27, 30, b18.
<G>b</G> 1. 498 b31, 499 a5, 501 b1. <G>e</G>9. 542 b31. <G>z</G> 18. 571 b13,
26, 572 b20. 28. 578 a25, 32. 36. 580 b3. 37. 580b26. <G>q</G>5.
594 b10, 17, 28. 6. 595 a13. 19. 602 b15. 28. 606 a7. 29.
607 a11. <G>i</G>5. 611 a15. 46. 630 b18. 50. 632 b3. <G>*zma</G>3. 643
b3. <G>*zge</G>3. 783 a15. <G>*hg</G>13. 1118 a22. <G>tetra/poda a)/gria, te-
tra/poda kai\ a)/gria *ziq</G>5. 594 b28. <G>i</G>5. 611 a15. <G>*zge</G>6. 786 a31.
<G>pou_ kai\ po/qen poiei_tai th\n trofh/n *ziq</G>5. 594 b28, 17, a25. eorum
<G>o)do/ntes *zmg</G> 1. 661 b5, <G>tri/xes *zge</G>3. 783 a18, <G>metabolh\</G>
<H><G>a)gw/n</G></H>
<G>xrw/matos kata\ ta\s w(/ras *zge</G>6. 786 a31. &mdash; <G>tw_n o)rne/wn ta\
a)/gria a(/pac o)xeu/etai kai\ ti/ktei ta\ plei_sta *zie</G> 13. 544 a25.
<G>i</G>8. 614 a9. <G>metaba/llei th\n i)de/an kata\ ta\s w(/ras *zu</G> 15.
616 b2. <G>*zge</G>6. 786 a31. eorum <G>oi)kh/seis *zu</G> 11. 614 b31. &mdash;
<G>e)/ntoma a)/gria *zie</G>31. 557 a5. <G>i</G>41. 627 b23, 628 a29, b10. &mdash;
<G>futa\ a)/gria</G>, opp <G>h(/mera fta</G>4. 819 b28, 29, 37. <G>pi</G>45. 896
a8. <G>k</G>36. 927 a6, <G>qi\s o( me/las, o( d) a)/llos o(/moio/s e)sti toi_s
a)gri/ois *ziq</G>13. 598 a6. <G>murri/nai a)griw/terai to\ ge/nos pk</G> 36.
927 a4. &mdash; <G>h)/qh a)griw/tata</G>, opp <G>h(merw/tera kai\ leontw/dh *pq</G>4.
1338 b18. <G>a)/grios</G>, syn <G>sklhro/s, xalepo/s, o)rgi/los *hd</G> 14.
1128 a9, b2. <G>heg</G>3. 1231 b9, opp <G>filhtiko/s *ph</G>7. 1327 b40.
<G>a)nosiw/taton kai\ a)griw/taton a)/nqrwpos a)/neu a)reth_s *pa</G> 2.
1253 a36.
<P><G>a)grio/ths</G>, opp <G>h(mero/ths *ziq</G>1. 588 a21. opp <G>prao/ths *zu</G>44.
629 b7.
<P><G>a)groiki/a</G> def <G>*hb</G>7. 1108 a26. <G>hma</G> 31. 1193 a11. <G>qrasu/ths
kai\ a)groiki/a h)/qous *rg</G>16. 1417 a21.
<P><G>a)groi_kos</G> (<G>a)/groikos *zia</G>1. 488 b2. <G>*hh</G>10. 1151 b13. <G>hma</G>31.
1193 a13, 16). 1. proprie, <G>zw_|a a)/groika</G>, dist <G>o)/reia, sunan-
qrwpi/zonta *zia</G>1. 488 b2. &mdash; 2. metaph <G>heg</G>2. 1230b19. def
<G>*hb</G>7. 1108 a26. <G>heg</G>7. 1234 a5. <G>hma</G>31. 1193 a13. opp <G>pe-
paideume/nos *rg</G>7. 1408 a32. syn <G>a)nai/sqhtos *hb</G>2. 1104 a26.
<G>oi( a)maqei_s kai\ oi( a)/groikoi *hh</G>10. 1151 b13. <G>oi( a)groi_k\oi ma/-
lista gnwmotu/poi *rb</G>21. 1395 a7. &mdash; <G>o)/ntes mikro\n a)groiko/-
teroi, *cenofa/nhs kai\ *me/lissos</G> MA5. 986 b27 Bz.
<P><G>a)grono/moi</G>, coni <G>u(lwroi/ *pz</G>8. 1321 b30. <G>h</G>12. 1331 b15.
<P><G>a)gro/s. e)n toi_s a)groi_s kata\ th\n xw/ran *pb</G> 5. 1263 a37. <G>e)pi\
tw_n a)grw_n oi)kei_n *pe</G>5. 1305 a19. <G>a(gro\n e)/laben a)rgo/n</G> (exem-
plum <G>paromoiw/sews</G>) <G>*rg</G>9. 1410 a28.
<P><G>a)grote/ra. qu/ein *)arte/midi a)grote/ra| kai\ tw_| *)enuali/w|</G> f 387.
1542 b6.
<P><G>a)grupnei_n. toi_s h)grupnhko/sin h( fwnh\ traxute/ra pia</G>11.900a10.
<P><G>a)grupni/a dia\ to\ noei_n pih</G>7. 917 a39.
<P><G>a)/grupnos</G>, opp <G>kaqeu/dwn *pe</G>11. 1314 b35. <G>to\ qh_lu a(gru-
pno/teron *zu</G>1. 608 b13. &mdash; <G>noh/seis a)/grupnoi pih</G>7. 917 b1.
<P><G>a)/grwstis. kro/twnes gi/nontai e)k th_s a)grw/stews *zie</G>19. 552a15.
<P><G>a)gumnasi/a</G>, coni syn <G>a)me/leia *hg</G>7. 1114 a24.
<P><G>a)gu/mnastoi</G> MA4. 985 a14. opp <G>gegumnasme/noi pg</G>15. 873
a13. <G>h</G>10. 888 a23.
<P><G>a)gxibaqh/s. a)ktai\ a)gxibaqei_s *zie</G> 16. 548 b28. <G>ta\ a)gxi-
baqh_ pkg</G>31. 935 a2.
<P><G>*)agximo/lios *la/kwn</G> f 357. 1538 b19.
<P><G>a)gxi/noia</G>, def, dist <G>eu)bouli/a *ag</G>34. 89 b10. <G>*hz</G>10. 1142 b6.
<G>hma</G>5. 1185 b5. <G>ar</G>4. 1250 a36. coni <G>eu)ma/qeia *ra</G>6. 1362b24.
<P><G>a)gxi/nous pro\s ta\ sumbai/nonta *zih</G>10. 587 a12. &mdash; <G>a)gxi/nws
xrh/sasqai lo/gw|, e)/rgw| ar</G>4. 1250 a33.
<P><G>a)gxistei/a u(pa/rxei tini\ pro/s tina *rb</G>6. 1385 a3.
<P><G>a)gxo/nh. ai( a)gxo/nai ma/lista toi_s ne/ois pl</G>1. 954 b35.
<P><G>a)gwgh/. h( a)giogh\ o(mw/numos tz</G>2. 139 b22. &mdash; <G>a)gwgh\ ei)s ou)si/an
h( ge/nesis tz</G>2. 139 b20. &mdash; <G>e)k ne/ou a)gwgh_s o)rqh_s tuxei_n pro\s
a)reth/n *hk</G> 10. 1179 b31. <G>dia\ to\ h)_qos kai\ th\n a)gwgh/n, th_|
a)gwgh_| kai\ toi_s e)/qesin o)ligarxei_sqai</G>, dist <G>kata\ tou\s no/mous
*pd</G>5. 1292 b14, 16. <G>e)f) o(pote/ran th\n a)gwgh\n to\ di/kaion e)far-
mo/sei *ra</G>15. 1375 b12. <G>a)gwgh/ eu)daimonikh/ hea</G>4. 1215 a32.
<G>a)krasi/a h( para\ to\n lo/gon a)gwgh/ pkh</G>3. 949 b16.
<P><G>a)gw/gimos. to\ tw_n a)gwgi/mwn ba/ros mb</G>3. 359 a8.
<P><G>a)gw/n *fg</G>6. 206 a22, 31 (<G>*)olu/mpia</G>). <G>a)gw_nes gumnikoi/ *hg</G>12.
1117 b2. <G>*pg</G> 12. 1283 a13. <G>z</G>8. 1323 a1. <G>*rg</G>9. 1409 b35.
<G>o( a)gw\n a)/getai mousiko/s</G> f 66. 1487 a19. <G>a)gw_nes oi( e)pi\ lam-
pa/di</G> f 385. 1542 a17. <G>diatiqe/nai to\n e)pita/fion a(gw_na</G> f 387.
1542 b7. <G>nika_n a)gw_na stefani/thn *ra</G>2. 1357 a19. <G>h( ta/cis</G>
<P N=8>
<H><G>a)gwni/a</G></H>
<G>tw_n a)gw/nwn</G> f 594. 1574 b25. <G>a)gw_nes *dionusiakoi/, texnikoi/
*rg</G>15. 1416 a32. <G>*pz</G>8. 1323 a1. <G>q</G>6. 1341 a10. <G>h( th_s tra-
gw|di/as du/namis kai\ a)/ieu a)gw_nos kai\ u(pokritw_n e)sti/n, e)pi\ tw_n
skhnw_n kai\ tw_n a)gw/nwn tragikw/tatai</G> sim <G>po</G>6. 1450 b18. 13.
1453 a27. 7. 1451 a6. cf 24. 1459 b26. Vhl Poet II 79.
<G>krith\s e)n toi_s politikoi_s a)gw_si, kata\ tou\s politikou\s a)gw_nas
poi_oi mei_zon du/nantai *pb</G> 18. 1391 b18. <G>g</G>1. 1403 b34. <G>oi(
e)/mpeiroi pollw_n a)gw/nwn *ra</G> 12. 1372 a13. <G>le/gein e)nte/xnws
e)n toi_s i)di/ois kai\ e)n toi_s koinoi_s a)gw_si r</G>39. 1445 b28. <G>oi( tw_n
grafikw_n lo/goi e)n toi_s a)gw_si stenoi\ fai/nontai *rg</G>12. 1413
b15, 17. <G>ta\ geloi_a xrh_sin e)/xei e)n toi_s a)gw_si *rg</G>18. 1419 b3.
<G>o( a(gw\n a)/pestin, w(/ste kaqara\ h( kri/sis *rg</G>12. 1414a13. &mdash;
<G>prota/seis pro\s kru/yin lambano/menai a)gw_nos xa/rin tq</G>1. 155
b26. <G>ou)k a)gw_nos a)ll) e)pidei/cews e(/neka le/gein r</G>36. 1440b13.
&mdash; <G>lo/gxh| foni/ois e)n a)gw_si krath/sas</G> f 624. 1583 a28.
<P><G>a)gwni/a</G> 1. i q <G>a)gw/n. meleta_n pro\s h(ntinou_n a)gwni/an *hg</G>7. 1114.
a8. cf <G>*pd</G>1. 1288 b17. <G>pl</G>11. 956 b16. &mdash; 2. <G>oi( th_s yuxh_s
fo/boi e)lpi/des a)gwni/ai pn</G>4. 483 a5. <G>h( a)gwni/a fo/bos tis</G> sim
<G>pb</G>31. 869 b6. <G>ia</G>36. 903 b12. 53. 905 a8. <G>kz</G>10. 948 b38.
<P><G>a)gwnia_n</G> (cf <G>a)gwni/a</G> 2) <G>peri/ tinos *ra</G>9. 1367 a15. <G>b</G>5. 1383
a6. <G>oi( a)gwniw_ntes diyhtikoi/, i(drou_si, w)xoiw_si</G> sim <G>pkz</G>3. 948
a2. <G>b</G>26. 868 b34. 31. 869b4, 8. <G>ia</G>31. 902 b30. 32. 902b36.
53. 905 a5.
<P><G>a)gwni/zesqai. stefanou_ntai oi( a)gwnizo/menoi *ha</G>9. 1099 a5.
<G>a)qlhtai\ oi(\ a)\n du/nwntai a)gwni/zesqai *rb</G>20. 1393 b6. <G>a)gw-
ni/sasqai kalo\n ki/ndunon *pq</G>4. 1338 b31. <G>*)/hra ou) peri\ mi-
krw_n a)gwnizome/nh</G> f 157. 1504 b25. &mdash; de orationibus iudi-
cialibus: <G>au(toi_s a)gwni/zesqai toi_s pra/gmasin</G>, opp <G>ta\ e)/cw tou_
a)podei_cai *rg</G>1. 1404 a5. <G>th_s r(htorikh_s prooimia/sasqai pro\s
eu)/noian, a)gwni/sasqai pro\s a)po/deicin</G> f 123. 1499 a33. &mdash; de
re scenica: <G>e(kato\n tragw|di/as a)gwni/zesqai, pro\s kle/yudran
a)gwni/zesqai po</G>18. 1456 a18. <G>o(/tan fau_loi oi( a)gwnizo/menoi
w)_sin *hk</G>5. 1175b12. &mdash; <G>oi( a)/lloi</G> (epici poetae praeter Home-
rum) <G>au)toi\ me\n di) o(/lou a)gwni/zontai, mimou_ntai d) o)li/ga po</G>24.
1460 a9 (cf <G>au)to\u dei_ to\n poihth\n e)la/xista le/gein</G> a7). &mdash;
<G>a)gwni/zesqai</G> de disputationibus, dist <G>peira_sqai, ske/ptesqai
tq</G>5. 159 a27, 30, coni <G>diafiloneikei_n ti</G>3. 165 b13.
<P><G>a)gw/nion sxh_ma o( ku/klos *md</G>14. 1020 a25.
<P><G>a)gwni/smata poiei_n po</G>9. 1451 b37.
<P><G>a)gwnisth/s *hi</G>5. 1166 b35, 1167 a21. <G>o( u(pokrith\s a)gwnisth/s
piq</G>15. 918 b28.
<P><G>a)gwnistiko/s. a)gwnistikh\ a)reth\ sw/matos</G> def <G>*ra</G>5. 1361
b21-26. <G>du/namis a)gwnistikh/ *ra</G>5. 1361 a4, 1360 b22. &mdash;
<G>a)gwnistikoi\ lo/goi</G>, syn <G>e)ristikoi/ ti</G>2. 165 b11 (cf a39). 14.
174 a12. 17. 176 a22. <G>a)gwnistikai\ diatribai/</G>, dist <G>dialektikai/
tq</G>11. 161 a24. <G>i</G>16. 175 a22. &mdash; <G>a)gwnistikh\ le/cis h( u(pokri-
tikwta/th</G>, opp <G>grafikh/ *rg</G>12. 1413 b9, 4. &mdash; <G>a)gwnisti-
kw_s diale/gesqai tq</G>14. 164 b15. <G>a)/|dein piq</G>15. 918 b21.
<P><G>*)ada/mas. a)pe/sth *ko/tuos *pe</G>10. 1311 b22.
<P><G>a)da/panos tw_n xrhma/twn ei)s to\ de/on ar</G>7. 1251 b7.
<P><G>a)deh\s peri\ to\n kalo\n qa/naton *hg</G>9. 1115 a33. <G>a)d. e)n qala/tth|,
e)n no/sois *hg</G>9. 1115 b1. &mdash; <G>a)dew_s le/gein peri/ te tw_n i)di/wn
kai\ dhmosi/wn</G> f 394. 1543 b18.
<P><G>a)/deia</G>, opp <G>zhmi/a *pd</G>13. 1279 a22. <G>e)n o(/sois a)/deian e)/dwken
o( no/mos *he</G>7. 1132 b15. <G>fobei)sqai kai\ th\n dikai/an a)/deian ar</G>4.
1250 b9.
<P><G>a)/|dein</G>, de hominibus, <G>a)/|dein kai\ o)rxei_sqai *rb</G>24. 1401 b25. <G>a)/|dein
pro\s au)lo/n h)\ lu/ran, a(/|dein a)/neu lo/gou piq</G> 9. 918 a23. 43.
922 a2. 10. 918 a29. <G>a)/|dei pa_s geghqw\s o( mh\ di) a)na/gkhn
piq</G>40. 921 a37. &mdash; de animalibus, <G>ku/knos, ko/ttufos, a)hdw\n
a)/|dei *zu</G> 12. 615 b4. 49 B. 632 b17. <G>d</G>9. 536 a29. <G>e)/nia tw_n</G>
<H><G>a)diano/htos</G></H>
<G>o)rne/wn a)/|dousin o(moi/ws ta\ a)/rrena toi_s qh/lesin *zid</G>9. 536 a28.
<G>peri\ ta\s o)xei)as ma/lista a)/|dein kai\ lalei_n *zia</G> 1. 488 b1. <G>oi(
te/ttiges a)/|dousin *zid</G>9. 535 b6. <G>e</G>30. 556 a16, b12. <G>oi( te/tti-
ges a)/|sontai</G> (Stesichori apophthegma) <G>*rg</G>11. 1412a23. <G>b</G>21.
1395 a2. <G>ba/traxoi/ tines ou)k a)/|dousin</G>, syn <G>a)/fwnoi/ ei)sin q</G>70.
835 b3. 68. 835 a33.
<P><G>a)de/kastos. ou)k a)de/kastoi kri/nomen th\n h(donh/n *hb</G>9. 1109 b8.
<P><G>a)delfiko/s. h( a)delfikh\ fili/a th_| e(tairikh_| o(moiou_tai *hq</G> 14.
1161 b35, 1162 a10. cf 12. 1161 a6.
<P><G>a)delfo/s. u(ste/ra kai\ delfu/s. o)/qen kai\ a)delfou\s prosagoreu/ousi
*zig</G>1. 510 b14. &mdash; <G>tw_n a)delfw_n o( presbu/tatos, presbu/te-
roi, neui/teroi *pe</G>6. 1305 b15, 7. <G>a)delfw_n fili/a poi/a *hq</G>12.
1161 a4. 14. 1161 b30-35, 1162 a9-15. <G>a)delfoi_s kai\ e(tai/rois
pa/nta koina/ *hq</G> 11. 1159 b32. <G>xalepoi\ po/lemoi a)delfw_n</G>
(Eur fr 965) <G>*ph</G>7. 1328 a15.
<P><G>a)de/spotos. ai( a)de/spotoi tw_n oi)kh/sewn *hq</G>12. 1161 a7.
<P><G>a)/dhlos h( e)/lleiyis hmb</G>11. 1210 a35. <G>sxh_ma a)/dhlon mg</G>4.
373 b19. <G>a)/dhlos h( fu/sis tw_n flebw_n *zig</G>2. 511 b14. <G>i)xqu/-
dia o(/tan poih/sh| e(auta\ a)/dhla *zu</G>37. 620 b31. <G>sumbai/nei
tau)to/, a)ll) a)dhlo/teron *zge</G> 7. 787 b34. <G>ei)/ ti kata\ ba/qous
a)/dhlon h(mi_n ma</G>3. 339 b13. <G>*dh_los, pri\n me\n a)/dhlos</G> f 446.
1551 b6. <G>e)n pollw_| plh/qei a)/dhlon mb</G>1. 354 a9. &mdash; <G>ou)k a)/dh-
lon o(/ti</G> vel c enunciatione interrog <G>*zmd</G>10. 689 a21. <G>ma</G>3.
339 b7. <G>ta\ a)/dhla pw_s a)pobh/setai</G> (i e <G>o(/sa a)/dhlo/n e)sti pw_s
a)pobh/setai</G>) <G>*hg</G>5. 1112 b9. &mdash; <G>a)/dhlon kai\ a)dio/risto/n e)sti le/-
gein nu_n peri\ tou/twn *zma</G>1. 639 a22. &mdash; <G>a)dh/lws a)fanisqh_nai
po</G>17. 1455 b3. <G>a)nachrai/nesqai taxu\ kai\ a)dh/lws mb</G>2. 355 b32.
<P><G>a)dhlo/flebos</G>, coni <G>w)xro/s *zga</G> 19. 727 a24. coni <G>mikrokoi/-
lios *zmg</G>4. 667 a31. <G>oi( a)d. fi/lupnoi u</G>3. 457 a22.
<P><G>a)/dhn e)/xein tou_ fagei_n pkh</G>7. 950 a15.
<P><G>a)/|dhs. tw_| kakw_| dai/moni o)/noma ei)_nai *(/aidhs kai\ *)areima/nios</G> f 8.
1475 a38. <G>*(/aidou pu/lais o(/moioi oi( ku/amoi</G> f 190. 1512 a8. <G>o(
h(/lios ou)x o(ra_| ta\ e)n a(/|dou</G> f 144. 1502 b33. <G>o(/sa e)n a(/|dou, ei)_dos
tragw|di/as po</G>18. 1456 a3. <G>e)n a(/|dou</G> (Soph Ant 911) <G>*rg</G> 16.
1417 a32. <G>*)ai/dao do/mous h)_lqon</G> f 625. 1583 b19.
<P><G>a)dhfagi/a. h( e)n tai_s a)dhfagi/ais a)peyi/a</G> f 172. 1506 b26.
<P><G>a)dia/blhtos fili/a *hq</G>5. 1157 a21, coni <G>mo/nimos *hq</G>8. 1158b9.
<P><G>a)diai/retos. a)diai/reton</G>, opp <G>diairou/menon *oa</G>11. 280 b11. opp
<G>diaireto/n yg</G>2. 427 a5. syn <G>a(plou_n *md</G>3. 1014 b5. syn <G>a)me-
re/s *fz</G>1. 231 b3 (cf <G>a)merh/s</G>). coni <G>to\ au)to\ yg</G>2. 427 a6.
coni <G>a)xw/riston yg</G> 2. 427 a2. <G>a)diai/reton duna/mei, e)nergei/a|
yg</G> 6. 430 b7. 2. 427 b6. <G>a(diai/reton kata\ to\ ei)\dos</G> (<G>ei)/dei</G>),
<G>kata\ to\ poso/n, a)riqmw_| *mb</G>3. 999 a3. <G>d</G>3. 1014 a27. 6. 1016
b19, 21. <G>i</G>1. 1052 a32 (et omnino <G>i</G>1). <G>yg</G>6. 430 b14. <G>a)di-
ai/reton kata\ lo/gon, kata\ xro/non *mm</G>8. 1084 b14. <G>a)diai/reton
tw_| ei)_nai, to/pw| kai\ a)riqmw_| yg</G>2. 427 a5, 2. cf <G>a</G>4. 409 a24.
<G>a)diai/reta mege/qh po/teron e)/stin h)\ ou)/ *ga</G>2. 315 b26-317 a17.
<G>ou)k e)/stin a)diai/reta mh/kh *og</G>1. 299 a11, cf a17, 19. <G>to\ pe/ras
a)diai/reton, ou) to\ peperasme/non *fa</G> 2. 185 b18. <G>h(/ g) a)diai/-
retos stigmh/ *mb</G>5. 1002 b4. (<G>ou)k e)nde/xetai</G>) <G>a)diai/reto/n ti
kinei_sqai *fz</G>10. 241 a26. &mdash; <G>to\ me/son polu\ kai\ ou)k a)diai/reton
*gb</G>7. 334 b28. &mdash; <G>a)diai/retoi to\ u(po/zwma</G>, opp <G>dih|rhme/noi
*zie</G>30. 556 a19. <G>a)ste/res a)diai/retoi kaq) e(autou/s ma</G> 6. 343
b34, 35. <G>to\ stoixei\on fwnh\ a)diai/retos po</G>20. 1456 b22, 24.
&mdash; <G>h( tw_n a)diaire/twn no/hsis, peri\ a(\ ou)k e)/sti yeu_dos yg</G>6.
430 a26. cf <G>a)su/nqetos</G>. &mdash; logice <G>dia/sthma a)diai/reton</G>, syn
<G>a)/meson</G>, opp <G>diaireto/n *ag</G>22. 84 a35. &mdash; <G>ma_llon e(/n, ou(_ a)diai-
retwte/ra h( ki/nhsis kai\ ma=llon a(plh_ *mi</G>1. 1052 a21.
<P><G>a)dia/kritos. a)diakritw/teron to\ ai)_ma meta\ th\n th_s trofh_s
prosfora/n u</G>3. 458 a21.
<P><G>a)diano/htos. *sardana/pallon to\n *)anakundara/cew a)dianohto/-</G>
<P N=9>
<H><G>a)dia/rqrwtos</G></H>
<G>teron kata\ th\n proshgori/an tou_ patro\s *)aristote/lhs e)/fh</G> f 77.
1488 b41.
<P><G>a)dia/rqrwtos</G>, opp <G>lamba/nein th\n dia/rqrwsin *zih</G>3. 583 b21,
24. <G>mo/ria</G> (<G>skelh, glw_tta</G>) <G>a)dia/rqrwta *ziz</G> 30. 579 a24.
<G>*zmb</G>17. 660 b33. <G>d</G>11. 690 b25. <G>lei_os kai\ a)dia/rqrwtos to/pos
*zib</G>10. 503 a4. <G>e)le/fas ta\ peri\ tou\s daktu/lous a)diarqrwto/-
tera e)/xei *zib</G>1. 497 b23. <G>polupo/dia a)dia/rqrwta *zie</G>18. 550
a9. <G>ti/ktein, e)kti/ktein, genna_n a)dia/rqrwta *ziz</G> 33. 580 a7.
<G>*zgb</G>1. 732 a27. <G>d</G>6. 774 b14. cff 260. 1526 a6.
<P><G>a)dia/strofos. o)mma/twn sfai_rai a)dia/strofoi kai\ a)ki/nhtoi th_|
qe/sei pla</G>7. 958 a12, 13.
<P><G>a)dia/sxistos. glwttoeide\s sumfue\s kai\ a)dia/sxiston *zid</G> 7.
532 b13.
<P><G>a)dia/fqoros ai)/sqhsis</G>, opp <G>diefqarme/nh u/(po\ oi)noflugi/as heh</G>2.
1236 a1. <G>h( a)rxh\ th_s trofh_s</G> (<G>trixw_n</G>) <G>me/nei a)dia/fqoros pi</G>22.
893 a21. &mdash; <G>ma/rtures a)dia/fqoroi *ra</G>15. 1376 a17. <G>po/teron
a)diafqorw/teros o( ei(_s a)/rxwn h)\ oi( polloi/ *pg</G> 15. 1286 a39,
31, 33.
<P><G>a)dia/foros</G>, coni <G>o(/moios *ad</G>13. 97 b7. <G>*od</G>3. 310 b5. <G>*ra</G>12.
1373 a33. <G>a)dia/fora w(_n a)diai/reton to\ ei)_dos kata\ th\n ai)/sqh-
sin *md</G>6. 1016 a18. <G>a)dia/fora tw_| ei)/dei, kat) ei)_dos, kat)
a)nalogi/an ta</G>7. 103 a11. <G>d</G>1. 121b15, 22. <G>*fq</G>8.262a2. <G>an</G>17.
478 b23. <G>*zib</G>1. 497 b11. <G>*zgb</G>7. 746 a31, 748 a1. cf <G>*ad</G>19.
100 a16. <G>*mz</G> 12. 1038 a16. <G>*hk</G> 5. 1176 a9. <G>ta\ a)dia/fora</G>,
syn <G>ta\ kaq) e(/kaston</G>, opp <G>ta\ kaqo/lou *ad</G>13. 97 b31, 28.
<G>a)dia/fora kata\ th\n ou)si/an kai\ e(\n o)/nta ti</G>24. 179 a38. <G>ou) kata\
th\n ou)si/an a)dia/fora th\n sugkeime/nhn *mi</G>3. 1054 b4. <G>ta\ ei)li-
krinh_ stoixei_a a)dia/fora pla</G>29. 960 a31. <G>a)dia/foroi mona/des</G>
(cf <G>sumblhto/s</G>) <G>*mm</G>7. 1081 b13, 36. 1082 b27, Bz ad <G>*mm</G>6.
&mdash; <G>o( megalo/yuxos a)dia/foros eu)tuxw_n kai\ a)tuxw_n *ad</G>13.97b21.
<P>Adiectiva verbalia in &mdash; <G>te/on</G>, impersonaliter usurpata, con-
structa cum dativo subiecti, veluti <G>o( krith\s oi)/etai ou)x au(tw_|
krite/on *rb</G>25. 1403 b31. <G>g</G>14.1415 a33. <G>r</G>8. 1428b33; cum
accusativo subiecti, et quidem omisso verbo <G>e)sti/n, dielome/nous
posaxw_s e)nde/xetai lekte/on</G> sim <G>ai</G> 3. 439 b19. <G>*zmb</G> 1. 646
a11. <G>*hh</G>1.1145a15. <G>q</G>16.1163 b20. <G>*ph</G>1.1323 a21, 1324 a2.
<G>*rg</G>17. 1418 a38. <G>r</G>30. 1437 a29. 36. 1441 a11. 37. 1442 a7,
addito verbo <G>e)sti/n r</G>19, 1433 b2 (cf Kr&uuml;ger gr Gr 56, 18, 3).
ab altera constructione ad alteram transitur: <G>duname/nw| dh\
a)ntapodote/on th\n a)ci/an w(_n e)/paqen, kai\ e(ko/nti: a)/konta ga\r
fi/lon ou) poihte/on. w(s dh\ diamarto/nta e)n th_| a)rxh_| kai\ eu)_ pa-
qo/nta u(f) ou(_ ou)k e)/dei *hq</G>15. 1163 a3 Fr.
<P><G>a)dieci/thton e)pi\ th\n au)/chn to\ a)/peiron *fg</G>7. 207 b29.
<P><G>a)die/codon to\ a)/peiron *fg</G>5. 204 a14.
<P><G>a)dikei_n</G>, def <G>to\ e(ko/nta ple/on au(tw_ ne/mein tw_n a(plw_s a)gaqw_n,
to\ bla/ptein e(ko/nta para\ to\n no/mon *he</G>10. 1134 a33, 1135
a16. 13. 1137 a23 (cf a5). <G>*ra</G>10. 1368 b6. 13. 1374 a12.
15. 1377 b4 (cf <G>hma</G> 12. 1188 a14. <G>heb</G> 7. 1223 a39). <G>tb</G> 2.
109 b33. dist <G>a)/dikon ei)_nai *he</G> 10. 1134 a21. <G>h</G>9. 1151 a10.
dist <G>a(marta/nein</G> (cf s h v) <G>*pg</G>11. 1281 b27. <G>*rg</G>2. 1405 a26.
<G>ti/nos e)/neka kai\ pw_s e)/xontes a)dikou_si kai\ ti/nas *ra</G> 10-12. <G>r</G>5.
1427 a36. 37. 1444 a11. <G>a)dikei_n e)k pronoi/as, di) e)piqumi/an</G>
al <G>pkq</G>13. 951 b27, 952 a2. <G>*pb</G>7. 1267 a3-9. <G>d</G>8. 1293 b39.
<G>a)dikei_n a)dikh/mata u(bristika/, kakourgika\, e)pizh/mia *rb</G>16.
1391 a18. <G>a</G>14. 1375 a19. <G>a)dikei_n ta\ a)dikh/mata ei)s u(/brin,
ei)s kakourgi/an *rb</G> 12. 1389 b7. 13. 1390 a18 (aliter <G>a)dikei_n
tina\ ei)s a)timi/an, ei)s ke/rdos *pe</G>8. 1308 a9). <G>a)dikei_n ta)dikh/-
mata pro\s e(/na. pro\s to\ koino/n *ra</G>13. 1373 b21. cf <G>*pd</G>16.
1300 b20. &mdash; <G>a)dikei_sqai</G> def <G>*ra</G>13. 1373 b27. <G>*pe</G>3. 1303 b4.
dist <G>bla/ptesqai, a)/dika pa/sxein *he</G>11. 1136 a23, 28, b3-14.
12. 1136 b23-25. <G>to\ a)dikei_n kai\ to\ a)dikei_sqai a)/mfw me\n</G>
<H><G>a)dio/ristos</G></H>
<G>fau_la, o(/mws xei_ron to\ a)dikei_n *he</G>15. 1138 a28-31. cf 9.
1134 a12. <G>po/teron e)/stin e(ko/nta a)dikei_sqai *he</G>11. 1136 a15,
b13. 15. 1138 a12. <G>hma</G>34. 1195 b5. <G>po/teron e)nde/xetai au)-
to\n au(to\n a)dikei_n *he</G>15. 11. 1136 a33. 12. 1136b17. <G>hma</G>34.
1195 b35. <G>po/teron a)dikei_ o( nei/mas para\ th\n a)ci/an to\ plei_on
h)\ o( e)/xwn *he</G>12. 1136 b16. <G>hma</G>34. 1196 a33. &mdash; fut pass
<G>a)dikh/sontai *pg</G>13. 1284 a9.
<P><G>a)di/khma</G>, dist <G>to\ a)/dikon *he</G>10. 1135 a8. <G>hma</G>34. 1195 a8.
<G>to\ a)di/khma w(/ristai tw_| e(kousi/w| *he</G>10. 1135 a20. <G>a)di/khma</G>,
dist <G>a)/dikon ei)_nai, a(tu/xhma, a(ma/rthma *he</G>10. 1135 b12-
1136 a3. <G>*ra</G>13. 1374 b8. <G>tou_ a)dikh/matos to\ me\n e)/latton to\
a)dikei_sqai, to\ de\ mei_zon to\ a)dikei_n *he</G>9. 1134 a12. <G>tw_n a)di-
khma/twn ei)/dh *ra</G>13. <G>a)di/khma mei\zon ti/ *ra</G>14. 3. 1359 a25.
<G>a)dikh/mata pro\s e(/na, pro\s to\ koino/n *ra</G>13. 1373 b21. <G>a)di/-
khma oi/konomiko\n tw_n th_s yuxh_s merw_n pro\s a)/llhla hma</G>34.
1196 a26, 29. <G>a)dikh/mata u(bristika/, kakourgika/, a)krateu-
tika/, qhriwde/stera, dia\ filoxrhmati/an</G> al <G>*rb</G>16. 1391 a18.
<G>a</G>14. 1375 a6. <G>*pb</G>9. 1271 a17. <G>d</G>11. 1295 b10.
<P><G>a)diki/a</G> (cf <G>dikaiosu/nh, a)/dikos</G>). <G>peri\ a)diki/as *he. hma</G>34. <G>pkq.
a)diki/a</G> def <G>ar</G>1. 1250 a1. 3. 1250 a25. 7. 1251 a30-b3, eius
<G>ei)/dh ar</G>7. 1251 a30. <G>h( a)diki/a pleonaxw_s le/getai *he</G>2. 1129
a26. <G>a)diki/a h( o(/lh *he</G>4. 1130 a33. <G>h( kata\ me/ros, w(s me/ros
a)diki/a *he</G>4. 1130 a15, 22, 33. def <G>*ra</G>9. 1366 b10. <G>r</G>5. 1427
a32 (dist <G>a(ma/rthma, a)tuxi/a</G>). MA8. 990 a24 (Pyth). dist
<G>a)dikei_n *he</G>10. 1134 a32. <G>h( a)diki/a e)n bla/bh| e)sti/n hmb</G>3. 1199
b12, a21. <G>h( a)d. po/teron fau=lo/n e)stin hmb</G>3. 1199 b10-36.
<G>a)diki/a ou|k e)/sti pro\s au(to/n, pro\s ta\ au(tou_ a(plw_s *he</G>10. 1134
b12, 9. <G>hmb</G>11. 1211 a25. <G>h( tw_n xrhma/twn a)diki/a pkq</G>1.
950 a24. <G>a)diki/as ei)_do/s ti e)n a)gw_ni, a)dikomaxi/a ti</G>11. 171 b22.
<P><G>a)dikomaxi/a e)n a)ntilogi/a| ti</G>11. 171 b23.
<P><G>a)/dikos</G> (cf <G>di/kaios</G>) <G>posaxw_s le/getai *he</G>2. 1129 a31. <G>o( para/-
nomos *he</G>2. 1129 a32. 15. 1138 a14. <G>o( a)/nisos *he</G>2. 1129 a33.
dist <G>o( a)dikw_n *he</G>10. 1134 a18, 21. <G>h</G>9. 1151 a10. <G>ou|k a)/dikos,
ou) ga\r e)pi/boulos *hh</G>11. 1152 a17. 7. 1149 b13. <G>a)/dikos</G>, dist
<G>a)di/khma, a)tu/xhma, a(ma/rthma</G>, coni <G>moxqhro/s, ponhro/s *he</G>10.
1135 b23-1136 a9. <G>hma</G>34. 1195 a18. &mdash; <G>oi( texnikw/tatoi
kai\ a)dikw/tatoi *rg</G>15. 1416 b7. <G>a)/nqrwpos zw/|wn a(pa/ntwn a)di-
kw/taton pkq</G>7. 950 b33. &mdash; <G>a)/dikon to\ para/nomon *he</G>2. 1129
b1. <G>to\ a)/nison, to\ para\ to\ a)na/logon *he</G>2. 1129 b1.7. 1131
b11, 17, 32. dist <G>a)di/khma *he</G>10. 1135 a9. <G>hma</G>34. 1195 a8.
<G>a)/dikon fu/sei *ra</G> 13. 1373 b8. <G>ta\ a)/dika au)/chsin lamba/nes
tw_| ma_llon pro\s fi/lous ei)_nai *hq</G>11. 1160 a4. &mdash; <G>a)/rxein xei-
rw_n a)di/kwn *rb</G>24. 1402 a2. <G>r</G>37. 1444 b13.
<P><G>a)dio/ristos</G> (dist <G>a)o/ristos</G> Wz ad <G>*aa</G>4. 26 b14). <G>h(donai\ su/neg-
gus tai_s e)nergei/ais kai\ a)dio/ristoi ou(/tws w(/st) a)mfisbh/thsin
e)/xein</G>, opp <G>h(donai\ diwrisme/nai *hk</G> 5. 1175 b32. <G>ku/hma to\
prw_ton a)dio/riston *zgg</G>9. 758 a35. <G>a)dio/riston</G>, opp <G>diakrino/-
menon *zga</G>15. 720 b22. cf <G>d</G>4. 770 a23. <G>me/lh a)dio/rista</G>, opp
<G>diwrisme/na fta</G>1. 816 b7. <G>to\ ka/tw tou_ diazw/matos a)diori-
sto/teron *zgb</G>6. 741 b29. &mdash; <G>pro/tasis a)dio/ristos</G>, i e <G>tou_ u(pa/r-
xein h)\ mh/, a)/neu tou_ kaqo/lou h)\ kata\ me/ros</G>, dist <G>kaqo/lou, e)n
me/rei *aa</G>1. 24 a19. 2. 25 a5. opp <G>diwrisme/nh *aa</G>4. 26 b23.
syn <G>e)n me/rei *aa</G>4. 26 a30, 32 Wz, 39, b3, 14 (? cfb16). 6.
28 b28. 7. 29 a28. <G>deikte/on e)k tou_ a)diori/stou *aa</G>5. 27 b20
Wz, 28. 6. 29 a6. 15. 35 b11. &mdash; <G>a)dio/riston</G>, i e <G>ou)de\n e)/xomen
paradedome/non u(p) a)/llwn tq</G>5. 159 a25, cf a36. <G>a)/dhlon kai\
a)dio/risto/n e)sti le/gein nu_n peri\ tou/twn</G> (fort i q <G>ou)k e)/sti kairo\s
tou_ diori/zein</G>) <G>*zma</G>1. 639 a22. &mdash; <G>a)diori/stws u(pa/rxein *aa</G>6.
29 a8. <G>a)diori/stws le/getai nu_n *ga</G>6. 322 b5. cf <G>*zge</G>1. 778
b9. <G>a</G>19. 726 b16. <G>a)diori/stws e)pe/rriye</G> MA5. 986 a33. <G>o(/lon
ti kai\ a)diori/stws shmai/nei *fa</G>1. 184 b11.
<P N=10>
<H><G>a)/diyos</G></H>
<P><G>a)/diyos. a)/diya kai\ o)ligo/pota zw_|a *zmg</G> 6. 669 a34. <G>a(lmura/s
tines prosfero/menoi trofa\s a)/diyoi die/meinan</G> f 99. 1494 a10.
<P><G>*)/admhtos</G> f 596. 1576 b2.
<P><G>a)dolesxei_n</G>, syn <G>polla/kis le/gein to\ au)to/ te</G>2. 130 a34. <G>q</G>2.
158 a28. <G>poih_sai a)dolesxei_n, paralogismoi\ para\ to\ poih_sai
a)dolesxei_n ti</G>3. 165 b15. 13. 173 a31-b11. 31 (cf <G>a)pa/gein
ei)s tau)to\ polla/kis</G> 31. 181 b25). &mdash; <G>a)/n te a)dolesxh_|, ou) sa-
fh/s, ou)de\ a)\n su/ntomos *rg</G>12. 1414 a24.
<P><G>a)dole/sxhs</G> def <G>*hg</G>13. 1117 b35.
<P><G>a)dolesxi/a to\ pa/nta suna/gein dia\ to\ fanera\ le/gein *rb</G>22.
1395 b26. cf <G>g</G>3. 1406 a34. <G>a)dolesxi/a tw_n presbute/rwn
*rb</G>13. 1390 a9. <G>e)n toi_s e)ristikoi_s ou)k e)/nestin a)dolesxi/a</G> (cf
<G>a)dolesxei_n</G>) <G>pih</G>8. 917 b4. <G>w)_ta e)panesthko/ta mwrologi/as kai\
a(dolesxi/as shmei_on *zia</G>11. 492 b2.
<P><G>a)docei_n r</G>38. 1445 b16. <G>oi( a)docou_ntes</G>, opp <G>oi( eu)dokimou_ntes
*ra</G>12. 1372 b22, 23. 15. 1376 a31. <G>me/nei</G> (<G>a)ndrei_o/s tis</G>) <G>o(/ti
a)doch/sei heg</G>1. 1230 a24. <G>ou)de/n pw h)dochko/tes *rb</G>6. 1384b14.
<P><G>a)doci/a *hg</G>9. 1115 a10. <G>fo/bos a)doci/as *hd</G>15. 1128 b12. <G>peri\
a)doci/as fantasi/a h( ai)sxu/nh, h( ai)sxu/nh lu/ph tis peri\ ta\
ei)s a)doci/an faino/mena fe/rein *rb</G>6. 1384 a23, 1383 b14.
<P><G>a)/docos</G>, opp <G>eu)dokimw_n *rb</G>6. 1384 b31. &mdash; <G>a)/docon</G>, syn <G>para/-
docon</G>, opp <G>e)/ndocon ti</G>12. 173 a26 (coll a31). 15. 174 b6, 17.
<G>a)/docos qe/sis tq</G>5. 159 a38-b35. <G>u(po/qesis a)/docos dixw_s tq</G>9.
160 b18. <G>a)/docos a)po/krisis ti</G>12. 173 a19. <G>a)doco/tera</G>, syn
<G>h(_tton pista/ tq</G>11. 161 b31. <G>ta\ a)doco/tata le/gein tq</G>4. 159
a19, 22. <G>ei)s a)/docon a)/gein to\n lo/gon ti</G>12. 172 b10, 19, 23.
<G>ei)s ta\ ou(/tws a)/doca suna/gein ti</G>12. 173 a27.
<P><G>a)dorufo/rhtos diete/lese kata\ th\|n a)rxh/n *pe</G>12. 1315 b28.
<P><G>a)douli/a *pz</G>8. 1323 a6.
<P><G>*)adra mu/teion, *)adra/mutos. *)adramu/teion po/lis th_s kata\
*ka/ikon *musi/as ke/klhtai a)po\ *)adramu/tou ktistou_</G> f 507. 1561
a27.
<P><G>*)adra/steia</G>, etymol <G>h( a)napo/drastos ai)ti/a k</G>7. 401 b13.
<P><G>*)adrianai\, *)adrianikai\ a)lektori/des</G> descr <G>*ziz</G>1.558b16. <G>*zgg</G>1.
749 b29 (gallinarum domesticarum varietates quaedam non-
dum certo definitae C II 697 St K714 A<G>*zg</G>216 Cr Su
138 n 107).
<P><G>*)adri/as k</G>3. 393 a28. <G>q</G>79. 836 a7. 81. 836 a25. 104. 839b3,
8. 105. 839 b11, 18. <G>kataple/ontes, ei)sple/ontes ei)s to\n
*)adri/an *ziq</G>13. 598 b16, 18.
<P><G>a(dro/s. si_tos mh/pw a(dro/s *md</G>7. 1017 b8. <G>o(/tan h)/dh gi/gnhtai
a(dro/teron to\ w)|o/n *ziz</G>2. 559 b11. <G>a)/lfita a(dra/ pka</G>26. 929
b38. <G>r(eu/mata a(dra/ pkh</G>1. 949 b5. <G>yaka/des a(dro/terai k</G>4.
394 a31.
<P><G>a(dru/nein. si_toi oi) taxu\ a(druno/menoi *fe</G> 6. 230 b2. <G>e)/mbrua
a(druno/mena kai\ te/lea o)/nta *ziz</G> 10. 565 b13. <G>h</G>8. 586 b24.
<G>neottoi\ a(druno/menoi *zu</G>34. 619 b30.
<P><G>a(/drunsis kai\ gh/ransis *fg</G>1. 201 a19. <G>*mk</G>9. 1065 b20.
<P><G>a)dunami/a</G>, def <G>ste/rhsis duna/mews *md</G> 12. 1019 b15 sqq Bz. <G>q</G>1.
1046 a29. <G>i</G>10. 1058b27 (cf 5. 1055 b8 Bz). <G>tg</G>6. 119 b3. <G>o)/sa
kata\ du/namin fusikh\n h)\ a)dunami/an le/getai</G> K8.9 a16, 18, 23,
27. <G>md</G>8.385 a11. <G>a)dunami/a, di) a)dunami/an</G>, opp <G>duna/mei, dia\
du/namin *zga</G>18.726 a8, 11. 20. 728 a18. <G>d</G>1. 765 b9, 766 a32.
<G>e</G>7. 787 a29. <G>o(/l|ws e)/nestin e)n th_| duna/mei h( a)dunami/a heh</G>13.
1246 b32. <G>dia\ th\n a)dunami/an tou_ e)ktre/fein *zgd</G>6. 774 b35.
<G>u(/pnos a)dunami/a ai)sqh/sews tz</G>6. 145 b1, 4, 14, 15. <G>u(/pnos
a(dunami/a di) u(perbolh\n tou_ e)grhgore/nai u</G>1. 454 b5. <G>dia\ yu-
xro/thta kai\ a(dunami/an *zgd</G>1. 765 b17. &mdash; <G>h( a)/nesis gi/netai di)
a)dunami/an, h( d) a)dunami/a para\ fu/sin *ob</G>6. 288 b14. <G>ai( e)n
toi_s zw/|ois a)dunami/ai pa_sai para\ fu/sin ei)si/n, oi(_on gh_ras kai\
fqi/sis *ob</G>6. 288 b15. <G>gh_ras kai\ pa_sa a)dunami/a *hd</G>3. 1121
<H><G>a)du/natos</G></H>
b14. <G>to\ trofh\n mh\ e)/xein a)dunami/an poiei_ oa</G>5. 1344 b2. <G>e)k
tw_n a)frodisiasmw_n sumbai/nei e)/klusis kai\ a)dunami/a *zga</G>18.
725 b18, 21. cf <G>ph</G>9. 888 a4. &mdash; <G>ei) mega/la paqw\n mh\ a)po-
dw/|h di) a)dunami/an heh</G>10. 1243 b11. <G>a)dunami/a tw_n pragma/-
twn</G> (i e <G>tou_ pra/ttein ta\ politika/</G>) <G>*pe</G>11. 1314 a23. <G>mh\ du-
name/nous lu/ein to\n lo/gon prosecapata_n e(autou\s bohqou_ntas th_|
a)dunami/a| at</G>969 b6. &mdash; <G>proei/leto mimh/sasqai &lt;o)rqw_s, h(/marte
d) e)n tw_| mimh/sasqai di)&gt; a)dunami/an</G> (i e <G>di) a)dunami/an te/xnhs,
di) a)texni/an</G>) <G>po</G>25. 1460 b17. Vhl Rhet p 29 Poet IV 409.
<P><G>a)dunatei_n</G> c inf, opp <G>du/nasqai</G>, veluti <G>a)dunatou_men xwri/sai,
diori/zein, pori/zein, ble/pein</G> al <G>*mz</G> 11. 1036 b7. <G>*he</G>3. 1129b34.
<G>i</G>3. 1165 b22. 9. 1169 b7. <G>k</G>5. 1175 a4, b3. 6. 1176 b34. 10.
1179 b10. <G>*pg</G>16. 1287 b17. <G>mg</G>4. 375 b14. <G>tz</G>4. 141 b17.
<G>*zu</G>34. 619 b19. <G>*zgd</G>1. 765 b15, 10, 35, 766 a31. 7. 776a3.
<G>e</G>4. 784 b5. om infinitivus, qui ex antecedentibus facile sup-
pletur (cf Ellipsis) veluti <G>a)lla\ dia\ to\ a)dunatei_n</G> (sc <G>kalw_s
diairei_sqai</G>) <G>tou_to poih/sei *mz</G> 12. 1038 a13. <G>ou)/q) o( proairou/me-
nos a)dunatw_n de/, ouq) o( duna/menos mh\ proairou/menos de/ td</G>5.
126 b9. &mdash; <G>a)dunatei_n</G> absol i e <G>a)du/naton</G> (cf <G>a)du/natos</G> 1) <G>ei)_nai</G>:
<G>o)/swn e)sti/ ti e)/rgon kata\ fu/sin, o(/tan u(perba/llh to\n xro/non
w(_| du/natai xro/nw| ti poiei_n, a)na/gkh a)dunatei_n u</G>1. 454 a27, 31.
<G>dialu/ontai/ te e)a\n pi/wsi kai\ a)dunatou_sin *zih</G>5. 585 a33. <G>komi/-
zontai para\ duname/nwn a)dunatou_ntes e)n tw_| gh/ra| oa</G>3. 1343b23.
<P><G>a)du/natos. to\ a)du/naton pleonaxw_s le/getai *md</G>12. 1019 b21-
27. <G>*fz</G>10. 241 b5. <G>*oa</G>11. 281 a2-27. <G>*zgd</G>1. 766 a2. <G>*zk</G>4.
699 b18.
<P>1. (cf <G>dunato/s</G> 1) <G>to\ a)du/naton h( th_| toiau/th duna/mei</G>
(i e <G>th_| kata\ ki/nhsin</G>) <G>e)nanti/a ste/rhsis *mq</G>1. 1046 a29. <G>d</G>12.
1019 b21, 15 Bz. <G>a)du/natos ei)pei_n</G>. opp <G>r(hsoriko/s *rb</G>2. 1379
b2. <G>a)du/natoi</G> i e imbecilli <G>pia</G> 62. 906 a10. <G>oa</G>3. 1343 b22.
<G>a)du/natoi oi( e)nto\s triw_n mnw_n kekthme/noi, to\ sw_ma pephrw-
me/noi</G> f 430. 1549 a38, b2. &mdash; <G>au)to\s a)duna/tws e)/xei pre-
sbeu/ein r</G>25. 1435 a16. <G>e)n toi_s no/tois baru/teron e)/xousi kai\
a)dunatw/teron oi( a)/nqrwpoi pa</G>24. 862 a27. <G>ks</G>42. 945 a14.
<P>2. (cf <G>dunato/s</G> 2). <G>a)du/naton</G>, dist <G>dunato/n, e)ndexo/menon,
a)nagkai_on e13. a)du/naton gi/nesqai o(\ mh\ e)nde/xetai gene/sqai *oa</G>7.
274 b13, 15. <G>w(/sper ou)k e)/stin ou)de\n a)du/naton, ou(/tws ou(de\ gi/gnetai
*od</G>4. 311 b32. <G>g</G>2. 300 b4. <G>*ga</G>9. 327 a14. <G>*fq</G>9. 265 a19.
<G>*aa</G>15. 34 a9. <G>*mb</G>4. 999b11. 6. 1003 a5. <G>a)du/naton ou(_ to\ e)nan-
ti/on e)c a)na/gkhs a)lhqe/s *md</G> 12. 1019 b23. <G>*zk</G>4. 699 b30.
<G>a)du/naton</G>, dist <G>yeu_dos *mq</G>4. 1047 b13 Bz. <G>*aa</G>15. 34 a25-29,
37, b1. <G>*fq</G>5. 256 b11. <G>*oa</G>12. 281 b3, 9, 14, 15. <G>ya</G>3. 406
a2. <G>a)du/naton e)c u(poqe/sews, a(plw_s *oa</G>12. 281 b4. <G>peri\ du-
natou_ kai\ a)duna/tou *rb</G>19. 1392 a8 b14. <G>to\ a)du/naton le/getai
dixw_s, h)\ ga\r tw_| mh\ a)lhqe\s ei)_nai ei)pei_n o(/ti ge/noit) a)/n, h)\ tw_|
mh\ r(a)di/ws *oa</G>11. 280 b12. <G>h)\ tw_n pa/nu xalepw_n h)\ tw_n
a)duna/twn e)sti/</G> K7. 8 a30 Wz. cf <G>*pq</G>6. 1340 b24. <G>*mm</G>9. 1085
a29. <G>pd</G>13. 877 a13. <G>ou)dei\s e)pixeirei_ toi_s a)duna/tois *pe</G>11.
1314 a24. <G>*rb</G>19. 1392 a24. cf 6. 1383 b24. <G>fai/netai ei)_nai
a)du/natos o( bi/os</G> (sc <G>tw_n pa/nta koinwnou/ntwn</G>) <G>*pb</G>5. 1264 b29.
<G>a)du/naton</G> (sc <G>e)sti/</G>) c inf <G>ma</G>3. 340 b1. <G>b</G>3, 357 b21, 33. <G>d</G>3.
380 a22, b26 al. <G>ta\ a)du/nata ei)_nki *mq</G>4. 1047 b5 Bz (Wz ad
22 a14). <G>e)n toi_s mh\ a)duna/tois a)/llws e)/xein a)ll) e)ndexome/nois
*zgd</G>8. 777 a20. <G>pra/ceis a)du/natoi e)pitelesqh_nai r</G>5. 1426b34.
<G>a)du/natos h( fu/sis tou_ toiou/tou ge/nous a)i/dios ei)_nai *zgb</G> 1. 731
b31. &mdash; <G>a)du/naton</G>, coni syn <G>a)/topon *fd</G> 8. 216 b12. <G>a</G>2. 185
a30. <G>*mn</G>2. 1089 a13. <G>e)n tou/tois muri/a fai/netai ta/ te a)du/-
nata kai\ ta\ plasmatw/dh kai\ ta\ u(penanti/a pa_si toi_s eu(lo/gois
*mm</G>9. 1085 a14. <G>tw_n a)duna/twn ei)_nai/ fasin ma</G>6. 343 b7.
<G>*pd</G>8. 1294 a1. <G>fanero\n o(/ti tou_t) a)du/naton ma</G>8. 345 a32.
<G>tou_to d) e)sti\n a)du/naton kata/ te ta\ faino/mena kai\ kata\ to\n</G>
<P N=11>
<H><G>a)ei/</G></H>
<G>lo/gon mb</G>5. 362 b14. <G>a)du/nato/n ti sumbai/nei *aa</G>23. 41 a25.
<G>sumbai/nei to\ a)du/naton ti</G>29. 181 a32. <G>sumbai/nei polla\</G> (<G>e)/nia</G>)
<G>a)du/nata, sumbh/setai to\ a)du/naton, sumbh/setai polla\ kai\
a)du/nata</G> sim <G>ya</G>4. 408 b33. <G>*zga</G>18. 722 a3. <G>*mg</G>1. 1002
b32. <G>i</G>6. 1056 b5. <G>*ga</G>2. 315 b20. 5. 320 b7. <G>*od</G>2. 309 b11.
<G>*fd</G>8. 216 a5. <G>ou)de\n a)du/naton sumbai/nei e</G>13. 22 b28. <G>*aa</G>9.
30 b4. 17. 37 a29. cf <G>*mq</G>4. 1047 b19. <G>sumpi/ptei le/gein a)du/-
nata ma</G>6. 343 a21. <G>ou)oe\n a)du/naton sumpi/ptei *aa</G>9. 30 b4.
<G>to\ au)to\ e)/stai a)du/naton *oa</G>6. 273 b15. cf 11. 281 a15. <G>ou)de\n
e)/stai</G> (<G>a)\n ei)/h</G>) <G>a)du/naton *mq</G>4. 1047 b11. <G>*ga</G>2. 316a 21, 19.
<G>eu)hqikw/teron h)\ w)/ste peri\ au)tou_ ta\ a)du/nata e)piskopei_n *fd</G>10.
218 b8. <G>a)du/nato/n ti sunagagei_n *og</G>1. 299 b12. <G>poih_sai to\
a)du/naton *aa</G>15. 34 b3. <G>e)k tou_ a)duna/tou deikiu/nai *aa</G>17. 37
a9. <G>dia\ tou_ a)d. deiknu/nai, a)podei_cai, poiei_n th\n a)po/deicin
*aa</G>5. 28 a7. 6. 28 a23, 29, b14. 15. 34 a3_{1} 35 a40. 29. 45b3.
<G>dia\ tou_ a)d. perai/nein</G>, opp <G>deiktikw_s *aa</G>7. 29 a31. 23. 41 a23.
44. 50 a29. <G>dia\ tou_ a)d. sullogi/zesqai *aa</G>23. 41 a31. 29.
45 a27, 28. <G>tq</G> 2. 157 b34 sqq. <G>o( dia\ tou_ a)d. sullogismo/s
*ab</G> 11-14. <G>a</G> 15. 34 b30. 23. 41 a36. <G>h( dia\ tou_ a)d. dei_cis,
a)po/deicis *aa</G>29. 45 a35. 21. 39 b32. <G>to\ dia\ tou_ a)d. me/ros tw_n
e)c u(poqe/sews *aa</G>23. 40 b26. <G>ei)s to\ a)du/naton a)/gein, a)pa/gein
*aa</G>5. 27 a15. 7. 29 b8. 16. 36 a22. 23. 41 a33. <G>h( ei)s to\ a)du/-
naton a)pagwgh/ *aa</G>7. 29b5. 44.50a30 <G>h( ei)s to\ a)du/naton *ab</G>17.
65 b1. <G>oi( ei)s to\ a)d. a)/gontes sullogismoi/. oi( ei)s to\ a)d. sullo-
gismoi/</G>, opp <G>deiktikoi/ *aa</G>23. 41 a22. 29. 45 a23, 37, b15. <G>b</G>17.
65 a40. <G>ti</G>5. 167 b23. <G>h( ei)s to\ a)d. a)/gousa a)po/deicis, h( ei)s to\
a)d. a)po/deicis *ab</G>14. 62 b29. <G>g</G>11. 77 a22. 24. 85 a16, 19.
26. 87 a2, 6. &mdash; <G>a)dunatw/teron. o(/per e)sti\n a)dunatw/teron
*mb</G>2. 998 a19. <G>e)/ti a)dunatw/teron</G> c inf <G>*ob</G>14. 296 b34.
<P><G>a)ei/. o( a)peiros kai\ o( a)ei\ lambano/menos xro/nos *fd</G>10. 218 a1.
<G>fhsi\</G> (Plato) <G>to\n ou)rano\n gene/sqai me/n, ou) mh\n a)ll) e)/sesqai/
ge to\n a)ei\ xro/non *oa</G>10. 280 a31. <G>tou_ a)ei\ kai\ a)pei/rou ou)k ei)_nai
a)rxh\n le/gei *dhmo/kritos *zgb</G>6. 742 b20. <G>to\ a)ei\ sunexe/s, to\
d) e)fech_s ou) sunexe/s *fq</G>6. 259 a16. <G>ta\ a)ei\ o)/nta, h(_| a)ei\ o)/nta,
ou)k e)/stin e)n xro/nw| *fd</G>12. 221 b3. <G>a(/pan to\ a)ei\ o)\n a(plw_s
a)/fqarton *oa</G>12. 281 b25. <G>to\ a)ei\ kai\ e)pi\ pa/ntwn ou)k a)po\ tu/-
xhs a)lla\ fusiko/n pie</G>3. 910 b30. <G>to\ e)c a)na/gkhs kai\ a)ei\ a)/ma
*gb</G>11. 337 b35. <G>*me</G>2. 1026 b27. <G>i)/na tou_ a)ei\ kai\ tou_ qei/ou me-
te/xwsin yb</G>4. 415 a29. &mdash; <G>a)ei/</G>, dist <G>w(s e)pi\ to\ polu/ *ra</G>6.
1362 b36. 10. 1369 a33, b1. 13. 1374 b16. <G>*me</G>2. 1026 b35 al.
<G>to\ ei)ko\s ou) to\ a)ei\ a)lla\ to\ w(s e)pi\ to\ polu/ *rb</G>25. 1402
b21. <G>a)ei\</G> in enunciatis comparativis, veluti <G>a)gaqw_n de\ to\
mei_zon ai(retw/teron a)ei/</G> sim <G>*ha</G>5. 1097 b20. <G>d</G>7. 1123b28.
<G>k</G>6. 1177 a4. <G>*pa</G> 5. 1254 a25. <G>h</G>14. 1333 a21. <G>*ra</G>1. 1355
a37. <G>po</G>7. 1451 a10. 26. 1461 b28 Vhl ad h l Poet IV 431.
<G>a)ei\ ga\r e(ka/stw| tou_q) ai(retw/taton, ou(_ tuxei_n e)/stin a)krota/tou</G>
sim <G>*ph</G>14. 1333 a29. <G>q</G>1. 1337 a17. &mdash; <G>ai)ei/</G> exhibetur <G>*pd</G>11.
1296 a24. 14. 1299 a1. <G>e</G>9. 1310 a6. <G>*me</G>2. 1027 a15 al,
quam formam apud Ar omnino praeferendam esse iudicat
G&ouml;ttling ad Pol p 303. &mdash; pro <G>a)ei\ *rb</G>23. 1398 a12 restituit
<G>dei_</G> Vhl Rhet p 35. <G>a)ei\</G> pro <G>dei_ *pd</G>11. 1296 b7 Bk'. <G>po</G>26.
1461 b28 Vhl Poet IV 430.
<P><G>a)ei/dein. a)/eide</G> (Hom Al) <G>po</G>19. 1456 b16. <G>fhsi\ *mousai_os ei)_nai
brotoi_s h(/diston a)ei/dein *pq</G>5. 1339 b22.
<P><G>a)eidh/s. a)eide\s kai\ a)/morfon dei_ to\ u(pokei/menon ei)_nai *og</G>8. 306
b17. &mdash; <G>a)/kikus</G> (Hom <G>i</G>515) explicatur per voc <G>a)eidh/s po</G>22.
1458 b27.
<P><G>a)eike/lios di/fros</G> (Hom <G>u</G>259) i e <G>moxqhro/s po</G>22. 1458 b29.
<P><G>a)eiki/zein</G> (Hom <G>*w</G>54) <G>*rb</G>23. 1380 b29.
<P><G>a)eikinh/tws k</G>6. 400 b31.
<P><G>a)eimnh/mones f</G>3. 808 a37.
<H><G>a)h/qhs</G></H>
<P><G>a)eiskw_pes</G> descr <G>*zu</G>28. 617 b31-618 a7. (esp&egrave;ce de petits
Ducs C II 288; strix scops S; strix aluco St Cr; strix scops et
otus Su 96 n 5 cf K985; <G>skw/y</G>, ephialtes scops A<G>*zi</G> I 77 n 99).
<P><G>a)ei/fulla futa/</G>, opp <G>fullobolei_n *zge</G>3. 783 b10, 20.
<P><G>a)eli/ou xh/rwsen au)ga/s</G> f 625. 1583 b21.
<P><G>a)ellopo/dwn i(/ppwn</G> (Simonid fr 7) <G>*rg</G>2. 1405 b27.
<P><G>a)/elpton</G> (Archil fr 76) <G>*rg</G>17. 1418 b29.
<P><G>a)e/naos. potamoi\ a)e/naoi ma</G> 13. 349 b9. 14. 352 b5, 12. &mdash;
<G>a)enna/ws. ta\ me\n ka/rpima xro/non tina/, ta\ d) a)/karpa a)en-
na/ws a)pe/donto ob</G>1346 b15.
<P><G>a)e/cein. a)e/cetai</G> (Hom <G>*s</G> 110) <G>*rb</G>2. 1378 b6. (Emped 375)
<G>yg</G>3. 427 a23.
<P><G>a)e/rinos *mq</G>7. 1049 a26. <G>ou)x a(plou_n to\ tou_ zw/|ou sw_ma oi(_on
pu/rinon h)\ a)e/rinon yg</G>13. 435 a12.
<P><G>a)e/rios. e(ch_s th_s a)eri/ou fu/sews qa/lassa e)rh/reistai k</G>3. 392
b14, 32. &mdash; <G>zw/|a a)e/ria</G>, dist <G>nhkta/, xersai_a k</G>6. 398 b33.
<P><G>a)eroeidh/s. to\ tw_| a)e/ri o(/moion a)eroeide/s *gb</G>3. 330 b24. <G>to\ leu-
ko\n kai\ diafane\s o(/tan a)raio\n h)_| sfo/dra, fai/netai tw_| xrw/-
mati a)eroeide/s x</G>3. 794 a4. <G>a)eroeide/s</G>, dist <G>o)/rfnion, me/lan x</G>5.
797 a7. <G>kapno\s a)eroeidh/s x</G>3. 793 b5.
<P><G>a)erw/dhs. u(po\ th_s tou_ pleu/monos kinh/sews ou)/shs a)erw/dous kai\
kenh_s *zmg</G>6. 669 b2. &mdash; <G>to\ ta/xiston tw_n o)/ntwn, to\ purw_des,
to\ de\ h(_tton taxu\ a)erw_des k</G>4. 395 a20.
<P><G>a)eto/s, kuri/ws shmai/nei plei/w ti</G>4. 166 a16. &mdash; 1. <G>a)eto/s</G>, avis
(aquilae ct falcones Su 104; A<G>*zi</G> I 77) <G>pthno/n, pterwto/n, gam-
yw/nuxon *zia</G>5. 490 a6. <G>g</G>9. 517 b2. <G>a)etw_n ge/nh *ziq</G>3. 592 b1.
<G>z</G>6. 563 b5, eorum nomina: <G>pu/gargos</G> (sive <G>nebrofo/nos</G>), <G>pla)g-
gos</G> (<G>nhttofo/nos, morfno/s</G>), <G>melana/etos</G> (sive <G>lagwfo/nos</G>), <G>per-
kno/pteros</G> (<G>o)reipe/largos, u(pa/etos</G>), <G>a(lia/etos, oi( kalou/ menoi gnh(-
sioi</G> (cfh v), <G>oi( me/lanes *ziz</G>6. 563 b5. <G>i</G>32. 618 b18-619 a10.
<G>e)k tou_ zeu/gous tw_n a)etw_n qa/teron tw_n e)ggo/nwn a(liai/etos gi/netai
paralla/c q</G>60. 834 b35. <G>a)eto\s</G> universe describitur <G>f</G>6. 811
a37, 812 b6. <G>*zu</G>34. 619 b28. 32. 618 b30. <G>dia\ ti/ qei_o/n fasin
ei)_nai mo/non tw_n o)rne/wn *zu</G> 32. 619 b5. <G>po/qen tre/fetai kai\ pw_s
poiei_tai th\n qh/ran *ziq</G>3. 592 b1. 18. 601 b2. <G>i</G>11. 615 b13. 32.
619 a15, 30, b1. 10. 1. 609 a4. <G>ti/si zw/|ois pole/mios o( a)eto\s kai\
ti/na zw_|a ma/xetai pro\s to\n a)eto/n *zu</G>1, 609 a4, b7, 12, 26, 610
a1. 11. 615a20. 12. 615a33, b13. 8. 613 b11. f275. 1527 b25.
<G>pw_s neotteu/ei *zu</G>32. 619 a20, 23. 33. 619 b17. <G>w)|a/, e)pw|asmo/s
*ziz</G>6. 563 a17, 27. <G>pw_s tre/fei tou\s neottou/s *ziz</G> 6. 563 a17,
21, b5. <G>i</G> 34. 619 a20, 27, b25, 34. 32. 618 b30. <G>bi/ou mh_kos,
gh_ras *zu</G>32. 619 b11, a16. &mdash; 2. <G>a)eto/s</G>, piscis, inter <G>sela/xh</G>
numeratur <G>*zie</G>5. 540 b18 (raia aquila K ad ll cf C).
<P><G>a)zh/mioi ei)_nai du/nantai oi( ei)pei_n duna/menoi *ra</G> 12. 1372 a12.
<P><G>a)/zuc w)\n w(/sper e)n pettoi_s *pa</G>2. 1253 a7.
<P><G>a)hdh\s o( u(darh\s oi)_nos, to\ a)hde\s e)metiko/n pg</G>18. 873 b31, 35,
26, 36. <G>karki/nous pi/nein a)hde/s *zu</G>5. 611 b23. &mdash; <G>a)hdh\s o( du/s-
kolos *hb</G>7. 1108 a30. <G>u(pero/ptai kai\ a)hdei_s hmb</G>3. 1200 a15.
<G>a)hde\s kai\ e)pi/lupon *hk</G>5. 1175 b18. <G>ai)sxra\ kai\ a)hdh_ e)sti/n, a(\
pra/ttein e)pixeirou_sin r</G>35. 1440 a1. &mdash; <G>a)hdw_s a)kou/ein</G>, opp
<G>h(de/ws *hd</G>8. 1124 b15.
<P><G>a)hdi/a. h( sumbai/nousa u(/steron</G> (sc <G>meta\ th\n h(donh/n</G>) <G>a)hdi/a
pd</G>10. 877 b12. &mdash; <G>do/can a)hdi/as eu)labhte/on *hi</G>11. 1171 b26.
<P><G>a)hdw/n, pw_s a)/|dei *zid</G>9. 536 a29, b17. <G>i</G>49 B. 632 b21. <G>ak</G>804
a23, 800 a26. <G>i)/dion a)hdo/ni para\ tou\s a)/llous o)/rniqas to\ mh\ e)/xein
th_s glw/tths to\ o)cu/ *zu</G>15. 616 b8. <G>metabolh\ tou_ xrw/matos
*zu</G>49 B. 632 b25. <G>w)|a/, fwlei/a *zie</G>9. 542 b26. <G>i</G>49 B. 632 b27.
(luscinia CS_{1} sylvialusc St, lusc vera Su 109 n 40 A<G>*zi</G> I 77. n 2).
<P><G>a)h/qhs. a)h/qeis tragw|di/ai</G>, syn <G>ou)de\n e)/xousai h)_qos po</G>6. 1450 a25,
28. (<G>*(/omhros poiei_</G>) <G>ou)de\n a)/hqes, a)ll) e)/xonta h)/qh po</G>24. 1460
a11. cf <G>h)_qos</G>.
<P N=12>
<H><G>a)h_nai</G></H>
<P><G>a)h_nai. a)e/ntwn</G> (Emped 223) <G>ai</G>2. 437 b29.
<P><G>a)h/r. o(/sa peri\ to\n a)e/ra pke. o( a)h\r dokei_ ei)_nai a)sw/matos, keno/n,
h(/kista e)/xei tw_n a)/llwn diafora\s ai)sqhta/s *fd</G>4. 212 a12.
<G>yb</G>8. 419 b34. <G>*fa</G>6. 189 b7. <G>pw_s e)pideiknu/ousin o(/ti e)/sti ti
o( a)h/r *fd</G>6. 213 a26. 8. 216 b18. <G>peri\ to\n kalou/menon a)e/ra
ti/s au)tou_ h( fu/sis kai\ pw_s e)/xei ta/cei pro\s ta)_lla ta\ lego/-
mena stoixei_a ma</G> 3. <G>o( a)h\r qermo\n kai\ u(gro/n, oi(_on a)tmi\s o(
a)h/r *gb</G> 3. 330 b4, 22. <G>o( a)h\r u(grou_ ma_llon h)\ qermou_ *gb</G>3.
331 a5. <G>to\ me\n u(/dwr u(/lh a)e/ros, o( d) a)h\r oi(_on e)ne/rgeia/ tis
e)kei)nou *fd</G>5. 213 a2, 4. <G>a)h\r sunista/menos</G> (<G>sugkrino/menos,
ph_cis a)e/ros</G>) <G>dia\ th\n yu/cin gi/netai ne/fos kai\ u(/dwr ma</G>4. 342
a1, 29. 13. 349 a18. <G>b</G>6. 364 b27. <G>g</G>4. 373 b21. <G>e)c u(/datos
a)h\r gi/netai diakriqe/ntos, o( h(/lios dialu/ei, diaxei_ ta\s susta/-
seis tou_ a)e/ros ma</G>3. 340 a10, 24. <G>g</G>3. 373 a29. 5. 376 b23.
<G>oi(_on ei) e)c u(/datos kotu/lhs ei)_en a)e/ros de/ka *gb</G> 6. 333 a22.
<G>chro/teros o( a)h\r tou_ qe/rous, e)n de\ tw_| e)/ari e)/ti u(gro/s ma</G>12.
348 b28. <G>o( no/tios a)h\r ma_llon ei)s u(/dwr metaba/llei tou_ pro\s
a)/rkton mg</G>6. 377 b27. &mdash; <G>peri\ to\ u(/dwr h( tou_ a)e/ros sfai_ra
kai\ peri\ tau/thn h( tou_ puro/s mb</G>2. 354 b24. <G>*ob</G>4. 287 a32.
<G>d</G>4. 311 a28. 5. 312 a27. <G>a)h\r kai\ u(/dwr e)/xousi kai\ koufo/thta kai\
ba/ros e(ka/teron *od</G>5. 312 a25. <G>e)n tw_| a)e/ri baru/teron e)/stai
talantiai_on cu/lon moli/bdou mnai/ou, e)n de\ u(/dati koufo/teron
*od</G>4. 311 b3. <G>du/natai polu\ ba/ros fe/rein a)polambano/menos
kai\ me/nwn o( a)h/r *ob</G> 13. 294 b22. <G>o( a)h\r polu/kenos pke</G> 22.
940 a4. <G>kai\ o( a)h\r fe/retai a)/nw md</G>7. 383 b26. <G>a)h\r puro\s e)g-
guta/tw tw_n a)/llwn, u(/dwr de\ gh_s ma</G>2. 339 a18. <G>e)n tw_| a)/nw
to/pw| ou)k e)/nestin a)h\r mo/non, a)lla\ ma_llon oi(_on pu_r ma</G>3.
340 b31. <G>to\ e)/sxaton tou_ legome/nou a)e/ros du/namin e)/xei puro)s
ma</G>8. 345 b33. <G>o( a)h\r pro\s ta)_lla pu_r mk</G>5. 466 a24. <G>o( a)h\r
dia\ th\n plhgh\n th_| kinh/sei gi/gnetai pu_r *ob</G>7. 289 a27. &mdash;
<G>o( perie/xwn, o( qu/r(aqen a)h/r *zgd</G> 10. 777 b7. <G>b</G> 6. 744 a3. <G>o(
peri\ th\n gh_n ou) mo/non a)h/r e)stin a)ll) oi(_on a)tmi/s ma</G>3. 340
a34, b24. <G>a)tmidw/dhs a)h/r *zge</G>6. 786 a13. <G>a)h\r plh/rhs yu-
xra_s kai\ pollh_s a)tmi/dos mb</G>8. 367 a34. <G>pa_sa h( gew/dhs a)tmi\s
a)e/ros e)/xei du/namin *zge</G>4. 784 b15. <G>a)h\r ou(/tw kekrame/nos ma</G>8.
346 a6. <G>kai\ a)h\r sh/petai md</G>1. 379 a15. <G>o( a)h\r a)/phktos *zgb</G>2.
736 a23. <G>e)n a)e/ri kai\ puri\ ou)k e)/sti zw_|a md</G>4. 382 a7. &mdash; <G>a)h\r
kinu/menos kai\ r(e/wn ma</G>13. 349 a17. 10. 347 a34. <G>pa_s o( ku/klw|
a)h\r sune/petai th_| fora_| mb</G>4. 361 a24. <G>a)taraxwde/steros o(
a)h\r th_s nukto/s mt</G>2. 464 a14. <G>a)h\r kaqesthkw/s pks</G>2. 940
a38. <G>pro\s a)mfo/tera</G> (<G>to\ qa_tton kai\ bradu/teron poiei_n</G>) <G>w(/sper
o)rga/nw| xrh_tai tw_| a)e/ri h( ki/nhsis *og</G>2. 301 b22. &mdash; <G>o( a)h\r
leuko/teros th\n fu/sin tou_ u(/datos mg</G>4. 374 a2. <G>*zge</G>6. 786 a6.
<G>x</G>1. 791 a2. <G>xrwmati/zetai o( a)h\r sunista/menos pantodapa\s
xro/as, a)na)klasin dexo/menos o( a)h\r pantodapa\ xrw/mata poih/sei
ma</G>5. 342 b5, 7. <G>pkg</G>23. 934 a19. <G>kuanoeidh\s x</G>3. 794 a8. &mdash;
<G>po/teron ai( o)smai\ kapno\s h)\ a)h\r h)\ a)tmi/s pib</G>10. 907 a29. <G>to\
e)/laion a)e/ros, e)k th_s e)be/nou diape/pneuken o( a)h/r md</G>7. 384 a16,
b19. &mdash; <G>au)to\ a)/yofon o( a)h/r yb</G>8. 420a7. &mdash; <G>a)h/r</G>, syn <G>pneu_ma
ai</G>5. 443 b5, 4. <G>a)h\r ei)sre/wn kai\ e)kre/wn pn</G>2. 482 a5. <G>a)e/ros po/-
teron i)/dion to\ a)na/pneuston te</G>5. 135 a33, 36. 9. 138 b30 sqq.
<G>a)ki/nhtos w)\n o( a)h\r qermai/netai z</G>6. 470 a25. <G>a)e/ra th\n yuxh\n
ei)_nai w)|h/qh *dioge/nhs ya</G>2. 405 b22. <G>a)/nqrwpo/s tis mo/nw| tw_|
h(lioeidei_ trefo/menos a)e/ri</G> f 37. 1481 a2.
<P><G>a)h_tai</G> (Hom <G>d</G> 567) <G>pks</G> 31. 943 b23.
<P><G>a)h/tthtos. a)rxiko\n kai\ a)h/tthton o( qumo/s *ph</G>7. 1328 a7. <G>heg</G>1.
1229 a28.
<P><G>a)qanasi/a ou)ranou_ kai\ a)idio/ths *ob</G>1. 284 a1. <G>a)qa/nasi)a</G>, syn <G>zwh\
a)i/dios *ob</G>3. 286 a9, dist <G>zwh\ a)i/dios td</G>5. 126 b35. <G>bou/lhsis
a)duna/twn, oi(_on a(qanasi/as *hg</G>4. 1111 b22.
<P><G>a)qanati/zein xrh\ e)f) o(/son e)nde/xetai *hk</G>7. 1177 b33. <G>a)qana-</G>
<H><G>*)aqh_nai</G></H>
<G>ti/zein th\n fu/sin boulo/menos</G> f 601. 1578 b23.
<P><G>a)qa/natos. tw_| a)qana/tw| to\ a)qa/naton sunhrthme/non *oa</G>3. 270
b9. <G>a)qa/naton kai\ a)/pauston, a)/pausto/s tis kai\ a)qa/natos ki/nhsis
*fq</G>1. 250 b13. 6. 259 b25. <G>a)qa/nato/n ti kai\ qei_on *ob</G>1. 284a3.
<G>o( poihtikr\s nou_s a)qa/naton kai\ a)i/dion yg</G>5. 430 a23. <G>yuxh\bel-
ti/wn kai\ a)qanatwte/ra ya</G>5. 411 a13. <G>o(/ti a)qa/natos h( yuxh/</G>,
quomodo demonstretur in dialogo Eudemo f 33. 1480 a11.
34. 1480 b2. &mdash; <G>karpo\s a)qa/natos: a)qa/nato/n min au)ch/sousi
*mou_sai</G> f 625. 1583 b14, 22. <G>a)qana/toisi</G> (Hes <G>q</G>120) <G>c</G>1. 975
a13. <G>a)qa/natos o)rgh/</G> (fr trag adesp 54) <G>*rb</G>21. 1394b21.
<P><G>a)qe/atos</G> act <G>a)qe/atoi tw_n kreitto/nwn k</G>1. 391 a25.
<P><G>a)qeri/nh</G> piscis, <G>pw_s ti/ktei *ziz</G>17. 570b15, 571 a6. cf <G>a)qeri_nos</G>
(epi C, Graecis hodie atherno S Cr, atherina presber Cr,
atherina vera Cr K A<G>*zi</G> I 121. n 1 ather. hepsetus <I>L</I>?).
<P><G>a)qeri_noi</G> inter <G>a)gelai_a</G> numerantur <G>*zu</G>2. 610 b6. (<G>a)qeri_nos</G>
i q <G>a)qeri/nh</G>).
<P><G>a)/qetos. mona\s ou)si/a a)/qetos, stigmh\ de\ ou(si/a qeto/s *ag</G>27. 87
a36 (syn <G>ou)k e)/xei qe/sin, e)/xei qe/sin</G> 32. 88 a33). <G>*md</G>6. 1016
b25, 30. <G>m</G>8. 1084 b27, 33.
<P><G>a)qew/rhtos</G> act <G>a)qew/rhtoi tw_n u(parxo/ntwn o)/ntes *ga</G>2. 316 a8.
&mdash; pass <G>o( qeo\s pa/sh| qnhth_| fu/sei a)qew/rhtos a)po\ tw_n e)/rgwn
qewrei_tai k</G>6. 399 b22.
<P><G>*)aq<*>na_ q</G> 96. 838 a24. 108. 840 a31. <G>th_| *)a. th\n e)pisth/mhn
periti/qemen *pq</G> 6. 1341 b7. <G>*)a. a)pe/bale tou\s au)lou/s *pq</G> 6.
1341 b3. <G>to\n *(odusse/a proe/krinen *ra</G>6. 1363 a18. <G>*zaleu/kw|
e)nu/pnion th\n *)aqhna_n pari/stasqai</G> f 505. 1561 a11. <G>*)asth\r
gi/gas u(po\ *)aqhna_s a)naireqei/s</G> f 594. 1574 b28. <G>h( e)n a)kro-
po/lei *)a. ob</G>1374 a15, <G>to\ a)/galma th_s *)aqhna_s</G> f 402. 1545
a24, 33. Phidiae statua <G>k</G>6. 399 b34. <G>q</G>155. 846 a18. <G>e)n tw_
i(erw_| th_s *)aqhna_s e)n a)kropo/lei xrh/mata i(era/ te kai\ dhmo/sia</G>
f 402. 1545 a31. <G>i(era\ th_s *)aqhna_s *(ellhni/as</G> (<G>*ei(leni/as</G> coni
Osann) <G>q</G> 108. 840 a28, 34, <G>*)axai+/as q</G>109. 840 b2.&mdash; <G>*)aqh-
nai/h</G> (Hom I 390) <G>*rg</G>11. 1413 a34.
<P><G>*)aqh_nai *fe</G>1. 224 b21. K6. 5 b23. <G>q</G>133. 843 b18. <G>e)n *)aqh/-
nais *pb</G>8. 1268 a10. <G>e</G>3. 1303 a8. f 596. 1576 b16. <G>e)c *)a-
qhnw_n</G> f 619. 1582 b20. <G>ei)s *)aqh/nas</G> f 27. 1479 a13. 443.
1550 b46. 489. 1558 a6. 619. 1582 b22. <G>peri\ *)aqh/nas *ziz</G>15.
569 b11. <G>i</G>31. 618 b15. <G>peri\ *)aqh/nas e)pexwri/asen h( au)lh-
tikh/ *pq</G>6. 1341 a34. &mdash; <G>*)aqh/naze *fg</G>3. 202 b13. &mdash; <G>*)aqh/-
nhqen *fg</G>3. 202 b14. f 381. 1541 b23. &mdash; <G>*)aqh/nhsi *ziz</G>24.
577 b30. <G>*mg</G>5. 1010b10. <G>*rb</G>23. 1398 b1. <G>r</G>9. 1429 b8. 14.
1431 a17. <G>po</G>5. 1449 b7. <G>q</G>153. 846 a6. <G>to\ *)aqh/nhsi deatri/-
bein e)rgw_des</G> f 617. 1582 a22, 30. <G>oi( *)aq. r(h/tores *rg</G> 17.
1418 a29. <G>e)p) a)/rxontos *)aq. *eu)kle/ous</G> sim <G>ma</G>6. 343 b4. 7.
345 a2. res publicae <G>*)aqh/nhsi *pb</G> 7. 1267 b17. <G>g</G>2. 1275
b35. <G>d</G>4. 1291 b24. 16. 1300 b28. <G>e</G>3. 1302 b19_{1} 1303b10.
5. 1305 a23. 6. 1305 b25. 10. 1310 b30. 12. 1315 b30. <G>z</G>4.
1319 b21. 8. 1322 a20. f 347. 1536 a46. 402. 1545 a30.
411. 1546 b12. 419. 1547 b45. &mdash; <G>*)aqhnai_oi *ad</G>11. 94
a36-b7. <G>q</G>131. 843 a1. <G>*hd</G>8. 1124 b17. <G>*rb</G>22. 1396 a8, 24.
<G>r</G>2. 1422 a40, 1423 a5. 9. 1429 b1. <G>o( *)aqhnai/wn limh/n *ziz</G>15.
569 b26. <G>*)aqhnai/wn politei/a</G> f 343-431. <G>*)aqhnai_oi a)po\ *)/iw-
nos koinw_s *)apo/llwna patrw_|on timw_sin, *)/iwnes e)klh/qhsan</G>
f 343. 1535 b37, 39. <G>*(/omhros mo/nous *)aqhnai/ous dh_mon prosa-
goreu/ei</G> f 346. 1536 a39. Solonis leges <G>*pb</G>12. 1273 b35 sqq.
<G>*rb</G>23. 1398 b16. f 350. 1537 a16, 24. res publicae <G>*pg</G>13.
1284 a39. <G>e</G>4. 1304 a6, 9, 28. 7. 1307 b22. <G>*rb</G>6, 1384 b33.
<G>g</G>10. 1411 a9, 11. 11. 1412 b4. <G>ob</G>1347 a8, 18. f 374. 1540
a40. 372. 1540 a27. 380. 1541 b3. 386. 1542 b2. <G>*)a. *(o-
mh/rw| ma/rturi e)xrh/santo peri\ *salami_nos *ra</G>15. 1375b30.
&mdash; <G>*a. kalou_si dh/mous, pra/ttein, oi( *peloponnh/sioi kw/mas, dra_n</G>
<P N=13>
<H><G>a)qh/r</G></H>
<G>po</G>3. 1448 a36, b1. <G>te/tric, h(\n kalou_sin *)aqhnai_oi ou)/raga *ziz</G>1.
559 a12. <G>ou) xalepo\n *)aqhnai/ous e)n *)aqhnai/ois e)painei_n *ra</G>9.
1367 b8. <G>g</G>14. 1415 b31. proverbium <G>ou)ke/ti gignw/skousin
*)aqhnai_oi *megarh_as heh</G>2. 1236 a36. 10. 1242 b25. &mdash; <G>*)a.
oi( e)n *potidai/a| oi)kou_ntes ob</G>1347 a18. <G>*(ippi/as o( *)aqhnai_os
ob</G>1347 a4. <G>*timoqeos, *xabri/as, *puqoklh_s, *)ifikra/ths *)aq.
ob</G>1347 a4. 1350 a23, b33. 1351 a18. 1353 a15.
<P><G>a)qh/r. o(/tan a)qe/ras e)/xh| sklhrou\s h( kra/stis *ziq</G>8. 595 b27.
<P><G>a)/qlastos. peri\ tou_ a)qla/stou md</G>8. 385 a15. 9. 386 a17-26.
<P><G>a)/qlhma. ta\ peri\ to\ sw_ma, ta\ gumnika\ a)qlh/mata pl</G>11.
956 b26, 31.
<P><G>a)qlhth/s</G>, opp <G>i)diw/ths *hg</G>11. 1116 b13. <G>klhrou_n tou\s a)qlhta/s
*rb</G>20. 1393 b5. <G>bou/lontai a)qlhth/n tina nika_n *hg</G>4. 1111 b24.
<G>h( tw_n a)qlhtw_n e(/cis ou) xoh/simos pro\s politikh\n eu)eci/an *ph</G>16.
1335 b5. <G>h( tw_n a)qlhtw_n polufagi/a *zgd</G>3. 768 b29. <G>oi( a)q-
lhtai\ <*> a)/xrooi. du/srigoi, u(gieinw_s diakei/menoi plh</G>5. 967 a13.
<G>h</G>4. 887 b22. <G>a</G>28. 862 b21. &mdash; <G>au)tou\s k)qlhta\s tw_n e)/rgwn
ei)_nai *pz</G>7. 1321 a26.
<P><G>a)qlhtikh\n e(/cin e)mpoiei_n *pq</G>4. 1338 b10.
<P><G>a)/qlios</G>, opp <G>eu)dai/mwn, maka/rios *ha</G>11. 1100 a29, b5, 1101
a6. 13. 1102 b7. <G>a)/qlioi oi(=s plei/onos a)ci/a h( kth_sis th_s i)di/as
fu/sews</G> f89. 1492a9. &mdash; <G>a)qli/ws teleuth/sas *ha</G>10. 1100a9.
<P><G>a)qloqe/ths. a)po\ tw_n a)qloqetw_n e)pi\ to\ pe/ras *ha</G>2. 1095 b1.
<G>a)qloqe/tas e(/na kata\ fulh\n e(ka/sthn xeirotonei_n</G> f374. 1540 b6.
<P><G>a)_qlon a)reth_s. ni/khs *hd</G>7. 1123 b35, 20. <G>*pb</G>9. 1270 b24.
<G>d</G>11. 1296 a30. <G>oa</G>5. 1344 b5. <G>e)f) o(/sois ta\ a)_qla timh/ kala/
*ra</G>9. 1366 b34. <G>ta\ a)_qla sxedo\n e)k tw_n a)gw/nuin oi( u(pokritai\
lamba/nousin *rg</G>1. 1403 b22, 1404 a17. <G>toi_s dou/lois a)_qlon pro-
kei_sqai th\n e)leuqeri/an *ph</G>10. 1330 a33.
<P><G>a)/qraustos, peri\ tou_ a)qrau/stou</G>, dist <G>to\ a)ka/takton md</G>8. 385
a14. 9. 386 a9-17.
<P><G>a)qrei_n. a)qrh/seien</G> (Hom K 11) <G>po</G>25. 1461 a18. <G>oi( mequ/ontes
a)qrei_n ta\ po/rrw ou) du/nantai pg</G>9. 872 a19. &mdash; <G>dei_ ta\ u(pa/r-
xonta peri\ e(/kaston a)qrei_n</G> (syn <G>e)pible/pein, ske/yksqai, e)pi/-
skeyis</G>) <G>*aa</G>30. 46 a5. <G>th\n fu/sin a)qrei_n *mb</G>3. 998 b1. <G>to\
pisto\n ou)k e)k tw_n fainome/nwn a)qrou_sin, a)lla\ ma_llon e)k tw_n
lo/gwn *ob</G>13. 293 a29.
<P><G>a)qroi/zw. a)qroisqe/ntes kate/lusan to\n dh_mon *pe</G>5. 1304 b33.
<G>a)qroi/santes xrh/mata *pe</G>11. 1314 b10. <G>e)a_tai a)qroi/zesqai h(
a)naqumi/asis</G>, opp <G>sbe/nnutai pri\n susth_nai ma</G>10. 347 b11.
<G>a)qroi/zetai h( su/gkrisis, h( pu/knwsis, to\ peri/ttwma</G> sim <G>ma</G>8.
346 a22. 7. 345 a9. <G>*zgb</G>4. 738 b7. <G>d</G>8. 776 b30. <G>a</G>17. 725
b4 (coni syn <G>surrei_</G>). <G>pks</G>56. 946 b36. <G>h)qroisme/nos o)/gkos
mb</G>2. 354 b6. <G>e)c o(moiomerw_n pa/ntwn h)qroisme/non</G> (Anaxag)
<G>*og</G>3. 302 b3. <G>pneu_ma h)qroisme/non *zgb</G>4. 737 b35.
<P><G>a)/qroisis u(grou_. nefw_n pou</G>1. 889 b12. <G>ks</G>56. 946 b35. <G>ai( tw_n
nefw_n a)qroi/seis ma</G>3. 340 a31.
<P><G>a)qro/os. a)qro/os, a)qro/<*></G>, opp <G>kata\ me/ros, kata\ mikro/n, kaq)
e)/kaston *pd</G>14. 1298 a12. <G>g</G>13. 1283 b35. <G>*zgg</G>5. 756 a13,
14. <G>e</G>3. 783 b15. <G>peri\ w(_n kaq) e(\n e(/kaston ei)/rhkas a)qro/a
suntiqe/nai r</G>23. 1434 b9. <G>a)qro/as ta\s tima\s dou_nai, a)fai-
rei_sqai</G>, opp <G>e)k prosagwgh_s *pe</G>11. 1315 a13. <G>sw_ma kei/-
menon a)qro/on, plh_qos u(/datos a)qro/on, potamoi\ r(e/ontes a)qro/oi</G>
sim, opp <G>ei)s pla/tos diataqh^nai, a)fike/sqai ei)s platu\n to/pon
mb</G>2. 354 b12, 355 b26, 31. 3. 357 a24. 8. 368a4. <G>ta\ cu/la
a)qro/on e)/xei to\ u(gro\n kai\ di) o(/lou sunexe/s md</G>9. 387 b27.
<G>pneu_ma fe/retai a)qro/on, a)qro/on kai\ pukno/teron</G>, opp <G>dikspw/-
menon, spork/dhn diaxeo/menon mb</G>8. 367 a30, 366 b21. <G>g</G>1. 370
b7, 5, 371 b1, 5. <G>*zia</G>11. 492 b7. <G>to\n a)e/ra a)qrou_n a)fa/llesqai
yb</G>8. 420 a25. <G>metabolh/, a)lloi/wsis, meta/basis a)qro/a *fa</G>3.
186 a15. <G>q</G>3. 253 b25. <G>*pe</G>8. 1307 b35. <G>e)/kkrisis a)qro/a mb</G>5.
<H><G>ai)/giqos</G></H>
361 b18. <G>ka/qarsis a)qro/a</G>, opp <G>kat) o)li/gon *zih</G>2. 582 b7.
<G>kata/stasis a)qro/a ei)s th\n u(pa/rxousan fu/sin *ra</G>11. 1369 b34.
<G>o)/yis a)qro/a mg</G>6. 377 b18, 378 a5. <G>pla</G>15. 958 b37. <G>a)qro/on
e)kkagxa/zein *hh</G>8. 1150 b11. &mdash; <G>a)qrow/tera u(/data ma</G>12.
348 b11. <G>pneu_ma a)fie/nai a)qrow/teron pke</G>2. 938 a5. <G>ph=cis
a)qrowte/ra ma</G>12. 348 b22. <G>o)/yis a)qrowte/ra pla</G>16. 959 a6.
<G>to\ a)qrow/teron h(/dion h)\ pollw_| kekrame/non tw_| xro/nw| po</G>26.
1462 b1. &mdash; <G>a)qro/ws perikuklou_n *zid</G>8. 533 b10, <G>pi/nein, poiei_n
ti pg</G>21. 874 a22. <G>iq</G>2. 917 b22. <G>meq) u(/datos a)qro/ws r(age/n-
tos k</G>4. 394 b18. <G>e)/kkrisis u(grou_ a)qro/ws</G> (<G>a)e/ros</G> v l) <G>md</G>9.
387 a31.
<P><G>a)qumei_n. pw_s ou)k a)/cion a)qumh_sai *mg</G>5. 1009 b37.
<P><G>a)qumi/a. poiei_n a)qumi/as h)\ fo/bous pl</G>1. 954 a23. <G>ou) dunhqei\s
sumbalei_n</G> (<G>to\ ai)/nigma</G>) <G>*(/omhros dia\ th\n a)qumi/an e)teleu/-
thse</G> f66. 1487 a29.
<P><G>a)qumi/atos. peri\ tou_ a)qumia/tou md</G>8. 385 a18. 9. 387 a23-
388 a9.
<P><G>a)/qumos. e)/qNh a)/quma</G>, opp <G>e)/nquma *ph</G>7. 1327 b28, 30. <G>a)qu/mou
shmei_a f</G>3. 808 a7-12. <G>a)qumo/tera ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn
*zu</G>1. 608 a33. <G>po/te a)qumo/teron e)rga/zontai ai( melittai *zu</G>40.
627 a33, b2.
<P><G>a)/qurma th_| poih/sei</G> (apud Alcidamantem, cf Vhl Alcidam p 10)
<G>*rg</G>3. 1406 a9, b13.
<P><G>*)/aqws. e)n *)/aqw| *zid</G>29. 607 a12. <G>peri\ to\n *)/aqwn *zie</G>17. 549
b17. <G>ai( peri\ *pallh/nhn kai\ to\n *)/aqw po/leis</G> f560. 1570 a43.
<G>to\n *)/aqw dioru/cas</G> (Isocr 4, 89) <G>*rg</G>9. 1410 a11. <G>sfo/dra
u(yhlo\n o)/ros pks</G>36. 944 b13.
<P><G>ai)a/zein kai\ e)kpnei_n *zid</G>9. 536 b22. coni syn <G>qermo/teron pneu_ma
proi/esqai *zge</G>7. 788 a22.
<P><G>*ai)ako/s *rg</G>17. 1418 a36. &mdash; <G>*ai)aki/dais qusi/a e)n *ta/ranti
q</G>106. 840 a7.
<P><G>*ai)/as</G>, versus Hom affcrtur <G>*rb</G>9. 1387 a34 (<G>*l</G> 542). <G>*ai)/as
megalo/yuxos, o(/moios *)axillei_ *ad</G>13. 97 b18. <G>tg</G>2. 117 b13,
16, 24. cf f 625. 1583 b19. <G>melagxoliko/s pl</G>1. 953 a21.
<G>e)pita/fion e)pi\ *ai)/antos tou_ *telamwni/ou</G> f596. 1575 b10. <G>*ai)/as</G>
(Sophoclis) <G>e)n tai_s didaskali/ais yilw_s *ai)/as a)nage/graptai</G>
f580. 1573 a31. <G>*ai)/as o( *qeode/ktou *rb</G>23. 1399 b28, 1400
a27 (Nck fr tr p 622). <G>*ai)/antes</G> tragoediae patheticae <G>po</G>18.
1455 b34. &mdash; <G>*ai)/as o( *)oile/ws, e\pita/fion e)p) au)tou_</G> f596
1576 a1.
<P><G>*ai)gai\ ai( kata\ *suri/an s</G>973 b2. f238. 1521 b21.
<P><G>*ai)gai_os o( mb</G>1. 354 a14, 20. <G>*ziq</G>13. 598 a26. <G>pkg</G>6. 932
a22, 25. <G>*ai)gai_on pe/lagos k</G>3. 393 a30.
<P><G>*ai)gei_dai, fratri/a *qhbai/wn</G> f489. 1557 b40, 1558 a5, 7.
<P><G>ai)/geion ga/la, mignu/menon ei)s proba/teion, pro\s ti/ xrh/simon
*zig</G>20. 522 a23, 27, 29.
<P><G>ai)/geiros ou) fe/rei spe/rma *zga</G>18. 726 a7. <G>ai)/geiros a)/karpos</G>
(Hom <G>e</G>64, 239) <G>k</G>6. 401 a4, 2. <G>ai)/geiroi e)c w(_n e)kpi/ptein fasi\
to\ kalou/menon h)/lektron q</G>81. 836 b3. <G>ai)/geiroi karpofo/roi q</G>69.
835 b2. <G>ai)/geiroi ma_llon karpoforou_sin e)n neo/thti fta</G>7. 821
b20 (populus nigra <I>L</I>).
<P><G>*ai)geu\s</G> Euripidis <G>po</G>25. 1461 b21 (cf Nck fr tr p 289).
<P><G>ai)gialo/s. peri\ tou\s ai)gialou\s mb</G>8. 367 b13. <G>mx</G>15. 852 b29.
<G>e)n toi_s ai)gialoi_s kai\ peri\ ta\s a)kta/s *zie</G>15. 547 a10.
<P><G>ai)gialw/dh zw_|a</G>, dist <G>pela/gia, petrai_a *zia</G>1. 488 b7.
<P><G>ai)giqalo/s</G> avis, refertur inter <G>skwlhkofa/ga *ziq</G>3. 592 b17.
<G>ti/ktei w)|a\ plei_sta, a)dikei_ meli/ttas *zu</G>15. 612 b3. 40. 626
a8. <G>ai)giqalw_n ei)/dh tri/a *ziq</G>3. 592 b17-21 (parus C S St K
Cr Su A; in definiendis tribus speciebus ab Ar descriptis
dissentiunt).
<P><G>ai)/giqos</G>, avis, <G>eu)bi/otos, polu/teknos, to\n po/da xwlo/s *zu</G>15.
<P N=14>
<H><G>*ai)/gina</G></H>
616 b10. <G>dia\ ti/ pole/mios o)/nw| *zu</G>1. 609 a31. <G>ai)gi/qou kai\ a)/nqou
ai(_ma ou) summi/gnusqai a)llh/lois le/getai *zu</G>1. 610 a7 (li-
naria rubra C, species emberizae <I>L</I> St Cr, parus caeruleus
K Cr, fringilla cannabina, sylvia cinerea Su 161 n. 159).
<P><G>*ai)/gina *md</G>5. 1015 a25. 30. 1025 a26. res publicae <G>*pd</G>4.
1291 b24. <G>e</G>6. 1306 a4. <G>*rb</G>22. 1396 a19. <G>*ai)/gina lh/mh tou_
*peiraie/ws *rg</G>10. 1411 a14. &mdash; <G>xwri/on ti</G> (<G>e)n *)/iw| nh/sw|</G>) <G>to\
kalou/menon *ai)/gina</G> f66. 1486 b44. &mdash; <G>*ai)ginai_os o)bolo/s</G>
f436. 1550 a12. &mdash; <G>*ai)ginh_tai *rb</G>22. 1396 a19. <G>*ai)g.
e)plh/qunan</G> f432. 1549 b24. <G>*ai)ginhtw_n politei/a</G> f432.
<P><G>*ai)/gisqos po</G>13. 1453 a37. f596. 1575 a31.
<P><G>ai)/glh leukh/</G> (Hom <G>z</G>45) <G>k</G>6. 400 a14. <G>nh_stis ai)/glh</G> (Emp
212) <G>ya</G>5. 410 a5.
<P><G>ai)goqh/las</G>, avis, descr <G>*zu</G>30. 618 b2 (caprimulgus C S,
caprimulgus europaeus <I>L</I> St K Cr Su 131 n 95 A<G>*zi</G>1. 77. n 5).
<P><G>ai)goke/falos</G>, avis, descr <G>*zib</G>15. 506 a17, b23. 17. 509 a2.
(la barge? C, strix otus? St 170, 81 K Cr, <G>ai)goqh/las</G> legen-
dum ci Su 162 n 169).
<P><G>*ai)go\s potamoi/. e)n *a. p. e)/pese li/qos e)k tou_ a)e/ros ma</G>7.
344 b32.
<P><G>ai)gupio/s</G>, avis, descr <G>*zu</G>1. 609 b9, 34, 610 a1 (vultur S,
vultur cinereus K, magna avis rapax St Su 107 n 34).
<P><G>*ai)/guptos h( *oa</G>7. 274 b16. <G>b</G>14. 298 a3. <G>*rb</G>20. 1393 a32,
33. <G>th\n *a. oi( me\n th_| *)asi/a oi( de\ th_ *libu/h prosa/ptousi
k</G>3. 394 a1. <G>qa/latta h( a)po\ *kurh/nhs p(ro\s *ai)/gupton *zie</G>31.
557 a30. <G>h( *a. to\ a)rxai_or *qh_bai kalou/menai ma</G>14. 351 b34.
<G>pro/sxwsis *nei/lou ma</G>14. 351 b28, 352 b21. <G>koi/lh ta\ ka/tw
pks</G>44. 945 a25. <G>*fa/ros, e)mpo/rion th_s *ai)gu/ptou</G> f161. 1505
a14. <G>kat) *a. o( no/tos ou) pnei_ pks</G>44. 945 a20. <G>o( e)n *a. bou_s,
o(\n w(s *)_apin timw_sin hea</G>5. 1216 a1. <G>h( peri\ *ai)/gupton e)pi-
me/leia tw_n zw/|wn *zu</G>1. 608 b33. animalia <G>e)n *ai)gu/ptw| *zib</G>7.
502 a9. 10. 503 a1. <G>z</G>2. 559 b1. 4. 562 b25, 37. 581 a1. <G>q</G>12.
597 a6. 28. 606 a21. <G>i</G>6. 612 a16. 27. 617 b27, 29, 30. <G>q</G>7.
831 a11. 142. 845 a11. f 271. 1527 a32. <G>polu/gonoi ai( gu-
nai_kes peri\ *ai)/gupton *zgd</G>4. 770 a35. <G>*zih</G>4. 584 b7, 31. f258.
1525 a38. <G>ta\ e)n *ai)gu/ptw| futa)/ fta</G>4. 819 a11. 7. 821 a33,
b8. <G>pk</G>32. 926 b6. instituta ac mores <G>*pg</G>15. 1286 a13. <G>h</G>10.
1329 b2, 3, 24, 32. MA1. 981 b23. <G>ai( peri\ *ai)/gupton pu-
rami/des *pe</G>11. 1313 b22. <G>*ai)gu/ptou satrapeu/wn ob</G>1352
a9, 16. &mdash; <G>*ai)gu/ptioi *zib</G>1. 500 a4. <G>a)rxaio/tatoi tw_n a)n-
qrw/pwn ma</G>14. 352 b21. <G>presbu/teroi oi( ma/goi tw_n *ai)gu-
pti/wn</G> f8. 1475 a36. eorum natura et ingenium <G>f</G>1. 805 a27.
6. 812 a12. <G>pid</G>4. 909 a27. placita de diis <G>*ml</G>8. 1074 b6.
artes mathematicae et astronomicae MA1. 981 b23. <G>*ob</G>12.
292 a8. <G>mk</G>6. 343 b10, 28. <G>o(\ tou\s a)fistame/nous *a. a)pokri/-
nasqki/ fhsin o( *(hro/dotoc</G> (Her 2, 30) <G>*rg</G>16. 1417 a6. <G>*taw\s
o( *a. bksileu/s ob</G>1350 b33. <G>*ai)gu/ption pe/lagos k</G>3. 393 a29.
<P><G>ai)gw/lios</G> (<G>ai)gwlio/s</G>609 a27, 616 b25), avis, descr <G>*ziz</G>6.
563 a31 (<G>ai)tw/lios</G> Bk). <G>q</G>3. 592 b11. <G>i</G>1. 609 a27. 17. 616 b25
(Camus <G>*ziz</G>6. 563 a31 lectionem <G>ai)tw/lios</G> secutus, <G>ai)tw/lion</G>
interpretatur milvum nigrum, <G>ai)gui/lion</G> chouette, reliqui l l
<G>ai)gw/lios</G> legendum censent; strix &mdash; passerina an flammea
an aluco? &mdash; S St K Cr Su 97 n 7, ulula aluco? A<G>*zi</G> I 77).
<P><G>*ai(gw/n, potamo\s *libu/hs ma</G>13. 350 b11.
<P><G>ai)gwpo/s. o)/mmata ai)gwpa\ dia\ ti/na ai)ti/an</G>, dist <G>glauka/, xa-
ropa/ *zge</G>1. 779 b14. <G>pi</G>11. 892 a3. <G>o)fqalmo\s ai)gwpo\s h)/qous
belti(stou shmei_on kai\ pro\s o)cu/thta o)/yews kra/tiston *zia</G>10.
492 a3. <G>e)/nik zw_|a ai)gwpa/, a)/nqrwpoi/ tines ai)gwpoi/</G>, dist
<G>glaukoi/, xaropoi/, melano/fqalmoi *zge</G>1. 779 a33, b1.
<P><G>ai)dei_sqai</G>, dist <G>fobei_sqai *pe</G>11. 1314 b20. <G>pia</G>53. 905 a7.
<G>kataplh\c o( pa/nta ai)dou/menos *hb</G>7. 1108 a34. <G>ko/rh ai)de-</G>
<H><G>ai)doi_on</G></H>
<G>sqei_sa to\ sumba\n dia\ to\n o)/gkon th_s gastro/s</G> f66. 1486
b42. <G>e)/oike *mene/laos ai)dei_sqai gameth\n ou)_san th\n *(ele/nhn</G>
f172. 1506 b27.
<P><G>*ai)/deyos. to\ qerma\ ta\ peri\ *ai)/deyon mb</G>8. 366 a29.
<P><G>a)idhlos. pu_r a)i/dhlon</G> (Emp 379) <G>ya</G>2. 404 b14. <G>*mb</G>4.
1000 b8.
<P><G>ai)dh/mwn</G> def <G>*hb</G>7. 1108 a32, 35. <G>heg</G>7. 1233 b29. <G>hma</G>30.
1193 a7. <G>ti/nas dei_ ai)dh/monas ei)_nai *hd</G>15. 1128 b17-20.
<G>e)pieikh\s kai\ ai)dh/mwn *hg</G>9. 1115 a14.
<P><G>*)ai/dhs</G> v <G>a(/dhs</G>.
<P><G>a)i/dios. a)i/dios basilei/a *pe</G>1. 1301 b27, <G>strathgi/a *pg</G>14.
1285 a8, b28. 16. 1287 a5, <G>nauarxi/a *pb</G>9. 1271 a40, <G>a)rxh/
*pd</G>15. 1299 a8. <G>z</G>2. 1317 b41. <G>strathgo\s a)i/dios *pg</G>15.
1285 b39. <G>a)i/dioi basilei_s *pg</G>13. 1284 b33, <G>ge/rontes *pe</G>6.
1306 a17. &mdash; <G>ousi/an a)i/dion ei)_nai a)na/gkh *ml</G>6 Bz. <G>a)_ra du-
nato\n ta\ a)i/dia e)k stoixei/wn sugkei_sqai *mn</G>2. 1.088 b14.
<G>a)/topon ge/nesin poiei_n a)idiwn *mn</G>3. 1091 a12. <G>ou)k a)i/dion to\
e)ndexo/menon mh\ ei)_nai *mn</G>2. 1088 b24. <G>ei) e)/stin e)c a)na/gkhs,
a)i/dio/n e)sti, kai\ ei) a)i/dion, e)c a)na/gkhs *gb</G>11. 338 a1. <G>*zma</G>1.
639 b24. <G>ta\ e)c a)na/gkhs o)/nta a(plw_s pa/nta a)i/dia, ta\ d)
a)i/dia a)ge/nhta kai\ a)/fqarta *hz</G>3. 1139 b24. ef <G>*oa</G>12. 282
a23. <G>ou)de\n w(s e)/tuxen ou)d) a)po\ tau)toma/tou e)n toi_s a)idi/ois
*ob</G>3. 286 a18. <G>ou)demi/a e)sti\n a)i/dios ou)si/a e)a\n mh\ h)_ e)nergei/a
*mn</G>2. 1088 b26. <G>q</G>8. 1050 b8 Bz. <G>e)nde/xesqai h)\ ei)_nai ou)de\n
diafe/rei e)n toi_s a)idi/ois *fg</G>4. 203 b30. <G>ta\ a(i/dia pro/tera th_
ou)si/a| tw_n fqartw_n *mq</G>8. 1050 b7. <G>ta\ a)i/dia kai\ prw_ta</G>, opp
<G>genhta\ kai\ fqarta/ *gb</G>9. 335 a29, 24. <G>ta\ e)c a(rxh_s kai\ ta\
a)i/dia *mq</G>9. 1051 a20. <G>a)qa/naton kai\ a)i/dion o( poihtiko\s nou_s yg</G>5.
430 a23. <G>zwh\ a)i/dios</G>, syn <G>a)qanasi/a *ob</G>3. 286 a9, dist <G>a)qa-
nasi/a td</G>5. 126 b35. <G>a)i/dios kai\ te/los ou)k e)/xousa ki/nhsis ma</G>2.
339 a25. <G>*fq</G>8. 263 a3 (ubi pro <G>e)pi\ a)i/dion</G> scribendum est
<G>a)i/dion e)pi\</G>). <G>a)i/dion to\ pa_n, to\ o(/lon mb</G>3. 356 b8. <G>a</G>14. 353
a15. <G>ta\ a)i/dia tw_n ai)sqhtw_n</G> MA9. 991 a10. <G>l</G>1. 1069 a31
Bz. 2, 1069 b25. <G>to\ a)i/dion to\ a(/nw sw_ma yb</G>7. 418 b9. <G>e)/sti
ta\ me\n a)i/dia kai\ qei_a tw_n o)/ntwn, ta\ d) e)ndexo/mena kai\ ei)_nai
kai\ mh\ ei)_nai *zgb</G>1. 731 b24. <G>to\ tw_n e)myu/xwn ge/nos a)riqmw_|
a)i/dion ei)_nai a)du/naton, ei)/dei de/ *zgb</G>1. 732 b32-35. &mdash; <G>peri\
tw_n a)idi/wn ou)dei\s bouleu/etai *hg</G>5. 1112 a21. <G>h( do/ca ou)de\n
h(_tton peri\ ta\ a)i/dia h)\ ta\ e)f) h(mi_n *hg</G>4. 1111 b32. <G>tw_n
a)idi/wn pw_s e)sti\n a)po/deicis *zgb</G>6. 742 b25, 31. <G>a)i/dion</G>, syn
<G>kaqo/lou *ag</G>7. 75 b21, 22. &mdash; <G>ou)k e)/stin ei)s a)i/dion</G> (i e <G>ei)s a)/pei-
ron</G> ef h v) <G>sunarth_sai th_s toiau/ths a)podei/cews th\n a)na/gkhn
*zma</G>1. 640 a6. &mdash; <G>to\ toiou_ton e)pi/ponon, o)/sw|per a)\n a)idiw/teron
h)_| *ob</G>1. 284 a17.
<P><G>a)idio/ths. h( a)qanasi/a tou_ ou)ranou_ kai\ h( a)idio/ths *ob</G>1. 284 a1.
<G>to\ tri/gwnon e)/xei dusi\n o)rqai\s a)ei\ ta\s gwni/as i)/sas, a)ll)
o(/mws e)/sti ti th_s a)idio/thtos tau/ths e(/teron ai)/tion *fq</G>1. 252 b3.
<P><G>ai)doi_on</G>. 1. <I>notio.</I> proprie <G>ai)doi_on</G> usurpatur de membro geni-
tali virili, pene, <G>qh/leos i)/dion me/ros u(ste/ra, a)/rrenos ai)doi_on
*zia</G>13. 493 a25, 31 cf <G>k</G>5. 637 a23. <G>g</G>4. 515 a3. <G>*zga</G>18.
725 b3. <G>d</G>1. 764 a15; saepe de pene animalium usurpatur,
<G>e)le/fantos, i(/ppou, ai)go/s, tau/roou, kamh/lou, fw/khs, gi/nnou,
i)kti/dos *zib</G>1. 500 b7. <G>g</G>20. 522 a14. <G>e</G>2. 540 a6, b18, a25.
<G>z</G>24. 577 b28. <G>i</G>6. 612 b15. cf <G>q</G>12. 831 b1. plerumque <G>ai)-
doi_on</G> et <G>o)/rxeis</G> dist <G>*zia</G>13. 493 a32. <G>b</G>1. 500 b3, 4. <G>pd</G>26.
879 b6. sed testium scrotum <G>o)sxe/a tou_ ai)doi/ou</G> appellatur
<G>pkz</G>11. 949 a16 ac de pene et testibus usurpatur <G>ai)doi_on q</G>10.
831 a26. &mdash; universe <G>ai)doi_on</G> partes genitales significat utrius-
que sexus, <G>a)/rrena kai\ qh/lea tw_n ai)dou/on o)smw_ntai a)llh/lwn
*zie</G>5. 541 a25. cf <G>*zia</G>15. 494 b3. 17. 497 a25. <G>b</G>1. 500 b14.
<G>e</G>14. 544 b24. <G>*zgd</G>1. 764 b23. &mdash; inde fit ut <G>ai)doi_on</G> femineum
<P N=15>
<H><G>ai)doiw/dhs</G></H>
etiam membrum genitale significet, <G>gunaiko\s ai)doi_on e)c e)nanti/as
tw_| tw_n a)rre/nwn</G> sim <G>*zia</G>14. 493 b2. <G>*zga</G>13. 719 b30. <G>*zib</G>8.
502 b23. <G>z</G>32. 579 b16. <G>*zgg</G>6. 757 a5; ita usurpatur de
feminiis <G>kamh/lou, e)le/fantos, te/ttigos, fw/khs, i(/ppou, bow_n,
kunw_n *zib</G>1. 449 a19, 500 b10, 14, 18. <G>e</G>30. 556 a27. <G>z</G>12.
567 a13. 18. 572 a26, b2. 20. 574 a32. &mdash; 2. <G>ai)doi/ou</G> (penis)
quae sint partes praecipuae, qui situs, quomodo cohaereant
cum aliis partibus, imprimis in homine <G>*zia</G>13. 493 a25. <G>g</G>1.
510 a21-36. <G>*zga</G>13. 720 a33. <G>pw_s fle/bes pefu/kasin ei)s to\
ai)doi_on *zig</G>2. 511 b30. 3.513a7. 4. 515a3. &mdash; 3. <G>to\ ai)doi_on ti/nos
e(/neka</G>: <G>o)/rganon pro\s sunduasmo/n, gennhtiko/n, to/pos sperma-
tikh_s trofh_s</G> sim <G>*zga</G>5. 717 b14. 13. 719 b29, 720 a4. 18.
725 b3. <G>*zig</G>1. 509 b29. <G>pw_s fe/retai to\ peri/ttwma ei)s to\n
oi)kei_on to/pon, qermainome/nou tou_ ai)doi/ou proe/rxetai to\ spe/rma
*zgb</G>4. 737 b31. <G>a</G>18. 725 b3. 5. 717 b24. <G>pd</G>26. 879 b6. &mdash;
<G>ai)doi/ou ge/nesis</G>: <G>e)/mbruon a)/rren tettarakostai_on ta\ me/lh dh_la
e)/xei ta/ te a)/lla kai\ to\ ai\doi_on *zih</G>3. 583 b19. &mdash; <G>ai( tou_ ai)-
doi/ou kinh/seis a)kou/sioi *zk</G>11. 703 b6. <G>pe</G>15. 882 a35. <G>ai)doi/ou
ki/nhsis</G> (<G>e)/parsis, au)/chsis, su/ntasis</G>) <G>pw_s kai\ po/te gi/netai
*zib</G>1. 500 b22. <G>h</G>1. 581 a28, 32. <G>z</G>18. 572 b2, 26. 20. 574
a32. <G>pd</G>23. 879 a15. <G>l</G>1. 953 b34, 954 a4. <G>ai)doi/ou suntoni/a
*zie</G>2. 540 a6. <G>pig</G>6. 908 b8. <G>cu/esqai ta\ ai)doi_a di) a)kola-
si/an pl</G>1. 953 b37. <G>oi( a)frodisia/zontes kai\ ou) rhtiw_ntes e)ntei/nousin,
oi( fobou/menoi suspw_si ta\ ai)doi_a pd</G>22. 879 a11. <G>kz</G>7. 948
b10. 11. 949a9. <G>o( a)frodisiasmo\s marai/nei th\n tou_ ai)doi/ou sun-
toni/an pd</G>20. 879 a3. &mdash; 4. <G>tou_ ai)doi/ou diaforai\ e)n toi_s tw_n
zw/|wn ge/nesin</G>, universe: <G>ai)doi_on xondrw_des, sarkw_des, neu-
rw_des, e)/cw, e)nto/s, sunhrthme/non pro\s th\n gaste/ra, a)pole-
lume/non *zib</G>1. 500 b19, a33. <G>g</G>1. 509 a35. <G>ta\ zw|oto/ka poi_on
e)/xei ai)doi_on</G> (dist <G>oi( o)/rniqes</G>) <G>*zga</G>3. 716 b26 (cf 13. 719 b29).
5. 717 b14. <G>poi_on e)/xei ai)doi_on ta\ tetra/poda w)|oto/ka kai\ e)/naima
*zib</G>10.503a6. <G>*zga</G>13.720a4, <G>ta\ w)|oto/ka</G> (<G>di/poda kai\ tetra/poda</G>)
<G>*zig</G>1. 509 b29, <G>o(/sa w)|otokh/santa e)n au(toi_s zw|otokei_ e)kto/s
*zga</G>13. 720a24, <G>oi( o)/feis *zga</G>7. 718a18, <G>oi( i)xqu/es *zib</G>13. 504
b27, <G>o( polu/pous *zie</G>12. 544 a12 (cf <G>d</G>1. 524 a8. <G>*zga</G>15. 720
b32 v <G>ai)doiw/dhs</G>). &mdash; <G>o( gi/nnos, w(/sper oi( na/noi, me/ga i)/sxei to\
ai)doi_on *ziz</G>24. 577 b28. <G>oi( me/ga to\ ai)doi_on e)/xontes a)gonw/-
teroi, dia\ ti/ *zga</G>7. 718 a23. <G>toi_s i)ppeu/ousi sunexw_s mei/zw
ta\ ai)doi_a gi/netai, dia\ ti/ pd</G>11. 877 b17. &mdash; 5. <G>para\ fu/sin
gino/mena/ tina</G>: <G>du/o e)/xein ai)doi_a, to) me\n a)/rrenos to\ de\ qh/leos:
a)ei\ to\ e(/teron ku/rion *zgd</G>4. 770 b32, 772 b26. <G>pai/dwn e)ni/ois
ou) kata\ to\ au)to\ sune/pese to\ pe/ras tou_ ai)doi/ou kai\ o( po/ros
h(_| die/rxetai to\ peri/ttwma to\ e)k th_s ku/stews, a)ll) u(poka/-
twqen *zgd</G>4. 773 a21. &mdash; 6. <G>zw_|a peritta\ e)n qala/ttth o(/moia
ai)doi/w| a)ndro/s *zid</G>7. 532 b23 (penna marina, pennatula <I>L</I>,
S III 379 St K Cr M p 169).
<P><G>ai)doiw/dhs. fasi/ tines to\n a)/rrena polu/poda e)/xein ai)doiw=de/s
ti e)n mia_ tw_n plektanw_n *zie</G>6. 541 b8. cf 12. 544 a11. <G>d</G>1.
524 a8. <G>*)zga</G>15. 720 b32 (cf de ea re Aubert die Cephalo-
poden des Arist p 25, v Siebold in Zeitschr f wiss Zoologie
IV, Roulin in Annales des sciences naturelles 1852 T XVII,
Steenstrup in Troschel Arch f Naturg 1856).
<P><G>*ai)dw/lios. lo/xos *lakedaimoni/wn</G> f498. 1559 a26.
<P><G>ai)dw/s</G> def <G>*hb</G>7. 1108 a32. <G>heb</G>3. 1221 a1. <G>g</G>7. 1233 b26.
<G>hma</G>30. 1193 a1. <G>peri\ ai)dou_s *hd</G>15. <G>hma</G>30. <G>h( ai)dw\s fo/bos
tis pia</G>53. 905 a6. opp <G>fo/bos *hk</G>10. 1179 b11. <G>di) ai)dw_
kai\ th\n tou_ kalou_ o)/recin</G>, opp <G>dia\ fobon *hg</G>11. 1126 a28, 31.
<G>ai)dou_s a)ci/a proqumi/a ma=llon h)\ qra/sous *ob</G>12. 291 b25. <G>ai)-
o(\w\s sumba/lletai ei)s swfrosu/nhn, ei)s a)ndrei/an heg</G>7. 1234
a32. 1. 1230 a17, <G>pare/petai th_| swfrosu/nh| ar</G>4. 1250 b12.
&mdash; <G>e)n o)fqalmoi_s ai)dw/s</G> (cf <G>paroimi/a</G>) <G>*rb</G>6. 1384 a36. <G>pla</G>3.
<H><G>ai(_ma</G></H>
957 b11. <G>lb</G>8. 961 a10. f91. 1492 a36. <G>a)lla/ me kwlu/ei
ai)dw/s</G> (Alc fr 55) <G>*ra</G>9. 1367 a10.
<P><G>*ai)/htos, e)pi/gramma e)pi\ *ai)</G>. f596. 1577 a4.
<P><G>*ai)qa/leia, nh_sos e)n tw_| *turrhnikw_| pela/gei q</G>93. 837 b26. 105.
839 b20.
<P><G>ai)qalw/deis keraunoi/ k</G>4. 395 a26.
<P><G>ai)/qein. puro\s ai)qome/noio</G> (Emp 221) <G>ai</G>2. 437 b27.
<P><G>ai)qe/rios dia\ ti/ kalei_tai o( qeo\s k</G>7. 401 a17. <G>meta\ th\n ai)qe/-
rion kai\ qei/an fu/sin sunexh/s e)stin h( paqhth/ k</G>2. 392 a31.
<P><G>ai)qh\r dayilo/s</G> (Emp 237) <G>*ob</G>13. 294 a26. <G>ai)qe/ra di_an</G> (Emp
379) <G>ya</G>2. 404 b14. <G>ai)qe/ri, ai)qh\r pafla/zwn, ai)qh\r lelih-
me/nos, ai)qe/ros r(eu_ma</G> (Emp 347, 349, 360, 366) <G>an</G>7. 473
b13, 15, 26. 474 a5. <G>*)anacago/ras to\ pu_r kai\ to\n ai)qe/ra pros-
agoreu/ei tau)to/, to\n ai)qe/ra fhsi\ pefukota fe/resqai a)/nw
*og</G>3. 302 b4. <G>a</G>3. 270 b25. <G>ma</G>3. 339 b21. <G>b</G>7. 365 a19. 9.
369 b14. <G>ai)qe/ra proswno/masan to\n a)nwta/tw to/pon. a)po\ tou_
qei_n a)ei\ qe/menoi th\n e)pwnumi/an *oa</G>3. 270 b22. <G>ma</G>3. 339 b25.
<G>k</G>2. 392 a8. <G>ou)rknou_ kai\ a)/strwn ou)si/an ai)qe/ra kalou_men k</G>2. 392 a5.
<P><G>*ai)qiopi/a mb</G>5. 362 b21. coeli temperies <G>mk</G>12. 349 a5. f236.
1520 b32. animalia <G>peri\ *ai)qiopi/an *zia</G>5. 490 a11. <G>z</G>19. 573
b28. instituta <G>*pd</G>4. 1290 b5. &mdash; <G>*ai)qiopika\ o)/rh ma</G>13. 350
b11. &mdash; <G>*ai)qi/opes me/lanes, leukoi\ tou\s o)do/ntas, blaisoi/,
deiloi/ ti</G>5. 167 a11. <G>f</G>6. 812 a13, b31. <G>pi</G>66. 898 b12. <G>id</G>4.
909 a27. <G>*zig</G>9. 517 a18. <G>ou)lo/trixes *zge</G>3. 782 b35. <G>h( tw_n
*ai)qio/pwn gonh\ ou) me/laina *zig</G>22. 523 a18. <G>*zgb</G>2. 736 a11.
eorum proles qualis sit <G>*zih</G>6. 586 a3, 4. <G>*zga</G>18. 722 a10, 11.
<G>ta\ e)n th_| gh_| tw_n *ai)qio/pwn futa/ fta</G>4. 820 a4.
<P><G>ai)/qrh a)ne(felos</G> (Hom <G>z</G>44) <G>k</G>6. 400 a13.
<P><G>ai)qri/a</G>, def <G>a)h\r a)ne/felos kai\ a)no/mixlos k</G>4. 394 a22. <G>poiei_n
ai)qri/an mb</G>6. 364 b9. <G>ai)qri/a nukto\s ma_llon h)\ meq) h(me/ran
pke</G>7. 938 b5. <G>u(/dwr a)leeino/teron th_s ai)qri/as *zib</G>10. 503 a14.
<G>e(n ai)qri/ais ma</G>6. 343 b19. <G>ai)qri/as ou)/shs ma</G>4. 342 a12. 5.
342 a34. <G>b</G>9. 369 b23 (opp <G>o)/tan e)pine/felon h)_</G>), etiam sine
participio <G>th_s ai)qri/as</G>, opp <G>e)pinefe/lwn o)/ntwn pke</G>18. 939
b15. <G>ai)qri/as kai\ nhnemi/as ma</G>10. 347 a26.
<P><G>ai)qria/zein. o( h(/lios diakri/nei kai\ ai)qriazei to\n a)e/ra pks</G>8.
941 a4.
<P><G>ai)/qrios. a)/nemoi ai)/qrioi ti/nes mb</G>6. 364 b29. 3. 358 b1, 2.
<G>pks</G>20. 942 a34. 27. 943 a13. <G>ai)qriw/tatoi mb</G>6. 364 b7. <G>ta\
e)pine/fela a)leeino/tera tw_n ai)qri/wn pke</G>21. 939 b33. <G>ai)qrios
dia\ ti/ kalei_tai o( qeo/s k</G>7. 401 a17.
<P><G>ai)/quia</G>, avis, <G>pw_s e)/nudron, ti/ktei e)n tai_s peri\ qa/lattan pe/-
trais, ou) fwleu/ei *zia</G>1. 487 a25. <G>e</G>9. 542 b17. <G>q</G>3. 593 b15
(mergus C, refutat S, larus S St K Cr Su 158 n 151, sive
parasiticus sive marinus sive argentatus).
<P><G>ai)kauni/ais</G> (?). <G>para\ de\ ai)kauni/ais</G> (v l <G>tais *kauni/ais</G>)
<G>s</G>973 a12.
<P><G>ai)ki/a, suna/llagma a)kou/sion bi/aion *he</G>5. 1131 a8. <G>ai)ki/ai kai\
fo/noi *pb</G>4. 126 2a26. <G>qa/natoi kai\ ai)ki/ai swma/twn *rb</G>8. 1386a8.
<P><G>ai)ki/zesqai. ei)/ tis to\n ei)wqo/ta u(bri/zein ai)ki/saito *ra</G>12. 1373
a13. &mdash; <G>ei)s to\ sw_ma ai)kisqh_nai plhgai_s *pe</G>10. 1311 b24.
<P><G>ai)/louros, o(</G> et <G>h(. ai)lou/rwn o)xei/a, to/kos, trofh/, gh_ras *zie</G>2. 540
a10. <G>z</G>35. 580 a23. <G>o)rniqofa/goi *zu</G>6. 612 b15. <G>oi( mikra\ ta\
pro/swpa e)/xontes mikro/yuxoi: a)nafe/retai e)pi\ ai)/louron f</G>6. 811
b9 (chat C, felis, felis domesticus et catus S K Cr Su A<G>*zi</G>I 63).
<P><G>ai(_ma</G>. 1. <G>to\ ai(_ma ti/ e)stin. tw_n u(grw_n mo/non kaq) a(/pan te to\
sw_ma toi_s zw/|ois kai\ a)ei/, e(/ws a)\n zh_|, to\ ai(=ma mo/non *zig</G>19.
521 a9. <G>a</G>4. 489 a20. <G>*zmg</G>4. 665 b11. <G>tw_n o\moiomerw_n koi-
no/taton pa_si toi_s e)nai/mois, a)nagkaio/taton, ou)k e)pi/kthton
*zig</G>2. 511 b2. 19. 520 b10. <G>u(gro/n, e(/ws a)/n h)_| e)n th_| fu/sei
*zia</G>1. 487 a3. <G>*zmb</G>2. 647 b12. <G>u(gro\n kai\ qermo\n a)/ei, e)/xon to\n</G>
<P N=16>
<H><G>ai(_ma</G></H>
<G>xumo\n gluku/n, to\ xrw_ma e)ruqro/n *zig</G>19. 520 b19 (sanguinis
color adhibetur ad signifieandas plantas quasdam, quae fiunt
<G>u(po\ tou\s stalagmou\s, o(/lws o(/pou sumbai/nei gi/nesqai metri/a
u(da/twn e)/krusis x</G>5. 796 a15, cf Prantl, Arist &uuml;ber d Farben
p 129, Meyer Gesch d Botanik I 199; Protococcum viridem
Ag vel Haematocoecum Ag vel Nostoc commune Vauch signifi-
cari ei J B Meyer). <G>a)nagkai_on h)\ e)/xein ai(_ma h)\ to\ tou/tw| th\n
au)th\n e)/xon fu/sin, du/namin, to\ a)na/logon</G> sim <G>*zmb</G>2. 648
a20, 1. <G>a</G>5. 645 b9. <G>d</G>4. 678 a9. <G>*zga</G>20. 728 a20, b1. <G>d</G>1.
766 a34. &mdash; 2. <G>to\ ai(_ma e)k ti/nwn stoixei/wn su/gkeitai kai\ ti/na
mo/ria e)/xei</G>. (Anaxagorae de sanguine opinio <G>*fa</G>4. 188 a3).
<G>to\ ai(_ma koino\n gh_s kai\ u(/datos, mikto\n e)c a)mfoi_n *zmg</G>5. 688
b11. <G>md</G>11. 389 b9. <G>ai(_ma kai\ gonh\ koina\ gh_s kai\ u(/datos kai\
a)e/ros, to\ me\n e)/xon ai(_ma i)_nas ma_llon gh_s, ta\ de\ mh\ e)/xonta
i)_nas u(/datos md</G>10. 389 a19. ef 7. 384 a16, 25. <G>a)tele\s ai(_ma
i)_s kai\ i)xw/r *zia</G>4. 489 a23. <G>ge/nos i)nw_n e)n ai(/mati *zig</G>6. 515
b30. <G>ai( <*>nes gh_s ei)si/n, stereo/n, gew_des, oi(_on puri/ai e\n tw_|
ai(/mati *zmb</G>4. 650 b18, 651 a1. ef <G>md</G>7. 384 a28. 10. 389
a20. <G>to\ i)xw\r a)/pepton ai(_ma, to\ u(datw_des tou_ ai(/matos *zig</G>19.
521 b2. <G>*zmb</G>4. 651 a17. &mdash; 3. <G>ai(/matos to/pos. to/pos ai(/ma-
tos ai( fle/bes, tou/twn d) a)rxh\ h( kardi/a u</G>3. 456 b1. <G>oi)_on e)n
a)ggei/w| tugxa/nei kei/menon e)n th_| kardi/a| kai\ tai_s fleyi/n *zmb</G>3.
650 b6. <G>*zig</G>19. 520 b12. <G>an</G>8. 474 b5. <G>tw_n a)/llwn spla/gxnwn
h( kardi/a mo/non e)/xei ai(_ma *zia</G>17. 496 b7. <G>e/k th_s kardi/as
e)poxeteu/etai kai\ ei)s ta\s fle/bas, ei\s de\ th\n kardi/an ou)k a)/l-
loqen</G> (sanguinis cireuitus ignotus Aristoteli). <G>au(/th ga/r e)stin
a)rxh\ kai\ phgh\ tou_ ai/matos h)/ u(podoxh\ prw/th *zmg</G>4. 666 a1-
b1, 24. cf <G>u</G>3. 485 a15. <G>ai( fle/bes a)ggei_on, mo/rion dektiko\n
tw_| ai(/mati, ai(/matos xa/rin *zmg</G>4. 665 b11. 5. 667 b17. <G>*zig</G>20.
521 b7. 2. 511 b2, 17. <G>*zgb</G>4. 738 a8, 740 a21. <G>d</G>1. 764 b33.
<G>pd</G>26. 879 b5. <G>ai( fle/bes sunexei_s pro\s th\n tou_ ai(/matos a)r-
xh/n *zmb</G>9. 654 b9. <G>o(/pou a)/n tis die/lh| th\n sa/rka, gi/netai
ai(_ma e\n tw_| zw_nti *zig</G>19. 520 b18. <G>*zmg</G>5. 668 a33 (<G>e/n ti/sin
i)xw\r gi/netai, ou)x ai(_ma pn</G>6. 484 a34), quamvis <G>ou) sunexe\s to\
ai(_ma th_| sarki\ ou)de\ sumpefuko/s *zmb</G>3. 650 b6. &mdash; 4. <G>ai(/ma-
tos qermo/ths, sfugmo/s. pw_s qermou_ kai\ u(grou_ h( tou_ ai(/matos
fu/sis mete/xei, pw_s h( a)po\ kardi/as qermo/ths e)sti\n ai(ti/a kai\
tw_| ai(/mati th_s u(gro/thtos kai\ th_s qermo/thtos*zmb</G>2. 648 a20-3.
650 a2. 9. 654 b9. <G>g</G>5. 667 b27. <G>pw_s kate/xousin ai( fle/bes to\
qermo/n pn</G>5. 483 b19, 484 a10. &mdash; <G>sfu/zei to\ ai(_ma e)n tai_s
fleyi\n e)n a)/pasi pa/nth| a(/ma toi_s zw/|ois *zig</G>19. 521 a6. <G>pw_s
gi/netai o( sfugmo/s an</G>20. 480 a6. &mdash; 5. <G>ai(/matos pe/yis, ph_cis,
th_cis, sh_yis. i)xw\r ai(_ma a)/pepton *zig</G>19. 521 b2. <G>*zmb</G>4.
651 a17. <G>ai(/matos e)cugranqe/ntos di) a)peyi/an, a)dunatou/shs
th_s e)n toi_s flebi/ois qermo/thtos pe/ssein *zmg</G>5. 668 b8. <G>gi/-
netai petto/ menon e)c i)xw_ros ai(_ma, e)c ai(/matos pimelh/: h( kaq)
au(to\ pe/yis ai(/matos ste/ar kai\ pimelh/ e)stin *zig</G>19. 521 a17.
<G>*zmb</G>6. 652 a8. 5. 651 a21, b7, 20. <G>g</G>9. 672 a4. <G>e)k tou_ ai(/-
matos pettome/nou kai\ merizome/nou pws gi/netai tw_n mori/wn e(/ka-
ston *zga</G>19. 726 b5. &mdash; <G>ai(_ma e)/xon i)_nas e)cio\n e)/cw yu/cei
ph/gnutai, e)cairoume/nwn tw_n i)nw_n ou) ph/gnutai *zig</G>19. 520 b24,
26. 6. 515 b31. <G>*zmb</G>4. 650 b17, 651 a5. <G>md</G>10. 389 a19, 20.
<G>ph</G>1. 887 b10. &mdash; <G>ai(_ma i)_nas e)/xon u(grw_| th/ketai md</G>10. 389
a21. &mdash; <G>ai(_ma kai\ ta\ e)/naima ta/xista sh/petai kai\ tou/twn ta\
peri\ ta\ o) sta_ *zig</G>19. 521 a1. <G>ai(_ma sh/petai xwrizo/menon *zmb</G>9.
654 b9. <G>shpo/menon gi/netai to\ ai(_ma e)n tw_| sw/mati pu/on, e)k
de\ tou_ pu/ou pw_ros *zig</G>19. 521 a20. &mdash; 6. <G>ai(/matos ge/nesis, me-
tabolh/: to\ ai(_ma trofh/. ai(/matos e)k spe/rmatos</G> (<G>gonh_s</G>) <G>ge/-
nesis pw_s *ga</G>4. 319 b16. <G>*zga</G>18. 723 a1, 14 (sed vieissim
<G>spe/rma pefqe\n a)pokri/netai tou_ ai(/matos *zga</G>19. 726 b6, 727
a35). <G>prw_ton gi/netai to\ ai)_ma e)n th_| kardi/a| toi_s zw/|ois, kai\</G>
<H><G>ai(_ma</G></H>
<G>pri\n o(/lon dihrqrw_sqai to\ sw_ma *zig</G>19. 521 a9. <G>h( kardi/a e)/xei
e)n au(th_ th\n du/namin th\n dhmiourgou_san to\ ai(_ma prw/thn *zmb</G>1.
647 b5. <G>an</G>20. 480 a5. <G>a)nagkai_on ta\ zw_|a labei_n trofh\n qu/-
raqen kai\ pa/lin e)k tau/ths gi/nesqai th\n e)sxa/thn trofh/n</G> (<G>to\
ai(_ma</G>) <G>*zmd</G>4. 678 a7. cf <G>*zgd</G>1. 765 b34. <G>b</G>4. 740 a3. <G>pb</G>3.
866 b21. <G>ai(/matos metabolh/ pn</G>6. 484 a15. <G>ai(_ma kai\ to\ a)na/-
logon tou/tw| duna/mei sw_ma kai\ sa\rc h)\ to\ a)na/logo/n e)sti
*zmg</G>5. 668 a26. <G>b</G>6. 651 b20. <G>tw_n mori/wn e(/kaston e)c ai(/-
matos sune/sthken *zmg</G>5. 668 a10. cf <G>b</G>6. 651 b22. 1. 647
b4. <G>d</G>5. 678 a31. <G>to\ ai(_ma trofh/, e)sxa/th, u(sta/th, teleutai/a
trofh/, e(c ou(_ gi/netai ta\ mo/ria</G> sim <G>*zmb</G>3. 650a34, b12, 651a13.
6. 652 a6. <G>g</G>5. 668 a5, 20. <G>d</G>4. 678 a9. <G>*zgg</G>1. 751 b1. <G>d</G>1.
766 a34. <G>a</G>20. 728 a20. 19. 726 b2. <G>b</G>4. 740 a21. <G>an</G>8. 474
b4. <G>u</G>3. 456 a35. <G>z</G>3. 469 a1. <G>pn</G>1. 481 a11. &mdash; 7. <G>ai(/matos
diaforai/. to\ ai(_ma dia/foron *zma</G>3. 643 a4. <G>ai(/matos diaforai\
ti/nes</G> (<G>lepto/teron paxu/teron, kaqkrw/teron qolerw/teron, yu-
xro/teron qermo/teron</G>) <G>e)/n te toi_s mori/ois tou_ e(no\s zw/|ou kai\ e(te/rw|
pro\s e(/teron kai\ ti/s au)tw_n h( du/namis *zmb</G>2. 647 b30 sqq.
cf <G>*zig</G>19. 521 a5. <G>pw_s e(n toi_s mori/ois diafe/rei kata\ to\ po-
so\n kai\ to\ poio/n</G>: <G>e(n kefalh_| kai\ e(n e)gkefa/lw| *zmb</G>7. 652 a32,
36. <G>d</G>10. 686 a9. <G>ai</G>5. 444 a10. <G>u</G>3. 458 a13. <G>ftb</G>3. 824
b18, <G>e)n pleu/moni *zia</G>17. 496 a35, b6. <G>g</G>3. 513 b23. <G>e)n kar-
di/a| *zia</G>17. 496 b9. <G>*zmg</G>4. 667 a1, <G>e)n xolh_| *zmd</G>2. 677 a26, <G>e)n
h(/pati *zmg</G>12. 673 b26, <G>e)n ne/frois *zia</G>17. 497 a10. <G>*zmg</G>9. 679
b15, <G>u(po\ tw_n sarkw_n *zig</G>2. 512 b8. <G>diafe/rei ai(/matos xrw_ma
kata\ ta\s th\s sarko\s kai\ tw_n flebw_n diafora/s *zig</G>16. 520 a1.
<G>to\ ai(_ma dia\ ti/ me/lan gi/netai x</G>6. 798 b18. <G>presbute/rwn to\
ai(_ma chraino/menon mela/nteron plh</G>9. 967 b15. <G>difuou_s o)/ntos tou_
ai)/matos kai\ kexwrisme/nou *zmg</G>4. 666 b29 (inde quod Aristo-
telem vidisse concludunt sanguinis arteriarum et venarum
discrimen K Fr p 292 n 31 al, cf Meyer p 425). &mdash; <G>pw_s
diafe/rei to\ ai(_ma kata\ ta\s h(liki/as kai\ plh/qei kai\ ei)/dei *zig</G>19.
521 a31. <G>plh</G>9. 967 b15. <G>to\ a. pio/nwn *zig</G>19. 520b32. <G>pw_s dia-
fe/rei to\ tw_n qhleiw_n pro\s to\ tw_n a)rre/nwn *zig</G>19. 521 a21. &mdash;
<G>diaforai\ tou_ ai(/matos e)n toi_s zw/|ois</G>: <G>a)rqrw/pou lepto/taton, tau/rou
kai\ o)/nou paxu/taton kai\ mela/ntaton *zig</G>19. 521 a3, <G>tau/rou, ka/prou
*zmb</G>4. 651 a2, <G>e)la/fou, proko/s, tau/rou, boubali/dos *zig</G>19. 520
b24, 27. 6. 515b33. <G>*zmb</G>4. 650 b14 (ef K Fr p 272 n12). <G>le/-
getai o(/ti ai)gi/qou kai\ a)/nqou ai(_ma ou) summi/gnutai a)llh/lois *zu</G>1. 610
a7. &mdash; 8. <G>ai(_ma u(gie/s, nosero/n: ai(/matos r(u/seis. poi_on ai(_ma u(gie/s</G>
(<G>u(giai_non</G>), <G>poi_on nosero/n</G> (<G>nosw_des</G>) <G>*zmd</G>2. 677 a28. <G>g</G>12. 673
b26. <G>*zig</G>19. 520 b19, 521 a22. <G>md</G>7. 384 a31. <G>pi</G>2. 891 a16.
<G>q</G>5. 890 a11. cf <G>fg</G>1. 201 b3. &mdash; <G>ai(morroi+/des a)/ponoi e)k ti/nwn
to/pwn gi/nontai kai\ dia\ ti/ *zmg</G>5. 668 b16. <G>nenoshko/tos ai(/ma-
tos ai(morroi+\s h(/ t) e)n tai_s r(isi\ kai\ h( peri\ e(/dran kai\ i)ci/a *zig</G>19.
521 a19. <G>r(u/seis ai)/matos e)k tw_n r(inw_n *zga</G>19. 727 a13. <G>pi</G>2.
891 a13. <G>o( pe/llos ai(_ma w(s fasi\n a)fi/hsin e)k tw_n o)fqal-
mw_n o)xeu/wn *zu</G>1. 609 b24. &mdash; <G>metabeblhko/tos ei)s ai)_ma tou_
perittw/matos bou/letai gi/gnesqai ta\ katamh/nia *zgb</G>4. 738
a23. (<G>katamhni/wn</G>) <G>ai(_ma oi(_on neo/sfakton *zih</G>1. 581 b1. <G>neno-
shko\s tou_to to\ ai(_ma kalei=tai r)ou_s *zig</G>19. 521 a27. <G>pw_s e)n
i(/ppw| ai(/matos r(u/sis *ziz</G>18. 573 a10. <G>a)\n mh\ gignome/nwn ka-
qa/rsewn ai(_ma sumpe/sh| e)me/sai *zih</G>11. 588 a1. &mdash; <G>ai(/matos
sundromh\</G> (<G>ei)s to\n plhge/nta to/pon</G>) <G>to\ e)ru/qhma/ e)stin pq</G>3.
889 b30. &mdash; <G>steriskome/nou tou_ ai(/matos kai\ a)fieme/nou e)/cw plei/o-
nos me\n e)kqnh/skousi, pollou_ d) a)/gan a)poqnh/skousin *zig</G>19. 521
a11. <G>a</G>4. 489 a22. <G>*zga</G>19. 726 b12. <G>pn</G>5. 484 a11. <G>*zih</G>10.
587 a16, 20. &mdash; 9. <G>to\ ai(_ma pw_s e)/xei pro\s ta\ a)/lla mo/ria,
ti/nuin ai)tion kata/ te sw_ma kai\ kata\ yuxh/n</G>: <G>o(/sa e)/xei ai(_ma, e)/xei
kai\ e)gke/falon *zia</G>4. 494 b27, <G>kardi/an, h(_par, splh_na ta\ plei_sta
*zib</G>15, 506 a16, <G>neu_ra *zig</G>5. 515 b23, <G>spe/rma *zig</G>22. 523
<P N=17>
<H><G>ai(masia/</G></H>
a13. <G>to\ kaqarwta/tw| kai\ plei/stw| kexrhme/non ai(/mati tw_n zw/|wn
o)rqo/tato/n e)stin o( a)/nqrwpos an</G>13. 477 a21. <G>ta\ a)/raima ou)k e)/xei
ai(_ma e)c ou(_ sune/sthken h( tw_n spla/gxnw<*> fu/sis *zmd</G>5. 678 a31.
<G>pimelh\ kai\ ste/ar diafe/rousin a)llh/lwn kata\ th\n tou_ ai(/matos dia-
fora/n *zmb</G>5. 651 a21, 25. <G>u(_so)/son e(/lkei zw_sa, to\ e(/kton me/ros
ei)s tri/xas kai\ ai(_ma kai\ ta\ toiau_ta *ziq</G>6. 595 b3. &mdash; <G>to\ ai(_ma/ e)sti
to\ xrw_|zon h(mw_n ta\ sw/mata fusikw_s plh</G>9. 967 b17, <G>e(/lkein,
e)kpi/nein ai(_ma *rb</G>20. 1393 b30, 32. &mdash; <G>to\ ai(_ma pw_s e)/xei pro\s
to\n u(/pnon u</G>3. 458 a21. <G>*zig</G>19. 521 a16. &mdash; <G>to\ ai(_ma/ fasi/ tines
ei)Nai th\n yuxh/n ya</G>2. 405 b4. <G>to\ ai(_ma ou)k e)/xei ai)/sqhsin *zig</G>19.
520 b15. <G>*zmb</G>5. 651 b5. 10. 656 b19, sed <G>pollw_n ai)/tion toi_s
zw/|ois kata\ to\ h)_qos kai\ kata\ th\n ai)/sqhsin *zmb</G>4. 651 a12.
<G>pw=s tou_to gi/netai *zmb</G>4, 650 b19. 7. 653 b8. 10. 656 b4.
<G>g</G>4. 667 a19. <G>ya</G>1. 403 a21. <G>f</G>6. 813 b7. &mdash; <G>o(/qen fasi\</G> (de
fratribus) <G>tau)to\n ai(_ma kai\ r(i/zan kai\ ta\ toiau_ta *hq</G>14. 1161
b32. <G>h)/ kat) a)/llhn tina\ sulle/neian h)/ pro\s ai(/matos *pb</G>3.
1262 a11.
<P><G>ai)masia/. ei)s ta\s ai(masia\s tiqe/nai, pro\s tai_s ai(masiai_s u(fai/-
nein a)oa/xnion *ziq</G>4. 594 a11. <G>i</G>39. 623 a4.
<P><G>ai(mati/zein. ai( mui_ai</G> (<G>glw/tth</G>) <G>qigga/nousai ai(mati/zousin *zid</G>7.
532 a3.
<P><G>ai(matiko/s. ai(matikh\ qermo/ths, flegmasi/a *zmd</G>13. 697 a29.
<G>en</G>2. 460 a7. <G>ai(matikh\ u(gro/ths, i)kma/s *zgd</G>8. 777 a7. <G>*zmg</G>10.
673 a34. <G>ai(matikh\ trofh/ *zmb</G>6. 652 a21. <G>*zga</G>19. 726 b9.
<G>b</G>7. 745 b29, 746 a3. <G>*zgd</G>1. 766 b17. <G>ai(m. u(/lh *zmg</G>4. 665
b6. <G>plh_qos ai(matiko\n a)kate/rgaston *zgd</G>1. 766 b22. <G>ai(ma-
tikh\ fu/sis *zmb</G>1. 647 a35. <G>*zgd</G>8. 776 b12. <G>ai(m. a)rxh/
*zgg</G>11. 762 b26. <G>eu)peyi/a ai(matikh/ *zmg</G>9. 672 a4. <G>i)_nes ai(-
matikai/. spla/gxna ai(matika/. to\ h(_par ai(matikw/taton meta\
th\n kardi/an *ziz</G> 3. 561 a15. <G>*zmb</G>1. 647 b7. <G>g</G>12. 673 b27.
<G>ta\ ai(matika\</G> (<G>mo/ria</G>) <G>*zia</G>4. 489 a25. &mdash; <G>ta\ ai(matika/</G> i q <G>ta\
e)/naima zw_|a. ta\ spla/gxna tw_n ai(matikw_n e)sti\n i)/dia *zmg</G>4.
665 b5. <G>toi_s qh/lesin a(/pasin a)nagkai_on gi/gnesqai peri/ttwma,
toi_s me\n ai(matikoi=s plei_on *zgb</G>4. 738 b5, 8. <G>a</G>20. 728 a35.
<P><G>ai(ma/tinos. o(/son stiguh\ ai(mati/nh e)n tw_| leukw_| h( kardi/a
*ziz</G>3. 561 a11.
<P><G>ai(mati/s. o(/tan ba/ptontes th\n porfu/ran kaqiw_si ta\s ai(ma-
ti/das</G> (?) <G>x</G>5. 797 a6.
<P><G>ai(ma/ttein. ai(ma/cai q</G>132. 843 b14.
<P><G>ai(matw/dhs</G> (cf <G>ai(matiko/s</G>). <G>u(gro/ths ai(matw/dhs</G>, dist <G>u(datw/-
dhs *zih</G>7. 586 a29. <G>*zga</G>19. 726 b32. <G>u(gro\n ai(matw_des *zig</G>1.
510 a24. <G>i(drw\s ai(matw/dhs, i(drw_sai ai(matw/dei perittw/mati
*zig</G>19. 521 a14. <G>*zmg</G>5. 668 b6. <G>trofh\ ai(m. *zmd</G>3. 677 b25.
<G>sarkw/dhs kai\ ai(matw/ohs su/stasis *zmo\</G>3. 677 b28. <G>ka/qarsis,
a)po/krisis ai(matw/dhs *ziz</G>18. 573 a3. <G>*zga</G>19. 726 b35. <G>i)xw_-
res ai)matw/deis</G>, opp <G>u(darei_s *zih</G>9. 586 b33. <G>spe/rma ai(m.
*zga</G>19. 726 b9. <G>muelo/s, splh/n, u(mh\n ai(matw/dhs *zig</G>20. 521
b8 (opp <G>pimelw/dhs</G> b10). <G>*zmb</G>6. 651 b24. <G>g</G>7. 670 b6. <G>*zgg</G>2.
753 b35. <G>spla/gxna ai(matw/dh, ai(matwde/stera\ *zmb</G>6. 651
b26. <G>g</G>4. 665 b7. <G>ai(matw_des fai/netai to\ ku/hma *zgg</G>2. 752
b5 (cf <G>o)rni/qwn gonh/, to\ me\n prw_ton mikro\n kai\ leuko\n fai/-
netai, e)/peita e)ruqro\n kai\ ai(matw_des *ziz</G>2. 559 b9). <G>po/roi ai(-
matw/deis</G>, opp <G>a)/naimoi *zig</G>1. 510 a16. <G>to\ ai(matw_des *zgg</G>1.
751 b33. <G>ai(matw_des a(me/lgesqai *zig</G>20. 522 a9. &mdash; <G>xrw_ma
ai(matw_des, ai(matw/dhs th\n xro/an ma</G>5. 342 a36. <G>*zie</G>19. 552
a1. <G>h</G>10. 587 b31. <G>*zgd</G>1. 765 b25. <G>sa\rc e)ruqra\ k. ai(matw/-
dhs th\n xro/on *zid</G>2. 527 a26. <G>nefe/lh ai(matw/dhs en</G>2. 459 b30.
<P><G>ai(mobo/ra e)/ntoma</G>, dist <G>pamfa/ga *ziq</G>11. 596 b13.
<P><G>ai(morroi+/s</G>. 1. <G>ai(morroi+/des a)/ponoi e)k sto/matos, ou)x w(/sper e)k
th_s a)rthri/as meta\ bi/as *zmg</G>5. 668 b18. <G>dia\ th\n a)peyi/an e)n
tai_s fleyi\n ai(/ t) a)/llai ai(morroi+/des kai\ ai( tw_n katamhni/wn:</G>
<H><G>ai)/c</G></H>
<G>kai\ ga\r au(/th ki(morroi+/s e)stin, a)ll) e)kei_nai me\n dia\ no/son, au)/th
de\ fusikh/ *zga</G>20. 728 a23. <G>nenoshko/tos ai(/matos ai(morroi+\s
h(/ t) e)n tai_s r(isi\ kai\ h( peri\ th\n e(/dran kai\ i)ci/a *zig</G>19. 529 a19.
<G>o)li/gais gunaici\ gi/netai ai(morroi+\s kai\ e)k r(inw_n r(n/sis: e(a\n de/ ti
sumbai/nh tou/twn. ta\ katamh/nia xei/rw *zig</G>19. 521 a29. cf <G>h</G>11.
587 b33. <G>*zga</G>19. 727 a12. <G>b</G>4. 738 a16. &mdash; 2. <G>ai(morroi+/s</G>
(<G>a)porrai+/s</G> codd P Da), <G>o/strakodermon</G> descr <G>*zid</G>4. 530 a19,
24 (testaceorum genus S, testac&eacute; univalve C, fort murex
Gaza Cr, fort helix janthina St, refutant K M p 188, na-
tica K, fort aplysia depilans A<G>*zi</G> I 175).
<P><G>ai(mwdi/a. ti/ pau/ei ai(mwdi/an pa</G>38. 863 b11. <G>z</G>9. 887 b1.
<P><G>ai(mwdia_n. ai(mwdiw_men tou\s o)cu\ o(rw_ntes e)sqi/ontas pz</G>5. 886 b12.
<P><G>*ai)/mwn o( *sofokle/ous</G> (Antig) <G>*rg</G>16. 1417 b19. 17. 1418b32.
<G>po</G>14. 1454 a2.
<P><G>*ai)ne/as basileu\s e)n th_ *diomhdei/a| nh/sw| q</G>79. 836 a17. <G>*ai)-
nei/as</G> f597. 1577 b5.
<P><G>ai)nei_n. a)ndro/s o(\n ou)d) ai)nei_n toi_si kakou_si qe/mis</G> f623. 1583 a14.
&mdash; <G>ai)neto/s *rb</G>25. 1402 b11 (<G>suneto/s</G> ci Vhl Rhet 85).
<P><G>*ai)nesi/dhmos *ra</G>12. 1373 a22.
<P><G>*ai)niakh\ xw/ra q</G>133. 843 b15.
<P><G>*ai)nia_nes q</G>133. 843 b17.
<P><G>ai)/nigma e)k metaforw_n po</G>22. 1458 a24-26. <G>to\ ai)/nigma to\
eu)dokimou_n *rg</G>2. 1405 b1. <G>ne/wn a)ndrw_n ai)/nigma fu/lacai</G> (apud
poetam incertum) f 66. 1487 a17.
<P><G>ai)nigmatw/dhs. ta\ *lakwnika\ a)pofqe/gmata kai\ ta\ ai)nigma-
tw/dh *rb</G>21. 1394 b34. &mdash; <G>ai)nigmatwdw_s e(rmhneu/ein r</G>36.
1441 b22.
<P><G>*ai)/nioi *pe</G>10. 1311 b21.
<P><G>ai)ni/ttesqai, ei)/per h)|ni/ttonto to\n w)keano\n oi( pro/teron ma</G>9.
347 a6. <G>ai)nitto/menoi eu)ethri/an</G> f108. 1495 b20. <G>ai)nisso/menoi
w(s a)/ra kate/lipon</G> f66. 1487 a26. <G>metaforai\ ai)ni/ttontai *rg</G>2.
1405 b5. <G>ta\ eu)_ h(|nigme/na *rg</G>2. 1405 b4. 11. 1412 a24.
<P><G>ai)/c</G>. 1. <G>h( ai)/c</G> et <G>o( ai)/c</G>, inter <G>tw_n tetrapo/dwn e)nai/mwn zwo-
tokou/ntwn ta\ disxidh_ di/xala keratofo/ra</G> refertur <G>*zib</G>1. 499
b10, 17. <G>*zmg</G>12. 673 b33. 14. 674 b8. <G>d</G>10. 688 b25, cf M
p 317. &mdash; <I>a</I>, (anatom et physiol) <G>xro/a, xro/as metabolh/
*zge</G>6. 785 b25. <G>x</G>6. 798 b20. <G>pi</G>7. 891 b15. <G>h)/ruggos</G> (ci Sylb,
codd <G>o)/ruggos, kru/ggos</G>), <G>oi(_on qri/c *zu</G>3. 610 b29. <G>a)nti\ o)nu/xwn
xhla\s e)/xei *zib</G>1. 499 b17. <G>mhruka/zei, ou)k a)mfw/dous *zmg</G>14.
674 b8. <G>*zu</G>50. 632 b2. <G>xolh\n oi( pleistoi e)/xousin, e)niaxou_ d)
ou)k e)/xousin *zmd</G>2. 676 b36, <G>splh_na stroggu/lon *zmg</G>12. 673
b33. <G>oi( zwmoi\ ou) ph/gnuntai *zig</G>17. 520 a10. <G>ou)k a)lhqe\s
a)napnei_n ai)_gas kata\ ta\ w)_ta *zia</G>11. 492 a14. <G>e)n toi_s mhroi_s
e)/xei du/o mastou/s, dia\ ti/ *zmd</G>10. 688 b25. <G>kai\ o( a)/rrhn du/o
e)/xei para\ to\ ai)doi=on, e)c w(_n e)n *lh/mnw| pote\ ga/la h)me/l-
geto *zig</G>20. 522 a14. <G>dia\ ti/ ai)\ges kai\ pro/bata a)me/lgontai
plei_ston ga/la pi</G>6. 891 b4. <G>katamhni/wn kaqa/rseis *ziz</G>18.
572 b31. <G>pw\s o)xeu/ei, o)xeu/etai, ku/ei, ti/ktei *zie</G>14. 545 a24.
<G>z</G>12. 567 a5. 18. 573 a25, b19-30. <G>*zgd</G>4. 770 a35. <G>pi</G>6. 891
b9. cf <G>*zik</G>7. 638 a9 (?). <G>plei/ous o)do/ntas e)/xousin oi( a)/rrenes tw_n
qhleiw_n *zib</G>3. 501 b21. <G>ku/stews peri/ttwma to\ tw_n qhleiw_n
paxu/teron e)/ti h)\ to\ tw_n a)rre/nwn *ziz</G>18. 573 a19. <G>a)/rrhn ai)/c</G>
i q <G>tra/gos</G> (cf h v) <G>*ziz</G>13. 573 b30. &mdash; <I>b.</I> (biologica) <G>ai)\ges
pohfa/goi, pw_s th\n nomh\n poiou_ntai *ziq</G>10. 596 a13. <G>fusw-
dw_n e)/nia poiei_ ga/la *zig</G>21. 522 b33. <G>pw_s oi( peri\ ti\n *oi)/thn
tri/bousi ta\ ou)/qata bi/a| *zig</G>20. 522 a8. <G>pw_s ai)goqh/las qh-
la/zei ta\s ai)_gas *zu</G>30. 618 b5. <G>pw_s kata/keintai ai( ai)_ges
*zu</G>3. 611 a4. <G>dia\ ti/ tw=n ai)gw_n h(gemo/na ou) kaqista_sin oi( no-
mei_s *ziz</G>19. 574 a10. <G>ai)_ges</G> et <G>oi)_es</G> comparantur <G>*zu</G>3. 610 b3.
<G>q</G>10. 596 b6. <G>e)/xousi kro/twnas. fqei_ras d) ou)/ *zie</G>31. 557 a16.
<G>po/sa zw_sin e)/th *ziz</G>18. 573 b23, 29. <G>e)nupnia/zein fai/nontai</G>
<P N=18>
<H><G>*ai)olei_s</G></H>
<G>*zid</G>10. 536 b29. <G>ti/ poiou_si froni/mws pro\s boh/qeian *zu</G>6. 612
a3. <G>q</G>4. 830 b20. &mdash; <G>nomiko\n ai)_ga qu/ein *he</G>10. 1134 b22. <G>qau-
masto/n ti peri\ qusi/an ai)go/s q</G>137. 844 b1. &mdash; <I>c.</I> (physiogno-
monica). <G>o)/mmata ai)gwpa/ *zge</G>1. 779 a33. <G>ti/nes o)fqalmw_n,
fwnh_s diaforai\ a)nafe/rontai e)pi\ ta\s ai)_gas f</G>6. 812 b7, 813
b6. <G>ei)ka/zein tina\ ai)gi\ fusw_nti pu_r *zgd</G>3. 769 b19. &mdash; <I>d.</I> (<G>para\
fu/sin gigno/mena/ tina</G>). <G>tra/gainai du/o e)/xousai ai)doi_a: ai)\c ke/-
ras e)/xousa pro\s tw_| ske/lei *zgd</G>4. 770 a35, b32, 35. &mdash;
<I>e.</I> (<G>diaforai\ kata\ ta\s xw/ras, kat) ei(/dh</G> sim) <G>ai)ges kai\ h(/mera
ge/nh kai\ a)/gria *zia</G>1. 488 a31, <G>*zma</G>3. 643. b6. <G>ai)_ges a)/griai e)n
*krh/th|: e)n *libu/h| ou)k e)/stin ai)\c a)/grios *zu</G>6. 612 a3. <G>q</G>28.606 a7.
(capra fera Cretensis, Su p 63 n 43, fort aegoeerus pictus A<G>*zi</G>
I 63 n 2d). <G>e)n *suri/a| ta\ w)_ta ai( ai)_ges e)/xousi spiqamh_s kai\ palai-
sth_s *ziq</G>28. 606 a14 (ovis aurita St, = capra hircus mambricus
sive depressus sive capra mambrica K Cr Su A<G>*zi</G> I 63 n 2b).
<G>e)n *luki/a| ai( ai)_ges kei/rontai w)/sper ta\ pro/bata *ziq</G>28. 606 a17
(capra Angorensis St K Cr A<G>*zi</G> I 63 n 2c). <G>xi/maira</G> (cf h v)
<G>*zig</G>21. 522 b33. <G>ai)=ges peri\ th\n *oi)/thn, e)n *lh/mnw| *zig</G>20.
522 a7, 13. <G>peri\ th\n *ai)qiopi/an *ziz</G>19. 573 b29. <G>e)n *ai)gu/ptw|
*ziq</G>28. 606 a25. <G>e)n xw/ra| twi\ *libu/wn</G> f64. 1532 a41. <G>e)n
*na/cw|, e)n *xalki/di</G> (<G>qaumasta/ tina peri\ th\n xolh/n</G>) <G>*zmd</G>2.
676 b36. <G>e)n *kefallhni/a| q</G>9. 831 a19.
<P>2. <G>ai)/c</G> avis <G>*ziq</G>3. 593 b23 (fort vanellus, Kiebitz, qui
adhuc in Graecia aex appellatur Belon C, refutant C S Su;
fort tantalus arquatus St, scolopax gallinago <I>L</I> K Cr, refutat
Su p 153 n 139, probabiliter anserum species, fort anser
leucopsis Su, cf A<G>*zi</G> I 86 n 10).
<P>3. <G>ai)_ges e/n tw_ ou)ranw_|. oi( kalou/menoi u(po/ tinwn daloi\ kai\
ai)_ges dia\ ti/n) ai)ti/an ma</G>4. 341 b3 sqq.
<P><G>*ai)olei_s</G> f66. 1487 a8.
<P><G>*ai)oli/s ob</G>1351 b19.
<P><G>ai)o/los. h(me/rai ai)o/loi e)pi\ *)wri/wni kai\ a)kairi/ai tw_n pneuma/twn
pks</G>13. 941 b24.
<P><G>*ai)o/lou kalou/menai nh_soi mb</G>8. 367 a3. <G>k</G>4. 395 b21. <G>q</G>101. 838
b30. 132. 843 b6. f591. 1574 a18.
<P><G>ai)_rai, u(pnwtiko/n u</G>3. 456 b30 (Lolium temulentum <I>L</I>).
<P><G>ai)/rein</G>, opp <G>pie/zein *ra</G>5. 1361 b16. <G>ai)/rein to\ i(ma/tion</G>, opp
<G>e)/lkein *hh</G>8. 1150 b4. <G>a)_rai</G> (<G>tou\s po/das</G>), opp <G>qei_nai pe</G>41. 885
b7. <G>h)rko/tes ta\ pro/sqia tw_n skelw_n *zp</G>11. 710 b20. <G>a)_rai
ba/ros *oa</G>11, 281 a8. <G>li/qoi ai)ro/menoi u(po\ tw_n e)kfuome/nwn
pia</G> 28. 902 b2. <G>li/qos u(po\ pneu/matos a)rqei/s ma</G>7. 344 b33.
<G>ai)/resqai brade/ws, r(a_|on a)po\ th_s gh_s, h)_rqai a)po\ th_s gh_s</G> (de
avibus sim) <G>*zu</G>32. 619 b5. <G>*zmd</G>6. 683 a32, 35. <G>ku_ma me-
te/wron ai)/rein q</G>130. 843 a7. <G>a)/nemos ai)ro/menos pks</G>21. 942
b11. <G>h(li/ou ai)rome/nou</G>, opp <G>kataferome/nou mg</G>2. 372 a13, 371
b28. <G>pie</G>9. 912 a35. <G>ke</G>7. 938 b9. <G>ks</G>34. 944 a25. <G>ai)/rein fu/-
mata pd</G>13. 878 a15. <G>h( ai)/rousa qermo/ths *zmd</G>10. 686 b29.
<G>ai)/rein to\n qw/raka, to\ o)/rganon, ai)/resqai</G>, opp <G>suni/zein an</G>21.
480 a27, 20. 19. 479 b13. 20. 479 b32, 480 a4. 21. 480 a24,
25, 28, b2, 14, 15, 18. <G>ai)/retai h( u(ste/ra *zik</G>3. 636 a22. <G>o(/tan
du/o daktu/lous a)rqw_sin oi( mastoi/ *zga</G>20. 728 a31. omisso
obiecto <G>ai)/rein</G>, opp <G>suni/zein</G>, intransitivam vim habere videtur
<G>an</G>9. 475 a8. 17. 479 a26. &mdash; <G>o( qumo\s ai)/retai *ph</G>7. 1328 a2.
&mdash; <G>a)rqe/ntos tou_ ai)ti/ou</G> (sublata causa) <G>piq</G>36. 920 b11. &mdash; med
<G>ai)/resqai si/dhron e)pi/ tina r</G>37. 1444 b12.
<P><G>ai(rei_sqai th\n a)rxh\n a)risti/ndhn, tou\s a)/rxontas, au)tokra/toras
*pb</G>11. 1272 b36. <G>d</G>5. 1292 b1. 10. 1295 a11. 13. 1297 b15.
14. 1298 b2. <G>e</G>3. 1303 a16. <G>ai(rei_sqai</G> active non addito ob-
iecto <G>*pb</G>6. 1266 a14, 22, 28. <G>g</G>11. 1282 a8. <G>ai)rhso/menoi
*pd</G>14. 1298 a21. passive <G>ai(rou_ntai *pd</G>15. 1299 a19, <G>oi( ai(-
reqe/ntes *pb</G>8. 1268 a13. &mdash; <G>ai(rei_sqai</G>, syn <G>diw/kein, bou/lesqai</G>:
<G>ei) mh\ pa/nta di) e(/teron ai(rou/meqa</G>, syn <G>di) au(to\ boulo/meqa</G>
<H><G>ai)sqa/nesqai</G></H>
<G>*ha</G>1. 1094 a20, 19. <G>kaq) au(to\ diw/kei kai\ ai(rei_tai *hh</G>10.
