*a

a fwnh_en (cf h v) po 20. 1456 b27. — qh/lea o(/sa ei)s a e)pek- teino/menon teleuta_| po21. 1458 a12. — ai( a)po\ tou_ a a)po- fa/seis posaxw_s *md 22. 1022 b32, dixw_s, tw_| mh\ e)/xein, tw_| fau/lws e)/xein *ag 12. 77 b24. sxedo\n e)pi\ e)nanti/ois le/gontai c 4. 978 b22. — *a*b*g signa terminorum in prima syllo- gismorum figura *aa 4 al.

a) a/zein qermo/n mb8. 367 b2. opp fusa_n pld 7. 964 a11. o( a)a/zwn a)qro/on e)kpnei_ to\n a)e/ra pld 7. 964 a16.

a)asmo/s, a)qro/ou (a)e/ros) e)/kpneusis pld 7. 964 a18.

*)/aba, *)/abantes. *)/aba h( *fwkikh/, *)/abantes po/qen| w)noma/- sqhsan f 559. 1570 a36, 38.

a)bare/s, opp to\ e)/xon ba/ros *oa 8. 277 b19. *mg 2. 1004 b14.

a)batw/tatos to/pos oi( ta/foi pk 12. 924 a5.

*)abdhri/ths. *dhmo/kritos o( *)a. *og 4. 303 a4. mb 7. 365 a19. an 2. 470 b28. *zgb 6. 742 b20. d1. 764 a7.

a)be/baios fili/a, opp be/baios heh 2. 1236 b9. a)be/baioi *hi12. 1172 a9. h( lei/a sa\rc kai\ eu)fue/a kai\ a)be/baion shmai/nei f2. 806 b23. — fanta/smata a)be/baia (veluti lampa/des, doki/- des, pi/qoi) k 4. 395 b15. o)fqalmo\s a)be/baios *zia 10. 492 a12.

a)belteri/a kai\ nwqro/ths *rb 15. 1390 b30. a)belteri/a, dist po- nhri/a r5. 1426 b32, 30. deisidai/mwn a)/neu a)belthri/as (a)bel- teri/as Bk^{2}) *pe11. 1315 a3. hoc loco et ob 1352 b8 a)bel- thri/a cum codd Bk scripsit.

a)be/lteros r 5. 1426 b36. — o(/soi e)co/fqalmoi, a)be/lteroi f 6. 811 b23.

a)bi/astos suste/lletai h( tou_ pneu/matos fu/sis *zk 10. 703 a21.

a)blabh/s. act o(/sa a)blabh_ tw_n h(de/wn, xara\ a)blabh/s *pq 5. 1339 b25. 7. 1342 a16. — perittw/mata u(darh_ gi/netai kai\ a)blabh\ pkh1. 949 b1. — pass sklhro/derma o)/nta ta\ o)/m- mata a)blabe/stera a)\n h)_n *zmb13. 657 a22. e)th/rhsan a)bla- bei_s tou\s neani/skous k 6. 400 b5.

a)/bolos i(/ppos (i e o( mh/pw beblhkw\s tou\s o)do/ntas) *ziz 22. 576 b15.

a)/brwtos q 144. 845 a20. xumoi\ a)/brwtoi kai\ a)/potoi md 3. 380 b3. i)xqu/dia a)/brwta sim *zib14. 505 b20. d5. 531 a2. i 28. 618 a1. *zmd5. 681 a5. karpoi\ kata\ sumbebhko\s a)/brw- toi fta 5. 820 b4. dia\ ti/ ta\ me\n a)/brwta ta\ de\ brwta/ pk 6. 923 a25.

*)/abudos q 31. 832 b17. eius res publicae *pe 6. 1305 b28, 1306 a31. — *)abudhnoi/, eorum inventum oeconomicum ob 1349 a3.

a)gaqodaimoniasth/s heg 6. 1233 b3 (a)gaqodaimonisth/s e cod Mb Fr).

*)agaqoklh_s, basileu\s *sikeliwtw_n q 110. 840 b23.

a)gaqo/s, belti/wn. be/ltistos, a)mei/nwn, a)/ristos (krei/ttwn, kra/tistos v s h v).

to\ a)gaqo/n 1. notio. kalw_s a)pefh/nanto ta)gaqo/n, ou(_ pa/nt) e)fi/etai: to\ au(tou_ e(/neka kai\ mh\ a)/llou ai(reto/n, to\ ou(_ e(/neka kai\ to\ te/los sim *ha 1. 1094 a3. 5. 1097 a18, 20. e7. 1131 b23. hmb 7. 1205 b35. hea8. 1218 b6. *ra6. 1362 a22, 1363 a9. 7. 1363 b13, 1364 b17, 25. *pa 2. 1252 b34. b8. 1269 a4. g12. 1282 b15. MA 3. 983 a32 Bz. 7. 988 b9. b2. 996 a24. k 1. 1050 a36. l 10. 1075 a37. tg 1. 116 a19 al. o)/ntos tino\s qei/ou kai\ a)gaqou_ kai\ e)fetou_ *fa9. 191 a17. *zk 6. 700 b25. ta)- gaqo\n kai\ to\ eu)_ *ha6. 1097 b27. ou)dei\s u(polamba/nwn pra/ttei para\ to\ be/ltiston *hh3. 1145 b26. o)rekto/n e)stin h)\ to\ a)ga- qo\n h)\ to\ faino/menon (sive dokou_n) a)gaqo/n yg 10. 433 a28. *pa1. 1252 a3. heh 2. 1235 b26. *md 2. 1031 b26. *fb 3. 195 a26. *zk6. 700 b28. to\ a)lhqw_s kai\ prw/tws a)gaqo\n qeio/teron h)\ w(/st) ei)_nai pro\s e(/teron *zk6. 700 b33. a)gaqa/ def et enumerantur *ra 6. to\ a)gaqo\n ou)k e)/stin e)n ge/nei, a)ll) au)to\ ge/nos K11. 14 a23. pote/rws e)/xei h( tou_ o(/lou fu/sis to\ a)gaqo\n kai\ to\ a)/riston *ml 10. 1075 a12. to\ be/ltion kai\ to\ timiw/teron pro/teron th_| fu/sei K12. 14b4. be/ltion kai\ qeio/teron h( a)rxh\ h( kinou_sa *zgb1. 732 a3, 7. cf *hh9. 1151 a25. to\ be/ltion a)ei\ u(polamba/no- men e)n th_| fu/sei u(pa/rxein *fq 7. 260 b22. 6. 259 a11. p<*>n h( fu/sis h)\ dia\ to\ a)nagkai_on poiei_ h)\ dia\ to\ be/ltion *zga4. 717 a16. b 1. 731 b23, 21. 4. 738b1. cf fu/sis 2 c. a)ei\ to\ xei_- ron tou_ belti/onos e(/neke/n e)stin *ph 14. 1333 a22. hmb 10. 1208 a13, 18. tw_n a)gaqw_n a(pa/ntwn ai)/tion au)to\ ta)gaqo/n MA 4. 985 a10. ou)k ei)_nai/ ti au)toagaqo/n *mb2. 996 a28. idea boni refutatur *ha 4. hea 8. hma 1. 1182 b10-1183 b8. ta)gaqo\n le/getai i)saxw_s tw_| o)/nti, e)n pa/sais tai_s kathgori/ais, o(mw/- numon *ha 4. 1096 a20, 23. hma 1. 1183 a9. b 7. 1205 a9. hea 8. 1217 b26. ta 15. 107 a11, 106 a4. tiqe/ntes e)n th_| tw_n a)gaqw_n sustoixi/a| to\ e(/n *ha 4. 1096 b6. a)gaqo(n kata\ tou\s *puqagorei/ous to\ decio\n kai\ a)/|nw kai\ e)/mprosqen f 195. 1513 a24. to\ a)gaqo\n tou_ peperasme/nou *hb 5. 1106b30 (cf *fq 6. 259 a11). — ta)gaqo\n oi)kei_o/n ti kai\ dusafai/reton *ha 3. 1095 b25. to\ a)gaqo\n a(plou_n, to\ kako\n polu/morfon heh 5. 1239 b11.