1151 b1. <G>ai(rei_sqai kai\ filei_n heh</G>2. 1236 a11. <G>to\ me/son kai\
eu(ri/skein kai\ ai(rei_sqai *hb</G>6. 1107 a6. opp <G>feu/gein *hb</G>5. 1106
b6. <G>g</G>6. 1113 b1. 11. 1116 a11, 14. <G>k</G>2. 1173 a12. <G>*ra</G>5.
1360 b5. <G>ta</G>11. 104 b6. <G>ai(rei_sqai/ ti a)nti/ tinos *rb</G>23. 1399
b18. <G>poi_a a)nti\ poi/wn ai(rete/on *hg</G>1. 1110 a30, b7. <G>o)rqw_s ai(-
rei_sqai *hg</G>6. 1113 a18. <G>ou)x ai(rete/on o(moi)ws peri\ i(mati/ou kai\
fi/lou heh</G>2. 1237 b36. &mdash; <G>ai(rei_sqai a)/topa *ag</G>33. 89 a27. <G>ai(-
rei_sqai to\ a</G> (sc <G>ma_llon</G>) <G>h)\ to\ d *ab</G>22. 68 a39. &mdash; <G>ai(retoi\
a)/rxontes</G>, opp <G>klhrwtoi/, a)rxai\ ai(retai/</G>, opp <G>klhrwtai/</G> (<G>ai(retoi\
e)k pa/ntwn, e)c ai(retw_n klhrwtoi/</G> al) <G>*pb</G>6. 1266 a9, 26. 8.
1268 a1, 12. <G>d</G>9. 1294 b9, 12, 32. 14, 1298 a23, 27, b7, 22.
15. 1299 a17. <G>e</G>3. 1303 a15. <G>*hi</G>6. 1167 a31. <G>ai(reth\ turan-
ni/s *pg</G>14. 1285 a31. <G>e</G>10. 1310 b20. <G>basilei_ai ai(retai/</G>, opp
<G>kata\ ge/nos *pg</G>14. 1285 a16. &mdash; <G>ai(reto/n</G>, syn <G>diwkto/n</G>, opp
<G>feukto/n *ha</G>5. 1097 a31. <G>g</G>15. 1119 a22. <G>h</G>6. 1148 b3, 4.
<G>k</G>2. 1172 b20. <G>*rb</G>21. 1394 a25. <G>*ab</G>22. 68 a25, 28, 30, <G>tb</G>7.
113 a3, 5, 11. 8. 113 b32 sqq. <G>g</G>3. 118 b33-35. 4. 119 a3.
<G>e</G>4. 133 a28. 6. 135 b15. <G>e(/ceis ai(retai/ *pb</G>6. 1265 a35. <G>ai(-
reto\n di) au(to/, di) e(/teron *ha</G>5. 1097 a31. <G>tg</G>1. 116 a29.
<G>to\ pro\s do/can, to\ dia\ th\n do/can ai(reto/n tg</G>3. 118 b21. <G>ma/-
lista ai)reto/n, o(\ mh\ di) e(/teron mhd) e(te/rou xa/rin ai(rou/meqa
*hk</G>2. 1172 b21. <G>to\ kalo\n kai\ to\ di) au(to\ ai(reto/n *ml</G>7. 1072
a35. <G>ai(reto\n me\n to\ a(plw_s a)gaqo/n, au)tw_| de\ to\ au(tw_|</G> (l
<G>au)tw_|</G>) <G>a)gaqo/n heh</G>2. 1237 a1. <G>ai(retai\ kaq) au(ta\s sofi/a kai\
fro/nhsis *hz</G>13. 1144 a1. <G>ta\ tw_n a)rxitektonikw_n te/lh ai(re-
tw/tera tw_n u(p) au)ta/ *ha</G>1. 1094 a15. <G>ai(retw/teron meq)
e(te/rou a)gaqou_ h)\ monou/ menon *hk</G>2. 1172 b28, 32, 34. <G>a</G>5. 1097
b17. <G>ai(retw/teron to\ au)tarke/steron *pb</G>2. 1261 b14. <G>o( qa/-
natos th_s toiau/ths swthri/as ai(retw/teros *hg</G>11. 1116 b20.
<G>ai(retwte/ra politei/a *pd</G>11. 1296 b11. <G>g</G>15. 1286 b5. <G>ai(retw/-
teron to\n no/mon a)/rxein *pg</G>16. 1287 a19. <G>kata\ to\ ai(retw/teron
h)\ feukto/teron ei)_nai pw_s e)/xousin oi( o(/roi *ab</G>22. 68 a25. <G>po/teron
ai(retw/teron h)\ be/ltion duei_n tg</G> 1-4. <G>h( eu)daimoni/a ai(retwta/th
mh\ sunarismoume/nh *ha</G>5. 1097 b16. <G>ti/s ai(retw/tatos bi/os *ph</G>1.
<G>ai(retwta/th zwh/, politei/a *pg</G>18. 1288 a37. <G>d</G>2. 1289 b15.
<G>toi_s fi/lois ai(retw/taton to\ suzh_n *hi</G>12, 1171 b32.
<P><G>ai(/resis th_s trofh_s *pa</G>8. 1256 a26, &mdash; <G>ai(/resis tw_n a)rxw_n,
tw_n gero/ntwn</G> sim <G>*pg</G>11. 1282 a26 (syn <G>a)rxairesi/ai</G> 1281
b33). <G>d</G>14. 1298 a3. <G>b</G>9. 1271 a9. <G>ei)s dathtw_n ai(/resin</G> f381.
1541 b9. 383. 1541 b35, 1542 a2. <G>ai(re/sei h)\ klh/rw| *pd</G>15.
1300 a19, 21, 23. 16. 1300 b18. <G>ai(/resis dunasteutikh/ *pe</G>6.
1306 a18. <G>poiei_sqai th\n ai(/resin *pb</G>9. 1271 a9. &mdash; <G>ai)/resis,
ai(re/seis</G>, opp <G>fugh/, fugai/ ta</G>11. 104 b2. <G>*hb</G>2. 1104 b30.
<G>hma</G>35. 1197 a2. <G>b</G>3. 1199 a5. <G>ta\ u(po\ th\n ai(/resin *hb</G>2.
1104 b35. <G>th\n kata\ to\ kalo\n ai(/resin fi/lautos e)/stai hmb</G>13.
1212 b6. <G>pra/ceis kai\ ai(re/seis tw_n fu/sei a)gaqw_n heh</G>15. 1249
a25. <G>peri\ timh_s ai(/resin kai\ xrh_sin heg</G>5. 1233 a4. <G>w(s pro\s
do/can ou)_san th\n a<*>resin th_s eu)genei/as</G> f82. 1490 a13. <G>h( ai(/-
resis tou_ zh_n timi/a hea</G>5. 1216 a15. <G>poiei_sqai th\n ai(/resin
hea</G>5. 1215 b35. <G>dido/nai ai(/reuin hea</G>5. 1215 b21. <G>*rb</G>24. 1401
b36 (pro <G>ai(/resis</G> seribendum videtur <G>diai/resis *ph</G>14. 1333
a34 e ci Sehn <G>d</G>6. 1292 b35).
<P><G>ai)_sa</G>, etymol i q <G>a)ei\ ou)_sa</G> (<G>ai)ti/a</G>) <G>k</G>7. 401 b14.
<P><G>ai)sa/lwn</G>, avis, descr, <G>ti/si zw/|ois pole/mios *zu</G>1. 609 b30-34,
8. 36. 620 a18 (emerillon C, falco aesalon, merlin K Cr,
falconum speeies St Su p 100 n 13 A<G>*zi</G> I 93).
<P><G>ai)sqa/nesqai, ai)sqhto/s</G>. cf <G>ai)/sqhsis. a. tw_| ai)sqa/nesqai to\
zw_|on pro\s to\ mh\ zw_|on diori/zomen z</G>1. 467 b24. <G>u</G>2. 455 b23.
<G>ya</G>2. 403 b27. <G>tou_ mh\ ai\sqa/nesqai ta\ futa\ ti/ to\ ai)/tion
yb</G>12. 424 a33. <G>ta\ ai(sqano/mena ou) pa/nta kinhtika/ ya</G>5. 410
b19. &mdash; <G>to\ ai)sqa/nesqai pa/sxein ti e)sti/n yb</G>11. 423 b31.
<P N=19>
<H><G>ai)sqa/nesqai</G></H>
<G>to\ ai)sqa/nesqai dixw_s le/gomen, kata\ du/namin, kat) e)ne/rgeian</G>
(<G>ai)/sqhsin e)/xein, ai)sqh/sei xrh_sqai</G>) <G>yb</G>5. 417 a10. <G>g</G>2. 426
a33. <G>te</G>2. 129 b33 sqq. <G>to\ kat) e)ne/rgeian ai)sqa/nesqai o(moi/ws
le/getai tw_| qewrei_n yb</G>5. 417 b19. <G>ai</G>4. 441 b23. <G>xrh_sis
ai)sqh/sews to\ ai)sqa/nesqai en</G>1. 458 b4. <G>noh_sai me\n e)p) au)tw_|,
o(po/tan bou/lhtai, ai)sqa/nesqai d) ou)k e)p) au)tw_|: a)nagkai_on
ga\r u)pa/rxein to\ ai)sqhto/n yb</G>5. 417 b24. <G>to\ ai)sqhto\n
e)nergei_n poiei_ th\n ai)/sqhsin ai</G>2. 438 b22. <G>to\ ai)sqhto\n pro/-
teron th_s ai)sqh/sews dokei_ ei)_nai</G> K 7. 7b 36. <G>h( tou_ ai)sqhtou_
e)ne/rgeia kai\ th_s ai)sqh/sews h( au)th/ e)sti kai\ mi/a, to\ d) ei)_nai
ou) tau)to\n au)tai_s yg</G>2. 425 b26, 426 a1. cf <G>g</G>8. 431 b28.
<G>a)pelqo/ntos tou_ qu/raqen ai)sqhtou_ e(mme/nei ta\ ai)sqh/mata ai)-
sqhta\ o)/nta en</G>2. 460 b3. <G>to\ pa/qos e)sti\n ou) mo/non e(n ai)sqa-
nome/nois toi_s ai)sqhthri/ois, a)lla\ kai\ e)n pepaume/nois en</G>2. 459
b6. <G>ei) a)/pan ai)sqa/netai kai\ h)/|sqhtai kai\ mh/ e)sti ge/nesis au)tw_n
ai</G>6. 446 b3. <G>*mq</G>7. 1084 b23, 33 Bz. &mdash; <G>ou)/te th_s yuxh_s i)/dion
to\ ai)sqa/nesqai ou)/te tou_ sw/matos u</G>1. 454 a7. cf <G>ta</G>15. 106
b23. <G>ai)sqa/nesqai au)tw_n a(ptome/nous, dia\ tw_n metacu/ yg</G>1.
424 b28, 29. <G>b</G>11. 423 b7. <G>ai</G>4. 442 b1. &mdash; <I>b.</I> <G>lekte/on kaq)
e(ka/sthn ai)/sqhsin peri\ tw_n ai)sqhtw_n prw_ton yb</G>6. 418 a7.
<G>ai)sqhta\ kaq) au(ta/</G>, opp <G>kata\ sumbebhko/s yb</G>6. 418 a16,
20-24. <G>ai)sqhta\ i)/dia</G>, opp <G>koina/</G> (i e <G>ki/nhsis, h)remi/a, a)riqmo/s,
sxh_ma, ki/nhsis</G>. Trdlbg p 166 addit <G>xro/nos</G>) <G>yb</G>6. 418 a11-
17. <G>ta\ ai)sqhta\</G> (int <G>i)/dia</G>) <G>pa/nta e)/xei e)nanti/wsin ai</G>4. 442
b18. 6. 445 b24. <G>*fh</G>2. 244 a28. <G>*gb</G>1. 329 a11. <G>*mk</G>3. 1061
a32. <G>to\ ai)sqa/nesqai kri/nein e)sti/n, o( ai)sqano/menos kri/nei pws
tb</G>4. 111 a19. <G>ta\ paqh/mata ta\ ai)sqhta\ po/teron ei)s a)/pei-
ron diaireta/ ai</G>6. 445 b3-446 a20. <G>*og</G>4. 303 a1. &mdash; <G>ai)sqa/-
nesqai po/rrwqen *zge</G>2. 781 b6. <G>ta\s diafora\s tw_n u(pokeime/-
nwn o(/ti ma/lista ai)sqa/nesqai *zge</G>2. 781 a16, 17. <G>e(ka/stou
ma\llon e)/stin ai)sqa/nesqai a(plou_ o)/ntos h)\ kekrame/nou ai</G>7. 447
a18. <G>panto\s ai)sqhtou_ u(perbolh\ a)nairei_ to\ ai)sqhth/rion yg</G>13.
435 b13. 4. 429 b1. <G>b</G>12. 424 a29. <G>e)n toi_s ai)sqhtoi_s ta\
mikra\ pa/mpan lanqa/nei ai</G>6. 446 a4. &mdash; <G>po/teron e)nde/xetai
duei_n a(/ma ai)sqa/nesqai ai</G>7. <G>ti/ni ai)sqano/meqa o(/ti diafe/rei ta\
kaq) e(ka/sthn ai)/sqhsin ai)sqhta/ yg</G>2. 426 b14. <G>ti/ni ai)sqa-
no/meqa o(/ti o(rw_men kai\ a)kou/omen yg</G>2. 425 b12-25 (Alex Aphr
<G>ap. k. l.</G> III 7). <G>*hi</G>7. 1170 a31. <G>au(tou_</G> (codd <G>au)to\</G>) <G>ai)sqa/-
nesqai heh</G>12. 1244 b26. <G>a)na/gkh e(/n ti ei)_nai th_s yuxh_s, w(_|
a(/panta ai)sqa/netai ai</G>7, 444 a9. <G>dokei_ tisi\n ai)sqa/nesqai ta\
zw_|a dia\ to\n e)gke/falon z</G>3. 469 a22. <G>*zge</G>3. 783 b31. <G>to\
ai)sqa/nesqai dia\ tw_n e)nai/mwn gi/netai mori/wn *zmb</G>10. 656
b25. &mdash; <I>c.</I> <G>ai)sqa/nesqai a)nagkai_on to/de ti, to\ kaq) e)/kaston
*ag</G>31. 87 b29, 37. <G>ta\ ai)sqhta\ tw_n kaq) e(/kasta yb</G>5. 417
b27. <G>*aa</G>27. 43 a27. <G>*oa</G>9. 278 a10. <G>ai)sqhto/n</G>, dist <G>e)pisth-
to/n tb</G>8. 114 a21-25. <G>ai)sqa/nesqai kai\ fronei_n ou) tau)to/n yg</G>3.
427 a17-b8. (<G>po/teron e)/stin ai)sqa/nesqai tw_| o(moi/w| to\ o(/moion
yg</G>3. 427 a27) <G>ai)sqa/nesqai</G>, dist <G>doca/zein yb</G>2. 413 b20.
<G>ai)sqa/nesqai kai\ noei_n ou) tauto/n yg</G>3. 427 b8-29. <G>to\ ai)sqa/-
nesqai o(/moion tw_| fa/nai mo/non kai\ noei_n yg</G>7. 431 a8. <G>peri\ ou(_
ai)sqano/meqa, polla/kis kai\ dianoou/meqa/ ti en</G>1, 458 b16. <G>mh\
ai)sqano/menos mhqe\n ou)qe\n a)\n ma/qoi ou)de\ cunei/h yg</G>8. 432 a7.
<G>ai)sqa/netai me\n to\ kaq) e(/kaston, h( d) ai)/sqhsis tou_ kaqo/lou
e)sti/n *ad</G>19. 100 a17. <G>e)n toi_s ei)/desi toi_s ai)sqhtoi_s ta\ nohta/
e)stin yg</G>8. 432 a5. &mdash; <I>d.</I> <G>ai)sqa/nesqai</G> c acc, veluti <G>ai)sqa/-
nontai ta\ paro/nta, me/mnhntai ta\ gegenhme/na, e)lpi/zousi ta\
me/llonta *ra</G>11. 1370 a34. <G>yb</G>6. 418 a8. 9. 421 a11, 14,
b10, 22. 11. 424 a2, 8. <G>ai</G>7. 448 a6, 18. <G>ai)sqa/nesqai ta\s a)/l-
las ai)sqh/seis pa/sas *ga</G>8. 324 b29. c gen, veluti <G>xro/nou,
au)to\s au)tou_, leukou_, lo/gou yb</G>6. 418 a23. <G>ai</G>7. 448 a5, 25,
26. <G>*pa</G>5. 1254 b22. <G>ou)qeno\s ai)sqa/netai tw_n o)sfrantw_n a)/neu</G>
<H><G>ai)/sqhsis</G></H>
<G>tou_ luphrou_ kai\ h(de/os yb</G>9. 421 a11. <G>ai)sqa/nesqai tou_ luphrou_
kai\ h(de/os *pa</G>2. 1253 a13. <G>e)n tai_s kuh/sesi tou_ oi)/nou ai)sqa/nontai
ai( plei_stai *zig</G>5. 585 a32. (ad significandam percipiendi
notionem uterque casus, ubi accedit <G>pa/qous</G> alicuius notio,
genetivus usurpari videtur). c part <G>o( kroko/deilos ai)sqa/netai
w)felou/menos</G> sim <G>*zu</G>6. 612 a22. 37. 622 a18. <G>h</G>10. 587 b8. &mdash;
<G>ai)sqhto/s. ai)sqhto/n</G>, opp <G>nohto/n yg</G>8. 431 b22. <G>*mb</G>4. 999
b2. <G>hma</G>35. 1196 b25 sqq. <G>tw_n ai)sqhtw_n ou)k e)/stin o(rismo\s
ou)d) e)pisth/mh *mz</G>15. cf 11. 1036 b29. <G>ou)de\n tw_n ai)sqhtw_n
e)/cw th_s ai)sqh/sews geno/menon i)/smen w(s tw_| e)nergei_n *ab</G>21.
67 a39. <G>te</G>3. 131 b21. <G>e)pisth_mai tw_n ai)sqhtw_n yb</G>5. 417
b26. <G>e)n toi_s ai)sqhtoi_s pollh\ h( tou_ a)ori/stou fu/sis *mg</G>5.
1010 a13. <G>po/teron ta\s ai)sqhta\s ou)si/as mo/nas ei)_nai fate/on
*mb</G>2, 997 a34. 6. 1002 b12. <G>k</G>2. 1059 a38. <G>g</G>5. 1010 a3.
<G>ou)si/a ai)sqhth/, a)i/dios, metablhth/ *ml</G>1. 1069 a30. 2. 1069
b3. <G>ou) kalw_s le/gousin oi( pa/nta ta\ ai)sqhta\ kinei_sqai fa/-
skontes a)ei/ *fq</G>8. 265 a4. MA6. 987 a34. <G>u(/lh ai)sqhth/</G>, opp
<G>nohth/ *mh</G>6. 1045 a34. <G>to\ ai)sqhto\n a(/pan e)n th_| u(/lh| *oa</G>9.
278 a11. <G>to\ ai)sqhto\n pa_n e)sti\ me/geqos, a(pto(/n, e)n to/pw|
ai</G>7. 449 a20. <G>*gb</G>2. 329 b7. <G>*oa</G>7. 275 b11. <G>pa_n sw_ma ai)-
sqhto\n e)/xei du/namin pahtikh\n h)\ paqhtikh/n *oa</G>7. 275 b5. <G>a)riq-
mo\s ai)sqhto/s</G>, dist <G>maqhmatiko/s, nohto/s, ei)dhtiko/s</G> MA 8.
990 a16, 32. <G>n</G>3. 1090 b36. cf <G>m</G>2. 1077 a6. &mdash; <G>h( h(donh\ ka-
ta/stasis a)qro/a kai\ ai)sqhth\ ei)s th\n u(pa/rxousan fu/sin *ra</G>11.
1369 b34. <G>*hh</G>12. 1152 b13. &mdash; <G>ai)sqhtw_s. sunexw_s me\n
ou)k ai)sqhtw_s de\ paragi/netai pro\s ta\s o)/yeis x</G>3. 798 b27.
<P><G>ai)/sqhma. to\ mh/te ta\ ai)sqhta\ ei)_nai mh/te ta\ ai)sqh/mata i)/sws
a)lhqe/s, to\ de\ ta\ u)pokei/mena mh\ ei)_nai, a(\ poiei_ th\n ai)/sqhsin,
a)du/naton *mg</G>5. 1010 b32. <G>ta\ ai)sqhta\ mhde\n metaba/llonta
poiei_ e(/tera ai)sqh/mata toi_s ka/mnousi *mk</G>6. 1063 b4. <G>h( ki/-
nhsis e)nshmai/netai oi(_on tu/pon tina\ tou_ ai)sqh/matos mn</G>1. 450
a31. <G>kai\ a)pelqo/ntos tou_ qu/raqen ai)sqhtou_ e)mme/nei ta\ ai)sqh/-
mata ai)sqhta\ o)/nta en</G>2. 460 b2. <G>monh\ ai)sqh/matos *ad</G>19.
99 b36 (cf <G>mnh/mh</G> 100 a3). <G>to\ e)nu/pnion ai)/sqhma tro/pon tina/
u</G>2. 456 a26. <G>ta\ fanta/smata kai\ ai( u(po/loipoi kinh/seis ai)
sumbai/nousai a)po\ tw_n ai)sqhma/twn en</G>3. 461 a19. <G>u(po/leim<*>a
tou_ e)n th_| e)nergei/a ai)sqh/matos en</G>3. 461 b22. <G>ta\ fanta/-
smata w(/sper ai)sqh/mata/ e)sti plh\n a)/neu u(/lhs yg</G>8. 432 a9.
<G>th_| dianohtikh_| yuxh_| ta\ fanta/smata oi(_on ai)sqh/mata u(pa/rxei
yg</G>7. 431 a15. <G>fu/sei dihne/xqhsan ta/ te noh/mata kai\ ta\
ai)sqh/mata</G> f76. 1488 b29.
<P><G>ai)/sqhsis</G>. 1. <I>a.</I> (<G>ai)/sqhsis</G> universe) <G>to\ zw_|on ai)sqh/sei w(/ristai,
diafe/rei ai)sqh/sei ta\ zw_|a tw_n zw/ntwn mo/non, tw_n futw_n
*zmg</G>4. 666 a34. <G>b</G>1. 647 a21. 10. 656 a3. <G>d</G>5. 681 a19.
<G>*zga</G>23. 731 a33, b4. <G>b</G>1. 732 a13. 5. 741 a9. <G>g</G>7. 757 b16.
<G>e</G>1. 778 b32. <G>yb</G>2. 413 b1. <G>ai</G>436 b11. <G>z</G>1. 467 b24. MA1.
980 a28 Bz. <G>*hi</G>9. 1170 a16. <G>z</G>2. 1139 a20. (<G>dokei_ kai\ o( spo/g-
gos e)/xein tina\ ai)/sqhsin *zia</G>1. 487 b10. <G>oi( e)k fu/sews a)lo/-
gistoi kai\ mo/non th_| ai)sqh/sei zw_ntes qhriw/deis *hh</G>6. 1149
a10). <G>ai( ai)sqh/seis duna/meis suggenei_s *mq</G>5. 1047 b32. cf
<G>*hb</G>1. 1103 a28, 29. &mdash; <G>h( ai)/sqhsis e)n tw_| kinei_sqai/ te kai\
pa/sxein sumbai/nei, dokei_ ga\r a)lloi/wsi/s tis ei)_nai yb</G>5. 416
b33. 4. 415 b24. <G>en</G>2. 459 b5. <G>*fh</G>2. 244 b11, 25. <G>*mg</G>5. 1009
b13. sed quoniam <G>dixw_s le/getai h( ai)/sqhsis, h( me\n w(s du-
na/mei, h( de\ w(s e)nergei/a| yb</G>5. 417 a13. <G>g</G>2. 426 a23. 3. 428
a6, ea <G>ai)/sqhsis</G>, quae est <G>swthri/a tou_ duna/mei o)/ntos u(po\ tou_
e)ntelexei/a| o)/ntos</G> et cum <G>tw_| qewrei_n to\n e)pisth/mhn e)/xonta</G>
comparatur (<G>yb</G>5. 417 b3), <G>ou)k e)/otin a)lloi/wsis a)ll) e)ne/r-
geia tou_ ai)sqhtikou_ h)\ e(/teron ge/nos a)lloiw/sews yg</G>7. 431 a5.
<G>b</G>5. 417 b2. <G>g</G>5. 429 b29 (cf omnino <G>yb</G>5. 12 et Volkmann
Arist Psych p 15). <G>ai(sqh/sews pa/shs pro\s to\ ai)sqhto\n</G>
<P N=20>
<H><G>ai)/sqhsis</G></H>
<G>e)nergou/shs *hk</G>4. 1174 b14. <G>ou) mo/non pasxei alla kai\ a)nti-
poiei_ to\ tw_n xrwma/twn ai)sqhth/rion en</G>2. 460 a25. <G>taxei_a h(
ai)/sqhsis en</G>2. 460 a24. <G>h( ai)/sqhsis ta\ ai)sqhta/ pws, ei)_dos
ai)sqhtw_n, dektiko\n tw_n ai)sqhtw_n ei)dw_n a)/neu th_s u(/lhs yg</G>8.
431 b23, 432 a2. <G>b</G>12. 424 a18. <G>h( ai)/sqhsis ou) me/geqos a)lla\
lo/gos tis kai\ du/namis e)kei/nou yb</G>12. 424 a27, 31. <G>h( ai)/sqhsis
meso/ths tis th_s e)n toi_s ai)sqhtoi_s e\nantiw/sews yb</G>11. 424
a4. <G>h( ai)/sqhsis du/namis su/mfutos kritikh/ *ad</G>19. 99 b35.
<G>yg</G>9. 432 a16. (Platoni <G>h( ai)/sqhsis tou_ stereou_ ya</G>2. 404 b23).
<G>th_ ai)sqh/sei</G> quae intercedat ad <G>to\ ai)sqhto\n</G> ratio <G>yg</G>2. 425
b25-426 b8. <G>to\ ai)sqhto\n pro/teron th_s ai)sqh/sews dokei_ ei)nai</G>
K7. 7 b36. <G>h( tou_ ai)sqhtou_ e)ne/rgeia kai\ th_s ai)sqh/sews h( au)th\
me/n e)sti kai\ mi/a, to\ d) ei)_nai ou) tau)to\n au)tai_s yg</G>2. 425 b26,
426 a15. <G>ai</G>3. 439 a15. <G>th_ ai)sqh/sei ou)/te to\ me/llon ou(/te to\
geno/menon, a)lla\ to\ paro\n mo/non gnwri/zomen mn</G>1. 449 b14.
<G>a)pelqo/ntwn tw_n ai)sqhtw_n e)/neisin ai( ai)sqh/seis kai\ fantasi/ai
e)n toi_s ai)sqhthri/ois yg</G>2. 425 b25. <G>en</G>2. 459 a24 sqq. <G>ai)/sqh-
sis</G>, list <G>fantasi/a yg</G>3. 428 a5-16, 27. <G>b</G>2. 413 b22. <G>*mg</G>5.
1010 b3. ef <G>en</G>2. 460 b24. <G>*zk</G>7. 701 b17. <G>to\ e)grhgore/nai
w)/ristai tw_| lelu/sqai th\n ai)/sqhsin u</G>1. 454 b1. <G>en</G>3. 462 a18.
<G>kai\ kaqeu/dousi toi_s zw/|ois ai)sqh/seis sumbai/nousin *zge</G>1. 779
a13. &mdash; <G>h( ai)/sqhsis ki/nhsi/s tis dia\ sw/matos th_s yuxh_s e)sti/,
koino\n yuxh_s kai\ sw/matos *fh</G>2. 244 b11. <G>u</G>1. 454 a9, 10. <G>ai</G>1.
436 a8, b6. <G>h( ai)/sqhsis e(ggi/gnetai e)n toi_s o(moiomere/si *zmb</G>1.
647 a5, 21. <G>tw_| kinei_sqai to\ metacu\ th_s ai)sqh/sews u(po\ tou_
ai)sqhtou_ gi/nesqai th\n ai)/sqhsin ai</G>3. 440 a19. <G>ou)de\n a(pto/menon
tou_ ai)sqhthri/ou poiei_ th\n ai)/sqhsin yb</G>7. 419 a26. 11. 423 b21.
<G>ai)sqh/seis a(ptikai/</G>, dist <G>di) a)/llou ai</G>5. 445 a7.
<P><I>b.</I> (<G>ai)/sqhsis tw_n i)di/wn, ai)sqh/sewn</G> diversitas, <G>ai)/sqhsis
koinh/</G>) <G>ai)/sqhsis tw_n i)di/wn</G>, dist <G>tw_n oi(_s sumbe/bhke ta\ i)/dia,
tw_n koinw_n yg</G>3. 428 b18-25. <G>le/gw d) i)/dion o(\ mh\ e)nde/xetai
e(te/ra| ai)sqh/sei ai)sqa/nesqai kai\ peri\ o(\ mh\ e)nde/xetai a)path-
qh\nai yb</G>6. 418 a11. <G>u(pa/rxei kaq) e(ka/sthn ai)/sqhsin to\ me/n
ti i(/dion to\ de/ ti koino/n u</G>2. 455 a13. <G>e(ka/sth ai)/sqhsis e(\n
ai)sqa/netai, e(no\s ge/nous e)sti/, mia_s e(nantiw/sews yg</G>1. 425 a20.
<G>b</G>11. 422 b23, 424 a4, 11. <G>*mg</G>2. 1003 b19. <G>ta</G>15. 106 a30.
<G>tau_ta</G> (<G>ta\ o(moiomerh_ sw/mata</G>) <G>diafe/rei a)llh/lwn toi_s te
pro\s ta\s ai)sqh/seis i)di/ois kai\ tw_| poiei_n ti du/nasqai md</G>8.
385 a1. <G>h( ai)/sqhsis tw_n i)di/wn a)lhqh/s e)stin h)\ o(/ti o)li/giston
e)/xousa to\ yeu_dos yg</G>3. 428 b18, a11. 427 b12. <G>*mg</G>5. 1010
b2, 15. <G>*hz</G>2. 1139 a18. <G>a)patw/meqa peri\ ta\s ai)sqh/seis</G> (i e
<G>peri\ ta\ oi(_s sumbe/bhke ta\ i)/dia</G>) <G>e)n toi_s pa/qesin o)/ntes en</G>2.
460 b4. &mdash; <G>ti/nos e(/neka plei/ous e)/xomen ai)sqh/seis a)ll) ou) mi/an
mo/nhn yg</G>1. 425 b4-11. <G>o(/ti ou)k e)/stin ai)/sqhsis e(te/ra para\
ta\s pe/nte yg</G>1. 424 b22-425 a13 (Alex Aph <G>ap. k. l.</G> III 6
Bz Ar St II 36). <G>ai</G>5. 444 b19. ad <G>ta\ a(pla_ sw/mata</G> quo-
modo referantur singula <G>ai\sqh/sews</G> genera <G>yg</G>1. 424 b30-
425 a9 (cf <G>ai)sqhth/rion</G>). <G>peri\ tw_n ai)sqh/sewn tw_n zw/|wn, ti/si
pa_sai u(pa/rxousi, ti/sin e)la/ttous *zid</G>8. <G>yg</G>12. <G>ai</G>1. 436 b18.
<G>pa_si toi_s zw/|ois u(pa/rxei koinh\ h( a)nagkaiota/th ai)/sqhsis, a(fh/</G>
(<G>a(fh\ kai\ geu_sis</G>) <G>yb</G>2. 413 b4, 9, 414 a2. <G>*zia</G>3. 489 a17.
<G>q</G>12. 596 b24. <G>*zmb</G>8. 653 b23. cf <G>a(fh/</G>2. <G>tw_n ai)sqh/sewn
ti/nes a(nagkai_ai, th_s swthri/as e(/neka, ti/nes tou_ eu)_ e(/neka ai</G>1.
436 b20-437 a1. <G>yg</G>12. 434 b24. 13. 435 b20. f 39. 1481
a13, 15. <G>ou)k e)/stin ou)de\ toi_s a)/llois zw/|ois kata\ tau/tas ta\s
ai)sqh/seis</G> (<G>o)/yin, a)koh/n, o)smh/n</G>) <G>h(donh\ plh\n kata\ sumbebh-
ko/s *hg</G>13. 1118 a17. <G>ti/ sumba/llontai ai( ai)sqh/seis</G> (prae-
cipue <G>o)/yis</G> et <G>a)koh/</G>) <G>pro\s fro/nhsin ai</G>1. 437 a3-17. <G>e)/xein
ai)sqh/seis e)pi\ to\ pro/sqen, e)k tou_ plagi/ou *zia</G>15. 494 b11.
<G>*zp</G>4. 705 b12. <G>a)kribe/sterai gi/nontai ai( ai)sqh/seis dia\ tw_n
kaqarw/teron e)xo/ntwn to\ ai(_ma mori/wn *zmb</G>10. 656 b3. 4. 650
<H><G>ai)/sqhsis</G></H>
b22. <G>diafe/rei o)/yis a(fh_s kaqario/thti kai\ a)koh\ kai\ o)/sfrhsis
geu/sews *hk</G>5. 1175 b36. <G>th\n o)smh\n ou)k e)/xomen a)kribh_, a)lla\
xei/rw pollw_n zw/|wn yb</G>9. 421 a9. <G>h( a)koh\ a)mblute/ra o)/yews,
h( o)/yis e)nargesta/th ai)/sqhsis pz</G>5, 886 b32, 35. <G>ai)/sqhsis
a)dia/fqoros heh</G>2. 1236 a1. <G>h( ai)/sqhsis ou) du/natai ai)sqa/nesqai
e)k tou_ sfo/dra ai)sqhtou_ yg</G>4. 429 a31. &mdash; <G>po/teron e)nde/xetai
duei_n a(/ma ai)sqa/nesqai ai</G>7. <G>dia\ ti/ tw_n ai)sqh/sewn au)tw_n ou)
gi/netai ai)/sqhsis yb</G>5. 417 a3. cf <G>*ml</G>9. 1074 b35. <G>ti/ni kri/-
nomen ta\s e)c e(te/rwn ai)sqhthri/wn ai)sqh/seis pro\s a)llh/las
yg</G>2. 426 b3-427 a16. <G>ta\ a)llh/lwn i)/dia kata\ sumbebhko\s
ai)sqa/nontai ai( ai)sqh/seis, ou)x h(_| ai( au)tai/, a)ll) h(_| mi/a yg</G>1.
425 a31. <G>ou)x oi(_o/n te kexwrisme/nois kri/nein ta\ kexwrisme/na
yg</G>2. 426 b23. <G>e)/sti mi/a ai)/sqhsis kai\ to\ ku/rion ai)sqhth/rion
e(/n u</G>2. 455 a20. <G>koina/ e)sti tw_n ai)sqh/sewn oi(_on sxh_ma kai\
me/geqos kai\ ki/nhsis kai\ ta)_lla toiau_ta en</G>1. 458 b5. <G>ai</G>4. 442
b4 sqq. <G>*hz</G>9. 1142 a27. <G>koinh\ ai)/sqhsis</G> (<G>prw_ton ai)sqhtiko/n</G>)
<G>mn</G>1. 450 a10-12. <G>*zmd</G>10. 686 a31. <G>a)rxh\ th_s ai)sqh/sews en</G>3.
461 a6, b4. <G>to\ ku/rion tw_n ai)sqh/sewn e)n th_ kardi/a| toi_s e)nai/-
mois pa_sin z</G>3. 469 a10. <G>u</G>2. 455 b34, 456 a6. <G>*zmb</G>10. 656
a28. <G>g</G>3. 665 a12. <G>*zgb</G>6. 743 b26. <G>ai( me\n tw_n ai)sqh/sewn
fanerw_s suntei/nousi pro\s th\n kardi/an z</G>3. 469 a20 (cf <G>ai)sqh-
th/rion</G>). <G>ou)k e)/xei ai)/sqhsin to\ ai(_ma *zig</G>19. 520 b11. <G>*zmb</G>3.
650 b4, <G>e)n toi_s a)nai/mois to\ ku/rion th_s ai)sqh/sews a)na/logo/n
ti mo/rion *zmd</G>5. 681 b15, 32.
<P><I>c.</I> (<G>ai)/sqhsis&mdash;e)pisth/mh</G>). <G>tw_n kaq) e(/kaston h( kat) e)ne/r-
geian ai)/sqhsis, h( d) e)pisth/mh</G> (<G>o( lo/gos</G>) <G>tw_n kaqo/lou yb</G>5.
417 b22. <G>*ag</G>18. 81 b6. 24. 86 a29. <G>*fa</G>5. 189 a7. <G>*hb</G>9. 1109
b23. <G>h</G>5. 1147 a26. <G>z</G>9. 1142 a27. <G>e)gguta/tw th_s ai)sqh/sews
ta\ kaq) e(/kasta, porrwta/tw ta\ kaqo/lou *ag</G>2. 72 a4. MA2.
982 a25. <G>gnwrimw/tera kata\ th\n ai)/sqhsin</G> (<G>h(mi_n</G>), opp <G>kata\
to\n lo/gon *fa</G>5. 188 b32, 189 a5. <G>*ag</G>2. 72 a2. <G>kata\ th\n
ai)/sqhsin</G>, opp <G>kata\ to\n lo/gon z</G>2. 468 a22. MA5. 986 a32.
<G>d</G>11. 1018 b32. <G>*zga</G>2. 716 a19. <G>*ga</G>3. 318 b29. <G>*hk</G>1. 1172
a36. <G>pn</G>4. 482 b19, 21. <G>e)pi\ th_s ai)sqh/sews, e)pi\ tou_ lo/gou
*fq</G>8. 262 a13. <G>*zgb</G>4. 740 a4. <G>dia\ tw_n lo/gwn, dia\ th_s ai)-
sqh/sews *ph</G>7. 1328 a21. <G>ta\ kata\ th\n ai)/sqhsin o(mologou/mena
toi_s lo/gois</G> sim <G>*gb</G>10. 336 b16. 4. 331 b24. <G>a</G>8. 325 a13.
<G>ma</G>7. 344 a5. <G>*zia</G>6. 491 a25. <G>*zgg</G>10. 760 b31. <G>*mi</G>3. 1054
a29. &mdash; <G>di) ai)sqh/sews ou)k e)/stin e)pi/stasqai *ag</G>31. <G>ai)/sqhsis</G>,
dist <G>e)pisth/mh. fro/nhsis, sofi/a tb</G>8. 114 a21-25. MA1. 981
b10, 12. 2. 982 a12. <G>b</G>4. 999 b3. <G>g</G>5. 1009 b13. nee tamen
ab <G>ai)sqh/sei h( e)pisth/mh</G> seiuncta est. <G>h( ai)/sqhsis tou_ toiou_de
kai\ mh\ tou_de/ tinos *ag</G>31. 87 b29, 37. <G>yb</G>12. 424 a24. <G>pw_s
ta\ kaqo/lou e)k th_s ai)sqh/sews gi/gnetai *ad</G>2. 90 a26 sqq. 19.
100 a3 sqq. <G>ei)/ tis ai)/sqhsis e)kle/loipen, a)na/gkh kai\ e)pisth/mhn
tina\ e)kleloipe/nai *ag</G>18. 81 a38. <G>ou)de\ noei_ o( nou_s ta\ e)kto\s
mh\ met) ai)sqh/sews o)/nta ai</G>6. 445 b17. <G>h( ai)/sqhsis gnw_si/s
tis *zga</G>23. 731 a33. <G>th\n e)pisth/mhn me/tron tw_n pragma/-
twn le/gomen kai\ th\n ai)/sqhsin dia\ to\ au)to/ *mi</G>1. 1053 a32-35.
<G>h( fantasi/a kai\ h( ai)/sqhsis th\n au)th\n tw_| nw_| xw/ran e)/xousin
*zu</G>6. 700 b20. <G>h( ai)/sqhsis kai\ h( dia/noia tw_| h)remei_n th\n yuxh\n
e)nergei_ pl</G>14. 959 b39.
<P><I>d.</I> (dicendi usus). <G>h( ai)/sqhsis</G> (sc. <G>gi/gnetai</G>) <G>e)n tw_| a)/krw|
th_s glw/tths, dia\ th_s a)napnoh\s *zia</G>11. 492 b27. <G>*zmb</G>10.
657 a7. <G>poiei_n th\n ai)/sqhsin</G> et <G>ta\ ai)sqhth/ria</G> et <G>ta\ ai)sqhta\</G>
dicuntur <G>*zmb</G>3. 650 b4. <G>d</G>11. 690 b30. <G>yb</G>7. 419 a26. <G>*hg</G>13.
1118 a19. <G>pig</G>5. 908 a27 (sed aliter dictum est <G>poiei_n th\n
ai)/sqhsin di) a(fh_s ai</G>3. 440 a18, i e referre <G>ai)/sqhsin</G> ad <G>a(fh/n</G>,
explicare <G>ai)/sqhsin e)c a)fh_s</G>, cf <G>poiei_n</G>). <G>e)mpoiei_n ai)/sqhsin
*zmb</G>2. 648 b14. <G>to\ mo/rion, w(_| poiou_ntai th\n ai)/sqhsin th_s tro-
fh_s *zmb</G>17. 661 a9. <G>e)/xein ai)/sqhsi/n tinos *zu</G>31. 618 b16.
<P N=21>
<H><G>ai)sqhth/rion</G></H>
<G>*pq</G>5. 1340 a3 (latiore sensu <G>e)/xein ai)/sqhsi/n tinos</G> i q usum
habere alicuius rei, novisse aliquid <G>*hz</G>12. 1143 b5. <G>*pa</G>2.
1253 a17. <G>g</G>11. 1281 b35. cf Zeller Gesch II 2. 504, 2. <G>h(
fu/sis bou/letai th\n tw_n te/knwn e)pimelhtikh\n ai)/sqhsin pa-
raskeua/zein *zgg</G>2. 753 a8). <G>lamba/nein ai)/sqhsi/n tinos *fd</G>11.
219 a25. <G>pe</G>17. 882 b19. (sed <G>o(/tan e)n th_| mhtri\ la/bh prw_-
ton ai)/sqhsin *zge</G>1. 778 b22 i e <G>th\n th_s ai)sqh/sews du(/namin,
a)rxh/n</G>). <G>dh_lon</G> (<G>a)/dhlon</G>) <G>th_ ai)sqh/sei dia\ th_s ai)sqh/sews *zia</G>6.
491 a23. <G>*me</G>1. 1025 b11. <G>k</G>7. 1064 a8. <G>dh_lon, shmei_on pro\s
th\n ai)/sqhsin *zgd</G>1. 763 b28. <G>mb</G>8. 366 b30. <G>d</G>4. 382 a18.
<G>*ga</G>10. 327 b33, 328 a13. <G>mx</G>1. 849 b27. <G>ta\ kata\ ta\s ai)sqh/-
seis</G>, syn <G>ta\ ai)sqhta/ *mk</G>6. 1063 b2, 3. <G>u(pe\r ta\s ai)sqh/seis
ta\s h(mete/ras a)\n ei)/h to\ a)ci/wma *mm</G>2. 1077 a30. <G>li/an e/sti\
para\ th\n ai)/sqhsin *zgb</G>8. 747 b10.
<P>2. <G>ai)/sqhsis</G> i q <G>ai)sqhth/rion</G> (quamquam plerumque <G>ai)sqh/-
seis</G> et <G>ai)sqhth/ria</G> distinguuntur, veluti <G>*zia</G>15. 494 b11).
<G>tw_| kinei_sqai to\ metacu\ th_s ai)sqh/sews u(po\ tou_ ai)sqhtou_ gi/-
nesqai th\n ai)/sqhsin ai</G>3. 440 a19. <G>e)pi\ tw_n a)/llwn ai)sqhth-
ri/wn fanerwte/rws e)sti\n h( ai)/sqhsis difuh/s, w)_ta ga\r du/o
*zmb</G>10. 657 a3. <G>e)ce/qeto h( fu/sis e)n th_ kefalh_| tw_n ai)sqh/-
sewn e)ni/as *zmd</G>10. 686 a8. <G>pa/sas ta\s ai)sqh/seis e)n th_| ke-
falh_ ei)_nai</G> f90. 1492 a30. <G>metafe/rein th\n ai)/sqhsin en</G>2.
459 b9. <G>ai)sqh/seis e)pipeplasme/nai tw_n mequo/ntwn pg</G>27. 875
a31. <G>ta\s ai)sqh/seis bebaru/nqai dia\ ta\s tw_n siti/wn plhrw/-
seis f</G>6. 810 b22. <G>ai( ai)sqh/seis ai( e)n toi_s decioi_s, a)risteroi_s
pla</G>12. 958 b16.
<P>3. <G>ai)/sqhsis</G> interdum a notione actionis vel facultatis <G>tou_
ai)sqa/nenqai</G> transfertur (cf <G>poi/hsis, pra_cis</G> sim) ad ea quae
sensibus percipiuntur. <G>o( o(poianou_n eu(rw\n te/xnhn para\ ta\s
koina\s ai/sqh/seis qauma/zetai: h( tw_n ai/sqh/sewn a)ga/phsis</G>
MA1. 981 b14, 980 a22. inde explicatur <G>ai( e)c a)na/gkhs a)ko-
louqou_sai ai)sqh/seis th_| poihtikh_ po</G>15. 1454 b17 (Bernays
Dial p 5-7 Vhl Poet II 79) cf 7. 1451 a6. <G>*rb</G>8. 1386 a32
(<G>ai)sqh/sei</G> cod Ac, Vhl l l, <G>e)sqh_ti</G> Bk).
<P><G>ai)sqhth/rion. to\ ai)sqhth/rion dektiko\n tou_ ai)sqhtou_ a)/neu th_s
u)/lhs e(/kaston yg</G>2. 425 b23. <G>*zmb</G>1. 647 a7. <G>ta\ ai)sqhth/ria
o(moiomerh_</G>, opp <G>tw_n o)rganikw_n merw_n e(/kaston a)nomoiomere/s
*zmb</G>1. 647 a2-14. <G>tw_n ai)sqhthri/wn e(/kaston pro\s e(/kaston
e)pizeugnu/ousi tw_n stoixei/wn *zmb</G>1. 647 a12. 10. 656 b16.
<G>*zge</G>1. 779 b25. <G>yg</G>1. 425 a3-7. <G>ai</G>2. 437 a19, 438 b18. <G>ou)de\n
a(pto/menon tou_ ai)sqhthri/ou poiei_ th\n ai)/sqhsin yb</G>7. 419 a26,
14, 28, 29. cf 11. 422 b22, 423 b29. 12. 424 a24. <G>*zmb</G>10.
656 b35. <G>*zge</G>2. 781 b16. <G>panto\s ai)sqhtou_ u(perbolh\ a)nairei_
to\ ai)sqhth/rion yg</G>13. 435 b15. 12. 424 a29. <G>taxu\ ta\ ai)-
sqhth/ria kai\ mikra_s o\iafora_s ai)sqa/netai en</G>2. 459 b24. <G>to\ pa/-
qos e)sti\n ou) mo/non e)n ai)sqanome/nois toi_s ai)sqhthri/ois. a)lla\
kai\ e)n pepaume/nois en</G>2. 459 b6. <G>ei)si\ kinh/seis fantastikai\ e)n
toi_s ai)sqhthri/ois en</G>3. 462 a9. &mdash; <G>ti/na tw_n zw/|wn pa/nta e)/xei
ta\ ai)sqhth/ria *zid</G>8. <G>yg</G>12. <G>*zmd</G>11. 691 a11. cf <G>*pd</G>4. 1290
b27, 31. <G>to\ geustiko/n, o)sfrantiko\n ai)sqhth/rion yb</G>10. 422
b5. 9. 421 b32. <G>e)/xein ta\ ai)sqhth/ria fanera/, mh\ fanera/
*zib</G>13. 505 a33. 10. 502 b35. <G>d</G>8. 533 a19. <G>*zmb</G>10. 656 a36.
<G>ta\ ai)sqh_th/ria kalw_s te/taktai th_| fu/sei *zmb</G>10. 656 a33,
b26 sqq. <G>*zia</G>15. 494 b11-18. <G>ai</G>5. 445 a25. <G>ai)sqhth/ria dimerh_,
dipla_, difuh_ *zmb</G>10. 656 b33, 657 a2. <G>ai)sqhth/rion ou)k a)kribe/s
yb</G>9. 421 a12. <G>h( para\ ta\s diafora\s a)kri/beia tou_ ai)sqhthri/ou
e)n tw_| to\ ai)sqhth/rion kaqaro\n ei)_nai *zge</G>2. 781 b3, 20. cf <G>b</G>6. 744
b23. <G>ai)sqhth/rion diefqarme/non, lelwbhme/non *mk</G>6. 1063 a2. &mdash;
<G>tw_n koinw_n ou)de\n ai)sqhth/rion i)/dion yg</G>1. 425 a13-b3. <G>tw_n i)di/wn
ai)sqhthri/wn e(/n ti koino/n e)stin ai)sqhth/rion z</G>1. 467 b28. 3.
469 a12. <G>u</G>2. 455 a20. (cf <G>ai)/sqhsis</G> 1<I>b</I>). <G>e)/sti mi/a ai)/sqhsis
kai\ to\ ku/rion ai)sqhth/rion e(/n u</G>2. 455 a21. <G>ta\ ai\sqhth/ria e)pi\</G>
<H><G>ai)sumnh/ths</G></H>
<G>po/rwn ei)si/n *zgb</G>6. 743 b36, 37. <G>fle/bes ei)s ta\ ai)sqhth/ria
a(poteleutw_sin *zig</G>3. 514 a22. <G>oi( po/roi tw_n ai)sqhthri/wn pa/n-
twn tei/nousi pro\s kardi/an *zge</G>2. 781 a21. <G>h\ a)rxh\ tou_ ai)sqh-
thri/ou tou_ th_s a)koh_s *zge</G>2. 781 a32.
<P><G>ai)sqhtiko/s</G> (cf <G>ai)/sqhsis</G> 1). <I>a.</I> <G>w(/ristai h( yuxh\ qreptikw_|,
ai)sqhtikw_|, dianohtikw_|, kinh/sei yb</G>2. 413 b12. 3. 414 a32. <G>h(_|
ai)sqhtiko/n, tau/th to\ sw_ma zw\|on ei)_nai le/gomen z</G>3. 469
a19. <G>yb</G>3. 414 b1. K7. 8 a7. <G>*zgb</G>3. 736 a30. <G>ai)sqhtikh\ zwh\
koinh\ panti\ zw/|w| *ha</G>6. 1098 a2. <G>ai)sqhtikh\ yuxh/ *zgb</G>3. 736
b1, 14. 5. 741 a11. <G>ya</G>3. 407 a5. <G>a)/neu tou_ qreptikou_ to\ ai)-
sqhtiko\n ou)k e)/stin, h( de\ qreptikh\ yuxh\ xwri/zetai th_s ai)sqh-
tikh_s a)rxh_s yb</G>3. 415 a1, 414 b31. <G>a</G>5. 411 b30. &mdash; <G>to\
ai)sqhtiko\n ou)k e)/stin e)nergei/a|, a)lla\ duna/mei mo/non yb</G>5. 417
a6. <G>tou_ ai)sqhtikou_ mori/ou h( prw/th metabolh\ gi/netai u(po\ tou_
gennw_ntos yb</G>5. 417 b16. <G>gi/nesqa</G>: <G>ta\s a)pobola\s kai\ lh/yeis
a)nagkai_on a)lloioume/nou tou_ ai)sqhtikou_ me/rous *fh</G>3. 247 a6.
<G>ai)sqhtikh\ ki/nhsis *fq</G>2. 253 a19. <G>to\ a<*>sqhtiko\n du/namis di-
xw_s</G> (<G>to\ me\s w(s a)pepisth_mon, to\ d) w(s e)pisth/mhn e)/xon
a)lla\ mh\ qewrou_n</G>) <G>yb</G>5. 417 b32 (cf <G>ai)/sqhsis</G> 1<I>a</I>), inde <G>to\
ai)sqhtiko\n ou) pa/sxei ou)d) a)lloiou_tai yg</G>7. 431 a5. <G>ou)x o(moi/a
h( a)pa/qeia tou_ ai)sqhtikou_ kai\ tou_ nohtikou_ yg</G>4. 429 a30. <G>to\
ai)sqhtiko\n duna/mei e)sti\n oi(_on to\ ai)sqhto\n h)/dh e)ntelexei/a yb</G>5.
418 a3. <G>mi/a e)sti\n e)ne/rgeia h( tou_ ai)sqhtou_ kai\ h( tou_ ai)sqh-
tikou_, to\ d) ei)_nai e(/teron yg</G>2. 426 a16, 11. 8. 431 b26. &mdash;
<I>b.</I> <G>to\ ai)sqhtiko\n ou)k a)/neu sw/matos yg</G>4. 429 b5. <G>ou)qe\n a)/neu
qermo/thtos ai)sqhtiko/n yg</G>1. 425 a6. <G>ta\ ai)sqhtika\ mo/ria tw_s
e)pizeu/gnutai pro\s e(/kaston tw_n stoixei/wn ai</G>2. cf <G>ai)sqhth/-
rion. to\ au)to\ kai\ e(\n a)riqmw_| to\ ai)sqhtiko\n pa/ntwn ai</G>7. 449
a17. <G>to\ prw_ton ai)sqhtiko/n mn</G>1. 450 a11. <G>u</G>1. 454 a23. <G>ou)/t)
a)/naimon ou)de\n ai)sqhtiko\n ou)/te to\ ai(_ma *zmb</G>10. 656 b19. <G>g</G>4.
666 a17. <G>ai)sqhtikw/teron to\ lepto/teron, kaqarw/teron e)/xon
ai(_ma *zmb</G>2. 648 a3. 10. 656 b6. <G>dia\ ti/ o( a)/nqrwpos ai)sqh-
tikw/taton tw_n zw/|wn th\n dia\ th_s a(fh_s ai)/sqhsin *zmb</G>16.
660 a12. <G>ai)sqhtiko\n prw_ton to\ prw_ton e)/naimon, toiou_ton d)
h( kardi/a *zmg</G>4. 666 a34 (<G>tw_n ai)sqhtikw_n h( kardi/a a)rqrw-
deste/ra, malakwte/ra, tw_n nwqrote/rwn, a)naisqh/twn a)nar-
qrote/ra, sklhra/ *zmg</G>4. 667 a9, 14). <G>mi/a ai)sqhtikh\ yuxh/,
yuxh=s ai)sqhtikh_s a)rxh/, ai)sqhtikh\ a)rxh/ *zmg</G>5. 667 b13,
29. <G>g</G>10. 672 b16. <G>d</G>5. 678 b2. <G>z</G>2. 468 b4. <G>ai)sqhtiko\s to/-
pos mn</G>2. 453 a24. &mdash; <I>c.</I> <G>to\ au)to\ tw_| ai)sqhtikw_| to\ fanta-
stiko/n, to\ d) ei)_nai e(/teron en</G>1. 459 a16, 458 b30. <G>ai)sqhtikw_|
ei)nai kai\ docastikw_| e(/teron yb</G>2. 413 b29. <G>to\ ai)sqhtiko\n ou)/te
a)/logon ou)/te lo/gon e)/xon yg</G>9. 432 a30. <G>to\ e)nu/pnion po/teron
tou_ nohtikou_ pa/qos h)\ tou_ ai)sqhtikou_ en</G>1. 458 b2. <G>fantasi/a
ai)sqhtikh/</G>, dist <G>logistikh/</G> (<G>bouleutikh/</G>) <G>yg</G>10. 433 b29. 11.
434 a5. <G>e)pisth/mh ai)sqhtikh/</G>, dist <G>maqhmatikh/ *ag</G>13. 79 a2,
dist <G>h( kuri/ws e)pisth/mh *hh</G>5. 1147 b17. &mdash; <G>to\ h(/desqai kai\
to\ lupei_sqai/ e)sti to\ e)nergei_n th_| ai)sqhtikh_| meso/thti pro\s to\
a)gaqo\n h)\ kako/n yg</G>7. 431 a11. <G>h( ai)sqhtikh\ h(donh\ h)\ lu/ph
heb</G>2. 1220 b13. &mdash; <I>d.</I> <G>to\ ai)sqhtiko\n xumou_ glw_tta *zia</G>21.
492 b27. <G>ai)sqhtikwte/ra h( a(fh\ tou_ a)llotri/ou h)\ tou_ oi)kei/ou
ple</G>1. 964 b23. <G>ta\ e)nanti/a tw_n e)nanti/wn ai)sqhtikw/tata pg</G>8.
872 a12. <G>oi( kefalh\n mega/lhn e)/xontes ai)sqhtikoi/</G>, opp <G>a)nai/-
sqhtoi f</G>6. 812 a6, 7. &mdash; <G>ai)sqhtikw_s e)/xein peri/ ti heg</G>2.
1230 b37.
<P><G>ai)/simon</G> (<G>au)/cimon</G> Bk cum aliquot codd) <G>u(/dwr</G> (Emp 357,
363) <G>an</G>7. 473 b23, 474 a2.
<P><G>*ai)si/wnos</G> exemplum <G>metafora_s *rg</G>10. 1411 a25.
<P><G>ai)sumnhtei/a, ai(reth\ turanni/s *pg</G>14. 1285 b25.
<P><G>ai)sumnh/ths, ai)sumnh_tai *pg</G>14. 1285 a31. 15. 1286 b38.
<G>d</G>10. 1295 a14. <G>i)di/ws u(po\ *kumai/wn ai)sumnh/thn to\n a)/rxonta
le/gesqai</G> f481. 1557 a2.
<P N=22>
<H><G>*ai)sxi/nhs</G></H>
<P><G>*ai)sxi/nhs peri\ *kratu/lou *rg</G>16. 1417 b1.
<P><G>ai)_sxos a)nw/dunon to\ geloi_on po</G>5. 1449 a35. <G>a)summetri/a tw_n
o)rganikw_n to\ ai)_sxos</G> f41. 1482 a12.
<P><G>ai)sxroke/rdeia</G>, syn <G>a)neleuqeri/a *hd</G>3. 1122 a2 sqq. <G>*rb</G>6.
1383 b26. <G>di) ai)sxroke/rdeian *pg</G>15. 1286 b18.
<P><G>ai)sxrokerdh/s</G> def <G>*hd</G>3. 1122 a12, 8. <G>heg</G>4. 1232 a13. <G>hma</G>25.
1192 a10.
<P><G>ai)sxrokerdi/a, ei)_dos a)neleuqeri/as</G>, def <G>ar</G>7. 1251 b4, 5.
<P><G>ai)sxrologei_n *rg</G>2. 1405 b10.
<P><G>ai)sxrologi/a</G>, dist <G>u(po/noia *hd</G>14. 1123 a23. <G>ai)sxrologi/an
e)cori/zein e)k th_s po/lews *ph</G>17. 1336 b4.
<P><G>ai)sxropragei_n</G>, opp <G>kala\ pra/ttein *hd</G>1. 1120 a15.
<P><G>ai)sxro/s. ei)_nai tw_n ai)sxrw_n</G> (fort de ignavis) <G>heg</G>5. 1232 b2.
&mdash; <G>peri\ kalou_ kai\ ai)sxrou_ *ra</G>9. <G>ai)sxra\ kat) a)lh/qeian, kata\
do/can *hd</G>15. 1128 b23. <G>pra/ttein ti ai)sxro/n *hh</G>8. 1150 a28.
<G>pra/ceis ai)sxrai/, o)no/mata ai)sxra/ r</G>36. 1441 b20. <G>a)pokalei=n
w(s e)n ai)sxrw_| *hi</G>8. 1168 a30. <G>tou_ ai)sxrou_ e)sti\ to\ geloi_on
mo/rion po</G>5. 1449 a34.
<P><G>*ai)sxu/los du/o u(pokrita\s ei)sh/gage, ta\ tou_ xorou_ h)la/ttwse
po</G>4. 1449 a16. <G>ta\ mustika\ e\ce/fhne *hg</G>2. 1111 a10. <G>*ai)-
sxu/lou *filokth/ths po</G>22. 1453 b22 (affertur versus fr 249),
<G>*nio/bh po</G>18. 1456 a17 (? Nck fr tr p 38). Aeschyli sunt
<G>*forki/des, *promhqeu/s po</G>13. 1456 a2 (Nck p 65), <G>o(/plwn kri/-
sis po</G>23. 1459 b5, <G>*musoi/ po</G>24. 1460 a32 (Nck p 35).
<G>prw_tos *ai)sxu/los *)agame/mnoni *xohfo/rois *eu)meni/si *prwtei_
saturikw_|</G> f575. 1572 b26. Aeschyli versus citantur <G>*zu</G>49B.
633 a18 (fr 297), <G>*rb</G>10. 1383 a7 (fr 298).
<P><G>*ai)sxu/los, *(ippokra/tous tou_ *xi/ou maqhth/s, peri\ komhtw_n ma</G>6.
342 b36, 343 a27.
<P><G>ai)sxu/nesqai. ei)s to\ sw_ma ai)sxu/nesqai</G> (i e contumelia af-
fici) <G>&lt;u(po\&gt; tw_n mona/rxwn *pe</G>10. 1311 b7. &mdash; <G>poi_a ai)sxu/-
nontai kai\ pro\s poi/ous kai\ pw_s e)/xontes *rb</G>6. <G>ou)dei\s tau)ta\ tou\s
gnwri/mous kai\ tou\s a)gnw_tas ai)sxu/netai *rb</G>6. 1384 b24. <G>ou)k
ai)sxunte/on *hd</G>15. 1128 b25. &mdash; <G>oi( ai)sxuno/menoi e)ruqriw_sin,
oi( fobou/menoi w)xriw_sin</G> f233. 1520 a10. <G>ai)sxuno/menoi e)pidi-
do/asi ta\ w)_ta pro\s to\ e)ruqria_n pla</G>3. 957 b10. <G>lb</G>1. 960
a37. 8. 961 a3. 12. 961 a31.
<P><G>ai)sxu/nh</G> def <G>*rb</G>6. 1383 b13, 1384 a23. <G>e)pi\ ti/si gi/gnetai
*hd</G>15. 1128 b21, 22. dist <G>fo/bos td</G>5. 126 a8. &mdash; <G>h)/mpisxe
th\n tou_ sw/matos ai)sxu/nhn</G> (Alcidam) <G>*rg</G>3. 1406 a29.
<P><G>ai)sxunthlo/s</G>, syn <G>ai)dh/mwn *hd</G>15. 1128 b20, 19. <G>ti/nes ai)-
sxunthloi/, po/te ma/lista *rb</G>12. 1389 a29. 13. 1390 a2. 6.
1385 a9. <G>oi( ai)sx. ou) maxhtikoi\ peri\ ke/rdous *ra</G>12. 1372 b30.
<G>ai)sxunthlou_ shmei_a f</G>6. 812 a31. <G>zw_|a ai)sxunthla\ kai\ fu-
laktika/ *zia</G>1. 488 b23. &mdash; <G>ta\ r(hqe/nta ai)sxunthla/ *rb</G>6.
1384 b18.
<P><G>ai)sxuntika/ *rb</G>6. 1384 a9 (<G>a)nai/sxunta</G> e cod Ab Vhl Spgl).
<P><G>*ai)sw/pou lo/gos u(pe\r dhmagwgou_ *rb</G>20. 1393 b9, 23. <G>*ai)/swpos
o( logopoio\s hu)doki/mei</G> f533. 1566 b30, 34. <G>oi( *delfoi\ a)ne-
lo/ntes to\n *ai)/swpon</G> f445. 1551 a30. <G>*ai)sw/peion ai(_ma</G> f445.
1551 a28. <G>lo/goi *ai)sw/peioi kai\ *libukoi/ *rb</G>20. 1393 a30.
<G>*ai)sw/pou mu_qoi mb</G>3. 356 b11. <G>o( *ai)sw/pou *mw_mos</G> (cf fab 155
Halm) <G>*zmg</G>2. 663 a35.
<P><G>ai)tei_n</G>, dist <G>danei/zesqai, a)paitei_n *rb</G>6. 1383 b29. <G>ai)tei_n tou\s
fu/lakas, tou\s fo/rous *pg</G>15. 1286 b39. <G>ob</G>1348 a6. &mdash; lo-
gice <G>ai)th_sai tq</G>13. 163 a6, 11, 21. <G>ai)th/sasqai tq</G>13. 163
a20, 23. <G>ai)th/setai *aa</G>24. 41 b8. <G>deiknu/nai pa/nta ta\ ai)th-
qe/nta e)n tw_| a/ sxh/mati *ag</G>3. 73 a13. <G>ai)tei_tai</G>, opp <G>a)nag-
kai=o/n e)stin *aa</G>31. 46 b11. <G>ai)tei_tai o(\ dei_ dei_cai *aa</G>31. 46
a33 (cf <G>*ag</G>10. 76 b31). <G>ai)tei_sqai</G> (syn <G>lamba/nein</G>) <G>to\ e)n
a)rxh_|</G> sive <G>to\ e)c a)rxh_s *aa</G>24. 41 b8, 13, 20. <G>b</G>16. <G>*mg</G>4.
<H><G>ai)ti/a</G></H>
1006 a17 Bz; def <G>*ab</G>16. 64 b36 (Wz ad 64 b28). <G>ai)tei_n to\
e)c a)rxh_s *mg</G>4. 1006 a21. <G>posaxw_s fai/nontai ai)tei=sqai to\
e)n a)rxh_| tq</G>13. 162 b31-163 a13. <G>ai)tei_sqai ta)nanti/a tq</G>13.
163 a14-28. <G>ai)tei_sqai dielo/menon *ad</G>13. 96 b35.
<P><G>ai)/thma</G> logice, def <G>*ag</G>10. 76 b23-34, 77 a3. <G>r</G>20. 1433 b17.
opp <G>a)na/gkh *ad</G>13. 97 a21. coni <G>u(po/qesis, pro/tasis *ag</G>25.
86 a34. <G>prokatalh/yeis kai\ ai)th/mata r</G>7. 1428 a8. <G>peri\ ai)th/-
matos r</G>20. <G>me/ga li/an to\ ai)/thma yb</G>7. 418 b26.
<P><G>ai)/thsis. to\ ptwxeu/ein kai\ to\ eu)/xesqai a)/mfw ai)th/seis *rg</G>2.
1405 a19. &mdash; <G>ai)/thsis a)pokri/sews e</G>11. 20 b22.
<P><G>ai)thtiko/s</G>, syn <G>eu)xerw_s eu)ergetei_sqai *hd</G>2. 1120 a33.
<P><G>ai)ti/a, to\ ai)/tion. a. ai)/tia</G>, dist <G>shmei_a, sumptw/mata mt</G>1.
462 b27. <G>to\ kaqo\ i)saxw_s kai\ to\ ai)/tion u(pa/rcei *md</G>18. 1022
a20. <G>ai)ti/a</G>, syn et dist <G>a)rxh/</G>, v <G>a)rxh/</G> 3, est enim <G>h( a)rxh\
prw/th tw_n ai)ti/wn *ga</G>7. 324 a27, <G>e)/stin a)rxh/ tis kai\ ou)k a)/peira
ta\ ai)/tia *ma</G>2. 994 a1. <G>ta\ e)c a)rxh_s ai)/tia</G> MA3. 983 a24.
<G>h( prw/th ai)ti/a, ta\ prw_ta ai)/tia *fb</G>3. 194 b20. <G>a</G>1. 184 a13.
<G>*mg</G>1. 1003 a31. <G>ma</G>2. 339 a24. 1. 338 a20. <G>*zgd</G>1. 765 b6.
<G>ta\ prw_ta kai\ ta\ ai)/tia</G> MA2. 982 b2. <G>to\ ai)/tion pro/teron ou(_
ai)/tion *ad</G>16. 98 b17. <G>ai( a)kro/tatai ai)ti/ai, to\ ai)/tion to\ a)kro/-
taton *mg</G>1. 1003 a27. <G>*fb</G>3. 195 b22. <G>ai)ti/a</G>, coni syn <G>stoi-
xei_on ya</G>2. 405 b17 cf <G>a)rxh/</G> 3, sed dist <G>stoixei_a me\n tri/a,
ai)ti/ai de\ kai\ a)rxai\ te/ttares *ml</G>4. 1070 b26, 24. (<G>te/ttara
diw/ristai ai)/tia tw_n stoixei/wn</G>, int <G>qermo\n yuxro\n u(gro\n
chro/n md</G>1. 373 b10). <G>o(ra_n mhdemi/an ai)ti/an eu)/logon mt</G>1.
462 b19, 24. <G>dia/ tin) ai)ti/an eu)/logon *zmb</G>17. 660 b16. <G>a)po-
dou_nai th\n ai)ti/an *zge</G>1. 779 b21. <G>ou) mikro\n e)/rgon to\ a)p)
e)kei/nhs th_s a)rxh_s th\n ai)ti/an sunagagei_n *zgd</G>1. 764 a28.
<G>po/rrwqen a(/ptesqai th_s ai)ti/as *zgd</G>1. 765 b5. &mdash; <I>b.</I> causarum
genera Ar distinguit quatuor, causam materialem (<G>h( u(/lh, h(
u(/lh kai\ to\ u(pokei/menon, e)c ou(_ gi/gnetai</G>), formalem (<G>to\ e<*>dos, ti/
e)sti, to\ ti/ h)_n ei)_nai, h( ou)si/a kai\ to\ ti/ h)_n ei)_nai, o( lo/gos o( tou_ ti/ h)_n
ei)_nai, ei)_dos kai\ lo/gos, o( lo/gos</G>), motricem (<G>to\ kinou_n, to\ kinh_san,
ti/ prw_ton e)ki/nhse, o(/qen h( ki/nhsis, o(/qen h( a)rxh\ th_s kinh/sews,
th_s metabolh_s</G>), finalem (<G>to\ te/los, ti/nos e(/neka, to\ ou(_ e(/neka,
to\ ou(_ e(/neka kai\ ta)gaqo/n</G>) <G>*fb</G>3. 194 b23-195 a3. 7. 198 a16-22.
<G>g</G>7. 207 b34. <G>d</G>1. 209 a20. <G>u</G>2. 455 b14. <G>*zga</G>1. 715 a4. <G>e</G>1.
778 b8-10. <G>*ad</G>11. 94 a21-23. MA3. 983 a26-32. <G>d</G>1. 1013
a16. 2. 1013 a24-b3, 16. <G>h</G>4. 1044 a33 sqq. <G>l</G>4. 1070 b26.
<G>pw_s tou_ au)tou_ polla/ e)stin ai)/tia *fb</G>3. 195 a5-26. <G>*md</G>2.
1013 b4-28. <G>b</G>2. 996 b6. <G>po/teron mia_s e)pisth/mhs qewrh_sai
pa/nta ta\ ge/nh tw_n ai)ti/wn *mb</G>2. 996 a20. <G>ai)/tia e)nupa/rxonta,
e)n au)tw_|, e)nto/s</G>, opp <G>e)/cw, e)kto/s *fb</G>5. 197 a2. 6. 197 b36.
<G>*ml</G>4. 1070 b22. <G>ta\ me\n kinou_nta ai)/tia w(s progegenhme/na
o)/nta, ta\ d) w(s o( lo/gos a(/ma *ml</G>3. 1070 a21. <G>ai)/tia tri/a</G>
(<G>u(/lh, ei)_dos, ste/rhsis</G>) <G>*ml</G>4. 1070 b32. <G>ta\ tri/a</G> (<G>ei)_dos, ki-
nou_n, ou(_ e(/neka</G>) <G>e)/rxetai ei)s [to\] e(\n polla/kis *fb</G>7. 198 a24 sqq.
cf <G>yb</G>4. 415 b9. <G>*zga</G>1. 715 a6. <G>b</G>1. 732 a4. <G>h( ai)ti/a h( ki-
nou_sa prw/th, h(_| o( lo/gos u(pa/rxei kai\ to\ ei)_dos th_s u(/lhs *zgb</G>1.
732 a4. <G>plei/ous ai)ti/ai peri\ th\n ge/nesin th\n fusikh/n, oi(_on h(/ te
ou(_ e(/neka kai\ h( o(/qen h( a)rxh\ th_s kinh/sews *zma</G>1. 639 b11. &mdash;
causa materialis; <G>h( e)n u(/lhs ei)/dei ai\ti/a</G> MA3. 984 a17. <G>ai)/tion
w(s u(/lh ma</G>4. 342 a28. &mdash; causa motrix: <G>ma</G>2. 339 a24, 31.
<G>h( kinou_sa, h( kinhtikh\ ai)ti/a *zgb</G>1. 732 a4. <G>e</G>8. 789 b20. <G>h(
prw/th kai\ a)rxaio/gonos ai)ti/a k</G>6. 399 a26. <G>to\ ai)/tion kai\ poih-
tiko/n</G>, opp <G>h( u(/lh yg</G>5. 430 a12. <G>ta\ kata\ ki/nhsin ai)/tia a)na/-
palin toi_s telikoi_s *ad</G>11. 94 b23. <G>to\ prw_ton ai)/tion, o(\ e)n
th_ eu(re/sei e)/sxato/n e)stin *hg</G>5. 1112 b19. &mdash; causa forma-
lis: <G>*mz</G>17. 1041 a28. <G>ta\ w(s lo/gos ai)/tia *ml</G>3. 1070 a22.
<G>paralei/pousi th\n kuriwte/ran ai)ti/an, e)cairou_si ga\r to\ ti/ h)_n
ei)_nai kai\ th\n morfh/n *gb</G>9. 335 b35. &mdash; causa finalis: <G>ai)ti/a</G>
<P N=23>
<H><G>ai)ti/asis</G></H>
<G>tou_ eu)_</G> MA6. 988 a14. <G>to\ ai)/tion tou_ kalw_s kai\ o)rqw_s ya</G>2.
404 b2. <G>dia\ to\ be/ltion kai\ th\n ai)ti/an th\n e(/neka/ tinos *zgb</G>1.
731 b23. <G>d</G>3. 767 b14, opp <G>h( e)c a)na/gkhs ai)ti/a *zge</G>8. 789
b19. <G>d</G>8. 776 a25 cf <G>a)na/gkh. w(s e)c a)na/gkhs gignome/nwn
ei)s th\n u(/lhn kai\ th\n kinh/sasan a)rxh\n a)nakte/on ta\s ai)ti/as
*zge</G>1. 778 b1. cf 8. 789 b3. &mdash; <I>c.</I> <G>ai)/tia dokou_sin ei)_nai fu/sis
kai\ a)na/gkh kai\ tu/xh, e)/ti de\ nou_s kai\ pa_n to\ di) a)nqrw/pou *hg</G>5.
1112 a31. <G>ai)ti/ai fusikai/ po</G>4. 1448 b4. <G>do/ceien a)\n fusi-
kw/teron ei)_nai to\ ai)/tion *hi</G>7. 1167 b29. <G>fu/sei, o(/swn h( ai)ti/a
e)n au)toi_s kai\ tetagme/nh *ra</G>10. 1369 a35. <G>to\ kaq) au(to\ o)\n
ai)/tion pro/teron tou_ kaq) e(/teron *fq</G>5. 257 a30. <G>ai)/tion kaq)
au(to/</G>, opp <G>kata\ sumbebhko/s *fb</G>5. 196 b25. 6. 198 a9. <G>*mn</G>8.
1065 a30. <G>ai)/tia lego/mena w(s sumbebhko/s *fb</G>3. 195 a32-b3.
<G>*md</G>2. 1013 b34 - 1014 a6. <G>tw_n kata\ sumbebhko\s kai\ to\ ai)/-
tion kata\ sumbebhko/s *me</G>2. 1027 a8. <G>k</G>8. 1065 a6. <G>d</G>30.
1025 a24. <G>tw_n a)po\ tu/xhs h( ai)ti/a a)o/ristos *ra</G>10. 1369 a33.
<G>ai( ai)ti/ai tw_n sumbebhko/twn tai_s ou)si/ais ya</G>1. 402 b18. <G>ta\
ai)/tia pw_s le/getai prote/rws kai\ u(ste/rws *fb</G>3. 195 a29-32.
<G>*md</G>2. 1013 b31-34. <G>ta\ e)ggu/tata *mh</G>4. 1044 b2. <G>ai)/tia w(s
duna/mena, w(s e)nergou_nta *fb</G>3. 195 b3-6. <G>*md</G>2. 1014 a7-10.
<G>ta\ au)ta\ ai)/tia toi_s au)toi_s, ta)nanti/a ai)/tia tw_n e)nanti/wn
*ob</G>13. 259 a29. <G>md</G>7. 384 b3. 6. 383 b16, a8. <G>ai)/tia a)llh/-
lwn pw_s *fb</G>3. 195 a8-10. <G>*md</G>2. 1013 b9-11. cf <G>*ad</G> 16. 98
b17. &mdash; <I>d.</I> <G>ai)ti/a</G>, causa cognoscendi, cf <G>a)rxh/</G> 2. <G>dia\ ta\s
ei)rhme/nas ai)ti/as *pd</G> 10. 1295 a24. <G>ou)k a)paithte/on th\n ai)ti/an e)n
a(/pasin o(moi/ws *ha</G> 7. 1098a33. <G>tau/thn oi)hte/on ei)_nai i(kanh\n ai)ti/an
*ga</G>3. 318 a27. <G>ei(_s lo/gos kai\ mi/a ai)ti/a e)pi\ pa/ntwn *mz</G>17.
1041 a17. <G>h( ai)ti/a kai\ to\ dia\ ti/ *rb</G>21. 1394 a30. <G>ta\ a)nw/-
teron ai)/tia</G>, syn <G>mh\ ai)tiata/ *ag</G>9. 76 a19. <G>ou)k e)nde/xetai ai)/tia
ei)_nai a)llh/lwn *ad</G>16. 98 b17. <G>ai)/tia tou_ sumpera/smatos,
gnwrimw/tera, pro/tera *ag</G>2. 71 b22 sqq. <G>ai)/tion to\ me/son *ad</G>2.
90 a7. <G>ai( ai)ti/ai pa_sai dia\ tou_ me/sou dei/knuntai *ad</G>11. <G>ou(_
ai)/tion to\ me/son</G>, dist <G>w(_| ai)/tion to\ me/son *ad</G>12. 95 a22. 17.
99 a5 Wz, 17, 31. 18. 99 b11. <G>paralogismoi\ para\ to\ mh\
ai)/tion w(s ai)/tion ti</G>5. 167 b21-36. 6. 168 b22-26. &mdash; <I>e.</I> <G>ai)ti/a</G>
sensu iudiciali. <G>oi( e)n ai)ti/a|</G> f 385. 1542 a23, 40. <G>oi( th\n ai)-
tian e)penegko/ntes r</G>30. 1437 a9 (<G>e)p) ai)ti/a| moixei/as, e)k ga-
mikh_s ai)ti/as *pe</G>6. 1306 a38, 34). <G>th\n ai)ti/an ei)s th\n tu/xhn
a)nafe/rein r</G>30. 1437 b23. <G>ei)/ tis ai)ti/an e)/xei kakou_n tou\s go-
ne/as</G> f 381. 1541 b16. <G>e)a\n a)/pista h)_ h)\ e)a\n a)/llos ai)ti/an e)/xh
*rg</G>17. 1417 b34. &mdash; <I>f.</I> <G>ai)ti/an e)/xei</G> (i e dicitur, fertur) <G>pro/-
teron *(ermo/timos ei)pei_n</G> MA3. 984 b19 Bz.
<P><G>ai)tia_sqai</G>, i e <G>ti/qesqai ai)ti/an. ou)k ai)tia/setai th\n di/nhn *ob</G>13.
295 a32. <G>ai)tiw/menos a)porroa/s mt</G>2. 464 a6. <G>ai)tia_sqai ta\
e)kto/s *hg</G>1. 1110 b13. <G>ai)tiw_ntai ta\s trofa/s *ziq</G>28. 606 a25.
<G>ai)tia_sqai to\ qermo/n *zgd</G>1. 764 b22. <G>ai)tia_sqai/ ti/ tinos</G>, veluti
<G>tw_n kosmikw_n pa/ntwn ai)tiw_ntai to\ au)to/maton</G> al <G>*fb</G>4. 196
a25. 3. 195 a12. <G>*md</G>2. 1013 b13. A4. 985 a21. <G>*oa</G>10. 280
a19. <G>mb</G>3. 357 a15. 8. 368 a30. <G>*zge</G>8. 788 b14. <G>*ph</G>13. 1332
a27 al. <G>ai)tia_sqai/ ti peri/ tinos</G>: <G>toi_s peri\ th_s tou_ puro\s kou-
fo/thtos ai)tiwme/nois to\ polu\ keno\n e)/xein *od</G>2. 309 a28. &mdash;
<G>ai)ti/ate/on th\n tw_n a)ei\ kinoume/nwn du/namin ma</G>2. 339 a32.
<G>ai)tiate/on th\n h(liki/an r</G>8. 1428 b37. &mdash; <G>ai)tiato/n</G> (i e <G>e)f)
ou(_ ai)/tion to\ ai)/tion *fb</G>3. 195 b7. <G>*md</G>2. 1014 a10). <G>ai)tiato\n kai\
ai)/tion pw_s e)/xei pro\s a)/llhla *ad</G>16. <G>mh\ ai)tiata\ ai)/tia *ag</G>9.
76 a20. <G>e(/ws tou_ teleutai/ou ai)tiatou_ *mk</G>8. 1065 a11.
<P><G>ai)ti/asis. a)po\ th_s ai)tia/sews tou_ qana/tou me/xri tou_ te/lous po</G>18.
1455 b31.
<P><G>ai)tiologi/a</G> (ci Halm, <G>a)ntilogi/a</G> codd et edd) <G>r</G>7. 1428 a7.
<P><G>ai)/tios. o( dh_mos ai)/tios geno/menos th_s ni/khs</G> sim <G>*pe</G>4. 1304 a27,
22, 34. <G>d</G>4. 1292 a23. <G>ai)/tioi oi( o)rqw_s kei/menoi no/moi *pb</G>4.
<H><G>a)/kanqa</G></H>
1262 b5. <G>tou_ mh\ gi/nesqai pollou\s ai)/tios h( ki/nhsis ma</G>7. 345
a6. &mdash; <G>to\ ai)/tion</G> i q <G>h( ai)ti/a</G>, v h v &mdash; <G>ai)tiw/teron to\
kaqo/lou *ag</G>24. 85 b24. <G>to\ pro/teron ai)tiw/teron tou_ kinei_sqai
tou_ e)xome/nou *fq</G>5. 257 b16.
<P><G>*ai)/tnh k</G>4. 395 b21. 6. 400 a33. <G>q</G>38. 833 a17. 105. 840 a4.
154. 846 a9.
<P><G>ai)tw/lios</G>, avis, <G>*ziz</G> 6. 563 a31, cf <G>ai)gw/lios</G>.
<P><G>*ai)twloi/</G> f 64. 1486 b22. <G>*ai)twlw_n politei/a</G> f 433. 1549 b34.
<G>a)spa/lakes e)n *ai)twloi_s q</G>176. 847 b3. &mdash; <G>*ai)twli/as e)/qnos</G>
f 465. 1554 b12.
<P><G>ai)xmh/</G> (Hom E 661, O 542) <G>*rg</G>11. 1412 a1.
<P><G>ai)fni/dioi fo/boi</G>, opp <G>pro/dhloi *hg</G>11. 1117 a18.
<P><G>ai)w/n. e)/mpedos ai)w/n</G> (Emped 72) <G>*fq</G>1. 251 a1. &mdash; <G>to\ te/los to\
perie/xon to\n th_s e(ka/stou zwh_s xro/non, ou(_ mhde\n e)/cw kata\
fu/sin, ai)w\n e(ka/stou ke/klhtai: to\ tou_ panto\s ou)ranou_ te/los kai\
to\ to\n pa/nta xro/non kai\ th\n a)peiri/an. perie/xon te/los ai)w/n
e)stin, a)po\ tou_ a)ei\ ei)_nai ei)lhfw\s th\n e)pwnumi/an *oa</G>9. 279
a25, 27. cf <G>b</G>1. 283 b28. <G>zwh\ kai\ ai)w\n sunexh\s kai\ a)i/dios u(pa/r-
xei tw_| qew_| *ml</G>7. 1072 b29. <G>u\polei/poi a)\n o( ai)w\n diariq-
mou_nta *ra</G>13. 1374 a33. <G>to\n a(/panta ai)w_na *oa</G>9. 279 a22.
<G>*zma</G>5. 644 b23. <G>*ml</G>9. 1075 a10. <G>to\n a)/peiron ai)w_na tug-
xa/nousi dia\ te/lous ou(/tw nenomiko/tes</G> f 40. 1481 a39. <G>di) ai)w_-
nos k</G>2. 391 b19. 5. 397 a31, b7. <G>e)c ai)w_nos ei)s e(/teron ai)w_na
k</G>5. 397 a10. 7. 401 a16.
<P><G>ai)w/ra. me/lh</G> (<G>*qeodw/rou</G>) <G>peri\ ta\s ai)w/ras</G> f 472. 1556 a2.
<P><G>ai)wrei_sqai</G>, coni <G>a)ni/ptasqai q</G>79. 836 a12.
<P><G>a)ka/qartos. o(/tan to\ sw_ma a)ka/qarton h)_ pe</G>27. 883 b27.
<P><G>a)kairi/ai tw_n pneuma/twn kai\ ai)o/loi h(me/rai pks</G>13. 941 b25.
<P><G>a)kaki/a. th_| au(tw_n a)kaki/a| oi( ne/oi tou\s pe/las metrou_sin *rb</G>12.
1389 b9.
<P><G>a)kalh/fh. kalou_sin oi( me\n kni/das oi( d) a)kalh/fas *zmd</G>5. 681
a36. <G>e)/nudron *zia</G>1. 487 a25. <G>ou)k o)strako/dermon, a)ll) e)/cw
pi/ptei tw_n dihrhme/nwn genw_n, e)pamfoteri/zei futw_| kai\ zw/|w|
*zmd</G>5. 681 b1. <G>to\ tw_n a)kalhfw_n ge/nos i)/dion</G> descr <G>*zia</G>1.
487 b11. <G>d</G>6. 531 a31. <G>q</G>1. 588 b20. 2. 590 a27. <G>*zmd</G>5. 681
a36. <G>ge/nh tw_n a)kalhfw_n e)sti\ du/o *zid</G>6. 531 b10. <G>*)aristo-
te/lhs mh/tras kai\ kardi/as kai\ a)kalh/fhs a)pe/xesqai/ fhsi tou\s
*puqagorikou/s</G> f 189. 1511 b29, 34. (ortie de mer C, urtica
marina S, actinia St K Cr Ka <G>*zm</G> Fr A<G>*zi</G> I 173; cf de va-
riis opinionibus M p 165).
<P><G>a)ka/lupta bra/gxia *zia</G> 5. 489 b5. <G>b</G>13. 505 a2. <G>*zmd</G> 13.
696 b4.
<P><G>a)ka/lufes ai)sqhth/rion yb</G>9. 422 a1.
<P><G>a)ka/mas. po/nous tlh_nai malerou\s a)ka/mantas</G> f 625. 1583 b12.
<P><G>*)aka/mas. e)pi/gramma e)pi\ *)a</G>. f 596. 1577 a40.
<P><G>a)kama/tou puro/s</G> (Orph VI 14) <G>k</G>7. 401 b3.
<P><G>a)/kamptos. peri\ a)ka/mptou md</G>8. 385 a14. 9. 385 b26-386 a9.
<G>daktu/lou to\ a)/kampton fa/lagc *zia</G>15. 493 b29.
<P><G>a)kamyi/a</G>, coni <G>o)rqo/ths *zmb</G>8. 654 a24. <G>a)kamyi/a th_s fw-
nh_s</G>, opp <G>eu)kamyi/a *zge</G>7. 786 b11.
<P><G>a)/kanqa</G>. 1. <G>mo/rion tou_ tw_n zw/|wn sw/matos</G>. <I>a.</I> (vocabuli usus)
<G>tw_n i)xqu/wn toi_s w)|oto/kois a)/kanqa/ e)sti *zmb</G>9. 655 a19. cf
<G>*zu</G>37. 622 a8. 14. 616 a32. <G>e)n toi_s mh\ e)/xousin o)sta_ a)ll)
a)/kanqan koi/lh a)/kanqa mo/non h( th_s r(a/xew/s e)stin *zmb</G>6. 652
a13, 15. <G>a)/kanqa</G> i q vertebra, <G>a)nqrw/pou nwtiai/a a)/kanqa *zig</G>2.
511 b33, 512 a3, <G>tw_n i)xqu/wn ta\ w)|otokou_nta a)/kanqan e)/xei,
h(/ e)stin w(/sper toi_s tetra/posin h( r(a/xis *zig</G>7. 516 b16. 1.
509 b19, <G>tw_n o)/fewn *zig</G>1. 511 a20. alia <G>tw_n a)kanqw_n</G> ge-
nera descr <G>e)xi/nwn xersai/wn *zig</G>11. 517 b22. <G>*zga</G>5. 717 b31
(cf <G>a)kanqw/deis tri/xes *zia</G>6. 490 b28), <G>a)kanqi/ou</G> et <G>batra/xou
*ziz</G>10. 565 b27, <G>a)stakou_ *zid</G>2. 526 b11, 14, <G>e)xi/nwn qalat-</G>
<P N=24>
<H><G>a)kanqhro/s</G></H>
<G>ti/wn *zid</G> 5. 530 b8, 11, 17. <G>*zmd</G>5. 679 b30, 681 a8. <G>*zge</G>3.
783 a23. &mdash; <I>b.</I> (<G>h( a)/kanqa ti/ e)sti, ti/nos e(/neka, e)k ti/nos
gi/gnetai</G>) refertur inter <G>ta\ chra\ kai\ sterea\ tw_n o(moiomerw_n
*zmb</G>2. 647 b16. cf <G>*zid</G>1. 524 b25. <G>*zmb</G>8. 654 a20. 9. 655
a16. <G>*zig</G>7. 516 b12. <G>d</G>7. 532 a33. <G>h( a)/kanqa to\ a)na/logon</G> (<G>th_s
au)th_s fu/sews</G>) <G>tw_| o)stw_| *zia</G>1. 486 b19. <G>g</G>2. 511 b7. <G>*ad</G>14.
98 a22. <G>h( a)/kanqa swthri/as e(/neka, pro\s th\n o)rqo/thta kai\ th\n
a)kamyi/an *zmb</G>8. 653 b35, 654 a26. 6. 652 a4. cf <G>*zid</G>7. 532
a33. <G>a)/kanqai e)n e)xi/nois xersai/ois trixo\s xrei/an pare/xousin,
e)n e)xi/nois qalatti/ois podw_n *zia</G>6. 490 b29. <G>d</G>5. 530 a6. <G>*zmd</G>5.
681 a9. &mdash; <G>ai( a)/kanqai kai\ ai( toi/xes gi/nontai e)k perittw/matos
*zge</G>3. 783 a27. <G>fanero\n o(/ti muelo\s th_s ai(matikh_s trofh_s
th_s ei)s o)sta_ kai\ a)/kanqan merizome/nhs e)sti\ to\ e)mperilamba-
no/menon peri/ttwma pefqe/n *zmb</G>6. 652 a22. &mdash; 2. <G>a)/kanqai</G>
spinae in plantis et arboribus quibusdam <G>fta</G>5. 820 a20. <G>b</G>6.
826b35, 827a1. 7.827b5, 11. <G>*zmb</G>9. 654 b7. <G>a)/kanqa</G>, sarmenta
spinis horrida <G>*zu</G>8. 613 b10. &mdash; <G>a)/kanqa</G> (cynarocephala quae-
dam, fort cnicus ferox <I>L</I>) <G>*zu</G>1. 610 a5, 609 a32. <G>q</G>3. 593 a1.
<P><G>a)kanqhro/s</G> de piscium quorundam ordine usurpatur, <G>gi/netai
e)n tw_| eu)ri/pw| ou)/te ska/ros ou)/te qri/tta ou)/te a)/llo tw_n a)kan-
qhrote/rwn ou)qe/n *zu</G>37. 621 b16. M p 284.
<P><G>a)kanqi/as galeo/s</G> descr <G>*ziz</G>10. 565 a29, b27. <G>galeoi\ kai\ a)kan-
qi/ai *zu</G>37. 621 b17. <G>e)/xei kardi/an penta/gwnon</G> f 293. 1529
a15, 18 (spinax Gazae C S, squalus acanthias <G>*ziz</G>10 et raja
acanthias <G>*zu</G>37 St, squalus acanthias K Cr, acanthias vul-
garis J M&uuml;ller Abhandl d Berl Akad 1840 p 193. 235 A<G>*zi</G>
I 145).
<P><G>a)ka/nqion. e)n i)xqu/sin e)ni/ois kata\ th\n sa/rka kexwrisme/na
a)ka/nqia lepta/ *zig</G>7. 516 b19 (v A<G>*zi</G>I 335. spinae epipleu-
rales).
<P><G>a)kanqi/s</G>, avis. <G>a)kanqofa/gos, e)pi\ a)kanqw_n ne/metai, ti/si zw/|ois
pole/mios *ziq</G>3. 592 b30. <G>i</G>1. 610 a4. <G>a)kanqi/des kako/bioi, ka-
ko/xrooi, fwnh\n ligura\n e)/xousin *zu</G>17. 616 b31. (une des va-
ri&eacute;t&eacute;s du serin C, fringilla cannabina St Su p 120 n 67 Glo-
ger disquisitionum de avibus ab Arist commemoratis spe-
cimen I p 1 A<G>*zi</G>I 86; sive fringilla carduelis Cr, sive frin-
gilla spinus K Cr, refutat Su).
<P><G>a)/kanqos. th_s a)ka/nqou ei)_dos peri\ th\n *)eru/qeian diapoi/kilon th\n
xro/an</G> f 253. 1524 b39 (Acacia vera W. cf Landsberg in Ja-
nus Ztschr f Med IV 2, 269. W A Schmidt die griech Pa-
pyrusurkunden p 77, 385).
<P><G>a)kanqostefh_ ei)_nai kai\ poikilo/xroa fuki/da</G> f 279. 1528 a10.
<P><G>a)kanqofa/gos *ziq</G>3. 592 b30.
<P><G>a)kanqulli/s</G> avis, eius <G>me/geqos, neottia/ *ziq</G>3. 593 a13. <G>i</G>13.
616 a5 (serin C, parorum species, fort parus pendulinus sive
caudatus St Cr, parus (aegithalus) pendulinus K Gloger I 2
A<G>*zi</G> I 77, n 12).
<P><G>a)kanqw/dhs. a)kanqw_des fu/sei to\ r\o/don/ e)sti/ pib</G>8. 907 a22.
<G>trofh\ a)kandw/dhs kai\ culikh\ tw_n polukoili/wn *zmg</G>14. 674
b3, a29. <G>a)kanqw/dhs glw_tta *zib</G>10. 503 a2. 13. 505 a30.
<G>a)kanqw/dhs o( to/pos tou_ sto/matos *zmb</G>17. 660 a16. <G>r(a/xis
a)kanqw/dhs, a)kanqwdeste/ra *zig</G> 7. 516 b20, 22, 23. <G>ske/lh
a)kanqw/dh</G> (dist <G>neurw/dh, o)stw/dh</G>) <G>*zmd</G> 10. 689 b10. <G>tai_s
o)/fesin a)kanqw/dhs h( tw_n o)stw_n fu/sis *zmb</G>9. 655 a20. <G>a)kan-
qw/dhs ou)ra/ *zmd</G> 13. 695 b7, 10, <G>kefalh/ *zgg</G> 3. 754 a28.
<G>a)kanqw/dhs fu/sis tw_n bragxi/wn *zmb</G>17. 660 b25, 23. cf
<G>*zid</G>9. 535 b22. <G>a)kanqw/deis tri/xes *zia</G>6. 490 b28. <G>*zge</G>3. 781
b33. <G>kraggw_nos pterugi/wn to\ me/son a)kanqw_des *zid</G>2. 525
b30. <G>e)pika/lumma a)kanqw_des *zmd</G>13. 696 b5. <G>*zib</G>13. 505
a6. <G>tw_n a)kanqwdw_n h( ki/nhsis taxei_a *zmd</G> 13. 696 b7.
<P><G>*)akani/as limh/n s</G> 973 a5.
<H><G>a)kinhti/zein</G></H>
<P><G>a)kari/, tw_n zw/|wn e)la/xiston, leuko/n, gi/netai e)n khrw_| palaiou-
me/nw|, w)/sper e)n cu/lw| *zie</G>32. 557 b8. (&lsquo;duo diversa insecta
simul memorat Ar, &mdash; alterum est phalaena cereana <I>L</I>, al-
terum <G>a)kari/</G> termes fatale <I>L</I>&rsquo; S I 392, 675, fort der-
mestes fatidicus sive bostrichus quidam St, acarus K Su
p 230 n 46 M p 230, <G>turw_|</G> pro <G>khrw_|</G> ci et interpr acarus
siro A<G>*zi</G> I 159).
<P><G>a)kariai_os. a)kariai/a metabolh/ ma</G>14. 352 a26. <G>a)kariai_os
xumo/s ai</G>6. 446 a9. <G>a)kariai/a flo/c an</G>17. 479 a19. <G>a)kariai_on
fle/gma mt</G>1. 463 a14. <G>a)kariai/ou tino\s metaba/llontos *ziq</G>2.
590 a3. <G>tou_ oi)/akos a)kariai_o/n ti meqistame/nou *zk</G>7. 701 b26.
<P><G>*)akarna/nwn politei/a</G> f 434. 435. 433. 1549 b32. <G>*aeu/karos
o( *)akarna/n</G> f 435. 1550 a5.
<P><G>a)karpi/a</G>, opp <G>eu)ethri/a q</G>122. 842 a22.
<P><G>a)/karpos. e)/nia a)/nqos e)/xonta a)/kaopa/ e)stin pk</G>3. 923 a13. <G>tw_n
futw_n e)n o(/sois to\ me\n karpoforei_ to\ d) a)/karpo/n e)stin
*zgg</G>5. 755 b10. <G>ta\ a)/karpa</G>, opp <G>ta\ ka/rpima oa</G>6. 1344 b29.
<G>b</G>1346 b15. <G>a)/karpa me/n, xrh/sima de/ *pa</G>11. 1258 b30. <G>k</G>6.
401 a2. <G>ta\ a)/karpa kth/mata e)leuqeriw/t/era tw_n karpi/mwn
kai\ w)feli/mwn *pa</G>9. 1367 a27, 23. <G>*hd</G>8. 1125 a12.
<P><G>*)/akastos. o( e)n *)iolkw_| a)gw\n *)aka/stou kaqhghsame/nou</G> f 594
1574 b31.
<P><G>a)ka/taktos. peri\ a)kata/ktou md</G>8. 385 a14. 9. 386 a9 - 17
(dist <G>a)/qraustos</G>).
<P><G>a)kata/lhptos. th\n u(pa/thn o(rw_ntes a)kata/lhpton ou)_san piq</G>42.
921 b23.
<P><G>a)kata/llhlos. a)sqenh_ kai\ a)kata/llhla ta\ e)pi\ th_s gh_s k</G>6.
397 b31.
<P><G>a)kata/statos. pneu/mata a)kata/stata pks</G>13. 941 b29.
<P><G>a)kataxw/ristos u(/lh pkh</G>1. 949 b3.
<P><G>a)kate/rgastos trofh) *zmb</G>3. 650 a15. <G>g</G>14. 674 b12. <G>plh_-
qos ai(matiko\n a)kate/rgaston *zgd</G>1. 766 b23.
<P><G>a)/kaulos. ptero\n a)/kaulon *zmd</G>6. 682 b18. 12. 692 b14.
<P><G>a)/kaustos. peri\ a)kau/stou md</G>8. 385 a18. 9. 387 a17-22.
<P><G>a)kei_sqai to\ dierrwgo\s a)ra/xnion *zu</G>39. 623 a18. <G>th\n tou_ me-
ge/qous u(perbolh\n h( qermo/ths h)ke/sato f</G>6. 813 b27.
<P><G>a)/kentros. tw_n sfhkw_n oi( khfh_nes a)/kentroi *zie</G>22. 553 b11
(coni <G>nwqroi/</G>). <G>i</G>40. 624 b6. 41. 628 b4. <G>*zgg</G>10. 759 b4. opp
<G>e)/gkentros *zu</G>41. 628 b1.
<P><G>a)ke/raios. u(/dwr yuxro\n kai\ a)ke/raion *ziq</G>24. 605 a15. <G>ne/mesqai
a)ke/raion nomh/n *ziz</G>21. 575 b3.
<P><G>a)ke/ratos krio/s, ka/mhlos *ziq</G>28. 606 a21. <G>*zmg</G>14. 674 a32.
<G>a)ke/rata zw_|a</G>, opp <G>keratofo/ra *zib</G>1. 501 a14. <G>*zmb</G>5. 651
a34. <G>g</G>15. 676 a14. <G>d</G>10. 686 b18.
<P><G>a)kerdw_s a)/rxein *pe</G>8. 1309 a13.
<P><G>a)/kerkos. o( a)/nqrwpos a)/kerkon *zmd</G>10. 689 b6, 22.
<P><G>a)/kerws. zw_|a a)/kera</G>, opp <G>keratofo/ra *zib</G>1. 499 b16.
<P><G>a)kh/ratos. stoixei_on a)kh/rato/n te kai\ qei_on k</G>2. 392 a9. <G>do/ca
a)kh/ratos r</G>1. 1421 a37.
<P><G>a)ki/kus</G> (Hom <G>i</G> 515) i e <G>a)eidh/s po</G>22. 1458 b25.
<P><G>a)ki/ndunos. oi( e)qismoi\ a)ki/ndunoi *hg</G>15. 1119 a27. &mdash; <G>a)kin-
du/nws dia/gein *pd</G>11. 1295 b33.
<P><G>a)kinhsi/a</G>, opp <G>ki/nhsis *hg</G>15. 1154 b27. <G>ma</G>3. 340 b18. <G>su-
nexh\s ki/nhsis kai\ mi/a tw_| xro/nw|, o(/pws mh\ a)kinhsi/a metacu\
h)_| *fe</G>4. 228 b3. <G>w(_| h( ki/nhsis u(pa/rxei, tou/tw| h( a)kinhsi/a h)re-
mi/a *fg</G>2. 202 a5, 4. <G>o( u(/pnos tou_ ai)sqhtikou_ mori/ou oi(_on desmo\s
kai\ a)kinhsi/a tis u</G>1. 454 b10, 26. <G>to\ skwlh/kion e)c a)kinhsi/as
lamba/nei ki/nhsin *zie</G>19. 552 a26. <G>a)kinhsi/a</G>, i e <G>nhnemi/a mb</G>8.
366 b6.
<P><G>a)kinhti/zein. ta\s ai)sqh/seis a)rgei_n kai\ a)kinhti/zein u</G>2. 455 a30.
<G>e)/ntoma h(suxa/zousi kai\ a)kinhti/zousin e)pidh/lws *zid</G>10. 537 b7.
<P N=25>
<H><G>a)ki/nhtos</G></H>
<G>ai( kalou/menai xrusalli/des, ai( yuxai\ au)chqei_sai, oi( skw/-
lhkes a)kinhti/zousi</G> sim <G>*zgg</G>9. 758 b31, 25, 17, 759 a4. <G>*zie</G>19.
551 a18, b4, 18. <G>q</G>2. 590 a19. <G>i)xqu/es a)kinhti/zontes an</G>9. 475
b12. f 294. 1529 a34. <G>h( na/rkh ta\ i)xqu/dia narka_n kai\ a)ki-
nhti/zein poiou_sa</G> f 305. 1530 a15. <G>e)/ntoma fobhqe/nta a)kinh-
ti/zei kai\ to\ sw_ma gi/netai sklhro\n au)tw_n *zmd</G>6. 682 b26.
<G>b</G>4. 650 b31. <G>to\ kinou/menon kai\ r(e/on h(_tton sh/petai tou_ a)kinh-
ti/zontos md</G>1. 379 a34. <G>a)h\r a)kinhti/zwn pis</G>8, 914 b25.
<P><G>a)ki/nhtos. a)ki/nhton posaxw_s le/getai *fe</G>2. 226 b10. <G>*mk</G>10.
1068 b20. <G>a)ki/nhton ei)_nai/ fhsin, ei) keno\n mh/ e)stin c</G>2. 976
b12. <G>e)/sti ti o(\ a)ei\ kinei_ ta\ kinou/mena, kai\ to\ prw_ton kinou_n
a)ki/nhton au)to/ *mg</G>8. 1012 b31. <G>*fq</G>6. 260 a3, 17. <G>*zk</G>1. 698
a9. 2. 698 b13. <G>a)nagkai_on ei)_nai/ ti to\ a)ki/nhton au)to\ pa/shs
th_s e)kto\s metabolh_s *fq</G> 6. 258 b14. <G>ou)si/an a)ki/nhton ei)_nai
a)na/gkh *ml</G>6 Bz. 1. 1069 a33. cf <G>g</G>5. 1010 a34. <G>a)rxh\ a)ki/-
nhtos, kinoume/nh *fa</G>2. 184 b16. &mdash; <G>h( fusikh\ peri\ a)xw/rista
a)ll) ou)k a)ki/nhta, th_s de\ maqhmatikh_s e)/nia peri\ a)ki/nhta me\n
ou) xwrista\ d) i)/sws *me</G>1. 1026 a15. <G>a)ki/nhton kai\ maqhmati-
ko/n *og</G>6. 305 a25. <G>a)ki/nhta sterea/ *mm</G>2. 1076 b21. <G>e)n tai_s
a)kinh/tois a)rxai_s, oi(_on e)n tai_s maqhmatikai_s, ou)k e)/sti to\
ku/rion heb</G>6. 1222 b23. <G>kai\ e)n toi_s a)kinh/tois ma_llon to\ kalo/n
hea</G>8. 1218 a22. <G>ei)s to\ ti/ e)stin a)na/getai to\ dia\ ti/ e)/sxaton
e)n toi_s a)kinh/tois, oi(_on e)n toi_s maqh/masin *fb</G>7. 198 a17. <G>a)rxh\
e)n toi_s a)kinh/tois td ti/ e)stin, e)n de\ toi_s ginome/nois h)/dh plei/ous
*zgb</G>6. 742 b33. <G>o( nou_s kata\ ta\s a)podei/ceis tw_n a)kinh/twn
o(/rwn kai\ prw/twn *hz</G>12. 1143 b2. &mdash; <G>teleutai_on fora\ u(pa/rxei
pa_si toi_s e)n gene/sei: dio\ ta\ me\n o(/lws a)ki/nhta tw_n zw/ntwn
di) e)/ndeian tou_ o)rga/nou, oi(_on ta\ futa\ kai\ polla\ ge/nh tw_n zw/(wn,
toi_s de\ teleioume/nois u(pa/rxei *fq</G>7. 261 a16. <G>futa\ a)ki/nhta
*zp</G>5. 706 b6. <G>*zmd</G> 10. 686 b33. <G>polla\ tw_n zw/|wn mo/nima kai\
a)ki/nhta yg</G>9. 432 b20, imprimis <G>o)strakode/rmwn</G> quaedam,
veluti <G>o)/strea, o(loqou/ria, pi/nna, th/qua, ba/lanoi *zia</G>1. 487 b14.
<G>d</G>4. 528 a32, b16 (opp <G>poreutika/</G>). 8. 535 a24. <G>*zmd</G>7. 683
b8. <G>skwlh/kwn tine\s a)ki/nhtoi *zia</G>5. 489 b17. <G>muiw_n skwlh/-
kion a)ki/nhton xro/non tina/ *zie</G>19. 552 a27. <G>ta\ <*>ristera\ a)ki-
nhto/tera *zp</G>4. 706 a23. <G>a)kinh/tois mori/ois sarkw/desin u(/pestin
o)sta_ fulakh_s e(/neken *zmb</G>9. 654 b35. <G>a)nqrw/pou mo/nou to\ ou)_s
a)ki/nhton kat) i)di/an *zia</G>11. 492 a22, b15. <G>krokodei/lou siagw\n
h( ka/tw a)ki/nhtos, a)/llwn h( a)/nw *zmb</G>17. 660 b27, 29. &mdash;
<G>tou\s no/mous e)a_n a)kinh/tous *pb</G>8. 1269 a9. <G>to\ fu/sei a)ki/nhton
kai\ pantaxou_ th\n au)th\n e)/xei du/namin *he</G>10. 1134 b25. <G>e)k-
sta/seis dusapa/llaktoi h)\ kai\ o(/lws a)ki/nhtoi</G> K8. 10 a4. &mdash;
<G>a)kinh/tws e)/xein di) a)naisqhsi/an pro\s ta\s h(dona/s heg</G>2.
1230 b13.
<P>Accusativus temporalis, <G>pa_san w(/ran gi/gnetai th_s h(me/ras
h( i)_ris mg</G>2. 371 b31. <G>gi/nontai oi( leuko/notoi th\n a)ntikeime/nhn
w(/ran mb</G>5. 362 a14. <G>w)/ste pollw_| e)la/ttw mege/qei ploi_a nu_n
ei)splei_n h)\ e)/tos e(chkosto/n ma</G>14. 353 a4. &mdash; accusativus lo-
calis, <G>o( no/tos ou) pnei_ kat) au)th\n th\n *ai)/gupton ta\ pro\s qa/-
lattan pks</G>44. 945 a20. &mdash; acc relationis, <G>th\n propeth_
a)krasi/an ei)si\n a)kratei_s *hh</G>8. 1150 b36. <G>dia\ ti/ to\ au)to\ me/-
geqos cu/lon r(a_|on katea/ssetai mx</G>14. 852 b22 (sed proba-
bili coni <G>cu/lou</G> Ddt). &mdash; acc obiecti cum nomine coniunctus
<G>ta\ spoudai_a ma/lista poihth\s *(/omhros h)_n po</G>4. 1448 b34. &mdash;
acc absol <G>w(s e)ndexo/menon *zid</G>9. 536 a17.
<P><G>a)/klastos h( ku/klw| fora/ *ob</G>6. 288 a25.
<P><G>a)/klhton kai\ proqu/mws i)e/nai pro\s tou\s a)tuxou_ntas *hi</G>11. 1171
b21.
<P><G>a)kma/zein. ta\ me\n gi/netai, ta\ de\ a)kma/zei k</G>5. 397 b3. <G>a(/ma
pa_n a)kma/zein kai\ fqi/nein a)nagkai_on ma</G>14. 351 a29. <G>a)kma-
zou/shs th_s kaqa/rsews</G> (<G>ou) gi/neta\i su/llhyis</G>) f 259. 1525 b27.
<H><G>a)kolasi/a</G></H>
<G>a)kma/zei to\ sw_ma a)po\ tw_n tria/konta e)tw_n me/xri tou_ pe/nte
kai\ tria/konta *pb</G>14. 1390 b10. cf <G>*ph</G>16. 1335 a30. <G>o( bou_s
a)kma/zei pente/ths</G> sim, <G>i)xqu/es a)kma/zousi tou_ e)/aros *ziz</G>21.
575 b4. <G>e</G>14. 546 a12. <G>i</G>37. 621 b19. <G>o( ne/os kai\ a)kma/zwn
*hg</G>13. 1118 b11. <G>o( a)kma/zwn metacu\ tou_ ne/ou kai\ tou_ ge/ron-
tos *ra</G>5. 1361 b11. <G>*zig</G>19. 521 a34. <G>*zgd</G>2. 766 b29. <G>e</G>7.
787 b11. <G>oi( a)kma/zontes poi_oi/ tine/s ei)si ta\ h)/qh *rb</G>14.
<P><G>a)kmai_os. oi( a)kmai_oi *hk</G>4. 1174 b33. <G>xeimw\n a)kmaio/tatos pa</G>
17. 861 a24.
<P><G>a)kmh/</G>, opp <G>e)pi/tasis, a)/nesis *ob</G>6. 288 a19. opp <G>au)/chsis, fqi/-
sis ya</G>5. 411 a30. <G>g</G>12. 434 a24. cf 9. 432 b24. opp <G>neo/ths,
gh_ras an</G>18. 479 a32. <G>ma</G>14. 351 a28. <G>*rb</G>12. 1388 b36. 14.
1390 b12. <G>*zih</G>3. 583 b27. <G>*zgd</G>6. 775 a13. <G>me/xri th_s a)-
kmh_s, me/xri a)kmh_s tino/s *zig</G>11. 518 b13. <G>e</G>14. 546 b29. <G>h(
a)kmh\ poi/wn h)qw_n e)sti/n *rb</G>14. <G>a)nqou_san e)/xein th\n a)kmh\n</G>
Isocr 5, 10) <G>*rg</G>11. 1411 b28. <G>e(te/ras a)kmh_s to\ polemei_n kai\
to\ bouleu/esqai *ph</G>9. 1329 a8. &mdash; <G>a)kmh/n</G> adv <G>th_s mh/tras
a)kmh\n e)nai/mou te ou)/shs kai\ diaqe/rmou</G> f 259. 1525 b33.
<P><G>a)/kmwn *zge</G>8. 789 b11. <G>ak</G> 802 b42.
<P><G>a)koh/</G>. 1. <G>peri\ a)koh_s yb</G>8. <G>h( a)koh\ tou_ a)koustou_ kai\ a)nhkou/stou,
yo/fou te kai\ sigh_s yb</G>8. 421 b4. 10. 422 a23. <G>ditto\n h( a)koh/,
duna/mei, e)nergei/a|</G> (<G>h( e)nergei/a| a)koh\</G> peculiari nomine dicitur
<G>a)/kousis</G>) <G>yg</G>2. 426 a7, 12. <G>h( kat) e)ne/rgeian a)koh\ a(/ma gi/-
netai kai\ o( kat) e)ne/rgeian yo/fos yg</G>2. 425 b31. <G>h( fwnh\ kai\
h( a)koh\ e)/stin w(s e(/n e)sti kai\ e)/stin w(s ou)x e(/n yg</G>2. 426 a28.
<G>h( a)koh\ lo/gos tis, dia\ tou_to fqei/rei e(/kaston u(perba/llon th\n
a)koh/n yg</G>2. 426 a29. <G>diafe/rei kaqario/thti a)koh\ geu/sews
*hk</G>5. 1176 a1. <G>peri\ a)kribei/as a)koh_s *zge</G>2. 781 a14-b29. <G>h(
a)koh\ kai\ h( o)/yis pro\s to\ eu)_ ei)_nai sumba/llontai</G> f 39. 1481
a12. <G>tw_n zw/|wn tw_n e)xo/ntwn a)koh\n ta\ me\n e)/xei w)_ta, ta\
d) ou)k e)/xei a)lla\ po/rous fanerou/s *zia</G>11. 492 a24. cf 15. 494
b13. <G>b</G>10. 503 a5. 12. 504 a23. <G>d</G>8. 533 a20, b4. <G>ti/na zw_|a
ou)k e)/xei a)koh/n *zib</G>13. 505 a34. <G>d</G>8. 533 a34, b4, 535 a13.
<G>i</G>40. 627 a17. <G>a)koh\n e)/xei to\ zw_|on o(/pws shmai/nh ti au(tw_|
yg</G>13. 435 b24. <G>pro\s ta\ a)nagkai_a krei/ttwn h( o)/y(is kai\ kaq)
au(th/n, pro\s de\ nou_n kai\ kata\ sumbebhko\s h( a)koh\ plei_ston
sumba/lletai ai</G>1. 437 a5, 11, 13. cf MA1. 980 a25, b23 Bz.
<G>*zu</G>1. 608 a19. <G>a)koh\ a)mblute/ra o)/yews pz</G>5. 886 b32. <G>a)koh_s
po/ros nukto\s ma_llon a)new|gme/nos pia</G>33. 903 a22. <G>th\n a)koh\n
ma/lista e)k geneth_s phrou_ntai pia</G>1. 898 b28. <G>ai( peri\ th\n
a)koh/n, di) a)koh_s h(donai/ *hg</G>13. 1118 a7. <G>heg</G>2. 1230 b28-
1231 a17. &mdash; <G>h( o)/yis proterei_</G> (celeritate motus) <G>th_s a)koh_s
mb</G>9. 369 b9. cf <G>k</G>4. 395 a17. <G>h( kata\ th\n a)koh\n a(rmonikh/</G>
(cf <G>ai)sqhtikh\ e)pisth/mh</G>), opp <G>h( maqhmatikh/ *ag</G>13. 79 a2.
&mdash; 2. <G>a)koh/</G> i e <G>to\ th_s a)koh_s ai)sqhth/rion. duoi_n o(/mmasi kai\
dusi\n a)koai_s kri/nein *pg</G>16. 1287 b27. <G>o( ko/rh u(/datos, h( a)koh\
a)e/ros, sumfuh\s a)e/ri yg</G>1. 425 a4. <G>b</G>8. 420 a4. (etiam ta-
libus locis, quales sunt <G>h( o)/sfrhsis kai\ h( a)koh\ po/roi suna/-
ptontes pro\s to\n a)e/ra to\n qu/raqen *zgb</G>6. 744 a2, <G>e)/xei kai\ th\n
a)koh\n e)/nia tw_n zw/|wn peri\ th\n kefalh/n *zmb</G>10. 656 b14
<G>a)koh\</G> potest <G>to\ ai)sqhth/rion</G> significare). <G>a(fh\ th_s a)koh_s a)no-
moi/a gi/gnetai ak</G>803 b8. <G>a)koh\ decia/, a)ristera/ pla</G>29. 960
a30. <G>sumpie/zesqai ta\s a)koa/s pia</G>44. 904 a22.
<P><G>a)/koilos. a)/koila ta\ teleutai_a th_s a)orth_s *zig</G>5. 515 a31.
<P><G>a)koinwnhsi/a *pb</G>5. 1263 b22.
<P><G>a)koinw/nhtos. to\ toi_s kakoi_s a)koinwnhto/teron tg</G>2. 117 b31.
<P><G>a)kolasi/a. peri\ a)kolasi/as *hg</G>13-15. <G>heg</G>2. <G>hma</G>22. <G>pkh</G>.949
a24-950 a19 (cf <G>a)ko/lastos</G>). def <G>*hb</G>7. 1107 b6. <G>heb</G>3. 1221
a2. <G>ar</G>1. 1249 b31. 3. 1250 a20. 6. 1251 a16-23. nomen ex-
plicatur <G>*hg</G>15. 1119 a33 sqq. &mdash; <G>dapanhroi\ ei)s a)kolasi/an,
ei)s ta\s a)kolasi/as *hd</G>1. 1119 b31. 3. 1121 b9.
<P N=26>
<H><G>a)kolastai/nein</G></H>
<P><G>a)kolastai/nein *hb</G>6. 1107 a19. <G>a)kolastai/nwn</G>, syn <G>a)ko/la-
stos *hg</G>7. 1114 a12.
<P><G>a)ko/lastos *hg</G>13-15. <G>heg</G>2. <G>hma</G>22. <G>o( a)k. le/getai polla-
xw_s heg</G>2. 1230 a38-b9. <G>ti/na dei_ le/gein a)ko/laston *hh</G>6.
1148 a17. <G>o( a)ko/lastos</G> def <G>*hh</G>8. 1150 a21. <G>heb</G>3. 1221
a19. <G>ta\ qhri/a ou)/te sw/frona ou)/t) a)ko/lasta *hh</G>7. 1149 b31.
dist <G>a/krath/s *hh</G>2. 1145 b16. 4. 1146 b20. 11. 1152 a4sqq.
<G>hmb</G>6. 1203 a1. <G>o( a)ko/lastos ou) metamelhtiko/s, a)ni/atos *hh</G>9.
1150 b29, 32, 1151 a11. <G>hmb</G>6. 1203 b30. <G>a)ko/lastoi oi(
polloi\ tw_n a)sw/twn *hd</G> 3. 1121 b8. <G>tw_n gunaikw_n ai( a)ko/-
lastoi peri\ to\ a)frodisia/zesqai, pro\s th\n o(mili/an th\n tw_n
a)frodisi/wn *ziz</G> 18. 572 a12. <G>h</G>1. 582 a26.
<P><G>a)kolouqei_n. meta\ tou\s sunde/smous, ou(\s a)\n proei/phs, a)podi/dou tou\s
a)kolouqou_ntas r</G>26. 1435 a39. &mdash; <G>h( a)naqumi/asis a)kolouqei_ th_
o(rmh_ th_s a)rxh_s mb</G>8. 366 a7. cf <G>g</G>1. 370 b14. <G>oi( ne/oi oi(_oi
a)kolouqei_n th_ o(rmh_ *rb</G>12. 1389 a9. <G>dia\ to\ th\n fu/sin au)th\n
ou(/tws e)pa/gein a)ko(louqou_men *oa</G>1. 268 a20. <G>to\ mh\ a)kolouqei_n
th_ laimargi/a| *zmd</G> 13. 696 b30. <G>a)kolouqei_n tw_| lo/gw|, tw_|
no/mw|, tai_s do/cais, th_| a)nalogi/a|, tai_s o(moio/thsin, toi_s fai-
nome/nois *pd</G> 11. 1295 b8 (syn <G>peiqarxei_n tw_| lo/gw|</G> b6). 14.
1298 a38. <G>b</G>11. 1273 a40. <G>*he</G>14. 1137 b2. <G>z</G>3. 1139 b19.
<G>hma</G>34. 1194 a39. MA5. 986 b31. 9. 990 b21. <G>tai_s h(liki/ais
oi)o/meqa a)kolouqei_n *hz</G>12. 1143 b8. <G>h( e)popoii/a th_| tragwdi/a|
me/xri tou/tou h)kolou/qhsen</G>, opp <G>tau/th diafe/rousin po</G>5. 1449
b10. &mdash; sequi videtur causam effectus, propositiones conclu-
sio, conditiones id quod ex iis suspensum est, substantiam
accidens; de his rationibus <G>a)kolouqei_n</G> usurpatur. <G>th_| ou)si/a| h(
ge/nesis a)kolouqei_ kai\ tau/ths e(/neka/ e)stin, ou)x au(/th th_ gene/sei
*zge</G>1. 778 b5. <G>a)rxh_s kinhqei/shs polla\ a)na/gkh meqi/stasqai
tw_n a)kolouqou/ntwn *zgd</G>1. 766 a29, 764 b25. cf 10. 778 a1,
777 b35. <G>e)k tou_ a)kolouqou_ntos protre/pein h)\ a)potre/pein *rb</G>23.
1399 a11, 13 (syn <G>e(/pesqai</G> a10). <G>a)kolouqei_ w(s e)pi\ to\ polu\
e)a\n qa/tera pleonaxw_s le/ghtai, kai\ qa/tera pleonaxw_s le/ge-
sqai *hi</G>1. 1129 a23. <G>a)kolouqei_n kaq) o(moio/thta *hh</G>11. 1151
b34. <G>oi( bi/oi a)kolouqou_si kata\ tau/tas ta\s diaire/seis</G> sim <G>*ziq</G>2.
590 a16, 18. <G>g</G>2. 517 a3. <G>a)nagkai_on a)kolouqei_n yuxome/nw|
tw_| zw/|w| gi/nesqai tou_to to\ mo/rion *zgd</G>1. 764 a28, <G>a)kolouqei_n
a)po/ tinos *fz</G>4. 235 b1. <G>e)a\n ai( tri/xes w)_si leukai/, ou)k a)ko-
louqei_ tw_| de/rmati leuko/ths *zge</G>4. 784 a27. <G>a)kolouqei_ tw_| me-
ge/qei h( ki/nhsis: dia\ ga\r to\ to\ me/geqos ei)_nai sunexe\s kai\ h(
ki/nhsi/s e)sti sunexh/s *fd</G> 11. 219 a11, b15. 12. 220b24. <G>ma_l-
lon a)kolouqou_si paidei/a kai\ eu)ge/neia toi_s eu)porwte/rois *pd</G>8.
1293 b37. <G>th_ dikaiosu/nh a)kolouqou_sin ai( a)/llai a)retai/ *pg</G>13.
1285 a39. <G>heg</G>5. 1232 a31. cf <G>*pb</G>6. 1265 a34. <G>ai( a)/llai dia-
forai\ tau/tais a)kolouqousi *zmb</G>1. 646 a18. <G>ta\ h)/qh sxedo\n a)ei\
tou/tois</G> (<G>tw_| fau/lw| kai\ tw_| spoudai/w|</G>) <G>a)kolouqei_ mo/nois: kaki/a|
ga\r kai\ a)reth_| ta\ h)/qh diafe/rousi pa/ntes po</G>2. 1448 a3. <G>e)pei\
to\ a)gaqo\n dixw_s, kai\ ai( fu/seis kai\ ai( e(/ceis a)kolouqh/sousin *hh</G>13.
1152 b28. cf <G>*md</G>10. 1018 a36. <G>a)kolouqou_si tau/th ai( a)/llai
metabolai/ *mh</G>1. 1042 b3. cf <G>ma</G>3. 340 b17. <G>a)kolouqei_ dixw_s,
h)\ a(/ma h)\ u(/steron *ra</G>6. 1362 a29, 36. <G>eu)qu\s a)kolouqei_n ge-
nome/nois</G>, dist <G>proiou/shs th_s h(liki/as gi/nesqai *zge</G>1. 778 a27.
<G>e(\n a)kolouqei_ be/ltiston h)_qos th_| eu)tuxi/a| *rb</G>16. 1391 b2. cf
9. 1386 b25. <G>sumbai/nei tai_s toiau/tais e(/cesi ta\ toiau_ta
a)kolouqei_n *ra</G>10. 1369 a20, 27 (syn <G>e)pakolouqei_n</G> a22). <G>tw_|
memnhme/nw| a)kolouqei_ fantasi/a tis ou(_ me/mnhtai *ra</G>11. 1370
a29. <G>ta\ a)kolouqou_nta</G> (sc <G>tai_s ai)sqh/sesi</G>) <G>kai\ koina/, oi(_on ki/nhsis
me/geqos yg</G>1. 425 b5. <G>h( a(fh\ kai\ geu_sis a)kolouqei_ pa_si zw/|ois
e)c a)na/gkhs ai</G>1. 436 a13. <G>ta\ tai_s dhmokrati/ais a)kolouqou_nta
kai\ dokou_nta ei)_nai th_s politei/as oi)kei_a tau/ths *pz</G>1. 1317 a30,
20. <G>to\ koino\n a)kolouqei_ pa_si toi_s kaq) e(/kaston *zgd</G>3. 768
<H><G>a)kou/ein</G></H>
b13. &mdash; inde <G>a)kolouqei_n tini/</G> eadem vi usurpatur, atque <G>u(pa/r-
xein tini/, kathgorei_sqai/ tinos</G> (cf <G>e(/pesqai</G>. Steinthal p. 222)
<G>*aa</G>5. 26 b6, 9. 27. 43 b4, 19, 31 et saepe. <G>e</G>12. 13. MA1.
981 a27 Bz. <G>d</G>6. 1016 b35. <G>*fe</G>4. 228 b30. <G>hmb</G>6. 1203
b19, 25. 11. 1209 a7, b32 al. <G>a)kolouqei_n panti/, ou)deni/ *aa</G>4.
26 b6. <G>a)k. a)ntifatikw_s, a)ntestramme/nws e</G>13. 22 a34. <G>a)k.
a)na/palin tb</G>8. 114 a4. <G>h)/toi tau)ta/ e)stin h)\ a)kolouqei_ a)llh/-
lois *aa</G>13. 32 a24, 27. cf <G>*mg</G>2. 1003 b23. <G>yg</G>1. 425 b8.
<G>a)kolouqou_n pa_si to\ o)\n kai\ to\ e(/n</G> (syn <G>e(/pesqai</G>) <G>td</G>6. 127 a26, 27.
<P><G>a)kolou/qhsis. e)nanti/a u(pomonh\ a)kolou/qhsis</G> (Isocr 4, 35) <G>*rg</G>9.
1410 a4. &mdash; <G>a)kolou/qhsis tw_| lo/gw| heg</G>1. 1229 a1. &mdash; <G>pro/te-
ron le/getai to\ mh\ a)ntistre/fon kata\ th\n tou_ ei)_nai a)kolou/-
qhsin</G> K 12. 14 a30. cf a35, b12. 13. 14 b28, 15 a6, 8. &mdash;
<G>a)kolou/qhsis</G> logice, cf <G>a)kolouqei_n</G> i q <G>kathgorei_sqai/ tinos. ai(
a)kolouqh/seis e</G>13. 22 a14. <G>h( tw_n e(pome/nwn a)kolou/qhsis ti</G>28.
181 a23. <G>ai( tw_n e)nanti/wn a)kolouqh/seis tb</G>9. 114 b14. <G>a)ko-
lou/qhsis e)pi\ tau)ta/ tb</G> 8. 113 a28, 30, 33, 114 a2 al. <G>a)na/-
palin h( a)k., h( kata\ th\n a)nti/fasin a)kolou/qhsis tb</G>8. 113
b15, 19, 25 sqq. <G>i</G>28. 181 a30. <G>h( kata\ ta\s a)ntiqe/seis a)ko-
lou/qhsis ti</G>28. 181 a26. <G>h( a)kolou/qhsis a)ntistre/fei ti</G>5. 167 b2.
<P><G>a)kolouqhtiko\s toi_s pa/qesi, th_ fantasi/a| *ha</G>1. 1095 a4. <G>h</G>8.
1150 b28. <G>tai_s e)piqumi/ais *rb</G>12. 1389 a5. <G>tw_| lo/gon e)/xonti
heb</G>1. 1220 a10.
<P><G>a)ko/louqos. xrh_sqai gunaici\ kai\ paisi\n w(/sper a)kolou/qois *pz</G>8.
1323 a6. <G>to\ a)ko/louqon ge/nos tw_n kunw_n</G>, dist <G>to\ qhreutiko/n
*zu</G>1. 608 a30. &mdash; <G>a)ko/louqon toi_s ei)rhme/nois, do/ceie d) a)ko/-
louqon ei)_nai dielqei_n *pz</G>8. 1321 b4. <G>*hd</G>4. 1122 a18 (cf <G>e)/pe-
sqai</G>). &mdash; <G>to\ kalo\n kai\ to\ h(du\ kai\ ta\ tou/tois a)ko/louqa r</G>7. 1427
b40. &mdash; <G>to\ a)ko/louqo/n tini</G> i q <G>a)kolouqou_n tini/</G> (cf h v) <G>tb</G>4. 111
b22 (i e <G>o(\ e)/stin, ei) to\ prokei/menon e)/sti</G>). 5. 112 a17, 22
(veluti <G>a)ko/louqon a)nqrw/pw| zw_|on, di/poun</G> al). &mdash; <G>a)kolou/qws
ftb</G>10. 829 b39.
<P><G>a)kona_n. pri/wn a)konw/menos pz</G>5. 886 b10. inde <G>a)konwme/nou</G> scri-
bendum videtur pro <G>a)konoume/nou ple</G>3. 964 b37.
<P><G>a)konei_n</G>. cf <G>a)kona_n</G>.
<P><G>a)ko/nh. ta\s a)ko/nas tou_ moli/bdou th/kesqai</G> f 204. 1515 a27.
cf 205. 1515 a33.
<P><G>a)ko/nitos. ta\ a)ko/nita tw_n a)ggei/wn spa_| to\ u(/dwr ei)s au(ta/
*zgb</G>4. 739 b12.
<P><G>a)konti/zein. flo/ges a)konti/zontai k</G> 2. 392 b3. cf 4. 395 b4
(opp <G>sthri/zesqai</G>).
<P><G>a)ko/ntion. e)/xwn a)ko/ntia *rb</G>20. 1393 b17.
<P><G>a)kopi/astos o(do/s k</G>1. 391 a12.
<P><G>a)/kopos. toi_s tetra/posin a)/kopon to\ e(sta/nai *zmd</G>10. 689 b17.
<G>peri/patoi a)kopw/teroi</G>, opp <G>kopiarw/teroi pe</G>1. 880 b16. 10.
881 b20. 23. 883 a24. <G>h( sunh/qeia a)/kopon pe</G>12. 882 a1. &mdash;
<G>a)/lupon kai\ meta\ ta\s e)rgasi/as a)/kopon *zik</G>1. 633 b20, 24.
<G>a)kopw/teroi polloi\ e)me/santes pe</G>7. 881 a37. &mdash; <G>s<*>tos e)aqei\s
e)n tw_| yu/xei polla\ e)/th gi/netai a)/kopos pid</G>2. 909 a19.
<P><G>a)/kos tino/s</G>, genetivo vel id significatur quod avertitur <G>*pe</G>8.
1308 b26, vel id quod expetitur <G>*pb</G>7. 1267 a3, 9. <G>e</G>5. 1305
a32. <G>a)/kos e)pi\ pa/sh u(perbolh_ *pg</G>7. 1408 b1. <G>ou)k e)pizhtei_n
ei) mh\ para\ filosofi/as a)/kos *pb</G>7. 1267 a12.
<P><G>a)kosmi/a a)kolouqei_ th_| a)kolasi/a| ar</G>6. 1251 a22. &mdash; <G>ko/smos to\
su/mpan, a)ll) ou)k a)kosmi/a k</G>6. 399 a14. cf f 16. 1477 a1. &mdash;
<G>a)kosmi/a tw_n dunatw_n</G> (apud Cretenses) <G>*pb</G>10. 1272 b8.
<P><G>a)koua/zesqai</G> (Hom <G>i</G>7) <G>*pq</G>3. 1338 a29.
<P><G>a)kou/ein. a(/ma a)kou/ei kai\ a)kh/koe ai</G>6. 446 b2. (cf <G>ai)sqa/nesqai</G> <I>a</I>).
<G>a)kou/etai e)n a)e/ri kai\ u(/dati yb</G>8. 419 b18. <G>e)kpne/ontes h(_tton
a)kou/ousin h)/ ei)spne/ontes *zge</G>2. 781 a30. cf <G>pia</G>41. 903 b34. 48.
904 b11. 44. 904 a16. <G>tw_n zw/|wn ti/na ou)k a)kou/ei</G>, cf <G>a)koh/.</G>
<P N=27>
<H><G>a)kou/sios</G></H>
<G>ma_llon e(no\s a)kou/ontes suni/emen h)\ pollw_n a(/ma tau)ta\ le-
go/ntwn ak</G> 801 b16. <G>a)kou/ei</G> (<G>to\ th_s a)koh_s ai)sqhth/rion</G>) <G>ou) mo/-
non kat) eu)quwri/an a)lla\ pa/ntoqen *zmb</G>10. 656 b28. <G>e)/sti
me\n w(s to\ au)to\ a)kou/ei o( prw_tos kai\ o( u(/steros, e)/sti d) w(s
ou)/ ai</G>6. 446 b16. <G>a)kribw_s a)kou/ein dixw_s le/getai *zge</G>2. 781
a15. <G>oi( fusikoi\ lo/goi, to\ o(ra_n kai\ to\ a)kou/ein fa/skontes ei_nai
luphro/n, a)ll) h)/dh sunh/qeis e)sme/n, w(s fasi/n *hh</G>15. 1154 b8.
&mdash; <G>a)kou/ein</G> c gen <G>mikrou_ yo/fou *oa</G>11. 281 a22. <G>a)kou/ein me\n
tou_ lo/gou, parakou/ein de/ *hh</G>7. 1149 a26. <G>a)kousa/tw tou_ *(hsi-
o/dou *ha</G>2. 1095 b9. c acc <G>a)kouso/menos ta\ paraggello/mena
*pd</G>14. 1298 a19. absol <G>sunomoiopaqei_ o( a)kou/wn tw_| paqh-
tikw_s le/gonti *rg</G>7. 1408 a23. <G>ou)x h( a)po/deicis ai)ti/a, a)ll) o(
a)kou/wn *ag</G>24. 85 b22. &mdash; <G>a)kou/ein</G> i q <G>le/gesqai. *)agame/mnwn
kakw_s a)kou/wn h)nei/xeto *pp</G>14. 1285 a11. <G>a)rxh\n tau/thn a)/cion
a)kou_sai tou_ zw/|ou *zgb</G>4. 740 a20. &mdash; <G>a)kousto/s. to\ a)kousto/n</G>,
opp <G>a)nh/kouston yb</G>9. 421 b4. <G>to\ fwnh_en e)/xei fwnh\n a)kousth/n
po</G>20. 1456 b26. <G>o( lo/gos ai)/tios th_s maqh/sews a)kousto\s w)/n
ai</G>1. 437 a13. <G>to\ a)kousto\n u(po\ tou_ o(ratou_ pe/fuke fqa/nesqai
k</G>4. 395 a17. <G>to\ a)kousto\n mo/non h)_qos e)/xei tw_n ai)sqhtw_n piq</G>
27. 919 b26.
<P><G>a)kou/sios. kinei_tai/ tinas kai\ a)kousi/ous kinh/seis e)/nia me/rh tw_n zw/|wn
*zk</G>11. 703 b4. <G>peri\ e(kousi/ou kai\ a)kousi/ou *hg</G>1-3. <G>heb</G>7-9. <G>hma</G>
12-16. <G>dokei_ a)kou/sia ta\ bi/a| h)/ di) a)/gnoian gino/mena *hg</G>1.
1109 b35. <G>ta\ bi/a| kai\ a)pa/th a)kou/sia| *ra</G>15. 1377 b5. <G>a)kou/-
sion</G>, dist <G>ou)x e(kou/sion *hg</G>2. 1110 b18. <G>a(plw_s a)kou/sia, nu_n
de\ kai\ a)nti\ tw_nde e(kou/sia *hg</G>1. 1110 a8-b7. <G>a)kou/sia sunal-
la/gmata *he</G>5. 1131 a3. <G>fonikou_ ei)/dh ta\ e)k pronoi/as, ta\
a)kou/sia *pd</G>16. 1300 b26. <G>dika/zein fo/nou a)kousi/ou</G> f 417. 1547
b28. &mdash; <G>a)kousi/ws pra/ttein *hg</G>2. 1111 a2. 3. 1111 a28.
<G>bla/ptesqai *ra</G>13. 1373 b30. <G>toi_s kakw_s dedrako/sin a)kou-
si/ws *rb</G>23. 1397 a14 (fr trag adesp 55).
<P><G>a)/kousis, h( kat) e)ne/rgeian a)koh/, h( tou_ a)koustikou_ e)ne/rgeia yg</G>2.
426 a1, 7, 12. <G>ai</G>3. 439 a16. opp <G>kwfo/ths te</G>6. 135 b32.
<P><G>a)kou/smata</G>, syn <G>a)kroa/mata *hk</G>4. 1174 b28. 2. 1173 b18.
<G>a)kou/smata kai\ o(ra/mata a)neleuqeri/as *ph</G>17. 1336 b2.
<P><G>a)koustiko\s tou_ patro/s *ha</G>13. 1103 a3. &mdash; <G>to\ a)koustiko/n</G>: <G>h( tou_
a)koustikou_ e)ne/rgeia</G> (cf <G>a)/kousis</G>) <G>yg</G>2. 426 a7.
<P><G>a)/kra</G>. (<G>flebw_n tinw_n</G>) <G>sxi/zetai a)/kra e(kate/ra, h( me\n e)pi\ to\n
me/gan da/ktulon, h( d) e/pi\ to\n tarso/n *zig</G>2. 512 a6. <G>leu-
kai/netai a)p) a)/kras h( qri/c *zig</G>11. 518 a9. &mdash; <G>ai( a)/krai a)ne-
spasme/nai fai/nontai e)n th_| qala/tth mg</G>4. 373 b10. <G>h( *(/ippou
a)/kra q</G>134. 844 a8.
<P><G>*)akraganti_nos *)empedoklh_s *oa</G>10. 279 b16. <G>*)akraganti/nwn
politei/a</G> f 436.
<P><G>a)krai/palos pg</G>17. 873 b11.
<P><G>a)krasi/a. peri\ a)krasi/as *hh</G>1-11. <G>hmb</G>4-6. <G>pkh</G>.949 a24-950
a19. def <G>*hh</G>6. 1147 b22. 7. 1149 b25. 9. 1150 b34. <G>heh</G>2.
1237 a9. <G>*ra</G>12. 1372 b13. <G>b</G>19. 1392 b23. <G>ar</G>6. 1251 a23-
29 (cf <G>a)kra/teia</G>). <G>pkh</G>3. 949 b15. <G>a)krasi/a po/lews *pe</G>9.
1310 a19. <G>a)krasi/a</G>, opp <G>e)gkra/teia</G>, dist <G>kaki/a</G> (<G>moxqhri/a</G>),
<G>qhrio/ths *hh</G>1. 1145 a16 sqq. 9. 1150 b33, 35. <G>hmb</G>4. 5. <G>*ra</G>10.
1368 b14. (<G>po/teron e)/sti tis spoudai/a a)krasi/a *hh</G>3. 1146
a19). <G>a)krasi/a qhriw/dhs, noshmatw/dhs, a(plw_s *hh</G>6. 1148
b19, 35, 1149 a19. <G>a)krasi/a parakolouqei_ th_| a)frosu/nh| ar</G>6.
1251 a2. <G>a)krasi/ai noshmatikai/, fu/sei hmb</G>6. 1202 a19, 28.
<G>a)krasi/a</G>, dist <G>malaki/a hmb</G>6. 1202 b33. cf <G>*hh</G>1. 1145 a35.
2. 1145 b9. <G>a)krasi/a a)plw_s, kata\ metafora/n *hh</G>7. 6. 1147
b22. <G>hmb</G>6. 1202 a33 sqq. <G>pkh</G>3. 949 b14. <G>a)krasi/as to\ me\n
prope/teia to\ d) a)sqe/neia *hh</G>8. 1150 b19 sqq. <G>a)krasi/a pro-
treptikh/</G> (<G>propetikh/</G>?), <G>a)sqenikh/ hmb</G>6. 1203 a30 sqq.
<P><G>a)kra/teia</G> def <G>ar</G>1. 1250 a1. 3. 1250 a22 (cf <G>a)krasi/a</G> 6. 1251
<H><G>a)kri/beia</G></H>
a23-29).
<P><G>a)krateu/esqai</G>, def <G>e)nergei_n kata\ th\n a)kra/teian heb</G>7. 1223
a38, b9. <G>*hh</G>5. 1147 a24. <G>pw_s u(polamba/nwn a)krateu/etai/ tis
*hh</G>3. 1145 b21, 30. 5. 1146 b25, 1147 b1, 18. <G>tw_n a)kra-
siw_n, h(\n oi( melagxolikoi\ a)krateu/ontai *hh</G>11. 1152 a28.
<P><G>a)krateutika\ a)dikh/mata</G>, dist <G>u\bristika/, kakourgika/ *rb</G>16.
1391 a19.
<P><G>a)krath/s</G>, def <G>*hh</G>2. 1145b11. 6. 1148 a4-11. 9. 1151 a4, 20-
28. <G>i</G>4. 1166 b8. <G>heb</G>7. 1223 a37. 8. 1224 b19. <G>yg</G>9. 433a3.
<G>tz</G>8. 146 b25. <G>pkh</G>2. 949 b6. 7. 949b38. <G>po/teron ei)dw\s pra/t-
tei *hh</G>5. 2. 1145 b12. <G>o( a)krath\s metamelhtiko/s, i)ato/s, h(mi-
po/nhros *hh</G>9. 1150 b30 sqq. 11. 1152 a17. <G>hmb</G>6. 1203 b30.
<G>ta\ qhri/a ou)k a)krath_ *hh</G>5. 1147 b4. <G>a)krath/s</G>, dist <G>a)ko/la-
stos *hh</G>11. 1152 a4 sqq. 9. 1151 a20-28. 6. 1148 a13 sqq.
<G>hmb</G>6. 1203 a1. opp <G>e)gkrath/s</G>, dist <G>malako/s *hh</G>8. 1150
a33, 13, 14. 6. 1147 b23. <G>hmb</G>6. 1202 b36. dist <G>ponhro/s
*hh</G>11. 1152 a20-24. <G>a)kratei_s th\n propeth_ a)krasi/an</G> (opp
<G>th\n a)sqenh_</G>) <G>*hh</G>8. 1150 b26. <G>a(krath\s a(plw=s</G>, dist <G>a)krath\s
kata\ me/ros</G> sive <G>kata\ pro/sqesin</G>. veluti <G>qumou_, timh_s, ke/r-
dous</G> al <G>*hh</G>6. 2. 1145 b19. 3. 1146 b3-5. 4. 1146 b19. 6. 1147
b33, 1148 a11. 8. 1150 b11. <G>hmb</G> 6. 1202 a32, 35. <G>pkh</G>3.
949 b13, 14. <G>a)krath\s pro\s to\n oi)_non</G> sim, <G>peri\ ta\ po/mata
*ziq</G>4. 594 a10. <G>*zgd</G>7. 774a4. <G>*zmd</G>11. 691a3. <G>a)kratei_s th_s
kefalh_s, tw_n o)/pisqen *zgb</G>6. 744 a31. <G>*zu</G>12. 615 a23. &mdash;
<G>a)kratw_s bioteu/ein *hg</G>7. 1114 a15.
<P><G>a)kra/thton u(po\ th_s fu/sews kai\ a)/pepton md</G> 7. 384 a33.
<P><G>a)kra/tisma. e(/ws a)krati/smatos w(/ras *ziz</G>8. 564 a20.
<P><G>a)kratopotou_sin oi( oi)no/fluges pg</G>5. 871 a28. 26. 874 b23.
<P><G>a)/kratos. (zwro/teron ke/raie) ou)</G> (<G>shmai/nei</G>) <G>to\ a)/kraton w(s oi)no/-
flucin po</G>25. 1461 a15. <G>po/ma h(_tton a)/kraton pka</G>20. 929
a36. <G>meli/kraton a)/katon</G>, opp <G>u(dare/s *mn</G>6. 1092 b30. <G>ma_l-
lon kraipalw_sin oi( a)krate/steron pi/nontes h)/ oi( o(/lws a)/kraton
pg</G>3. 871 a16. 14. 873 a4. (cf <G>eu)/kratos pg</G>22. 874 a28). &mdash;
<G>au)to\ a)/n malista e(/kaston h)_n a)/kraton o)/n *zga</G>18. 723 a20.
<G>me/lan a)/kraton x</G>5. 795 a9, b30, 796 a3. <G>a)krate/steron a)/n-
qos x</G>4. 794 b6. <G>i)_ris a)/kratos mg</G>4. 375 a10. <G>o)ligarxi/a a)/kra-
tos kai\ teleutai/a *pe</G>10. 1312 b35. <G>d</G>11. 1296 a2. <G>b</G>12. 1273
b37. <G>kako\n a)/kraton *mn</G>4. 1091 b37. <G>a)/kratos th_s dianoi/as
o)rgh/</G> (cf <G>*)alkida/mas</G>) <G>*rg</G>3. 1406 a10. <G>lo/gos a)/kratos *mg</G>4.
1009 a4. &mdash; <G>to\ kekrame/non tou_ a)kra/tou pa_n h(/dion</G> (de sonis,
cf <G>a)/mikton</G>) <G>piq</G>38. 921 a4.
<P><G>a)kre/mwn. oi( a)kre/mones</G>, dist <G>ta\ fu/lla ftb</G>10. 829 b8.
<P><G>a)kri/beia tw_n fqo/ggwn ak</G>801 b2, 804 a28, 31. <G>kat) a)kri/-
beian e)/ntornos o( ko/smos *ob</G>4. 287 b15. <G>to\ e)/mbruon a)parti/-
zesqai pro\s a)kri/beian</G> f 257. 1525 a26. <G>a)kri/beian tou/twn</G>
(<G>tw_n kinh/sewn</G>) <G>ou)demi/an u(polhpte/on *zih</G>3. 583 b5. &mdash; <G>h( po/r-
rwqen a)kri/beia tw_n ai)sqh/sewn, h( peri\ ta\s diafora\s a)kri-
beia tw_n ai)sqh/sewn *zge</G>2. 781 b17, 2. <G>h( th_s dianoi/as a)kri/-
beia *zu</G>7. 612 b21. <G>th\n a)kri/beian ou) dei_ o(moi/ws e)n a(/pasin
e)pizhtei_n *ha</G>7. 1098 a27. <G>ei)/dhsis</G> (<G>du/namis</G>) <G>timiwte/ra e(te/ra
e(te/ras kat) a)kri/beian ya</G>1. 402 a2. <G>*ad</G>19. 99 b34. <G>ou) th\n
au)th\n a)kri/beian dei_ zhtei_n dia/ te tw_n lo/gwn kai\ dia\ th_s
ai)sqh/sews *ph</G>7. 1318 a20. <G>pro\s a)kri/beian</G>, opp <G>pro\s o)/yin
an</G>16. 478 b1. <G>ei\s a)kri/beian *ph</G>11. 1331 a2. <G>th_| a)kribei/a|
tw_n no/mwn glafurw/teros *pb</G>12. 1274 b7. <G>di) a)kribei/as le/-
gein, gra/fein, diori/zein, a)podou_nai, i)dei_n *aa</G>1. 24 b14. <G>th</G>3.
153 a11. <G>*fa</G>8. 191 b29. 9. 192 a35. <G>*zia</G>6. 491 a9 (opp <G>e)n
tu/pw|</G>). 13. 493 b1. <G>*zma</G>5. 644 b35. <G>*zga</G>20. 728 b12. <G>g</G>2.
753 b14. <G>*hk</G>3. 1174 b2. <G>an</G>12. 477 a6. <G>k</G>6. 397 b11. <G>kat)
a)kri/beian zhtei_n heh</G>2. 1236 b18. &mdash; <G>o(/pou ma/lista u(pokri/-
sews, e)ntau_qa h(/kista a)kri/beia e)/ni *rg</G>12. 1414 a16. &mdash;
<P N=28>
<H><G>a)kribh/s</G></H>
plur <G>w(s e)nde/xetai lamba/nein tw_n toiou/twn ta\s a)kribei/as
mb</G>5. 362 b25.
<P><G>a)kribh/s. deiknu/nai, sullogi/zesqai a)kribe/steron</G>, opp <G>mala-
kw/teron *mk</G>7. 1064 a7. <G>*rb</G>22. 1396 a34. <G>a)rxai\ h)/ a)kribe/-
sterai h)/ a(plou/sterai *me</G>1. 1025 b7. <G>a)nti\ lo/gou a(plou_ a)kri-
be/steros *mz</G> 4. 1030 a16. <G>toi_s me\n a)kribe/steron toi_s de\
a)maurw_s *oa</G>9. 279 a29. <G>nu_n me\n i(kanw_s pro\s th\n parou_san
xrei/an, a)kribe/steron de\ pa/lin *oa</G>3. 269 b21. <G>a)kribh_ lo/gon
a)podou_nai</G>, opp <G>tu/pw| perilabei_n ta</G>1. 101 a21. <G>a)kribh\s kai\ pe-
ritth\ dia/noia tz</G>4. 141 b13. <G>a)kribe\s e)n u(polh/yei</G>, syn <G>safe/s
tb</G>4. 111 a9. <G>o(/roi mh/te a)safei_s mh/te a)kribeis *ra</G>10. 1369
b32. <G>e)n oi(_ to\ a)kribe\s mh/ e)stin a)lla\ to\ a)mfidocei_n *ra</G>2.
1356 a8. <G>u(popteu/ein kai\ mhde\n a(kribe\s e)/xein pkq</G>13. 951 b35.
&mdash; <G>to\ tou_ a)riqmou_ me/tron a)kribe/staton *ma</G>1. 1053 a1. <G>ki-
nei_sqai e)n a)kribesta/tois me/trois k</G>5. 397 a10. <G>a)kribe/sterai
a)na/gkai *ob</G>5. 287 b34. <G>ai)sqhth/rion a)kribe/s, ai)/sqhsis a)kri-
bh/s, a)kribeste/ra yb</G>9. 421 a12, 10 (opp <G>xei/rwn</G>). <G>ai</G>6. 446
a12. <G>*zia</G>15. 494 b16. <G>*zmb</G>2. 648a19, cf <G>a)kri/beia. diw/ristai
a)kribe/steron th</G>3. 153 a25. <G>o(rismo\s a)kribh/s *hq</G>9. 1159 a3.
<G>dia\ logikwte/rwn kai\ a)kribeste/rwn lo/gwn *mm</G>5. 1080 a10.
cf <G>l</G>8. 1073b16. <G>oi( a)kribe/steroi tw_n lo/gwn</G> MA990 b15. <G>m</G>4.
1079a11. <G>sarko\s kai\ neu/rou oi( lo/goi ou)k a)kribei_s md</G>12. 390a19.
<G>o( a)kribe/statos e(ka/stou lo/gos *pg</G>4. 1276 b24. <G>th\n sofi/an toi_s
a)kribesta/tois ta\s te/xnas a)podi/domen *hz</G>7, 1141a9. <G>a)kribe/ste-
roi geno/menoi</G>, opp <G>e)c a(rxh_s tz</G>4. 142a4. &mdash; <G>a)kribe/statai e)pi-
sth_mai *og</G>7. 306a27. <G>*hz</G>7. 1141a16. <G>*ra</G>1. 1355a24. <G>ai( a)kri-
bei_s kai\ au)ta/rkeis tw_n e)pisthmw_n *hg</G>5. 1112b1. <G>a)kribeste/ra
a)po/deicis h( ma_llon e)c a)rxh_s *ag</G>24. 86 a17. <G>a)kribeste/ra e)pi-
sth/mh ti/s *ag</G>27. <G>a)kribe/statai tw_n e)pisthmw_n ai(/ ma/lista
tw_n prw/twn ei)si/n</G> MA2. 982 a25 Bz. <G>m</G>3. 1078 a10. <G>h(
a)kribesta/th tw_n e)pisthmw_n h( sofi/a *hz</G> 7. 1141 a16. <G>a)kri-
beste/ras e)/xein gnw/seis a)podei/cews *ad</G> 19. 99 b27. <G>to\ a)kribe\s
ou)x o(moi/ws e)n a(/pasi toi_s lo/gois e)pizhthte/on *ha</G>1. 1094 b13,
24. &mdash; <G>to\ a)kribe\s a)neleu/qeron ei)_nai dokei_ *ma</G>3. 995 a10. &mdash;
<G>lo/gos a)kribh/s</G>, i e oratio exquisita, elaborata <G>*rg</G>17. 1418b1.
<G>en th_ dhmhgorikh_| ta\ a)kribh_ peri/erga, h( de\ dikanikh\ a)kri-
beste/ra *rg</G> 12. 1414 a9, 10. <G>a)kribh\s w(/sper logogra/fos
*rg</G>12. 1413 b13. &mdash; <G>e)piqewrei_n ta\ mega/la tw_n h)qw_n kai\ ta\
a)kribh_ kai\ ta\ me/tria r</G>23. 1434 b30 &mdash; <G>a)kribw_s. tu/pw| kai\
ou)k a)kribw_s *hb</G>2. 1104 a2. <G>a)podei_cai h)/ a)kribw_s h)/ mala-
kw_s *gb</G>6. 333 b25. <G>a)kribw_s diariqmh/sasqai kai\ dialabei_n ei)s
ei)/dh *ra</G>3. 1359 b3. <G>a)kribw_s o(ra_n, o)sfrai/nesqai, qewrei_n *ra</G>7.
1364 a38. <G>*pg</G>9. 1280 b28. <G>r(uqmo\n e)/xein mh\ a)kribw_s</G>, syn
<G>me/xri tou po</G>8. 1408b31, 32. <G>ou)k a)kribw_s le/gontai oi( lo/goi
*mz</G>6. 1031 a7. <G>kaq) au(to\ kai\ a)kribw_s le/gein ma</G>3<*>341 a14.
<G>ou)x o(moi/ws a)kribw_s e)/xein *pb</G>6. 1265 b2. &mdash; (Wz ad <G>*ag</G>13.
78 b32).
<P><G>a)kribodi/kaios e)pi\ to\ xei_ron *he</G>14. 1138 a1.
<P><G>a)kribologei_sqai/ ti *ra</G>10. 1369 b2. <G>diatri/bein a)kribologou-
me/nous *ph</G>12. 1331 b18. <G>a)kribologei_sqai</G>, opp <G>e)k paro/dou tou\s
lo/gous a)pode/xesqai *og</G>8. 306 b27. opp <G>a)kolouqei_n tai_s o(-
moio/thsin *hz</G>3. 1139 b19. <G>a)kribologei_sqai kata\ me/ros</G>, opp
<G>kaqo/lou le/gein *pa</G>11. 1258 b34. &mdash; <G>ou)x a(/panta a(kribologh-
te/on *rg</G>1. 1404 a37.
<P><G>a)kribologi/a *ra</G>5. 1361 b34. <G>h( maqhmatikh\ a)kribologi/a
*ma</G>3. 995 a15. <G>h( kaq) e(/kaston a)kribologi/a</G>, opp <G>nomikw_s
dielei_n *pq</G>7. 1341 b30. <G>toiau/thn ou)k e)pragmateu/qhsan a)kri-
bologi/an *zig</G>3. 513 a10. &mdash; <G>h( a)kribologi/a mikroprepe/s *hd</G>4.
1122 b8.
<P><G>a)kribou_n. h( dia/metros bou/letai me\n kata\ to\n dia\ panto\s ei)_nai
faino/menon, ou)k a)kriboi_ de/ mb</G>6. 363 b32. <G>h( fu/sis ou)k a)kriboi_</G>
<H><G>a)kroposqi/a</G></H>
<G>*zgd</G>9. 778 a6. <G>zw_|a/ tina ou)k a)kribw/sei peri\ ta\s diafora\s
tw_n xrwma/twn *zge</G>1. 780 b26. <G>kata\ th\n a(fh\n diafero/ntws
a)kribou_n</G>, opp <G>lei/pesqai tw_n a)/llwn zw/|wn yb</G>9. 421 a22. <G>mh\
a)kribou_n</G>, syn <G>ptai/ein, sfa/llesqai th_ glw/tth| pg</G>31. 875
b28. <G>pro/teron du/nantai th_| le/cei a)kribou_n h)\ ta\ pra/gmata
suni/stasqai po</G>6. 1450 a36. cf <G>diakribou\n, e)cakribou_n. &mdash; h)kri-
bw_sqai pro\s pa_san a)reth/n *pg</G>7. 1279 b1. <G>ei)ko/nes ma/lista
h)kribwme/nai po</G>4. 1448 b11.
<P><G>a)kri/s</G>, insectum, refertnr inter <G>ta\ phdhtika\ e)/ntoma *zid</G>7.
531 b20, 532 b10. <G>e</G>19. 550 b22, 32. <G>*zmd</G> 6. 683 a33. <G>*zga</G>
16. 721 a2, 4. <G>a)kri/dos me/geqos *ziq</G>3. 593b23. <G>e(ca/pous, o)/pi-
sqen e)/xei ta\ phdaliw/dh *zmd</G>6. 683 a36. <G>e)/xei koili/an kai\ a)po\
tau/ths to\ loipo\n e)/nteron ei(ligme/non *zid</G>7. 532 b10. <G>qh/lesi
to\ tai_s u(ste/rais a)na/logon mo/rion e)sxisme/non para\ to\ e)/n-
teron *zga</G>16. 721 a23. <G>qhleiw_n kai\ a)rre/nwn ti/nes ai( diaforai/
*zie</G>28. 555 b20, 21, 556 a1, 2. &mdash; <G>e)k suggenw_n gi/gnontai,
sundua/zontai *zie</G>19. 550 b32. <G>*zga</G>16. 721 a4, sed <G>a)kri/des
tine\s e)ge/nonto au)to/matoi e)/gkuoi *zik</G>6. 637 b18. <G>pw_s o)xeu/-
ontai, pw_s kai\ po/te gi/gnontai kai\ e)kpe/ttontai skw/lhkes, e)k-
du/nousin, a)poqnh/skousin *zie</G>28. 555 b18-556 a7. <G>q</G>17. 601 a6.
&mdash; <G>pw_s a)/|dousi</G> (<G>yo/fon poiou_sin</G>) <G>a)kri/des *zik</G>6. 637 b16. <G>d</G>9.
535 b12. <G>fwnh\ ligura/ ak</G>804 a23. &mdash; <G>pw_s ma/xontai toi_s
o)/fesin *zu</G>6. 612 a34. <G>a)kri/dos ti ge/nos e)n *)/argei, o(\ kalei_tai
skorpioma/xos, pw_s ma/xetai q</G> 139. 844 b23. <G>e)n *ai)twloi_s
fasi\n o(ra_n tou\s a)spala/kous sitei_sqai ta\s a)kri/das q</G>147. 847
b4. (criquet C, locusta S, tetigonia Fabr St, non modo acri-
dium genus sed etiam locustina et gryllina F p. 313 n 61,
dubitat M p 222, acridium genus K, refertur ad orthoptera
saltatoria, genus incertum A<G>*zg</G>35, acridium A<G>*zi</G>I 156 n 2,
locust acridium et <G>*zu</G> 6 spex lacerticida Cr, acridium et <G>*zie</G>
28. 555 b21 certe locustinarum genns Su 198 n 10).
<P><G>a)/kritos kai\ xalepo\s o( *)wri/wn mb</G>5. 361 b31.
<P><G>a)kroa/mata kai\ o(ra/mata *hk</G>2. 1173 b18.
<P><G>a)kroa_sqai pro\s xa/a|n *ra</G>1. 1354 b34. <G>delfi_nos r(e/gxontos
h)/dh h)kro/antai/ tines *zid</G> 10. 537 b3.
<P><G>a)kro/asis. ai( a)kroa/seis kata\ ta\ e)/qh sumbai/nousin *ma</G>3. 994
b32. <G>to\ plh_qos tw_n tragw|diw_n tw_n ei)s mi/an a)kro/asin tiqe-
me/nwn po</G>24. 1459 b22.
<P><G>a)kroath/s. a)nalabei_n to\n a)kroath/n *ra</G>1. 1354 b32. <G>o( a)kroa-
th\s h)/ qewro\s h)/ krith/s *ra</G>3. 1358 b2. <G>pw_s kle/ptetai o(
a)kroath/s *rg</G>7. 1408 b5. &mdash; <G>*qa/lhtos a)kroath\s *aukou_rgos
*pb</G>12. 1274 a29. <G>th_s politikh_s ou)k oi)kei_os a)kroath\s o( ne/os
*ha</G>1. 1095 a2.
<P><G>a)kroatiko/s. e)/graya/s moi peri\ tw_n a)kroatikw_n lo/gwn</G> f 612.
1581 a41.
<P><G>a)kroge/neios. oi( a)kroge/neioi eu)/yuxoi f</G>6. 812 b24.
<P><G>a)kro/druon. ou)/t) a)kro/drua ou)/t) o)pw/ra xro/nios *ziq</G>28. 606 b2.
<G>ta\ a)/lla ta\ a)kro/drua pkb</G>8. 930 b26 (cf <G>o)pw/ra, oi(_on su_ka
kai\ ta\ toiau_ta</G> b20). <G>e(/sma o( au)xh\n tou_ karpou_ tw_n a)kro-
dru/wn</G> f 254. 1525 a3, 9.
<P><G>a)kroqw/rac. oi( a)kroqw/rakes</G>, opp <G>oi( sfo/dra mequ/ontes pg</G>2.
871 a9. 27. 875 a29.
<P><G>a)krokw/lion pkg</G>40. 935 b38.
<P><G>a)kro/nuxoi a)/nemoi mb</G>8. 367 b26. &mdash; <G>a)kro/nuxon</G> adverb <G>pks</G>
18. 942 a23.
<P><G>a)kro/polis r</G>9. 1429 b21. <G>h(</G> (<G>e)n *)aqh/nais</G>) <G>a)kro/polis *rb</G>23.
1400 a33, <G>k</G>6. 399 b34. <G>ob</G>1347 a15, f 374. 1540 b3. 402.
1545 a31. <G>a/kro/polis o)ligarxiko\n kai\ monarxiko/n *ph</G>11. 1330
b19. &mdash; metaph <G>w(/sper a)kro/polis tou_ sw/matos *zmg</G>7. 670
a26. <G>a)kro/polis swthri/as r</G>1. 1421 a1.
<P><G>a)kroposqi/a, koino\n de/rmatos kai\ bala/nou *zia</G>13. 493 a29. <G>dia\</G>
<P N=29>
<H><G>a)/kros</G></H>
<G>ti/ ou) sumfu/etai *zmb</G>13. 657 b6. (praeputium penis).
<P><G>a)/kros, a, on, to\ a)/kron. a)/kra</G>, i e <G>ta\ ma/lista e)nanti/a</G>, opp
<G>ta\ me/sa, ta\ a)na\ me/son, ta\ metacu/</G> K10. 12 a23. <G>td</G>3.
123 b25, 124 a7, 8. <G>*fd</G>11. 219 a27. <G>e</G>1. 224 b32 (cf b29,
33). 5. 229 b20. <G>z</G>4. 234 b19. <G>*gb</G>3. 330 b33. 5. 332 b7. 8.
335 a8. <G>yb</G>11. 424 a7. <G>*pd</G>9. 1294 b18. <G>to\ me/son a)mfo-
te/rwn mete/xei tw_n a)/krwn *zmg</G>1. 661 b11. <G>a)mfote/rwn tw_n
a)/krwn to\ me/son e)/sxaton *zk</G>9. 702 b17. ita lineae puncta
extrema <G>th_s eu)qei/as tw_n e)nto\s tw_n a)/krwn o(tiou_n shmei_on du-
na/mei e)sti\ me/son *fq</G>8. 262 a23. <G>h( *z</G> (int <G>grammh/</G>) <G>a)/kra, to\
*z a)/kron *fq</G>8. 262 b12, 19. <G>a(/ptesqai le/getai w(_n ta\ a)/kra
a(/ma *fe</G>3. 226 b23. <G>*mk</G>12. 1068 b27. <G>cu/la a)p) a)/krou fe/-
rein h)/ kata\ to\ me/son mx</G>26. 857 a5. <G>tou_ poluagki/strou to\
a)/kron *zid</G>7. 532 b26. <G>e)p) a)/krw( tw_| de/ndrw( *zu</G>33. 619 b15.
<G>e)p) a)/krois toi_s pto/rqois *zmd</G>10. 687 a1. <G>ai( ai)_ges tw_n a)/krwn
a(pto/menai mo/non *ziq</G>10. 596 a15. <G>tw_n a)nqw_n ta\ a)/kra x</G>5.
796 b29. <G>ta\ a)/kra tw_n futw_n ftb</G>1. 822 b17. <G>glw_tta a)/kra
*zib</G>17. 508 a25. <G>oi( th\n r(i_na a)/kran paxei_an e)/xontes f</G>6. 811
a28. <G>e)p) a)/kras th_s kardi/as *zib</G>17. 507 a9. <G>e)p) a)/krou tw_n
kera/twn *zig</G>9. 517 a22. <G>e)p) a)/krwn tw_n pterugi/wn *zu</G>13.
615 b29. <G>e)p) a)/krou tou_ w)|ou_ *zgg</G>3. 754 b9. <G>peri\ a)/kran th\n
th_s ke/rkou pro/sfusin *zib</G>11. 503 b13. <G>ta\ trixw/mata leu-
kai/netai e)p) a)/krou *zga</G>5. 785 a35. <G>ta\ pterw/mata pro\s toi_s
a)/krois canqo/tera x</G>6. 798 a5, 10. <G>o( o)/nuc e)p) a)/krou</G> (<G>tw_n
daktu/lwn</G>) <G>*zia</G>15. 494 a15. cf <G>b</G>1. 499 a27. <G>e)pika/mptein to\n
da/ktulon a)p) a)/krou *zie</G>30. 556 b17. <G>to\ a)/kron th_s xeiro/s
*zk</G>8. 702 b3. <G>ta\ a)/kra</G> (<G>tw_n podw_n</G>) <G>*zid</G>2. 525 b19. (<G>po/des</G>)
<G>e)p) a)/krou, e)c a)/krou *zib</G>8. 502 b9. <G>d</G>2. 526 a14, 17, 20, b7.
<G>e</G>32. 557 b15. <G>plekta/nh e)c a)/krou dikro/a *zid</G>1. 524 a6. <G>ta\
a)/kra tw_n pterugi/wn *zu</G>13. 615 b29. <G>ta\ a)/kra tou_ r(u/gxous
*zmg</G>1. 662 b15. <G>to\ a)/kron th_s glw/tths *zia</G>11. 492 b28
(opp <G>to\ platu/</G>). <G>*zmb</G>11. 660b8. <G>heg</G>2. 1231 a13. <G>glw_tta
e)p) a)/krou trixw/dhs *zmd</G>11. 691 a7. <G>to\ a)/kron th_s kardi/as
*zia</G>19. 496 a19. <G>b</G>17. 507 a5. <G>*zmg</G>4. 666 b1, <G>tou_ ai)doi/ou kai\
tw_n u(sterw_n *zia</G>13. 493 a26. <G>g</G>1. 510 b18, <G>tou_ w)|ou_ *ziz</G>10.
564 b31. 13. 567 b28. <G>*zgg</G>2. 752b12. 3. 754b14, <G>tou_ ke/rkou
*zie</G>17. 549 a33. <G>e)pi\ to\ a)/kron</G> (usque ad extremam partem
corporis) <G>e(lqw\n o( o)/fis *ziq</G>4. 594 a18. &mdash; in enunciationi-
bus <G>su/ndesmos ti/qetai kai\ e)pi\ tw_n a)/krwn kai\ e)pi\ tou_ me/sou
po</G>20. 1457 a2. &mdash; in civitate <G>a)/kroi</G> i q <G>plou/sioi</G> et <G>pe/nhtes</G>,
opp <G>me/soi *pd</G>12. 1296 b39. in doctrina morali <G>a)/kroi</G> di-
cuntur <G>o( u(perba/llwn</G> et <G>o( e)llei/pwn</G>, opp <G>o( me/sos *hb</G> 7.
1107 b31, 1108 a7. 8. 1108 b24. <G>d</G>10. 1125 b25. <G>ai( a)/krai
diaqe/seis *hb</G>8. 1108 b14. (his cf <G>a)/n lhfqh_ ta\ a)/kra e(ka-
te/rwn</G> &lt;i e <G>tou_ te a)/rrenos kai\ tou_ qh/leos&gt;, h(_ to\ me\n poihtiko\n
kai\ kinou_n, to\ de\ paqhtiko\n kai\ kinou/menon, ou)k e)/stin e)k tou/twn
to\ gigno/menon e(/n *zga</G>21. 729 b14). <G>h( a)diki/a tw_n a)/krwn e)sti/
*he</G>9. 1134 a1. <G>ta\ a)/kra kai\ e(antoi_s kai\ tw_| me/sw| a)nti/keitai, e)nan-
tiw/tera e(autoi_s h)\ tw_| me/sw| *hb</G>8. <G>e)nantiw/teron toi_s a)/krois
ta\ me/sa h)/ e)kei_na a)llh/lois heg</G> 7. 1234 a34. <G>tw_| mege/qei
a)/kros, tw_( de\ w(s dei_ me/sos *hd</G> 7. 1123 b14. <G>to\ me/son ei)_nai/
pws a)/kron *hb</G>6. 1107 a23. &mdash; <G>a)/kra</G> termini proportionis
<G>*he</G>8. 1133 b2. &mdash; <G>a)/kra</G> terminus maior et minor syllogismi
<G>*aa</G>4. 25 b34, 36. 31. 46 b22. <G>*mz</G>6. 1031 a25, 26. (<G>oi( a)/kroi
*ad</G>12. 95 b40, <G>oi( o(/roi</G> Wz). ac terminus maior dicitur <G>to\
prw_ton tw_n a)/krwn *aa</G>31. 46 b2, <G>to\ mei_zon a)/kron *aa</G>4. 26
a18-22 Wz, <G>to\ a)/kron *aa</G>38. 49 a26, 37. <G>b</G>8. 59 b2. 23.