2. species tou_ a)gaqou_ distinguuntur. ta)gaqa\ ta\ me\n kaq) au(ta/, e(/tera de\ dia\ tau_ta: ta\ me/n e)sti te/lh, ta\ d) ou) te/lh *ha4. 1096 b13. hma2. 1184 a3-14. ta)gaqo\n kai\ to\ a)/riston, to\ a)kro/taton tw_n praktw_n a)gaqw_n *ha 1. 1094 a22. 2. 1095 a17. to\ a)/riston a)gaqo/n, syn te/leion a)gaqo/n hma 2. 1184 a36. 4. 1184 b36, 1185 a1, 2. to\ te/leion a)gaqo\n au)/tarkes *ha 5. 1097 b8. *pa 2. 1253a1. — to\ prakto\n a)gaqo\n te/los tw_n praktw_n a(pa/ntwn *ha5. 1097 a22. hea 8. 1218 b6. *zk 6. 700 b25. tw_n a)gaqw_n ta\ me/n e)stin a)nqrw/pw| prakta/, ta\ d) ou)/ hea 7. 1217 a31. a)gaqo\n a)nqrw/pinon ti/ *ha 6. 1098 a16. 1. 1094 b7. opp qew_n hma 1. 1182 b3-5. tau)to\n a)gaqo\n e(ni\ kai\ po/lei *ha1. 1094 b7. o( au)to\s bi/os a)/ristos e(ka/stw| kai\ koinh_|

a)gaqo/s tai_s po/lesi *ph3. 1325 b31. a)gaqo\n politiko/n *pg 12. 1282 b17. hma 1. 1182 b5. — to\ a)gaqo\n dixw_s, to\ me\n a(plw_s to\ de\ tini/ *hh13. 1152 b27 Fr. e 2. 1129 b3 sqq. a 1. 1094 b17. heg 1. 1228 b18. h 2. 1235 b31, 1236 b26, 1237 a27. 15. 1248 b29. *ph 13. 1332 a23. (a)gaqa\ a(pla_ i e ta\ a(- plw_s a)gaqa/ heh2. 1238 b6, 7). e(/kaston i)di/ou a)gaqou_ o)re/getai hea 8. 1218 a32. to\ e(ka/stou a)gaqo\n sw/zei e(/kaston *pb 2. 1261 b9. e(\n peri\ e(/kaston ei)_dos to\ be/ltiston hed 4. 1231 b36. — a)gaqo\n kuri/ws, dist fu/sei *hz 13. 1144 b7. — tou_ a)gaqou_ to\ me\n e)ne/rgeia to\ d) e(/cis *hh 13. 1152 b33. q 6. 1157 b6. — ta)gaqa\ trixh_|, e)kto/s, peri\ sw_ma, peri\ yuxh/n *ha 8. 1098 b12. i 9. 1169 b10. heb1. 1218 b32 sqq. hma3. 1184 b1-6. b3. 1200 a13. 6. 1202 a30. *ra 5. 1360 b25. r 36. 1440 b16. ta\ e)cwterika\ a)gaqa/ *ph1. 1323 b25. tw_n e)kto\s a)gaqw_n ai)/tion tau)to/maton *ph 1. 1323 b27. — a)gaqa\ o(mologou/mena ti/na *ra 6. 1362 b10-29. a)gaqa\ e)/ntima *rb 11. 1388 a31, b10. a)gaqa\ perima/xhta *pb 9. 1271 b7. a)llo/trion a)gaqo\n h( dikaiosu/nh *he 3. 1130 a3. yeudh_ a)gaqa/ *pd12. 1297 a11. — tw_n mh/te a)gaqw_n mh/te kakw_n a)nti/qesis pro\s ta\ mh/te a)gaqa\ mh/te kaka/ f 121. 1498 b31, 40.

3. synonyma. tw_| a)gaqw_| kai\ kakw_| e)n tw_| au)tw_| ge/nei to\ a)lhqe\s kai\ to\ yeu_dos yg 7. 431 b11. to\ a)gaqo\n, dist to\ kalo/n *mm 3. 1078 a31 (cf coniuncta a)gaqo/n et kalo/n *md 1. 1013 a22. n 4. 1091 a30, 36). hmb 9. 1207 b30. heh 15. 1248 b18 Fr. a)gaqa\ me/n, e)paineta\ d) ou)/ heh 15. 1248 b25. a)gaqo/n, dist h(du/, xrh/simon (sive sumfe/ron) *hq2. 1115 b19. heh 2. 1236 a13. hmb 11. 1209 a17. *aa 1. 24 a 22. 40. 49 b10. *rb 13. 1390 a1 (cf a 3. 1358 b22, 23. 6. 1362 a20). to\ a(plw_s a)gaqo\n kai\ h(du\ a(plw_s e)sti/n *hq4. 1156 b22, 15. hmb 11. 1209 a7, b32 sqq.

a)gaqo/s. oi( a)gaqoi\ peri/ ti gigno/menoi *pe 11. 1315 a4. i(/ppos a)gaqo\s dramei_n, maqei_n *hb5. 1106 a20. *zu15. 616 a11. a)gaqoi\ fagei_n *zu34. 619 b31. f3. 808 b2. a)mei/nwn si/dhros poi_os md6. 383 b4. ai( koxli/ai po/te a)mei/nous (sc pro\s to\ fa- gei_n) *zie 12. 544 a22. i(/n) au)to\s au(tou_ tugxa/nei be/ltistos w)/n (Eur fr 183) *ra 11. 1371 b33. o( eu)/qumos mh\ e)pisper- xh\s a)ll) a)gaqo\s faine/sqw f 3. 808 a7. — a)gaqo/s, syn spou- dai_os *pg16. 1287 b12. coni syn fro/nimos *hz 13. 1144 b1. *pg4. 1277 a15. tg 1. 116 a15. a)gaqo\s kat) a)reth/n, kat) a)reth\n telei/an *rb4. 1381 a27. *pa 6. 1255 a21. h4. 1276 b33. a)gaqo/s e)stin w(_| ta\ fu/sei a)gaqa/ e)stin a)gaqa/ heh15. 1248 b27. ou)x oi(_o/n te a)gaqo\n ei)_nai a)/neu fronh/sews, mh\ xai/- ronta tai_s kalai_s pra/cesin *hz 13. 1144 b31, a36. a 9. 1099 a17. a)/ristos o( kai\ pro\s e(/teron xrw/menos th_| a)reth_| *he 3. 1130 a7. gnw/mh| a)ri/sth| ti/ e)sti *ra 15. 1375 a30, b17, 1376 a19. b25. 1402 b34. o( a)gaqo\s fi/los di) au(to/n, ei(_s au)to\s au(tw_|, fi/los, o)rekto\s au)to\s au(tw_| *hq 5. 1157 a18 sqq. heh 5. 1239 b12. 6. 1240 b15, 19. a)gaqo/s te kai\ eu)dai/mwn a(/ma gi/gnetai a)nh/r (secundum Platonem) f 623. 1583 a17. gi/nesqai a)ga- qou\s fu/sei, e)/qei, didaxh_| *hk 10. 1179 b19 sqq, 1180 b25. a)gaqo\s a)nh/<*>, dist a)gaqo\s poli/ths *he 5. 1130 b29. *pd 7. 1293 b6. zwh\ a)ri/sth *ph 1. *oa 9. 279 a21. syn a)/rista e)/xein *ob 12. 292 a22, b5. a)ri/sth politei/a *pg 13. 1284 b25. o( au)- to\s o(/ros tw_| te a)ri/stw| a)ndri\ kai\ th_| a)ri/sth| politei/a| *ph15. 1334 a13. — a)gaqoi/, belti/ous, a)/ristoi, syn eu(genei_s *pe 1. 1302 a1. b6. 1266 a21. g7. 1279 a35. 11. 1281a40. e)c a)ga- qw_n a)gaqoi/ *pa 6. 1255 b2. g13. 1283 a36. *ra 9. 1367 b30. — tu/xh a)gaqh/ *fb 5. 197 a25. *mk 8. 1065 a35. — bota/nh suntelou_sa pro\s a)mbluwpi/an a)/rista q171. 847 a2. a)/riston me\n u(/dwr (Pind Ol 1, 1) *ra 7. 1364 a28. — be/ltion i)/sws dielqei_n hmb11. 1208 b7. ou) be/ltion (i e ou)k a)gaqo/n) ti25. a)gapa_n 180 b12. — a)gaqw_s te 7. 136 b28. a)gaqw_s e)/xein *rb11. 1388 b6. a)/rista e)/xein *ob 12. 292 a22, b5. — a)ri/stws fta 6, 820 b36.

*)aga/qursoi. e)n *)a. a)/|dousi tou\s no/mous piq 28. 920 a1.

*)aga/qwn. eius versus afferuntur *hz 2. 1139 b9 (fr 5), z4. 1140 a19 (fr 6). heg 1. 1230 a1 (fr 7). *rb19. 1392 b7 (fr 8), b24. 1402 a9 (fr 9), iidem versus (fr 9) resp po18. 1456 a24. 25. 1461 b15. — eius *)ili/ou pe/rsis po 18. 1456 a18, fort resp po23. 1459 b6. e)n tw_| *)aga/qwnos *)/anqei po9. 1451 b21, to\n *)axille/a belti/w e)poi/ei po15. 1454 b14 (? Nauck fr tr p 594). h)_rce tou_ a)/|dein e)mbo/lima po 18. 1456 a30. w(/sper *)antifw_n e)/fh pro\s *)aga/qwna heg5. 1232 b8.

a)/galma, coni grafh/ *ph17. 1336 b15. to\ th_s *)aqhna_s a)/- galma f 402. 1545 a24, 33.

a)galmatopoio\s *ha6. 1097 b25. a)g. *feidi/as k6. 399 b33. a)g. h)\ grafeu\s h)qiko/s *pq5. 1340 a38.

*)agame/mnwn *hq13. 1161 a14. *pg 14. 1285 a11. pologu/- naios f 172. 1506 b30. versus Homerici afferuntur ti4. 166 b7 (B 15. v l cf Wolf Prol p CLXVIII). *pg 16. 1287 b14 (B 372). *rg11. 1413 a32 (I 388). f 144. 1502 b30 (*g277). e)pita/fion e)pi\ *)agame/mnonos f 596. 1575 a29. — *)agame/mnwn, tragoedia Aeschyli f 575. 1572 b22, 26. — *)agamemno- ni/dais qusi/a e)n *ta/ranti q 106. 840 a8.

a)game/nws n. a)/gasqai.

a)/gan. to\ mhde\n a)/gan *rb21. 1395 a20 (cf paroimi/a). pa/nta a)/gan pra/ttein para\ to\ *xilw/neion, h(_tton a)/gan a(/panta poiei_n h)\ dei_ *rb 12. 1389 b4. 13. 1389 b17. to\ a)/gan ou) sw/fronos *hh3. 1146 a12. — a)/gan yuxro/n, chro/n mb8. 366 b6. a)/gan a)/topon *ph2. 1324 b23. a)/gan despotiko/s *pe 6. 1306 b3. h( a)/gan e)leuqeri/a *pe12. 1316 b24. — non raro adiectivo post- ponitur, e)k pollw_n a)/gan *ph 4. 1326 b4. *zig 19. 521 a12. poihtikw_s ga\r a)/gan, semno\n a)/gan kai\ tragiko/n *rg3. 1406 b11, 8 al.

a)ganaktou_si dia\ th\n u(peroxh/n *rb2. 1379 a6.

a)gapa_n, syn tima_n K12. 14 b6. *hk9. 1179 a27, syn bou/le- sqai, ai(rei_sqai, diw/kein *ha3. 1095 b17. 4. 1096 b10. g14. 1119 a19. a)gaph/sas th\n ko/rhn dia\ to\ ka/llos f66. 1487 a2. di) au(to\ a)gapa_sqai *ha 3. 1096 a8 (cf 1. 1094 a19). k 7. 1177 b1. MA1. 980 a23. ai( a)gapw/menai h(donai/ *hk10. 1180 a14. syn xai/rein tini/ *hg 13. 1118 b4. syn xari/zesqai tini *hi8. 1168 b33, 1169 a3 (oi( *lu/kioi a)gapw_si to\ tri/xwma forei_n ob 1348 a29). to\ filei_sqai a)gapa_sqai/ e)stin au)to\n di) au(to/n *ra11. 1371 a21. syn filei_n *hi8. 1168 a29. e(/ka- stos peri\ tau_ta e)nergei_, a(\ ma/list) a)gapa_| *hk4. 1175 a13. a)gapa_n th\n qewri/an *zma5. 645 a14. oi( eu)_ pepoihko/tes fi- lou_si kai\ a)gapw_si tou\s peponqo/tas, pa/ntes a)gapw_si ta\ au(- tw_n e)/rga *hd2. 1120 b14. i 7. 1167 b32, 34, 1168 a4. to\ a)lgou_nti sunalgei_n mh\ di) e(/tero/n ti a)gapa_n qh/somen heh6. 1240 a33. — a)gapa_n i q contentum esse a)gapw_sin i)/son e)/xon- tes *pe7. 1307 a18. d5. 1292 b19. mikra\s eu)pori/as a)gapa_n *ob12. 291 b27. ou)x e(no\s sw/matos a)gapa_n a)po/lausin *rb23. 1398 a23. — a) gaphto/s. lo/gos suneto\s a)gaphto/s (syn ai(- reto/s) r1. 1420 b12. to/ te i)/dion kai\ to\ a)gaphto/n *pb4. 1262 b23. dapana_n ei)s ga/mon tou_ a)gaphtou_ heg6. 1233 b2. to\ a)ga- phto\n mei_zon a)gaqo/n *ra7. 1365 b16, 19. toi_s e)rw_si to\ o(ra_n a)gaphto/tato/n e)sti kai\ ma_llon ai(rou_ntai *hi12. 1171 b29. — a)gaphto/n, opp ka/llion kai\ qeio/teron *ha1. 1094 b9, cf a)ga- phto/n (sc e)sti/n) c inf, a)gaphto\n kai\ o)li/gous eu(rei_n toiou/tous sim *hi 10. 1171 a20. k10. 1181 a21. a1. 1094 b19. *zga23. 731 b2, a)gaphto/n (sc e)sti/n) c ei) et optat, veluti a)gaphto\n ei)/ tis ta\ me\n ka/llion le/goi ta\ d) ou) xei_ron *mm1. 1076 a15.