68 b34, 35, 38. <G>d</G>17. 99 a4 (cf a22); terminus minor <G>to\
e)/sxaton a)/kron *ab</G>8. 59 b29, <G>to\ e)/latton a)/kron *aa</G>4. 26 a18-
22, <G>to\ a)/kron *aa</G>36. 48 a41, b26. <G>b</G>24. 69 a13, 18 Wz. &mdash;
<G>ta\ a)/kra</G> termini medii in secunda ac tertia figura syllogismo-
<H><G>a)/kuros</G></H>
rum <G>*ab</G>27. 70 b4 Wz. 23. 68b26 (cfa22). <G>to\ pro\s tw_( mei/zoni,
e)la/ttoni a)/krw)</G> i e propositio maior, minor <G>*aa</G>4. 26 b1, 2. &mdash;
<G>a)kro/tatos. a)krota/th korufh_</G> (Hom A 499) <G>k</G>6. 397 b26.
<G>to\ prw_ton kai\ a)kro/taton *oa</G>9. 279 a33. <G>a)kro/tatai a)ti/ai *mg</G>1.
1003 a26. <G>*fb</G>3. 195 b22. <G>te/los a)kro/taton, a)kro/taton tw_n
praktw_n a)gaqw_n, ai(retw/taton ou(_ tuxei_n e)/stin a)krota/tou *ha</G>2.
1095 a16. <G>*ph</G>2. 1325 a7. 14. 1333 a30. <G>a)krota/th do/ca *mg</G>5.
1010 a10. <G>a)krota/th politei/a</G>, opp <G>koinh/ *pd</G> 1. 1288 b35.
<G>a)krota/thn e)/xei qe/an *fd</G> 2. 209 b20. <G>u(ste/rai a)kro/tatai</G> (i e
<G>ma/lista yuxrai/</G>?) <G>*zk</G>7. 638 b6. &mdash; <G>a)/krws tou_ me/sou tuxei_n
*hb</G> 9. 1109 a34. <G>oi( a)(krws qermanqe/ntes f</G>6. 812 a24. &mdash;
<G>a)kro/qen. r(i\s a)kro/qen paxei_a f</G>6. 811 a29.
<P><G>a)krosth/qion to\ a)po\ tou_ o)mfalou_ pro\s to\ a)krosth/qion, to\
a)po\ tou_ a)krosthqi/ou pro\s to\n tra/xhlon f</G>6. 810 b17.
<P><G>a)kro/ths</G>, opp <G>meso/ths *hb</G>6. 1107 a8. &mdash; <G>e(/lkein to\ ga/la ei)s
ta\s a)kro/thtas ftb</G>9. 829 a10. &mdash; <G>h( a)kro/ths tou_ paro/ntos
lo/gou e)sti\ diori/sasqai fta</G>3. 818 a36.
<P><G>a)/krouloi tri/xes f</G>6. 812 b33.
<P><G>a)kroxeipi/zesqai *hg</G>2. 1111 a15.
<P><G>a)kroxoli/a pikri/a baruqumi/a, e)/dh o(rgilo/thtos ar</G>6. 1251 a3.
<P><G>a)kro/xoloi</G>, def <G>*hd</G>11. 1126 a18.
<P><G>a)krwmi/a. zw_)a tetra/poda xai/thn e)/xonta e)n tw_| pranei_ tou_
au)xe/nos a)po\ th_s kefalh_s me/xri th_s a)krwmi/as</G> (<G>w(/sper i(/p-
pos, o)reu/s, bo/nasos</G>), <G>e)pi\ th_| a)krwmi/a|</G> (<G>i(ppe/lafos</G>), <G>a)po\ th_s
kefalh_s e)pi\ th\n a)krwmi/an</G> (<G>pa/rdion</G>) <G>*zib</G>1. 498 b30 sqq. <G>i</G>45.
630 a24. <G>a)/rktos tw_| sto/mati th\n a)krwmi/an dakou_sa kata-
ba/llei to\n tau_ron *ziq</G>5. 594 b14.
<P><G>a)krw/mion. ta\ a)krw/mia. xai/thn e/pi\ tw_n a)krwmi/wn e)/xousi bo/es
tine\s kai\ ka/mhloi *ziq</G>28. 606 a16.
<P><G>a)krwth/rion. a)krwth/ria</G> montium, <G>to\n klu/dwna prosba/llein
pro\s a)mfo/tera ta\ a)krwth/ria q</G>130. 843 a4. omnino partes
extremae, <G>h( ku/lic kolobo/s, a)\n truphqh_ to\ ou)_s h)\ a)krw/th-
rio/n ti *md</G> 27. 1024 a25, imprimis corporis animalium par-
tes extremae, <G>xei_res, po/des, da/ktuloi *zig</G>12. 519 a21. <G>*zgd</G>4.
772 b17, 36. <G>ph</G>5. 887 b26. <G>*md</G>27. 1024, a26, <G>a)krwth/ria</G>
i q <G>tw_n daktu/lwn ta\ a)/kra *zmd</G> 10. 687 b24, 690 b9. <G>a)krw-
th/ria i)sxuro/tera, liparw/tera, eu)ektikw/tera f</G>2. 806 b33.
<G>a)krwth/ria mega/la, i)sxura/, a)sqenh_, e)gkrath_, ti/nwn th_s yu-
xh_s paqhma/twn shmei_a/ e)stin *ab</G>27. 70 b17, 35. <G>f</G>3. 807
a33, b8, 808 a22. &mdash; ossium extremae partes, <G>xo/ndroi ei)si\
peri\ e)/nia a)krwth/ria tw_n o)stw_n *zig</G>8. 517 a4.
<P><G>a)kth\ stenopo/ros</G> (apud Lycophronem cf h v) <G>*rg</G>3. 1405 b36.
<G>th\n a)kth\n tau/thn th_s *eu)rw/phs *)itali/an tou)/noma labei_n
*ph</G>10. 1329 b11. <G>peri\ ta\s a)kta/s, pro\s tai_s a)ktai_s *zie</G>15.
547 a10. 16. 548 b28. <G>oi)kei_n peri\ qa/lattan kai\ a)kta/s *zu</G>32.
619 a6. <G>diashmh/nasqai tai_s a)ktai_s *zie</G>17. 549 b18.
<P><G>a)kti/s. a)kti/nessin</G> (Emped 225) <G>ai</G>2. 437 b31. <G>o( kw_nos o( a)po\
tou_ h(li/ou sumba/llei ta\s a)kti_nas ma</G>8. 345 b6. <G>e)mperilam-
banome/nwn tw_n tou_ h(li/ou a)kti/nwn mb</G>9. 369 b14. <G>h(_ e)palla/t-
tousin ai( a)kti_nes kai\ poiou_si skia/n mg</G>4. 374 b4. <G>lh/(gousi dia\ to\
sxi/zesqai ei)s a)xane\s ai( a)kti_nes ma</G>3. 340 a32. <G>a)kti_nes a)na-
klw/menai ma</G>3. 340 a29. 12. 348 a17. <G>x</G>1. 791 b1. <G>cu/smata,
a(\ fai/netai e)n tai_s dia\ tw_n quri/dwn a)kti_sin ya</G>2. 404 a4.
<G>pie</G>13. 913 a10. <G>nukto\s a)pelhlu/qasin e)k tou_ a)e/ros ai( a)kti_-
nes, sw/mata o)/nta pia</G>33. 903 a15.
<P><G>*)/aktoros ui(o\s *poda/rkhs</G> f 596. 1576 a33.
<P><G>a)/kulos. u(_s piai/netai a)ku/lois *ziq</G>6. 595 a29 (glans Quercus
Ilicis).
<P><G>a)/kumos to/pos pkg</G>4. 931 b31.
<P><G>a)/kuros. ai( u(/sterai sunqh_kai ku/riai, a)/kuroi d) ai( pro/terai
*pa</G>15. 1376 b27, 12. <G>a)/kura yhfi/smata *hh</G>10, 1151 b15.
<P N=30>
<H><G>a(kwlu/tws</G></H>
<G>o( me\n a)mforeu\s ku/rios h)_n, o( de\ a)/kuros</G> f 426. 1548 b33, 40.
<G>poiei_n tou\s fau/lous no/mous a)kou/rous r</G>37. 1443 b28. <G>a)/kuron to\
tou_ qh/leos bouleutiko/n *pa</G>13. 1260 a13. &mdash; <G>tw_n pleonazo/n-
twn</G> (<G>ai)doi/wn</G>) <G>to\ me\n ku/rion to\ d) a)/kuron *zgd</G> 4. 772 b28,
<G>ai( tw_n a)kuro/terwn peri/odoi a)kolouqou_si tai_s tw_n kuriwte/rwn
*zgd</G>9. 778 a1.
<P><G>a)kwlu/tws xwrei_n k</G>7. 401 b10.
<P><G>a(/kwn. politei/an bi/a( kate/xein a)ko/ntwn *pe</G>4. 1304 b12. <G>ta\
trau/mata luphra\ kai\ a)/konti e)/stai *hg</G>12. 1117 b8. dist <G>ou)x
e(kw/n *hg</G>2. 1110 b21. <G>to\ *)empedokle/ous ei)s *)apo/llwna pro-
oi/mion a)/kousa kate/kausen a)delfh/</G> f 59. 1485 b14. &mdash; <G>a)/kwn</G>
passive <G>*rb</G>6. 1384 a20.
<P><G>a)lazonei/a</G>, def <G>*hb</G>7. 1108 a21. <G>heb</G>3. 1221 a6. <G>hma</G>33. 1193
a28. <G>peri\ a)lazonei/as *hd</G>13. <G>a(kolouqei_ th_| a(diki/a| a)lazonei/a
ar</G>7. 1251 b2. <G>di) a)lazonei/an *ra</G>2. 1356 a29.
<P><G>a)lazoneu/esqai *hd</G>13. 1127 b17, 21. <G>oa</G>4. 1344 a19.
<P><G>a)lazoniko\n h( u(perbolh\ kai\ <*> li/an e)/lleiyis *hd</G>13. 1127 b29.
<P><G>a)lazw/n</G>, def <G>*hb</G> 7. 1108 a22. <G>d</G>13. 1127 a21. <G>heb</G>3. 1221
a24. <G>g</G>7. 1234 a2. <G>hma</G>33. 1193 a29. <G>ou)k e)n th_( duna/mei o(
a)lazw/n, a)ll) e)n th_( proaire/sei *hd</G>13. 1127 b14. <G>a)lazw/n</G>,
syn <G>prospoihtiko\s a)ndrei/as *hg</G>10. 1115 b29.
<P><G>a)lamph/s</G>, opp <G>sti/lbwn x</G>3. 793 a12. <G>o)mma/tion a)lampe/s f</G>3.
807 b35.
<P><G>a(/las, to\ q</G>138. 844 b16. <G>ftb</G>2. 824 a37.
<P><G>a)la_to</G> (Hom Z201) <G>pl</G>1. 953 a24.
<P><G>a(latopwli/a tw_n a(lw_n ob</G>1346 b21.
<P><G>*)/albion, nh_sos *bretanikh/ k</G>3. 393 b12.
<P><G>a)lgei_n. a)lgou_nti sunalgei_n heh</G>6. 1240 a33. <G>oi( a)lgou_ntes a)na-
bow_sin pkz</G>9. 948 b21. <G>o(/tan a)lgh/swsin ai( ka/mhloi *zib</G>1.
499 a30. <G>a)lgei_n tou\s po/das, tou\s w)/mous *ziq</G>7. 595 b14. 26.
605 b1.
<P><G>a)lgeino/s. a)lgeino/teros pq</G>8. 890 a37, 39.
<P><G>a)lghdw/n</G>, def <G>tz</G>6. 145 b2, 13. <G>poiei_sqai ki/nhsin met) a)lgh-
do/nos an</G>20. 479 b28. <G>u(p) a)lghdo/nos kai\ qumou_, di) a)lghdo/nos
kai\ qumou_ e(celau/nesqai pro\s to\n ki/ndunon *hg</G>11. 1116 b34,
1117 a3.<*>
<P><G>a)lgh/mata peri\ to\n nw_ton, peri\ tou\s o)/rxeis *zig</G>3. 512b18, 25.
<P><G>a)/lgos. a)/lgesi</G> (Hom <G>o</G>400) <G>*ra</G>11. 1370 b5.
<P><G>a)le/a *zgg|</G>11. 761 b8. <G>*zie</G>8. 542 a28 al (<G>a(le/a pa</G>9. 860 a14).
coni <G>pnigos, qermo/ths *me</G>2. 1026 b34. <G>ma</G>3. 341 a19. opp
<G>yu_xos ma</G>10. 347 a20. <G>*ziq</G>13. 598 a1. <G>*hh</G>6. 1148 a8. <G>a)le/a
h( ginome/nh u(po\ tou_ perie/xesqai</G> sim <G>*zmb</G>6. 652 a8. <G>d</G>10. 686
a10. <G>pb</G>30. 869 a32. <G>a)le/ai kai\ yu/xh heg</G>1. 1229 b5. <G>pe</G>40.
885 a19. <G>e)n tai_s a)le/ais ma</G>12. 348 b4. <G>d</G>1. 379 a27. <G>an</G>4.
472 a31. <G>*zgg</G>2. 753 a23. <G>pkg</G>9. 932 b19. <G>ke</G>16. 939 b9.
<G>a)le/a pollh/ pa</G>20. 861 b24. <G>b</G>30. 869 a38. <G>a)le/a i)sxu/ousa
*ziz</G>16. 570 a23. <G>dei_ mhd) a)le/an ei_nai sfo/dra *zie</G>16. 548
b26. <G>ponei_n tai_s a)le/ais *zid</G>6. 531 b16.
<P><G>a)lea/zein. a)lea/zontes polla/kis a)napne/ousin an</G>4. 472 b4. <G>qe/rmh,
h(\ poih/sei a)lea/zein pa</G>39, 863 b22. <G>e</G>38. 884 b39.
<P><G>a)leai/nein</G> intr <G>*zmb</G>10. 656 a22. <G>ps</G>3. 885 b27.
<P><G>a)legi/zein, e(\n d) a)legi/zei</G> (Mus 2) <G>*ziz</G> 6. 563 a19.
<P><G>a)leei/nein</G> (Hom <G>*l</G> 542) <G>*rb</G>9. 1387 a34. (Hom Z 202) <G>pl</G>1.
953 a25.
<P><G>a)leeino/s</G>, opp <G>yuxro/s ma</G>12. 348 b4. <G>a)leeinoi\ to/poi</G> sim, syn
<G>qermoi/</G>, opp <G>yuxroi/, xeimerinoi/ mk</G>5. 466 b17, 20. <G>ma</G>10. 347
a21. 12. 348 a19, 349 a4. <G>pid</G> 13. 910 a6. <G>e)n toi_s a)leeino-
ta/tois *zia</G>5. 490 a24. <G>a)leeino\n pneu_ma, u(/dwr, qa/latta mb</G>3.
358 a30. 6. 364 a23. <G>*zib</G>10. 503 a13. <G>pkg</G>9. 932 b20. <G>ke</G>21.
939 b33. <G>a)leeinai\</G> (<G>a)leeino/terai</G>) <G>w(_rai, h(me/rai, nu/ktes ma</G>10.
347 a21. 12. 348 b6, 9, 349 a4. <G>*zgb</G>8. 748 a29. <G>pks</G>11.
<H><G>a(lektruw/n</G></H>
941 a33. <G>a)leeinai_s h(me/rais *zie</G>12. 544 a20. <G>ai( stenoxwri/ai
a)leeino/terai pke</G>19. 939 b24. <G>e)n a)ggei/ois a)leeinoi_s *ziz</G>2. 559
b5. <G>e)sqh\s a)leeinh/ *pb</G>8. 1267 b26.
<P><G>a)lei/antos trofh/ *zmg</G>14. 674 b28.
<P><G>a)lei/mmati i)a_sqai tou\s ko/pous pa</G>39. 863 b20. <G>e</G>38. 884 b37.
<P><G>a)lei_n. fri/ttousin o)/nou li/qon a)lou_ntos ple</G>3. 964 b38. <G>fri/ttein
poiei_ li/qos a)lou/menos pz</G>5. 886 b11. <G>si_tos a)lhles me/nos ob</G>
1350 b9.
<P><G>a)lei/pths *hb</G>5. 1106 b1.
<P><G>a)lei/fein e)lai/w(, khrw_|, pi/ssh| *zih</G>3. 583 a23. <G>q</G>7. 595 b14.
23. 604 a16. <G>stleggi/smata, a(\ e)poiou_nto a)leifo/menoi q</G>105.
839 b26. <G>oi( a)lhlimme/noi plb</G>11. 961 a28.
<P><G>a)/leiyis. h( a)/leiyis h( tou_ u)/datos kai\ tou_ e)lai/ou mignume/nwn
*zge</G>5. 785 a30. <G>tau)to\n poiei_ h( e)n tw_| i(mati/w| i)/disis kai\ h( ei)s
to\ i(ma/tion a)/leiyis plh</G>3. 966 b39.
<P><G>a)lektori/s</G>, avis, <G>to\ tw_n a)lektori/dwn ge/nos h(/meron</G> (<G>oi( a)/r-
renes kai\ ai( qh/leiai tw_n a)lektori/dwn</G>) <G>*zie</G>13. 544 a32. eius
<G>me/geqos *zu</G>9. 614 b10. 26. 617 b24. refertur inter <G>ta\ bare/a
kai\ mh\ pthtika/, e)pi/geia, konistika/ *zgg</G>1. 749 b13. <G>*zu</G>49 B.
633 b1. varietas quaedam <G>ai( *)adrianikai\ a)lektori/des *ziz</G>1.
558 b16. <G>*zgg</G>1. 749 b29 cf h v. &mdash; <G>ai) a)lektori/des pw_s
polu/gonoi, o)xeutikai/, dia\ ti/, e)/niai h)/o\h polutokh/sasai li/an
a)pe/qanon *ziz</G>1. 558 b27. <G>*zgg</G>1. 749 b13, 19. <G>po/son tou_ e)ni-
autou_ xro/non, posa/kis th_s h(me/ras ti/ktousin *zie</G>13. 544 a32.
<G>z</G>1. 558 b13, 20. <G>q</G>128. 842 b31. <G>tw_n a)lektori/dwn ai( neot-
ti/des pw_s ti/ktousin *ziz</G>2. 560 b3. <G>pw_s fanera\ o(/tan o(xeu-
qh_nai de/htai *zik</G>6. 637 b7. <G>ai( a)lektori/des e)pw|a/zousai xa-
lepai/ pi</G>35. 894 b17. <G>e)pi\ perdi/kwn kai\ a)lektori/dwn w)_ptai
mi/gnusqai pro\s a)llh/lous kai\ ta\ e)/kgona go/nima *zgb</G>7. 746
b2, 12. &mdash; <G>a)lektori/dos w)|o\n suni/statai kai\ teleiou_tai e)n de/x)
h(me/rais *ziz</G>2. 560 b19. <G>h( ge/nesis h( e)k tou_ w)|ou_</G> descr <G>*ziz</G>3.
561 a6 - 562 a21. <G>e)n po/sais h(me/rais ai( a)lektori/des e)kle/pousin
*ziz</G> 2. 560 a1. <G>e)/nia w)|a\ malaka\ ti/ktousin ai( a)lektori/des
*ziz</G> 2. 559 a15. <G>a)lektori/dwn neotti/dwn w)|a\ u(phne/mia, geno/-
mena a)/neu o)xei/as *ziz</G>2. 559 b23, 28. <G>*zgg</G>1. 751 a12. <G>pw_s
e)pw|a/zei kai\ e)ktre/fei</G> f 270. 1527 a3. 274. 1527b 11. <G>a)lekto-
ri/sin u(potiqe/asi tw_n taw_n ta\ w)|a\ e)pw|a/zein *ziz</G>9. 564 b2. &mdash;
<G>te/rata dia\ ti/ gi/netai e)n toi_s poluto/kois ma_llon kai\ ma/lista
tw_n o)rni/qwn e)n a)lektori/sin *zgd</G>4. 770 a10 sqq. <G>ei)si\n a)lekto-
ri/des ai(\ pa/nta di/duma ti/ktousin *ziz</G>3. 562 a27. &mdash; <G>ai( a)lekto-
ri/des a)napau/ontai u(f) e(auta\s a)go/menai tou\s neottou\s *zu</G>9.
613 b15. <G>pw_s ta\ h)/qh metaba/llousi kata\ ta\s pra/ceis, o(/tan
nikh/swsi tou\s a)/rrenas *zu</G>9. 631 b8. (gallina, poule C S, pha-
sianus gallus fem <I>L</I>, gallus alector St Cr A<G>*zg</G>22, <G>*zi</G> I 77
n 13 Su 137 n 107; de coitu et ovorum incremento A<G>*zg</G>
11, 15).
<P><G>a)lektruw/n</G>, avis. <G>ti\ tw_n a)lektruo/nwn ge/nos a)frodisiastiko/n
*zia</G>1. 488 b4, <G>e)pi/g<*> on, ou) pthtiko/n, ou(k o)cuwpo/n, sxizo/pteron
*zmb</G> 13. 657 b28. <G>*zp</G> 10. 710 a5. eius <G>me/geqos *ziq</G>3. 592
b12. <G>poi/a prosw/pou fu/sis a)nafe/retai e)pi\ tou\s a)lektruo/nas
f</G>6. 811 b2, 812 b12. <G>pw_s h( tou_ pterou_ fu/sis shmei_o/n e)stin
a)ndrei/ou h)\ deilou_ f</G>2. 806 b14. &mdash; <G>i)/dion e)/xei to\n lo/fon *zib</G>12.
504 b11. cf <G>*zp</G>10. 710 a6. eius <G>ka/llaion, plh_ktra *zu</G>49.
631 b10, 12, 28. &mdash; <G>pro/lobon e)/xei pro\ th_s koili/as, ta\s a)po-
fua/das tou_ e)nte/rou *zib</G>17. 508 b27, 509 a20. &mdash; <G>a)/|dousi ma_l-
lon tw_n qhleiw_n *zid</G>9. 536 a31. <G>a)lektruo/nwn fwnh\n a)kou/ein
en</G>3. 462 a24. <G>tou\s traxh/lous e)/xontes makrou\s fqe/ggontai biai/ws
ak</G>800 b24. &mdash; <G>pw_s poiou_ntai to\n sunduasmo/n, pw_s ma/xontai
*zid</G>9. 536 a28. <G>e</G>2. 539 b30. <G>o)xeu/ontai o(/pou e)n toi_s i(eroi_s
a)/neu qhleiw_n a)na/keintai *zu</G>8. 614 a6. <G>peri\ th\n o)xei/an tou\s
o)/rxeis mei/zous e)/xousin *ziz</G>9. 564 b12. &mdash; <G>e)fa/nh h)/dh w)|a\ e)n</G>
<P N=31>
<H><G>a)le/ktwr</G></H>
<G>a)lektruo/ni diairoume/nw) u(po\ to\ u(po/zwma, a(\ e)n te/ratos lo/gw|
tiqe/asin *ziz</G> 2. 559 b18. <G>ta\ gigno/mena e)k mi/cews tw_n mh\
o(mogenw_n, oi(_on pe/rdikos kai\ a)lektruo/nos, te/los a)pobai/nei kata\
to\ qh_lu th\n morfh/n *zgb</G>4. 738 b27 - 36. &mdash; <G>pw_s ta\ h)/qh
metaba/llousin oi( a)lektruo/nes kata\ ta\s pra/ceis: gi/nontai kai\
qhludri/ai tine\s e)k geneth_s *zu</G>49. 631 b13, 17. <G>pw_s e)kte/-
mnontai *zu</G>50. 631 b25. (gallus, coq C S, phasianus gallus
mas <I>L</I> St K Cr A<G>*zi</G> I 77 n 13 Su 137 n 106 M 299).
<P><G>a)le/ktwr</G> i q <G>a)lektruw/n. h\ fa/ssa a)le/ktoros to\ m<*>geqos</G>
f 271. 1527 a17.
<P><G>*)alecameno\s o( *stureu\s h)\ *th/i+os prw_tos e)/graye dialo/gous</G>
f61. 1485 b41, 1486 a11.
<P><G>*)alecandreu\s *kleome/nhs ob</G>1352 a16.
<P><G>*)ale/candros o( *pria/mou *ra</G>6. 1363 a18. <G>b</G>23. 1397 b21, 22,
23, 1399 a3. 24. 1401 b35. <G>g</G>14. 1414 b38. f 142. 1502 a36.
151. 1503 b29, 32. <G>e)n tw_| *)aleca/ndrw|</G> (i e <G>e)n tw_| e)gkwmi/w|
*)aleca/ndrou</G>) <G>*rb</G>23. 1398 a22. 24. 1401 b20 (tribuit hoc Po-
lycrati Sauppe Orat II 223, et ad eandem declamatiouem
refert 1397 b21, 22, 23, 1399 a3, 1401 b35; sed 1399 a3
iure Isocrati vindicat Vhl).
<P><G>*)ale/candros</G> Macedonum rex <G>r</G>1. 1420 a5. <G>k</G>1. 392 a2. <G>ob</G>
1352 a28, b26. f 602. 1579 a19. 612. 1581 a40.
<P><G>*)ale/candros o( *molotto/s</G> f 571. 1572 a7.
<P><G>*)/alecis kai\ *)epeio/s. *)hlei/ou ui(oi/</G> f 595. 1575 a16.
<P><G>a)lepi/dwta ta\ sela/xh *zmd</G>13. 697 a7.
<P><G>*)aleua/dai e)n *lari/ssh *pe</G>6. 1306 a30.
<P><G>*)aleu/as *qettalo/s</G> f 456. 1552 b43. <G>e)pi\ *)aleu/a</G> f 455.
1552 b36.
<P><G>a)/leuron. a)/leura katapa/santes *zu</G>40. 627 b19. <G>tw_n e(fqw_n
a)leu/rwn ai( grai_ai kalou/meuai pi</G>27. 893 b31. <G>to\ a)/leuron
e)lai/ou e)pixeome/nou leuko/teron gi/netai pka</G>1. 927 a11. <G>a)leu/-
rwn</G> et <G>a)lfi/twn</G> natura dist <G>pa</G>37. 863 b2. <G>ka</G>3. 927 a23. 7.
927 b15. 22. 929 b8. 26. 930 a3.
<P><G>a)lew/ra</G>. Bk modo <G>a)lew/ra</G> exhibet, modo <G>a)lewra/</G>, modo <G>a)le-
wrh/. h( peri\ to\ sw_ma a)lew/ra *zmd</G>10. 687 a29. <G>th_s peri\
tou\s i(e/rakas e(/neka a)lew/ras *zu</G>8. 613 b11. <G>to\ o)/strakon toi_s
w)|oi_s a)lew/ra *zgg</G>3. 754 b8. &mdash; <G>a)lewra\n e)/xein *zmd</G>5. 679
b28. &mdash; <G>e)/xei e)n au(toi_s a)lewrh/n *zia</G>1. 488 b10.
<P><G>a)lh/qeia</G> 1. quoniam <G>a)lh/qeia</G> in eo cernitur, ut cogitatio con-
cinat cum natura rerum (cf <G>a)lhqh/s. e(/kaston w(s e)/xei tou_ ei)_nai,
ou(/tw kai\ th_s a)lhqei/as *ma</G>1. 993 b31), nominis usus modo ad
<G>to\ o)\n</G> et <G>th\n ou)si/an</G>, modo ad coguitionem et scientiam vergit.
<G>pro\s to\ pra_gma kai\ th\n a)lh/qeian *fq</G>8. 263 a18. <G>h( a)lh/qeia</G>,
opp <G>ta\ o)/moia *pq</G>5. 1340 a24. <G>kata\ th\n a)lh/qeian</G>, opp <G>mu_-
qos *ziq</G>12. 597 a7. <G>zhtei_n th\n a)lh/qeian kai\ th\n fu/sin th\n
tw_n o)/ntwn *fa</G>8. 191 a25. <G>ei)s e)pi/skeyin tw_n o)/ntwn e)lqo/ntes
kai\ filosofh/santes peri\ th_s a)lhqei/as</G> MA 3. 983 b3 Bz. <G>h(
filosofi/a e)pisth/mh th_s a)lhqei/as *ma</G> 1. 993 b20. <G>filoso-
fei_n, a)pofh/nasqai peri\ th_s a)lhqei/as, h( peri\ th_s a)lhqei/as
qewri/a *ma</G>1. 993 a30, b17. <G>*oa</G>5. 271 b6. <G>g</G>1. 298b13. <G>*ga</G>8.
325 a17. <G>zhtei_n, i)dei_n th\n a)lh/qeian mb</G>3. 356 b17. <G>*fq</G>1.
251 a6. <G>dhlou_n th\n peri\ e(/kaston a)lh/qeian *pg</G>8. 1279 b15.
<G>w(/sper u(p) au)th_s th_s a)lhqei/as a)nagkasqe/ntes *fa</G>5. 188b30.
MA3. 984 b10. <G>a)go/menos u(p) au)th_s th_s a)lhqei/as *zma</G>1.
642 a19. <G>e)/xei e(/kastos oi)kei_o/n ti pro\s a)lh/qeian hea</G>6. 1216
b31. &mdash; <G>do/chs o)rqo/ths a)lhqeia *hz</G>10. 1142 b11. <G>a)lh/qeia kai\
gnw_sis ta</G>11. 104 b2. <G>dokei_ pro\s a)l<*>qeian a)/pasan h( gnw_sis
th_s yuxh_s sumba/llesqai ya</G>1. 402 a5. <G>protima_n th\n a)lh/-
qeian *ha</G>4. 1096 a16. <G>a)mfote/rwn tw_n nohtikw_n mori/wn a)lh/-
qeia to\ e)/rgon: tw_n praktikw_n h( a)lh/qeia o(molo/gws e)/xousa th_
o)re/cei th_) o)rqh_(: h( praktikh\ a)lh/qeia *hz</G>2. 1139 b12, a30, 27.
<H><G>a)lhqh/s</G></H>
<G>h( peri\ ta\ faino/mena a)lh/qeia</G> (i e ea sententia, ex qua sta-
tuunt <G>ta\ faino/mena ei)_nai a)lhqh_</G>) <G>*mg</G>5. 1009 b1. &mdash; <G>th_ a)lh-
qei/a|</G> (i e <G>a)lhqw_s. tw_| o)/nti</G>) <G>*he</G>8. 1133 a27, b19. <G>ob</G>1350 b1,
24. <G>to\ th_ a)lhqei/a| kai\ th_| fu/sei o)\n di/kaion hma</G>34. 1196 b2.
<G>th_| a)lhqei/)a|</G>, opp <G>th_| do/ch| heg</G>2. 1230 b25. <G>th_| a)lhqei/a|, pro\s
a)lh/qeian</G>, syn <G>e)c u(parxo/ntiun</G>, opp <G>e)/ndoca, dial(ektikw_s *ag</G>19.
81 b21. <G>tugxa/nein th_s a)lhqei/as</G>, opp <G>ta\ e)/ndoca *ra</G>1. 1355
a17. <G>ta\ pro\s a)lh/qeian</G>, opp <G>ta\ pro)s do/can, ta\ pro\s no/mon
*ra</G>7. 1365 b1, 6 (<G>tei/nein pro\s a)lh(qeian</G> b15). <G>b</G>4. 1381 b21.
6. 1384 b26. <G>kat) a)lh/qeian tz</G>4. 141 b34. <G>*fq</G>3. 254 a24.
<G>*pg</G>6. 1278 b33. <G>kata\ th\n a)lh/qeian *ra</G>4. 1359 b5. opp <G>yeu-
dw_s *aa</G>29. 45 b10, opp <G>kata\ do/can, pro\s do/can, o\ocasti-
kw_s. fai/nesqai, ai)/sqhsis *aa</G>27. 43 b9. 30. 46 a8, 10. <G>b</G>16.
65 a36. <G>ta</G>10. 104 a32. <G>q</G>3. 162 b32. <G>*ga</G>3. 318 b28, 29.
f 82. 1490 a14. <G>a)lh/qeian dida/skei</G>, opp <G>oi)/esqai poiei_ r</G>15.
1431 b4. <G>do/ceien a)/n e)/xein a)lh/qeian *pg</G>11. 1281 a42. &mdash;
2. <G>a)lh/qeia</G>, def <G>meso/ths a\lazonei/as kai\ ei)rwnei/as *hb</G>7. 1108
a20. <G>d</G>13. <G>hma</G>33. <G>heb</G> 3. 1221 a6. <G>a)kolouqei_ th_| megalo-
yuxi/a| a(plo/ths kai\ a)lh/qeia ar</G>5. 1250 b42, 23.
<P><G>a)lhqeu/ein. o( le/gwn a)lhqeu/sei *mk</G>5. 1062 a25. <G>o( ei)pw\n h)lh/-
qeuke/ ti h)/ e)/yeustai e</G>10. 20 a36. <G>o( u(polamba/nwn</G> sim <G>a)lh-
qeu/ei</G>, opp <G>e)/yeustai, die/yeustai *mg</G>4. 1008 b3. 5. 1009 a14.
<G>q</G>10. 1051 b3. <G>a)lhqeu/ei tis h)\ yeu/o\etai, to\ a)lhqeu/ein h)/ yeu/-
desqai, oi( a)lhqeu/ontes h)\ yeudo/menoi e</G>2. 16 b3, 5. 1. 16 a10.
4. 17 a3. 10. 20 a34. <G>*hd</G> 13, 1127 a19. <G>oi(_s a)lhqeu/ei h( yuxh\
tw_| katafa/nai h)/ a)pofa/nai *hz</G>3. 1139 b15, 13. <G>du/namis kaq)
h(\n a)lhqeu/omen h)/ yeudo/meqa yg</G>3. 428 a4. <G>ta\ a(ei\ a)lhqeu/-
onta, oi(_on e)pisth/mh h)/ nou_s yg</G>3. 428 a17. <G>a)lhqeu/ein e)n oi(_s
mh\ diafe/rei, e)n oi(_s diafe/rei, e)n tai_s o(mologi/ais *hd</G> 13. 1127
a33, b4. <G>ar</G>5. 1250 b18. <G>a)lhqeu/ein peri/ ti *mg</G>5. 1010 a9,
<G>peri/ tinos *mg</G>5. 1010 b25. <G>to\ a)lhqeu/ein au)tw_| kalo\n h)_n, h(
do/ca tou_ a)lhqeu/ein</G> al <G>*hh</G>10. 1151 b20. <G>*ra</G>11. 1371 a10, 14.
<G>b</G>6. 1384 a33. 7. 1384 b24. &mdash; <G>a)lhqeu/esqai</G> (vere dici), <G>a)lh-
qeu/etai</G> (vere dicitur, verum est) <G>e</G>9. 19 a2. 12. 21 b17. <G>*aa</G>4.
26 b15. 5. 27 b21. <G>h( fa/sis, h( a)po/fasis a)lhqeu/setai *mk</G>5.
1062 a24, 34, b7. <G>a)lhqeu/etai/ ti</G> (i e <G>a)lhqw_s kathgorei_tai</G>)
<G>kata/ tinos td</G>1. 121 a20. <G>e</G>5. 134 b35, 135 a21, 34, b1, 3.
<G>z</G>1. 139 a27. <G>*ha</G>11. 1100 a35. <G>*mg</G>5. 1010 a8. 6. 1011 b16.
<G>a)lhqeu/etai/ ti e)pi/ tinos e</G>12. 22 a1, 2. 13. 22 b2. <G>a)lhqeu/se-
tai/ ti kata/ tinos te</G>5. 134 a23, 25, b11. <G>*mk</G>6. 1063 b23.
<G>*ha</G>11. 1100 a35. <G>to\ a)lhqeu/esqai tosautaxw_s, <*>saxw_s ai(
kathgori/ai dih/rhntai *aa</G>37. 49 a6.
<P><G>a)lhqeutiko/s, me/sos a)lazo/nos kai\ ei)/rwnos *hd</G>13 (syn <G>a)lhqh/s
b</G>7. 1108 a20). <G>o( megalo/yuxos a)lhqeutiko/s *hd</G>8. 1124 b30.
<P><G>a)lhqh/s</G>. 1. <G>to\ a)lhqe/s</G>, syn <G>to\ pra_gma *ra</G>7. 1364 b9, 8. &mdash;
<G>to\ le/gein to\ o)/n ei)_nai kai\ to\ mh\ o)\n mh\ ei)_nai a)lhqe/s *mg</G>7.
1011 b27. <G>sumplokh\ nohma/twn e)sti\ to\ a)lhqe\s h)\ yeu_dos
yg</G>8. 432 a11. 6. 430 a27 sqq. <G>e</G>1. 16 a12. <G>to\ w(s a/lhqe\s o)\n
kai\ mh\ o)/n w(s yeu_dos peri\ su/nqesin kai\ diai/resi/n e)sti, to\ de\
su/nolon peri\ merismo\n a)ntifa/sews *me</G>4. 1027 b18, 20, 25.
<G>k</G>8. 1065 a21. <G>to\ a)lhqe\s tw_| e)/stin o)moi/ws ta/ttetai *aa</G>46.
52 a32. <G>*md</G>7. 1017 a31. <G>o(moi/ws oi( lo/goi a)lhqei_s w(/sper ta\
pra/gmata e</G>9. 19 a33. <G>peri\ ta\ a)su/nqeta to\ qigei_n kai\ fa/nai
a)lhqe/s: a)pathqh_nai ga\r ou)k e)/stin *mq</G>10. 1051 b24, 27 Bz.
&mdash; <G>to\ a)lhqe\s kai\ to\ yeu_dos e)n tw_| au)tw_| ge/nei e)sti\ tw_( a)gaqw_|
kai\ kakw_| yg</G>7. 431 b10. <G>fu/sei krei/ttw ta)lhqh_ kai\ ta\ di/kaia
tw_n e)nanti/wn *ra</G>1. 1355 a21, 37. <G>kaq) au(to\ to\ me\n yeu_dos
fau_lon kai\ yekto/n, to\ d) a)lhqe\s kalo\n kai\ e)paineto/n *hd</G> 13.
1127 a29. cf <G>k</G>1. 1172 b4. <G>oi( a)/nqrwpoi pro\s to\ a)lhqe\s pe-
fu/kasin i(kanw_s *ra</G>1. 1355 a16. <G>kata\ to\ a)lhqe\s kri/nontes
*rb</G>14. 1390 a34. <G>kri/nein, i)dei_n, qewrei_n i(kanw_s, diori/zein to\</G>
<P N=32>
<H><G>a)lhqino/s</G></H>
<G>a)lhqe/s, le/gein ta)lhqh_ *pg</G>16. 1287 b2. <G>*ra</G>1. 1354 b10, 1355
a14, 15. 1377 a2. <G>b</G>23. 1398 a33. &mdash; <G>e)pi\ mo/niun tw_n a)nti-
fatikw_s a)ntikeime/nwn a)ei\ to\ me\n a)lhqe\s to\ de\ yeu_dos</G> K10.
13 b2 sqq. <G>dei_ pa_n to\ a)lhqe\s au)to\ e(autw_| ei)_nai o(mologou/-
menon pa/nth *aa</G>32. 47 a8. <G>*ha</G>8. 1098 b11. <G>e)c a)lhqw_n a)lhqh_,
e)k yeudw_n a)lhqh_ sullogi/sasqai *ab</G>2-4. <G>e)c a)lhqw_n ou)k e)/sti
yeu_dos sullogi/sasqai *ab</G>2. 53 b7 sqq. <G>e)c a)lhqw_n dei_ ei)_nai
th\n a)podeiktikh\n e)pisth/mhn *ag</G>2. 71 b21 sqq. <G>pro/tasis o(/lh
a)lhqh/s</G>, cf <G>o(/los. to\ a)lhqe/s</G> i e demonstratio directa <G>*ab</G>14.
63 a1, 4, 6 Wz. &mdash; <G>do/ca a)lhqh/s *pg</G>4. 1277 b28. <G>to\ a)lhqe\s
kai\ to\ ei)wqo\s u(polamba/nesqai *mm</G>2. 1077 a15. <G>a)lhqe/s</G>, opp
<G>a)/topon mb</G>3. 358 a16. <G>a)lhqe/s</G>, dist <G>a(lhqe\s tou/tw| *mg</G>6.
1011 b3. <G>a)lhqe\s me/n, ou) safe\s de/ heh</G>15. 1249 b6. <G>a</G>6. 1216
b32. <G>*hz</G> 1. 1138 b26. <G>a)lhqe/s</G>, opp <G>faino/menon *rb</G>24. 1402
a26. 25. 1402 b23. (Democritus statuit) <G>to\ a)lhqe\s ei)_nai to\
faino/menon ya</G>2. 404 a28. <G>*ga</G>2. 315 b9. <G>a)lhqe/s</G>, dist <G>fai-
no/menon *ra</G>2. 1356 a19. <G>b</G>9. 1387 a26. <G>kata\ to\ a)lhqe/s</G>,
dist <G>kata\ to\n gegramme/non no/mon *ra</G>13. 1374 b1. <G>to\| a)lhqe\s
di/kaion</G>, opp <G>to\ dokou_n, to\ ki/bdhlon *ra</G>15. 1375 b3, 4, 6. <G>e)k
tw_n yeudw_n a)gaqw_n sumbai/nei pote\ a)lhqe\s kako/n *pd</G>12.
1297 a11. &mdash; <G>a)lhqe/s e)stin</G> (<G>h)_n</G>) <G>ei)pei_n e</G>7. 17 b30. 9. 18
b10 sqq. 11. 21 a18. MA8. 989 b7 Bz. <G>g</G>4. 1006 b29. <G>m</G>3.
1077 b33. saepe omisso v <G>e)stin e</G>9. 18 a39. 11. 21 a12. 13.
23 a13. <G>*aa</G>6. 28 b29. 17. 37 a7, 18. <G>tz</G>1. 139 a25. <G>*oa</G>12.
283 b6. <G>*md</G> 9. 1017 b34. <G>d</G>15. 1021 b1. <G>m</G>3. 1077 a31 al.
<G>a)lhqe\s kathgorh_sai *aa</G>38. 49 a16, 32. <G>to\ a)lhqe\s ei)_nai</G> (i e
<G>o(\ ei)_nai a)lhqe/s e)stin</G>) <G>*md</G>12. 1019 b32 Bz. &mdash; <G>kata/ ge to\
a)lhqe/s *pq</G>4. 1338 b34. <G>to\ me\n a)lhqe/s</G> adverbii instar <G>*pd</G>8.
1293 b25. &mdash; <G>a)lhqe/steron kai\ be/ltion *pd</G>3. 1290 a24. <G>a)lh-
qe/staton to\ toi_s u(ste/rois ai)/tion tou_ a)lhqe/sin ei)_nai *ma</G>1.
993 b27. &mdash; 2. cf <G>a)lh/qeia</G> 2. <G>a)lhqh\s kai\ a(plou_s, o(\n kalou_sin
au)qe/kaston heg</G>7. 1233 b38. <G>o( a)lhqh\s me/sos a)lazo/nos kai\ ei)/-
rwnos hma</G>33. 1193 a33. <G>a)podei_cai au(to\n me\n a)lhqh_, to\n de\
e)nanti/on yeudh_ *rg</G>19. 1419 b14. huius usus auctorem Ari-
stotelem esse colligas ex <G>*hb</G>7. 1108 a20 <G>peri\ to\ a)lhqe\s o(
me/sos a)lhqh/s tis kai\ h( meso/ths a)lh/qeia lege/sqw. &mdash; a)lh-
qw_s. ta\ duna/mena poiei_n to\ au(tw_n e)/rgon a)lhqw_s e)sti\n e(/-
kasta</G>, dist <G>o(mwnu/mws md</G> 12. 390 a11. <G>a)lhqw_s ei)pei_n *ag</G>22.
83 a1. <G>w(s a)lhqw_s *pg</G>5. 1277 b34. <G>d</G>1. 1288b27. <G>h</G>1. 1323
a24. <G>*hg</G>4. 1112 a7 (syn <G>o)rqw_s</G>). <G>d</G>7. 1123 b29. <G>e</G>11. 1136
a15. <G>k</G>10. 1179 b15, 23. <G>*rg</G>11. 1412 a21.
<P><G>a)lhqino/s. h( a)lhqinh\ su/nodos tw_n w)|oto/kwn i)xqu/iun o)liga/kis
o(ra_tai *zie</G>5. 541 a31. <G>u(poka/tw tou/twn to\ a)lhqino\n ai(doi_on
*ziz</G>32. 579 b26. <G>o)fqalmoi\ diefqarme/noi, pa/nt) e)/xontes me/rh
tau)ta\ toi_s a)lhqinoi_s *zid</G>8. 533 a7. <G>ta\ gegramme/na dia\ te/-
xnhs tw_n a)lhqinw_n diafe/rei *pg</G>11. 1281 b12. cf <G>q</G>5. 1340 a19.
<G>xalepai/nei o( o)rgizo/menos a)lhqinw/tata po</G>17. 1455 a32. <G>o(/ g)
a)lhqino\s plou_tos *pa</G>8. 1256 b30. <G>to/n g) a)lhqino\n fi/lon *pb</G>21.
1395 a30. <G>eu)labou/menoi a)lhqinh\n dusxe/reian *mn</G>4. 1091 a37.
<G>mh\ r(htorikh_s ei)_nai te/xnhs a)ll) e)mfroneste/ras kai\ ma_llon
a)lhqinh_s *ra</G>4. 1359 b7. <G>a)lhqino\s e)/legxos</G>, opp <G>faino/menos
ti</G>5. 168 a12. 17. 175 b2. <G>a)ristokrati/a ma/lista tw_n a)/llwn
para\ th\n a/lhqinh\n kai\ prw/thn *pd</G>8. 1294 a25. <G>sullogismoi\
e)c a)lhqinw_n tinw_n kai\ prw/twn *ag</G>9. 76 a28. <G>lo/goi a)lhqinw/-
teroi</G>, opp <G>kenw/teroi *hb</G>7. 1107 a31. <G>ka)\n ei) mh/ e)stin</G> (<G>a)lh-
qe/s</G>), <G>a)ll) h)/dh ge/ ti e)sti\ bebaio/teron kai\ a)lhqinw/teron *mg</G>4.
1009 a3. &mdash; <G>a)lhqinw_s. o( a)lhqinw_s dhmotiko/s *pz</G>5. 1320a33.
<P><G>*)alh/i+on</G> (Hom Z 201) <G>pl</G>1. 953 a24.
<P><G>a)lh/ths</G> (Hom <G>r</G> 420. <G>t</G> 76) <G>*hd</G>4. 1122 a27.
<P><G>a)lh_tis, a)_|sma tai_s ai)w/rais prosa|do/menon</G> f 472. 1556 a3,
1555 b41.
<H><G>*)alkibia/dhs</G></H>
<P><G>*)alqhfia\s a)/mpelos</G> f 554. 1569 b35.
<P><G>*)alqh/fios, ei(_s tw_n *)alfei/ou a)pogo/nwn</G> f 554. 1569 b36.
<P><G>a(lia/etos</G>, avis. <G>ge/nos a)etw_n oi( kalou/menoi a(lia/etoi</G> descr, eius
<G>morfh/, bi/os, qh/ra, e)ktrofh\ tw_n te/knwn *ziq</G>3. 593 b23. <G>i</G>32.
619 a4. 34. 620 a1-12. <G>e)k tou_ zeu/gous tw_n a)etw_n qa/teron
tw_n e)ggo/nwn a(lia/etos gi/netai paralla/c, e(/ws a)/n su/zuga
ge/nhtai: e)k de\ a(liae/twn fh/nh gi/netai q</G>60. 835 a1. (aigle
de mer C, aquila marina S, pelecanus aquilus St, falco ha-
liaetos K, aquila albicilla Cr, pandion haliaetus ad <G>*ziq</G> 3
aquila naevia et fort etiam haliaetus albicilla et falco com-
munis ad <G>*zi</G> 32. 34 Su 106 n 30 A<G>*zi</G> I 77 n 1<I>d</I>).
<P><G>a(lia/s. r(u/mhs th_s a(lia/dos yo/fos *zid</G>8. 533 b20.
<P><G>a(liei/a. a)f) a(liei/as zh_n *pa</G>8. 1256 a36. &mdash; <G>th_s qala/tths h(
a(liei/a</G> (i e ius piscandi) <G>ob</G>1346 b20.
<P><G>a(lieu/esqai</G> med, <G>a(lieuome/nwn ou)x a(li/sketai h( a)fu/h *ziz</G>15.
569 b5.
<P><G>a(lieu/s. oi( a(liei_s *pd</G> 4. 1291 b23. <G>oi( a(l. ta\ dele/ata a)po-
ba/llousin pkq</G>2. 950 b1. <G>ta\ di/ktua a)nairou_ntai *ziq</G>19. 602b9.
<G>lamba/nein o)/yon para\ tw_n a(lie/wn</G> f 510. 1561 b24. <G>oi( a(l.
kai\ porfurei_s purroi/ ei)sin plh</G>2. 966 b25. <G>e)mpeirikoi\ a(liei_s
*zid</G> 7. 532 b20. eorum de piscibus observationes <G>*zid</G>8. 533
b29. <G>*zga</G>15. 720 b34. <G>g</G>5. 756 a32.
<P><G>a(lieu/s. ba/traxos o( a(lieu\s kalou/menos</G>, v s <G>ba/traxos</G>.
<P><G>a(lieutiko\s bi/os *pa</G>8. 1256 b2. <G>ka/lamos *zmd</G>12. 693 a23.
<G>to\ a(lieutiko/n</G> collective (<G>ei)_dos dh/mou</G>) <G>*pd</G>4. 1291 b22.
<P><G>a(li/zein</G>, syn <G>a)qroi/zein pkd</G>9, 936 b32. <G>b</G>28. 869 a17.
<P><G>a(li/zein. a)/rtoi h/lisme/noi</G>, opp <G>a)/naloi pka</G>5. 927 a36. <G>a(lizo-
me/nh h( a)fu/h plei/w me/nei xro/non *ziz</G>15. 570 a1. <G>ta\ polla\
a(li/zontes prosfe/rousin *ziq</G>10. 596 a19. &mdash; <G>a(li/zein ta\ pro/-
bata, ta\ boskh/mata q</G>138. 844 b20. <G>*ziz</G>19. 574 a9. <G>q</G>10.
596 a24.
<P><G>*(alikarnasso/s</G> f 515. 1562 a27.
<P><G>a(/lios. o( *)apo/llwn o( a(/lios q</G>107. 840 a20.
<P><G>a(/lis. peri\ me\n tou/twn a(/lis *ha</G>3. 1096 a3. 13. 1102 b11. <G>tw_n
me\n ou)_n toiou/twn a(/lis *hk</G>1. 1172 b7. <G>peri\ me\n tou/twn a(/lis
ta\ ei)rhme/na *zgg</G>6. 757 a13. &mdash; <G>a(/lis e)gw\ dustuxw_n</G> (fort
ex poeta tragico) <G>*hi</G>11. 1171 b18.
<P><G>a(li/skesqai. a)/stu a(lw/|h</G> (Hom I 592) <G>*ra</G>7. 1365 a13. <G>*ba-
bulwni/as e(alwkui/as *pg</G>3. 1276 a29. <G>a(lou_sa *polukri/th</G>
f 518. 1562 b36. <G>a(li/skesqai e(/rkesin *zu</G>26. 617 b24. &mdash;
<G>a(li/skesqai e)pilh/yei, diarroi/a|, nosh/masin u</G>3. 457 a11. <G>*ziq</G>26.
605 a27. <G>pl</G>1. 954 a35. <G>a(li/skesqai u(po\ pleuri/tidos. me/qhs
pg</G>1. 871 a3. 6. 871 b33. f 103. 1494 b28. <G>a(li/skesqai a)po\
fqi/sews, yw/ras pz</G>8. 887 a23. &mdash; <G>ou)x a(li/sketai ta\ ei)ko/ta
yeudomarturiw_n *pa</G>15. 1376 a20. <G>e(a/lws sukofantw_n r</G>37.
1444 a32. <G>oi( ceni/as a(lo/ntes</G> f 451. 1545 a13.
<P><G>*)alkai_os</G> poeta, eius versus afferuntur <G>*pg</G>14. 1285 a7 (fr 37).
<G>*ra</G>9. 1367 a9 (fr 55). <G>e)filonei/kei *pittakw_|</G> f 65. 1486 b34.
<P><G>*)alkai_os. e)ni/khsen</G> (<G>*)aristofa/nhs *ei(rh/nh|</G>) <G>e)pi\ a)/rxontos *)al-
kai/ou</G> (i e Ol 89, 3) f 579. 1573 a24.
<P><G>a)lkh/. pro\s u(gi/eian kai\ a)lkh/n *pq</G>3. 1338 a20. <G>ta\ pro\s a)lkh\n</G>
(<G>dia\ th\n a)lkh\n</G>) <G>o)/rgana</G>, dist <G>pro\s trofh/n *zid</G>11. 538 b15.
<G>*zmb</G>9. 655 b10. 16. 659 b10, 22. <G>g</G>1. 661 b17. <G>*zgg</G>10. 759
b31. <G>e</G>8. 788 b5. <G>a(lkh_s xa/rin *zmg</G>1. 661 b2. 2. 662 b27
(coni syn <G>bohqei/as</G>). <G>h( fu/sis de/dwken a)/llhn a)lkh\n pro\s sw-
thri/an *zmg</G>2. 663 a2. <G>a)ndri/zontai e)n oi(_s e)sti\n a)lkh/ *hg</G>9.
1115 b4.
<P><G>*)alkibia/dhs po</G>9. 1451 b11. <G>pou_ e)teleu/thsin *ziz</G>29. 578 b28.
<G>metepe/myanto *)alkibia/dhn a)po\ *sikeli/as</G> f 403. 1545 a35,
b12. <G>oi( a)p) *)alkibia/dou *rb</G>15. 1390 b29. <G>*)alk</G>., exemplum
<G>megaloyuxi/as *ad</G>13. 97 b18.
<P N=33>
<H><G>*)alkida/mas</G></H>
<P><G>*)alkida/mas *rb</G>23. 1398 b10. <G>*)a. e)n tw_| *messhniakw_| *ra</G>13.
1373 b18. <G>b</G>23. 1397 a11. exempla <G>tou_ yuxrou_ kata\ th\n
le/cin *rg</G>3. 1406 a1, 9, 18 b11. cf Vhl Alcidamas.
<P><G>*)alkime/nhs o( *subari/ths q</G>96. 838 a15, 25.
<P><G>a)/lkimos. oi( e)/xontes ta\ ke/ntra sfh_kes mei/zous kai\ a)/lkimoi
*zu</G>41. 628 b6. <G>zw_|a ta\s o)/yeis a)griw/tera kai\ a)lkimw/tera
*ziq</G>29. 607 a11. <G>pa/lai pot) h)_san a)/lkimoi *milh/sioi</G> f 516.
1562 b5 cf <G>pareimi/a</G>.
<P><G>*)alki/nou a)po/logos *rg</G>16. 1417 a13. <G>po</G>16. 1455 a2. <G>*)alkino/ou
quga/thr *nausika/a</G> f 463. 1554 a33.
<P><G>*)alkmai/wn po</G>13. 1453 a20. 14. 1453 b24. &mdash; <G>*)a, *eu)ripi/dou
*hg</G>1. 1110 a28 (cf fr 70). f 584. 1573 a12. <G>*)a. *)astuda/-
mantos po</G>14. 1453 b33 (Nck fr tr p 603). <G>*)a. *qeode/ktou</G>,
inde versus afferuntur <G>*rb</G>23. 1397 b3 (fr 2).
<P><G>*)alkmai/wn o( *krotwnia/ths</G> MA5. 986 a26. <G>*zih</G>1. 581 a16.
<G>*zgg</G>2. 752 b25. comparatur cum Pythagoreis MA5. 986 a26,
29. <G>ti/ u(pe/labe peri\ yuxh_s ya</G>2. 405 a29 (fort resp <G>ya</G>2. 404
a22 cf Trend p 216), <G>peri\ qana/tou a)nqrw/pwn piz</G>3. 916 a34.
<G>a)napnei_n ta\s ai)_gas kata\ ta\ w)_ta *zia</G>11. 492 a14. compa-
rat <G>th\n h(/bhn tw_| tw_n futw_n a)/nqei, to\ ga/la tw_| e)n toi_s
w)|oi\s leukw_| *zih</G>1. 581 a16. <G>*zgg</G>2. 752 b25.
<P><G>*)alkmaiwni/dai</G> f 357. 1538 b17.
<P><G>*)alkma\n o( poihth\s ti/ni no/sw| diefqa/rh *zie</G>31. 557 a2.
<P><G>a(lkuo/neioi h(me/rai dia\ ti/ kalou_ntai *zie</G>8. 542 b15.
<P><G>*(alkuo/nh, h( *diokle/ous mh/thr *pb</G>12. 1274 a35.
<P><G>a(lkuoni/des h(me/rai *zie</G>8. 542 b6.
<P><G>a(lkuw/n</G>, avis, <G>to\ tw_n a(lkuo/nwn ge/nos pa/rudron</G> descr, eius
<G>e)i/dh du/o *ziq</G>3. 593 b8. <G>spaniw/taton i)dei_n a(lkuo/na *zie</G>9. 541
b22. <G>me/geqos, xrw_ma tou_ sw/matos, tw_n pteru/gwn, tou_ r(u/g-
xous *zu</G>14. 616 a14. 13. 615 b29. <G>pw_s kai\ po/te th\n o)xei/an
poiei_tai kai\ th\n neottia/n, pw_s ti/ktei kai\ e)ktre/fei ta\ neo/ttia,
zh_| i)xquofagou_sa: *zie</G> 8. 542 b4, 12, 16. <G>i</G> 14. 616 a14-34.
<G>h(me/rai a(lkuo/neioi</G> cf <G>a(lkuo/neioi, a(lkuoni/des. w(/ran paidotro/-
fon poiki/las a(lkuo/nos</G> (Simonid fr 12) <G>*zie</G>8. 542 b10. (? CII
409, alcedo hispida et marina St, alcedo <G>*zie</G>8. 9. <G>i</G>13. 14,
sed <G>*ziq</G>3 <G>a)hdo/nwn</G> pro <G>a(lkuo/nwn</G> legit K, alcedo vel fort tur-
dus arundinaceus Cr, alcedo ispida et fort species maior al-
cedinis smyrnensis Su 133 n 98, alcedo ispida <G>*a*zi</G> I 77
n 14).
<P><G>a)lla/</G>, in conclusione demonstrationum apagogicarum, veluti
<G>a)lla\ panti\ u(ph_rxen, a)ll) u(pe/keito tini\ u(pa/rxein *aa</G>29.
45 a31, 33. 5. 27 b19. 6. 28 b20. &mdash; <G>a)lla\</G> in apodosi post
protasin conditionalem a part <G>ei)</G> vel <G>e)a\n</G> exorsam, veluti <G>ei)
mh\ ga\r kata\ tou= pra/gmatos . . , a)lla\ peri\ tou_ h)/qous *ra</G>15.
1376 a28. <G>ka)\n mh\ pro\s tou\s e)ndo/cous, a)lla\ pro\s tous a)/llous
dei_ paraba/llein *ra</G>9. 1368 a25, cf <G>ti</G>24. 179 b15. <G>*ad</G>3. 90
b28. <G>*fg</G>5. 205 b8. <G>e</G>2. 225 a27 (<G>a)ll) o(/mws</G>). <G>*og</G>2. 300 b12.
<G>*gb</G>9. 336 a12. <G>*pg</G>5. 1278 a9. <G>d</G>2. 1289 b16, <G>o(/tan</G> &mdash; <G>a)lla\
*zgd</G>8. 777 a23; <G>ei)</G> (<G>e)a\n</G>) &mdash; <G>a)lla\ . . . ge</G> veluti <G>ei) mh\ pa/nta,
a)lla\ ta/ ge prw_ta kai\ ta\s a)rxa/s ti</G> 11. 172 a19 Wz. 10.
171 a29. <G>*fa</G>7. 190 a15. <G>*pb</G>11. 1273 a7. <G>po</G>13. 1453 a29.
25. 1460 b33 (Vahlen, Rhet p 33). <G>a)lla/ ge</G> non interpo-
sito alio vocabulo <G>oa</G>3. 1343 b25. &mdash; <G>a)lla\ ga/r *fq</G>2. 253
a20. <G>u</G>3. 456 b17. MA8. 989 b21. <G>*pb</G>5. 1264 a36. <G>h</G>1.
1323 b36. <G>r</G>1. 1421 a4. <G>a)lla\ . . . ga\r *pg</G>1. 1275 b13. &mdash;
<G>a)lla\ dh\ *gb</G>7. 334 a25. <G>ftb</G>9. 828 b15. &mdash; <G>a)ll) h)\</G> post
enunciationem negativam vel interrogativam admodum usi-
tatum Aristoteli, veluti K5. 3 b19. <G>*ag</G>6. 74 b17. <G>ta</G>7. 103
a21. <G>b</G>4. 111 b31 (<G>a)/llo h)\</G> Wz). <G>d</G>6. 127 a30. <G>*fq</G>7. 260 b25.
<G>*ga</G>2. 316 a29. <G>*zib</G>1. 497 b35. <G>*hd</G>9. 1125 a1. <G>e</G>4. 1130 a32.
10. 1135 a18. <G>po</G>16. 1455 a5 al; interdum ad significationem
<H><G>a(/llesqai</G></H>
particulae <G>plh\n</G> vel <G>ei) mh\</G> prope accedit, veluti <G>dia\ tou_to ou)
tou_ gewme/trou qewrh_sai ti/ to\ e)nanti/on, a)ll) h)\ e)c u(poqe/sews
*mg</G>2. 1005 a12. cf <G>*ag</G>9. 76 a23. 12. 77 b12. <G>th</G>5. 155 a36.
<G>i</G>11. 172 a4. <G>*od</G>5. 312 b12. <G>yb</G>1. 412 b14. <G>g</G>9. 432 b17.
<G>*zig</G>15. 519 b16. 17. 520 a12. <G>e</G>2. 540 a18. <G>q</G>20. 603 a16.
<G>*hd</G>9. 1124 b24. <G>e</G>13. 1137 a12, 22. <G>*pe</G>6. 1305 b15. <G>*rb</G>6.
1384 a25. <G>ftb</G>3. 825 a15 (Wz ad K 6. 5 b10). <G>ei) d) e)sti\n
o( xro/nos ou(_tos th_s kuh/sews h)\ mh/ e)stin, ou)de/n pw sunu_ptai
me/xri ge tou_ nu_n, a)ll) h)\ o(/ti le/getai mo/non *ziz</G>35. 580 a20.
quin etiam ab <G>a)ll) h)\</G> perinde atque a part <G>plh\n</G> enunciatio
limitativa incipitur, <G>ou)de\ ta\ peri\ th\n kefalh\n e)/oiken i(e/raki,
a)lla\ peristera_| ma=llon: a)ll) h)\ kata\ to\ xrw_ma mo/non
prose/oiken i(e/raki, plh\n tou_ me\n i(e/rakos ta\ poiki/la oi(_on gram-
mai/ ei)si, tou_ de\ ko/kkugos oi(_on stigmai/ *ziz</G>7. 563 b22. ali-
quoties <G>a)lla\</G> usurpatur, ubi <G>a)ll) h)\</G> exspectes, <G>h(de/a d) ou)k
e)/stin, a)lla\ tou/tois kai\ ou(/tw diakeime/nois *hk</G>5. 1176 a22, <G>e)/niai
d) ou)de\ tw_|de</G> (sc <G>ai(retai/ ei)sin</G>) <G>a)lla\ pote\ kai\ o)li/gon xro/non
*hh</G>13. 1152 b30 (Bk suspicatur <G>a)ll) h)\</G> scribendum esse),
<G>e)n ou)demia_| te/xnh| a)ll) e)n r(htorikh_| kai\ e)ristikh_| *rb</G>24. 1402
a27. sed etiam <G>a)ll) h)\</G> legitur, ubi ipsum <G>a)lla\</G> vel sufficit,
<G>h( kaphlikh\ poihtikh\ xrhma/twn, ou) pa/ntws, a)ll: h)\ dia\ xrh-
ma/twn metabolh_s *pa</G>9. 1257 b21, vel requiri videatur, <G>w(/st)
ou) lekte/on tou_ u(po/podos to\ me\n pterwto\n to\ de\ a)/pteron,
e)a/nper le/gh| kalw_s, a)lla\ dia\ to\ a)dunatei_n poih/sei tou_to:
a)ll) h)\ to\ me\n sxizo/poun to\ d) a)/sxiston *mz</G> 12. 1038 a14.
&mdash; <G>a)lla\ mh\n</G> admodum frequens apud Ar, vel ad ordien-
dum alterum dilemmatis alicuius membrum, veluti <G>*mb</G>2. 996
b1, 997 a11, b34. 3. 998 b11, 27, 999 a1. 4. 999 b2, 27,
1001 a29, b19. <G>z</G>3. 1029 a16. 4. 1029 b18 al, vel omnino
ad significandum argumentationis progressum <G>*mq</G>8. 1050 a4,
b6. <G>m</G>5. 1079 b15, 20 ac saepe (Eucken, Ar dic ratio p 8).
<G>a)lla\ mh\n . . ge *mg</G>4. 1007 b29. <G>z</G>13. 1039 a19 al. &mdash; <G>ou)
mh\n a)lla\</G> v s <G>ou). &mdash; a)ll) ou)_n ti</G>10. 170 b38. <G>*fd</G>7. 214 a6.
<G>*mq</G>8. 1050 a2. <G>po</G>25. 1461 a1 (ci Bz Ar St I 99, <G>a)ll) ou)</G>
codd Bk), in apodosi enunciationis conditionalis <G>hea</G>6. 1216
b2. &mdash; <G>a)ll) ou)_n . . ge</G> K8. 11 a2. <G>th</G>3. 153 b10. <G>yg</G>6. 430
b4 (<G>ge</G> om censet Torstr), in apodosi enunciationis conditio-
nalis <G>tz</G>13. 150 a9. <G>hmb</G>8. 1207 b14. <G>a)ll) ou)_n ge k</G>6. 397b12.
<P><G>a)llagh/. h( kata\ to/pon a)llagh/ pn</G>8. 485 a22. &mdash; <G>sumblhta\
dei_ ei)_nai, w(_n e)sti\n a)llagh/ *he</G>8. 1133 a19. <G>poi/a h( a)llagh\
h)_n pri\n to\ no/misma ei)_nai *he</G>8. 1133 b26. <G>a)llagh\ e(kou/sios
*he</G>7. 1132 b13 (cf <G>suna/llagma</G> 5. 1131 a1). <G>a)llagh\</G> con-
ditio <G>th_s koinwni/as *he</G>8. 1133 b15-18, a24, 28. <G>a)llagh\ kai\
summaxi/a, ai( a)llagai\ kai\ h( pro\s a)llh/lous xrh_sis *pg</G>9. 1280
b23, a35. <G>a)llagh/ tinos</G>, dist <G>xrei/a *pa</G>9. 1257 a13, 25. <G>poi-
ei_sqai th\n a)l. *pa</G>9. 1257 a19.
<P><G>a)llaktikai\ koinwni/ai *he</G>8. 1132 b31.
<P><G>a)lla/ttein. a)lla/ssonta diampere/s</G> (Emped 73) <G>*fq</G>1. 251 a2.
&mdash; <G>a)lla/ttesqai *he</G>8. 1133 b1, 8. <G>o( a)llatto/menos tw_| deo-
me/nw| u(podh/matos a)nti\ nomi/smatos *pa</G>9. 1257 a10. &mdash; <G>a)l-
la/ssesqai</G> alternare <G>pke</G>22. 940 a15.
<P><G>a)llaxo/se</G> f 381. 1541 b23.
<P><G>a)llaxou_ fta</G>4. 820 a5.
<P><G>a(/llesqai</G>, cf <G>a(/lsis. ta\ a(llo/mena a)qro/w| panti\ tw_| sw/mati
metaba/llei</G> (dist <G>poreu/esqai</G>), <G>pw_s poiei_tai th\n a(/lsin, poiei_tai
ka/myin e)n tw_| u(pokeime/nw| me/rei tou_ sw/matos *zp</G>3. 705 a5,
12. 8. 708 a29. 9. 709 b7. <G>xalepo\n sunexh_ poiei_sqai th\n me-
tabolh\n a(llo/mena *zp</G>14. 712 a31. <G>dia\ ti/ oi( pe/ntaqloi a(/l-
lontai plei_on e)/<*>ontes tou\s a(lth_ras h)\ mh\ e)/xontes *zp</G>3. 705
a16. <G>pe</G>8. 881 b5. &mdash; (<G>i(/ppwn a)rrwstou/ntwn poda/gra|</G>) <G>o( o)/rxis
a(/lletai o( decio/s *ziq</G>24. 604 a27.
<P N=34>
<H><G>a)llhloktonei_n</G></H>
<P><G>a)llhloktonei_ o( ma/ximes ku/knos</G> f 268. 1526 b34.
<P><G>a)llhlofagei_n. a)llhlofagou_si pa/ntes i)xqu/es *ziq</G>2. 591 a17.
f 299. 1529 a15.
<P><G>a)llhlofa/goi tou_ ge/nous tou_ oi)kei/ou ou)k ei)si\n oi( o)/rniqes *ziq</G>3.
593 b27. <G>i</G>1. 610 a2.
<P><G>a)llh/lwn diafe/rein *pd</G>2. 1289 a34. <G>gi/gnesqai e)c a)llh/lwn
ma</G>3. 339 a37, 340 a17. <G>e)c a)llh/lwn</G> sive <G>di) a)llh/lwn dei/-
knusqai, h( di) a)llh/lwn dei_cis *ab</G>5. 57 b18, 36. 7. 59 a32
cf <G>ku/klw|. &mdash; dia\ ta\s au)ta\s ai)ti/as a)llh/lois mg</G>2. 371 b20.
&mdash; <G>h( ei)s a)/llhla metabolh/ ma</G>1. 338 a23. <G>par) a)/llhla ti/-
qesqai, fai/nesqai *ob</G>6. 289 a8. <G>ta)nanti/a gnwrimw/tata kai\
par) a)/llhla ma_llen gnw/rima</G> sim <G>*rg</G>9. 1410 a21. 2. 1405
a12. 17. 1418 b4. <G>b</G>23. 1400 b27 (<G>par) a)/llhla</G> Bk^{3} recte,
<G>para/llhla</G> Bk, pariter <G>par) a)/llhla</G> pro <G>para/llhla</G> scri-
bendum videtur <G>r</G>24. 1434 b39. 26. 1435 b17. <G>tq</G>14. 163
b4). <G>mg</G>4. 375 a7. <G>h)\ kaq) au(ta\ le/gontes h)\ pro\s a)/llhla
a)ntiparaba/llontes *ra</G>3. 1359 a22. <G>a(plw_s, pro\s a)/llhla
md</G>9. 386 b32. <G>tw_n e(terogenw_n kai\ mh\ u(p) a)/llhla tetag-
me/nwn</G> K3. 1 b16. <G>kwlu/etai h( o)/yis kat) eu)qei_an e)kpi/ptein
dia\ to\ mh\ kat) a)llh/lous ei)_nai tou\s po/rous pia</G>58. 905 a40, b5.
<P><G>a)/lleqi kai\ a)/lloqi mg</G>5. 376 b11.
<P><G>a)lloi_os. a)lloi_ei mete/fun</G> (Emp 376) <G>*mg</G>5. 1009 b20. &mdash;
<G>a)lloi_a gi/netai ta\ me/rh w(/ste mhde\n e)oike/nai tw_| pro/teron
*zgd</G>3. 768 b32. <G>a)lloi/a h( fwnh\ gi/netai a)lloi/ou ginome/nou tou_
kinou_ntos *zgd</G>8. 776 b17. <G>i(/na semno/teros fai/nhtai kai\ ma_llen
a)llei_a spouda/sai</G> f 170. 1506 b2. <G>e)sti\ tina\ au)cano/mena a(\
ou)k a)lloiou_tai, oi(_on to\ tetra/gwnon gnw/monos periteqe/ntos hu)/-
chtai me/n, a)lloio/teron de\ ou)do\n gege/nhtai</G> K14. 15 a31. <G>mue-
lo\s a)lloio/teros, o)do/ntes a)lloio/teroi *zmb</G>6. 652 a18. <G>d</G>5.
678 b18. <G>th\n fwnh\n a)fia_sin a)lloiote/ran h)\ kata\ to\n a)/llon
xro/non *ziz</G> 18. 572 a25. <G>spe/rma a)lloio/teron tou_ ai(/matos</G>, opp
<G>ai(matw_des *zga</G> 19. 726 b6, 9. &mdash; interdum <G>a)lleio/teron h)\</G>
prope i q <G>a)/llo h)/</G>, veluti <G>to\ e)nalla\c sunista/nai kai\ dialu/ein
ou)de\n a)lleio/teron poiei_n e)sti\n h)\ to\ kataskeua/zein a)i/dion *oa</G>
10. 280 a12. <G>mb</G>9. 370 a1. <G>ou)de\n a)lloio/teron w(/sper a)\n ei)</G>
f 150. 1503 b12.
<P><G>a)lleiou_n. to\ a)lloiou/menen a(/pan a)lloiou_tai u(po\ tw_n ai)sqhtw_n
kai\ e)n mo/nois u(pa/rxei tou/tois a)lloi/wsis o(/sa kaq) au(ta\ le/-
getai pa/sxein u(po\ tw_n ai)sqhtw_n *fh</G>3. 245 b3 sqq. <G>ei) me/nei
sa\rc ou)_sa kai\ to\ ti/ e)sti, pa/qos de/ ti u(pa/rxei tw_n kaq)
au(to/, o(\ pro/teron ou)x u(ph_rxen, h)lloi/wtai tou_to *ga</G>5. 321 b4.
(cf <G>o)/ntwn kai\ mh\ h)lloiw me/nwn *ga</G>10. 327 b1). <G>a)lloiou_sqai ou)
kata\ diafora\n</G> (i e <G>kata\ to\ ti/ e)sti</G>) <G>a)lla\ kata\ pa/qos
tz</G>6. 145 a4-12. <G>a)lloiou_sqai tai_s tw_n o(moiomerw_n diaforai_s
*zgb</G>5. 741 b12. <G>h)\ qermaino/menon h)\ glukaino/menon h)\ puknou/-
menon h)\ chraino/ menon h)\ leukaino/menon a)lloiou_sqai/ famen *fh</G>2.
244 b7. <G>ta\ zw_|a a)lloiou_tai fusikh\n a)llei/wsin *zk</G> 11. 703
b11. <G>to\ peponqo\s kai\ h)lloiwme/non o(mwnu/mws prosagoreu/omen
*fh</G>3. 245 b13. &mdash; <G>a(/ma e)sti\ to\ e)/sxaton a)lloiou_n kai\ to\ prw_-
ton a)lloiou/menon, tou_ a)lloioume/nou kai\ tou_ a)lloiou_ntos ou)de\n me-
tacu/ *fh</G>2. 245 a4, 25. <G>to\ a)lloiou_n kai\ h( a)rxh\ th_s kinh/sews
e)n tw_| a)lloioume/nw| *ga</G>5. 321 b7. <G>to\ e)pidou_nai e)k duna/mews
ei)s e)ntele/xeian po/tero/n e)stin a)lloiou_sqai yb</G> 5. 417 b6 (cf
<G>a)lloi/wsis</G>). <G>e)nde/xetai a)qro/on a)lloiou_sqai ai</G>6. 447 a2. &mdash; <G>a)l-
loiwto/s *fg</G>1. 201 a12 al.
<P><G>a)lloi/wsis</G>, def <G>metabolh\</G> (<G>ki/nhsis</G>) <G>kata\ to\
pa/qos *ml</G>2. 1069 b12. <G>n</G>1. 1088 a32. K4. 15 b12, a13. <G>*fe</G>2.
226 a26. <G>h</G>2. 243 a9. <G>*oa</G>3. 270 a27. <G>*ga</G>2. 317 a27. 5. 320
a14. <G>a)lloi/wsi/s e)stin, o(/tan u(pome/nontos tou_ u(pokeime/nou, ai)-
sqhtou_ o)/ntos, metaba/llh| <*>n toi_s au(tou_ pa/qesin, h)\ e)nanti/ois
ou)_sin h)\ metacu/ *ga</G>4. 319 b10, 33. <G>e)n mo/nois u(pa/rxei a)l-</G>
<H><G>a)llo/trios</G></H>
<G>loi/wsis, o(/sa kaq) au(ta\ le/getai pa/sxein u(po\ tw_n ai)sqhtw_n
*fh</G>3. 245 b4 sqq. <G>h( e)n tw_| au)tw_| ei)/dei metabolh\ e)pi\ to\ ma_l-
lon kai\ h(_tton a)lloi/wsi/s e)stin *fe</G>2. 226 b2. <G>a)lloi/wsis</G> dist a
tribus reliquis <G>metabolh_s</G> generibus <G>kat) ou)si/an, kata\ to\
poso/n, kata\ to/pon ya</G>3. 406 a13. K14. 15 a13. <G>*mh</G>2. 1042
a36. <G>l</G>2. 1069 b12. <G>n</G>1. 1088 a32. <G>*fe</G>2. 226 a23-25. <G>h</G>2.
248 a9. <G>*ga</G>5. 320 a14. 2. 317 a27. <G>a)lloi/wsis ti/ diafe/rei
gene/sews *ga</G>4. <G>gi/gnesqai a)lloiw/sei</G>, dist <G>metasxhmati/sei,
prosqe/sei, sunqe/sei, a)faire/sei *fa</G>7. 190 b8. <G>th\n a)lloi/wsin
a)nairei_sqai a)na/gkh toi_s ou(/tw</G> (Emped) <G>le/gousin</G> MA8. 989
a27. <G>kata\ ta\ tw_n a(ptw_n pa/qh toi_s a(ploi_s sw/masin h( a)l-
loi/wsi/s e)stin *gb</G>4. 331 a10. <G>h( ge/nesis tw_n a)retw_n met)
a)lloiw/sews, au)tai\ d) ou)k ei)si\n a)lloiw/seis *fh</G>3. 247 a19.
<G>a)lloi/wsis</G>, syn <G>pa/qos *fh</G>3. 246 a2, 3, (cf 245 b13). 4. 248
a13, 15. <G>tou_ a)lloiwtou_ h(_ a)lloiwto\n e)ntele/xeia a)lloi/wsis
*fg</G>1. 201 a12. <G>h( e)k duna(/mews ei)s e)ntele/xeian e)pi/dosis h)\ ou)k
e)/stin a)lloi/wsis h)\ e(/teron ge/nos a)lloiw/sews yb</G>5. 417 b7.
Trdlbg p 305. &mdash; <G>h( a)lloi/wsis e)c e)nanti/wn tinw_n, ei)s e)nan-
ti/k, e)n toi_s pa/qesin h)\ e)nanti/ois ou)_sin h)\ metacu/ *fz</G>10. 241
a32. <G>q</G>7. 260 a33. <G>*ga</G>4. 319 b10. <G>du/o tro/poi a)lloiw/sews,
h(/ te e)pi\ ta\s sterhtika\s diaqe/seis metabolh\ kai\ h( e)pi\ ta\s
e(/ceis kai\ th\n fu/sin yb</G> 5. 417 b14. <G>a)lloi/wsis ou)d) au)/chsis
ou)de\ genesis ou)k ei)si\n o( malei_s</G> (<G>i)sotaxei_s</G>), <G>fora\ d) e)sti/n
*fd</G>14. 223 b20. <G>h</G>4. 249 a29. <G>gi/gnetai polla/kis a)qro/a h(
a)lloi/wsis *fq</G>3. 253 b25. <G>a</G>3. 186 a15. &mdash; plur <G>a)lloiw/seis
*fh</G>3. 246 a3, b15, 247 a5, 19 al.
<P><G>a)lloiwtiko/s. to\ a)lloiwtiko\n ou)k e)c a)na/gkhs au)chto/n *fq</G>5.
257 a24. <G>pa/qos th_s kata\ du/namin geu/sews a)lloiwtiko\n ei)s
e)ne/rgeikn</G> (cf <G>a)lloi/wsis</G>) <G>ai</G>4. 441 b21.
<P><G>a)/llos. a)/llo</G> def et dist, syn <G>e(/teron</G>, opp <G>tauto/ *mi</G>3. 1054
b15-22 Bz. cf <G>n</G>1. 1087 b26, 30. <G>a)/llos</G> c gen, <G>h( au)th\ me\n
e(auth_, e)kei/nhs d) a)/llh</G> sim <G>ai</G>7. 447 b28. <G>*he</G>15. 1133 a16.
<G>*aa</G>28. 45 a21. <G>ti</G>15. 174 b31 Wz. <G>a)/llon tro/pon a)llh/lwn
*zia</G>1. 487 b19. <G>a)/llos</G>, coni <G>e(/teros</G>: <G>e(te/rwn me\n e)piqumou_sin,
a)/lla de\ bou/lontai</G> sim <G>*hi</G>4. 1166 b8. <G>q</G>7. 1158 a28. <G>mb</G>6.
365 a4. &mdash; <G>a)/llos e)/stin lo/gos *pb</G>9. 1271 a20. <G>a)/llos gi/gne-
tai heh</G>10. 1243 b19. <G>a)/llo kai\ a)/llo gi/gnesqai ma</G>3. 341 a8.
4. 342 a6. <G>b</G>3. 357 b30 (aliter <G>d</G>9. 386 b7). <G>ou)de\n a)/llo plh/n,
para/, h)/ mb</G>2. 354 b11. <G>d</G>12. 390 a5, 6. <G>h)/ ti toiou_ton a)/llo
pa/qos ma</G>8. 345 a18. <G>kai\ ta)_lla ta\ toiau_ta, kai\ o(/sa a)/lla
toiau_ta md</G>12. 390 b22. 3. 384 b33, 335 a6. <G>a)/llo ti</G>; (nonne)
scribendum videtur pro <G>a)ll) o(/ti *mg</G>4. 1044 b16 Bz. &mdash; <G>o(
fi/los a)/llos au)to/s *hi</G>4. 1166 a32. <G>a)/llos *(hraklh_s, a)/llos
e)gw/</G> (cf <G>paroimi/ai</G>) <G>hmb</G>15. 1213 a13. <G>heh</G>12. 1245 a30. &mdash;
<G>a)/llws e)/xein mb</G>8. 365 b29. <G>g</G>4. 373 b32 al. <G>a)/llws kai\ a)/l-
lws e)/xein *fq</G>6. 260 a7. <G>a)/llot) a)/llws kai\ w(s e)/tuxe</G>, opp
<G>tetagme/non *zma</G>1. 641 b20. <G>para\ tau_ta ou)k e)/stin a)/llws
po</G>14. 1453 b36. &mdash; <G>a)/llws</G>, opp <G>to\n au)to\n tro/pon md</G>6. 383
a16. &mdash; <G>kai\ a)/llws a)/topon, kai\ a)/llws e)fa/nh *fb</G>4. 196 b2.
<G>*gb</G>11. 338 a18. <G>a)/llws ou)de\n o)/nta xrh/sima *zmg</G>2. 663 b4.
&mdash; <G>a)/llws te kai\ *ha</G>4. 1096 a15. <G>*pb</G>5. 1263 b18. <G>g</G>15. 1286
b9 al. <G>a)/llws te e)peidh\ kai\ *zig</G>2. 511 b12. &mdash; &lsquo;ceterum, ta-
men&rsquo; <G>e)a\n h(mi/puron h)_|, sfodro\n de\ a)/llws kai\ a)qro/on k</G>4.
395 a23.
<P><G>a)/llote. to\ a)/llot) a)/llws kai\ w(s e)/tuxe</G>, opp <G>to\ tetagme/non
*zma</G>1. 641 b19.
<P><G>a)llo/trios</G> (cf <G>oi)kei_os</G>). <G>oi( pe/nhtes e)piqumou_si tw_n a)llotri/wn
*pd</G>11. 1295 b30. cf <G>*hd</G>1. 1120 a18. <G>qermo/ths a)llotri/a</G>,
opp <G>oi)kei/a, fusikh/ md</G> 1. 379 a18. 3. 331 a24. 11. 389 b1.
<G>*zge</G>6. 786 a12. <G>a)llo/trion th\n fu/sin *zgd</G>7. 776 a6. <G>w(/ristai
toi_s to/pois toi_s t) oi)kei/ois kai\ toi_s a)llotri/ois *oa</G>7. 276 a12.
<P N=35>
<H><G>a(llotrio/ths</G></H>
<G>h( dikaiosu/nh dokei_ a)llo/trion a)gaqo\n ei)_nai *he</G>3. 1130 a3. 10.
1134 b5. <G>fai/netai to\ oi)kei_on a)gaqo\n me/ga, to\ d) a)llo/trion
mikro/n heh</G>4. 1239 a17. <G>a)llo/tria o)no/mata</G>, opp <G>h( keime/nh
o)nomasi/a tb</G>1. 109 a31. <G>metafora_s tro/pos, prosagoreu/santa
to\ a)llo/trion a)pofh_sai tw_n oi)kei/wn ti po</G>21. 1457 b31. <G>e)a\n
e)/xh| metafora\n mht) a)llotri/an mh/t) e)pipo/laion *rg</G>10. 1410
b32. &mdash; <G><*>llo/trios</G> c gen <G>th_s politei/as</G>, opp <G>mete/xwn *pb</G>8.
1268 a40. <G>a)llo/tria th_s peri/ ti diaire/sews</G> K8. 10 a18.
<G>lo/goi a)llo/trioi</G> (opp <G>oi)kei_oi</G>) <G>tou_ pra/gmatos, th_s pragma-
tei/as hea</G>6. 1217 a2, 9. cf <G>a)llotri/ois lo/gois sofi/zesqai hea</G>
8. 1218 b23. <G>a)llo/trion th_s i)atrikh_s tz</G>5. 143 a4. <G>bi/os e)leu-
qeri/as a)llo/trios ar</G>7. 1251 b14. &mdash; <G>tw_n suggenw_n oi( me\n
oi)keio/teroi oi( d) a)llotriw/teroi *hq</G>14. 1162a3. <G>tau_ta a)fei/sqw,
kai\ ga/r e)stin a)llotriw/tera *hq</G>10. 1159 b24. &mdash; <G>a)llotriw/-
tatos tro/pos</G> (de usu alicuius vocabuli, opp <G>kuriw/tatos</G>)
K15. 15 b29. 12. 14 b8. &mdash; <G>a)llotri/ws o(ri/zesqai ta</G>18.
108 b28. <G>a)llotri/ws a)podido/nai</G> K5. 2 b35. <G>pro\s tou\s a)kou/on-
tas a)llotri/ws e)/xein r</G>37. 1445 a21.
<P><G>a)lletrie/thtos a)rxh/ *pe</G>10. 1311 b15.
<P><G>a)llotriou_n. h)llotriwme/non pkd</G>17. 937 b19.
<P><G>a)llotro/pws fta</G>3. 818 a23.
<P><G>a)llofronei_n. *(/ektwr kei_t) a)llofrone/wn</G> (cf <G>*(/omhros</G> extr)
<G>ya</G>2. 404 a30. <G>*mg</G>5. 1009 b30 Bz.
<P><G>a)lloxroei=n pd</G>29. 880 a25.
<P><G>a(/lma. to\ fe/ggos a)pe/teinen oi(_on a(/lma ma</G>6. 343 b23.
<P><G>a(/lmh. a(/lmh prosrai/nesqai *ziq</G>10. 596 a26. <G>e)n a(/lmh| tre/fe-
sqai *rb</G>23. 1400 a12.
<P><G>a(lmuri/zein. gh_ a(lmuri/zousa *zu</G>7. 613 a3.
<P><G>a(lmuri\s gew/dhs u(fi/statai e)n toi_s a)ggei/ois *zmd</G>1. 676 a34.
<G>mb</G>3. 357 b4. <G>h( kata\ th\n a(lmuri/da baru/ths pkg</G>20. 933 b24.
<P><G>a(lmuro/s. a)lmuro\n u(/dwr te</G>5. 135 a28, 32. <G>a(lmura\ u(/data
ai</G>4. 441 b3. <G>o(/da peri\ to\ a(lmuro\n u(/dwr kai\ qa/lattan pkg</G>
1-41. <G>te\ a(lmuro\n kai\ pikro\n sxedo\n to\ au\to/</G>, opp <G>gluku,
liparo/n ai</G>4. 442 a18, 26. <G>yb</G>10. 422 b12, a19. <G>mb</G>2. 355
b9. <G>plb</G>4. 960 b19. <G>baru/teron, paxu/teron to\ a(lmuro\n tou_
poti/mou mb</G>3. 359 a6. 2. 355 a33. <G>pkg</G>8. 932 b9. 22. 934 a9.
<G>dihqou/menon gi/nesqai to\ a(lmuro\n po/timon mb</G>2. 354 b18. <G>tw_n
a(lmurw_n ta\ potimw/tera *zgg</G> 11. 761 b4. <G>a(lmuro\n ga/la
*zih</G>5. 585 a31. <G>prosfero/menoi a(lmura\s trofa/s</G> f99. 1494 a9.
<P><G>a(lmuro/ths mb</G>1. 353 b13. <G>pkd</G>16. 937 b9. coni <G>pikro/ths
mb</G>2. 354 b2. <G>th=s a)lmuro/thtos th_s qala/tths ti/s h( ai)ti/a
mb</G>3. <G>ftb</G>2. 824 a4.
<P><G>a)logi/a. pollh\n e)/xei a)logi/an</G>, opp <G>eu)/logon *ga</G> 2. 315 b33.
<G>pro\s th_| a)/llh| a)legi/a|</G>, opp <G>eu)/legon mt</G>1. 462 b21, 22. <G>pa-
rasu/rousi th_| a)logi/a| th\n e)piqumi/an ar</G>3. 1250 a23. <G>o)rqh\ e)pi-
ti/mhsis kai\ a)logi/a</G> (<G>a)logi/a|</G> ci Vhl Poet IV 428) <G>po</G>25. 1461
b19.
<P><G>a)le/gistoi tou_ pei/sesqai/ ti *rb</G>8. 1385 b32, 30. <G>oi( a)lo/gistoi
kai\ mo/non th_ ai)sqh/sei zw_ntes qhriw/deis *hh</G>6. 1149 a10. <G>a)lo/-
giston pa/qos heg</G>1. 1229 a21. <G>a)lo/gistos e)n tw_| mh\ u(pome/-
nein th\n a)po\ logismou_ lu/phn heg</G>4. 1232 a17. &mdash; <G>u(perhfa-
nw/te\roi kai\ a/logiste/teroi dia\ th\n eu)tuxi/an *rb</G>17. 1391 b1.
&mdash; <G>ta\ me\n dia\ logistikh\n o)/recin ta\ de\ di) a)lo/giston</G> (<G>a)/lo-
gon</G> Spgl Bk^{3}) <G>*ra</G>10. 1369 a2.
<P><G>a)/logos. h(donh_s pa/nta e)fi/etai kai\ e)/lloga kai\ a)/loga *hk</G>2. 1172
b10. <G>e)piqumi/a kai\ qumo\s koino\n kai\ tw_n a)lo/gwn *hg</G>4. 1111 b13.
<G>duna/meis a)/logoi</G>, opp <G>meta\ lo/gou e</G>13. 22 b39. <G>*mq</G>2. 1046
b2 Bz. <G>th_s yuxh_s to\ me\n a)/logon to\ de\ lo/gon e)/xon, to\ a)/le-
gon ditto/n *hk</G>13. 1102 a18-1103 a10. <G>g</G>13. 1117 b24. <G>yg</G>9.
432 a26. <G>*ph</G>15. 1334 b18, 21. <G>a(/legoi e)piqumi/ai, o)re/ceis,
a)/logos o(rmh/, a)/loga pa/qh</G> sim <G>*ra</G>10. 1369 a4. 11. 1370
<H><G>a)/ls</G></H>
a18. <G>*hg</G> 3. 1111 b1. <G>hma</G>35. 1198 a17. <G>pl</G>1. 954 b35. &mdash;
<G>mhde\n a)ciou_n a)ci/wm) a)/logon, a)ll) h)\ e)pagwgh\n h)\ a)po/deicin
fe/rein *fq</G>1. 252 a24. <G>tou_to pantelw_s a)/logen kai\ pla/smati
o(/moion *ob</G>6. 289 a6. <G>tou_to d) a)/logon, sumbai/nei a)/logon</G> sim
<G>*fa</G>4. 188 a5. <G>mb</G>2. 355 a21. <G>*zga</G>17. 722 b30. <G>b</G>1. 734 a7.
<G>*mb</G>4. 999 b23. 5. 1002 a29. <G>m</G> 8. 1083 a18. <G>ou)de\n a)/logon
sumbai/nei, ou)k a)/logon *ob</G>8. 289 b34. <G>mb</G>8. 366 a9. <G>mt</G>1.
463 a23. <G>a)/logon ei) mh\ mb</G>2. 355 a35. &mdash; <G>e)nde/xetai e)n th_|
e)popou/a| to\ a)/logon poiei_n po</G> 24. 1460 a13. <G>pro\s a(/ fasi
ta)/loga po</G>25. 1461 b14 Vhl Poet IV 426. &mdash; <G>a)/logos</G> mathe-
matice i q irrationalis <G>*ag</G>10. 76 b9. opp <G>r(hto/s at</G> 968 b18.
&mdash; <G>a)lo/gws. e)n toi_s a)/llois zw/|ois h( o(mili/a a)lo/gws u(pa/rxei
oa</G>3. 1343 b13. &mdash; <G>h( fu/sis ou)de\n a)lo/gws ou)de\ ma/thn poiei_
*ob</G>11. 291 b13. <G>mhqe\n a)ciou=n a)lo/gws</G>, opp <G>meta\ lo/gou hea</G>
8. 1218 a29. <G>ou)k a)lo/gws u(polamba/nein, sumbai/nein *ha</G>3.
1095 b15. <G>d</G>2. 1120 b18. <G>e)/xei d) ou)k a)lo/gws mb</G>5. 362 a14.
<G>ou)k a)lo/gws</G>, syn <G>eu)lo/gws *fd</G>5. 212 b34, 30.
<P><G>a)logwde/steron</G> v l <G>pn</G>2. 481 b27, cf <G>logode/steron</G>.
<P><G>a)loifh\ sunexh/s *zu</G>40. 624 a17.
<P><G>a)/loc</G> (Emped 344) <G>an</G>7. 473 b11.
<P><G>*)aloph *karki/nou *hh</G>8. 1150 b10 (Nck fr tr p 619).
<P><G>a(losa/xnh. h( th_s a(lkuo/nos neottia\ paromoi/a tai=s kaloume/iais
a)losa/xnais, plhn\ tou_ xrui/matos *zu</G>14. 616 a20, 28 (genus
alcyonii S II 105 cf 490, 544 &lt;halcyoneum cotoneum, ver-
mis marinus&gt; St, alcyonium bursa K, species quaedam zoo-
phytorum, alcyonia Cr, polyparium ignotum M 168, cf A<G>*zi</G>
II 245).
<P><G>a(lourgh/s, a(lourge/s</G> saepe exhibetur in libro de coloribus <G>x</G>2.
792 a7, 15, 24, 25, b10. 3. 793 a7. 4. 794 a21. 5. 796 b4,
797 a7. 6. 799 b3, rarius <G>a(lourgo/s x</G>2. 792 b2. 5. 796 a25.
apud Arist ubique forma <G>a(lourgo/s</G> videtur exhiberi.
<P><G>a(lourgopw_lai mx</G>1. 849 b34.
<P><G>a(lourgo/s</G> (cf <G>a(lourgh/s</G>). <G>to\ a(lourgo/n</G>, coni <G>to\ foinikou_n ai</G>4. 442
a24. 8. 440 a10. <G>mg</G>2. 372 a8. <G>x</G>2. 792 a7, b2, dist <G>foinikou_n
mg</G>4. 374 b33. <G>x</G>2. 792 b10. syn <G>porfuroeide/s x</G>2. 792 a15,
17, 24, 21. <G>te\ a(lourge\s th_| porfu/ra| ba/ptetai x</G>4. 794 a21.
<G>i(ma/tion a(lourge/s q</G>96. 838 a21. <G>to\ a(lourge\s pw_s gi/netai x</G>2.
792 a15-26. <G>to\ a(lourge\n ou) gi/gnetai kerannu/menon mg</G>2. 372
a8. cf <G>x</G>2. 792 b2. <G>to\ a(lourge\s eu)/anqes kai\ lampro/n x</G>2. 792
a15. <G>h(/dista tw_n xrwma/twn te\ a(lourgo\n kai\ foinikou_n ai</G>3.
440 a1.
<P><G>a)/loxos kai\ po/sis, me/rh oi)ki/as *pa</G>3. 1253 b7.
<P><G>a(/ls o(. oi( a(/les</G> (plerumque coni <G>li/tron</G>) <G>gh_s ti ei)_do/s ei)sin ai</G>4.
441 b4. <G>md</G> 7. 383 b20. 10.388b13, 389 a18. cf 7. 384 a18.
9. 385 b9. <G>a)/tegkton md</G>9. 385 b16. <G>luto\n u(grw_|, th/ketai
u(grw_| md</G>6. 383 b13. 8. 385 a31. <G>en</G>3. 461 b16. <G>pkg</G>22. 934
a1. <G>a(/les ma=llon li/trou o)smw/deis ai</G>5. 443 a13. <G>a(/les. xon-
droi/, xau_noi kai\ leptoi/, a(lw=n plh_qos mb</G>3. 359 a32, b4. <G>a(/les
o)ruktoi/ q</G> 134. 844 a12. <G>a(/les e)canqou_sin</G> (<G>e)k th_s qkla/tths</G>)
f 210. 1516 a24. <G>h( tw_n a(lw_n a(latopwli/a ob</G> 1346 b21.
<G>lei/xein a(/la *ziz</G>27. 580 b31. <G>pare/xein a(/las</G> f 588. 1574 a1.
<G>a(/las dido/asi proba/tois *ziq</G>10. 596 a17, 20. <G>koloku/nqhn a(li\
pa/ttein *ziq</G>10. 596 a21. <G>a(/les pau/ousi th\n ai(mwdi/an pa</G>38.
863 b11. <G>z</G>9. 887 b1. <G>yofou_sin ei)s pu_r e)mblhqe/ntes pia</G>26.
902 a1. 42. 904 a5. <G>to\ e)n toi_s a(/lasin u(fista/men)on e)/laien
pkg</G>32. 935 a8. cf 15. 933 a20. <G>w(/sper oi( a(/les katalei/-
fontai</G> (?) <G>*zie</G>24. 555 a14. &mdash; <G>to\ e(/los pri/asqai kai\ tou\s
a(/las</G> (cf <G>pareimi/ai</G>) <G>*rb</G>23. 1399 a26. <G>tou\s legome/nous a(/las
sunanalw_sai</G> (cf <G>paroimi/ai</G>) <G>*hq</G>4. 1156 b27. <G>heh</G>2. 1238 a3.
&mdash; sing <G>a(/ls, a(lo/s en</G>3. 461 b16. <G>*ziz</G>27. 580 b31 (v l <G>a)/l-
las</G>). <G>q</G> 10. 596 a21. <G>pia</G>26. 902 a1. 42. 904 a5, reliquis
<P N=36>
<H><G>a(/lsis</G></H>
locis pluralis legitur. dat plur <G>a(lsi/ md</G>9. 385 b9, <G>a(/lasi
pkg</G>32. 935 a8.
<P><G>a)/lsis, ei)_dos kinh/sews</G>, dist <G>pth_sis, ba/disis *hk</G>3. 1174 a31.
dist <G>porei/a *zp</G>14. 712 a30. <G>gi/gnetai a)qro/w| panti\ tw_| sw/-
mat)i *zp</G>8. 708 a29. <G>o)/sa a)/lsei xrw/mena mo/non poiei_tai th\n
kata\ to/pon metabolh/n</G>, dist <G>o(/sa kai\ porei/as prosde/ontai *zp</G>
8. 703 a22. <G>to\ a(llo/menon pw_s poiei_tai th\n a(/lsin *zp</G>3. 705
a13. <G>to\ mo/rion to\ th_s a)/lsews ku/rion</G> (<G>i)gnu/a</G>) <G>*zig</G>5. 515 b7.
<G>h( th_s kardi/as a(/lsis *zmg</G>6. 669 a18, 23. &mdash; <G>a(/lsis</G> exemplum
<G>e)ntelexei/as tou_ kinhtou_ *fg</G>1. 201 a19. <G>*mk</G>9. 1065 b20.
<P><G>a)/lsos. oi)kei_n a)/lsh *zu</G>32. 618 b34, 29. <G>a)/lsh su/skia *zie</G>30.
556 a25.
<P><G>a(lth_res. oi( pe/ntaqloi a(/llontai plei_on e)/xontes tou\s a(lth_ras
*zp</G>3. 705 a16. <G>pe</G>8. 881 b5.
<P><G>a(ltiko/s. ta\ a(ltika\ mo/ria *zmd</G>6. 683 b3.
<P><G>*)alua/ttou pai_s *)adra/mutos</G> f 507. 1561 a28.
<P><G>a(luko/s. a(luko\n u(/dwr *ziz</G>19. 574 a8. <G>pk</G>1. 923 a6. <G>g</G>8. 872
a9. 19. 873 b37. <G>ta\ a(luka\ tw_n gluke/wn h(_tton yuxra/ pkg</G>
7. 932 b1. <G>oi( pro\s no/ton to/poi a(lukw/tera ta\ u(/data e)/xousin
pkg</G>25. 934 a30. <G>da/kruon, i(drw\s a(luka/ e)stin pe</G>37. 884 b29.
<G>ta\ me/rh ta\ gew/dh, a(/ ei)sin a(luka/ ftb</G>2. 823 b24.
<P><G>a(luko/ths</G> f 209. 1516 a15. <G>ftb</G>2. 823 b17. 3. 824 b5.
<P><G>a)lupi/a. met) a)lupi/as</G>, opp <G>meta\ lu/phs tg</G>2. 117 a24. <G>*ra</G>5.
1361 b27. <G>u(pertei/nein th_ a)lupi/a| *hi</G>11. 1171 b8. <G>kai\ h( h(donh\
a)gaqo\n kai\ h( a)lupi/a *ra</G>7. 1365 b13. <G>th\n tou/twn a)lupi/an
diw/kei o( fro/nimos *hh</G>13. 1153 a31.
<P><G>a)/lupos. oi)o/menoi dei_n a)/lupoi ei_nai toi_s e)ntugxa/nousin *hd</G>12.
1126 b14. <G>au)th\ h( deili/a a)/lupos *hg</G>15. 1119 a29. <G>a)/lupos
o)/recis h( bou/lhsis tz</G>8. 146 b2. <G>a)/lupos o( e)n tw_| gh/ra| qa/natos
an</G>17. 479 a20. <G>zwh\ a)/lupos kai\ makari/a *ob</G>1. 284 a29. <G>tw_|
qew_| a)/lupon a)/pono/n te to\ a)/rxein k</G>6. 400 b10. <G>i)/dion tw_n o)/nwn to\
a)/lupon f</G>4. 808 b37. &mdash; <G>a)/lupoi h(donai\ ai( maqhmatikai/ *hk</G>2.
1173 b16. <G>to\ a)/lupon</G>, dist <G>to\ h(du/ *hd</G>2. 1120 a27. <G>h</G>12.
1152 b15. <G>hmb</G>7. 1204 a24. &mdash; <G>a)lupote/ras dianoi/as to\ mh\
qauma/zein *ob</G>13. 294 a12. <G>ti/s bi/os a)lupo/tatos</G> f 40. 1481
b11. &mdash; <G>a)lu/pws e)kspw_ntai tri/xes tine/s pi</G>22. 893 a20.
<G>a)lu/pws</G>, dist <G>h(de/ws, xai/rein hea</G>5. 1216 a37. <G>*hd</G>2. 1120
a26. <G>*rb</G>9. 1387 b16. <G>to\ a)lu/pws e)ggu\s th_s h(donh_s e)sti/n
hmb</G>7. 1204 a24.
<P><G>a)/luros. h( sa/lpigc me/los a)/luron</G> (ex poeta incerto) <G>*rg</G>6.
1408 a7, 9.
<P><G>*(/alus. *kroi_sos *(/alun diaba\s *rg</G>5. 1407 a38.
<P><G>a(/lusis. o(/sa w(/sper ai( a(lu/seis su/gkeitai tw_n swma/twn md</G>9.
387 a13.
<P><G>a)lusitele/s *hq</G> 16. 1163 b27. (pro <G>lusitele/s</G> ci Bk <G>r</G>37.
1443 b34). <G>ou)k a)lusitele/s r</G>3. 1424 a19.
<P><G>a)/lutos</G> 1. physice. <G>a)/luta u(grw_|, qermo/thti</G>, opp <G>luta/ *zgb</G>6.
743 a7. <G>md</G>6. 383 b10, a30. <G>ti/na ma/lista a)/luta md</G>7. 384
b7. &mdash; 2. logice. <G>mo/non to\ a)nagkai_on, a)\n a)lhqe\s h)_, a)/luto/n
e)stin</G>, opp <G>luto/n *ra</G>2. 1357 b17. <G>tekmh/rion a)/luton *rb</G>25.
1403 a14. <G>a)/lutos sullogismo/s</G>, opp <G>lu/simos *ab</G>27. 70
a29. &mdash; <G>a)lu/tws ti/na ph/gnutai *zmb</G>2. 649 a32.
<P><G>a)/lfa. polla\ ta\ a)/lfa, au)to\ a)/lfa *mm</G>10. 1087 a8, 9.
<P><G>a)lfa/nousi fqo/non</G> (Eur Med 297) <G>*rb</G>2. 1394 a34.
<P><G>*)alfeiou_ quga/thr, a)po/gonoi</G> f 555. 1569 b43. 554. 1569 b36.
<P><G>*)alfesi/boia e)n tw_| *)alkmai/wni tw_| *qeode/ktou *rb</G>23. 1397
b5 (fr 2).
<P><G>a)lfhstiko/s. kirro\s o( a)lfhstiko\s mona/kanqo/s e)stin</G> f 290.
1528 b29.
<P><G>a)/lfiton</G> (Emped 275) <G>md</G>4. 382 a1. <G>o(/sa peri\ a)/lfita pka</G>
1-26. <G>ta\ a)/lfita a(dra/ pka</G>26. 929 b37. <G>ma_llon tw_| u(/dati</G>
<H><G>a(/ma</G></H>
<G>summe/nei furo/mena h)\ tw_| e)lai/w| pka</G>16. 929 a11. <G>a)lfi/twn</G>
et <G>a)leu/rwn</G> natura dist <G>pka</G>3. 927 a23. 7. 927 b15. 22. 929
b9. 26. 930 a3. <G>a</G>37. 863 b2. <G>o)/ntos medi/mnou tw_n a)lfi/twn
tetradra/xmou ob</G>1347 a33. <G>o(/pws o( si_tos dikai/ws praqh/setai
kai\ ta\ a)/lfita kai\ oi( a)/rtoi</G> f 411. 1546 b13.
<P><G>*)alwa/dai k</G>1. 391 a11.
<P><G>a(/lwn. pedi/on o(/moion a(/lwni mega/lh| s</G>973 a14. f 238. 1521 b7.
<P><G>a)lwpeki/a. ai( a)lwpeki/ai kalou/menai</G> (<G>no/shma</G>) <G>pi</G>27. 893 b38.
<P><G>a)lwpeki/as</G>, piscis, refertur inter <G>ta\ tw_n galew_n ei)/dh, ei)s-
de/xetai ta\ gennhqe/nta ei)s to\ sto/ma kai\ pa/lin a)fi/hsin</G> f 293.
1529 a15, 21 (selachiorum s squalorum <I>L</I> species quaedam).
<P><G>*)alwpeko/nnhsos *ziq</G>13. 598 a22.
<P><G>a)lw/phc</G> 1. vulpes, refertur inter <G>ta\ polusxidh_ tw_n tetra-
po/dwn *zgb</G>6. 742 a8. <G>d</G>6. 774 b7. <G>e)n *ai)gu/ptw| a)lw/pekes
e)la/ttones *ziq</G>28. 606 a24. <G>to\ ai)doi_on o)stw_des e)/xei *zib</G>1.
500 b24. <G>pw_s o)xeu/ei kai\ ti/ktei *ziz</G>34. 580 a6. <G>genna_| pa/nta
tufla/, a)dia/rqrwta sxedo/n *zgb</G>6. 742 a9. <G>d</G>6. 774 b14. &mdash;
<G>gi/netai o( sunduasmo\s kai\ e)pi\ kunw_n kai\ a)lwpe/kwn kai\ lu/kwn
*zgb</G>7. 746 a34. <G>e)c a)lw/pekos kai\ kuno\s gi/nontai oi( *dakwnikoi\
ku/nes *ziq</G>28. 607 a3. <G>ta\ gigno/mena e)c a)lw/pekos kai\ kuno\s
te/los a)pobai/nei kata\ to\ qh_lu th\n morfh/n *zgb</G>4. 738 b31.
&mdash; <G>panou_rgos, kakou_rgos, trwglodu/ths *zia</G>1. 488 b20. <G>i</G>1. 610
a12. cf <G>f</G>6. 812 a17. <G>ti/si zw/|ois pole/mios kai\ ti/si fi/los *ziz</G>
37. 580 b25. <G>i</G>1. 609 b1, 3, 26, 30. 32. 619 b10. 1. 609 b32,
610 a12. f 275. 1527 b23. <G>o)rni/qwn ge/nos o(\ ti/ktei e)n de/r-
mati a)lw/pekos *zu</G>33. 619 b15. <G>qauma/sio/n ti a)/kousma peri\
a)lw/pekos q</G>99. 838 b4. <G>*ai)sw/pou lo/gos peri\ th_s a)lw/pekos
kunorai+sta\s pollou\s e)xou/shs *rb</G>20. 1393 b24 (renard C, de
vulpe Aegyptiaca C II 726; canis vulpes S St K Cr, fort
etiam canis niloticus Geoff A<G>*zi</G> I 63 n 3 Su 144 no 10).
<P>2. <G>tw_n pthnw_n ta\ dermo/ptera, oi(_on a)lw/phc kai\ nukteri/s
*zia</G>5. 490 a7; ad hoc animal etiam <G>*ziz</G>34. 580 a6. 37. 580
b25 refert S (renard volant C, sciurus petaurista Herrmann
Alopex Arist Argent 1782, vulpecula Gazae S, &lsquo;de vulpecula
dubitatio magna est, sciuri aut lemuris genus aliquod volans
intelligi videtur&rsquo; S I 21, fort sciurus volans sive vespertilio
caninus St Cr, pteromys volans Su 41 n 6, dubitat A<G>*zi</G>I 64 n 4).
<P>3. piscis, refertur inter <G>galeoeidei_s *ziz</G>11. 566 a31. eius
<G>ge/nesis *ziz</G>10. 565 b1 <G>pw_s bohqou_si pro\s to\ a)/gkistron *zu</G>
37. 621 a12. ad hoc animal etiam <G>*ziq</G>28. 606 a24 refert S.
(species quaedam canis marini C II 726, 222, piscis cartila-
gineus S St Cr, squalus sive vulpes centrina K, squalus vul-
pes <I>L</I> &lt;alopias vulp Raffinesque&gt; J M&uuml;ller Abhandl d Berl
Acad 1840 p 197, squalus nondum certo definitus A<G>*zi</G> I
145 n 87).
<P><G>a)/lws</G> 1. <G>o( si_tos e)n th_| a(/lw| a)po/llutai *fb</G>8. 198 b22. <G>i)xqu_s
e)cio/ntes e)pi\ ta\s a)/lws ne/montai q</G>72. 835 b9. cf 120. 842
a7. &mdash; 2. <G>a(/lws e)sti\n e)/mfasis lampro/thtos a)/strou peri/-
augos k</G>4. 395 a36. de eius natura <G>mg</G>2. 3. <G>a</G>7. 344 b2. 8.
346 a5. <G>dia\ ti/ peri\ th\n selh/nhn pleona/kis gi/gnontai mg</G>3.
373 a27.
<P><G>a(/lwsis. gi/netai h( a(/lwsis, gi/nontai ai( a(lw/seis</G> (<G>tw_n o)rni/qwn,
tw_n i)xqu/wn</G>) <G>*ziq</G>3. 593 a20. 15. 600 a3.
<P><G>a(/ma kata\ to/pon</G>, def <G>*mk</G>12. 1068 b26. <G>*fe</G>3. 226 b21. <G>h</G>2. 243
a4 (<G>ou)qe\n au)tw_n metacu/ e)stin</G>). <G>a(/ma kata\ xro/non</G> def <G>*fd</G>10.
218 a25. K 13. 14 b25. <G>ai</G>7. 448 b19. <G>ai( kinh/seis ai( a(/ma
*rg</G>17. 1418 a14. <G>a)/ma th_| fu/sei</G> def K13. 14 b27, 34, 15
a8. 7. 7 b15. <G>te</G>3. 131 a14, 16. &mdash; <G>a)/ma</G>, opp <G>xwri/s md</G>9.
386 a9. <G>*mz</G>15. 1040 a15. opp <G>kata/ tina ta/cin h)\ xro/non
*pb</G>2. 1261 a32. &mdash; <G>a)/ma . . kai\ ma</G>3. 339 b25. <G>d</G>6. 382 b31.
9. 386 a3 al. <G>a(/ma . . te . . kai\ ma</G>3. 340 b5. <G>a(/ma kai\ mb</G>8.
<P N=37>
<H><G>*)ama/dokos</G></H>
368 a18. <G>a(/ma kai\ . . kai\ md</G>9. 386 b20. <G>a(/ma</G> c dat <G>mb</G>8. 368
a34. <G>a(/ma</G> c partic, veluti <G>a)pospinqhri/zei a(/ma kaio/menon ma</G>4.
341 b30. <G>*ziz</G>20. 574 a4. <G>ta\s gnw/mas a(/ma legome/nas dh/las
ei)_nai *rb</G>21. 1394 b14. <G>a(/ma legome/nwn h( gnw_sis gi/netai</G> sim
<G>*rg</G>10. 1410 b24. 11. 1412 a31. <G>a(/ma ei)rhme/nwn gnwri/zein
*rb</G>23. 1400 b33. <G>a(/ma de\</G> in principio enunciationis, ut ad
alteram argumentationem transeatur, veluti <G>a(/ma de\ fane-
ro/n</G> al <G>*mb</G>4. 1008 a30. <G>*pd</G>9. 1294 a32. <G>*hq</G>16. 1163 b22.
<G>*fa</G>2. 185 a14.
<P><G>*)amado/kw| *seu/qhs e)pe/qeto *pe</G>10. 1312 a14.
<P><G>a)maqh/s. zw_|a qumw/dh kai\ a)maqh_ *zia</G>1. 488 b14. <G>o( xro/nos po/-
teron sofw/tatos h)\ a)maqe/statos *fd</G>13. 222 b18.
<P><G>a)maqi/a parakolouqei_ th_| a)frosu/nh| ar</G>6. 1251 a2.
<P><G>a)maqu/nei</G> (Hom I 593) <G>*ra</G>7. 1365 a14.
<P><G>a)ma/laktos. peri\ a)mala/ktou md</G> 9. 385 b6-26. 8. 385 a13.
7. 384 b1. <G>a)/thkta kai\ a)ma/lakta md</G>10. 388 b25.
<P><G>a(/maca mx</G>31. 858 a4.
<P><G>a(maciai_os li/qos q</G>98. 838 b1.
<P><G>a(ma/cion *zk</G>7. 701 b4.
<P><G>a(marta/nein</G>, opp <G>katorqou_n *hb</G> 6. 1107 a15 al. <G>r</G>30. 1437
b5. opp <G>o)rqw_s poiei_n *hd</G> 11. 1126 a34. dist <G>a)tuxei_n *he</G>10.
1135 b18. cf <G>r</G>5. 1427 a41. dist <G>a)dikei_n *pg</G>11. 1281 b28.
cf <G>*rg</G>2. 1405 a27. <G>a(marta/nein th_s prosta/cews, tou/tou *hh</G>7.
1149 a28. <G>*pe</G>1. 1301 a28. <G>a(martei=n th_s o(rmh_s *ziq</G>21. 575
a14. <G>tau/thn ou)x h(/marton th\n a(marti/an *pq</G>4. 1338 b12. <G>ou)
sugxwrh/sw *)aqhnai/ois di\s a(martei_n ei)s filosofi/an</G> f 617.
1528 a19, 28. <G>a(marta/nein e)pi\ th\n e)/lleiyin, e)pi\ to\ ma_llon</G>
sim <G>*hg</G>13. 1118 b16. <G>d</G>3. 1122 a15. 11. 1126 a1. <G>heg</G> 2.
1230 b17. <G>*rb</G> 12. 1389 b3. <G>a(marta/nontes le/gousin</G>, opp <G>o(\
bou/lontai *fd</G> 6. 213 a24. <G>a(marta/nousin o(/soi tw_n poihtw_n *(hra-
klhi/da pepoih/kasi po</G>8. 1451 a20. &mdash; <G>a(marta/nein pollaxw_s
e)/stin *hb</G>5. 1106 b28. <G>to\ a(m. koino\n pa/ntwn a)nqrw/pwn r</G>37.
1444 a10. <G>tw_n a)gaqw_n mh/t) au)tou\s a(marta/nein mh/te toi_s
fi/lois e)pitre/pein *hq</G>10. 1159 b7. <G>o( e(kw\n a(marta/nwn pou_ ai(-
retw/teros</G>; <G>*hz</G>5. 1140 b23. &mdash; <G>a(marta/nesqai. h( me\n u(per-
bolh\ a(marta/netai, to\ de/ me/son katorqou_tai *hb</G>5. 1106 b25.
cf 6. 1107 a25. <G>to\ a(martano/menon *he</G> 14. 1137 b16. <G>*fb</G>8.
199 b2. <G>ta\ kata\ logismo\n h)\ qumo\n a(marthqe/nta *hg</G> 3.
1111 a34. <G>oi( h(marthme/noi</G>, dist <G>oi( kakoi/ *hd</G> 9. 1125 a19.
<G>to\ e)n a)rxh_| h(marthme/non *pe</G>1. 1302 a6. <G>e(/ceis h(marthme/nai
heg</G>3. 1231 b22. <G>politei_ai h(marthme/nai</G>, syn <G>parekba/seis
*pg</G>1. 1275 b1. 6. 1279 a20. <G>e</G>1. 1301 a34. <G>turanni\s h(mar-
thme/nh</G>, opp <G>o)rqh/ *hq</G>12. 1160 b31.
<P><G>a(ma/rthma. e)n toi_s a)idi/ois ou)de\n ou)/te kako\n ou)/te a(ma/rthma
*mq</G>9. 1051 a20. <G>ta\ te/rata a(marth/mata tou_ e(/neka/ tou *fb</G>8.
199 b4. &mdash; <G>koino\n pa_sin a(ma/rthma toi_s e(\n u(potiqeme/nois, to\
e)n a)rxh_| a(ma/rthma</G> sim <G>*og</G>5. 304 b11. 4. 303 a17. <G>*pe</G>4.
1303 b29. <G>to\ a(m. ou)k e)n tw_| no/mw| a)ll) e)n th_| fu/sei tou_
pra/gmato/s e)stin *he</G>14. 1137 b17, 25. <G>a(ma/rthma kai\ ai)_sxos
a)nwdunon po</G>5. 1449 a34. &mdash; <G>a(ma/rthma</G>, dist <G>a)tu/xhma, a)di/-
khma *he</G>10. 1835 b12-1136 a3. <G>*ra</G>13. 1374 b7.
<P><G>a(marthtiko/s</G>, opp <G>katorqwtiko/s *hb</G>2. 1104 b33.
<P><G>a(marti/a. tau/thn ou)x h(/marton th\n a(marti/an *pq</G>4. 1338 b12.
<G>ai)/tion th_s sumbainou/shs a(marti/as, ei)s mi/an do/can du/o sum-
bai/nein a(mkrti/as *mm</G>8. 1084 b24, 4. <G>h( th_s w)|dh_s a(marti/a
piq</G>43. 922 a18. <G>a(marti/a e)pisth/mhs, peri\ ai)/sqhsin</G>, opp <G>o)r-
qo/ths *hz</G>10. 1142 b10. <G>tb</G>4. 111 a16, 18. <G>a(m. e)n toi_s kata\
te/xnhn, kata\ fu/sin *fb</G>8. 199 a33. <G>a(m. e)n th_ dianoi/a, e)n
th_| e)nergei/a|, kata\ th\n ai)/sqhsin hma</G>17. 1189 b22. <G>heb</G>10.
1226 a36. <G>*hz</G>9. 1142 a21. <G>a(marti/a e)n tw_| o(ri/zesqai tz</G>1.
139 b9. <G>ai( e)n toi_s problh/masin a(marti/ai dittai/ tb</G>1. 109
<H><G>a)me/lgesqai</G></H>
a28. &mdash; <G>a(marti/a</G>, dist <G>kaki/a, a)diki/a, a)tuxi/a *hh</G>6. 1148 a3.
<G>po</G>13. 1453 a10. <G>r</G>5. 1427 a34. &mdash; <G>a(marti/a fusikh/ hmb</G>6.
1202 a26. <G>a(marti/ai *hg</G>10. 1115 b15. <G>*pb</G>8. 1269 a16. <G>e)/xein
ta\s parekba/seis kai\ ta\s a(marti/as ta\s par) a)mfote/rwn
*pe</G>10. 1310 b6. <G>a(marti/ai paidikai/ *hg</G>15. 1119 a34.
<P><G>a(martwlo/s. tw_n a)/krwn to\ me/n e)stin a(martwlo/teron *hb</G>9.
1109 a33.
<P><G>*)/amasis *rb</G>8. 1386 a19. eius <G>lo/gos peri\ tou_ podanipth_ros
*pa</G>12. 1259 b8 (Her. 2, 172).
<P><G>a)mauro/s. h(/lios a)xluw/dhs kai\ a)mauro/teros mb</G>8. 367 a21.
<G>a)sth\r e)/sxe ko/mhn a)maura/n ma</G>6. 343 b12 (cf <G>a)mudro/s</G> b13).
<G>i)_ris a)maurote/ra toi_s xrw/masin mg</G>4. 375 a30, b13. <G>komh_tai
spaniw/teroi kai\ a)mauro/teroi to\ me/geqos ma</G>7. 344 b29. <G>o( qa-
la/ttios o)/fis a)mauro/teros *zu</G>37. 621 a4. &mdash; <G>fwnai\ a)maurai/
ak</G>802 a19. <G>kinei_sqai u(po\ mikrw_n kai\ a)maurw_n paqhma/twn</G>,
opp <G>i)sxura\ kai\ e)nargh_ ya</G>1. 403 a21. <G>zw_|a a)mauro/tera kai\
braxubiw/tera *zu</G>1. 608 a11. &mdash; <G>a)maurw_s</G>, opp <G>a)kribe/-
steron *oa</G>9. 279 a29.
<P><G>a)maurou_n. a)mourou_tai to\ qermo/n mb</G>8. 367b28. <G>*zmg</G>4. 667 a19.
<G>pks</G>18. 942 a24, <G>h( h(donh/ *hk</G>4. 1175 a10. <G>h)mau/rwtai tou_
a)ndro\s h( du/namis pd</G>25. 879 a34. <G>a)maurou_sqai kata\ th\n
trofh/n *zgd</G>4. 772 b28.
<P><G>a)mau/rwsis h( e)n tw_| gh/ra| ya</G>4. 408 b20.
<P><G>a)mbli/skein. o(/sa d) e)llei/ponta gi/netai tw_n toiou/twn mori/wn,
oi(_on a)krwthri/ou tino\s h)\ tw_n a)/llwn melw_n</G> (<G>merw_n</G> cod P),
<G>th\n au)th\n dei_ nomizein ai)ti/an, ka)\n o(/lws to\ gino/menon a)m-
blwqh_| *zgd</G>4. 773 a1.
<P><G>a)mblu/nein. oi( o)do/ntes a)mblu/nontai *zmg</G>1. 661 b22. cf <G>*zge</G>8.
789 a9. <G>to\ te/mnon a)mblu/netai u(po\ tou_ temnome/nou *zgd</G>3.
768 b17. &mdash; <G>to\ yuxro\n tou\s xumou\s a)mblu/nei kai\ ta\s <*>sma\s
a)fani/zei ai</G>5. 443 b15.
<P><G>a)mblu/s. to\ a)mblu\ pollaxw_s le/getai ta</G>15. 106 a14. <G>a)m-
blei_a</G> (int <G>gwni/a</G>), <G>a)mblute/ra</G>, opp <G>o)cei_a mx</G>23. 855 a10,
15, 17, 13. <G>r(i\s a)mblei_a f</G>6. 811 a32. <G>o)do/ntes a)mblei_s</G>, opp
<G>o)cei_s *zib</G> 2. 501 b13. <G>z</G> 20. 575 a12. <G>a)na/logon e)/xei</G> (<G>to\ e)n
yo/fw| o)cu\ kai\ baru\</G>) <G>tw_| peri\ th\n a(fh\n o)cei_ kai\ a)mblei_: to\
ga\r o)cu\ oi(_on kentei_, to\ d) a)mblu\ oi(_on w)qei_ yb</G>8. 420 b2.
<G>h( a)koh\ a)mblute/ra ai)/sqhsis th\s o)/yews pz</G>5. 886 b32. <G>ta\
ai)/tia tou_ a)mblu\ h)\ o)cu\ o(ra_n *zge</G>1. 780 a26. <G>pla</G>8. 958 b1.
<G>a)mblu/teron ble/pein *zmb</G>13. 657 b36.
<P><G>a)mblu/ths o)do/ntwn *zge</G>8. 789 a11.
<P><G>a)mbluwpi/a q</G>171. 847 a2.
<P><G>a)mbluwpo/teros e)ge/neto ta\s o)/yeis *dionu/sios</G> f 546. 1568
b22.
<P><G>a)/mblwsis. a)mblw/seis gi/nontai pollai\ tw_n kuhma/twn *zgd</G>4.
773 a1. <G>e)a\n de/ tisi gi/gnhtai para\ tau_ta sunduasqe/ntwn,
pri\n ai)/sqhsin e)ggene/sqai kai\ zwh/n, e)mpoiei_sqai dei_ th\n a)/m-
blwsin *ph</G>16. 1335 b25.
<P><G>*)ambraki/a. e)n *)a. mikro\n to\ ti/mhma *pe</G>3. 1303 a23. <G>*pe-
ri/andros tu/rannos *pe</G>4. 1304 a31. 10. 1311 a40. <G>*decamenai/,
me/ros th_s *)ambraki/as</G> f 437. 1550 a22. &mdash; <G>*)ambraki/a, qu-
ga/thr *fo/rbantos tou_ *(hli/ou</G> f 437. 1550 a23. &mdash; <G>*)ambra-
kiwtw_n politei/a</G> f 437.
<P><G>a)mbrosi/as kai\ ne/ktaros geu/sasqai *mb</G>4. 1000 a12, 17.
<P><G>a)/mbrotos</G> (Orphic VI 12) <G>k</G>7. 401 b2.
<P><G>a)mege/qhs. a)sw/maton kai\ a)me/geqes *ga</G>5. 320 a31. <G>pw_s e)/stai
e)c a)megeqw_n me/geqos *ml</G> 10. 1075 b29. <G>*ga</G> 2. 316 a27. 5.
320 b32. <G>ou) kinei_tai to\ a)me/geqes *fq</G>10. 267 a23.
<P><G>a)mei/yasqai th\n prou+parxh/n *hi</G>2. 1165 a5.
<P><G>*)ameiyi/as e)ni/ka *ko/nnw|</G> f 578. 1573 a12.
<P><G>a)me/lgesqai ga/la polu/ *zig</G>21. 523 a7. 20. 522 a15. <G>pi</G>6.
<P N=38>
<H><G>ame/lei</G></H>
891 b4. <G>a)me/lgontai ai(matw_des *zig</G>20. 522 a10. <G>a)me/lgetai
mh_nas o)ktw/ *zig</G>21. 523 a5.
<P><G>a)me/lei. w)/sper a)me/lei</G> (<G>h( fu/sis sunh/gagen</G> al) <G>k</G>5. 396 b9.
6. 398 b14, 400 b13. f 208. 1515 b40.
<P><G>a)me/leia *hg</G> 7. 1114 a25. <G>*rb</G>2. 1379 b37. <G>a)me/leiai, r(aqu-
mi/ai, a)poni/ai *ra</G>11. 1370 a15. <G>a)kolouqei_ th_| a)kolasi/a| a)me/-
leia ar</G>6. 1251 a22.
<P><G>a)melei_n tw_n i)di/wn *hd</G> 2. 1120 b2. &mdash; non addito obieeto <G>*pd</G>
6. 1293 a18. <G>r</G>4. 1426 a12. opp <G>prose/xein to\n nou_n *pe</G>12.
1316 b13. <G>h)melhme/non r</G>3. 1425 b20.
<P><G>a)mele/thtos</G>, opp <G>gegumna/sqai ti</G>16. 175 a26, 24.
<P><G>a)menhno/s. a)menhnh_| th_| fwnh_|, mikro\n kai\ a)menhno\n fqe/ggesqai
pia</G>6. 899 a30, 31. <G>oi( a)/kentroi sfh_kes e)la/ttous kai\ a)menh-
no/teroi *zu</G>41. 628 b4.
<P><G>a)merh/s. a)mere/s</G>, def <G>to\ kata\ poso\n a)diai/reton, to\ mhqe\n
e)/xon me/geqos *fz</G>10. 240 b12. 1. 231 b3. <G>q</G>10. 266 a10. <G>a)_r)
e)n toi_s posoi_s e)/sti ti a)mere/s at</G>968 a2. <G>a)mere\s a)merou_s ou)k
e)/stin e)xo/menon *fz</G>6. 237 b7. 5. 236 b12. 1. 231 a28. 2. 233
b32 (syn <G>a)/tomon</G> b17). <G>to\ a)mere\s ou)k e)nde/xetai kinei_sqai
*fz</G>10. 240 b8. 8. 239 a4. <G>q</G>6. 258 b25, 18. <G>ou)si/a a)merh\s kai\
a)diai/retos *ml</G>7. 1073 a6. <G>ei) meristh\ h)\ a)merh\s h( yuxh/ ya</G>1.
402 b1. <G>heb</G>1. 1219 b32. &mdash; <G>ta\ kaqo/lou</G> dicuntur <G>a)merh_
*ad</G>19. 100 b2 Wz, cf <G>*mm</G>8. 1084 b14.
<P><G>a)/mesos. ta\ a)/mesa</G>, syn <G>a)napo/deikta</G>, opp <G>a)podeikta/, di)
a)podei/cews *aa</G>35. 48 a33, 37. <G>g</G>2. 71 b27. 3. 72 b22. 17.
81 a36. <G>ou)k e)nde/xetai e)pi/stasqai di) a)podei/cews mh\ ginw/-
skonti ta\s prw/tas a)rxa\s ta\s a)me/sous *ad</G>19. 99 b21. <G>e)c
a)me/swn dei_ ei)_nai th\n a)podeiktikh\n e)pisth/mhn *ag</G>2. 71 b21,
72 a7. <G>to\ a)/meson a)rxh/ *ag</G>24. 86 a15. <G>a)/mesos a)rxh\ sul-
logistikh/ *ag</G>2. 72 a15. <G>a)/mesa kai\ a)rxai/ *ad</G>9. 93 b22. <G>a)/me-
sos, prw/th kai\ a)/mesos pro/tasis *ab</G>23. 68 b30. <G>g</G>2. 72 a7.
23. 85 a1. <G>a)/meson dia/sthma</G>, syn <G>a)diai/reton</G>, opp <G>diaireto/n
*ag</G>22. 84 a35. <G>i(/statai/ pote ta\ a)/mesa *ag</G>3. 72 b22. <G>h( tw_n
a)me/swn e)pisth/mh a)napo/deiktos *ag</G>3. 72 b20. <G>o( tw_n a)me/swn
o(rismo/s *ad</G>10. 94 a9. <G>tw_n a)me/swn gnw_sis pw_s *ad</G>19. &mdash;
<G>o(/ti ma/lista a)/mesa</G> (Wz, <G>ta\ me/sa</G> Bk) <G>*ab</G>19. 66 a37.
<P><G>a)metablhsi/a</G>, dist <G>monh/ *fe</G>6. 230 a10.
<P><G>a)meta/blhtos kai\ a)ru/qmistos *md</G>4. 1014 b28. <G>a)meta/blhton
h)\ mh\ r(a|di/ws e)pi\ to\ xei_ron eu)metaki/nhton *md</G>12. 1019 a27.
<P><G>a)metaki/nhtos. o( to/pos a)ggei_on a)metaki/nhton *fd</G>4. 212 a15.
&mdash; <G>a)metakinh/tws e)/xein</G>, syn <G>bebai/ws *hb</G>3. 1105 a33.
<P><G>a)metame/lhtos o( spoudai_os *hi</G>4. 1166 a29. <G>o( a)metame/lhtos
a)ni/atos</G>, opp <G>o( metamelhtiko/s *hh</G>8. 1150 a22.
<P><G>a)meta/peistos o( e)pista/menos a(plw_s *ag</G>2. 72 b3. <G>u(po/lhyis
a)meta/peistos u(po\ lo/gou te</G>2. 130 b16. 4. 133 b30 sqq. 5.
134 a35. <G>be/baion kai\ a)meta/peiston h( sfodra\ do/ca hmb</G>6.
1201 b6. <G>a)meta/peisto/n ti h( a)na/gkh *md</G>5. 1015 a3.
<P><G>a)meta/ptwtos e)pisth/mh tz</G>2. 139 b33. <G>a)meta/ptwtos fili/a,
h( a)reth\ a)meta/ptwton hmb</G>11. 1209 b13, 14.
<P><G>a)metri/a a)kolouqei_ th_| a)neleuqerio/thti ar</G>7. 1251 b15.
<P><G>a)/metros. diafe/rousi tw_| e)/mmetra le/gein h)\ a)/metra po</G>9. 1451
b1. &mdash; <G>a)/metron</G> (codd, <G>me/trion</G> Bk, fort <G>a)/peiron</G> Bz Ar St I
67) <G>c</G>1. 974 a14.
<P><G>a)mh/xanos. a)mh/xano/n e)sti gene/sqai</G> (Emped 102) <G>c</G>2. 975 b2.
&mdash; <G>tw_n a)gri/wn o)rne/wn oi( me\n eu)mh/xanoi pro\s to\n bi/on, oi( d)
a)mhxanw/teroi *zu</G>11. 614 b34. &mdash; <G>i)sxu\s a)mh/xanos *ob</G>9. 291
a4. <G>yo/fos a)mh/xano/s tis to\ me/geqos *ob</G>9. 290 b20. <G>h(donai\
a)mh/xanoi *zma</G>5. 645 a9. &mdash; <G>diafe/rei a)mh/xanon o(/son *ml</G>6.
1071 b37. <G>*hh</G>5. 1147 a8.
<P><G>a)mi/a</G>, piscis, refertur inter <G>ta\ a)gelai_a *zia</G>1. 488 a7. <G>a)mi/ai
e)/xousin o)do/ntas i)sxurou/s *zu</G> 37. 621 a19. <G>sarkofa/goi ei)si/n,</G>
<H><G>a)mnh/mwn</G></H>
<G>a(/ptontai kai\ fuki/wn *ziq</G>2. 591 a11, b11. <G>th\n xolh\n e)/xousin
par) o(/lon to\ e)/nteron parufasme/nhn, polla/kis kai\ e)panadi/-
plwma *zmd</G>2. 676 b21. <G>*zib</G>15. 506 b13. <G>pou_ gi/nontai, po/te
e)mba/llousin ei)s to\n *po/nton, a)naple/ousin ei)s tou\s potamou/s
*ziq</G>13. 598 a22, 27. 19. 601 b21. <G>pw_s qhri/on ti a)mu/nousin
*zu</G>37. 621 a17. easdem fere notas complectitur f 291. <G>po/qen
w)no/mastai</G> f 291. 1528 b37. 313. 1531 a27. (boniton C II
138, &lsquo;putant scombrum amiam intelligi&rsquo; S II 174, scomber
St K Cr, scomber amia <I>L</I>, s lichia amia Cuv F 304, 9, scom-
ber sardo Ka <G>*zi</G> ad<G>a</G>1, pelamys sarda, bonite A<G>*zi</G>I 121 n 2).
<P><G>amigh/s. o( nou_s a)migh/s</G> (Anaxag), coni <G>a(plou_s, kaqaro/s, a)pa-
qh/s, xwristo/s</G> MA8. 989 b15, 17. <G>*fq</G>5. 256 b25. <G>ya</G>2. 405
a17. <G>g</G>4. 429 a18. 5. 430 a18. <G>h(de/a e)sti\n o(/tan ei)likoinh_ kai\
a)migh_ a)/ghtai ei)s to\n lo/gon yg</G>2. 426 b4. <G>h(donai\ a)migei_s</G>,
opp <G>miktai/ *hk</G>2. 1173 a23. <G>to\ a)gaqo\n a)mige/s e)sti toi_s
fau/lois hmb</G>7. 1204 a38. &mdash; <G>ta\ toi_s e)nanti/ois a)mige/stera
ma_llon toiau_ta tg</G>5. 119 a27 sqq. <G>a)migeste/ra o)smh/ pib</G>4.
907 a1.
<P><G>a(/milla. o(/pou a(/milla, e)ntau_qa kai\ ni/kh e)sti/n *ra</G>11. 1371 a6.
<P><G>a(milla_sqai pro\s to\ eu)_ dra_n *hq</G>15. 1162 b3. <G>a(millwme/nwn
pro\s to\ kalo\n kai\ diateinome/nwn ta\ ka/llista pra/ttein *hi</G>8.
1169 a8. (<G>a)du/naton</G>) <G>e)n tw_| pela/gei a(milla_sqai a(/rmata
c</G>6. 980 a12.
<P><G>a)/miktos. a)/mikta dei_n prou+pa/rxein</G> MA8. 989 b1. <G>to\ memig-
me/non tou_ a)mi/ktou h)/dion, oi( th_s lu/ras fqo/ggoi a)mikto/teroi
th_| fwnh_| piq</G>43. 922 a4, 16.
<P><G>a)mi/mhtos pkq</G>10. 951 a6.
<P><G>*)aminai_os oi)_nos</G> f 453. 1552 a32, 36, 39.
<P><G>a)mici/a</G>, opp <G>mi_cis pn</G>9. 485 b18.
<P><G>a)mi/s. ai( a)mi/des dia\ ti/ xrw/zontai pi</G>43. 895 b7.
<P><G>a)/misqos. e)kklhsia/zein a)mi/sqous *pz</G>5. 1820 a18. <G>a)mi/sqous a)/r-
xein a)ristokratiko/n *pb</G>11. 1273 a17. &mdash; <G>a)mi/sqwn ou)x oi(_o/n
te a)/rxein oa</G>5. 1344 b3.
<P><G>*)amiso/s *zie</G> 22. 554 b15. <G>ob</G>1350 b27. <G>*)amishno\s si/dhros
q</G>48. 833 b22. f 248. 1524 a6.
<P><G>a(/mma. e)a\n luqh_| to\ a(/mma, a)poqnh/skei to\ e)/mbruon *zih</G>10.
537 a16.
<P><G>a)/mmoros</G> (Hom <G>*s</G>489, <G>e</G>275) <G>po</G>25. 1461 a20.
<P><G>a)/mmos</G>, def <G>pkg</G>33. 935 a11. cf 8. 932 b13. <G>fu/esqai e)c a)/mmou
kai\ i)lu/os *zie</G>11. 543 b18. <G>z</G>15. 569 a12. <G>tre/fesqai fuki/ois
kai\ a)/mmw| *ziq</G> 2. 591 a22. <G>e)mpi/ptein ei)s th\n a)/mmon *zid</G> 1.
524 a19. <G>poreu/esqai e)n th_| a)/mmw| *zk</G>2. 693 b16. <G>fwlei_n e)n
th_| a)/mmw|</G> sim <G>*ziq</G>15. 599 b26. <G>d</G>10. 537 a25, 23. <G>o( *xalu-
biko\s si/dhros sumfu/etai e)k th_s a)/mmou th_s kataferome/nhs
e)k tw_n potamw_n q</G>48. 833 b23. f 243. 1524 a7.
<P><G>*)ammou/s</G> i q <G>*zeu/s</G> f 487. 1557 b21.
<P><G>a)mmw/dhs gh_ *ziz</G> 15. 569 a29. <G>h( *libu/h a)mmw/dhs kai\ a)/nikmos
pib</G>3. 906 b19. <G>i)lu\s a)mmw/dhs *zie</G>15. 547 b20. <G>e)n toi_s a)m-
mw/desi</G> (<G>fu/esqai</G> al) <G>*zie</G>15. 547 b14, 15. <G>i</G>37. 620 b16. <G>me/li
ou)x ou(/tw stereo/n, a)ll) w(sanei\ a)mmw_des q</G>19. 831 b30.
<P><G>*)/ammwn. ai( e)n *)/ammwni krh_nai</G> f 488. 1557 b23. &mdash; <G>o( e)pi\ th\n
tou_ *)/ammwnos</G> (<G>trih/rh i(era\n</G>) <G>tami/as</G> f. 402. 1545 a36.
<P><G>*)ammwni/a xw/ra ma</G>14. 352 b32.
<P><G>*)ammwnia/s, trih/rhs i(era/</G> f 403. 1545 b4, 13.
<P><G>*)amne/a prosagoreu/ousi to\n o)rqo/noton s</G>973 b7. f 238. 1521
b26.
<P><G>a)mnhmonei_n *pe</G>10. 1311 b40.
<P><G>a)mnhmo/neutos. mh\ paralipei_n a)mnhmo/neuton q</G>101. 839 a10.
<P><G>a)mnhmosu/nh parakolouqei_ th_ a)frosu/nh| ar</G>6. 1251 a3.
<P><G>a)mnh/mwn. oi( sfo/dra ne/oi kai\ oi( ge/rontes a)mnh/mones mn</G>1. 450
b6. 2. 453 b5. <G>oi( nanw/deis a)mnhmone/steroi tw_n e)nanti/wn</G>
<P N=39>
<H><G>a)mno/s</G></H>
<G>mn</G>2. 453 b1. &mdash; <G>a)mnh/mones</G> (i e ingrati) <G>oi( polloi/ *hi</G> 7.
1167 b27.
<P><G>a)mno/s</G>, i q <G>fa/gilos</G> f 464. 1554 b3.
<P><G>a)moibai_os</G> (Emped 179) <G>*mb</G>4. 1000 b15.
<P><G>a)moibh\ gi/netai/ tini a)nti/ tinos *hi</G>1. 1163 b35. <G>h( a)m. gi/netai
pro/s ti *hi</G>1. 1164 b19. <G>th\n a)moibh\n poihte/on pro\s th\n pro-
ai/resin *hi</G>1. 1164 b1. <G>q</G>15. 1163 a32.
<P><G>a)/moiros th_s metaba/sews *og</G>7. 306 a3. <G>th_s a)nqrwpikh_s a)re-
th_s *ha</G>13. 1102 b12.
<P><G>a)mo/rghs. th_s e)lai/as o( a)mo/rghs x</G>5. 796 a27.
<P><G>a)morfi/a fta</G>4. 819 b36. coni <G>a)sxhmosu/nh, a)taci/a *fa</G> 7.
190 b15.
<P><G>a)/morfos. h( u(/lh kai\ to\ a)/morfon *fa</G>7. 191 a10. <G>a)eide\s kai\ a)/-
morfon dei_ to\ u(pokei/menon ei)_nai *og</G>8. 306 b17. &mdash; <G>oi( th\n
o)/yin a)/morfoi</G> f 108. 1495 b11.
<P><G>a)mourgoi\ lampth_res</G> (Emped 222, v l <G>a)morgou/s</G>) <G>ai</G>2.437 b28.
<P><G>a)mousi/a kai\ mousikh/, pa/qos kaq) au(to/n *ga</G>4. 319 b27.
<P><G>a)/mousos. r(a|qumi/a a)/mousos r</G>1. 1421 a33. <G>gi/gnetai e)k mousikou_
a)/mousos *fa</G>5. 188 b2. <G>*ga</G>4. 319 b25. <G>*zga</G>18. 724 a26.
<P><G>a)mpe/lina fu/lla *zmg</G>5. 663 a23.
<P><G>a)mpelogenh_ e)laio/prwra *fb</G>8. 199 b12.
<P><G>a)/mpelos k</G>6. 400 b34. a)mpe/lwn susta/des *ph</G>11. 1330 b29.
<G>i(sta/nai ta\s a)mpe/lous e)n kala/mois *zie</G>30. 556 b3. <G>a)/mpeloi
tragw_sai *zie</G>14. 546 a2. <G>*zga</G>18. 725 b34, 726 a2. <G>ta\ tw_n
a)mpe/lwn fu/lla e)sxisme/na fta</G>5. 820 a16. <G>o( xumo\s o( sta/-
zwn e)k th_s a(mpe/lou fta</G>3. 818 b35. <G>a)/mpelo/s tis h(\n kalou_si
ka/pneon *zgd</G>4. 770 b20. <G>a)/mpelos *)anqhdonia\s kai\ *uperei/as</G>
f 554 1569 b34 (Vitis vinifera <I>L</I>).
<P><G>a)mpe/xein. a)mpexo/menoi</G>, opp <G>gumnoi/ pb</G>9. 867 a19.
<P><G>a)mpexo/nh. kaqa/rioi peri\ o)/yin, peri\ a)mpexo/nhn *rb</G>4. 1381 b1.
<P><G>a)mpi/sxein ske/pasma mikro\n</G> (<G>toi_s gennwme/nois</G>) <G>*ph</G>17. 1336
a17.
<P><G>a)/mpwtis mb</G>8. 366 a19. <G>pkg</G>17. 933 b8. <G>a)mpw/teis le/gontai
sumperiodeu/ein th_ selh/nh| k</G>4. 396 a26 (Ideler ad Met I 501).
<P><G>a)mugdalh_. a)mugdalai_ fta</G>5. 820 b2. 7. 821 a38, b19. <G>fu-
teu/ein sumfe/rei peri\ ta\ smh/nh a)mugdalh_n *zu</G>40. 627 b18.
<G>e)piqei_nai tai_s r(i/zais au)tw_n ko/pron xoirei/an</G> f 255. 1525 b5.
(Amygdalus communis <I>L</I>).
<P><G>a)mu/gdalon. druokola/pths a)mu/gdalon die/koye *zu</G>9. 614 b15.
<G>ta\ a)mu/gdala xrhsimw/tata pro\s to\ me/li poiei_n q</G>20. 832
a1. eorum amaritudo explicatur f 256. 1525 b9. (drupa
Amygdali communis).
<P><G>a)mudro/s. fe/ggos a)mudro/n ma</G>6. 343 b13 (cf <G>a)mauro/s</G> b12).
<G>xrw/mata a)mudro/tera mg</G> 2. 372 a2. &mdash; <G>a(mudrw_s o(ra_n,
ble/pein q</G>176. 847 b3. <G>*zid</G> 10. 537 b11. <G>e</G>30. 556 b19. <G>a)mu-
drw_s shmai/nesqai *ziq</G>1. 588 b18. <G>qe/nar kakw_s kai\ a)mudrw_s
mimou/menon pte/rnhn *zib</G>8. 502 b9. <G>th\n a)orth\n e)/nia me\n a)mu-
drw_s e)/nia d) a)fanw_s e)/xei *zmg</G> 5. 668 a3. <G>*zid</G>8. 533 a27.
<G>h)\ o(/lws ou)k e)/stin h)\ mo/lis kai\ a)mudrw_s *fd</G>10. 217 b33. <G>e)fh/-
yanto, a)mudrw_s me/ntoi kai\ ou)de\n safw_s</G> MA4. 985 a13. cf
7. 988 a23. 9. 993 a13.
<P><G>a)mu/eloi xo/ndroi *zmb</G>9. 655 a35.
<P><G>a)mu/htos *rg</G>2. 1405 a21.
<P><G>a)mu/qhton plh=qos muw_n *ziz</G> 37. 580 b16. <G>a)mu/qhton diafe/rei
mg</G>4. 375 a23. <G>a)mu/qhton o(/son diafe/rei *pb</G>5. 1263 a40.
<P><G>*)amuklaei_s. o( tw_n *lakedaimoni/wn pro\s *)amuklaei_s po/lemos</G>
f. 489. 1557 b42, 1558 a5.
<P><G>a)mu/lion e)k tou_ staito/s pd</G>21. 879 a10.
<P><G>a)mu/nein tou\s e)pio/ntas *pb</G>7. 1267 a25. om obiecto <G>*zu</G>37. 621
a18. &mdash; <G>a)nandri/as h( u(pomonh\ kai\ to\ mh\ a)mu/nesqai *rb</G> 6.
1384 a22. <G>a)mu/nesqai</G> om obiecto <G>*zia</G>1. 488 b9. <G>i</G>41. 628 b5.
<H><G>*)amfi/polis</G></H>
<G>*zmg</G>2. 662 b29. <G>a)mu/nasqai tou\s a)dikh/santas</G> sim <G>r</G>3. 1425
a12. <G>*ziz</G>29. 578 b22. <G>a)mu/nesqai pro/s ti *zmg</G> 2. 663 a12.
<G>a)mu/nesqai peri\ pa/trhs</G> (Hom M 243) <G>*rb</G>21. 1395 a14. &mdash;
<G>o( xari/eis a)mu/netai eu)_ drw_n *hq</G>15. 1162 b10. <G>a)mu/nasqai
o(moi/ws eu)_ paqo/nta w(/sper kai\ kakw_s *rb</G>23. 1398 a25.
<P><G>*)amu/ntai, e)/qnos *qesprwtikon</G> f 452. 1552 a25.
<P><G>*)amu/ntas, *)arxela/ou ui(o\s kai\ gambro/s *pe</G> 10. 1311 b14. &mdash;
<G>*)amu/ntas o( mikro/s *pe</G>10. 1311 b3.
<P><G>a)munth_res tw_n e)la/fwn, ta\ proneneuko/ta tw_n fuome/nwn ke-
ra/twn ei)s to\ pro/sqen, oi(_s a)mu/netai *zu</G> 5. 611 b5 (admini-
cula vertit Gaza, ramos Plinius, rectius propugnacula Sca-
liger, defenses C, Augsprossen S II 34, Wehrzinken A<G>*zi</G>).
<P><G>a)muntiko/s *hd</G> 11. 1126 a7. <G>to\ a)/rren a)muntikw/teron oa</G> 3.
1344 a1. <G>a)muntiko\n o)/rganon *zmd</G> 6. 683 a21. <G>zw_|a a)mun-
tika/</G>, dist <G>fulaktika/ *zia</G>1. 488 b8, 9.
<P><G>a)mu/ntwr patro/s</G> (Eur Or 1588) <G>*rg</G>2. 1405 b23.
<P><G>a)mu/ttein toi_s o)/nucin *zu</G>32. 619 a23.
<P><G>a)mfi. oi( a)mf) au)to\n basile/a k</G>6. 398 a20.
<P><G>*)amfia/raos. *pittakou_ a)po/fqegma ei)s *)a. *rb</G>12. 1389 a16.
&mdash; <G>*)amfia/raos *karki/nou po</G>17. 1455 a27 (Nck fr tr p 619).
<P><G>a)mfiba/llein</G> (in dubitationem vocare, dubium esse) <G>heh</G>10.
1243 a12, 25.
<P><G>a)mfi/bios o( ko/rdulos</G> f 301. 1529 b30. <G>ta\ a)mfi/bia</G> aqua-
tilium in numerum referuntur f 301. 1529 b38.
<P><G>a)mfiboli/a| ei)rh_sqai po</G>25. 1461 a25 Vahlen Poet IV 371.
<G>paralogismoi\ para\ th\n a(mfiboli/an ti</G>4. 166 a6-21. (cf <G>a)m-
fi/bolon tz</G> 6. 145 b24) 19. 23. 179 a20. <G>h( peri\ tou/tou a)mfi-
boli/a</G>, coni syn <G>zh/thsis fta</G>1. 815 a29.
<P><G>a)mfi/bolon tz</G>6. 145 b24. <G>to\ ple/wn a)mfi/bolon po</G>25. 1461
a26. <G>no/mos a)mfi/bolos *ra</G>15. 1375 b11. <G>mh\ a)mfibo/lois o)no/-
masi le/gein *rg</G>5. 1407 a32, 37. <G>o)no/maze toi_s oi)kei/ois o)no/-
masi diafeu/gwn to\ a)mfi/bolon r</G>26. 1435 a33. <G>sunora_n,
proidei_n to\ a)mfi/bolon tq</G>7. 160 a29. <G>a)pokri/nasqai pro\s ta\
a)mfi/bola diairou_nta lo/gw| *rg</G>18. 1419 a20. &mdash; <G>te\ martu-
rou/menon h)\ piqano\n h)\ a)pi/qanon h)\ a)mfi/bolon pro\s pi/stin r</G>16.
1431 b22. <G>a)mfi/bolon poih/seis to\ kathgorou/menon r</G>8. 1429 a4.
<P><G>a)mfide/cios. ei) th_| a)ristera_| meletw_men a)ei\ ba/llein, genoi/-
meq) a)\n a)mfide/cioi hma</G>34. 1194 b34. cf <G>*he</G>10. 1134 b34.
<G>*pb</G>12. 1274 b13. <G>pla</G> 12. 958 b20. <G>mo/non a)mfide/cion tw_n
a)/llwn zw/|wn a)/nqrwpos *zib</G>1. 497 b31.
<P><G>a)mfidocei_n. e)n oi(_s to\ a)kribe\s mh/ e)stin a)lla\ to\ a)mfidocei_n
*ra</G>2. 1356 a8. <G>ti</G>17. 176 b23. <G>o(/sa a)mfidocou_sin ti</G>17. 176
b15. <G>o(/ ti a)\n oi( dikastai\ a)mfidoch/swsin pkq</G>13. 951 a31,
b5. &mdash; pass <G>ta)lhqe\s a)mfidocei_tai ti</G>17. 176 b20.
<P><G>a)mfi/docos. to\n ma/rtura ei)_nai h)\ pisto\n h)\ a)/piston h)\ a)mfi/-
docon r</G>16. 1431 b23.
<P><G>a)mfike/falos. ske/lous to\ me\n a)mfike/falon mhro/s *zia</G>15.
494 a5.
<P><G>*)amfiktu/wn. *fu/skos, o( *)amfiktu/onos</G> f 520. 1563 a32.
<G>*)erixqo/nios, o( *)amfiktu/onos</G> f 594. 1574 b22. &mdash; <G>oi( *)am-
fiktu/ones pro\s to\n po/lemon w(/rmhsan, a)gw_na e)/qhkan</G> f 572.
1572 a26. 594. 1574 b37.
<P><G>a)mfiku/pellon. h( tw_n a)mfikupe/llwn ba/sis *zu</G>40. 624 a9.
<P><G>a)mfi/kurtos selh/nh</G>, dist <G>mhnoeidh/s, dixo/tomos *ob</G>11. 291
b20. 14. 297 b27.
<P><G>a)mfi/logos. o)fei/lhma dh_lon kou)k a)mfi/logon *hq</G>15. 1162
b28.
<P><G>*)amfi/maxos. e)pi/gramma e)pi\ *)amfima/xou</G> f 596. 1576 b7.
<P><G>a)mfina/ontos</G> (Emped 228) <G>ai</G>2. 438 a2.
<P><G>a)mfinwmh/sei</G> (Aeschyl fr 297, 8) <G>*zu</G>49 B. 633 a26.
<P><G>*)amfipolis, *)amfipoli_tai, sta/seis pro\s tou\s *xalkide/wn</G>
<P N=40>
<H><G>a)mfisbhtei_n</G></H>
<G>e)poi/kous *pe</G>3. 1303 b2. 6. 1306 a2. &mdash; <G>h( *qra/|kh h( u(pe\r *)am-
fi/polin q</G>113. 841 b15.
<P><G>omfisbhtei_n. a)mfisbhtou_ntes prostiqe/asin a)ei\ to\ i)/sws *rb
a)</G>13. 1389 b18. &mdash; <G>a)mf. peri\ tou_ dikai/ou, tw_n zhmiw/sewn, tou_
)no/matos</G> al <G>*pd</G> 16. 1300 b27, 22. 15. 1299 a29. <G>g</G>9. 1281
a9. <G>*ra</G>6. 1363 b6. 3. 1358 b31. <G>a)mfisbhtei_tai peri/ tinos
*he</G>10. 1135 b28. <G>*zib</G>2. 501 b5. &mdash; <G>a)mf</G>. c acc <G>th\n me\n tou_
pra/gmatos i)so/thta o(mologou_si, th\n de\ oi(_s a)mfisbhtou_si *pg</G>
9. 1280 a19. pass <G>a)mfisbhtei_tai to\ a)podoqe\n ge/nos</G> sim <G>td</G>2.
122 a19. <G>*pg</G>1. 1275 a2. <G>heh</G>3. 1237 b9 (opp <G>dokei_n</G>). <G>ta\
a)mfisbhtou/mena *rb</G> 18. 1391 b19. 21. 1394 b10, 28 (coni
<G>para/doca</G>). <G>ta\ a)mfisbhtou/mena kai\ diaporou/mena hea</G>4. 1215
a20. &mdash; <G>a)mf</G>. c dat <G>to\n h)/ttw tw_| krei/ttoni a)mfisbhtei_n
*rb</G> 9. 1387 a32. (<G>h( u(_s</G>) <G>w(/sper a)mfisbhtou_n th_| fu/sei th_|
tw_n mwnu/xwn di/xhlo/n e)stin *zgd</G>6. 774 b22. <G>a)mf. toi_s fa-
neroi_s, toi_s fainome/nois *fq</G>3. 253 b29 (cf <G>ma/xetai to<*>s fa-
neroi_s o( a)mfisbhtw_n *fq</G>3. 254 a8). <G>*hh</G> 3. 1145 b28. <G>a)m-
fisbhthte/on toi_s e<*>rhme/nois *hg</G>7. 1113 b17. cf <G>*zgg</G>5. 755
b12. <G>tw_n a)mfisbhtou/ntwn lo/gwn a)khkoe/nai w(/sper a)ntidi/kwn
*mb</G>1. 995 b3. <G>*oa</G>10. 279 b9. <G>he/a</G>3. 1215 a6. &mdash; <G>a)mf. w(s
ou) dei_</G> sim <G>*ph</G>1. 1323 a24. <G>g</G>16. 1287 b17. &mdash; <G>a)mfisbhtei_n</G>
sensu forensi i q causam dicere vel adversarium esse in iu-
dieio <G>*he</G>7. 1132 a19. <G>*pd</G>4. 1291 a40. <G>pkq</G>13. 951 b9 (opp
<G>e)gkalei_n</G>). <G>oi( a)mfisbhtou_ntes *ra</G>1. 1354 a27, 31, b4. 7. 1365
a2 al. dist <G>oi( sumbouleu/ontes, oi( e)pideiknu/menoi *rb</G>18. 1391
b26. 23. 1399 b31. <G>oi( a)mfisbhtou_ntes</G> aut <G>kathgorou_sin</G> aut
<G>a)pologou_ntai *ra</G>3. 1358 b12. <G>a)mfisbhtei_n pro/s tina *rb</G>23.
1398 b1. &mdash; <G>a)mfisbhtei_n tino/s *pg</G>12. 1283 a11 (syn <G>a)nti-
poiei_sqai</G> a16, cf a38). 8. 1280 a6. <G>d</G>8. 1294 a19. <G>*hd</G>10.
1125 b17. <G>hea</G>4. 1215 a26. <G>a)mfisbhtei_n i(erwsu/nhs</G> f 385.
1542 a31, 37. (ef <G>a)mfisbhtei_n pro/s ti *pg</G>13. 1283 a24).
<G>w(s e)rh/mhs a)mfisbhtei_n *hd</G>10. 1125 b18.
<P><G>a)mfisbh/thma *pg</G>2. 1275 b37.
<P><G>a)mfisbhth/simo/n e)sti *mb</G>2. 996 b27. <G>g</G>5. 1010 a17. <G>*og</G>3.
302 a17. <G>*pb</G>9. 1270 b39. <G>a)mfisbhth/sima a)gaqa/</G>, opp <G>o(mo-
logou/mena *ra</G>6. 1362 b29. (<G>ei)s e)mfanw_n kata/stasin</G>) <G>u(pe\r
tou_ ta\ a)mfisbhth/sima ei)_nai e)n fanerw_|</G> f. 382. 1541 b28.
<P><G>a)mfisbh/thsis u(pofai/netai *ha</G>4. 1096 b8. <G>a)mfisbh/thsi/s
e)sti heh</G>10. 1243 b37. <G>hmb</G> 11. 1210 a37. <G>a)mfisbh/thsi/s
e)sti</G> (<G>ei)si\n a)mfisbhth/seis</G>) <G>peri/ tinos *fq</G>3. 253 a34. <G>*ob</G>13.
294 b31. <G>*ra</G>13. 1374 a11. <G>g</G>5. 1416 a9. <G>pollai\ peri\ th\n
ske/yin tau/thn ei)si\n a)mfisbhth/seis *ph</G>5. 1326 b36. <G>ai( d)
a)mfisbhth/seis</G> (int <G>ei)si\n</G>) <G>h)\ mh\ gegone/nai h)\ mh\ blabero\n
ei)_nai *rg</G>16. 1417 a8. <G>e)/xei a)mfisbh/thsin</G> K7. 8 a26. <G>*mb</G>3.
998 b17. <G>*ha</G>11. 1100 a18. <G>g</G>1. 1110 a7. <G>q</G>15. 1163 a9. <G>k</G>1.
1172 a27. 5. 1175 b33. <G>tosau/thn to\ qermo\n kai\ to\ yuxro\n
e)/xei a)mfisbh/thsin *zmb</G>2. 648 a34. <G>poiei_sqai th\n a)mfisbh/-
thsin e)/n tini *pg</G>12. 1283 a15. &mdash; sensu forensi <G>ai( peri\ tw_n
i(erw_n toi_s i(ereu_sin a)mfisbhth/seis, a)mfisbh/thsis i(erwsu/nhs</G>
f 385. 1542 a19, 32, 38.
<P><G>*)/amfissa po/qen w)no/mastai</G> f 521.
<P><G>a)mfi/stomoi quri/des kai\ ai_ tou_ me/litos kai\ tw_n sxado/nwn *zu</G>
40. 624 a8.
<P><G>*)amfitru/wn q</G>58. 834 b26. f 480 1556 b31, 39.
<P><G>a)mfifah/s</G>, opp <G>e(spe/rios, e(w_|os k</G>4. 395 b14.
<P><G>a)mforeu\s oi)/nou, ga/laktos *fd</G>3. 210 a32. <G>*zig</G>20. 522 a30.
21. 522 b16. <G>a)mforeu\s keno/s pke</G>2. 938 a9. <G>a)mforei_s a)po-
leliqwme/noi q</G>52. 834 a28. <G>oi( *kerkurai+koi\ a)mforei_s q</G> 104.
839 b8. &mdash; <G>a)mforei_s du/o e)n toi_s dikasthri/ois, o( me\n ku/rios
o( d) a)/kuros</G> f 426. 1548 b31, 39.
<P><G>a)mfotera/kis mx</G>24. 855 b32. <G>pia</G>31. 902 b31.
<H><G>a)/mwmon</G></H>
<P><G>a)mfo/teroi</G>. dualis <G>e)n a)mfote/roin toi_n lo/goin tz</G>11. 149 a12
(<G>a)mfote/rois</G> codd BC, a32 <G>e)n a)mfote/rois toi_s lo/gois</G> Bk). &mdash;
<G>a)mfo/teroi *oa</G>1. 268 a17. <G>mb</G> 6. 364 a31. <G>a(mfo/tera *rg</G>1.
1412 b3. <G>*pb</G>3. 1261 b29. <G>d</G>9. 1294 b35 (opp <G>mhde/teron</G>).
<G>e)n a)mfote/rois *rg</G>12. 1414 a10. <G>e)p) a)mfo/tera *fq</G>1. 251
b26. <G>*oa</G>5. 272 a13 (opp <G>e)pi\ qa/tera</G> a12). <G>*pg</G>4. 1277 b16.
cf praeterea <G>a)/mfw. &mdash; a)mfote/rws ma</G>13. 350 a11. <G>g</G>4.
374 b23. 6. 377 b12. <G>d</G>7. 383 b31. <G>*ra</G>7. 1364 a16. <G>b</G>7.
1335 b4. <G>c</G>1. 974 a4.
<P><G>a)/mfw, a)mfoi_n. a)/mfw</G> etiam pro gen usurpatur <G>a)/mfw e)xo/n-
twn tg</G>3. 118 a28. <G>a)/mfw u(po\ tau)to\ o)/ntwn tz</G>6. 144 b21,
25. &mdash; et de personis et de rebus usurpatur, veluti <G>a)/mfw
*rg</G>2. 1405 a19, 22, 24, 34, b2, 15. 10. 1410 b15, 1411 b13,
14, 18. 11. 1411 b27, 1412 a13, 15, b28, 1413 a4, 17. 12.
1413 b5. <G>*pe</G>1. 1301 b35. <G>mg</G>1. 370 b13, <G>a)mfoi_n ti</G>30. 181
b1. <G>*ph</G>7. 1327 b30. <G>*rb</G>5. 1407 b19. <G>g</G>15. 1416 a36, etiam
ubi in utraque parte non singuli sunt sed plures, <G>a)mfoi_n</G> (i e
<G>toi_s newte/rois kai\ toi_s presbute/rois</G>) <G>nenemh_sqai sumfe/rei
*ph</G>9. 1329 a16. <G>e)n a)mfoi_n *rg</G>2. 1405 b33. <G>to\ e)c a)mfoi_n
*ml</G>5. 1071 a9. <G>md</G>3. 380 a30. <G>ta\ a)/mfw</G>: <G>a)du/naton e(ka-
te/rou me/rous mhde\n e)/xontos ba/ros ta\ a)/mfw e)/xein ba/ros *og</G>
1. 299 a26. cf <G>ti</G>5. 168 a16. <G>to\ a)/mfw</G>, i e <G>to\ e)c a)mfoi_n,
to\ sunamfo/teron *mm</G>8. 1084 b12 Bz. &mdash; <G>a)/mfw</G> et <G>a)mfo/teroi</G>
usu vix distingui, ex locis talibus apparet: <G>ta\ du/o a)/mfw
le/gomen kai\ tou\s du/o a)mfote/rous *oa</G>1. 268 a16. <G>a)mfoi_n nene-
mh_sqai</G>, coll <G>a)mfote/rois a)podido/nai *ph</G>9. 1329 a16. <G>tou\s e)c
a)mfoi_n politw=n *pg</G>5. 1278 a34, <G>qei/wn a)p) a)mfoi_n</G> (Theo-
dect fr 3 Nck) <G>*pa</G>6. 1255 a37, coll <G>tou\s e)c a)mfote/rwn po-
litw_n kai\ mh\ qate/rou</G> (cf <G>e)c o(poterouou_n *pz</G>4. 1319 b9) <G>mo/non
*pg</G>2. 1275 b22. <G>d</G>4. 1291 b27. <G>eu)bohqh/tous kat) a(mfo/tera
ei)_nai dei_ tou\s swqhsome/nous: ei) mh\ kat) a)/mfw dunato/n, a)lla\
kata\ qa/teron u(pa/rcei ma_llon a)mfote/rwn mete/xousi *ph</G>6.
1327 a22-25.
<P><G>a)mfw/donta. tw_n tetrapo/dwn kai\ e)nai/mwn kai\ zw|oto/kwn ta\ me/n
e)stin a)mfw/donta ta\ d) ou)/: o(/sa me\n ga/r e)sti keratofo/ra,
ou)k a)mfw/donta/ e)stin, ou) ga\r e)/xei tou\s prosqi/ous o)do/ntas e)pi\
th_s a)/nw siago/nos *zib</G>1. 501 a11. <G>ta\ keratofo/ra ou)k a)mfw/-
donta, dia\ ti/ *zmg</G>14. 674 a31. 2. 662 a36. <G>ta\ mh\ a)mfw/-
donta pa/nta mei/zw tw_n a)mfwdo/ntwn *zib</G> 17. 507 b31. <G>ta\
a)mfw/donta/ e)sti monokoi/lia, poi/an e)/xei th\n koili/an ta\ a)m-
fw/donta kai\ ta\ mh\ a)mfw/donta *zia</G>16. 495 b31. <G>b</G>17. 507
b15. <G>*zmg</G>14. 674 a24, 675 a24. <G>d</G>1. 676 b4. <G>*zib</G>17. 507
a35, b12. <G>*zmg</G>14. 674 a30 sqq. <G>*ad</G> 14. 98 a17. <G>ta\ mh\
a)mfw/donta keratofo/ra mhruka/zei, tw_n a)mfwdo/ntwn e)/nia
*zmg</G>14. 675 a5. <G>*zib</G>17. 507 a36. <G>i</G>50. 632 b2, 8. <G>ta\ mhru-
ka/zonta</G> i q <G>ta\ mh\ a)mfw/donta *zig</G> 21. 522 b9. <G>toi_s mh\
a)mfw/dousi kai\ toi_s a)mfw/dousi pw_s diafe/rei h( tw_n e)nte/rwn
fu/sis *zib</G>17. 507 b29, 34, <G>to\ e)pi/ploun *zia</G>16. 495 b31. <G>g</G>14.
519 b10, <G>h( u(ste/ra *zig</G>1. 511 a29. <G>*zgb</G>7. 745 b30, 746
a9, <G>to\ ga/la</G> (<G>h( pueti/a</G>) <G>*zig</G>20. 521 b9. 21. 522 b9. <G>ta\
a)mfw/donta e)/xei pimelh/n, ta\ mh\ a)mfw/donta ste/ar *zig</G>17.
520 a15, <G>dia\ ti/ *zmb</G> 5. 651 a30, <G>dio\ toi_s keratofo/rois kai\
mh\ a)mfw/dousi steatw/dhs, toi_s a)mfw/dousi kai\ polusxide/si
pimelw/dhs o( muelo/s *zmb</G>6. 651 b30. &mdash; <G>tw_n a)mfwdo/ntwn</G>
nominantur <G>a)/nqrwpos, a)/rktos, dasu/pous, i(/ppos, ku/wn, le/wn,
lu/kos, mu_s, nukteri/s, o)/nos, o)reu/s, u(_s *zia</G>16. 495 b31. <G>b</G>17.