*)agaph/nwr *hk10. 1179 b18.

*agaph/nwr, *)agkai/ou ui(o/s f 596. 1576 b4, 5.

a)ga/phsis tw_n ai)sqh/sewn MA1. 980 a22.

a)/gasqai to\n nomoqe/thn, tou_ nomoqe/tou to\n skopo/n *ph14. 1333 b18, 13. sfo/dra a)gasqh_nai/ tinos *hh1. 1145 a29. — a)ga- me/nws le/gein *rg7. 1408 a18.

a)ggei_on, to\ e)/xon, sune/xon tou\s o)/gkous K15. 15 b23. *og 7. 305 b15. to\ a)ggei_on topos metaforhto/s *fd2. 209 b29. 4. 212 a4. cf c2. 976 b18. e)kkri/nesqai, r(ei_n w)/sper e)c a)ggei/ou *og7. 305 b4. ma13. 349 a34. spa_tqai ei)s to\ a)ggei_on *od5. 312 b13. a)ggei_a satto/mena pka14. 928 b29. tw_n a)ggei/wn o( puqmh/n pkd5. 936 a32. 8. 936 b13. a)ggei_on mei_zon *zid1. 525 a5. e18. 550 a2. w)|a\ e)kpetto/mena e)n a)ggei/ois a)leeinoi_s *ziz2. 559 b5. a)ggei_on kh/rinon *ziq2. 590 a25. a)ggei_on oi)/nou, ke/gxrou en2. 460 a31. *ziz37. 580 b12. h( oi)ki/a a)ggei_on ske- pastiko\n swma/twn kai\ xrhma/twn *mh2. 1043 a16. xelido/nes e)n a)ggei/ois (fort i q e)n fwleoi_s, *ziz2. 559 b5) *ziq16. 600 a16. — a)ggei_a e)n toi_s tw_n zw/|wn sw/masin: pa/nta o(/sa fu/- sei u(pa/rxei u(gra\ e)n tw_| sw/mati, e)n a)ggei/ois u(pa/rxei, w(/sper kai\ ai(_ma e)n fleyi\ kai\ muelo\s e)n o)stoi_s, ta\ o\e\ e)n u(menw/desi kai\ de/rmasi kai\ koili/ais *zig 20. 521 b6. cf *zmg 5. 667 b19. pn2. 481 a12, 30, veluti fle/bes *zig2. 511 b17. 19. 520b13. 20. 521 b6. *zmg 4. 665 b12, 666 a18. 5. 667 b19. *zgb4. 740a 22 al, koili/a a)ggei_on trofh_s *zib 17. 506 b37. *zmd 5. 680 b33. pk34. 726 b30, a)ggei_a perittw/matos u(grou_ *zmd 1. 676 a35. mb3. 357 b4. masto\s a)ggei_on ga/laktos *zmd11. 692 a12. a)ggei_a pneu/matos *zge7. 787 a3. ak 800 a8, 801 a10, 19. tw_n a)ggei/wn au)/chsis kai\ trofh/ pn 2. 482 a3. 3. 482 b11.

a)ggeiw/dhs. mo/rion dektiko\n kai\ a)ggeiw_des *zmg8. 671 a23.

a)ggeli/a. ta\ u(/steron dei_tai proagoreu/sews kai\ a)ggeli/as po15. 1454 b5.

a)ggeliafo/roi kai\ h(merodro/moi k6. 398 a31.

a)/ggos. e)s a)/ggos (Emped 354) an7. 473 b20. e)c a)/ggous k6. 398 b27. o( e)xi_nos a)/ggos ti f 415. 1547 b2.

a)/gein e)poi/kous *pe6. 1306 a3. o( h(/lios ta\s te/ssaras w(/ras a)/gwn tou_ e)/tous k6. 399 a23. a)/gein texnh/n tina pro\s ta\s maqh/seis, ei)s paidei/an *pq6. 1341 a32, 18. — a)/gein ei)s ta\ dikasth/ria *rg 15. 1416 a32. a)go/menos e)pi\ to\ a)poqanei_n, ui(s a)poqanou/- menos *rb 8. 1386 a19. po 11. 1452 a27. h( e)piqumi/a a)/gei, opp le/gei feu/gein *hh5. 1147 a34. a)/gesqai u(po\ th_s e)piqu- mi/as, u(po\ tou_ pa/qous, u(po\ tw_n h(donw_n *hg14. 1119 a2. d11. 1125 b34. h8. 1150 b21. 10. 1151 b11. a)/gein propeth_ to\n a)kroath/n, ei)s ta\ pa/qh a)/gein to\n a)kroath/n *rg9. 1409 b32. 19. 1419 b25. r35. 1439 b25. a)/gein toi_s no/mois *pe8. 1308 b17. h)_xqai dia\ tw_n e)qw_n, toi_s e)/qesin, e)k ne/wn *ph15. 1334 b12. *ha2. 1095 b4. b2. 1104 b11. a)/gein tou\s basile/as e)pi\ to\ metriw/teron *pe11. 1313 a19. a)/gein ta\s gunai_kas e)pi\ tou\s no/mous *pb9. 1270 a6. o(po/teroi a)\n u(pere/xwsi, kaq) au(tou\s a)/gousi th\n politei/an *pd11. 1296 a26. h( fu/sis a)/gei ei)s au)th/n (au(th/n?) md3. 380 a26. ta\ ei)s th\n telei/wsin a)go/mena th_s fu/sews *hh13, 1153 a12. a)/gein to\ ti/mion ei)s to\ kalo/n sim *ra9. 1367 b11. r5. 1427 a28. 37. 1444 a4. ei)s o)/neidos a)/- gein *hi8. 1168 b15. a)/gein ei)s to\ a)du/naton *aa16. 36 a22. 29. 45 a24, 37, b15. a)/gein ei)s o(\ au)to\s du/natai poiei_n *mz7. 1032 b9. a)/gein (a)na/gein Wz, cf s h v) tou\s lo/gous *aa 32. 47 a21. a)/gein e)pi\ ta\ ei)/dh to\n tiqe/mei)on i)de/as tz 8. 147 a6. a)/gein ei)s sxh_ma a)nalogi/as, ei)s to\n lo/g:on *he 8. 1133 b1. yg2. 426 b4. — a)/gein h(suxi/an *pd13. 1297 b7. a)/. lamprw_s ta\ *dionu/sia ob1347 a26. — a)/gein gramma/s ta1. 101 a16. mb5. 362 b1. h( a)xqei_sa (i e ka/qetos) e)pi\ th\n ba/sin *ob4. a)|gkistrofa/gos 287 b8. h)/xqw dia/metros, h)/xqwsan ka/qetoi, e)/stwsan h)gme/nai mb6. 363 b6. g3. 373 a11. *aa24. 41 b15. ta\ ke/rata xliai- no/mena a)/getai o(/pou a)/n tis e)qe/lh| *ziq9. 595 b13. — h(qa/latta ple/on a)/gei (graviora pondera sustinet) pkg3. 931 b15. — a)/gein (pondus habere) trei_s mna_s sim q45. 833 b11. f 248. 1523 b29. 223. 1518 a38. — a)kte/on tz 8. 147 a6. *pq6. 1341 a18.