507 b12. <G>g</G>1. 511 a30. 21. 522 b9. <G>i</G>50. 632 b8. <G>*zmg</G>14.
674 a24, 27, 28, 675 a26, 27; <G>tw_n mh\ a)mfwdo/ntwn a)/c,
bou_s, ka/mhlos, pro/bata *zu</G> 50. 632 b2. <G>b</G> 1. 499 a23, 501
a14. <G>*zmg</G>14. 674 a30.
<P><G>a)/mwmon</G> f 105. 106. 1494 b43.
<P N=41>
<H><G>a(mw_s</G></H>
<P><G>a(mw_s ge/ pws *fb</G>4. 196 a16. <G>*md</G> 16. 1022 a2. <G>*rg</G>14. 1415
b30. <G>a)podei_cai h)\ a)kribw_s h)\ malakw_s h)\ a(mw_s ge/ pws *gb</G>
6. 333 b26.
<P><G>a)/n</G>. formula <G>ka)\n ei)</G> ita usurpata, ut &lsquo;consopita&rsquo; per usum vi
particulae <G>a)/n</G> (Buttm ad Dem Mid n 153) idem fere valeat
ac <G>kai\ ei)</G> nec particula <G>a)/n</G> quidquam faciat ad determinan-
dum modum verbi in apodosi, ad quam pertineat, admodum
saepe apud Ar legitur (Vhl Poet I 35), veluti <G>ka)\n ei) de\ th_s
a)pofa/sews i)/dion to\ a)podoqe/n, ou)k e)/stai th_s fa/sews i)/dion
te</G>6. 137 a31. cf <G>*aa</G>19. 38 b12. <G>te</G>1. 129 a26. 6. 135 b29,
35, 136 a9, 17, (20), 24, (27), (<G>i</G> 24. 179 b22). <G>*fz</G> 7. 237
b34. <G>q</G>3. 254 a28. <G>*oa</G>6. 274 a24. 7. 274 a32. 11. 281 a15.
<G>g</G>2. 300 b17. <G>*ga</G>1. 315 a2. 6. 322 b28. 8. 326 a6. 10. 327.
b4. <G>ma</G>3. 339 b12, 15, 340 a5. (6. 343 b33). <G>yg</G>9.432 a21.
<G>*zma</G>5. 645 a31. <G>b</G> 3. 650 a6. <G>*zga</G> 18. 724 a9. <G>d</G> 1. 765 a1.
MA5. 986 a6. <G>b</G>1. 995 b12, 996 a14. 2. 996 b32. 3. 998 b6.
<G>g</G>4. 1009 a2. 5. 1011 a1. <G>*ha</G> 10. 1099 b14. <G>e</G>7. 1132 a11.
<G>h</G>8. 1150 a15. <G>hea</G>5. 1216 b1. <G>b</G>6. 1222 b36. <G>h</G>2. 1237 a21.
<G>*pa</G>3. 1253 b16. <G>g</G>6. 1278 b7. (8. 1279 b22). <G>h</G>4. 1326 a17.
<G>q</G>5. 1339 b4. (<G>po</G>1. 1447 a24). <G>pg</G>26. 875 a16 al. <G>oi(_on kiqa/-
ran ka)\n ei)/ ti toiou_ton e(/tero/n e)stin *pq</G>6. 1341 a19, cf eius-
modi formulas quibus enumeratio rerum similium contra-
hitur <G>*fq</G>1. 252 a20. <G>*zie</G>8. 542 a11. <G>*zmb</G>4. 650 b26. <G>*pa</G>9.
1257 a38. (<G>b</G>1. 1260 b31). 9. 1269 b26. <G>d</G>2. 1289 b15. 3.
1290 a1. 4. 1291 b27. <G>z</G>8. 1323 a2. <G>h</G>5. 1327 a8. <G>q</G>6. 1340
a37. (uncinis inclusi sunt ii loci, in quibus <G>ei)</G> coniunctum
cum coniunctivo exhibetur, de quorum ratione v s <G>ei)</G>. quam-
quam frequentissimus est usus formulae <G>ka)\n ei)</G>, non deest
tamen <G>kai\ ei)</G>, veluti <G>yb</G>3. 414 b18. <G>*zie</G>8. 542 a11. <G>*zmb</G>8.
653 b32. 9. 655 b18. <G>*zp</G>7. 707 a21, ubi aliquot codd <G>ka)\n
ei)</G> habent; sine v l <G>*aa</G>10. 30 b14. 14. 33 a12.)&mdash;insolentior
videtur usus formulae <G>ka)\n ei)</G> ubi <G>kai/</G> pertinet ad vocabulum
similitudinem significans (<G>paraplh/sion, o(/moion, to\ au)to/</G>),
veluti <G>paraplh/sion ga\r ka)\n ei) tou_ *dio\s a)/rxein a)cioi_en *pg</G>13.
1284 b31. cf <G>*fq</G>5. 257 a9. <G>an</G>9. 475 a12. <G>pl</G>7. 956 a18.
<G>ka)\n ei) kai\ pi</G>65. 898 b6. ipsum <G>ka)/n</G> non sequente <G>ei)</G> ita
usurpatur, ut a simplice <G>kai/</G> vix distinguatur <G>e)/peita ka)\n ou(/tws
ou)de\n h(_tton a)/loga ta\ sumbai/nonta *og</G>7. 305 b6. <G>a(li/skontai
oi( i)xqu/es, ei) mh\ dia\ tou\s fqei_ras, ka)\n w(/ste th_| xeiri\ lam-
ba/nein r(a|di/ws *zid</G> 10. 537 a6. <G>o(/tan a)/rchtai to\ pa/qos ka)\n
o(sonou_n *ziq</G>21. 603 b5. K 10. 13 a25 (<G>ka)\n e)cadunatou_n me/nei
q</G>1. 830 a17, <G>ka)\n e)cadunath_|</G> Did e codd). ubi in voc <G>ka)/n</G>
particula <G>a)/n</G> suam vim retinet ad determinandum apodosis
modum, plerumque iteratur, <G>ka)\n ei) stai/h, kinhqei/h a)\n pa/lin</G>
sim <G>*ob</G>2. 285 b7. <G>*fz</G> 4. 234 b33. <G>yb</G> 10. 422 a11. <G>*zma</G>1.
640 a23, 24. <G>*mz</G> 16. 1040 b34. (<G>*ra</G>11. 1370 a29 Bk, sed
<G>a(ei\ e)n</G> pro <G>ka)\n</G> cod Ac Spgl). &mdash; <G>w(/sper a)\n ei), kaqa/per
a)\n ei)</G> i q <G>w(/sper *ob</G> 14. 297 a14. <G>g</G> 5. 304 a21. <G>w(/sper
ka)\n ei) *zga</G>18. 722 a30. <G>w(s ka)\n ei) k</G> 5. 396 b1. <G>w(s a)\n
*he</G> 1. 1129 a17. &mdash; <G>ei) pa/qoi a)\n</G> sim in enunciatione in-
terrogativa <G>yb</G>12. 424 b3. <G>*rb</G> 20. 1393 b15. 23. 1398 a6,
in protasi conditionali <G>yg</G>12. 434 a33. <G>*rb</G>23. 1398 a10
(cod Ac Spgl, <G>a)\n</G> om Bk), 1399 b20 (<G>a)\n</G> unc incl Bk^{3}). <G>g</G>7.
1408 a15. <G>*hk</G>10. 1180 b25. &mdash; infinitivus aoristi c part <G>a)/n</G>
et infinitivus futuri inter se coniuncti <G>o(/tan e)pixeirou_ntes h)\
mhde\n a)\n paqei_n mhde\ pei/sesqai h)\ katorqw/sein oi)/wntai *rb</G>5.
1383 b9. &mdash; <G>a)/n</G> e priore membro repetendum ad posterius
<G>e)/cesti poiei_n o(/ti a)\n qe/lwsi toi_s gnwri/mois ma_llon, kai\ kh-
deu/ein o(/tw| qe/lwsin *pe</G>7. 1307 a37. contra non rara sunt
exempla iteratae in eodem membro particulae <G>a)/n</G>, veluti
<G>ou(/tws ga\r a)\n e)/xon xrhsimw/taton a)\n ei)/h pro\s th\n i)sxu/n</G> sim
<H><G>a)nabolh/</G></H>
<G>*zmb</G>8. 654 a18. <G>tz</G>3. 140 b36. <G>*hz</G>1. 1138 b29. <G>e</G>14. 1137
b22 (cf <G>g</G>11. 1116 b36 v l) <G>*pb</G>7. 1267 a39. <G>g</G>9. 1280 a36.
<G>d</G>3. 1290 b4. <G>po</G>25. 1460 b7 al. Vahlen Poet IV 408, 438,
cf supra de formula <G>ka)\n ei)</G> extr. &mdash; singularia quaedam,
quae a vulgato part <G>a)/n</G> usu recedunt, librariorum errori
deheri videntur. aliquoties <G>a)/n</G> deest apud optativum po-
tentialem <G>*pg</G> 13. 1283 b15. <G>z</G> 8. 1322 a35 (Bk^{2} utroque
loco <G>a)\n</G> addit). <G>*rb</G>23. 1398 a7 (<G>a)\n</G> om cod Ac, add Bk
Spgl). <G>heg</G>1. 1229 b34, 38 (fort <G>a)\n a)ndrei_os</G> pro <G>a)ndrei_os</G>),
1230 a17 (fort <G>ma/list) a)\n</G> pro <G>ma/lista</G>). <G>hma</G>20. 1191
a27 (fort <G>ga\r a)\n</G> pro <G>ga\r</G>). <G>f</G>2. 807 a10 (fort <G>u(polamba/no-
men</G> pro <G>u(polamba/noimen</G>). 4. 808 b21 (fort <G>dh)lon a)\n</G> pro
<G>dh_lon</G>). imperfectum conditionale de re non facta sine part
<G>a)/n pke</G>14. 939 b2. <G>ks</G>12. 941 a39. 48. 945 b30 (ubivis fa-
cili coniectura <G>ka)\n</G> pro <G>kai\</G> potest scribi). <G>eu)_ a)\n du/nhtai</G>
(<G>du/naito</G>?) <G>xrh_sqai hma</G>2. 1183 b29. &mdash; insolito loco posita
part <G>a)/n</G>: <G>ei)/te a)\n laqei_n pra/cantes *ra</G>12. 1372 a7 (i e <G>ei)/te
oi)/ontai laqei_n a)\n pra/cantes</G>, fort scribendum <G>e)/ti a)\n laqei_n
pra/cantes</G> sc. <G>oi)/wntai</G>. Spgl ci <G>ei)_t) e)a\n laqei_n pra/cantes</G>).
&mdash; <G>a)\n</G> c aoristo de re iterata, <G>ei)/pas a)\n o(/ti de/xomai e)cairei_n
e)ke/leuen ob</G> 1353 b23. &mdash; <G>a)\n</G> c coniunctivo, ubi requiritur
optativus potentialis, exhibetur <G>fta</G>1. 815 a28, b25. 7. 821
b29. <G>b</G>2. 823 b35. 6. 826 b27.
<P><G>a)na/. a)na\ gh_n e)li/ttesqai k</G>3. 392 b16. <G>a)na\ th\n gh_n fe/resqai
xeima/rrou di/khn k</G>6. 400 a33. <G>q</G>154. 846 a9. &mdash; <G>a)n) e(ka/sthn
h(me/ran *ziz</G>1. 588 b18. <G>a)na\ pa_san w(/ran k</G>82. 836 b15. <G>a)na\
pe/nte</G> i e quini <G>*zih</G>4. 584 b35. <G>a)na\ me/ros</G>, opp <G>pa/ntes a(/ma
*pd</G> 15. 1300 a24. cf <G>e</G>8. 1308 b25. <G>g</G>16. 1287 a17. &mdash; <G>a)na\
lo/gon</G> v s <G>a)na/logon. a)na\ me/son</G> i q <G>metacu/</G> v s <G>me/son</G> extr.
<G>a)nametacu/</G> cf h v.
<P><G>a)nabado\n poiou_ntai th\n o)xei/an *ziz</G>30. 579 a19.
<P><G>a)nabaqmoi/ ob</G>1347 a5.
<P><G>a)nabai/nein. 1. a)nabai/nein e)pi\ to\n i(/ppon, e)p) e)le/fantas, e)pi\
ta\ de/ndra *rb</G> 20. 1393 b17. <G>*ziq</G>24. 604 b11. <G>i</G>1. 610 a25.
<G>q</G>5. 594 b6. <G>i</G>33. 619 b16. <G>oi( te/ttiges a)nabai/nousin e)pi\ to\n
da/ktulon *zie</G> 30. 556 b19. <G>a)nabai/nein e)k th_s qala/tths ei)s
tou\s potamou/s, a)na\ tou\s potamou/s *ziz</G> 14. 569 a7. <G>i</G>33. 616
a32. <G>flebo\s me/ros a)nabai/nei ei)s to\n a)ristero\n braxi/ona
*zig</G>4. 514 b7. &mdash; absol <G><*>nabai/nontes ta\ go/nata ponou_men,
katabai/nontes tou\s mhrou/s pe</G>19. 882 b25. &mdash; 2. <G>a)nabai/nein</G>
i q <G>o)xeu/ein. a)nabai/nein e)pi/ tina *zie</G>2. 539 b24. <G>z</G>18. 572 b4.
21. 575 a16. 22. 576 a18. <G>i</G>47. 630 b31. <G>*zgb</G>8. 748 a33.
<G>q</G>2. 830 b5. <G>a)nabai/nein</G> abs <G>*zie</G>7. 541 b28. <G>z</G>2. 560 b27. 24.
577 b19. 34. 580 a6. <G>*zga</G>16. 721 a15.
<P><G>a)naba/llein ta\ o)/mmata</G>, opp <G>kataba/llein pd</G>1. 876 a31.
&mdash; <G>a)naba/llesqai</G> (differre) <G>tou\s pole/mous</G>, dist <G>dialu/esqai</G>
(Isocr 4, 172) <G>*rg</G>10. 1411 b14.
<P><G>a)nabiou_n. to\ paidi/on pa/lin a)nebi/wse *zih</G>10. 587 a24. <G>ta\ pe-
pnigme/na pa/lin a)nabioi_ q</G>29. 832 b6.
<P><G>a)nable/pein. tuflo\s geno/meno/s tis ou) pa/lin a)ne/bleyen</G> K10.
13 a35. <G>e)gei/retai kai\ a)nable/pei *ziz</G>3. 562 a19. &mdash; <G>a)nable/-
pein ei)s to\n ou)rano/n ma</G>8. 346 a34. f 13. 1476 a26.
<P><G>a)na/bleyis kai\ a(fh\ po/teron gene/seis ei)si/n *fh</G>3. 247 b21, 8.
<P><G>a)nablu/zein</G> trans <G>h) krh/nh a)nablu/zei e)/laion q</G>113. 841 a17.
&mdash; intr <G>flo/ges e)k gh_s a)nablu/sasai k</G>6. 400 a32.
<P><G>a)nablu/seis phgw_n k</G>4. 396 a22.
<P><G>a)naboa_n. oi_ a)lgou=ntes a)nabow_sin pkz</G>9. 948 b21.
<P><G>a)nabolh\ tw_n pomfolu/gwn pkd</G>6. 936 b1. &mdash; <G>a)nabolh\ xro/nou,
xro/nios *ra</G>12. 1372 a34, 35. <G>o)fei/lhma filiko\n th\n a)nabo-
lh\n e)/xei *hq</G>15. 1162 b29. &mdash; <G>ai( e)n toi_s diqura/mbois a)na-
bolai/ *rg</G>9. 1409 a25, cf b25, 27, 29.
<P N=42>
<H><G>a)nabra/ttesqai</G></H>
<P><G>a)nabra/ttesqai e)n toi_s li/knois mb</G>8. 368 b29.
<P><G>a)nagge/llein tw_| dh/mw| *hg</G> 5. 1113 a9. <G>a)nagge/llein</G> c inf
<G>ob</G>1347 b22.
<P><G>a)na/gein. o( h(/lios a)na/gei to\ u(/dwr, to\ a)naxqe\n u(/dwr pa/lin
katabai/nei, h( a)naxqei_sa a)tmi/s</G> sim <G>mb</G>3. 356 b30, 357 a7,
14. 4. 360 a1. 2. 355 a26. <G>a</G>9. 347 a8. 13. 349 b3 al. <G>pkg</G>30.
934 b27, 31. <G>a)na/gesqai</G>, i e <G>a)naplei_n *ziq</G>28. 606 b12. &mdash;
<G>ai( a)po\ tou_ hk a)nago/menai grammai/ mg</G>5. 376 a1. <G>ei) a)nh_kto
h( para\ th\n pleura/n *mq</G>9. 1051 a25. &mdash; <G>a)na/gein pa/nta ei)s
to\n dh_mon, a)na/gesqai ei)s dikasth/rion *pd</G> 4. 1292 a25. <G>b</G>8.
1267 b40. <G>ei)s au(to\n a)na/gein th\n a)rxh\n th_s pra/cews *hg</G>5.
1113 a6. <G>heb</G>10. 1226 b13. <G>*ra</G>4. 1359 a38. <G>a)nagagei_n ei)s
a)/llas a)rxa/s *hg</G>7. 1113 b20. <G>a)nakte/on ta\s ai)ti/as ei)s th\n
u(/lhn kai\ th\n kinh/sasan a)rxh/n *zge</G>1. 778 b1. <G>lu/ein tw_| ei)s ta\
u(pa/rxonta a)na/gein e)/qh o(/ti toiau_ta h)_n</G> f 158. 1504b36. <G>a)na/gein
th\n du/namin ei)s th\n e)ne/rgeian *hi</G>9. 1170 a18. <G>*mq</G>9. 1051 a30.
<G>a)n. ei)s to\ dunato/n ma</G>7. 344 a6. <G>ei)s tou\s a)riqmou/s *mz</G>11.
1036 b12. <G>hma</G>1. 1182 a13. <G>a)na/gein ta\s diafora\s ei)s ta\s
prw/tas, pa/sas ta\s e)nantiw/seis ei)s mi/an, a)n. ei)s a)/llon
o(rismo/n</G> sim <G>*gb</G>2. 330 a25. <G>*fa</G>6. 189 b27. <G>b</G>3. 194 b22. 7.
198 a16. <G>h</G>2. 243 a18, 25. MA3. 983 a28. <G>a</G>2. 994 b17. <G>g</G>2.
1004 a1, b28, 34. <G>i</G>4. 1055 b29. <G>k</G> 3. 1061 b14. <G>m</G>7. 1082
b27. <G>*zge</G>8. 789 b3. 1. 778 b1. <G>*zia</G>16. 494 b25. <G>*pe</G>11. 1314
a25. <G>hmb</G>11. 1210 a24. <G>heh</G>6. 1239 b10 al. <G>ai( e)nantiw/seis
a)naxqh/sontai pro\s ta\s prw/tas *mk</G>3. 1061 a13. <G>a)na/gein tou\s
sullogismou\s</G> (<G>tou\s lo/gous</G>) <G>ei)s ta\ proeirhme/na sxh/mata, ei)s
qa/teron</G> sim <G>*aa</G>32. 46 b40 (syn <G>a)nalu/ein</G> 47 a4), 47 a21
(Wz, <G>a)gagei_n</G> Bk), 36. 35. 48 a31. 44. 50 a17, 26. 45. 50
b6, 18, 51 b3 (syn <G>a)nalu/ein</G>) al. <G>a)na/gontai pa/ntes oi( sul-
logismoi\ ei)s tou\s e)n tw_| prw/tw| sxh/mati *aa</G>7. 29 b1. 23. 40
b19, 41 b5. <G>a)na/gein tou\s sullogismou/s</G> (non addita praep <G>ei)s</G>)
<G>*aa</G>35. 48 a31. <G>a)nakte/on tou\s lo/gous ei)s th\n tou_ e)le/gxou a)/-
gnoian</G> (syn <G>a)nalu/ein ei)s</G>) <G>ti</G>6. 168 a18. <G>a)na/gein ei)s gnwrimw/-
teron *mb</G>4. 1001 a13. <G>z</G>16. 1040 b20. <G>a)na/gein a(/panta ei)s
eu)ma/qeian *rg</G>14. 1415 a38. <G>a)nakte/on to\n lo/gon e)pi\ tou\s kai-
rou/s r</G>3. 1423 b25. <G>a)na/gesqai ei)s a)/peiron *ag</G>3. 72 b8. &mdash;
<G>u(gieino\n le/getai tw_| a)na/gesqai pro\s u(gi/eian *mk</G>3. 1061 a2.
<G>a)na/gesqai pro\s ta\s a)rxa/s ya</G>2. 405 b12. cf <G>heh</G>6. 1240 b18,
38. <G>a)na/gein pro\s to\ be/ltion, pro\s do/can po</G>25. 1461 b10.
<G>*og</G>7. 306 a9, <G>pro\s tau/tas ta\s u(poqe/seis *pe</G>11. 1314 a27.
&mdash; <G>e)f) o(\ *dhmo/kritos a)na/gei ta\s ai)ti/as *fq</G>1. 252 a34.
<G>*zge</G>8. 789 b3.
<P><G>a)naginw/skein</G>, legere, <G>pih</G>1. 916 b1. 7. 917 a18.
<P><G>a)nagka/zein. a(\ h(mei_s a)nagka/saimen a)\n h)\ pei/saimen *rb</G>19.
1392 a27. <G>a)nagka/zontes</G>, syn <G>dia\ bi/as *pe</G>4. 1304 b9. <G>h(
bi/a me tau_t) a)nagka/zei poiei_n</G> (Soph El 256) <G>*md</G>5. 1015
a31. &mdash; <G>a)nagka/zesqai</G> c inf <G>mg</G>1. 370 b24. <G>*pe</G>3. 1303 a7.
5. 1304 b30 al. <G>w)/sper u(p) au)th_s th_s a)lhqei/as a)nagkasqe/n-
tes *fa</G>5. 188 b30.
<P><G>a)nagkai_os. to\ a)nagkai_on posaxw_s le/getai *md</G>5 Bz. <G>a)nag-
kai_on to\ me\n bi/a| o)/ti para\ th\n o(rmh/n, to\ de\ ou(_ ou)k a)/neu
to\ eu)_, to\ de\ mh\ e)ndexo/menon a)/llws a)ll) a(plw_s *ml</G>7. 1072
b11. <G>a)nagkai_on a(plw_s, e)c u(poqe/sews *zma</G>1. 639 b23, 24.
&mdash; 1. <G>a)nagkai_on to\ mh\ e)ndexo/menon a)/llws e)/xein *md</G>5. 1015
a34. <G>l</G>7. 1072 b12. <G>g</G>5. 1010 b28. <G>a)nagkai_a ta\ mh\ e)f)
h(mi_n o)/nta pra/ttein r</G>2. 1422 a19. <G>to\ a)nagkai_on o(mwnu/mws
e)nde/xesqai le/gomen *aa</G>13. 32 a20. <G>tou_ a)nagkai_on ei)_nai a)po/-
fasis to\ mh\ a)nagkai_on ei)_nai e</G>12. 21 b26. <G>to\ a)nagkai_on ei)_nai
pw_s e)/xei pro\s to\ dunato\n ei)_nai kai\ to\ e)ndexo/menon ei)_nai e</G>13.
<G>a)nagkai/a pro/tasis</G> (i e <G>pro/tasis tou_ e)c a)na/gkhs u(pa/rxein</G>)
<G>*aa</G>3. 25 a27. 9. 30 a15. 10. 30 b8 al. <G>a)nagkai_os sullogi-</G>
<H><G>a)nagkai_os</G></H>
<G>smo/s *aa</G>9. 30 a16 al. <G>peri\ sullogismw_n a)nagkai/wn</G> (i e <G>tou_
e)c a)na/gkhs u(pa/rxein</G>) <G>*aa</G>8-12. <G>a)nagkai_on sumpe/rasma *aa</G>9.
30 a29, 35 al. <G>a)nagkai_on me/son *ag</G>6. 75 a13. <G>a)nagkai_ai a)r-
xai/ *ag</G>6. 74 b5. <G>e)c a)nagkai/wn o( sullogismo/s *ag</G>6. 74
b15 sqq. <G>ta\ a)nagkaia e)c a)nagkai/wn dei_ sullogi/z esqai *ra</G>2.
1357 a29. <G>e)k tw_n e)c a)na/gkhs a)nagkai_on to\ sumbai_no/n e)stin
heb</G>6. 1223 a1. &mdash; <G>to\ w(s e)pi\ to\ polu\ gi/nesqai kai\ dialei/pein
to\ a)nagkai_on *aa</G>13. 32 b6, 8. <G>ta\ a)nagkai_a</G>, dist <G>ta\ w(s e)pi\
to\ polu/ *ra</G>2. 1357 a22, 27, 31. <G>b</G>22. 1396 a2, 3.
<P>2. <G>a)nagkai_on e)c u(poqe/sews *zma</G>1. 639 b24. (cf <G>tou/twn
me\n o)/ntwn a)nagkai_on, a(plw_s d) ou)k a)nagkai_on *aa</G>10. 30
b38 Wz), <G>ou(_ a)/neu ou)k e)nde/xetai zh_n w(s sunaiti/ou, ou(_ a)/neu to\
a)gaqo\n mh\ e)nde/xetai *md</G>5. 1015 a20, 22. <G>l</G>7. 1072 b12. <G>e)n
th_| u(/lh| to\ a)nagkai_on, to\ d) ou(_ e(/neka e)n tw_| lo/gw| *fb</G>9.
200 a14, 15-20, 31. 8. 198 b11. <G>pa_n h( fu/sis h)\ dia\ to\
a)nagkai_on poiei_ h)\ dia\ to\ be/ltion *zga</G> 4. 717 a15. <G>ou)x w(s
be/ltiston, a)ll) w(s a)nagkai_on dia\ to\n i)/dion lo/gon th_s ou)si/as
*zmd</G>9. 685 a18. <G>ou(_ e(/neken kai\ be/ltion</G>, opp <G>to\ tou/tou e(/neken kai\
a)nagkai_on *zmg</G>10. 672 b23. (<G>to\ te/ras ou)k a)nagkai_on pro\s
th\n e(/neka/ tou kai\ th\n tou_ te/lous ai)ti/an, a)lla\ kata\ sumbe-
bhko\s a)nagkai_on *zgd</G>3. 767 b14). <G>h( a)nagkai/a fu/sis</G>, opp
<G>h( kata\ to\n lo/gon fu/sis *zmg</G>2. 663 b22. <G>e)k tw_n peri\ ta\s
o)xei/as s<*>mbaino/ntwn a)nagkai/wn *zga</G>12. 719 b15. <G>le/gw e)c
u(poqe/sews ta)nagkai_a, to\ d) a(plw_s to\ kalw_s *ph</G>13. 1332
a11. <G>ta\ a)nagkai_a</G>, opp <G>to\ kalo/n *pd</G>4. 1291 a17. <G>pra/ceis
a)nagkai_ai</G>, dist <G>a(plw_s ka/llistai *ph</G>13. 1332 a13, 16. <G>tw_n
praktw_n ta\ me\n [ei)s ta\] a)nagkai_a kai\ xrh/sima, ta\ de\ [ei)s
ta/] kala/: ta\ a)nagkai_a kai\ xrh/sima tw_n kalw_n e(/neken *ph</G>14.
1332 b32, a36. <G>maqh/seis a)nagkai_ai kai\ xa/rin a)/llwn</G>, opp
<G>e(autw_n xa/rin *pq</G>3. 1338 a13. <G>paidei/a a)nagkai/a kai\ xrhsi/mh</G>,
opp <G>e)leuqe/rios kai\ kalh/ *pq</G>3. 1338 a31. <G>fili/a a)nagkaiote/ra</G>,
opp <G>kalli/wn heh</G>10. 1243 a35. <G>e)/rga a)nagkaio/tera</G>, opp <G>e)n-
timo/tera *pa</G>7. 1255 b28. &mdash; <G>le/gwmen, au)ta\ ta\ a)nagkai_a
kefalaiou/menoi k</G>4. 394 a8. <G>ei)lhmme/nwn tw_n a)nagkai/wn *ab</G>19.
66 a36. <G>e)k po/swn merw_n a)nagkai/wn, a)nagkaiota/twn po/lis
su/gkeitai *pd</G>3. 1290 a3. 4. 1291 a12. <G>o(/sa a)nagkaio/tata
mo/ria toi_s zw/|ois *zia</G>3. 489 a15. <G>ai)/sqhsis a)nagkaiota/th toi_s
zw/|ois h( a(fh/ yb</G>2. 414 a3. <G>*so/lwn th\n a)nagkaiota/thn a)pe/-
dwke tw_| dh/mw| du/namin *pb</G>12. 1274 a15. <G>e)kklhsia/zein ta\s
a)nagkai/as e)kklhsi/as *pd</G>6. 1292 b29. <G>a)rxai\ a)nagkai_ai ei)
e)/stai po/lis *pd</G>15. 1299 a31. <G>a)rxai\ a)nagkai_ai</G>, opp <G>ku/riai
*pz</G>6. 1320 b24. 8. 1321 b6. <G>h(donai\ a)nagkai_ai *hh</G>8. 1150
a16. 6. 1147 b24, 25, 29. &mdash; <G>ta)nagkai_a</G>, opp <G>diagwgh/, r(a|-
stw/nh</G> MA2. 982 b23. 1. 981 b18. ef <G>*pb</G>7. 1267 a3. <G>ta\
a)nagkai_a</G>, opp <G>ta\ ei)s eu)sxhmosu/nhn kai\ periousi/an *ph</G>10.
1329 b27, 28. <G>a)xorh/ghton ei)_nai tw_n a)nagkai/wn *pd</G>1. 1288
b32. <G>ta\ a)nagkai_a</G>, dist <G>ta\ sumfe/ronta *pa</G>5. 1254 a22.
<G>xoh_sis</G> (<G>xrei/a</G>) <G>a)nagkai/a, tw_n a)nagkai/wn *pa</G>5. 1254 b29
(opp <G>bi/os politiko/s</G>). 3. 1253 b16. <G>d</G>4. 1291 a26. <G>z</G>8. 1321
b16. <G>e)/rga a)nagkai_a</G> (<G>banau/swn, dou/lwn</G>) <G>*pg</G>5. 1273 a11.
<G>b</G>6. 1265 a7. <G>ta\ pro\s xrh_sin th\n me\n qewri/an e)leu/qeron e)/xei,
th\n d) e)mpeiri/an a)nagkai/an *pa</G> 11. 1258 b11. <G>sxolh\ tw_n
a)nagkai/wn *pb</G>9. 1269 a35. <G>pra/ceis a)nagkai_ai</G> (<G>w)nh/, pra_sis</G>)
<G>*ph</G>12. 1331 b13. <G>h( a)nagkai/a a)gora/ *ph</G>12. 1331 b11. <G>ei)_nai
peri\ ta\s a)nagkai/as te/xnas pl</G>10. 956 b13.
<P>3. <G>a)nagkai_on to\ bi/aion *md</G>5. 1015 a28, 36. <G>l</G>7. 1072 b12.
<G>to\ a)nagkai_on a)niaro/n</G> (cf <G>*eu)/hnos</G>) <G>*md</G>5. 1015 a29. <G>*ra</G>10.
1370 a10. <G>heb</G>7. 1223 a32. <G>a)nagkai_oi po/noi, a)nagkai_a gu-
mna/sia</G>, syn <G>oi( pro\s a)na/gkhn po/noi</G>, opp <G>kou\fo/tera gumna/sia
*ph</G>17. 1336 a5. <G>q</G>4. 1339 a4, 1338 b40, 41.
<P>4. <G>tw_n me\n e(/teron ai)/tion tou_ a)nagkai_a ei)_nai, tw_n de\ ou)qe/n</G>
<P N=43>
<H><G>a)nagkastiko/s</G></H>
<G>*md</G>5. 1015 b10. <G>to\ prw_ton kai\ kuri/ws a)nagkai_on to\ a(plou_n
e)sti/n *md</G>5. 1015 b12. inter ea <G>a)nagkai_a</G>, quibus alia sunt
<G>ai)/tia tou_ a)nagkai_a ei)_nai</G>, praecipue referenda est concludendi
necessitas. usitatum in afferenda conclusione <G>a)nagkai_on</G> c inf
<G>*fq</G>6. 260 a16. <G>ma</G>3. 340 b34. 4. 341 b7, 17. <G>*pg</G>11. 1281 b30,
1282 b12 al. (raro <G>e)sti/n</G> additur, veluti <G>mb</G>4. 360 a17). <G>gi/-
gnetai, fai/netai, e)pitelei_tai to\ a)nagkai_on *aa</G>1. 24b22, 24.4.
26 a7. 5. 27 a18. 14.33 a20. <G>ou)de\n gi/gnetai</G> (<G>sumbai/nei, e)/stai</G>)
<G>a)nagkai_on, ou)damw_s gi/netai to\ a)nagkai_on, ou) gi/netai to\ kaqo/lou</G>
(<G>to\ kata\ me/ros</G>) <G>a)nagkai_on *aa</G>4. 26 a4, 6. 5. 27 a25. 7. 29
a11. 15. 35 a8, 13, 18. 18. 37 b32, 38 a6. 19. 38 b33. 20. 39
a24. <G>kata\ to\ a)nagkai_on *mm</G>4. 1079 a24. <G>a)nagkai_on</G>, opp
<G>ai)tei_sqai, lamba/nein *aa</G>31. 46 b11, 19, syn <G>sullogismo/s,
sullogi/zesqai *ab</G>1. 53 a26, 35, 36, sed latius patet <G>to\
a)nagkai_on</G> quam <G>o( sullogismo/s *aa</G>7. 29 a21, 23 Wz. 32.
47 a23, 26, 27, 33-35, b16, 20. <G>a)/llho\do\s th_s a)nagkai/as</G> (ie
<G>th_s sullogistikh_s</G>) <G>*aa</G>28. 45 a21. <G>kata\ to\ ei)ko\s h)\ to\
a)nagkai_on po</G>9. 1451 a38, b9. 11. 1452 a24. 15. 1454 a34.
<G>eu)/logon, i(/na mh\ a)nagkai_on ei)/pwmen *fq</G>5. 256 b23. cf <G>*mm</G>7.
1081 b5. <G>to\ a)nagkai_on a\fei/sqw toi=s i)sxurote/rois le/gein
*ml</G>8. 1074 a17. <G>a)podeiknu/ousin h)\ a)nagkaio/teron <*> malakw/-
teron *me</G> 1. 1025 b13. <G>ou)de\n a)/topon a)ll) a)nagkai_on *ob</G> 8.
289 b15. &mdash; <G>a)nagkai/ws. e)/stai a)nagkai/ws</G> (cf <G>a)nagkai_os</G> 1).
<G>*aa</G>8. 30 a12. &mdash; <G>e)/xei ta\ sxh/mata tw_n mori/wn pro\s th\n
e)rgasi/an a)nagkai/ws</G> (cf <G>a)nagkai_os</G> 2). <G>*zmd</G>10. 689 a21. <G>to\
kalw_s a)nagkai/ws e)/xousin *ph</G>13. 1332 a13.
<P><G>a)nagkastiko/s. o( no/mos a)nagkastikh\n e)/xei du/namin *hk</G>10.
1180 a21. <G>lo/goi a)nagkastikoi\ kai\ ou)k eu)/poroi dialu/ein w(s ou)k
e)nde/xetai a)/llws e)/xein *ga</G>2. 315 b21.
<P><G>a)na/gkh</G> (cf <G>a)nagkai_os</G>). vocabuli origo repetitur ab <G>a)ki/nhton
k</G>7. 401 b8. <G>posaxw_s le/getai *ad</G>11. 94 b37. <G>*zma</G>1. 639
b21, 642 a3-7, 32-35. <G>*me</G> 2. 1026 b28. <G>k</G>8. 1064 b33. &mdash;
1. <G>a)na/gkh h(\n le/gomen tw_| mh\ e)nde/xesqai a)/llws *me</G>2. 1026
b28. <G>k</G>5. 1062 a21. <G>g</G>4. 1006 b32, 30. <G>a)na/gkh a(plw_s *fb</G>9.
199 b34. <G>a)na/gkh kata\ fu/sin *ad</G>11. 94 b37. <G>*zma</G> 1. 642
a34. <G>e)c a)na/gkhs u(pa/rxein</G>, syn <G>u(pa/rxein</G>, dist <G>u(pa/rxein, e)n-
de/xesqai u(pa/rxein *aa</G> 3. 25 a29-34. 8. 29 b29 al. <G>e(/teron to\
mh\ e)c a)na/gkhs u(pa/rxein kai\ to\ e)c a)na/gkhs mh\ u(pa/rxein
*aa</G>16. 35 b35. <G>to\ e)c a)na/gkhs o)\n kat) e)ne/rgeia/n e)stin e</G>13.
23 a21. cf <G>*mq</G>8. 1050 b18. <G>to\ e)c a)na/gkhs kai\ a)ei\ a(/ma, to\
e)c a)na/gkhs a)ei\ w(sau/tws</G> sim <G>*gb</G>11. 337 b35. <G>*fb</G>5. 196
b12, 10. <G>*md</G>5. 1015 b14 Bz. 30. 1025 a15, 18, 20. <G>e</G>2. 1026
b28. <G>k</G>8. 1064 b33-1065 a5. <G>*hg</G>5. 1112 a24. <G>h( a)ei\ kai\ e)c
a)na/gkhs fu/sis</G>, opp <G>h( e)pi\ to\ polu/ *zgd</G>4. 770 b11. <G>e)c
a)na/gkhs</G>, dist <G>w(s e)pi\ to\ polu/ *fb</G>5. 196 b12. <G>*md</G>30. 1025
a15, 18, 20. <G>*rb</G>19. 1392 b31. <G>po</G>6. 1450 b30. <G>e)c a)na/gkhs</G>,
dist <G>w(s e)pi\ to\ polu/, o(po/ter) e)/tuxen e</G>9. 18 b6 sqq. <G>tb</G>6.
112 b1-20. <G>e)c a)na/gkhs</G>, opp <G>dia\ tu/xhn *ra</G>10. 1368 b35.
<G>ta\ e)c a)na/gkhs o)/nta a(plw_s pa/nta a)i/dia *hz</G>3. 1139 b23.
<G>h( e)pisth/mh peri\ tw_n kaqo/lou e)sti\n u(po/lhyis kai\ tw_n e)c
a)na/gkhs o)/ntwn *hz</G>6. 1140 b32. 3. 1139 b22. <G>ou)k e)/sti bou-
leu/sasqai peri\ tw_n e)c a)na/gkhs o)/ntwn, tw_n e)c a)na/gkhs
o)/ntwn h)\ ginome/nwn h( te/xnh ou)k e)/stin *hz</G>5. 1140 b1. 4. 1140
a14. <G>ta\ mh\ e)f) h(mi_n o)/nta pra/ttein, a)ll) w(s e)c a)na/gkhs
qei/as h)\ a)nqrwpi/nhs ou(/tws o)/nta r</G>2. 1422 a20.
<P>2. <G>a)na/gkh e)c u(poqe/sews *fb</G>9. 199 b34. <G>u</G>2. 455 b26. <G>h(
a)na/gkh o(te\ me\n shmai/nei o(/ti ei) e)kei_no e)/stai to\ ou)_ e(/neka,
tau_ta a)na/gkh e)sti\n e)/xein *zma</G>1. 642 a32, 8. <G>ti/nwn u(par-
xo/ntwn kai\ dia\ ti/nas a)na/gkas sumbai/nei</G>, opp <G>ti/nos e(/neka
*zge</G>3. 782 a23, 20. <G>*zmd</G>2. 677 a18. <G>ei)si\ du/o ai)ti/ai au(_tai,
to/ q) ou(_ e(/neka kai\ to\ e)c a)na/gkhs *zma</G>1. 642 a2. <G>*zgd</G>8. 776
<H><G>a)nagnw/risis</G></H>
b33. <G>eu)lo/gws sumbai/nei kai\ dia\ th\n e)c a)na/gkhs ai)ti/an *zgd</G>8.
776 a25. <G>h( a)na/gkh kai\ to\ e(/neka/ tou e)n toi_s fu/sei sunista-
me/nois *ad</G>11. 94 b27-37. <G>ti/nwn o)/ntwn a)na/gkh tou_t) ei)_nai</G>
(significatur <G>h( u(likh\ ai)ti/a</G>) <G>*ad</G>11. 94 a22, 24. <G>w(s e)c a)na/g-
khs gignome/nwn ei)s th\n u(/lhn kai\ th\n kinh/sasan a)rxh\n a)na-
kte/on ta\s a)rxa/s</G>. syn <G>ou) suntei/nei ei)s to\n lo/gon to\n th_s ou)si/as
*zge</G>1. 778 a35. <G>o(/sa gi/nesqai sumbai/nei mh\ e(/neka/ tou, a)ll)
e)c a)na/gkhs kai\ dia\ th\n ai)ti/an th\n kinhtikh/n *zge</G>8. 789 b20.
<G>to\ e)c a)na/gkhs pw_s u(pa/rxei e)n toi_s fusikoi_s *fb</G>9. <G>e)c
a)na/gkhs</G>, opp <G>e(/neka/ tou, tou_ belti/onos e(/neka, dia\ to\ be/ltion,
xa/rin tou_ belti/onos *zmd</G>11. 692 a3. 12. 694 a22, b5, 6. <G>*zgb</G>1.
731 b21, 23. 4. 738 a33, b1, 739 b28. 6. 743 b4, 16. <G>g</G>4.
755 a22, 23. <G>e</G>8. 789 b5, 13. <G>*dhmo/kritos to\ ou(_ e(/neka a)fei\s
le/gein pa/nta a)na/gei ei)s a)na/gkhn *zge</G>8. 789 b3 (cf <G>ou) kalw_s
le/gousin ou)de\ tou_ dia\ ti/ th\n a)na/gkhn *zgb</G>6. 742 b18. <G>e)/ws
i)sxurote/ra tis a)na/gkh paragenome/nh diasei/sh ta\s ou)si/as</G>
f. 202. 1514 b31). <G>o)fqalmo\n me\n e)c a)na/gkhs e(/cei to\ zw_|on,
toio/nde de\ o)fqalmo\n e)c a)na/gkhs me/n, ou) toiau/ths d) a)na)gkhs
*zge</G>1. 778 b17. &mdash; <G>nu_n d) o(/son a)na/gkh, tosou_ton peri\ au)tw_n
le/gwmen mg</G>4. 374 b17.
<P>3. <G>a)na/gkh h( kata\ to\ bi/aion legome/nh, h( bi/a| kai\ para\
th\n o(rmh/n *me</G>2. 1026 b28. <G>*ad</G>11. 94 b37. cf <G>*zma</G>1. 642 a5.
<G>mhdemia=s prosdei_sqai biai/as a)na/gkhs *ob</G>1. 284 a15 (cf
<G>a)na/gkh e)/myuxos</G> a23). <G>oi( pro\s a)na/gkhn po/noi</G>, syn <G>a)nagkai_a
gumna/sia</G>, opp <G>koufo/tera gumna/sia *pq</G>4. 1338 b41, 40,
1339 a4. <G>e)a\n mh/ tis desmo\n h)\ a)/llhn tina\ prosene/gkh| a)na/g-
khn *ziz</G>22. 576 b23. <G>th_| i)sxurota/th| a)na/gkh| kate/labe to\n
*di/a *(/hra</G> f 157. 1504 b27. <G>a)na/gkhn le/gomen th\n e)/cwqen
a)rxh/n, th\n para\ th\n o(rmh\n h)\ e)mpodi/zousan h)\ kinou_san heb</G>8.
1224 b13. <G>h( lu/ph e)pi\ toi_s di) a)na/gkhn e)sti/n, o( e)c a)na/gkhs
pra/ttwn ou) spoudai_os hmb|</G>7. 1206 a14, 16, cf <G>peri\ a)na/gkhs
hma</G>15.
<P>4. <G>a)na/gkh h(_| xrw/meqa e)n toi_s kata\ ta\s a)podei/ceis *mk</G>8.
1064 b33. <G>a)na/gkh, ou)demi/a a)na/gkh</G> (sc <G>e)sti/</G>) c inf <G>*fq</G>7. 260
b26. <G>*pg</G> 11. 1282 b8. <G>d</G>12. 1297 a10. 15. 1299 b1 al. <G>e)c
a)na/gkhs ma</G>2. 339 a21. <G>b</G>8. 365 b32. <G>*pd</G>4. 1290 b32 al. <G>h)\
e)c a)na/gkhs h)\ kata\ to\ ei)ko/s po</G>10. 1452 a20. <G>ou)de\n sum-
bai/nei e)c a)na/gkhs *aa</G>23. 40 b35 al. <G>ou)k e)/stin ou)de\n e)c a)na/g-
khs e(no/s tinos o)/ntos a)lla\ duoi_n e)laxi/stoin *aa</G>15. 34 a17.
<G>ou(_ ma\llon a)po/deici/s e)sti kai\ a)na/gkh *rg</G>17. 1418 a4. <G>h( th_s
toiau/ths a)podei/cews a)na/gkh *zma</G>1. 640 a7. <G>dia\ tau/tas ta\s
a)na/gkas *pd</G>6. 1293 a12. <G>toi_s au)toi_s tekmhri/ois kai\ tai_s au)-
tai_s a)na/gkais *oa</G>8. 277 a12. <G>tai_s a)kribeste/rais a)na/gkais
o(/tan tis e)pitu/xh| *ob</G>5. 287 b34.
<P><G>a)nagkofagi/ais katalamba/nein th\n h(liki/an *pq</G>4. 1339 a6.
<P><G>a(nagnwri/zein. th_| e)pagwgh_| lamba/nein th\n tw_n kata\ me/ros
e)pisth/mhn w(/sper a)nagnwri/zontas</G> (cf Plat Men 81) <G>*ab</G>21.
67 a24. <G>a)nagnwri/zein</G>, opp <G>lamba/nein th\n e)pisth/mhn piq</G>5.
918 a8. cf <G>yg</G>1. 425 a24. &mdash; <G>a)nagnwri/zein</G> (in compositionc
tragoediarum), <G>a)nagnwri/sai pri\n poih_sai, pra/canta a)nagnw-
ri/sai</G> al <G>po</G>14. 1453 b35, 1454 a3. 16. 1454 b27, 32, 1455
a15. sed <G>po</G>17. 1455 b9. 16. 1454 b32 (ex lectione codd)
<G>a)nagnwri/zein</G> significare videtur <G>a)nagnw/risin e(autou_ poiein,
e(auto\n poiei_sqai gnw/rimon</G> (cf Vhl Poet II 85), et <G>*)odus-
seu\s a)nagnwri/sas tina/s po</G>17. 1455 b21 <G>a)nagnwri/zein tina\</G>
significat &lsquo;certiorem aliquem facere de se&rsquo;, <G>dhlw/sas tisi\
ti/s h)_n</G> cf fr 35. Vhl l l).
<P><G>a)nagnw/risis. ai( tw_n sunh/qwn a)nagnwri/seis heh</G>2. 1237 a25.
<G>me/gista oi(_s yuxagwgei_ h( tragw|di/a ai(/te peripe/teiai kai\ a)na-
gnwri/seis po</G>6. 1450 a34. <G>a)nagnwri/sews ti/na ei)/dh po</G>16. 11.
1452 a29-b8 (pro <G>e)n th_| a)nagnwri/sei po</G>26. 1462 a17 scri-</G>
<P N=44>
<H><G>a)nagnwrismo/s</G></H>
bendum est <G>e)n th_| a)nagnw/sei</G>).
<P><G>a)nagnwr/ismo/s. a)/neu peripetei/as h)\ a)nagnwrismou_, met) a)na-
gnwrismou_ h)\ peripetei/as po</G>10. 1452 a16, 17.
<P><G>a)na/gnwsis pih</G>1. 916 b10. 7. 917 a26 (<G>po</G>26. 1462 a17 v s
<G>a)nagnw/risis</G>). <G>to\ e)/rgon th_s e)pideiktikh_s le/cew/s e)stin a)na/-
gnwsis *rg</G>12. 1414 a18.
<P><G>a)nagnwstiko/s. basta/zontai oi( a)nagnwstikoi/ *rg</G>12. 1413b12.
<P><G>a)nagra/fein ta\s th_s gh_s perio/dous ma</G>13. 350 a17. <G>e)k tw_n
peri\ ta\s i(stori/as a)nagegramme/nwn dei_ qewrei_n *zgg</G>10. 761
a10. <G>a)nagra/yai tou/sde tou\s sti/xous q</G>133. 843 b25. <G>a)nage/-
graptai e)n tai_s i(stori/ais q</G>134. 844 a11. &mdash; <G>u(/steron a)na-
gra/yai</G>, opp <G>perigra/fein, u(potupou_n *ha</G> 7. 1098 a21. &mdash;
<G>a)nagra/fesqai ta\ sumbo/laia pro\s th\n a)rkh/n *pz</G> 8. 1321
b34. <G>a)nagra/fesqai th\n timh/n ob</G>1353 a1. <G>a)ne/grafon tou\s
e)/xontas ob</G>1350 a9. <G>ai( proqe/seis tw_n a(nagegramme/nwn *pz</G>8.
1322 a10.
<P><G>a)nagrafh\n poiei_sqai/ tinos q</G>101. 839 a11 (cf <G>mh\ paralipei_n
a)mnhmo/neuton</G> a10). <G>e)n th_| tw_n puqionikw_n a)nagrafh_|</G> f 572.
1572 a28. &mdash; <G>sunallagma/twn a)nagrafai/ *pz</G>8. 1322 b34.
<P><G>a)nagwgh/</G>. 1. <G>a)nagwgh\ tou_ u(grou_ mb</G>2. 355 a15. cf <G>pi</G>54. 897
a30. <G>th\n a)nagwgh\n h( neura\ ou) lamba/nei e)pi\ polu\n to/pon
ak</G>800 b15. &mdash; 2. i q <G>a)po/plous q</G>108. 840 a33. &mdash; 3. logice
cf <G>a)na/gein, a)na/lusis. ei)s a)rxh\n poi/an h( a)nagwgh/ *me</G>3. 1027
b14. cf <G>g</G>2. 1005 a1. <G>k</G>3. 1061 a11, 16. <G>*ad</G>3. 90 a37 Wz.
&mdash; <G>e)c a)nagwgh_s</G>, opp <G>sunexw_s *zie</G>18. 550 b11, 13.
<P><G>a)na/dastos. a)na/daston poiei_n th\n xw/ran *pe</G>7. 1307 a2. <G>r</G>3.
1424 a32. <G>poiei_n a)nada/stous ta\s ou)si/as, ta\s kth/seis *pe</G>5.
1305 a5. 8. 1309 a15.
<P><G>a)nade/xesqai. ta\ e)pi\ gh_s polla\s e(teroiw/seis a)nade/dektai
k</G>6. 400 a24.
<P><G>a)nadido/nai</G>. trans <G>ma_llon a)\n proe/lointo *telestago/ra| dou_nai
h)\ tosou/tou a)nado/sqai</G> (vendere) f 517. 1562 b20. intr <G>po/ti-
mon u(/dwr a)nadi/dwsin ma</G>13. 351 a15, 17. <G>b</G>2. 356 a2. &mdash;
<G>e)ni/ote a)\n h)_| a)gaqo\n to\ ge/nos, e)ggi/nontai dia/ tinos xro/nou
a)/ndres perittoi/, e)/peita pa/lin a)nadi/dwsi</G> (deficit, opp <G>e)pidi-
do/nai</G>) <G>*rb</G>15. 1390 b28.
<P><G>a)nadi/plwsis tou_ e)nte/rou tou_ ska/rou</G> (<G>i)xqu/os</G>) <G>*zib</G>17. 508 b13.
<G>a)nadiplw/seis tou_ e)nte/rou tw_n keratofo/rwn *zmg</G>14. 675 b2.
<P><G>a)na/dosis. pneu_ma a)/nw fero/menon kata\ th\n e)k buqou_ tino\s
a)na/dosin k</G>4. 395 <*>9.
<P><G>a)nadu/nein. potamoi/, a)\n a)fanisqw_sin ei)s th\n gh_n, pa/lin a)na-
du/nousin mb</G>2. 356 a25. <G>o( nauti/los pw_s e)k tou_ buqou_ a)nadu/nei</G>
f 316. 1531 b19.
<P><G>a)nazei_n. pu_r a)naze/sai le/getai q</G>39. 833 a19. <G>th\n li/mnhn
a)nazei_n kai\ u(perxei_sqai q</G>89. 837 b9. &mdash; <G>a)nazei_n kai\ o)ri/nesqai
to\n qumo/n pkz</G> 3. 947 b32.
<P><G>a)na/zesis tou_ r(u/akos q</G>40. 833 a22.
<P><G>a)nazeugnu/nai. a)nazeu/cas</G> (i e <G>o(rmh/sas</G>) <G>e)ba/dizen ob</G>1350
b21.
<P><G>a)nazwpurei_n qermw_| to\ qermo/n pn</G>5. 484 a7.
<P><G>a)naqermai/netai h( gh_, to\ u(gro/n *ziz</G> 15. 569 b11. <G>pz</G>2. 886
a33. <G>a)naqermanqe/ntes pkz</G>3. 948 a11.
<P><G>a)na/qhma. ta\ peri\ qeou\s a)naqh/mata *hd</G>5. 1122 b20. <G>po/lis
kosmoume/nh a)naqh/masin *pz</G>7. 1321 a38. <G>ta\ a)naqh/mata tw_n
*kuyelidw_n *pe</G>11. 1313 b22. cf s <G>dw_ron. *mandro/boulos th_|
*(/hra| pro/baton a)na/qhma a)nh_ye</G> f532. 1566 a26.
<P><G>a)naqolou_n. h( pleona/zousa qermasi/a a)naqoloi_ ta\ w)|a\ oi(_on sh/-
pousa *zgg</G>2. 753 a30. &mdash; <G>a)naqolou_tai to\ u(/dwr, o( oi)_nos</G> sim
<G>*ziq</G>2. 592 a8. <G>*zgg</G>2. 753 a26. <G>pkg</G>8. 932 b15.
<P><G>a)naqrw/skei ai(_ma</G> (Emped 350) <G>an</G>7. 473 b16, 474 a6.
<P><G>a)naqua_| pa/lin u(_s *zie</G>14. 546 a28. <G>z</G>18. 573 b8.
<H><G>a)/naimos</G></H>
<P><G>a)naqumia_sqai. h( gh_ chrainome/nh a)naqumia_tai mb</G>4. 360 b32.
<G>e)catmi/zontos kai\ a)naqumiwme/nou e)n au)toi_s tou_ u(grou_ *zge</G>3. 782
a32. cf <G>k</G>4. 394 a14. <G>to\ a)naqumiw/menon pu_r ma</G>3. 341 a7.
<G>oi( h(rakleiti/zonte/s fasin e)k th_s qala/tths to\n h(/lion a)naqu-
mia_sqai pkg</G>30. 934 b36. <G>to\ a)naqumiw/menon ma</G>7. 344 a21.
&mdash; <G>a)naqumia_tai</G> impers i q <G>a)naqumi/asis gi/gnetai mb</G>5.
361 b28.
<P><G>a)naqumi/asis. a)nagkai_on kai\ a)po\ u(goou_ kai\ a)po\ chrou_ gi/gnesqai
a)naqumi/asin mb</G>8. 365 b22. <G>diplh_ h( a)naqumi/asis</G> (<G>du/o a)na-
qumia/seis, du/o ei)/dh a)naqumia/sews</G>), <G>h( me\n u(gra/, a)tmidw/-
dhs, h( de\ chra/, kapnw/dhs mb</G>3. 357 b24, 358 a22. 4. 359
b28, 360 a8. 9. 369 a12. <G>g</G>7. 378 a18. <G>a</G>9. 346 b32. <G>k</G>4. 394
a9-15. <G>a)naqumi/asis h( me\n a)tmidwdeste/ra h( de\ pneumatw-
deste/ra ma</G>4. 341 b7. <G>a)naqumi/asis chra/, qermh/, purw/dhs
ma</G>7. 344 a10. <G>b</G>4. 360 b16. <G>g</G>1. 371 a5, 372 b32. <G>a)naqu-
mi/asis gh_s ma</G>3. 340 b26. (<G>a)naqumi/asis</G> angustiore sensu <G>th\n
chran kai\ qermh\n a)naqumi/asin</G> significat, <G>e)/stin a)tmi/dos me\n
fu/sis u(gro\n kai\ qermo/n, a)naqumia/sews de\ qermo\n kai\ chro/n:
e)/stin a)tmi\s me\n duna/mei oi(_on u(/dwr, a)naqumi/asis de\ duna/mei
oi(_on pu_r ma</G>3. 340 b27, 29). <G>note(ra\ kai\ a)tmw/dhs a)naqumi/asis
k</G>4. 394 a14, 20. <G>ka/twqen a)nabai/nei eu)/kratos a)naqumi/asis
ma</G>7. 344 a20. <G>sunexh\s ou)_sa h( a)naqumi/asis mb</G>8. 366 a6.
<G>h)/dh e)celhluqe/nai th\n a)naqumi/asin kai\ a)/llhn mh/pw e)pirrei_n
mb</G>5. 361 b29. <G>plh_qos th_s qermh_s a)naqumia/sews ma</G>7. 344
b24. <G>e)a_tai a)qroi/zesqai h( a)naqumi/asis ma</G>11. 347 b11. <G>a)naq.
sunestramme/nh fe/retai mb</G>9. 369 a33. <G>sumperilamba/nei
pollh\n a)naqumi/asin chra/n mb</G>3. 358 a34. <G>o( h(/lios a)sqenei_s
ou)/sas ta\s a)naqumia/seis marai/nei mb</G>5. 361 b15. <G>a)naqumi/asis
e)kkaome/nh u(po\ th_s kinh/sews, e)gkatakleiome/nh, a)posbennu-
me/nh dia\ yu_xos, katamarainome/nh u(po\ tou_ pni/gous, pagei=sa
ma</G>4. 341 b35, 342 a18. <G>d</G>8. 384 b33. <G>b</G> 5. 361 b26. <G>g</G>7.
378 a29, b2. &mdash; <G>a)naqumi/asis</G> in doctrina physiologica, <G>e)/stin
h( me\n a)tmi\s u(gro/ths tis, h( de\ kapnw/dhs a)naqumi/asis koi-
no\n a)e/ros kai\ gh_s ai</G>5. 443 a27. <G>h( o)smh\ kapnw/dhs ti/s</G> (<G>pneu-
matw/dhs</G>) <G>e)stin a)naqumi/asis ai</G>2. 438 b24. 5. 445 a26. <G>h(
peri\ th\n trofh\n a)naqumi/asis u</G>3. 456 a19. <G>gi/netai a)naqu-
mi/asis ei)s ta\s fle/bas u</G>3. 456 b3. <G>h( perittwmatikh\ a)na-
qumi/asis u</G>3. 458 a2. <G>pollh\ prospi/ptei a)naqumi/asis pro\s
to\n a)/nw to/pon en</G>3. 462 b7. <G>pri\n e)pisth_nai th\n a)naqumi/asin
z</G>5. 469 b31. <G>h( e)n tai_s qrici\n a)naqumi/asis *zge</G>3. 482 b19.
<G>*(hra/kleitos th\n a)rxh\n ei)_nai/ fhsi yuxh/n, ei)/per th\n a)naqu-
mi/asin, e)c h(_s ta)_lla suni/sthsin ya</G>2. 405 a26.
<P><G>a)nai/deia a)kolouqei_ th_ a)kolasi/a| ar</G>6. 1251 a22.
<P><G>a)naidh\s la_as</G> (Hom <G>(l</G> 598) <G>*rg</G>11. 1411 b34. &mdash; <G>a)naidou_s sh-
mei_a f</G>3. 807 b28-33. 6. 810 a20. <G>o( a)tenh\s o)fqalmo\s a)nai-
dh/s *zia</G>10. 492 a12. <G>to\ qh_lu a)naide/steron *zu</G>1. 608 b12.
<P><G>a)naimi/a. ta\ a)/naima o)ligo/qerma dia\ th\n a)naimi/an *zmb</G>7.
652 b26.
<P><G>a)/naimos</G>. 1. <G>mo/ria a)/naima. ou)/t) a)/naimon ou)de\n ai)sqhtiko\n ou)/te
to\ ai(_ma *zmb</G>10. 656 b19, 21. <G>g</G>4. 666 a16. <G>a)/naimos o( e)g-
ke/fklos, a)naimo/taton tw_n u(grw_n tw_n e)n tw_| sw/mati pa/n-
twn *zia</G>16. 495 a4. <G>g</G>3. 514 a18. <G>*zmb</G>7. 652 a35. (<G>ta\ zw_|a</G>)
<G>gi/netai pio/tera gino/mena a)naimo/tera: a)/naimon ga\r to\ pi_on
*zig</G>19. 520 b33. <G>a)/naimos o( pleu/mwn *zmg</G>6. 669 b8. <G>o(/sa
a)/naimon e)/xei pleu/mona kai\ somfo/n, h(_tton de/ontai th_s a)na-
pnoh_s an</G>1. 470 b14. <G>po/roi flebikoi/ tines a)/naimoi *zig</G>1. 510
a16 (arteriae spermaticae A<G>*zi</G> I 305 n 7). <G>po/roi a)/naimoi
e(/teroi *zmg</G>9. 671 b16 (ureteres, Harnleiter Fr 298. 59).
<G>po/roi a)/naimoi e(/teroi, to\ a)/naimon me/ros po/rou tino/s, o(\ de/xetai
to\ spe/rma *zgb</G>4. 739 a1. <G>a</G>6. 718 a12 (vas deferens A<G>*zg</G>
54 n 1). &mdash; 2. <G>zw_|a a)/naima, ta\ a)/naima</G>. <I>a.</I> <G>o(/ti e)sti\ tw_n</G>
<P N=45>
<H><G>a)/naimos</G></H>
<G>zw/|wn ta\ me\n e)/naima ta\ d) a)/naima e)n tw_| lo/gw| e)nupa/rcei
tw_| o(ri/zonti th\n ou)si/an au)tw_n *zmd</G>5. 678 a33. <G>o(moio/thtes
a)nw/numoi, oi(_on to\ e)/naimon kai\ to\ a)/naimon *zma</G>2. 642 b5. <G>xa-
lepw/taton h)\ a)du/naton dialabei_n ei)s ta\ a)/naima</G> (?) <G>*zma</G>3.
642 b35. M p 139. <G>diafe/rei ta\ me/gista ge/nh tw_| ta\ me\n
e)/naima ta\ d) a)/naima ei)_nai *zib</G>15. 505 b27. <G>a</G>4. 489 a32.
<G>tw_n a)nai/mwn ge/nh me/gista te/ttara</G> nominantur <G>*zia</G>6. 490
b14. <G>d</G>1. 523 a1. <G>*zmd</G>5. 678 a29. <G>*zga</G>14. 720 b4. <G>a)/naima
pa/nta ta\ e)/ntoma *zgb</G>1. 733 a25. <G>an</G>9. 475 a1. <G>ta\ o)stra-
ko/derma kai\ ta\ malako/straka ta\ e)/sxata/e)sti tw_n a)nai/mwn
zw/|uin *zgb</G>6. 743 b11. &mdash; <I>b.</I> quid differant omnino inter
se <G>ta\ e)/naima</G> et <G>ta\ a)/naima. w(s e)pi\ pa_n ble/yantas ei)pei_n
ta\ e)/naima mei/zw tni_n a)nai/mwn *zg</G>1. 732 a19. <G>*zia</G>5. 490
a21. <G>e)/nioi ta\ a)/naima tw_n e)nai/mwn qermo/tera/ fasin ei)_nai
*zmb</G>2. 648 a28. <G>ta\ a)/naima yuxra\ th\n fu/sin *zgg</G>8. 758
a5. <G>*zmb</G>6. 654 a6. <G>de/ontai a)le/as, ou) katayu/cews *zmd</G>5.
680 a35. <G>an</G>12. 476 b34. <G>dio/per o(/sa a)/naima kai\ mh\ qerma\
th\n fu/sin. ou) gi/netai e)n li/mnais *zgg</G>11. 761 b2. <G>a)/naima o)/nta
kai\ dia\ tou_to kateyugme/na kai\ fobhtika/, du/sriga, deilo/tera
*zmd</G>5. 679 a25, 680 a35. <G>b</G>4. 650 b30. <G>dia\ ti/ tw_n a(nai/-
mwn e)/nia sunetwte/ran e)/xei th\n yuxh\n e)ni/wn e)nai/mwn *zmb</G>4.
650 b23. <G>tw_n a)nai/mwn e)ni/ois kat) e)ne/rgeian mo/non e(/n e/sti
to\ th\n ai)sqhtikh\n a)rxh\n e)/xon mo/rion *zmg</G>5. 667 b25. <G>tw_n
a)nai/mwn e)/nia diairou/mena</G> (<G>th_s kefalh_s a)fhrhme/nhs</G>) <G>du/natai
zh_n polu\n xro/non *zp</G>7. 707 a27. <G>*zmg</G>10. 673 a30. <G>tw_n a)nai/-
mwn sxedo\n pa/nta, ou) pa/nta braxu/bia an</G>9. 474 b30. <G>mk</G>4.
466 a5, 11. <G>dia\ ti/ ta\ a)/naima e)/nudra plei/w xro/non e)n tw_|
a)e/ri zh_| tw_n e)nai/mwn e)nu/drwn an</G>9. 475 b6, 13. 10. 475 b15.
&mdash; <I>c.</I> <G>tw_n a)nai/mwn</G> differentiae anatomicae et physiol <G>ta\
a)/naima e)/xei to\ a)na/logon tou_ ai(/matos a)nw/numon, to\ a)na/logon
dia\ yuxro/thta th_s fu/sews u</G>3. 456 a35. <G>*zmb</G>3. 650 a35.
<G>g</G>5. 668 a6. <G>d</G>4. 678 a4. <G>*zga</G>19. 726 b2. 20. 728 a20. <G>h(
tw_n katamhni/wn su/stasis kai\ to\ a)na/logon e)n toi_s a)nai/mois
*zga</G>20. 729 a23. <G>ta\ a)/naima e)/xei a)na/logo/n ti th_s kardi/as
a)nw/numon *zmb</G>1. 647 a30. <G>z</G>3. 468 b30. 4. 469 b6, 11. <G>an</G>8.
474 b2. 17. 479 a1. <G>ta\ a)/naima ou)k e)/xei spla/gxna *zid</G>3.
527 b3. <G>*zmg</G>4. 665 a30. <G>d</G>5. 678 a29. <G>ou)/te pimelh\n ou)/te
ste/ar *zmb</G>5. 651 a25. cf <G>mk</G>5. 467 a3. <G>to\ a)na/logon au)toi_s
th_| pimelh_ a)pokri/netai ei)s to\ peri)ttwma to\ spermatiko/n
*zga</G>19. 727 b2. <G>tw_n a)nai/mwn ou)de\n e)/xei e)gke/falon, plh\n
o(/ti kata\ to\ a)na/logon, oi(_on o( polu/pous *zmb</G>7. 652 b24. <G>tw_n
a)nai/mwn e)ni/ois a)dio/riston h( kefalh/, oi(_on toi_s karki/nois *zmd</G>10.
685 b35. <G>e)/nia tw_n a)nai/mwn e)kto\s e)/xei th\n tw_n o)stw_n boh/-
qeian, w(/sper ta\ malako/straka kai\ ta\ o)strako/derma *zmb</G>8.
654 a1. &mdash; <G>tw_n pthnw_n ptilwta\ o(/sa a)/naima, oi(=on ta\ e)/n-
toma *zia</G>5. 490 a9, 13. <G>a)/naima/ e)sti pa/nq) o(/sa plei/ous po/das
e)/xei tetta/rwn, ta\ a)/naima kai\ polu/poda po/das e)/xei e)k tou_
plagi/ou *zia</G>4. 489 a33. 5. 490 a32. <G>*zp</G>16. 713 a26. 17. 713.
b26. <G>*zmd</G>9. 684 b12. <G>dia\ ti/ ta\ a)/naima plei/osi tetta/rwn
kinei_tai shmei/ois *zp</G>1. 704 a11. <G>oi( i)xqu/es ei) plei/w ta) ki-
nhtika\ shmei_a ei(_xon, a)/naimoi a)\n h)_san *zmd</G>13. 696 a2. <G>*zp</G>18.
714 b2. <G>pw_s dia\ tou_to oi( o)/feis a)/podes *zp</G>8. 708 a18. &mdash;
<G>diaforai/ ei)si tou_ qh/leos kai\ a)/rrenos kai\ e)n toi_s a)nai/mois *zga</G>1.
715 a22, 30. 2. 716 b1. <G>tw_n a)nai/mwn ti/s o( tro/pos tw_n mo-
ri/wn tw_n pro\s th\n ge/nesin suntelou/ntwn *zga</G>14. 720 b2. <G>ta\
a)/naima</G> (<G>a)ll) ou) pa/nta a(plw_s</G>) <G>skwlhkotokei_, ou)de\n a)/naimon
w)|otokei_ *zgb</G>1. 732 a29, b10, 733 b25. <G>g</G>1. 751 a34. 11. 762
b21. &mdash; <G>toi_s a)nai/mois to\ su/mfuton pneu_ma a)nafusw/menon
kai\ suniza/non fai/netai u</G>2. 456 a11. <G>ta\ a)/naima ou)k e)/xei
fwnh/n yb</G>8. 420 b10. <G>ta\ a)/naima e)/nudra dokou_sin o)smh_s
ai)sqa/nesqai yb</G>9. 421 b11, 20. <G>tw_n a)nai/mwn sklhro/dermoi</G>
<H><G>a)nai/sqhtos</G></H>
<G>oi( o)fqklmoi/ ai</G>2. 438 a24.
<P><G>a)naimo/ths tou_ pleu/monos *zmd</G>1. 676 a31.
<P><G>a)nairei_n</G>, locali sensu, <G>a)nairou_ntai ta\ di/ktua oi( a(liei_s *ziq</G>19.
602 b9. <G>o( me\n th\n a)spi/da a)nairei_tai k</G>6. 399 b3. &mdash; <G>a)nai-
rei_tai ta)nanti/a u(p) a)llh/lwn mk</G>3. 465 b4. <G>a)nairei_n tou\s ui(ou/s</G>
sim, syn <G>ktei/nein *ra</G>15. 1376 a6. <G>b</G>21. 1395 a16, 17. <G>a)nai-
rei_sqai</G>, opp <G>u(gia/zesqai *zga</G>18. 726 a14. <G>a)nairei_n tou\s u(per-
e/xontas, tou\s fronhmati/as, tou\s krei/ttous *pg</G>13. 1284 a33.
<G>e</G>11. 1313 a41. <G>*rb</G>5. 1382 b18. cf <G>k</G>4. 395 b29. <G>a)nairei_n
e(auto/n *hi</G>4. 1166 b13. <G>th\n neo/thta e)k th_s po/lews a)nh|rh_sqai
*ra</G>7. 1365 a32 (syn <G>e)cairei_sqai, h)fani/sqai *rb</G>10. 1411 a2).
<G>a)nairei_n sunqh/khn, no/mous</G> sim, <G>a)nairei_tai h( pro\s a)llh/lous
xrei/a *ra</G>15. 1376 b10, 11, 13, 1377 b8. <G>a)nairei_n politei/as,
a)rxh/n, tu/rannon *pd</G>1. 1288 b41. <G>e</G>1. 1301 b19 (opp <G>kata-
sth_sai</G>). 4. 1304 a30. <G>a)nelei_n a)pori/as</G>. opp <G>katalipei_n *hh</G>4.
1146 b7. <G>a)nairoume/nou tou_ o(/lou ou)k e)/stai pou/s *pa</G>2. 1253 a21.
<G>sw_ma peperasme/non a)nairei_tai u(po\ sw/matos peperasme/nou,
to\ a)/peiron ou)k a)naireqh/setai *fa</G>4. 187 b26. <G>z</G>7. 238 a27. &mdash;
<G>a)nairei_n</G> &lsquo;cogitando et ratiocinando evertere, refutare&rsquo;, opp
<G>tiqe/nai *ab</G>14. 62 b30. opp <G>kataskeua/zein</G> v h v, syn <G>mh\
sugxwrei_n ti</G>17. 176 a28. dist <G>diairei_n ti</G>18. 176 b36, 177
a4. <G>a)nairei_n e)nanti/ws *ab</G>9, 60 a16 Wz. <G>o( katafatiko\s sul-
logismo\s a)nairei_tai tw_| sterhtikw_| *aa</G>14. 33 a12. <G>a)nairei_n
to\ pro/blhma, to\ prokei/menon. to\n o(rismo/n, th\n e)rw/thsin, th\n
u(po/qesin *aa</G>36. 48 b34. <G>tg</G>6. 120 a13. <G>a</G> 5. 102 a14. <G>i</G>22.
178 b14. 24. 179 b7. <G>heb</G>6. 1222 b28. <G>a)nairei_n. a)nelei_n
ta)nanti/a, ta\ kwlu/onta *rb</G>18. 1391 b15. <G>g</G>14. 1415 a31.
18. 1418 b18, <G>ta\ oi)kei_a *ha</G>4. 1096 a15, <G>th\n pi/stin *hk</G>2.
1173 a1. <G>a)nairei_n to\ diale/gesqai, tou\s lo/gous, to\ e)pi/sta-
sqai, ta\ ei)/dh, th\n ou)si/an, ta\s a)rxa/s, polla\ tw_n e)ndo/cwn</G>
sim <G>*mk</G>5. 1062 b11. 6. 1063 b11. <G>g</G>4. 1006 a26. 8. 1012
b15. 4. 1007 a20. <G>a</G>2. 994 b20. A9. 992 b9, 990 b18. <G>m</G>4.
1079 a14. 8. 1082 b33. <G>q</G>3. 1047a20. <G>*fa</G>2. 185 a2. 8. 191
b12. <G>b</G>4. 196 a14. <G>g</G>6. 206 a17. <G>*oa</G>12. 283 a6. <G>g</G>4. 303
a23. <G>at</G>969 a20. <G>a)ei\ a)nairei_n e)/stin *mz</G>15. 1040 a7. <G>a)nhrh-
ko/tes e)so/meqa tb</G>4. 111 b23. <G>a)nairei_sqai a)nairoume/nwn *md</G>8.
1017 b18. <G>l</G>6. 1071 a35. <G>a)nairoume/nou tou_ metexome/nou a)nai-
rei_tai ta\ mete/xonta hea</G>8. 1217 b11. pass <G>a)nairei_tai, a)nai-
reqh/sontai, a)nh/|rhtai, a)nh/|rhto, a)nh|rhme/non e)/stai *mk</G>8. 1065
a14. <G>b</G>4. 1000 b29. <G>g</G>4. 1006 b8. <G>tg</G>6. 120 a31. <G>po</G>24. 1460
a33. &mdash; <G>a)nei_len o( qeo/s po</G>17. 1455 b7. <G>*zig</G>20. 522 a18.
f 66. 1487 a15. &mdash; <G>a/nairei_n</G> videtur intrans usurpatum esse
<G>pa</G> 19. 861 b11, 15, &mdash; (<G>a)nairei_</G> f l <G>c</G> 1. 974 b6. cf Bz Ar
Stud I p 70).
<P><G>a)nai/resis</G>, dist <G>diai/resis ti</G>33. 183 a10, 11.
<P><G>a)nairetika/</G>, syn <G>fqartika/ *rb</G>8. 1386 a6, 5, 7. <G>o(/swn h( fu/sis
a)nairetikh\ tou_ zh\n heg</G>1. 1229 a40. <G>ki/ndunoi a)nairetikoi\ th_s
ou)si/as hma</G>20. 1191 a31. <G>a)rrwsth/mata a)nairetikw/tera pa</G>28.
862 b21. &mdash; <G>a)nairetikoi\ kai\ koinoi\ lo/goi hea</G>8. 1217 b18.
<P><G>a)naisqhsi/a</G>, opp <G>ai)/sqhsis tb</G>8. 114 a10. <G>d</G>4. 124 b6. <G>*zga</G>23.
731 b2. <G>katapi/ptousin oi( a)/nqrwpoi met) a)naisqhsi/as *zig</G>3.
514 a7. <G>e)cairou_ntes dia\ th\n a)naisqhsi/an</G> (i e <G>o(/ti ai)/sqhsin ou)k
ei)_xon</G>) <G>to\ metacu/ *fd</G>11. 218 b26. &mdash; opp <G>a)kolasi/a</G> et <G>sw-
frosu/nh *hb</G>7. 1107 b8. 8. 1109 a4. <G>heb</G>3. 1221 a2. <G>g</G>2.
1230 b13, 1231 a39. <G>ou)k a)nqrwpikh\ h( toiau/th a)naisqhsi/a
*hg</G>14. 1119 a7.
<P><G>a)nai/sqhtos</G>. 1. act <G>*zmg</G>4. 667 a13. <G>de/rma a)nai/sqhton *zig</G>11.
517 b31. <G>u(ste/rai pukno/terai h)\ a)naisqhto/terai *zik</G>3. 635
b10. 1. 634 a4. <G>ta\ a)/yuxa kai\ a)nai/sqhta *fh</G>2. 245 a10.
<G>a)nai/sqhton ei)_nai kata\ yuxh/n. kata\ sw_ma ta</G>15. 106 b24.
<G>oi( ta\s e)n au)xe/ni fle/bas katalambano/menoi a)nai/sqhtoi gi/-</G>
<P N=46>
<H><G>a)naisxuntei_n</G></H>
<G>nontai u</G>2. 455 b7. <G>a)nai/sqhta tou_ w)felou_ntos</G>, opp <G>e)/xonta
ai)/sqhsin pi</G>32. 894 a33. &mdash; <G>a)nai/sqhtos</G> def, opp <G>a)ko/lastos</G>
et <G>sw/frwn *hb</G>2. 1104 a24. 7. 1107 b8. <G>heb</G>3. 1221 a21.
<G>g</G>2. 1230 b14, 1231 a26. &mdash; stupidus, opp <G>eu)fuh/s f</G>3. 807
b19, 12. <G>a)naisqh/tou shmei_a f</G>3. 807 b19-28. 2. 806 b22. <G>ko-
midh_ a)naisqh/tou e)sti/n *hg</G>7. 1114 a10. <G>e)pitima_n w(s a)nai-
sqh/tw| hmb</G>15. 1213 a5. &mdash; 2. pass <G>h( u(/lh a)nai/sqhtos ou)_sa
kai\ a)xw/ristos *gb</G>5. 332 a35. <G>to\ sumfue\s a)nai/sqhton ple</G>1.
964 b24. <G>e)n a)naisqh/tw| xro/nw| *fd</G>13. 222 b15. <G>pg</G>10. 872
b9. cf <G>ai</G>7. 448 a25. <G>e)c a)naisqh/twn h(mi_n *fa</G>4. 187 b1. <G>sug-
xei_tai h( qewri/a e)ggu\s tou_ a)naisqh/tou [xro/nou] ginome/nh po</G>7.
1450 b39 (cf Bz Ar Stud I 96). <G>poiei_n th\n kra_sin a)nai/sqh-
ton *pb</G>4. 1262 b18. <G>a)nai/sqhtos metabolh/, a)po/lusis th_s
yuxh_s, po/nos mg</G>4. 374 b35. <G>an</G>17. 479 a22. <G>pia</G>33. 903
a20. &mdash; <G>a)naisqh/tws diakei_sqai</G>, opp <G>ai)sqhtikw_s e)/xein
heg</G>2. 1231 a1. <G>pg</G>5. 871 a32.
<P><G>a)naisxuntei_n. poi_a ai)sxu/nontai kai\ a)naisxuntou_sin *rb</G>6. 1383
b12. &mdash; <G>o( a)naisxuntw_n pro\s to\n a)naisxuntou/menon *rg</G>11.
1412 a6.
<P><G>a)naisxunti/a</G>, def <G>*rb</G>3. 1380 a19. 6. 1383 b16. opp <G>ai)dw/s,
kata/plhcis *hd</G>15. 1128b31 (cf <G>b</G>7. 1108a35). <G>heb</G>3. 1221
a1. <G>g</G>7. 1233 b27. <G>hma</G>30. 1193 a1.
<P><G>a)nai/sxuntos</G>, opp <G>ai)sxunthlo/s *rb</G>13. 1390 a2. def et opp
<G>ai)dh/mwn, kataplh/c *hb</G>7. 1108a35. <G>heg</G>7. 1233b28 <G>hma</G>30.
1193 a2.
<P><G>a)nai/tios. to\ a)nai/tion</G>, syn <G>mh\ ai)/tion *lg</G>13. 78 b12, a29. <G>ti</G>5.
167 b21, 20. <G>to\ a)nai/tion tiqe/nai w(s ai)/tion *ab</G>17. 65 b16.
<G>to/pos para\ to\ a)nai/tion w(s ai)/tion *rb</G>24. 1401 b30.
<P><G>a)nakaqai/rein. tw_n meta/llwn a)nakaqarqe/ntwn q</G>52. 834 a27.
<P><G>a)nakalei_n. a)nakalei_tai ta\s qhlei/as, tou\s neottou/s *zid</G>9. 536
a13. <G>q</G>12. 597 b17. <G>i</G>8. 613 b21.
<P><G>a)nakalu/ptein. a)nakalufqe/ntwn tw_n blefa/rwn ai</G>5. 444
b25, cf a27.
<P><G>a)naka/mptein</G>. trans <G>kai\ to\ a)nakampto/menon kai\ to\ katakampto/-
menon ka/mptetai md</G>9. 385 b33. &mdash; intr, de motu: <G>h( peri-
fora\ e)p) a)rxh\n a)naka/mptei ya</G>3. 407 a30. <G>o( kaiki/as a)na-
ka/mptei ei)s au(to/n, pro\s au(to/n mb</G>6. 364 b12, 25. <G>po/roi
a)naka/mptontes *zig</G>1. 510 a33, 18. <G>to\ a)naka/mpton th\n eu)-
qei_an ta\s e)nanti/as kinei_tai kinh/seis, to\ a)naka/mpton a)na/gkh
sth_nai</G>, dist <G>to\ sunexe/s *fq</G>8. 261 b33, 262 a14, 17, b22. 9.
265 a21. de <G>gene/sei</G>: <G>ku/kgw| fame\n perielhluqe/nai th\n ge/ne-
sin dia\ to\ pa/lin a)naka/mptein *gb</G>10. 337 a6. 11. 338 a5
(syn <G>a)nakuklei_n</G>), b4. 5. 332 b33. <G>*fq</G>5. 257 a7. <G>c</G>2. 975a24.
<G>fqarh_nai kai\ mh\ a)naka/mptein *oa</G>10. 280 a24. <G>po/teron o(moi/ws
a(/panta a)naka/mptei h)\ ou)/, a)lla\ ta\ me\n a)riqmw_| ta\ de\ ei)/dei
mo/non *gb</G>11, 338 b12, 8. <G>*ma</G>2. 994 a31, b3 Bz. <G>a)naka/myai
pa/lin e)pi\ to\n tou_ paido\s bi/on hea</G>5. 1215 b23. &mdash; de conver-
tendis syllogismorum terminis, <G>a)naka/mptein dia\ pollw_n, di)
o)li/gwn *ag</G>3. 72 b36 Wz. <G>ou)k a)naka/mptousin ai( a)podei)ceis
pa/lin e)p) a)rxh/n</G>, opp <G>eu)quporei_n ya</G>3. 407 a28.
<P><G>a)nakamyi/pnooi a)/nemoi</G>, opp <G>eu)qu/pnooi k</G>4. 394 b36.
<P><G>a)na/kamyis. ka/mptetai pa_n h)\ a)naka/myei h)\ kataka/myei
md</G>9. 386 a5. <G>a)\n sunexei_s w)_sin ai( kinh/seis kai\ mh\ gi/nhtai
a)na/kamyis *fq</G>8. 262 a11.
<P><G>a)naka/ptein ta\ w)|a/, to\ spe/rma, to\n qoro/n *zie</G>5. 541 a13, 18.
<G>z</G>13. 567 a33. <G>*zgg</G>5. 756 a6.
<P><G>a)na/kayis. ai( a)naka/yeis tou_ qorou_ kai\ tw_n w)|w_n *zgg</G>5. 756 b4.
<P><G>a)nakei_sqai e)n toi_s i(eroi_s *zu</G>8. 614 a7. <G>bwmoi\ a)nakei/menoi u(po\
*)ia/sonos q</G>105. 839 b17. &mdash; <G>oi( *turrhnoi\ deipnou_si meta\ tw_n
gunaikw_n a)nakei/menoi u(po\ tw_| au)tw_| i(mati/w|</G> f 565. 1571a4.
<P><G>a)nakefalaiou_n. e)/rgon r(htorikh_s a)gwni/sasqai pro\s a)po/deicin,</G>
<H>Anacoluthia</H>
<G>a)nakefalaiw/sosqai pro\s a)na/mnhsin</G> f123. 1499 a23.
<P><G>a)nakla_sqai. h( a)naklasqei_sa sfai_ra ou)x u(po\ tou_ toi/xou e)ki-
nh/qh a)ll) u(po\ tou_ ba/llontos *fq</G>4. 255 b27. <G>grammai\ a)na-
klw/menai mg</G>5. 376 b9. <G>a)kti_nes a)naklw/menai a)po\ th_s gh_s
ma</G>3. 340 a28. <G>x</G>1. 791 a27. <G>au)gai\ a)naklw/menai x</G>2. 792
b18. <G>h( o)/yis a)nakla_tai a)po/ tinos</G> (<G>tou_ a)e/ros, th_s susta/-
sews</G>) <G>pro/s ti</G> (<G>pro\s to\n h(/lion, pro\s a)/llo ti tw_n lamprw_n</G>)
<G>ma</G>6. 343 a3. 8. 345b27. <G>b</G>9. 370 a18. <G>g</G>2. 372a30. 3.372
b34, 373 a18. 4. 373 b7. 6. 377 a31, 33, b6, 10, 12. <G>pie</G>12.
912 b30. <G>kg</G>6. 932 a33, 38. <G>tosou_ton a)naklasqh_nai a)du/naton
ma</G>6. 343 b7 (ubi <G>a)nakla_sqai</G> videtur impers usurpatum
significare i q <G>a)na/klasin gi/gnesqai</G>).
<P><G>a)na/klasis. ou)/pw sunh/qeis h)_san tai_s peri\ th_s a)nakla/sews
do/cais mb</G>9. 370 a16. <G>peri\ a)nakla/sews be/ltion h)\ th\n o)/yin
e)ciou_san a)nakla_sqai</G> (<G>kla_sqai</G> Bk), <G>to\n a)e/ra pa/sxein yg</G>12.
435 a5. <G>peri\ tw_n e)mfainome/nwn kai\ a)nakla/sews ai</G>2. 438
a8, 9. <G>au)to\s au(to\n o(ra_| o( o)fqalmo/s, w(/sper kai\ e)n th_ a)na-
kla/sei ai</G>2. 437 b10. <G>lh/gein e)kei_ ta\s a)po\ th_s gh_s tw_n
a)kti/nwn a)nakla/seis ma</G>12. 348 a17. <G>pw_s e)/xontos, tou_ a)e/ros
a)na/klasis gi/gnetai mg</G>3. 372 b15-34. cf <G>a</G> 5. 342 b6, 11.
<G>a)na/klasin ei)_nai to\ ga/la th_s <*>mete/ras o)/yews pro\s to\n h(/lion
ma</G>8. 345 b10. <G>a)na/klasis th_s o)/yews a)po/ tinos pro/s ti</G> (<G>pro\s
to\n h(/lion, pro\s a)/llo ti tw_n lamprw_n</G>) <G>mg</G>3. 372 b15. 2.
373 a20. <G>a</G>8. 345 b20. <G>pkg</G>6. 932 a22, cf <G>a)nakla_sqai. dia\
th\n a)na/klasin o)li/gh| th_| o)/yei qewrou_ntai mg</G>4. 374 b22. <G>th\n
tri/thn a)na/klasin pa/mpan a)sqenh= gi/gnesqai mg</G>4. 375 b14.
<G>pa/nta tau_ta</G> (<G>i)_ris, a(/lws, parh/lioi</G> al) <G>a)na/klasi/s e)stin mg</G>2.
372 a18. <G>dia\ ti/ h)xei_ h)\ dia\ ti/ e)mfai/netai kai\ dia\ ti/ i)_ris;
a(/panta ga\r tau_ta a)na/klasis, a)ll) ei)/dei e(/tera *ad</G>15. 98
a29 Wz. <G>h)xw\ a(na/klasis th_s fwnh_s e)pi\ tou)nanti/on pia</G>45.
904 a38. 23. 901 b19. 51. 904 b30. <G>pro\s o(moi/an gwni/an e)sti\n
h( a)na/klasis pia</G>23. 901 b22. <G>ta\ koi_la th_| a)nakla/sei pol-
la\s poiei_ plhga\s meta\ th\n prw/thn yb</G>8. 419 b16. <G>fe/re-
sqai e)c a)nakla/sews pi</G>54. 897 a5. <G>e)/stin h( tropai/a a)po/geos
a)na/klasis</G> (<G>pneu/matos</G>) <G>pks</G>40. 945 a7. <G>a)na/klasin th_s sar-
ko\s poiei_sqai plz</G>6. 966 b17.
<P><G>a)nakli/nein e(auto\n e)pi\ to\ e)nanti/on mx</G>7. 851 b13. &mdash; <G>a)nakli/-
nesqai e)pi\ ta\ decia/ *zib</G>1. 498 a11.
<P><G>a)na/klisis kai\ sta/sis qe/seis tine/s *k</G>7. 6 b11.
<P><G>a)nakoinou_sqai/ tini u(pe/r tinos q</G>133. 843 b20.
<P>Anacoluthia. 1. nominativus in principio enunciati ponitur
quasi absolute et tituli instar: <G>ta\ d( e)n au(toi_s zw|otokou_nta,
tro/pon tina\ meta\ to\ su/sthma to\ e)c a)rxh_s w)|oeide\s gi/gnetai
*zgg</G>9. 758 b2. <G>ou(/tw kai\ e)n tw_| sw/mati diadexo/mena ta\ me/rh
tai_s e)rgasi/ais, to\ teleutai_on pa/mpan mikro\n e)c a(pa/shs gi/-
netai th_s trofh_s *zgd</G>1. 765 b32. cf <G>ta</G> 15. 106 a1. <G>*pe</G>6.
1306 b9. &mdash; ad idom genus anacoluthiae talia videntur re-
ferenda esse: <G>to\ de\ *)/ilion fa/nai h)/dh e(alwke/nai, ou) le/gomen,
o(/ti po/rrw li/an tou_ nu_n *fd</G>13. 222 b11. <G>kaq) e(/kaston me\n
ou)_n a)kribw_s diariqmh/sasqai kai\ dialabei_n ei)s ei)/dh peri\ w(_n
ei)w/qasi xrhmati/zesqai, e)/ti d) o(/son e)nde/xetai peri\ au)tw_n
diori/sai kata\ th\n a)lh/qeian, ou) dei_ kata\ to\n paro/nta kairo\n
zhtei_n *ra</G>4. 1359 b2-5. <G>e)n toi_s e)nu/drois, kaloume/nois de\
i)xqu/si, to\ me\n tw_n xumw_n ai)sqhth/rion e)/xousi me/n *zid</G>8. 533
a25. cf <G>peri/</G> et <G>o(/sos. &mdash; h)/dh ga\r sune/bh tini\ gunaiki\ sug-
genome/nh| tw_| a)ndri\ kai\ doca/sh| sullabei_n, to\ me\n prw_ton
o(/ te o)/gkos hu)ca/neto *zgd</G>7. 775 b27 sqq. &mdash; 2. constructio
ita continuatur, quasi aliud praecesserit verbum vel nomen
eiusdem significations. <G>to\ ma/lista gi/gnesqai a(/ma tw_| h(li/w|
au)tw_| th\n qermo/thta eu)/logon</G> (i q <G>eu)/logon fa/nai</G> vel <G>oi)/esqai</G>),
<G>lamba/nontas to\ o(/moion e)k tw_n par) h(mi_n gignome/nwn ma</G>3.
<P N=47>
<H><G>a)nakomidh/</G></H>
341 a25. <G>ta\ me\n ou)_n o)/mmata eu)lo/gws, o(/tan h)_| ta\ kata-
mh/nia, dia/keitai, w(/sper kai\ e(/teron me/ros o(tiou_n: kai\ ga\r fu/sei
tugxa/nousi flebw/deis o)/ntes</G> (quasi praecesserit <G>oi( o)fqalmoi/</G>)
<G>en</G>2. 460 a5. &mdash; 3. post protasin conditionalem vel causalem
interdum explicandi ac ratiocinandi causa alia cola ita in-
tercedunt, ut periodi continuitas solvi videatur et frustra
eam quacras apodosin, quae grammatice ad protasin refe-
ratur. multa quidem eiusmodi enunciata accurata interpre-
tatione ad legitimam formam possunt redigi, Bz Ar St II, III
1-129; sed profecto restant eiusmodi exempla, in quibus
vel probabilius anacoluthia statuatur quam constructionis
continuitas, veluti <G>*zmb</G>1. 646 a24-b2. <G>yg</G>3. 427 a17-b8.
<G>*pd</G>4. 1290 b25-37, vel manifesta cernatur anacoluthia, ve-
luti <G>*ag</G>19. 81 b24 sqq. <G>*mg</G>2. 1003 b22-1004a1. <G>z</G>17. 1041
b11 sqq. <G>m</G>4. 1078 b17 sqq. <G>*ga</G>3. 319 a3-14. <G>mb</G>2. 354 b4-
16. <G>u</G>3. 456 a32-b5. <G>*pg</G>9. 1280 a31 sqq. <G>*rb</G>2. 1378b10 sqq.
(SpgI <G>fanero\n ou)_n ktl</G> 1379 a10 apodosin esse statuit) cf Bz
Ar St II, III 129-141.
<P><G>a)nakomidh/</G>, reditus, opp <G>paragi/nesqai *ziq</G>12. 597 b9.
<P><G>a)nakomi/zein timh\n pro\s au(to\n e)ke/leusen ob</G>1347 a9.
<P><G>a)nako/ptw. ne/fh a)nakope/nta k</G>4. 394 a34.
<P><G>a)nakoufi/zei kai\ kwlu/ei ka/tw fe/resqai pke</G>13. 939 a35.
<P><G>a)nakri/nein tou\s e)paggellome/nous te)xnhn ti</G>11. 172 a32. (<G>to\n
a)/rxonta</G>) <G>a)nakri/nanta ei)sa/gein ei)s to\ dikasth/rion</G> f 382.
1541 b31.
<P><G>a)na/krisis qesmoqetw_n</G>, def f 374. 1540 a40. 375. 1540 b14,
22.
<P><G>a)nakta_sqai. a(nekth/sato tou\s poli/tas ob</G>1349 a31. &mdash; <G>de/ndra
e)n e(ni\ karpoforou_sin e)/tei, e)n de\ tw_| e(te/rw| a)naktw_ntai e(auta/
fta</G>7. 821 b16. <G>ta\ futa\ tw_| u(/pnw| a)naktw_ntai</G> (sc <G>e(auta/</G>)
<G>fta</G>1. 815 a25.
<P><G>a)nakui+/skein. ta\ pro/bata</G> (<G>kai\ ai( ai)_ges</G>) <G>a)\n u(/dwr e)pige/nhtai
meta\ th\n o)xei/an a)nakui+/skei *ziz</G>19. 573 b18.
<P><G>a)nakuklei_n</G>. intrans <G>a)na/gkh a)nakuklei_n kai\ a)naka/mptein *gb</G>11.
338 a4. <G>ta\s au)ta\s do/cas a)nakuklei_n e)n toi_s a)nqrw/pois ma</G>3.
339 b29. &mdash; pass <G>ta\s tu/xas polla/kis a)nakuklei_sqai peri\
tou\s au)tou/s *ha</G>11. 1100 b3.
<P><G>*)anakundara/chs, *sardanapa/llou path/r</G> f 77. 1488 b10.
<P><G>a)naku/ptein. ta\s peristera\s mh\ a)naku/ptein pinou/sas *zu</G>7.
613 a13. <G>a)naku/ptomen pro\s to\n h(/lion plg</G>15. 963 a8. <G>o)/rnis
a)naku/ptwn</G> (i e <G>a)naduo/menos e)k th_s qala/tths</G>) <G>*zu</G>34, 620 a9.
<P><G>a(nakwxeu/ein *od</G>6. 313 a23.
<P><G>a)nalamba/nein</G>, opp <G>e)kba/llein *zu</G>34. 619 b26. <G>a)nalam-
ba/nein polu\ pneu_ma ph</G>20. 889 a20. <G>oi( oi)_noi a)nalamba/nousi
ta\s o(sma/s en</G>2. 460 a32. <G>ei)s au(to\ a)nalamba/nein to\ u(gro\n
md</G>3. 380 b19. <G>a)nalabo/ntes ta\ o(/pla</G> f 517. 1562 b26. <G>*(/o-
mhron a)nalabw\n o( *mai/wn w(s i)/dion e)/trefen</G> f 66. 1487 a5. &mdash;
<G>po/rrw u(ste/ras o( to/pos o(/qen dei_ a)nalabei_n</G> (concipere) <G>*zik</G>1.
634 a7. &mdash; <G>a)nalamba/nein ta\s diafora\s kai\ ta\s xrh/seis kata\
ta\ progumna/smata r</G>26. 1436 a25. &mdash; <G>ou(/tws w(s mh\ a)na-
lhfqh_nai sugkei)mena a)lla\ memigme/na</G> (?) <G>c</G> 2. 977 a9. &mdash;
<G>a)nalabei_n</G> (capere, sibi conciliare) <G>to\n a)kroath/n, tw_n a)kouo/n-
twn ta\s dianoi/as *ra</G>1. 1354 b32. <G>r</G>2. 1438b22. &mdash; <G>a)feqe)nta
li/qon ou) dunato\n a)nalabei_n *hg</G>7. 1114 a18. <G>th_ duna/mei th_s
koili/as h( fu/sis a)nalamba/nei</G> (compensat, cf <G>a)nama/xesqai</G>)
<G>th\n tou_ sto/matos e)/ndeian *zmg</G>14. 674 b29. <G>e)/stin o(\ e)/dwken
a)nalabei_n</G> (revocare) <G>pih</G>8. 917 b7. <G>a)nalamba/nein</G> (recreare)
<G>xrh\ prw_ton toi_s r(ofh/masi pa</G>50. 865 a38. &mdash; <G>a)nalamba/nein
mnh/mhn</G> (dist <G>lamba/nein</G>) <G>mn</G>2. 451 a22, 23. <G>a)nalabo/ntes ta\
proeirhme/na, th\n u(pokeime)nhn a)rxh/n, ta\s e)c a(rxh_s qe/seis,
au)ta/ *hk</G>6. 1176 a32. <G>ma</G>8. 345b31. 3. 339 a33. <G>*pq</G>5. 1339
<H><G>a)nalogi/a</G></H>
a12. <G>a)nalabei_n kalw_s ei)rhme/non o(/ron tz</G>14. 151 b20. <G>a)na-
labo/ntes ti/ e)sti to\ a)dikei_sqai *ra</G>13. 1373 b26. <G>pa/nta; tou\s
progo/nous e)c a)rxh_s a)nalabo/ntes r</G>36. 1440 b30. <G>a)nalabo/n-
tes, e)c a)rxh_s, a)p) a)rxh_s a)nalabo/ntes le/gwmen *ha</G>2. 1095.
a14. <G>g</G>9. 1115 a4. <G>k</G>3. 1174a13. <G>*oa</G>5. 271b17. <G>*zgd</G>1. 766.
b7. <G>nu_n d) a)nalhpte/on u(pe\r au)tw_n u</G>3. 465 b6. &mdash; (<G>to\ e)c a)r-
xh_s do/ceen a)nalamba/nesqai, *i do/ceien a)\n lamba/nesqai at</G>
969 a24.)
<P><G>a)nala/mpein q</G>115. 841 a32.
<P><G>a)nalghsi/a, fe/rein eu)ko/lws mega/las a)tuxi/as, mh\ di) a)nal-
ghsi/an *ha</G>11. 1100 b32. &mdash; opp <G>o)rgilo/ths heb</G>3. 1220b38
(cf <G>a)orghsi/a *hb</G>7. 1108 a8). <G>a)nalghsi/a pro\s o)rgh/n hma</G>7.
1186 a23.
<P><G>a)na/lghtos o( a)fobi/a| u(perba/llwn *hg</G>10. 1115 b26. <G>a)na/l-
ghtos</G>, opp <G>o)rgi/los heb</G>3. 1221 a16 (cf <G>a)o/rghtos *hb</G>7. 1108
a8). <G>hma</G>23. 1191 b34. cf <G>*ra</G>9. 1367 a35. <G>a)na/lghtos, o(
e)llei/pwn tw_| xai/rein kai\ lupei_sqai</G>, syn <G>a)nai/sqhtos heg</G>2.
1231 a33, 26. &mdash; <G>to\ e(\n a)nw/duno/n te kai\ a)na/lghton</G> (Meliss)
<G>c</G>1. 974 a19. &mdash; <G>a)nalgh/tws e)/xein</G>, opp <G>u(perklgei_n hma</G>7.
1186 a21.
<P><G>a)nale/gein, o( druokola/pths a)nale/getai skw/lhkas *zu</G>9. 614 b1.
<P><G>a)na/lhyis. h( tou_ khrou_ a)na/lhyis w)_ptai *zu</G>40. 624 b9. &mdash; <G>a)na/-
lhyis mnh/mhs</G>, dist <G>lh_yis mn</G>2. 451 a30.
<P><G>a)nali/skein</G>, syn <G>dapana_n *hd</G>6. 1123 a26. <G>a)nali/skein eu)xe-
rw_s *hd</G>3. 1121 b8. <G>a)nalw_sai ta\ i)/dia *pe</G>6. 1305 b40. <G>a)na-
li/skein ei)/s ti *hd</G>2. 1120 b22. &mdash; <G>ei)s a)/llon th\n o)rgh\n a)na-
lw_sai *rb</G>3. 1380 b11. &mdash; <G>di) a)dunami/an ou) pe/ttousi</G> (<G>to\
peri/ttwma</G>), <G>dia\ du/namin a)nali/skousin *zga</G>18. 726a9. <G>a)na-
li/skei o( po/nos to\ peri/ttwma *zgd</G>6. 775 a35. <G>to\ peri/ttwma
a)nali/sketai</G> (<G>a)nh/lwtai</G>) <G>ei)s th\n pime/lhn</G> sim <G>*zga</G>19. 727 b1.
18. 725 a6, 32. <G>g</G>3. 754 b30. 5. 756 a25. <G>d</G>5. 773 b2. 8.
776 a27, 32. <G>o(/tan u(f) h(_s e)/xei qermo/thtos a(nalwqh_| to\ u(gro/n
md</G>5. 382 b26. <G>ti/ pot) ou)k a)nh/lwtai kai\ frou_don to\ pa_n *ga</G>3.
318 a17.
<P><G>a)nalkh/s. ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn a)nalke/stera f</G>5. 809 a39.
<P><G>a)nalloi/wton</G>, coni <G>a)nau/chton, a)paqe/s, a)ge/nhton, a)ki/nhton
*oa</G>3. 270 a14, 26, b2. <G>*gb</G>10, 337 a20. <G>*ml</G>7. 1073 a11.
<P><G>a)nalogei_n. o( polu/pous spla/gxnon ou)k e)/xei a)nalogou_n</G> f 315.
1531 b7. &mdash; <G>a)naloghte/on</G> (<G>palilloghte/on</G> ci Spgl) <G>to\n lo/gon
o(/lon r</G>37. 1443 b15.
<P><G>a)nalogi/a. a)nalogi/an e)/xein pro/s ti</G>, syn <G>to\n au)to\n lo/gon e)/xein
*fd</G>8. 215 b29, 6. <G>a)nalogi/a i)so/ths lo/gwn, dih|rhme/nh su-
nexh/s, a)riqmhtikh\ gewmetrixh/ *he</G>6. 1131 a31 sqq. 7. 1131
b12, 1132 a1, 30. <G>b</G>5. 1106 a36. <G>e)n de/ka a)nalogi/ais te/t-
tares kubikoi\ a)riqmoi\ a)potelou_ntai pis</G>3. 910 b36. <G>u(perba/l-
lein th\n i)so/thta th_s koinh_s a)nalogi/as ma</G>3. 340 a4. <G>u(per-
e/xein th_s a)nalogi/as *od</G>2. 309 a14. <G>u(pere/xein th\n ei)rhme/nhn
a)nalogi/an *pd</G>12. 1296 b25 (ef b31). <G>a)nalogi/a taxi/sth,
pollaplasi/a *ag</G>12. 78 a1, 4. &mdash; <G>kat) a)nalogi/an</G>, dist <G>kat)
a)riqmo/n, kat) i)so/thta, tw_| tou_ posou_ me/trw| *gb</G>6. 333 a28.
<G>*he</G>8. 1132 b33. 10. 1134 a27. <G>*pe</G>1. 1301 a27. <G>g</G>12. 1282
b40. <G>a)nalogi/a tis kai\ to\ a\rmo/tton *rb</G>9. 1387 a28. <G>kata\ th\n
a)ntistrofh\n th_s a(nalogi/as *fq</G>10. 266 b19. &mdash; <G>tau)to\</G> (<G>e(\n</G>)
<G>a)riqmw_|, ei)/dei, ge/nei, a)nalogi/a|</G> sive <G>kat) a)nalogi/an *md</G>6.
1016 b34, 1017 a2. 9. 1018 a13. <G>*zia</G>1. 486 b19. <G>b</G>1. 497
b11. 2. 488 b32. 6. 491 a19. <G>b</G>1. 497 b11. <G>*zma</G>5. 645 b27.
cf <G>*ha</G>4. 1096 b29. <G>stoixei_a kat) a)nalogi/an tau)ta\ pa/ntwn
*ml</G>4. 1070 a32, b26. <G>ou) kei_tai o)/noma koino/n, a)lla\ kat) a)na-
logi/an e)n tau)tw_| pa/nra md</G>9. 387 b3. <G>kaq) o(moio/thta kai\
kat) a)nalogi/an le/gesqai *zga</G>1. 715 b20. <G>metaforai\ kat
a)nalogi/an *rg</G>10. 1411 a1, b3. 11. 1412 a4. <G>kat) a)nalogi/an</G>
<P N=48>
<H><G>a)nalogi/zesqai</G></H>
<G>lamba/nesqai ti</G>8. 138b24. <G>h( u(pokeime/nh fu/sis e)pisthth\
kat) a)nalogi/an *fa</G>7. 191 a8.
<P><G>a)nalogi/zesqai to\ me/geqos th_s periferei/as *ob</G>14. 298 a16.
cf <G>*zu</G>48. 631 a27. <G>suna/gein a)nalogizo/menon pro/s ti *pz</G>6.
1320 b20. <G>a)nalogi/zesqai e)/k tinos *ob</G>13. 293 a33. <G>a)nalo-
gi/sasqai o(/ti ma</G>14. 353 a4. <G>*zge</G>3. 783 b32.
<P><G>a)na/logon. to\ a)na/logon</G> def <G>po</G>21. 1457 b16. <G>to\ a)na/logon e)n
te/ttarsi gi/netai e)laxi/stois hma</G>34. 1193 b37. <G>to\ a)na/logon
ou) mo/non e)sti\ monadikou_ a)riqmou_, a)ll) o(/lws a)riqmou_ *he</G>6.
1131 a30. <G>grammai\ a)na/logo/n ei)sin mg</G>5. 376 a24, 29. <G>a)po-
dou_nai to\ a)na/logon mb</G>5. 363 a11. <G>*hq</G>15. 1262 (<G>tw_|</G> Bk).
<G>to\ a)na/logon e)nalla/c</G> (de proportionibus convertendis) <G>*ag</G>5.
74 a18. <G>d</G>17. 99 a19. <G>to\ a)na/logon e)n th_| le/cei ti/ *rg</G>7.
1408 a12, 11, b4. <G>to\ di/kaion a)na/logo/n ti *he</G>6. 1131 a29.
<G>tau)to/, e(/n, i)/son, i)sa/zesqai, o(/moion tw_| a)na/logon yg</G>7. 431
a22. <G>*mq</G>6. 1048 b7 Bz. <G>l</G>4. 1070 b17. 5. 1071 a4, 26. <G>n</G>6.
1093 b18. <G>*zig</G>7. 516 b14. <G>*hh</G>6. 1148 b10 Fr. <G>heh</G>10. 1243
b31, 29. <G>hma</G>34. 1193 b37. <G>diafe/rein kata\ to\ ma_llon kai\
h(_tton</G>, dist <G>diafe/rein tw_| a)na/logon *zma</G>4. 644 a21, b11.
<G>ei)ka/zein tw_| a)na/logon, h( metafora\ h( e)k tou_ a)na/logon, h(
a)na/logon metafora/ *rg</G>4. 1406 b31, 1407 a14. 6. 1408 a8.
10. 1411 a1 sqq. 11. 1412 b34. <G>po</G>21. 1457 b9. <G>to\ a)na/logon
sunora_n</G>, dist <G>o(/ron zhtei_n *mq</G>6. 1048 a37 Bz. <G>e)n e(ka/sth ka-
thgori/a| e)sti\ to\ a)na/logon *mn</G>6. 1093 b19. <G>h</G>2. 1043 a5. <G>to\
au)to\ kai to\ a)na/logon *mn</G>2. 1089 b4. <G>o( dhmagwgo\s kai\ o( ko/lac
oi( au)toi\ kai\ a)na/logon *pd</G>4. 1292 a21. <G>e)k tou_ a)na/logon tg</G>1.
116 b27. <G>*rg</G>4. 1407 a14. <G>e)n tw_| a)na/logon *rg</G>4. 1406 b31.
<G>kata\ to\ a)na/logon *ad</G>14. 98 a20. <G>*zmb</G>7. 652 b24. <G>para\ to\
a)na/logon *pe</G>2. 1302 b3. 3. 1303 b34 (cf <G>para\ th\n summe-
tri/an</G> 8. 1308 b12). <G>fobei_sqai dia\ to\ mh\ a)na/logon e)/xein to\
qermo\n th_| kardia| *zmg</G>4. 667 a17. &mdash; frequens voc <G>a)na/logon</G>
usus (<G>w(/sper ei)/rhtai polla/kis *zgb</G>5. 741 b16) in definiendis
partibus animalium, veluti <G>toi_s me\n e)nai/mois h( kardi/a, toi_s
d) a)nai/mois to\ a)na/logon th_| kardi/a|, to\ a)na/logon tw_| sth/qei,
tai_s sarci/, tai_s qrici/</G> sim <G>*zia</G>1. 487 a5, 9. <G>b</G>10. 510 b32.
12. 503 b31. <G>g</G>2. 511 b4, 5, 6. 16. 519 b28. <G>q</G>2. 589 b18.
<G>*zga</G>19. 727 b4. <G>b</G>1. 735 a26. 6. 742 b37, 743 a10. 6. 745
b10. <G>e</G>3. 782 a17 al (c gen <G>to\ a)na/logon tou/twn *zia</G>2. 489
a22). vel omisso dativo <G>to\</G> (<G>ta\</G>) <G>a)na/logon *zia</G>3. 489 a14.
4. 489 a29. <G>g</G>10. 517 b3. <G>q</G>1. 588 b3. <G>*zga</G>19. 726 b2, 4.
20. 728 a20, b1, 729 a22 al. <G>a)na/logon w(s toi_s a)/rresin h( gonh\
ou(/tw toi_s qh/lesi ta\ katamh/nia *zga</G>19. 727 a3. explicatur
<G>to\ a)na/logon</G>: <G>to\ th\n au)th\n e)/xon du/namin, to\ paraplhsi/an
e)/xon fu/sin *zma</G>5. 645 b6. <G>*zig</G>16. 519 b26 (cf <G>o(/moion, o(moi-
o/ths *zie</G>22. 554 a14. <G>d</G>11. 537 b23. <G>h( a)na/logon o(moio/ths
*zma</G>4. 644b11). dist <G>o(/moion</G>: <G>tw_| tou_ a)/nqrw/pou sth/qei a)na/-
logon, a)ll) ou)x o(/moion *zib</G>1. 497b33. &mdash; <G>a)na/logon kinei_sqai,
au)ca/nesqai, u(pere/xesqai, sumbai/nein, gi/gnesqai, u(pa/rxein
*oa</G>6. 274 a5. <G>*pe</G>3. 1302 b35 (cf <G>summetri/a</G> b36). <G>*hq</G>7.
1158 a35. <G>*rb</G>23. 1399 a33. <G>ma</G> 11. 347 b14. 14. 351 b4.
<G>pz</G>5. 886 b35. <G>a)na/logon e)/xein ma</G>2. 339 a18. <G>b</G>5. 362 b32.
<G>*ziq</G>1. 588 b3. <G>*zgg</G>10. 760a12. <G>*pb</G>10. 1271b40. 11. 1272
b37 (syn <G>paraplh/sia</G> b37). <G>h</G>1. 1323 b18. 14. 1333 a27.
<G>*ra</G>7. 1363 b26. <G>po</G>4. 1448 b38. <G>ku/wn a)na/logon a)podi/dwsi
th\n au)/chsin *zib</G>1. 501 a3. <G>a)na/logon</G> (adverb) <G>ei)_nai/ tini, pro/s
ti</G>, vel absol <G>*pd</G>4. 1292 a18. 14. 1298 a32. <G>e</G>4. 1303 b30.
1. 1301 b27. <G>*fh</G>5. 250 a4. <G>*oa</G>7. 275 a9. inde <G>a)na/logon</G>
(perinde atque <G>w(sau/tws</G>) sine verbo praedicati loco ponitur,
veluti <G>kai\ tw_n spoudaiote/rwn a)na/logon ai( e)pisth_mai dia\ tau_ta</G>
sim <G>*ra</G>7. 1364 b11 (cf <G>a)na/logon e)/xein</G> 1363b26). <G>*hb</G>1. 1103
b9. 8. 1108 b26. <G>q</G>14. 1162 a15. <G>*oa</G>6. 273 b3. <G>*ra</G>7. 1364
<H><G>a)namignu/nai</G></H>
b11. &mdash; (<G>a)na/logen</G> an <G>a)na\ lo/gon</G> Wz ad <G>*aa</G>46. 51 b24.
Ideler <G>a)na\ lo/gon</G> scribit <G>ma</G>2. 339 a18. 14. 351 b4. <G>b</G>5. 362
b32. <G>g</G>2. 372 a5. 4. 375 a4. <G>d</G>12. 390 a6, ubi Bk <G>a)na/logon</G>
exhibet. cf <G>a)na\ lo/gon *ag</G>24. 85 a38, 39).
<P><G>a)/naloi a)/rtoi</G>, opp <G>h(lisme/noi pka</G>5. 927 a35.
<P><G>a)nalou_n</G> i q <G>a)nali/skein, tw_n a)nalwma/twn tw_n nu_n a)naloume/-
nwn ob</G>1346 a23.
<P><G>a)nalu/ein. e(/n ti u(po/keitai, ei)s o(\ a)nalu/ontai e)/sxaton ma</G>3.
339 b2. <G>a)nalu/esqai ei)s u(/lhn, ei)s a)/llhla, ei)s ta\ prw_ta</G> sim
<G>*oa</G>3. 270 a24. <G>g</G>1. 300 a11. <G>*zga</G>19. 726 b26. &mdash; <G>a)nalu/ousi
ta\ bombu/kia *zie</G>19. 551 b14. <G>to\ e)/nteron a)naluo/menon *zib</G>17.
509 a17. <G>*zmg</G>14. 675 a33. &mdash; <G>a)nalu/ontai ai( koili/ai *zga</G>20.
728 a15(cf <G>lu/ein</G>). &mdash; <G>e)p) a)rxh\n a)nalu/ein tou\s lo/gous tou\s tw_n
e)nanti/wn *mk</G>6. 1063 b18. (<G>ta\ sxh/mata tw_n kathgoriw_n</G>)
<G>a)nalu/etai ou)/t) ei)s a)/llhla ou)/t) ei)s e(/n ti *md</G>28. 1024 b15.
<G>a)nalu/ein tou\s sullogismou\s ei)s ta\ proeirhme/na sxh/mata</G>, syn
<G>a)na/gein *aa</G>32. 47 a4. 44. 50 a30, b3. 45. 50 b30, 33, 51 a2,
26-28, b4 (coll 50 b6, 51 b3). <G>a)nalu/ein tou\s lexqe/ntas tro/-
pous ei)s to\n tou_ e)le/gxou diorismo/n</G>, syn <G>a)na/gein ti</G>6. 168 a19,
18. <G>a)nalu/ein</G> (non addita praep <G>ei)s</G>) <G>*ag</G>12. 78 a7. &mdash; <G>a)na-
lu/ein ta\ diagra/mmata</G>, opp <G>sunqei_nai ti</G>16. 175 a28. <G>zhtei_n
kai\ a)nalu/ein w(/sper o\ia/gramma *hg</G>5. 1112 b20. cf Zeller II
2 p 131, 5.
<P><G>a)na/lusis. u(po\ th_s para\ fu/sin a)nalu/sews *zga</G>18. 724b28.
<G>a)/nemoi gino/menoi kata\ r(h_cin ne/fous kai\ a)na/lusin tou_ pa/xous
k</G>4. 394 b17. &mdash; logice (cf <G>a)nalu/ein, a)nagwgh/</G>), <G>ou) gi/netai,
ou)k e)/stai a)na/lusis *aa</G>38. 49 a19. 45. 51 a18, 32. <G>e)n th_| a)na-
lu/sei ou) dunato/n *ag</G>32. 88 b18. <G>e)n th_| a)nalu/sei th_| peri\ ta\
sxh/mata</G> (i e <G>*aa</G>31) <G>ei)/rhtai *ad</G>5. 91 b13. <G>ta\s a)nalu/seis
ou(/tw poihte/on *aa</G>12. 50 a3. <G>*pla/twn me/xri e)pipe/dwn poiei_tai
th\n a)na/lusin *gb</G>1. 329 a23. <G>to\ e)/sxaton e)n th_| a)nalu/sei
prw_ton e)n th_| gene/sei *hg</G>5. 1112 b23 (syn <G>eu(/resis</G> b19).
<P><G>a)nalutiko/s. h( r(htorikh\ su/gkeitai e)/k te th_s a)nalutikh_s e)pi-
sth/mhs kai\ th_s peri\ ta\ h)/qh politikh_s *ra</G>4. 1359 b10. <G>di)
a)paideusian tw_n a)nalutikw_n tau_to drw_sin *mg</G>3. 1005 b4.
<G>ta\ a)nalutika/</G> citantur: <G>ei)/rhtai, diw/ristai e)n toi_s a)nalutikoi_s,
dh_lon h(mi_n e)k tw_n a)nalutikw_n</G>, cf <G>*)aristote/lhs</G> III Analy-
tica. &mdash; <G>a)nalutikw_s</G>, opp <G>logikw_s *ag</G>22. 84 a8 (Wz ad
82 b35).
<P><G>a)na/lwma. dapana_n a)na/lwma/ ti *pb</G>9. 1271 a30. <G>ti/na a)nalw/-
mata periairete/on ob</G> 1345 b26. opp <G>pro/sodoi ob</G> 1346a11, 16.
<P><G>a)nama/rthtoi o)/ntes oi( e)pieikei_s *pz</G> 4. 1319 a3. <G>ai( h(marth-
me/nai kai\ parekbebhkui_ai politei_ai u(/sterai tw_n a)namarth/-
twn *pg</G>1. 1275 b2. <G>poiei_n a)nama/rthton th\n proai/resin kai\ to\
te/los o)rqo/n heb</G>11. 1227 b12. &mdash; <G>ne/ois pro\s to\ a)nama/rthton
h( fili/a bohqei_ *hq</G>1. 1155 a13.
<P><G>a)nama/xesqai</G>, renovare pugnam <G>*ra</G>12. 1372 b10. <G>pih</G>12.
916 b23. &mdash; compensare <G>a)nama/xetai h( fu/sis tw_| plh/qei th\n
fqora/n *zgg</G>4. 755 a31.
<P><G>a)name/nein. a)name/nontes oi( pro/teron tou\s u(/steron *ziq</G>12. 597
a11. <G>dia\ sfodro/thta ou)k a)name/nousi to\n lo/gon *hh</G>8. 1150 b27.
<P><G>a)nametacu/. ou)de/n e)stin a)nametacu/ *fh</G>2. 243 a15 (syn <G>ou)de/n
e)sti metacu/</G>244 a6, b2, cf <G>a)na\ me/son</G> s v <G>me/sos</G>).
<P><G>a)nametrei_n. me/geqo/s ti o(\ a)nametrh/sei to\ o(/lon *fd</G>12. 221
a3 (syn <G>katametrei_n</G> a2). <G>z</G>7. 238 a22, b11.
<P><G>a)namhruka_sqai. fasi\n au)to\n</G> (<G>to\n w)_ton</G>) <G>th\n trofh\n a)na-
mhruka_sqai</G> f275. 1527 b20.
<P><G>a)namignu/nai. ou) dei_ e)fech_s le/gein ta\ e)nqumh/mata, a)ll)
a)namignu/nai *rg</G>17. 1418 a6. <G>o(/pws o(/ti ma/lista a)namixqw_si
pa/ntes a)llh/lois *pz</G>4. 1319 b25. <G>a)\n a)namixqw_sin a)llh/lois
oi( i(/ppoi *ziz</G>18. 572 b11.
<P N=49>
<H><G>a)namimnh/skein</G></H>
<P><G>a)namimnh/skein ta\ geno/mena, ta\ proeirhme/na *ra</G>3. 1358
b19. <G>g</G>19. 1419b28. <G>r</G>31. 1438a4. <G>peri\ tw_n ei)rhme/nwn sun-
to/mws a)namimnh/skein r</G>22. 1434a20. <G>to\ e)k proaire/sews a)nami-
mnh/skein toio/nde r</G>21. 1434a3-3. &mdash; <G>a)namimnh/skesqai. peri\ tou_
a)namimnh/skesqai mn</G>2. def <G>mn</G>1. 451 a6. 2. 451 b4, 453 a10,
22. dist <G>mnhmoneu/ein mn</G>2. 453 a6. 1. 449 b6, 4. <G>*zia</G>1. 488
b26, 25. dist <G>pa/lin manqa/nein mn</G>2. 452a4. <G>a)namimnh/skesqai
ou)de\n a(/llo zw_|on du/natai plh\n a)/nqrwpos *zia</G>1. 488 b26. <G>mn</G>2.
453 a8 (Trdlbg de an p 168). <G>a)namimnh/skesqai a(po\ to/pwn
mn</G>2, 452 a13. <G>a(\ polla/kis e)nnoou_men, taxu\ a)namimnhsko/meqa
mn</G>2. 452 a28.
<P><G>a)nami\c ta\ a)/rrena toi_s qh/lesi</G>, opp <G>diakekrime/na *zu</G>37.
621 b25.
<P><G>a)na/micis</G> (i q <G>o(mili/a, koinwni/a</G>) <G>pkq</G>14. 952 b3.
<P><G>a)na/mnhsis</G>, def <G>ya</G>4. 408 b17 (Trdlbg p 270). <G>a)namnh/seis
pw_s sumbai/nousin mn</G>2. <G>gi/gnetai au)toi_s a)na/mnhsis tw_n e)pi-
qumhtw_n *hg</G>13. 1118a13. <G>h( ma/qhsis a(na/mnhsis</G> (Plat) <G>*ab</G>21.
67 a22. &mdash; <G>e(c a)namnh/sews o( e)pi/logos su/gkeitai *rg</G>19. 1419
b13. <G>palillogi/a e)sti\ su/ntomos a)na/mnhsis r</G>21. 1433 b29.
<P><G>a)namnhstiko/s, a)namnhstikw/teros</G>, dist <G>mnhmoniko/s mn</G>1. 449
b7, 8. 2. 453 a5.
<P><G>a)namfisbh/thtos kri/sis *pg</G>13. 1283 b4. <G>a)namfisbh/thtos
kai\ fanera\ u(peroxh/ *ph</G>14. 1332 b20. <G>a)namfisbh/thton kai\
fanero/n e)stin, o(/ti *k</G>5. 3 b4. cf <G>*ph</G>14. 1332 b20. &mdash; <G>a)nam-
fisbhth/tws *k</G>8. 11 a2.
<P><G>a)nandri/a</G>, coni <G>deili/a *rb</G>6. 1384 a21. <G>ar</G>6. 1251 a14.
<P><G>a)/nandroi *ph</G>11. 1331 a6.
<P><G>a)naneu/ein</G>, opp <G>dido/nai tq</G>1. 156 a35, b31. 2. 158a8. 11. 161
b13. <G>i</G>15. 174 a30. <G>*(/ektwr a)naneu/wn</G> (Hom X 205) <G>po</G>24.
1460 a16.
<P><G>a)nanh/fein. a)nanh/yas brade/ws q</G>178. 847 b9.
<P><G>a)nanh/xesqai e)n toi_s u(groi_s an</G>9. 475 b1.
<P><G>a)na/nths. to\ a)/nantes</G>, opp <G>to\ ka/tantes *mk</G>9. 1066 a33. <G>*fg</G>3.
202 a19. <G>h</G>4. 248 a22. <G>pro\s a(na/nth pks</G>7. 940 b35. <G>e(n toi_s
a)na/ntesin pe</G>1. 880 b19. 19. 882 b34.
<P><G>a)/nac. oi( ui(oi\ tou_ basile/ws kai\ oi( a)delfoi\ kalou_ntai a)/naktes</G>
f 483. 1557 a18.
<P><G>*)anacago/ras o( *klazome/nios mb</G>7. 375 a17. MA3. 984 a11.
<G>hea</G>4. 1215 b6. <G>*lamyakhnoi\ *)anacago/ran ce/non o)/nta e)/qayan
*rb</G>23. 1398 b15. <G>th_ me\n h(liki/a| pro/teros *)empedokle/ous, toi_s
d) e)/rgois u(/steros</G> MA3. 984 a11. <G>sofo/s, fro/nimos d) ou)/
*hz</G>7. 1141 b3. <G>ti/na u(pe/laben ei)_nai to\n eu)dai/mona *hk</G>9.
1179 a13. <G>hea</G>4. 1215 b6. <G>ai(reto\n ei)_nai to\ zh_n e(/neka tou_
qewrh_sai to\n ou(rano\n kai\ th\n peri\ to\n o(/lon ko/smon ta/cin hea</G>5.
1216 a11. <G>a)po/fqegma. o(/ti toiau_t) au)toi_s e)/stai ta\ o)/nta
oi)_a a)\n u(pola/bwsi *mg</G>5. 1009b25 Bz. <G>*)anacago/ra| *swsi/bios
e)filonei/kei</G> f 65. 1486 b34. &mdash; ipsa Anaxagorae verba affe-
runtur <G>o(mou_ pa/nta xrh/mata h)_n, a)/peira kai\ plh/qei kai\ mikro/-
thti</G> (fr 1) <G>*mi</G>6. 1056 b28, vel simplicius <G>h)_n o(mou_ pa/nta,
o(mou_ pa/nta xrh/mata *fa</G>4. 187 a28. <G>g</G>4. 203 a25. <G>*ga</G> 10.
327 b20. <G>*mg</G>4. 1007 b25. <G>l</G>2. 1069 b21. <G>to\ gi/nesqai toio/no\e
kaqe/sthken a(lloiou_sqai</G> (sed Anaxagorea verba paullum ab
Ar immutata esse videntur) <G>*fa</G>4. 187 a29. <G>*ga</G>1. 314 a13.
&mdash; Anaxagorae doctrina saepe cum Empedocle et Democrito
comparatur v <G>*)empedoklh_s</G>, cum Democrito <G>*fg</G>4. 203 a20
(resp <G>a</G>2. 184 b21), <G>*mg</G> 5. 1009 a27. doctrina Anaxagorae
universe exponitur et examinatur MA3. 984a11-16. 8. 989
a30-b21. <G>*fa</G>4. <G>*og</G>4. Anaxagoras ponit <G>a)pei/rous ta\s a)rxa/s,
a)/peira ta\ stoixei_a, a(ei\ o)/nta</G> MA 3. 984 a11. 7. 988 a28.
<G>*fa</G>4. 187 a26, 22. 6. 189 a17. <G>g</G>4. 203 a20. <G>*ga</G>1. 314 a17,
12. <G>c</G>2.975b17. resp <G>*fa</G>2.184b21. ea principia Ar Anaxa-
<H><G>*)anacago/ras</G></H>
goreo vocabulo appellat <G>spe/rmata *og</G>3. 302 b2, sed ple-
rumque suo (cf Breier, Phil. des Anax) <G>o(moiomerh_ *fg</G>4.203
a20. <G>*og</G>3. 302 a31, b3. 4. 302 b14. <G>*ga</G>1. 314 a19. MA3.
984 a13. 7. 988 a28, <G>ta\ o(moioeidh_</G> (<G>o(moeidh_</G> Torstrik) <G>*fa</G>4.
188 a13, <G>ta/ te o(moiomerh_ kai\ ta)nanti/a *fa</G>4. 187 a25. quae
Empedocli sunt <G>stoixei_a</G>, ea Anaxagorae <G>panspermi/a, mi/g-
mata e/k pa/ntwn tw_n o(moiomerw_n *ga</G>1. 314 a25, 29, b1.
<G>*og</G>3. 302 a28, 31, b1-3. <G>ou(de\n tw_n o(moiomerw_n gi/netai, gi/gne-
tai/ ti kai\ a)po/llutai sugkri/sei kai\ diakri/sei tw_n o(moiomerw_n,
h( ge/nesis a)lloi/wsis *zga</G>18. 723 a7, 11. MA3. 984 a15.
<G>*fa</G>4. 187 a29. <G>*ga</G>1. 314 a12, 13. ab initio <G>h)_n o(mou_ pa/nta</G>
v supra (<G>sthri/zein au)to\ au(to\ to\ a)/peiron *fg</G>5. 205 b1),
quam elementorum omnium mistionem Ar materiae Plato-
nicae comparat MA8. 989 a30-b21. <G>o(mou_ pa/ntwn o)/ntwn kai\
h)remou/ntwn to\n a)/peiron xro/non ki/nhsin e)mpoih_sai to\n nou_n kai\
diakri_nai *fq</G>1. 250 b24, 252 a10. 9. 265 b22. <G>g</G>4. 203 a31.
<G>*og</G>2. 301 a12. resp <G>*fb</G>4. 196 a18. 8. 198 b16. <G>g</G>4. 203
b13. <G>*zma</G>1. 640 b8. <G>o( nou_s ei(_s, a(plou_s, a)migh/s, a)paqh/s, ka-
qaro/s</G> MA8. 989 b15. <G>l</G>2. 1069 b31. <G>*fq</G>5. 256 b24. <G>ya</G>2.
405 a13, 16 Trdlbg, b19. <G>g</G>4. 429a19, b24. <G>nou_n tis ei)pw\n
to\n ai)/tion tou_ ko/smou kai\ th_s ta/cews pa/shs oi(_on nh/fwn e)fa/nh</G>
MA4. 984 b15. <G>o( nou_s ai)/tios tou_ kalw_s kai\ o)rqw_s, o( nou_s a)ga-
qo/n ya</G>2. 404 b1. MA6. 988 a17. <G>l</G>10. 1075 b8. <G>n</G>4. 1091
b11. <G>o( nou_s e)ne/rgeia *ml</G>6. 1072 a5. <G>a(/ma tou_ kalw_s th\n ai)-
ti/an a)rxh\n ei)\nai tw_n o)/ntwn e)/qesan kai\ th\n toiau/thn o(/qen h(
ki/nhsis</G> MA3. 984 b18. <G>*)an. mhxanh_ xrh_tai tw_| nw_| pro\s th\n
kosmopoii/an</G> MA4. 985a18-21. cf 7. 988b6. <G>po/tercn a)/fqar-
tos h( ki/nhsis *fq</G> 1. 252 a10. quamquam <G>o( nou_s diakri/nei</G>,
tamen <G>me/miktai pa_n e)n panti/ *mg</G>5. 1009 a27. <G>*fa</G>4. 187
b1, 188 a9-17. <G>g</G>4. 203 a23. (Anaxagorea <G>mi/cews</G> notio re-
prehenditur <G>*ga</G>10. 327b32 sqq.) <G>sa/rkas e)k th_s trofh_s pros-
ie/nai tai_s sarci/n *zga</G> 18. 723 a11 (fort resp <G>b</G>4. 740b16.
5. 741 b13). <G>to\ leuko\n memigme/non tw_| leukw_|</G> MA9. 991
a16. <G>m</G>5. 1079 b20. <G>a(fh_| sunexe\s to\ a)/peiron *fg</G>4. 203 a22.
<G>ou)k ei)_nai keno/n *fd</G>6. 213 a24. <G>*od</G>2. 309 a20. <G>c</G>2. 976 b20.
&mdash; <G>to\ pu_r kai\ to\n ai)qe/ra prosagoreu/ei: tau)to/ *og</G>3. 302 b4.
<G>a</G>3. 270 b24. <G>ma</G>3. 339 b22. <G>b</G>9. 369 b14. <G><*> pu/rina fa/-
skontes ei)_nai ta\ a)/stra</G> resp <G>*ob</G>7. 289 a16. <G>a</G>2. 269 b11.
<G>peri\ galaci/ou ma</G>8. 345 a25-31. <G>peri\ komhtw_n ma</G>6. 342 b27.
<G>peri\ keraunou_ mb</G>9. 369 b14sqq. <G>to\ pla/tos kai\ to\ me/geqos
th_s gh_s ai)/tion tou= me/nein e)pi\ tou_ a)e/ros *ob</G>13. 294 b13, 295
a16 (cf 295 a9?) <G>mb</G>7. 365 a32. <G>peri\ xala/zhs ma</G>12. 348
b12. <G>peri\ th_s tw_n potamw_n gene/sews</G> resp <G>ma</G>13. 349 b3
Ideler. <G>peri\ qala/tths</G> resp <G>mb</G>1. 353 b5. 3. 357b19 Ideler.
<G>peri\ seismw_n mb</G>7. 365 a17, 19. <G>th_s h(me/ras si/zein to\n a)e/ra
qermaino/menon u(po\ tou_ h(li/ou pia</G>33. 903 a8. <G>peri\ tw_n peri\ th\n
kle/yudran sumbaino/ntwn pis</G>8. 914 b10. &mdash; <G>ta\ futa\ zw_|a
ei)_nai, pnoh\n e)/xein, h(/desqai kai\ lupei_sqai, nou_n kai\ gnw_sin e)/xein
fta</G>1. 815 a15, 18, b16. 2. 816 b26. <G>tw_n futw_n h( gh_ mh-
thr, o( h(/lios path/r fta</G>2. 817 a26. &mdash; <G>ta\ zw_|a pa/nta a)na-
pnei_n an</G>2. 470 b30, 33. <G>tou_ qh/leos kai\ a)/rrenos ti/ to\ ai)/tion
*zgd</G>1. 763 b31. <G>tw_n o)rni/qwn tina\s mi/gnusqai, tw_n tetra-
po/dwn tina\ ti/ktein kata\ to\ sto/ma *zgg</G>6. 756b17. <G>th\n xolh)n
ai)ti/an ei)_nai tw_n o)ce/wn noshma/twn *zmd</G>2. 677 a5. <G>fronimw/-
taton ei)_nai tw_n zw/|wn a)/nqrwpon dia\ to\ e)/xein xei_ras *zmd</G>10.
687 a7. &mdash; <G>tau)to\n yuxh\ kai\ nou_s ya</G>2. 404 b1, a25, 405 a13.
<G>ou) gignw/skesqai to\ o(/moion u(po\ tou_ o(moi/ou</G> resp <G>ya</G>2. 405 b14
Trdlbg. Anaxagorea doctrina, <G>tw_| memi_xqai pa_n e)n panti/</G>.
tolli principium contradictionis Ar colligit <G>*mg</G>4. 1007 b25.
5. 1009 a27. 7. 1012 a26. <G>k</G>6. 1063b25-30. &mdash; (<G>*)anacago/-
ras</G> certa emendatione restitutum est <G>c</G>2. 976 a14).
<P N=50>
<H><G>*)anacandri/dhs</G></H>
<P><G>*)anacandri/dhs</G>, versus eius afferuntur <G>*hh</G>11. 1152 a22 (fr
inc 16), <G>*rg</G>10. 1411 a18 (fr inc 17), <G>*rg</G>11. 1412 b16 (fr
inc 18). <G>e)n th_ *)anacandri/dou gerontomani/a|, e)n tw_| prolo/gw|
tw_n eu)sebw_n *)rg</G>12. 1413 b24 (<G>*gerontomani/a</G> fr 2). eidem
poetae tribuendum censet verba <G>th\n a)ci/an dei_</G> (<G>e)/dei</G> ci Mke)
<G>gamei_n to\n a)/cion *rg</G>11. 1412 b27 Meineke fr inc 18.
<P><G>a)nachrai/nein. h( pa/lh sunexh\s a)nachrai/nei pb</G>7. 867 a11. &mdash;
<G>a)nachrai/netai u(/dwr, oi)_nos, i)kma/s mb</G>2. 355 b26, 32. <G>d</G>10.
388 b6. <G>*zge</G>3. 782 b3. <G>a)nachrainome/nwn tw_n xumw_n pa</G>12.
860 b24. <G>a)nachrai/netai ta\ fre/ata q</G>54. 834 a35. <G>th_s mh/-
tras a)nechramme/nhs h)/dh kai\ kateyugme/nhs</G> f 259. 1525 b32.
<P><G>*)anacila/ou turanni\s e)n *(rhgi/w| *pe</G>12. 1316 a38. <G>*)anaci/las
o( *(rhgi_nos</G> f 527. 1565 a6.
<P><G>*)anaci/mandros</G>. ipsa eius verba adhibentur: <G>kai\ &lsquo;perie/xein
a(/panta kai\ kuberna_n&rsquo;, w(/s fasin o)/soi mh\ poiou_si park\ to\
a)/peiron a)/llas ai)ti/as. oi(_on nou_n h)\ fili/an: kai\ tou_t) ei)_nai to\
qei_on: &lsquo;a)qa/naton ga/r kai\ a)nw/leqron&rsquo;: w(/s fhsin o( *)anaci/man-
dros *fg</G>4. 203 b11-14. (Anaximander resp <G>o( de\ to\ a)/peiron</G>
sim <G>*mi</G>2. 1053 b16. 1. 1052 b10. <G>*gb</G>5. 332 a25). <G>*)empe-
dokle/ous to\ mi_gma kai\ *)anacima/ndrou *ml</G>2. 1069 b22 (<G>mi_gma</G>
quomodo intelligendum sit cf <G>*og</G>3. 302 a16, Zeller I 160,
5). Anax resp <G>oi( peri\ fu/sews u(potiqe/asin e(te/ran tina\ fu/sin
tw_| a)pei/rw| *fg</G>4. 203 a16. Anax resp <G>to\ a)/peiron sw_ma to\
para\ ta\ stoixei_a: oi( poiou_ntes mi/an u(/lhn para\ ta\ ei)rhme/na
stoixei_a</G> sim <G>*fg</G>5. 204 b23, 25, 205 a5. <G>*gb</G>1. 329 a9, 12.
<G>oi( d) e)k tou_ e(no\s e)nou/sas ta\s e)nantio/thtas e)kkri/nesqai, w(/sper
*)anaci/mandro/s fhsi *fa</G>4. 187 a21. Anax videtur resp <G>a)/peiroi
ko/smoi *fq</G>1. 250 b18. cf Schol 424 b44. Zeller I 173 sq.
<G>oi(\ dia\ th\n o(moio/thta/ fasin au)th\n</G> (<G>th\n gh_n</G>) <G>me/nein, w(/sper
*)anaci/mandros *ob</G>13.295b12. Anax resp <G>w(/sper fasi/ tines,
a)pelqo/ntos tou_ plei/stou u(grou_ dia\ to\n h(/lion to\ leifqe\n ei)_nai
qa/lattan mb</G>3. 357 b19 Ideler, cf 2. 355 a22, 354 b33. 1.
353 b6 Alex. &mdash; ab interpretibus Aristotelis (veluti Alex
Aphr ad Metaph 34, 2. 45, 20 Bz) ad Anaximandrum re-
fertur ea <G>a)rxh/</G>, quam Arist describit <G>u(/datos me\n lepto/te-
ron, a)e/ros de\ pukno/teron *og</G>3. 303 b12. <G>*fg</G>3. 203 a18. 5.
205 a27. <G>*gb</G>5. 332 a21. MA8. 989 a14, vel <G>a)e/ros lepto/-
teron, puro\s de\ pukno/teron</G> MA7. 988 a30. <G>*fa</G>4. 187 a14.
<G>*gb</G>1. 328 b35. 5. 332 a21. falso haec ad Anaximandrum
referri apparet coll <G>*fa</G>4. 187 a12, 20. Zeller I 163 sqq.&mdash;
<G>*)anaci/mandros u(/dwr fa/menos ei)_nai to\ pa_n c</G> 2. 975 b22.
<P><G>*)anacime/nhs a)e/ra th\n a)rxh\n ti/qhsi</G> MA3. 984 a5. <G>c</G>2. 975
b24. resp MA7. 988 a30. 8. 989 a13. <G>b</G>1. 996 a9. <G>i</G>2. 1053
b16. <G>*fa</G>2. 184 b17. 4. 187 a13 (cf <G>q</G>9. 265 b30). <G>*og</G>5.303
b11. <G>*gb</G>1. 328 b34. 5. 332 a8, b10. Anaximenem posuisse
<G>to\n a)e/ra a)/peiron</G> colligi potest ex <G>*fg</G>4. 203 a18. 6.206b26.
<G>*og</G>5. 303 b11. <G>*)anacime/nhs to\ pla/tos ai)/tion ei)_nai/ fhsi tou_
me/nein th\n gh_n *ob</G>13. 294 b13. Anaximenes quam dixerit
<G>seismou_</G> causam <G>mb</G>7. 365 a18, b6.
<P><G>a)na/cios. katadoulou_sqai tou\s a)naci/ous *ph</G>14. 1333 b40. &mdash; <G>lu-
pei_sqai e)pi\ tai_s a)naci/ais eu)pragi/ais, kakopragi/ais *rg</G>9.
1386 b10, 12. &mdash; <G>a)naci/ws eu)pragei_n, kakopragei_n *rb</G>9.
1386 b13, 26, 1387 a9. <G>r</G>35. 1440 a35.
<P><G>a)nacu/ein. a)nacuome/nhs th_s gh_s *ziz</G>15. 569 b7. cf <G>q</G>20. 603
a22.
<P><G>a)na/paistos. sta/simon, me/los xorou_ to\ a)/neu a)napai/stou kai\
troxai/ou po</G>12. 1452 b23.
<P><G>a)na/palin</G> de qualibet conversione in contrarium usurpatur.
1. locali sensu, <G>a)po\ tw_n a)qloqetw_n e)pi\ to\ pe/ras h)\ a)na/-
palin *ha</G>2. 1095 b1. <G>a)na/palin strafh_nai *ob</G>2. 285 a8, b30.
cf <G>a)na/palin metaba/llein *pe</G>12. 1316 a23. &mdash; 2. de inversis
<H><G>a)naphni/zesqai</G></H>
rationis alicuius terminis, <G>th\n a)nalogi/an h(\n ta\ ba/rh e)/xei,
oi( xro/noi a)na/palin e(/cousin *oa</G>6. 273 b32. huc fere referri
possunt <G>*fb</G>2. 194 a9. <G>*zgd</G>3. 769 a3. <G>*hb</G>1. 1103 a30.
<G>g</G>1. 1110 a22. 4. 1111 b14. 15. 1119 a31. <G>d</G>13. 1127 a22.
<G>e</G>9. 1134 a5. <G>q</G>15. 1163 a14. <G>i</G>7. 1168 a18. 11. 1171 b20.
<G>*pa</G>5. 1254 b9. <G>tz</G>6. 145 b12. 4. 141 b9, 142 a4. de con-
verso <G>tou_ ai)ti/ou</G> et <G>tou_ ai)tiatou_</G> ordine <G>ya</G>1. 402 b21. <G>*fb</G>9.
200 a19. <G>*ra</G>7. 1364 a14. de inversa propositionum syllo-
gismi ratione, <G>a)na/palin teqe/ntos tou_ sterhtikou, a)na/palin
teqei/shs th_s katafatikh_s *aa</G>17. 37 b11. 19. 38 b5. <G>g</G>16.
80 a37 (i e negatione vel affirmatione in altera propositione
syllogismi posita, cf <G>metatiqe/nai g</G>16. 80 b6. <G>a)na/palin e)/xou-
sin ai( prota/seis b</G>9. 60 a31). <G>a)na/palin tiqe/nai to\ me/son</G>
(i e <G>tou_ me/sou</G> et <G>tou_ a)/krou</G> alterius locum inter se commu-
tare) <G>*ag</G>13. 78 b7. <G>a)na/palin lamba/nein th\n pro/tasin, a)na/-
palin th_| kathgori/a| th\n pro/tasin labei_n</G> (i e <G>metallagh\
tw_n th_s prota/sews o(/rwn</G>) <G>*ab</G>5. 58 a35, 26, 57 b19, 24. cf
<G>a</G>28. 44 a4. <G>a)na/palin h( a)kolou/qhsis</G> (i e <G>metallage/ntwn tw_n
o(/rwn</G>), opp <G>e)pi\ tau)ta/ tb</G>8. 113 b21, 19, 16, 28, 34. &mdash;
3. <G>a)na/palin</G> i q <G>h( ei)s a)nti/fasin meta/lhyis</G>, cf <G>a)ntistre/-
fein</G> 2. <G>*ag</G>16. 79 b35. <G>tb</G>7. 112 b33. &mdash; 4. omnino fere
i q <G>e)nanti/ws</G>: <G>gigno/mena eu)_, a)na/palin sumbai/nonta *ha</G>11.
1100 b28. cf <G>*fq</G>1. 251 a33. <G>*rb</G>23. 1399 b15. <G>r</G>26. 1435
b15. &mdash; interdum <G>a)na/palin</G> elliptice ita usurpatur, ut uni-
versale quoddam verbum <G>gi/gnetai, sumbai/nei, poiei_</G> al omit-
tatur, <G>e)pi\ de\ tw_n foberw_n a)na/palin *hg</G>15. 1119 a27. cf <G>e</G>7.
1131 b20. <G>q</G>16. 1163 a33. <G>h( de\ kraggw\n to\ a)na/palin *zid</G>2.
525 b21.
<P><G>a)napa/llein. tw_n seismw_n oi( a)napa/llontes k</G>4. 396 a9.
<P><G>a)na/palsis. tai_s ei)s e(ka/teron e)gkli/sesi kai\ a)napa/lsesi k</G>4.
396 a9.
<P><G>a)napau/ein. h( o(moio/ths ou)k a)napau/ei ta\ me/rh pe</G>1. 880 b22.
&mdash; <G>a)napau/esqai periestalme/non dei_ to\n pure/ttonta pa</G>55.
866 a25.
<P><G>a)na/pausis. meq) h(donh_s, w)fe/limon, sw/zei h( a)na/pausis u</G>2.
455 b18. 3. 458 a32. <G>*pq</G>3. 1337 b38. <G>th_ yuxh_| e)sti\n a)na/-
pausis h( peri\ to\n u(/pnon genome/nh tou_ sw/matos a)/nesis *ob</G>1.
284 a33. <G>u</G>2. 455 b21. <G>h( paidia\ xa/rin a)napau/sew/s e)stin
*pq</G>3. 1337b39. 5. 1339b15, a16. <G>*hd</G>14. 1128b3. <G>h</G>8. 1150
b17. <G>k</G>6. 1176 b34. <G>a)na/pausis suntoni/as *pq</G>7. 1341 b41.
<G>a)na/pausis e)n tw_| bi/w| *hd</G>14. 1127 b33. <G>pori/zein au(toi_s a)na-
pau/seis meq) h(donh_s *hq</G>11. 1160 a24. coni <G>r(aqumi/ai, a)me/-
leiai *ra</G>11. 1370 a15. <G>th\n a)na/pausin e)/xein peri\ tou\s qeou/s
*ph</G>9. 1329 a32. &mdash; <G>poiei_sqai a)na/pausin tw_n dro/mwn *ziz</G>29.
579 a13. <G>a)na/pausis</G>, coni syn <G>kaqe/dra *zmd</G>10. 689 b16, 20.
<P><G>a)napei/qein</G> c inf <G>*pe</G>4. 1303 b25.
<P><G>a)napei/rein. a)naparh_nai e)pi\ to\n o)beli/skon q</G>63. 835 a18.
<P><G>a)nape/mpein pu_r, flo/ga puro/s q</G>105. 840 a1. 114. 841 a21.
&mdash; <G>a)ne/pempon</G> (<G>oi( diaithtai\</G>) <G>e)pi\ tou\s dikasta/s</G> f 414. 1547 a37.
<P><G>a)napeta/nnusqai. to/pos a)napeptame/nos mb</G>5. 363 a16. <G>pkg</G>
16. 933 a29. <G>ks</G>30. 943 b6. <G>pela/gh a)napeptame/na pks</G>40.
945 a1. <G>o)/mmata a)napeptame/na pla</G>8. 958 a39. 15. 958 b37.
<P><G>a)nape/tesqai ei)s to\ u(/yos *zmb</G>13. 657 b27, <G>ei)s to\ pe/lagos
*zu</G>12. 615 b2. <G>a)napeto/menai o(/tan sobh/sh| tis *zie</G>30. 556
b14. <G>a)nape/tontai kai\ a)/|dousi *ziq</G>17. 601 a9. <G>a)napta_sa h( pe/r-
dic *zu</G>8. 613 b20.
<P><G>a)naphda_n. a)/rktoi e)pi\ ta\ de/ndra a)naphdw_sin *zu</G>6. 611 b34.
<G>u(/dwr a)naphda_| *ziq</G>11. 596 b18. <G>q</G>138. 844 b11. 127. 842
b16.
<P><G>a)naph/dhsis th_s kardi/as</G>, def dist <G>sfu/cis an</G>20. 480 a13, 14.
<P><G>a)naphni/zesqai. ta\ bombu/kia a)nalu/ousin a)naphnizo/menai</G>
<P N=51>
<H><G>a)naphri/a</G></H>
<G>*zie</G>19. 551 b14. <G>to\ th_s pe/rkhs ku/hma a)naphni/zontai oi( a(liei_s
*ziz</G>14. 568 a24.
<P><G>a)naphri/a, kako\n ou(_ h( tu/xh ai)ti/a *rb</G>8. 1386 a11. <G>to\ te/ras
a)naphri/a tis e)sti/n *zgd</G>3. 769 b30. <G>w(/sper a)naphri/a fusikh\
h( qhlu/ths *zgd</G>6. 775 a15. &mdash; <G>h( th_s glw/tths a)naphri/a
*zmb</G>17. 660 b26. <G>h( a)naphri/a tw_n skelw_n pd</G>31. 880 b6.
<G>i</G>24. 893 b15.
<P><G>a)na/pros. o( a)sqenh\s kai\ a)na/phros</G>, opp <G>o( u(gih\s kai\ o(lo/klhros
heh</G>15. 1248 b33. <G>a)na/phra zw_|a *zd</G>4. 773 a13. coni <G>te/rata
*zgd</G>3. 769 b24. <G>to\ spe/rma a)potelei_ h)\ xei_ron h)\ a)na/phron to\
gigno/menon *zgb</G>6. 743 a30. <G>o( ki/gklos a)na/phros: a)krath\s
ga\r tw_n o)/pisqe/n e)stin *zu</G>12. 615 a23. <G>to\ tw_n o)strakode/r-
mwn ge/nos oi(_on a)na/phro/n <*>stin *zp</G>18. 714 b10. <G>o( gi_nnos
h(mi/onos a)na)phros *zgb</G>8. 748 b34. <G>a)na/phra e)n a)nqrw/pois ta\
a)/rrena ma_llon tw_n qhle/wn *zgd</G>6. 775 a4. <G>gi/nontai e)c a)na-
ph/rwn a)na/phroi *zih</G>6. 585 b29.
<P><G>a)naphrou_sqai plb</G>6. 960 b37.
<P><G>a)napimpla/nai. to\ u(/dwr a)napi/mplhsi pke</G>12. 939 a29. <G>to\
tu_r to\n ke/ramon a)napimpla_| plh</G>8. 967 b4.
<P><G>a)napi/nein. h( skammwni/a meta\ tou_ potou_ a)napi/netai ei)s tou\s
po/rous pa</G>43. 864 b22.
<P><G>a)napi/ptein. oi( khtw/deis u(/ptioi a)napi/ptontes lamba/nousi</G> (<G>th\n
qh/ran</G>) <G>*ziq</G>2. 591 b26.
<P><G>a)napla/ttein ta\ khri/a *zu</G>40. 624 b18.
<P><G>a)naplei_n. ei)s tou\s potamou\s a)naple/ousi polloi\ tw_n i)xqu/wn
*ziq</G>19. 601 b20. 13. 598 b15. <G>ploi_a katapi/netai w(/ste mhde\
naua/gion a)naplei_n pkg</G>5. 932 a1.
<P><G>a)na/plews. r(a_ges a)na/plew| pk</G>23. 925 b17. <G>xnou_ a)na/plew/n ti
*ziq</G>27. 605 b15. <G>u(/dwr metacu/, ou(_ a)na/plea ta\ e)/sxata yb</G>11.
423 a27.
<P><G>a(naplhrou_n th\n e)/ndeian, to\ proslei_pon th_s fu/sews *pz</G> 4.
1318 b22. <G>h</G>17. 1337 a3. <G>tou\s th\n o)/yin a)mo/rfous a)naplhroi_
h( tou\ le/gein piqano/ths</G> f 108. 1495 b12. <G>a)naplhrou_n to\ o(/lon</G>,
syn <G>sumplhrou_n *og</G>8. 306 b4, 6. <G>h( fu/sis a)naplhroi_ th_| pe-
rio/dw| to\ a)ei\ ei)_nai oa</G>3. 1343 b24. <G>fu/sis a)naplhroume/nh</G>, opp
<G>kaqesthkui_a *hh</G>13. 1153 a2-4. <G>o( spo/ggos fu/etai pa/lin kai\
a)naplhrou_tai</G> (i e <G>teleiou_tai</G>) <G>*zie</G>16. 548 b18.
<P><G>a)naplhrw/mata th_s gh_s pa/lin gi/gnesqai e)n toi_s e)corusso-
me/nois to/pois q</G>44. 833 b4. f 248. 1523 b31.
<P><G>a)naplh/rwsis</G>, opp <G>e)/ndeia *hk</G>2. 1173b8 sqq. <G>e)c e)ndei/as a)na-
plhrw/seis hmb</G>7. 1205 b22. <G>a)naplh/rwsis th_s e)ndei/as h( fu-
sikh\ e)piqumi/a *hg</G>13. 1118 b18. <G>zh_n pro\s a)naplh/rwsin th_s
e)piqumi/as *pb</G>7. 1268 a4. <G>pro\s a)naplh/rwsin th_s kata\ fu/sin
au)tarkei/as h( metablhtikh/ *pa</G>9. 1257 a30. <G>tou_ kata\ fu/sin
a)naplh/rwsis h( h(donh\ *hk</G>2. 1173 b9. <G>hmb</G>7. 1205 b28.
<P><G>a)naplhstiko\n to\ u(gro\n dia\ to\ mh\ w(ri/sqai me\n eu)o/riston
d) ei)_nai *gb</G>2. 329 b34. <G>pke</G>12. 939 a31. cf <G>*zmb</G>3. 649b16.
<P><G>a)na/plusis kai\ e)/kmacis en</G>2. 460 a17.
<P><G>a)napnei_n</G>, syn <G>ei)spnei_n, de/xesqai to\n a)e/ra, e(/lkein to\ pneu_ma</G>,
opp <G>e)kpnei_n</G>, dist <G>kate/xein, de/xesqai to\n a)e/ra kai\ a)fie/nai, o(\
kalei_tai a)napnei_n kai\ e)kpnei_n *zia</G>1. 487 a29. cf 11. 492 b6.
<G>*zmg</G>3. 664 a19. <G>an</G>2. 471 a10, 15. 3. 471 a26. 4. 472 b3.
<G>yb</G>9. 421 b14. <G>a)/rantes to\n to/pon, kaqa/per ta\s fu/sas e)n
toi=s xalkei/ois, a)napne/ousin an</G>7. 474 a13. sed <G>a)napnei_n</G> saepe
etiam universe usurpatum <G>to\ ei)spnei_n</G> et <G>to\ e)kpnei_n</G> com-
plectitur, <G>a)na/gkh ta\ a)napne/onta e)kpnei_n kai\ ei)spnei_n an</G>2.
476 a17. cf 7. 474 a8. 5. 472 b27. <G>pld</G>11. 964 a39 al. &mdash;
<I>a.</I> (<G>dia\ ti/nos o)rga/nou a)napne/ousin</G>.) <G>ou)k a)lhqe\s a)napnei_n ta\s
ai)_gas kata\ ta\ w)_ta *zia</G>11. 492 a14. <G>a)napnei_n kai\ e)kpnei_n th_|
r(ini/ *zia</G>11. 492 b6. <G>delfi\s kai\ fa/laina a)napne/ousi dia\ tou_
au)lou_ *zid</G>10. 537 b2. <G>tw_s o( e)le/fas a)napnei_ tw_| mukth_ri</G>
<H><G>a)napnoh/</G></H>
<G>*zmb</G>16. 659 a4 sqq. <G>a)napnei_n dia\ tou_ fa/ruggos *zmg</G>3. 664
a19. <G>pa/nta ta\ a)napne/onta e)/xei pleu/mona, tou_ d) a)napnei_n
o( pleu/mwn o)/rgano/n e)stin *zmg</G>6. 669 a5, 13. 7. 670 a29. <G>o(/sa
to\n a)e/ra dexo/mena a)napnei_ kai\ e)kpnei_, pa/nt) e)/xei pneu/mona
kai\ a)rthri/an kai\ sto/maxon *zib</G>15. 506 a2. <G>a)napnei_ ta\ fane-
rw_s a)napne/onta dia\ th_s a)rthri/as an</G>7. 474 a8. &mdash; <I>b.</I> (<G>dia\
ti/ a)napne/ousin</G>.) <G>katayu/ceius xa/rin *ziq</G>2. 589 b15. <G>*zmg</G>6.
669 a5. cf <G>d</G>13. 697 a26. <G>u</G>2. 456 a8. <G>pl</G>12. 964 b5. &mdash;
<I>c.</I> (<G>pa/qh</G> quaedam coniuncta cum <G>tw_| a)napnei_n</G>.) <G>tw_n pezw_n
o(/sa a)napnei_ a)dunatei_ o)sma_sqai mh\ a)napne/onta: pw_s o)sma_-
tai ta\ mh\ a)napne/onta yb</G>7. 419 b1. 9. 421 b14, 20, 422a4.
<G>tw_| a)napneome/nw| kataxrh_tai h( fu/sis e)pi\ du/o e)/rga, pro\s
th\n qermo/thta th\n e)nto\s w(s a)nagkai_on kai\ pro\s th\n fwnh/n:
mh\ du/nasqai fwnei_n a)napne/onta mhd) e)kpne/onta, a)lla\ ka-
te/xonta yb</G>8. 420 b17, 421 a2. <G>a)napne/ontes ou)x a(/ma kata-
de/xontai th\n trofh/n an</G>11. 476 a28. (<G>dia\ ti/, e)a\n mei/zw yw-
mo\n katapi/wmen, pnigo/meqa pld</G>9. 964 a26.) <G>dia\ ti/ oi( mh\
sfo/dra sunto/nws tre/xontes e)n r(uqmw_| a)napne/ousin pe</G>16. 882
b2. <G>a)lea/zontes polla/kis a)napne/ousin an</G>4. 472 b4. <G>pure/ttei,
pukno\n ga\r a)napnei_ *ra</G>2. 1357 b19. &mdash; <I>d.</I> (<G>tou_ a)napnei_n
a)rxh/, teleuth/</G>.) <G>ta\ a)napne/onta kai\ e)u th_| mh/tra| lamba/nonta
dia/rqrwsin ou)k a)napnei_, pri\n h)\ o( pleu/mwn la/bh| te/los *zgb</G>6.
742 a5. <G>e)n th_| e)k tou_ w)|ou_ gene/sei h( kardi/a a(/ma tw_| o)mfalw_|
a)nafusa_| w(s a)napne/ontos *ziz</G>3. 562 a20. <G>toi_s a)napne/ousi to\
a)napnei_n ku/rion tou_ zh_n an</G>5. 472 b27. cf <G>*md</G>5, 1015 a21.
<G>ya</G>5. 410 b29. <G>*ziq</G>2. 589 a29, b7. <G>ta\ a)napne/onta a)popni/ge-
tai, e)a\n peripwmasqh_| o)li/gos a)h/r *ziq</G>2. 592 a22. cf <G>*zmg</G>3.
664 b31 (<G>pnigmo\s: prosferome/nhs th_s trofh_s</G>). &mdash; <I>e.</I> (<G>zw_|a
a)napne/onta, mh\ a)napne/onta</G>.) <G>ou)k a)lhqe\s pa/nta ta\ zw_|a a)na-
pnei_n an</G>1. 470 b10. <G>ya</G>5. 411 a1, <G>a)napnei_ pa/nta o(/sa e)/xei
fushth_ra kai\ de/xetai to\n a)e/ra: pleu/mona ga\r e)/xousin *ziz</G>12.
566 b13. <G>a)napnei_ ta\ peza\ pa/nta, e)/nia de\ kai\ tw_n e)nu/drwn
*zmg</G>6. 669 a5. <G>ou)qe\n zwotokei_ e)n au(tw_| mh\ a)napne/on *zgb</G>1.
732 b30. &mdash; <G>a)du/naton ta\ au)ta\ a)napnei_n kai\ bra/gxia e)/xein
*zmd</G>13. 697 a21. cf <G>yb</G>8. 421 a4. <G>ta\ a)/naima ou)k a)napne/-
ousin *zmd</G>5. 678 b1. <G>ta\ e)/ntoma ou)k a)napnei_ *zid</G>9. 535 b5.
<G>zw_|a ou)/t) a)napne/onta ou)/te dexo/mena to\ u(/dwr *ziq</G>2. 589 a16.
&mdash; formae <G>a)napne/ei, a)napne/ein</G> exhibentur <G>*ag</G>13. 78 b15,
16, sed <G>a)napnei_, a)napnei_n *ag</G>13. 78 b17, 27 et alibi. &mdash;
<G>a)napneusto\s o( a)h/r te</G>5. 135 a33, 36. 9. 138 b31 sqq.
<P><G>a)na/pneusis. a(/ma d) h( a)na/pneusis kai\ e)/kpneusis gi/netai ei)s
to\ sth_qos *zia</G>11. 492 b8. <G>h( a)na/pneusis yo/fon tina\ pare/xei
pia</G>48. 904 b12.
<P><G>a)napneustiko/s. o( a)napneustiko\s to/pos ai</G>5. 445 a27. <G>ta\ mh\
a)napneustika\</G> (<G>zw_|a</G>) <G>pn</G>2. 482 a8. <G>h(/ ge sfugmw/dhs kai\ a)na-
pneustikh/</G> (<G>trofh/</G>?) <G>pn</G>4. 483 a12.
<P><G>a)napnoh/</G>. 1. respiratio, opp <G>e)kpnoh/</G>: <G>kaloi_tai h( me\n ei)/sodos
tou_ a)e/ros a)napnoh/, h( d) e)/codos e)kpnoh/ an</G>21. 480 b10. sed
saepe <G>a)napnoh/</G> (cf <G>a)napnei_n</G>) utrumque, <G>th\n ei)spnoh/n</G> et <G>th\n
e)kpnoh/n</G> complectitur, <G>a)napnoh\ kalei_tai, tau/ths de\ to\ me\n
e)kpnoh/ e)sti to\ d) ei)spnoh/ an</G>2. 471 a7. <G>h( a)napnoh\ pa/qos ti
kai\ dia/qesis *zma</G>1. 639 a20, <G>ki/nhsis a)kou/sios *zk</G>11. 703 b9.
&mdash; <I>a.</I> (<G>th_s a)napnoh_s o)/rgana</G>.) <G>dei_ ei)_nai/ tina koino\n oi(_on au)-
lw_na, di) ou(_ meriei_tai to\ pneu_ma kata\ ta\s a)rthri/as ei)s ta\s
su)riggas, dimerh\s w)/n *zmg</G>3. 664 a29. <G>a)rthri/a, di) h(_s h(
fwnh\ kai\ h( a)napnoh/ *zia</G>12. 493 a8. <G>*zmg</G>3. 665 a16. cf <G>an</G>7.
473 a19. <G>o( fa/rugc kai\ h( a)rthri/a ou) mo/non a)napnoh_s e(/neken
*zmg</G>3. 664 b1. <G>o)/rganon th_| a)napnoh_| o( fa/rugc: ou(_ d) e(/neka
kai\ to\ mo/rio/n e)sti tou_to o( pleu/mwn yb</G>8. 420 b23, 25. <G>*zmg</G>6.
669 b8. <G>kai\ tw_| sto/mati xrh_tai h( fu/sis pro\s a)napnoh/n an</G>11.
476 a20. <G>*zmg</G>1. 662 a17, 25. (<G>zw_|a/ tina, oi(_on ba/traxoi, ka-</G>
<P N=52>
<H><G>a)na/pnoia</G></H>
<G>qeu/dei e)n tw_| u(grw_| u)pere/xonta to\ sto/ma dia\ th\n a)napnoh/n
an</G>10. 475 b31. <G>ta\ khtw/dh e)pipola/zei e)pi\ th_s qala/tths dia\
th\n a)napnoh/n an</G>12. 476 b23. <G>e)/sti dia\ th_s a)rthri/as e)k tw_n
sthqw_n h( a)napnoh/, kai\ h( dia\ tw_n mukth/rwn: ou)k i)/dios mukth/-
rwn, a)lla\ peri\ to\n au)lw_na to\n peri\ to\n gargarew_na an</G>7.
473 a19-25, 474 a19. cf <G>*zia</G>11. 492 b11. <G>plg</G>1. 961 b18.
<G>oi(_on toi_s kolumbhtai_s e)/nioi pro\s th\n a)napnoh\n o)/rgana pori/-
zontai</G> (cf <G>plb</G>5. 960 b27, 31), <G>toiou_ton h( fu/sis to\ tou_ mu-
kth_ros me/geqos e)poi/hse toi_s e)le/fasin *zmb</G>16. 659 a9, 30.
<G>*zu</G>46. 630 b29. &mdash; <I>b.</I> (<G>dia\ ti/ h( a)napnoh/</G>.) <G>*zma</G>1. 642 a31.
<G>th\n kata/yucin poiei_tai dia\ th_s a)napnoh_s, o(/sa mh\ mo/non
e)/xousi kardi/an a)lla\ kai\ pneu/mona tw_n zw/|wn an</G>16. 478a30.
<G>dei_tai th_s a)napnoh_s o( peri\ th\n kardi/an to/pos prw_tos yb</G>8.
420 b25. <G>an</G>20. 479 b19. <G>dia\ ti/ ta\ e)/xonta pneu/mona dei_tai
th_s a)napnoh_s an</G>13. 477 a15. <G>a)/topon tou_ qermou_ th\n a)napnoh\n
ei)/sodon ei)_nai: ou)de\ trofh_s xa/rin u(polhpte/on gi/nesqai th\n a)na-
pnoh/n an</G>5. 472 b33. 6. 473 a4. <G>katake/xohtai h( fu/sis th_|
a)napnoh_ e)pi\ du/o, w(s e)/rgw| me\n e)pi\ th\n ei)s to\n qw/raka boh/-
qeian, w(s pare/rgw| d) e)pi\ th\n o)smh/n ai</G>5. 444 a19, 25. <G>an</G>7.
473 a19-25. <G>*zmb</G>10. 657 a7. (cf <G>ai( e)k tou_ qw/rakos o)smai\
poiou_sin ai)/sqhsin dia\ th_s a)napnoh_s *zgb</G>7. 747 a22.) &mdash; <I>c</I> (<G>a)na-
pnoh_s a)rxh/. teleuth/</G>.) <G>e)/swqen h( a)rxh\ th_s a)napnoh_s gi/netai
an</G>4. 472 a23. <G>h( a)napnoh\ gi/netai au)canome/nou tou_ qermou_, e)n
w(_| h( a)rxh\ h( qreptikh/ an</G>21. 480 a16. <G>e)ni/ois tw_n zw/|wn</G> (cf
<G>an</G>1) <G>dia\ a)napnoh_s sumbai/nei to\ zh_n kai\ to\ mh\ zh_n z</G>1. 467
b12. <G>tou_ zh\n o(/ron ei)_nai th\n a)napnoh/n: th\n yuxh\n kalei_sqai
dia\ th\n a)napnoh\n kai\ th\n kata/yucin ya</G>2. 404 a10, 405b28.
<G>e)a\n h( tou_ qermou_ a)/qroisis e)pi\ ta\s a)rxa\s th_s a)napnoh_s e)/lqh|,
a)fwni/a kai\ a)dunami/a sumbai/nei ph</G>9. 888 a7. <G>dia\ ti/ o(/tan
mei/zona ywmo\n katapi/wmen, h( a)napnoh\ sumfra/ttei</G> (<G>sum-
fra/ttetai</G>?) <G>w(/ste pni/gesqai pld</G>9. 964 a31. &mdash; <I>d.</I> (<G>th_s
a)napnoh_s diaforai/</G>.) <G>ta\ e)/naimon e)/xonta to\n pleu/mona pa/nta
ma_llon dei_tai th_s a)napnoh_s dia\ to\ plh_qos th_s qermo/thtos
an</G>1. 470 b24. <G>e)n tai_s a)le/ais qermaino/menoi ma_llon kai\ th_s
a)napnoh_s ma_llon deo/meqa an</G>4. 472 a31, b3. <G>ei) mo/nois to\
th_s a)napnoh_s u(pa/rxei toi_s pezoi_s lekte/on th\n ai)ti/an tou_
mo/nois an</G>5. 472 b9. <G>ta\ folidwta\ th_| a)napnoh_ xrh_tai mano/-
teron an</G>10. 475 b25. &mdash; <I>e.</I> <G>peri\ th_s a)napnoh_s o)li/goi tine\s
tw_n pro/teron fusikw_n ei)rh/kasin an</G>1. 470 b6. cf <G>an</G>2-7. De-
mocriti sententia examinatur <G>an</G>2. 470 b28. 4. 471 b30, 472
a6, Empedoclis <G>an</G>7. 473 a1, 15 sqq. &mdash; 2. <G>puri\ e)a\n a)na-
pnoh\n mh\ didw_|s, sbe/nnutai pa</G>55. 866 a20. <G>puro\s phgai\ u)po\
gh_n, a)napnoa\s e)/xousai kai\ a)nafush/seis k</G>4. 395 b20. <G>seiome/-
nhs th_s gh_s dieca/ttousin ai( tw_n pneuma/twn paremptw/seis
kata\ ta\ r(h/gmata ta\s a)napnoa\s i)/sxousai k</G>5. 397 a32. <G>ta\
a)/nqh h(di/sthn toi_s o(doiporou_si prosba/llein th\n a)napnoh/n q</G>113.
841 a14. <G>gi/netai h( au)/ra kai\ h( a)napnoh/</G> (fort <G>a)popnoh/</G>, cf a27.
<G>pks</G>30. 943 b12) <G>qermainome/nwn h)\ yuxome/nwn tw_n u(grw_n
pkg</G>16. 933 a35.
<P><G>a)na/pnoia</G> i q <G>a)napnoh/. a)na/pnoia tau/th gi/netai tw_| u(grw_| plg</G>8.
962 a26 (cf <G>a)napnoh\ tau/th| gi/neta)i tw_| u(grw_| pla</G>1. 957
a39).
<P><G>a)napo/deiktos. dei_ prose/xein tw_n e)mpei/rwn tai_s a)napodei/ktois
fa)sesin *hz</G> 12. 1143 b12. <G>o(/rkos e)sti\ meta\ qei/as proslh/-
yews fa/sis a)napo/deiktos r</G>18. 1432 a33. &mdash; <G>a)napo/deikta</G>,
syn <G>a)/mesa *ag</G>2. 71 b27, 21. <G>e)k prw/twn a)napodei/ktwn h(
a)po/deicis *ag</G>2. 71 b27. <G>a)napo/deiktos h( tw_n a)me/swn e)pi-
sth/mh *ag</G>3. 72 b20, 22. <G>a)napo/deiktoi o(rismoi\ ta\ prw_ta
e)/sontai *ad</G>3. 90 b27. <G>a)napo/deiktoi ai( a)rxai/ hma</G>35. 1197
a22. <G>pro/tasis a)napo/deiktos *ab</G>1. 53 b2. 5. 57 b33. <G>a)napo/-
deikton ei)/lhptai *ab</G>1. 53 a32.
<H><G>a)narripi/zein</G></H>
<P><G>a)napo/dotos do/sis h( dwrea/ td</G>4. 125 a18.
<P><G>a)napo/drastos ai)ti/a h( *)adra/steia k</G>7. 401 b13.
<P><G>a)napo/lutos. a)napo/luta o)strako/derma</G>, opp <G>a)polelume/na
*ziq</G>13. 599 a15.
<P><G>a)na/ptein</G>. 1. <G>w(_n tou\s lo/gous ei)s tou\s a)riqmou\s a)nh_pton *mm</G>4.
1078 b22. <G>*mandro/boulos th_| *(/hra| pro/baton a)na/qhma a)nh_yen</G>
f 532. 1566 b26. &mdash; 2. <G>to\n nou_n o( qeo\s fw_s a)nh_yen e)n th_|
yuxh_| *rg</G>10. 1411 b12. &mdash; intr <G>a)nala/mpousi kai\ a)na/ptousi
ka/llion q</G>115. 841 a32.
<P><G>a)/naptos</G>, opp <G>a(pto/s</G>, def <G>yb</G>11. 424 a12.
<P><G>a)na/ptucis tou_ sto/matos *zmg</G>1. 662 a29. <G>h( e)k tou_ a)e/ros a)na/-
ptucis ftb</G>7. 827 a31. &mdash; <G>a)na/ptucis h)\ a)/llh diai/resis r</G>26.
1435 b18.
<P><G>a)naptu/ssesqai</G>, opp <G>e)piptu/ssesqai *zmg</G>3. 664 b27, 28.
(<G>o( teu_qos, o( polu/pous</G>) <G>a)naptuxqei\s poi/an e)/xei koili/an</G> sim
f 319. 1532 a17. 315. 1531b3. <G>o)/mma a)neptugme/non kai\ lam-
pro/n</G>, opp <G>summu/on f</G>3. 807 b1, 29. &mdash; <G>a)naptukto/s. tw_n
diqu/rwn o)strakode/rmwn ta\ me/n e)stin a)naptukta/, oi(_on kte/nes
kai\ mu/es: e)pi\ qa/tera ga\r sugke/kleistai, w(/ste a)noi/gesqai e)pi\
qa/tera kai\ sugklei/esqai *zmd</G>7. 683 b15. cf M p 192.
<P><G>a)na/ptuxos. tw_n diqu/rwn ta\ me/n e)stin a)na/ptuxa *zid</G> 4.
528 a14.
<P><G>a)napurou_n. a)napurwqe/n k</G>4. 395 a22.
<P><G>a)na/rbuloi</G> (Eur fr 534, 7) f 64. 1486 b20.
<P><G>a)narqri/a qhlukh/ pi</G>36. 894 b21.
<P><G>a)/narqros. a)/narqra ta\ ne/a ma_llon kai\ a)/neura *zge</G>7. 787 b12.
<G>a)neuro/teron kai\ a)narqro/teron to\ qh_lu *zid</G>11. 538b7. <G>to\ ku/hma
to\n e)/mprosqen xro/non a)/narqron sune/sthke krew_des *zih</G>3. 583
b10. <G>kardi/ai a)narqro/terai</G>, opp <G>a)rqrwde/sterai *zmg</G>4. 667
a10. <G>f</G>6. 810 b27. <G>w)_moi a)sqenei_s a)/narqroi</G>, opp <G>e)chrqrw-
me)noi f</G>6. 810 b37, 35. cf a18. 5. 810 a6. <G>th_s xeiro\s to\ ei)/sw
a)narqro/taton pi</G>49. 896 b3. <G>ld</G>10. 964 a38. <G>ta\ a)/narqra bra-
xu/bia kai\ a)sqenh_ pi</G>49. 896 a38. <G>ld</G>10. 964 a34.
<P><G>a)nari/qmhtos *ob</G>12. 292 a12. <G>mb</G>2. 355b22. <G>q</G>119. 841 b29.
<G>to\ a)/peiron kai\ a)nari/qmhton tau)to/n pl</G>4. 955 b12.
<P><G>a)na/riqmos. ta\ de\ a)/llas a)nari/qmous e)/xonta diafora/s</G> f 202.
1514 b29.
<P><G>a)narmosti/a. fqei/retai to\ h(rmosme/non ei)s a)narmosti/an *fa</G>5.
188 b14. <G>th_| a(rmoni/a| to\ e)nanti/on a)narmosti/a: a)narmosti/a
tou_ e)myu/xou sw/matos no/sos kai\ a)sqe/neia kai\ ai)_sxos</G> f 41.
1481 b42, 1482 a8.
<P><G>a)na/rmostos. a)koh\ tw_n eu)armo/stwn kai\ a)narmo/stwn heg</G>2.
1230 b28. <G>lupei_ kai\ fai/netai a)na/rmoston piq</G>20. 919 a16.
<G>xordh\ a)na/rmostos piq</G>36. 920 b13. &mdash; <G>tau_ta xorw_| me\n a)na/r-
mosta, toi_s d) a)po\ skhnh_s oi)keio/tera piq</G>48. 922 b16. <G>lo/gos
a)na/rmostos fta</G>2. 817 b38. &mdash; universe <G>pa_n to\ h(rmosme/non
e)c a)narmo/stou gi/gnetai</G> (cf <G>a)narmosti/a, a)rru/qmiston</G>) <G>*fa</G>5.
188 b12.
<P><G>a)narrai/nein krouno/n</G> (trans an intr?) <G>q</G>114. 841 a22.
<P><G>a)narrhgnu/nai. a)narrh/cantes th\n ei)/sdusin q</G>99. 838 b8. &mdash;
<G>a)narrh/lnusqai tou\s po/rous x</G>3. 793 a29. <G>tou\s mukth_ras a)nar-
ragh_nai *zma</G>1. 640 b15. <G>tw_n e)n *ai)/tnh| krath/rwn a)narra-
ge/ntwn k</G>6. 400 a33. <G>q</G>154. 846 a9. <G>kai\ u(/data a)nerra/gh gigno-
me/nwn seismw_n mb</G>8. 368 a26. <G>a)narrhgnume/nou tou_ fwto\s e/k
kuane/ou kai\ me/lanos ma</G>6. 342 b14. &mdash; <G>sto/ma a)nerrwgo/s</G>, opp
<G>sustomw/teron, mu/ouron *zmg</G>1. 662 a27. <G>d</G>13. 696 b34. <G>*zib</G>7.
502 a6. 13. 505 a32. f 307. 1530 a24. <G>a)ne/rrwgen e)pi\ polu\
to\ ai)doi_on *zib</G>1. 500 b13.
<P><G>a)na/rrinon pk</G>22. 925 a30. (Antirrhinum maius <I>L</I>?).
<P><G>a)narripi/zein. tw_n dedeipnhko/twn to\n me\n peri/paton a)narri-
pi/zein to\ qermo/n, to\n de\ u(/pnon katapni/gein</G> f 224. 1518 b44.
<P N=53>
<H><G>a)narri/ptein</G></H>
<P><G>a)narri/ptein th\n ko/nin *zu</G>45. 630 b5. <G>h( krh/nh a)narri/ptei u(/dwr
q</G>37. 834 b8. &mdash; <G>a)narriptei_n, a)narriptou_men a)/nw to\ sw_ma
pe</G>19. 882 b27. <G>ai( phgai\ a)narriptou_si mu/drous k</G>4. 395 b23.
<P><G>a)narri/xhsis. e)pidei/casqai th\n e)pi\ tou\s oi)/kous a)narri/xhsin</G> f 73.
1488 a13.
<P><G>a)na/rroia th_s qala/sshs q</G> 130. 843 a27.
<P><G>a)narrofh/sasa h( *xa/rubdis mb</G>3. 356 b13.
<P><G>a)narta_n. a)nh/rthtai to\ a)/kron *zib</G>17. 507 a5.
<P><G>a)narxi/a kai\ a)taci/a *pe</G>3. 1302 b29, 31. <G>a)narxi/a dou/lwn kai\
gunaikw_n *pz</G>4. 1319 b28.
<P><G>a)/narxos. zw_|a a)/narxa</G>, opp <G>u(f) h(gemo/na *zia</G>1. 488 a11, 13.
<G>e</G>22. 553 b17.
<P><G>a/na/silon</G> (ci Sylb, codd et Bk <G>a)\n a)/silon</G>) <G>f</G>5. 809 b24.
<P><G>a)na/simos. o( e)le/fas o)do/ntas e)/xei a)nasi/mous *zib</G>5. 501 b33.
<G>ploi_a a)na/sima pkg</G>5. 932 a18.
<P><G>a)naska/ptesqai q</G>73. 835 b22.
<P><G>a)naskeua/zein</G>, syn <G>a)nairei_n</G>, opp <G>kataskeua/zein</G> v s <G>kata-
skeua/zein. a)naskeua/sai kaqo/lou *ab</G>8. 59 b17, cf b10, <G>a)na-
skeua/zein a)po/ tinos</G>, opp <G>kataskeua/zein kata/ tinos *aa</G>30.
46 a14.
<P><G>a)naskeuastikoi\ to/poi th</G>2. 152 b37. &mdash; <G>a)naskeuasti-
kw_s dei/knusqai *aa</G>46. 52 a38.
<P><G>a)naspa_n</G>, opp <G>pie/zein mx</G>17. 853 a22. <G>to\ a)nespasme/non mo/-
rion tou_ zugou_ mx</G>2. 850 a10. <G>a)naspa_n de/ndra *zib</G>1. 497 b29.
<G>*zmb</G>16. 659 a1. <G>ta\ e)k th_s gh_s a)naspw/mena pd</G>8. 877 a37.
cf <G>*ziq</G>1. 588 b15. <G>a)naspa_n ei)s au(to\ to\ u(gro/n</G>, syn <G>e(/lkein ei)s
e(auto/ md</G> 3. 380 b22, 24. <G>a)naspa_n u(/dwr, poto/n, trofh/n an</G>12.
476 b27. <G>*zia</G> 16. 495 a26. <G>*zmb</G>17. 661 a19. &mdash; <G>a)nespa/sqai
e)k th_s eu)quwri/as pig</G> 10. 908 b31. <G>ai( a)/krai a)nespasme/nai
fai/nontai mg</G> 4. 373 b10. <G>gastroknhmi/a a)nespasme/nh</G>, opp
<G>katespas me/nh *zia</G>15. 494 a8. <G>f</G>3. 807 b6, 22. <G>a)nespa/sqai
a)nw/teron to\n decio\n nefro/n *zmg</G> 9. 671 b34. <G>a)naspa_n th\n
u(ste/ran, tou\s o)/rxeis, ta\ ai)doi_a *zga</G>4. 717 b13. 11. 719 a19.
<G>d</G> 4. 773 a23. 5. 774 a9. <G>pkz</G>7. 948 b11 (syn <G>suspa_n</G> b10).
<G>tou\s po/rous a)nespa/sqai *zga</G>4. 717 b4.
<P><G>a)/nassa. tou_ basile/ws ai( a)delfai\ kai\ gunai_kes kalou_ntai a)/nas-
sai</G> f 483. 1557 a19.
<P><G>a)na/ssein kw/pas</G> (Eur fr 700) <G>*rg</G>2. 1405 a29.
<P><G>a)na/stasis. po(des a)nasta/sews xa/rin pn</G>8. 484 a18. <G>h( a)na/-
stasis tou_ *menela/ou</G> (i e <G>to\ a)nasth_nai to\n *mene/laon</G>) f 151.
1503 b28.
<P><G>a(nastei_los. oi( tou_ metw/pou to\ pro\s th_| kefalh_| a)nastei_lon
e)/xontes e)leuqe/rioi f</G>6. 812 b35.
<P><G>a)naste/llein ta\s r(i/zas a)/nw *zu</G>50. 632 a17. <G>oi( a)/lloi a)/nemoi,
o(/qen a)\n pne/wsin, e)ntau_qa a)naste/llousi ta\ ne/fh pks</G>29.
943 a35.
<P><G>a)nastomou_n. oi( po/roi a)nastomou_ntai *zih</G>1. 581 b19. <G>*zgg</G> 1.
751 a2. <G>pd</G>12. 877 b34. opp <G>summemu/kasi pb</G>8. 867 a17.
<G>u(ste/ra a)nestomwme/nh *zik</G>2. 635 a12, 18, 22. <G>tw_n flebi/wn
a)nastomwqe/ntwn *zmg</G>5. 668 b5. <G>*)wkeano\s kata\ stenopo/rous
au)xe/nas a)nestomwme/nos k</G>3. 393 a22.
<P><G>a)nastre/fesqai. h( shpi/a a)nastre/fetai</G> (redit, se recipit)
<G>ei)s to\n qo(lon *zu</G>37. 621 b34. &mdash; <G>a)nastre/fesqai e)n fanerw_|
*rb</G>6. 1385 a8. <G>ou(twsi\ a)nastre/fesqai *hb</G>1. 1103b20. &mdash; <G>th\n
fa/lagga pa_san gene/sqai moxlo\n a)nestramme/non mx</G>20. 854
a10. &mdash; <G>a)nestramme/nws heh</G>10. 1242 b7 (<G>a)ntestramme/-
nws</G> Fr c cod Mb).
<P><G>a)nastrofh/. o(/tan delfi_si makra\ gi/nhtai h( a)nastrofh/</G> (re-
ditus) <G>*zu</G>48. 631 a26. <G>h( tropai/a oi(_on a)nastrofh\ a)pogei/as
pks</G>5. 940 b23. &mdash; <G>a)nastrofa\s poiei_sqai o)/fewn speira/mati
paromoi/ous q</G>130. 843 a30.
<H><G>a)natre/xein</G></H>
<P><G>a)na/sxesis. pro\s tai_s a)nasxe/sesi tou_ h(li/ou</G>, opp <G>du/sis k</G>3.
393 b2, a17.
<P><G>a)na/sxetos. *)ana/sxetos ou)k a)na/sxetos *rg</G>11. 1412b12.
<P><G>*)ana/sxetos *rg</G>11. 1412 b12 (<G>a)/sxetos</G> Bk).
<P><G>a)nasxi/zein. a)/n tis a)nasxi/sh to\ w)|o/n *ziz</G>3. 562 a15. <G>to\ e)/m-
bruon a)nasxizo/menon *ziz</G>22. 577 a5. <G>a(nasxi/zein ta\s kuou/sas
*hh</G>6. 1148 b20, <G>tou\s mu_s q</G>26. 832 a25. <G>a)nasxisqei_sai e)nto\s
po/rous e)/xousi *ziz</G>16. 570 a5.
<P><G>a)nasw/zein ob</G> 1353 a3. <G>a)nasw_sai fi/lon a)lloiwqe/nta *hi</G>3.
1165 b22. <G>a)nasw/zhtai</G> (<G>a)nasw/zh| ta\</G> cod <I>L</I>) <G>e)nanti/a o)/nta
an</G>14. 477 b4.
<P><G>a)natara/ssein. e)n toi_s qolw/desin a)natara/cas kru/ptei e(auto/n
*zu</G>37. 620 b16.
<P><G>a)natei/nein</G>. trans <G>a)natei/nomen ta\s xei_ras k</G>6. 400 a16. <G>h( o)/yis
po/rrw a)nateinome/nh pie</G>12. 912 b34. <G>oi( no/moi o)/rqioi kai\ oi( o)cei_s
xalepoi/ ei)si dia\ to\ a)natetame/noi ei)_nai piq</G>37. 920 b20 (syn
<G>a)/nw</G> b19). &mdash; intr <G>h(_| to\ e)/nteron a)natei/nei *zid</G>1. 524 b19.
<P><G>a)nate/llein</G>. 1. <G>h(/lios, *)wri/wn a)nate/llwn kai\ du/nwn *ob</G>8. 290
a15. 13. 294 a1. <G>mb</G>5. 361 b31. <G>g</G>2. 371 b27. &mdash; 2. <G>oi( o)do/n-
tes a)nate/llousin, a)natei_lai tou\s o)do/ntas *zge</G>8. 789 a17.
<G>*zib</G>4. 501 b29. <G>*fb</G>8. 198 b24. <G>o(/sa gehra\ li/an tw_n a)na-
tello/ntwn gi/netai sklhra\ oi(_on o)/nuxes kai\ ke/rata *zgb</G>6. 743 a12.
<P><G>a)nate/mnein. a)natemnome/nois fai/netai peri\ th\n kardi/an no-
sw/dh pa/qh *zmg</G>4. 667 b11. cf <G>*ziz</G>10. 565 b9. <G>dei_ qewrei_n
e)k tw_n a)natemnome/nwn an</G>16. 478 a27 (cf <G>a)natomh/</G>). <G>a)natmh-
qe/ntos tou_ a)rxou_ *zgd</G>4. 773 a28. <G>e)nergei_ tw_| pneu/mati a)na-
tetmhme/nos o(/los *zib</G>11. 503 b23. <G>a)nate/mnousin oi( spoggei_s
to\n to/pon</G> (?) <G>pro\s eu)/pnoian plb</G>5. 960 b23.
<P><G>a)natiqe/nai. e)legxei/hn a)naqh/sei</G> (Hom X 100) <G>*hg</G>11. 1116
a23. <G>heg</G>1.1230 a20. <G>*du\ pa/nta a)naqh/sein ob</G>1346 a33. <G>ta/gma
ti a)natiqe/nai ei)s to\ i(ero/n ob</G>1349 a24. <G>a)rgu/rion a)nateqeikw/s
ob</G> 1349 a13. <G>a)ndria/nta xrusou_n i)some/trhton a)naqh/sein e)n
*delfoi_s</G> f 377. 1540 b36. <G>a)lektru/wn a)natiqe/menos *zu</G>8. 614
a8 (cf <G>a)nakei_sqai</G> a7).
<P><G>a)natlh_nai. a)reta_s e(/neka po/ll) a)ne/tlasan</G> f 625. 1583 b17.
<P><G>a)natolh/</G>. 1. <G>o(/qen ai( a)natolai\ tw_n a)/strwn, decio/n, ou(_ d) ai(
du/seis, a)ristero/n *ob</G>2. 285 b18. <G>tropai\ kai\ a)natolai/ *hg</G>5.
1112 a25. <G>ou/k a)f) e(spe/ras poihsa/menos th\n a)natolh/n ma</G>7.
345 a4. &mdash; inde deflectitur ad significandum tempus, <G>*)wri/w-
nos, *pleia/dos a)natolh/ mb</G>5. 361 b23, 32 (syn <G>e)pitolh/</G> b35,
opp <G>du/sis</G>). <G>*ziq</G>15. 599 b11, vel locum <G>pnei_n a)p) a)natolh_s
mb</G>6. 364 a22. <G>*ph</G>11. 1330 a40. <G>pks</G>12. 941 b17. <G>o( h(/lios
e)pi\ dusma\s kai\ e)p) a)natola\s a)ei\ fe/retai mb</G>4. 361 a9. <G>a)p)
a)natolh_s e)pi\ dusma/s yb</G>7. 418 b25. <G>a)natolh\</G> (<G>a)natolai\</G>)
<G>i)shmerinh/, qerinh/, xeimerinh/ mb</G>6. 363 b1, 4, 5. <G>k</G>4. 394 b23.
&mdash; 2. <G>o)do/ntes po/non pare/xousin e)n th_ a)natolh_| *zmb</G>4. 501 b28.
<P><G>a)natomh/. a)natomai/</G>, sectio animalium, <G>fanero\n e)k tw_n a)na-
tomw_n ei)_nai pn</G>5. 483 b24. <G>qewrei/sqw e)k tw_n a)natomw_n,
fanero\n e)k tw_n a)natomw_n</G> (citatur Aristotelis liber <G>a)nato-
mai/</G>) cf <G>*)aristote/lhs</G> III. &mdash; <G>a)natomai\ kai\ diaire/seis</G> (de di-
videndo in singulas species genere) <G>*ad</G>14. 98 a2.
<P><G>a)natre/pein ta\s nau_s *rb</G>23. 1398 b7. <G>*ziq</G>28. 606 b14, <G>ta\s
oi)kh/seis *ziz</G>18. 571 b34. <G>a)natre/pein to\ u(/dwr, h( qa/latta
a)natre/petai *ziq</G>24. 605 a11. 15. 600 a4. <G>i</G>14. 616 a29. <G>a)na-
trepome/nhs th_s i)lu/os *zgg</G>2. 753 a24. <G>h( gh_ a)natre/petai, ta\
peri\ *si/pulon a)netra/ph</G> sim <G>mb</G>8. 368 a31, b31. <G>k</G>4. 396 a7.
&mdash; <G>a(\ polla\s dhmokrati/as a)ne/treyen *pz</G>5. 1320 a21.
<P><G>a)natre/fein. o(/tan a)natrafw_sin *ziq</G>30. 608 a2.
<P><G>a)natre/xein. a)nade/dromen ai)/glh</G> (Hom <G>z</G> 45) <G>k</G>6. 400 a14. &mdash;
<G>ai( a)lw/pekes</G> (pisces) <G>a)nadramou_sai e)pi\ polu\ pro\s th\n o(r-
mia/n *zu</G>29. 621 a14. <G>a)nadramei_n ei)s tou\s toi/xous</G> f 73. 1488
<P N=54>
<H><G>a)<*>a/treyis</G></H>
a16. &mdash; <G>si_tos a)natre/xei pk</G>21. 925 a26. <G>e)/nia tw_n futw_n
pa/lin a)natre/xei x</G>6. 799 a8.
<P><G>a)na/treyis. h( e)/kxusis a)na/treyi/s ti/s e)stin mb</G>8. 368 a32.
<P><G>a)natri/bein</G>. med <G>o(/tan tis e)lai/w| u(/dwr summi/cas a)natri/yh-
tai pe</G>6. 881 a5. &mdash; pass <G>a)natrifqe\n e)/laion meq) u(/datos
pe</G>6. 881 a11.
<P><G>a)natroph\ ploi/ou *fb</G>3. 195 a14. <G>*md</G>2. 1013 b14.
<P><G>a)nauch/s. a)nauce\s kai\ a)nalloi/wton *oa</G>3. 270 a13. <G>h( a)fu/h
a)nauch\s kai\ a)/gonos *ziz</G>15. 569 a30. <G>h( tw_n w)|w_n fu/sis o(/tan
la/bh| te/los a)nauch/s e)stin *zgg</G>9. 758 b34.
<P><G>a)nau/chton kai\ a)/fqarton kai\ a)nalloi/wton *oa</G>3. 270 a25. opp
<G>lamba/nein au)/chsin *zgg</G>7. 757 b4.
<P><G>a)nau/xenes ko/rsai</G> (Emped 307) <G>yg</G>6. 430 a29. <G>*og</G>2. 300
b31. <G>*zga</G>18. 722 b20.
<P><G>a)nafai/nein. h( fu/sis muri/as i)de/as a)nafai/nei kai\ pa/lin a)po-
kru/ptei k</G>6. 399 a34. <G>o( *)wkeano\s a)nafai/nei sunexh_ th\n *)eru-
qra\n qa/lassan dieilhfw/s k</G>3. 393 b4.
<P><G>a)nafalanti/asis, leio/ths kata\ ta\s o)fru_s *zig</G>11. 518 a28.
<P><G>a)nafe/rein</G>, sursum ferre, <G>a)nafe/rein ta\s kw/pas mb</G>9. 369 b10.
<G>g</G>4. 374 a30. <G>o( tufw\n stre/fei kai\ a)nafe/rei mg</G>1. 371 a14.
<G>a)nenexqe/ntos tou_ sw/matos</G>, dist <G>proenexqe/ntos *zp</G>12. 711 a30.
<G>ka/twqen ei)s o)rqo\n a)nafe/retai</G> al <G>mb</G>4. 361 a35. 2. 355
b19 (opp <G>u(polei/pesqai</G>). <G>mx</G>2. 850 a5 (opp <G>ka/tw r(e/pein</G> a4).
<G>pke</G>13. 939 a35. <G>*zeu\s e)s fa/os a)nene/gkato</G> (Orph VI 43)
<G>k</G>7. 401 b7. &mdash; <G>a)/llh a)rxh/, pro\s h(\n ai( pro/sodoi tw_n koinw_n
a)nafe/rontai *pz</G>8. 1321 b32. &mdash; <G>a)nafe/rein ti pro/s ti</G>, referre
alqd ad alqd, <G>pa/nta pro\s to\ prw_ton a)nafe/retai</G> sim <G>*mg</G>2.
1004 a26, 25. <G>q</G>1. 1045 b28. K 6. 5 b17. <G>*zma</G>1. 639 a13.
<G>*ha</G> 12. 1101 b19, 31. <G>g</G>7. 1114 b15. <G>d</G>12. 1126 b29. <G>i</G>1.
1164 a2. <G>heh</G>15. 1249 a22. <G>*ra</G>8. 1366 a15. <G>a)nafe/rein ti
ei(/s ti r</G>30. 1437 b24. <G>hmb</G>11. 1211 a3. <G>heb</G>1. 1219 b13.
<G>a)nafe/rein ti e)pi/ ti f</G>6. 810 a17, 19, 21, 23, 26 sqq. (<G>a)na-
fe/retai a)po\ tou_ fainome/nou ? f</G>6. 811 a2). &mdash; <G>th\n th_s sum-
metri/as a)nafora\n pro\s th\n eu)fui+/an a)noiste/on f</G>6. 814 a4. &mdash;
intrans <G>to\ pu_r h(_| a)nafe/rei plh</G>8. 967 b4.
<P><G>a)nafora/. poiei_sqai th\n a)nafora\n e)k tou_ buqou_</G>, syn <G>a)nafe/-
resqai *zu</G>37. <*> 2 b7. syn <G>a)/rsis, a)/nw fora/ pe</G>23. 883 a26.
<G>g</G>13. 872 b35 <G><*>a</G>10. 900 a7. <G>q</G>130. 843 a10. &mdash; <G>pro\s e)/teron
h( a)nafora/</G> (cf <G>a)nafe/rein pro/s ti</G>) K 6. 5 b20. <G>h( a)nafora/
e)stin ei)/s ti r</G>1. 1420 a20. <G>hma</G>34. 1196 a5. <G>gi/nontai oi(
e)/painoi di) a)nafora_s *ha</G>12. 1101 b21. &mdash; <G>th\n a)nafora\n a)na-
fe/rein pro/s ti f</G>6. 814 a3.
<P><G>a)nafu/ein. o)/moia a)ei\ a)nafuousn ke/rata *zu</G>5. 611 b1. &mdash; <G>ai(
nh_soi brexo/menai a)nafu/ousin</G> f 240. 1522 a22. &mdash; <G>a)nafu/ontai</G>
(<G>a)nefu/hsan, a)ne/f<*>san</G>) <G>tri/xes, ptera/ *zig</G>11. 518 a15, b13,
28. 12. 519 a27. <G>*zge</G>3. 784 a13. 4. 784b24. <G>pi</G>22. 893 a18.
<G>futo\n proa/gei spe/rma o(/moion tw_| spe/rmati e)c ou(_ a)nefu/h
fta</G>6. 821 a3. <G>a)napefukui_a k</G>3. 392 b31.
<P><G>a)nafusa_n. to\ e)k th_s gh_s a)nafusw/menon a)pwqei_tai pa/lin
ei)/sw mb</G>8. 367 a16. <G>toi_s a)nai/mois to\ su/mfuton pneu_ma
a)nafusw/menon kai\ suniza/non fai/netai u</G>2. 456 a12. <G>o( e)le/fas
dia\ tou_ u(/datos badi/zwn tw_| mukth_ri a)nafusa_| *zib</G> 1. 497
b30. <G>i</G> 46. 630 b28. <G>ta\ a)nafusw_nta kh/th *zmg</G>6. 669 a7.
<G>e)n th_ e)k tou_ w)|ou_ gene/sei h( kardi/a a(/ma tw_| o)mfalw_| a)na-
fusa_| w(s a)napne/ontos *ziz</G>3. 562 a20.
<P><G>a)nafu/shma/ e)sti gh_s pneu_ma a)/nw fero/menon kata\ th\n e)k
buqou_ tino\s h)\ r(h/gmatos ana/dosin k</G>4. 395 a8. <G>h)xou_sin oi( to/poi
e)c w(_n gi/netai ta\ a)nafush/mata</G> (i e <G>oi( seismoi/</G>) <G>mb</G>8. 367
a15, 8. <G>a)nafush/mata puro/s k</G>4. 396 a21. <G>q</G>105. 840 a3.
<P><G>a)nafu/shsis. phgai\ puro\s a)napnoa\s e)/xousi kai\ a)nafush/seis
k</G>4. 395 b21.
<H><G>a)ndrei/a</G></H>
<P><G>a)nafuteu/ein q</G>100. 838 b29.
<P><G>a)nafwnei_n. ou) kakw_s ka)kei_no a)napefw/nhtai k</G>6. 400 a18.
<P><G>*)ana/xarsis. pai/zein o(/pws spouda/zh| kat) *)ana/xarsin *hk</G>6.
1176 b33. <G>to\ tou_ *)anaxa/rsios, o(/ti e)n *sku/qais ou)k ei)si\n au)-
lhtai/, ou)de\ ga\r a)/mpeloi *ag</G>13. 78 b30.
<P><G>a)naxei_n. o( *)wkeano\s kata\ mikro\n e)piplatuno/menos a)naxei_tai
k</G>3. 393 a20. <G>to\ pneu_ma tou_ a)naxuqe/ntos u(grou_ ki/nhsis pks</G>34.
944 a27.
<P><G>a)naxliai/nein. a)naxlia/nh| ph</G>18. 889 a8. <G>a)naxlianqe/ntos</G>, opp
<G>yuxqe/ntos pkb</G>7. 930 b18.
<P><G>a)naxwrei_n. prosta/ttontes, ka)\n a)naxwrw_si tu/ptontes *hg</G>11.
1116 a36. <G>a)naxwrou_si ta\ pukna\ me/rh th_s a(luko/thtos ftb</G>3.
824 b27. &mdash; <G>to\ me\n a)nakexwrhke/nai dokei_ th_s grafh_s to\
de\ proe/xein ak</G>801 a34.
<P><G>a)naxwrh/mata kai\ xa/smata qala/sshs k</G>4. 396 a18.
<P><G>a)naxwrh/seis kai\ e)pidromai\ kuma/twn k</G>6. 400 a27.
<P><G>a)ndragaqi/a *pb</G>9. 1270 b38.
<P><G>a)ndragaqi/zesqai ar</G>4. 1250 b4.
<P><G>*)andrai/mwn, path\r *qo/antos</G> f 596. 1576 a23. &mdash; <G>*)andrai/-
mwn, oi)kisth\s *)amfi/sshs</G> f 521. 1563 b17.
<P><G>a)ndrapodi/zein. lh|sta\s a)ndrapodi/sai th\n ko/rhn</G> f 66. 1486
b44. &mdash; med <G>a)ndrapodisa/menos *ra</G>12. 1373 a23. <G>a)ndrapo-
di/sasqai *ai)ginh/tas, po/lin *rb</G>22. 1396 a19. <G>r</G>2. 1423 a6.
<P><G>a)ndrapodistai/</G>, coni <G>drape/tai, moixoi/</G> f 504. 1560 b35.
<P><G>a)ndra/podon. kth_sis boskhma/twn kai\ a)ndrapo/dwn *ra</G>5. 1361
a14. <G>toi_s a)ndrapo/dois kai\ toi_s qhri/ois to\ polu\ o(/ ti e)/tuxen
*ml</G>10. 1075 a21. <G>eu)daimoni/as ou)dei\s a)ndrapo/dw| metadi/dwsin
*hk</G>6. 1177 a8. <G>perie/lkein tina\ w)/sper a)ndra/podon *hh</G>3. 1145
b24. <G>mh\ pantelw_s w)\n a)ndra/podon hea</G>5. 1215 b34.
<P><G>a)ndrapodw/dhs</G>, opp <G>e)leuqe/rios, e)pieikh/s *hd</G>14. 1128 a21.
opp <G>xalepo/s heg</G>3. 1231 b26. coni <G>fau_los, a)filo/timos *rb</G>9.
1387 b12. coni <G>a)no/htos heg</G>3. 1231 b10. <G>a)ndrapodw/deis a)/n-
qrwpoi *ha</G>3. 1095 b19. <G>g</G>13. 1118 b21. <G>*ph</G>15. 1334 a39.
<G>plh_qos li/an a)ndrapodw_des *pg</G>11. 1282 a15. <G>a)ndrapodw/deis
kai\ qhriw/deis h(donai/ *hg</G>13. 1118 a25. <G>a)ndrapodw_des to\ u(ph-
retei_n diakonika\s pra/ceis *pg</G>14. 1277 a35, <G>to\ a)ne/xesqai
prophlakizo/menon *hd</G> 11. 1126 a8. <G>a)ndrapodw/dhs o( proph-
lakizo/menos eu/xerw_s heg</G>3. 1231 b10, 12, 19.
<P><G>a)ndrapodwdi/a *ph</G>17. 1336 b12.
<P><G>a)ndra/xnh ai(mwdi/an pau/ei pa</G>38. 863 b11. <G>z</G>9. 887 b1. <G>a)n-
dra/xnhs fu/ll|a petto/mena foinika_ x</G>5. 797 a27. (Portulacea
oleracea <I>L</I>.)
<P><G>a)ndrei/a</G> (cf <G>a)ndri/a</G>) <G>meso/ths peri\ fo/bous kai\ qa/rrh *hb</G>7. 1107
a33. <G>g</G>9. 1115 a6. <G>heg</G>1. 1228 a27. <G>hma</G>20. 1190 b9, cf<G>ar</G>1.
1249 b27. 2. 1250 a6. 4. 1250 a44-b6. opp <G>deili/a, qrasu/-
ths heb</G>3. 1220 b39, 1221 a17. <G>g</G>1. 1228 a26. <G>peri\ a)ndrei/as
*hg</G>9-12. <G>heg</G>1. <G>hma</G>20. def <G>*ra</G>9. 1366 a11. <G>tz</G>13. 151 a3.
<G>a)ndrei/as ei)/dh kaq) o(moio/thta pe/nte</G>: <G>politikh/</G> (cf <G>dia/ ti/ ma/-
lista th\n a)ndrei/an timw_sin ai( po/lei; pkz</G>5. 948 a31. <G>*hg</G>9.
1115 a31), <G>di) e)mpeiri/an, dia\ qumo\n</G> (<G>kai\ pa/qos a)lo/giston</G>),
<G>kat) e)lpi/da, di) a)/gnoian</G> (<G>a(peiri/an</G>) <G>*hg</G>11. <G>heg</G>1. 1229
a11-31. <G>hma</G>20. 1190 b22-1191 a17. <G>ti/ *swkra/ths w)|h/qh
a)ndrei/an ei)_nai *hg</G>11. 1116 b4. <G>heg</G>1. 1229 a15, 1230 a7.
<G>hma</G>20. 1190 b28. <G>e)n a)ndri/as pa/qei o)/ntes</G>, syn <G>e)n u(bristikh_
diaqe/sei *rb</G>8. 1385 b30. <G>a)ndri/a du/namin e)/xousa qra/sos e)sti/n
*pe</G> 10. 1312 a19. <G>a)ndri/as ou) xrh/mata poiei_n a)lla\ qa/rsos
*pa</G>9. 1258 a10. <G>a)ndri/a kai\ karteri/a *ph</G>15. 1334 a22. <G>a)ndri/a
a)rxikh/, u(phretikh/, a)ndro/s, gunaiko/s *pa</G>13. 1260 a23. <G>g</G>4.
1277 b21. <G>a). barbarikh/ heg</G>1. 1229 b29. <G>a). ou)k a)kolouqei_
toi_s a)griwta/tois h)/qesin *pq</G>4. 1388 b18, 13. cf Zeller II 2,
577, 1. <G>o(/sa peri\ fo/bon kai\ a)ndrei/an pkz</G>1.947 b11-11. 949 a20.
<P N=55>
<H><G>a)ndrei/kelon</G></H>
<P><G>a)ndrei/kelon. toi_s grafeu_si tou_ a)ndreike/lou</G> (i e coloris cuius-
dam) <G>polla/kis peritto\n gi/netai o(/moion tw_| a)nalwqe/nti *zga</G>18.
725 a26.
<P><G>a)ndrei_os</G>, def <G>*hg</G>9. 1115 a34. 10. 1115 b19. <G>hma</G>20. 1191
a18. <G>a)ndrei/ou e)/rga ti/na *he</G>3. 1129 b19. dist <G>ma/ximos *hg</G>11.
1117 a7. <G>ta\ qhri/a ou)k a)/n tis ei)/poi a)ndrei_a hma</G>20. 1191 a3.
<G>*hg</G>11. 1116 b34. <G>hg</G>1. 1229 a25, 1230 a22. <G>tw_n zw/|wn ta\
me\n e)leuqe/ria kai\ a)ndrei_a kai\ eu)genh_ *zia</G>1. 488 b17. <G>zw_|a a)n-
dreio/tera</G>, opp <G>a)qumo/tera *zu</G>1. 605 a35, 33. <G>q</G>28. 606 b18.
<G>deilo\s a)nh\r ei) ou(/tws a)ndrei_os ei)/h w(/sper gunh\ a)ndrei/a *pg</G>4.
1277 b22. <G>pra/ttein ta)ndrei_a hma</G>34. 1193 b4. <G>a)ndrei/ou sh-
mei_a f</G>3. 807 a31-b4. &mdash; <G>dia\ ti/ oi( a)ndrei_oi th\n fu/sin qermoi/,
e)n yuxroi_s to/pois, fi/loinoi pid</G>8. 909 b10, 12. 16. 910 a39,
b2. <G>kz</G>4. 948 a13, 27, 30. &mdash; <G>katerru/h to\ th_s po/lews a)ndrei_on</G>,
f 516. 1562 b4. &mdash; <G>a)ndrei/ws</G>, dist <G>pra/ws *pb</G>6. 1265 a36.
<P><G>a)ndri/a</G> (cf <G>a)ndrei/a</G>). in Eth. Nic. Bekkerus ubique, quantum
memini, <G>a)ndrei/a</G>, scripsit, in aliis libris vel saepe vel ple-
rumque <G>a)ndri/a</G>, veluti <G>tz</G> 13. 151 a3. <G>*pa</G> 9. 1258 a10. 13.
1260 a23. <G>g</G> 4. 1277 b21. <G>e</G>10. 1312 a19. <G>h</G> 15. 1334 a22.
<G>q</G>4. 1338 b13, 18. <G>*ra</G>6. 1362 b33. 7. 1364 b20, 36. 9. 1366
b11, 29, 30. <G>b</G>8. 1385 b30. 11. 1388 b16. 14. 1390 b3.
<G>heg</G>1. 1229 b29, 1230 a8, 29. <G>hma</G>9. 1186 b7. 20. 1190 b9,
15, 29, 32 al.
<P><G>a)/ndria, ta\ sussi/tia *pb</G>10. 1272 a3.
<P><G>a)ndriantopoihtikh/ *zma</G>1. 640 a30.
<P><G>a)ndriantopoii/a *pa</G>8. 1256 a7. coni <G>grafikh/, poihtikh/ *ra</G>11.
1371 b7.
<P><G>a)ndriantopoiikh/</G> (v l <G>a)ndriantopoihtikh/</G>) <G>*fb</G>3. 195 a6. <G>*md</G>2.
1013 b6.
<P><G>a)ndriantopoio/s *fb</G>3. 195 a34 sqq. <G>*md</G>2. 1013 b36, 1014
a14, 15. <G>*pa</G> 8. 1256 a10. <G>a)ndriantopoio/s, liqourgo\s sofo/s
*hz</G> 7. 1141 a11. <G>oi( a)rxai_oi grafei_s kai\ a)ndriantopoioi/ pi</G>45.
895 b37.
<P><G>a)ndria/s. a)ndria/ntos ai)/tia ti/na *md</G>2. 1013 b6 sqq. <G>*fb</G>3. 195
a33 sqq. <G>pw_s e)k xalkou_ a)ndria\s gi/gnetai *zga</G>18. 724 a23.
<G>a)ndria\s kaqh/menos *pe</G>12. 1315 b20. <G>ai( a)phrthme/nai stoli/des
tw_n a)ndria/ntwn ak</G>802 a38. <G>a)poti_sai xrusou_n a)ndria/nta i)so-
me/trhton</G> f 374. 1540 b2. 377. 1540 b35.
<P><G>a)ndri/zesqai *hg</G>9. 1115 b4.
<P><G>a)ndriko/s. to\ th_s xro/as a)ndriko/n</G> f 499. 1559 a34.
<P><G>*)/andrioi *pb</G>9. 1270 b12 (<G>a)ndri/ois</G> Bk).
<P><G>*)andro/gunoi</G> supra Nasamonas confinesque illis Machlyas
f 563. 1570 b37.
<P><G>*)androda/mas *(rhgi_nos *rb</G>12. 1274 b23.
<P><G>*)androklh_s o( *pitqeu/s *rb</G>23. 1400 a9.
<P><G>*)androma/xh h( *)antifw_ntos heh</G>4. 1239 a37.
<P><G>a)ndro/prwra</G> (Emped 314) <G>*fb</G>8. 198 b32, 199 b11.
<P><G>*)androti/wnos ei)kw\n ei)s *)idrie/a *rg</G>4. 1406 b27.
<P><G>a)ndrou_sqai. a)kma/zousi kai\ a)ndroume/nois pia</G>34. 903 a34. <G>a)ndrw-
qe/ntas *hk</G>10. 1180 a2.
<P><G>a)ndrofoni/a, eu)qu\s suneilhmme/non meta\ faulo/thtos *hb</G>6.
1107 a12. <G>feu/gein doulei/as h)\ a)ndrofoni/as pkq</G>13. 951 b3.
<P><G>a)ndrofo/nos q</G>23. 832 a18.
<P><G>a)ndrw/dhs *pe</G>7. 1306 b34. <G>oi( a)ndrw/deis th\n fu/sin *hi</G>11.
1171 b6. <G>tou\s xalepai/nontas a)ndrw/deis a)pokalou_men *hb</G>9.
1109 b18. <G>d</G>11. 1126 b1. <G>to\n filo/timon e)painou_men w(s a)n-
drw/dh kai\ filo/kalon *hd</G>10. 1125 b12. <G>filotimo/teroi kai\ a)n-
drwde/steroi ta\ h)/qh *rb</G>17. 1391 a22.
<P><G>*)/andrwn o( *)argei_os, a)/diyos kai\ a)/potos di) o(/lou tou_ bi/ou</G> f 99.
1494 a14, 19, 21.
<P><G>a)ne/gerton u(/pnon kaqeu/dein hea</G>5. 1216 a3. <G>ou)qei\s u(/pnos a)ne/-</G>
<H><G>a)/nemos</G></H>
<G>gertos *zge</G>1. 779 a3.
<P><G>a)ne/gklhtoi oi( di) au(tou\s</G> (fort <G>au)tou\s</G>) <G>proie/menoi *hi</G>1. 1164
a35. <G>h( nomikh\ fili/a a)ne/gklhtos, h( a)reth\ a)ne/gklhton heh</G>10.
1243 a6, 3. <G>diafula/ttein tou\s poli/tas a)negklh/tous pro\s du/o
*ra</G>4. 1360 a16. &mdash; <G>a)negklh/tws e)/xein *pz</G>8. 1321 b22.
<P><G>a)neda/fistos gh_ pkg</G>29. 934 b22.
<P><G>a)ne/dhn diw/kein ta\s h(dona/s *hh</G>9. 1151 a23.
<P><G>a)neilei_sqai. ai( me/littai ou)k a)pope/tontai, a)ll) au)tou_ a)nei-
lou_ntai *zu</G>40. 627 b12. <G>h( fwnh\ a)neilei_tai ak</G>804 a20.
<P><G>a)neime/nws</G> v s <G>a)nie/nai</G>.
<P><G>a)nei/rgein th\n qli/yin an</G>4. 472 a9.
<P><G>a)ne/kplhktos o( a)ndrei_os *hg</G>10. 1115 b11.
<P><G>a)neleh/mwn r</G>37. 1442 a13.
<P><G>a)nele/htos</G> (i q <G>a)neleh/mwn</G>), opp <G>e)leh/mwn f</G>3. 808 b1.
<P><G>a)neleuqeri/a. peri\ a)neleuqeri/as</G> v s <G>e)leuqerio/ths</G> et <G>*hb</G>7.
1107 b10. <G>e</G>4. 1130 a19. <G>a)neleuqeri/a</G> def <G>ar</G>1. 1250 a1. 3.
1250 a26. 7. 1251 b4-16. <G>a)/dikos kat) a)neleuqeri/an heg</G>4.
1232 a15. <G>ai)sxroke/rdeia kai\ a)neleuqeri/a *pb</G>6. 1383 b26. <G>tw_n
a)kousma/twn kai\ tw_n o(rama/twn a)neleuqeri/a *ph</G>17. 1336 b3.
<G>filergi/a a)/neu a)neleuqeri/as *ra</G>5. 1361 a8.
<P><G>a)neleuqerio/ths hma</G>25. 1192 a8, 11.
<P><G>a)neleu/qeros</G>, cf <G>e)leuqe/rios</G>. def <G>heb</G>3. 1221 a34. <G>g</G>4. 1231
b31, 1232 a6. <G>zw_|a a)neleu/qera kai\ e)pi/boula *zia</G> 1. 488 b16.
<G>oi( ta\s a)neleuqe/rous e)rgasi/as e)rgazo/menoi *hd</G>3. <G>e)/rgon a)ne-
leu/qeron</G>, syn <G>ba/nauson</G>, opp <G>e)leu/qeron *pd</G> 2. 1337 b6. <G>pai-
diai\ a)neleu/qeroi *ph</G>17. 1336 a29. <G>a)timi/ai a)neleu/qeroi *ph</G>17.
1336 b12. <G>a)neleu/qeron to\ a)kribe/s *ma</G>3. 995 a12.
<P><G>a)neli/ttein. th_s fu/sews diaulodromou/shs kai\ a)nelittome/nhs e)pi\
th\n a)rxh/n *zgb</G>5. 741 b21. <G>sfai_rai a)neli/ttousai kai\ ei)s to\
au)to\ a)pokaqista_sai *ml</G>8. 1074 a2. cf f 21. 1477 b23. <G>a)ne-
li/ttein bibli/on pis</G>6. 914 a26.
<P><G>a)/nelkton. peri\ a)ne/lktou md</G>8. 385 a16. 9. 386 b11-18.
<P><G>a)ne/lpiston polloi_s hea</G>3. 1215 a13. <G>ou)dei\s bouleu/etai peri\
tw_n a)nelpi/stwn *rb</G>5. 1383 a8.
<P><G>a)ne/lutros. tw_n pthnw_n a)nai/mwn ta\ me\n koleo/ptera/ e)sti ta\
d) a)ne/lutra, kai\ tou/twn ta\ me\n di/ptera ta\ de\ tetra/ptera
*zia</G>5. 490 a15. <G>tw_n e)nto/mwn ta\ a)ne/lutra, oi(_on me/littai kai\
sfh_kes *zid</G>7. 532 a24. <G>*zp</G>10. 710 a11. cf M p 206.
<P><G>a)nemei_n. ku/nes e)sqi/ousai po/an a)nemou_si kai\ kaqai/rontai *ziq</G>5.
594 a29. <G>ai( me/littai a)nemousi to\ me/li *zu</G>40. 626 b27. <G>o(/tan
a)neme/swsi *ziq</G>12. 597 b2.
<P><G>a)/nemos, ki/nhsis a)e/ros ma</G>13. 349 a20, 12. <G>a)/nemos plh_qo/s ti
th_s e)k gh_s chra_s a)naqumia/sews kinou/menon peri\ th\n gh_n
mb</G>4. 361 a30. <G>o( a)/nemos a)h\r polu\s r(e/wn kai\ a)qro/os k</G>4. 394
b8. <G>to\ tou_ a)ne/mou sw_ma mb</G>4. 360 b32. <G>a)ne/mou, seismou_, bron-
th_s h( au)th\ fu/sis mb</G> 9. 370 a26. <G>a)/nemoi kai\ o)/mbroi met)
a)llh/lous gi/nontai mb</G> 4. 370 b26 sqq. <G>peri\ a)ne/mwn mb</G>4-6.
<G>peri\ qe/sews a)ne/mwn kai\ paqhma/twn mb</G>6. <G>o(/sa peri\ tou\s a)ne/-
mous pks</G>940 a18-947 b9. <G>gi/nontai a)/nemoi mb</G>8. 367 b25. <G>o(/tan
a)/nemoi kate/xwsin mb</G> 4. 360 b33. <G>pri\n fanerw_s e)lhluqe/nai
to\n a)/nemon mb</G>4. 361 a29. <G>oi( a)/nemoi o(/qen e(ka/stote pne/ousin
e)la/xistoi/ ei)si, proio/ntes de\ lamproi\ pne/ousin mb</G>4. 361 b4,
5. <G>a)/nemoi a)pofusw_ntes ta\ ne)fh mb</G>6. 364 b8. <G>sth_nai kat)
a)/nemon tw_n a)rre/nwn *zie</G>5. 541 a26. <G>a)/nemos me/gas, <*> mei/zwn,
plei/wn, yuxro/s, qermo/s, a)leeino/s, a)leeino/tatos mb</G> 5. 363
a17. 6. 364 b11. 8. 367 a33. 3. 358 a30. <G>pks</G> 28. 943 a28.
<G>a)/nemoi eu)qu/pnooi, a)nakamyi/pnooi k</G>4. 394 b35. <G>a)/nemos su-
nexh/s, e)knefi/as mg</G>1. 370 b30, 8. <G>a)/nemoi e)arinoi/ k</G>4. 395 a4.
<G>a)/nemos no/tos mb</G> 8. 367 a13. <G>plei/ous a)/nemoi a)po\ tw_n pro\s
a)/rkton to/pwn h)\ tw_n pro\s meshmbri/an mb</G>6. 364 a6. <G>a)/nemos
gi/netai pro\ tw_n e)klei/yewn w(s ta\ polla/ pks</G>18. 942 a22.
<P N=56>
<H><G>anempo/distos</G></H>
<G>o(/tan a)ste/res dia/ttwsin, a)/nemoi shmei_on pks</G>23. 942 b16. &mdash;
<G>th\n yuxh\n e)k tou_ o(/lou ei)sie/nai a)napneo/ntwn, ferome/nhn u(po\
tw_n a)ne/mwn ya</G>5. 410 b30.
<P><G>a)nempo/distos</G>. pass <G>e)ne/rgeia</G>, opp <G>e)mpodizome/nh *hh</G>13. 1153
a15. 14. 1153 b10, 11, 16. <G>to\n eu)dai/mona bi/on ei)_nai kat)
a)reth\n a)nempo/diston *pd</G> 11. 1295 a37. &mdash; act <G>ke/rata pro\s
ta\s a)/llas kinh/seis tou_ sw/matos a)nempo/dista *zmg</G>2. 663 b11.
<P><G>a)nemw/dhs. e)/th a)nemw/dh mb</G>4. 360 b5. <G>ta\ ku/mata a)nemw/dh
pkg</G>11. 932 b29.
<P><G>a)necapa/thtoi pro\s th\n w)nh\n kai\ pra_sin *pq</G> 3. 1338 a42.
<G>a)necapa/thton ei)_nai u(po\ lo/gou</G>, syn <G>mh\ a)pata_sqai u(po\ lo/gou
te</G>4. 132 a32, 34.
<P><G>a)nece/legktos. h( metafora\ poih/sei to\n lo/gon a)nece/legkton
ti</G>17. 176 b24.
<P><G>a)neceu/reton a)nqrw/pois tw_n a)planw_n plh_qos k</G>2. 392 a17.
<P><G>a)neci/kmaston kai\ kollw_des pka</G>12. 928 a29.
<P><G>a)nepa/llakta zw_|a, oi(_on i(/ppos kai\ bou_s</G>, dist <G>karxaro/donta
*zib</G>1. 501 a17.
<P><G>a)nepi/miktos tw_| e)/cw pn</G>5. 483 b1.
<P><G>a)nepiske/ptws ei)_xon th_s tou_ te/lous ai)ti/as *zge</G>1. 778 b10.
<P><G>a)nepiskeyi/a. e)/nia tw_n kaq) e(/kaston ou)k i)/sasi di) a)nepi-
skeyi/an *ag</G>13. 79 a6.
<P><G>a)nepisthmonikh\ pra_cis</G>, opp <G>e)pisthmonikh/ heb</G>3. 1220 b25.
<P><G>a)nepisthmosu/nh. ai( ne/ai me/littai trkxe/a ta\ khri/a e)rga/-
zontai di) a)nepisthmosu/nhn *zu</G>40. 626 b4.
<P><G>a)nepisth/mwn</G>, coni <G>e)/mpeiros *hk</G>10. 1180 b17. opp <G>e)/mpeiros
*hk</G>10. 1181 b6. <G>oi( e)pitth/mones u\po\ tw_n a)nepisthmo/nwn e)le/g-
xontai ti</G> 6. 168 b7. <G>to\ a)nepisth_mon tz</G> 9. 147 a19. &mdash; <G>ta\
paidi/a w(/sper a)nepisth/mona tou_ e)grhgore/nai *zge</G>1. 779 a19.
<P><G>a)nepith/deios kai\ fau_los *pa</G>10. 1258 a27.
<P><G>a)nepiti/mhton</G>, opp <G>fau_lon *hh</G>15. 1154 b4.
<P><G>a)ne)rgaston</G>, opp <G>a)peirgasme/non *mq</G>6. 1048 b4.
<P><G>a)nereu/gesqai. potamoi\ a)nereugo/menoi ei)s qa/lassan k</G>3. 392
b16.
<P><G>a)nereu/nhton paralipei_n *hk</G>10. 1181 b12.
<P><G>a)ne/rpein pro\s to\ metewro/teron *zmd</G> 10. 688 a10.
<P><G>a)ne/rxetai to\ u(/dwr</G>, opp <G>sugkatabai/nei mb</G>3. 358 a32.
<P><G>a)/nesis</G>, opp <G>desmo/s. th_s ai)sqh/sews desmo\n to\n u(/pnon ei)_nai/
famen, th\n de\ lu/sin kai\ a)/nesin e)grh/gorsin u</G>1. 454 b27. <G>a)/ne-
sis dou/lwn, gunaikw_n, h( peri\ ta\s gunai_kas a)/nesis *pe</G> 11.
1313 b35. <G>b</G>9. 1269 b13, 1270 a1. &mdash; <G>h( a)nw/malos fora\ kai\
a)/nesin e)/xei kai\ e)pi/tasin kai\ a)kmh/n *ob</G>6. 288 a19, b13. <G>a(/nesis</G>
def <G>*zge</G>7. 787 b22. <G>h( u(pa/th met) a)ne/sews</G>, opp <G>su/stasis
piq</G>4. 917 b36. <G>a)/nesis tou_ puretou_ pia</G>22. 901 b10. <G>th_ yuxh_
a)na/pausis h( peri\ to\n u(/pnon ginome/nh tou_ sw/matos a)/nesis
*ob</G>1. 284 a34. <G>h( u(po\ th_s qermo/thtos a)/nesis polu/poron to\
sw_ma kai\ mano\n a)peirgasme/nh</G> f 208. 1516 a1. <G>a)/nesis</G>, syn
<G>paidia/, th_s suntoni/as a)na/pausis *hg</G>8. 1150 b17. <G>*ra</G>11. 1371
b34. <G>*pq</G>7. 1341 b41. 3. 1337 b42.
<P><G>a)neteroi/wtos kai\ a(/treptos k</G>2. 392 a32.
<P><G>a)/netoi kai\ plh/reis perittw/matos to/poi *zgb</G>4. 738 a2.
<P><G>a)/neu. ou)k a)/neu me\n tou/twn, ou) me/ntoi dia\ tau_ta *fb</G>9. 200 a5,
8. &mdash; <G>a)/neu</G> i q <G>xwri/s, ei) mh/</G>: <G>a)/neu tw_n kata\ me/ros a)dikh-
ma/twn ou)dei\s a)dikei_ *he</G>15. 1138 a24. &mdash; <G>a)/neu</G> postponitur
(ubique, ut videtur) pronomini relativo, <G>w(_n a)/neu, ou(_ ga\r
a)/neu</G> sim <G>*fd</G>1. 208 b35. <G>*pg</G>5. 1278 a3. <G>d</G>4. 1291 a2. <G>h</G>8.
1328 a23, b3. 9. 1329 a34. <G>*md</G>5. 1015 a20, 22. <G>l</G>7. 1072
b12. <G>hea</G>2. 1214 b14, pronomini interrogativo <G>ti/nwn a)/neu
hea</G>2. 1214 b13; nomini substantivo postpositum exhibetur
<G>tw_n ou)siw_n a)/neu *ml</G>5. 1070 a2.
<P><G>a)neu/qunos</G> (cf <G>a)nupeu/qunos</G>) <G>*pb</G>9. 1271 a5.
<H><G>a)nh/r</G></H>
<P><G>a)neu/quntos. peri\ a)neuqu/ntou md</G> 9. 385 b26-386 a9. cf <G>a)/-
kamptos</G>.
<P><G>a)/neuros. a)/narqra ta\ ne/a ma_llon kai\ a)/neura *zge</G>7. 787 b12.
<G>a)neuro/teron kai\ a)narqro/teron to\ qh_lu *zid</G> 11. 538 b7. <G>a)neu-
ro/tera kai\ malakw/tera ta\ qh/lea f</G>5. 809 b10.
<P><G>a)neuru/netai pa/lin o( *)wkeano/s k</G>3. 393 b6.
<P><G>a)ne/felos a)h/r k</G>4. 394 a23.
<P><G>a)ne/xein. th_ me\n o( h(/lios a)ne/xei, th_| de\ skia/zei mg</G>4. 374 b2.
<G>o( komh/ths a)po\ dusmw_n a)ne/sxe ma</G>6. 343 b3. &mdash; <G>du/natai
a)/potos a)ne/xesqai te/ttaras h(me/ras *zid</G>8. 596 b2. <G>a)ne/xesqai
prophlakizo/menon, a)dikou/menon *hd</G>11. 1126 a8. <G>*ra</G>13. 1374
b18, <G>lamba/nonta kata\ du/namin heh</G>10. 1243 b11. <G>h)nei/xeto
a)kou/wn *pg</G>14. 1285 a11. &mdash; <G>a)nekta/ po</G>24. 1460 a36.
<P><G>a)neyio/s *pb</G>3. 1262 a10, 13. <G>a)neyiw_n fili/a *hq</G> 14. 1162
a1-4.
<P><G>a)/nhboi kai\ a)/gonoi e)k geneth_s *zih</G>1. 581 b22, 23.
<P><G>a)nh/duntos. ai( e)pi\ tw_n botru/wn r(a_ges a)nh/duntoi pk</G>23. 925
b18. &mdash; <G>oi( ne/oi a)nh/dunton ou)de\n u(pome/nousin, h( de\ mousikh\ tw_n
h(dusme/nwn e)sti/n *pq</G>5. 1340 b16.
<P><G>a)/nhqon. ta\ a)/nhqa ou)rhtika/ pkz</G> 10. 949 a2. (Anethum gra-
veolens <I>L.</I>)
<P><G>a)nh/kein. o(/sa e)sti\n a)nqrwpika\ kai\ a)nh/kei ei)s ta\ h)/qh kai\ ta\
pa/qh *hq</G>2. 1155 b10. <G>ta\ sumfe/ronta kai\ ta\ ei)s to\n bi/on
a)nh/konta *hi</G>6. 1167 b4.
<P><G>a)nh/kesta diapepragme/noi *rb</G> 23. 1399 b4. <G>o( me/llwn poiei_n
ti tw_n a)nhke/stwn po</G>14. 1453 b35.
<P><G>a)nh/kooi/ ei)sin oi( kaqeu/dontes pia</G>41. 903 b38.
<P><G>a)nh/koustos</G>, opp <G>a)kousto/s yb</G>9. 421 b5. <G>a)nh/koustos o( mikro\s
yo/fos kai\ o( me/gas kai\ bi/aios yb</G>10. 422 a26.
<P><G>a)nh/laton. peri\ a)nhlatou md</G> 8. 385 a16. 9. 386 b19 - 25.
<P><G>a)nh/nuston</G> (Emped 103) <G>c</G>2. 975 b2.
<P><G>a)nh/r</G>. de masculo animalium genere universe, <G>o(/tan kai\ tw_| a)/r-
reni a)nh\r</G> (i e <G>a)/rren</G>, gallus) <G>sunh_| *zik</G> 5. 637 b15. &mdash; vir,
opp femina. <G>dia\ ti/ gunh\ a)ndro\s ou)k ei)/dei diafe/rei *mi</G>9.
1058 a29. &mdash; <I>a</I>, anatom et physiolog <G>*parmeni/dhs ta\s gu-
nai_kas tw_n a)ndrw_n qermote/ras ei)_nai/ fhsin *zmb</G>2. 648 a29.
<G>oi( a)/ndres qermoi\ kai\ chroi/ pg</G>7. 872 a5. <G>d</G> 28. 880 a13. 25.
879 a33. <G>to\ tw_n a)ndrw_n krani/on po/sas e)/xei r(afa/s *zia</G>8.
491 b3. <G>g</G>7. 516 a20. <G>toi_s a)ndra/sin ai( kefalai\ h(_tton fqei-
rw/deis h)\ tai_s gunaici/n *zie</G>31. 557 a8. <G>oi( kranth_res toi_s a)n-
dra/si po/te fu/ontai *zib</G>4. 509 b25. <G>tw_n a)ndrw_n h( fwnh\
pw_s diafe/rei th_s tw_n gunaikw_n, po/te metaba/llei kai\ pw_s
*zih</G> 1. 581 b8, a22. <G>tw_n a)ndrw_n ti/nes tri/xes u(sterogenei_s
*zig</G> 12. 518 b2. <G>toi_s a)ndra/si fle/bes tei/nousin ei)s tou\s o)/rxeis
*zig</G> 2. 512 b4. <G>a)ndra/sin e)ni/ois meq) h(/bhn e)kqli/betai ga/la
*zig</G>21. 522 a19. <G>e)k ti/nos h(liki/as kai\ me/xri ti/nos gennw_sin oi(
a)/ndres *zih</G>1. 582 a29. 6. 585 b5. Empedoclis de generatione
sententia, <G>e)n tw_| a)/rreni kai\ tw_| qh/lei oi(_on su/mbolon e)nei_nai
*zga</G> 18. 722 b10. <G>d</G>1. 764 b18. <G>a)ndro\s ai)doi_on *zid</G> 7. 532
b23. <G>k</G>7. 637 a22. <G>ei)s to\ pro/sqen toi_s a)ndra/sin h( pro/esis
tou_ spe/rmatos: ou(_ proi+/etai o( a)nh\r to\ spe/rma *zik</G> 2. 634
b37. 3. 636 a6. 5. 637 a16, b33. <G>paisi\ mh/pw duname/nois
proi+/esqai h(donh\ gi/netai cuome/nois *zga</G> 20. 728 a11. <G>suggi/-
nesqai a)ndri/ *zgd</G> 7. 775 b27. <G>*zik</G>2. 634 b31. 5. 635 a34,
636 a11. 6. 637 b25, 30. <G>plhsia/zein tw_| a)ndri/ *zih</G>4. 584
a31. <G>k</G>3. 635 a37, b1, 32. (<G>o( a)nh\r plhsia/zei *zik</G>5. 637 a16).
<G>h( pro\s to\n a)/ndra sunousi/a *zik</G>3. 635 b17. <G>ai( pro\s to\n a)/ndra
xrh/seis *zik</G>4. 636 a39. <G>ti/nes a)/ndres a)frodisia/santes eu)rw-
sto/teroi *zik</G>5. 636 b24. <G>a)naspa/sai to\ tou_ a)ndro/s *zik</G>3. 635
b29. <G>de/xesqai para\ tou_ a)ndro\s kai\ a)fie/nai *zik</G> 4. 636 b5.
<G>labei_n para\ tou_ a)ndro\s kai\ mh\ sullabei_n *zik</G>3. 636 a27. <G>th_s</G>
<P N=57>
<H><G>a)nqei_n</G></H>
<G>a)goni/as tw_n a)ndrw_n ti/nes ai( ai)ti/ai: a)goni/a i)ath/, a)ni/atos
*zgb</G>7. 746 b16 sqq. <G>*zih</G> 6. 585 b9, 27. <G>k</G>1. 633 b11. 4. 636
b8. 5. 636 b11, 39, 637 a3. <G>oi( pi/ones a)gonw/teroi dia\ ti/
*zga</G>18. 726 a4. <G>a)/ndres a)rrenogo/noi, qhlugo/noi *zih</G>6. 585 b12,
21. <G>*zga</G>18. 723 a23. &mdash; <I>b</I>, ethica. <G>gunh\ a/ndro\s e)lehmone/-
steron, a)ri/dakru ma_llon, fqonerw/teron, memyimoiro/t<*>ron,
filoloi/doron ma_llon *zu</G>1. 608 b8. <G>a)ndro\s kai\ gunaiko\s e(/te-
rai a)retai/ *pg</G> 4. 1277 b20, 24. cf <G>b</G> 4. 1264 b6. &mdash; <G>a)nh/r</G>
de virili aetate, opp <G>pai_s, paidi/on *zmd</G> 10. 686 a24. <G>*zga</G>18.
724 a22. <G>b</G> 2. 734 a29. <G>*zid</G> 10. 537 b10 al. <G>e)pi\ th_s e)xome/-
nhs h(liki/as kai\ o(/tan a)/ndres ge/nwntai *pd</G> 9. 1294 b25. <G>a)/ndres
proi+ou/shs h)/dh th_s h(liki/as gi/gnontai falakroi/ *zge</G>3. 782 a10.
&mdash; <G>a)nh/r</G>, maritus, opp <G>moixo/s *zih</G> 4. 585 a16. <G>oi)ki/as me/ros
a)nh\r kai\ gunh/ *pb</G> 9. 1269 b15. <G>kat) a)ci/an o( a)nh\r a)/rxei
*hq</G>12. 1160 b33. <G>a)ndro\s kai\ gunaiko\s fili/a poi/a *hq</G>14. 1162
a16-33. 12. 1160 b33 sqq. <G>a)diki/a a)ndro\s ai( qu/raze sunousi/ai
oa</G>4. 1344 a12. &mdash; <G>a)nh/r</G>, dist <G>poli/ths. a)ndro\s kai\ poli/tou po/-
teron h( au)th\ a)reth/ *pg</G>18. 1288 a38, 40, b2. <G>o( au)to\s o(/ros
tw_| te a)ri/stw| a)ndri\ kai\ th_ a)ri/sth| politei/a| *ph</G>15. 1334 a13.
<G>po/teron to\n a)/riston vo/mon a)/rxein ai(retw/teron h)\ to\n a)/ndra
to\n a)/riston *pg</G>16. 1287 b21. 15. 1286 a9.
<P><G>a)nqei_n. ku/tisos a)nqw_n *zig</G>21. 522 b28. <G>e)n ka/luki a)nqei_n *zie</G>22.
554 a12. &mdash; <G>a)nqou_sa a)ndro\s a)kmh/</G> (Isocr 5, 10) <G>*rg</G>11.
1411 b28.
<P><G>a)nqe/lkein. o( nou_s dia\ to\ me/llon a)nqe/lkein keleu/ei yg</G>10.
433 b8.
<P><G>*)anqemou_ssa pro/teron e)klh/qh h( *sa/mos</G> f 529. 1566 a2.
<P><G>*)anqeu/s, *(alikarnasseu/s. e)k basilei/ou ge/nous</G> f 515. 1562 a28.
<P><G>*)/anqh. oi( peri\ *)/anqhn kai\ *(upe/rhn katoikou_ntes</G> f 555. 1569 b44.
<P><G>*)anqhdoni/a. *)anqhdoni/an e)ka/loun th\n *kalauri/an</G> f 555. 1569
b44.
<P><G>*)anqhdonia\s a)/mpelos</G> f 554. 1569 b34.
<P><G>*)anqhdw/n. e)pei\ ou)k *)anqhdo/na nai/eis</G> (ex oraculo quodam)
f 555. 1570 a1.
<P><G>a)nqi/as</G>, piscis. <G>o( au)lwpi/as, o(\n kalou_si/ tines a)nqi/an, ti/ktei
tou_ qe/rous *ziz</G>17. 570 b19. <G>a)gelai_os *zu</G>2. 610 b5. <G>oi( spog-
gei_s kalou_sin i(erou\s i)xqu_s tou/tous *zu</G>37. 620 b33 (piscis non
definitus C S St Cuvier et Valenc hist des poissons II 255
A <G>*zi</G> I 125 n 3; scomber alalonga K Cr).
<P><G>a)nqi/zein. porfu/ras u(mh\n qlibo/menos a)nqi/zei th\n xei_ra *zie</G>15.
547 a18.
<P><G>a)/nqinon me/li q</G>16. 831 b18.
<P><G>a)nqologou_ntai ai( me/littai *zu</G>42. 628 b32.
<P><G>a)/nqos, to/. a)/nqos kallu/ntrou, kala/mou, e)lai/as *zie</G>21. 553 a20,21.
<G>fasi\ tou_to a)/nqos ei)_nai/ ti fusiko\n to\ fuki/on *ziz</G>13. 568 a6.
<G>futw_n a)/nqh fta</G>3. 818 a15. <G>x</G>4. 794 a17. <G>gi/netai khri/on e)c
a)nqe/wn *zie</G>22. 553 b27 sqq. <G>a)/nqh e)rusibw/dh *ziq</G>27. 605 b18.
<G>tai_s tw_n a)nqw_n o)smai_s mo/non xai/rei tw_n z w/|wn a)/nqrwpos ai</G> 5.
444 a33, 443 b27. <G>tribo/mena ta\ a)/nqh duswde/stera pig</G>3.
907 b33. <G>ai( o(smai\ tw_n a)nqw_n h(_tton eu)w/deis e)k tou_ e)ggu/s
pib</G>2. 906 a31. 9. 907 a25. <G>tw_n a)nqw_n ta\ xrw/mata pw_s
gi/netai x</G>5. 796 b7 sqq. &mdash; color. <G>poiei_ fai/nesqai ta\ a)/nqh
lampro/tera x</G>4. 794 b3, 6. <G>tou_to katafane\s kai\ e)pi\ tw_n a)n-
qui_n mg</G>4. 375 a23. <G>to\ a)/nqos tw_n porfurw_n, tou_ o)stre/ou *zie</G>15.
547 a7 - 28, 548 a13. <G>z</G>13. 568 a10 (ostreum, sanies pur-
purea). <G>a)/nqos xalkou_ q</G>58. 834 b30.
<P><G>a)/nqos, o(</G>, avis. <G>skwlhkofa/gos, to\ me/geqos o(/son spi/za *ziq</G>3.
592 b25. descr <G>*zu</G>1. 609 b14. 12. 615 a27. <G>le/getai o(/ti ai)-
gi/qou kai\ a)/nqou ai(_ma ou) summi/gnutai a)llh/lois *zu</G>2. 610 a6.
(avis incerta, utrum sit motacilla hoarula an emberiza ci-
trinella dubitant C S St Cr; motacilla boarula K, motacilla
<H><G>a)nqrw/pinos</G></H>
flava et boarula Su 118 n 62, dubitat A <G>*zi</G> I 87 n 15.)
<P><G>*)/anqos *)aga/qwnos po</G>9. 1451 b21 (Nck fr tr p 592).
<P><G>*)/anqos</G> (an <G>*)/anqhs</G>?). <G>a)po\ *)/anqou tino\s kai\ *(upe/rou</G> f 554. 1569
b35.
<P><G>a)nqoforou_sin ai( me/littai *zu</G>40. 625 b19.
<P><G>a)nqrakeuta/</G>, dist <G>flogista/ md</G>9. 387 b19.
<P><G>a)nqrakw/dhs ai</G>2. 437 b17.
<P><G>a)/nqrac</G>, dist <G>flo/c, fw_s te</G>5. 134 b29 sqq. 8. 138 b19, 20.
<G>o( a)/nqrac a)posbesqei\s yuxro/s *zmb</G>2. 649 a23. <G>h( sfragi/s,
o( kalou/menos a)/nqrac md</G>9. 387 b18. <G>a)/nqrakes katapnigo/me-
noi c</G>5. 470 a8. <G>u(po\ th_s tw_n a)nqra/kwn a)tmi/dos karhbarei_n
ai</G>5. 444 b31. <G>a)nqra/kwn trw/ceis *hh</G>6. 1148 b28. <G>to\ a)po\ tw_n
a)nqra/kwn pkd</G> 3. 936 a25.
<P><G>a)nqrh/nh</G>, insectum, refertur ad <G>ge/nh suggenika\</G> (<G>suggenh_</G>) <G>tai_s
meli/ttais kai\ tai_s sfhci/n</G>, inter <G>ge/nh e(\c a)gelai_a tw_n me-
littw_n kai\ tw_n paraplhsi/wn th\n morfh/n *zid</G> 7. 531 b23. <G>i</G>38.
622 b21. 40. 623 b10. cf <G>e</G>22. 553 b9. <G>i</G>40. 624 b25. 43.
629 a32. <G>ai( a)nqrh_nai pamfagw/terai, poikilw/terai tw_n me-
littw_n *zge</G>6. 786 b1. <G>oi( tw_n a)nqrhnw_n skw/lhkes pw_s au)ca/-
nontai *zie</G>19. 551 a30. <G>h( tw_n a)nqrhnw_n ge/nesis paraplhsi/ws
e)/xei tai_s meli/ttais *zgg</G>10. 761 a3. <G>pw_s poiou_si khri/on tw_|
go/nw|, to\ tw_n a)nqrhnw_n khri/on glafurw/teron h)\ to\ tw_n sfhkw_n
*zie</G>23. 554 b22-555 a8. <G>i</G>40. 625 a2. <G>tw_n a)nqrhnw_n</G> vita ac
victus descr <G>*zi</G> 42. 628 b32-629 a28. (frelon C, crabro S,
species quaedam apium ferarum, similis api terrestri nostrae
sed non eadem St, vespa crabro K, apis terrestris vel vespa
crabro Cr, species plures vespariarum Su p 221 n 30, spe-
cies incerta ve<G>e</G>pariarum A<G>*zg</G>35 A<G>*zi</G> I 159 n 3.)
<P><G>a)nqrw/peios. pa/nta ta)nqrw/peia a)dunatei_ sunexw_s e)nergei_n
*hk</G>4. 1175 a4. <G>koina\ th_s a)nqrwpei/as fu/sews pa/qh r</G>8.
1428 b4.
<P><G>a)nqrwpeu/esqai. deh/setai tw_n toiou/twn pro\s to\ a)nqrwpeu/-
esqai *hk</G>8. 1178 b7, cf <G>h(_| a)/nqrwpo/s e)stin</G> b5.
<P><G>a)nqrwpiko/s. to\ qreptiko\n a)/moiron th_s a)nqrwpikh_s a)reth_s
*ha</G>13. 1102 b12. <G>ou)x h(_tton a)nqrwpika\ ta\ a)/loga pa/qh *hg</G>3.
1111 b1. <G>ai( tou_ sunqe/tou a)retai\ a)nqrwpikai/ *hk</G>8. 1178 a21.
<G>e)ne/rgeiai a)nqrwpikai/ *hk</G>8. 1178 a10, 14. <G>a)nqrwpikai\ kai\ fu-
sikai\ e)piqumi/ai *hh</G>7. 1149 b28. &mdash; <G>a)nqrwpiko\n mh\ diwqei_sqai
th\n e)pikouri/an, to\ a)mnhmonei_n, a)nqrwpikw/teron to\ timwrei_sqai
*hq</G>16. 1163 b24. <G>i</G>7. 1167 b27. <G>d</G>11. 1126 a30. <G>ou)k a)nqrw-
pikh\ h( toiau/th a)nalghsi/a *hg</G>14. 1119 a7. <G>di) a)lazonei/an,
di) a)/llas ai)ti/as a)nqrwpika/s *ra</G>2. 1356 a30. <G>a)nqrwpika/</G>, opp
<G>h(/rwes piq</G>48. 922 b20, 17, 18. &mdash; <G>ou)de\ peri\ tw_n a)nqrwpikw_n
pa/ntwn bouleu/ontai *hg</G>5. 1112 a28. <G>suzh_n kai\ koinwnei_n tw_n
a)nqrwpikw_n pa/ntwn xalepo/n *pb</G>5. 1263 a15. <G>o(/sa a)porh/-
mata/ e)stin a)nqrwpika\ kai\ a)nh/kei ei)s ta\ h)/qh</G>, opp <G>a)porh/mata
fusika/ *hq</G>2. 1155 b9.
<P><G>a)nqrw/pinos. o( e)/poy th\n neottia\n ma/lista poiei_tai e)k th_s
a)nqrwpi/nhs ko/prou *zu</G>15. 616 a35. &mdash; <G>peri\ tou\s bi/ous polla\
a)\n qewrhqei/h mimh/mata tw_n a)/llwn zw/|wn th_s a)nqrwpi/nhs
zwh_s *zu</G>7. 612 b19. <G>yuxh\ a)nqrwpi/nh *pg</G>15. 1286 a19.
<G>ta)nqrw/pinon a)gaqo/n *ha</G>1. 1094 b7. 6. 1098 a16. <G>hea</G>7. 1217
a22. <G>ta\ mh\ fusika\ a)ll) a)nqrw/pina di/kaia *he</G>10. 1135 a4.
<G>h( peri\ ta\ a)nqrw/pina filosofi/a</G> (i e <G>h( politikh/</G>) <G>*hk</G>10. 1181
b15. <G>oi( sofw/teroi th\n a)nqrwpi/nhn sofi/an</G>, opp <G>oi( peri\ ta\s
qeologi/as diatri/bontes mb</G>1. 353 b6, a35. <G>u(pertei/nein th\n a)n-
qrwpi/nhn fu/sin *hg</G>1. 1110 a25. <G>mei/zonos a)reth_s h)\ kat)
a)nqrwpi/nhn fu/sin *pg</G>15. 1286 b27. <G>w(/s ge pro\s a)nqrwpi/nhn
ei)pei_n pi/stin *oa</G>3. 270 b12. <G>ku/klos ta\ a)nqrw/pina pra/gmata
*fd</G>14. 223 b25. <G>piz</G>3. 916 a28. &mdash; <G>ou) xrh\ a/nqrw/pina fronei_n
a)/nqrwpon o)/nta *hk</G>7. 1177 b32. <G>toi_s a)nqrwpi/nois sugginw/skein</G>
<P N=58>
<H><G>a)nqrwpo/glwttos</G></H>
<G>e)pieike/s *ra</G>13. 1374 b10. &mdash; <G>pw_s e)/xwn tw_| pisteu/ein, po/te-
ron a)nqrwpi/nws h)\ karterikw/teron *ob</G>5. 287 b33.
<P><G>a)nqrwpo/glwtton o)/rneon h( yitta/kh *ziq</G>12. 597 b27.
<P><G>a)nqrwpoeidh/s. martixo/ras e)/xei pro/swpon kai\ w)_ta a)nqrwpo-
eide/s *zib</G>1. 501 a29. <G>oi( pi/qhkoi a)nqrwpoeidei_s *zib</G>8. 502 a24.
<G>poiei_n tou\s qeou\s a)nqrwpoeidei_s *mb</G>2. 997 b10. <G>l</G>8. 1074 b5.
<P><G>a)nqrwpolo/gos *hd</G>8. 1125 a5.
<P><G>a)/nqrwpos</G>. 1. (notio. <G>ge/nos, i)/dion, ei)_dos</G>), <I>a.</I> <G>pa_s a)/nqrwpos
zw_|on, zw_|on panti\ a)nqrw/pw| u(pa/rxei, to\ zw_|on ge/nos tou_ a)n-
qrw/pou</G> K1. 1 a8. <G>*aa</G>2. 25 a25. <G>b</G>2. 53 b35, 54 b6. 3. 56 a28.
<G>d</G>4. 91 b5. <G>ta</G>5. 102 a38. <G>d</G>6. 128 a25 al. cf <G>*zgb</G>3. 736 b2.
<G>d</G>3. 767 b30. &mdash; <I>b.</I> <G>a)/nqrwpos</G> refertur ad <G>ge/nh me/gista tw_n
e)nai/mwn *zib</G>15. 505 b28. cf <G>a</G>4. 489 a30, <G>zw_|a xersai_a *zia</G>1.
487 a30, inter <G>zw_|a a)gelai_a</G> et <G>zw_|a monadika\ e)pamfote-
<*>i/zei a)/nqrwpos *zia</G>1. 488 a7. refertur ad <G>zw_|a politika/ *zia</G>1.
488 a9 (cf infra 60 b36), ad <G>ta\ zw|oto/ka *zia</G>5. 489 a35, ad
<G>ta\ h(/mera a)ei/ *zia</G>1. 488 a27 (sed <G>pa/nta o(/sa h(/mera kai\ a)/gria
tugxa/nei o)/nta, oi(_on a)/nqrwpoi *zma</G>3. 643 b5, <G>kai\ a)/nqrwpoi/ pou
fai/nontai a)/grioi o)/ntes pi</G>45. 895 b24). <G>e)/sti tw_n qhri/wn ta\
me\n a)ei\ pole/mia a)llh/lois, ta\ d) w(/sper a)/nqrwpoi, o(/tan
tu/xwsin *zu</G>1. 610 a4. &mdash; <G>a)/nqrwpos zw_|on pezo\n di/poun, zw_|on
qnhto\n u(po/poun di/poun a)/pteron ta</G>7. 103 a27. <G>e</G>4. 133 a3, b8.
<G>*ad</G>5. 91 b5, <G>zw_|on h(/meron fu/sei, e)pisth/mhs dektiko/n te</G>2.
130 a26, b8. 3. 132 a19, 4. 133 a22. &mdash; <I>c.</I> usitato nomine
dicitur <G>to\ tw_n a)nqrw/pwn ge/nos</G>, veluti <G>*zih</G>4. 584 b29. <G>*zma</G>5.
645 a29. <G>b</G>9. 655 b15. 10. 656 a7. <G>*zgd</G> 10. 777 b5. sed pro-
prie <G>a)/nqrwpos</G> est <G>ei)_dos</G>, quoniam <G>ou)k e)/xei diafora/n, ou)k e)/xei
diafora\n kata\ to\n kaqo/lou lo/gon, a)/tomon tw_| ei)/dei, plei/w
o)/nta a)dia/fora kata\ to\ ei)_dos *zia</G> 6. 490 b18, 33. <G>*zma</G> 5.
645 b25. 4. 644 a31, b7. <G>ta</G> 7. 103 a11. (alia ratione <G>ei)/dh
tou_ lo/gou</G> comparantur <G>toi_s tw_n a)nqrw/pwn ei)/desi</G>, qui <G>th_ me\n
o(/moioi th_ de\ a)no/moioi ta\s o)/yeis kai\ ta\s ai)sqh/seis ei)si/n r</G>6.
1427 b34.)
<P>2. (figura, magnitudo hominis universe.) <G>e)/sti ta\ te/leia
zw_|a prw_ta, toiau_ta de\ ta\ zw|otokou_nta, kai\ tou/twn a)/nqrw-
pos prw_ton *zgb</G>4. 737 b27. <G>gi/gnetai mei/zwn, o( d) e)la/ttwn
a)/nqrwpos *zgd</G> 4. 772 a1. <G>polumorfote/ran e)/xei th\n i)de/an kai\
poluxouste/ran, o)/swn mh\ mo/non tou_ zh_n a)lla\ kai\ tou_ eu)_ zh_n
h( fu/sis metei/lhfen: toiou_to d) e)sti\ to\ tw_n a)nqrw/pwn ge/nos
*zmb</G>10. 656 a7. <G>e)/xei o( a)/nqrwpos kai\ to\ a)/nw kai\ to\ ka/tw kai\
pro/sqia kai\ o)pi/sqia kai\ decia\ kai\ a)ristera/ *zia</G>15. 493 b17. cf
<G>*zp</G>1. 706 a19 sqq. <G>ta\ tou_ a)nqrw/pou a)/nw kai\ ka/tw pro\s ta\ tou_
panto\s a)/nw kai\ ka/tw te/taktai *zia</G>15. 494 a28, 33. <G>*zmb</G>10.
656 a12. <G>mo/non o)rqo\n tw_n zw/|wn a)/nqrwpos *zmb</G>10. 656 a13.
<G>u</G>3. 457 b25. <G>an</G> 13. 477 a12. <G>dia\ ti/ mo/non o)rqo/n *zmd</G> 10.
687 a5, 689 b11, <G>dia\ to\ th\n fu/sin au)tou_ kai\ th\n ou)si/an ei)_nai
qei/an *zmd</G> 10. 686 a25, <G>dia\ th\n tou_ qermou_ fu/sin e)nisxu/ousan
*zmb</G>7. 653 a31, <G>dia\ th\n poluaimi/an *zmg</G>6. 669 b5. <G>dia\ ti/
a)/lla zw_|a ou)k e)nde/xetai ei)_nai o)rqa/ *zmd</G> 10. 689 b25. <G>d</G>12.
695 a6. <G>*zp</G>11. 710 b31. <G>pa/nta ta\ zw_|a nanw/dh ta)_lla para\
to\n a)/nqrwpon *zmd</G>10. 686 b3, 22. <G>dia\ to\ mo/non o)rqo\n ei)_nai
tw_n zw/|wn mo/non pro/swqen o)/pwpe kai\ th\n fwnh\n ei)s to\ pro/sw
diape/mpei *zmg</G> 1. 662 b20. <G>ta\ tetra/poda kai\ zw|oto/ka ta\
a)ristera\ h(_tton e)/xei a)polelume/na tw_n a)nqrw/pwn, plh\n e)le/-
fantos *zib</G>1. 497 b21. <G>*zp</G>1. 706 a19. <G>ma/lista tw_n a)/llwn
zw/|wn a)/nqrwpos e)/xei kateyugme/na ta\ a)ristera/ *zmg</G>4. 666
b9. &mdash; <G>*dhmo/krito/s fhsi panti\ dh_lon ei)_nai oi(_o/n ti th\n mor-
fh/n e)stin o( a)/nqrwpos: kai/toi o( teqnew\s e)/xei th\n au)th\n tou_
sxh/matos morfh/n, a)ll) o(/mws ou)k e)/stin a)/nqrwpos *zma</G> 1.
640 b32. <G>o( nekro\s a)/nqrwpos o(mwnu/mws md</G> 12. 389 b31.
<P>3. (de partibns corporis humani universe.) <G>prw_ton ta\ tou_</G>
<H><G>a)/nqrwpos</G></H>
<G>a)nqow/pou me/rh lhpte/on, o( ga\r a)/nqrwpos tw_n zw/|wn gnwri-
mw/taton h(mi_n e)c a)na/gkhs e)sti/n *zia</G>7. 491 a20, 22. <G>ta\ mo/ria
ta\ pro\s th\n e)/cw e)pifa/neian: tw_n e)/cwqen mori/wn h( morfh\
gnw/rimos ma/lista *zia</G> 16. 494 b19. <G>*zmb</G> 10. 656 a10. <G>ta\
e)nto\s mo/ria a)/gnwsta ma/lista ta\ tw_n a)nqrw/pwn *zia</G> 16.
494 b21. cf 17. 497 b1. <G>e)c w(_n sune/sthke to\ tw_n a)nqrw/pwn
ge/nos pollh_s e)sti\ dusxerei/as i)dei_n, oi(_on ai(_ma fle/bes *zma</G>5.
645 a29. <G>ta\ peri\ gene/sews plei/sthn e)/xei pragmatei/an *zie</G>1.
539 a1, 6 sqq. <G>h</G>1. 581 a9.
<P>4. (<G>ta\ a)nomoiomerh_ mo/ria</G> corporis humani.) <I>a.</I> <G>ta\ e)kto\s
mo/ria</G> enumerantur <G>*zia</G>15. 494 a33. <G>h( kefalh\ dia\ ti/ a)/sar-
kos *zmb</G> 10. 656 a14. <G>to\ krani/on sugkei/menon</G> (opp <G>mono/-
steon</G>) <G>*zmg</G>7. 516 a17. <G>dia\ ti/ malako\n to\ bre/gma tw_n pai-
di/wn *zgb</G>6. 744 a25. <G>to\ u(po\ to\ krani/on o)noma/zetai pro/swpon
e)pi\ mo/nou tw_n a)/llwn zw/|wn a)nqrw/pou *zia</G>9. 491 b10. <G>tw_n a)n-
qrw/pwn kalei_tai to\ metacu\ th_s kefalh_s kai\ tou_ au)xe/nos
pro/swpon, dia\ ti/ *zmg</G>1. 662 b18. <G>o( a)/nqrwpos mikro/stomos
*zib</G>7. 502 a8. <G>peri\ tw_n xeilw_n kai\ th_s glw/tths *zmb</G> 16.
659 b31-660 a2. 17. 660 a17. <G>a)/nqrwpos a)/nw kai\ ka/tw kinei_
ta\s siago/nas kai\ ei)s to\ pla/gion *zmd</G>11. 691 a28. <G>peri\ au)xe/-
nos *zia</G>12. 493 a5. <G>peri\ qw/rakos *zia</G>12. 493 a11. <G>peri\ sth/qous
*zmd</G> 10. 628 a12. <G>*zib</G> 1. 497 b33. <G>pw_s e)/xei mastou/s *zib</G> 1.
497 b35, 500 a13, 17. <G>g</G>20. 521 b23. <G>*zmd</G> 10. 688a19, b30.
<G>peri\ nw/tou *zia</G>15. 493 b12. <G>o( a)/nqrwpos a)/kerkon, dia\ ti/
*zmd</G> 10. 689 b1, 21. <G>peri\ gastro/s *zia</G>13. 493 a17. <G>oi( o)m-
faloi\ dia\ ti/ mega/loi gi/nontai pi</G>46. 896 a12. <G>tw_n a)roe/nwn
ta\ ai)doi_a e)/cw, to\ ai)doi(_on kai\ oi( o)/rxeis ei)s to\ pro/sqen kai\
a)polelume/na, a)phrthme/na *zib</G>1. 500 a33, b3. <G>g</G>1. 509 b15.
<G>*zga</G> 4. 717 a30. <G>to\ ai)doi_on xondrw_des kai\ sarkw_des *zib</G> 1.
500 b21. <G>oi( o)/rxeis sw/zontes th\n e)panadi/plwsin *zga</G>4. 717
a32. 6. 718 a15. &mdash; <G>ta\ e)/naima te/ttarsi kinei_tai shmei/ois,
oi(_on a)/nqrwpos xersi\ dusi\ kai\ posi\ dusi/n *zia</G>5. 490 a27. <G>du/o
po/das e)/xei a)/nqrwpos kai\ o)/rnis *zia</G>5. 489 b20. <G>h( dipodi/a a)n-
qrw/pou kai\ o)/rniqos dia/foros: e)nanti/as e)/xousi ta\s ka/myeis tw_n
skelw_n *zma</G>3. 643 a3. <G>d</G> 12. 693 b2. <G>*zp</G>1. 704 a16. 12. 711
a11, b7. <G>o( a)/nqrwpos ma/lista kata\ fu/sin e)sti\ di/pous *zp</G>5.
706 b10. cf <G>ta</G>5. 102a27. <G>o( a)/nqrwpos pw_s kinei_ ta\ ske/lh,
tou\s braxi/onas *zp</G>12. 711 a15, b9. 13. 712 a11. 1. 704 a20.
cf <G>*zia</G> 15. 494 b11. <G>b</G>1. 498 a4, 19, 26. <G>*zmd</G> 10. 687 b25.
<G>o( a)/nqrwpos a)nti\ skelw_n kai\ podw_n tw_n prosqi/wn braxi/onas
kai\ ta\s kaloume/nas e)/xei xei_ras *zmd</G> 10. 686 a25, 687 a5.
<G>*)anacago/ras fhsi\ dia\ to\ xei_ras e)/xein fronimw/taton ei)_nai
tw_n zw/|wn a)/nqrwpon: eu)/logon de\ dia\ to\ fronimw/taton ei)_nai
xei_ras lamba/nein *zmd</G> 10. 687 a7. <G>o( a)/nqrwpos sarkw/dh e)/xei
sxedo\n ma/lista ta\ i)sxi/a, tou\s mhrou/s, ta\s knh/mas, ta\
ske/lh: ta\ s<*>e/lh kata\ lo/gon pro\s to\ a)/nw tou_ sw/matos
me/gista tw_n u(popo/dwn kai\ i)sxuro/tata dia\ to\ mo/non o)rqo/n
ei)_nai *zib</G> 1. 499 b2. <G>*zmd</G> 10. 689 b5, 690 a27. <G>pi</G> 41. 895
a23. <G>*zp</G> 11. 710 b9. <G>tw_n daktu/lwn me/geqos e)nanti/ws e)/xei
e)pi/ te tw_n podw_n kai\ tw_n xeirw_n kata\ lo/gon *zmd</G> 10. 690
a30. <G>polusxidh_ ai( tou_ a)nqrw/pou xei_res kai\ oi( po/des *zib</G> 1.
499 b7. <G>dia\ ti/ polusxidei_s oi( po/des tw_n a)nqrw/pwn, ou) ma-
kroda/ktuloi de/ *zmd</G> 10. 690 b7. <G>a)/nqrwpos badi/zei kinw_n tou\s
w)/mous *zp</G>10. 709 b25. <G>oi( makroi\ tw_n a)nqrw/pwn lordoi\ ba-
di/zousin *zp</G> 7. 707 b18. <G>dia\ ti/ a)/xrhstos toi_s a)nqrw/pois h\
tw_n pterw_n e(/cis kata\ fu/sin kinoume/nois *zp</G> 11. 711 a3. &mdash;
<I>b.</I> <G>ta\ e)nto\s mo/ria. kata\ me/geqos e)/xei o( a)/nqrwpos plei_ston
e)gke/falon kai\ u(gro/taton, kai\ tw_n a)nqrw/pwn oi( a)/rrenes tw_n
qhleiw_n *zma</G> 16. 494 b28. <G>b</G> 7. 653 a27. 14. 658 b7. <G>*zge</G>3.
784 a1, <G>dia\ ti/ *zgb</G> 6. 744 a29. <G>o( e)gke/falos u(gro\s kai\ yu-
xro/s *zge</G> 3. 782 b17. <G>o( e)gke/falos suni/statai mo/lis, o)ye\</G>
<P N=59>
<H><G>a)/nqrwpos</G></H>
<G>pau/etai th_s yuxro/thtos kai\ th_s u(gro/thtos ma/lista e)pi\ tw_n
a)nqrw/pwn *zgb</G>6. 744 a25. <G>h( kardi/a kei_tai toi_s a)nqrw/pois
e)n toi_s a)risteroi_s ma_llon *zia</G>17. 496 a15. <G>b</G>17. 506 b33.
<G>*zmg</G>4. 666 b6, <G>a)rxikh\n xw/ran e)/xei *zmg</G>4. 665 b22. <G>o( peri\
th\n kardi/an kai\ to\n pleu/mona to/pos qermo/tatos kai\ e)naimo/-
tatos *zmb</G>7. 653 a29. <G>e)n a)nqrw/pw| sumbai/nei mo/non to\ th_s
phdh/sews</G> (<G>th_s kardi/as</G>), <G>dia\ ti/ *zmg</G>6. 669 a19. <G>o( pleu/mwn
dimerh/s, ou) polusxidh/s, h( dia/stasis h(/kista fanera\ e)n a)n-
qrw/pw| *zia</G> 16. 495 b1. <G>o( splh\n poi_os *zia</G> 17. 496 b21.
<G>*zmg</G>12. 674 a2, <G>to\ h(_par *zia</G> 17. 496 b23. <G>a)nqrw/pwn e)/nioi
fai/nontai e)/xontes xolh\n e)pi\ tou_ h(/patos, e)/nioi d) ou)k e)/xontes
*zmd</G>2. 676 b31. <G>peri\ koili/as kai\ e)nte/rou *zib</G>17. 507 b16, 18,
22. <G>peri\ nefrw_n *zmg</G>9. 671 b6. <G>h( ku/stis po/sh *zia</G>17. 497
a23. <G>th_s u(ste/ras ti/s h( qe/sis *zig</G>1. 510 b17. <G>*zga</G>8. 718
a37. 12. 719 b25. <G>g</G>1. 749 a31.
<P>5. (<G>ta\ o(moiomerh_ mo/ria</G> corporis humani). <I>a.</I> <G>ta\ u(gra/</G>.
1. <G>tw_n u(grw_n ta\ su/mfuta. e)/xei lepto/taton kai\ kaqarw/-
taton ai(_ma a)/nqrwpos *zig</G>19. 521 a3, <G>sa/rka malakwta/thn
*zmb</G>16. 660 a11. &mdash; 2. <G>tw_n u(grw_n ta\ u(sterogenh_. to\ ga/la
toi_s qh)lesi po/te gi/netai *zgd</G>8. 776 a15, 22, <G>pau/etai e)a\n
pa/lin sulla/bwsin *zih</G>11. 587 b29. <G>tw_n a)rre/nwn e)n ou)deni\ w(s
e)pi\ to\ polu\ gi/netai ga/la *zig</G>20. 522 a12. <G>dia\ ti/ a)/nqrwpos
kai\ bou_s e)/latton a)me/lgontai ga/la w\s kata\ lo/gon pi</G>6. 891
b5. <G>plei_ston spe/rma kata\ to\ sw_ma a)/nqrwpos proi+/etai
*zig</G>22. 523 a15. <G>h</G>2. 583 a6. <G>to\ tw_n ne/wn spe/rma a)/gonon
*zie</G>14. 544 b17. <G>pa/qos ti th_s proe/sews tou_ spe/rmatos *zgg</G>1.
751 a16. <G>to\ th_s ku/stews peri/ttwma toi_s tetra/posi paxu/-
teron h)\ to\ tou_ a)nqrw/pou *ziz</G>18. 573 a17. <G>dia\ ti/ o( a)/nqrwpos
plei/w th\n u(poxw/rhsin poiei_tai th\n u(gra\n th_s chra_s pi</G>59.
897 b34. <G>dia\ ti/ toi_s qh/lesi tw_n a)nqrw/pwn plei_ston gi/netai
peri/ttwma *zgb</G>4. 738 b6. &mdash; <I>b.</I> <G>ta\ sterea/. ai( fle/bes e)n
tw_| a)nqrw/pw| pw_s e)/xousin *zig</G>2. 511 b1-4. 515 a14, <G>fanerai\
e)n toi_s leleptus me/nois sfo/dra a)nqrw/pois *zig</G>2. 511 b22, 31.
<G>ai( tw_n a)nqrw/pwn fle/bes paxei_ai w(s kata\ to\n lo/gon tou_
sw/matos *zia</G>17. 496 b14. <G>peri\ o)stw_n kai\ xo/ndrwn *zig</G>7. 8.
<G>peri\ o)do/ntwn *zib</G>1. 501 a9, b1. 3. 501 b19. 4. 501 b24. <G>tw_n
mela/nwn a)nqrw/pwn oi( o)do/ntes dia\ ti/ leukoi/ *zig</G>9. 517 a17.
<G>pw_s o( a)/nqrwpos pro\s th\n koinh\n xrh_sin kalw_s e)/xei pefu-
ko/tas tou\s o)do/ntas *zmg</G>1. 662 b6. <G>peri\ trixw_n *zib</G>1. 498
b17 sqq. 8. 502 a25. <G>*zmb</G>14. 658 a15 sqq. <G>tri/xes suggenei_s,
u(sterogenei_s *zig</G>11. 518 a18. <G>dia\ ti/ leio/taton</G> (<G>yilo/taton</G>)
<G>kata\ to\ sw_ma tw_n zw/|wn a)/nqrwpos *zih</G>2. 583 a1, 6. <G>*zgb</G>6.
745 b16. <G>th\n kefalh\n a)/nqrwpo/s e)sti tw_n zw/|wn dasu/taton
*zmb</G>14. 658 b2. <G>*zge</G>3. 782 b9, 16. <G>pi</G>48. 896 a34. 62. 898
a20. <G>dia\ ti/ tou_ a)nqrw/pou ta\ e)/mprosqen dasu/tera tw_n o)/pisqen
pi</G>53. 896 b29. <G>ou) pa_s a)/nqrwpos a)/rrhn to\ ge/neion trixou_tai
*ad</G>12. 96 a10. <G>dia\ ti/ toi_s a)nqrw/pois e)k tw_n ou)lw_n ou) fu/-
ontai tri/xes pi</G>29. 894 a13. <G>dia\ ti/ o( a)/nqrwpos xai/thn ou)k
e)/xei pi</G>25. 893 b17. <G>ta\ trixw/mata diafe/rousi kai\ pro\s au(ta\
toi_s a)nqrw/pois kata\ ta\s h(liki/as kai\ pro\s ta\ ge/nh tw_n a)/l-
lwn zw/|wn *zge</G>3. 781 b31. <G>tri/xes e)n toi_s qermoi_s sklhrai/,
e)n toi_s yuxroi_s malakai/ *zig</G>10. 517 b18. <G>e)pi\ tw_n a)nqrw/pwn
to\ de/rma ou)k ai)/tion tou_ xrw/matos tw_n trixw_n. plh\n tw_n poliw_n
tw_n dia\ no/son *zge</G>4. 784 a25. 5. 785b6. <G>oi( a)/nqrwpoi kata\ th\n
h(liki/an metaba/llousi ta\ xrw/mata tw_n trixw_n *zge</G>6. 786
a31. <G>*zig</G>11. 518 a7, <G>ou) metaba/llousi metaba/llontes ta\
u(/data pi</G>7. 891 b15. <G>ai( tw_n a)nqrw/pwn tri/xes e)k ba/qous pe-
fukui_ai bi/a| kai\ met) a)lghdo/nos e)kspw_ntai, tillo/menai a)na-
fu/ontai sklhro/terai pi</G>22. 893 a24, 18<*> <G>dia\ ti/ ai( tw_n a)nqrw/-
pwn tri/xes o(/sw| a)\n makro/terai w)_si malakw/terai gi/nontai
pi</G>23. 893 a37. <G>peri\ th_s tw_n a(nqrw/pwn polio/thtos, fala-</G>
<H><G>a)/nqrwpos</G></H>
<G>krothtos *zge</G>1. 778 a26, 780 b5. 3. 782 a8, 11, 14, 783b8,
12, 784 a1. 4. 784 b3-13, 785 a6. <G>*zig</G>11. 518 a17. <G>pi</G>5.
891 b1. 63. 898 a31. <G>eu)quw/nuxa w(/sper a)/nqrwpos</G> (opp <G>gam-
yw/nuxa</G>) <G>*zig</G>9. 517 b1. <G>a)/nqrwpos o)/nuxas e)laxi/stous e)/xei w(s
kata\ me/geqos *zgb</G>6. 745 b17. <G>o)/nuxes toi_s a)nqrw/pois e(pi-
kalupth/ria *zmd</G>10. 687 b24. <G>de/rma pa/ntwn lepto/taton
a)/nqrwpos e)/xei kata\ me/geqos *zig</G>11. 517 b27. <G>*zge</G>2. 781
b21. <G>pi</G>33. 894 b4. <G>tou_ gargali/zesqai mo/non a)/nqrwpon ai)/tion
h( lepto/ths tou_ de/rmatos *zmg</G>10. 673 a7. <G>plei\sta skarda-
mu/ttei o( a)/nqrwpos dia\ to\ leptodermo/tatos ei)_nai *zmb</G>13.
657 b2. <G>tw_| a)nqrw/pw| e)sti\ to\ de/rma kaqa/per pa/qos sarko/s
pi</G>27. 893 b29. <G>tou\s a)nqrw/pous o( h(/lios melai/nei, to\ pu_r ou)/
plh</G>8. 967 b6. <G>a)/nqruipoi me/lanes *zig</G>9. 517 a17. <G>oi( leukoi\
a)/nqrwpoi pi</G>11. 892 a1.
<P>6. (<G>ai)sqh/seis</G>.) <G>o( a)/nqrwpos e)/xei ta\s pe/nte ai)sqh/seis pa/sas
*zid</G>8. 532 b33. <G>th\n po/rrwqen a)kri/beian tw_n ai)sqh/sewn h(/kista
a)/nqrwpos e)/xei w(s kata\ me/geqos tw_n zw/|wn, th\n de\ peri\ ta\s
diafora\s ma/lista pa/ntwn eu)ai/sqhton *zge</G>2. 781 b17. <G>ta\
o)/mmata e)la/xiston kata\ me/geqos die/sthken a)nqrw/pw|: e)/xei
a)kribesta/thn a)/nqrwpos tw_n ai)sqh/sewn th\n a(fh/n. deute/ran
th\n geu_sin, e)n de\ tai_s a)/llais lei/petai pollw_n *zia</G>15. 494
b15. <G>pi</G>15. 892 b4. <G>o( a)/nqrwpos dia\ ti/ ai)sqhtikw/taton tw_n
zw/|wn *zmb</G>16. 660 a12. 17. 660 a20. <G>mo/non h)\ ma/lista tw_n
zw/|wn a)/nqrwpos polu/xrous ta\ o)/mmata/ e)stin *zia</G>9. 492 a5.
<G>*zge</G>1. 779 a34, b6, 780 b3. <G>dia\ ti/ oi( leukoi\ a)/nqrwpoi glaukoi/
pi</G>11. 892 a1. <G>dia\ ti/ oi( a)/nqrwpoi mo/noi tw_n a)/llwn zw/|wn ta\
o)/mmata diastre/fontai pla</G>27. 960 a12. <G>oi( a)/nqrwpoi fulakh\n
e)/xousi th_s o)/yews *zmb</G>13. 657 a25. <G>a)ki/nhton to\ ou)_s a)/nqrwpos
e)/xei mo/nos *zia</G>11. 492 a22, 28.
<P>7. (<G>fwnh/</G>.) <G>dia/lekton e)/xein i)/dion tou_ a)nqrw/pou: oi( a)/nqrwpoi
fwnh\n th\n au)th\n a)fia_si, dia/lekton ou) th\n au)th/n *zid</G>9. 536
b19. <G>pi</G>38. 895 a4, 5. <G>lalei_ ou)qe\n tw_n a)/llwn zw/_wn plh\n a)n-
qrw/pou kai\ ou(_toi de\ o)ye/ pia</G>1. 899 a2. 57. 905 a30. <G>dia\ ti/
mo/non tw_n zw/|wn a)/nqrwpos gi/netai i)sxno/fwnon pi</G>40. 895 a15.
<G>to\ qh_lu o)cu/teron fqe/ggetai tou_ a)/rrenos *zge</G>7. 786 b19.
<G>fqe/ggesqai th\n kefalh\n a)pokopei_san ou)k a)cio/piston *zmg</G>10.
673 a14. <G>pw_s xrh/sima pro\s th\n tw_n gramma/twn dia/r-
qrwsin ta\ xei/lh, h( glw_tta *zmb</G>16. 659 b31, 36. 17. 660
a22.
<P>8. (<G>ta\ peri\ o)xei/an, ku/hsin ktl</G>.) <G>a)/nqrwpos a)/nqrwpon genna_|</G>
(solenne generationis naturalis exemplum) <G>*mz</G>7. 1032a25
Bz. 8. 1033 b32. <G>q</G>8. 1049 b25. <G>l</G>3. 1070 a8, 28. 4. 1070
b31, 34. <G>n</G>5. 1092 a16. <G>*fb</G>1. 193 b8, 12. 2. 194 b13. 7.
198 a26. <G>g</G>2. 202 a11. <G>*gb</G>6. 333 b7. <G>*zma</G>1. 640 a25. <G>b</G>1.
646 a33. <G>*zgb</G>1. 735 a21. <G>heb</G>6. 1222 b17 al. <G>a)/nqrwpoi ou)k
a)naka/mptousin ei)s au(tou\s w(/ste pa/lin gi/nesqai to\n au)to/n
*gb</G>11. 338 b8. &mdash; <G>a)/nqrwpos zw|otokei_ e)n au(tw_| a)/neu w)|oto-
ki/as *zia</G>5. 489 b11. <G>e</G>1. 539 a15. <G>*zga</G>9. 718 b29. 20. 728
a7. <G>b</G>1. 732 a34. <G>po/te ai( h(liki/ai gi/nontai toi_s a)nqrw/pois
*zie</G>14. 544 b22. <G>genna_| o( a)/nqrwpos to\ e)/sxaton me/xri e(bo\o-
mh/konta e)tw_n o( a)/rrhn, gunh\ me/xri penth/konta *zie</G>14. 545
b26. <G>o( a)/nqrwpos th\n o)xei/an poiei_tai pa_san w(/ran: o)rga_ pro\s
th\n o(mili/an to\ a)/rren e)n tw_| xeimw_ni ma_llon, to\ qh_lu e)n
tw_| qe/rei *zie</G>8. 542 a26, 32. <G>pi</G>47. 896 a21. <G>a)/nqrwpos lagni/-
statos *ziz</G>22. 575 b30. <G>oi( dasei_s a)frodisiastikoi\ kai\ polu/-
spermoi ma_llon tw_n lei/wn *zgd</G>5. 774 b1. <G>pi</G>24. 893 b10.
<G>h( tw_n skelw_n lepto/ths kai\ a)sqe/neia sumba/lletai pro\s to\
th\n fu/sin o)xeutikh\n ei)_nai *zgg</G>1. 749 b34. <G>e)pikui+/sketai/ pote
*zih</G>4. 585 a8. <G>*zgd</G>5. 773b8. <G>a)na/gkh katasxo/ntas to\ pneu_ma
proi+/esqai th\n gonh/n *zga</G>6. 718 a2. <G>a)nqrw/pw| mo/nw| tw_n zw/|wn
polloi\ xro/noi tou_ to/kou, th_s kuh/sews *zig</G>4. 584 a35. <G>*zgd</G>4.
<P N=60>
<H><G>a)/nqrwpos</G></H>
772 b8. <G>pi</G>41. 895 a24. <G>tw_n gunaikw_n ai( pollai\ dusforou_si
peri\ th\n ku/hsin *zgd</G>6. 775 a28. <G>o( a)/nqrwpos kai\ monotokei_ kai\
polutokei_ kai\ o)ligotokei_, ma/lista monotokei_ *zgd</G>4. 772 b1.
<G>*zih</G>4. 584 b26. <G>to\n a)/nqrwpon fu/sei poluto/kon ei)_nai *zgd</G>5.
773 b22. <G>dia\ ti/ a)/nqrwpos ou) polu/teknos pi</G>14. 892 b1.
<P>9. (<G>ge/nesis, au)/chsis, e)kgo/nwn o(moio/ths</G>). <G>peri\ a)nqrw/pwn
gene/sews th_s te prw/ths th_s e)n tw_| qh/lei kai\ th_s u(/steron
me/xri gh/rws *zih</G>1. 581 a9 sqq. <G>ta\ di/poda sugkekamme/na e)n
th_ u(ste/ra|, oi(_on o)/rnis kai\ a)/nqrwpos</G> descr <G>*zih</G>8. 586 b2. <G>tw_n
m(ori/wn ge/nesis</G> descr <G>*zgb</G>6. 744 a21 sqq, 745 b10 sqq. <G>oi( le/-
gontes w(s sune/sthken ou) kalw_s o( a)/nqrwpos</G> (<G>a)nupo/dhtos,
gumno/s</G> cf Plat Prot 321 C) <G>ou)k o)rqw_s le/gousin *zmd</G>10. 687
a24. <G>e)n toi_s a)nqrw/pois o)li/ga sw/zetai tw_n didu/mwn e)a\n h)_
to\ me\n qh_lu to\ de\ a)/rren. dia\ ti/ *zih</G>4. 585 a2. <G>*zgd</G>6. 775
a22. <G>pi</G>28. 894 a8. <G>a)poteleiou_tai ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn e)/m-
prosqen, e)n de\ th_ gastri\ ta\ a)/rrena tw_n qhleiw_n *ziz</G>22.
576 b9. &mdash; <G>o( a(/nqrwpos telewqei\s ta\ a)/nw e)/xei e)la/ttw tw_n
ka/twqen, ne/os w)\n mei/zw ta\ a)/nw e)/xei h)\ ta\ ka/tw *zib</G>1.
500 b26, 33. <G>*zmd</G>10. 686 b6, 11. <G>e)n e)/tesi pe/nte lamba/nein
dokei_ a)nqrw/tou to\ sw_ma h(/misu tou_ mege/qous tou_ e)n a)/llw| xro/nw|
gignome/nou a(/pantos *zga</G>18. 725 b23. <G>oi( a)/nqrwpoi me/xri tria/-
konta e)tw_n e)pidido/asin pk</G>7. 923 a36. <G>toi_s a)/llois zw/|ois ta\
e)/kgona ma_llon o(moiou_tai h)\ toi_s a)nqrw/pois, dia\ ti/ *zgd</G>3.
767 b4, 30, 768 b12, 769 b7. <G>pi</G>10. 891 b33.
<P>10. (<G>para\ fu/sin gigno/mena. phrw/seis</G>.) <G>gi/netai a)na/phra
ma_llon e)n a)nqrw/pois ta\ a)/rrena tw_n qhleiw_n, dia\ ti/ *zgd</G>6.
775 a4. <G>proi+o\n ou(/tws te/los ou)de\ a)/nqrwpos a)lla\ zw_|o/n ti mo/non
fai/netai to\ gigno/menon, a(\ o(h\ kai\ le/getai te/rata *zgd</G>3. 769
b7. <G>dia\ ti/ to\ teratw_des e)n a)nqrw/pw| gi/netai h(_tton *zgd</G>4.
770 a32. <G>ta\ du/o e)/xonta ai)doi_a, to\ me\n a)/rrenos to\ de\ qh/leos
*zgd</G>4. 770 b32. <G>dia\ ti/ a)/nqrwpos gi/netai e)k geneth_s xwlo\s
ma/lista tw_n a)/llwn zw/|wn pi</G>41. 895 a20. <G>na/noi e)n a)nqrw/-
pois</G> comparantur <G>gi/nnois e)c i(/ppou *ziz</G>24. 577 b26. &mdash; <G>e)a\n
pai_das o)/ntas phrw/sh| tis, ou)/te ai( u(sterogenei_s e)pigi/nontai
tri/xes ou)/te h( fwnh\ m(etaba/llei *zu</G>50. 631 b30.
<P>11. (<G>trofh/</G>.) <G>dia\ ti/ o( a)/nqrwpos u(gra_| ma_llon h)\ chra_|
trofh_| xrh_tai pi</G>56. 897 b19. 59. 897 b36. <G>e)ni/ous tw_n a)ph-
griwme/nwn xai/rein a)nqrw/pwn kre/asin *hh</G>6. 1148 b22. <G>dokei_
a)nqrw/pw| a)gaqo\n tou_to</G> (<G>karki/nous</G>?) <G>pi/nein, a)ll) e)/stin a)hde/s
*zu</G>5. 611 b22. <G>o( u(osku/amos kai\ o( e(lle/boros a)nqrw/pois dhlh-
th/rion fta</G>5. 820 b5.
<P>12. (<G>u(gi/eia, no/sos</G>,) <G>eu)ethri/a kata\ tou\s a)nqrw/pous *ziq</G>19.
601 b27. <G>pa_s a)/nqrwpos dektiko\s no/sou *aa</G>34. 48 a6. <G>sxedo\n
o(/saper a)rrwstei_ a)/nqrwpos a)rrwsth/mata, kai\ i(/ppos a)rrwstei_
kai\ pro/baton *ziq</G>24. 604 b26. <G>ta\ makroskelh_ tw_n zw/|wn u(gro-
koi/lia, ta\ d) eu)rusth/qh e)metika\ ma_llon kai\ e)pi\ tw_n a)nqrw/-
pwn *zu</G>50. 632 b13. <G>flebw_n tinw_n e)pilambanome/nwn e)ni/ote
e)/cwqen a)/neu pnigmou_ katapi/ptousin oi( a)/nqrwpoi met) a)naisqh-
si/as *zig</G>3. 514 a7. <G>fqei_res no/shma *zie</G>31. 556 b30. <G>no/shma
loimw_des e)pi\ tw_n a)nqrw/pwn polla/kis *ziq</G>19. 602 b13. <G>lut-
tw_sin a(/panta ta\ dhxqe/nta plh\n a)nqrw/pou *ziq</G>22. 604 a7
(<G>plh\n a)nqrw/pou</G> om A<G>*zi</G> II 183). <G>pureto/s *ziq</G>23. 604 a18.
<G>nefrw_n a)rrw/sthma dusapa/llakton *zmg</G>9. 671 b10, 672 a34.
<G>dia\ ti/ a)/nqrwpos bh/ttei pi</G>1. 891 a8. <G>dia\ ti/ a)/nqrwpos mo/nos
liqia_ pi</G>43. 895 a37, b4, <G>i)/sxei leu/khn pi</G>5. 891 a35, <G>mo/nw|
ai(_ma r(ei_ e)k tw_n mukth/rwn pi</G>2. 891 a13. <G>dia\ ti/ a)/nqrwpos
ma/lista tw_n a)/llwn zw/|wn pta/rnutai pi</G>18. 892 b22. 54.
897 a1. <G>lg</G>10. 962 b8, <G>koruza_| pi</G>54. 897 b11, <G>kapni/zetai
pi</G>51. 896 b8.
<P>13. (<G>bi/ou mh_kos</G>.) <G>toi_s a)nqrw/pois kata\ th\n h(liki/an gi/netai
xeimw\n kai\ qe/ros kai\ e)/ar kai\ meto/pwron *zge</G>3. 783 b25, 784 a18.
<H><G>a)nquphretei_n</G></H>
<G>a)/nqrwpos makrobiw/taton tw_n zw/|wn, plh\n e)le/fantos mk</G>4.
466 a13. <G>*zgd</G>10. 777 b3. <G>oi( a)raiou\s tou\s o)do/ntas e)/xontes
braxu/bioi pi</G>48. 896 a30. &mdash; <G>ge/nos a)nqrw/pwn a)ei/ *zgb</G>1.
732 a1. <G>ei)/per e)gi/gnonto/ pote ghgenei_s, w(/sper fasi/ tines,
pw_s tou_to u(polhpte/on gene/sqai *zgg</G>11. 762b28. <G>a)rxaio/tatoi
tw_n a)nqrw/pwn *ai)gu/ptioi ma</G>14. 352 b19.
<P>14. (psychologica, ethica.) <G>e)/nestin e)n toi_s plei/stois kai\
tw_n a)/llwn zw/|wn i)/xnh tw_n peri\ th\n yuxh\n tro/pwn, a(/per e)pi\
tw_n a)nqrw/pwn e)/xei fanerwte/ras ta\s diafora/s *ziq</G>1. 588
a20, 25. cf <G>i</G>1. 608 b6. <G>*zgg</G>2. 753 a13. <G>e)nupnia/zein fai/-
nontai ou) mo/non a)/nqrwpoi, e)nupnia/zei ma/lista o( a)/nqrwpos
*zid</G>10. 536 b28, 537 b14. <G>ta\ zw_|a nanw/dh, dio\ kai\ a)frone/-
stera pa/nta tw_n a)nqrw/pwn *zmd</G>10. 686 b22. <G>dhloi_ th\n
eu)krasi/an h( dia/noia, fronimw/taton ga\r tw_n zw/|wn a)/nqrwpos
*zgb</G>6. 744 a30. &mdash; <G>tosou_ton diesta/nai o(/son a)/nqrwpos qhri/ou
*pa</G>5. 1254 b16. <G>qhriw/deis e(/ceis a)nqrw/pwn, poi/an kaki/an ka-
lou_men qhrio/thta *hh</G>6. 1148 b10. <G>hmb</G>5. 1200 b10. 6. 1203
a19. &mdash; <G>lo/gon mo/non a)/nqrwpos e)/xei tw_n zw/|uin *pa</G>2. 1253a10.
<G>h</G>13. 1332 b4. <G>tou_ logikou_ zw/|ou to\ me/n e)sti qeo/s, to\ d) a)/n-
qrwpos, to\ d) oi(_on *puqago/ras</G> f 187. 1511 a44. <G>a)/nqrwpos
to\ e)pista/menon a)riqmei_n tz</G>5. 142 b25. <G>a)namimnh/skesqai mo/nos
a)/nqrwpos du/natai *zia</G>1. 488 b26. <G>oi( a)/nqrwpoi pro\s to\ a)lh-
qe\s pefu/kasin i(kanw_s *ra</G>1. 1355 a15. <G>to\ sofo\n zw_|on a)/n-
qrwpos</G> sim <G>k</G>3. 392 b19. <G>pl</G>6. 956 a11. 3. 955 b4. <G>pa/ntwn
xrhma/twn me/tron a)/<*>qrwpos</G> (Protag) <G>*mk</G>6. 1062 b14. <G>tou_to</G>
(i e <G>nou_s</G>) <G>ma/lista a)/nqrwpos *hk</G>7. 1178 a7, sed <G>o( to\n no/mon
keleu/wn a)/rxein dokei_ keleu/ein a)/rxein to\n qeo\n kai\ to\n nou_n
mo/nous, o( d) a)/nqrwpon prosti/qhsi kai\ qhri/on *pg</G>16. 1287 a30
(cf <G>po/teron dei_ ku/rion ei)_nai to\n no/mon h)\ to\n a)/nqrwpon *pg</G>10.
1281 a35. 16. 1287 a24. <G>d</G>6. 1293 a16, 32.) <G>o( a)/nqrwpos
a)rxh\ pra/cewn, o)/recis dianohtikh\ o( a)/nqrwpos</G> sim <G>*hg</G>5. 1112
b32. <G>z</G>2. 1139 b5. <G>heb</G>1. 1219 b40. 6. 1222 b19, 28. <G>h</G>15.
1249 b9. <G>bouleutiko\n mo/non a)/nqrwpo/s e)sti tw_n zw/|wn *zia</G>1.
488 b24. <G>to\ e)/rgon tou_ a)nqrw/pou ti/ *ha</G>6. 1097 b25 sqq. <G>a)n-
qrw/pois i)/dion to\ dikai/ou kai\ a)di/kou ai)/sqhsin e)/xein *pa</G>2. 1253
a16. <G>a)/nqrwpos fu/sei zw_|on politiko/n *pa</G>2. 1253 a2, 8. <G>g</G>6.
1278 b19. <G>*ha</G>5. 1097 b11. <G>i</G>9. 1169 b18, <G>sunduastiko\n
ma_llon h)\ politiko/n *hq</G>14. 1162 a17, <G>ou)<*> mo/non politiko\n
a)lla\ kai\ oi)konomiko/n, koinwniko/n heh</G>10. 1242 a22, 26. (<G>to\n
nomoqe/thn dei_ ble/pein pro\s th\n xw/ran kai\ tou\s a)nqrw/pous *pb</G>6.
1256 a20. <G>diairei_n kata\ to\ pra_gma, kata\ tou\s a)nqrw/pous
*pd</G>15. 1299 b19.) <G>telewqe\n be/ltiston tw_n zw/|wn a)/nqrwpos,
xwrisqe\n no/mou kai\ di/khs xei/riston pa/ntwn *pa</G>2. 1253 a31 sqq.
cf <G>*hh</G>7. 1150 a3-8. <G>pkq</G>7. 950 b32. <G>tw_n a)nqrw/pwn e(/neken
pa/nta pepoihke/nai th\n fu/sin *pa</G>8. 1256 b22. <G>*fb</G>2. 194 a34.
<G>ou) to\ a)/riston tw_n e)n tw_| ko/smw| a)/nqrwpos *hz</G>7. 1142 a22,
34. <G>u(pe\r a)/nqrwpon, kat) a)/nqrwpon *hg</G>10. 1115 b8, 9. <G>dei_
memnh_sqai a)/nqrwpon o)/nta</G> f 22. 1478 a7. <G>w(/sper qeo\s e)n a)n-
qrw/pois *pg</G>13. 1284 a11. <G>kaqa/per fasi/n, e)c a)nqrw/pwn gi/-
nontai qeoi\ di) a)reth_s u(perbolh/n *hh</G>1. 1145 a23.
<P>15. <G>tri/tos a)/nqrwpos</G> (argumentum ad redarguendam doc-
trinam Platonicam de ideis) M A 9. 990 b17 Bz. <G>m</G>4. 1079
a13. <G>z</G>13. 1039 a3. <G>k</G>1. 1059 b8. f 183. 1509 b23, 26.
<G>tri/tos a(/nqrwpos par) au)to\n kai\ tou\s kaq) e(/kaston ti</G>22. 178b36.
<P><G>a)/nqrwpos. h( a)/nqrwpos *hh</G>6. 1148 b20.
<P><G>*)/anqrwpos *hh</G>6. 1147 b35.
<P><G>a)nqrwpofagei_n *ziq</G>5. 594 a29.
<P><G>a)nqrwpofagi/a *pq</G>4. 1338 b20. cf <G>*hh</G>6. 1148 b22.
<P><G>a)nqrwpofa/gos. qhri/on a)/grion kai\ a)nqrwpofa/gon *zib</G>1. 501 b1.
<P><G>a)nquphretei_n polloi_s *hi</G>10. 1170 b25. <G>a)nquphreth_sai tw_|
xarisame/nw| *he</G>8. 1133 a4.
<P N=61>
<H><G>a\niaro/s</G></H>
<P><G>a)niaro/s. pra_gm) a)niaro/n</G> (Euen fr 8) <G>*md</G>5. 1015 a29. <G>*ra</G>11.
1370 a11. <G>heb</G>7. 1223 a32.
<P><G>a)nia_sqai</G>, opp <G>eu)frai/nesqai f</G>4. 808 b15. <G>oi( a)niw/menoi sku-
qrwpoi/ f</G>6. 812 a4.
<P><G>a)ni/atos. a)ni/ata a)rrwsth/mata *ziq</G>24. 604 b9. cf 21. 603 b30.
<G>a)ni/atos a)goni/a</G>, opp <G>i)ath/ *zgb</G>7. 746 b34. <G>dia/qesi/s tis dia\
xro/nou plh_qos h)/dh pefusiwme/nh kai\ a)ni/atos h)\ pa/nu duski/nhtos
ou)_sa</G> K 8. 9 a3. <G>oi( dusi/atos kai\ a)ni/atoi dia\ kola/sews heg</G>2.
1230 b8, opp <G>i)ato/s, e)pano/rqwsin e)/xwn *hh</G>9. 1150 b32. <G>i</G>3.
1165 b18. <G>oi( a)ni/atoi kata\ th\n moxqhri/an *hi</G>3. 1165 b18.
<G>o( a)ko/lastos, o( a)metame/lhtos, h( a)neleuqeri/a a)ni/ato/s e)sti
*hh</G>9. 1150 b32. 8. 1150 a22. <G>d</G>3. 1121 b13. <G>tou\s a)nia/tous
o(/lws e)cori/zein *hk</G>10. 1180 a9. &mdash; <G>a)nia/tws *ziq</G>29. 607
a23. <G>a)nia/tws kakoi/ *he</G>13. 1137 a29.
<P><G>a)ni/atros</G>, opp <G>i)atreu/ein *fa</G>8. 191 b6.
<P><G>a)nie/nai</G> (<G>a)/neimi</G>). <G>a)nh/|ei lofw/dhs o)/gkos meta\ yo/fou mb</G>8.
367 a4.
<P><G>a)nie/nai</G>. 1. trans <G>te/fran, flo/ga, ka/pnon</G> al <G>mb</G>8. 367 a6, b30.
<G>d</G>9. 387 b13, 23. <G>a)nei_nai blasto/n, a)ni/esqai karpou/s *fb</G>1.
193 a14. <G>q</G>80. 836 a21. &mdash; <G>o(/pws a)ne/ntes</G> (i e omittentes)
<G>a(\ pra/ttousi mhke/ti tau_ta poih/swsi r</G>38. 1445 b4. <G>a)neime/nou
tou_ kwlu/ontos e)nergou_sin ai( kinh/seis en</G>3. 461 b17. &mdash; <G>a)nie/nai</G>,
opp <G>e)pitei/nein *hz</G>1. 1138 b23. <G>ak</G>802 a7. <G>a)ni/etai h( sunto-
ni/a, h( ta/sis *zge</G>7. 787 b13, 788 a3. <G>perai/nontai ai( kinh/seis
dia\ tou_ e(/lkein kai\ a)nie/nai *zmg</G>4. 666 b15. <G>politei_ai kai\ a)nie/-
menai kai\ e)piteino/menai fqei/rontai *ra</G>4. 1360 a24. <G>i(/na e)pita-
qw_sin h)\ a)neqw_sin ai\ politei_ai *pe</G>1. 1301 b17 (cf <G>ma_llon,
h(_tton</G> b14). <G>politei_ai a)neime/nai kai\ malakai/</G>, opp <G>suntonw/-
terai *pd</G>3. 1290 a28. <G>politei/a a)neime/nh pro\s to\ plh_qos
*ph</G>4. 1326 a28. <G>ta\ a)/rqra a)ni/etai u(po\ tw_n noti/wn pa</G>24,
862 a31 (cf syn <G>a/tonei_n pks</G>42. 945 a17). <G>ta\ ai)doi_a a)ni/e-
tai</G>, opp <G>suspa_tai pkz</G>11. 949 a11, 9. <G>a)nie/nai to\n to/non</G>,
opp <G>e)pitei/nein, suntei/nein f</G>2. 807 a17. <G>pia</G>15. 900 b12, 8.
<G>a)nie/nai to\ pneu_ma</G>, opp <G>suntei/nein pb</G>1. 866 b10, cf 23. 868
b12. <G>oi( pa/goi ta\s flo/gas a)nia_sin k</G>5. 397 b2. <G>fwnh\ a)nei-
me/nh kai\ a)sqenh/s</G>, opp <G>e)rrwme/nh f</G>2. 807 a24, 806 b27. <G>a)ni-
e/menos kai\ e)piteino/menos o( lo/gos ti</G>7. 169 a28. <G>a(rmoni/ai a)nei-
me/nai</G>, opp <G>su/ntonoi *pq</G>7. 1342 b22. 5. 1340 b3. <G>h( summe-
tri/a a)nieme/nh diame/nei e(/ws tino/s *hk</G>2. 1173 a27. <G>e)n tai_s
kinh/sesi bradu\s kai\ a)neime/nos f</G>3. 808 a5. <G>e)pitei/nein h)\ a)nie/nai
ta\ timh/mata *pe</G>8. 1308 b4. <G>a)ne/ntes tou\s pai_das kai\ tw_n
a)nagkai/wn a)paidagwgh/tous poih/santes *pq</G>4. 1338 b32. <G>a)nie/nai
tou\s dou/lous oa</G>5. 1344 a30, cf b7. <G>a)nie/menoi</G> (opp <G>kakopaqw_s
zw_ntes</G>) <G>u(bri/zousi *pb</G>9. 1269 b9. <G>di/aita a)neime/nh li/an *pb</G>9.
1270 b32. <G>paidiai\ a)neime/nai</G>, dist <G>e)pi/ponoi *ph</G>17. 1336 a29.
<G>a)neime/nws zh_n *hg</G>7. 1114 a5. <G>a)neime/nws o)rgisqh_nai</G>, opp
<G>sfodrw_s</G>, dist <G>me/sws *hb</G>4. 1105 b27. &mdash; <G>h( deute/ra e)kklh-
si/a a)nei_tai toi_s boulome/nois le/gein</G> f 394. 1543 b17. &mdash; 2. intr
<G>ai( e)piqumi/ai a)nei/kasi *rb</G>13. 1390 a15 (cf <G>e)kleloi/pasin,
a)sqenei_s ei)si/n</G> a12). <G>pantaxou_ a)nia_si ma_llon h)\ a)rxo/menoi</G>
(opp <G>prose/xein</G>) <G>*rg</G>14. 1415 b10. <G>e)a/n te e)pitei/nh h( ki/nhsis
e)a/n te a)nih_| e)a/n te me/nh| *fz</G>7. 238 a6. <G>*ob</G>6. 288 b26, 27.
<P><G>a)nierou_n. a(/panta a(/per a)nie/rwse ob</G>1346 b5.
<P><G>a)niki/a</G> (Pythag), v l pro <G>a)diki/a</G> MA8. 990 a34.
<P><G>a)/nikmos kai\ a)mmw/dhs h( *libu/h pib</G>3. 906 b19.
<P><G>a)nima_n. a)nima_tai o( h(/lios ta\s sh/yeis ftb</G>6. 826 b36.
<P><G>a)ni/ptasqai kai\ ai)wrei_sqai q</G>79. 836 a12.
<P><G>a)nisa/zein. th\n qate/rou u(perbolh\n a)nisa/zei qa/teron *zmb</G>7.
652 a32. <G>a)nisa/zein to\ ba/ros *zp</G>8. 708 b14. <G>oi( du/o pteru/gia
e)/xontes th_| kamph_| a)nisa/zousi ta\ te/ttara shmei_a *zp</G>7. 708
a8. om obiecto <G>tau/th| a)nisa/zei h( fu/sis kai\ poiei_ tina\ ta/cin</G>
<H><G>a)noidei_n</G></H>
<G>*ob</G>12. 293 a2. <G>dei_ tini\ e(te/rw| a)nisa/sai kai\ poih_sai a)na/logon
heh</G>10. 1242 b18. &mdash; pass <G>a)nisazome/nwn tw_n e)latto/nwn
*ob</G>14. 297 b12.
<P><G>a)/nisos</G> (fem <G>a)/nisos</G> K 6. 6 a33. <G>mx</G>24. 856 a32), def K 6. 6
a26, 33. <G>*md</G>22. 1022 b33. <G>a)/niso/n e)sti</G>, dist <G>ou)k e)/stin i)/son
*aa</G>46. 51 b27. <G>a)/nisoi/ ti, kata/ ti, kaq) e(/n</G>, opp <G>a(plw_s,
o(/lws *pe</G>1. 1301 a31, b1. <G>g</G>9. 1280 a23, 1281 a7. 13. 1283
a28. &mdash; <G>o( a)/dikos a)/nisos</G> (<G>a)/nisos kai\ pleone/kths</G>) <G>kai\ to\ a)/dikon
a)/nison *he</G>6. 1131 a10. 2. 1129 a33 sqq. cf <G>*pe</G>1. 1301 a35.
<G>e)n tou/tois e)/sti kai\ a)/nison e)/xein kai\ i)/son e(/teron e(te/rou *he</G>5. 1130
b33. <G>to\ a)/nison di/kaion toi_s a(ni/sois *pg</G>9. 1280 a12. <G>dia\ to\
a)/nison h) sta/sis *pe</G>1. 1301 b26. <G>b</G>7. 1266 b40. &mdash; <G>to\ a)/nison
kai\ to\ pro/s ti, h( a)/nisos dua\s stoixei_on</G> (Plat) <G>*mn</G>1. 1087 b7,
5, 11. 2. 1088 b32, 1089 b6-15. &mdash; <G>a)ni/sws nenemh_sqai ta\s
a)rxa/s *pg</G>12. 1282 b24.
<P><G>a)niso/ths ste/rhsis i)so/thtos tz</G>9. 147 b5. <G>e)fi/esqai a)niso/thtos
kai\ u(peroxh_s *pe</G>2. 1302 a26. <G>sta/seis dia\ th\n a)niso/thta *pe</G>8.
1308 b31. <G>b</G>7. 1266 b38. <G>poi/wn i)so/ths e)sti\ kai\ poi/wn a)ni-
so/ths *pg</G>12. 1282 b22. cf <G>e</G>1. 1301 b3. &mdash; <G>fili/ai e)n a)ni-
so/thti</G>, opp <G>e)n i)so/thti hmb</G>11. 1210 a7. &mdash; <G>to\ mh\ e(\n h(
a)niso/ths</G> (Plat) <G>*mb</G>4. 1001 b23.
<P><G>a)nisou_n th\n kata/yucin *zmg</G>4. 666 b8.
<P><G>a)ni/stasqai. oi( a(nista/menoi pro\s o)cei_an gwni/an tw_| mhrw_|
poiou_si th\n knh/mhn mx</G>30. 857 b21. <G>a)ne/sthn sumbouleu/swn
r</G>30. 1436 b1. &mdash; <G>a)nasta/s</G>, opp <G>kaqeu/dwn en</G>1. 458 b20.
<G>a)ni/stasqai ta\ teqnew_ta tw_n zw/|wn ya</G>3. 406 b4.
<P><G>a)ni/sxein. h(/lios, sei/rios a)ni/sxwn</G>, opp <G>du/nwn mg</G>4. 373 b13.
<G>*ob</G>7. 289 a33. <G>*zu</G>49 B. 633 a15. <G>pie</G>9. 912 a34.
<P><G>a)ni/sxios. ske/lh a)ni/sxia kai\ sklhra/ *zmd</G>10. 689 b27. <G>*zib</G>1.
499 b1.
<P><G>a)nixneu/ein *zu</G>40. 624 a28.
<P><G>a(ni/wtos kai\ kaqaro\s si/dhros q</G>48. 833 b31. 49. 834 a2. <G>mo/non
au)to\n to\n si/dhron a)ni/wton ei)_nai</G> f 248. 1524 a15.
<P><G>a)nne/felos</G>, v l <G>a)ne/felos</G> (Hom <G>z</G>45) <G>k</G>6. 400 a14.
<P><G>*)/annwn e)n *karxhdo/ni e)piqe/menos turanni/di *pe</G>7. 1307 a5. &mdash;
<G>o( *)/annwnos peri/plous q</G>37. 833 a11.
<P><G>a)/nodmos pg</G>13. 873 a2.
<P><G>a)/nodos tou_ u(grou_ toiau/th mb</G>2. 355 a6.
<P><G>a)no/dous. a)no/donta *zmg</G>14. 674 b20. <G>a)no/donta kai\ lei_a w(s r(afi/s</G>
(piscis) f 278. 1528 a1.
<P><G>a)no/htos *hg</G>15. 1119 b11. syn <G>h)li/qios *hd</G>7. 1123 b4. <G>oi( tu-
xo/ntes kai\ oi( a)no/htoi *pb</G>8. 1269 a6. <G>a)ndrapodw/dhs kai\ a)no/htos
heg</G>3. 1231 b10. <G>oi( a)no/htoi *)alwa/dai k</G>1. 391 a10. &mdash; <G>a)no/h-
ton kai\ ou) kalo/n heg</G>5. 1232 b38. <G>ta\ a)no/hta</G>, syn <G>a)/loga</G>, opp
<G>fro/nima, e)/lloga *hk</G>2. 1173 a2, 3, 1172 b10. <G>to\ tw_n pro-
ba/twn h)_qos eu)/hqes kai\ a)no/hton *zu</G>3. 610 b23. <G>o( polu/pous a)no/-
hton *zu</G>37. 622 a3.
<P><G>a)no/qeutos ga/mos q</G>158. 846 a30.
<P><G>a)/noia. ta\ h)/qh tw_n zw/|wn diafe/rei kata\ nou_n kai\ a)/noian *zu</G>3.
610 b22. &mdash; <G>ti/ktei a)paideusi/a met) e)cousi/as a)/noian</G> f 89.
1492 a12.
<P><G>a)noi/gein. ai( qu/rai ai( a)noigo/menai e)/cw ob</G> 1347 a6. <G>yo/fos
strofe/wn o(/tan a)noi/gwntai biai/ws ak</G> 802 b41. <G>a)noi/gesqai</G>,
opp <G>sugklei/esqai *zid</G>4. 528 a16. <G>po/roi a)noi/gontai, a)new|g-
me/noi</G>, opp <G>sugklei/ontai pb</G>23. 868 b16. 8. 867 a14. <G>e</G>7.
881 a27. <G>ia</G>33. 903 a23. <G>ld</G>12. 964 b11. <G>le/wn ta\ e)nto\s
a)noixqei\s</G> (cf <G>a)nate/mnein</G>) <G>o(/moia pa/nt) e)/xei kuni/ *zib</G>1. 497
b17. cf <G>d</G>6. 531 a16. <G>q</G>5. 594 b27. 23, 604 a21.
<P><G>a)noidei_n. oi(</G> (<G>peri\ tou\s mastou\s</G>) <G>to/poi a)noidou_sin u(po\ tou_ pneu/matos
*zga</G>20. 728 b20. <G>pd</G>26. 879 b2. cf <G>kd</G>10. 937 a2. <G>to\ ka/-
lumma a)nw|dhko/s *zu</G>40. 625 a2. <G>li/mnion a)noidou_n q</G>112. 841 a4.
<P N=62>
<H><G>a)noi/dhsis</G></H>
<P><G>a)noi/dhsi/s tis tw_n mastw_n e)pigi/netai *ziz</G>20. 574 b16. <G>h(
a)noi/dhsis h( a)po\ th_s trofh_s ginome/nh *zmb</G>9. 655 a2. <G>d</G>10.
689 a1. <G>qala/sshs a)noidh/seis k</G>6. 399 a27.
<P><G>a)noiki/sai th\n *spa/rthn r</G>2. 1423 a7.
<P><G>a)nomali/zein</G>. cf <G>a)nwmali/zein</G>.
<P><G>a)noma/lwsis tw_n ou)siw_n *pb</G>12. 1274 b9. (quoniam non parti-
tionem inaequalem, sed aequalitatis restitutionem videtur
significare, non est scribendum cum Steph Thes ed Ddf
<G>a)nwma/lwsis</G>.)
<P><G>a)nombri/a *ziq</G>28. 606 b20.
<P><G>a)nomi/a r</G>37. 1443 a22.
<P><G>a)no/mixlos kai\ a)ne/felos a)h/r k</G>4. 394 a23.
<P><G>a)nomoqe/thton to\ h(/misu th_s po/lews *pb</G>9. 1269 b19.
<P><G>a)nomoiobarh/s *oa</G>6. 273 b23.
<P><G>a)nomoioeidei_s</G> (<G>a)nomoeidei_s</G> Lb Mb cf s v <G>o(moioeidh/s</G>) <G>fili/ai
*hi</G>1. 1163 b32.
<P><G>a)nomoiomerh/s</G>, opp <G>o(moiomerh/s</G>, veluti <G>ei) a)/peiron sw_ma/ e)stin,
h)/toi a)nomoiomere\s a(/pan h)\ o(moiomere\s a)na/gkh ei)_nai *oa</G>7.
274 a31. <G>pa_n me/ros tw_n kata\ fu/sin h)\ tw_n a)nomoiomerw_n
h)\ tw_n o(moiomerw_n *zga</G>18. 724 b24 al, opp <G>o(moeidh/s ya</G>5.
411 a21. <G>u(/lh toi_s zw/|ois ta\ me/rh, panti\ me\n tw_| o(/lw| ta\
a)nomoiomerh_, toi_s d) a)nomoiomere/si ta\ o(moiomerh_, tou/tois de\
ta\ kalou/mena stoixei_a tw_n swma/twn *zga</G>1. 715 a10. <G>ta\
o(moiomerh_ tw_n a)nomoiomerw_n e(/neke/n e)stin, u(/lh tw_n a)nomoio-
merw_n, tri/th kai\ teleutai/a su/stasis h( tw_n a)nomoiomerw_n *zmb</G>1.
646 b31, 9, a22, 647 a2. 2. 647 b22. <G>*zia</G>1. 486 a13. <G>ta\ a)no-
moiomerh_ au)ca/netai tw_| ta\ o(moiomerh_ au)ca/nesqai *ga</G>5. 321
b17. <G>ta\ o(moiomerh_ toi_s pa/qesi diw/ristai, ta\ a)nomoiomerh_ tw_|
du/nasqai/ ti poiei_n *zga</G>18. 722 b32. <G>md</G>10. 388 a10. <G>ai(
poihtikai\ duna/meis e)n toi_s a)nomoiomere/sin *zia</G>4. 489 a27.
<G>tw_n a)nomoiomerw_n e)/rga kai\ pra/ceis ei)si/n *zmb</G>1. 646 b12,
647 a24, 30. <G>tw_n o)rganikw_n mori/wn e(/kaston a)nomoiomere/s
e)stin *zmb</G>1. 646 b26, 647 a4. <G>ta\ a)nomoiomerh_ ta\ e)n toi_s
zw/|ois</G> enumerantur <G>md</G>10. 388 a16, ad ea referuntur <G>xei_res
pro/swpon sto/ma po/des pte/ruges o)fqalmoi\ mukth\r da/ktulos
braxi/wn spla/gxna tina/ *zia</G>1. 486 a7. 4. 489 a28. <G>*zma</G>1.
640 a20. <G>b</G>1. 646 a23, b14, 32, 647 b9. cf <G>*zig</G>1. 511 a35.
<G>d</G>1. 523 a32. <G>*zma</G>1. 640 a20. <G>b</G>1. 647 b9. 9. 655 b18. <G>h(
kardi/a dia\ th\n tou_ sxh/matos morfh\n a)nomoiomere/s e)stin,
a)rxh\ kai\ tw_n o(moiomerw_n kai\ tw_n a)nomoiomerw_n *zmb</G>1. 647
a33. <G>*zgb</G>4. 740 a19. <G>e)oi/kasi ma/lista toi_s goneu_si ta\ a)no-
moiomerh_ *zga</G>18. 722 a18, 20, 23, 25, 29. <G>ta\ a)nomoiomerh_
ta\ e)n toi_s futoi_s</G> enumerantur <G>md</G>10. 388 a19. <G>h( tw_n fu-
tw_n fu/sis ou)_sa mo/nimos ou) polueidh/s e)sti tw_n a)nomoiomerw_n:
pro\s ga\r o)li/gas pra/ceis o)li/gwn o)rga/nwn h( xrh_sis *zmb</G>10.
656 a1.
<P><G>a)no/moion posaxw_s le/getai *mi</G>3. 1054 b14. <G>d</G>9. 1018 a19.
K8. 11 a16. <G>pa/sxein u(po\ tou_ a)nomoi/ou, u(po\ tou_ o(moi/ou yb</G>5.
417 a19. <G>e)c a)nomoi/wn h( po/lis *pg</G>4. 1277 a5. <G>fili/a e)n toi_s
a)nomoi/ois pw_s gi/netai hmb</G>11. 1210 a13. &mdash; femin <G>a)nomoi/a
ak</G> 803 b8.
<P><G>a)nomoio/ths</G>, opp <G>o(moio/ths *zgd</G>3. 769 a15. <G>toi_s a)/krois pro\s
a)/llhla plei/sth a)nomoio/ths *hb</G>8. 1108 b33. <G>stasia/zein di)
a)nomoio/thta *pe</G>2. 1302 b5. <G>ai( a)nomoio/thtes tw_n h)qw_n h(/kista
filiko/noa</G>4. 1344a18. <G>fili/a kat) a)nomoio/thtahmb</G>11. 1210a9.
<P><G>a)nomologou/menon. tou_to d) a)nomologou/menon</G> (non consenta-
neum) <G>toi_s proeirhme/nois *aa</G>34. 48 a21. <G>e)legktiko\s to/pos,
to\ ta\ a)nomologou/mena skopei_n *rb</G>23. 1400 a15. <G>deiktiko\n
e)nqu/mhma to\ e)c o(mologoume/nwn suna/gein, e)legktiko\n to\ ta\
a)nomologou/mena suna/gein *rb</G>22. 1396 b28.
<P><G>a)/nomos. ta\ a)/noma</G>, coni <G>a)/dika, a)su/mfora r</G>11. 1430 a33.
<H><G>a)ntapodido/nai</G></H>
<P><G>a)no/nhtos toi=s kata\ pa/qos zw_sin h( gnw_sis *ha</G>1. 1095 a9
(syn <G>a)nwfelw_s</G> a5). <G>a)no/nhtos h( xa/ris, h( boh/qeia *ph</G>16.
1334 b40.
<P><G>a)/noplos. w(/sper a)/noploi w(plisme/nois ma/xontai *hg</G>11. 1116
b12. <G>to\ a)/noplon</G>, opp <G>to\ o(plitiko/n *pd</G>3. 1289 b32.
<P><G>a)nore/gein a)/nw *zib</G>1. 497 b28.
<P><G>a)no/rektos a)polau/sews ar</G>4. 1250 b9. <G>a)no/rektoi peri\ ta\s
a)polau/seis ar</G>2. 1250 a8.
<P><G>a)norqou_n. a)norqou_sqai ta\ pi/ptonta tw_n oi)kodomhma/twn</G>, coni
<G>sw/zesqai *pz</G>8. 1322 b20.
<P><G>a)norou/ein. a)no/rouse</G> (Emped 178) <G>*mb</G>4. 1000 b15.
<P><G>a)norropu/gios ka/rkinos *zid</G>2. 525 b31. <G>pth_sis a)norropu/gios
*zid</G>7. 532 a24.
<P><G>a)noru/ttein ta\s muwpi/as, ta\ w)|a/ *ziz</G>37. 580 b25, 23. <G>i</G>33.
558 a10.
<P><G>a)/norxos. foini/kwn a)no/rxwn, ou(/s tines eu)nou/xous kalou_sin, oi( de\
a)purh/nous</G> f 250. 1524 b24.
<P><G>a)no/sios. a)nosiw/taton kai\ a)griw/taton a)/nqrwpos a)/neu a)reth_s
*pa</G>2. 1253 a36.
<P><G>a)nosiourgoi/ *hi</G>4. 1166 b5.
<P><G>a)/nosmos *zik</G>1. 634 b19.
<P><G>a)/nosos *ra</G>5. 1361 b3. <G>u(gie/s te kai\ a)/noson to\ e(/n</G> (Melissi verba)
<G>c</G>1. 974 a19. <G>a)/nosoi pro\s ta\ a)/lla a)rrwsth/mata, tw_n a)/l-
lwn a)rrwsthma/twn *ziq</G>22. 604 a11. 24. 604 a22. &mdash; <G>a)no/-
sws *zik</G>3. 635 b40.
<P><G>a)no/steos h( kardi/a *zmg</G>4. 666 b17. <G>ta\ peri\ th\n koili/an a)no/-
stea *zmb</G>9. 655 a2.
<P><G>a)/nostos. ou) pa/ntes e)ge/nonto a)/nostoi</G> f 140. 1502 a5.
<P><G>a)no/sfrantos</G>, def <G>yb</G>9. 421 b6.
<P><G>a)no/xeutos. ai\ pe/rdikes ai(/ t) a)no/xeutoi kai\ ai( w)xeume/nai
*zgg</G>1. 751 a14. <G>ta\s meli/ttas genna_n h)\ o)xeuome/nas h)\ a)no-
xeu/tous *zgg</G>10. 759 a16. <G>diatelei_n a)no/xeuta *zig</G>21. 523a4.
<G>q</G>7. 595 b17. <G>zw_|a a)no/xeuta, ge/nos a)no/xeuton *zie</G>15. 546
b16, 17.
<P><G>a)/noxlos</G>, non impediens. <G>ta\ ke/rata ou(/tws e)/xonta pro\s to\n
a)/llon bi/on a)noxlo/tata *zmg</G>2. 663 b20.
<P><G>a)ntagwni/zesqai. oi( e)leuqe/rioi proi+/entai kai\ ou)k a)ntagwni/-
zontai peri\ tw_n xrhma/twn *ra</G>9. 1366 b8.
<P><G>a)ntagwnistei_n *rg</G>15. 1416 b14.
<P><G>a)ntagwnisth/s. a)ntagwnista\s th_s paidei/as nu_n e)/xousin</G> (<G>oi(
*lakedaimo/nioi</G>) <G>*pq</G>4. 1338 b37. <G>oi( tw_n au)tw_n a)ntagwnistai/,
o(/sa mh\ e)nde/xetai a(/ma u(pa/rxein a)mfoi_n *rb</G>5. 1382 b13,
a22. <G>pro\s a)ntagwnista\s kai\ a)nterasta\s filotimei_sqai *rb</G>10.
1388 a13. <G>a)ntagwnistai/</G>, i q <G>a)nti/dikoi r</G>2. 1422 a27. 19.
1433 a32. 37. 1442 b8.
<P><G>a)nta/|dein. o( pe/rdic a)nta/sas w(s maxou/menos *zu</G>8. 614 a11,
12, 14, 24. <G>to\ qhri/on a)nta/|dei kai\ pro/seisin q</G>151. 845 b25.
<P><G>a)ntanairei_n. ta\ pro/tera tw_| ei)_nai ou)k a)ntanairei_tai *mz</G>15.
1040 a22. cf <G>sunanairei_n</G>.
<P><G>a)ntanai/resis. th\n au)th\n a)ntanai/resin e)/xei ta\ xwri/a kai\ ai(
grammai/ tq</G>3. 158 b33.
<P><G>a)ntanakoph\ kuma/twn</G>, opp <G>pro/wsis k</G>4. 396 a19.
<P><G>*)/antandros, po/lis u(po\ th\n *)/idhn pro\s th_| *musi/a th_s *ai)o-
li/dos</G> f 438. 1550 a29. <G>e)n th_| *)antandri/a| du/o potamoi/ *zig</G>12.
519 a16. <G>*)antandri/wn politei/a</G> f 438.
<P><G>a)ntapodeiknu/ousi to\ a)ntikei/menon *rb</G>26. 1403 a27.
<P><G>a)ntapodido/nai th\n i)/shn, to\ i)/son, xa/ritas, to\ e)ndexo/menon
*rb</G> 2. 1379 b7. <G>*hh</G> 7. 1157 b35. <G>i</G> 7. 1167 b25. <G>q</G> 16. 1163
b14. <G>a)ntapodote/on ta\s eu)ergesi/as, xa/rin, timh/n, th\n a)ci/an
*hi</G> 2. 1164 b31, 26. <G>q</G>16. 1163 b14. 15. 1163 a2. non ad-
dito obiecto <G>to\ a)ntapodido/nai di/kaion *ra</G>9. 1367 a21. <G>g</G>5.
<P N=63>
<H><G>a)ntapo/dosis</G></H>
1407 a23. <G>pau_la gi/netai th_s o)rgh_s o(/tan a)ntapodidw_| *hd</G> 11.
1126 a21, 16. &mdash; <G>o( a)h\r fe/retai, ei)_ta a)ntapodi/dwsin pks</G>4.
940 b20. &mdash; intrans <G>w(s e)kei_ xa/laza, e)ntau_qa ou)k a)podi/-
dwsi to\ o(/moion ma</G>11. 347 b32. cf <G>*rg</G>4. 1407 a15. <G>to\ decio\n
h(gei_tai kai\ a)ntapodi/dwsi kata\ to\ o)/pisqen *zp</G>7. 707 b16.
<P><G>a)ntapo/dosis i)/dion xa/ritos *he</G> 8. 1133 a3. <G>th\n a)dtapo/dosin
pw_s dei_ gi/gnesqai *hq</G>15. 1163 a9-23. <G>i</G>1. 1164 b7. 2. 1165
a6. <G>dei_sqai xrhma/twn ei)s ta\s a)ntapodo/seis *hu</G>8. 1178 a30.
&mdash; <G>a)/n tis a(/pthtai tw_n xordw_n biai/ws, a)na/gkh kai\ th\n a)n-
tapo/dosin au)ta\s ou(/tw pa/lin poiei_sqai biaiote/ran ak</G>803 a31.
<P><G>a)ntapwqei_n pkd</G> 9. 936 b35. (<G>to\ swmatw_des a)naxqe\n</G>) <G>pa/lin
a)ntapwqei_tai kai\ ka/tw r(ei_ u</G>3. 457 b23.
<P><G>a)ntarktiko\s po/los</G>, opp <G>a)rktiko/s k</G>2. 392 a4.
<P><G>a)ntaugei_n. o( a)h\r kuanou_s, kai\ h( qa/latta a)ntaugou_sa toiau/th
fai/netai pkg</G>6. 932 a27.
<P><G>a)nteipei_n toi_s ei)sferome/nois *pb</G>11. 1273 a12. <G>toi_s legome/-
nois ou) xalepw_s a)nterou_men r</G>9. 1430 a11. <G>pro\s th\n a)pori/an
r(a/|dion a)nteipei_n kai\ lu_sai hmb</G>7. 1206 b8. <G>parapepei_sqai tw_|
mh\ e)/xein a)nteipei_n at</G>969 b18. &mdash; <G>w(/sper dou/las ou)d) a)ntei-
pei_n ta\s a)/llas e)pisth/mas di/kaion</G>, opp <G>e)pisth/mh a)rxikw-
ta/th kai\ h(gemonikwta/th *mb</G>2. 996 b11.
<P><G>a)ntekko/ptw. a)ntekkoph_nai o)fqalmo/n hma</G>34. 1194 a38.
<P><G>a)ntektre/fesqai tou\s pelargou\s u(po\ tw_n e)kgo/nwn *zu</G> 13.
615 b23, 25.
<P><G>a)ntepixeirei_n. mh/t) e)ni/stasqai mh/t) a)ntepixeirei_n e)/xwn
tq</G>8. 160 b10, 5.
<P><G>a)nterasth/s. filotimei_sqai pro\s tou\s a)ntagwnista\s kai\ a)nte-
rasta/s *rb</G>10. 1388 a14.
<P><G>a)nterei/dein</G>. trans (?) <G>ta\ mala/kia a)nterei/donta kai\ diaptu/t-
tonta ta\s plekta/nas *zga</G> 15. 720 b16. &mdash; intr <G>ou)k e)/stai
porei/a, ei) mh\ h( gh_ me/noi, ou)de\ pth_sis h)\ neu_sis, ei) mh\ o(
a)h\r h)\ h( qa/lassa a)nterei/doi *zk</G>2. 698 b18. cf <G>pkg</G> 3. 931
b12. 13. 933 a13. <G>ta\ me/nonta dia\ to\ a)nterei/dein mx</G>8. 851
b35. <G>to\ w)qou/menon a)nterei/dei o(/qen <*>qei_tai mx</G>34. 858 a26.
<G>mhdeno\s a)nterei/santos *ob</G>13. 294 a19.
<P><G>a)nte/reisis pis</G>8. 915 a2. <G>duskinh/tws e)/xein pro\s tou\s a)ne/mous
dia\ th\n a)nte/reisin *ob</G>13. 294 b17. <G>e)/xei tina\ a)nte/reisin pro\s
a)/llhla to\ mo/ria e)n tai_s kampai_s *zp</G>3. 705 a14, 11.
<P><G>a)ntestramme/nws</G>, v <G>a)ntistre/fein</G>.
<P><G>a)nteuergetei_n tou\s eu)_ poih/santas r</G>2. 1422 a32, 37.
<P><G>a)nteuergetiko\s pleio/nwn o( megalo/yuxos *hd</G>8. 1124 b11.
<P><G>a)nteupoiei_n *hk</G>9. 1179 a28, <G>to\n eu)_ poih/santa *ra</G>13. 1374
a24.
<P><G>a)nte/xein. to\ karterei_n e)sti\n e)n tw_| a)nte/xein</G>, dist <G>kratei_n
*hh</G>8. 1150 a34, 35. &mdash; <G>a)\n a(ptome/nw| tw_| daktu/lw| traxu/tera
ta\ xei/lh h)_| kai\ a)nte/xhtai</G> (i q <G>a)nte/xh|</G>, resistunt) <G>*zih</G>3. 583
a18. &mdash; <G>a)nte/xesqai tw_n paradedome/nwn mu/qwn, dikai/ou tino/s</G>
al <G>po</G> 9. 1451 b24, 16. <G>*pa</G> 6. 1255 a32. <G>r</G> 1. 1421 a16. &mdash;
<G>a)nqekte/on th_s me/shs e(/cews *hd</G>11. 1126 b9.
<P><G>a)nthxei_n dokei_ h( u(pa/th mo/nh piq</G>24. 919 b16.
<P><G>a)nti/. to\ me/nein a)nti\ tou_ ma/xesqai h(|rou_nto *rb</G> 23. 1399 b17.
<G>ta\ me\n e)/naima tw_n zw/|wn e)sti/, ta\ d) a)nti\ tou_ ai(/matos e)/xei
e(/tero/n ti mo/rion toiou_to: a)nti\ siago/nwn r(u/gxos: a)nti\ pleu/-
monos bra/gxia</G> sim <G>*zmb</G>2. 648 a1. 16. 659 b5. <G>g</G>6. 669 a4.
14. 674 b22. <G>d</G>10. 686 a26 al. cf <G>a)na/logon</G> p 48 a31. <G>meta-
ba/llousi kata\ ta\s w(/ras to\ xrw_ma, oi(_on o( ko/ttufos a)nti\
me/lanos canqo/s *zu</G>49 B. 632 b16. &mdash; <G>a)ll) i)/sws a)nti\ tou/tou</G>
(i e pro eo quod affectibus non caret) <G>bouleu/setai peri\ tw_n
kaq) e(/kasta ka/llion *pg</G>15. 1286 a20.
<P><G>a)ntia/zein. a)ntia/santa</G> (Emped 330) <G>*zga</G>18. 723 a25.
<P><G>a)ntibai/nein kai\ e)nantiou_sqai tw_| lo/gw| *ha</G>13. 1102 b24.
<H><G>a)ntikatalla/ttesqai</G></H>
<P><G>a)ntibla/ptein *he</G>15. 1138 a8.
<P><G>a)ntible/pein u(p) ai)dou_s ou) du/nantai pla</G>3. 957 b12. <G>ou)ke/ti a)n-
tible/pousai kata/keintai ai( ai)_ges, a(ll) a)pestramme/nai a)p)
a)llh/lwn *zu</G>3. 611 a5.
<P><G>a)ntibolei_n. di\s ta/fou a)ntibolh/sas *(hsi/odos</G> f 524. 1563 b38.
<P><G>*)antigo/nh *sofokle/ous *ra</G> 13. 1373 b9. 15. 1375 a34. <G>g</G>16.
1417 a29, 17. 1418 b32. <G>po</G>14. 1454 a1.
<P><G>a)ntigra/fein</G>. med <G>a)ntigra/fesqai ta\ kataballo/mena th_| po/-
lei</G> f 399. 1544 b3, 11, 14.
<P><G>a)ntigrafeu/s, ti/na a)ntigra/fetai, ai(reto/s, klhrwto/s</G> f 399.
1544 b13, 10.
<P><G>a)nti/grafon. ti/qesqai a)nti/grafa parado/sews xrhma/twn *pe</G>8.
1309 a11.
<P><G>a)ntidaneiste/on tw_| danei/santi *hi</G>2. 1165 a8.
<P><G>a)ntidiaba/llein to\n diaba/llonta *rg</G>15. 1416 a26.
<P><G>a)ntidiairei_sqai. a)ntidih|rh_sqai le/getai a)llh/lois ta\ kata\
th\n au)th\n diai/resin</G> K13. 14 b34. <G>a)ntidih|rhme/nais diaforai_s
pa_n ge/nos diairei_tai tz</G> 6. 143 a36. <G>a)ntidihrh_sqai diafora_|
tini/ tz</G> 6. 143 a34, b10. <G>toiau/th kata/fasis h(_| a)po/fasin
a)nagkai_on a)ntidiairei_sqai: tw_| pla/tos e)/xonti to\ mh\ e)/xon
pla/tos a)ntidih/|rhtai, a)/llo d) ou)de/n tz</G> 6. 144 a1. <G>ta\ a)nti-
dih|rhme/na te</G>6. 136 b3, 4, 8, 9. <G>a(/ma th_| fu/sei ta\ a)ntidih|-
rhme/na e)k tou_ au)tou_ ge/nous tz</G>4. 142 b7-10. K13. 14 b33.
<P><G>a)ntidido/nai hmb</G>11. 1210 b18.
<P><G>a)nti/dikos</G>, opp <G>diaithth/s *oa</G> 10. 279 b11. cf f 414. 1547
a19. syn <G>a)ntagwnisth/s r</G> 37. 1442 b6, 8, 1443 b1, 12. <G>o(
no/mos du/o lo/gous tw_n a)ntidi/kwn e(ka/stw| a)podi/dwsi r</G>19. 1432
b37. <G>a)po\ tw_n a)ntidi/kwn au)tw_n to\ ei)ko\s lamba/nein r</G>8. 1428
b24. <G>tw_| a)ntidi/kw| ti/ skepte/on</G>, opp <G>o( kathgorw_n *ra</G> 10.
1368 b30. <G>ta\ pro\s a)nti/dikon *rg</G> 13. 1414 b1, 9. &mdash; <G>tw_n
a)mfisbhtou/ntwn lo/gwn a)khkoe/nai w(/sper a)ntidi/kwn *mb</G> 1.
995 b3.
<P><G>a)nti/dosis h( kat) a)nalogi/an *he</G>8. 1133 a6. &mdash; <G>*)isokra/ths e)n
th_| a)ntido/sei *rg</G>17. 1418 b27.
<P><G>a)ntidwreai/ *hd</G>5. 1123 a3.
<P><G>a)ntidwrei_sqai *hq</G>10. 1159 b14.
<P><G>a)nti/zugos. to\ h(_par e)/xei w(/sper a)nti/zugon to\n splh_na *zmg</G>4.
666 a27.
<P><G>a)nti/qesis. o( me/gas da/ktulos pro\s to\ loipo\n th_s xeiro\s a)n-
ti/qesin e)/xei *zib</G>11. 503 a25. &mdash; logice <G>a)nti/qesis</G> ambitum
et varietatem usus eandem habet atque <G>a)ntikei_sqai</G>, quo-
cum saepe pro syn coniungitur (cf <G>th</G>1. 151 b35, 34. <G>i</G>28.
181 a26, 27 al). <G>a)ntiqe/sews</G> genera quatuor distinguuntur
<G>tb</G>8. <G>e</G>6. <G>*mi</G>4. 1055 a38. 3. 1054 a23. 4. 1055 a38. <G>k</G>11.
1067 b21. <G>*fe</G>1. 225 a11 (cf <G>a)ntikei_sqai</G>). <G>ai( lego/menai a)n-
tiqe/seis, au(_tai ai( a)ntiqe/seis</G> (genera oppositionis) <G>th</G>1. 151
b35. K10. 11 b38. <G>o( tro/pos th_s a)ntiqe/sews o( au)to/s</G> K10.
12 b3, 12. <G>a)nti/fasi/s e)stin a)nti/qesis h(_s ou)k e)/sti metacu/
*ag</G>2. 72 a12. <G>o(/sai katafatiko\n e)/xousi to\ sxh_ma kata\ th\n
a)nti/qesin *aa</G>13. 32 a32. <G>to\ po/teron a)ei\ e)n a)ntiqe/sei le/gomen,
po/teron leuko\n h)\ ou) leuko/n *mi</G>5. 1055 b32. <G>tw_n katafa/-
sewn</G> (i e <G>tw_n katafatikw_n prosdiorismw_n</G>) <G>ai( a)ntiqe/seis
trei_s *ab</G> 15. 64 a38. <G>ta)nanti/a kata\ th\n a)nti/qesin tq</G> 13.
163 a16. <G>a)ntiqe/seis fanerw/terai heb</G> 5. 1222 a22. &mdash; rhet
<G>a)nti/qesis</G>, i q <G>a)ntikeime/nh le/cis</G>, def <G>*rg</G>9. 1409 a35, 1410
a22, dist <G>pari/swsis, paromoi/wsis</G> a23. <G>yeudei_s a)ntiqe/seis
*rg</G>9. 1410 b3.
<P><G>a)nti/qeton</G>, def, eius usus <G>r</G>27.
<P><G>a)ntiqli/betai to\ qli_bon *zgd</G> 3. 768 b20.
<P><G>a)ntikaqista/nai kat) e)niauto\n a)/llous a)/rxontas q</G>94. 838 a3.
<P><G>a)ntikatalla/ttesqai/ ti *hq</G>5. 1157 a12. <G>hma</G>15. 1188 b20.
<P N=64>
<H><G>a)ntikata/sxesis</G></H>
<G>ti\ a)nti/ tinos *hq</G> 8. 1158 b3. <G>hma</G> 17. 1189 a15. 34. 1195
b16. <G>ti/ tinos hma</G>34. 1194 a11, 1195 b16. <G>b</G>11. 1210 a38.
<G>a)nt. pro/s tina hma</G>34. 1194 a20. &mdash; <G>ta\ de\ a:ntikatalla/t-
tetai/ ti pro\s th\n peri\ ta\ qei_a filosofi/an *zma</G>5. 645 a3.
&mdash; <G>a)ntikatalla/ttesqai</G> (excusare) <G>to\ ou(_ e(/neka *rg</G>15. 1416
a17, 11.
<P><G>a)ntikata/sxesis tou_ pneu/matos plg</G>1. 961 b22.
<P><G>a)ntikathgorei_sqai. ta\ a)ntikathgorou/mena</G>, syn <G>ta\ a)nti-
stre/fonta</G> (cf <G>a)ntistre/fein</G>) <G>*ag</G> 13. 78 a28, 27 (cf 19. 82
a16 Wz, 15), syn <G>ta\ e(po/mena a)llh/lois *ag</G> 3. 73 a16, 12.
<G>a)ntikathgorei_sqai tou_ pra/gmatos</G>, syn <G>mo/nw| u(pa/rxein</G>, ad-
hibetur in definienda <G>tou_ i)di/ou</G> notione <G>ta</G>5. 102 a19, 29. 8.
103 b8, 9, 12. <G>e</G>5. 135 a15. <G>z</G>3. 140 b22, 24, dist <G>to\ ti/ h)_n
ei_nai te</G>3. 132 a4, 7.