a)gela/zein. a)gela/zontai fa/ttai, i)xqu_s *ziq 12. 597 b7. i2. 610 b2.

a)gelai_os. zw_|a a)gelai_a *pa2. 1253 a8_{1} opp monadika/ *zia1. 487 b34, 488a2, 13, opp sporadika/ *pa8. 1256 a23, cf*zia1. 488 a3. exempla a)gelai/wn zw/|wn universe *zia1. 488 a3-7. tetrapo/dwn zw|okokou/ntwn *ziq 7. 595 b15. 23. 604 a13. i 50. 632 b7 (mh\ a)gelai_a *ziz 18. 571 b29), o)rni/qwn *ziq12. 597 b29. 3. 593 b22. i25. 617 b21, i)xqu/wn *zu 2. 610 b4. z 14. 568 b25. 17. 570 b21. f 286. 1528 b6. 313. 1531 a28. cf *ziq13. 598 a28. d11. 538 a29, e)nto/mwn *zu40. 623 b8.

a)ge/lh. a)ge/lai gi/nontai a)rre/nwn kai\ qhleiw_n *ziz 17. 570 a23. ta\s a)ge/las poiou_ntai o(/tan ku/wsin *zu2. 610 b9.

a)gelhdo/n, opp kata\ mi/an f 313. 1531 a28.

a)ge/neia, coni peni/a, banausi/a *pz2. 1317 b40. a)g. a)kolouqei= th_| a)neleuqeri/othti ar7. 1251 b16.

a)ge)nhtos. (a)du/iaton) a)ge/nhta poiei_n (Agath fr 5) *hz2. 1139 b11. — a)ge/nhton posaxw_s le/getai *oa11. 280 b6-14. a)ge/- nhton o(\ e)/sti nu_n, kai\ pro/teron ou)k a)lhqe\s h)_n ei)pei_n to\ mh\ ei(_nai *oa12. 282 a28. o( xro/nos a)ge/nhton *fq1. 251 b15. to/ te a)ge/nhton a)/fqarton kai\ to\ a)/fqarton a)ge/nhton *oa12. 282. a31. to\ a)ei\ o)\n a(plw_s a)/fqarton kai\ a)ge/nhtoi *oa12. 281 b26. a)/fqarton kai\ a)ge/nhton, a)ge/nhton kai\ a)/fqarton *fa9. 191 a28. g4. 203 b8. f 17. 1477 a9. ou)si/ai a)ge/nhtoi kai\ a)/fqartoi *zma5. 644 b22. to\ su/mpan a)nw/leqron kai\ a)ge/nhton k4. 396 a31.

a)gennh/s, coni moxqhro/s *hd3. 1121 a26. tw_n politw_n oi( a)gen- nei_s, opp oi( gennai_oi *pd12. 1296 b22. 13. 1283 a35. oi( a)gen- nei_s po/teron kat) a)lh/qeian diafe/rousi tw_n eu)genw_n f 82. 1490 a14. bi/os a)gennh/s, ba/nausos, a)gorai_os *ph9. 1328 b40. a)- genne/statai tw_n e)rgasiw_n, syn banauso/tatai, doulikw/tatai, opp texnikw/tatai *pa11. 1258 b39. a)lektori/des a)gennei_s, opp gennai_ai *ziz 1. 558 b16. *zgg1. 749 b31. — ou)k a)genne/s (e)stin) e)n e)kei/nois semnu/nesqai *hd8. 1124 b22.

a)ge/nnhtos. a)na/gkh ei)_nai/ ti to\ gigno/menon kai\ e)c ou(_ gi/gnetai kai\ tou/twn to\ e)/sxaton a)/gennhton (a)ge/nhton?) *mb4. 999 b7.

a)germo/s po8. 1451 a27.

a)/geustos pass h( geu_sis tou_ geustou_ kai\ a)geu/stou yb10. 422 a30. cf 9. 421 b8. — act a)/geustoi h(donh_s e)leuqeri/ou, tou_ kalou_ *hk6. 1176 b19. 10. 1179 b15.

a)gewme/trhtos. e)n a)gewmetrh/tois ou) dialekte/on peri\ gewme- tri/as *ag 12. 77 b13. a)gewme/trhta e)rwth/mata *ag 12. 77 b16. to\ a)gewme/trhton ditto/n *ag12. 77 b23.

a)gh/raton kai\ a)nalloi/wton kai\ a)paqe/s *oa3. 270 b2.

a)gh/rws kai\ a)/fqartos o( ko/smos, h( fu/sis k5. 397 a16, 27.

*)aghsi/laos. *kina/dwnos e)pi/qesis *pe7. 1306 35.

*)aghsi/polis ci Muretus Spgl Bk^{3} coll Xen Hell 4, 7, 2 pro *(hgh/sippos *rb23. 1398 b32.

a(/gios o(/rkos q57. 834 b11.

a(gistei_ai tw_n qew_n *oa1. 268 a14.

*)agkai_os, o( *poseidw_nos kai\ *)astupalai/as, *sa/mios, filoge/wr- gos f 530. 1566 a42, 15. *)agaph/nwr, *)agkai/ou u(io/s f 596. 1576 b5.

a)/gkistron kai\ o(rmia/ *zmd 12. 693 a23. katapi/nein to\ a)/gki- stron *zu37. 621 a7.

a)gkistrofa/gos *zu37. 621 b1.

a)gkistrw/dhs

a)gkistrw/dh sw/mata (Democr), dist skalhna/, koi_la, kurta/ f 202. 1514 b28.

a)/gkos q138. 844 b11. oi)kei_ bh/ssas kai\ a)/gkh *zu 32. 618b24.

a)/gkura kai\ kre/maqra pw_s diafe/rousi *rg11. 1412 a14. ba/l- lesqai a)gku/ras *zid1. 523 b33. a)/gkurai be/blhntai *zmg7. 670 a10. ai( shpi/ai w)/sper a)gku/rais tai_s proboski/sin o(rmou_- sin f 317. 1531 b40.

a)gkw/n, brachium *zmd10. 688 a3. oi( a)gkw_nes e)k plagi/ou pros- kei/menoi *zmd 10. 688 a11. e)nanti/ws toi_s a)gkw_sin h( tw_n w)/mwn e)/xei kamph/ *zib1. 498 a24. — brachii pars superior oi(=s braxei_s oi( a)gkw_nes, kai\ oi( mhroi\ w(s e)pi\ to\ polu/ *zia15. 493 b24, 27.