<P><G>a)ntikei_sqai, a)ntikei/menon</G>. 1. sensu locali. <G>h( ku/klw| e)/xei
pws a)ntikei/mena ta\ kata\ dia/metron *oa</G> 8. 277 a23. <G>to\
pro/sqen kai\ to\ a)ntikei/menon *ob</G>2. 284 b22 (cf <G>o)/pisqen</G> b32).
ad hune usum v <G>a)ntikei_sqai</G> referendum videtur, quod res
sensibus obieetae <G>a)ntikei/mena</G> nominantur <G>ya</G> 1. 402 b15.
<G>b</G>4. 415 a10. &mdash; 2. <G>a)ntikei_sqai e(teron e(/te/rw| le/getai tetra-
xw_s h)\ w(s ta\ pro/s ti h)\ w(s ta\ e)nanti/a h)\ w(s ste/rhsis kai\
e(/cis h)\ w(s kata/fasis kai\ a)po/fasis</G> K 10. 11 b17 Wz. <G>tb</G> 3.
109 b17. 8. 113 b15, 16, 27, 114 a7, 13. <G>e</G>6. 135 b7, 8, 17,
27, 136 a5. <G>*mi</G>4. 1055 a38. 7. 1057 a33 cf <G>k</G>12. 1069 a3.
<G>*fe</G>3. 227 a8. quod <G>*md</G>10 duo adduntur <G>tou_ a)ntikei_sqai</G> ge-
nera cf Bz ad h l. iam <G>a)ntikei_sqai</G> et <G>a)ntikei/menon</G> modo ita
usurpatur, ut universus notionis ambitus contineatur, veluti
<G>mia_s e)pisth/mhs ta)ntikei/mena qewrh_sai *mg</G>2. 1004 a9. <G>ta</G>14.
105 b33. <G>b</G>2. 109 b17. <G>z</G>4. 142 a25. <G>q</G>1. 155 b32. 13. 163
a3, modo ex contextu sententiarum colligitur, quamquam
nota specifica addita non est, unam tantum speeiem op-
positionis intelligi. <G>ta\ a)ntikei/mena</G>, i e <G>ta\ pro/s ti td</G> 4.
125 a25 (ex hac <G>tw_n a)ntikeime/nwn</G> significatione Trdlbg
de an p 203 repetit quod <G>ya</G>1. 402 b15. <G>b</G>4. 415 a20 res
sensibus obiectae <G>a)ntikei/mena</G> nominantur, sed cf 1). quae
contradictorie opposita sunt, distincte quidem dicuntur
<G>a)ntikei/mena a)ntifatikw_s, kat) a)nti/fasin e</G> 7. 17 b16, 17.
<G>ta</G> 15. 106 b13; sed etiam ipsum <G>a)ntikei_sqai, a)ntikei/mena</G>
usurpatur de ea oppositione quae est inter affirmationem et
negationem <G>e</G> 6. 17 a32, 34. 9. 19 b1. <G>*ab</G>8. 9. 10. 15. <G>a</G>5.
27 b9. 13. 32 a5. 46. 51 b15, 21, 52 b15. <G>b</G>11. 61 a31. 14.
63 b15. <G>tz</G>7. 146 b27. <G>yb</G>11. 424 a11 (aliter Trdlbg). <G>*ga</G>7.
324 b7. <G>*rb</G>26. 1403 a27. <G>mh\ ei)_nai a)lhqei_s a(/ma ta\s a)nti-
keime/nas fa/seis *mg</G>6. 1011 b14. <G>k</G> 5. 1062 a10, 6 Bz. 6.
1063 b16. 15. 1055 b37. ita <G>a)ntikei/menai prota/seis</G>, cum
universe oppositas inter se <G>prota/seis</G> (et <G>ta\s kat) a)lh/-
qeian</G> et <G>ta\s kata\ th\n le/cin a)ntikeime/nas</G>) significet <G>*ab</G>15.
63 b24, 27, tamen idem nomen restringitur ad <G>ta\s a)nti-
fatikw_s a)ntikeime/nas</G>, a quibus <G>ai( e)nanti/ai</G> distinguuntur
<G>*ab</G>15. 63 b28, 30, 35, 64 a32. <G>a</G> 17. 36 b40. <G>e</G> 10. 20 a30.
ac <G>ta\ e)nanti/a</G> accnrate quidem nominantur <G>e)nanti/ws a)nti-
kei/mena e</G>7. 17 b20, sed non raro <G>a)ntikei/mena</G> simplieiter <G>ta\
e)nanti/a</G> significat, <G>h( metabolh\ ei)s ta\ a)ntikei/mena h)\ ta\ me-
tacu/ *mg</G>7. 1011 b34, coll <G>l</G>1. 1069 b4, 5. <G>h( tw_n a)ntikei-
me/nwn sunapo/fasis *mi</G>5. 1056 a35 Bz. <G>ta\ a)ntikei/mena a(/ma
th_| fu/sei te</G>3. 131 a14, 16. <G>z</G>4. 142 a24. v praeterea <G>ya</G>5.
411 a4. <G>*pd</G> 14. 1298 b34. <G>e</G> 8. 1308 b26. <G>r</G>27. 1435 b28.
<G>mb</G>5. 362 a14 (coll 6. 364 a33). &mdash; adeo late patet usus v
<G>a)ntikei_sqai</G>, ut non videatur ubivis ad unum ex iis gene-
ribus referri posse, quae sola eius ambitu contineri Ar vo-
luit, <G>a)nti/keitai e(te/ra pro\s tau/thn th\n do/can a)pori/a mb</G>2.
<H><G>a)nti/lhyis</G></H>
354 b18. <G>a)nti/keitai/ pws kai\ th_| kinh/sei kai\ th_| h)remi/a| h( ki/-
nhsis h( e)nanti/a *fq</G>7. 261 b18, 21. <G>ki/nhsis a)ntikeime/nh</G>, dist
<G>e)nanti/a *fq</G> 8. 264 b16. <G>h( a)ntikeime/nh w(/ra mb</G>5. 362 a14.
<G>to\ ge/nos e(\n diafe/ron tai_s a)ntikeime/nais diaforai_s *md</G>6.
1016 a25. <G>a)nti/keitai tw_| me\n a)/rreni to\ qh_lu, tw_| de\ patri\
h( mh/thr *zmd</G> 3. 768 a26, cf a3. 1. 766 a2, 765 b35. <G>a)nti/-
keitai tw_| e)leei_n to\ nemesa_n</G> sim <G>*rb</G> 9. 1386 a9, 11, 17,
1387 b16. <G>ta\ me\n e)ntelexei/a| e)/stai, ta\ d) e)n tw_| a)ntikei-
me/nw| md</G>4. 381 b28. <G>ta\ ske/lh pro\s tou\s braxi/onas a)nti/-
keitai</G> (i e <G>a)nti/strofa/ e)sti</G>) <G>*zia</G>15. 493 b23. &mdash; rhetor <G>le/cis
a)ntikeime/nh</G> def <G>*rg</G>9. 1409 b35, 33. &mdash; <G>a)ntikeime/nws</G>
eandem habet usus varietatem atque <G>a)ntikei/menos. to\ a)/llo
a)ntikeime/nws le/getai kai\ to\ tau)to/ *mi</G> 3. 1054 b15. <G>a)ntikei-
me/nws le/getai tw_| tau)tw_| to\ e(/teron, ta\ polla\ tw_| e(ni/, toi_s
o(moi/ois ta\ a)no/moia *md</G>6. 1017 a3. 9. 1018 a11, 18. 10.
1018 b8. <G>h</G>2. 1043 a1. <G>a)ntikeime/nws</G> de affirmatione et ne-
gatione <G>*aa</G> 5. 27 a28-31. <G>a)ntikeime/nws a)ntistre/fein *ab</G> 8.
9. 10, def 8. 59 b6, 9. <G>a)ntikeime/nws e)/xein</G>, i e <G>e)nanti/ws
*zmb</G>8. 654 a10, 26. <G>d</G>5. 679 b32. ef <G>*ra</G>7. 1364 b3. &mdash; rhet
<G>a)ntikeime/nws ei)pei_n *rb</G> 24. 1401 a5. <G>a)ntikeime/nws le/gesqai
*rg</G>10. 1410 b29, ef <G>a)ntikeime/nh le/cis</G>.
<P><G>a)ntikinei_n. to\ kinou_n e)/cw tou_ prw/tou a)ntikinei_tai/ tina ki/nhsin
*zgd</G>3. 768 b19. <G>*fq</G>5. 257 b23, 21. ef <G>*oa</G>5. 272 b4, 5. <G>mn</G>2.
453 a26, 27.
<P><G>a)ntiknh/mion</G>, tibia. <G>th_s knh/mhs to\ pro/sqion a)ntiknh/mion, to\
d) e)/sxaton a)ntiknhmi/ou sfuro/n *zia</G>15. 494 a6, 9.
<P><G>a)ntiko/ptein. o(/tan pneu_ma a)ntiko/yh *ziq</G>13. 599 a1. <G>tou_ e)nto\s
qermou_ a)ntiko/ptontos *zma</G>1. 642 b1.
<P><G>a)ntikrou/ein</G> (Democr) <G>*od</G> 6. 313 b2. <G>to\ fero/menon u\gro\n o(/tan
a)ntikrou/sh| *zgd</G>4. 772 b20. <G>to\ qermo\n a)na/gkh e)cie/nai kai\ pa/lin
ei)sie/nai a)ntikrou_on *zma</G>1. 642 a36. <G>o(/sa e(/lh u(po\ th_s qala/tths
a)ntikrou/ontai pke</G> 2. 938 a4. &mdash; <G>a)ntikrou/ein pro\s ta\s e)piqu-
mi/as</G>, syn <G>a)ntitei/nein heg</G>7. 1233 b31, 33. <G>e)a\n kat) eu)quw-
ri/an o(tiou_n a)ntikrou/sh| tis, oi(_on tw_| diyw_nti pro\s to\ piei_n *rb</G>2.
1379 a12 (cf <G>a)ntipra/ttein</G> a13). <G>w(s a)nte/krouon ai( gunai_kes
*pb</G>9. 1270 a7.
<P><G>a)nti/krousis th_s di/nhs mg</G> 1. 371 a11. <G>di_nai dialuo/menai ei)s
a)/lla sxh/mata dia\ a)ntikrousin en</G> 3. 461 a11. <G>polla\s pa/n-
toqen a)ntikrou/seis lamba/nein pkg</G>2. 931 b5. &mdash; <G>a)nti/krousis</G> in
periodis <G>meiou/rois *rg</G>9. 1409 b22.
<P><G>a)ntikru/. kat) a)ntikru\ kai\ ei)s to\ pro/sqen *zmd</G> 13. 696 b24.
<P><G>a)/ntikrus. o(/tan a)/ntikrus</G> (contrarium, oppositum) <G>h)_| ti tw_n
i)di/wn heh</G>10. 1243 a37.
<P><G>a)ntilamba/nein. tosou_ton a)ntilabw\n e(/cei th\n a)ci/an *hi</G> 1.
1164 b11. <G>a)ntilamba/nein e)/ranon *ph</G>14. 1332 b40. <G>a)ntilam-
ba/nei eu)qu/s</G> (<G>a)e/ra</G>, de <G>a)napnoh_|</G>) <G>pn</G>1. 481 a21. &mdash; med <G>i(/ppon
qe/onta a)ntilambano/menon a)postre/yai hma</G> 14. 1188 b6. <G>to\
chro\n ma_llon a)ntilamba/netai kai\ th\n plhgh\n poiei_tai sklh-
rote/ran ak</G>802 b26. <G>a)nteilh_fqai</G> (?) <G>*zie</G>22. 554 a21.
<P><G>a)ntile/gein ou)k e)/stin</G> (Antisthen) <G>ta</G> 11. 104 b20. <G>tou\s a)nti-
le/gontas kai\ a)rnoume/nous oi)ke/tas ma_llon kola/zomen *rb</G>3. 1380
a16. <G>dia\ filoneiki/an a)ntile/gein</G> f 10. 1475 b11. &mdash; <G>ou) tou_to/
g) a)ntile/gousin, w(s ou)k *pg</G>16. 1287 b23. &mdash; <G>to\ pra_gma e)f)
o(\ parakalou_men h)\ w(_| a)ntile/gomen r</G> 8. 1428 b13. <G>me/xris ou(_
mhke/ti e)/xh| a)ntile/gein au)to\s au(tw_| *ob</G>13. 294 b10. &mdash; pass
<G>e)a\n a)ntile/ghtai ta\ pra/gmata</G>, opp <G>e)a\n o(mologh_tai r</G>37.
1442 b33.
<P><G>*)antile/ontos e)n *xalki/di turanni/s *pe</G>12. 1316 a32.
<P><G>a)nti/lhyis. *dhmo/kritos tou_ summe/nein ta\s ou)si/as met) a)llh/-
lwn ai)tia_tai ta\s e)pallaga\s kai\ ta\s a)ntilh/yeis tw_n swma/-
twn</G> f 202. 1514 b26.
<P N=65>
<H><G>a)ntilogi/a</G></H>
<P><G>a)ntilogi/a. e)/nia peri\ au(tou_ le/gein h)\ e)pi/fqonon h)\ a)ntilogi/an
e)/xei *rg</G> 17. 1418 b25. <G>prooi/mion gi/netai o(/tan a)ntilogi/a h)_|
*rg</G> 13. 1414 b3. <G>ta\ paradido/nta a)ntilogi/an po/teron tou_to h)\
tou_to ai(reto/n hma</G> 17. 1189 a27. <G>ta\s e)ndexome/nas a)nti<*>ogi/as
r(hqh_nai toi_s u(po\ sou_ ei\rhme/nois prokatalamba/nwn diasu/reis
r</G>34. 1439 b3. <G>tai_s a)ntilogi/ais kai\ tai_s sunhgori/ais tai_s peri\
tw_n summa/xwn eu)porh/somen xrh_sqai r</G>3. 1425 a6. <G>pro\s ta\s
a)ntilogi/as xrh/simon r</G>38. 1445 a32. <G>e)n a)ntilogi/a| a)dikoma-
xi/a h( e)ristikh/ e)stin ti</G> 11. 171 b23. (<G>plei/sths a)ntilogi/as
de/ontai r</G>7. 1428 a7, <G>ai)tiologi/as</G> ci Halm.)
<P><G>a)ntilogiko/s. pro\s tou\s a)ntilogikou\s e)nerge/steron o( sullo-
gismo/s ta</G>12. 105 a18.
<P><G>*)anti/loxos, ui(o\s *ne/storos</G> f. 596. 1595 b25. &mdash; <G>*)anti/loxos
*lh/mnios e)filonei/kei *swkra/tei</G> f 65. 1486 b28.
<P><G>a)ntiluph/sews o)/recis ya</G> 1. 403 a30.
<P><G>a)ntilutrwte/on to\n lusa/menon *hi</G>2. 1164 b35.
<P><G>*)antima/xou</G> versus affertur <G>*rg</G>6. 1408 a1. Antimachus Colo-
phonius f 626. 1584 a6.
<P><G>a)ntimeqi/stasqai. a)ntimeqi/statai a)llh/lois to/ te u(/dwr kai\
o( a)h/r *fd</G>2. 209 b25. 4. 211 b27. <G>md</G> 9. 386 a25, 32. cf <G>b</G>8.
366 b20, 367 b24. syn <G>a)ntiperii/stasqai md</G>4. 382 a12, 14.
<P><G>*)antime/nhs *(ro/dios ob</G> 1352 b26, 1353 a24. &mdash; <G>*)antime/nhs o(
*kw_|os *pinda/rw| e)filonei/kei</G> f 65. 1486 b32.
<P><G>*)antimeni/dhs kai\ *)alkai_os *pg</G>14. 1285 a36. <G>e)filonei/kei *pit-
takw_|</G> f 65. 1486 b34.
<P><G>a)ntimeta/stasis, o(/pou nu_n u(/dwr, e)ntau_qa e)celqo/ntos pa/lin
a)h\r e)/nestin *fd</G>1. 208 b2.
<P><G>a)ntimhxana_sqai *zu</G>8. 613 b27.
<P><G>a)nti/mimos h( th_s| yuxh_s e)piqumi/a</G> (Alcidam, cf Vahlen Al-
kidam p 7) <G>*rg</G>3. 1406 a29.
<P><G>a)nti/cous. to\ a)nti/coun cumfe/ron</G> (Heracl fr 37) <G>*hq</G>2. 1155 b5.
<P><G>a)ntipai/ein. a)ntipai/ontos tou_ e)/swqen ei)se/oxetai o( e)/cwqen yo/-
fos pia</G>29. 902 b13.
<P><G>a)nti/palos tw_| a)parkti/a| o( no/tos, a)nti/palos th_| o(mi/xlh| h(
ai)qri/a k</G>4. 394 b32, a22. &mdash; <G>e)xqroi\ h)\ a)nti/paloi *(rb</G>5. 1382
b20.
<P><G>a)ntiparaba/llein pro\s a)/llhla</G>, opp <G>kaq) au\ta\ le/gein *ra</G>3.
1359 a22. <G>e)a\n mh\ kaq) au(to\n eu)porh_|s, pro\s a)/llous a)nti-
paraba/llein *ra</G>9. 1368 a20 (syn <G>pros a)/llous paraba/llein</G>
a25). <G>a)ntiparaba/llein e(te/rois a)gaqoi_s th\n eu)ge/neian</G> f 82.
1490 a11. <G>a)ntiparaba/llein tou)la/xiston tw_n u(po\ th\n au)th\n
i)de/an pipto/ntwn r</G>4. 1426 a28.
<P><G>a)ntiparabolh/</G>, def <G>au)/chsis tw_n au(tou_, me/ros ti tw_n pi/-
stewn *rg</G>13. 1414 b10, 2. <G>le/getai e)c a)ntiparabolh_s tou_
e)nanti/ou *rg</G>19. 1419 b34.
<P><G>a)ntiparh/kei toi_s ei)rhme/nois pela/gesin o( *po/ntos k</G>3. 393 a31.
<P><G>a)ntipa/sxein. eu)_ poiei_n mh\ i(/na a)ntipa/qh *hh</G>15. 1163 a1.
<G>krei/ttous ei)_nai kai\ mhqe\n a)ntipaqei_n *hg</G>11. 1117 a14. cf <G>*rb</G>4.
1382 a15. &mdash; <G>to\ a)ntipeponqo\s po/teron di/kaion *he</G>8. 1132
b21, 1133 a11, 32, b6. <G>hma</G>34. 1194 a28, 30 sqq. <G>to\ a)nti-
peponqo\s a)/llw| *he</G>8. 1132 b23. <G>to\ a)ntipeponqo\s sw/z ei ta\s
po/leis *pb</G>2. 1261 a30. <G>eu)/noia e)n a)ntipeponqo/si fili/a *hq</G>2.
1155 b33. &mdash; de proportione geometrica <G>o(\ to\ kinou/menon
ba/ros pro\s to\ kinou_n, to\ mh_kos pro\s to\ mh_kos a)ntipe/ponqen
mx</G>3. 850 b2.
<P><G>a)ntiperia/gein q</G>139. 844 b27.
<P><G>a)ntiperiista/nai, a)ntiperii/stasqai</G>. (cf <G>a)ntiperi/stasis</G>). <G>ma-
lako/n e)sti to\ u(pei_kon tw_| mh\ a)ntiperii/stasqai</G>, syn <G>a)ntime-
qi/stasqai md</G>4. 382 a12, 25. <G>mhqe\n ei)_nai keno\n a)ntiperiista-
me/nwn a)llh/lois an</G>5. 472 b26. <G>mi/a e)k pa/ntwn perainome/nh
swthri/a dia\ te/lous, a)ntiperiistame/nwn a)llh/lois kai\ tote\ me\n</G>
<H><G>*)antisqe/nhs</G></H>
<G>kratou/ntwn tote\ de\ kratoume/nwn k</G>5. 397 b6. <G>peri\ tou\s to/pous
a)ntiperii/stasqai kai\ metaba/llein ta\s a)naqumia/seis mb</G>4. 360
b25. <G>tw_| suna/gein h)\ a)ntiperiista/nai to\ qermo/n md</G>5. 382 b10.
<G>o( bore/as dia\ th\n yuxro/thta a)ntiperiista\s to\ qermo\n a)qroi/zei:
o(/tan e)/ti ma_llon a)ntiperisth_| e)nto\s to\ yuxro\n u(po\ tou_ e)/cw
qermou_</G> sim <G>ma</G>10. 347 b6. 12. 348 b6, 16. <G>b</G>4. 361 a1. <G>pid</G>3.
909 a23. <G>kd</G>8. 936 b16. <G>ks</G> 27. 943 a11. <G>ai( no/soi a)ntipe-
rii/stantai ai( tou_ w)to\s ei)s ta\ tou_ pneu/monos pa/qh plg</G> 1.
961 b15.
<P><G>a)ntiperispa_n. dia\ to\ a)ntiperispa_sqai ta\s u(gro/thtas</G>, coui
syn <G>dia\ th\n pali/rroian th_s u(gro/thtos *zmg</G>7. 670 b10.
<P><G>a)ntiperi/stasis. kinei_tai ta\ r(iptou/mena di) a)ntiperi/stasin,
w(s le/gousi/ tines</G> (cf Plat Tim 59 A, 79 B) <G>*fd</G>8. 215 a15.
<G>q</G>10. 267 a16, 18. (cf <G>a)ntiperi/stasi/s e)stin, o(/tan e)cwqoume/nou
tino\s sw/matos a)ntallagh\ ge/nhtai tw_n to/pwn, kai\ to\ me\n
e)cwqh_san e)n tw_| tou_ e)cwqhqe/ntos sth_| to/pw|, to\ d) e)cwqhqe\n
to\ prosexe\s e)cwqh_|, e(/ws a)\n to\ e)/sxaton e)n tw_| to/pw| ge/nhtai
tou_ prw/tou e)cwqh/santos</G> Simpl ad <G>*fq</G>10. 267 a16 Schol 452
a30). <G>gi/netai a)ntiperi/stasis tw_| qermw_\ kai\ tw_| yuxrw_| a)l-
lh/lois ma</G>12. 348 b2, 349 a8. <G>o( u(/pnos su/nodo/s tis tou_ qermou_
ei)/sw kai\ a)ntiperi/stasis fusikh/ u</G>3. 457 b2, 458 a27. <G>a)nti-
peri/stasis pa/nta *ad</G>15. 98 a25 Wz. <G>kaqeu/dontes ma_llon
i(drou_si dia\ th\n a)ntiperi/stasin pb</G>16. 867 b32. <G>a)ntiperi/stasis
tou_ ka/tw pneu/matos plg</G>5. 962 a2.
<P><G>a)ntipe/ttw. e(/ws a)ntipefqh_| pe</G>30. 884 a2.
<P><G>a)ntipi/ptein. pro\s a)ntipi_pton h( plhgh\ gi/netai, kai\ ou) pro\s
u(pei_kon plb</G>13. 961 b3. <G>ta\ fero/mena o(/tan a)ntipe/sh| a)fa/l-
letai ei)s tou)nanti/on pis</G>13. 915 b18. <G>ks</G>4. 940 b18.
<P><G>a)ntiplh/ttein. a)ntiplhgh_nai *he</G>8. 1132 b29. <G>o(/tan a)ntiplh/t-
twsin a)llh/lois ftb</G>4. 826 a3.
<P><G>a)ntipnei_n. dia\ to\ a)ntipnei_n di/nhn gi/nesqai tou_ pneu/matos mg</G>1.
370 b22. <G>a)ntipnei_n pro\s o)/rh pks</G>7. 940 b34.
<P><G>a)nti/pnoian poiei_n ftb</G>4. 826 a3.
<P><G>a)ntipoiei_n to\ au)to/ *he</G>15. 1138 a22. <G>pz</G>2. 886 a30. <G>tw_| a)n-
tipoiei_n a)na/logon summe/nei h( po/lis *he</G>8. 1132 b34. <G>oi( mh\
a)ntipoiou_ntes eu)_ *rb</G>2. 1397 b7. <G>a)ntipoiei_n</G> om obiecto <G>*he</G>8.
1133 a1. <G>*rb</G>2. 1378 b25. <G>heh</G> 11. 1244 a3. <G>a)ntipoih_sai</G> (?)
<G>heh</G>10. 1243 b6. &mdash; med <G>a)ntipoiei_sqai a)reth_s, timh_s, th_s
r(htorikh_s *pg</G> 12. 1283 a16. <G>d</G>4. 1291 b5. <G>h</G> 11. 1330 b33.
<G>heg</G>5. 1232 a23. <G>*ra</G>2. 1356 a28. <G>oi( *dwriei_s a)ntipoiou_ntai th_s
tragw|di/as po</G>3. 1448 a30.
<P><G>a)ntipoliteu/esqai *pb</G>12. 1274 a14.
<P><G>a)nti/porqmoi nh_soi k</G>3. 392 b23.
<P><G>a)nti/pous pantaxo/qen e)/stai poreno/menos e(/kastos au)to\s au(tw_|
*od</G>1. 308 a20.
<P><G>a)ntipra/ttein</G>, opp <G>sumpra/ttein mk</G>3. 465 b27. <G>*rb</G>2. 1379
a13, 14. <G>a)ntipra/ttein pro/s ti *pz</G>5. 1320 a6.
<P><G>a)ntiproai/resis th_s a)llh/lwn gnwri/sews, a)ntifili/a kai\ a)nti-
proai/resis pro\s a)llh/lous heh</G>2. 1237 a31, 32, 1236 b3.
<P><G>a)ntiprokatalamba/nein. a)ntiprokatalhpte/on, e)a\n oi( e)nan-
ti/oi prokateilhfo/tes w(_sin r</G>19. 1433 b1.
<P><G>a)ntiprosw/pws i(/stasqai q</G>72. 835 b11.
<P><G>a)nti/pugos. sumple/kesqai, o)xeu/ein a)nti/pugon *zie</G>8. 542 a16.
2. 540 a14.
<P><G>a)ntisemnu/nesqai kai\ e)leuqeria/zein *pe</G>11. 1314 a7.
<P><G>*)antisqe/nhs, *)antisqe/neioi. *)antisqe/nhs w)/|eto eu\h/qws mhqe\n
a)ciw_n le/gesqai plh\n tw_| oi)kei/w| lo/gw| e(\n e)f) e(no/s *md</G>29.
1024 b32. <G>ou)k e)/stin a)ntile/gein, kaqa/per e)/fh *)ant. ta</G>11.
104 b21. <G>h( a)pori/a h(\n oi( *)antisqe/neioi kai\ oi( ou(/tws a)pai/deutoi
h)po/roun, o(/ti ou)k e)/sti to\ ti/ e)stin o(ri/sasqai *mh</G>3. 1043 b24.
Antisthenes resp <G>th\n h(donh\n komidh_| fau_lon le/gousi/ tines</G>
<P N=66>
<H><G>a)ntisofi/zesqai</G></H>
<G>*hk</G>1. 1172 a29. &mdash; Antisthenis apophthegmata <G>*pg</G>13. 1284
a15. <G>*rg</G>4. 1407 a9.
<P><G>a)ntisofi/zesqai *pd</G>13. 1297 a36.
<P><G>a)ntispa_n a)ra/xnion</G>, opp <G>spa_n *zie</G>8. 542 a15. <G>a)ntispa_n e)k
th_s koili/as ta\s i)kma/das *zmg</G>7. 670 b4. <G>a)ntispa_n th\n fora/n
mx</G>26. 857 a8. <G>a)ntispa_n ei)s au(to\ pka</G>20. 929 a39. <G>a)ntispa_n
twi/ ai</G>4. 442 a11. <G>pg</G>15. 873 a20. <G>a)ntispa_sqai mx</G>1. 849
a30. <G>a)ntispa_sqai ei)s tou)nanti/on mx</G>1. 849 a13. <G>pe</G>39. 885
a10. <G>k</G>32. 926 b12. &mdash; <G>o(/tan o( a)kroath\s e)/ti o(rmw_n e(pi\ to\
po/rrw a)ntispasqh\ pausame/nou *rg</G>9. 1409 b21.
<P><G>a)ntispastikh\n poiei_n th\n u(ste/ran *zik</G>1. 638 a31.
<P><G>*)antissai_oi *pe</G>3. 1303 a34. <G>ob</G> 1347 a25.
<P><G>a)nti/stasis. th\n i)/shn a)nti/stasin e)/xei ta\ bare/a pro\s ta\
kou_fa k</G>5. 397 a1.
<P><G>a)ntisthri/zein pke</G>22. 940 a11.
<P><G>a)ntistoixi/a. kata\ th\n a)ntistoixi/an tw_n podw_n h( ki/nhsis
pi</G>30. 894 a19.
<P><G>a)nti/stoixos</G>, opp <G>su/stoixos *zp</G>6. 707 a11. <G>a)nti/stoixoi po/-
des, a)nti/stoixa e)rei/smata, kw_la *zp</G>8. 708 b8, 13, 15, 31.
<P><G>a)ntistre/fein</G> transitive &lsquo;convertere&rsquo; <G>tq</G>14. 163 a30. <G>a)nti-
stre/fesqai</G> &lsquo;converti&rsquo; <G>*aa</G>45. 50 b11, 15, 20, 51 a20, 23.
<G>a)ntistrefome/nhs</G> vel <G>a)ntistrafei/shs th_s prota/sews *aa</G>6.
28 a29, b35. 7. 29 a24 al. <G>a)ntistrafe/ntos tou_ sterhtikou_, tou_
e)nde/xesqai *aa</G>7. 29 b4. 10. 30 b21. 18. 38 a6 al. &mdash; <G>a)ntistre/-
fein</G> intrans &lsquo;aptum esse ad convertendum&rsquo; <G>*aa</G>45. 50 b25,
39, 51 a4, 11, 29 al, syn <G>a)ntistrofh\n de/xesqai *aa</G>45. 50
b32, 51 a39. <G>b</G>11. 61 a32. <G>e)n mo/nois toi_s a)ntistre/fousi
ku/klw| kai\ di) a)llh/lwn e)nde/xetai gi/nesqai ta\s a)podei/ceis
*ab</G>5. 58 a13. omisso subiecto intransitivum <G>a)ntistre/fein</G> im-
personaliter videtur usurpatum esse <G>w(s a)ntistre/fontos pa-
ralogi/zetai h( yuxh/ pe</G>25. 883 b8. <G>l</G>4. 955 b15.
<P>1. <G>a)ntistre/fein</G> intrans et <G>a)ntistre/fesqai</G> pass dicuntur
termini duo, inter quos ea intercedit ratio, ut alter in al-
terius locum substitui possit vel substituatur <G>ta\ pro/s ti
pa/nta pro\s a)ntistre/fonta le/getai</G> K7. 6 b28, 7 a4. 10. 12
b22 sqq. <G>tz</G>12. 149 b12. <G>d</G>4. 125 a6, 12 Wz. <G>a)ntistre/yanti</G>
de converso enumerandi ordine <G>*md</G>6. 1016 b28. <G>pro/teron
dokei_ ei)_nai to\ mh\ a)ntistre/fon kata\ th\n tou_ ei)_nai a)kolou/qhsin</G>,
vel <G>ou(_ mh\ a)ntistre/fei h( tou_ ei)_nai a)kolou/qhsis</G> K 12. 14 a30,
34, b11, 27. 13. 15 a5, 8. de converso <G>ai)ti/as</G> et <G>ai)tiatou_</G>, vel
conditionis positae et conclusionis inde factae ordine, <G>e)n oi(_s
to\ u(/steron a)na/gkh ei)_nai, e)n tou/tois a)ntistre/fei, kai\ a)ei\ tou_
prote/rou genome/nou a)na/gkh gene/sqai to\ u(/steron *gb</G>11. 337
b23. cf <G>a</G> 10. 328 a19. <G>*zma</G>1. 640 a9. <G>ei) e)/stin a)/nqrwpos,
a)lhqh\s o( lo/gos w(_| le/gomen o(/ti e)/stin a)/nqrwpos: kai\ a)nti-
stre/fei ge: ei) ga\r a)lhqh\s o( lo/gos w(_| le/gomen o(/ti e)/stin
a)/nqrwpos, e)/stin a)/nqrwpos</G> K 12. 14 b17. cf <G>*fz</G>2. 233 a9.
<G>hma</G>10. 1187 b2. <G>ta\ ge/nh kata\ tw_n ei)dw_n kathgorei_tai, ta\
de\ ei)/dh kata\ tw_n genw_n ou)k a)ntistre/fei</G> K5. 2 b61. &mdash; prae-
eipue <G>a)ntistre/fein</G> vocabulum doctrinae logicae est, ac di-
cuntur <G>a)ntistre/fein prota/seis (kata\ th\n u(pallagh\n tw_n
o(/rwn(</G> (Schol 166 b13), ubi subiectum in praedicati loco et
praedicatum subiecti in loeo poni potest, opp <G>u(pertei/nein
*ab</G>23. 68 b23. 27. 70 b34. <G>g</G>22. 84 a24; atque vel termini
dicuntur <G>a)ntistre/fein *ab</G>16. 65 a15, 34. 22. 67 b27, 68 a3,
12, 13 al. cf <G>md</G>9. 386 b24. <G>yb</G>11. 423 a21 (Trdlbg p 408).
<G>*mk</G>3. 1061 a17, vel <G>ai( prota/seis *aa</G>2. 25 a6, 8. 3. 25 a28,
b8, 17. 5. 27 a6, 13, 34 al. <G>h( pro\s tw_| e)la/ttoni a)/krw| pro/-
tasis a)ntistrepte/a *aa</G> 45. 51 a23. <G>kai\ a)ntistre/yanti ei)pei_n
a)lhqe/s ya</G>3. 406 a32. <G>to\ a)ntistre/fein e)/stin, ei)/per e(/pontai
a)llh/lois to\ me/son kai\ oi( a)/kroi</G> (Bk, <G>o(/roi</G> Wz) <G>*ad</G>12. 95 b40.
<H><G>a)ntistrofh/</G></H>
<G>a)ntistre/fei to\ katafatiko/n *aa</G> 11. 31 a40. <G>a)ntistre/fei h(
a)kolou/qhsis ti</G>15. 167 b1. <G>a)ntistre/fei to\ b tw_| a</G> (dativo
<G>tw_| a</G> subiectum propositionis e conversione ortae signifi-
catur, Wz ad 52 b8) <G>*ab</G>22. 67 b30, 31, 34, 35, 37, 68 a22
al. <G>e</G>13. 22 a16. <G>a)ntistre/fein pro/s ti</G> (i q <G>tini/</G>) <G>*ab</G>22. 67
b28, 38, 39. 23. 68 b26 al. (aliam vim habet <G>a)ntistre/fesqai
e)pi\ tw_n o(/rwn *ab</G>15. 64 a11, 40, <G>a)ntistre/yai kata\ tou\s o(/rous
*ab</G>15. 64 b3. Wz ad 25 a6) <G>a/ntistre/fein kaqo/lou</G>, opp <G>e)n
me/rei, kata\ me\ros, e(pi\ me/rous *aa</G>2. 25 a8, 11. 20. 39 a15.
45. 51 a5. <G>a)ntistre/fei to\ kaqo/lou tw_| kata\ me/ros *aa</G> 11.
31 a27. <G>a)ntistre/fei to\ g tw_| a tini/ *aa</G>11. 31 a32, 35. de
conversione propositionum <G>*aa</G>2. 25 a1-3. 25 b25. &mdash; huic
logieae verbi <G>a)ntistre/fein</G> significationi vel adnumeranda
vel affinia sunt talia: <G>e)/sti xalepw/taton to\ a)ntiste/fein th\n
a)po\ tou_ sumbebhko/tos o)nomasi/an tb</G>1. 109 a10, 14, 15, 26
(Schol 264 a35-41). <G>a)ntistre/fein</G> de convertendis inter se
causa et effectu in demonstratione, syn <G>a)ntikathgorei_sqai
*ag</G>13, 78 a27 Wz, 28, b12. <G>a)ntistre/fonta</G>, quae <G>kata\ pro/s-
lhyin</G> Theophrastus appellavit <G>*ab</G>6. 58 b8 Wz. 7. 59 a30.
<P>2. <G>a)ntistre/fein (peri\ th_s ei)s a)nti/fasin metalh/yews)</G>
(Schol 166 b13), i e transitive &lsquo;affirmantem propositionem
convertere in negantem et contra&rsquo;, intransitive &lsquo;ad eiusmodi
conversionem aptum esse&rsquo; <G>*aa</G>29. 45 b6. <G>b</G>8-10 (de tali con-
versione syllogismorum). <G>g</G>17. 80 b25 Wz, 30, 38, 81 a20, 23.
Wz ad 25 a6 (cf <G>a)ntistre/fein tou\s lo/gous</G>, int <G>tou\s sullogismou/s</G>,
i e <G>metalabo/nta to\ sumpe/rasma meta\ tw_n loipw_n e)rwthma/-
twn a)nelei_n e(\n tw_n doqe/ntwn tq</G>14. 163 a30 sqq. <G>*ab</G>8.) <G>a)n-
tistre/fein e)nanti/ws, a)ntikeime/nws *ab</G>8. 59 b9, 10 al. <G>a)nti-
stre/fousin ai( e)n tw_| v)nde/xesqai katafa/seis tai_s a)pofa/sesi,
kai\ ai( e)nanti/ai kai\ ai( a)ntikei/menai *aa</G>15-20 saepe. 13. 32 a30.
17. 36 a39. cf 14. 33 a7, 16, 32 b2. <G>ou)k a)ntistre/fei to\ e)n
tw_| e)nde/xesqai sterhtiko/n *aa</G>17. 36 b35-37 a31. <G>a)ntistra-
fe/ntos tou_ e)nde/xesqai *aa</G>18. 38 a6. <G>w(/ste ou)de\n e)/stin: a)nti-
stre/yanti e)/stin o(moi/ws fa/nai o(/ti pa)nta e)/stin c</G>6. 979 b18.
&mdash; huie significationi v <G>a)ntistre/fein</G> comparandum videtur
<G>o( to/pos a)ntistre/fei pro\s to\ a)naskeua/zein kai\ kataskeua/zein
tb</G>2. 109 b25. 3. 110 a28. 6. 112 a27. 8. 113 b25 (i e <G>pro\s
a)/mfw koino/s, xrh/simo/s e)sti tb</G>4. 111 a12, b9. 6. 112 a31.
10. 114 b28). <G>ou)k a)ntistre/fei pro\s to\ a)naskeua/zein tb</G>11.
115 a33, b7. <G>ou) mh\n a)ntistre/fei ge to\ nu_n r(hqe/n</G> (int <G>a)po\
tou_ a)naskeua/zein pro\s to\ kataskeua/zein</G>) <G>ta</G>5. 102 a14.
<P><G>a)ntestramme/nos</G>, proprie locali sensu, <G>e)/xousi ta\ koi_la
th_s periferei/as pro\s a)/llhla a)ntestramme/na *zib</G>1. 498 a8.
&mdash; logice, cf <G>a)ntistre/fein</G> 1 et 2. <G>a)ntistramme/nos</G> (i e <G>di)
a)nastrofh_s</G>) <G>e)/stai sullogismo/s *aa</G> 28. 44 a30 Wz. <G>a)nte-
stramme/nh pro/tasis *ab</G>5. 58 a1. &mdash; <G>w(/sper a)ntestramme/non</G>
(i e <G>e)nanti/on</G>) <G>th_| pa/xnh| o( eu)rw/s e)sti *zge</G>4. 784 b16. <G>e)pi/
te th\n kaqai/resin kai\ th\n a)ntestramme/nhn pro/sqesin *fg</G>6. 207
a23. &mdash; <G>a)ntestramme/nws</G>. cf <G>a)ntistre/fein</G> 1. de in-
versa ratione. <G>kaq) au(to\n yekto/n, pro/s ti e)paineto/n, kai\ pa)lin
a)ntistramme/nws kaq) au(to\n e)paineto/n, pro/s ti yekto/n tq</G>11.
162 a1. <G>o( u(pere/xwn a)ntestramme/nws to\ a)na/logon heh</G> 10.
1242 b7. <G>a)ntestramme/nws di/eisi tw_| ta/xei *fd</G>8. 215 b31.
cf <G>g</G>6. 206 b5, 27. <G>*oa</G>5. 273 a1. <G>*zp</G>13. 712 a4. <G>mg</G>4. 375
b3. <G>*pd</G>14. 1298 b38. <G>hmb</G>7. 1206 a38. &mdash; cf <G>a)ntistre/fein</G> 2.
<G>a)ntestramme/nws a)kolouqei_n</G> (i e <G>th_| katafa/sei th\n a)po/fasin
kai\ th\n kata/fasin th_| a)pofa/sei</G>), <G>shmai/nein e</G>13. 22 a34 Wz,
b9. &mdash; <G>au(toi_s me\n paraplhsi/ws, tou/tois d) a)ntestramme/nws
*zmd</G>9. 684 b35.
<P><G>a)ntistrofh/</G> eandem usus varietatem habet ac v <G>a)ntistre/fein</G>.
1. <G>kata\ th\n a)ntistrofh\n th_s a)nalogi/as *fq</G>10. 266 b18. &mdash;
<P N=67>
<H><G>a(nti/strofos</G></H>
<G>a)ntistrofh/</G> i q <G>metallagh\ tw_n th_s prota/sews o(/rwn *aa</G>3.
25 a40. 19. 38 b27. 20. 39 a22, 38. <G>a)ntistrofai\ sterhtikai/</G>
(i e <G>tw_n sterhtikw_n prota/sewn</G>) <G>*aa</G>3. 25 b16. <G>a)ntistrofh\n
de/xesqai *aa</G>45. 50 b32, 51 a39. <G>b</G>11. 61 a32. <G>dei/knusqai,
perai/nesqai, gi/netai sullogismo\s o\ia\ th_s a)ntistrofh_s *aa</G>8.
30 a4. 7. 29 a27, 33. 17. 37 a33. &mdash; 2. <G>a)ntistrofh/</G> i q con-
versio <G>e)k katafa/sews ei)s a)po/fasin kai\ a)na/palin *aa</G> 18.
38 a3. 20. 39 a28. 22. 40 b10. <G>b</G>8-10. 11. 61 a22, 33. <G>a)n-
tistrofh\ tou_ e)nde/xesqai u(pa/rxein, e)nde/xesqai mh\ u(pa/rxein
*aa</G>15. 35 b1, 2. 16. 36 a27. cf <G>*aa</G>15-20.
<P><G>a)nti/strofos</G>. <I>a.</I> <G>to\ yuxro\n suni/sthsin a)nti/strofon th_| qermo/-
thti th_| peri\ th\n kardi/an to\n e)gke/falon *zgb</G>6. 743 b28.
<G>dia\ to\ toi_s futoi_s a)nti/strofon e)/xein th\n fu/sin *zgg</G>11.
761 a20. &mdash; <I>b.</I> <G>to\ te/tarton ei)_dos th_s o)ligarxi/as tou_t) e/sti/n,
a)nti/strofon tw_| teleutai/w| th_s dhmokrati/as</G> (i e haec quarta
species in genere oligarehiae eundem locum obtinet, ac <G>to\
teleutai_on ei)_dos</G> in genere democratiae, <G>a)nti/strofon</G> fere
i q <G>a)na/logon</G>) <G>*pd</G>6. 1293 a33. cf 5. 1292 b7. 10. 1295
a18. <G>h( r(htorikh/ e)stin a)nti/strofos th_| dialektikh_| *ra</G> 1.
1354 a1. &mdash; <I>c.</I> <G>a)nti/strofoi</G> in carminibus choricis. <G>ai(
tw_n a)rxai/wn poihtw_n a)nti/strofoi *rg</G> 9. 1409 a26. <G>*mela-
nippi/dhs poih/sas a)nti\ tw_n a)ntistro/fwn a)nabola/s *rg</G>9. 1409
b27. <G>ta\ a)po\ skhnh\s ou)k a)nti/strofa, ta\ de\ tou_ xorou_ a)nti/-
strofa piq</G>15. 918 b27. <G>oi( no/moi ou)k e\n a)ntistro/fois e)poiou_nto
piq</G>15. 918 b13. <G>oi( diqu/ramboi, e\peidh\ mimhtikoi\ e)ge/nonto,
ou)ke/ti e)/xousin a)ntistro/fous piq</G>15. 918 b19, cf <G>h( a)nti/strofos
a(plou_n</G> b25. &mdash; <G>a)ntistro/fws. h( glw_tta w(/sper a)ntistro/-
fws e)/xousa tw_| mukth_ri *zmb</G>17. 661 a27 cf <G>a)nti/strofos</G> <I>b.</I>
&mdash; <G>sumbai/nei d) a)ntistro/fws</G> (i e <G>ou(/tws w(/ste a)ntistre/fein</G>,
ea ratione, qua possunt <G>to\ ai)/tion</G> et <G>to\ ai)tiato\n a)ntistre/fein
pro\s a)/llhla</G>, cf <G>a)ntistre/fein</G> 1) <G>*fq</G>9. 265 b8.
<P><G>a)ntisullogi/zesqai. e)/sti lu/ein h)\ a)ntisullogisa/menon h)\ e)/n-
stasin e)negko/nta *rb</G>25. 1402 a31, 32. <G>g</G>17. 1418 b13.
<P><G>a)ntita/ttein. pro\s to\n pa/ntws e)nista/menon pa/ntws a)ntita-
kte/on e)sti/n te</G>4. 134 a4.
<P><G>a)ntitei/nein</G> trans <G>a)ntitei/nein ei)s tou)/pisqen ta\ sparti/a ph</G>9.
888 a20. <G>a)ntitei/nein th\n kata\ fu/sin a)gwgh/n ph</G>9. 888 a18.
&mdash; intrans <G>ma/xesqai kai\ a)ntitei/nein tw_| lo/gw| *ha</G>13. 1102
b18. <G>toi_s o)rgizome/nois *rb</G>4. 1381 b9. <G>a)ntitei/nein pro/s ti
*hd</G>12. 1126 b15. <G>heg</G>7. 1233 b33. <G>pro\s tou\s spouda/zontas
ma_llon a)ntitei/nousi tq</G>1. 156 b25. <G>oi( pa/nta pro\s h(donh\n e)pai-
nou_ntes kai\ ou)qe\n a)ntitei/nontes *hd</G>12. 1126 b13. <G>h(tta_tai/ tis
a)ntitei/nwn, h(tta_tai kai\ ou) du/natai a)ntitei/nein</G> (syn <G>a)nte/xein</G>
b12) <G>*hh</G>8. 1150 b2, 8, 13. <G>tu/ptein xei_ra a)ntitei/nontos heb</G>8.
1224 b14. <G>a)ntitei/nousa u(po/lhyis, fro/|nhsis, o)/recis *hh</G>3. 1146
a1, 4. <G>heb</G>8. 1224 a35. &mdash; <G>to\ h)remou_n a)ntitei/nei</G> (cf <G>a)nterei/dein</G>)
<G>mx</G>31. 858 a8.
<P><G>a)nti/texnoi kai\ pro\s th\n a)rxh\n e)mpo/dioi *pe</G>10. 1311 a17.
<P><G>a)ntitiqe/nai. pro\s tou_t) a)ntiqete/on o(/ti *pg</G>15. 1286 b2.
<P><G>a)ntitupei_n. h(_| a)/n a)ntituph/sh| kai\ mh\ r(a|di/ws die/lqh| mb</G>8. 368
a3. <G>g</G>1. 370 b18, 371 a25.
<P><G>a)nti/tupos. oi( e)n a)ntitu/pois peri/patoi pe</G>40. 885 a36. <G>ei)s
a)nti/tupon pk</G>9. 923 b27.
<P><G>a)ntifa/nai. a)nti/fhsin e(/tero/n ti pro\s th\n fantasi/an, th_| fan-
tasi/a| en</G>2. 460 b19. 3. 462 a7. non addito obiecto <G>a)ntifh_|
en</G>3. 461 b5. <G>a)ntifh/sas *ab</G>17. 65 b1.
<P><G>a)ntifa/rmakon q</G>86. 837 a18.
<P><G>a)nti/fasis e)/stw tou_to, kata/fasis kai\ a)po/fasis ai( a)ntikei/-
menai e</G>6. 17 a33 Wz. <G>h( a)nti/fasis a)nti/qesis h(_s o(tw|ou_n qa/-
teron mo/rion pa/restin, ou)k e)xou/shs ou)de\n metacu/ *mi</G>7. 1057
a34. <G>*ag</G>2. 72 a12. <G>a)ntifa/sews ou)qe\n metacu/</G> (<G>a)na\ me/son</G>)
<H><G>*)antifw_n</G></H>
<G>*mg</G>7. 1011 b23. <G>i</G>4. 1055 b1. <G>k</G>12. 1069 a3. <G>*fe</G>3. 227 a9,
dist <G>e)nanti/a, metacu/, ste/rhsis *mi</G>4. 1055 b1. <G>k</G>11. 1067
b14, 21. <G>*fe</G>1. 224 b29, 225 a12. <G>a)ntifa/sews qa/teron, o(po-
teronou_n mo/rion *aa</G> 1. 24 a23. <G>g</G>2. 72 a11. <G>a)ntifa/sews me-
rismo/s *me</G>4. 1027 b20. <G>a)ntifa/sews e)rw/thsis *aa</G>1. 24 a25,
b11. <G>h( a)ntikeime/nh a)nti/fasis tq</G>13. 163 a24 Wz. <G>skopei_n to\
sumpe/rasma pro\s th\n a)nti/fasin ti</G>25, 180 a25, 30 (ubi coll
a26 per <G>a)nti/fasin</G> simul <G>ta\ e)nanti/a</G> significari coniieias),
26. 181 a3 Wz. <G>ta\ kata\ th\n a)nti/fasin mh\ a)lhqeu/esqai, ta\
kata\ ta\s a)ntifa/seis tau)tou_ kathgorei_n *mk</G>6. 1063 a21, 24.
<G>h( kat) a)nti/fasin metabolh/ *fe</G>1. 225 a13. <G>z</G>5. 235 b13, 16.
<G>q</G>7. 261 b8. <G>ta)nanti/a kat) a)nti/fasin proteino/mena</G> (i e ne-
gatio <G>tw_n e)nanti/wn</G>) <G>ta</G>10. 104 a14, 21, 24, 26 Wz. &mdash; sed
etiam <G>to\ kata\ th\n a)nti/fasin, a)ntifa/sews o(poteronou_n mo/rion</G>
appellatur <G>a)nti/fasis</G>, et <G>a)mfo/tera mo/ria a)ntifa/sews</G> ap-
pellantur <G>a)ntifa/seis. ou) pa_sa a)nti/fasis a)lhqh\s h)/ yeudh/s
e</G>7. 18 a11. 8. 18 a27. <G>a)du/naton th\n a)nti/fasin a)lhqeu/esqai
a(/ma kata\ tou_ au)tou_, a(/ma kathgorei\sqai ta\s a)ntifa/seis
*mg</G>6. 1011 b16. 4. 1007 b18. <G>*fa</G>3. 187 a5. cf <G>e</G>7. 17 b26,
27. <G>o( e)/legxos a)ntifa/sews sullogismo/s *ab</G>20. 66 b1. <G>h(
a)nti/fasis tou_ sumpera/smatos, th_s u(poqe/sews, h( a)ntikeime/nh
a)nti/fasis *aa</G>15. 34 b29, 31. <G>b</G>11. 61 a19. 26. 69 b21. <G>a)n-
ti/fasis tou_ taou)tou_, tou_ leukou_ *mi</G>3. 1054 b20. <G>k</G>6. 1063 b24.
<G>e)/stai e)n th_| a)ntifa/sei kai\ a)gnoi/a *fq</G>4. 255 b5. <G>pa_sa du/namis
a(/ma th_s a)ntifa/sew/s e)stin *mq</G>8. 1050 b9.
<P><G>a)ntifatikw_s a)ntikei_sqai</G>, dist <G>e)nanti/ws e</G>7. 17 b17, 20, 18
a8. 14. 24 b5, 3. <G>a)ntifatikw_s me/n, a)ntestramme/nws de\ a)ko-
louqei:n e</G>13. 22 a34.
<P><G>a)ntife/resqai kata\ to\n au(tou_ ku/klon *ob</G>10. 291 b2. <G>e)mpodi/-
zei ma/lista me\n a)ntifero/menon, e)/peita kai\ me/non *fd</G>8. 215 a30
<P><G>*)antife/rwn o( *)wrei/ths mn</G>1. 451 a9.
<P><G>a)ntifqe/ggesqai to\ a)kousqe/n *zge</G>2. 781 a26.
<P><G>a)ntifilei_n. a)ntifilou_si meta\ proaire/sews *hq</G>7. 1157 b30.
<G>a)ntifilei_sqai *hq</G>9. 1159 a30. <G>heh</G>3. 1238 b26. <G>u(perfilw_n
ou)k a)ntifilei_tai *hi</G>1. 1164 a4. <G>a)ntifilou/menos *rb</G>4. 1381 a2.
<P><G>a)ntifi/lhsis ou) lanqa/nousa *hq</G>3. 1156 a8. 2. 1155 b28.
<P><G>a)ntifili/a heh</G>2. 1236 b2.
<P><G>a)ntiforti/sasqai a)rgu/rion q</G>135. 844 a18.
<P><G>*)/antifos h(/rws. e)pi/gramma e)pi\ *)a</G>. f 596. 1576 b31.
<P><G>a)nti/fracis gh_s *ad</G>2. 90 a16. 8. 93 a30 (cf <G>a)ntifra/ttein</G> et
<G>e)/kleiyis</G>). <G>h(/lion e)klei/pein selh/nhs a)ntifra/cei</G> f 203. 1515
a23. <G>o(/tan plhsi/on h)_| h( a)nti/fracis, nhnemi/a gi/netai mb</G>8.
367 b21.
<P><G>a)nti/frasis. li/qos kalou/menos sw/frwn kat) a)nti/frasin q</G>167.
846 b27.
<P><G>a)ntifra/ttein</G> c dat <G>tw_| a)e/ri z</G>5. 470 a13. <G>o(/sois a)ntifra/ttei
h( gh_ ma</G>8. 345 a29 Ideler. <G>a)ntifra/ttein tw_| po/mati pka</G>20.
929 a38. &mdash; c acc <G>*ob</G>13. 293 b25 (sed fort pro <G>au)th\n</G> scri-
bendum <G>au)th_|</G>). &mdash; absolute <G>h( qa/latta ou) di/dwsi diapnoh\n
tw_| pneu/mati, a)ll) a)ntifra/ttei mb</G>8. 368 b10. <G>paremfai-
no/menon kwlu/ei to\ a)llo/trion kai\ a)ntifra/ttei yg</G>4. 429 a21
Trdlbg. <G>h( gh_ a)ntifra/ttei *ag</G>31. 87 b40. <G>d</G>2. 90 a18. <G>ou)de-
no\s a)ntifra/ttontos pkd</G>13. 937 a32.
<P><G>a)ntifri/ttein. a)ntifricas *zu</G>44. 630 a2.
<P><G>*)antifw_n</G> poeta. eius <G>*)androma/xh heh</G>4. 1239 a38. <G>*mele/a-
gros *rb</G>23. 1399 b25 (fr 2). 2. 1379 b15. versus afferuntur
<G>*rb</G>23. 1399 b25 (fr 2). <G>mx</G>847 a20 (fr 4). fortasse Anti-
phontis versus sunt <G>*rb</G>23. 1397 b18-20 (fr adesp 56). Anti-
phontis apophthegma <G>*rb</G>6. 1385 a9.
<P><G>*)antifw_n</G> orator <G>heg</G>5. 1232 b7. Antiphon Rhamnusius f131.
1500 b19.
<P N=68>
<H><G>*)antifw_n</G></H>
<P><G>*)antifw_n</G> sophista <G>*fb</G>1. 193 a12. <G>o( *)antifw_ntos tetragw-
nismo/s *fa</G>2. 185 a17. <G>ti</G>11. 172 a7 Wz. <G>*)antifw_n o( tera-
tosko/pos</G> (?) <G>e)filonei/kei tw_| *swkra/tei</G> f 65. 1486 b28.
<P><G>a)nti/fwnos. to\ a)nti/fwnon</G>, i e <G>to\ dia\ pasw_n piq</G>13. 918 b3
Bojesen. 7. 918 a7. 17. 918 b34 (ante <G>pe/nte</G> adde <G>e)n tw_| dia\
tessa/rwn h)\ dia\</G>, coll b39). <G>to\ a)nti/fwnon su/mfwno/n e)sti
dia\ pasw_n piq</G>39. 921 a8. <G>h(/dion to\ a)nti/fwnon tou_ sumfw/nou
piq</G>16. 918 b30. <G>mia_s e)/xei xordh_s fwnh\n ta\ a)nti/fwna piq</G>18.
919 a7. <G>a)nti/fwnoi xordai/ piq</G>18. 919 a1. <G>o( th_s a)ntifw/nou
fqo/ggos piq</G>17. 918 b39.
<P><G>a)ntixasma_sqai toi_s xasmwme/nois pz</G>1. 886 a24. 2. 886
a31. 6. 887 a4.
<P><G>a)nti/xqwn</G> (Pythag) MA5. 986 a12. <G>*ob</G>13. 293 a24, b20.
f 198. 1513 b3.
<P><G>a)ntlei_n h)qmw_|</G> (cf <G>paroimi/a</G>) <G>oa</G>6. 1344 b25.
<P><G>a)ntli/a. oi( r(ua/des i)xqu/es th_s a)ntli/as e)kxuqei/shs. feu/gousin
*zid</G>8. 534 a28. <G>a)\n de\ sumbh_| w(/st) e)n tw_| au)tw_| khri/w|
a(/panta poiei_n au)ta/, e)/stai e)fech_s e(\n ei)_dos ei)rgasme/non di)
a)ntli/as *zu</G>40. 624 b34 (<G>di) a)ntli/as</G>? cf Auber ad h l, <G>dian-
tai/ws</G> ci Pikkolos).
<P><G>a)ntorxei_sqai. a)ntorxou/menos o( w)to\s a(li/sketai *ziq</G>12. 597
b24. f 276. 1527 b33.
<P><G>a)ntrw/dhs to/pos pkg</G>5. 932 a2.
<P><G>a)ntwqei_n. to\ w)qou_n a)ntwqei_tai/ pws *zgd</G>3. 768 b19. <G>mx</G>5. 851
a3. 31. 858 a8. <G>a)ntwqei_sqai u(p) a)llh/lwn pkg</G>5. 932 a16.
<P><G>a)/ntwsis ginome/nh pro\s th\n tou_ yuxrou_ su/nwsin an</G>20. 480 a14.
<P><G>a)/nudros. dia\ th_s a)nu/drou *libu/hs w(/deuen</G> f 99. 1494 a20 vel
(om <G>*libu/hs</G>) <G>dia\ th_s a)nu/drou</G> f 99. 1494 a16, 11.
<P><G>a)nu/ein. to\ mhde\n pronoei_n mhde\ a)nu/ein a)hde/s *rg</G>9. 1409 b4.
&mdash; <G>a)nusto/s. to\ meta\ to\ a)/riston kai\ to\ prw_ton tw_n a)/llwn
a)nusto/n</G> f 40. 1481 b15.
<P><G>a)nupe/rblhtos q</G>102. 839 a16. 130. 843 a12. &mdash; <G>a)nuper-
blh/tws lupei_sqai, timwrei_sqai *ra</G>11. 1370 b31. <G>r</G>12.
1430 b25.
<P><G>a)nupeu/qunos monarxi/a *pd</G>10. 1295 a20. <G>a)nupeu/qunoi *pd</G>4.
1292 a2. 6. 1292 b35. <G>to\ a)nupeu/qunon mei_zo/n e)sti ge/ras
th_s a)ci/as *pb</G>10. 1272 a37.
<P><G>a)nupodetei_n. to\n decio\n po/da a)nupodetou_sin *ai)twloi/</G> f 64.
1486 b23.
<P><G>a)nupo/detos o( a)ristero\s pou/s</G> f 64. 1486 b19 (<G>a)nupo/detos</G> an
<G>a)nupo/dhtos</G> cf Lob Phryn 445).
<P><G>a)nupodhsi/a pd</G>5. 877 a5.
<P><G>a)nupo/dhtos o( a)/nqrwpos kai\ gumno/s</G> (Plat Prot 321 C) <G>*zmd</G>10.
687 a24.
<P><G>a)nupo/qetos kai\ gnwrimwta/th a)rxh/ *mg</G>3. 1005 b14.
<P><G>a)nupomo/nhton qea/sasqai, a)/piston dihgei_sqai q</G>130. 843 a15.
<P><G>a)nupo/ptws e)/xein</G> (in disputando) <G>tq</G>1. 156 b18.
<P><G>a)nustiko/s. to\ makra\ bai/nein a)nustiko/n, to\ brade/ws de\ mel-
lhtiko/n f</G>6. 813 a4.
<P><G>a)nutiko/s. h( polupodi/a a)nutikwte/ran poiei_ th\n ki/nhsin *zmd</G>6.
682 b1.
<P><G>*)/anuton katadei_cai to\ deka/zein ta\ dikasth/ria</G> f 371. 1540 a18.
<P><G>a)/nw, a)nw/teros, a)nw/teron, a)nwte/rw, a)nw/tatos, a)nwta/tw</G>.
1. sensu locali, vel &lsquo;supra&rsquo; significat vel &lsquo;sursum&rsquo;. <I>a.</I> &lsquo;supra&rsquo;
<G>to/pou</G> (<G>qe/sews</G>) <G>ei)/dh kai\ diaforai) a)/nw ka/tw, pro/sqen o)/pisqen,
decio\n a)ristero/n *fa</G>5. 188 a24. <G>g</G>2. 205 b32. <G>*ob</G>2. 284 b21.
K 6. 6 a13. <G>*zp</G>2. 704 b20. <G>to\ a)/nw tou_ mh/kous a)rxh/ *ob</G>2.
284 b24. <G>ta\ a)/nw o(/qen h( ki/nhsis, pro/teron tou_ deciou_ kata\
ge/nesin *ob</G>2. 285 a23, 25, 21, 284 b28. <G>to\ a)/nw fu/sei</G>, opp
<G>to\ a)/nw pro\s h)ma_s *fd</G>1. 208 b14. <G>*od</G>1. 308 a18. <G>to\ a)/nw
e)sti\n o(/pou fe/retai to\ pu_r kai\ to\ kou_fon *fd</G>1. 208 b19. <G>g</G>1.
<H><G>a)/nw</G></H>
201 a7. <G>*mk</G>9. 1065 b13. <G>to\ tou_ panto\s e)/sxaton a)/nw le/gomen
*od</G>1. 308 a21. <G>*fd</G>4. 212 a27. <G>to\ a)/nw sw_ma</G> (i e <G>ou)rano/s</G>)
<G>yb</G>7. 418 b9, 12 (Trdlbg p 373). <G>to\ a)/nw kai\ me/xri selh/nhs
sw_ma ma</G>3. 340 b6. <G>to\ a)/nw stoixei_on ma</G>3. 341 a3. <G>ta\ a)/nw
plh/rh puro/s ma</G>3. 339 a23. <G>h( a)/nw fora/, ai( a)/nw forai/, o(
peri\ ta\s a)/nw fora\s ko/smos</G> sim <G>ma</G>1. 338 a21. 2. 339 a22.
3. 339 b18. 4. 342 a29. <G>to\ u(po\ th\n a)/nw perifora\n sw_ma
ma</G>3. 340 b15. <G>to\n a)nwta/tw to/pon ai)qe/ra proswno/masan,
tw_| qei/w| a)podido/asi *oa</G>3. 270 b22, 6. <G>o( a)/nw to/pos qeio/teros
tou_ ka/tw *ob</G>5. 288 a4. (<G>to\ me\n a)/nw tou_ w(risme/nou, to\ de\
ka/tw th_s u(/lhs *od</G>4. 312 a16. 3. 310 b14. <G>fu/sei a)ei\ h( a)/nw
a)rxikwte/ra yg</G>11. 414 a15 Trdlbg). <G>o( a)/nw to/pos ma</G>3. 339
b37, 340 a25, b30. 12. 348 a16 al. <G>o( a)/nw po/los o( kaq) h(ma_s
mb</G>5. 362 a33. <G>a)nwte/rw h( phgh\ th_s r(u/sews mb</G>1. 353 b27.
<G>kerai/a a)nwte/ra mx</G>6. 851 a38. <G>h( a)/nw a)gora/ *ph</G>12. 1331
b12, cf a30. <G>ta\ a)/nw th_s *ai)gu/ptou *ziq</G>12. 597 a5. <G>oi( a)/nw
*libu/es *pb</G>3. 1262 a20. <G>e)/nioi tw_n a)/nw</G> (i e <G>tw_n th\n a)nw-
te/rw *)asi)an oi)kou/ntwn</G>) <G>*zu</G>50. 632 a25. <G>a)nwte/rw</G>, opp <G>e)g-
gu/tata tou_ ai)gialou_ *ziq</G>13. 598 b31. &mdash; <G>to\ a)/nw e)n toi_s
futoi_s kai\ toi_s zw/|ois ti/ e)stin *zib</G>1. 500 b28. <G>*zp</G>4. 705
a29 sqq, 706 a25. <G>*zmd</G>10. 686 b5, 34 sqq, cf <G>*zid</G>5. 530 b20.
<G>*zmd</G>7. 683 b21. <G>yb</G>4. 416 a3. <G>z</G>1. 468 a2, 467 b33. <G>*ob</G>2.
284 b17, 285 a16, 2. <G>ta\ a)/nw tw_n zw/|wn</G> et <G>ta\ ka/tw</G> quo-
modo differant inter se dignitate <G>*zmg</G>3. 665 a23. 4. 665
b19. 10. 672 b20, <G>b</G>2. 648 a11. <G>*zgd</G>8. 776 b5. <G>*zid</G>11. 538 b2
(Pythag <G>to\ decio\n kai\ a)/nw kai\ e)/mprosqen a)gaqo\n e)ka/loun</G> f 195.
1513 a24), magnitudine <G>*zib</G>1. 500 b26, 32, 501 a4. 8. 502
b14. <G>*zmd</G>10. 686 b13. <G>ta\ a)/nw</G> et <G>ta\ ka/tw e)n th_| tw_n zw/|wn
gene/sei kai\ au)ch/sei *ziz</G>3. 561 a22, b11. 10. 565 a1, b12. <G>*zgb</G>6.
741 b28 sqq, 742 b13, 743 b18. <G>g</G>11. 763 a10. <G>o( a)/nqrwpos
to\ a)/nw pro\s to\ tou_ o(/lou a)/nw e)/xei mo/nos *zmb</G>10. 656 a12.
<G>*zp</G>5. 706 b3 sqq. <G>an</G>13. 477 a22. <G>z</G>1. 468 a7. <G>h( a)/nw koili/a
tou_ sw/matos</G>, opp <G>h( ka/tw mb</G>4. 360 b23. <G>pa</G>41. 864 a3.
<G>*zmg</G>14. 675 b17. &mdash; transfertur <G>a)/nw</G> ad ea quae antea sunt
dicta. <G>ei)/rhtai e)n toi_s a)/nw *rg</G>11. 1412 b33. <G>*ziz</G>10. 564 b19.
<G>c</G>4. 978 b27. <G>ta\ a)/nw ei)rhme/na *ag</G>21. 82 b24. <G>kaqw\s a)/nw
le/lektai k</G>5. 397 a33. <G>o( a)/nw tro/pos *ag</G>21. 82 b15. &mdash;
<I>b.</I> &lsquo;sursum&rsquo; <G>a)/nw fe/resqai ma</G>4. 342 a16. <G>*od</G>1. 308 a16. 6.
313 a15. <G>*ziq</G>2. 592 a11. <G>a)nw/teron a)/gesqai mx</G>6. 851 b4.
<G>a)poxwrou_sin ei)s ta\ o)/rh a)/nw *ziq</G>12. 597 a20. <G>a)nwte/rw gi/-
nesqai *fq</G>4. 255 b21. <G>a)/nw poramw_n</G> (cf s <G>paroimi/a</G>) <G>mb</G>2.
356 a19. <G>fora/, ki/nhsis, metabolh\ a)/nw *oa</G>2. 268 b21. <G>*fd</G>8.
214 b14. <G>e</G>5. 229 b7. <G>q</G>8. 261 b34. K14. 15 b5. &mdash; 2. trans-
latum ad seriem quamlibet <G>a)/nw</G> id significat, quod ordine
prius est, veluti in serie sonorum <G>ta\ a)/nw</G> i q <G>ta\ o)ce/a</G>, soni
acutiores <G>piq</G>37. 920 b19. 3. 917 a31. <G>a)/nw ba/llein piq</G>4. 917
b37. in serie causarum, <G>ta\ a)nw/teron ai)/tia *ag</G>9. 76 a19. <G>to\
a)nw/teron kinou_n</G>, syn <G>to\ pro/teron *fq</G>5. 257 a11. <G>*zk</G>4. 700 a20.
<G>ou)k a)/peiros h( ge/nesis e)pi\ to\ a)/nw *ma</G>2. 994 b8, a20. <G>ge/nesis a)/nw
*gb</G>11. 338 a9. in serie notionum <G>a)/nw</G> dicuntur quae magis
sunt universales, <G>le/gw d) a)/nw me\n th\n e)pi\ to\ kaqo/lou ma_l-
lon, ka/tw de\ th\n e)pi) to\ kata\ me/ros *ag</G>20. 82 a23. <G>a)/nw
poreu/esqai, ei)s a)/peiron e)pi\ to\ a)/nw i)e/nai *aa</G>27. 43 a36 Wz.
<G>b</G>17. 65 b23. <G>g</G>19. 81 b40. <G>a)nwte/rw *ag</G>21. 82 b21. <G>a)po-
state/on o(/ti a)nwta/tw tq</G>1. 155 b30. <G>to\ a)/nw ge/nos, to\ a)nw-
te/rw ge/nos, to\ a)nwta/tw tw_n genw_n *md</G>6. 1016 a29, 30.
<G>b</G>3. 998 b19. <G>to\ a)/nwqen, to\ a)nw/teron, ta\ a)/nw</G> (genus uni-
versalius) <G>*ag</G>5. 74 a7. <G>d</G>13. 97 a33. MA 9. 992 a17 Bz.
<G>h( a)/nw e)pisth/mh *ag</G>9. 76 a12. <G>e)/sti tou_ fusikou_ tis a)nwte/rw
*mg</G>3. 1005 a34. <G>a)nw/teron e)pizhtei_n kai\ fusikw/teron *hq</G>2.
1155 b2. <G>ta\ a)nwte/rw tw_n o)/ntwn</G> MA8. 990 a6.
<P N=69>
<H><G>a)/nw|dos</G></H>
<P><G>a)/nw|dos. zw_|a a)/nw|da</G>, opp <G>w)|dika/ *zia</G>1. 488 a34.
<P><G>a)nw/dunos. a(ma/rthma a)nw/dunon kai\ ou) fqartiko/n po</G>5. 1449
a35. <G>to\ e(\n a)nw/dunon kai\ a)na/lghton</G> (Meliss) <G>c</G>1. 974 a19.
<P><G>a)nwqei_n a)po\ th_s gh_s ta\s nefe/las ma</G>12. 348 a20. <G>ka/twqen
a)nwqou/menos a)h/r pkg</G>4. 931 b35. <G>pa/lin a)nwsqei/s pis</G>4. 913 b14.
<P><G>a)/nwqen</G>, desuper, sensu locali, <G>to\ a)/nwqen e)pio\n u(/dwr ma</G>13.
351 a6. <G>au)ca/nesqai a)/nwqen *zig</G>12. 519 a25. <G>h( u(ste/ra e(/lkei
a)/nwqen *zik</G>7. 638 a7. <G>kata/getai/ ti ei)s *)amiso\n a)/nwqen *zie</G>22.
554 b16. <G>e)pw|a/zein a)/nwqen *zie</G>33. 558 a7. <G>a)/nwqen toi_s o)cuw-
poi_s tw_n o)rni/qwn h( qewri/a th_s trofh_s *zmb</G>13. 657 b26.
<G>a)rxh\ de\ a)/nwqen *fq</G>8. 363 a1. metaph <G>mikro\n a)/nwqen a)rkte/on
*hz</G>13. 1144 a12. &mdash; inde per attractionem quandam (Kr&uuml;-
ger gr Gr &sect; 50, 8, 14) <G>a)/nwqen</G> significat i q supra. <G>h( qer-
mo/ths a)po\ tw_n a)/nwqen a)/strwn gi/netai ma</G>3. 340 a21. <G>a)po\
th_s a)/nwqen flogo\s a(/ptein to\n ka/twqen lu/xnon ma</G>4. 342 a4.
sed etiam sine eiusmodi attractione <G>a)/nwqen</G> i q supra. <G>h(
tw_n a)/nwqen ki/nhsis, o( a)/nwqen ai)qh/r</G> sim <G>ma</G>7. 344 a16. 6. 343
a18. <G>b</G>9. 369 b14. <G>g</G>6. 377 b29 al. <G>oi( a)/nwqen o)do/ntes *zih</G>10.
587 b16. <G>g</G>7. 516 a25. <G>to\ a)/nwqen</G> (<G>tw_n i)xqu/wn</G>) <G>ti/ le/getai</G>
(cf <G>a)/nw</G> p 68 b19) <G>*zig</G>1. 509 b18. &mdash; a loco transfertur ad se-
riem quamlibet, <G>mikro\n a)/nwqen h)\ ka/twqen</G> MA8. 990 a23.
<G>oi( gennh/santes h)\ oi( a)/nwqen gonei_s, oi( a)/nwqen</G> (i e <G>oi( pro/go-
noi</G>) <G>*zih</G> 6. 586 a1. <G>*zga</G> 18. 722 a7. <G>d</G>3. 768 a21, 33, 36.
<G>*hh</G>7. 1149 b9. <G>to\ a)/nwqen ge/nos</G> (cf <G>a)/nw</G> p 68 b54) <G>*ad</G>13.
97 a33. <G>a)/nwqen e(ni\ o)no/mati perilabei_n *zma</G>4. 644 a12. &mdash;
<G>a)/nwqen</G> i q <G>ei)s to\ a)/nw</G>: <G>th_| ka/twqen metabolh_| h( a)/nw, th_|
de\ a)/nwqen h( ka/tw a)nti/keitai</G> K14. 15 b5 (?)
<P><G>a)nw/leqros. a)qa/naton kai\ a)nw/leqron</G> (Anaximand fr 1) <G>*fg</G>4.
203 b14. <G>a)nw/leqro/n te kai\ a)ge/nhton k</G>4. 396 a31.
<P><G>a)nwmalh/s. paqhtiko\n to\ a)nwmale/s piq</G>6. 918 a11. <G>h( fwnh\
metaba/llei e)pi\ to\ traxu/teron kai\ a)nwmale/steron *zih</G>1. 581
a18. &mdash; <G>a)nwmalw_s fe/resqai *fq</G>9. 265 b12 (sed cf <G>a)nw-
ma/lws</G> p 69 a58).
<P><G>a)nwmali/a kinh/sews *ob</G>6. 288 a26. <G>*gb</G>10. 336 a30. <G>a)nw-
mali/a th_s fwnh_s *zge</G>7. 788 a24 (cf <G>a)nwmalh/s</G> et <G>a)nw/ma-
los</G>). <G>a)nwmali/a tw_n nefw_n, tou_ e)no/ptrou_ mb</G>9. 369 b1. <G>g</G>6.
377 b14. <G>o( pleu/mwn tou_ a)nqrw/pou e)/xei a)nwmali/an *zia</G> 16.
495 b2. <G>a)nwmali/a th_s kth/sews *pb</G>9. 1270 a15.
<P><G>a)nwmali/z ein. kai\ to\ a)nwmali/sqai ta\s po/leis *rg</G>11. 1412
a16. quoniam aequalitatis restitutio significatur, forma non
ab <G>a)nwmali/zein</G> derivanda esset, sed ab <G>a)nomali/zein</G> (cf
<G>a)noma/lwsis</G>), quod verbum non est aliunde notum. <G>w(ma-
li/sqai</G> Spgl, <G>o(malisqh_nai</G> secutus vestigia codd Ac Vhl Rhet
71.
<P><G>a)nw/malos. oi( a)nw/maloi peri/patoi</G>, opp <G>oi( eu)qei_s, oi( e)n toi=s
o(male/si pe</G>40. 885 a15. 1. 880 a16. 10. 881 b19. 23. 883
a23. <G>diafe/rei h( fwnh\ tw_| o(malo\n h)\ a)nw/malon ei)_nai to\ o)/r-
ganon di) ou)_ fe/retai *zge</G>7. 788 a26. &mdash; <G>a)nw/malos ki/nhsis</G>,
opp <G>o(malh/s *fe</G>4. 228 b16, 28. <G>*gb</G>10. 336 b5. <G>*ob</G>6. 288
a14, 18. <G>a)nw/malos tou_ ne/fous su/stasis, to\n h(/lion fai/nesqai
e)n a)nwma/lw| mg</G>6. 377 b4, 8. <G>fwnh\ a)nw/malos *zge</G>7. 788 a1
(cf <G>traxei_a *zih</G>1. 581 a18). <G>xro/nois a)nwma/lois kai\ mh\ di) i)/sou
*zik</G>1. 634 a35. <G>toi_s a(nqrw/pois a)nw/maloi oi( th_s kuh/sews
xro/noi *zgd</G>4. 772 b7. <G>a)nw/malos h( i)diwtikh\ oi)konomi/a ob</G>1346
a9. <G>h( melagxolikh\ kra_sis a)nw/malos, oi( melagxolikoi\ a)nw/-
maloi pl</G>1. 954 b9, 955 a30. <G>h)_qos a)nw/malon</G> f 160. 1505 a6.
<G>a)nw/maloi kakw_s, kalw_s heg</G>7. 1234 b4. <G>o(malw_s a)nw/malon
ei)_nai po</G>15. 1454 a26, 28. &mdash; <G>a)nwma/lws kinei_sqai *fz</G>7.
238 a22 (inde <G>q</G>9. 265 b12 pro <G>a)nwmalw_s fe/retai</G> scriben-
dum videtur <G>a)nwma/lws</G>). <G>*ob</G>6, 288 a17. <G>a)nwma/lws e)/xein
md</G>9. 385 b9.
<H><G>a)cio/pistos</G></H>
<P><G>a)nw/motos frh\n</G> (Eur Hipp 612) <G>*rg</G>15. 1416 a31.
<P><G>a)nw/numos. li/qoi polloi\ a)nw/num<*> md</G>10. 389 a8. praecipuc
usitatum Arist, ubi generis alicuius non exstat unum quo
contineatur nomen: <G>e)/sti ti ge/nos tw_n e)nto/mwn, o(\ e(ni\ me\n
o)no/mati a)nw/numo/n e)stin, e)/xei de\ pa/nta th\n morfh\n sugge-
nikh/n *zu</G>40. 623 b5. <G>a</G>5. 490 a13. 6. 490 b11. cf 3. 489 a18.
<G>lo/gw| me\n e)/stin ei)pei_n, a)nw/numon de\ tugxa/nei o)/n yb</G>7. 418
a28. <G>a)nw)numa e(ni\ o)no/mati yb</G>7. 419 a4. <G>a)nw/numon to\ koino\n
e)pi\ dikastou_ kai\ e)kklhsiastou_ *pg</G>1. 1275 a3. <G>h( kata\ to\ poso\n
ki/nhsis to\ koino\n a)nw/numon, h( kata\ to/pon kai\ to\ koino\n kai\ to\
i)/dion a)nw/numos *fe</G>2. 226 a30, 33. (<G>a)naqumi/asis</G>) <G>h( me\n a)tmi/s,
h( de\ to\ me\n o(/lon a)nw/numos mb</G>4. 359 b30. <G>ge/nos a)nw/numon,
diafora\ a)nw/numos *ag</G>5. 74 a8 (cf a21). <G>d</G>13. 96 b7. <G>yb</G>5.
417 b32. <G>*ra</G>2. 1357 b4. <G>ei)/ ti a)/llo a)nw/numo/n e)sti dia\ to\
mh\ ei)_nai ge/nos *zib</G>15. 505 b30. <G>dei_ e)k tw_n suggenw_n kai\
o(moeidw_n metafe/rein ta\ a)nw/numa w)nomasme/nws *rg</G>2. 1405
a36. cf praeterea <G>md</G>3. 381 b6. <G>*pa</G>3. 1253 b9. <G>*mi</G>5. 1056
a25. <G>z</G>7. 1033 a14 (<G>a)/dhlos h)\ a)nw/numos</G>). in systemate vir-
tutum et vitiorum et <G>a)kro/thtes</G> et <G>meso/thtes</G> multae <G>a)nw/-
numoi</G> sunt <G>*hb</G>7. 1107 b2. <G>g</G>10. 1115 b26. <G>d</G>10. 1125 b17,
21. 11. 1125 b26, 29. 12. 1127 a12. (cf <G>o)/noma ou)k a)pode/-
dotai, ou)k w)no/mastai</G> 1126 b19, 1127 a7). 13. 1127 a14.
<G>heg</G>2. 1231 b1. 6. 1233 a39. &mdash; <G>a)nwnumw/teros md</G>3. 381
b15. <G>*zid</G>2. 525 b6. <G>heb</G>3. 1221 a40. &mdash; <G>to\ a)nw/numon</G>, i e
<G>to\ a)o/riston o)/noma, r(h_ma e</G>9. 19 b6, 7 (Wz, cf 2. 16 a32. 3.
16 b14). &mdash; (Trdlbg de an p 378. Vhl Poet I 39).
<P><G>a)nwfelh\s h( filosofi/a *pa</G>11. 1259 a9. <G>bradei_a kai\ a)nwfelh\s
ki/nhsis *zp</G>8. 708 a20. &mdash; <G>matai/ws kai\ a)nwf elw_s a)kou/ein
*ha</G>1. 1095 a5.
<P><G>a)nwferh/s</G>. active i q <G>a)/nw fe/rwn *fd</G>9. 217 a3. &mdash; pass <G>to\
qermo\n kai\ ai( o)smai\ pa_sai a)nwferei_s pig</G>5. 908 a25.
<P><G>a)/ceinos</G> (Hesiod <G>e</G>715) <G>*hi</G>10. 1170 b22.
<P><G>a)ci/a. xrh/mata le/gomen o(/swn h( a)ci/a romi/smati metrei_tai
*hd</G>1. 1119 b26. cf <G>i</G>1. 1164 b4. <G>diplou_n th_s a)ci/as a)poti/nein
pkq</G>14. 952 a19. <G>th\n a)ci/an pote/rou e)/sti ta/cai *hi</G>1. 1164
a22-b21. <G>th\n a)ci/an a)/lloi a)/llhn le/gousi *he</G>6. 1131 a24-29.
<G>h( timh\ w(/sper a)ci/a ti/s e)stin *ra</G>7. 1365 a8. cf <G>b</G>16. 1391
a2. <G>kinei_n para\ th\n a)ci/an tou_ mege/qous mx</G>17. 853 a26. <G>e)/xon
kat) a)ci/an tou_ dapanh/matos *hd</G>5. 1123 a18. <G>ma_llon a)gapa_
ta\s toiau/tas h(dona\s th_s a)ci/as *hg</G>14. 1119 a20. <G>mei_zo/n
e)sti ge/ras th_s a)ci/as au)toi_s *pb</G>10. 1272 a38. <G>plei/w th_s
a)ci/as e)ndiate/trifen o( lo/gos mb</G>3. 357 a4. &mdash; <G>toi_s o(moi/ois
th\n au)th\n a)ci/an kata\ fu/sin ei)_nai *pg</G>16. 1287 a13. <G>diane/-
mein, pra/ttein ti</G> al <G>kat) a)ci/an *pg</G>5. 1278 a20 (syn <G>kat)
a)reth/n</G>). <G>h</G>4. 1326 b16. <G>*hg</G>10. 1115 b19 (syn <G>w(s a)/n o( lo/gos</G>).
<G>d</G>4. 1122 a26. <G>q</G>8. 1158 b27. 10. 1159 a35. 12. 1160 b33.
<G>i</G>1. 1164 b8. <G>to\ pre/pon kat) a)ci/an e)sti/ heg</G>6. 1233 b7. <G>ne/-
mein, poiei_n ti para\ th\n a)ci/an *he</G>12. 1136 b16. <G>q</G>12. 1160
b36. <G>para\ th\n a)ci/an kai\ to\ de/on</G>, opp <G>o)rqw_s *hd</G>4. 1122 b29.
<G>to\ kat) a)ci/an i)/son</G>, opp <G>to\ kat) a)riqmo/n</G> sive <G>to\ a)riqmw_|
i)/son, a)riqmhtikh\ i)so/ths *pe</G>1. 1301 b30, 1302 a8. <G>z</G>2. 1317
b4. <G>to\ kat) a)ci/an i)/son to\ di/kaion *pg</G>12. 1282 b27. <G>h</G>9. 1329
a17. <G>*he</G>6. 1131 a24, 26. <G>q</G>13. 1161 a22.
<P><G>a)cio/logos. ei)/ ti a)cio/logon *pb</G>12. 1273 b29. <G>ou)de\n a)cio/logon
e(w/ratai *zgb</G>7. 746 b5. <G>ta\ ma/lista a)cio/loga *pb</G>8. 1268
a15. <G>ob</G> 1346 a28. <G>nh_soi a)cio/logoi k</G>3. 393 a12. <G>dioi/khsis
eu)geneste/ra kai\ a)ciologwte/ra th_s h(mete/ras fta</G>1. 816 a32.
&mdash; <G>a)ciolo/gws h(_fqai filosofi/as *fg</G>4. 203 a1.
<P><G>a)cio/pisto/n tina poiei_n *ra</G>2. 1356 a5. 9. 1366 a28. <G>*kthsi/as
ou)k w)\n a)cio/pistos *ziq</G>28. 606 a8. <G>a)kou/ein a)ciopi/stou tino/s
*zia</G>15. 493 b15. <G>*zmg</G>10. 673 a13. <G>pei_ra a)cio/pistos *zgb</G>5.
<P N=70>
<H><G>a)/cios</G></H>
741 a37. <G>d</G>10. 777 b4. &mdash; <G>a)ciopi/stws ou) sunw_ptai *zgb</G>5.
741 a31.
<P><G>a)/cios. ou)k i)/swn o)/ntes a)/cioi, pollaplasi/ou timh/matos a)/ciai
kth/seis *pb</G>7. 1267 a10. <G>e</G>6. 1306 b13 al. <G>peirate/on le/gein
to\ fai/nomenon, ai)dou_s a)ci/an ei)_nai nomi/zontas th\n proqumi/an
ma_llon h)\ qra/sous</G> (i e quam pro temeritate habendam) <G>*ob</G>12.
291 b25. &mdash; <G>tw_| toiou/tw| ma/lista zh_n a)/cion *hg</G>12. 1117
b12. &mdash; <G>a)/cioi douleu/ein *pa</G>5. 1254 b36. &mdash; <G>o(/ ti kai\ a)/cion ei)-
pei_n *pb</G>11. 1272 b32. <G>e</G>1. 1302 a13. <G>*zmb</G>8. 654 a12. (cf
<G>o(/ ti kai\ a)/cion lo/gou heg</G>2. 1231 a2). <G>a)/cion ei)pei_n, a)/cion kalei_n
po/lin th\n fu/sei dou/lhn *pg</G>14. 1285 b17. <G>d</G>4. 1291 a9. &mdash;
<G>a)ci/ws. w(s a)ci/ws ei)pei_n *zmb</G>6. 651 b36.
<P><G>a)ciou_n</G>. 1. <G>ta\ a(marth/mata kai\ ta\ a)dikh/mata mh\ tou_ i)/sou a)ciou_n
*ra</G>13. 1374 b5. <G>a)ciou_n e(autou\s a)gaqw_n, mega/lwn, tw_n i)/swn,
a)ciou/menoi tw_n i)/swn, h)ciw_sqai tw_n o(moi/wn *pb</G>9. 1269 b9.
<G>g</G>13. 1284 a9. <G>e</G>1. 1301 b39. <G>*rb</G>9. 1387 b6, 11, 14. 11.
1388 b1. 13. 1389 a33. <G>h)ciw/qh th_s turanni/dos *pe</G>5. 1305
a27. <G>fu/sei despotei/as h)ciwme/noi *pa</G>6. 1255 b14. <G>o( a)ciw-
qhso/menos th_s a)rxh_s *pb</G>9. 1271 a11. <G>ti/s a)/n proseipei_n
a)ciw/seien la/trin</G> (Theodect fr 3) <G>*pa</G>6. 1255 a38. &mdash; 2. po-
stulare. <G>deo/meno/s te kai\ a)ciw_n *rg</G>5. 1407 a26. <G>a)ciou_ntes fi-
lei_sqai w(s filou_sin, a)ciwte/on *hq</G>10. 1159 b17, 18. <G>a)ciou_si
mete/xein *pe</G>1. 1301 a34. <G>ou)qei\s a)cioi_ ta\ faino/mena a)du/nata
*rb</G>11. 1388 b2. <G>a)ciou_si to\n no/mon a)/rxein, to\n e(/na u(perba/l-
lein *pd</G>6. 1293 a20. <G>po</G>18. 1456 a7. <G>a)ciou_men u(ma_s e)mme/nein</G>
sim <G>*ra</G>15. 1377 b9, a25, 29. <G>h)ci/ou tou\s *)aqhnai/ous u(polabei_n
*rb</G>6. 1384 b33. <G>o(/sa e)n th_| w(s a)lhqw_s fili/a| a)ciou_tai *hq</G>5.
1157 a24. &mdash; med <G>oi( e)leei_sqai a)ciou/menoi *rb</G>10. 1388 a27
(cf <G>tou\s a)ciou_ntas e)leei_sqai</G> 9, 1387 b18). &mdash; 3. proponere
aliquam sententiam, contendere, <G>*aa</G>17. 30 a10, 20. 24. 41
b10, 17. 33. 47 b28. <G>d</G>4. 91 a37 al. <G>e)/ndocon to\ a)ciw_sai,
a(rmo/ttei a)ciou_n *ab</G>11. 62 a16, 17. syn <G>ai)tei_sqai tq</G>13. 163
a3, 7, 10, 19 (cf a2, 6, 9, 18). <G>a)ciou_n mhde\n a)ci/wm) a)/logon,
a)ll) h)\ e)pagwgh\n h)\ a)po/deicin fe/rein *fq</G>1. 252 a24. <G>tou_to
eu)lo/gws a)ciou_men *zga</G>1. 715 b11. <G>a)ciou_n mhde\n a)lo/gws, a(\ kai\
meta\ lo/gou pisteu_sai ou) r(a/|dion hea</G>8. 1218 a29. <G>a)ciou_men
dh\ to\n to/pon ei)_nai prw_ton perie/xon *fd</G>4. 210 b34. cf sim
<G>*fq</G>3. 254 a15. <G>*oa</G>8. 276 b22. <G>b</G>14. 297 b3. <G>*mi</G>1. 1053 a29.
<G>at</G>969 a13. <G>c</G>2. 975 b25.
<P><G>a)ci/wma</G>. 1. <G>o( mikro/yuxos e)llei/pei pro\s to\ tou_ megaloyu/xou
a)ci/wma</G> (i e <G>pro\s tau_ta, w(_n o( m. a)cioi_ e(auto/n</G>) <G>*hd</G>7. 1123
b25. <G>oi( di) a)/gnoian a)ndrei_oi xei/rous tw_n eu)elpi/dwn, o(/sw| a)ci/wma
ou)de\n e)/xousin</G> (i e <G>ou)deno\s e(autou\s a)ciou_sin</G>), <G>e)kei_noi de/ *hg</G>11.
1117 a24 Zell. <G>tou_to sta/sews ai)/tion kai\ para\ toi_s mhde\n
a)ci/wma kekthme/nois, h)_ pou/ ge dh\ para\ qumoeide/si kai\ pole-
mikoi_s a)ndra/si *pb</G>5. 1264 b9. &mdash; <G>ta\ a)ciw/mata dhmokra-
ti/as, o)ligarki/as</G> (quae requiruntur in democratia, cf <G>a)ciou_n</G> 2,
et <G>u(po/qesis th_s dhmokratikh_s politei/as</G> a40) <G>*pz</G>1. 1317 a39.
&mdash; <G>mh/te plou/sioi mh/te a)ci/wma e)/xontes a)reth_s *pg</G>11. 1281
b25. <G>to\ me/geqos kai\ to\ a)ci/wma th_s a)rxh_s *pe</G>10. 1313 a8.
<G>me/geqos e)/xein kai\ a)ci/wma *hd</G>5. 1122 b33. <G>poiei_ e)mfaneste/-
rous to\ a)ci/wma *rb</G> 17. 1391 a27. <G>oi( e)n a)ciw/masi *hd</G>12.
1126 b36 (opp <G>oi( tuxo/ntes</G>). 5. 1123 a2. 7. 1123 b19. <G>oi( e)n
a)ciw/mati kai\ eu)tuxi/ais *hd</G>8. 1124 b19. <G>ou)k i)/son to\ a)ci/wma
*hi</G>2. 1165 a11. <G>o(/moioi kata\ a)ciw/mata *rb</G>8. 1386 a25. <G>le/cis
mh/te tapeinh\ mh/te u(pe\r to\ a)ci/wma, a)lla\ pre/pousa *rg</G>2.
1404 b4. &mdash; 2. <G>mhde\n a)ciou_n a)ci/wm) a)/logon</G> (cf <G>a)ciou_n</G> 3)
<G>*fq</G>1. 252 a24. <G>kata\ to\ *zh/nwnos a)ci/wma</G> (i e placitum)
<G>*mb</G>4. 1001 b7 Bz. cf <G>m</G>2. 1077 a31. <G>ta\ tou_ *meli/ssou a)ciw/-
mata c</G>6. 979 b22. <G>e)/latton a)ci/wma lamba/nein at</G>969 a18.
<G>e)pi\ tw_n ai)sqhtw_n ou)k e)/stai ta\ a)ciw/mata</G> (i e theoremata
<H><G>a)o/ristos</G></H>
mathematica) <G>*mn</G>3. 1090 a36. <G>a)ci/wma</G>, syn <G>lh_mma, pro/-
tasis tq</G>1. 156 a23 Wz. 3. 159 a4. <G>i</G>24. 179 b14. <G>a)ci/wma
e)/ndocon *ab</G>11. 62 a13. dist <G>u(po/qesis, ai)/thma *ag</G>10. 76
b23-34. <G>a)ci/wma</G> principium, ex quo demonstratio ducitur,
<G>a)ci/wma</G> (<G>e)sti\ qe/sis</G>) <G>h(\n a)na)gkh e)/xein to\n o(tiou_n maqhso/menon
*ag</G>2. 72 a17 (Wzetad 24 a30), <G>a)ci/wma d) e)sti\n e)c w(_n *ag</G>7.
75 a41. <G>ta\ koina\ lego/mena a)ciw/mata e)c w(_n prw/twn a)po-
dei/knusin *ag</G>10. 76 b14. <G>pa_sai ai( a)podeiktikai\ xrw_ntai toi_s
a)ciw/masin, kaqo/lou kai\ a)rxai\ ta\ a)ciw/mata *mb</G>2. 997 a11,
13 (Bz ad 996 b26). <G>a)rxh\ tw_n a)/llwn a)ciwma/twn au(/th</G>
(principium contradictionis) <G>pa/ntwn *mg</G>3. 1005 b33. <G>ti/nos
e)pisth/mhs ta\ e)n toi_s maqh/masi kalou/mena a)ciw/mata *mg</G>3.
1005 a20.
<P><G>a)cu/netos</G>, v <G>a)su/netos</G>.
<P><G>a)/cwn. e)a\n ai( grammai\ poiw_sin w(/sper a)/cona</G> (i e axem coni)
<G>mg</G>5. 375 b22. cf f 342. 1535 b3. &mdash; <G>ei) dia\ tw_n po/lwn noh/sai-
men e)pezeugme/nhn eu)qei_an, h(/n tina a)/cona kalou_si k</G>2. 391 b26.
<P><G>a)oi/dimos e)/rgois</G> (<G>*)atarne/os e)/ntrofos</G>) f 625. 1583 b22.
<P><G>a)oido/s</G> (Hom <G>r</G>335. <G>i</G>7) <G>*pq</G>3. 1338 a26, 30. <G>polla\ yeu/dontai
a)oidoi/</G> (cf <G>paroimi/a</G>) MA2. 983 a4.
<P><G>a)oi/khtoi to/poi, ta\ u(po\ th\n a)/rkton a)oi/khta, me/x|ri tw_n a)oi-
kh/twn mb</G>5. 362 b7, 9, 26.
<P><G>a)/oikos. zw_|a a)/oika</G>, opp <G>oi)khtika/. a)/oika polla\ tw_n e)nto/mwn
kai\ tw_n tetrapo/dwn *zia</G>1. 488 a21.
<P><G>a)/oinos. trofh\ a)oinote/ra *ph</G>17. 1336 a8. <G>h( a)spi\s fia/lh a)/oinos</G>
(Vhl e ci Viet, <G>oi)/nou</G> Bk) <G>po</G>21. 1457 b32.
<P><G>a)olle/es</G> (Alcaei fr 37) <G>*pg</G>14. 1285 b1.
<P><G>a)o/ratos posaxw_s le/getai yb</G>10. 422 a26. <G>*md</G>22. 1022 b34.
<G>pw_s le/getai h( fwnh\ a)o/ratos *fg</G>4. 204 a4. 5. 204 a13, 16.
<G>e</G>2. 226 b11. <G>*mk</G>10. 1066 a36. <G>h( o)/yis tou_ o(ratou_ kai\ a)ora/tou
yb</G>9. 421 b5. <G>a)_r) e)/sti mege/qh a)o/rata ai</G>3. 440 a27. <G>*ga</G>2.
316 b33. <G>dia\ mikro/thta a)o/raton mg</G>3. 373 a20. 4. 373 a25.
cf <G>*zgb</G>2. 736 a16. <G>e)c a)ora/twn o(moiomerw_n pa/ntwn</G> (Anaxag)
<G>*og</G>3. 302 b2. &mdash; <G>*darei_os panti\ a)o/ratos k</G>6. 398 a14.
<P><G>a)orghsi/a</G>, opp <G>o)rgilo/ths *hb</G>7. 1108 a8. <G>d</G>11. 1126 a4. <G>hma</G>
23. 1191 b25.
<P><G>a)o/rghtos</G>, def <G>*hb</G>7. 1108 a8.
<P><G>a)oristei_n pih</G>7. 917 b2. <G>ks</G>13. 941 b26.
<P><G>a)oristi/a. ou)k a)kriboi_ h( fu/sis dia\ th\n th_s u(/lhs a)oristi/an
*zgd</G>10. 778 a6. <G>metabolai\ taraxw/deis dia\ th\n a)oristi/an
mb</G>5. 361 b34. <G>a)oristi/a th_s w(/ras pks</G>13. 941 b32.
<P><G>a)o/ristos. a)o/riston</G> dicitur id, quod vel nondum cir-
cumscriptum est certis finibus vel non potest certis fini-
bus circumscribi: <G>a)poble/pein mh\ ei)s ta\ a)o/rista a)ll) ei)s
ta\ u(pa/rxonta *rb</G>22. 1396 b8. <G>to\ a)o/riston plana_| *rg</G>14.
1415 a14. <G>h( e)popoii/a a)o/ristos tw_| xro/nw|</G>, opp <G>h( tragw|-
di/a u(po\ mi/an peri/odon h(li/ou po</G>5. 1449 b14. <G>pro\s a)/llhla
a)o/rista to\ sklhro\n kai\ to\ malako\n tw_| ma_llon kai\ h(_tton md</G>4.
382 a16. <G>h( spermatikh\ u(/lh ou)k e)/stin a)o/ristos ou)/t) e)pi\ to\
plei_on ou)/t) e)pi\ to\ e)/latton w(/st) e)c o(poshsou_n gi/nesqai tw_|
plh/qei *zgd</G>4. 772 a3. <G>tw_n monarxiw_n h( a)o/ristos turanni/s,
h( kata\ ta/cin tina\ basilei/a *ra</G>8. 1366 a2. <G>a)o/ristos a)/rxwn</G>,
opp <G>o( kata\ th\n a)rxh\n w(risme/nos *pg</G>1. 1275 b4, a26. <G>a)o/ri-
stos a)rxh/ *pg</G>1. 1275 a32. <G>to\ a)gaqo\n w(ri/sqai, th\n d) h(donh\n
a)o/riston ei)_nai *hk</G> 2. 1173 a16. <G>a)o/ristos h( moxqhra\ zwh/
*hi</G>9. 1170 a24. <G>e)c a)ori/stwn a)telw_n de\ a)ei\ ta\ teleio/tera
*mn</G>5. 1092 a13. <G>h( a)o/ristos u(gro/ths, to\ e)n tw_| u(grw_| a)o/ri-
ston</G>, opp <G>h( pe/yis md</G>2. 380 a3. 3. 380 a29, b14, 381 a14.
&mdash; <G>to\ a)o/riston diafane/s</G>, opp <G>ta\ e)/sxata ai</G>3. 439 a27.
<G>u(gro\n to\ a)o/riston oi\kei/w| o(/rw| *gb</G>2. 329 b30. <G>tou_ a)ori/stou
a)o/ristos kai\ o( kanw/n *he</G>14. 1137 b29. <G>a)o/ristos e)pi\ to\ plei_on,</G>
<P N=71>
<H><G>a)/ornos</G></H>
<G>e)pi\ to\ e)/latton *zgd</G>4. 772 a3. <G>to\ poio\n w(risme/nhs fu/sews,
to\ de\ poso\n th_s a)ori/stou *mk</G>6. 1063 a28. <G>h( u(/lh to\ a)o/riston
pri\n o(risqh_nai kai\ metasxei_n ei)/dous tino/s</G> MA 8. 989 b18. cf
<G>*fd</G>2. 209 b9, 210 a8, 3, 6 (opp <G>ei)/dos</G> a8). <G>*mz</G>11. 1037 a27.
<G>a)o/ristos dua/s</G> v s <G>dua/s. h( du/namis w(s u(/lh a)o/ristos tou_ ka-
qo/lou kai\ a)ori/stou e)sti/n *mm</G>10. 1087 a17. <G>g</G>4. 1007 b29. <G>a)o/ri-
ston h( ste/rhsis, ai( sterhtikai\ a)rxai\ a)o/ristoi *fg</G>2. 201
b26. <G>*mk</G>9. 1066 a15 (inde explicatur <G>a(o/riston o)/noma, r(h_ma
e</G>2. 16 a32, b14. 10. 19 b8, 10). <G>a)o/riston to\ a)po\ tu/xhs gi-
no/menon *aa</G>13. 32 b10-12. <G>*ra</G>10. 1369 a33. <G>e)n toi_s ai)sqh-
toi_s pollh\ h( tou_ a)ori/stou fu/sis *mg</G>5. 1010 a3. <G>ou)k e)/stin
e)pisth/mh tw_n a)ori/stwn *aa</G>13. 32 b19. <G>to\ kata\ sumbe-
bhko\s a)o/riston *fb</G>5. 196 b28. <G>*mk</G>8. 1065 a25. <G>h( u(/lh kai\ ta\
pa/qh a)o/rista *mq</G>7. 1049 b2. &mdash; <G>a)ori/stws kei_sqai *oa</G>8.
276 a21. <G>a)ori/stws e)/xei h( dia/noia *oa</G>11. 280 b3. <G>a)ori/stws
ei)de/nai</G>, opp <G>a)fwrisme/nws</G> K 7. 8 b9. <G>a)ori/stws</G>, opp <G>mi_cis
kat) a)riqmou/s tinas ai</G>4. 442 a15.
<P><G>a)/ornos li/mnh q</G>102. 839 a13.
<P><G>a)orth/</G>, praecipue i q nunc aorta (cf Philippson <G>u(/lh a)nqrw-
pi/nh</G> p 28, Thielemann veterum opin de sanguinis motu
p 28, M p 425, K p 515 n 3, A<G>*zi</G> I 319, F p 275 n 32,
Ka<G>*zm</G> p 91 n 7). <G>fle\y e)la/ttwn e)n tw_| qw/raki kata\ th\n
r(a/xin e)nto/s, keime/nh o)/pisqen th_s mega/lhs flebo/s, e)n toi_s
a)risteroi_s ma_llon, h(\n kalou_si/ tines a)orth/n, dia\ ti/ *zig</G>3.
513 a20. <G>h( kaloume/nh a)orth\ neurw/dhs e)sti\ fle/y, a)po\ th_s
me/shs koili/as th_s kardi/as tei/nei, stenwte/ra th_s mega/lhs
flebo/s, proste/fuke ma/lista th_| r(a/xei peri\ th\n kardi/an,
pw_s h( kardi/a kei_tai e)pi\ th_| a)or(th_| *zig</G>5. 515 a30. 3. 513
b4, 8. 4. 514 b20, 22. <G>a</G> 17. 496 a7, 27. (<G>h( fle\y</G>) <G>ei)s th\n
a)orth\n a)po\ th_s kardi/as tei/nei *zig</G>3. 513 b7 (? cf A<G>*zi</G> I 320
n 33). <G>tw_n duoi_n flebw_n a)rxhgw_n, prw/twn dexome/nwn to\
ai(_ma difue/s, h( a)orth\ mi/a e)sti/n *zmg</G>4. 666 b26. 5. 667 b16.
<G>u</G>3. 458 a19. <G>pw_s timiwte/ra h( mega/lh fle\y th_s a)orth_s,
h(\n tw_n e)nai/mwn e)/nia me\n a)mudrw_s e)/nia d) a)fanw_s e)/xei
*zmg</G>5. 668 a1. F p 293 n 37. &mdash; (aortae rami.) <G>pw_s th_s
a)orth_s e)/sxistai me/rh, me/ros ti th_s mega/lhs flebo\s sune/-
x|etai pro\s th\n a)orth/n *zig</G>4. 514 a24, 31. <G>o( pleu/mwn sun-
h/r<*>htai kai\ th_| a)orth_| *zia</G> 16. 495 b7. <G>g</G>3. 513 b13 (Ar ar-
teriam et venam pulmonalem atque aortam non plane
distinguit K p 517 n 4, A<G>*zi</G> I 239 n 77). <G>a(po\ th_s te me-
ga/lhs flebo\s kai\ th_s a)orth_s teleutw_sin ai( fle/bes ei)s th\n
mh/nigga th\n peri\ to\<*> e)gke/falon *zmb</G>7. 652 b29 (arteriae
meningeae Ka p 41 n 7). <G>ei)s to\ h(_pao| kai\ to\n splh_na ou)demi/a
tei/nei a)po\ th_s a)orth_s fle/y *zia</G>17. 496 b30. <G>g</G>4. 514 b28.
cf <G>*zmg</G>7. 670 a16 (ignorat Ar arteriam hepaticam et linea-
lem Ka p 96 n 3, cf A<G>*zi</G> I 241 n 82, 326 n 44). <G>to\ mesen-
te/rion e)ch/rthtai e)k th_s mega/lhs flebo\s kai\ th_s a)orth_s *zia</G>16.
495 b34. <G>tei/nousin a)po\ th_s a)orth_s ei)s to\ mesente/rion fle/bes
*zig</G>4. 514 b24. <G>*zmd</G>4. 678 a1 (arteriae mesentericae et in-
testinales A<G>*zi</G> I 326 n 44). <G>diestw_sai a)/nwqen h( mega/lh
fle\y kai\ a)orth\ e)nalla/ssousai sune/xousi to\ sw_ma *zmg</G>5.
668 b20 (decussationem arteriarum et venarum iliacarum
descr Ar F p 293 n 38, Ka p 91 n 7). <G>me/xri tw_n nefrw_n
mi/a ou)_sa e(kate/ra tei/nei kai\ h( a)orth\ kai\ mega/lh fle/y, e)n-
tau_qa de\ sxi/zontai ei)s du/o *zig</G>4. 514 b16 (fissio arteriarum
iliacarum A<G>*zi</G> I 325, 326 n 43, 45). <G>fe/rousin ei)s nefrou\s po/roi
e)k th_s a)orth_s, a)po\ th_s a)orth_s fle/bes *zia</G>17. 497 a5. <G>g</G>4.
514 b32. <G>*zmg</G>7. 670 a17 (arteriae renales F p 295 n 49,
Ka<*>p 96 n 4). <G>fe/rousi po/roi ei)s th\n ku/stin e)k th_s a)orth_s
i)sxuroi\ kai\ sunexei_s *zia</G> 17. 497 a13. <G>*zmg</G>9. 671 b17. <G>a)po\
th_s a)orth_s a)/lloi du/o po/roi fe/rousin ei)s th\n ku/stin *zig</G>4.
<H><G>a)pa/qeia</G></H>
514 b33 (arteriae spermaticae K p 447, F p 298 n 60, re-
futant A<G>*zi</G> et Ka; Aristotelem arterias iliacas earumque ramos
atque <G>*zig</G>4. 514 b33 ligamenta vesicae descripsisse iudicat
A<G>*zi</G> I 242 n 84, 326 n 45, 46, praeterea arterias vesicales
et partem arteriae umbilicalis Ka <G>*zm</G> p 100 n 10). <G>tei/nousin
e)k th_s a)orth_s po/roi flebikoi\ me/xri th_s kefalh_s e(kate/rou
tou_ o)/rxews, a)/naimoi, h(_tton ai(matw_des e)/xontes to\ u(gro/n *zig</G>1.
510 a14, 25 (arteriae spermaticae, sed arterias et venas
spermaticas Ar non plane distinguit A<G>*zi</G> I 304 n 7, 305
n 8). <G>tei/nousin ei)s ta\s u(ste/ras a)po\ th_s a)orth_s fle/bes pollai\
kai\ puknai/, leptai/ *zig</G>4. 515 a6. <G>*zgb</G>4. 738 a11 (arteriae
uterinae A<G>*zi</G> I 327 n 46, A<G>*zg</G> p 156 n 2, 3). <G>tei/nousin ei)s
ta\ e)/mbrua fle/bes du/o pro\s th\n a)orth/n, h(_| sxi/zetai kai\ gi/-
netai h( a)orth\ du/o e)k mia_s *zih</G>8. 586 b20 (arteriae umbi-
licales A<G>*zi</G> II 362 n 55).
<P><G>a)/osmos. a)/osma ta\ stoixei_a, li/qos, xruso/s ai</G>5. 443 a10, 15,
17. <G>a)osmo/terai ai( skwri/ai ai</G>5. 443 a19.
<P><G>a)paggeli/a. h( tragw|di/a mi/mhsis, drw/ntwn kai\ ou) di) a)pag-
geli/as po</G>6. 1449 b26. cf 5. 1449 b11. <G>a)paggeli/a</G>, dist
<G>dh/lwsis, pro/rrhsis</G> (cf <G>a)pagge/llein</G>) <G>r</G>31. 1438 b10. 32.
1438 b23. 37. 1442 b30.
<P><G>a)pagge/llein. e)/sti mimei_sqai ta\ au)ta\ o(te\ me\n a)pagge/l-
lonta po</G>3. 1448 a21. <G>a)pagge/llein ta\s progegenhme/nas pra/-
ceis, dhlou_n ta\s nu_n, prole/gein ta\s mellou/sas r</G>31. 1438 a4.
<G>oi( a)pagge/llontes</G> (nuncii) <G>*rg</G>16. 1417 b9.
<P><G>a)pa/gein. prosa/gein kai\ a)pa/gein to\ gennhtiko/n *gb</G>10. 336 a18.
<G>o( h(/lios: a)pa/gei to\ e)lafro/taton a)po\ tw_n e)ggute/rw to/pwn
pkg</G>30. 934 b28. &mdash; <G>ta\s peri\ to\ pra_gma diabola\s a)po\ tw_n
sumbouleuo/ntwn a)pa/comen r</G>30. 1437 b27. &mdash; <G>h( parabolh\
au(/th a)pa/gei a)po\ tou_ a)lhqou_s *mz</G>11. 1036 b26. <G>a)pa/gein ei)s
a)du/naton</G> (de demonstratione indirecta) <G>*aa</G>7. 29 b8. &mdash; <G>polu\
a)pagago/ntes e(autou\s tou_ a(marta/nein *hb</G>9. 1109 b5. &mdash; <G>sia-
go/nes promh/keis ei)s steno\n a)phgme/nai *zmb</G>16. 658 b30.
<P><G>a)pagoreu/ein, a)peipei_n, a)peirhke/nai</G>. &mdash; 1. renunciare, <G>tou\s
*karxhdoni/ous a)pei/pasqai qana/tw| zhmiou_n q</G>84. 837 a2. &mdash;
2. <G>a)pagoreu/ein</G> c acc vel c inf, opp <G>keleu/ein *he</G>3. 1129 b24.
15. 1138 a7. <G>*ph</G>17. 1336 a35. <G>r</G>2. 1422 b14. <G>toi_s dou/lois
a)peirh/kasi ta\ gumna/sia *pb</G>5. 1264 a21. <G>peri\ w(_n o( no/mos
a)pagoreu/ei mh\ kinw_sin *pd</G>14. 1298 a38. <G>pra/ttein ti tw_n
a)phgoreume/nwn *ph</G>17. 1336 b9. <G>*)antigo/nh le/gei, o(/ti di/kaion
a)peirhme/non qa/yai to\n *polunei/kh *ra</G> 13. 1373 b10. &mdash;
3. <G>a)pei/pasqai to\n ui(o/n</G>, syn <G>a)fsi_nai, a)posth_nai *hq</G>16. 1163
b19-27. <G>a)peipei_n th\n a)rxh/n *pb</G>10. 1272 b5. &mdash; 4. intrans
<G>feu/gontes th\n dusxe/reian a)peirh/kasi *mn</G>4. 1091 b23. <G>oi( dia\
to\n xro/non a)peirhko/tes *ph</G>9. 1329 a33. <G>q</G>7. 1342 b21. <G>a)pei-
pei_n dia\ to\n po/non *ziz</G>18. 572 a18. <G>taxu\ a)pagoreu/ousin oi(
i(/ppoi *zp</G> 14. 712 a32. <G>a(rmoni/ai a)peirhkui_ai *pq</G>7. 1342 b27
(cf <G>a)neime/nai</G> b24). <G>o( a)/qumos tapeino\s kai\ tai_s kinh/sesin a)ph-
goreukw/s f</G>3. 808 a11.
<P><G>a)pagriou_n. oi( a)phgriwme/noi *hh</G>6. 1148 b22.
<P><G>a)pa/gxesqai pz</G>5. 886. b13. <G>l</G>1. 955 a8, 9. <G>a)pa/gxeo</G> (Archil
fr 69) <G>*ph</G>7. 1328 a5. <G>ti/ ou)k a)ph/gcw i(/na *qh/bhsin h(/rws ge/nh|</G>
f 460. 1553 b28.
<P><G>a)pagwgh/</G> (i e <G>meta/basis a)p) a)/llou problh/matos h)\ qewrh/-
matos e)p) a)/llo, ou(_ gnwsqe/ntos h)\ porisqe/ntos kai\ to\ prokei/-
meno/n e)sti katafane/s</G>) <G>*ab</G>25. 69 a20 sqq Wz. <G>h( ei)s to\ a)du/-
naton a)pagwgh/</G> (demonstratio indirecta) <G>*aa</G>6. 28 b21. 7. 29
b6. 44. 50 a29. Wz ad 33 b30.
<P><G>a)pa/|dein e)pi\ to\ o)cu/ piq</G>26. 919 b23. 46. 922 b39. 21. 919
a30.
<P><G>a)pa/qeia</G>, opp <G>pa/qos *fd</G>9. 217 b26. <G>e(/cis a)paqei/as th_s e)pi\</G>
<P N=72>
<H><G>a)paqh/s</G></H>
<G>to\ xei_ron kai\ fqora_s th_s u(p) a)/llou <*> h(_| a)/llo, u(p) a)rxh_s
metablhtikh_s *mq</G>1. 1046 a13. <G>e)/ntoma/ e)stin, o(/pws sw/zhtai
di) a)pa/qeian sugkampto/mena *zmd</G>6. 682 b21. <G>ou)x o(moi/a h(
a)pa/qeia tou_ ai)sqhtikou_ kai\ tou_ nohtikou_ yg</G>4. 429 a29. &mdash; <G>o(ri/-
zontai ta\s a)reta\s a)paqei/as tina\s kai\ h)remi/as *hb</G>2. 1104
b24. <G>a)pa/qeian kai\ h)remi/an peri\ h(dona\s kai\ lu/pas ei)_nai ta\s
a)reta/s keb</G>4. 1222 a3. <G>a)pa/qeia peri\ ta\s tu/xas *ad</G>13. 97
b23. <G>h( a)naisxunti/a o)ligwri/a tis kai\ a)pa/qeia peri\ tau_ta
*rb</G>6. 1383 b16.
<P><G>a)paqh/s</G>. 1. <G>a)paqe/s</G> i q <G>ro\ mh\ oi(_o/n te pa/sxein. a)paqh_ a(\ mo/lis
kai\ h)re/ma pa/sxei dia\ du/namin kai\ to\ e)/xein pws *md</G>12. 1019
a31. <G>a)paqe\s e)/kaston tw_n a)diaire/twn</G> (<G>ou) ga\r oi(_o/n te pa/sxein
a)ll) h)\ dia\ tou_ kenou_</G>) <G>kai\ mhdeno\s poihtiko\n pa/qous *ga</G>8. 326 a1.
<G>a)paqe\s kai\ a)nalloi/wton *ml</G>7. 1073 a11. <G>e(/ceis kaq) a)\s a)paqh_
o(/lws h)\ a)meta/blhta *md</G>12. 1019 a27. <G>h( a)reth\ poiei_ h)\ a)pa-
qe\s h)\ w(s dei_ paqhtiko/n *fh</G>3. 246 b19. <G>to\ i)sxuro/teron a)pa-
qe/steron pk</G>1. 923 a8. <G>e)pi\ tw_n poihtikw_n to\ prw_ton poiou_n
a)paqe/s *ga</G>7. 324 b13 (cf <G>a)ki/nhtos</G>). <G>a)gh/raton kai\ a)nalloi/wton
kai\ a)paqe/s e)sti to\ prw_ton tw_n swma/twn *oa</G>3. 270 b2. <G>a)pa-
qh\s pa/shs qnhth_s dusxerei/as e)sti\n o( ou)rano/s *ob</G>1. 284 a14.
<G>ta\ sumpefuko/ta a)paqh_, a(pto/mena de\ paqhtika\ kai\ poihtika\
a)llh/lwn *fd</G>5. 212 b32. <G>q</G>4. 255 a13. <G>*ga</G>9. 327 a1. <G>to\
o(/moion u(po\ tou_ o(moi/ou a)paqe\s dia\ to\ mhde\n ma_llon poihtiko\n h)\
paqhtiko\n ei)_nai qa/teron qate/rou *ga</G>7. 323 b4. <G>ya</G>5. 410 a23. <G>b</G>4.
416 a32. <G>pg</G>8. 872 a11. <G>a)paqei_s ai( i)de/ai tz</G>10. 148 a20. f 184.
1510 a5. <G>ti/ni dioi/sousin ai( mona/des a)paqei_s ou)_sai</G> MA9. 991
b26 Bz. <G>*)anacago/ras to\n nou_n a)paqh_ le/gei kai\ a)migh_ ei)_nai
*fq</G>5. 256 b25. <G>ya</G>2. 405 b20. <G>o( poihtiko\s nou_s xwristo\s kai\
a)paqh\s kai\ a)migh/s yg</G>5. 430 a18. <G>o( nou_s qeio/tero/n ti kai\ a)pa-
qe/s e)stin ya</G>4. 408 b29. <G>to\ qewrei_n au)to\ a)paqe/s e)stin ya</G>4.
408 b25. &mdash; <G>a)paqh/s</G>, dist <G>e)gkrath/s td</G>5. 125 b23. <G>a)paqh\s
h)\ o(/lws h)\ h)re/ma u(f) w(_n oi( polloi/ heg</G>1. 1228 b33, 38.
<G>a)paqh/s</G>, opp <G>e)piqumw_n *rb</G>1. 1378 a5. <G>a)paqei_s oi( a)/nqrwpoi
h)\ tw_| mh\ pepeira_sqai h)\ tw_| bohqei/as e)/xein *rb</G>5. 1383 a28.
<G>pro\s to\n qa/naton a)paqh/s heg</G>1. 1229 b9. <G>a)nai/sqhtos o( a)paqh\s
w(/sper li/qos heb</G>3. 1221 a22. &mdash; 2. <G>a)paqe/s</G> i q <G>to\ mh\ pe-
ponqo/s. e)a\n duna/mena metaba/llein a)paqh_ h)_</G>, syn <G>w)ma/ md</G>3.
380 b10. ita <G>a)paqe\s a)/ra dei_ ei)_nai</G> (<G>to\ mo/rion th_s yuxh_s
w(_| gignw/skei</G>) <G>yg</G>4. 429 a15 significare videtur <G>mhde/n pw
peponqo/s</G> coll a22-24. &mdash; 3. <G>a)paqe/s</G> i q <G>to\ mh\ e)/xon pa/qos.
ei)/per a)kmh\n ma_llon o( si/dhros lamba/nei, r(a/|wn kai\ a)paqe-
ste)ra</G> (<G>h(_tton pa/qos e)/xousa</G>, i e <G>poiou_sa</G>) <G>h( diai/resis pa</G> 35.
863 a28. <G>to\ gignui/skonta mellh_sai kai\ mh\ pra_cai xei/riston:
to/ te ga\r miaro\n e)/xei kai\ ou) tragiko/n: a)paqe\s ga/r</G> (i e <G>ou)
ga\r e)/xei pa/qos</G>, cf <G>pa/qos</G>) <G>po</G>14. 1453 b39. <G>ta\ a)paqh_ ou) ki-
nhte/on e)n toi_s e)pilo/gois</G> (i e <G>ta\ mh\ e)/xonta pa/qos, ta\ mh\
ei)s pa/qos a)/gonta tou\s a)kou/ontas</G>) f 125. 1499 b13.
<P><G>a)paidagw/ghtos *hd</G>3. 1121 b11. <G>a)paidagwgh/tous tw_n a)nag-
kai/wn e)a/santes *pq</G>4. 1338 b33.
<P><G>a)paideusi/a to\ mh\ gignw/skein ti/nwn dei_ zhtei_n a)po/deicin
*mg</G>4. 1006 a16. <G>a)paideusi/a to\ mh\ du/nasqai kri/nein tou/s t)
oi)kei/ous lo/gous tou_ pra/gmatos kai\ tou\s a)llotri/ous hea</G>6. 1217 a8.
<G>di) a)paideusi/an *ra</G>2. 1356 a29. <G>a)paideusi/a tw_n a)nalutikw_n
*mg</G>3. 1005 b3. <G>a)paideusi/a plou/tou *rb</G>16. 1391 a17. <G>a)pai-
deusi/a met) e)cousi/as ti/ktei a)/noian</G> f 89. 1492 a11.
<P><G>a)pai/deutos</G>, opp <G>pepaideume/nos *hd</G>14. 1128 a21. <G>*rb</G>22.
1395 b27. coni syn <G>h)li/qios *rb</G>21. 1395 a6. &mdash; <G>oi( *)antisqe/-
neioi kai\ oi( ou(/tws a)pai/deutoi *mh</G>3. 1043 b24.
<P><G>a)pai/rein. oi( fa/ttai a)pai/rousi kai\ ou) xeima/zousi *ziq</G> 12. 597
b3, 16.
<P><G>a)/pais. oi( a)/paides a)poqnh/skontes r</G>2. 1422 b8. <G>*kefa/lw| a)/paidi</G>
<H><G>a)panta_n</G></H>
<G>e)pipolu\ o)/nti e)do/qh xrhsmo/s</G> f 462. 1554 a11, 20.
<P><G>a)pai+/ssein. a)pai+/ch</G> (Emped 348) <G>an</G>7. 473 b14.
<P><G>a)paitei_n</G>, dist <G>ai)tei_n *rb</G>6. 1383 b29. <G>a)paitei_n ta\s u(posxe/-
seis, th\n e)pikarpi/an *hi</G>1. 1164 a17. <G>ob</G> 1348 a23. <G>a)paitei_n
lo/gon, ai)ti/an, to\n r(htoriko\n a)podei/ceis *mk</G>6. 1063 b9. <G>*ha</G>7.
1098 a33 (syn <G>e)pizhtei_n</G> a27). 1. 1094 b27. <G>b</G>2. 1104 a3.
<G>a)paith/seien a)/n tis tou_to par) *)empedokle/ous ya</G>4. 408 a18.
&mdash; <G>o( me\n a)paitei_ to\n de/ *rg</G>5. 1407 a22. &mdash; pass <G>a)paitou/-
menos ob</G> 1350 b18. &mdash; <G>a)paithte/on *ha</G>7. 1098 a33. <G>a)paith-
te/oi *hb</G>2. 1104 a3.
<P><G>a)paiwrei_sqai. o(/tan ta\ fu/lla tou_ a)/ro|enos tw_| qh/lei a)paiw-
rw_ntai fta</G>6. 821 a23. <G>o( karpo\s a)ph|w/rhtai tou_ i)di/ou fitrou_
fta</G>4. 819 a10.
<P><G>a)pakonti/zein ta\s a)pofua/das</G> (Ctes fr 64) <G>*zib</G>1. 501 a32.
<P><G>a)pakribou_n. ta\ ma/list) a)phkribwme/na *zmg</G>4. 666 a28.
<P><G>a)palei/fein. paralabo/ntes ta\ grammatei_a oi( a)pode/ktai
a)palei/fousi ta\ kataballo/mena xrh/mata</G> f 400. 1544 b26.
<P><G>a)pallagh\ th_s e)nantio/thtos</G>, opp <G>lh_yis *fe</G>5. 229 a24. <G>e)ni/wn
me\n sterh/sewn ou)k e)/stin a)pallagh/, e)ni/wn de\ e)/stin</G> f 119.
120. 1498 a40. <G>meta\ th\n tw_n katamhni/wn a)pallagh/n *zih</G>2.
582 b12.
<P><G>a)pallaktiko/s pla</G>23. 959 b26 (cf <G>a)palla/ttein</G> sanare).
<P><G>a)pa/llacis</G> (<G>e)pa/llacis</G> ci Mullach, v h v) <G>c</G>1. 974 a26.
<P><G>a)palla/ttein</G>, trans <G>a)palla/ttein tina\ tou_ fo/bou po</G>11. 1452
a25. <G>a)palla/ttein th\n yuxh\n th_s mani/as f</G>4. 808b 23. <G>a)pal-
la/ttein</G> (sanare) <G>tele/ws tou\s e)pilh/ptous q</G>18. 831 b25. &mdash;
intr <G>xalepw_s a)palla/ttein, r(a_|on a)palla/ttein *zih</G>2. 582 b6.
4. 584 a13. <G>pg</G>15. 873 a14. <G>e</G>22. 883 a12. <G>kh</G>1. 949 a31.
<G>*mene/laos monomaxh/sas kai\ ou) kalw_s a)palla/cas</G> f 151. 1503
b30. &mdash; med <G>a)palla/ttesqai</G>, opp <G>fanero\n ei)_nai *zu</G>22. 617
a30. <G>h( gla/nis tekou_sa a)palla/ttetai *zu</G>37. 621 a22. <G>e)n th_|
o)xei/a| taxe/ws a)palla/ttesqai</G> (cf <G>a)polu/ein</G>) <G>*zib</G>1. 500 b9.
<G>e)/xontes kai\ do/ntes a)palla/ttontai heh</G>10. 1243 a4 (cf <G>dia-
lu/ontai</G> a5). <G>ou)x i(kano\n to\ ou(/tws ei)po/nta a)phlla/xqai *fg</G>5.
205 b9. &mdash; pass <G>ki/nhsis pa/shs a)phllagme/nh r(astw/nhs *ob</G>1.
284 a31. cf <G>k</G>2. 392 a7. <G>o(/tan a)pallagh_| to\ pa/qos, o(/tan
au)toi_s h( me/qh a)pallagh_| hmb</G>6. 1202 a3. <G>ta\ a)phllagme/na</G>
(? Bz Ar St V 47) <G>tw_n paqhma/twn heb</G>2. 1220 b11.
<P><G>a)pallotriou_n. oi)kei_a/ e)stin a(\ e)f) au(tw_| e)sti\n a)pallotriw_sai
h)\ mh/ *ra</G>5. 1361 a22.
<P><G>a)pallotri/wsin le/gw do/sin kai\ pra_sin *ra</G>5. 1361 a22.
<P><G>a(palo/s. a(palw/teron a)fi/hsi to\n h)_xon ak</G>802 b5.
<P><G>a(palo/ths. diastre/fetai ta\ me/lh di) a(palo/thta *ph</G>17.
1336 a10.
<P><G>a)pamu/nesdai</G>, med <G>mege/qei mk</G>5. 467 a3.
<P><G>a)pa/neuqe ma/xhs</G> (Hom B 391) <G>*hg</G>11. 1116 a35. <G>*pg</G>14.
1285 a13.
<P><G>a)panqei_n. a)/mfw, to/ te gh_ras kai\ h( kala/mh, a)phnqhko/ta
*rg</G>10. 1410 b15. metaph <G>oi( a)panqh/santes</G> (resp Plat Rep
X 601 B) <G>*rg</G>4. 1406 b37.
<P><G>a)panta_n. a(/ma de/xesqai to\ u(/dwr kata\ to\ sto/ma kai\ e)kpnei_n:
a)na/gkh d) a)pantw_nta e)mpodi/zein qa/teron qate/rw| an</G>2. 471
a13. <G>bradu/teron o( a)h\r a)panta_| piq</G>50. 923 a1. &mdash; <G>oi( *keltoi\
pro\s ta\ ku/mata o(/pla a)pantw_si labo/ntes hsg</G>1. 1229 b29.
<G>a)panta_n</G> (<G>pw_s a)panthte/on</G>) <G>pro\s to\n lo/gon, th\n ske/yin, th\n
a)pori/an, to\ pro/blhma, to\n le/gonta, to\n e)rwtw_nta</G> sim <G>ti</G>12.
173 a13. 16. 175 a17. 32. 182 b5. <G>*fd</G>6. 213 b3. <G>q</G>3. 253
b13. 8. 263 a4. <G>*zgd</G>1. 764 b15. <G>*mz</G>10. 1036 a14. <G>k</G>6. 1063
b13. <G>m</G>1. 1076 a29. <G>*pg</G>13. 1283 b36. <G>*rg</G>15. 1416 a7. 17.
1418 b8. <G>mhdei\s a)panth/sh| moi, ou(/tw toi_s qoru/bois a)panth-
te/on r</G>19. 1432 b17, 33. <G>peri\ ta\s diabola\s ou(/tws a)panthte/on</G>
<P N=73>
<H><G>a)pa/nthsis</G></H>
<G>r</G> 37. 1444 a28. <G>a)panta_n</G> non significata ca re, cui occur-
ritur <G>tq</G>7. 160 a18. <G>i</G>17. 176 a37. 22. 179 a5. &mdash; <G>ta\ e)/nudra
po/rrwqen a)pknta_| pro\s th\n trofh/n yb</G> 9. 421 b12. <G>*zgb</G> 7.
746 b10. <G>oi( poli_tai k)pantw_sin e)pi\</G> (Bk^{2}, <G>peri\</G> Bk) <G>ta\s a)rxa\s
kai\ ta\s eu)qu/nas *pd</G> 14. 1298 a25. cf <G>z</G>4. 1319 a31. <G>oi( fi/loi
a)pantw_sin ei)s ta\s xrei/as, ei)s kh/dh *hq</G>7. 1158 a8. <G>i</G>2. 1165
a21. <G>oi( tragw|dopoioi\ a)nagka/zontai e)pi\ tau/tas ta\s oi)ki/as
a)panta_n po</G>14. 1454 a12. <G>pukna\ a(panta_n</G> (<G>e)n toi_s me/lesi</G>)
<G>pro\s th\n me/shn piq</G> 20. 919 a21. &mdash; <G>ai( ai)sqh/seis ei)s e(/n ti
koino\n ai)sqhth/rion a)pantw_sin z</G> 1. 467 b29, cf <G>*zga</G> 13. 720
a32. <G>*zmg</G> 9. 672 b6. <G>pro\s to\ te/los a(/panta de/on a)panta_n</G>
(referri) <G>*pa</G> 9. 1258 a14. (<G>mb</G>1. 353 b22 ?). &mdash; <G>e)k tou_ e)n
a)rxh_| h(marthme/nou a)panta_|</G> (i e <G>sumbai/nei</G>) <G>ei)s to\ te/los ka-
ko/n ti *pe</G> 1. 1302 a6. <G>pro\s tou_ton a)panta_| to\n kairo\n h( tou_
ga/laktos pe/yis *zgd</G>8. 776 a21. <G>a)panta_| ti dusxere/s, pk-
ra/docon tq</G>7. 160 a23. <G>i</G>17. 175 b37.
<P><G>a)pa/nthsis</G> (cf <G>a)panta_n</G>). <G>h( pro\s to\ ditto\n a)pa/nthsis ti</G> 17.
176 a23. <G>a)pa/nthsis pro\s to\n lo/gon, pro\s th\n dia/noian *mg</G>5.
1009 a20 (cf <G>e)/nteucis</G> a17). <G>tou_to e)/xei tina\s a)lhqei_s a)pan-
th/sei; *fg</G>8. 208 a8.
<P><G>a)pantlei_n pb</G>21. 868 a33. <G>oi( po/noi a)pantlou_si to\ peritteu_on
u(gro/n pb</G>41. 870 b16. <G>u(gro\n a)pantlou/menon x</G>5. 795 a1.
<P><G>a)pa/ntlhsis. ta\ e\n h(mi\n u(gra\ dei_tai a)pantlh/sews pb</G> 33.
869 b38.
<P><G>a(/pac. ou) di\s a)ll) a(/pac mo/non *pd</G> 15. 1299 a10. <G>a(/pac h)\ pol-
la/kis mb</G>3. 356 b27. <G>ou)x a(/pac ou)de\ di\s a)ll) a)peira/kis *oa</G>3.
270 b19. <G>ma</G>3. 339 b28.
<P><G>a)paciou_n au(to\n tw_n kalli/stwn k</G>1. 391 a6.
<P><G>a)paraskeua/stws polemh\sai r</G>9. 1430 a3.
<P><G>a)pariqmei_n ta\ me/rh tw_n futw_n fta</G>3. 818 b4, 28. <G>pro\ tou_
oi( poihtai\ tou\s tuxo/ntas mu/qous a)phri/qmoun po</G>13. 1453 a18.
<G>kaq) e(/kaston ei)_dos a)polabo/ntas a)pariqmh/sasqai ta\s duna/-
meis r</G>2. 1421 b16.
<P><G>a)parkti/as po/qen pnei_ mb</G>6. 363 b14. <G>k</G>4. 394 b29. cf <G>mb</G>6.
363 b29, 31, 364 a14, b4, 21, 365 a2, 7, 8. <G>xalazw/dhs, ai)/-
qrios mb</G>6. 364 b22, 29.
<P><G>a)parnei_sqai. oi( ei)/rwnes a)parnou_ntai ta\ e)/ndoca *hd</G> 13. 1127
b25. &mdash; logice, opp <G>kathgorei_n *aa</G> 23. 41 a9, 11. passive
<G>*ab</G>15. 63 b37 (ubi idem vocabulum active b36).
<P><G>a)parta_n</G>. 1. suspendere, <G>a)po\ tw_n flebw_n fle/bia a)ph/rthtai
*zgb</G>4. 740 a29. <G>kratei_ o( ba/llwn th_| xeiri\ ma_llon h)\ a)par-
th/sas to\ ba/ros</G> (<G>kai/ar</G> Capp Bus) <G>mx</G> 12. 852 b1. <G>r(ina_n ta\s
a)phrthme/nas stoli/das tw_n a)ndria/ntwn h)\ pteru/gia ak</G>802 a38.
&mdash; 2. seiungere. <G>a)ntapodido/nai a)llh/lois e(/ws me/mnhtai kai\
mh\ makra\n a)parta_n *rg</G>5. 1407 a24. <G>th\n xw/ran polu\ th_s
po/lews a)phrth_sqai *pz</G>4. 1319 a34. cf <G>pn</G>4. 483 a7. <G>tri/xes
makra\n th_s a)rxh_s a)partw/menai pi</G>23. 893 a39. <G>a)phrth_sqai</G>,
opp <G>sumpefuke/nai, sunexh_ ei)_nai, sumpi/ptein *zib</G>17. 507 a14.
<G>g</G>1. 509 b13. <G>a</G>16. 495 a18. <G>polu\ a)phrth_sqai th_s kardi/as, tou_
h(/patos *zib</G> 17. 508 a33. <G>*zmd</G> 2. 677 a4. <G>a)phrthme/nh xolh/,
a)phrthme/na ai)doi_a, kw_la, pteru/gia</G> al (cf <G>a)polu/ein</G>) <G>*zib</G>15.506
b19. <G>g</G>1. 509 b14. <G>z</G>22. 576 b19. <G>*zmb</G>11. 657 a13. <G>d</G>2. 676
b17. 12. 693 a26, b8. 13. 695 b17. <G>*zga</G>3. 716 b29. 13. 720
a24. <G>to\ a)su/mmetron, a(/te ma_llon a)phrthme/non pe</G> 22. 883
a15. <G>ou)de\n a)phrthme/non e)/xei ou)de\ proe/xon *ob</G> 8. 290 b6. <G>dei_
ta\s gnw/mas oi)kei/as fe/rein, i(/na mh\ skaio\n kai\ a)phrthme/non
fai/nhtai to\ lego/menon r</G>12. 1430 b7. <G>a)phrthme/nos kai\ a)llo/-
trios th_s dialektikh_s tb</G>5. 112 a10.
<P><G>a)pa/rthsis tw_n pterugi/wn makra/ *zga</G>14. 720 b12.
<P><G>a)parti/zein</G>, trans <G>h( perife/reia h( a)parti/zousa w(/ste th\n gh_n
sfairoeidh_ ei)_nai pa_san ma</G>3. 340 b35. <G>o(/tan mh\ du/nhtai a)par-</G>
<H><G>a)pei_nai</G></H>
<G>ti/sai h( fu/sis *zge</G> 1. 780 b10. cf <G>ftb</G>3. 825 a37. <G>to\ e)/m-
bruon a)parti/zesqai pro\s a)kri/beian mhni\ tw_| e(/ktw|</G> f 257.
1525 a26. &mdash; intr <G>pia</G>27. 902 a14. <G>a)du/naton mh\ a)parti/zein
to\n to/pon kai\ to\ sw_mk *fg</G> 5. 205 a32. <G>a)parti/zein pro/s ti
*pe</G>10. 1313 a7. <G>h( a)parti/zousa w(/ra *zie</G>8. 542 a31.
<P><G>a)pa/rtisis futou_ ftb</G>4. 825 b23.
<P><G>a)paru/sas yuxh/n</G> (ex incerto poeta, cf <G>*(/omhros</G> extr) <G>po</G>21.
1457 b14.
<P><G>a)pa/rxesqai q</G>45. 833 b13. f 248. 1523 b40.
<P><G>a)parxh/. ai( qusi/ai gi/nontai oi(_on a)parxai/ *hq</G> 11. 1160 a27.
<G>a)nqrw/pwn a)parxh\n ei)s *delfou\s a)poste/llein</G> f 443. 1550 b39.
<P><G>a(/pas. a(/pas o( peri\ th\n gh_n to/pos mb</G> 1. 353 b7. <G>h( qa/latta
a(/pasa</G>. opp <G>kata\ me/ros md</G> 1. 379 b5. <G>to\ a(/pan</G> i q <G>to\ o(/lon
*fq</G>4. 254 b32. <G>a(/pan</G>, dist <G>a(/panta ti</G>22. 178 b36. <G>fili/a qau-
masth\ pa_si pro\s a(/pantas *pb</G>5. 1263 b18.
<P><G>a)/pastos o( a)eto\s e)n tw_| xro/nw| tou_ neotteu/ein *ziz</G>6. 563 a23.
<P><G>a)pata_n. ai/ u(/sterai sunqh_kai h)path/kasin *ra</G> 15. 1376 b28.
&mdash; pass <G>a)pata_sqai peri/ ti *ra</G>10. 1368 b22. <G>yb</G>6. 418 a12.
<G>peri/ tinos ai</G>4. 442 b8. <G>a)pktw/meqa tau/thn th\n a)pa/thn</G>, syn
<G>diamarta/nein *ag</G>5. 74 a6, 4. <G>h)path_sqai</G>, opp <G>gnwri/zein yg</G>3.
427 b1, a21. <G>to\ manqa/nein e)nanti/on tw_| a)pata_sqai mh\ o\i)
au(tou_ *fe</G> 5. 229 b4. <G>to\ a)pata_sqai le/getai trixw_s *ab</G> 21.
67 b5. <G>e)nde/xetai ei)de/nai kai\ h)path_sqai peri\ tau)to/, plh\n ou)k
e)nanti/ws *ab</G>21. 67 a29, b6, 10, 11. <G>peri\ ta\ i)/dia ou)k e)nde/-
xetai a)pathqh_nai th\n ai)/sqhsin yb</G>6. 418 a12. <G>ai</G>4. 442 b8.
<G>a)pathqh_nai peri\ to\ ti/ e)stin ou)k e)/stin a)ll) h)\ kata\ sum-
bebhko/s *mq</G> 10. 1051 b25.
<P><G>a)pa/th</G>, coni <G>yeu_dos</G>, dist <G>a)/gnoia *mq</G>10. 1052 a2 Bz. <G>h( a)pa/th
kai\ h( e)pisth/mh tw_n e)nanti/wn h( au)th/ yg</G> 3. 427 b5. <G>th\n tou_
a)nomoi/ou qi/cin a)pa/thn ei)_nai yg</G>3. 427 b4. <G>ai( a)pa/tai e)k tw_n
a)ntikeime/nwn e</G> 14. 23 b13-15. <G>a)pa/th kata\ th\n u(po/lhyin
*ab</G>21. <G><*>pa/th gi/netai e)n tw_| para\ mikro/n *aa</G> 33. 47 b38.
<G>h( tou_ u(pa/rxein a)pa/th dia\ ti/nwn gi/netai: dia\ me/sou sxh/ma-
tos genomenhs th_s a)pa/ths *ag</G>16. 80 a6. 17. 81 a5. <G>o( sul-
logismo\s th_s a)pa/ths, th_s e)nanti/as a)pa/ths *ag</G>17. 81 a15.
2. 72 b3. <G>h( a)pa/th e)n toi_s paralogismoi_s po/qen gi/gnetai
ti</G>7. <G>e)/stin a)pa/thn kai\ di) au(tou_ kta_sqai kai\ di) a)/llou *fe</G> 5.
229 b6. <G>sumba/lletai/ ti pro\s th\n a)pa/thn *zgg</G>5. 756 a31.
&mdash; <G>a)pa/ths xa/rin tw_n sunoikou/ntwn *pg</G>5. 1278 a39. <G>di) a)pa/-
ths</G>, dist <G>dia\ bi/as *pe</G>4. 1304 b8. <G>ta\ bi/a| kai\ a)pa/th| a)kou/sia
*ra</G>15. 1377 b5. <G>ou)k e)/sti metastre/yai ou)/t) a)pk/th ou)/t) a)na/gkh
*ra</G>15. 1376 b22. &mdash; <G>a( dolo/frwn *)apa/ta</G> f 596. 1575 b14.
<P><G>a)pathtiko\s sullogismo/s *ag</G>16. 80 b15. <G>sullogismo\s a)pa-
thtiko\s tou_ dia\ ti/ ti</G>11. 171 b10. <G>a)pathtiko\s kai\ a)/dikos lo/gos
ti</G>11. 171 b21. <G>to\ laqrai_on a)pathtiko/n ple</G>6. 965 a16.
<P><G>a)patmi/zein</G>, intr <G>to\ qermo/n, to\ u(gro\n a)patmi/zei *zmb</G>7. 653
a36. <G>mb</G>3. 359 a31. <G>u</G>3. 457 b31. <G>pi</G>48. 896 a34. <G>ka</G>12. 928
a20. <G>ou)k a)patmi/zei a)po\ tou_ a)narri/nou lepto/n ti pk</G> 22. 925
a36.
<P><G>a)/paustos ki/nhsis, kuklofori/a, metabolh/ *oa</G>9. 279 b1. <G>b</G>1.
284 a9. 5. 288 a11. <G>*ga</G>3. 318 a25. <G>*ml</G>7. 1072 a21. <G>a)/pau-
stos kai\ a)qa/natos ki/nhsis *fq</G>6. 259 b25. 1.250 b14. &mdash; <G>a)pau/-
stws di) ai)w_nos k</G>2. 391 b18.
<P><G>a)peiqei_n toi_s no/mois, toi_s a)/rxousin *ra</G> 15. 1375 b23. <G>*pb</G> 8.
1269 a18. <G>h</G>8. 1328 b9. <G>ar</G>7. 1251 a38.
<P><G>a)peika/zein. mimou_ntai polla\ xrw/masi kai\ sxh/masin a)peika/-
zontes po</G> 1. 1447 a19.
<P><G>a)peilh/, sxh_ma/ ti le/cews po</G> 19. 1456 b12. <G>bronth\ a)peilh_s
e(/neka toi_s e)n tarta/rw|</G> (Pyth) <G>*ad</G> 11. 94 b33. <G>a)peilh\</G> (<G>*(hfai/-
stou), yo/fos e)/n th_ flogi\ gino/menos mb</G> 9. 369 a32 Ideler.
<P><G>a)pei_nai a)po\ tw_n i)di/wn *pz</G>5. 1320 a28.
<P N=74>
<H><G>a)peipei_n</G></H>
<P><G>a)peipei_n, a)peirhke/nai</G> v s <G>a)pagoreu/ein</G>.
<P><G>a)peira/kis *fb</G>1. 193 a28. <G>*oa</G>10. 279 b29. <G>c</G>2. 975 a26. <G>pol-
la/kis h)\ a)peira/kis ya</G>3. 407 a14. <G>polla/kis, ma_llon d) a)pei-
ra/kis *ph</G> 10. 1329 b27. <G>ou)x a(/pac ou)de\ di\s a)ll) a)peira/kis
*oa</G>3. 270 b19. <G>ma</G>3. 339 b29.
<P><G>a)pei/rgein th\n bi/aion trofh/n *pq</G> 4. 1338 b41. <G>a)pei/rgein th_s
summeqe/cews tw_n xalepw_n heh</G>12. 1245 b34.
<P><G>a)peiri/a</G>. 1. opp <G>e)mpeiri/a *ga</G>2. 316 b6. <G>*zgg</G>8. 758 a3. <G>h( e)m-
peiri/a te/xnhn e)poi/hsen, h( d) a)peiri/a tu/xhn</G> (cf <G>*pw_los</G>) MA 1.
981 a5. <G>u(po\ a)peiri/as *fa</G> 8. 191 a26. <G>a)peiri/a tw_n polemi-
kw_n *pe</G>5. 1305 a13. <G>h( di) a)peiri/an kai\ a)/gnoian a)ndrei/a heg</G>1.
1229 a16. <G>parakolouqei_ th_ a)frosu/nh| a)peiri/a ar</G>6. 1251 a2.
&mdash; 2. opp <G>pe/ras. pare/xein toi_s ou)_si th\n a)peiri/an *fg</G>4. 203
a12. <G>ou) me/nei h( a)peiri/a a)lla\ gi/netai *fg</G>7. 207 b14. <G>pros-
a/ptein tw_| mh\ o)/nti a(peiri/an c</G>4. 978 a35. <G>h( tw_n o(moio merw_n
a)peiri/a</G> (Anaxag) MA 7. 988 a28. &mdash; <G>to\ to\n pa/nta xro/non
kai\ th\n a)peiri/an perie/xon te/los *oa</G>9. 279 a26.
<P><G>a)peirokali/a</G>, def <G>*hb</G>7. 1107 b19. <G>d</G> 4. 1122 a31.
<P><G>a)peiro/kaloi kai\ sala/kwnes heg</G>6. 1233 b1.
<P><G>a)/peiros</G>. 1. opp <G>e)/mpeiros. a)pei/rws e)/xein tino/s tb</G> 9. 114
b11. <G>i</G>16. 175 a13. <G>ei)rh/kasin a)peirote/rws tw_n sumbaino/ntwn
an</G>1. 470 b9. &mdash; 2. <G>a)/peiros</G> infinitus. <G>a)/peiro/n ti th_s qala/tths
ba/qos ma</G>13. 351 a12. <G>to\ polueio\e\s kai\ to\ a)/peiron tw_n xrw-
ma/twn x</G>3. 729 b33. <G>to\n a)/peiron ai)w_na</G> f 40. 1481 a39. <G>tou\s
daktuli/ous a)pei/rous le/gousi tou\s mh\ e)/xontas sfendo/nhn, ou) xu-
ri/ws *fg</G> 6. 207 a2. <G>plou_tos a)/peiros *pa</G> 9. 1257 b24. cf 8.
1256 b32. <G>a)/peiros h( th_s e)piqumi/as fu/sis *pb</G> 7. 1267 b3.
<G>h( fu/sis feu/gei to\ a)/peiron: to\ ga\r a)/peiron a)tele/s, h( de\
fu/sis a)ei\ zhtei_ te/los *zga</G> 1. 715 b15. &mdash; de <G>a)pei/rw|</G> Ar
disputat universe <G>*fg</G> 4- 8. <G>*oa</G> 7. <G>a)/peiran posaxw_s le/getai
*fg</G> 4. 204 a2 - 7. <G>*mk</G> 10. 1066 a35-b1. notionis definitio:
<G>a)/peiron ou(_ kata\ poso\n lamba/nousin ai)ei/ ti labei_n e)/stin e)/cw</G>,
opp <G>to\ o(/lon kai\ te/leion *fg</G>6. 207 a7, 1, 9. <G>a)/peiron o(\ a)\n mh\
e)/xh| pe/ras dektiko\n o)\n pe/ratos c</G>4. 978 a17. <G>pe</G>25. 883 b12.
<G>l</G>4. 955 b19. <G>tou_ a)pei/rou ou)k e)/stin a)rxh/, ou)k e)/sti ti prw_ton,
pa/nta ta\ mo/ria me/sa *gb</G>11. 337 b28. <G>*zgb</G> 6. 742 b21.
<G>*fq</G> 5. 256 a18. <G>e</G> 2. 226 a9. <G>*mk</G> 12. 1068 b4. <G>a</G> 2. 994 a17.
<G>lo/gos ou)dei\s tou_ a)pei/rou pro\s to\ peperasme/non, pro\s to\ a)/peiron
*oa</G> 6. 274 a7. 7. 275 a13. <G>*fq</G> 1. 252 a13. <G>tou_ a)pei/rou ou)de/n
e)sti mo/rion o(\ katametrh/sei *fz</G> 7. 238 a12, 13. <G>e)nde/xetai
a)felei_n tou_ a)pei/rou o(posonou_n *oa</G>6. 273 b2. 20. &mdash; genera <G>tou_
a)pei/rou</G> distinguuntur. <G>a)/peiron kata\ plh_qos, kata\ me/geqos,
kat) ei)_dos *fa</G>4. 187 b8, 9. <G>ai)/tia a)/peira ei)s eu)quwri/an, kat)
ei)_dos *ma</G> 2. 994 a1 Bz. <G>a)/peira e)pi\ to\ a)/nw *mg</G> 4. 1007 b9.
<G>a</G> 2. 994 b7. <G>grammh\ a)/peiros e)pi\ qa/tera, e)p) a)mfo/tera
*oa</G> 5. 272 a12, 13. <G>*fz</G> 7. 238 a31. <G>a)/peiron a(/pan h)\ kata\
pro/sqesin h)\ kata\ diai/resin h)\ a)mfote/rws *fg</G>4. 204 a6; for-
mulae <G>kata\ pro/sqesin</G> syn <G>kata\ th\n pro/sqesin *ma</G> 2. 994
b30, <G>prosqe/sei *fg</G>6. 206 a15, <G>e)pi\ th\n au)/chn *fg</G>7. 207 b28,
<G>e)pi\ th\n au)/chsin *fg</G>5. 204 b3 (<G>e)pi\</G> Torstrik e codd, <G>peri\</G> Bk),
<G>toi_s e)sxa/tois *fz</G>2.233 a19, 24. <G>h</G>1. 242 a30, <G>kata\ poso/n *fz</G>2.
233 a26, 25, <G>kat) e)ne/rgeian *fg</G>6. 206 a16; formulae <G>kata\
diai/resin</G> syn <G>th_| diaire/sei *fz</G>2.233a19, 24. <G>g</G>6.206 a16, <G>a)fai-
re/sei *fg</G>6. 206 a15, <G>duna/mei e)pi\ th\n diai/resin *ga</G>3. 318 a21,
<G>duna/mei te kai\ e)pi\ kaqaire/sei *fg</G>6. 206 b13. &mdash; <G>po/den h( pi/stis
tou_ ei)_nai/ ti a)/peiron *fg</G>4. 203 b15-30. cf <G>g</G> 8. <G>prosagoreu/ei
*dhmo/kritos to\n to/pon toi_sde toi_s o)no/masi, tw_| te kenw_| kai\
tw_| ou)deni\ kai\ tw_| a)pei/rw|</G> f 202. 1514 b12. <G>to\ a)/peiron tiqe/asi/
tines w(s a)rxh\n kai\ ou)si/an</G> (Pythagorei, Plato) <G>*fg</G>4. 203 a5,
9. <G>*ma</G>5. 987 a18. 8. 990 a9 et universe <G>*mmn. *pla/twn du/o
ta\ a)/peira ti/qhsi, to\ me/ga kai\ to\ mikro/n, to\ a)/peiron e)k me-</G>
<H><G>a)pelau/nein</G></H>
<G>ga/lou kai\ mikrou_ *fg</G> 4. 203 a15. 6. 206 b28. MA6. 987 b26.
sed Ar docet <G>o(/ti ou)k e)nde/xetai ei)_nai to\ a)/peiron w(s e)nergei/a
o)\n kai\ w(s ou)si/an kai\ a)rxh/n *fg</G> 5. <G>*mk</G> 10. 1066 b11, <G>o(/ti ou)k
e)/stin e)nergei/a sw_ma</G> (<G>me/geqos</G>) <G>a)/peiron *fg</G>5. 206 a8. 4. 204
a2. <G>q</G>10. 267 b20. <G>*oa</G>7. 275 b6. <G>*ga</G>3. 318 a21. <G>*ml</G>7. 1073
a10. <G>*zk</G>4. 699 b28. <G>lei/petai duna/mei ei)\nai to\ a)/peiron *fg</G>6.
206 a18, b13. <G>ou)x ou(/tw duna/mei w(s e)nergei/a| e)so/menon xw-
risto/n *mq</G> 6. 1048 b14. <G>ou(/tws e)sti\ to\ a)/peiron tw_| a)ei\ a)/llo
kai\ a)/llo lamba/nesqai *fg</G>6. 206 a27. <G>to\ a)/peiron th_s tou_ me-
ge/qous teleio/thtos u(/lh kai\ to\ duna/mei o(/lon: e)nteu_qen lam-
ba/nousi th\n semno/thta kata\ tou_ a)pei/rou *fg</G> 6. 207 a21, 19.
<G>w(s u(/lh to\ a)/peiron ai)/tion *fg</G> 7. 207 b35. <G>ou)k e)/stin ou)si/a
a)/peiros *fa</G>2. 185 a33. <G>ou)k a)/peiro/n g) e)sti\ to\ a)pei/rw| ei)_nai
*ma</G>2. 994 b27. <G>kata\ sumbebhko\s u(pa/rxei to\ a)/peiron *fg</G>5.
204 a29. &mdash; <G>to\ a)/peiron ou) tau)to\n e)n mege/qei kai\ kinh/sei kai\
xro/nw, w(s mi/a tis fu/sis *fg</G>7. 207 b21. <G>*mk</G>10. 1067 a33.
<G>to\ a)/peiron e)mfai/netai prw_ton e)n tw_| sunexei_ *fg</G>1. 200 b17.
<G>q</G>8. 263 a28. <G>to\ a)/peiron e)n toi_s mege/qesi/n e)sti kata\ diai/-
resin, e)n de\ tw_| a)riqmw_| kata\ pro/sqesin *fg</G>7. <G>*oa</G>5. 272 a2.
<G>o(moi/ws to\ a)/peiron e)/n te tw_| mh/kei u(pa/rxei kai\ e)n xro/nw| *fq</G>8.
263 a14, 21. 10. 266 a21. <G>to\ a)/peiron ou)k e)nde/xetai kinei_sqai
*oa</G>7. 274 b29-275 b11. 5. 272 a21. <G>ou)de\n e)nde/xetai ei)s a)/pei-
ron kinei_sqai *od</G>4. 311 b31. <G>ou)k e)/stai ki/nhsis a)/peiros e)n
peperasme/nw| xro/nw|</G> sim <G>*fz</G>7. 238 b19, a20, 237 b24. <G>q</G>10.
266 a13. <G>ou)k e)nde/xetai a)/peiron ei)_nai du/namin e)n peperasme/nw|
mege/qei *fq</G> 10. 266 b25, 19, a25. <G>*oa</G> 7. 275 b22. <G>pka</G> 14.
929 a1. <G>a)/peiro/n ti ei)_nai ba/ros a)du/naton *oa</G>6. 273 b29, a24.
<G>a(du/naton a)/peiron u(po\ peperasme/nou paqei\n ti h)\ poih_sai to\
peperasme/non *oa</G>7. 274 b33. <G>a)pei/rous ko/smous pw_s fasi/ *fq</G>1.
250 b18. &mdash; <G>a)du/naton dielqei_n to\ a)/peiron, diecelqei_n to\ kata\
th\n pro/sqesin a)/peiron e)n peperasme/nw| xro/nw| *fq</G> 8. 263 a6.
9. 265 a20. <G>*oa</G>5. 272 a3. <G>g</G>2. 300 b5. <G>*ma</G>2. 994 b30. <G>*fz</G>2.
233 a22. 7. 238 a33. <G>q</G>8. 263 b4. <G>*oa</G>5. 272 a29. <G>ta\ a)/peira
ou)k e)/sti dielqei_n noou_nta *ag</G>22. 83 b6, 82 b39. 3. 72b11. &mdash; <G>ta\
a)/peira</G>, i e res individuae, opp <G>ta\ ei)/dh tb</G>2. 109 b14. <G>*ag</G>24.
86 a4. <G>to\ kaq) e(/kaston a)/peiron kai\ ou)k e)pisthto/n *ra</G>2. 1356
b31. <G>tw_n a)pei/rwn ou)k e)nde/xetai lamba/nein e)pisth/mhn *mb</G>4.
999 a27. <G>a</G>2. 994 b22. <G>*ag</G>24. 86 a6. <G>to\ a)/peiron h(_ a)/peiron
a)/gniuston *fa</G>4. 187 b7. <G>g</G>6. 207 a26. <G>a)hde\s kai\ a)/gnwston to\
a)/peiron *rg</G> 8. 1408 b28. 9. 1409 b31. <G>ou)k a)/peira ta\ ai)/tia
*ma</G>2. 994 a1. <G>*fa</G>6. 189 a16, 20. &mdash; progressus in infinitum
(opp <G>i(/stasqai, sth_nai</G>): <G>ei)s a)/peiron i)e/nai *ag</G> 19. 81 b33,
37, 40, 82 a2, 6. 21. 82 a39. <G>*fd</G>3. 210 b27. <G>q</G> 5. 256 a17,
28, 29. <G>*og</G>2. 300 b14. <G>*gb</G>5. 332 b13. <G>yg</G>2. 425 b16. <G>*ma</G>2.
994 a3, 8, 20, b4. <G>z</G>5. 1030 b35. 6. 1032 a3. <G>l</G>3. 1070 a2.
<G>e)p) a)/peiron i)e/nai *ma</G>2. 994 a20. <G>ei)s a)/peiron e)/rxesqai *ag</G>19.
82 a7. <G>ei)s a)/peiron a)na/gesqai *ag</G>3. 72 b6. <G>ei)s a)/peiron pro/-
eisin *fd</G>1. 209 a25. <G>h</G>1. 242 a19, b33. <G>k</G>2. 1060 a36. <G>*ha</G>5.
1097 b13. 1. 1094 a20. <G>pro/eisin e)pi\ to\ a)/peiron ya</G>5. 411
b13. <G>ei)s a)/peiron badi/zein, ei)s a)/peiron badiei_tai *ag</G> 22. 84
a33. <G>d</G>3. 90 b27. <G>*og</G>5. 304 b8. <G>*mg</G>7. 1012 b12. <G>z</G>8. 1033
b4. <G>k</G> 12. 1068 a33. <G>*fe</G> 2. 225 b34. <G>tou_t) e)poreu/et) a)\n ei)s
a)/peiron *zga</G> 1. 715 b14. <G>ei)s a)/peiron h(/cei *hg</G> 5. 1113 a2.
<G>heb</G>10. 1226 b1. <G>ei)_nai ei)s a)/peiron *mg</G>5. 1010 a22 (<G>ei)_nai</G> Bz
e codd, <G>i)e/nai</G> ci Bk). <G>*pa</G>9. 1257 b25, 26, 27, 1258 a1. <G>ei)s
a)/peiron</G> (sc <G>ei)_nai</G>) <G>*ml</G>8. 1074 a29. <G>a)na/gkh h)\ a)/peiron ei)_nai h)\
i(/stasqai th\n dia/lusin *og</G>6. 304 b27. &mdash; <G>a)pei/rws qrufqh_-
nai pia</G>6. 899 b16.
<P><G>a)pei/rwn. a)pei/rona gh_s ba/qh</G> (Emped 237) <G>*ob</G> 13. 294 a25.
<G>c</G>2. 976 a35.
<P><G>a)pelau/nein e)k tou_ a)/steos *pe</G>10. 1311 a14. <G>a)pelau/nein a)po/</G>
<P N=75>
<H><G>a)peleu/qeroi</G></H>
<G>tinos *ph</G>17. 1336 b2. <G>*ziz</G>24. 577 b32.
<P><G>a)peleu/qeroi</G>, coni <G>dou_loi *pg</G>5. 1278 a2. <G>ta\ tou_ a)peleuqe/rou
xrh/mata r</G>2. 1422 b9, 12.
<P><G>a)peleuqerou_n. oi( a)peleuqerw/santes r</G>2. 1422 b10. <G>o( a)peleu-
qerou/menos ai(rei_tai e)pi/tropon *rg</G>8. 1408 b25.
<P><G>a)pemei_n pg</G> 3. 871 a21. 22. 874 a33. <G>ta\ a)pemou/mena pk</G> 34.
926 b26.
<P><G>a)/peptos. a)/pepton ei)_nai kai\ a)kra/thton u(po\ th_s fu/sews md</G>7.
384 a33. <G>trofh\ a)/peptos</G>, opp <G>pepemme/nh yb</G> 4. 416 b5.
<G>u</G>3. 456 b35 (<G>tz</G>3. 140 b8, 9), opp <G>peri/ttwma *zmg</G>14. 674
a15. <G>to\ gehro\n e)n toi_s sw/masin a)peptotaton *zgb</G>6. 745 b20.
<G>e)n toi_s sw/masi to\ a)pepto/tkton a(lmuro\n kai\ pikro/n mb</G> 3.
358 a6, 7. <G>ai(_ma, spe/rmk a)/pepton</G>, opp <G>pefq\e/n *zig</G> 19. 521
b2. <G>*zga</G> 19. 726 b7. <G>d</G>5. 774 a2. <G>to\ saturia_n gi/netai dia\
r(eu/matos h)\ pneu/matos a)pe/ptou plh_qos *zgd</G>3. 768 b35. <G>w)|k\
h(_tton h(de/a dik\ to\ a)pepto/tera ei)_nai *zgg</G>1. 750 b25. &mdash; <G>ta\
a)/pepta tou\s xumou\s xei/rous e)/xei pd</G> 12. 877 b2. &mdash; <G>tufw\n oi(_on
e)knefi/as a)/peptos mg</G>1. 371 a3.
<P><G>a)pe/rantos. makro\n kai\ a)pe/ranton fai/netai *ha</G> 11. 1101 a25.
<G>deh/sei xw/ras a)pera/ntou to\ plh_qos *pb</G>6. 1265 a15. <G>pros-
qei_nki xro/nou plh_qos a)pe/rknto/n ti hea</G>5. 1215 b29. <G>to\ fai-
no/menon mh\ w(ri/sqai fai/nesqai a)na/gkh pws a)pe/ranton pe</G>25.
883 b13. <G>l</G>4. 955 b21. <G>a)pe/rknto/s tis to/pos q</G>82. 836 b16.
&mdash; <G>a)pera/ntws. a)/peiron sw_ma to\ a)pera/ntws diesthko/s
*fg</G>5. 204 b21. <G>*mk</G>10. 1066 b33.
<P><G>a)perga/zesqai. h( te/xnh e)pitelei_, a(\ h( fu/sis a)dunatei_
a)perga/sasqai *fb</G>8. 199 a16. cf <G>oa</G>3. 1343 b10. <G>a)per-
ga/zesqai to\ o(/lon c</G>2. 975 b27. <G>o(\ to\ spe/rma a)perga/zetai
e)n tw_| qh/lei *zga</G> 21. 729 b26, 27. <G>o(/per h( qermo/ths, h( e)/k-
krisis a)perga/zetai *zgg</G>11. 762 b14. <G>mg</G>7. 378 a16. <G>a)per-
ga/zetai to\n u(/pnon *zmb</G>7. 653 a16, <G>pa/tagon k</G> 4. 395 a13,
<G>tou)nanti/on *zge</G>2. 781 b27. <G>o( u(po\ u(/drou plhgei\s o)smh\n bkru-
ta/thn a)perga/zetai</G> f 327. 1532 b19. <G>a)perga/zetai pollh\n
a)sa/feian ak</G>801 b11. <G>a)perga/zetai/ ti r(w/mhs e)/rgon f</G>5. 809
b38. <G>a)perga/zontai to\ sw_ma a)/xrhston, tou\s pai_das qhriw/deis
*pq</G>2. 1337 b10. 4. 1338 b13. &mdash; <G>to\ a)peirgasme/non</G>, opp <G>to\
a)ne/rgaston *mq</G>6. 1048 b4.
<P><G>a)pergasi/a tw_n o)/yewn po</G>6. 1450 b19 (<G>h( ei)kw\n</G>) <G>poih/sei th\n
h(donh\n dia\ th\n a)pergasi/an h)\ th\n xroi/an po</G>4. 1448 b18.
<P><G>a)perei/desqai, a)perei/sasqai mx</G> 5. 850 b38. <G>*zp</G> 3. 705 a9.
<G>a)perei/desqai pro/s ti, pro\s to\ u(po\ tou\s po/das</G> sim <G>*zp</G>3. 705
a12. <G>*zk</G>1. 698 b6. <G>pe</G>8. 881 b2. <G>a)perei/desqai ei)/s ti, ei)s th\n
qa/lassan mx</G> 4. 850 b20. <G>ps</G> 3. 885 b29. <G>a)perei/desqai tw_|
u(grw_| *zid</G>9. 535 b26. <G>a)perei/desqai toi_s posi/n, th_| ou)ra_|, a)ka/n-
qais *ziz</G>12. 567 a8. <G>d</G>5. 531 a6. <G>*zmd</G>8. 684 a3.
<P><G>a)pe/reisi/s tis gi/netai *zp</G>3. 705 a18, 11. <G>pe</G>40. 885 b1.
<P><G>a)pereu/gein. <*>perugei_n</G>, syn <G>e)rugmo/s plg</G>5. 962 a8, 9.
<P><G>a(perika/luptos to/pos ftb</G>2. 823 b39.
<P><G>a)peru/kein tina/ *zu</G>34. 620 a12.
<P><G>a)pe)rxesqai. a)pelqei_n</G>, opp <G>e)lqei_n *pb</G>6. 1265 a28. opp <G>pros-
ie/nai *gb</G> 10. 336 b9. syn <G>a)pogi/gnesqai</G> (v h v) <G>*fq</G> 8. 262
b26, 30. <G>metaba/llein a)pelqo/ntos tino\s h)\ summixqe/ntos tino/s
mb</G>3. 357 a30. <G>a)pelqei_n e)k th_s ai)sqh/sews, e)k th_s e)ntele-
xei/as *mz</G> 15. 1040 a4. 10. 1036 a6, <G>ei\s to\ mh\ o)/n *ga</G>3. 318
a14. <G>a)pe/rxetai/ ti a)po\ panto\s tou_ sw/matos</G> sim (cf <G>a)pie/nai</G>)
<G>*zga</G>17. 721 b9. <G>md</G> 7. 384 a5.
<P><G>a)pesqi/ein. au)toi\ ta\ ptera\ a)pesqi/ousin</G> al <G>*zie</G>22. 554 b6. <G>z</G>22.
577 a8. <G>h( xelw/nh a)pesqi/ei kai\ kata/gnusin o(/tou a)\n e)pila/bhtai
*ziq</G>2. 590 b6. &mdash; <G>o( kestreu\s a)pesqi/etai u(po\ la/brakos *zu</G>2.
610 b16. <G>plekta/nai apedhdeme/nai u(po\ go/ggrwn *ziq</G>2. 591 a5.
<P><G>a)pe/xein. ta\ fero/mena a)/stra o(moi/ws kai\ i)/<*>son pro\s h(ma_s a)pe/-</G>
<H><G>a)phxei_n</G></H>
<G>xonta ma</G>8. 345 b21. <G>makrk\n a)pe/xein to<*>s to/pois r</G>3. 1425
a4. <G>plei_ston a)pe/xein kata\ to/pon, kata\ to\ ei)/dos mb</G>6. 353
a31, 32. <G>a)pe/xein to\ h(misfai/rion o(/lon, th\n h(mi/seian dia/me-
tron *ob</G> 13. 293 b26, 30. <G>e(/kaston a)pe/xein th\n eu)qei_an ti/qe-
men *oa</G>4. 271 a13. &mdash; <G>plei_ston a)pe/xein politei/as, monarxi/as,
fili/as *pd</G>2. 1289 b2. 6. 1293 b17. 11. 1295 b23. <G>ta\ plei_on
a)pe/xonta tou_ me/sou e)nantiwtera *hb</G> 8. 1109 a10. &mdash; med
<G>a)pe/xesqai/ tinos</G>, opp <G>pra/ttein ti *ha</G> 1. 1094 b5. <G>proago-
reu/ei toi_s e)n ai)ti/a| a)pe/xesqki musthri/wn</G> f 385. 1542 a23.
<G>tou\s *puqagorikou\s a)pe/xesqai a)kalh/fhs</G> f 189. 1511 b29.
<G>a)posxo/menoi banau/swn e)/rgwn *pz</G>7. 1321 a29. <G>a)pesxhme/nos
th_s a)gora_s *pg</G>5. 1278 a25. <G>a(/ dei_ pra/ttein kai\ w(_n a)fekte/on
*hg</G> 2. 1110 b29. <G>ou)/te e(autou_ ou)/te tw_n a)/llwn a)pexo/menos ei\
ge/lwta poih/sei *hd</G>14. 1128 a35.
<P><G>a)pexqa/nesqai. a)gaqa\ a(\ xariou_ntai toi_s fi/lois h)\ a(\ a)pexqh/-
sontai toi_s e)xqroi_s *ra</G>6. 1363 a34.
<P><G>a)pe/xqeia. dia\ th\n a)pe/xqeian tou_ pa/qous *pb</G>12. 1274 a40. <G>h(
pro\s tou\s plousi/ous a)pe/xqeia *pe</G>5. 1305 a23. <G>pollh/n, diplh_n
e)/xei ti a)pe/xqeian *pz</G> 8. 1322 a2, 17. <G>a)pe/xqeia</G>, opp <G>kola-
kei/a, fili/a heb</G>3. 1221 a7, syn <G>e)/xqra heg</G>7. 1233 b30.
<P><G>a)pexqhtiko/s</G>, def <G>heb</G>3. 1221 a26. <G>g</G> 7. 1233 b32. <G>hma</G> 32.
1193 a32.
<P><G>a)peyi/a, a)te/leia di) e)/ndeian th_s oi)kei/as qermo/thtos: gi/netai
o(/tan mh\ krath_ to\ qermo\n th_s u(/lhs md</G> 2. 380 a6, 379 b13.
1. 379 a2. <G>e)na(nti/on pepa/nsei a)peyi/a th_s e)n tw_| peoikarpi/w|
trofh_s md</G> 3. 380 a28. <G>a)peyi/as</G> species <G>md</G> 3. <G>a)peyi/a prw/th
md</G> 3. 381 a13, Ideler II 435. <G>a)peyi/a tis kai\ h( mo/lunsi/s
e)stin: e)/niai a)peyi/ai o(/moiai th_| mwlu/sei *zgd</G>7. 776 a7. <G>md</G> 3.
381 b9, a12, 13. <G>tou_ ai(/matos e)cugranqe/ntos di) a)peyi/an,
a)dunatou/shs th_s e)n toi_s flebi/ois qhrmo/thtos pe/ssein di) o)li-
go/thta *zmg</G>5. 668 b8. <G>trofh_s u(po/stasis dia\ th\n a)peyi/an
mb</G>3. 357 b9. <G>tw_n e)n tw_| sw/mati e)/nia gi/netai e)k perittw/-
matos trofh_s, tou_to d) e)sti\n a)peyi/a pk</G> 12. 924 a11.
<G>qh_lu th_ a)peyi/a| kai\ th_| yuxro/thti th_s ai)mktikh_s trofh_s: toi_s
qh/lesi di) a)peyi/an plh_qos ai(matiko/n *zgd</G>1. 766 b17, 22.
<G>a)rxai\ no/swn di) a)peyi/an tw_n ei)sferome/nwn pa</G>25. 862 b5.
<G>koili/ai u(grai\ dia\ th\n a)peyi/an *zmg</G> 14. 674 b34. <G>dia/rroik
di) a)peyi/an *zga</G> 20. 728 a22. <G>h( polio/ths kai\ h( glauko/ths
a)peyi/a tis *zge</G>1. 780 b7. 4. 784 b30. <G>h( malaki/a e)sti\n e)c
a)peyi/as pla</G> 23. 959 b23. <G>o( lugmo\s a)peyi/a pneu/matos
plg</G>1. 963 b12. <G>h( pro/esis h( prote/ra a)/gonos, e)la/ttw e)/xei
qermo/thta yuxikh\n dia\ th\n a)peyi/an *zgb</G>4. 739 a12. <G>dus-
wdi/a di) a)peyi/an pd</G> 12. 877 b36. <G>ig</G>4. 908 a1. <G>a)peyi/a tis
ai)ti/a tou_ fqei_ras e)/xein pa</G>16. 861 a11.
<P><G>a)phgorei_sqai</G> i q <G>a)pologei_sqai pkq</G>13. 951 a23.
<P><G>a)ph/dalon ploi_on *zp</G>10. 710 a8.
<P><G>a)/phktos, a)/phkta ti/na md</G>8. 385 a12, b1-5. <G>o( a)h\r qermo\n kai\
a)/phkton *zgb</G>2. 735 b30, 736 a23. <G>pimelh\ xuto\n kai\ a)/phkton
*zig</G>17. 520 a8. cf <G>ai</G>2. 438 a22.
<P><G>a)phliw/ths e)nanti/os tw_| zefu/rw| mb</G>6. 363 b13, cf 364 a15,
16, b19, 365 a10. <G>a)phliw/ths o( a)po\ tou_ pro\s ta\s i)shmerina\s
to/pou pne/wn k</G> 4. 394 b23. cf <G>pks</G> 12. 941 b17. <G>ei)si\n oi(\ kai\
a)phliw/thn nomi/zousin ei)_nai to\n eu)_ron</G> f 238. 1521 b25. <G>e)n
me/sw| tw_n qermw_n kai\ tw_n yuxrw_n pneuma/twn pks</G> 31. 943
b33. 55. 946 b24. <G>u(gro/s, ou)x u(gro/s mb</G> 6. 364 b19. <G>pks</G> 1.
940 a31. eius nomina varia <G>s</G> 973 a13, 17, 19, 21, 24, 25.
f 238. 1521 b6.
<P><G>a)phliwtiko\s tw_| to/pw| a)/nemos mb</G> 6. 364 b28. <G>pneu/mkta
a)phliwtika/ mb</G> 6. 364 a21.
<P><G>a)ph/nh| nikh/sas *)olu/mpia</G> f 527. 1565 a9.
<P><G>a)phxei_n pik</G>6. 899 a24. <G>h( a)phxou_sa o)cute/ra piq</G>11. 918 a35.
<P N=76>
<H><G>a)pie/nai</G></H>
<P><G>a)pie/nai</G>, opp <G>prosie/nai *gb</G>10. 336 b4, 18. <G>u(grou_ me\n a)pio/n-
tos, tou_ chrou_ de\ sunistame/nou md</G> 6. 383 a11. <G>a)pie/nai ti</G> (<G>to\
spe/rma</G>) <G>a)po\ tou_ a)/rrenos, a)po\ panto\s tou_ sw/matos</G> sim
<G>*zga</G> 17. 721 b12, 723 a12, 30. 18. 725 a22. 21. 729 b18.
<P><G>a)pi/estos. peri\ a)pie/stou md</G> 8. 385 a15. 9. 386 a29-b11.
<P><G>a)pi/qanos *rg</G>3. 1406 b14. <G>lo/gos a)pi/qanos</G>, syn <G>a)/pistos r</G>30.
1437 b31, 29. <G>poiei_n, kaqista/nai ti a)pi/qanon r</G>8. 1429 a10.
37. 1444 a4 (syn <G>a)/piston</G> 1443 b28). <G>pra/ceis a)pi/qanoi r</G>31.
1438 b2. <G>h)\ piqano\n h)\ a)pi/qanon h)\ a)mfi/bolon pro\s pi/stin
r</G> 16. 1431 b21. 17. 1432 a32. &mdash; <G>pro\s poi/hsin ai(retw/teron
piqano\n a)du/naton h)\ a)pi/qknon kai\ dunato/n po</G>25. 1461 b12. 24.
1460 a27.
<P><G>a)/pikros kai\ a)filo/neikos tw_| h)/qei ar</G>4. 1250 a42.
<P><G>a)pi/lhtos. peri\ a)pilh/tou md</G> 8. 385 a17. 9. 387 a15-17.
<P><G>a)pi/melos. e)pi/ploun a)pi/melon</G>, opp <G>pi_on *zig</G>14. 519 b8. <G>a)rxo\s
a)pi/melos</G>, opp <G>knisw/dhs *zmg</G>14. 675 b11. <G>ta\ pi/ona h(_tton
spermatika\ tw_n a)pime/lwn *zga</G>19. 727 a33. <G>e)/cis a)pi/melos
ph</G>4. 887 b23. <G>o( decio\s nefro\s a)pimelw/teros *zig</G> 17. 520
a30. <G>*zmg</G>9. 672 a23. <G>ta\ sela/xh a)pimelw/tata kata\ sa/rka
kexwrisme/nh pimelh_| *zig</G>17. 520 a19.
<P><G>a)/pios. ta\ th_s a)pi/ou fu/lla x</G>5. 797 a27. <G>ai( pro\s tai_s a)pi/ois
ka/mpai *zie</G>19. 552 b2. <G>a)/pioi e)pembola/des</G>, i e <G>e)gkekentri-
sme/nai</G> f 251. 1524 b28, 32. (Pirus communis <I>L.</I>)
<P><G>*)_apis hea</G>5. 1216 a1.
<P><G>a)pistei_n. a)pistou_ntes h(mi_n au)toi_s *hg</G>5. 1112 b10.
<P><G>a)pisti/a. e)/xei ti a)pisti/an *fd</G> 6. 213 a15. <G>a)pisti/a tou_ kath-
go/rou</G> (denegata accusatori fides) <G>*rb</G>23. 1398 a10. <G>zhmiou_n
ei)s do/can kai\ a)pisti/an r</G>16. 1431 b32. <G>i)k_sqai ta\s a)pisti/as
r</G>31. 1438 b10. &mdash; <G>h( pro\s a)llh/lous, h( pro\s to\n dh_mon a)pi-
sti/a *pd</G> 12. 1297 a4. <G>e</G>6. 1306 a21.
<P><G>a)/pistos. xa/laza pollh\ kai\ to\ me/geqos a)/pistos ma</G> 12. 348
a27. <G>ta\ dokou_nta me\n gi/gnesqai, a)/pista de/ *rb</G>23. 1400 a5.
<G>o( ma/rtus pisto\s h)\ a)/pistos h)\ a)mfi/docos r</G> 16. 1431 b23.
<G>lo/gos, o(/rkos a)/pistos</G>, syn <G>a)pi/qanos r</G>30. 1437 b29, 31. 37.
1443 b28, 1444 a4. <G>ta\s basa/nous a)pi/stous poiei_n</G>, opp <G>i)sxu-
ra\s poiei_n r</G>17. 1432 a20, 13.
<P><G>a)pisxnai/nein. a)pisxnante/on pa</G> 50. 865 a37. <G>a)pisxnai/nesqai
*ziz</G> 20. 574 b6.
<P><G>a)planh/s. a)/stra a)planh_ k</G> 2. 392 a10. <G>*ml</G>8. 1073 b19. <G>ta\
a)planh_, oi( a)planei_s</G>, opp <G>pla/nhtes ma</G>6. 343 b9. 7. 344 a36.
<P><G>a)/plastos. peri\ a)pla/stou md</G>8. 385 a15. 9. 386 a25-29.
<P><G>a)plath\s grammh/ *aa</G>41. 49 b36. <G>mh_kos a)plate/s tz</G>6. 143
b14 sqq. f 24. 1478 b12.
<P><G>a)/platon me/geqos o)/fewn *ziq</G>28. 606 b9 (cf <G>a)/pletos</G>).
<P><G>a)/pletos</G> (Emped 439) <G>*ra</G> 13. 1373 b17. <G>a)/pleton plh_qos
*zgg</G>5. 755 b26. <G>q</G>27. 832 a27. <G>a)/pletoi to\ me/geqos, to\ pa/-
xos mb</G>2. 355 b23. <G>pk</G>13. 924 a27.
<P><G>a)/pleuron sth_qos f</G>5. 810 a3. <G>oi( a)/pleuroi malakoi\ ta\s yu-
xa/s f</G>6. 810 b13. <G>a)pleuro/tera f</G>5. 809 b7.
<P><G>a)plhsti/a th_s eu)xh_s *pa</G>9. 1257 b16.
<P><G>a)/plhstos h( tou_ h(de/os o)/recis *hg</G>15. 1119 b8. <G>h( ponhri/a tw_n
a)nqrw/pwn a)/plhston *pb</G> 7. 1267 b1. <G>laimargo\s o( kestreu\s
kai\ a)/plhstos *ziq</G>2. 591 b2.
<P><G>a(plo/ths fwnh_s ak</G>801 a19. &mdash; <G>a(plo/ths kai\ a)lh/qeia th_| mega-
loyuxi/a a)kolouqei_ ar</G>5. 1250 b11.
<P><G>a(plou_s. a(plou_n</G>, dist <G>e)/n *ml</G>7. 1072 a33. <G>to\ prw_ton kai\ kuri/ws
a)nagkai_on to\ a(plou_n e)sti/n *md</G> 5. 1015 b12. <G>to\ a(plou/steron
ma_llon a)rxh/ *mk</G> 1. 1059 b35. &mdash; syn <G>a)mige/s, a)diai/reton,
kaqaro/n</G>, opp <G>kekrame/non</G> MA8. 989 b17. <G>d</G> 3. 1014 b5. <G>ya</G>2.
405 a16. <G>ai</G>7. 447 a18. (cf <G>a(pla_ xrw/mata ti/na x</G>1. 791 a1).
opp <G>su/nqeton, sumpeplegme/non, sundeduasme/non, diplou_n</G>
<H><G>a(plou_s</G></H>
<G>*ob</G>4. 286 b17. <G>*fg</G>5. 204 b11. <G>*mk</G>10. 1066 b27. <G>z</G>5. 1030
b15. <G>*aa</G>37. 49 a8. <G>ma</G>4. 341 a7. <G>*zma</G>3. 643 b29. coni syn
<G>o(moiomere/s *zmb</G>1. 647 a1, 14 (sed cf a15, 29). <G>ei(_dos a(plou_n
kai\ ou)k e)/xon diafora/n *zia</G>6. 490 b17. <G>b</G>15. 505 b31. <G>ta\ a(pla_</G>,
i e <G>ta\ mono/xroa *zge</G>6. 786 a21, 22, 18. <G>a)po/fansis a(plh_</G>,
opp <G>sugkeime/nh e</G>5. 17 a20. <G>o)/noma a(plou_n</G>, opp <G>dipla_, sum-
peplegme/na, su/nqeta, kata\ metafora/n e</G>1. 16 a23. 4. 16 b32.
<G>po</G> 21. 1457 a31. <G>r</G> 24. 1434 b33. <G>pra_cis a(plh_, pra/gmata
a(pla_, su/nqesis tragw|di/as a(plh_, a(plh_ tragw|di/a, e)popoii/a,
mu_qos a(plou_s</G>, opp <G>diplou_s, peplegme/nos, po</G> 9. 1451 b33.
10. 1452 a12, 14. 13. 1452 b31, 1453 a13. 18. 1456 a20.
24. 1459 b9. <G>a(plou_s kai\ mh\ poiki/los lo/gos r</G> 32. 1438 b20.
<G>lo/gos a(plou/steros</G>, opp <G>poiki/los *rg</G> 15. 1416 b24. cf 11.
1413 a1, 3. cf <G>*zgb</G>1. 734 b5. <G>to\ a)gaqo\n a(plou_n, to\ kako\n
polu/morfon heh</G>5. 1239 b11. &mdash; <G>ta\ a(pla_ sw/mata</G> (i e <G>ta\
stoixei_a</G>) sive <G>ta\ a(pla_</G> MA3. 984 a6 Bz. 8. 988 b30. <G>d</G> 8.
1017 b10. <G>h</G>1. 1042 a8. <G>k</G>10. 1067 a1. <G>*fb</G>1. 192 b10. <G>g</G>5.
204 b33. <G>d</G> 1. 208 b9. 8. 214 b13. <G>*oa</G>2. 268 b28. <G>g</G>1. 298
a29. 8. 306 b3. <G>*ga</G>1. 314 a28. <G>yb</G>4. 416 a28. <G>g</G>1. 424 b30.
alio sensu dicitur <G>h( a(plh_ kai\ kat) e)ne/rgeian ou)si/a *ml</G> 7.
1072 a32 et <G>ta\ a(pla_ kai\ ta\ ti/ e)sti, ta\ a(pla_ *me</G>4. 1027
b27. <G>z</G>17. 1041 b9. &mdash; <G>h( a(plh_ ge/nesis</G>, def <G>*fe</G>1. 225 a14.
<G>*mk</G>11. 1067 b23. <G>l</G>2. 1069 b10. <G>n</G>1. 1088 a33. cf <G>*fa</G>3. 186
a15. <G>b</G>1. 193 b21. <G>*ga</G> 2. 315 a26. dist <G>h( kata\ me/ros ge/-
nesis *ga</G>3. 317 b35. <G>h( a(plh_ kai\ fusikh\ ge/nesis md</G> 1. 378
b32. &mdash; <G>ki/nhsis a(plh_ *og</G>3. 302 b7. 4. 303 b5. <G>*ga</G>2. 315 a28.
<G>*mi</G>1. 1053 a9. <G>fora\ a(plh_ *ob</G>14, 296 b31. <G>*ml</G>8. 1073 a29.
&mdash; <G>a(plh_ a)krasi/a</G>, opp <G>kata\ me/ros, kata\ pro/sqesin *hh</G>6.
1149 a2. <G>a)gaqa\ a(pla_</G> (i e <G>a)gaqa\ a(plw_s</G>) <G>heh</G>2. 1238 b6,
7. &mdash; <G>a(plou_s</G>, i e <G>a)dio/ristos. a)rxai\ h)\ a(plou/sterai h)\ a)kribe/-
sterai *me</G>1. 1025 b7. <G>a)nti\ lo/gou a(plou_ a)kribe/steros *mz</G>4.
1030 a16. his confer <G>li/an a(plou_n to\ nomi/zein ma</G>3. 339 b34.
<G>no/mous li/an a(plou_s kai\ barbarikou\s *pb</G>8. 1268 b39. &mdash; <G>o( krith\s
u(po/keitai ei)_nai a(plou_s</G> (cf opp <G>po/rrwqen logi/zesqai</G> a4) <G>*ra</G>2.
1357 a12. <G>a)lhqh\s kai\ a(plou_s, o(\n kalou_sin au)qe/kaston heg</G>7.
1233 b38. <G>lhpte/on pro\s to\ be/ltion to\n o)rgi/lon a(plou_n *ra</G>9.
1367 a37. <G>a(plou_s tw_| h)/qei kai\ gennai_os ar</G> 5. 1250 b40. <G>ta\
a)/rrena a(plou/stera, ta\ qh/lea kakourgo/tera kai\ h(_tton a(pla_
*zu</G>1. 608 b4, 1. &mdash; <G>a(plw_s le/gesqai, shmai/nein</G>, opp <G>dixw_s,
pleonaxw_s le/gesqai, plei/w shmai/nein yg</G>2. 426 a26. <G>*rb</G>24.
1401 a23. <G>tq</G>3. 158 b10. <G>i</G> 4. 166 a18. <G>pa/ntes u(polamba/-
nousin e)/xein a(plw_s *mg</G> 4. 1008 b26. <G>e)sqloi\ a(plw_s, panto-
dapw_s kakoi/ *hb</G> 5. 1106 b35. <G>a(plw_s le/gesqai</G> (i e <G>mh\
katallh/lws</G>, non distincto subiecto et praedicato) <G>*mz</G> 17.
1041 b1 Bz. <G>h)\ a(plw_s lego/mena h)\ w(s sumpleko/mena *fb</G>3.
195 b15. <G>*md</G>2. 1014 a19. <G>a(plw_s</G>, opp <G>memigme/nws ai</G>4.
442 a2. <G>to\ a(plw_s</G>, opp <G>h( u(perbolh/, ma_llon kai\ h)_tton, ma/-
lista pkd</G> 11. 937 a19. <G>te</G>5. 135 a2. 8. 137 b17, 23, 26, 29
coll b14, 138 a29. &mdash; <G>a(plw_s</G>, def <G>o(\ medeno\s a)/llou proste-
qe/ntos r(hqh/setai tb</G>11. 115 b29-35. <G>to\ a(plw_s h)/toi to\ prw_-
ton shmai/nei kaq) e(ka/sthn kathgori/an tou_ o)/ntos h)\ to\ ka-
qo/lou kai\ to\ pa/nta perie/xon *ga</G>3. 317 b5. &mdash; 1. coni syn <G>prw/-
tws *mz</G>1. 1028 a31. 4. 1030 a23, 30. coni <G>fu/sei *ag</G>2. 72
a3, 71 b34. <G>*fa</G> 1. 184 a18, 17. <G>*md</G> 10. 1018 b11. <G>*hh</G> 13.
1153 a6. coni <G>kata\ to\n lo/gon *fg</G>1. 201 a32. <G>*mk</G>9. 1065
b26. coni <G>kat) a)lh/qeian *hg</G>6. 1113 a23. coni <G>kuri/ws, ku-
riw/tata</G> K13. 14 b24. <G>*ag</G>3. 72 b14. <G>ti</G>5. 166 b37. 25. 180
a24. <G>*hz</G> 13. 1145 a1, 1144 b7. <G>h( telei/a kai\ a(plw_s kaki/a
*he</G>15. 1138 a33. syn <G>kata\ panto/s *ag</G>1. 71 b3, <G>o(/lws *pe</G>1.
1300 a29, 31, <G>a)ei/ *fb</G> 5. 197 a34,-31. <G>a(plw_s o)/n, o)\n h(_| o)/n
*me</G>1. 1025 b9. &mdash; coni opp <G>ti\</G> (veluti <G>a(plw_s ei)ko/s, ti\ ei)ko/s</G>),
<P N=77>
<H><G>a(plou_s</G></H>
<G>todi/, kaq) e(/kaston, kata\ me/ros, w(s e)pi\ to\ polu/ e</G>11. 21
a19, 31. <G>*oa</G>9. 278 a13. <G>*ha</G>1. 1095 a1. <G>h</G>6. 1147 b20. 1148
a4. <G>*mq</G>7. 1049 a23. <G>*pe</G>1. 1301 a29. <G>g</G>17. 1288 a29. <G>e</G>4.
1304 b17. 11. 1313 a19. <G>*rb</G>24. 1402 a3, 8, 16. <G>*fb</G>7. 198
b6. <G>q</G>7, 261 b4. f 182. 1502 a16, 19. inde <G>a)\n h)_| a)dio/riston,
de/h| de\ nomoqeth_sai, a)na/gkh a(plw_s ei)pei_n *ra</G>13. 1374 a34.
<G>o( nomoqe/ths h(/marten a(plw_s ei)pw/n *he</G>14. 1137 b22, 25, coll
b13, 27. <G>kai\ a(plw_s dh\ e)pi\ pa/ntwn *ha</G>6. 1098 a10. (cf <G>a(plw_s
h(du/</G>, opp <G>kata\ ge/nh zw/|wn *hh</G>6. 1148 b16. <G>a(plw_s di/kaion</G>,
dist <G>politiko\n di/kaion *he</G> 10. 1134 a25). <G>ei)_nai a(plw_s</G>, opp
<G>ei)_nai/ ti, e)pi\ me/rous. gi/gnesqai a(plw_s</G>, opp <G>gi/gnesqai/ ti
*ad</G>1. 89 b33. 2. 89 b39, 90 a2, 4, 10, 32. <G>ti</G>5. 167 a2. <G>*ga</G>3.
317 a33. <G>*fa</G> 7. 190 a32, b5. <G>a(plw_s</G>, opp <G>ph_|, pw_s, e)/stin
w(/s, w(di/, tro/pon tina/, pou_</G> sim <G>e</G>11. 21 a5 Wz. <G>*aa</G>37. 49 a8.
38. 49 a27. <G>g</G>1. 71 a26, 27, 28, 32 Wz. 7. 75 a8. <G>ti</G>5. 166
b37, 167 a20. 6. 168 b11 - 16. 24. 180 a15. 25. 180 a24.
<G>*fq</G>9. 266 a4. <G>en</G>3. 462 a26. <G>mx</G>24. 856 a38. <G>*mg</G>6. 1011 b22.
<G>d</G>10. 1018 b11. <G>e</G>2. 1027 a5. <G>z</G>4. 1030 a23. <G>m</G>2. 1077 b16.
<G>*hb</G>4. 1105 b33. <G>*ziq</G>7. 595 b9. opp <G>pote/, kata\ xro/non, nu_n,
h)/dh e</G>1. 16 a18. <G>*aa</G> 15. 34 b8, 18. <G>ta</G> 5. 102 a25. <G>yg</G> 10.
433 b9. opp <G>tini/, h(mi_n, e(ka/stw|, pro/s tina, pro/s ti</G> sim
<G>*aa</G>23. 41 a5. <G>g</G>2. 71 b34, 72 a3. 10. 76 b29. <G>ta</G>5. 102 a25.
<G>g</G>1. 116 a21. <G>z</G>4. <G>i</G>8. 170 a12. <G>yg</G> 7. 431 b12. <G>*fa</G> 1. 184
a18, 17. <G>*mk</G>5. 1062 a2. <G>*ph</G>1. 1323 b17. <G>*he</G>2. 1129 b3, 5.
3. 1129 b26. <G>h</G> 13. 1152 b27, 29. <G>q</G>1. 1155 b24. 4. 1156
b13, 20. 7. 1157 b27. <G>*rg</G> 19. 1419 b17. (<G>a(plw_s malaka/,
kou_fa, bare/a</G>, opp <G>pro\s a)/llhla md</G>9. 386 a32. <G>*od</G> 4. 311
a17, 27). opp <G>e)pi/ ti *ab</G>21. 66 b39, 67 a5, <G>me/xri tino/s *pg</G>9.
1280 a22. opp <G>e)c u(poqe/sews, e)k tw_n u(pokeime/nwn, pro\s
u(po/qesin</G> sim <G>*aa</G> 10. 30 b33, 39. <G>g</G> 3. 72 b14. 22. 83 b38,
84 a6. <G>*fb</G>9. 199 b35. <G>*oa</G>12. 281 b7. <G>*zma</G>1. 639 b24. <G>*pg</G>5.
1278 a4. <G>d</G>1. 1288 b26. 7. 1293 b3. 8. 1294 a8. 14. 1298
b9. <G>h</G>9. 1328 b38. 13. 1332 a10, 11. opp <G>kata\ pro/sqesin,
prostiqe/ntes ti *pg</G>1. 1275 a16. <G>*hh</G>6. 1147 b33, 1148 a10,
1149 a16. <G>hmb</G>6. 1202 b1. <G>kata\ metafora/n, o(moio/thta *hh</G>6.
1149 a23, 3. <G>a(plw_s u(polamba/nein</G>, opp <G>dia\ sullogismou_
*ag</G>16. 79 b26. <G>a(. e)pi/stasqai</G>, opp <G>kata\ sumbebhko/s *ag</G>2.
71 b9, 15. &mdash; eodem sensu <G>a(plw_s</G> usurpatur non additis
vocabulis vel synonymis vel oppositis, veluti <G>a)pode/deiktai
a(plw_s *md</G>5. 1015 b8 Bz. <G>a(plw_s a)podei_cai, e)pi/stasqai *ag</G>9.
1. 71 a26, 27, 28. 2. 72 b3 (v s <G>a)podeiknu/nai, ei)de/nai, e)pi/-
stasqai</G>). <G>to\ a(plw_s a)gaqo/n. kalo/n, di/kaion, w)felimon</G> sim
<G>*he</G> 8. 1132 b21, 22. 9. 1134 a10. 10. 1134 a34, b4. 12. 1136
b22. <G>*pg</G>6. 1279 a19. 13. 1284 b29. <G>h</G>13. 1332 a23. <G>a(. sklh-
ro/n, malako/n md</G>4. 382 a14, 15, 19. cf praeterea <G>*aa</G> 24.
41 b32. <G>ta</G>5. 102 a9. <G>d</G> 5. 127 a19. 6. 128 b9. <G>*og</G> 1. 299 b4.
<G>*he</G>10. 1134 b10. <G>*pd</G>7. 1293 b5. <G>e</G>1. 1301 a36. 9. 1309 b14.
<G>*ra</G>2. 1356 a7. 6. 1362 a21. <G>b</G>19. 1393 a12, 16. <G>ta\ sumbe-
bhko/ta e)pi\ tw_n kaq) e(/kasta a(plw_s le/getai *md</G> 9. 1018
a2. &mdash; per voc <G>a(plw_s</G> ab enumeratis singulis, <G>toi_s kaq)
e(/kasta</G>, ad universale transitur (cf <G>o(/lws</G>) <G>*aa</G>46. 52 a39.
<G>b</G>23. 68 b12. <G>td</G> 4. 124 b31. <G>*aa</G>24. 41 b32. &mdash; 2. sed po-
test etiam id, quod simpliciter et universe dicitur, oppo-
situm esse accuratiori rei definitioni, inde <G>a(plw_s</G> i q
<G>a)ori/stws, a)diori/stws. a(plw_s</G>, opp <G>w(risme/nws tq</G>5. 159 a39.
<G>*md</G> 15. 1020 b33. cf <G>*aa</G> 1. 24 a28 Wz. <G>a(plw_s dou_nai th\n
e)rw/thsin</G>, syn <G>mh\ diori/santa ti</G>17. 175 b31. <G>a(plw_s ei)rh/ka-
men</G>, opp <G>diori/sasqai ma_llon heg</G>1. 1229 a33. opp <G>safe/-
steron *pq</G>7. 1341 b39. <G>skepte/on a(plw_s kai\ o(/son no/mou xa/rin
*mm</G> 1. 1076 a27 (Bernays Dial p 150). <G>to\ o)\n to\ a(plw_s
lego/menon le/getai pollaxw_s *me</G>2. 1026 a33. <G>to\ me\n prw_ton</G>
<H><G>a)po/</G></H>
(<G>to\ no/misma</G>) <G>a(plw_s o(risqe\n mege/qei kai\ staqmw_|</G>, opp <G>ka-
rakth_ri *pa</G>9. 1257 a39. <G>a(plw_s gino/menon</G>, opp <G>texnikw/teron
*pa</G> 9. 1257 b4. <G>a(plw_s e)n w(_| pe/fuken</G>, opp <G>e)n w(_| prw/tw|
pe/fuken tz</G>9. 147 b29. <G>a(plw_s e(/pesqai</G>, dist <G>o(/lon e(/pesqai
*aa</G>27. 43 b19. <G>a(plw_s ou(/tws *pd</G> 4. 1290 a31. &mdash; inde cum
vituperatione dicitur <G>li/an a(plw_s le/gesqai, pragmateu/esqai
mb</G>7. 365 a26. <G>*zma</G> 1. 641 a5. <G>*zgg</G>6. 756 b17 (coni <G>a)pe-
riske/ptws</G>). <G>hea</G> 8. 1218 a27. MA 5. 987 a21. <G>a(plouste/rws
le/gein</G>, opp <G>komyote/rws tw_| lo/gw| prosa/gein *og</G>5. 304 a11.
&mdash; eadem varietas significationis, quae omnino in voc
<G>a(plw_s</G> cernitur, observari potest in formula <G>a(plw_s ei)pei_n,
w(s a(plw_s ei)pei_n</G>, veluti <G>h( a(plw_s ei)pei_n a)po/deicis *ag</G>8. 75
b23 i e <G>a)po/deicis</G> proprio sensu, sed <G>w(s a(plw_s ei)pei_n</G>, opp
<G>w(s de\ kaq) e(/kaston *pe</G> 11. 1313 a18. <G>a(plw_s ei)pei_n</G>, opp
<G>safe/steron diori/sai hma</G>4. 1185 a39. Cf eam formulam <G>w(s
a(plw_s ei)pei_n tq</G> 14. 164 b3. <G>*zid</G> 4. 529 b25. <G>q</G> 18. 601 a32.
<G>*zmb</G>1. 646 b34. 4. 650 b31. <G>*hg</G> 9. 1115 a8. <G>e</G>7. 1132 a10.
<G>heg</G>2. 1231 a17. <G>*pg</G>14. 1285 a31. <G>d</G>8. 1293 b34. 15. 1299
a25. <G>e</G>9. 1310 a38. <G>*ra</G>1. 1355 a38. 5. 1360 b8. <G>b</G>5. 1382
b26. 9. 1387 a14. 18. 1393 b13. <G>r</G>1. 1420 a26. <G>a(plw_s d)
ei)pei_n tg</G> 1. 116 b19. <G>z</G> 3. 140 a37. 6. 145 a8. <G>q</G> 1. 156 b6.
<G>a(plw_s me\n ou(/tws r(hqh_nai hma</G>12. 1187 b34. <G>w(s a(plw_s dio-
ri/santas ei)pei_n po</G> 7. 1451 a11. &mdash; <G>*thle/maxos kai\ meidia_n
ei)/wqe kai\ a(plw_s diale/gesqai kai\ kratei_n tou_ pa/qous</G> f 168.
1506 a29 cf <G>a(plou_s</G> p 76 b37.
<P><G>a)plusi/as. ge/nos ti tw_n spo/ggwn o(\ kalou_sin a)plusi/as dia\
to\ mh\ du/nasqai plu/nesqai</G> descr <G>*zie</G>16. 549 a4 (genus spon-
giarum nigrum S Cr, fort aplysia quaedam St, refutat K
p 669 n 3, spongiarum genus sarcotragus Schmidt die
Spongien des adriat Meeres p 2, 35, cf A<G>*zi</G> I 183 n 24.)
<P><G>a)/plutoi spo/ggoi *zie</G>16. 548 b29.
<P><G>a)/plwtos q</G> 105. 839 b13.
<P><G>a)pneu/matos h( meshmbri/a pie</G>5. 911 b2, a37.
<P><G>a)pneusti\ zh_n du/natai an</G>9. 475 a23. <G>pi</G>67. 898 b24.
<P><G>a)pneusti/a kai\ suntoni/a pe</G>9. 881 b13. <G>a)pneusti/a pau/ei ta\s
lu/ggas plg</G>1. 961 b21. 5. 962 a4 (syn <G>pneu/matos kata/-
sxesis</G> a1).
<P><G>a)pneustia/zein plg</G>13. 962 b31.
<P><G>a)/pnoia</G>, syn <G>o( a)h\r h)remei_ pks</G> 36. 944 b12. <G>ke</G>16. 939 b10.
&mdash; <G>h( ske/ph tw_n trixw_n a)/pnoian poiei_ *zge</G>5. 785 a29.
<P><G>a)/pnous. ta\ peri\ th\n a)/rkton nh/nema kai\ a)/pnoa mb</G>4. 361 b6. 1.
354 a22. &mdash; <G>kefalh_s mo/rion, di) ou(_ a)kou/ei, a)/pnoun, to\ ou)_s
*zia</G> 11. 492 a13. <G>h( masxa/lh to/pos duswde/statos, o(/ti
a)pnou/statos pig</G>8. 908 b21.
<P><G>a)po/</G>. sensu locali. <G>ne/fos a)f) ou(_ a)nakla_tai h( o)/yis mg</G>3. 3 <G>t</G> 3
a18. <G>a)f) e(spe/ras poiei_sqai th\n a)natolh/n ma</G>7. 345 a3, 344
b34. <G>a)po\ sto/matos e)cepi/stasqai tq</G> 14. 163 b28. <G>a)po\ mh-
xanh_s po</G>15. 1454 b1. &mdash; de tempore. <G>a)po\ dei/pnou peripatei_n
*ad</G>11. 94 b11. <G>ti</G> 11. 172 a8. <G>ma/lista gi/nontai u(/pnoi a)po\
th_s trofh_s u</G> 3. 456 b24. <G>ai( ku/nes xalepai\ a)po\ tw_n sku-
laki/wn *ziz</G>18. 571 b31, 30. &mdash; ad significandam originem
et causam. <G>ei)si\n a)po\ th_s pantelou_s fili/as kai\ au(_tai ai( fili/ai
hmb</G>11. 1209 a16. <G>a)du/naton a)po\ tou_ prw/tou h(marthme/nou mh\
a)panta_n kako/n ti *pe</G> 1. 1302 a5. <G>tw_n o)noma/twn le/getai
qa/tera a)po\ tw_n e(te(rwn kai\ prote/rwn *ga</G>6. 322 b31. <G>to\n
maka/rion w)noma/kasin a)po\ tou_ xai/rein *hz</G> 12. 1152 b7. <G>zh_n
a)f) e(te/rwn, xrwmati/z esqai a)po\ tw_n koinw_n, tre/fesqai a)po\
th_s po/lews</G> sim <G>*rb</G>4. 1381 a22. <G>*pg</G> 15. 1286 b14. <G>d</G>6. 1293
a19. <G>e</G>3. 1302 b9. <G>dika/zein, bouleu/ein, a)/rxein a)po\ timh/matos,
koinwnei_n a)po\ sumbo/lwn *pg</G>1. 1275 a10. 11. 1282 a30, 32.
<G>d</G> 4. 1291 b39. <G>e</G>6. 1306 b7. <G>gi/gnesqai a)po\ sumptw/matos,</G>
<P N=78>
<H><G><*>pobai/nein</G></H>
<G>a)po\ tu/xhs, a)p) au)toma/tou *pe</G>6. 1306 b6. <G>*fb</G>4. 196 a1, 2.
inde <G>ta\ a)po\ tu/xhs, a)po\ tau)toma/tou</G> (syn <G>dia\ tu/xhn</G> cf s v
<G>dia/</G>) v <G>tu/xh, au)to/matos. h( a)po\ tou_ ai)/rein lu/ph, h( a)po\ tou_
logis mou_ lu/ph *hz</G>8. 1150 b4. <G>heg</G>4. 1232 a17. <G>oi( a)po\ th_s
e)pisth/mhs lo/goi *hh</G>5. 1147 a19. <G>a)po\ th_s au)th_s i)sxu/os ai)/-
resqai ple/on mx</G> 22. 854 b12, cf b8. <G>a)po\ tou_ au)tou_ ba/rous
katadu/nein mb</G> 3. 359 a8. <G>h( pe/yis gi/gnetai a)po\ tou_ puro/s
md</G> 3. 380 b16. <G>a)po\ th_s au)th_s i)sxu/os r(ifqe/n pis</G>3. 913 a38.
12. 915 b10. <G>a)po\</G> ubi <G>u(po\</G> exspectes, <G>tau)ta\ gi/gnetai a)p)
a)mfoi_n *hq</G>8. 1158 b2 (ideni scribendum 7. 1158 a19). <G>ta\s
megi/stus a)rxa\s xeirotonhta\s poiei_n a)po\ tou_ plh/qous r</G>3. 1424
a15 (Spgl ad h l). <G>timai/ tines a)po\ tw_n lo/gwn a)fwris me/nai
r</G> 3. 1424 a27. &mdash; ad significandam separationem. <G>xwri\s
ske/ptesqai a)po\ tw_n peri\ ta\ te/kna nenomoqethme/nwn *pb</G>5.
1262 b40. (<G>h( gh_ ou) fe/retai, ei)rgme/nh me/ntoi a)po\</G> &lt;? Simpl
<G>u(po\</G>&gt; tou_ me/sou *fg</G>5. 205 b11). <G>e)gkalou_si dh\ au)tw_| o(/ti ou)de\n
a)f) e(autou_ pra/ttei</G> (nihil quod a suis commodis alienum
sit) <G>*hi</G>8. 1168 a33. <G>le/gesqai a)po/ tinos</G> de propositionibus
negativis, opp <G>le/gesqai kata/ tinos *ab</G> 15. 64 a14. 16.
65 a33. <G>g</G> 2. 72 a14. Wz ad <G>*aa</G> 1. 24 b17. &mdash; anastrophe
praepositionis, veluti <G>dwma/twn a)/po</G>, aliena a pedestri ora-
tione <G>po</G>22. 1458 b33.
<P><G>a)pobai/nein. ou) tw_| probebhko/ti</G> (<G>podi\</G>) <G>kinou_ntai, a)lla\ tw_| a)po-
bebhko/ti *zp</G> 4. 706 a9. &mdash; <G>ta\ a)pobai/nonta</G>, opp <G>ai( a)rxai\
kai\ ta\ ai)/tia *ra</G> 7. 1364 a35. <G>*og</G>7. 306 a15. <G>di) au)to/</G>, opp
<G>tw_n a)pobaino/ntwn e(/neka *ha</G>5. 1097 b3. <G>h</G>8. 1150 a20. MA2.
982 a16. <G>*ph</G>3. 1325 b18. <G>*rb</G> 6. 1384 a24. cf <G>hea</G> 5. 1215
b19. <G>toi_s a)pobai/nousi sune/pesqai *hd</G> 12. 1127 a4. <G>ta\ fu/sei
h)\ a)ei\ h(\ w(s e)pi\ to\ polu\ w(sau/tws a)pobai/nei *ra</G> 10. 1369 b2.
<G>to\ bouleu/esqai e)n toi_s a)dh/lois pw_s a)pobh/setai *hg</G>5. 1112
b9. <G>tou_nanti/on a)pobe/bhke tw_| nomoqe/th tou_ sumfe/rontos *pb</G>9.
1271 b15 (cf <G>sumbai/nein</G> a31). <G>kata\ to\n u(/steron o)xeu/santa
to\ ge/nos a)pobai/nei to\ tw_n neottw_n *zga</G>21. 730 a8. cf <G>b</G>4.
738 b33. <G>g</G>7. 757 b26. <G>*zie</G> 19. 552 a27. <G>a)pobai/nein e)pi\ to\
xei_ron, para\ th\n u(po/lhyin, eu)lo/gws</G> sim <G>*rb</G>13. 1390 a5.
<G>a</G>4. 1360 a5. <G>po</G>18. 1456 a15. <G>*ziz</G>37. 580 b21. <G>r</G>9. 1429
b30. &mdash; <G>polla\ tw_n e)nupni/wn ou)k a)pobai/nei mt</G>1. 463 b10, 8.
<P><G>a)poba/llein ta\ ke/rata, ta\s o(pla/s, th\n pa/xnhn, ta\s tri/xas
*zib</G>1. 500 a10. <G>g</G>9. 517 a25. <G>q</G>10. 596 b2. 23. 604 a15. 24.
604 a24. <G>i</G>5. 611 b8. <G>*zmg</G>2. 663 b13. <G>*zge</G>3. 783 b11. <G>pi</G>21.
893 a4. <G>q</G>5. 831 a1. <G>a)pobalei_n a)spi/da *rb</G> 6. 1383 b20.
<G>a(plw_s e(kw\n ou)dei\s a)poba/lletai</G> (e navi eiicere) <G>*hg</G>1. 1110
a9. &mdash; <G>o( a)poba/llwn</G> (<G>to\ ti/mhma</G>), opp <G>o( ktw/menos *pd</G> 4.
1291 b41. <G>a)pobeblh/kasi to\ zh_n kalw_s *ph</G> 14. 1333 b25.
<G>a)poba/llein</G>, opp <G>lamba/nein *fh</G> 3. 247 a18, ef <G>o(/tan a)po-
ba/llh, e)/ti dokei_ e)/xein to\ a)poballo/menon *fe</G> 6. 230 b29.
<G>a)pobe(blhke/nai do/can, a)pobalei_n te/xnhn, e)pisth/mhn</G>, opp
<G>lamba/nein, manqa/nein yg</G>3. 428 b5. <G>*mq</G> 3. 1047 a1. <G>hmb</G>6.
1201 b3, 32.
<P><G>a)poba/ptein ei)s potamo\n yuxro\n ta\ gigno/mena *ph</G>17. 1336
a16. <G>li/qon e)n oi)/nw| a)poba/ptousin *ziq</G> 29. 607 a25. <G>a)poba-
fh_nai ei)s u(/dwr q</G>29. 832 b6. &mdash; <G>fa/rmakon, w(_| a)poba/ptousi
tou\s o)istou/s q</G>141. 845 a1.
<P><G>a)pobia/zesqai</G>, trans, vel addito accusativo obiecti <G>a)pobia/-
zesqai to\ u(gro/n, a)/llhla</G> al <G>mb</G>8. 368 b10, 35. <G>*zp</G>17. 714
a19. <G>pia</G> 35. 903 b5, vel non addito <G>ma</G> 13. 351 a6. <G>b</G>6.
364 b8. 7. 365 b4. 8. 366 b27. <G>*zgb</G> 4. 737 b29. <G>pkg</G>5. 932
a9. <G>kd</G>9. 936 b31, 35. &mdash; passive <G>e)napolamba/nesqai e)n ste-
nwte/rois to/pois kai\ a)pobia/zesqai ei)s e)la/ttw to/pon th\n a)po/-
krisin mb</G>8. 366 b11. <G>e)a\n a)popneu/swsin a)pobiazo/menai tw_|
pneu/mati *zih</G>9. 587 a5. <G>a(/teros pau/setai a)pobiasqei/s mb</G>6.
<H><G>a)podeiknu/nai</G></H>
364 a29.
<P><G>a\poble/pein. ti/ e)sti to\ e)rgazo/menon pro\s ta\s i)de/as a)po-
ble/pon</G> MA9. 991 a23. <G>h( turanni\s pro\s ou)de\n a)poble/pei koi-
no/n</G> sim <G>*pe</G>10. 1311 a3. <G>b</G> 12. 1274 b22. <G>g</G> 8. 1279 b13.
<G>d</G> 11. 1296 a34. <G>h</G>16. 1334 b33. <G>oa</G>6. 1345 a25. <G>a)porh/seien
a)/n tis ei)s ta\ toiau_ta a)poble/yas</G> sim <G>ya</G>4. 408 b1. K 6.
5 b1. <G>*ph</G>4. 1326 a12. <G>o(/soi e)pi\ to\ kinei_sqai to\ e)/myuxon
a)pe/bleyan ya</G>2. 404 b7.
<P><G>a)pobolh\ xrhma/twn</G>, opp <G>kth_sis heg</G>4. 1231 b8. <G>*hg</G>9. 1115
a21. <G>gi/nesqai kata\ th\n meta/lhyin tw_n ei)dw_n kai\ fqei/resqai
kata\ th\n a)pobolh/n *gb</G>9. 335 b15. <G>a)pobolai\ kai\ lh/yeis tw_n
e)nanti/wn, tw_n a)gaqw_n</G> al <G>tg</G>2. 117 b3. <G>*md</G>10. 1018 a34.
<G>i</G>4. 1055 a37. <G>*fh</G>3. 245 b8, 22. 246 b13, 247 a5. <G>*ra</G>6.
1362 a36.
<P><G>a(po/geios. oi( e)k nenotisme/nhs gh_s pne/ontes a)/nemoi a)po/geioi
le/gontai k</G> 4. 394 b14. <G>h( a)pogei/a e)sti\ to\ e)k th_s gh_s pro\s
th\n qa/lattan pneu_ma gino/menon</G>, opp <G>tropai/a pks</G>5. 940
b24, 22. cf <G>ta\ a)po/geia</G> (?) 4. 940 b18. <G>e)/stin w(/sper a)po/-
geion to\ pneu_ma to\ bo/reion mb</G>5. 363 a1.
<P><G>a)pogeissou_n. w)_ta makra\ kai\ a)pogegeisswme/na po/rrwqen *zge</G>
2. 781 b13.
<P><G>a)pogei/swma tw_n a)po\ th_s kefalh_s u(grw_n ai( o)fru/es *zmb</G>15.
658 b16.
<P><G>a)po/geos</G> (cf <G>a)po/geios</G>). <G>ai( a)poge/ai, h( tropai/a a)po/geos a)na/-
klasis pks</G>40. 945 a4, 7.
<P><G>a)poghra/skein *zmb</G>15. 658 b20.
<P><G>a)pogi/gnesqai, a)pogegone/nai</G>, opp <G>prosgi/gnesqai, prosge-
gone/nai *mq</G>7. 1049 a11. <G>c</G>2. 976 a28. <G>*fq</G>8. 262 a29, 32, b1,
7, 20, 29 (syn <G>a)pelh/luqen</G> b27). cf <G>pks</G>54. 946 b17. <G>mei/-
zonos a)gaqou_ e(/neken, i(/na ge/nhtai, h)\ mei/zonos kakou_, i(/na a)po-
ge/nhtai po</G> 25. 1461 a9. <G>fqi/nei to\ fqi_non a)poginome/nou tino\s
tw_n tou_ fqi/nontos *fh</G> 2. 245 a14. &mdash; <G>a)pogi/netai a)po\ tou_
staqmou_ th_s u(o\s to\ e(/kton me/ros ei)s tri/xas kai\ ai(_ma *ziq</G>6.
595 b1.
<P><G>a)pogignw/s kein. a)pegnw/kasi th\n swthri/an *hg</G>9. 1115 b2.
<P><G>a)po/gonoi *ha</G>5. 1097 b12. 11. 1100 a21, 1101 a22. <G>ta\ sune-
tw/tera zw_|a politikw/teron xrw_ntai toi_s a)pogo/nois *ziq</G> 1.
589 a2.
<P><G>a)pogra/fesqai. e)/cesti pa_sin a)pograyame/nois e)kklhsia/zein
*pd</G> 13. 1297 a24 sqq. &mdash; <G>a)pogra/yasqai ta\s ou)si/as, ta\ xre/a</G>
sim <G>ob</G>1347 a19, b35, 24, 1346 b1, 1352 b34.
<P><G>a)pografh/. ai( a/pografai\ tw_n dhmeuome/nwn</G> f 394. 1543 b15.
396. 1544 a1.
<P><G>a)pogumna/zein. khfh_nes e\pidinou_ntes au(tou\s kai\ w(/sper a)po-
gumna/zontes *zu</G>40. 624 a25.
<P><G>a)pogumnou_n. ta\ i(ma/tia mh\ a)pogumnou/sqw pa</G>55. 866 a21.
<P><G>a)poda/knein. to\ a)poda/knesqai</G> (ef <G>da/knein, dhktiko/s</G>) <G>sumfe/-
rei, oi(_on kro/mmuon pla</G>9. 958 b7.
<P><G>a)podakru/ein. a)podakru/santi lu/etai h( pukno/ths pla</G>9. 958b6.
<P><G>a)podeh/s. plei/wn e)sti\ kai\ kratei_ ma_llon ei)s a)podee\s kater-
xo/menos</G> (<G>o( a)h\r) to\ a)ggei_on</G> f 215. 1517 b27.
<P><G>a)podeiknu/nai</G>, syn <G>deiknu/nai *ab</G>5. 58 a8, 9, 11. <G>o( a)podei-
knu/s</G>, opp <G>o( e)pa/gwn *ad</G> 7. 92 a35, 37. <G>h)\ o(ri/sasqai h)\ u(po-
qe/sqai h)\ a)podei_cai, h)\ a)kribw_s h)\ malakw_s *gb</G>6. 333 b25.
(<G>a)podeiknu/ousin h)\ a)nagkaio/teron h)\ malakw/teron *me</G> 1. 1025
b13). <G>ta\ me\n u(po/keitai, ta\ d) a)pode/deiktai *oa</G>3. 269 b18.
<G>a)podei_cai a(plw_s ou)k e)/stin a)ll) h)\ e)k tw_n e(ka/stou a)rxw_n
*ag</G>9. <G>ou)k e)nde/xetai a)/llws e)/xein, ei) a)pode/deiktai a(plw_s
*md</G>5. 1015 b8. <G>a)podedei_xqai kata\ shmei_on, kata\ sumbe-
bhko/s</G>, opp <G>kaq) au(to/ *ad</G>17. 99 a3. <G>a)podei_cai dia\ tou_ a)du-
na/tou, th_ e)kqe/sei *aa</G>6. 28 b14. <G>e)legktikw_s *mg</G>4. 1006 a11,
<P N=79>
<H><G>a)podeiktiko/s</G></H>
15. <G>nomi/zomen i(kanw_s a)podedei_xqai ma</G> 7. 344 a6. &mdash; <G>a)po-
deiknu/asi po</G>6. 1450 a7. <G>a\podeiknu/ousi po</G>6. 1450 b11. <G>*me</G>1.
1025 b13. <G>a)podeiknu/ein r</G> 16. 1431 b27. &mdash; <G>a)podeikto/s.
ou) pa/nta a)podeikta/ *ag</G>22. 84 a33. <G>d</G> 3. 90 b25, cf <G>a)po/deicis</G>
3. <G>to\ e)pisthto\n a)podeikto/n *hz</G>6. 1140 b35. <G>a)podeikto/n</G>, opp
<G>a)/meson, a)napo/deikton *aa</G> 35. 48 a37, 33. <G>d</G> 8. 93 a6. <G>a)po-
deikta\ ma_llon ta\ kaqo/lou *ag</G>24. 86 a7. &mdash; <G>a)podeiktw_n</G> (Wz,
<G>a)podeiktikw_n</G> Bk) <G>*ag</G>31. 88 a10.
<P><G>a)podeiktiko/s. lo/goi a)podeiktikoi/</G>, syn <G>didaskalikoi/ ti</G>2. 165
b39, a39. <G>ou)de\n le/getai meta\ spoudh_s a)podeiktikh_s *ml</G> 8.
1073 a22. <G>ou) mo/non ai( pi/steis gi/nontai di) a)podeiktikou_ lo/gou
a)lla\ kai\ di) h)qikou_ *ra</G>8. 1366 a9. <G>pi/steis a)podeiktikai/ *ra</G>2.
1358 a1. 17. 1417 b21. <G>a)podeiktikai\ a)rxai\ ai( koinai\ do/cai,
e)c w(_n a(/pantes deiknu/ousin *mb</G>2. 996 b26, 28. <G>k</G>1. 1059 a24.
<G>a)podeiktikh\ pro/tasis, e)a\n a)lhqh\s h)_ kai\ dia\ tw_n e)c a)rxh_s
u(poqe/sewn ei)lhmme/nh</G>, dist <G>dialektikh(/ *aa</G> 1. 24 a30, 22, 23,
b13. <G>g</G> 2, 72 a10. <G>a)podeiktika\</G> (cf <G>deiktiko/s</G>) <G>e)nqumh/mata</G>,
dist <G>e)legktika/ *rb</G>23. 1400 b25, <G>a)podeiktiko\s sullogismo\s
e)c a)nagkai/wn</G>, dist <G>dialektiko/s, r(htoriko/s *ag</G> 6. 74 b10.
<G>b</G> 23. 68 b10, <G>ou)k e)/sti tw_n sumbebhko/twn mh\ kaq) au(ta/
*ag</G> 6. 75 a19, syn <G>filoso/fhma tq</G> 11. 162 a15, coni <G>e)pi-
sth/mh *aa</G>13. 32 b18. <G>a)podeiktikh\ e)pisth/mh</G> v s <G>e)pisth/mh</G>.
dist <G>o(rismo/s *ag</G>3. <G>d</G> 3. 4. <G>h( e)pisth/mh e)sti\n e)/cis a)podeiktikh/
*hz</G>3. 1139 b31. <G>pa_sa a)podeiktikh\ peri/ ti u(pokei/menon qewrei_
ta\ kaq) au(ta\ sumbebhko/ta e)k tw_n koinw_n docw_n *mb</G> 2.
997 a5-30 Bz. <G>a)podeiktikh\ sofi/a h( peri\ ta\ sumbebhko/ta
*mk</G> 1. 1059 a32. &mdash; <G>a)podeiktikw_s e)pi/stasqai *ag</G>6. 75
a12. <G>d</G> 3. 90 b10 (<G>a)podeikto/n</G> Wz).
<P><G>a)podeilia_n, i(/na mh\ oi)/htai to\n *)axille/a a)podedeiliake/nai</G>
f 152. 1503 b39.
<P><G>a)podei_n. e)pi/w| a)podei_tai o( o)mfalo/s. h(_| a)/n a)podeqh_| *zih</G> 10.
587 a14, 15. <G>a\)podou/menoi to\n e(/teron o)/rxin *zgd</G>1. 765 a23.
<P><G>a)podei_n. braxu\ a)pode/on tetrakis muri/wn stadi/wn k</G>3. 393 b19.
<P><G>a)po/deicis. i(stori/hs a)po/deicis</G> (Herod I 1) <G>*rg</G>9. 1409 a28. &mdash;
1. <G>a)podei/cews</G> notio ac natura. <G>lhfqe/ntwn i(kanw_s tw_n fai-
nome/nwn ou(/tws eu(re/qhsan ai( a)strologikai\ a)podei/ceis *aa</G>30.
46 a21. <G>a)po/deicis</G> et <G>pro/blhma</G> ita inter se referuntur, ut
<G>pi/stis</G> et <G>pro/qesis *rg</G>13. 1414 a36. <G>peri\ a)po/deicin h( ske/yis</G>
in Analyticis <G>*aa</G>1. 24 a11. <G>a)po/deicis, kat) a)lh/qeian</G>, opp
<G>ta\ dialektika/, kata\ do/can *ab</G> 16. 65 a36. <G>e)/stin a)po/deicis
r(htorikh\ e)nqu/mhma *ra</G> 1. 1355 a6. <G>manqa/nomen h)\ e)pagwgh_
h)\ a)podei/cei *ag</G>18. 81 a40 (cf <G>d</G> 7. 92 a35, 37). <G>pa_sa ma/-
qhsis dia\ progignwskome/nwn, kai\ h( di) a)podei/cews kai\ h( di)
o(rismw_n</G> MA 9. 992 b31. <G>a)po/deicis sunexh/s</G>, dist <G>o(rismo/s
*ad</G>10. 94 a7. <G>a)po/deicis</G> et <G>o(rismo\s</G> comparantur <G>*ad</G> 3 - 8.
<G>a)po/deicis h)\ diai/resis h)\ kai/ tis a)/llh me/qodos ya</G>1. 402 a19.
<G>a)po/deicis</G>, dist <G>dhlou_n, fanero\n poiei_n di) a)podei/cews *ad</G> 8.
93 b17 - 9. 93 b28. &mdash; <G>h( me\n a)po/deicis sullogismo/s tis, o(
sullogismo\s de\ ou) pa_s a)po/deicis *aa</G>4. 25 b29. <G>pa_sa a\po/-
deicis dia\ triw_n o(/rwn *aa</G> 25. <G>to\ e)pi/stasqai/ e)sti to\ a)po-
deiktikw_s</G> (<G>a)podeikto\n</G> Wz) <G>to\ a)po/deicin e)/xein *ad</G>3. 90 b10.
<G>a)po/deicis sullogismo\s e)pisthmoniko/s *ag</G>3. 71 b18. <G>h( a)po/-
deicis sullogismo\s deiktiko\s ai)ti/as *ag</G>24. 85 b23. <G>h( a)po/-
deicis tw_n a)nagkai/wn, e)c a)nagkai/wn *md</G>5. 1015 b7. <G>z</G>15.
1039 b31. <G>*ag</G>4. 73 a24. <G>*hz</G>5. 1140 a34. <G>a)po/deicis kai\ a)na)gkh
*rg</G>17. 1418 a4. <G>a)po/deicis fai/netai ou)_sa pollw_n tw_n a)idi/wn
*zgb</G> 6. 742 b25. <G>a)podei/ceis tw_n polla/kis ginome/nwn *ag</G> 8.
75 b33. <G>a)po/deicis ou)k e)/stin a(plw_s tw_n fqartw_n *ag</G> 8. 75
b24. <G>tw_n ou)siw_n tw_n ai)sqhtw_n tw_n kaq) e(/kasta ou)k e)/stin
a)po/deicis *mz</G> 15. 1039 b28. <G>e)nde/xetai peri\ tw_n ai)sqhtw_n
megeqw_n ei)_nai a)podei/ceis, mh\ h(_| de\ ai)sqhta\ a)ll) h(_| toiadi/</G>
<H><G>a)pode/xesqai</G></H>
<G>*mm</G>3. 1077 b22. &mdash; <G>a)po/deicis ou)k e)/stai a)/n mh\ h)_| to\ kaqo/lou
*ag</G> 11. 77 a8. 18. 81 b1. <G>a)po/deici/s tinos prw/tou kaqo/lou *ag</G>5.
&mdash; <G>h( a)po/deicis dia\ prote/rwn, pistote/rwn, gnwrimwte/rwn,
a)lhqw_n kai\ prw/twn: ou) ga\r a)rxh\ a)podei/cews to\ o(moi/ws a)/dh-
lon *ab</G>16. 64 b32, 65 a14. <G>ta</G>1. 100 a27. <G>z</G> 4. 141 a30. <G>tri/a
e)sti\ ta\ e)n tai_s a)podei/cesi</G> (<G>ta\ a)ciw/mata, to\ ge/nos, ta\ kaq)
au(ta\ u(pa/rxonta</G>) <G>*ag</G>7. 75 a39 sqq. <G>*mb</G>2. 997 a9 Bz. <G>a)po-
dei/ceis e)pisthmonikai\ peri\ tw_n kaq) au(ta\ u(parxo/ntwn kai\ e)k
toiou/twn ei)si/ *ag</G> 6. 75 a30. <G>tw_n kata\ sumbebhko\s i)di/wn
a)po/deicis ya</G> 1. 402 a15. <G>e(/kaston a)podei=cai ou)k e)/stin a)ll)
h)\ e)k tw_n e(ka/stou a)rxw_n. ou)k e)/sti dei_cai e)c a)/llou ge/nous
metaba/nta *ag</G> 8. 9. 75 b37. 7. 75 a37. <G>th_s a)rxh_s a)/llh
gnw_sis kai\ ou)k a)po/deicis *zgb</G> 6. 742 b33.
<P>2. <G>a)podei/cews</G> genera. <G>h( kaqo/lou a)po/decis beltiwn th_s
kata\ me/ros *ag</G>24. <G>h( deiktikh\ belti/wn th_s sterhtikh_s *ag</G> 25.
<G>h( deiknu/ousa</G> (<G>kathgorikh\</G>) <G>belti/wn th_s ei)s to\ a)du/naton a)gou/-
shs *ag</G>26. <G>a)podei/ceis plei/ous ei)_nai tou_ au)tou_ e)gxwrei_ *ag</G>29.
<G>h( ei)s to\ a)du/naton</G> (int <G>a)/gousa</G>), <G>h( dia\ tou_ a)duna/tou</G>, opp <G>h(
deiktikh/ *ab</G>14. 62 b29. <G>a</G> 21. 39 b33. <G>kai\ dia\ tou_ a)duna/tou kai\
tw_| e)kqe/sqai poiei_n th\n a)po/deicin *aa</G>6. 28 a23. <G>logikai\ a)po-
dei/ceis *mn</G> 1. 1087 b21. <G>*zgb</G> 8. 747 b28. <G>a)po/deicis a(plw_s</G>,
dist <G>pro\s to/nde *mk</G> 5. 1062 a3. <G>a)po/deicis</G>, dist <G>e)/legxos,
e)legktikw_s a)podei_cai *mg</G>4. 1006 a18. <G>ai( kata\ to\ shuei_on
a)podei/ceis e)n toi_s r(ptorikoi_s ti</G>5. 167 b9.
<P>3. <G>a)po/deicis</G>, dist <G>a)rxh\ a)podei/cews. a(pa/ntwn a)po/deicin ei)/nai
a)du/naton *mb</G> 2. 997 a7 Bz. <G>g</G> 4. 1006 a8. <G>*ag</G> 3. 72 b6 sqq.
19. 82 a7. 22. 84 a31. cf <G>*hz</G> 6. <G>ku/klw| kai\ e)c a)llh/lwn ou)k
e)nde/xetai a)po/deicin gi/nesqai a(plw_s *ag</G> 3. 72 b17 - 73 a20.
<G>ta\ di) a)podei/cews</G>, opp <G>ta\ a)/mesa *ag</G> 17. 81 a37. <G>di) a)po-
dei/cews ei)de/nai</G>, opp <G>ta\ a)/mesa a)napodei/ktws e)pi/stasqai
*ag</G> 2. 71 b17, 72 b19. 9. 76 a16 sqq. <G>a)podei/cews a)rxh\ ou)k
e)/stin a)po/deicis *mg</G> 6. 1011 a13. <G>*ad</G> 19. 100 b13. <G>a)rxh\ tw_n
a)podei/cewn ai( u(poqe/seis *md</G> 1. 1013 a15. <G>a)podeicews a)rxh\
pro/tasis a)/mesos *ag</G> 2. 72 a7. <G>a)podei/cewn a)rxai\ o(rismoi\ a)na-
po/deiktoi, a)podei/cews a)rxh\ to\ ti/ e)sti, th_s ou)si/as kai\ tou_ ti/
e)stin ou)k e)/stin a)po/deicis *ad</G> 3. 90 b24, 27, 31. <G>*mb</G> 2. 997
a32. <G>e</G> 1. 1025 b14. <G>k</G> 7. 1064 a9. <G>ya</G> 1. 402 b25. 3. 407 a26.
<G>e)n a)podei/cei kai\ e)pisth/mh a)rxh\ o( nou_s *ag</G> 23. 85 a1. <G>d</G> 19.
100 b12. cf <G>*hz</G> 12. 1143 b1.
<P>4. dicendi usus. <G>zhtei_n a)po/deici/n tinos *mg</G> 4. 1006 a7.
<G>fe/rein th\n a)po/deicin, ta\s a)podei/ceis peri/ tinos, peri/ ti *ag</G> 11.
77 a25. 14. 79 a19. <G>*mg</G>3. 1005 a26. <G>*rg</G> 17. 1417 b23, 24,
33. <G>h)\ e)pagwgh\n h)\ a)po/deicin fe/rein dei_ *fq</G>1. 252 a25. <G>dia\
tou_ a)duna/tou poiei_n th\n a)po/deicin *aa</G> 6. 28 a23. <G>le/gein th\n
a)po/deicin e)pi/ tinos, kata/ tinos *zgb</G>8. 747 a28, b23. <G>oi( di)
a)podei/cews le/gontes *mb</G>4. 1000 a20. <G>dia\ tw_n au)tw_n o(/rwn
e)/stai h( a)po/deicis *aa</G> 17. 37 b13, 16. 18. 37 b22, 38 a12,
b37. <G>th\n a)po/deicin au)ca/nein</G> (i e <G>me/son e)mba/llein</G>) <G>*ag</G>25.
86 b13, 18. <G>h( a)po/deicis metabai/nei *ag</G> 7. 75 b9.
<P><G>a)pode/ktai kai\ tami/ai *pz</G>8. 1321 b33. <G>a)pode/ktai par) *)aqh-
nai/ois ti/ pra/ttousin</G> f 400. 1544 b23.
<P><G>a)podekth_res dw/rwn k</G>6. 398 a25.
<P><G>a)po/desis o)mfalou_ toi_s paidi/ois *zih</G>10. 587 a12.
<P><G>a)pode/xesqai. oi( a)pode/ktai parela/mbanon kai\ a)pede/xonto ta\
grammatei_a</G> f 400. 1544 b33. &mdash; <G>a)pode/xesqai th\n u(perbo-
lh/n, th\n e)/lleiyin heb</G>5. 1222 a19. &mdash; <G>a)pode/xesqai e)k pa-
ro/dou tou\s lo/gous *og</G>8. 306 b28. <G>pepaideu_sqai pw_s e(/kasta
a)podekte/on *ma</G>3. 995 a13. <G>g</G>3. 1005 b3. &mdash; &lsquo;accipere cum
assensu, probare&rsquo; <G>tq</G>12. 162 b19. <G>ma</G>8. 346 b1. MA6. 987
b4. <G>h</G>2. 1043 a22. <G>*ha</G>1. 1094 b23, 1095 a12. <G>k</G>9. 1179 a22.
<G>*rb</G>23. 1398 b22. <G>r</G>5. 1427 a25. <G>*pb</G>6. 1265 a25. <G>h</G>2. 1324
<P N=80>
<H><G>a)podhlou_n</G></H>
a12. <G>*zma</G>1. 639 a13. <G>*zgb</G>4. 740 b18. <G>piz</G>3. 916 a30. opp
<G>a)podokima/zein r</G>39. 1446 b6. opp <G>dusxerai/nein *hd</G> 12. 1126
b18, 35, 24. &mdash; <G>a)pode/xesqai maqhmatikou_ piqanologou_ntos
*ha</G>1. 1094 b26. <G>a)pode/xesqai tou_ ei)po/ntos *rb</G> 21. 1395 b8.
<G>a)pode/xesqai w\s tu/pw| fra/zontos piz</G>3. 916 a36. &mdash; &lsquo;probare
hominem, in amicitiam recipere&rsquo;, syn <G>e/painei_n, fi/lon ei)_nai,
tima_n *hq</G> 6. 1157 b18. 4. 1156 b28. <G>i</G>3. 1165 b13. 8. 1169
a8. &mdash; <G>a)podekte/on *ma</G>3. 995 a13. <G>*ha</G>1. 1095 a12. <G>k</G>9.
1179 a22.
<P><G>a)podhlou_n</G>. trans <G>a)podhlw/sas</G> (Aesehyl fr 297, 2) <G>*zu</G>49 B.
633 a20. <G>tau_t) a)podhloi_ au)ta\s o(/ti *zik</G>3. 635 b6. &mdash; intr
<G>tou_to a)podhloi_</G> (i e <G>dh_lon gignetai</G>, cf <G>dhlou_n</G>) <G>q</G>58. 834 b33.
<P><G>a)podhmei_n *pe</G>4. 1303 b23. <G>po</G>17. 1455 b17. <G>pa</G>13. 860 b31.
<G>i)di/a| a)podhmou_ntes ob</G>1352 b31. <G>a)podhmei_n e)n e(te/ra| po/lei
tini/ r</G>14. 1431 a18. <G>ou)k e)cei_nai a)podhmei_n toi_s *lakedaimo-
ni/ois</G> f 500. 1559 b18. &mdash; <G>mhd) a(podhmou_nta e)pistre/fesqai</G>
(Pythag), <G>toute/sti mh\ e)/xesqai tou_ bi/ou tou/tou a)poqnh/skonta</G>
f 192. 1512 b5. &mdash; <G>tw_n e)n o)rgh_| diaprattome/nwn o( logis mo\s
a)podhmei_</G> f 97. 1493 b27.
<P><G>a)podhmhtika\s poiei_sqai ta\s parasta/seis *pe</G>8. 1308 b19.
<P><G>a)podi/a. h( ai)ti/a th_s a)podi/as *zmd</G>11. 690 b15. <G>*zp</G>8. 708a9.
<G>a)podi/as ou)k e)/stin ei\/dh *zma</G>3. 642 b23.
<P><G>a)podido/nai. h( fu/sis a)podi/dwsi toi_s zw/|ois ta\ o(/pla, ta\ o)/r-
gana *zgg</G>10. 759 b3. 10. 760 b27. <G>d</G>1. 766 a5 al. &mdash; <G>e)k
pollou_ lamba/nonta th\n ki/nhsin a)podi/dwsi pro\s to\ ai)sqhth/-
rion *zge</G>22. 781 b16. <G>a(\ u(pe/sxeto a)pode/dwken *rg</G>19. 1419
b33. <G>eu)xh\n palaia\n a)podido/ntes oi( *krh_tes</G> f 443. 1550 b39.
<G>a)pe/dwken a)ll) ou)k e)/dwken *rb</G>7. 1385 b3, cf opp <G>di/dwsin,
a)podi/dwsin *rg</G>19. 1419 b33. <G>a)podido/nai pa_n to\ lhfqe/n, xa/-
rin, xa/ritas mb</G>2. 355 a27, 28. <G>*rb</G>2. 1379 b30. <G>r</G>37. 1445
a1. (<G>a)podido/nai</G> non addito obiecto &lsquo;debitum solvere&rsquo; <G>*hq</G>15.
1163 a6. <G>heh</G>10. 1243 b25. <G>a\podw/|h heh</G>10. 1243 b10. <G>a)po-
dote/on *hq</G>15. 1163 a7, 20. 16. 1163 b20.) <G>to\ e)/noptron to\
au)to\ a)podi/dwsi xrw_ma mg</G>4. 373 b28. <G>oi( a)gaqoi\ ei)kono-
gra/foi a)podido/ntes th\n i)di/an morfh/n po</G>15. 1454 b10. <G>meta\
sunde/smous, ou(\s a)\n proei/phs a)podi/dou tou\s a)kolouqou_ntas r</G>26.
1435 a39. <G>*rg</G>5. 1407 a20, 25, 28. <G>o( a)podw/swn kai\ krinw_n
to\ di/kaion *pd</G>4. 1291 a23. &mdash; <G>a)podido/nai tini\ ta\s kri/seis</G>
sim <G>*pd</G> 14. 1298 a7. <G>g</G>1. 1275 b16. 14. 1285 a6. <G>e</G>5. 1304
b28. <G>ou) tau)ta\ pa_sin a)podote/on *hi</G>2. 1165 a14. <G>a)podido/nai
tini\</G> c inf <G>zhtei_n, bouleu/sasqai *pq</G>7. 1341 b30. <G>d</G>15. 1299
a26. &mdash; <G>dei_ ta\s e)nergei/as poia\s a)podido/nai *hb</G>1. 1103 b22.
<G>te/leion a)podi/dwsi to\ te/knon *zgb</G>1. 733 b1. <G>to\ au(tou_ e)/rgon
eu)_ a)podido/nai *hb</G>5. 1106 a16, 24. <G>*zmg</G>7. 670 b27. <G>a)podi-
do/nai to\ te/los, to\ kata\ fu/sin, th\n e)c a)rxh_s pro/qesin, ta\s
e)nergei/as, th\n au)/chsin *mq</G>8. 1050 b18. <G>pia</G> 27. 902 a18.
<G>*rb</G>18. 1392 a3. <G>*hb</G>1. 1103 a27. <G>*zib</G>1. 501 a3. <G>a)podido/nai
ta\s kri/seis ou)x o(moi/ws *ra</G>2. 1356 a15. <G>a)podido/nai ta/cin tina/
*pd</G> 11. 1296 a40. <G>a)podido/nai to\ a)nti/fwnon piq</G>7. 918 a17.
<G>to\ mh\ u(polei/pein th\n diai/resin a)podidwsi to\ ei)_nai duna/mei
tau/thn th\n e)ne/rgeian *mq</G>6. 1048 b16. &mdash; <G>ti/ kalw_s h)\ mh\
kalw_s a)podi/dwsin o( le/gwn *zma</G>1. 639 a6. <G>a)podido/nai ta\
ge/nh o)rqw_s *rg</G>5. 1407 b8. <G>o(/tan a)podidw_sin oi( poihtai/ *rg</G>11.
1413 a11. <G>a)podido/nai</G> sequente enunciatione interrogativa,
syn <G>o(ri/zein: e)a\n a)podidw_| tis po/sh tis h( pra_ci/s e)sti, tw_|
xro/nw| o(riei_</G>K6. 5 b6. cf K1. a5, 10. 5. 2 b8. <G>*ga</G>3. 318 a7.
<G>ya</G>3. 406 a27. <G>*zma</G>1. 642 a20. <G>*mg</G>2. 1004 a28. <G>*ha</G>2. 1095
a22, et cum eadem constructione <G>labe_in kai\ a)podou_nai</G> K6.
5 a19, <G>ou)k e)/xousin a)podou_nai, xalepo\n a)podou_nai, ou) r(a/|dion tw_|
lo/gw| a)podou_nai *mz</G> 16. 1040 b30. <G>b</G> 2. 997 a33. <G>k</G> 1. 1059
a27. <G>*hg</G>1. 1110 b8. <G>d</G>11. 1126 b3. <G>a)podido/nai peri/ tinos</G>:
<H><G>a)poduspetei_n</G></H>
<G>xalepw/teron a)podou_nai peri\ gene/sews</G> sim <G>*gb</G>6. 333 b4. <G>ma</G>1.
339 a7. <G>ya</G>1. 402 b23. <G>*ha</G>2. 1095 a22. <G>ou)k eu)pete\s o(ris mw_|
a)podou_nai peri\ au)tw_n ta</G> 14. 105 b26. <G>a)podou_nai tou\s lo/gous,
to\ ti/ e/sti, to\ dia\ ti/, th\n ai)ti/an, ou) kalw_s ta\s a)rxa/s</G> sim
<G>r</G>39. 1445 b25. <G>*mk</G>8. 1064 a28. <G>*ad</G>13. 96 a20. <G>ta</G>11. 104
b16. <G>mb</G>3. 358 a3. <G>*md</G>2. 1013 a35. <G>n</G>1. 1087 b13. 5. 1092
a11. <G>*og</G>4. 302 b21. <G>*ra</G>1. 1354 b3. <G>*ad</G>17. 99 a30. <G>*fb</G>7.
198 b6. <G>*zma</G>1. 639 b18. <G>*zgd</G>3. 769 b4. <G>e</G>1. 779 b21. ob-
iecti loco vel ea res ponitur, cuius datur definitio, <G>e(po-
me/nws tou/tois th\n yuxh\n a)podido/asin</G> sim <G>ya</G>2. 405 a4. 5.
409 b16. K10. 12 a23. <G>ti</G>25. 180 b4. <G>*fb</G>3. 194 b34. <G>*md</G>2.
1013 a35. <G>to\ leuko\n poso/n ti a)podidou/s</G> K 6. 5 b6. <G>a)podi/-
domen ou) peri\ ta\ xrh/sima to\n megalo/yuxon heg</G>5. 1233 a6,
vel ea notio, quae in definitione ponitur <G>a)podido/nai to\
koino\n e\pi\ pa/ntwn ge/nos</G> sim <G>ta</G> 18. 108 b28, 29. <G>b</G>2. 109
a35. K 7. 6 b37. <G>o( me\n th\n u(/lhn a)podi/dwsin, o( de\ to\ ei_dos
kai\ to\n lo/gon ya</G>1. 403 b1. aliter <G>ei) me/llei tis a)podw/sein</G>
(i e plene explicare, explicando exprimere, cf supra <G>po</G> 15.
1454 b10 <G>a)podido/nai th\n i)di/an morfh/n</G>) <G>ta\ faino/mena *ml</G>8.
1073 b37, 1074 a1. <G>heh</G>2. 1236 a25. cf <G>heh</G>2. 1235 b14.
<G>*fa</G>6. 189 a16. <G>d</G>9. 217 a5. <G>mb</G>7. 365 a34. <G>a)podou_nai kai\ lu_sai
th\n a)pori/an *mh</G>6. 1045 a22. <G>a)podi/dosqai pleonaxw_s, e)nan-
ti/ws ta</G>7. 103 a25. <G>e</G>13. 22 b5. <G>to\ a)podoqe/n, a)podedome/non
ta</G>6. 102 b31. <G>*ag</G>13. 78 b22. &mdash; <G>a)podido/nai tini/ ti</G>, i e as-
signare alicui aliquid tamquam <G>i)/dion</G> vel <G>sumbebhko/s: a)po-
dido/nai to\ gignw/skein kai\ kinei_n th_ au)th_ a)rxh_, th\n sofi/an
toi_s a)kribesta/tois ta\s te/xnas</G> sim <G>ya</G>2. 405 a17. <G>*hz</G>7.
1141 a10. <G>*fq</G>9. 265 b19. <G>*ga</G>3. 319 a7. 6. 323 a1. <G>ya</G>4.
408 a3. <G>ai</G>2. 438 b18. <G>*mq</G>3. 1047 a33. <G>m</G>8. 1084 a35. <G>*hd</G>12.
1126 b19. <G>*pd</G>4. 1291 a20. <G>heb</G>8. 1224 a28. <G>g</G>5. 1232 a20.
<G>*rb</G>9. 1386 b16. <G>po</G>15. 1454 b5. <G>a)podido/nai tino/s ti</G>, i e <G>ka-
thgorei_n te</G>1. 128 b28. &mdash; <G>a(podido/nai</G> intransitive, <G>a)podido/asi
dia\ pollw_n genw_n ai( o(moio/thtes *zga</G>18. 722 a8. <G>*zih</G>6. 585
b32, 586 a2. <G>ou(/tw ga\r to\ a)na/logon a)podw/sei mb</G>5. 363 a11.
<G>o(moi/ws legome/nh h( e)pisth/mh pro\s to\ e)pisthto\n ou)x o(moi/ws
a)podi/dwsin *mi</G>6. 1057 a8. <G>a)podw/sei</G> intrans et impers acci-
piendum videtur, <G>e)pi\ tw_n sxhma/twn w(_de a)podw/sei zhtou_si
th\n parakolou/qhsin *ad</G> 18. 99 a30. &mdash; <G>a)podi/dosqai</G> med &lsquo;ven-
dere&rsquo; <G>oa</G>6. 1344 b32. &lsquo;vomere&rsquo; <G>heh</G>13. 1246 a31.
<P><G>a)podidra/skein</G> c acc <G>a)podidra/skontes tou\s a)/rrenas ti/ktousi
*ziz</G> 9. 564 b6. <G>la/qra| to\n no/mon a)podi/sdra/skein *pb</G> 9. 1270
b35. sine obieeto <G>a)podra_sa e)pw|a/z ei</G> al <G>*zu</G>8. 613 b33, 28.
11. 615 a3. <G>ei)/ ti a)podrw/|h a)ndra/podon ob</G> 1353 a2.
<P><G>a)podika/z ein</G>, opp <G>katadika/zein, a(plw_s a)podika/zein *pb</G> 8.
1268 b18 sqq.
<P><G>a)podiori/zein *pd</G>4. 1290 b25.
<P><G>a)podiw/kein tina\ a)po/ tinos *zu</G>8. 614 a16.
<P><G>a)podokima/zein</G>, opp <G>a)pode/xesqai r</G>39. 1446 a7. cf 31. 1438
a26. <G>to\ polla/kis to\ au)to\ ei)pei_n o)rqw_s a)podokima/z etai
*rg</G>12. 1413 b20. <G>a) podokima/zein ta\s politika\s a)rxa/s, th\n
tou_ au)lou_ xrh_sin e)k tw_n ne/wn *ph</G>3. 1325 a18. 6. 1341 a26.
7. 1342 a34. <G>h( o)/rnis a)podokima/zei tou\s au(th_s neottou/s *zu</G>29.
618 a17. &mdash; <G>ou) pa_sa ki/nhsis a)podokimaste/a po</G>26. 1462 a8.
<P><G>a)po/dosis</G>, dist <G>do/sis pkq</G>2. 950 a37. <G>danei/zesqai xrh/mata
e)p) a)podo/sei ob</G>1349 b28. &mdash; <G>a)po/dosis tw_n o(rismw_n ta</G>18.
108 b9, 20 cf K7. 7 a8, 30. <G>e)/dei ou(/tw th\n a)po/dosin ponh/-
sasqai tz</G>8. 147 a5.
<P><G>a)podu/ein. ei) a)poduo/menos du/natai zh_n o( nauti/los *zu</G>37.
622 b18.
<P><G>a)poduspetei_n: a)poduspetou_sin oi( a)pokrino/menoi tq</G>14. 163
b19 (cf <G>duskolai/nein</G>).
<P N=81>
<H><G>a)/poqen</G></H>
<P><G>a)/poqen *zu</G>7. 613 a10. <G>*zmd</G>8. 684 a24. <G>a)/poqen fai/nesqai</G>, opp
<G>e)ggu/qen *mg</G>5. 1010 b5. <G>a)/poqen ai)sqa/nesqai</G>, opp <G>a(pto/menon
yb</G>11. 423 b3. <G>g</G> 12. 434 b27. <G>*ga</G>9. 327 a4. <G>ta\ a)/poqen
*zmd</G>9. 685 a33, 35. <G>oi( a)/poqen su/mmaxoi, oi\kei_n tosou_ton
a)/poqen *pg</G>9. 1280 b9 (v l, Bk^{3} <G>a)/pwqen</G>), 18 (Bk^{3} <G>a)/pwqen</G>).
<G>oi( a)/poqen pro/gonoi *zgd</G>3. 769 a25. <G>a)/poqen kei_sqai k</G>3. 392
b23 (v l <G>a)/pwqen</G>). <G>mikra\ metabolh\ ginome/nh e)n a)rxh_ mega/-
las diafora\s poiei_ a)/poqen *zk</G>7. 701 b26. <G>mh\ tau)to\n ei)_nai
toi_s e)ggu\s tw_n qew_n ou)_si pro\s tou\s a)/poqen</G> f 166. 1505 b39.
<P><G>a)poqerapei/a qew_n *ph</G>16. 1335 b15.
<P><G>a)po/qesis th_s trofh_s, th_s qh/ras *zu</G>39. 622 b26, 623 a12.
<G>ga/la xrh/simon ei\s tu/reusin kai\ a)po/qesin *zig</G>20. 522 a26.
<G>a)po/qesis tw_n gennwme/nwn</G> (cf <G>a)poti/qesqai</G>) <G>*ph</G>16. 1335 b19.
<P><G>a)poqewrei_n ta\ ei)sple/onta ploi_a q</G>104. 839 b3.
<P><G>a)poqli/bein tou\s o)/rxeis *zu</G>50. 632 a17. <G>a)pe/qliyan to\ ai(_mk
ei)/sw e)k tou_ o)mfalou_ *zih</G>10. 587 a22.
<P><G>a)poqnh/skein</G>, dist <G>e)kqnh/skein *zig</G>19. 521 a12, 11. <G>po/te ma/-
lista a)poqnh/skousin pa</G>25. 862 a35. 26. 862 b8. <G>dikai/ws
a(pe/qane *rb</G> 23. 1397 a30 (v i, <G>e)/paqe/ ti</G> Bk). <G>a)poqnh/skein
tw_| de/ei hma</G>20. 1191 a35. &mdash; <G>a)poqanete/on *hg</G>1. 1110 a27.
<P><G>a)poqrauome/nwn kai\ kaome/nwn tw_n a)nqra/kwn plh</G>8. 967 b5.
<P><G>a)po/qrausis nefw_n pepuknwme/nwn k</G>4. 394 a33,
<P><G>a)poqumia_n ta\s mu_s *ziz</G>27. 580 b23.
<P><G>a)poikei_n e)n nh/sw| po/rrw tw_n diafqerou/ntwn *pb</G>10. 1272 b1.
<P><G>a)poiki/a. e)lqo/ntes pro\s th\n a)poiki/an *pb</G>10. 1271 b29. <G>poiei_sqai
ta\s a)poiki/as *pz</G>4. 1319 a36. <G>h(gei_to th_s *)iwnikh_s a)poiki/as</G>
f 66. 1486 b40. <G>e)sta/lhsan ai( a)poiki/ai au(_tai</G> f 560. 1570
b2. <G>prw_toi katasxo/ntes ta\s a)poiki/as *pd</G> 4. 1290 b14. &mdash;
<G>h( kw/mh a)poiki/a oi)ki/as *pa</G>2. 1252 b17, 21.
<P><G>a)poiki/zein. a)poiki/sei</G> (Aeschyl fr 297, 10) <G>*zu</G>49 B. 633 a28.
<G>a)poikisqe\n te/knon a)po\ patro/s *zgb</G>4. 740 a7.
<P><G>a)poikismo/s: meta\ to\n a)poikis mo/n *pe</G>5. 1304 b32.
<P><G>a)/poikoi *lakw/nwn, *xalkide/wn *pb</G>10. 1271 b27. <G>e</G>3. 1303 b3.
<G>*delfw_n</G> f 588. 1573 b45.
<P><G>a)pokaqai/rein. ta\ prospi/ptonta toi_s prosqi/ois a)pokaqai/rousi
ske/lesin *zmd</G>6. 683 a29. <G>o)fqalmia/santes e)/nioi o)cu/teron
o(rw_si dia\ to\ a)po|kekaqk/rqai ta\ o)/m_matk pla</G>9. 958 b5. &mdash; <G>oi(_s
polu\ to\ spe/rma, polla/kis e)piqumou_sin a)pokaqai/resqai pd</G>30.
880 a32. &mdash; <G>a)pokaqai/resqai</G> etiam id dicitur, quod facta
purgatione secernitur: <G>u(fi/statai kai\ a)pokaqai/retai ka/tw h(
skwri/a</G> (<G>tu_ sidh/rou</G>) <G>md</G>6. 383 a34. <G>a)po\ tw_n goni/mwn w)|w_n
au)canome/nwn tw_n i)xqudi/wn a)pokaqai/retai oi(_on ke/lufos, tou_to
d) e)sti\n u(mh\n o( perie/xwn to\ w)|o\n kai\ to\ i)xqu/dion *ziz</G> 14.
568 b9.
<P><G>a)poka/qarma</G>, id quod purgatione facta secernitur, purga-
mentum. <G>ou)/ tinos e(/neka, a)ll) a)poka/qarma h( xolh/ *zmd</G> 2.
677 a29 (syn <G>peri/ttwma</G> a14, 26). <G>o(/sa e)c a)pokaqa/rmatos
gi/netai kai\ e)kkri/sews pd</G>13. 878 a7. <G>h( mi/tus a)poka/qarma
tou_ khrou_ *zu</G>40. 624 a15. <G>tai_s porfu/rais h( kaloume/nh meli/-
khra sumbai/nei w(/sper a)poka/qarma *zie</G>15. 546 b24.
<P><G>a)poka/qarsis</G>, cf <G>a)pokaqai/rein. e)/sti d) a)mei/nwn si/dhros o(
e)la/ttw e)/xwn a)poka/qarsin md</G>6. 383 b4. <G>h( pa/xnh gi/netai
pe/yews ginome/nhs, meta\ de\ th\n pe/yin kai\ th\n a)poka/qarsin
h( metabolh\ ei)s tou)nanti/on gi/netai pks</G>3. 940 b10, 13. &mdash;
<G>a)poka/qarsis</G>, int <G>katamhni/wn, gonh_s, spe/rmatos: o(/sais a)\n e)n
tai_s a)pokaqk/rsesi proecormh/swsin oi( kaqarmoi/, dusapalla-
kto/terai gi/nontai tw_n e)mbru/nin *zih</G>10. 587 a35. <G>e)ni/ois gi/gne-
tai a)rrw/sthma, o)/tan au)tw_n mh\ eu)odh/sh h( a)poka/qarsis
*zga</G>18. 726 a10. &mdash; (<G>ph</G>9. 888 a17 pro <G>a)poka/qarsis</G> scri-
bendum <G>a)pokata/stasis</G> Bz Ar St IV 410).
<P><G>a)pokaqh/menai me/littai *zu</G>40. 625 a26.
<H><G>a)pokremannu/nai</G></H>
<P><G>a)pokaqista/nai ei)s to\ au)to/ *ml</G>8. 1074 a3, <G>ei)s th\n e)nanti/an
e(/cin</G> K 10. 13 a30. &mdash; <G>a)pokaqi/stasqai pq</G> 2. 889 b25. <G>ei)s
fu/sin hmb</G>7. 1204 b37, 38. <G>taxu/, taxe/ws, mh\ r(adi/ws</G> K8.
9 b25, 28. <G>pq</G>4. 889 b37. &mdash; <G>de/ndron a)pokaqi/statai stei_ron
fta</G>6. 821 a12.
<P><G>a)pokai/ein, a)poka/ein. o)ptwme/nou tou_ a)/rtou tou_ a)leu/rou to\
a)xurwde/staton a)pokai/etai pka</G>12. 928 a20. &mdash; <G>kai\ u(po\ pa/-
gwn a)poka/etai kai\ u(po\ qermou_ pg</G>26. 874 b37. <G>h( yuxro/ths
ph/gnusi kai\ a)poka/ei pkg</G>34. 935 a25, 19.
<P><G>a)pokalei_n. tou\s xalepai/nontas a)ndrw/deis a)pokalou_men *hb</G>9.
1109 b18. <G>w(s e)n ai)sxrw_| filau/tous a)pokalou_sin *hi</G>8. 1168
a30.
<P><G>a)pokalu/ptein. e)pika/lumma, o(\ a)napneo/ntwn a)pokalu/ptetai
yb</G>9. 422 a2. <G>a)pekalu/fqh to\ pro/swpon *zu</G>47. 631 a5.
<P><G>a)poka/mnein pkg</G>6. 932 a35.
<P><G>a)poka/mptein. oi( e)cwte/rw a)poka/mptontes tou_ te/rmatos *rg</G>9.
1409 b23.
<P><G>a)pokata/stasis ei\s fu/sin, a)pokata/stasis tou_ e)ndeou_s hmb</G>7.
1204 b36, 1205 a4, b11. cf <G>ph</G>9. 888 a17.
<P><G>a)pokatorqw_sai/ ti heh</G>14. 1247 b10.
<P><G>a)pokei/resqai *zig</G>11. 518 b7. <G>z</G> 18. 572 b8. <G>a)pokeka/rqai
*fb</G>5. 197 a23.
<P><G>a)pokei_sqai. ei)s e)kei_non to\n kairo\n a)pokei/sqw *fa</G>9. 191 b1.
&mdash; <G>i)/sai xa/rite/s soi a)pokei/sontai par) a)mfote/rais</G> f 609.
1580 b38.
<P><G>a)pokenou_n. to\ e)n toi_s a)pokenoume/nois a)ggei/ois e)/laion</G> f 215.
1517 b25.
<P><G>a)pokhru/ttein</G>, venum dare, <G>r</G>1. 1421 a34.
<P><G>a)pokinduneu/ein. ou) tw_n eu)tuxou/ntwn h)_n a)pokinduneu/ein</G> f 154.
1504 a10, 9. cf 151. 1503 b31.
<P><G>a)poklei/ein. a)pe/kleise th\n e)cagwgh\n tou_ si/tou ob</G> 1352 a18.
<G>to\ fw_s a)poke/kleistai pia</G>49. 904 b18. <G>pneu_ma a)pokleisqe\n
e)co/dou k</G>4. 395 b34.
<P><G>a)po/klhros. fau_loi oi( a)po/klhroi tb</G>6. 112 b19.
<P><G>a)poklhrou_n. e)a\n di/xa h( e)kklhsi/a ge/nhtai, a)poklhrwte/on</G>
(sorte decernendum est) <G>h)\ a)/llo ti toiou_ton poihte/on *pz</G>3.
1318 b1. &mdash; <G>dei_ a)poklhrou_n</G> (i e sorte eiicere, sed cf Schndr)
<G>tou\s plei/ous *pd</G> 14. 1298 b26.
<P><G>a)pokli/nein</G>, trans <G>o(/tan a)pokli/nwsi to\ e)pika/lumma *zid</G>4.
530 a20. &mdash; intr <G>a)pokli/nein pro\s h(donh/n, pro\s th\n e)/lleiyin
*hd</G>3. 1121 b10. <G>k</G>1. 1172 b2. <G>d</G>11. 1125 b28. <G>pro\s dhmo-
krati/an, pro\s ta\s xrhsi/mous a)reta/s *pd</G>8. 1293 b35. <G>e</G> 7.
1307 a15. <G>h</G> 14. 1333 b9. <G>*zma</G> 1. 642 a30. <G>pro\s to\n o)/xlon</G>
f 346. 1536 a37. <G>pro\s tau_t) a)poklite/on *hi</G>2. 1165 a4. <G>a)po-
kli/nein e)pi\ th\n u(perbolh/n, e)pi\ to\ e)/latton ma_llon tou_ a)lh-
qou_s *hd</G>13. 1127 b7. <G>h(liki/a pa_sa r(e/pei a)pokli/nontos tou_
sw/matos *zge</G>4. 784 a32.
<P><G>a)poklu/zetai h( gh_ o)/mbrois k</G>5. 397 a34.
<P><G>a)poknei_n. ou)k a)poknhte/on to\ fa/nai mh\ sunie/nai tq</G>7. 160 a21.
<P><G>a)pokni/zein. a)pokni/sas khfh_nos ptero/n *zie</G>22. 554 b5.
<P><G>a)pokolpou/menos o( *)wkeano\s tri/a poiei_ pela/gh k</G>3. 393 a26.
<P><G>a)pokopki\ kai\ e)pekta/seis tw_n o)noma/twn po</G>22. 1458 b1.
<P><G>a)poko/ptein to\ ou)rai_on *ziz</G>12. 566 b25. <G>a)\n a)pokoph_ xo/ndros
*zig</G>8. 516 b33. <G>a)nqrw/pou kefalh\ a)pokopei_sa (a)pokekom-
me/nh) fqe/ggetai *zmg</G>10. 673 a14, 20. &mdash; <G>tou_ a)rxai/ou a)pe/-
kopton ou)de/n, a)ei\ de\ ma/thn e)dapa/nwn ob</G>1348 b25. &mdash; rhet
<G>dei_ th_| makra_| a)poko/ptesqki</G> (enunciationem) <G>kai\ dh/lhn ei)_nai
th\n teleuth\n dia\ to\n r(uqmo/n *rg</G>8. 1409 a19.
<P><G>a)pokremannu/nai. to\ xei_los a)pokrema/nnutai pkz</G>6. 948 b4.
&mdash; <G>ta\ pro\ tw_n o)fqalmw_n a)pokrema/mena *zu</G>37. 620 b14.
<G>oi( h(gemo/nes tw_n melittw_n gi/nontai ka/tw pro\s tw_| khri/w|,</G>
<P N=82>
<H><G>a)po/krhmnos</G></H>
<G>a)pokrema/menoi xwri/s *zie</G> 21. 553 b3. <G>a)pokremw/mena a)/tta
du/o *zie</G>5. 540 b26.
<P><G>a)po/krhmnoi pe/trai *zu</G>32. 619 a26. <G>to/poi dusbatw/tatoi kai\
a)po/krhmnoi *ziz</G>28. 578 a27.
<P><G>a)pokri/neit</G> 1. secernere, pass <G>a)pokri/nesqai</G> secerni. <G>a. a)po-
kri/netai su/stasis, pa/xnh o(/tan a)pokriqh_, a)poke/kritai a)t mi/s,
a)pokekrime/nh qermo/ths fusikh/</G> sim <G>ma(</G> 8. 345 b34, 346 b8.
<G>b</G> 4. 360 b34. <G>g</G> 3. 372 b32. 7. 378 a31. <G>d</G>1. 379 b7. &mdash;
usitatissimum verbum <G>a)pokri/nein, a)pokri/nesqai</G> in descri-
bendis iis functionibus, quibus corpora animalium servantur
et augentur; ac vel usurpatur <G>a)pokri/nesqai</G> de secernendis
conformandisque iis partibus humidis siccisque, quarum
continua mutatione vita continetur: <G>h( e)n tw_| zw/|w| qermo/ths
a)pokri/nousa kai\ sumpe/ttousa poiei_ to\ peri/ttwma *zgg</G>11. 726
b6, 16. <G>e)k th_s prw/ths trofh_s e)k pollh_s o)li/gon a)pokri/-
netai to\ xrh/simon *zgd</G>1. 765 b29. <G>a)pokri/netai ta\ perittw/-
mata *zga</G>20. 728 a15. <G>pe</G>29. 883 b35. <G>oi( po/roi di) w(_n a)po-
kri/netai to\ peri/ttwma *zgb</G>7. 747 a12. <G>le/gw peri/ttw ma to\
th_s trofh_s u\po/leimma, su/nthgma to\ a)pokriqe\n e)k tou_ au)ch/-
matos u(po\ th_s para\ fu/sin a)nalu/sews *zga</G>18. 724 b27.
<G>*a*zg</G> p 88 n 1. <G>a)po\ th_s peri\ to\n e)gke/falon u(gro/thtos a)po-
kri/netai to\ kaqarw/taton *zgb</G>6. 744 a9. <G>a)pokrino me/nou tou_
gluke/os *zgg</G> 11. 762 a12. <G>h( tou_ ai(/matos fu/sis glukei_a h(
ei)s to\ h(_par a)pokrinome/nh *zmd</G>2. 677 a20. <G>to\ peri/ttwma to\
ei)s th\n ku/stin a)pokrino/menon *zmg</G>7. 670 a22. 9. 671 b25.
<G>a)pokekrime/non ga/la *zig</G>20. 521 b19. <G>a)pokri/netai to\ spe/rma,
to\ peri/ttwma to\ spermatiko/n, h( spermatikh\ peri/ttwsis,
ta\ perittw/mata ta\ gennhtika/ *zga</G>2. 716 a11. 18. 723 b12,
724 a12. 19. 726 a33, 727 a6. 20. 729 a7. <G>b</G>4. 738 a5, b14,
739 a5, b36. 8. 748 b2. <G>d</G>1. 765 a1. <G>a)pokri/netai to\ gew_des
ei)s ke/rata, ei)s to\n qo/lon, to\ th_ pimelh_| a)na/logon ei)s to\
peri/ttwma to\ spermatiko/n *zmg(</G>2. 664 a9. <G>d</G>5. 679 a20.
<G>*zga</G>19. 727 b5. (med <G>to\ e)nto\s th_s fu/sews qermo\n a)pokri-
na/menon th\n fri/khn e)poi/hsen pb</G>34. 870 a14). &mdash; vel usur-
patur idem verbum <G>a)pokri/nesqai</G> de emittendis e corpore
excrementis: <G>to\ tou_ sw/matos pe/ras, h(_ ta\ perittw/mata
a)pokri/netai *zmg</G>4. 665 b24. <G>katamhniw_des peri/ttwma, o(\
qu/raze ou)k a)pokri/netai *zgg</G>1. 751 a4. cf <G>b</G>4. 738 a25. <G>oi(
a)/rrenes a)frodisiastikoi/, o(/tan suneilegme/non me\n h)_ to\ spe/rma
mh\ a)pokrino/ menon de/ *zgd</G>5. 773 b35. <G>mikra\ pa(/mpan a)po-
kri/netai ta\ w)|a/ *zgg</G>4. 755 a26. &mdash; <I>b.</I> <G>a)pokri/nesqai</G> i q se-
cernendo conformari. <G>limnai/ tines a)pokekrime/nai, u(/dwr
a)pokekrime/non</G> sim <G>ma</G>13. 349 b29, 26. 3. 340 b20. <G>b</G>3. 359
a4. <G>g</G>4. 374 a35. <G>e)ne/rgeia pro\s du/namin w(s to\ a)pokekoi-
me/non e)k th_s u(/lhs pro\s th\n u(/lhn kai\ to\ a)peirgasme/non pro\s
to\ a)ne/rgaston *mq</G>6. 1048 b3. <G>k</G> 6. 1063 b30. ef A 8. 989
b6, 14. <G>a)pokekrime/non</G>, syn <G>w(ris me/non mb</G>9. 369 b28. <G>to\ ke-
no\n ou)k e)/stin a)pokekrime/non</G> (i q <G>kwristo/n</G>) <G>kaq) au(to/ *fd</G>8.
216 a24. 9. 217 b20. <G>h( ka/mhlos ou)k e)/xei a)pokekrime/nhn th\n
xolh/n *zmd</G>2. 676 b27. <G>a)pokri/netai prw_ton h( kardi/a e)ner-
gei/a *zgb</G>4. 740 a3. <G>to\ sw_ma a)pokri/netai e)n tw_| w)|w_|, to\
ziu_on a)pokri/netai e)k me/rous tou_ w)|ou_</G> sim <G>*ziz</G>3. 561 a17. <G>*zgg</G>1.
751 b15, 17, 29, 34, 752 a3. 2. 752 a10, b17. &mdash; 2. <G>a)po-
koi/nein</G> sensu iudiciali, <G>a)pokri/nein tina\ th_s ni/khs *pe</G>12. 1315
b18. &mdash; 3. med <G>a)pokri/nesqai</G> respondere. <G>kalw_s a)pokrino-
me/nou ti/ e)stin e)/rgon tq</G>4. 159 a16 sqq. <G>sofistikw_s a)pokri-
na/menos *rg</G> 18. 1419 a14. <G>ou)k a)pokri/netai to\ e)rwtw/menon
*mg</G>4. 1007 a9. <G>ou)k a)poke/kritai a)ll) ei)/rhken ti</G> 17. 176
a16 Wz.
<P><G>a)po/krisis</G>. 1. cf <G>a)pokri/nein</G> 1, vel aetionem <G>tou_ a)pokri/nein</G>
significat, <G>gi/nesqai a)pokri/sei *fa</G>4. 187 b29. <G>o(/tan h( toiau/th</G>
<H><G>a)polamba/nein</G></H>
(<G>tou_ qermou_</G>) <G>a)po/krisis h)_ mb</G>4. 360 b33, vel <G>to\ a)pokekrime/non:
a)po/krisis shpome/nh e)n( th_ ka/tw koili/a md</G>3. 381 b11. <G>a)po-
kri/seis, oi(_on ko/pros pd</G> 13. 878 a23, 3. &mdash; in physiologia
usitatum nomen <G>a)po/krisis</G> eandem habet usus varietatem
ac verbum <G>a)pokri/nein</G>, ut vel de secernendis in corpore
animalium partibus humidis siccisque vel de emittendis e
corpore excrementis usurpetur, et vel actionem <G>tou_ a)po-
kri/nein</G> vel <G>to\ a)pokekrime/non</G> significet. <G>h( a)po/krisis gi/netai
e)n tw_| spe/rmati kai\ e)n toi_s kata mhni/ois *zih</G>1. 582 a3. cf <G>*zga</G>2.
716 a12. <G>h( a)po/krisis h)\ h( spermatikh\ h)\ h( perittwmatikh/
*zmd</G>5. 681 b35. <G>h( th_s gonh_s, tou_ spe/rmatos, spermatikh\
a)po/krisis</G> sim <G>*zga</G>18. 726 a19. 19. 727 a26. <G>b</G>4. 737 b27.
<G>pa</G> 50. 865 a33. <G>h( tou_ o)/nou a)po/krisis</G> (i e <G>spe/rma</G>) <G>*zgb</G>8.
748 b14. <G>e)n tw_| qh/lei ai(matw/dhs a)po/krisis h( tw_n kalou-
me/nwn katamhni/wn e)/kkrisis, h( a)po/krisis ei)s ta\ katamh/nia,
h( tw_n katamhni/wn a)po/krisis, h( tw_n gunaikw_n a)po/krisis
*zga</G> 19. 726 b35, 727 a22. <G>b</G>8. 748 b20. <G>g</G>1. 750 b6, 12,
751 a1. <G>d</G> 8. 776 b29, 777 a17. <G>e)n toi_s katamhni/ois u(pa/rxei
toiou_ton o)\n duna/mei oi(/ou pe/r e)sti sw/matos a)po/krisis *zgb</G>4.
738 b4. <G>ta\ katamh/nia kai\ ta\ leuka\ a)pokri/seis tw_n perit-
twma/twn *zgb</G>4. 738 a27, 739 a15. <G>h( e)n tai_s u(ste/rais a)po/-
krisis *zga</G> 20. 727 b36, 728 a9. <G>b</G> 4. 739 b20. <G>g</G>1. 749 b5.
<G>h( tou_ ga/laktos a)po/krisis *zgd</G>8. 776 a27, 777 a4. <G>mi/an a)po/-
krisin a)po\ mia_s a)nagkai_on gi/nesqai sunousi/as kai\ mia_s dia-
kri/sews *zga</G> 18. 723 b13. <G>th\n a)po/krisin a)po\ tw_n deciw_n
gi/nesqai *zgd</G>1. 756 a36. <G>gi/netai h( a)po/krisis e)k tou_ ai(/matos
*zgg</G>1. 751 a33. <G>to\ gew_des ei)s th\n tou_ o)/nuxos fu/sin e)/laben
a)po/krisin *zmd</G> 10. 690 a8. <G>h( tou_ leukou_ a)po/krisis e)n w)|w_|
*zgg</G> 7. 757 b7. <G>e)n w)|oi_s kai\ spe/rmasi kai\ toiau/tais a)/llais
a)pokri/sesin *zgb</G> 1. 733 b23. &mdash; <G>o( a)frodisiasmo\s fusikh_s
qermo/thtos a)po/krisi/s e)stin *zge</G>3. 783 b30. &mdash; <G>ai( a)pokri/-
seis, oi(_on h( ko/pros pd</G> 13. 878 a23. &mdash; 2. cf <G>a)pokri/nein</G> 3.
<G>a)po/krisis, sxh_ma th_s le/cews po</G> 19. 1456 b12. <G>diakri/nein
ta\s o(mologi/as kai\ ta\s a)rnh/seis e)n tai_s a)pokri/sesin r</G> 37.
1444 b10. <G>peri\ a)pokri/sews tq</G> 4. 159 a16. <G>a)pokri/sews ai)/-
thsis e</G>11. 20 b22.
<P><G>a)pokru/ptein. a)sth\r a)pokrufqei\s kata\ to\ me/lan th_s selh/-
nhs *ob</G>12. 292 a5.
<P><G>a)po/krufos. q</G>114. 841 a24.
<P><G>a)po/kruyis. o( h(/lios eu)qei_an th\n a)po/kruyin poiei_tai u(po\ th_s
gh_s *ob</G>13. 294 a2.
<P><G>a)poktei/nein. o( a)ndria\s a)pe/kteine to\n ai)/tion tou_ qana/tou po</G>9.
1452 a8. <G>a)poktei_nai gunai_ka deino/teron h)\ a)/ndra pkq</G>11.
951 a11. <G>a)pektagkw/s *ph</G>2. 1324 b16, 18. <G>a)pekto/nhke ti</G>33.
182 b19.
<P><G>a)poktinnu/nai *zu</G>29. 618 a25. <G>e(auto/n *he</G>15. 1138 a6.
<P><G>a)pokuei_n. th\n ko/rhn a)pokuh_sai to\n *(/omhron e)pi\ tw_| potamw_|</G>
f 66. 1487 a4.
<P><G>a)polamba/nein</G>. 1. <G>a)h\r a)polambano/menos kai\ me/nwn *ob</G>13.
294 b21. <G>h( qermo/ths h( a)polambanome/nh e)n toi_s ne/fesin
mb</G>9. 369 b26. <G>e)nto\s a)polamba/nesqai</G>, syn <G>e)napolamba/-
nesqai</G>, opp <G>a)ni/esqai, e)ce/rxesqai pb</G>24. 868 b27, 23, 24.
<G>ia</G>44. 904 a17. <G>ke</G>1. 937 b37. <G>a)polamba/nein th\n ou)/rhsin</G>, opp
<G>sunexw_s ou)rei_n pa</G>51. 865 b6. &mdash; <G>h(miku/klion a)polhfqh/setai
tou_ ku/klou mg</G>5. 375 b27. <G>a)polamba/nesqai/ ti tou_ perie/xontos
e)n toi_s zw/|ois ya</G>5. 411 a19. <G>qhreu/ei a)polamba/nwn kaq) e(/na
*zu</G>34. 620 a7. <G>kaq) e(\n e(/kaston ei)\dos a)polabo/ntes a)pariq-
mhso/meqa r</G>2. 1421 b15. <G>e(\n me/ros a)polabw/n po</G> 23. 1459
a35. <G>h( maqhmatikh\ a)polabou_sa peri/ ti me/ros poiei_tai th\n
qewri/an *mk</G>4. 1061 b21 Bz (cf <G>a)pote/mnein</G>). <G>a)polabo/ntes e)k
tw_n ei)rhme/nwn to\n gino/menon o(/ron po</G> 6. 1449 b23. &mdash; 2. <G>a)po-</G>
<P N=83>
<H><G>a)polau/ein</G></H>
<G>lamba/nein th\n e(autou_ fu/sin, morfh/n *fq</G>7. 261 a18. <G>mg</G>3.
372 b21. <G>*zgb</G>1. 732 a27. <G>a)pe/labe th\n ta/cin e)n toi_s o(moio-
mere/si *zmb</G>9. 655 b22.
<P><G>a)polau/ein trofh_s a)fqo/nou *zie</G>31. 557 a31. <G>ma/lista th_s tou_
qeou_ duna/mews a)polau/ei to\ plhsi/on au)tou_ sw_ma k</G>6. 397 b28.
<G>e)nde/xetai a)polau/ein to\ u(gro\n kai\ pa/sxein ti u(po\ th_s e)gxu/mou
chro/thtos ai</G>5. 443 b3. <G>w(/sper ou)de\n a)polelauko/ta dia/keintai
ta\ sw/mata au)toi_s u</G>3. 457 a30. <G>h(_tton a)polku/ein</G>, opp <G>o)cu/-
terai e)piqumi/ai *zih</G>4. 584 a21. &mdash; <G>oi( a)polau/ontes</G>, opp <G>oi(
ponou_ntes *pb</G>5. 1263 a13. <G>piq</G>1. 917 b19.
<P><G>a)po/lausis kth/sei a)nti/keitai *rg</G>9. 1410 a6. <G>e)/sti xrh/sima
me\n ta\ ka/rpima, e)leuqe/ria de\ ta\ pro\s a)po/lausin *ra</G>5.
1361 a17. <G>h(du\s w)\n i)dei_n pro\s a)po/lausin *ra</G>5. 1361 b9 (cf
Knebel ad h l). <G>e)n tai_s a)polau/sesi</G>, opp <G>e)n toi_s e)/rgois *pb</G>5.
1263 a11. <G>o( kat) a)po/lausin bi/os</G>, opp <G>o( kat) a)reth/n ta</G>5.
102 b17. <G>h( th_s eu)tuxi/as a)po/lausis *ph</G>15. 1334 a27. <G>h(
th_s trofh_s, tou_ ga/laktos a)po/lausis *ziq</G>8. 595 b24. <G>*zgb</G>6.
743 a32. <G>e</G>8. 788 b23. <G>ai( th_s trofh_s a)polau/seis pkh</G>7.
950 a1. <G>poiei_sqai th\n a)po/lausin *zgb</G>7. 746 a27. <G>pro\s th\n
toiau/thn a)po/lausin *zu</G>43. 629 a34. 39. 623 a17. <G>a)polau/-
seis tw_n fau/lwn h(donw_n ar</G>2. 1250 a9. 3. 1250 a24. 4.
1250 b8. 6. 1251 a17, 24. <G>fau_lai a)polau/seis ar</G>5. 1250
b14. <G>a)polau/seis swmatikai/ *hh</G>6. 1148 a5. <G>*pa</G>9. 1258 a3,
4. <G>e</G>11. 1314 b28. <G>h( peri\ ta\ sw/mata kai\ ta\s a)polau/seis
h(donh/ hea</G>5. 1216 a30. <G>a)po/lausis pa_sa di) a(fh_s *hg</G>13.
1118 a30. &mdash; <G>ou)x e(no\s sw/matos a)gapa_n a)po/lausin *rb</G>23.
1398 a24.
<P><G>a)polaustiko\s bi/os *ha</G>3. 1095 b17. <G>hea</G>4. 1215 b1, 4. <G>ai(
a)polaustikai\ a)retai\ a)/llois ma_llon h)\ au(toi_s *ra</G>9. 1367
a18. <G>a)polaustika/</G>, dist <G>ka/rpima *ra</G>5. 1361 a18. <G>a)polau-
stikh\ u(perbolh/ *pa</G>9. 1258 a7. &mdash; <G>a)polaustikw_s zh_n *pe</G>10.
1312 b23.
<P><G>a)polei/pein</G>. 1. trans <G>th_s qala/tths ta\ me\n a)poleipou/shs ta\
d) e)piou/shs ma</G>14. 353 a22. <G>shmei_on tou_to gi/netai o(/ti a)po-
lei/yei to\ smh_nos</G> (sc <G>to\n to/pon, to\n oi)_kon</G>) <G>*zu</G>40. 627 b14.
<G>o(/son xro/non a)polei/pei to\ qh_lu</G> (sc <G>to\n e)pw|asmo/n</G>) <G>*ziz</G>8.
564 a9. <G>to\ metaba/llon e(ci/statai h)\ a)polei/pei au)to/ *fz</G>5.
235 b9, 10. <G>h( ai)/sqhsis a)polei/pei h(ma_s te</G>3. 131 a34. cf
<G>ya</G>4. 408 a29. <G>a)polei/pein ti tou_ lo/lou ti</G>5. 167 a28 (syn
<G>e)/lleiyis tou_ lo/gou</G> a22). cf <G>*og</G>8. 307 b9. &mdash; pass <G>o( to/pos
dokei_ a)polei/pesqai e(ka/stou kai\ xwristo\s ei)_nai *fd</G>4. 211 a2.
<G>e)/pwsi/s e)stin o(/tan to\ kinou_n tou_ kinoume/nou mh\ a)polei/phtai</G>,
syn <G>e)pakolouqei_n *fh</G>2. 243 a27, 19. <G>ei)s to\n e)la/ttona ku/klon
a)polei/pesqai</G>, syn <G>u(polei/pesqai mx</G>35. 858 b20, 24. <G>a)po-
lei/petai me/ros ti</G>, syn <G>katalei/petai, u(polei/petai</G> f 156.
1504 a37, 38, b3. logice <G>o(\ kata\ pa/nta xro/non a)lhqeu/etai
kai\ mhde/pote a)polei/petai</G>, syn <G>a)ei\ pare/pesqai te</G>1. 129 a1, 4.
<G>ta\ makra\ a)polei/pesqai poiei_ to\n a)kroath/n *rg</G>9. 1409 b22. &mdash;
<G>h( fusikh\ a)reth\ a)poleipome/nh tou_ e)panei_sqai hma</G>35. 1198 a5.
<G>ta\ a)poleipo/mena tou_ qei/ou no/mou k</G>7. 401 b27. &mdash; 2. intr <G>ou)/pw
e)/stai pro\s tw_| d a)ll) a)polei/yei *fz</G>2. 232 a30. cf opp <G>u(per-
ba/llein *fz</G>4. 235 a4, 7. <G>e)/niai tw_n ei)/kosin e)tw_n o)li/gon a)po-
lei/pousi *ziz</G>18. 573 b16. &mdash; <G>a)polei/pei ti</G>, opp <G>a)ei\ pare/petai
te</G>3. 131 a34. <G>d</G>2. 123 a16, 19 (cf pass <G>a)polei/pesqai</G>). <G>to\
mhde\n a)polei/pein tw_n u(po\ to\ b e)ndexome/nwn *aa</G>14. 33 a4.
&mdash; <G>a)polei/pei h( fili/a</G> sim, opp <G>diame/nei hmb</G>11. 1209 b23.
<G>*hi</G>3. 1165 b4. cf <G>*ziz</G>8. 564 a9, 11. <G>a)polei/pei h( qermo/ths,
to\ fw_s, h( selh/nh| h( o)/yis, to\ zh_n ma</G>9. 346 b26. <G>b</G>8. 367
b22. <G>*ad</G>2. 90 a18. 15. 98 a33. <G>yb</G>1. 412 b20. <G>*zgb</G>5. 741
b18, 20. <G>shmei_a e)pigino/mena kai\ a)polei/ponta f</G>1. 806 a8.
<P><G>a)po/leiyis</G>. 1. cf <G>a)polei/pein</G> trans. <G>ta\ peri\ th\n a)po/leiyin</G>
<H><G>a)polu/ein</G></H>
(<G>tou_ basile/ws tw_n melittw_n</G>) <G>*zu</G>40. 625 b16. &mdash; 2. cf <G>a)po-
lei/pein</G> intr. <G>kata\ ta\s tw_n potamw_n gene/seis kai\ a)polei/yeis
ma</G>14. 351 a21. <G>h( a)po/leiyis tw_n katamhni/wn *zik</G>7. 638 b25.
<G>a)po/leiyis tou_ qermou_ ma</G>9. 346 b30. <G>selh/nhs fqi/sis kai\ a(po/-
leiyis</G> (luna decrescens) <G>*zgd</G>2. 767 a5. <G>b</G>4. 738 a21.
<P><G>a)poleptu/nein. pla/tos a)poleleptusme/non *zia</G>5. 489 b33.
<P><G>a)poleukai/nesqai. fklari/des a)poleukaino/menai kata\ kairou/s</G>
f 273. 1527 b2.
<P><G>a)polh/gein ei)s e(/n k</G>6. 399 a13.
<P><G>a)poliqou_n pkd</G>11. 937 a17. <G>a)poliqou_sqai q</G>95. 838 a14. <G>pkd</G>11.
937 a14 (cf <G>liqou_sqai</G> a17). <G>ftb</G>9. 829 a23. <G>a)poleliqwme/na
q</G>52. 834 a28.
<P><G>a)poli/qwsis. h( tou_ dra/kontos a)poli/qwsis</G> (Hom B 319) f 140.
1502 a3, 14.
<P><G>a)/polis dia\ fu/sin, dia\ tu/xhn *pa</G>2. 1253 a3.
<P><G>a)polisqai/nei h( gonh\ a)\n lei_a ta\ xei/lh h)_| *zih</G>3. 583 a16.
<G>a)polisqai/nein th\n qa/lattan to\ e)/laion poiei_ plb</G>11. 961 a27.
<P><G>a)poli/teuta e)/qnh *ph</G>7. 1327 b26.
<P><G>*)apollo/dwros o( *lh/mnios peri\ gewrgi/as *pa</G>11. 1259 a1. &mdash;
<G>to\ dra_ma u(pekri/neto *)apollo/dwros</G> f 579. 1573 a26.
<P><G>*)apollofa/nhs</G> f 604. 1579 b44.
<P><G>a)pollu/nai. a)pollu/ousi *pd</G>12. 1297 a12. <G>o( mikropreph\s to\
kalo\n a)polei_ *hd</G>6. 1123 a29. &mdash; <G>a)/swtos o( di) au(to\n a)pol-
lu/menos *hd</G>1. 1120 a1. <G>oi( pantelw_s a)polwlo/tes</G>, opp <G>oi(
u(pereudaimonei_n oi)o/menoi *hd</G>1. 1120 a1.
<P><G>*)apo/llwn q</G>96. 838 a24. <G>*)empedokle/ous prooi/mion ei)s *)apo/l-
lwna</G> f 59. 1485 b12. <G>*)apo/llwn patrw_|os</G> f 343. 1535 b37,
40. 374. 1540 a41. 375. 1540 b19. <G>ei)s *delfou\s pro\s to\n
*)apo/llwna</G> f 492. 1558 a31. <G>bwmo\s e)n *dh/lw| o( *)apo/llwnos
tou_ gene/toros</G> f 447. 1551 b14. <G>h( tou_ *)apo/llwnos timh\ para\
*tenedi/ois</G> f 552. 1569 b10. <G>*)apo/llwnos new\s e)n *sikuw_ni q</G>58.
834 b24. <G>*)a. a(/lios q</G>107. 840 a19. <G>*)apollw/nion q</G>107. 840
a21. <G>o( sti/lbwn i(ero\s *)apo/llwnos k</G>2. 392 a27.
<P><G>*)apollwni/a h( e)n *po/ntw| *pe</G>6. 1306 a9. <G>*)apollwnia_tai oi( e)n
tw_| *eu)cei/nw| po/ntw| *pe</G>3. 1303 a36. &mdash; <G>*)apollwni/a h( e)n tw_|
*)ioni/w| *pd</G>4. 1290 b11. &mdash; <G>*)apollwni/a h( plhsi/on keime/nh th_|
*)atlanti/nwn xw/ra| q</G>127. 842 b14. &mdash; <G>*)apollwni/a o( *kurh-
nai_os limh/n s</G>973 a23. f 238. 1521 b17. &mdash; <G>*)apollwnia/-
ths *dioge/nhs *zig</G>2. 511 b30. &mdash; <G>*)apollwnia_tis peri\
*)atitani/an q</G>36. 833 a7.
<P><G>*)apollwni/dhs ti</G>33. 182 b20 (lusus etymologicus).
<P><G>a)pologei_sqai. a)pologhso/meqa h)\ kathgorh/somen r</G>37. 1441
b34. <G>o( pro\s tou\s dikasta\s a)pologhso/menos k</G>6. 400 b20.
<P><G>a)pologhtiko\n ei)_dos tw_n lo/gwn</G>, opp <G>kathgorhtiko/n r</G>2. 1421
b10. def <G>r</G>5. 1426 b27, 25. <G>peri\ tou_ a)pologhtikou_ ei)/dous
r</G>5. 37.
<P><G>a)pologi/a</G>, opp <G>kathgori/a *ra</G>3. 1358 b11. <G>peri\ kathgori/as
kai\ a)pologi/as *ra</G>10-14. <G>fe/rein ta\s a)pologi/as r</G>30. 1437
b39. <G>e)/xei ti a)pologi/an *ra</G>12. 1372 a31. <G>*mb</G>4. 1001 b15.
<P><G>a)pologi/zesqai peri\ tw_n ei)rhme/nwn r</G>37. 1444 b31. <G>to\ a)po-
logi/zesqai poi_o/n e)stin r</G>21. 1433 b38-1434 a2.
<P><G>a)po/logos *)alki/nou *rg</G>16. 1417 a13. <G>po</G>16. 1455 a2.
<P><G>a)polu/ein. o( xarakth\r tou_ nomi/smatos a)polu/ei au)tou\s</G> (<G>tou\s
xrwme/nous</G>) <G>th_s metrh/sews *pa</G>9. 1257 a40. &mdash; <G>a)polu/ein
a(plw_s e)n toi_s dikasthri/ois</G>, opp <G>katadika/zein *pb</G>8. 1268
a4, 3. &mdash; med <G>e)c w(_n a)/n tis u(po/lhyin dusxerh_ a)polu/saito
*rg</G>15. 1416 a5. <G>h)\ diaba/llousin h)\ fo/bous a)polu/ontai e)n toi_s
prooimi/ois *rg</G>14. 1415 b18. sine obiecto <G>h)\ diaba/llein h)\
a)polu/esqai a)na/gkh *rg</G>14. 1415 b37. 15. 1416 b9, 11. &mdash;
pass <G>a)poluqe/ntos di) o(\ fi/loi h)san, dialu/etai kai\ h( fili/a
*hq</G>3. 1156 a22. <G>to\ koufo/taton a)nhlw_sqai ei)s to\ sw_ma, to\</G>
<P N=84>
<H><G>a)po/lusis</G></H>
<G>de\ a)pepto/taton a)polu/esqai pb</G>3. 866 b25. &mdash; c gen <G>o( ce-
niko\s kai\ th_s politikh_s koinwni/as a)polelume/nos bi/os *ph</G>2.
1324 a16. <G>a)poluqh_nai tou_ e)k th_s trofh_s ba/rous u</G>3. 458 a24.
<G>a)polu/esqai po/nwn peri\ to\ h(_par *zig</G>4. 514 b2. <G>a)poluqh_nai
th_s kuou/shs pn</G>4. 483 a13. <G>h( e(/lic sugkata/gousa to\ ne/fos
ou) duname/nh a)poluqh_nai mg</G>1. 371 a12 (cf <G>e)kkriqh_nai tou_ ne/-
fous</G> a10). <G>oi( tufloi\ a)poluqe/ntes tou_ pro\s toi_s o(ratoi_s ei)_nai
ma_llon mnhmoneu/ousi heh</G>14. 1248 b1. <G><*>a)pole/lutai h( a grammh\
th_s b</G> sim (de lineis, quarum altera alteram praetervehi-
tur) <G>*oa</G>5. 272 a24, 26, b3, 10, 26. <G>ei) a)polelume/na a)llh/-
lwn</G> (int <G>to\ a)gaqo/n</G> et <G>to\ a)gaqw_| ei)_nai</G>, i e si diversa et
natura sua seiuncta sunt) <G>*mz</G>6. 1031 b3, 4 Bz. cf <G>m</G>9. 1085
a16. <G>tau_ta</G> (int <G>ou)si/a poso/n ktl</G>) <G>ei)/t) a)polelume/na a)p)
a)llh/lwn ei)/te mh/ *fa</G>2. 185 a28. <G>a)polu/esqai th_s gene/sews
*zgb</G>6. 745 b11. <G>a)polu/esqai taxe/ws, brade/ws</G> (sc <G>th_s o)xei/as</G>)
<G>*zga</G>6. 718 a1. 7. 718 a32. 23. 731 a21. <G>a)pole/lutai ta\ w)|a\
th_s u(ste/ras *zgg</G>3. 754 b18, 28. <G>ta\ zw_|a kai\ prosfu/etai kai\
a)polu/etai *zia</G>1. 487 b12, 14. <G>d</G>6. 531 b7. <G>e</G>16. 548 a26
(cf <G>a)polu/esqai tw_n petrw_n</G> a25). <G>q</G>13. 599 a12. <G>glw_tta
a)polelume/nh, o)/rxeis a)polelume/noi *zid</G>8. 533 a27. 9. 535 b2,
536 a10. <G>b</G>10. 503 a3. 1. 500 b2, 5, 6, 497 b22. <G>*zmb</G>17.
660 a17, 24, 661 a10. <G>*zp</G>4. 706 a18, 23. <G>o( ki/qaros th\n
glw_ttan a)polelume/nos</G> f 300. 1529 b26. <G>pro/teron h)\ tou_to
to\ mo/rion a)poluqh_nai w(_| diale/getai pia</G> 27. 902 a15. <G>w)mo-
pla/tai ou)/te li/an sundedeme/nai ou)/te panta/pasin a)polelume/nai
f</G>3. 807. &mdash; inde, quum <G>a)polelume/non</G> idem fere sit ac
<G>a)pokekrime/non</G> (cf <G>a)pokri/nein</G>), <G>xwristo/n</G>, explicari videtur
<G>h( fora\ a)polelume/nwn e)sti\ kai\ gene/sei u(sta/th tw_n kinh/sewn
*od</G>3. 310 b03 Prtl.
<P><G>a)po/lusis. a)nai/sqhtos h( th_s yuxh_s a)po/lusis toi_s ge/rousin
an</G>17. 479 a22. &mdash; <G>taxei_a, xroniwte/ra gi/netai zw/|ois tisi\n
h( a)po/lusis</G> (cf <G>a)polu/esqai th_s o)xei/as</G>) <G>*zga</G>6. 718 a14, 1.
7. 718 a32. <G>g</G>5. 756 b3. <G>du/nami/s tis tou_ mori/ou kai\ a)po/lusis
pia</G>27. 902 a22 (cf a15 s v <G>a)polu/ein</G>).
<P><G>a)pomada_n ta\s tri/xas poiei_ q</G>78. 836 a1.
<P><G>a)pomakru/nein. o( ou)rano\s a)pemakru/nqh tou/twn fta</G>1. 816 a33.
<G>to/poi a)pomemakrusme/noi tou_ h(li/ou ftb</G>6. 826 b5.
<P><G>a)pomalaki/zesqai pro/s ti *zu</G>7. 613 a1.
<P><G>a)pomarai/netai pneu_ma mb</G>8. 367 b11. <G>pkg</G>11. 932 b34, <G>to\
a)po\ tou_ h(li/ou qermo/n mb</G>8. 367 b23, <G>su/stasis mg</G>3. 372 b29,
<G>yo/fos pia</G>6. 899 b1, <G>i)_ris mg</G>4. 375 a14. <G>komh_tai a)poma-
rknqe/ntes kata\ mikro\n h)fani/sqhsan ma</G>6. 343 b16. <G>zw_|on
a)pomarai/netai kai\ a)poqnh/skei *zie</G>19. 552 b22.
<P><G>a)poma/ttesqai. to\n o)/fin lussa_n e)piqumou_nta/ pou a)poma/ca-
sqai to\n e)noxlou_nta i)o/n</G> f 334. 1534 a21. &mdash; <G>oi( fi/loi a)po-
ma/ttontai pkr) a)llh/lwn oi(_s a)re/skontai *hi</G>12. 1177 a12.
<P><G>a)poma/xesqai. o(/tan ta\ qerma\ mh\ pantelw_s katalamba/-
nhtai, a)ll) e)/ti a)poma/xesqai du/nhtai pb</G>41. 870 b23.
<P><G>a)pome/nein. oi( karpoi\ a)pome/nousin w)moi/ fta</G>7. 821 b14. cf
<G>b</G>2. 823 b37, 824 a39. 10. 829 b2.
<P><G>a)pomi/mhsis. h( e)k tou/tou a)pomi/mhsis r</G>1. 1420 b16.
<P><G>a)pomnhmoneu/ein. e)c w(_n a)pomnhmoneu/ousin ya</G>2. 405 a19.
<G>to\ a)pomnhmoneu/ein ou) megaloyu/xou *hd</G>8. 1125 a4.
<P><G>a)pomnhmo/neusis. ta\s a)pomnhmoneu/seis kaqo/lou poiei_sqai tw_n
lo/gwn tq</G>14. 164 a3.
<P><G>a)pomorgnu/nai. o(/soi e)/xousin o)li/ghn sa/rka</G> (<G>pugo/s</G>), <G>oi(_on a)pw-
morgme/na, kakoh/qeis f</G>6. 810 b3.
<P><G>a)pomu/ttesqai u(datw/dh pi</G>54. 897 a31.
<P><G>a)ponarkw/seis kai\ a)poplhci/ai pg</G>29. 875 b7. 32. 875 b37.
<P><G>a)pone/mein tini\ timh/n, a)rxa/s, e(ka/stois ta\ a(rmo/ttonta</G> sim
<G>*hd</G>7. 1123 b35, 1124 a9. 12. 1127 a2. <G>q</G>8. 1158 b21. <G>i</G>2.
<H><G>a)popnei_n</G></H>
1165 a18. <G>*pe</G>8. 1309 a21. <G>th_ yuxh_| a)pone/mein ki/nhsin ya</G>4.
408 a1. <G>tw_| o)rga/nw| a)pone/mein th\n ai)ti/an *gb</G>9. 336 a9. <G>th_|
fusikh_| a)pone/mein th\n qewri/an tino/s *mk</G>3. 1061 b7. &mdash; <G>a)po-
nemhte/on *hi</G>2. 1165 a18. 3. 1165 b36.
<P><G>a)poneotteu/ousa h( peristera\ ti/ktei pa/lin e)n tria/konta h(me/-
rais *ziz</G>4. 563 a3.
<P><G>a)poneu/ein. a)poneneu/kasin oi( r(h/tores pro\s to\ dikologei_n *ra</G>1.
1355 a20.
<P><G>a)poni/a</G>, opp <G>po/nos</G>, syn <G>bi/os e(drai_os *zd</G>6. 775 a37. <G>ai( a)po-
ni/ai kai\ ai( a)me/leiai tw_n h(de/wn ei)si/ *ra</G>11. 1370 a14. <G>a)ko-
louqei_ th_ deili/a| a)poni/a ar</G>6. 1251 a15.
<P><G>a)ponika_n. to\ kou_fon u(po\ tou_ barute/rou a)ponikw/menon *zk</G>10.
703 a27.
<P><G>a)/ponon</G>, opp <G>e)rgw_des *hi</G> 7. 1168 a24. <G>a)/ponon to\ ou(/tw kinei_n
*fq</G>10. 267 b3. <G>a)/ponos o( ou)rano/s *ob</G>1. 284 a15. <G>a)/ponon</G>, coni
<G>a)/lupon, pa/shs kexwrisme/non a)sqenei/as k</G>6. 400 b10. <G>ai(mor-
roi+/des a)/ponoi</G>, opp <G>meta\ bi/as *zmg</G>5. 668 b18.
<P><G>a)pocenou_sqai e)/cw th_s oi)kei/as polu\n xro/non *pb</G>9. 1270 a2.
<P><G>a)pochrai/nesqai pk</G>21. 925 a25. <G>a)pochranqh_nai x</G>4. 794 a27.
<P><G>a)poculi/zontes</G> (cf <G>a(poxuli/zein</G>) <G>pg</G>17. 873 b4.
<P><G>a)popa/llein. ta\ u(gra\ prosko/yanta a)popa/lletai pa/lin pq</G>14.
891 a3.
<P><G>a)popau/esqai. ai( i(/ppoi a)popau/ontai th_s o(rmh_s *ziz</G>18. 572
b8. <G>ou) kate/xousi th\n o)rgh\n a)ll) a)ntapodido/asin, ei)_t) a)po-
pau/ontai *hd</G>11. 1126 a17.
<P><G>a)popeira/zein ei) tou_t) a)lhqe/s e)stin q</G>11. 831 a29.
<P><G>a)popeira_sqai. a)popeiraqei\s tou_ ba/rous *zu</G>32. 619 a34.
<P><G>a/pope/mpein. ou(/tw th\n h(donh\n a)popempo/menoi *hb</G>9. 1109 b11.
<P><G>a)pope/tesqai. o( a)eto\s th\n qh/ran poiei_tai ou)k e)k tw_n su/neg-
gus to/pwn th_s neottia_s, a)lla\ suxno\n a)popta/s *zu</G>32. 619
a32. <G>e)capata_| o( pe/ro\ic e(/ws a)\n a)poptw_sin oi( neottoi/</G> f 270.
1527 a6.
<P><G>a)pophda_n. oi| h)_xoi prospi/ptontes a)pophdw_sin ak</G>803 b1, cf
802 b33. <G>a)pophda_n pro\s o(moi/as gwni/as pis</G>13. 915 b26.
<G>o(/qen a)peph/dhsen *od</G>3. 311 a10.
<P><G>a)popie/zein to\ ai(_ma e)k tou_ me/sou pq</G>3. 889 b28.
<P><G>a)popi/ptein *zie</G>15. 547 a31. <G>h</G>10. 587 a15. <G>k</G>3. 636 a23.
<G>pla</G>21. 959 b11. <G>a)popi/ptei ta\ e)rina_ *zie</G>32. 557 a29, <G>ta\
fu/lla pk</G>31. 926 a39 (syn <G>a)porrei_n</G> a35).
<P><G>a)poplana_sqai. sfh_kes o(/tan a)poplanhqw_sin, e)a\n a)popla-
nhqh_ o( a)fesmo/s</G> sim <G>*zie</G>23. 554 b23. <G>i</G>3. 611 a3. 4. 611 a8.
40. 624 a28.
<P><G>a)popla/nhsis</G> vocaculum artis rhetoricae <G>*rg</G>13. 1414 b17.
(Spengel <G>*sunagwgh/</G> p 88 sqq).
<P><G>a)poplhktiko/s tis *rg</G>10. 1411 a21. <G>a)poplhktika\ nosh/mata
pl</G>1. 954 b30. <G>g</G>26. 874 b29.
<P><G>a)poplhci/a tou_ me/rous tou/tou pia</G>54. 905 a17. 60. 905 b36.
<G>a)poplhci/ai pa</G>9. 860 a33. <G>g</G>29. 875 b7. 32. 875 b37. <G>z</G>8.
887 a24. <G>l</G>1. 954 a23.
<P><G>a)poplhrou_n. h( timwri/a tou_ poiou_ntos e)/neka/ e)stin, i(/na a)po-
plhrwqh_| *ra</G>10. 1369 b14.
<P><G>a)poplh/ttesqai</G>, med <G>to\n prospi/ptonta a)e/ra pia</G>7. 899 b24.
<P><G>a)po/plous. ta\ peri\ to\n a)po/ploun po</G>15. 1454 b2. <G>ei)s to\n a)po/-
ploun e)sh/mainen</G> f 140. 1501 b43. <G>a)po/plous</G> tragoedia <G>po</G>23.
1459 b7 (cf Nauck fr trg p 195).
<P><G>a)popluno/menon to\ chro/n ai</G>5. 443 b7.
<P><G>a)popnei_n</G>. intr <G>dustokou_sin e)a\n metacu\ a)popneu/swsin *zih</G>9.
587 a5. <G>teleutw_sin a)popneu/santes an</G>17. 479 a28. &mdash; <G>pneu_ma
kata\ mikro\n a)popne/on, a)popne/on a)po\ th_s gh_s mb</G>4. 361 b7.
8. 366 a35. <G>ak</G>800 a13. <G>to\ u(gro/n, to\ qermo/n, to\ pu_r a)popnei_
*zgb</G>6. 744 a16. 2. 735 b34. <G>md</G>5. 382 b26. <G>z</G>5. 470 a12.
<P N=85>
<H><G>a)popni/gesqai</G></H>
<G>pka</G>5. 927 b3. &mdash; impers trans <G>a)popnei_ e(/wqen yuxro/n pkg</G>16.
933 a27. <G>ks</G>30. 943 b4. &mdash; pass <G>h( a)tmi\s a)popnei_tai pkd</G>10.
937 a7.
<P><G>a)popni/gesqai</G>, def <G>an</G>1. 470 b23. 9. 475 a28. <G>a)popni/gesqai
e)n tw_| u(grw_| an</G>19. 479 b9. <G>*ziq</G>2. 589 a30, b8. <G>a)pepni/ghsan
q</G>52. 834 a26. <G>ta\ a)popepnigme/na tw_n zw/|wn *zig</G>3. 512 a13.
<G>ta\ mh\ go/nima a)ll) a)popepnigme/na e)/mbrua *zih</G>4. 583 b32.
<P><G>a)popnoh/. gi/netai h( au)/ra kai\ a)popnoh/ pks</G>30. 943 b12. <G>ka)\n
i(drw_ta poioi_ kai\ a)popnoh/n pa</G>30. 863 a7.
<P><G>a)poporeu/esqai tou\s stratiw/tas ob</G>1350 a33.
<P><G>a)popti/smata</G> (?) <G>ke/drou q</G>113. 841 a16. (<G>a)popri/smata</G> ci
Sylb).
<P><G>a)/poptos. o(/pws mh\ a)/poptos e)/stai</G> (ne conspici possit) <G>h( *ko-
rinqi/a a)po\ tou_ xw/matos *pb</G>12. 1274 a40, b1.
<P><G>a)poputi/zei ka/rkinos th\n qa/lattan *zid</G>3. 527 b22.
<P><G>a)porei_n. o(/tan oi( me\n a)porw_si li/an, oi( d) eu)porw_si *pe</G>7. 1306
b36. <G>b</G>6. 1265 b3. <G>a)porei_n trofh_s *pa</G>9. 1257 b14. <G>h</G>10.
1330 a2. &mdash; <G>ou)k a)porh/seis o(/qen xrh\ dhmhgorei_n r</G>3. 1425
b17. <G>a)porou_men dialu_sai to\n lo/gon ti</G>16. 175 a30. &mdash; <G>o(
a)porw_n kai\ qauma/zwn oi)/etai a)gnoei_n</G> MA 2. 982 b17. (cf de
Aristotelis consuetudine <G>tou_ a)porei_n</G> Wz ad <G>*ad</G>3. 90 a38).
<G>a)porei_n peri/ tinos *fb</G>2. 194 a15. <G>mb</G>3. 357 b26. <G>d</G>10. 388
a33 al. c acc <G>ta\ me\n a)porou_men, tw_n d) e)fapto/meqa/ tina
tro/pon ma</G>1. 339 a2. <G>tou_to a)porh_sai mb</G>2. 355 b24. c acc et
<G>peri/, peri\ w(_n sumbai/nei ta\ au)ta\ a)porei_n *mm</G>9. 1085 a35.
c enunciatione interrogativa, <G>a)porou_si/ tines dia\ ti/ bore/ai
gi/nontai</G> sim <G>mb</G>5. 362 a11. 3. 357 b26. <G>*pg</G>13. 1283 b36 al.
<G>o( lo/gos, w(_| a)/n tis a)porh/seien, ou(_tos *fb</G>8. 198 b33. &mdash; pass
<G>h( tw_n muw_n ge/nesis a)porei_tai *ziz</G>37. 580 b14. <G>to\ a)porou/-
menon e)c a)rxh_s *pa</G>10. 1258 a19. <G>ta\ a)porou/mena lu/etai
*fd</G>4. 211 a8. <G>lu/sis tw_n pro/teron a)poroume/niun *mb</G>1. 995
a29. <G>to\ a)porou/menon fanero/n *fg</G>3. 202 a13. <G>e)k tw_n a)po-
roume/nwn lo/gwn sunepiskeya/menoi hmb</G>6. 1200 b21, 22.
<G>a)porei_tai, po/teron - h)/ *ha</G>10. 1099 b9. <G>a)porhqh_nai prosh-
ko/ntws mb</G>2. 355 a35. <G>ta\ a)porhqe/nta</G> (?) <G>*ag</G>19. 82 a19.
<G>ta)_lla h)po/rhtai a)lhqw_s o(/ti *fd</G>9. 217 a11. <G>peri\ tw_n h)po-
rhme/nwn *pg</G>10. 1281 a38. <G>h)porh/sqw ma</G>3. 340 b4. &mdash; med
<G>e)a\n xelidw\n a)porh_tai phlou_ *zu</G>7. 612 b24. <G>a)porou/menos a)r-
guri/ou, a)porei_sqai xrhma/twn ob</G>1350 a23, b19.
<P><G>a)po/rhma</G>, def <G>sullogismo\s dialektiko\s a)ntifa/sews tq</G>11.
162 a17. <G>to\ au)to\ a)po/rhma pro\s a)mfote/rous *ad</G>6. 92 a29.
<G>to\ e)n *me/nwni a)po/rhma *ag</G>1. 71 a29. <G>ta\ toiau_ta a)porh/-
mata *mg</G>6. 1011 a6. <G>to\ th_s duskoli/as ai)/tion kai\ tw_n a)po-
rhma/twn *fd</G>4. 211 a10. <G>e)n toi_s a)porh/masi</G> (<G>diaporh/masi</G>
cod Fb) <G>e)ph/lqomen *mm</G>2. 1077 a1. <G>g</G>2. 1004 a34. <G>a)po/rhma
diairei_n, lu/ein *ga</G>10. 327 b32. <G>*ag</G>1. 71 a31.
<P><G>a)po/rqhtos r</G>1. 1421 a2.
<P><G>a)porqou_n pis</G>11. 915 a39.
<P><G>a)pori/a</G>, i q <G>peni/a *pb</G>9. 1270 b10. <G>g</G>8. 1279 b26. <G>*hd</G>3. 1121
a21. &mdash; <G>a)pori/a</G>, def <G>i)so/ths e)nanti/wn logismw_n tz</G>6. 145 b2.
cf <G>*oa</G>10. 279 b7. ordiendas esse quaestiones ab exponen-
dis <G>a)pori/ais mk</G>1. 464 b21. <G>ya</G>2. 403 b20. <G>*fd</G> 10. 217 b30.
1. 208 a34. Wz ad <G>*ad</G>3. 90 a38. Bz ad <G>*mb</G>1 init. <G>a)pori/ai
peri\ e(ka/sthn pragmatei/an oi)kei_ai hea</G>3. 1215 a3. <G>tau_ta pa-
re/xei a)pori/an *mb</G>1. 996 a12. <G>*ha</G>11. 1100 a22, longe fre-
quentius <G>tou_to e)/xei a)pori/an *fa</G>2. 185 b11. <G>yb</G>2. 413 b16
(opp <G>ou) xalepo\n i)dei_n</G>). 4. 416 a29. 5. 417 a2. 11. 422 b19.
<G>*hi</G>2. 1164 b22 Fr. 3. 1165 a36. <G>*pb</G>8. 1268 b33. <G>g</G>2. 1275
b34. 11. 1281 a41. <G>e</G>9. 1309 a39 al. <G>a)pori/an e)/xei kai\ dei_tai
ske/yews hea</G>1. 1214 a10. <G>e)/xei tina\ a)pori/an</G> K14. 15 a18.
<G>e)/xei a)pori/an qaumasth/n, i(kanh/n, logikh/n *ga</G>3. 317 b18,
<H><G>a)posaleu/ein</G></H>
318 a13. <G>*fg</G>3. 202 a21. <G>e)/xei a)pori/as toiau/tas, polla/s,
eu)lo/gous ya</G>4. 408 a24. <G>*fd</G>1. 208 a33. <G>*ga</G>2. 315 b19. <G>lo/gos
fortiko\s kai\ ou)k e)/xwn a)pori/an *fa</G>2. 185 <*>11. 3. 186 a9. <G>peri\
w(_n ta\s megi/stas e)/xomen a)pori/as *ob</G>12. 291 b28. <G>h( a)pori/a
sumbai/nei dia\ tau_ta *he</G>14. 1137 b6. <G>zhtei_n, proba/llein
a)pori/an *pg</G>13. 1283 b35. <G>mb</G>2. 355 b21. <G>tau/thn praote/ran
qete/on th\n a)pori/an *pg</G>3. 1276 a23. <G>ta\s e)ndexome/nas a)po-
ri/as die/lqwmen</G> MA 7. 988 b21. <G>lei/petai/ tis a)pori/a, kata-
lipei_n a)pori/as *pg</G>5. 1277 b33. <G>*hh</G>4. 1146 b6. <G>a)panta_n pro\s
a)pori/an *pg</G>13. 1283 b35. <G>lu/ein, dialu/ein a)pori/an, lu/sis
a)pori/as *mk</G>3. 1061 b15. 6. 1062 b31. <G>*pg</G>11. 1281 b22.
<G>hmb</G>6. 1201 b1. <G>*hh</G>4. 1146 b7. <G>mb</G>2. 354 b22. <G>h( a)pori/a
eu)/lutos *zgg</G>5. 755 b20. <G>a)nelei_n a)pori/as *hh</G>4. 1146 b6.
<P><G>a)/poros. a)/poroi, eu)/poroi</G> (<G>oi( ta\s ou)si/as e)/xontes, a)gaqoi/, eu)ge-
nei_s</G>), <G>me/soi me/rh ma/lista po/lews *pd</G>4. 1291 b8. 13. 1297
a14 sqq. <G>g</G>7. 1279 b9. 8. 1279 b19, 38. <G>d</G>3. 1289 b30, 1290
a10. 4. 1291 b33. 5. 1292 a40. 6. 1293 a5, 9. 11. 1295 b2,
1296 a17. 12. 1296 b25. <G>e</G>1. 1302 a2. 3. 1303 a2. 8. 1308
b4, 29. <G>oi( a)porw/teroi *pe</G>7. 1307 a25. <G>du/o a)delfw_n o( me\n
a)porw/teros *pe</G>4. 1303 b34. <G>to\ plh_qos a)/poron tw_n karpw_n
*pb</G>8. 1268 a42. &mdash; <G>a)/poron</G> (sc <G>e)sti\</G>) <G>ti/ w)felhqh/setai o( th\n
i)de/an teqeame/nos *ha</G>4. 1097 a8. <G>h( tri/th ou)si/a a)porwta/th
*mz</G>3. 1029 a33. <G>a)porw/tata e)/xei h( tou_ e)lai/ou fu/sis md</G>7.
383 b20. &mdash; <G>a)po/rws diakei/menos ob</G>1350 a31.
<P><G>a)porrai/nein u(gro/thta, to\n qoro/n, xolh/n</G> al <G>*ziz</G>13. 567 a31.
18. 572 b28. <G>*zmd</G>2. 677 a7. <G>*zgg</G>7. 757 a16, 24, b9. <G>a)por-
rai/nein</G> om obiecto <G>*zie</G>5. 541 a24. 18. 550 a18, b11. <G>to\
a)porraino/menon *zmd</G>2. 677 a11.
<P><G>a)porrapi/zein. ai( oi)kei_ai kinh/seis ou)k e)noxlou_sin a)ll) a)por-
rapi/zontai mt</G>2. 464 a26.
<P><G>a)porrei_n. u(/dwr a)porre/on kai\ e)pirre/on *ziq</G>2. 591 a3. <G>mb</G>3. 359
b18. <G>lignu\s a)po\ th_s flogo\s a)porre/ousa mg</G>4. 374 a25. <G>a)na-
qumi/asis a)po\ th_s gh_s a)porre/ousa k</G>4. 394 a13. <G>tri/xes a)por-
ruei_sai *zig</G>11. 518 a14. <G>a)porrei_ ta\ fu/lla toi_s futoi\s
*zge</G>3. 783 b14. <G>pk</G>31. 926 a35 (syn <G>a)popi/ptei</G> a39). <G>oi(
a)porre/ontes karpoi/ x</G>5. 797 a17.
<P><G>a)porrhgnu/nai. kolwnoi\ a)porrhgnu/menoi mb</G>7. 365 b8. &mdash;
<G>a)porrage/nta w)|a\ tw_n polupo/dwn *zie</G>18. 550 a4. &mdash; <G>a)por-
rh/gnutai h( fwnh/</G>, def <G>ak</G>804 b11-26. cf <G>pia</G>12. 900 a16
(syn <G>diafqei/retai</G>22. 901 a35). 46. 904 b1, 2. <G>iq</G>3. 917 b30
Bojesen (<G>diafqei/retai</G> b34). <G>fwnai\ a)perrwgui_ai ak</G>804 b20.
<P><G>a)po/rrhtos. ou)k ei)de/nai o(/ti a)po/rrhta *hg</G>2. 1111 a9. <G>lo/gous
e)poih/sato e)n a)porrh/tois ob</G>1348 b1. <G>fula/ttein tou\s lo/gous
e)n a)porrh/tois</G> f 612. 1581 a42.
<P><G>a)porrigw/santes o)li/gon xro/non e(/ws lou/ontai pa</G>29: 862 b37.
<P><G>a)porripi/zei o( a)/nemos th\n a)naqumi/asin pks</G>58. 947 a20.
<P><G>a)porri/ptein. a)porri_yai po/rrw to\ plhge/n ak</G>800 b9.
<P><G>a)porroh\ a)tmidw/dhs mb</G>8. 367 b6. <G>h( o(smh\ a/tmo\s kai\ a)porroh/
tis pig</G>5. 908 a21. <G>gi/netai a)porroh/ pb</G>22. 868 a35. <G>l</G>1. 955
a28. <G>lz</G>1. 965 b20. <G>a)porroh\ tw_n fu/llwn, tw_n r(izw_n fta</G>1.
815 a19. <G>b</G>9. 828 b11. &mdash; <G>*dhmo/kritos ei)/dwla kai\ a)porroa\s
ai)tiw/menos mt</G>2. 464 a6.
<P><G>a)po/rroiai. ai( a)po/rroiai ai( a)po\ tw_n o(rwme/nwn</G> (cf Emped
337) <G>ai</G>2. 438 a4. cf 3. 440 a20. 5. 443 b2. <G>mt</G>2. 464 a11.
<G>eu)pepto/teros o( puro\s th_s kriqh_s, w(/ste kai\ ai( a)po/rroiai pka</G>24.
929 b29. <G>lh</G>10. 967 b22.
<P><G>a)po/rrutos. h( qa/latta ou)k a)po/rruto/s e)stin mb</G>1. 353 b32,
<G>pkg</G>20. 933 b21.
<P><G>a)porrw\c pe/tra *zu</G>5. 611 a21.
<P><G>a)posaleu/ein. proboski/das ballo/menai pro/s tina pe/tran
w(/sper a)gku/ras a)posaleu/ousin *zid</G>1. 523 b33. <G>proboski/des</G>
<P N=86>
<H><G>a)posarkou_sqai</G></H>
<G>ai(_s o(rmou_si kai\ a)posaleu/ousin w(/sper ploi_on *zmd</G>9. 685 a34.
<P><G>a)posarkou_sqai pa</G>52. 865 b30. <G>e</G>34. 884 a38. <G>lz</G>3. 966 a26.
Bz Ar St IV 402.
<P><G>a)posbennu/nai. a)posbesqh_nai, a)pesbe/sqai a)rxh\n puro/s ma</G>7.
344 a18. <G>b</G>3. 359 b6. <G>*ad</G>8. 93 b9, 11. <G>lu/xnos a)posbennu/-
menos *ziq</G>24. 604 b30. <G>a)posbe/nnutai to\ qermo/n an</G>17. 479 a18,
20. <G>dia\ yu_xos a)posbennume/nhs th_s a)naqumia/sews mb</G>5.
361 b25. <G>a)posbe/nnusqai ta\ zw_|a kai\ a)poqnh/skein an</G>20. 479
b25. &mdash; <G>a)\n sulla/bwsin a)posbe/nnutai to\ ga/la *zgd</G>8. 777
a14. <G>a)posbe/nnusqai to\n masto/n *zu</G>30. 618 b8.
<P><G>a)po/sbesis puro/s *ad</G>8. 93 b10, <G>fwto/s ai</G>2. 437 b16, <G>selh/nhs
*ad</G>8. 93 b6.
<P><G>a)posei/esqai. o)/rniqes o)xeuqei_sai a)posei/ontai *ziz</G>2. 560 b8.
<G>me/littai ei)s to\ smh_nos a)fiko/menai a)posei/ontai *zu</G>40. 624 b6.
<P><G>a)posemnu/nein. h( tragw|di/a o)ye\ a)pesemnu/nqh po</G>4. 1449 a20.
<P><G>a)poshmai/nein</G>. intr <G>toi_s me\n e)pilhptika\ nosh/mata a)posh-
mai/nei</G> (i e <G>fanera\ gi/netai</G>, cf <G>e)pishmai/nein</G>) <G>pl</G>1. 954 b30.
<P><G>a)poskepte/on pro\s to\n bi/on th_s po/lews *ph</G>6. 1327 b4.
<P><G>a)poskh/ptei to\ u(/dwr ei)s o)fqalmou/s q</G>152. 846 a2.
<P><G>a)posklhru/nesqai to\ h)/lektron w(sanei\ li/qon q</G>81. 836 b5.
<P><G>a)poskopei_n pro\s to\ i)/dion</G>, opp <G>e)piskopei_n to\ koino/n *pg</G>13.
1284 b5.
<P><G>a)pospa_n. o( spo/ggos xalepw/teron a)pospa_tai *zia</G>1. 487 b10.
cf <G>e</G>16. 548 b11. <G>o(/tan a)pospasqh_| ta\ zw_|a, a(\ e)n e(autw_|
tre/fei *zie</G>16. 548 b16. <G>a)pospa/sai to\n a)/rrena pe/rdika a)po\
th_s qhreuou/shs *zu</G>8. 614 a25. <G>e)gkatalei/petai a)pospasqe\n</G>
(<G>mo/rio/n ti tou_ futou_</G>) <G>pd</G>8. 877 a38. <G>flo\c a)pospwme/nh xwri/s
mg</G>1. 371 a32.
<P><G>a)pospermati/zein *zga</G>20. 728 a11.
<P><G>a)pospinqhri/zein ma</G>4. 341 b30.
<P><G>a)postasi/ou di/kh</G> f 387. 1542 b11. 388. 1542 b17, 22, 25.
401. 1545 a14.
<P><G>a)po/stasis</G>. de loco, <G>e)k mikra_s a)posta/sews poiei_sqai th\n
plhgh/n, labei_n th_s plhgh_s th\n a)po/stasin ak</G>800 b7, 10.
<G>tosau/thn a)po/stasin a)pe/xein *ob</G>12. 292 a16. <G>metewro/teros
th_| a)po\ th_s gh_s a)posta/sei *zib</G>11. 503 a21. <G>dia\ th\n a)po/-
stasin th_s h(mete/ras o)/yews *ob</G>8. 290 a16. <G>e)n a)posta/sei
plei/sth| k</G>6. 397 b30. <G>u(poqe/menoi ta\s taxuth_tas e)k tw_n
a)postasewn e)/xein tou\s tw_n sumfwniw_n lo/gous *ob</G>9. 290 b22.
<G>teta/xqai pws tai_s a)posta/sesin *zp</G>6. 707 a10. <G>h( selh/nh
fai/netai koinwnou_sa th_s teta/rths a)posta/sews</G> (cf <G>to\ pu_r te/-
tarton tw_n swma/twn</G> b18) <G>*zgg</G>11. 761 b22. &mdash; de tempore,
<G>kata\ th\n pro\s to\ nu_n a)po/stasin *fd</G>14. 223 a5. &mdash; logice,
<G>a)dhlo/teron e)n th_| a)posta/sei to\ sumbhso/menon tq</G>1. 155 b38,
cf <G>a)postate/on o(/ti a(nwta/tw</G> b30 et <G>a)fi/stasqai</G>.
<P><G>a)postega/zein. a)postega/sh|</G> (Emped 356) <G>an</G>7. 473 b22.
<G>a)postega/zein siku/ous pk</G>14. 924 a37.
<P><G>a)poste/gein. a)pe/stegon</G> (Emped 228) <G>ai</G>2. 438 a2. <G>u(mh\n
pukno\s w(/st) a)poste/gein *zmg</G>11. 673 b6. <G>ai( blefari/des a)po-
ste/gousi to\ u(gro/n *zmg</G>15. 658 b16. <G>a)poste/gein to\ u(/dwr,
th\n a)tmi/da pk</G>13. 924 a26. <G>ke</G>18. 939 b17. <G>to\ yu_xos a)po-
ste/gei ple</G>4. 965 a6. <G>h</G>10. 888 a27. <G>a)poste/getai</G> (<G>to\ u(gro/n</G>)
<G>pke</G>21. 939 b39.
<P><G>a)poste/llein tina\s oi)kista/s *pe</G>7. 1306 b31. <G>a)nqrw/pwn a)par-
xh\n ei)s *delfou\s a)poste/llein</G> f 443. 1550 b40.
<P><G>a)posterei_n</G>, dist <G>i(erosulei_n *ra</G>7. 1363 b32. <G>ei) e)pieikh\s fau_-
lon a)peste/rhsen *he</G>7. 1132 a3. <G>a)posterh_sai parakataqh/khn
*rb</G>6. 1383 b21. <G>xrh/mata a)posterh_sai e(tai_ron *hq</G>11. 1160
a5. <G>tou\s kuriwta/tous a)posterei_n a)rxh_s</G> (i e denegare iis im-
perium) <G>*pg</G>1. 1275 a28. &mdash; <G>a)posterei_n</G> (efficere conclu-
sionem negantem), opp <G>kataskeua/zein *aa</G>28. 44 b23.
<H><G>a)potei/nein</G></H>
<P><G>a)postereou_sqai q</G>89. 837 b13. 134. 844 a14.
<P><G>a)posterhth\s o( a)/dikos heg</G>4. 1232 a15.
<P><G>a)po/sthma tou_ h(li/ou pro\s th\n gh_n, a)posth/mata tw_n a)/strwn
*ob</G>13. 294 a4. 10. 291 a31. <G>*ml</G>8. 1073 b33. <G>e)n tw_| au)tw_|
a)posth/mati, e)k tou_ i)/sou a)posth/matos ma</G>8. 345 b16. <G>mx</G>15.
852 b36. <G>peperasme/non to\ a)po/sthma o(/qen o(ra_tai ai</G>7. 449
a22, 25. 3. 440 a28. cf <G>mn</G>2. 452 b16. &mdash; <G>toi_s a)posth/masi
pro\s tou\s gonei_s pantodapw_s e)/xein *ha</G>11. 1100 a26. &mdash;
medic &lsquo;abscessus&rsquo;, <G>i)ci/ai kai\ ta\ a)/lla a)posth/mata ps</G>3.
885 b31.
<P><G>a)posthri/zesqai pro\s to\ u(pokei/menon *zp</G>3. 705 a8. <G>*zk</G> 2.
699 a5. <G>a)posthri/zesqai ma_llon duna/meqa e)n tw_| swmatw-
deste/rw| pkg</G>13. 933 a11. cf <G>e)pisthri/zesqai</G> a10. <G>toi_s mhroi_s
a)posthrizo/menoi pe</G>19. 882 b30. &mdash; <G>tai_s gunaici\ kuou/sais
a)posthri/zontai oi( po/noi ei)s to\n mhro/n *zih</G>9. 586 b28.
<P><G>a)posti/lbon fai/netai to\ u(/dwr nukto/s mb</G>9. 370 a14.
<P><G>a)postleggisame/nois ma_llon r(ei_ o( i(drw/s pb</G>12. 867 b4.
<P><G>a)postolh/. h(/marten h( *mh/deia peri\ th\n a)postolh\n tw_n pai/-
dwn *rb</G>23. 1400 b12. <G>ce/nwn u(podoxai\ kai\ a/postolai/ *hd</G>5.
1123 a3.
<P><G>a)postomati/zein. ta\ a)postomatizo/mena ti</G>4. 165 b32.
<P><G>a)posto/mwsis tw_n po/rwn ph</G>10. 888 a28.
<P><G>a)postre/fein. ta\s pra/ceis ei)s tou\s a)ntidi/kous a|postre/yeis r</G>37.
1442 b6. <G>i(/ppon e)p) o)rqo\n qe/onta a)postre/yai hma</G>14. 1188
b6. &mdash; pass <G>to\ tou_ h(mete/rou qelh/matos te/los pro\s th\n ai)/sqh-
sin a)postre/fetai fta</G>1. 815 b22. <G>a)postrefqe/ntos</G> (?) <G>c</G>2.
977 a6. <G>ou)ke/ti a)ntiblepou/sas katakei_sqai ta\s ai)_gas a)ll)
a)pestramme/nas a)p) a)llh/lwn *zu</G>3. 611 a6. <G>tri/xes ou)/te fricai\
ou)/te a)/gan a)pestramme/nai f</G>5. 809 b25.
<P><G>a)postu/fein. drime/a w(/ste a)postu/fein pa</G>33. 863 a18.
<P><G>a)posu/rmata e)kballo/mena tw_n meta/llwn q</G>42. 833 a29.
f 248. 1523 b23.
<P><G>a)posfairi/zesqai pkd</G>9. 936 b36, cf <G>a)porrifqh_nai</G> b38.
<P><G>a)posfa/ttein. a)posfa/cas ta\ kth/nh *pe</G>5. 1305 a25. <G>a)pe/-
sfacen e(auto/n *ra</G>14. 1374 b36.
<P><G>a)posxazo/ntwn tw_n i)atrw_n fle/ba *zig</G>4. 514 b2.
<P><G>a)poska_n. fle/bes a(\s a)posxw_sin *zig</G>2. 512 a30.
<P><G>a)posxedia/zw. no/mos a)pesxediasme/nos *he</G>3. 1129 b25.
<P><G>a)posxi/zein. tou/tou o( *ta/nai+s a)posxi/zetai me/ros w)/n ma</G>13.
350 a24. <G>a)po\ th_s mega/lhs flebo\s a)posxi/zontai *zig</G>4. 514
b10, 6. <G>ai( a)posxizo/menai a)po\ tw_n o)/yewn a)kti_nes pie</G>6.
911 b14.
<P><G>a)po/sxisis. h( pro/teron a)po/sxisis th_s flebo\s kata\ th\n tou_
braxi/onos kamph/n *zig</G>3. 514 a13 (vena basilica K p 519
n 5, venae brachiales superficiales et vena cephalica sive
basilica A<G>*zi</G> I 323 n 38). <G>du/o a)po\ th_s dia\ tou_ h(/patos fle-
bo\s a)posxi/seis</G> descr <G>*zig</G>4. 514 a35 (errare Ar iudicat K
p 520 n 4, 5, una est vena phrenica, altera ab Ar non
recte descripta A<G>*zi</G> I 324 n 41).
<P><G>a)posxola/zein e)/n tini *hk</G>6. 1176 b17.
<P><G>a)po/tasis th_s fwnh_s *zie</G>14. 545 a17. <G>au)lo\s kai\ lu/ra kai\ o(/sa
a)/lla tw_n a)yu/xwn a)po/tasin e)/xei kai\ me/los kai\ dia/lekton yb</G>8.
420 b8 Trdlbg.
<P><G>a)pota/ttein. mi/a a)potetagme/nh a)rxh/ *pz</G>8. 1322 a26. &mdash;
<G>ou)de\n a)pote/taktai</G> (i e <G>te/taktai, w(/ristai</G>) <G>tou/twn *zih</G>6. 585
b36.
<P><G>a)po/tauros. e)n th_| *)hpei/rw| ta\s kaloume/nas *purri/xas bou_s
e)nne/a e)/th diathrou_sin a)noxeu/tous kai\ kalou_sin a|potau/rous, o(/pws
au)ca/nwntai *ziq</G>7. 595 b17. cf <G>g</G>21. 522 b24.
<P><G>a)potei/nein</G>. trans <G>pa/nta a)poteino/mena ku/klw| fe/retai, oi(_on oi(
o)istoi\ kai\ ta\ katartw/mena pg</G>20. 874 a17. <G>to\ qh_lu ei)s to\</G>
<P N=87>
<H><G>a(potelei_n</G></H>
<G>a)/rren me/ros ti au(tou_ a)potei/nei *zga</G>17. 723 b22. <G>h( o)/yis
po/rrw a(poteinome/nh mg</G>6. 377 b33. 4. 375 a33. <G>*ob</G>8. 290
a17. <G>ai</G>2. 438 a26. <G>pg</G>20. 874 a14. <G>noei_ ta\ po/rrw ou) tw_|
a(potei/nein e)kei_ th\n dia/noian mn</G>2. 452 b10. <G>to\ de/rma kate/xei
ei)s e(pta/klinon a)potaqe/n *zu</G>45. 630 a23. <G>a)orth\ a)poteinome/nh
po/rrw *zig</G>3.513 b9. <G>e)/cw a)poteino/mena pla</G>17. 959 a17. <G>xolh\
a)potetame/nh a)po\ tou_ h(/patos *zib</G>15. 506 b12. <G>a)potetame/na
mo/ria *zmg</G>7. 670 a11. <G>a)potetame/na a)ra/xnia *zie</G>8. 542 a14.
&mdash; intr <G>fle/bia a)potei/nei a)po\ tou/twn, ei)s to\ h(_par *zib</G>11.
503 b16. <G>g</G>4. 514 a34. <G>ta\ makra\ ta\ a)potei/nonta *zu</G>37.
622 a1. <G>to\ fe/ggos a)potei/nei me/xri tino/s ma</G>6. 343 b22.
<P><G>a)potelei_n e)/rgon ti, e(\n u(f) e(no\s e)/rgon a)/rist) a)potelei_tai
*pb</G>11. 1273 b10. <G>*hb</G>5. 1106 a16. <G>d</G>15. 1128 b12. <G>z</G>13.
1144 a7. <G>*zgd</G>1. 766 a1. <G>pl</G>5. 955 b31. <G>to\ a)potelou/menon</G>,
syn <G>e)/rgon *pa</G> 5. 1254 a26. <G>h</G>4. 1326 a14. <G>*ha</G>6. 1098 a15,
13. <G>mia_s e)mpeiri/as du/namin a)potelou_sin</G> MA 1. 981 a1. <G>a)po-
telei_n toiou_ton e(/teron oi(_on au)to/ md</G>3. 380 a14. <G>a)potelei_n. ei)s
fanero\n a)potelei_n to\ zw_|on *zgg</G>11. 762 b4. <G>b</G>1. 732 a32.
<G>*zie</G>19. 552 a28. <G>h)\ xei_ron h)\ a)na/phron a)potelei_ to\ gino/menon
*zgb</G>6. 743 a30. <G>to\ qermo\n a)potelei_ toiou_ton</G> (acc praedicati)
<G>md</G>2. 380 a5. <G>to\ sw_ma a)petele/sqh e)n trisi/ *oa</G>2. 268 b26.
<G>a)/nqrwpos e)/xei th\n fu/sin a)potetelesme/nhn *zu</G>1. 608 b7. &mdash;
<G>a)potelei_n to\ de/katon me/ros ob</G>1351 a12.
<P><G>a)poteleiou_tai ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn e)/mprosqen *ziz</G>22.
576 b7.
<P><G>a)pote/lesma. ei)s mhno\s a)pote/lesma k</G>5. 397 a14.
<P><G>a)poteleuta_n. fle/bes ei)s ta\ ai)sqhth/ria a)poteleutw_sin *zig</G>3.
514 a22. <G>a)poteleuta_n ei)s tou)nanti/on kai\ to\ a)/meinon</G> MA 2.
983 a18. <G>h( o)ligarxi/a ei)s dh_mon a)peteleu/thsen *pe</G>6. 1305
b11.
<P><G>a)pote/mnein ta\s kefala/s</G> al <G>*zmg</G>10. 673 a25. <G>*ziq</G>21. 603 b6.
<G>qri\c a)potmhqei_sa pw_s au)ca/netai *zig</G>11. 518 b27. 12. 519
a25. &mdash; <G>e)/latton tmh_ma a)pote/mnousi th_s diame/trou mx</G>1.
849 a37. <G>ou) kaqo/lou peri\ tou_ o)/ntos, a)lla\ me/ros ti a)pote-
mo/menai e)pisth_mai *mg</G>1. 1003 a24. cf <G>heh</G>12. 1244 b29. <G>h(
di/dacis e)ne/rgeia, ou)k a)potetmhme/nh</G> (i e <G>xwristh/</G>, Simpl ad
h l), <G>a)lla\ tou_de e)n tw_|de *fg</G>3. 202 b8.
<P><G>a)po/teugma kai\ a)tuxi/a ar</G>7. 1251 b20.
<P><G>a)poti/qesqai trofh\n toi_s neottoi_s *zu</G>32. 619 a20. 40. 623
b15, 18, 22. <G>*zmd</G>10. 688 a24. &mdash; <G>a)poqe/menos to\n ste/fanon
dika/zei o( basileu/s</G> f 385. 1542 a22. <G>a)poti/qesqai ta\ gen-
nw/mena</G> (cf <G>a)po/qesis</G>) <G>*ph</G>16. 1335 b22.