*)aglai+/h. *nireu\s *)aglai+/hs (Hom B 672) *rg12. 1414 a3.f596. 1576 a6.

a)glao/karpos (Hom h 115, l 589) k 6. 401 a7.

a)gleukh/s, opp gluku/s pd12. 877 b25.

a)/glwttos kroko/deilos *zmd11. 690 b23.

a(gneutika\ zw_|a, opp a)frodisiastika/ *zia 1. 488 b5.

a)gnoei_n, opp e)pi/stasqai, ei)de/nai, gignw/skein *ag 1. 71 b6. *he 10. 1135 a24, 30, 32. ya5. 410 b4. ou)dei\s o(\ proairei_tai a)gnoei_ *ra9. 1368 b12. a)gnow_n kai\ (kai\ Bk^{3}, h)\ Bk) a)/kwn, e(kw\n kai\ ei)dw/s *ra 13. 1373 b34. a)gnoou_ntes a(marta/nousin *ra 15. 1375 b18. cf po 14. 1453 b28, 30, 35, 37, 1454 a2, 3. oi( a)gnoou_ntes fai/nontai a)ndrei_oi ei)_nai *hg 11. 1117 a22-28. — a)gnoei_n ti, veluti o( fusiko\s o( peri\ th\n u(/lhn, to\n de\ lo/gon a)gnow_n ya 1. 403 b8 al. a)gnoei_n peri/ tinos r 20. 1433 b28. a)gnoei_n cum enunciatione interrog, po/sa politei/as ei)/dh, ti/ le/- gei o( no/mos al *pd1. 1289 a8. *ra 15. 1375 b18. po5. 1449 b5 (h)gno/htai). — *)anacago/ras th\n oi)kei/an fwnh\n h)gno/hsen (i e non intellexit) *ga1. 314 a13. o(/sa ei)ohme/na a)gnoou/mena/ e)stin *rg 10. 1410 b24. — o(modoci/a kai\ a)gnoou_sin a)llh/lous u(pa/rceien a)/n *hi6. 1167 a23. — a)gnoou/ntws tb9. 114 b10.

a)/gnoia, opp e)pisth/mh *ab21. 66 b26. g12. 77 b18. *ml10. 1075 b23. cf *zig2. 511 b13. dia\ to\ feu/gein th\n a)/gnoian e)fi- loso/fhsan MA 2. 982 b20. opp su/nesis ya 5. 410 b2. e)c a)gnoi/as ei)s gnw_sin metabolh/ po11. 1452 a30. para\ th\n tou/- twn gnw_sin h)\ a)/gnoian po19. 1456 b13. a)gnoi/as fqora\ a)na/- mnhsis kai\ ma/qhsis mk2. 465 a22. a)/gnoia, dist yeu_dos, a)pa/th *mq10. 1052 a2. a)/gnoia kat) a)po/fasin, kata\ dia/qesin *ag16. 79 b23 Wz, cf 12. 77 b18. tz 9. 148 a5. tou/twn eu)i/ato<*> h( a)/gnoia *mg 5. 1009 a19. a)/gnoia fusikh/ hma 34. 1195 a38. o(moi/ws e)pi\ tw_n a)/llwn a)gnoiw_n hma34. 1195 a35. — a)/gnoia e)le/gxou, paralogismoi\ para\ th\n tou_ e)le)gxou a)/gnoian ti5. 166 b24, 167 a21-35. 6. 168 a18 sqq, b15. — o( me/llwn poiei_n ti tw_n a)nhke/stwn di) a)/gnoian po 14. 1453 b35. to\ di) a)/gnoian pra/ttein, dist a)gnoou_nta pra/ttein *hg2. 1110 b25. e10. 1136 a6-9. to\ met) a)gnoi/as *he10. 1135 b12. (met) a)gnoi/as tw_n oi)kei/wn kakw_n a)lupo/tatos o( bi/os f 40. 1481 b11). to\ di) a)/gnoian po/te a)kou/sion *hg2. 1110 b18. heb9. cf hma34. 1195 a26. a)/gnoia h( e)n th_| proaire/sei, h( kaqo/lou, h( kaq) e(/kasta *hg2. 1110 b31. — h( di) a)peiri/an kai\ a)/gnoian a)ndrei/a heg1. 1229 a16, b26.

a)gnoou/ntws v a)gnoei_n.

a)gno/s. *)/artemis a(gnh/ (Hom u 71) pi 36. 894 b34. maka/rwn qe/mis a(gnh/ f 624. 1583 a26. a(gne\ qeui_n pre/sbisq) e(kathbo/le f 621. 1583 a2.

a)/gnos, a)f) w(_n fe/rousi me/littai *zu40. 627 a9. a)/gnoi kai\ ba/toi fta4. 819 b8 (Vitex Agnus castus L).

*)/agnwn. *qhrame/nhs o( *(/agnwnos f 370. 1540 a6.

a)gnw/s act tw_i) lo/gwn ti22. 178 a26. — pass a)gnw_tes a)llh/- lois *pe11. 1313 b5. a(gnw_tes, opp gnw/rimoi, sunh/qeis, syn a)gorai_os oi( a)/pwqen, a)sunh/qeis *ph7. 1327 b40. *rb6. 1384 b25. *hd12. 1126 b25. o( a)gnw/s, opp o( pa/lai fi/los heh2. 1237 b40. eu)/noia gi/netai kai\ pro\s a)gnw_tas (cf q2. 1155 b35, an a)gnw_tas active accipiendum est?) kai\ lanqa/nousa *hi 5. 1166 b36. — ai( me\n glw_ttai a)gnw_tes, ta\ de\ ku/ria i)/smen *rg10. 1410 b22.

a)/gnwstos h( u(/lh kaq) au(th/n *mz10. 1036 a9. a)/gnwston c5. 979 a12. a)/gnwston to\ a)/peiron *rg8. 1408 b27. e)pisthto\n to\ a)/gnwston o(/ti a)/gnwston *rb 24. 1402 a6. a)/gnwstoi a)rxai/, i e a)napo/deiktoi *ag3. 72 b12. — a)/gnwsta, opp gnw/rima dia\ sunh/qeian *zia16. 494 b22, 21. — a)gnwsto/teron, opp pisto/- teron, gnwrimw/teron (cf s h v) *ab16. 64 b31. te2. 129 b6 sqq. dia\ th\n a)sunh/qeian a)gnwsto/tera kai\ cenikw/tera *ma3. 995 a2. a)gnwsto/tera o)no/mata tz11. 149 a5. a)/gnwston o)/noma *mz15. 1040 a11.

a)go/natos. ei)/ ti a)go/naton ei)/h tw_n badizo/ntwn *zp9. 709 a3. — a)go/natoi oi( ku/amoi f 190. 1512 a8.

a)goni/a. i(/ppos, o)/nos eu)fuei_s pro\s th\n a)goni/an *zgb8. 748 b8. th_s a)goni/as ai)/tia *zgb7. 746 b20, 25, 29, 31. d2. 767 a27. le/ontos a)goni/as th_s u(/steron ti/ to\ ai)/tion *zgg 1. 750 a31. a)goni/a ti/s i)ath/, ti/s a)ni/atos *zgb7. 746 b20.

a)/gonos vel cum gen coniungitur vel absol ponitur, *sikeli/a a)/gonos lagw_n f 527. 1565 a 7. h( o(mi/xlh a)naqumi/asis a)/gonos u(/datos k4. 394 a20. h( o(mi/xlh nefe/lh a)/gonos ma9. 346 b35. a)/gona spermatikh_s e)kkri/sews a)mfo/tera (gunai_kes kai\ paidi/a) *zge3. 784 a5. — a)/gonos, i e ou)k e)/xwn spe/rma: oi( a)/gonoi, oi(_on pai_des kai\ gunai_kes kai\ oi( h)/dh ge/rontes kai\ oi( eu)nou_xoi (o)cu\ fqe/g- gontai) pia16. 900 b15. 34. 903 a27. i37. 895 a1. — spe/rma a)/gonon, opp go/nimon *zik 6. 637 b34. dia\ ti/ a)/gono/n pote to\ spe/rma *zga18. 725 b15. to\ a)/gonon spe/rma lepto/n, yuxro/n, e)n u(/dati diaxei_tai *zig22. 523 a25. h1. 582 a30. *zgb7. 741 a4. to\ prw_ton spe/rma a)/gonon, dia\ ti/ *zie14. 544 b15. h1. 582 a17. *zgb4. 739 a10, 26. a)gonw/tera ta\ pimelw/dh kai\ a)/rrena kai\ qh/lea, dia\ ti/ *zig18. 520 b6. *zga18. 726 a3. *zmb5. 651 b13, a)/gonoi ti/nes kai\ dia\ ti/ *zig11. 518 b3. h1. 581 b22. *zga7. 718 a23. kai\ toi_s a)go/nois a)ndra/si gi/netai h\donh/ (e)n th_| sunousi/a|) *zga20. 728 a13. e)c a)go/nwn gi/nontai/ tines go/nimoi *zga18. 723 a27. h( gunh\ w(/sper a)/rren a)/gonon *zga20. 728 a18. — a)/gonoi i(/ppoi, o)/noi *ziz22. 576 a5. 23. 577 b13. *zgb8. 748 b7, o)rei_s, h(mi/onoi *zgb 7. 746 b14 sqq. 8. 747 a25 sqq, le/ontes *ziz31. 579 b11. o)rni/qwn w)|a\ a)/gona, u(phne/mia *ziz3. 562 a22. 21. 539 a32. o)rni/qwn kai\ i)xqu/wn ti/na w)|a\ a)/gona *z\gg5. 756 a18. a21. 730a21. *ziz14. 568 b8. tw_n e)nto/ mwn e)/nia o(/lws a)/gona/ e)stin *zgb1. 732 b9.

a)gora/. peri\ th\n a)gora\n kai\ to\ a)/stu kuli/esqai *pz4. 1319 a29. me/xri a)gora_s plhquou/shs *zu32. 619 a16. kle/yai e)k palai/- stras h)\ e)c a)gora_s pkq14. 952 a18. a)gora\ a)nagkai/a, e)leu- qe/ra *ph12. 1331 a31, b1, 11. oi( pare/xontes sfa_s au)tou\s pa_- sin a)gora/n *ph6. 1327 a29. — ta\ peri\ th\n a)gora\n sumbo/laia *pd15. 1300 b11. to\n de/ka e)tw_n mh\ a)pesxhme/non a)gora_s *pg5. 1278 a26. xrhmatistikai\ te/xnai ai( pro\s ta\s a)gora/s (a)gora/seis ci Sylb) hea4. 1215 a31. — sunagora/sai e)/laion kai\ oi)_non kai\ th\n a)/llhn a)gora/n ob1347 b6, 10.

a)gora/zein braxe/os ob1346 b8. para/ tinos ob1347 b12. a)go- ra/sai *fb4. 196 a5.

a)gorai_os. e)/mporoi kai\ a)gorai_oi ob 1350 a26, 1347 a34. a)go- rai_on (dh/mou ei)_dos) to\ peri\ w)nh\n kai\ pra_sin diatri_bon *pd4. 1291 b19, a4. plh_qos a)nqrw/pwn a)gorai/wn, banau/swn *pz4. 1319 a28. plh_qos gewrgiko/n, ba/nauson, a)gorai_on, qhtiko/n *pz7. 1321 a6. dh_mos gewrgeko/s, a)gorai_os, ba/nausos *pd3. 1289 b33. a)gorai_os o)/xlos *pz4. 1319 a36. tou\snauklhrou_ntas tw_n a)gorai/wn protima_n r3. 1424 a29. to/poi a)gorai_oi ob1346

a)goranomi/a b19. a)gorai_a te/lh ob1346 a2. bi)os a)gorai_os, ba/nausos *ph9. 1328 b39. fili/a pa/mpan a)gorai/a, a)gorai/wn *hq15. 1162 b26. 7. 1158 a21.

a)goranomi/a, coni a)stunomi/a *ph12. 1331 b9.

a)goranomika\ kai\ a)stunomika/ (Plat rep IV 425 D) *pb5. 1264 a31.

a)gorano/mos, coni a)stuno(mos *pd 15. 1299 b17. z 8. 1322 a14. def f 409. 1546 a43.

a)go/rasma. a)poste/llein tina\ e)p) a)go/rasma/ ti ob1352 b4.

a)gorasth/s ob1352 b6.

a)goreu/ein. oi( no/moi ou(/tws a)goreu/ousi *ra1. 1354 a22. oi( no/moi a)goreu/ousi peri/ tinos *ra 13. 1374 a20. *he3. 1129 b14. ka- kw_s a)goreu/ein tina/ f 378. 1541 a8.

a)/gos. o(/qen to\ a)/gos sune/bh toi_s *subari/tais *pe3. 1303 a30.

a)gra/mmatos. dhlou_si/ ti kai\ oi( a)gra/mmatoi yo/foi, oi(_on qh- ri/wn, w(_n ou)de/n e)stin o)/noma e 1. 16 a29. zw_|a a)gra/mmata, opp dia/lekton e)/xonta *zia1. 488 a33, opp gra/mmata fqe/g- gesqai *zib12. 504 b2.

a)graulei_n. oi( a)graulou_ntes q11. 831 a29.

a)grafi/ou grafh/ f 378. 1541 a4. 379. 1541 a32.

a)/grafos. no/moi a)/grafoi, opp gegramme/noi *hk10. 1180 b1. *pz5. 1319 b40. *ra13. 1373 b5, 1374 a20. no/mos a)/grafos kai\ koino/s r2. 1422 a1. di/kaion a)/grafon *hq15. 1162 b22 (opp kata\ no/mon). *ra14. 1375 a15, 17. e)/qos a)/grafon r2. 1421 b36. o(/sa a)/grafa para\ pa_sin o(mologei_sqai dokei_ *ra 10. 1368 b9. le/gein gegramme/na, a)/grafa r37. 1444 a23. — e)n toi_s legome/nois a)gra/fois do/gmasi (Platonis) *fd2. 209 b15.

a)greu/ein. sa\n (i e th_s a)reth_s) a)greu/ontes du/namin f 625. 1583 b18.

a)griai/nein intr zw_|a a)griai/nonta *zu1. 608 b31.

a)grie/laios, dist kallie/laios fta6. 820b41. (Olea Oleaster Hoffsg et Lk).