<P><G>a)poti/ktein. kata) to\n to/kon oi( a)/rrenes tw_n i)xqu/wn toi_s qh/-
lesin e(/pontai kai\ a)potiktousw_n a)naka/ptousi ta\ w)|a/ *zie</G>5. 541
a18. <G>shpi/a ti/ktei pa_san w(/ran, a)poti/ktei e)n h(me/rais pe/nte
kai\ de/ka *zie</G>12. 544 a3. 18. 550 a26. <G>shpi/a a)poti/ktei kai\
a)porrai/nei e)c a)nagwgh_s *zie</G>18. 550 b11. <G>e)k tou_ a)potikto-
me/nou a)/peiron gi/netai to\ plh_qos</G> (<G>polupo/dwn</G>) <G>*zie</G>12. 544 a10.
<G>ka/raboi pro\s ta\ xondrw/dh a)poti/ktousi *zie</G>17. 549 b5. cf 18.
549 b31, 550 a10 (cf <G>e)kti/ktei pro\s th\n gh_n</G>550 a7). <G>oi(
i)xqu/es a)poti/ktousin e)/cw *zgg</G>1. 751 a28, similiter de aliis
animalibus <G>*zie</G>19. 551 a12. <G>z</G>11. 566 a16. <G>q</G>30. 607 b6.
<G>*zga</G>15. 720 b23. <G>g</G>4. 755 a16. 7. 757 a23, 26. 8. 758 a11.
<P><G>a)poti/nein plei/w zhmi/an *pb</G>12. 1274 b20. <G>diplou_n th_s a)ci/as
pkq</G>14. 952 a20. <G>a)poti_sai ti/mhma me/trion ob</G>1347 a13. <G>mh\
dwrodokh/sein, h)\ xrusou_n a)ndria/nta a)poti_sai</G> f 374. 1540 b2.
<P><G>a)potomh/. au(_tai ai( a)potomai\ tw_n flebi/wn ei)s th\n ku/stin
kaqh/kousin *zia</G>17. 497 a17, cf <G>a)posxi/seis *zig</G>4. 514 a35.
3. 514 a13. &mdash; <G>ou)/te ga\r a)\n ai( th_s selh/nhs e)klei/yeis toi-
au/tas a)\n ei)_xon ta\s a)potoma/s *ob</G>14. 297 b25 (cf <G>peri\ ta\s
e)klei/yeis a)ei\ kurth\n e)/xei th\n o(ri/zousan grammh/n</G> b27). cf
<H><G>a)/pous</G></H>
13. 294 a4. <G>oi(_on a)potomh\n e)k duoi_n o)noma/toin</G> (?) <G>at</G>968
b19.
<P><G>a)po/tomoi pe/trai *ziz</G>7. 564 a6. <G>a)n a)poto/mois *zu</G>11. 615 a3.
<P><G>a)/potos</G>. act <G>du/natai a)/potos a)ne/xesqai *ziq</G>8. 596 a1. <G>oi( gam-
yw/nuxes a)/potoi pa/mpan *ziq</G>3. 594 a1. &mdash; pass <G>xumoi\ a)/brwtoi
kai\ a)/potoi md</G>3. 380 b3. <G>yb</G>10. 422 a32.
<P><G>a)potre/pein. lo/gos a)potre/pwn *hk</G>10. 1179 b27. <G>sumbouleu/-
ontes [h)\ a)potre/pontes] *rb</G>18. 1391 b33. &mdash; med <G>ta\ toi-
au_ta w(s fau_la a)potrepo/menoi fta</G>1. 815 b18.
<P><G>a)potreptiko\n ei)_dos tw_n lo/gwn r</G>35. 2. 1421 b9.
<P><G>a)potri/bein. li/qos a)potribo/menos x</G>3. 793 a25. &mdash; <G>xalepo\n
a)potri/yasqai tou_to to\ pa/qos e)gkexrwsme/non tw_| bi/w| *hb</G>2.
1105 a2.
<P><G>a)potroph/</G>, def, opp <G>protroph/ *ra</G>3. 1358 b9. <G>r</G>2. 1421 b21.
<G>peri\ ti/nos ai(/ te protropai\ kai\ ai( a)potropai/ *ra</G>5. 1360 b11.
<P><G>a)po/trofos. o)rni/qia a)po/trofa *zid</G>9. 536 b16.
<P><G>a)potrw/gein to\ i(ppomane/s *ziq</G>24. 605 a4, <G>th\n o(rmia/n *zu</G>37.
621 a15. f 291 1528 b36. &mdash; <G>a)potrw/gousi to\ a)porhqe/n
*mb</G>4. 1001 a2 Bz.
<P><G>a)potugxa/nein. mh/t) a)ci/ws tuxei_n th_s a)lhqei/as mh/te pa/n-
tws a)potugxa/nein *ma</G>1. 993 b1. &mdash; sine obiecto <G>kata\
tau/tas</G> (<G>ta\s pra/ceis</G>) <G>kai\ tugxa/nousi kai\ a)potugxa/nousi pa/ntes
po</G>6. 1450 a3. <G>e)a\n me\n a)potetuxhko/tes w)_men, a_\n d) e)pitu/-
xwmen r</G>31. 1438 a10, 12. <G>a)potuxo/ntes</G>, opp <G>katorqw/santes
r</G>5. 1427 a17. <G>a)pe/tuxe kai\ kakw_s ei)rga/sato hmb</G>7. 1205
a35. <G>mh/pw a)potetuxhke/nai polla/ *rb</G>12. 1389 a21, cf 6.
1383 b30, 1384 b12. <G>oi( polla/kis a)potetuxhko/tes *ra</G>12.
1372 b9. <G>lupei_tai a)potugxa/nwn *hg</G>14. 1119 a3. &mdash; <G>e)n toi_s
a(martanome/nois e(/neka me/n tinos e)pixeirei_tai a)ll) a)potug-
xa/netai *fb</G>8. 199 b3.
<P><G>a)potumpani/zesqai *rb</G>6. 1385 a10. 5. 1383 a5.
<P><G>a)potuflou_n kai\ a)popni/gein q</G>144. 845 a23. <G>a)potuflou_ntai
i)xqu/es, ai)_ges *ziq</G>19. 602 a2. <G>i</G>30. 618 b7. &mdash; <G>a)potuflwqh_nai
tou\s po/rous pd</G>26. 879 b7.
<P><G>a)pou/ras</G> (Hom B 240) <G>*rb</G>2. 1378 b32.
<P><G>a)/pous</G>. <I>a.</I> (notio.) <G>a)/poun le/getai kai\ tw_| mh\ e)/xein o(/lws po/das
kai\ tw_| fau/lous *md</G>22. 1022 b35. <G>yb</G>10. 422 a29. <G>tw_n zw/|wn
ta\ me\n e)/xei po/das ta\ d) a)/poda *zia</G>5. 489 b19. <G>diaforai/,
oi(_on u(po/poun, di/poun, sxizo/poun, a)/poun *zma</G>1. 642 b8. cf M
p 71. <G>dia\ ti/ ta\ me\n di/poda ta\ de\ polu/poda ta\ d) a)/poda
tw_n zw/|wn e)sti/n *zmd</G>10. 686 b30, 687 a3. <G>*zp</G>1. 704 a12,
17. <G>ta\ polu/poda h)\ a)/poda to\ a)/nw pro\s to\ tou_ o(/lou me/son
e)/xei, dia\ ti/ *zp</G>5. 706 b5, 8. <G>ta\ a)/poda pw_s proe/rxetai *zp</G>9.
709 a24. &mdash; <I>b.</I> (exempla <G>tw_n a)po/dwn</G>.) <G>peri\ tw_n e)nai/mwn
zw/|wn tw_n a)po/dwn kai\ tetrapo/dwn *zmd</G>11. 692 b1. <G>delfi/s,
fa/laina *zig</G>1. 509 b10. <G>e)/nudra a)/poda, oi(_on u(/dros *zia</G>1.
487 a23. <G>oi( o)/feis kai\ oi( i)xqu/es *zib</G>14. 505 b12. <G>g</G>1. 511 a3.
<G>e</G>5. 540 b29. <G>h</G>8. 586 a35. <G>*zmd</G>1. 676 a24. 13. 696 a11,
697 a10. <G>*zp</G>1. 704 a17. 4. 705 b27. 18. 714 a20. <G>*zgb</G>1.
732 b3. <G>an</G>10. 476 a3. <G>a)/poda kai\ makra\ tw_n zw/|wn, oi(_on
o)/feis kai\ smu/rainai *zie</G>4. 540 a33. <G>*zmd</G>11. 692 a6. <G>tw_n
e)nai/mwn zw/|wn w)|oto/kwn e(\n mo/non ge/nos a)/poun</G> (<G>a)/poun fu/sei
e)sti\n e)/naimon pezo/n</G>) <G>to\ tw_n o)/fewn *zmd</G>11. 690 a13. 13.
697 a30. <G>*zia</G>6. 490 b23. <G>*zgb</G>1. 732 b25. <G>tw_n o)strakode/r-
mwn kai\ a)po/dwn o( ktei/s *zu</G>37. 621 b10. <G>to\ tw_n kampw_n
ge/nos, ta\ kalou/mena gh_s e)/ntera kai\ bde/llai *zp</G>4. 705 b28. 9.
709 a27, 29. <G>tou_ th_s kraggw_nos sw/matos mo/rio/n ti a)/poun e)sti/n
*zid</G>2. 525 b24. &mdash; <I>c.</I> (<G>peri\ a)po/dwn</G> physiologica quaedam.)
<G>e)/naima tugxa/nei o)/nta pa/nq) o)/sa a)/poda/ e)sti te/lea o)/nta *zia</G>4.
489 a31. <G>e)n oi(_s mh/ ei)si kampai\ a)ll) a)/poda kai\ a)/xeira/ e)sti
*zig</G>5. 515 b24. <G>tw_n neustikw_n o(/sa a)/poda ta\ me\n pteru/gia</G>
<P N=88>
<H><G>a)pousi/a</G></H>
<G>e)/xei ta\ d) ou)k e)/xei *zia</G>5. 489 b23, 28. cf <G>*zp</G>18. 714 a22,
<G>ta\ pterwta\ kai\ dermo/ptera di/poda pa/nta h)\ a)/poda *zia</G> 5.
490 a10. <G>ou)de\n w)|otokei_ xersai_on kai\ e)/naimon mh\ tetra/poun o)\n
h)\ a)/poun *zib</G>10. 502 b30. <G>kai\ a)/poda zw|otokei_ oi(_on oi( e)/xeis kai\
ta\ sela/xh *zgb</G>1. 732 b21. <G>*zig</G>1. 511 a3. <G>a)/poun ou)de/n, o(/sa
mh\ zw|otokei_ e)n au(toi_s, o)/rxeis e)/xei *zig</G>1. 509 b5. <G>e</G>5. 540
b29. <G>*zmd</G>13. 697 a10. <G>dia\ ti/ toi_s a)/posin ou)k e)nde/xetai to\
ai)doi_on e)/xein *zga</G>5. 717 b16. <G>sxh_ma e)/xei e)n th_| u(ste/ra| ta\
a)/poda pla/gia *zih</G>8. 586 a35. <G>ou)de\n o(moi/ws trwglodutei_ tw_n
zw|oto/kwn ou)/t) a)/poun ou)/te pezeu_on *zmg</G>6. 669 b7. &mdash; <I>d.</I> <G>a)/pous</G>,
avis. <G>tw_n o)rni/qwn ei)si/ tines kako/podes, oi(\ dia\ tou_to kalou_ntai
a)/podes fai/netai o( a)/pous pa_san w(/ran *zia</G>1. 487 b24, 29.
<G>oi( a)/podes, ou(\s kalou_si/ tines kuye/lous</G> descr <G>*zu</G>30. 618 a31,
b2. (hirundinis species C S, hirundo apus St Cr, cypselus
K; cypselus apus, sed nidum hirundinis ripariae descrip-
sisse Ar iudicat Su p 130 n 92; hirundo urbica, non cyp-
selus apus A<G>*zi</G> I 77, 111 n 116.)
<P><G>a)pousi/a</G> (<G>qermou_, tou_ kubernh/tou</G> al), opp <G>parousi/a *fa</G>7. 191 a7.
<G>b</G>3. 195 a13. <G>*md</G>2. 1013 b13. <G>z</G>7. 1032 b4. <G>md</G>5. 382 a33.
8. 385 a28. <G>b</G>8. 366 a18. <G>ti/nos e)sti\n a)pousi/a *fg</G>6. 207 a12.
<G>a)pousi/a h( a)po/fasis e)kei/nou e)sti/n *mg</G>2. 1004 a14. <G>lupei_sqai
th_| a)pousi/a| h)\ tw_| a)pe/xesqai tou_ h(de/os *hg</G>13. 1118 b33. &mdash;
<G>a)pousi/an gi/gnesqai pollh\n</G> (i e <G>a)porrei_n polla\ tou_ sidh/rou
thkome/nou</G>) <G>kai\ to\n staqmo\n e)la/ttw md</G>6. 383 b3.
<P><G>a)pofai/nein th\n ou)si/an, to\n qhsanro/n *pe</G>4. 1303 b35. &mdash; <G>h(
mh/thr a)pe/fhnen *rb</G>23. 1398 b2, syn <G>a)pe/deicen</G> b3. usitatum
hac vi activum <G>a)pofai/nein</G> in Rhet ad Alex, plerumque
cum participio (vel cum adiectivo, omisso partic <G>w)/n</G>) con-
iunctum veluti <G>r</G>32. 1438 b19. 35. 1439 b29, 1440 a11, 30.
36. 1440 b12. 37. 1442 b31, 1445 a13. 38. 1445 b15. locos
ubi cum inf coniunctum legitur <G>r</G>1426 a21. 35. 1440 a25
corruptos iudicat Spgl Anax Rhet p 141. &mdash; med <G>a)pofai/-
nesqai</G>, dist a simplice <G>fa/sei e</G>5. 17 a19. <G>a)pofai/nesqai to\
u(pa/rxon w(s mh\ u(pa/rxon e</G>6. 17 a27. <G>a)pofai/nesqai w(s u(pa/rxei
ti/ tini, a)pofai/nesqai e)pi/ tinos o(/ti u(pa/rxei ti e</G>7. 17 b2, 3.
&mdash; <G>a)pofai/nesqai peri\ politei/as, peri\ th_s o(/lhs fu/sews *pa</G>13.
1260 b23. <G>d</G>1. 1288 b35. <G>q</G>5. 1339 a14. <G>*oa</G>5. 271 b7. <G>ou(/tws
a)pefh/nanto peri\ th_s a)lhqei/as</G> sim <G>*ga</G>8. 325 a17. <G>*pd</G>2. 1289
b5. MA3. 984 a3. <G>a</G>1. 993 b17. <G>a)pofai/nesqai/ ti peri/ tinos
*ob</G>5. 287 b29. <G>g</G>5. 304 a19. <G>*pb</G>12. 1273 b27, 30. <G>ya</G>2.
403 b22. <G>kaqo/lou ti a)pofai/nontai po</G>6. 1450 b12. <G>a)pefh/-
nanto th\n au)th\n do/can *ph</G>14. 1333 b12. <G>a)pofai/nontai gnw/-
mhn po</G>6. 1450 a7. <G>paraplhsi/ws tou/tois a)pefh/nanto ma</G>6.
343 a1. <G>gnwmotu/poi ei)si\ kai\ r(a|di/ws a)pofai/nontai *rb</G>21. 1395
a7, b15. <G>r|a_|on a)pofai/nontai *ga</G>2. 316 a9. <G>a)to/pws a)pefh/-
nanto *fg</G>5. 204 a32. <G>peri\ e)ni/wn ou)siw_n i)di/a| tine\s a)pefh/nanto
*mh</G>1. 1042 a7. <G>u(pe/r tinos sfodrw_s a)pofai/nesqai</G> K 7. 8
b22. &mdash; <G>kalw_s a)pefh/nanto</G> (i e <G>diwri/santo</G>) <G>ta)gaqo/n, ou(_
pa/nt) e)fi/etai *ha</G>1. 1094 a2.
<P><G>a)pofa/nai. o(\ kate/fhse/ tis a)pofh_sai kai\ o(\ a)pe/fhse/ [tis] ka-
tafh_sai e</G>6. 17 a31. cf 10. 20 a24. <G>tq</G>2. 158 a20. <G>e(\n kata\
pollw_n katafa/nai h)\ a)pofa/nai e</G>11. 20 b14. <G>to\ au)to\ dei_
a)pofh_sai th\n a)po/fasin o(/per kate/fhsen h( kata/fasis e</G>7.
17 b39. <G>pa/lin e)/stai a)pofh_sai tou_to pro\s th\n fa/sin kai\ th\n
a)po/fasin *mg</G>7. 1012 a13. praeterea cf locos ad <G>katafa/nai</G>
allatos. opp <G>fa/nai</G> v s <G>fa/nai</G>, opp <G>ei)pei_n *rg</G>11. 1412 b10.
&mdash; <G>o(mwnumi/an a)pe/fhsen *rg</G>11. 1412 b12. <G>metafora_s tro/-
pos, prosagoreu/santa to\ a)llo/trion a)pofh_sai tw_n oi)kei/wn ti
po</G>21. 1457 b31.
<P><G>a)po/fansis a)ntifa/sews o(poteronou_n mo/rion *ad</G>2. 72 a11 (coll
a8, 19). <G>a)po/fansis a(plh_, sugkeime/nh e</G>5. 17 a20, 21. <G>a)po/-</G>
<H><G>a)pofutei/a</G></H>
<G>fansi/s tinos kata/ tinos, a)po/ tinos e</G>6. 17 a25, 26. <G>a)po-
fa/nseis e)nanti/ai, a)ntifatikw_s, e)nanti/ws a)ntikei/menai e</G>7. 17
b5, 17, 20. (<G>tw_n a)ntikeime/nwn a)pofa/nsewn *aa</G>19. 38 b21,
ubi <G>t. a). katafa/sewn</G> Wz ex Alex). <G>h( gnw/mh a)po/fansis
kaqo/lou *rb</G>21. 1395 b6, 1394 a22.
<P><G>a)pofantiko\s lo/gos</G>, def <G>e</G>4. 17 a2. 5. 17 a8.
<P><G>a)po/fasis</G>, 1. i q <G>a)po/fansis, gnw/mh, do/ca. memnh_sqai dei_
ta\s tw_n a)/llwn a)pofa/seis *ml</G>8. 1073 a16 Bz. <G>kaq) e(ka/sthn
politei/an kuri/a e)sti\n h( tou_ kuri/ou a)po/fasis *ra</G>8. 1365 b27.
&mdash; 2. negatio. <G>th_| pro\s a)/llhla sumplokh_| kata/fasis h)\
a)po/fasis gi/netai</G> K4. 2 a6. <G>a)/neu r(h/matos ou)demi/a a)po/fasis
e</G>10, 19 b12. <G>h( a)po/fasi/s e)sti lo/gos a)pofatiko/s</G> K 10. 12
b8. <G>h( a)po/fasi/s e)stin a)po/fansi/s tinos a)po/ tinos e</G>6. 17 a25.
<G>*ag</G>2. 72 a14. <G>a)pousi/a h( a)po/fasis e)kei/nou e)sti/n</G> (int <G>tou_ e)n
th_| a)pofa/sei</G>) <G>*mg</G>2. 1004 a15. <G>a)po/fasis tou_ ei)_nai leuko\n to\
mh\ ei)\nai leuko/n *aa</G>46. 51 b9 (cf <G>to\ me/lan oi(_on a)po/fasi/s
e)stin mg</G>4. 374 b13). <G>o( a)riqmo\s th_| a)pofa/sei tou_ sunexou_s</G>
(cognoscitur) <G>yg</G>1. 425 a19. <G>mi/a a)po/fasis mia_s katafa/-
sews e</G>7. 17 b38. 10. 20 b3. inter <G>a)po/fasin</G> et <G>kata/fasin</G>
quae intercedat ratio cf s <G>kata/fasis. o(/lai a)pofa/seis</G> (uni-
versales?) <G>ti</G>17. 176 b19 Wz. <G>i)de/as tw_n a)pofa/sewn ei)_nai
sumbai/nei</G> MA 9. 990 b13. <G>m</G>4. 1079 a10. <G>e)n a)pofa/sei yeu-
domarturh/sas r</G>16. 1432 a6. &mdash; <G>a)po/fasis poi/a e)nanti/a,
poi/a a)ntikeime/nh e</G>10. 20 a16, 30. 14. 24 b3. cf <G>a)ntistre/-
fousin ai( e)n tw_| e)nde/xesqai katafa/seis tai_s a)pofa/sesi, kai\
ai( e)nanti/ai kai\ ai( a)ntikei/menai *aa</G>17. 36 b39. &mdash; <G>a)po/fasis</G>,
dist <G>ste/rhsis *mg</G>2. 1004 a15, 10, 12 Bz. <G>a)po/fasis sterh-
tikh/: e)f) w(_n le/getai sterhtikw_s h( a)po/fasis au(/th *mi</G>5.
1056 a17 Bz, 29. <G>a)po/fasis</G>, dist <G>e)nanti/on *oa</G>12. 282 a4, 6.
<G>o(saxw_s ai( a)po\ tou_ a a)pofa/seis le/lontai, tosautaxw_s kai\
ai( sterh/seis le/gontai *md</G>22. 1022 b32. <G>sxedo\n ai( a)po\ tou_
a a|)pofa/seis e)pi\ e)nanti/ois le/gontai c</G>4. 978 b22. <G>e)n o(/sois
ge/nesin h( a)po/fasis to\ e)nanti/on e)pife/rei *mg</G>7. 1012 a9.
<P><G>a)pofa/skein. to\ ta\ futa\ tou_ zh_n a(pofa/skon fta</G>1. 816 a4.
<P><G>a)pofatiko/s</G>, v <G>katafatiko/s. &mdash; a)pofatikw_s le/gesqai</G>,
opp <G>katafatikw_s *ab</G>15. 64 a15.
<P><G>a)pofeu/gein</G>, opp <G>a)mu/nesqai *zmg</G>2. 663 a13.
<P><G>a)po/fqegma *)anacago/rou *mg</G>5. 1009 b26, <G>*pittakou_ *rb</G>12.
1389 a16, <G>tou_ *pe/rsou oa</G>6. 1345 a2. <G>a)pofqe/gmata *lakw-
nika/ *rb</G>21. 1394 b34, <G>a)stei_a *rg</G>11. 1412 a21.
<P><G>a)pofora/. oi( gewrgoi\ a)pofora\n fe/rontes *pb</G>5. 1264 a33. &mdash;
<G>a)pofa/sei kai\ a)pofora_| dhloi_</G> (<G>o( lo/gos</G>) <G>to\ e)nanti/on, h( ste/-
rhsis a)pofora\ qate/rou *mq</G>2. 1046 b14, 15.
<P><G>a)pofra/ttein ta\s tou_ qermou_ perio/dous pb</G>34. 870 a10. <G>a)po-
fra_cai r(e/on u(/dwr pb</G>24. 868 b21.
<P><G>a)pofua/s. oi( loipai\ fle/bes th_s mega/lhs flebo\s kai\ th_s a)or-
th_s a)pofua/des (ei)si/n *zmg</G>5. 667 b16. &mdash; <G>e)/xousin e)/nia kai\ a)po-
fua/das tw_n e)nte/rwn, i)/dion tw_n i)xqu/wn e)sti\ kai\ tw_n o)rni/qwn
tw_n plei/stwn to\ e)/xein a)pofua/das, pw_s e)/xousin *zib</G>17. 507
b33, 508 b14, 25, 509 a17. <G>*zmg</G>14. 675 a12 sqq. (coecum,
appendix vermiformis, appendices pyloricae, K p 489, 492,
495. A<G>*zi</G> I 298 n 90. F p 301 n 82-84.) <G>martixo/ran e)n
ke/rkw| ke/ntron e)/xein kai\ ta\s a)pofua/das a)pakonti/zein fhsi\
*kthsi/as *zib</G>1. 501 a31.
<P><G>a)pofugh/. poiei_sqai ta\s a)pofuga/s *zu</G>5. 611 a21.
<P><G>a)pofu/ein. a)pope/fuken</G> (?) <G>*mg</G>7. 1012 a16 Bz.
<P><G>a)pofusa_n. a)/nemoi a)pofusw_ntes ta\ sunista/mena ne/fh mb</G>6.
364 b8. <G>a)psfusa_n tou_ spe/rmatos to\ u(gro/teron *zig</G>2. 582
b27.
<P><G>a)pofutei/a mk</G>6. 467 a26, 28. <G>a)pofutei_ai tw_n futw_n pw_s
gi/nontai z</G>3. 468 b23-28.
<P N=89>
<H><G>a)kofuteu/ein</G></H>
<P><G>a)pofuteu/ein. tw_n futw_n e)/nia gi/netai a)po\ sparagma/twn
a)pofuteuome/nwn *zgg</G>11. 761 b28. <G>z</G>2. 468 a32. <G>ta\ a)po-
futeuo/mena, mo/rio/n ti to\ a)pofuteuqe/n mk</G>6. 467 a25, 27.
<G>ta\ a)pofuteuo/mena pw_s fe/rei spe/rma *zga</G>18. 723 b16, 17.
<P><G>a)poxeima/zein</G>. impers <G>o(/tan a)poxeima/sh| pks</G>31. 943 b31.
<P><G>a)poxeirotonei_n ta\s a)rxa/s</G>, opp <G>e)pixeirotonei_n</G> f 394. 1543
b13. 395. 1543 b35. <G>to\n a)poxeirotonhqe/nta kri/nousin oi( qe-
smoqe/tai</G> f 374. 1540 b9.
<P><G>a)poxeteu/ein. ei)s o(\n to/pon a)poxeteu/etai to\ u(gro/n pb</G>14.
867 b13.
<P><G>a)poxrai/nein. o( karpo\s to\ teleutai_on a)poxrai/netai x</G>5. 796
a24.
<P><G>a)po/xrh. a)po/xrh tw_n e(te/rwn u(pa/rxousa h( ai)/sqhsis ai</G>5. 444 b5.
<G>a)pe/xrhsen a)\n ta\ ei)rhme/na f</G>2. 806 a36. <G>a(po/xrh to\ dei_cai
tb</G>1. 109 a22. <G>h</G>5. 154 b3, 6 al. <G>*rg</G>1. 1403 b16. <G>a)po/xrh
dialegh_nai th</G>5. 154 a33. <G>a)po/xrh ka)\n ta\ prw_ta</G> (<G>le/ghtai</G>)
<G>*mi</G>4. 1055 b27. partic acc absol <G>ou)k a)poxrh_san au/)tw_| c</G>2.
976 b21.
<P><G>a)poxrh_sqai</G>. c dat <G>a)pexra_to tw_| stratope/dw|, a)poxrh/sasqai
toi_s stratiw/tais ob</G>1350 b29, 1351 a28. <G>a)to/kois toi\s xrh/-
masin a)pokexrhme/noi ob</G>1350 a11. &mdash; c acc <G>ta\ tou/twn xrh/-
mata a)pexra_to ob</G>1349 b17.
<P><G>a)poxuli/zein pg</G>17. 873 b4 (<G>a)poculi/zein</G> Bk).
<P><G>a)poxwrei_n. h(/lios a)poxwrw_n</G>, opp <G>plhsia/zwn mb</G>3. 356 b30.
<G>a)poxwrei_n tou_ ma_llon e)nanti/ou *hb</G>9. 1109 a31. <G>a)poxwrei_n ei)s</G>
<G>e)rhmi/an, ei)s dusbatwta/tous to/pous *zie</G>2. 540 a16. <G>z</G>28. 578
a26. &mdash; <G>a)/gono/n pote gi/netai to\ a)poxwrou_n</G> (<G>peri/ttwma</G>)
<G>*zga</G>18. 725 b15. &mdash; <G>o(/te ta\ pro\s futei/an e)pith/deia a)po-
xwrh/sousin, a)sqenei_ to\ futo/n ftb</G>6. 826 b1. <G>dei_ i(/na pa_s tis
a)poxwrh_| tw_n toiou/twn o)noma/twn fta</G>1. 816 a36. &mdash; <G>ei)s to\
ka/tw a)poxwrei_</G> (scribendum <G>u(poxwrei_</G> Bz Ar Stud IV 401)
<G>pa</G>18. 861 a36.
<P><G>a)poxw/rhsis e)k tou_ balanei/ou pkq</G>14. 952 b24. <G>a)poxw/rhsis
gonh_s, spe/rmatos, ai(/matos *zga</G>18. 726 a21, 23. 19. 726
b12. &mdash; <G>t/h_ a)poxwrh/sei</G> (i e <G>th_| a)pousi/a|</G>) <G>ftb</G>6. 826 b2.
<P><G>a)poxwri/zein. a)poxwrisqh_nai a)po\ panto/s *zik</G>5. 637 a13.
<P><G>a)poyhfi/zesqai</G>, reiicere aliquid suffragiis, <G>a)poyhfizo/menon
me\n ku/rion dei_ poiei_n to\ plh_qos, katayhfizo/menon de\ mh\
ku/rion *pd</G>14. 1298 b35, 39. &mdash; <G>a)poyhfi/zesqai</G>, liberare,
absolvere, <G>dikaio/teron a)\n di) e)kei_na tou/twn a)peyhfi/santo
h)\ dia\ tau_ta e)kei/nwn kateyhfi/santo *mg</G>5. 1010 a31. cf
<G>pkq</G>13. 951 b1. &mdash; pass <G>oi( qesmoqe/tai ei)sa/gousi tou\s a)peyh-
fisme/nous</G> f 378. 1541 a5.
<P><G>a)poyh/xesqai ta\s tri/xas tw_n kunw_n *zu</G>45. 630 b11. <G>q</G>1.
830 a20.
<P><G>a)/poyis baqei_a kai\ frikw/dhs q</G>130. 843 a17.
<P><G>a)poyofei_n pi</G>44. 895 b17. <G>lg</G>15. 963 a15. <G>a)poyofou_sin oi(
fobou/menoi pkz</G>9. 948 b26. <G>i)/dion e)ni/ois tw_n o)rni/qwn to\ a)po-
yofei_n *zu</G>49 B. 633 b7.
<P><G>a)poyu/xesqai, a(peyugme/nos *zgb</G>6. 744 b5. <G>ph</G>17. 888 b29.
<G>kg</G>18. 933 b13. <G>ks</G>17. 942 a21. <G>l</G>1. 953 b1. <G>oi( meli/xlwroi
a)peyugme/noi ei)si/n f</G>6. 812 a19. &mdash; metaph <G>a)peyugme/noi
pro\s to\ me/llon *rb</G>5. 1383 a4.
<P><G>a)pra/gmwn. oi( a)pra/gmones ou)k a)/dikoi *rb</G>4. 1381 a25. &mdash;
<G>a)pragmo/nws</G> (Eurip fr 785) <G>*hz</G>9. 1142 a3. <G>d lo/gos
a)pragmo/nws ei)/rhtai li/an mb</G>9. 369 b27.
<P><G>a)praktei_n</G>, opp <G>pra/ttein *ph</G>3. 1325 a31, b24. <G>heb</G>10. 1226
b31. <G>a)praktei_n dia\ bi/ou *hk</G>3. 1095 h33. <G>a)praktei_n ta\ ai)sxra/
heb</G>11. 1228 a6.
<P><G>a)/praktos khdeuth\s o( koro/s piq</G>48. 922 b26.
<P><G>a)pre/peia th_s politei/as *pb</G>9. 1270 a13.
<H><G>a(/ktesqai</G></H>
<P><G>a)preph/s. ai)sxro\n h)\ a)prepe/s *rg</G>6. 1407 b29. <G>a)prepe/stera
*rg</G>3. 1406 a13. <G>a)prepe/s</G> (int <G>e)sti</G>) c inf <G>*rb</G>21. 1395 a5.
f 175. 1507 b11. <G>a(prepe/steron</G> (int <G>e)stin</G>) <G>ei) *rg</G>2. 1404
b26. &mdash; <G>a)prepw_s xrh_sqai metaforai_s po</G>22. 1458 b14.
<P><G>a)/prhkton</G> (Emped 103) <G>c</G>2. 975 b3.
<P><G>a)proai/reta pra/ttomen o(/sa a)probou/leuta *he</G>10. 1135b10. &mdash;
<G>a)proaire/tws fobou/meqa *hb</G>4. 1106 a3.
<P><G>a)probou/leutos</G>, act <G>ou)k a)probou/leutoi *hh</G>9. 1151 a3. &mdash; pass
<G>a)proai/reta pra/ttomen o(/sa a)probou/leuta *he</G>10. 1135 b11.
<P><G>a)prono/htos a)krasi/a</G>, syn <G>propetikh/ hmb</G>6. 1203 a30.
<P><G>a)pro/sbatoi pe/trai *ziz</G>5. 563 a5. <G>i</G>11. 615 a13.
<P><G>a)proshgori/a die/luse fili/as</G> (ex poeta inc) <G>*hq</G>6. 1157 b13.
<P><G>a)prostasi/ou di/kh</G> f 387. 1542 b11, 23.
<P><G>a(/ptein lu/xnon ma</G>4. 342 a4. <G>a(/yas</G> (Emped 222) <G>ai</G>2. 437 b28.
<P><G>a)/pteros. a)du/naton ei)/dh ei)_nai tou_ mh\ o(_ntos, oi(_on th_s a)podi/as
h)\ tou_ a)pte/rou *zma</G>3. 642 b24. cf <G>*mz</G>12. 1038 a12. <G>xalepo\n
dialabei_n ei)s toiau/tas diafora\s w(_n e)/stin ei)/dh, w(/sq) o(tiou_n
zw_|on e)n tau/tais u(pa/rxein kai\ mh\ e)n plei/osi tau(to/n, oi(_on
pterwto_\n kai\ a)/pteron</G> (<G>e)/sti ga\r a)/mfw tau)to/n, oi(_on mu/rmhc
kai\ lampuri\s kai\ e(/tera/ tina</G>) <G>*zma</G>3. 642 b33, 643 b1. <G>*zid</G>1.
523 b20. 8. 534 b19. <G>e)/ntoma kai\ a)/ptera, oi(_on i)/oulos kai\ sko-
lo/pendra *zid</G>1. 523 b17 (cf M p 87, 206. Su p 189, 227.
A<G>*zi</G> I 158).
<P><G>a(/ptesqai</G>. 1. <G>sunexh_ me\n w(_n ta\ e)/sxata e(/n, a(pto/mena d) w(_n a(/ma,
e)fech_s d) w(_n mhde\n metacu\ suggene/s *fz</G>1. 281 a22. <G>e</G>3. 226
b23, 227 a18, 21, 24. <G>d</G>4. 211 a34. <G>*mk</G>12. 1068 b27, 1069
a10. <G>*ob</G>4. 287 a34. <G>*ga</G>6. 323 a3, 10. <G>yb</G>11. 423 a24. <G>td</G>2.
122 b29, 30. <G>o(/tan a(/pthtai h)\ diairh_tai ta\ sw/mata, a(/ma o(te\
me\n mi/a a(ptome/nwn o(te\ de\ du/o diairoume/nwn gi/gnetai *mb</G>5.
1003 a34. <G>e)/nioi to\ a(/ptesqai le/gousin ei)_nai a)/neu tou_ gi/nesqai
*oa</G>11. 280 b8. <G>a(/ptetai a(/pan h)\ o(/lon o(/lou h)\ me/ros me/rous h)\
o(/lou me/ros *fz</G>1. 231 b2. <G>at</G>971 a26. <G>a(/ptesqai th\n *mega-
re/wn po/lin kai\ *korinqi/wn toi_s tei/xesin *pg</G>9. 1280 b14. <G>a(/pte-
sqai sfai/ras kata\ stigmh/n ya</G>1. 403 a13. <G>*mb</G>2. 998 a2.
<G>eu)qei_a eu)qei/as ou)x a(/ptetai dixh_| pie</G>5. 911 a27. <G>poiei_n kai\ pa/-
sxein ou) du/natai kuri/ws a(\ mh\ oi(o/n te a(/yasqai a)llh/lwn *ga</G>6.
322 b24. <G>*fh</G>1. 242 b25. <G>sumpefuko/ta me\n a)paqh_, a(pto/-
mena de\ paqhtika\ kai\ poihtika\ a)llh/lwn *fd</G>5. 212 b32. <G>e)/sti
me\n w(s e)pi\ to\ polu\ to\ a(pto/menon a(ptome/nou a(pto/menon, e)/sti
d) w(s e)ni/ote/ famen to\ kinou_n a(/ptesqai mo/nou tou_ a(ptome/nou,
to\ d) a(pto/menon mh\ a(/ptesqai a(ptome/nou *ga</G>6. 323 a25, 29,
32, 34. (<G>h)/dh a(ptome/nhs th_s me/qhs pg</G>9. 872 a19. 20. 874
a6). <G>to\ pu_r ou) mo/non a(pto/menon qermai/nei, a)lla\ ka)\n a)/poqen
h)_| *ga</G>9. 327 a3. <G>a(ya/menon me/n, ou)x a(pto/menon de/ *zgb</G>1.
734 b14-16. <G>a)ste/res a(ya/menoi</G>, syn <G>sunelqo/ntes ma</G>6. 343
b35, 344 a1. &mdash; <G>a(/ptesqai tou_ dele/atos *zid</G>8. 534 a13. <G>ku-
ni/dia ou)x a(pto/mena tou_ ba/llontos</G> (Plat Rep V 469 E) <G>*rg</G>4.
1406 b34, <G>a(/ptesqai</G> de coitu <G>*ph</G>16. 1335 b40. <G>pd</G>29. 880
a28. &mdash; 2. metaph <G>oi(_on a(ptome/nous th_s zhth/sews e)c a)rxh_s
*ga</G>5. 320 b34. <G>a(ya/menoi th_s meqo/dou th_s toiau/ths, tou/twn
tw_n lo/gwn</G> MA3. 984 a28, b19. <G>a(/ptesqai pa/shs maqh/sews,
tw_n toiou/twn a(rmoniw_n *pq</G>6. 1341 a31. 7. 1342 b29. <G>tw_n
maqhma/twn a(ya/menoi</G> MA5. 985 b24. <G>oi( e)ristikoi\ a(/ptontai
pa/ntwn ti</G>11. 171 b24. <G>a)ciolo/gws h(_fqai th_s filosofi/as *fg</G>4.
203 a2. <G>a(/ptesqai th_s ai)ti/as, tou_ ei)/dous, th_s u(/lhs an</G>4. 472
a3. <G>*fb</G>2. 194 a21. MA5. 986 b19. <G>l</G>2. 1069 b24. <G>a(/ptesqai
th_s a)lhqei/as, th_s fu/sews, dikai/ou tino/s</G> sim <G>heb</G>10. 1227 a1.
<G>a</G>5. 1216 a27. <G>*ga</G>7. 324 a15. <G>*pg</G>9. 1280 a9. <G>hma</G>1. 1182
a23. <G>h(/yato</G> (int <G>e)le/gxwn</G>) <G>prw_ton tou_ eu)hqesta/tou *rg</G>17.
1418 b23. <G>h(mme/noi th_s toiau/ths ou)si/as, a)ll) ou)x i(kanw_s
*fa</G>9. 191 b35. <G>li/an po/rrwqen a(/ptesqai th_s ai)ti/as *zgd</G>1.
<P N=90>
<H><G>a)ptiko/s</G></H>
765 b5. <G>dei_ diori/zein peri\ tou/twn, nu_n d) o(/son a)nagkai_on
a(/yasqai au)tw_n ai</G>4. 442 a4. <G>i(kano\n au)tw_n a(/yasqai tosou_ton</G>
MA9. 990 a34. (propius ad propriam vocabuli vim accedit
quod dicitur <G>tau/ths th_s ai)ti/as ou)qe\n a(/ptetai ta\ ei)/dh</G> MA9.
992 a32). &mdash; om obiecto <G>h(/yato prw_tos, mo/non e)pi\ mikro\n
*dhmo/kritos *zma</G>1. 642 a26. <G>*mm</G>4. 1078 b20. <G>fanero\n toi_s
kai\ metri/ws h(mme/nois *ml</G>8. 1073 b9. <G>ma_llon a(pto/menoi *ra</G>2.
1358 a8. &mdash; <G>a(pto/s</G>, cf <G>a(fh/. peri\ tou_ a(ptou_ yb</G>11. <G>a(pto\n
to\ ai)sqhto\n a(fh_ yg</G>12. 434 b12. <G>*g</G>2. 329 b8. <G>a(pto/n</G>, opp
<G>a)/napton yb</G>11. 424 a12. <G>ta\ a(pta/</G>, coni <G>ta\ geusta/ *ra</G>11.
1370 a24. <G>heg</G>2. 1230 b25-1231 a17. <G>to\ geusto/n e)stin
a(pto/n ti yb</G>10. 422 a12. <G>to\ o)sfranto\n e)n tw_ a(ptw_| ge/nei
ai</G>5. 445 a9. <G>e)nto\s to\ tou_ a(ptou_ ai)sqhtiko/n yb</G>11. 423 b23.
<G>e)nantiw/seis e)n tw_| a(ptw_|, diaforai\ a(ptai/ yb</G>11. 423 b25,
26. <G>*gb</G>2. 329 b17. <G>sw_ma a(pto/n</G>, syn <G>ai)sqhto/n *gb</G>2. 329
b8. <G>sw_ma a(pto/n, o(\ a)\n e)/xh| ba/ros h)\ koufo/thta *fd</G>7. 214 a1.
<P><G>a(ptiko/s</G>1. cf <G>a(fh/</G>1. <G>a)na/gkh o(/sois e)sti\ mi/cis, ei)_nai tau_t)
a)llh/lwn a(ptika/ *ga</G>6. 322 b27. &mdash; 2. cf <G>a(fh/</G>2. <G>ta\ zw_|a
pa/nta fai/netai th\n a(ptikh\n ai)/sqhsin e)/xonta yb</G>2. 413 b9.
<G>g</G>12. 434 b13. 13. 435 a14. <G>*zmb</G>8. 653 b28. <G>a)/neu tou_ a(-
ptikou_ tw_n a)/llwn ai)sqh/sewn ou)demi/a u(pa/rxei yb</G>3. 415 a3.
<G>ti/ to\ ai)sqhth/rion to\ tou_ a(ptou_ k(ptiko/n yb</G>11. 422 b20, 423
b30. <G>to\ metacu\ tou\ a(ptikou_ prospefuko\s h( sa/rc yb</G>11.
423 a16, b26. <G>to\ a(ptiko\n gh_s ai</G>2. 438 b30. <G>h( malakh\
glw_tta, a(ptikwta/th ga/r, h( de\ geu_sis a(fh/ tis *zmb</G>17.
660 a21. <G>h( tou_ o)sfrai/nesqai ai)/sqhsis me/sh tw_n te a(ptikw_n
kai\ tw_n di) a)/llou ai)sqhtikw_n ai</G>5. 445 a7.
<P><G>a)pu/rhnos posaxw_s le/getai yb</G>10. 422 a29. <G>*md</G>22. 1023 a1.
<G>foi/nikes a)pu/rhnoi</G> f 250. 1524 b25. <G>a)purhno/tera pk</G>24. 925
b23.
<P><G>a)/puros. e)a\n a)/puron h)_| to\ a)stra/yan k</G>4. 395 a24. <G>xruso\s
a)/puros q</G>45. 833 b8. f 248. 1523 b35. <G>to\ a)/lfiton a)/puron,
to\ a)/leuron pepu/rwtai pka</G>22. 929 b11.
<P><G>a)pwqei_n ma</G>4. 342 a13, 20. <G>b</G>3. 358 b1. <G>g</G>4. 373 b9. <G>ou)k e)n-
di/dwsin o( a)h\r a)ll) a)pwqei_ pke</G>1. 937 b4. <G>a)pw_sai, a)pw-
qei_sqai</G>, dist <G>prowqei_n, prowqei_sqai mb</G>8. 368 a2, 367 a16.
<G>o(/tan o( a)h\r a)pwsqh_ w(/sper sfai_ra yb</G>8. 419 b27. <G>o(/tan
a)pwsqh_| to\ ne/fos e)i)s to\n a)/nw to/pon ma</G>12. 348 a15. <G>b</G>4.
360 b21. <G>tosau/thn gwni/an a)pe/wstai o(/sh gi/netai h( kata\
korufh/n pis</G>13. 915 b32. <G>pla/gion a)pwqei_n mx</G>35. 858 b9.
<G>a)lw/peka a)pwsqh_nai ei)s fa/ragga *rb</G>20. 1393 b25. &mdash;
<G>a)pwqou_ntai to\n me/son oi( a)/kroi e(ka/teros pro\s e(ka/teron *hb</G>8.
1108 b23. <G>ta\s diabola\s ou(/tws a)pwso/meqa</G>, syn <G>lu/ein r</G>37.
1442 b22, 21. <G>zhtou_ntes e)cetra/phsan oi(_on o(do/n tina a)/llhn
a)pwsqe/ntes u(po\ a)peiri/as *fa</G>8. 191 a26.
<P><G>a)/pwqen</G> (cf <G>a)/poqen</G>). <G>oi( a)/pwqen</G>, syn <G>oi( a)gnw_tes</G>, opp <G>oi( gnw/-
rimoi, oi( sunh/qeis, oi( suggenei_s *ra</G>11. 1371 a12. 15. 1376
a16. <G>b</G>6. 1384 b26. <G>*pb</G>4. 1262 a29. ubique v l <G>a)/poqen</G>, cf
Lob Phryn p 9. G&ouml;ttling ad Ar Pol p 311.
<P><G>a)pw/leia/ tis au(tou_ h( th_s ou)si/as fqora/ *hd</G>1. 1120 a2. <G>o(/lwn
tw_n e)qnw_n a)pw/leiai kai\ fqorai/ ma</G>14. 351 b11. <G>h( ge/nesis kai\
h( a)pw/leia tw_n fqartw_n piz</G>3. 916 a26. &mdash; iactura <G>pkq</G>14.
952 b26.
<P><G>a)pw/moton</G> (Archil fr 76) <G>*rg</G>17. 1418 b30.
<P><G>a)/pwsis</G>, def <G>*fh</G>2. 243 a19, 27. <G>a)pw/seis</G>, opp <G>e(/lceis *fh</G>2.
243 b15. <G>ei)s tou)nanti/on th_s a)pw/sews e)celi/ttesqai pis</G>4.
913 b16.
<P><G>a)/ra</G> usitatum in conclusionibus (<G>sumperasmatikw_s to\ teleu-
tai_on ei)pei_n, ou)k a)/ra to\ kai\ to/, a)na/gkh a)/ra to\ kai\ to/ *rb</G>24.
1401 a3) veluti <G>dh_lon a)/ra *pd</G>11. 1295 b33. <G>h</G>2. 1325 a5,
<G>a)na gkai_on a)/ra, a)na/gkh a)/ra, dei_ a)/ra *pb</G>7. 1267 a20. <G>h</G>8.
<H><G>a)raio/s</G></H>
1328 b20. <G>ai</G>2. 437 a28. (in quibus libris Aristotelis sae-
pius, in quibus rarius usurpatum legatur <G>a)/ra</G>, distinxit
R. Eucken, de Ar dic ratione I p 50.) inter articulum et
nomen <G>a)/ra</G> collocatum legitur <G>to\ a)/ra pu_r ou(de\n e)/xei ba/ros
*od</G>4. 311 b27. in apodosi usurpatur <G>a)/ra e</G>9. 19 a18. <G>*gb</G>10.
337 a24. <G>yg</G>1. 425 a9. <G>*zma</G>1. 642 a13. <G>*he</G>10. 1134 b6.
<G>hma</G>34. 1196 a4 (cf <G>ou)_n, w(/ste</G>). &mdash; <G>ei) a)/ra, ei)/per a)/ra, e)a\n a)/ra,
ei) mh\ a)/ra</G> in pleno enunciato hypothetico, veluti <G>ei) d) a)/ra
kai\ shmai/nei, a)ll) ou) tau)to/: e)a\n a)/ra tina\ de/h poih_sai me/gan
ti</G>31. 181 b33. 24. 180 a10. <G>a</G>5. 102 a24. <G>d</G>5. 127 a9. <G>*pe</G>11.
1315 a10. K6. 5 b14. <G>ai</G>2. 437 b19. 4. 442 b14. <G>*mh</G>4. 1044
b4. <G>m</G>2. 1077 a33. <G>n</G>1. 1087 b28. <G>*hk</G>10. 1081 b11. <G>po</G>4.
1449 a7. <G>pn</G>2. 482 a11. 4. 483 a18. <G>ei) mh/ ti a)/ra diafe/rei
*mi</G>6. 1056 b12. (in interrogatione obliqua usurpari <G>ei) a)/ra</G>
negat Vahlen Ar Poet I 43, ac <G>*mb</G>1. 995 b27. <G>po</G>4. 1449
a7 <G>a)_ra</G> pro <G>ei) a)/ra</G> restituit.) <G>a)ll) ei) a)/ra</G> elliptice sine
verbo, veluti <G>tw_n de\ a)/llwn ou)de\n le/getai kaq) au(to/, a)ll)
ei) a)/ra, kata\ sumbebhko/s</G> K6. 5 b10. 8. 11 a20. <G>ta</G>15. 106
b7. <G>ka)\n a)/ra</G> (i e <G>kai\ e)a\n a)/ra</G>) <G>*ziz</G>20. 574 a22. eadem vi
atque in eiusmodi protasibus hypotheticis <G>a)/ra</G> usurpatur
in subsumtione, <G>a)ll) h)_n a)/ra to\ a dunato/n: kai\ to\ b a)/ra
*mq</G>4. 1047 b22. &mdash; <G>w(s a)/ra *fz</G>9. 240 a21. f 40. 1481 a43.
<G>o(/ti ou)k a)/ra po</G>17. 1455 b11. &mdash; <G>a)/ra ge *he</G>4. 1130 a22 (?).
&mdash; <G>kai\ a)/ra pz</G>4. 886 b7. &mdash; <G>a)ll) a)/ra</G> v <G>a)_ra</G> extr.
<P><G>a)_ra. ei)</G> et <G>a)_ra</G> in eadem interrogatione coniuncta <G>ei) ou)_n h)/reto
ei) o(/sa tis mh\ e)/xei pro/teron e)/xwn, a)_ra/ ge a)pobe/blhke
tosau_ta, ou)dei\s a)\n e)/dwken ti</G>22. 178 a35. &mdash; <G>a)_ra</G> et <G>po/teron</G>
quomodo inter se differant <G>ta</G>4. 101 b30. in interrogatione
directa <G>a)_ra</G> &mdash; <G>h)\ *ha</G>4. 1096 b27, <G>a)_ra</G> &mdash; <G>h)\ ou)/ *ag</G>1. 71 a31.
<G>d</G>2. 90 a8. 3. 90 b19. <G>ti</G>10. 171 a36; in interrogatione
obliqua <G>a)_ra *mn</G>2. 1088 b14, <G>a)_ra</G> &mdash; <G>h)\ ou)/ *fg</G>5. 204 b3. <G>d</G>3.
210 a25. <G>*ad</G>1. 89 b38. 8. 93 a2, 32. <G>yg</G>7. 431 b17. (Vhl
Poet I 43 sq). in interrogationibus bimembribus (<G>a)_ra &mdash; h)/</G>)
alterum membrum a particula <G>h)/</G> exorsum interdum respon-
sionis vim habet <G>*hi</G>3. 1165 b14, 17, 24, 31. <G>a</G>11. 1100 a12.
<G>*rb</G>23. 1398 a16 (secundum lectionem cod Ac, cui non de-
bebat <G>ou)</G> addere Spgl). <G>a)ll) a)_ra *ad</G>3. 90 b28. 6. 92 a6.
cf <G>h)/</G>. ipsum <G>a)_ra</G> in interrogationibus simplicibus non raro
ita usurpatur, ut interrogatio vim habeat enunciati modeste
vel dubitanter affirmantis (cf <G>h)/</G>) <G>*mh</G>4. 1044 a35. <G>*hg</G>6.
1113 a23. <G>a)_ra/ ge *ha</G>4. 1096 b27. <G>g</G>4. 1112 a15. <G>c</G>4. 978
b17. <G>a)_r) ou)_n *ga</G>3. 318 a23. <G>*ha</G>1. 1094 a22. <G>q</G>15. 1163 a16.
<G>i</G>2. 1164 b27. 4. 1166 b3. <G>c</G>1. 974 b8. <G>a)ll) a)_ra *fh</G>4. 249
a3. <G>*ha</G>4. 1096 b27. <G>g</G>4. 1112 a15. <G>*pg</G>10. 1281 a24. <G>*mz</G>13.
1038 b16. <G>hma</G>2. 1184 a25, 29. 17. 1189 a5. <G>b</G>6. 1200 b38.
8. 1207 a6 al. collatis his locis apparet pro <G>a)ll) a)/ra</G> scri-
bendum esse <G>a)ll) a)_ra *fh</G>4. 248 a16. <G>c</G>2. 975 a18 (Bz Ar
St I 73). <G>*mz</G>7. 1033 a1 (ac deinde a2 <G>ge</G> pro <G>de\</G>). <G>pn</G>2.
482 a3, et <G>a)_ra</G> pro <G>a)/ra *gb</G>11. 337 b13. <G>pn</G>6. 484 b7. 9.
486 a4.
<P><G>*)arabi/a ma</G>12. 349 a5. <G>gew/dhs pib</G>3. 906 b19. <G>ta\ eu)w/dh
ta)kei_qen pig</G>4. 908 a14. <G>e)n *)a. ka/mhloi q</G>2. 830 b5. <G>*zie</G>14.
546 b3. <G>u(ain\w_n ti ge/nos q</G>145. 845 a24. <G>sau_roi *ziq</G>28. 606
b5. &mdash; <G>o( *)arabiko\s ko/lpos k</G>3. 393 b16, 28. <G>o( *)a. i)sqmo/s
k</G>3. 393 b32. <G>ko/mi *)arabiko/n fta</G>3. 818 a5. <G>*)arabikoi\ be/n-
teloi fta</G>4. 819 b21. &mdash; <G>*)ara/biai ka/mhloi</G> (dist <G>*bak-
trianai/</G>) <G>*zib</G>1. 498 b9, 499 a15. (camelus dromedarius C
St K Ka Cr Su p 71 n 53 A<G>*zi</G> I 70 n 25.)
<P><G>a)raio/dous. oi) a)raio/dontes braxubiw/teroi *zib</G>3. 501 b23.
<P><G>a)raio/s. ne/fh a)raio/tera</G>, opp <G>sfo/dra puknou_n mb</G>6. 364 b25.
<G>o)mi/xlh a)naqumi/asis ne/fous a)raiote/ra k</G>4. 394 a21. <G>o)stou_n</G>
<P N=91>
<H><G>a)raio/ths</G></H>
<G>a)raio/n *zia</G>7. 491 b1. <G>tri/xes a(raiai/ x</G>6. 797 b27. <G>fw_s a)raio/n,
a)kti_nes a)raiai/ x</G>1. 791 a19, 27. <G>pa/nta a)raio/tera faino/mena
pro\s th\n ai)/sqhsin a)shmo/tera gi/gnetai ak</G>802 a13. <G>tou\s po/rous
a)new_|xqai ma_llon kai\ a)raia\ ta\ sw/mata ei)_nai pb</G>8. 867 a15.
<G>a)rkioi/</G>, opp <G>pukno/skrkoi pa</G>20. 861 b26, 33, 29, 36. <G>a)raiw_n
tw_n po/rwn o)/ntwn pb</G>42. 870 b37. <G>a)raia_| trofh_| xrh_sqai *ph</G>16.
1335 b13. <G>fwnai\ a)raiai/</G>, opp <G>puknai/ ak</G>803 b28.
<P><G>a)raio/ths fta</G>3. 819 a3. <G>a)raio/thtes</G>, opp <G>pukno/thtes *fq</G>7.
260 b10 (cf <G>ma/nwsis</G> b8, 11). <G>ftb</G>8. 827 b37. <G>dik\ th\n
malako/thta kai\ a)raio/thta tw_n po/rwn ak</G>802 a24.
<P><G>a)raiou_n. to\ qermo\n a)raioi_ ta\ pukna/ pkd</G>10. 937 a4. <G>a)raiou_n
th\n sa/rka</G>, opp <G>puknou_n, h( sa\rc a)raiou_tai</G>, opp <G>puknou_tai
pa</G>52. 865 b19. 53. 866 a4. 29. 863 a4, 3. <G>e</G>34. 884 a27.
<G>lz</G>3. 966 a14, 24. <G>a)raioume/nwn tw_n plhsi/on *zga</G>20. 728
b26. <G>a)raioume/nwn tw_n tou_ o)fqalmou_ po/rwn te</G>37. 884 b34. <G>tou_
u(grou_ ou)/pw xuqe/ntos ou)de\ h)raiwme/nou k</G>4. 394 a36.
<P><G>a)raiw/dous. oi( a)raiw/dontes pld</G>1. 963 b20. (<G>a)raioi\ o)do/ntes</G>
codd, scr videtur <G>a)raio/dontes</G>.)
<P><G>*)ara/chs ma</G>13. 350 a24.
<P><G>a)rk/xnhs o(, a)ra/xnh h(</G>, insectum. <G>to\ karki/nion o(/moion toi_s
a)rk/xnais *zid</G>4. 529 b25. <G>o( qu/nnwn oi)_stro/s e)sti to\ me/geqos
h(li/kos a)ra/xnhs *zie</G>31. 557 a29. <G>q</G>19. 602 a28. &mdash; <G>i)dio/trofon
to\ tw_n a)raxnw_n ge/nos, zw_sin a)po\ th\s tw_n muiw_n qh/ras
*zia</G>1. 488 a16. cf <G>i</G>40. 623 b14. <G>oi( a)ra/xnai e)/cw e/kxumi/zousi
to\ zw_|on *ziq</G>4. 594 a14. <G>po/te kai\ pw_s a)fi/entai to\ a)ra/xnion
*zu</G>39. 623 a30. <G>e)rga/zetai o( a)ra/xnhs e)n tai_s eu)di/ais pks</G>61.
947 a33, 34. <G>fu/sei te poiei_ kai\ e(/neka/ tou o( a)ra/xnhs to\ a)rk/xnion
*fb</G>8. 199 a22, 27. <G>ai( leimw/niai a)rk/xnai pw_s proapoti/ktou-
sin ei)s a)ra/xnion, e)pw|a/zousai zw|opoiou_sin, e)n po/sw| xro/nw| te/-
leioi gi/nontai: ti/ktousin ai( glafurai\ e)la/ttw to\ plh_qos
*zis</G>27. 555 b7-17. cf 19. 553 a9. <G>e)kba/llontai u(po\ tw_n
te/knwn *zie</G>26. 555 a24. &mdash; <G>po/lemos a)skalabw/th| kai\ a)ra/xnh|
*zu</G>1. 609 a29. (<G>ai( leimw/niai a)ra/xnai</G> araneorum species C,
dolomedes mirabilis K p 697 n 4, lycosarum species Su
p 233 n 50<I>b.</I> 1. A<G>*zi</G> I 161 <G>*p</G>1. &mdash; cf praeterea <G>a)ra/xnion</G>2.)
<P><G>a(ra/xnion</G>. 1. tela aranearum. <G>ta\ fala/llia o(/sa u(fai/nei
a)ra/xnia, ta\ a)potetame/na a)ra/xnia *zie</G>8. 542 a13. <G>ti/ktei e)n
a)raxni/w|, a(fi/hsin a)ra/xnion, perie/xetai u(po\ tou_ a)raxni/ou, ai(
leimw/niai a)ra/xnai proapoti/ktousin ei)s a)ra/xnion *zie</G>27. 555
b1-8. cf <G>i</G>39. 623 a2, 4, 7, 21. <G>po/te a)fia_si to\ a)ra/xnion, pw_s
xrw_ntai au)tw_| *zu</G>39. 623 a15-30. <G>ta\ a)ra/xnia ta\ polla\
o(/tan fe/rhtai pneu/mato/s e)sti shmei_a pks</G>61. 947 a33, 37,
38. <G>fu/sei te poiei_ kai\ e(/neka/ tou o( a)ra/xnhs to\ a)ra/xnion *fb</G>8.
199 a27. &mdash; <G>e)/pestin oi(_on a)ra/xnion e)pi\ tw_n qalamw_n tw_n
spo/llwn *zie</G>16. 548 a29. (&lsquo;membrana tenuis, similis telae
aranearum&rsquo; S I 328, in incerto relinquit A<G>*zi</G> I 493 n 75).
<G>gi/netai e)n tw_| e)da/fei skwlh/kia mikra/, a)f) w(_n au)ca-
nome/nwn w(/sper a)ra/xnia kati/sxei o(/lon to\ smh_nos *zu</G>40. 626
b18. <G>ta\ plei_sta tw_n ginome/nwn e)k kampw_n kai\ skwlh/kwn
u(po\ a)raxni/wn</G> (i e <G>u(fasma/twn o(moi/wn toi_s a)rkxni/ois</G>) <G>kat-
e/xetai to\ prw_ton *zie</G>19. 552 b25. &mdash; 2. insectum, i q
<G>a)ra/xnhs, a)ra/xnh</G> (non distingui usu vocabula <G>a)ra/xnhs, a)ra/-
xnh, a)ra/xnion</G> iudicant S II 188, Su p 233 n 50, M p 228;
plerisque locis <G>a)ra/xnhs</G> pro <G>a)ra/xnion</G> scribendum existimat
A<G>*zi</G> I 528 n 128). <G>ta\ a)ra/xnia gi/netai e)k zw/|wn tw_n sug-
genw_n *zie</G>19. 550 b31. <G>ta\ a)ra/xnia pw_s o)xeu/etai kai\ genna_|
*zie</G>27. 555 a27-b5. <G>ei)si\ tw_n a)raxni/wn</G> (<G>a)raxnw_n</G> ci A) <G>e)/nioi
glafurw/tatoi kai\ lagarw/tatoi kai\ texnikw/teroi peri\ to\n bi/on
*zu</G>38. 622 b22. <G>tw_n a)raxni/wn kai\ tw_n falaggi/wn ei)si\ polla\
ge/nh *zu</G>39. 622 b27. <G>tw_n a)raxni/wn tw_n glafurw_n kai\ u(fai-
no/ntwn a)ra/xnion pukno\n du/o e)sti\ ge/nh</G>, descr <G>*zu</G>39. 623
<H><G>*)/argos</G></H>
a25-b2. &mdash; <G>klh_ros o(\s e)nti/ktei e)n tw_| khri/w| o(/moion e(autw_|
oi(_on a)ra/xnion *ziq</G>27. 605 b13. <G>dei_ ta\ tw_n a)raxni/wn w)|a\ ei)_dos
tiqe/nai skw/lhkos *zgg</G>9. 758 b9. (<G>a)raxni/wn du/o ge/nh, to\
mei_zon makroskele/steron</G> liniphya triangularis K p 1011 n 1,
aranea labyrinthica Su p 253 n 50 d 1; <G>to\ e)/latton sum-
metro/teron</G> aranea domestica K p 1011 n 2, Su p 233 n 50
d 2; <G>ta\ du/o ge/nh</G> tegenariarum et agelenarum species quac-
dam A<G>*zi</G> I 161 II 2 <I>a.b.</I>)
<P><G>a)raxniou_n. to\ skwlh/kion to\ a)raxniou_n kai\ lumaino/menon ta\ khri/a
*ziq</G>27. 605 b10. <G>fqei/resqai ta\ khri/a kai\ a)raxniou\sqai *zu</G>40.
625 a8, 14.
<P><G>a)raxniw/dhs. ai( xrusalli/des tw_n yuxw_n prose/xontai po/rois
a)raxniw/desin *zie</G>19. 551 a21. <G>o( culofqo/ros e)n xitw_ni a)ra-
xniw/dei *zie</G>32. 557 b16. <G>to\ prw_ton mikro\n kai\ a)raxniw_des to\
ga/la e)n toi_s mastoi_s *zih</G>3. 583 a34. <G>o( nauti/los e)/xei me-
tacu\ tw_n plektanw_n e)pi/ ti sunufe/s, lepto\n kai\ a)raxniw_des
*zie</G>37. 622 b12.
<P><G>a)raxnw/dhs. sfh_kes poiou_sin e)k floiw/dous kai\ a)raxnw/dous u(/lhs
to\ khri/on *zie</G>23. 554 b28.
<P><G>*)araxw/ths. e)n *)araxw/tais *zib</G>1. 499 a4.
<P><G>a)rgei_n kai\ a)kinhti/zein ta\s ai)sqh/seis u</G>2. 455 a30. <G>ku/nes a)r-
gou_ntes</G>, opp <G>ponh/santes *ziz</G>20. 574 b29.
<P><G>a)rge/sths</G>, syn <G>*)olumpi/as, ski/rwn, *)ia/puc, ti)na e)/xei qe/sin
kai\ poi_o/s e)sti th\n fu/sin mb</G>6. 363 b24, 29, 364 a14, 18, b5,
20 (<G>chro/s</G>), 23 (<G>xalazw/dhs</G>), 30 (<G>a)strapai_os</G>), 365 a3, 8.
<G>k</G>4. 394 b25. <G>s</G>973 b17. f 238. 1521 b40.
<P><G>a)rgh/s. poi_os le/getai kerauno/s</G>, dist <G>yolo/eis mg</G>1. 371 a10.
<G>k</G>4. 395 a27.
<P><G>a)rgi/a. metaba/llein ei)s e)ne/rgeian e)c a)rgi/as yb</G>4. 416 b3.
<G>di) a)rgi/an tw_n kata\ mo/rion ai)sqh/sewn kai\ a)dunami/an tou_ e)ner-
gei_n en</G>3. 461 a4. <G>diafeu/gein th\n a)rgi/an tw_n swma/twn *ph</G>17.
1336 a27. <G>diane/mein trofh\n kai\ a(rgi/an toi_s dou/lois oa</G>5. 1344
b8. <G>a)rgi/a o( u(/pnos th_s yuxh_s, h(_| le/getai spoudai/a kai\ fau/lh
*ha</G>13. 1102 b7. <G>heb</G>1. 1219 b19. <G>grafh\ a)rgi/as</G> f 381. 1541
b17. <G>a)rgi/a tw_n melittw_n, no/shma *zu</G>40. 626 b19. &mdash; <G>xwri\s
a)/llhs a)rgi/as</G> (ex Eur Med 296) <G>*rb</G>21. 1394 a33.
<P><G>a)rgike/raunos</G> (v l <G>a)rxike/raunos</G>) <G>*zeu/s</G> (Orph VI, 10) <G>k</G>7.
401 a28.
<P><G>a)/rgilos pq</G>6. 890 a26.
<P><G>a)rgilw/dhs ma</G>14. 352 b10.
<P><G>*)arginou_sa. th_s *)asi/as e)n th_| *)arginou/sh| *ziz</G>29. 578 b27. <G>h(
e)n *)arginou/sais naumaxi/a</G> f 370. 1540 a10.
<P><G>*)argonau_tai *pg</G>13. 1284 a23.
<P><G>a)rgo/s</G>, active <G>po/teron a)nqrw/pou e)/rgon e)sti\n h)\ a)rgo\n pe/fuken
*ha</G>6. 1097 b30. <G>oi( a)rgo/tatoi noma/des ei)si/n, a)rgoi\ xi/lioi
qre/yontai *pa</G>8. 1256 a31. <G>b</G>6. 1265 a15. <G>po/des a)rgo/teroi
pro\s th\n porei/an *zmd</G>8. 684 a6. <G>o( a)steri/as a)rgo/tatos *zu</G>18.
617 a7. <G>gunai_kes a)rgai/ *zu</G>40. 627 a15. <G>o( megalo/yuxos a)r-
go\s kai\ mellhth/s *hd</G>8. 1124 b24. <G>h( eu)/noia a)rgh\ fili/a *hi</G>5.
1167 a11. <G>e)n toi_s a)rgoi_s tragw|di/as me/resi kai\ mh/te h)qikoi_s
mh/te dianohtikoi_s po</G>24. 1460 b3. <G>to\ diatri/bein nu_n a)kribo-
logoume/nous a)rgo/n e)stin *ph</G>12. 1331 b19. &mdash; passive <G>xw/ra
a)rgh/</G>, opp <G>xrhsi/mh ma</G>14. 352 a13. <G>xw/ra a)rgo/s ob</G>1349
a3. <G>a(gro\s a)rgo/s</G> (paromoeosis) <G>*rg</G>9. 1410 a29. <G>te/ttiges
ti/ktousin e)n a)rgoi_s *zie</G>30. 556 a30, b1.
<P><G>a(rgo/s</G>, exemplum <G>o)no/matos a)gnwstote/rou</G> pro v <G>leuko/s tz</G>11.
149 a7.
<P><G>*)/argos. e)n *)/argei</G> res publicae <G>*pe</G>3. 1302 b18, 1303 a6. 4.
1304 a25. 10. 1310 b27. <G>*ra</G>14. 1375 a5. <G>e)n *)/argei, ei)s
*)/argos</G> f 549. 1574 b29. 449. 1551 b38. 596. 1576 b19.
<G>*)/argous xwri/on ti kalou/menon *ku/qnion</G> f 480. 1556 b38. <G>o( tou_</G>
<P N=92>
<H><G>a)rgu/rion</G></H>
<G>*mi/tuos</G> (<G>*bi/tuos</G>) <G>a)ndria/s po</G>9. 1452 a8. <G>q</G>156. 846 a22. <G>*pe-
lasgoi\ e)kpeso/ntes e)c *)/argous q</G>81. 836 b11. <G>a)kri/dos ti ge/-
nos q</G>139. 844 b23. <G>i)xqu_s e)c *)/argous *ra</G>7. 1365 a27 (Si-
monid fr 165). &mdash; <G>h( *)argei/a e)pi\ tw_n *trwikw_n e(lw/dhs
ma</G>14. 352 a10. <G>*naupli/a th_s *)argei/as *ziq</G>19. 602 a8. &mdash;
<G>*)argei_oi ma</G>14. 352 a9. <G>e)xqroi\ toi_s *la/kwsin *hg</G>11. 1117
a26. <G>*pb</G>9. 1269 b4, 1270 a2. <G>*)argei/wn politei/a</G> f 439-441.
<G>*)arxwni/dhs o( *)argei_os, *)/andrwn o( *)argei_os</G> f 99. 1494 a10,
14, 19.
<P><G>a)rgu/rion. eu)porw_n a)rguri/ou ob</G>1349 a33. <G>e)capath_sai e)pi\ a)r-
guri/w| *ra</G>15. 1376 a20. &mdash; <G>to\ a)rgu/rion ze/on e)kpafla/zei
pkd</G>9. 936 b25.
<P><G>a)rgurognw/mwn *ra</G>15. 1375 b5.
<P><G>a)rgurokopei_on pkd</G>9. 936 b26.
<P><G>a)/rguros. tou_ xalko\n h)\ a)/rguron gene/sqai ti/s h( ai)ti/a md</G>12.
390 b12. <G>a)/rguros u(/datos, o)smw/dhs md</G>10. 389 a7. <G>ai</G>5.
443 a19. <G>a)/rguros koi_los e)k tw_n i(erw_n ob</G>1350 b23. <G>to\n qeo\n
mi_cai/ tisin a)/rguron</G> (Plat Rep III 415 A) <G>*pb</G>5. 1264 b14.
&mdash; <G>a)/rguros xuto/s ya</G>3. 406 b9, <G>a)/phkton md</G>8. 385 b4.
<P><G>*)argurou_n o)/ros ma</G>13. 350 b14.
<P><G>a)rgufe/oio u(/datos</G> (Emp 353) <G>an</G>7. 473 b19.
<P><G>*)argw/ *pg</G>13. 1284 a24.
<P><G>a)/rdein. oi( gewrgoi\ peirw_ntai mi/cantes</G> (<G>gh_|</G>) <G>a)/rdein *gb</G>8. 335
a14. <G>o(/sa qermw_| a)/rdetai tw_n fuome/nwn, sklhro/tera pi</G>60.
898 a8.
<P><G>a)rdeu/ein e(/wqen, nukto/s, dei/lhs pk</G>15. 924 b15. <G>la/xana a)r-
deuo/mena *ziq</G>19. 601 b13.
<P><G>*)ardiai_oi *)illurioi/ q</G>138. 844 b9.
<P><G>*)are/qousa dia\ pentaethri/dos kinei_tai q</G>172. 874 a3.
<P><G>*)areima/nios, o)/noma tou_ kakou_ dai/monos</G> f 8. 1475 a38.
<P><G>*)areiopagi/ths. mh\ pa/nta dika/zein tou\s *)areiopagi/tas</G> f 366.
1539 b32.
<P><G>*)/areios pa/gos. e)n *)arei/w| pa/gw| dou_nai di/khn *rb</G>23. 1398 b26,
<G>a)pofugei_n hma</G>16. 1188 b33. <G>ei)sa/gein di/kas ei)s *)/areion
pa/gon</G> f 385. 1542 a21. <G>di/kai yeudomarturiw_n tw_n e)c *)arei/ou
pa/gou</G> f 378. 1541 a11. <G>oi( e)c *)arei/ou pa/gou meta\ to\n pro/-
teron lo/gon fugo/ntes</G> f 401. 1545 a17. <G>oi( e)n *)a. p. no/moi
*ra</G>1. 1354 a23. <G>*peisi/stratos u(pe/meine di/khn *pe</G>12. 1315
b22. <G>h( e)c *)arei/ou pa/gou boulh/</G> f 360. 1539 a12. <G>h( e)n *)arei/w|
pa/gw| boulh\ o)ligarxiko/n *pb</G>12. 1273 b39. <G>e</G>4. 1304 a20.
<G>th\n e)n *)a. p. boulh\n *)efia/lths e)ko/louse kai\ *periklh_s *pb</G>12.
1274 a7.
<P><G>*)areifra/dhs</G> v <G>*)arifra/dhs</G>.
<P><G>a)rei/wn. a(\ u(mi_n a)/reion mh\ gnw_nai</G> f 40. 1481 b10.
<P><G>a)re/skeia</G>, opp <G>au)qa/deia, semno/ths heb</G>3. 1221 a8, 27. <G>g</G>7.
1233 b34. <G>hma</G>29. 1192 b30.
<P><G>a)re/skein. a)re/skei au)toi_s to\ mh\ lamba/nein *hd</G>3. 1121 b30.
<G>a)re/skousin e(autoi_s *hi</G>4. 1166 b3. <G>ei) de\ tau_ta mh\ a)re/skei
*hg</G>6. 1113 a23. <G>k</G>6. 1176 b1. &mdash; med <G>pw_s a)\n fi/loi ei)_en
mh\ a)resko/menoi toi_s au)toi_s *hi</G>3. 1165 b28. cf <G>k</G>5. 1175
b11. <G>*simwni/dh| ou)k a)resko/menos *hd</G>2. 1121 a7.
<P><G>a)/reskos</G>, def <G>*hb</G>7. 1108 a28. <G>d</G>12. 1126 b12, 1127 a7 (cf
<G>i</G>10. 1171 a17, 18). <G>heg</G>7. 1233 b37. <G>hma</G>29. 1192 b34. syn
<G>ko/lac hmb</G>3. 1199 a17.
<P><G>a)reth/</G>, universe. <G>a)reth\ kth/sews, sw/matos, o)fqalmou_, i(/ppou,
qu/nnwn *pa</G>13. 1259 b20. <G>*ra</G>5. 1361 b3-35. <G>*fh</G>3. 246 b4-7.
<G>f</G>2. 806 b34. <G>*hb</G>5. 1106 a17. <G>q</G>136. 844 a33. <G>a)reth\ a)po-
dei/cews, lo/gou r(htorikou_, le/cews *ag</G>24. 85 a22. <G>*rg</G>2. 1404
b37. 12. 1412 a22. <G>a)reth\ kle/ptou, sukofa/ntou *md</G>16. 1021
b19, 22. <G>h( a)reth\ telei/wsi/s tis, o(/tan ga\r la/bh| th\n e(autou_
a)reth/n, to/te le/getai te/leion e(/kaston: a)reth\ to\ kata\ fu/sin</G>
<H><G>a)reth/</G></H>
<G>*md</G>16. 1021 b20. <G>*fh</G>3. 246 a13, 14, b28, 29. <G>h( a)reth\ peri\
tau_ta, u(f) w(_n a)lloiou_sqai pe/fuke to\ e)/xon *fh</G>3. 246 b18.
<G>ai( a)retai\ e)|n tw_| pro/s ti pw_s e)/xein *fh</G>3. 246 b3, a30. &mdash;
<G>a)reth/</G> sensu morali. disciplinae moralis <G>to\ te/los ou( gnw_sis
a)lla\ pra_cis *ha</G>1. 1095 a5. <G>b</G>2. 1103 b26. <G>k</G>10. 1179 a35.
<G>hea</G>5. 1216 b20. <G>a)reth_s ti/ e)stin e)/rgon ar</G>8. <G>a)reth\</G> quomodo
referatur ad <G>eu)daimoni/an *ha</G>13. 1102 a5. <G>k</G>6. 1176 b7. <G>*pd</G>11.
1295 a37. <G>hea</G>1. 1214 a33. <G>h( tou_ a)nqrw/pou a)reth\ ei)/h a)\n e(/cis
a)f) h(_s a)gaqo\s a)/nqrwpos gi/netai kai\ a)f) h(_s eu)_ to\ e(autou_
e)/rgon a)podw/sei *hb</G>5. 1106 a22, 15 (cf <G>z</G>2. 1139 a17). <G>heb</G>1.
1213 b38, 1219 a27, 32, 1220 a29. 5. 1222 a6. <G>hma</G>4. 1185
a38. <G>*ra</G>9. 1366 a36. <G>*pg</G>4. 1276 b39. <G>*fh</G>3. 247 a2. <G>a)reth\n
a)nqrwpi/nhn le/gomen ou) th\n tou_ sw/matos a)lla\ th\n th_s yuxh_s
*ha</G>13. 1102 a16. (<G>a)nosiw/taton a)/neu a)reth_s o( a)/nqrwpos *pa</G>2.
1253 a36). quoniam <G>yuxh_s</G> discernitur <G>mo/rion to\ a)/logon,
lo/gou ph| mete/xon</G> et <G>to\ lo/gon e)/xon</G>, duo sunt virtutum ge-
nera, <G>ai( h)qikai\ a)retai/</G> sive <G>ai( tou_ h)/qous a)retai/</G> et <G>ai( dianoh-
tikai\</G> (<G>th_s dianoi/as, logikai\</G>) <G>a)retai/ *ha</G>13. 1102 a23-1103
a10. <G>b</G>1. 1103 a14-18. 7. 1108 b9, 10. <G>g</G>13. 1117 b24. <G>z</G>2.
1139 a1. <G>heb</G>1. 1220 a4-13. 4. 1221 b29-34. <G>*pa</G>13. 1260
a6. <G>a)reth\ tou_ logistikou_, tou_ qumoeidou_s, tou_ e)piqumhtikou_ ar</G>1.
1249 b26. &mdash; <G>peri\ h)qikh_s a)reth_s *hb-e. heg. hma</G>20-34. &mdash;
<I>a.</I> ad definiendam eius notionem <G>*ha</G>13-<G>b</G>9. <G>h)qikai\ a)retai\
ou)k ei)si\n e)pisth_mai *he</G>1. 1129 a13 (cf <G>h</G>3. 1145 b21 sqq).
<G>heh</G>13. 1246 b1 (cf <G>*swkra/ths ta\s a)reta\s e)pisth/mas e)poi/ei,
ou)k o)rqw_s hma</G>1. 1182 a16. <G>hea</G>5. 1216 b6.), <G>ou) duna/meis *hb</G>4.
1106 a6. <G>hma</G>7. 1186 a14, <G>ou) pa/qh *hb</G>4. 1105 b28. <G>hma</G>7.
1186 a12. <G>ai( a)retai\ e(/ceis ei)si/n *ha</G>13. 1103 a9. <G>b</G>4. 1106 a11.
1. 1103 b22. <G>e</G>1. 1129 a14. <G>*fh</G>3. 246 a11, 30. <G>to\ bebai/ws kai\
a)kinh/tws e)/xein *hb</G>3. 1105 a33. <G>h( a)reth\ mo/nimon, a)meta/ptwton
*hq</G>4. 1156 b12. <G>hmb</G>11. 1209 b13. <G>h( a)reth\ spoudai_on</G> f 85.
1490 b43. &mdash; <G>ta\ kata\ ta\s a)reta\s gino/mena ou)k e)a\n au)ta/ pws
e)/xh|, dikai/ws h)\ swfro/nws prattetai, a)lla\ kai\ e)a\n o( pra/ttwn
pws e)/xwn pra/tth|, prw_ton me\n e)a\n ei)dw/s, e)/peit) e)a\n proairou/-
menos kai\ proairou/menos di) au)ta/ *hb</G>3. 1105 a28-32. cf <G>z</G>13.
1144 a18. <G>e</G>13. 1137 a12. <G>ai( a)retai\ e(kou/sion *hg</G>7. 1113 b6.
<G>heb</G>6. 1223 a20. <G>hma</G>9. 1187 a29. <G>b</G>8. 1207 a22. (<G>ei) e)/stin
a)reth/, ou)k e)/sti tu/xh</G> f 88. 1491 b19.) <G>ai( a)retai\ proaire/seis
tine\s h)\ ou)k a)/neu proaire/sews *hb</G>4. 1106 a3. <G>z</G>2. 1139 a22.
<G>k</G>8. 1178 a34. <G>heg</G>7. 1234 a25. <G>ai( kat) a)reth\n pra/ceis ka-
lai\ kai\ tou_ kalou_ e(/neka *hd</G>2. 1120 a23 (cf <G>kalo/s</G>). <G>hma</G>22.
1191 b20. <G>to\ kat) a)reth\n h(du\ h)\ a)/lupon, h(/kista de\ luph-
ro/n *hd</G>2. 1120 a27. <G>hmb</G>7. 1206 a11-23. 11. 1209 b33, a7.
<G>a)reth_s i)/dion o(\ to\n e)/xonta poiei_ spoudai_on te</G>3. 131 b1. K8.
10 b7. <G>oi( a)p) a)reth_s *hd</G>1. 1120 a22. eo quod in virtute
non <G>e)/rgon</G> solum spectatur, sed <G>to\ pw_s e)/xonta pra/ttein</G>,
differt <G>a)reth/</G> et <G>te/xnh *hb</G>3. 1105 a23-b3. cf <G>z</G>5. 1140 b24.
<G>*md</G>29. 1025 a12. &mdash; <G>h( h)qikh\ a)reth\ peri\ h(dona\s kai\ lu/pas
e)sti/ *hb</G>2. 1104 b8-1105 a13. <G>h</G>12. 1152 b5. <G>k</G>8. 1178 a15.
<G>hma</G>6. <G>b</G>7. 1204 a29. <G>*fh</G>3. 247 a8, 24. <G>*pq</G>5. 1340 a15,
<G>peri\ pa/qh kai\ pra/ceis *hb</G>6. 1106 b16. <G>g</G>1. 1109 b30. (<G>pa/qh</G>
quomodo cum <G>h(donh_|</G> et <G>lu/ph|</G> cohaereant cf <G>hma</G>7. 1186
a12.) <G>o(ri/zontai ta\s a)reta\s a)paqei/as tina\s kai\ h)remi/as *hb</G>2.
1104 b24. <G>heb</G>4. 1222 a4. <G>*fh</G>3. 246 b19, 247 a22. &mdash; <G>h(
a)reth\ tou_ me/sou a)\n ei)/h stoxastikh/: to\ me/son ou) to\ tou_
pra/gmatos, a)lla\ to\ pro\s h(ma_s *hb</G>5. 1106 b15, 7. <G>g</G>7.
1114 b26. <G>heb</G>3. 1220 b34. 5. 1222 a10. <G>hma</G>5. 1185 b13.
7. 1186 a20. (<G>me/son</G>, syn <G>w(s dei_</G> sim cf <G>me/sos</G>). <G>kata\ th\n
ou(si/an meso/ths e)sti\n h( a)reth/, kata\ de\ to\ a)/riston kai\ to\ eu)_
a)kro/ths *hb</G>6. 1107 a7. (<G>po/teron ei)s u(perbolh\n geno/menai ai(
a)retai\ xei/rous poiou_si, po/teron e)/stin a)reth_| kakw_s xrh_sqai</G>
<P N=93>
<H><G>a)reth/</G></H>
<G>hmb</G>3. 1200 a11-35. 7. 1206 a36-b17. <G>heh</G>13. cf <G>*pg</G>10.
1281 a19.) &mdash; inde plena conficitur definitio: <G>e(/cis pro-
airetikh/, e)n meso/thti ou)_sa th_| pro\s h(ma_s, w(risme/nh</G> (fort
<G>w(risme/nh|</G>) <G>lo/gw| kai\ w(s a)\n o( fro/nimos o(ri/seien *hb</G>6. 1106
b36. <G>e(/cis proairetikh\ meso/thtos th_s pro\s h(ma_s e)n h(de/si kai\
luphroi_s heb</G>10. 1227 b8. &mdash; <I>b.</I> virtutis origo et incrementa.
<G>th_s a)reth_s a)rxh\ kai\ h(gemw\n ou(k e)/stin o( lo/gos, a)lla\ ma_llon
ta\ pa/qh hmb</G>7. 1206 b13-29. <G>e)n tai_s fusikai_s a)retai_s h(
o(rmh\ mo/non u(pa/rxei pro\s to\ kalo\n a)/neu lo/gou hmb</G>3. 1199
b38. cf 7. 1206 b19. <G>*zia</G>1. 488 b12 sqq. <G>q</G>1. <G>i</G>1. <G>fusikh\
a)reth/</G>, opp <G>kuri/a *hz</G>13. 1144 b3-17. <G>heg</G>7. 1234 a23. opp
<G>telei/a hmb</G>3. 1200 a4 (aliter <G>telei/a a)reth/</G> dicitur <G>*he</G>3. 1129
b30, 31, cf 1130 a7). <G>h( xrh/simos a)reth\ kai\ politikh/ *zma</G>1.
642 a30. <G>xwri/zesqai a)llh/lwn ta\s a)reta\s kata\ me\n ta\s
fusika\s e)nde/xetai, kaq) a(\s de\ a(plw_s le/getai a)gaqo\s ou)k
e)nde/xetai *hz</G> 13. 1144 b33. <G>hmb</G>3. 1199 b36-1200 a11. ad
efficiendam virtutem quid conferant <G>fu/sis, e)/qos, didaxh/</G>
(<G>lo/gos, proai/resis</G>) <G>*hk</G>10. 1179 b20 sqq. <G>b</G>1. 1103 a17, 19,
24. <G>hma</G>35. 1197 b38 sqq. <G>*ph</G>13. 1332 a40. cf <G>*hh</G>9. 1151
a18. &mdash; <G>h( kuri/a a)reth\ ou) gi/netai a)/neu fronh/sews: ou) mo/non
kata\ to\n o)rqo\n lo/gon, a)lla\ kai\ meta\ tou_ o)rqou_ lo/gou *hz</G>13.
1144 b17, 27. <G>hmb</G>3. 1200 a4. 7. 1206 b10 sqq. <G>a</G>35. 1198
a10-22. <G>sune/zeuktai kai\ h( fro/nhsis th_| tou_ h)/qous a)reth_| kai\ au(/th
th_| fronh/sei *hk</G>8. 1178 a16. <G>z</G>13. 1144 b31, 20 (cf <G>fro/-
nhsis kai\ a)reth/ *pa</G>2. 1253 a34). <G>h( me\n a)reth\ to\n skopo\n
poiei_ o)rqo/n, h( de\ fro/nhsis ta\ pro\s tou_ton *hz</G>13. 1144 a8, 20,
1145 a5. <G>heb</G>11. <G>g</G>1. 1230 a31. <G>hma</G>18. 1190 a8 sqq. <G>h(
a)reth\ swzei th\n a)rxh/n *hh</G>9. 1151 a15. <G>h( a)reth\ tou_ nou_ o)/r-
ganon heh</G>14. 1248 a29. <G>a)reth/</G>, dist <G>deino/ths *hz</G>13. 1144 b2
(cf <G>fro/nhsis</G>). &mdash; <I>c.</I> <G>h)qikh_s a)reth_s ei^dh</G> enumerantur <G>*hb</G>7.
<G>heb</G>3. <G>*ra</G>9. 1366 b1. <G>g</G>12. 1414 a21, describuntur <G>*hg</G>8-<G>e</G>
(cf supra p 92 b22); quaedam <G>meso/thtes</G> non ipsis virtutibus
moralibus adnumerantur <G>hma</G>33. 1193 a36-38, veluti <G>e)gkra/-
teia *hh</G>1. 1145 a36-b2, quamquam ea est <G>spoudai/a e(/cis
*hh</G>9. 1151 a27, et <G>ai)dw/s *hd</G>15. 1128 b10, cf <G>b</G>7. 1108
a31. <G>h(rwikh/ tis kai\ qei/a a)reth/</G>, opp <G>qhrio/ths *hh</G>1. 1145 a20.
<G>hmb</G>5. &mdash; aliud virtutum discrimen inde oritur, quod vel
naturali indole vel gradu civili homines differunt <G>*pa</G> 13.
1260 a26. <G>a)reth\ dou/lou, despo/tou, paido/s, gunaiko/s, a)ndro/s
*pa</G>13. 1259 b21, 1260 a15, 31, 33. <G>ou)x oi(_on t) e)pithdeu_sai
ta\ th_s a)reth_s zw_nta bi/on ba/nauson h)\ qhtiko/n *pg</G>5. 1278
a21. <G>a)reth\ a)rxo/ntwn, a)rxome/nwn *pa</G>13. 1259 b33, 1260 a3.
<G>g</G>4. 1277 b19, 27. <G>po/teron h( au)th\ a)reth\ a)ndro\s a)gaqou_ kai\
poli/tou spoudai/ou *pg</G>4. 1276 b17, 32, 1277 a1, 10, 26, b15.
<G>g</G>18. 1288 a38. <G>h</G>14. 1333 a12. <G>a)retai\ o)rganikai\ kai\ diako-
nikai/ *pa</G>13. 1259 b23. <G>a)reth\ polemikh/ *pg</G>12. 1283 a20.
<G>a)reth\ politikh/ *pg</G>9. 1280 b5, 1281 a7. <G>th\n a)reth\n dei_ e)_nai
pro\s th\n politei/an *pg</G>4. 1276 b30. &mdash; bona, quibus cives
alii alios antecedunt, saepe inter se coniunguntur et dist
<G>a)reth/, paidei/a, eu)ge/neia, plou_tos</G>, veluti <G>*pd</G>4. 1291 b29. 2.
1289 a33. 3. 1290 a1. 7. 1293 b15, 18. 8. 1294 a11, 20,
22. 11. 1295 a27. 15. 1300 a17. <G>e</G>1. 1301 b40. 3. 1303 b15.
<G>g</G>13. 1283 a25, 1284 b33. <G>a</G>6. 1255 a13, 39. <G>*rb</G>4. 1381
a27 al. <G>h( eu)ge/neia a)reth\ ge/nous</G> f 85. 1490 b43. &mdash; <G>a)reth\
dianohtikh\ to\ plei_on e)k didaskali/as e)/xei th\n ge/nesin kai\ th\n
au)/chsin *hb</G>1. 1103 a15. <G>a)retai\ dianohtikai\</G> def <G>*hz. ti/
xrh/simoi/ ei)sin *hz</G>13. &mdash; <G>peri\ a)reth_s kai\ kaki/as</G>. ex quo funda-
mento <G>lo/goi e)pideiktikoi/ *ra</G>9. <G>h( a)reth\ a)ne/gklhton heh</G>10. 1243
a3. <G>a)r. ou)demi/a a)/neu mege/qous heg</G>5. 1232 b33. <G>a)r. h( me\n
o(/lh h( de\ mo/rion heb</G>1. 1219 a37. &mdash; <G>*)areta/, polu/moxqe
ge/nei brotei/w|: a( tla/mwn *)areta/</G> f 625. 1583 b8. 596.
<H><G>a(riqmhtiko\s</G></H>
1575 b11.
<P><G>*)/arhs pro\s *)afrodi/thn suzeuxqei/s *pb</G>9. 1269 b28. <G>a)spi\s
fia/lh *)/areos</G> (<G>*)/arews</G>) <G>*rg</G>4. 1407 a17. 11. 1412 b35, 1413
a6. <G>po</G>21. 1457 b22, 32. (acc <G>*)/arhn</G> 1457 b21). <G>o(\n kta/nen
w)ku\s *)/arhs</G> f 596. 1575 b9. &mdash; <G>*)/arhs</G> sidus <G>*ob</G>12. 292 a5.
<G>k</G>2. 392 a26.
<P><G>a)rhth/r</G> (Hom A 11, 94) <G>po</G>21. 1457 b35.
<P><G>*)arqridi/ths nomo/s ob</G> 1353 a6.
<P><G>a)/rqron</G>. 1. artus, articulus corporis. <G>to\ a)/rqron a)ei\ duoi_n o(/ros
at</G>972 b25. <G>a)/rqra xeiro\s kai\ braxi/onos karpo/s</G> (i e carpus
<G>*a*zi</G> ad h l) <G>*zia</G>15. 494 a1. <G>ta\ neu_ra diespasme/na peri\ ta\
a)/rqra kai\ ta\s tw_n o)stw_n e)sti\ ka/myeis *zig</G>5. 515 b4. <G>h(
du/namis h(mw_n e)n toi_s a)/rqrois e)sti/n pa</G>24. 862 a30, 32. <G>oi(
e)n toi_s malakoi_s peri/patoi toi_s a)/rqrois kopiw/deis: tw_n ga\r
a)/rqrwn pukna\s ta\s ka/myeis poiou_sin pe</G>40. 885 b2. &mdash; <G>xei-
ro\s qe/nar dih|rhme/non a)/rqrois</G> (lineis, incisuris) <G>*zia</G> 15. 493
b33. &mdash; 2. <G>a)/rqron</G> i q <G>ai)doi_on. o( delfi\s e)/xei mastou\s plh-
si/on tw_n a)/rqrwn *zib</G>13. 504 b23. <G>ta\s u(ste/ras e)/xousi pro\s
toi_s a)/rqrois</G> (opp <G>pro\s tw_| u(pozw/mati</G>) <G>ai( gunai_kes kai\ ti/na
a)/lla zw_|a *zig</G>1. 510 b9. <G>*zga</G>3. 716 b34. 8. 718 a38. <G>g</G>1.
749 a30, 751 a30. (<G>tw_n selaxw_n</G>) <G>gi/gnetai zw_|a e)k tou_
w)|ou_ pro\s toi_s a)/rqrois *zga</G>11. 719 a4. <G>diiknei_sqai pro\s to\n
qw/raka ta\s kinh/seis a)po\ tw_n a)/rqrwn *zgb</G>7. 747 a21. <G>ou)de\
tw_n a)/rqrwn oi( h(mi/onoi oi( a)/rrenes o)sfrai/nontai tw_n qhleiw_n
*zgb</G>8. 748 b26. &mdash; 3. <G>a)/rqron fwnh_s, o( delfi\s glw_ttan ou)k
a)polelume/nhn e)/xei ou)de\ xei/lh w(/ste a)/rqron ti th_s fwnh_s
poiei_n *zid</G>9. 536 a3. <G>h( e)n toi_s a)/rqrois fwnh/, h(\n a)/n tis w(/sper
dia/lekton ei)/peien *zid</G>9. 536 b11. &mdash; 4. <G>a)/rqron</G>, vocabulum
grammaticum. <G>pro/sexe toi_s kaloume/nois a)/rqrois o(/pws e)n tw_|
de/onti prostiqh_tai r</G>26. 1435 a35. <G>a)/rqron</G> def <G>po</G>20. 1457 a6
(difficillima de hoc loco vel interpretando vel emendando
quaestio, cf Vhl Poet III 234-236, 306-312, Steinthal
Gesch p 257 sqq, Sch&ouml;mann Redetheile p 115 sqq, J Jahrb
Suppl V 1-67).
<P><G>a)rqrou_n. knh_mai h)rqrwme/nai f</G>6. 810 a28 (cf <G>dihrqrwme/nos</G>
a16). <G>ta\ h)rqrwme/na</G>, opp <G>ta\ a)/narqra pi</G>49. 896 b2.
<P><G>a)rqrw/dhs. kardi/ai a)rqrwde/sterai</G>, opp <G>a)narqro/terai *zmg</G>4.
667 a9. <G>o(/soi to\ meta/frenon e)/xousi me/ga kai\ eu)/sarkon kai\ a)r-
qrw_des f</G>6. 810 b26. <G>o(/lon to\ sw_ma a)rqrw_des kai\ neurw_des
f</G>5. 809 b30.
<P><G>a)rida/kruoi oi( mequ/ontes pg</G>24. 874 b8.
<P><G>a)ri/dakrus pl</G>1. 953 b11. <G>gunh\ a)ndro\s a)ri/dakru ma_llon *zu</G>1.
608 b9.
<P><G>a)riqmei_n ti/ e)stin at</G>968 b2, 969 a31, b3. <G>ou)de\n a)/llo pe/fuken
a)riqmei_n h)\ fuxh/ *fd</G>14. 223 a25. <G>a)/nqrwpos to\ e)pista/menon
a)riqmei_n</G> (Plat) <G>tz</G>5. 142 b26. <G>pl</G>6. 956 a12. <G>a)riqmei_tai
e(/kaston e(ni/ tini suggenei_ *fd</G>14. 223 b13. <G>to\ a)riqmou/menon</G>,
dist <G>w(_| a)riqmou_men *fd</G>11. 219 b6. <G>a)riqmoume/nou</G> (<G>e)nariqmoume/nou</G>
Wz) <G>tou_ e)c a)rxh_s ti</G>6. 168 b25. &mdash; <G>a)riqmei_n ta\ tw_n poli-
teiw_n ei)/dh *pd</G>7. 1293 a41. <G>e\n toi_si polloi_s h)riqmhme/nw|
stratou_</G> (Eurip fr 785) <G>*hz</G>9. 1142 a4. &mdash; (<G>a)riqmei_n ta\
po/rrw</G>, fort <G>a)qrei_n pg</G>20. 874 b6 cf 872 a19 Bz Ar St IV
404). &mdash; <G>a)riqmhto/n *fg</G>5. 204 b9. <G>d</G>11. 219 b6. 14. 223
a23. dist <G>metrhto/n *md</G>13. 1020 a9. <G>h( u(/lh a)riqmhth/</G> (<G>a)rru/q-
mistos</G> ci Bz Ar St I 237) <G>*fa</G>7. 190 b25.
<P><G>a)riqmhtiko\s a)riqmo/s *mm</G>8. 1083 b16 (cf <G>a)riqmo/s</G>) <G>a)riq-
mhtikh\ i)so/ths</G>, opp <G>h( kat) a)ci/an *pe</G>1. 1302 a7. <G>a)riqmhtikh\
a)nalogi/a *hb</G>5. 1106 a35. <G>e</G>7. 1132 a1, 30, <G>meso/ths a)riqmh-
tikh/, a(rmonikh/</G> f 43. 1483 a6. <G>ai( e)c e)latto/nwn e)pisth_mai
a)kribe/sterai tw_n e)k prosqe/sews legome/nwn, oi(_on a)riqmhtikh\
gewmetri/as</G> MA2. 982 a28 Bz. <G>*ag</G>27. 87 a34, 35.
<P N=94>
<H><G>a)riqmo/s</G></H>
<P><G>a)riqmo/s. te/ttara to\n a)riqmo/n, i)/sa to\n a)riqmo/n *pg</G>14. 1285
b20. <G>mg</G>2. 372 a1. <G>*zgb</G>6. 742 b35 al, sed <G>tosau_ta a)riqmw_|
r</G>2. 1421 b12 (cf Spgl ad h l p 102). <G>u(perba/ntes to\n e)fech_s
tw_n mori/wn a)riqmo/n *zmg</G>7. 670 b30. <G>bou/letai h( fu/sis toi_s
tou/twn a)riqmoi_s</G> (<G>tw_n: periforw_n tw_n a)/strwn</G>) <G>a)riqmei_n ta\s
gene/seis *zgd</G>9. 778 a5. &mdash; <G>tiqe/nai ei)s a)riqmo/n *ad</G>1. 89
b25 Wz. &mdash; <G>a)riqmo\s dixw_s, to\ a)riqmou/menon kai\ [to\] a)riq-
mhto/n kai\ w(_| a)riqmou_men *fd</G>11. 219 b6. 14. 223 a24. <G>a)riqmo/s</G>
def <G>poso\n diwrisme/non, plh_qos e(ni\ metrhto/n, plh_qos me/trwn,
mona/dwn, a(diaire/twn</G> sim K6. 4 b23. <G>*fg</G>7. 207 b7. <G>*md</G>13.
1020 a13. <G>i</G>1. 1053 a30. 6. 1057 a3. <G>m</G>9. 1085 b22. <G>n</G>2.
1088 a5, 1089 b34. <G>o( a)riqmo\s tw_n diwrisme/nwn e)sti/</G>, opp
<G>sunexe/s</G> K6. 4 b23, 31. <G>*fd</G>12. 220 b3 (cf 11. 219 b4). <G>yg</G>1.
425 a19. cf <G>piz</G>1. 916 a9. &mdash; numerus mathematicus (ab-
stractus, purus) opponitur et numero rerum sensibilium et
numero ideali, <G>a)riqmo\s proba/twn kunw_n, pu/rinos, gh=i(nos,
swmatiko/s, ai)sqhto/s *fd</G>14. 224 a2. <G>*mn</G>5. 1092 b19. 3.
1090 b35. <G>n</G>5. 1092 b22. (cf <G>*fd</G>14. 224 a13.) <G>a)riqmo\s ma-
qhmatiko/s, a(riqmhtiko/s, monadiko/s *he</G>6. 1131 a39. <G>*mm</G>8.
1083 b16. 6. 1080 a21, b30 Bz. 7. 1081 a21. 8. 1083 b2. 9.
1086 a5. <G>n</G>2. 1088 b34. 3. 1090 b33, 35. 5. 1092 b19, 24.
<G>oi( peri\ a)riqmou/s th</G>3. 153 a10. <G>a)riqmo\s ei)dhtiko/s</G> v infra. &mdash;
<G>to\ e(\n a)riqmou_ a)rxh\ kai\ me/tron *md</G>15. 1021 a13. 6. 1016 b18
Bz. <G>i</G>1. 1052 b18 (cf 6. 1057 a4). <G>n</G>1. 1087 b33. <G>at</G>969
a15. <G>e)la/xistos a)riqmo\s h( dua/s *fd</G>12. 220 a27. <G>o( a)riqmo\s
a)riqmei_tai kata\ pro)sqesin *mm</G>7. 1081 b14. <G>o( a)riqmo\s ti/ni
ei(_s *mh</G>3. 1044 a3. &mdash; <G>oi( a)riqmoi\ poioi/ tines</G>, eius genera
<G>prw_tos, su/nqetos, a)/rtios peritto/s, a)f) e(no\s diplasiazo/me-
nos, i)so/pleuros, e(teromh/khs, tetra/gwnos, ku/bos, stereo/s
*md</G>14. 1020 b3. <G>g</G>2. 1004 b10. <G>*ag</G>4. 73 a40. K10. 12 a6.
MA6. 987 b34 Bz. <G>m</G>8. 1084 a2, 3, 6 Bz. <G>n</G>5. 1092 b12. 6.
1093 a7. <G>*pe</G>12. 1316 a8. <G>pie</G>3. 910 b32. <G>a)riqmoi\ a(rmonikoi/
ya</G>3. 406 b29. <G>a)riqmo\s a)/peiros, peperasme/nos *fg</G>4. 203
b25. <G>*oa</G>5. 272 a1. <G>*mm</G>8. 1083 b36. <G>o( de/ka a)riqmo\s dia\ ti/
te/leios pie</G>3. 910 b32, 37. &mdash; <G>e(/n, to\ au)to\ a)riqmw_|</G>, dist
<G>ei)/dei</G> (<G>lo/gw|</G>), <G>ge/nei, kat) a)nalogi/an ta</G>7. 103 a9, 23. <G>*md</G>6.
1016 b32 Bz. 9. 1018 a13. <G>i</G>3. 1054 a34. <G>k</G>2. 1060 b29.
<G>m</G>10. 1086 b26. <G>n</G>1. 1087 b12. <G>*fa</G>7. 190 a15. <G>h</G>1. 242 a33.
<G>*gb</G>11. 338 b13, 18. <G>mb</G>3. 357 b28. <G>ya</G>5. 411 b21. <G>*zgb</G>1.
731 b33. (cf <G>pa_n kat) a)riqmo/n, kat) ei)_dos *ag</G>5. 74 a31).
<G>to\ a)riqmw_| e(/n</G> i q <G>to\ kaq) e)/kaston *mb</G>4. 999 b33. <G>i</G>1. 1052
a31. inde explicatur <G>u(/steron gene/sei h( e)ne/rgeia h( kat)
a)riqmo/n *mq</G>9. 1051 a32. aliter opp <G>tw_| a)riqmw_|</G>et <G>tw_| lo/gw|,
tw_| ei)_nai, th_| duna/mei</G>, veluti <G>to\ me/son pro\s e(ka/teron a)/mfw
e)sti/, kai\ tw_| me\n a)riqmw_| e(/n, tw_| lo/gw| de\ du/o</G> al. <G>*fq</G>8. 262
a21, 263 b13. <G>*ga</G>5. 320 b14. 8. 326 b6. <G>yg</G>2. 427 a2, 5.
<G>z</G>1. 467 b25. &mdash; <G>ta\ u(/steron ge/nh tou_ a)riqmou_</G> (i e <G>ta\ mh/kh,
e)pi/peda</G> etc) <G>*mm</G>9. 1085 a8. cf <G>*fe</G>3. 227 a20. <G>ya</G>3. 407
a8. &mdash; <G>e)n a)riqmw_| ei)_nai ti/ e)sti *fd</G>12. 221 a11. <G>e)n a)riqmw_|
ei(_nai th\n mi_cin, e)n a)riqmoi_s, e)n a)riqmoi_s eu)logi/stois *mn</G>6.
1092 b27 Bz. <G>ai</G>3. 439 b32, 440 a3, 5, b20 (opp <G>kaq)
u(peroxh/n</G>). 4. 442 a16. <G>e)n o(/lois a)riqmoi_s</G>, syn <G>e)n o(/lois o(/rois
piq</G>35. 920 a32, 28. <G>kat) a)riqmou/s</G>, opp <G>a)ori/stws ai</G>4. 442
a15. (cf <G>kata\ mh\ su/mmetron a)riqmo/n *md</G>15. 1021 a5.
<G>ou)de/na e)/xei lo/gon to\ mhde\n pro\s a)riqmo/n *fd</G>8. 215 b13. <G>lo/-
gos a)riqmw_n, lo/gos e)n a)riqmoi_s</G> MA9. 991 b13, 20. <*>5. 1092
b14. 6. 1092 b31. <G>*ad</G>2. 90 a18, 20, 22. <G>a)riqmo/s</G>, opp <G>lo/gos
a)riqmw_n *mn</G>5. 1092 b22 (cf <G>a)riqmw_|</G>, opp <G>kat) a)ci/an *pe</G>1.
1301 b30. <G>z</G>2. 1317 b4), sed etiam <G>a)riqmo/s</G> significat i q
<G>lo/gos a)riqmw_n</G>: <G>to\n o(/lon ou)rano\n a(rmoni/an ei)_nai kai\ a)riqmo/n</G>
MA5. 986 a3. <G>tw_| a)na/logon kai\ tw_| a)riqmw_| o(/n e)/xei pro\s e(ka/-</G>
<H><G>a)ristero/s</G></H>
<G>teron yg</G>7. 431 a23. <G>a)riqmo\n e)/xei h( e)n perio/dois le/cis *rg</G>9.
1409 b5. <G>o( r(uqmo\s tetagme/non a)riqmo\n e)/xei piq</G>38. 920 b33.
&mdash; <G>oi( a)riqmoi\ po/teron ou)si/ai tine/s ei)sin h)\ ou)/ *mb</G>5. 1001 b26-
1002 b11 Bz. &mdash; (Pythag) <G>a)riqmou\s poiou_si ta\ o)/nta, e)c
a)riqmw_n suntiqe/asi to\n ou)rano/n, to\n a)riqmo\n ei)_nai th\n ou)si/an
a(pa/ntwn</G> MA5. 985 b26, 987 a19. <G>n</G>3. 1090 a22. <G>*og</G>1. 300
a15, 16. <G>pa/nta a)na/gein ei)s a)riqmou/s *mz</G>11. 1036 b12. <G>a)riqmou_
stoixei_a to/ te a)/rtion kai\ to\ peritto/n</G> MA5. 986 a17. <G>h( ta/cis
h( e)n tw_| ou)ranw_| h(\n e)poiou_nto tw_n a)riqmw_n oi( *puqago/reioi</G>
f197. 1513 a37. &mdash; (Plato et Platonici) <G>h( yuxh\ a)riqmo\s
au)to\s au(to\n kinw_n tz</G>3. 140 b2. <G>a)riqmoi\ ta\ ei)/dh au)ta\ tw_n
pragma/twn, o( tou_ e)pipe/dou a)riqmo\s do/ca, o( tou_ stereou_
ai)/sqhsis ya</G>2. 404 b25, 27, 23. <G>a)/llos a)riqmo\s ai( i)de/ai</G> f 11.
1475 b28. <G>h( tw_n ei)dw_n a)riqmo/s, o( ei)dhtiko\s a)riqmo/s, oi(
nohtoi\ a)riqmoi/</G>, opp <G>o( maqhmatiko/s</G> (cf supra) MA8. 990
a30. <G>m</G>7. 1081 a21. 8. 1083 b2. 9. 1086 a5. <G>n</G>2. 1088 b34.
3. 1090 b33, 35. 5. 1092 b19. <G>tou\s a)riqmou\s prw/tous tw_n o)/n-
twn ei)_nai *mm</G>8. 1083 a23. <G>prw_tos a)riqmo/s</G> (i e <G>ei)dhtiko/s</G>)
<G>*mm</G>6. 1082 b22 (Bz et ad MA6. 987 b34). 7. 1081 a5. <G>ge/-
nesis tw_n a)riqmw_n *mn</G>4. 1091 a28. <G>a)rxh\ a)riqmw_n au)to\ to\
e(/n *mm</G>8. 1083 a24. <G>polu\ o)li/gon, e)c w(_n oi( a)riqmoi/ *mn</G>2.
1089 b12. <G>a)riqmo\s te/leios me/xri th_s deka/dos *mm</G>8. 1084
a12, 32. <G>ou)qe\n diw/ristai o(pote/rws oi( a)riqmoi\ ai)/tioi tw_n ou)siw_n
*mn</G>5. 1092 b8, 24. <G>dia\ ti/ ou)k e)n to/pw| ta\ ei)/dh kai\ oi( a)riqmoi/
*fd</G>2. 209 b35. <G>peri\ tw_n ei)dhtikw_n a)riqmw_n, po/teron oi( au)toi\
toi_s maqhmatikoi_s h)\ ou)/, po/teron sumblhtoi\ h)\ a)su/mblhtoi
*mm</G>6-9. 1086 a21 Bz. &mdash; <G>ou)k e)poi/oun i)de/as e)n ci(_s to\ pro/-
teron kai\ u(/steron, dio/per ou)de\ tw_n a)riqmw_n i)de/an kateskeu/azon
*ha</G>4. 1096 a19. <G>*mb</G>3. 999 a8. <G>d</G>11. 1019 a2 utrum ad ma-
thematicos numeros referendum sit an ad ideales (coll
<G>*mm</G>6. 1080 b10) dubitatur, Bz ad Met p 153, 251. Zeller
II 1 p 434.
<P><G>*)ari/mas, lo/xos tw_n *lakedaimoni/wn</G> f 498. 1559 a23.
<P><G>*)ariobarza/nh| *miqrida/ths e)piti/qetai *pe</G>10. 1312 a16.
<P><G>*)aristai_os e)n *sardoi_ q</G>100. 838 b23. <G>*)aristai_on ai( nu/mfai
e)kqre/yasai e)di/dacan th\n tou_ e)lai/ou e)rgasi/an</G> f 468. 1555
a18.
<P><G>a)ristarxei_n *pb</G>11. 1273 b5.
<P><G>a)ristei_a. peri\ tw_n a)ristei/wn sunhgorh_sai th_| h(donh_| *ha</G>12.
1101 b28.
<P><G>*)aristei/dhs *rb</G>23. 1398 a10. <G>g</G>14. 1414 b36. f 83. 1490
a21. <G>*murtw\ h( *)aristei/dou tou_ dikai/ou quga/thr</G> (<G>qugatridh_</G>)
f 84. 1490 b11, 18.
<P><G>a)ristero/s. to/pou ei)/dh kai\ diaforai\ a)/nw ka/tw, e)/mprosqen o)/pi-
sqen, decio\n a)ristero/n *fg</G>5. 205 b33. <G>*ob</G>2. 284 b22. <G>*zp</G>2.
704 b22. 4. 705 a28. <G>h( ei)s decia\ fora\ th_| ei)s a)ristera\
e)nanti/a *fe</G>5. 229 b8. <G>q</G>8. 261 b35. <G>decio\n kai\ a)ristero\n pro\s
h(ma_s</G>, opp <G>fu/sei *fd</G>1. 208 b15. <G>*ob</G>2. 285 a2. <G>o(/qen ai( a)na-
tolai\ tw_n a)/strwn decio/n, ou(_ d) ai( du/seis a)ristero/n *ob</G>2.
285 b19. <G>oi( *puqago/reioi ti/ fasin ei)_nai decio\n kai\ a)ristero\n
tou_ ou)ranou_ *ob</G>2. 284 b6. f 200. 1513 b28. <G>to\ a)ristero\n kai\
ka/tw kai\ o)/pisqen kako\n e)/legon oi( *puqago/reioi</G> f 195. 1513
a25. &mdash; <G>to\ decio\n kai\ a)ristero\n ou)k e)nupa/rxei toi_s futoi_s
*ob</G>2. 285 a18. <G>e)n pa_si toi_s e)nai/mois kai\ poreutikoi_s zw/|ois
diw/ristai to\ decio\n kai\ to\ a)ristero/n: o(/qen h( a)rxh\ th_s kinh/-
sews, tou_to decio\n e(ka/stw|, to\ a)ntikei/menon a)ristero/n *zmg</G>5.
667 b34. <G>*ob</G>2. 284 b17. <G>*zp</G>4. 705 b16, 21, 31, 33, 706 a1,
6. 6. 706 b25-707 a13. cf <G>*zib</G>1. 498 b10. <G>ta\ o)strako/-
derma, oi( ka/rkinoi pw_s e)/xousi ta\ decia/ *zp</G>19. 714 b8-19.
<G>a)polelume/na e)/xousi ta\ a)ristera\ tw_n zw/|wn ma/lista a)/n-
qrwpoi dia\ to\ kata\ fu/sin ma/lista e)/xein tw_n zw/|wn: diw-</G>
<P N=95>
<H><G>a)risteu/ein</G></H>
<G>risme/nwn tw_n deciw_n eu)lo/gws ta\ a)ristera\ a)kinhto/tera/ e)stin
*zp</G>4. 706 a18, 22. <G>qermo/tera ta\ decia\ tou_ sw/matos tw_n
a)risterw_n: ma/lista tw_n a)/llwn zw/|wn a)/nqrwpos e)/xei kat-
eyugme/na ta\ a)ristera/ *zgd</G>1. 765 b1. <G>*zmb</G>2. 648 a13. <G>g</G>7.
670 b19. 4. 666 b10. <G>to\ decio\n tou_ a)risterou_ fu/sei be/ltion,
timiw/teron *zp</G>4. 706 a20. 5. 706 b13. <G>*zmg</G>3. 665 a25. <G>tou_
me\n a)/llou sw/matos ta\ a)ristera\ a)sqene/stera, o)/mma de\ kai\
a)koh\ ou)/ pla</G>18. 959 a20, 30. 12. 958 b17. cf 24. 959 b33.
<G>lb</G>7. 961 a2, 6. <G>fasi/ tines ei)_nai to\ a)/rren e)k</G> (<G>a)po\</G>) <G>tw_n
deciw_n, to\ qh_lu e)k</G> (<G>a)po\</G>) <G>tw_n a)risterw_n *zgd</G>1. 763 b33,
765 a3. cf <G>*ziz</G>10. 565 b14. <G>o( a)/nqrwpos th\n kardi/an e)/xei
e)n tw_| a)risterw_| ma_llon me/rei *zib</G>17. 507 a1. <G>o( splh\n e)sti\
pa_sin e)n toi_s a)risteroi_s kata\ fu/sin kai\ oi( nefroi/</G> (<G>ta\ e)nanti/a
kri/netai te/rata</G>) <G>*zib</G>17. 507 a20.
<P><G>a)risteu/ein. tou\s pro\s to\n ba/rbaron summaxesame/nous kai\ a)ri-
steu/santas *rb</G>22. 1396 a19.
<P><G>a)risteu/s. mnhmei_a tw_n a)riste/wn q</G>105. 839 b22. <G>e)poi/hse tou\s
a)riste/as bouleuome/nous</G> f 154. 1504 a7.
<P><G>a)risti/ndhn ai)rei_sqai</G>, syn <G>kat) a)reth/n</G>, dist <G>plouti/ndhn *pb</G>11.
1273 a23, 26, 1272 b36. <G>d</G>7. 1293 b10.
<P><G>*)ari/stippos. tw_n sofistw_n tine\s oi(_on *)ari/stippos proeph-
la/kize th\n maqhmatikh/n *mb</G>2. 996 a32 resp <G>*mm</G>3. 1078
a33. <G>*)aristi/ppou pro\s *pla/twna a)po/fqegma *rb</G>23. 1398
b29.
<P><G>*)aristogei/twn *pe</G>10. 1311 a38. <G>*rb</G>23. 1398 a19, 21. 24.
1401 b11. eius statua <G>*ra</G>9. 1368 a18.
<P><G>*)aristoge/nhs pn</G>2. 481 a28.
<P><G>*)aristo/dikos o( *tanagriko/s</G> f 367. 1539 b37.
<P><G>a)ristokratei_sqai</G>, pass <G>po/lis a)ristokratoume/nh *pg</G>18. 1288
a41. <G>d</G>8. 1294 a1.
<P><G>a)ristokrati/a</G>. 1. <G>a)ristokrati/as</G> notio. <G>kalei_tai a)risto-
krati/a h)\ dia\ to\ tou\s a)ri/stous a)/rxein h)\ dia\ to\ pro\s to\ a)/riston
th_| po/lei *pg</G>7. 1279 a35. <G>d</G>7. 1293 b5. <G>a)ristokrati/as o(/ros
a)reth/ *pd</G>8. 1294 a9, 1293 b40. <G>g</G>13. 1283 b21. 17. 1288
a11. <G>e</G>7. 1307 a9. <G>a)ristokrati/as te/los ta\ pro\s paidei/an kai\
ta\ no/mima *ra</G>8. 1366 a5, 1365 b33. (cf <G>plou_tos, a)reth/, dh_-
mos *pd</G>7. 1293 b15). <G>a)ristokrati/a</G> def <G>*hq</G>12. 13, <G>a)ndro\s
pro\s gunai_ka h( au)th\ fili/a kai\ e)n a)ristokrati/a| *hq</G>13. 1161
a23. <G>politei_ai o)rqai\ trei_s, basilei/a a)ristokrati/a politei/a
*pd</G>2. 1289 b27. <G>a)ristokrati/as pare/kbasis o)ligarxi/a *pg</G>7.
1279 b5. cf <G>d</G>2. 1289 b3. 7. 1293 b9. <G>b</G>11. 1273 a21. <G>h( a)ri-
stokrati/a th_s o)ligarxi/as ei)_dos, o)ligarxi/a tis *pd</G>3. 1290
a16. <G>e</G>7. 1306 b24, 1307 a34. <G>a)ristokrati/ai o)ligarxikai/
*pz</G>1. 1317 a2. &mdash; 2. <G>a)ristokrati/as ei)/dh. h( prw/th a)risto-
krati/a</G> i e <G>h( a)ri/sth politei/a *pd</G>7. 1293 b18. cf 2. 1289
b16, a30. 3. 1290 a2. <G>a)ristokrati/as ei)/dh para\ th\n prw/thn
*pd</G>7. 1293 b18. <G>politeiw_n</G> (cf <G>politei/a</G> 7) <G>ta\s a)poklinou/sas
pro\s o)ligarxi/an a)ristokrati/as kalou_sin *pd</G>8. 1293 b36. <G>e</G>7.
1307 a15. <G>a(\s kalou_sin a)ristokrati/as ta\ me\n e)cwte/rw pi/ptousi
tai_s plei/stais tw_n po/lewn, ta\ de\ geitniw_si th_| kaloume/nh|
politei/a| *pd</G>11. 1295 a31. cf <G>d</G>8. 1294 a28. &mdash; 3. <G>a)risto-
kati/as</G> aestimatio. <G>ai(retw/teron a)ristokrati/a basilei/as *pg</G>15.
1286 b4. <G>e)n mo/nh| th_| a)ristokrati/a|</G> (int <G>th_| prw/th|</G>) <G>a(plw_s
o( au)to\s a)nh\r kai\ poli/ths a)gaqo/s e)stin *pd</G>7. 1293 b5. &mdash;
4. <G>e)n a)ristokrati/a| ti/nes ti/nwn ku/rioi/ ei)sin *pd</G>14. 1298 b7.
<G>ai( a)rxai\ e)k tw_n pepaideume/nwn *pd</G>15. 1299 b25. <G>o(/ti a)\n
do/ch| tw_| plei/stw| me/rei tw_n metexo/ntwn th_s politei/as, tou_t)
e)sti\ ku/rion *pd</G>8. 1294 a13. <G>tw_n pro\s u(po/qesin th_s a)risto-
krati/as kai\ th_s politei/as ta\ me\n ei)s dh_mon e)kkli/nei ma_llon
ta\ d) ei)s o)ligarxi/an *pb</G>11. 1273 a4. &mdash; 5. <G>e)n a)ristokra-
ti/ais sta/seis kai\ metabolai\ e)k ti/nwn gi/nontai *pe</G>7. <G>dhmo-</G>
<H><G>*)aristote/lhs</G></H>
<G>krati/a e)c a)ristokrati/as *pb</G>9. 1270 b16. <G>a)ristokrati/ai dia\
ti/ me/nousin *pe</G>8. 1308 a3.
<P><G>a)ristokratiko/s. oi( a)ristokratikoi/ *he</G>6. 1131 a29. <G>plh_qos
a)ristokratiko/n</G>, dist <G>basileuto/n, politiko/n *pg</G>17. 1288 a7, 9.
<G>a)ristokratikh\ h( a)rxh\ a)ndro\s kai\ gunaiko/s *hq</G>12. 1160 b32.
<G>heh</G>9. 1241 b30. <G>politei/a a)ristokratikh/ *hb</G>11. 1273 b1. <G>g</G>5.
1278 a19. 17. 1288 a21. <G>d</G>7. 1293 b11, 15. 12. 1297 a8.
14. 1298 b10 (cf <G>politei/a</G> 7.) <G>ti/s ai(retwta/th meta\ th\n
a)ri/sthn politei/an ka)\n ei)/ tis a)/llh tetu/xhken a)ristokratikh/
*pd</G>2. 1289 b16. <G>pa_sai ai( a)ristokratikai\ politei_ai o)ligar-
xikai/ *pe</G>7. 1307 a34. <G>politei/a a)ristokratikwte/ra *pb</G>6.
1265 b33. <G>a)ristokratiko\n to\ kat) a)reth\n ai(rei_sqai *pb</G>11.
1273 a27. 12. 1273 b40. <G>d</G>5. 1292 b3. 15. 1301 b5. <G>e</G>8.
1309 a3. <G>a)ristokratika/</G>, dist <G>dhmotika/, o)ligarxika/, poli-
tika/ *pd</G>16. 1301 a14. <G>a)ristokratiko\n kai\ politiko/n *pd</G>9.
1294 b10. &mdash; <G>a)ristokratikw_s suntetagme/non *pz</G>1. 1317
a6. <G>a)ristokratikw_s a)/rxein</G> f 560. 1570 b5. <G>politiko\n a)ri-
stokratikw_s *pd</G>15. 1300 a41.
<P><G>*)aristome/nhs *aa</G>33. 47 b22-29.
<P><G>a)/riston</G>, dist <G>dei_pnon *mh</G>2. 1042 b21. <G>e)c a)ri/stou</G>, opp <G>nh/steis
o)/ntes pia</G>46. 904 b4. <G>a)p) a)ri/stou me/xri dei/lhs *zu</G>32. 619
a15.
<P><G>*)aristoce/nh</G> sive <G>*pe/tta, gunh\ *eu)ce/nou</G> f 508. 1561 b5.
<P><G>*)aristote/lhs *)aleca/ndrw| eu)_ pra/ttein r</G>1. 1420 a5. f 612.
1581 a40. &mdash; Aristoteles in iis, quos superstites habemus,
libris saepissime quae antea exposita sunt in memoriam
revocat vel promittit quae postea expositurus sit. talia
quatenus intra eiusdem operis ambitum continentur, veluti
quod in opere de Coelo alia eiusdem operis pars sive su-
perior sive inferior respicitur, non videtur huius loci re-
censere; neque vero enumerandi finis inveniretur, quoniam
descendendum esset vel ad eos locos, quibus eorum fit
mentio quae proxime vel antecedunt vel sequuntur. eos
vero locos, quibus alius liber Aristotelieus vel citatur vel
promittitur, iuvabit omnes collegisse, quia eorum cognitio
cum multis de libris Aristotelicis quaestionibus coniuncta
est; his addentur ii loci, quibus eiusdem quidem operis
partem aliquam Ar respicit, sed perinde atque peculiare
opus (cf II <G>*fusikh\ a)kro/asis</G>, III Physica). hanc rem ita
tractabimus, ut primum (I) varietatem formularum, quibus
Ar utitur in citandis promittendisve aliis suis libris, in
conspectu ponamus, deinde (II) singulos libros et Aristo-
telicos et Pseudo-Aristotelicos ex ordine editionis Bekke-
rianae ita persequamur, ut qui in iis alii libri Aristotelici
citentur vel promittantur significemus, deniquc (III) de
superstitibus Aristotelis libris eodem ordine et dc deper-
ditis notemus, in quibus aliorum librorum Aristotelicorum
locis vel citati vel promissi sint.
<P>I. <I>A.</I> formularum discrimen primum in eo est conspi-
cuum, quod alterius libri mentio cum contextu disputationis
vel artissime coniuncta est vel liberius adiuncta, adeo ut
videri possit ab alio addita esse. huius quidem varietatis
ea est ab artissima coniunctione ad levissimam continuitas,
ut potissimos gradus per aliquot exempla significasse vide-
atur sufficere. <G>tw_n du/o tro/pwn tw_n diwrisme/nwn e)n toi_s
kata\ filosofi/an *zma</G>1. 642 a6, cf similia <G>*fq</G>1. 251 a9.
<G>*oa</G>6, 274 a21. MA4. 985 a12. 7. 988 a22. 10. 993 a11. <G>ai</G>1,
436 b14. <G>mb</G>6. 363 a24 al. <G>ei) kalw_s e)n toi_s *)hqikoi_s ei)/rhtai
*pd</G>11. 1295 a36. <G>*fb</G>10. 336 a19. mentio alterius libri cum
ipsa ratiocinatione coniuncta est, veluti <G>ei) ga\r mh\ w(/ristai,
a)/peiros a)\n ei)/h ki/nhsis: tou_to d) o(/ti a(du/naton de/deiktai pro/-</G>
<P N=96>
<H><G>*)aristote/lhs</G></H>
<G>teron: w(/ristai a)/ra to\ me/son *oa</G>6. 273 a17. cf similia <G>*oa</G>7.
275 b22. 8. 277 b10, 11. 10. 280 a28. <G>g</G>2. 301 b32. 6. 305
a21. <G>*ga</G>5. 320 b28. <G>u</G>2. 456 a2. <G>*ad</G>12. 96 a1. <G>*fq</G>3. 253 b8.
<G>e)pei\ de\ diw/ristai pro/teron</G> sim <G>*gb</G>4. 331 a17. 10. 336 a15.
(11. 338 a18). <G>en</G>1. 459 a15. <G>z</G>1. 467 b13. quae ex alio
libro in memoriam revocantur et quae nunc vel exponuntur
vel exposita sunt, duobus enunciati membris per particulas
<G>me\n-de\</G> inter se opponuntur, veluti <G>to\ e)n a)rxh_| pw_s ai)tei_tai
o( e)rwtw_n kat) a)lh/qeian me\n e)n toi_s a)nalutikoi_s ei)/rhtai,
kata\ do/can de\ nu_n lekte/on th</G>3. 153 a24. cf <G>*ag</G>3. 73 a8.
<G>tq</G>13. 162 b32. <G>i</G>2. 165 b9. <G>*fg</G>1. 201 a26. <G>q</G>8. 263 a11. 10.
267 b21. <G>*ob</G>2. 284 b13. <G>g</G>1. 299 a1. <G>*zmb</G>1. 646 a9. MA3.
983 a33 al. <G>kaqo/lou me\n ou)_n ei)/rhtai sxedon, di) a)kribei/as de\
dielhlu/qamen e\n th_| pragmatei/a| th_| peri\ th\n dialektikh/n
*aa</G>30. 46 a30. cf <G>ta</G>10. 104 a33. <G>*ob</G>3. 286 a31. <G>*zmd</G>10.
689 a10 al. <G>te-kai\ nu_n *gb</G>9. 336 a13. cum mentione alte-
rius libri simul additur aliquid ad id, quod nunc est ex-
positum <G>o(\n de\ tro/pon</G> (<G>di) h(\n d) ai)ti/an, h(\n d) e)/xousi dia-
fora/n</G> al), <G>ei)/rhtai e)n e(te/rois</G> (<G>e)rou_men, dei_ <*>ewrei_n</G> sim) <G>an</G>16.
478 a28. <G>*zib</G>17. 507 a25. <G>g</G>1. 509 b22, 511 a13. 22. 523
a14. <G>d</G>1. 525 a8. 4. 529 b19. <G>*zmg</G>14. 674 b16. <G>d</G>13. 691
b1 al. minus arcte mentio alterius libri cum contextu dispu-
tationis cohaeret, ubi enunciatum relativum interponitur
<G>w(/sper</G> (<G>kaqa/per, o(/per</G>) <G>ei)/rhtai</G> (<G>diw/ristai</G> al) <G>pro/teron, e)n
e(te/rois *ab</G>17. 65 b16. <G>d</G>13. 91 b13. <G>*oa</G>3. 270 a17. <G>b</G>4.
286 b19. <G>*ga</G>2. 315 b31. 5. 320 b18. 6. 323 b23. 10. 337
a18, 25 al (exempla multa sub I B conferri possunt). mi-
nime cum contextu loci mentio alterius libri connexa est,
ubi peculiare enunciatum inseritur eiusmodi <G>ei^rhtai d) e)n
toi_s peri\ filosofi/as *fb</G>2. 194 a36. <G>ei)/rhtai de\ peri\ au)tw_n
e)n toi_s peri\ yuxh_s u</G>2. 455 a8. <G>diw/ristai de\ peri\ au)tw_n
a)kribe/steron e(n . . . *zga</G>3. 716 b31. <G>dh_lon d) h(mi_n tou_to e)k . . .
an</G>8. 474 b9; ad eandem fere formam hi loci referendi sunt
<G>e</G>5. 17 a14. 11. 20 b26. <G>*ag</G>11. 77 a34. <G>tq</G>11. 162 a11. <G>*fa</G>8.
191 b26. <G>*og</G>4. 303 a1. <G>*ga</G>2. 316 b17. <G>b</G>10. 336 b29. <G>ai</G>6.
445 b19. <G>u</G>2. 455 a24, 456 a10, b2. <G>an</G>7. 473 a27. 12. 477
a5. <G>*zma</G>1. 640 a2 (sed cf a8). <G>b</G>3. 650 a31. 17. 660 b2.
<G>d</G>11. 692 a16. <G>*zp</G>5. 706 b2. <G>*zgb</G>4. 740 a23. 8. 747 b5.
MA8. 989 a24. <G>q</G>8. 1049 b36. <G>l</G>8. 1073 a32. <G>*ra</G>2. 1356
b9, 1357 a30. 11. 1372 a1.
<P><I>B.</I> aliud formularum discrimen in eo cernitur, quod vel
libri iam scripti citantur vel scribendi promittuntur, iique
vel ipso titulo (<G>e)n toi_s peri\ yuxh_s</G> sim) aliave argumenti
notatione (veluti <G>e)n toi_s peri\ sullogismou_, e)n toi_s peri\ ki-
nh/sews</G>) significantur vel non distincte significantur.
<P><I>a.</I> Aristoteles ubi libri iam conscripti mentionem facit,
plerumque, id quod rei natura fert, tempore perfecto utitur
(quocum conferri potest tempus praesens <G>dei/knutai</G> et ad-
iectiva <G>dh_lon, fanero\n e)k</G>), sed non dees&tacute; usus aoristi et
imperfecti, de quo dubitat Heitz p 215. haud raro his
mentionibus alius iam scripti operis Aristoteles addit <G>pro/-
teron</G>, cuius vocabuli usus frequentissimus sane est, ubi
eiusdem operis pars superior citatur (cf, ut ex Politicorum
primis quinque libris solum exempla petantur <G>b</G>7. 1266 b7.
9. 1270 a12. <G>g</G>13. 1282 a26, 29. 16. 1287 b11. 17. 1288
a6, 24. <G>d</G>1. 1289 a7. 2. 1289 a35. 4. 1290 b23. <G>e</G>1. 1301
a28, b37. 3. 1303 b5. 6. 1306 a35. 7. 1307 b2. 8. 1308 a2,
18.), sed nequaquam ad hunc ambitum potest restringi,
quod fecit Heitz p 83. &mdash; in enumerandis locis ab initio
eos ponemus, ubi ipsum nomen vel similis notatio libri
citati additur, ac praepositione <G>e)n</G> (<G>e)k, kata\, dia\</G>) additam
<H><G>*)aristote/lhs</G></H>
ab Aristotele esse libri notationem significabimus; sequan-
tur deinde ii loci, quibus liber citatus magis universe (<G>e)n
toi_s prw/tois, e)n a)/llois</G>) vel omnino non est significatus.
<G>ei)/rhtai e)n e</G>1. 16 a8. 11. 20 b26. <G>tq</G>13. 162 b32. <G>i</G>2. 165 b9.
<G>*fb</G>2. 194 a36. <G>mb</G>6. 363 a24. <G>ai</G>3. 439 a8, 16, 18. 6. 445
b19. <G>u</G>2. 455 a8, 24, 456 a29. 3. 456 b5. <G>en</G>1. 459 a15. <G>z</G>5.
470 a18. <G>*zmb</G>7. 653 a19. 17. 660 b2. <G>g</G>5. 676 a18. <G>d</G>11.
690 b15. 13. 696 a11, b1, 697 a22. <G>*zk</G>6. 700 b5. <G>*zgb</G>8. 747
b5. <G>d</G>3. 768 b23. 4. 772 b11. 5. 775 b37. <G>e</G>7. 786 b25. MA1.
981 b25. 8. 989 a24. <G>z</G>12. 1037 b8. <G>h</G>1. 1042 b8. <G>k</G>6. 1062
b31. <G>m</G>1. 1076 a9. 9. 1086 a3. <G>*pd</G>11. 1295 a36. <G>*rg</G>1. 1404
a38. 2. 1404 b7, 1405 a5. 18. 1419 b5. <G>i(kanw_s ei)/rhtai kai\ e)n
*ha</G>3. 1096 a3. <G>po</G>15. 1454 b17. <G>dia\ th\n ai)ti/an th\n ei)rhme/-
nhn e)n</G> sim <G>ai</G>1. 436 b14. MA10. 993 a11. <G>k</G>1. 1059 a34.
<G>*oa</G>6. 274 a21. <G>ei)rh/kamen e)n yb</G>5. 417 a1. MA5. 986 b30.
<G>w(/sper</G> (<G>kaqa/per, o(/per</G>) <G>ei)/rhtai e)n *aa</G> 1. 24 b12. <G>b</G>17. 65
b16. <G>d</G>5. 91 b13. <G>*od</G>3. 311 a11. <G>ai</G>3. 440 b3. 4. 441 b12.
<G>*zie</G>1. 539 a20. <G>*zmg</G>6. 669 a4. <G>*zge</G>2. 781 a21. <G>*ra</G>2. 1356
b19. <G>ei)/rhtai pro/teron e)n *og</G>4. 303 a23. <G>*ga</G>3. 318 a3. <G>ma</G>3.
339 b36. <G>ai</G>1. 436 b10. 4. 440 b13, 28. <G>mn</G>1. 449 b30. <G>z</G>3.
468 b32. <G>an</G>3. 474 b11. <G>*zk</G>6. 700 b5. <G>*zge</G>3. 782 a21. <G>ei)rh/-
kamen pro/teron e)n yb</G>11. 423 b29. <G>kaqa/per</G> (<G>w(/sper</G>) <G>ei)/rhtai
pro/teron e)n *z|ga</G>15. 720 b20. <G>*pb</G>2. 1261 a31. <G>g</G>9. 1280 a17.
<G>de/deiktai e)n *ag</G>3. 73 a14, 15. 11. 77 a34. <G>*ml</G>8. 1073 a32.
<G>de/deiktai pro/teron e)n *fq</G>5. 257 a34. 10. 267 b21. <G>*oa</G>5. 272
a30. <G>diw/ristai e)n *ob</G>2. 234 b13. <G>*zga</G>3. 716 b31. <G>*ra</G>2.
1357 b25. 11. 1372 a1. <G>diw/ristai kata\ *ph</G>13. 1332 a22.
<G>ta\ diwrisme/na e)n</G> MA7. 988 a22. <G>*zma</G>1. 642 a6. <G>*fq</G>1. 251
a9. <G>diw/ristai pro/teron e)n *zmb</G>10. 656 a29. <G>*zk</G>6. 700 b8.
<G>*zge</G>7. 788 b1. <G>teqew/rhtai</G> (<G>teqewrh/sqw, teqewrhme/non e)/stw</G>)
<G>e)n</G> MA3. 983 a33. <G>g</G>2. 1004 a2. <G>mg</G>2. 372 b9. <G>*rg</G>2. 1404
b28. <G>e)pe/skeptai pro/teron e)n *og</G>1. 299 a10. <G>*zmd</G>11. 692
a17. <G>ge/graptai e)n an</G>12. 477 a5. <G>*zga</G>20. 728 b13. <G>kaqa/per
ge/graptai e)n *zgg</G>1. 750 b31. <G>dedh/lwtai e)n *zmb</G>1. 646 a9.
<G>dihkri/bwtai e)n *ra</G>8. 1366 a21. <G>e)chri/qmhntai e)n *rg</G>9. 1410
b2. <G>dielhlu/qamen e)n *aa</G>20. 46 a30. <G>w)_ptai h(mi_n dia\ ma</G>3.
339 b8. <G>teqru/lhtai u(po\ *mm</G>1. 1076 a28. <G>kei/sqw e)n po</G>19.
1456 a35. <G>u(pokei/sqw ta\ peri\ ai</G>1. 436 a5. <G>dh_lon e)k an</G>8.
474 b9. <G>*zp</G>1. 704 b10. <G>*zgb</G>4. 740 a23. <G>*ra</G>2. 1356 b9,
1357 a29. <G>b</G>25. 1403 a5, 12. <G>dh_lon e)n *mq</G>8. 1049 b36.
<G>kata/dhla ma_llon e)k *zmg</G>4. 666 a9. <G>fanero\n e)k tq</G>11. 162
a11. <G>u</G>2. 456 b2. <G>*zmd</G>10. 689 a18. <G>*zgb</G>3. 736 a37. <G>*ra</G>2.
1356 b12. <G>fanero\n h(mi_n e)/stw e)k *rg</G>18. 1419 a24. <G>lo/gos
e)n *oa</G>7. 275 b22. <G>pisteu/omen kai\ toi_s e)cwterikoi_s lo/gois *hz</G>4.
1140 a3. <G>kaqa/per profai/netai polla/kis e)n *oa</G>9. 279 a30.
<G>dei/knutai e)n ma</G>8. 345 b1. <G>diorizo/meqa, prosdiorizo/meqa e)n
*pg</G>6. 1278 b31. <G>*hz</G>3. 1139 b32. <G>fame\n e)n *ph</G>13. 1332 a8.
<G>le/getai e)carkou/ntws, i(kanw_s e)n *hz</G>4. 1102 a26. <G>*ph</G>13. 1323
a22. <G>w(/sper le/gomen e)n *hz</G>3. 1139 b27. <G>w(/sper le/getai e)n
e</G>10. 19 b31. <G>w(s e)le/xqh e)n *ab</G>15. 64 a37. <G>w(/sper e)le/xqh
pro/teron e)n *zge</G>1. 779 b22. <G>e)te/qh e)n *fq</G>3. 253 b8. <G>w(/sper
diegra/yamen e)n *mi</G>3. 1054 a30. <G>diwri/samen e)n</G> MA4. 985
a12. <G>w(/sper e)le/gomen e)n *ra</G>1. 1355 a28. <G>e)lu/omen e)n *fq</G>8.
263 a11. <G>qewrei/sqw e)k, dei_ qewrei_n, teqewrhke/nai e)k, a)kri-
be/steron a)\n qewrhqei/h e)k</G> (ipsis harum formularum verbis
nondum significatur, scriptos iam libros citari, ac non fu-
turos promitti, sed de scriptis eas intelligen<*>las esse ap-
paret conferenti praecipue 509 b22, 746 a14, 753 b17)
<G>*zia</G>17. 497 a32. <G>g</G>1. 509 b22. <G>d</G>1. 525 a8. 4. 529 b19, 530
a31. <G>z</G>10. 565 a12. 11. 566 a15. <G>*zmb</G>3. 650 a31. <G>g</G>5. 668
b29. 14. 674 b16. <G>d</G>5. 680 a1. 8. 684 b4. 13. 696 b14.
<P N=97>
<H><G>*)aristote/lhs</G></H>
<G>*zga</G>4. 717 a33. 11. 719 a10. <G>b</G>7. 746 a14. <G>g</G>2. 753 b17. 3.
758 a24. 10. 761 a10. 11. 763 b16. <G>an</G>16. 478 a27, b1.
<G>*ob</G>10. 291 a29. <G>w(/sper e)n, kaqa/per e)n, oi(_on e)n</G>, non addito
verbo <G>*rb</G>22. 1396 b4. 23. 1398 a28, 1399 a6. 25. 1402
a35. 26. 1403 a22 (infra sub II ad hos locos apparebit non
plane eandem huius formulae ac reliquarum esse vim). &mdash;
<G>kaqa/per e)n toi_s prw/tois ei)/rhtai lo/gois *oa</G>3. 270 a17. <G>de/-
deiktai e)n toi_s prw/tois *ad</G>12. 96 a1. <G>dh_lon e)k tw_n pro-
eirhme/nwn *og</G>2. 301 b32. <G>ta\ pro/teron kalw_s ei)/rhtai *gb</G>10.
336 a19. <G>w(/sper e)n toi_s prw/tois e)le/xqh lo/gois *zmd</G>5. 682
a2. <G>kaqa/per e)n toi_s e)n a)rxh_| lo/gois diwri/sqh *gb</G>10. 337 a25.
&mdash; <G>e)n a)/llois, e)n e(te/rois</G> additum legitur his locis: <G>ei)/rhtai
e)n a)/llois</G> (<G>e(te/rois</G>) <G>*gb</G>10. 336 b29. <G>mb</G>3. 359 b21. <G>d</G>3. 381
b13. <G>ai</G>2. 438 b3. <G>z</G>3. 469 a23. <G>*zma</G>1. 640 a2. <G>*zk</G>10. 703
a11. <G>*md</G>15. 1021 a20. <G>*hk</G>3. 1174 b3. <G>ei)rh/kamen *zk</G>11. 704
b2. <G>ei)/rhtai e)n e(te/rois safe/steron</G> (<G>di) a)kribei/as</G>) <G>an</G>7. 473
a27. <G>*hk</G>3. 1174 b3. <G>kata\ ta\s e)n a)/llois ei)rhme/nas diafora/s
*zk</G>6. 700 b21. <G>w(/sper</G> (<G>kaqa/per</G>) <G>ei)/rhtai e)n a)/llois md</G>8. 384
b34. <G>yb</G>5. 417 a17. <G>u</G>3. 457 b28. <G>*zge</G>4. 784 b8. <G>kaqa/per
ei)rh/kamen e)n a)/llois *ga</G>2. 315 b31. <G>ei)/rhtai pro/teron e(n a)/l-
lois *ga</G>5. 320 b28. <G>mg</G>1. 371 b1. <G>*zmg</G>9. 672 a12. <G>*zp</G>5. 706
b2. <G>*zgb</G>1. 732 b14. 6. 743 a6. <G>d</G>1. 765 b8. <G>w(/sper</G> (<G>kaqa/-
per</G>) <G>ei)/rhtai pro/teron e)n e(te/rois *gb</G>10. 337 a18. <G>*zmb</G>1. 647
a26. 2. 648 b9. <G>w(/sper ei)/rhtai e)n e(te/rois kai\ pro/teron *zmb</G>1.
646 a15. <G>diw/ristai e)n a)/llois th</G>3. 153 a24. <G>i</G>2. 165 b6. <G>*fa</G>8.
191 b29. <G>*ga</G>3. 317 b13. 5. 320 b18. <G>b</G>1. 329 a27. <G>z</G>1. 467
b13. <G>*zma</G>1. 640 a8. <G>b</G>2. 649 a33. MA5. 986 a12, <G>w(/sper
diw/ristai e)n a)/llois *ga</G>5. 320 b18. <G>diw/ristai pro/teron e)n
a)/llois u</G>2. 456 a2. <G>diwrisme/nwn pro/teron e)n a)/llois u</G>1. 454
a11. <G>dedh/lwtai e)n a)/llois *zmg</G>10. 673 a30. <G>e)/skeptai. e)pe/-
skeptai e)n a)/llois *ga</G>2. 316 b17. <G>*zk</G>1. 698 a3, <G>*zga</G>23. 731
a29. <G>u(po/keitai e)n a)/llois oa</G>3. 1343 b9. <G>lo/gos tou/twn e)n a)/l-
lois *md</G>30. 1025 a33. <G>kaqa/per e)n a)/llois lo/gois sune/bh
pragmateuqh_nai *mn</G>2. 1088 b24. <G>kai\ a)/llws e)fa/nh *gb</G>11.
338 a18. &mdash; nulla omnino libri citati notatio addita est;
<G>ei)/rhtai pro/teron *gb</G>9. 336 a13. <G>ma</G>1. 338 a24, 3. 339 b16.
<G>ya</G>3. 406 a3. <G>ai</G>1. 437 a18. <G>mk</G>1. 464 b31. <G>an</G>8. 474 a25.
<G>*zmd</G>3. 677 b16. 13, 695 b4. <G>*zga</G>19. 726 b2. <G>e</G>8, 788 b6.
<G>ei)rh/kamen e)n toi_s pro/teron lo/gois *ga</G>8. 325 b34. <G>kaqa/per</G>
(<G>w(/sper</G>) <G>ei(/rhtai pro/teron ai</G>7, 449 a9. <G>an</G>3. 474 b14, <G>*zmo\</G>5.
683 b12. <G>de/deiktai pro/teron *oa</G>6. 273 a17. <G>g</G>6. 305 a21.
<G>*gb</G>5. 332 a31. <G>diw/ristai proteron *gb</G>4. 331 a7. <G>*zk</G>1, 698
a9. <G>w(/sper w(/ristai pro/teron *ob</G>4. 286 b19. <G>w(s dih/|rhtai pro/-
teron ti</G>4. 166 b14. <G>e)le/xqh pro/teron *zga</G> 16. 721 a26. <G>ka-
qa/per e)le/xqh. diwri/sqh pro/teron ti</G>12. 172 b27. <G>*ga</G>6. 323
a3. <G>ei)/rhtai *zga</G>1. 715 a1. <G>ei)rh/kamen *zk</G>11. 704 b2. <G>w(/sper
ei)/rhtai polla/kis *gb</G>10. 337 a1. <G>de/deiktai *ag</G>3. 73 a8. <G>*gb</G>10.
336 a15. <G>*ml</G>7. 1073 a5. <G>diw/ristai ai</G>1. 436 a1. <G>*pg</G>12.
1282 b20. <G>th\n e)pi/skeyin ei)/lhfen an</G>14, 477 b12. <G>e)/stwsan
teqewrhme/nai *mk</G>3. 1061 a15. <G>diwri/sqh *oa</G>4. 271 a21.
<P><I>b.</I> longe minor numerus eorum est locorum, quibus Ari-
stoteles alibi, alio in libro se expositurum aliquid pro-
mittit, formulis huius generis eae sunt admodum affines,
quibus non promittendi temporisque futuri certa inest no-
tatio, sed tantum inquirendum esse, esse eam quaestionem
alius doctrinae propriam significatur, quales formulae pos-
sunt etiam usurpari ubi conscripti iam libri citantur (cf
sub B<I>a</I> p 96 b55). has igitur formulas incertae notatio-
nis formulis promittendi continuo ordine adiungemus. in
utroque genere formularum eos locos, in quibus liber pro-
missus suo significatur nomine, addita littera <I>n</I> distinguemus.
<H><G>*)aristote/lhs</G></H>
<G>u(/steron</G> (<G>e)n toi_s u(/steron, pa/lin</G>) <G>e)rou_men *zia</G>5. 489 b17<I>n.</I>
<G>*pq</G>7. 1341 b40<I>n.</I> <G>*aa</G>44. 50 b2. 27. 43 a7. <G>*ph</G>10. 1330 a5,
33. <G>*fa</G>9. 192 b2. <G>*zib</G>17. 507 a25. <G>u(/steron</G> (<G>e)n toi_s e(pome/-
nois</G>) <G>lexqh/setai, r(hqh/setai, deixqh/setai *zmd</G>10. 698 a18<I>n.</I>
<G>u</G>2. 456 a10. <G>*zmd</G>10. 689 a10, 12. <G>*ob</G>3. 286 b5. <G>e)/stai dh_lon
e)k tw_n</G> (<G>e)n toi_s</G>) <G>u(/steron *oa</G>10. 280 a28. <G>*ga</G>2. 317 a30.
<G>u(/steron lekte/on, diasafhte/on, skepte/on, e)piskepte/on, pei-
rate/on dei_cai *zge</G>4. 784 b2<I>n.</I> <G>yb</G>4. 416 b31<I>n.</I> <G>u</G>2. 456 a27.
<G>mk</G>1. 464 b32. <G>yg</G>7. 431 b19. 9. 432 b12. <G>*fb</G>1. 193 b21.
<G>d</G>5. 213 a5. <G>*he</G>5. 1130 b28. <G>*ob</G>3. 286 a31. <G>loipo/n</G> (<G>e)xo/me-
no/n, e)fech_s</G>) <G>e)sti qewrh_sai, dielqei_n, ei)pei_n mk</G>6. 467 b6.
<G>*zk</G>11. 704 b3. <G>*zp</G>19. 714 b23. <G>*zmd</G>14. 697 b29. <G>ei)s e)kei_non
to\n kairo\n a)pokei/sqw *fa</G>9. 192 a36<I>n.</I> <G>e)rou_men, qewrh/swmen,
lexqh/setai, diorisqh/setai, e)/stai dh_lon *zia</G>5. 489 b17<I>n.</I> <G>*zmd</G>4.
678 a19<I>n.</I> 11. 692 a16<I>n.</I> 12. 695 a27<I>n.</I> <G>mk</G>6. 467 b4<I>n.</I> <G>ta</G>10.
104 a33<I>n.</I> <G>*mm</G>3. 1078 b5. <G>ma</G>1. 339 a6. <G>*zig</G>22. 523 a14.
<G>*fg</G>1. 201 a26. <G>e(/teros e)/stai lo/gos z</G>2. 468 a31. <G>qewrhte/on,
e)piskepte/on, lekte/on *zmb</G>10. 656 a2. <G>yg</G>10. 433 b20. <G>ai</G>1.
436 a16. <G>mg</G>7. 378 b5. <G>*zga</G>1. 716 a1. <G>e</G>3. 783 b20. <G>*pa</G>13.
1260 b21. <G>dei_ diori/zein, lexqh_nai, deixqh_nai ai</G>4. 442 a3<I>n.</I>
<G>*ad</G>12. 95 b10<I>n.</I> <G>*og</G>4. 303 a1. <G>h( ai)ti/a dh/lh e)n *zmd</G>12.
693 b24<I>n.</I> <G>prosh/kei</G> (<G>a(rmo/ttei, a(rmo/tton e)sti\</G>) <G>le/gein, diel-
qei_n, a(rmo/ttousan e)/xei th\n ske/yin</G> sim <G>ma</G>3. 341 a14<I>n.</I> <G>*zmb</G>7.
653 a8<I>n.</I> 9. 655 b25<I>n.</I> <G>g</G> 5. 668 a8<I>n.</I> <G>d</G>4. 678 a25<I>n.</I> <G>oi)keio/-
tero/n e)sti dielqei_n, oi)kei/an e)/xei ske/yin</G> sim <G>ai</G>4. 442 b25<I>n.</I>
<G>*zmb</G>3. 650 b10<I>n.</I> 7. 653 b14<I>n.</I> <G>g</G>14. 674 a20<I>n.</I> <G>e(te/rwn lo/gwn.
a)/llhs a)\n ei)/h filosofi/as oi)keio/teron ya</G>3. 407 b12. <G>u</G>3. 458
a20. <G>*ha</G>4. 1097 a30. <G>dia\ tw_n e)k th_s prw/ths filosofi/as
lo/gwn deixqei/h a)/n *oa</G>8. 277 b10<I>n.</I> <G>filosofi/as th_s prw/ths dio-
ri/sai e)/rgon *fb</G>2. 194 b14<I>n.</I> <G>*ga</G>3. 318 a6<I>n.</I> <G>e(te/ras e)/rgon e(sti\
qewri/as *gb</G>6. 334 a15. <G>a)/llhs e)sti\ pragmatei/as e</G>5. 17 a14.
<G>th</G>3. 153 a11. <G>e(/teros e)/stw lo/gos *og</G>1. 299 a1. <G>yg</G>3. 427
b26. <G>a)/llos lo/gos yb</G>7. 419 a7. <G>mn</G>1. 450 a9. ex iis formulis,
quas extremo loco posuimus, veluti <G>prosh/kei le/gein, oi)keio/-
tero/n e)sti dielqei_n, a)/llos lo/gos</G> sim, non potest certo con-
cludi, Aristotelem eam de qua agitur rem alio loco expo-
siturum fuisse; possunt eae etiam ac videntur aliquoties
usurpatae esse, ubi quaestio aliqua simpliciter ab hoc loco
removetur, cf <G>*ph</G>16. 1335 b4. <G>po</G>20. 1456 b34 (cf b38.
<G>*zmb</G>16. 660 a8) et infra II ad <G>e</G>5. 17 a5. <G>ma</G>3. 341 a14.
<P>II. singulis locis, quibus Ar ad alium librum lectores
remittit, in parenthesi addita est significatio eius libri,
quem respici vel certum vel verisimile est. ubi Ar non
citat alium librum iam tum scriptum, sed de eadem re in
alio libro se expositurum promittit, litteram <I>p</I> addidimus;
ubi dubium est ex ipsis verbis Aristotelis, utrum alius liber
scriptus citetur an scribendus promittatur, litteram <I>d</I> ad-
iecimus. &mdash; <G>*kathgori/ai</G>. nusquam in hac disputatione
alius libri mentio fit. &mdash; <G>*peri\ e(rmhnei/as</G> 1. 16 a6 <G>e)n toi_s
peri\ yuxh_s</G> (<G>ya</G>1. 402 a9 respici Philoponus falso existi-
mat; <G>yg</G>6 respici iudicant Trdlbg p 116 Wz, sed quae
<G>yg</G>6 disputantur, quamquam recte citari possunt ad 16
a10-13, non possunt referri ad superiora 16 a6-8, quibus
addita est psychologiae mentio; fortasse scriptor intelligi
voluit <G>yb</G>5. 417 b25. cf <G>*mg</G>5. 1010 b32). 5. 17 a5. <G>r(hto-
rikh_s h)\ poihtikh_s oi)keiote/ra h( ske/yis</G> (attingitur quidem haec
res <G>po</G>19. 1456 b11, sed non tam citari alius liber, quam
quaestio ab hoc loco removeri videtur). 5. 17 a14 <G>a)/llhs
pragmatei/as</G> (<G>*mz</G>12. 13. <G>h</G>6 <I>d</I>). 10. 19 b31 <G>e)n toi_s *)ana-
lutikoi_s</G> (<G>*aa</G>46. 51 b36 sqq, hunc Analyticorum locum re-
spici certum est; ipsa hermeniae verba quomodo vel inter-
<P N=98>
<H><G>*)aristote/lhs</G></H>
pretanda sint vel emendanda incertum). 11. 20 b26 <G>e)n toi_s
*topikoi_s</G> (<G>ti</G>17. 175 b39 sqq. 30. 181 a36 sqq). &mdash; <G>*)analu-
tika\ pro/tera a</G>1. 24 b12 <G>e)n toi_s *topikoi_s</G> (<G>ta</G>1. 100 a29.
10. 104 a8). <G>a</G>27. 43 a37. <G>pa/lin e)rou_men</G> (<I>p</I> <G>*ag</G>22). <G>a</G>30. 46
a30 <G>e)n th_| pragmatei/a| th_| peri\ th\n dialektikh/n</G> (<G>t</G> universe).
<G>a</G>33. 50 b2 <G>u(/steron e)rou/men</G> (<G>peri\ tou/twn u(perti/qetai me\n w(s
e)rw_n e)pimele/steron, ou) mh\n fe/retai au)tou_ su/ggramma peri\
au)tw_n</G> Alex Schol 184 b45). <G>b</G>15. 64 a37 <G>e)n &lt;toi_s&gt; *topikoi_s</G>
(<G>tq</G>). <G>b</G>17. 65 b16 <G>e)n &lt;toi_s&gt; *topikoi_s</G> (<G>ti</G>5. 167 b21). &mdash;
<G>*)analutika\ u(/stera g</G>3. 73 a8 <G>de/deiktai</G> (<G>*aa</G>15. 34 a17).
<G>g</G>3. 73 a14, 15 <G>e)n toi_s peri\ sullogismou_</G> (<G>*ab</G>5-7). <G>g</G>11.
77 a34 <G>e)n toi_s peri\ sullogis mou_</G> (<G>*ab</G>15. 64 b7). <G>d</G>5. 91 b13
<G>e)n th_| a)nalu/sei th_| peri\ ta\ sxh/mata</G> (<G>*aa</G>31). <G>d</G>12. 95 b10
<G>e)n toi_s kaqo/lou peri\ kinh/sews dei_ lexqh_nai</G> (<I>p</I> <G>*fe</G>sqq). <G>d</G>12.
96 a1 <G>e)n toi_s pow/tois</G> (<G>*ab</G>5). &mdash; <G>*topika/ a</G>10. 104 a33
<G>e)n toi_s u(pe\r tw_n e)nanti/wn legome/nois r(hqh/setai</G> (Wz con-
fert <G>e</G>14, sed hoc caput hermeniae neque ad eandem rem
pertinet atque hic Topicorum locus, neque ab Aristotele
scriptum esse probabile est; referuntur potius haec vcrba
ad <G>tb</G>7. cf Alex Schol 259 a33). <G>h</G>3. 153 a11 <G>a)/llhs e)sti\
pragmatei/as</G> (<G>*ad</G>3-13 <I>d</I>, sed cf 153 a24, ubi eadem Ana-
lytica citantur). <G>h</G>3. 153 a24 <G>diw/ristai e)n e(te/rois</G> (<G>*ad</G>13).
<G>q</G>11. 162 a11 <G>e)k tw_n *)analutikw_n</G> (<G>*ab</G>2). <G>q</G>13. 162 b32 <G>e)n
toi_s *)analutikoi_s</G> (<G>*ab</G>16). &mdash; <G>*sofistikoi\ e)/legxoi</G> 2.
165 b6 <G>e)n e(te/rois</G> (<G>ta</G>2. <G>q</G>5). 2. 165 b9 <G>e)n toi_s *)analutikoi_s</G>
(<G>*aa-d</G>). 2. 165 b10 <G>e)n [toi_s] a)/llois</G> (<G>ta-q</G>). 4. 166 b14
<G>pro/teron</G> (<G>ta</G>9). 12. 172 b27 <G>pro/teron</G> (<G>tb</G>5). &mdash; <G>*fusika/
a</G>8. 191 b29 <G>e)n a)/llois diw/ristai</G> (<G>*mq</G>, sed cf infra III Meta-
physica). <G>a</G>9. 192 a35 <G>th_s prw/ths filosofi/as e)sti\ diori/sai</G>
(<I>p</I> <G>*ml</G>7-9; Prantl <G>*mn. m</G>9. 10 respici putat). <G>a</G>9. 192 b2
<G>u(/steron e)rou_men</G> (<I>p</I> <G>*gb</G>). <G>b</G>1. 193 b21 <G>u(/steron e)piskepte/on</G>
(<I>p</I> <G>*ga</G>3). <G>b</G>2. 194 a36 <G>ei)/rhtai d) e)n toi_s peri\ filosofi/as</G>
(dialogum <G>peri\ filosofi/as</G> confert Bernays Dial p 108 sq;
Hz p 180 sqq verba <G>ei)/rhtai-filosofi/as</G> non esse ab Aristo-
tele scripta coniicit). <G>b</G>2. 194 b14 <G>filosofi/as th_s prw/ths
diori/sai e)/rgon</G> (<I>p</I> <G>*mz</G>6-8; Prantl potius <G>*mmn</G> intelligi putat).
<G>g</G>1. 201 a26 <G>e)c a)/llwn e)/stai dh_lon</G> (<I>p</I> <G>*fq</G>5, cf infra III Phy-
sica). <G>d</G>5. 213 a5 <G>dioriste/on u(/steron</G> (<I>p</I> <G>*ga</G>3). <G>d</G>10. 217 b31
<G>dia\ tw_n e)cwterikw_n lo/gwn</G> (cf III <G>*)ecwterikoi\ lo/goi</G>). <G>q</G>1. 251
a9 <G>e)n toi_s *fusikoi_s</G> (<G>*fg</G>1). <G>q</G>3. 253 b8 <G>e)n toi_s *fusikoi_s</G>
(<G>*fb</G>1. 192 b21). <G>q</G>5. 257 a34. <G>e)n toi_s kaqo/lou peri\ fu/sews</G>
(<G>*fz</G>4). <G>q</G>8. 263 a11 <G>e)n toi_s prw/tois lo/gois toi_s peri\ kinh/-
sews</G> (<G>*fz</G>2. 9). <G>q</G>10. 267 b21 <G>e)n toi_s *fusikoi_s</G> (<G>*fg</G>5). &mdash;
<G>*peri\ ou)ranou_ a</G>3. 270 a17 <G>e)n toi_s prw/tois lo/gois</G> (<G>*fa</G>7-9).
<G>a</G>4. 271 a21 (<G>*fe</G>5. 229 b21). <G>a</G>5. 272 a30 <G>e)n toi_s peri\ ki-
nh/sews</G> (<G>*fz</G>2. 233 a31. 7. 238 a20. <G>q</G>10). <G>a</G>6. 273 a17 <G>pro/-
teron</G> (videtur respici <G>*fq</G>8). <G>a</G>6. 274 a21 <G>e)n toi_s peri\ ta\s
a)rxa/s</G> (<G>*fg</G>4-8). <G>a</G>7. 275 b22 <G>e)n toi_s peri\ kinh/sews</G> (<G>*fq</G>10.
266 a25 sqq). <G>a</G>8. 277 b10 <G>dia\ tw_n e)k th_s prw/ths filo-
sofi/as lo/gwn deixqei/h a)/n</G> (<G>*ml</G>8. 1074 a31-38<I>d</I>). <G>a</G>8. 277
b11 (<G>*fq</G>9). <G>a</G>9. 279 a30 <G>e)n toi_s e)gkukli/ois filosofh/masi</G>
(cf III <G>*)egku/klia</G>). <G>a</G>10. 280 a28 (<I>p</I> <G>*ga</G>3, imprimis 318 a19).
<G>b</G>2. 284 b13 <G>diw/ristai e)n toi_s peri\ ta\s tw_n zw/|wn kinh/seis</G>
(<G>*zp</G>4. 5. 2. 704 b18 sqq, pro <G>diw/ristai</G> scribendum <G>dioriste/on</G>
ci Prantl de Ar libr ordine p 50 n 34). <G>b</G>3. 286 a31 <G>u(/steron</G>
(<I>p</I> <G>*gb</G>3. 4). <G>b</G>3. 286 b5 <G>e)n toi_s e(pome/nois</G> (<G>*gb</G>10). <G>b</G>4. 286
b19 <G>w(/ristai pro/teron</G> (<G>*fg</G>6. 207 a8; Prantl respici putat
<G>*oa</G>2, sed quae ibi leguntur 269 a19 a re plane aliena
sunt). <G>b</G>10. 291 a29 <G>e)k tw_n peri\ a)strologi/an</G> (cf infra III
<G>*)astrologika/</G>). <G>g</G>1. 299 a1 <G>e(/teros e)/stw lo/gos</G> (? &mdash; quod
libros <G>peri\ filosofi/as</G> respici suspicatur Prantl, probari non
<H><G>*)aristote/lhs</G></H>
potest; ceterum cf ad <G>ma</G>3. 341 a14). <G>g</G>1. 299 a10 <G>e)n toi_s
peri\ kinh/sews lo/gois</G> (<G>*fz</G>1. 231 b15. 2. 233 b16). <G>g</G>2. 301
b32 <G>e)k tw_n proeirhme/nwn</G> (conferenti proxima verba 302 a1
probabile videbitur <G>*fd</G>8 respici; <G>*fa</G>8 respici putat Bran-
dis p 959 n 743). <G>g</G>4. 303 a1 (<I>p</I> <G>*gb</G>2). <G>g</G>4. 303 a23 <G>e)n toi_s
peri\ xro/nou kai\ kinh/sews</G> (<G>*fd</G>10-14. <G>z</G>1. 2. 232 a24, 233 b17,
32). <G>g</G>6. 305 a21 <G>pro/teron</G> (<G>*fd</G>8). <G>d</G>3. 311 a11 <G>e)n toi_s prw/-
tois lo/gois</G> (<G>*fq</G>4. 255 b24). &mdash; <G>*peri\ gene/sews kai\ fqora_s
a</G>2. 315 b31 <G>e)n a)/llois</G> (<G>*og</G>1. 299 b31. 7. 303 a35. <G>d</G>2. 308
b35). <G>a</G>2. 316 b17 <G>e)n e(te/rois</G> (<G>*fd</G>10-14. <G>z</G>1. 2. 232 a24,
233 b17, 32). <G>a</G>2. 317 a30 <G>e)n toi_s u(/steron</G> (<I>p</I> <G>md</G>5-7). <G>a</G>3.
317 b13 <G>e)n a)/llois</G> (<G>*fa</G>2. 6-9). <G>a</G>3. 318 a3 <G>e)n toi_s peri\
kinh/sews lo/gois</G> (<G>*fq</G>5-10). <G>a</G>3. 318 a6 <G>th_s e(te/ras kai\ pro-
te/ras dielei_n e(sti\ filosofi/as e)/rgon</G> (<I>p</I> <G>*ml</G>6. 7) <G>a</G>5. 320 b18
<G>e)n a)/llois</G> (<G>*fa</G>7). <G>a</G>5. 320 b28 <G>e)n e(te/rois</G> (<G>*fd</G>8). <G>a</G>6. 323 a3
<G>pro/teron</G> (<G>*fe</G>3. 226 b23). <G>a</G>8. 325 b34 <G>e)n toi_s pro/teron lo/-
gois</G> (cf ad <G>a</G>2. 315 b31). <G>a</G>10. 328 b2 <G>h)_n</G> (<G>*od</G>6. 313 b8).
<G>b</G>1. 329 a27 <G>e)n e(te/rois</G> (<G>*fa</G>6-9). <G>b</G>3. 330 b16 <G>w(sau/tws de\
kai\ oi( tri/a le/gontes, kaqa/per *pla/twn e)n tai_s diaire/sesin:
to\ ga\r me/son mi_gma poiei_</G> (Platonis <G>a)/grafa do/gmata</G> ab
Aristotele conscripta significari censet Alex apud Philop
ad h l, Brandis de libr dep p 12, cf Zeller II, 1, 320; ipsas
Platonis scholas intelligendas iudicat Ueberweg Plat Schr
p 155). <G>b</G>4. 331 a7 et <G>b</G>5. 332 a31 (<G>*og</G>6. 305 a32. <G>d</G>4. 312
a32). <G>b</G>6. 334 a15 <G>e(te/ras e)/rgon e)sti\ qewri/as</G> (<I>p</I> <G>ya</G>5). <G>b</G>9.
336 a13 <G>pro/teron</G> (<G>*fb</G>3-9). <G>b</G>10. 336 a15 (<G>*fq</G>7-9). <G>b</G>10.
336 a19 (<G>*fq</G>7. 260 b6). <G>b</G>10. 336 b29 <G>e)n a)/llois ei)/rhtai</G>
(<G>*md</G>7). <G>b</G>10. 337 a1 <G>w(/sper ei)/rhtai polla/kis</G> (<G>*fq. *oab</G>).
<G>b</G>10. 337 a18 <G>e)n e(te/rois</G> (<G>*fq</G>4). <G>b</G>10. 337 a25 <G>e)n toi_s e)n
a)rxh_| lo/gois</G> (<G>*fq</G>9). <G>b</G>11. 338 a18 <G>kai\ a)/llws e)fa/nh</G> (<G>*fq</G>8).
&mdash; <G>*metewrologika/ a</G>1. 338 a20 (<G>*f</G>). <G>a</G>1. 338 a21 (O,
imprimis <G>*oab</G>). <G>a</G>1. 338 a24 (<G>*g</G> et fortasse <G>*ogd</G>). <G>a</G>1. 339
a7 <G>qewrh/swmen</G> (<I>p</I> <G>*zi, *zm, *zg, peri\ futw_n</G>). <G>a</G>3. 339 b8
<G>w)_ptai dia\ tw_n a)strologikw_n qewrhma/twn</G> (cf III <G>*)astro-
logika/</G>). <G>a</G>3. 339 b16 <G>pro/teron</G> (<G>*oa</G>3). <G>a</G>3. 339 b36 <G>e)n toi_s
peri\ to\n a)/nw to/pon qewrh/masin</G> (<G>*ob</G>7). <G>a</G>3. 341 a14 <G>e)n toi_s
peri\ ai)sqh/sews prosh/kei le/gein</G> (quo haec pertineant, non
reperitur in libro <G>peri\ ai)sq