a)/grios. tw_n zw/|wn diaforai\ kata\ tou\s bi/ous kai\ ta\s pra/ceis, ta\ me\n a)/gria ta\ de\ h(/mera *zia 1. 488 a26. b 1. 499 a5. q6. 595 a13. 19. 602 b15. 28. 606 a9. pa/nta o(/sa h(/mera/ e)sti ge/nh, kai\ a)/gria/ e)sti: dio\ a)du/naton tw_| a)gri/w| kai\ tw_| h(me/rw| diairei_sqai *zia 1. 488 a30. *zma 3. 643 b3. pi 45. 895 b24. a)ei\ h(/mera a)/nqrwpos kai\ o)reu/s *zia 1. 488 a27 (sed a)/nqrwpos kai\ a)/grion kai\ h(/meron *zma3. 643 b5). qhri/a a)/gria *pa8. 1256 a38. ta)_lla zw_|a tw_n a)nqrw/pwn xa/rin e)sti/, ta\ me\n h(/mera kai\ dia\ th\n xrh_sin kai\ dia\ th\n trofh/n, tw_n d) a)gri/wn ta\ plei_sta th_s trofh_s kai\ a)/llhs bohqei/as e(/neken *pa8. 1256 b18. h2. 1324 b41. ta\ h)/mera tw_n a)gri/wn belti/w th\n fu/sin *pa5. 1254 b11. pi45. 896 a2. a(/pac tou_ e)niautou_ ti/ktei ta\ polla\ tw_n a)gri/wn *zie9. 542 b31. 13. 544 a25. au)tw_n tw_n a)gri/wn diaforai\ pro\s prao/thta kai\ a)grio/thta *zu 44. 629 b5. h( a)n- dri/a ou)k a)kolouqei_ toi_s a)griwta/tois *pq4. 1338 b18, plerumque ta\ a)/rrena a)griw/tera *zu1. 608 b3. ta\s o)/yeis a)griw/tera kai\ a)lkimw/tera *ziq29. 607 a11. o(/lws ta\ a)/gria a)griw/tera e)n th_ *)asi/a| *ziq28. 606 b17. peri\ *ai)/gupton met) a)llh/lwn zw_si kai\ au)ta\ ta\ a)griw/tata *zu1. 608 b35. h(merw/taton tw_n a)gri/wn o( e)le/fas *zu46. 630 b18. — exempla zw/|wn a)gri/wn et qui- dem tw_n tetrapo/dwn zw|otokou/ntwn *zia1. 488 a27, 30, b18. b 1. 498 b31, 499 a5, 501 b1. e9. 542 b31. z 18. 571 b13, 26, 572 b20. 28. 578 a25, 32. 36. 580 b3. 37. 580b26. q5. 594 b10, 17, 28. 6. 595 a13. 19. 602 b15. 28. 606 a7. 29. 607 a11. i5. 611 a15. 46. 630 b18. 50. 632 b3. *zma3. 643 b3. *zge3. 783 a15. *hg13. 1118 a22. tetra/poda a)/gria, te- tra/poda kai\ a)/gria *ziq5. 594 b28. i5. 611 a15. *zge6. 786 a31. pou_ kai\ po/qen poiei_tai th\n trofh/n *ziq5. 594 b28, 17, a25. eorum o)do/ntes *zmg 1. 661 b5, tri/xes *zge3. 783 a18, metabolh\ a)gw/n xrw/matos kata\ ta\s w(/ras *zge6. 786 a31. — tw_n o)rne/wn ta\ a)/gria a(/pac o)xeu/etai kai\ ti/ktei ta\ plei_sta *zie 13. 544 a25. i8. 614 a9. metaba/llei th\n i)de/an kata\ ta\s w(/ras *zu 15. 616 b2. *zge6. 786 a31. eorum oi)kh/seis *zu 11. 614 b31. — e)/ntoma a)/gria *zie31. 557 a5. i41. 627 b23, 628 a29, b10. — futa\ a)/gria, opp h(/mera fta4. 819 b28, 29, 37. pi45. 896 a8. k36. 927 a6, qi\s o( me/las, o( d) a)/llos o(/moio/s e)sti toi_s a)gri/ois *ziq13. 598 a6. murri/nai a)griw/terai to\ ge/nos pk 36. 927 a4. — h)/qh a)griw/tata, opp h(merw/tera kai\ leontw/dh *pq4. 1338 b18. a)/grios, syn sklhro/s, xalepo/s, o)rgi/los *hd 14. 1128 a9, b2. heg3. 1231 b9, opp filhtiko/s *ph7. 1327 b40. a)nosiw/taton kai\ a)griw/taton a)/nqrwpos a)/neu a)reth_s *pa 2. 1253 a36.

a)grio/ths, opp h(mero/ths *ziq1. 588 a21. opp prao/ths *zu44. 629 b7.

a)groiki/a def *hb7. 1108 a26. hma 31. 1193 a11. qrasu/ths kai\ a)groiki/a h)/qous *rg16. 1417 a21.

a)groi_kos (a)/groikos *zia1. 488 b2. *hh10. 1151 b13. hma31. 1193 a13, 16). 1. proprie, zw_|a a)/groika, dist o)/reia, sunan- qrwpi/zonta *zia1. 488 b2. — 2. metaph heg2. 1230b19. def *hb7. 1108 a26. heg7. 1234 a5. hma31. 1193 a13. opp pe- paideume/nos *rg7. 1408 a32. syn a)nai/sqhtos *hb2. 1104 a26. oi( a)maqei_s kai\ oi( a)/groikoi *hh10. 1151 b13. oi( a)groi_k\oi ma/- lista gnwmotu/poi *rb21. 1395 a7. — o)/ntes mikro\n a)groiko/- teroi, *cenofa/nhs kai\ *me/lissos MA5. 986 b27 Bz.

a)grono/moi, coni u(lwroi/ *pz8. 1321 b30. h12. 1331 b15.

a)gro/s. e)n toi_s a)groi_s kata\ th\n xw/ran *pb 5. 1263 a37. e)pi\ tw_n a)grw_n oi)kei_n *pe5. 1305 a19. a(gro\n e)/laben a)rgo/n (exem- plum paromoiw/sews) *rg9. 1410 a28.

a)grote/ra. qu/ein *)arte/midi a)grote/ra| kai\ tw_| *)enuali/w| f 387. 1542 b6.

a)grupnei_n. toi_s h)grupnhko/sin h( fwnh\ traxute/ra pia11.900a10.

a)grupni/a dia\ to\ noei_n pih7. 917 a39.

a)/grupnos, opp kaqeu/dwn *pe11. 1314 b35. to\ qh_lu a(gru- pno/teron *zu1. 608 b13. — noh/seis a)/grupnoi pih7. 917 b1.

a)/grwstis. kro/twnes gi/nontai e)k th_s a)grw/stews *zie19. 552a15.

a)gumnasi/a, coni syn a)me/leia *hg7. 1114 a24.

a)gu/mnastoi MA4. 985 a14. opp gegumnasme/noi pg15. 873 a13. h10. 888 a23.

a)gxibaqh/s. a)ktai\ a)gxibaqei_s *zie 16. 548 b28. ta\ a)gxi- baqh_ pkg31. 935 a2.

*)agximo/lios *la/kwn f 357. 1538 b19.

a)gxi/noia, def, dist eu)bouli/a *ag34. 89 b10. *hz10. 1142 b6. hma5. 1185 b5. ar4. 1250 a36. coni eu)ma/qeia *ra6. 1362b24.

a)gxi/nous pro\s ta\ sumbai/nonta *zih10. 587 a12. — a)gxi/nws xrh/sasqai lo/gw|, e)/rgw| ar4. 1250 a33.

a)gxistei/a u(pa/rxei tini\ pro/s tina *rb6. 1385 a3.

a)gxo/nh. ai( a)gxo/nai ma/lista toi_s ne/ois pl1. 954 b35.

a)gwgh/. h( a)giogh\ o(mw/numos tz2. 139 b22. — a)gwgh\ ei)s ou)si/an h( ge/nesis tz2. 139 b20. — e)k ne/ou a)gwgh_s o)rqh_s tuxei_n pro\s a)reth/n *hk 10. 1179 b31. dia\ to\ h)_qos kai\ th\n a)gwgh/n, th_| a)gwgh_| kai\ toi_s e)/qesin o)ligarxei_sqai, dist kata\ tou\s no/mous *pd5. 1292 b14, 16. e)f) o(pote/ran th\n a)gwgh\n to\ di/kaion e)far- mo/sei *ra15. 1375 b12. a)gwgh/ eu)daimonikh/ hea4. 1215 a32. a)krasi/a h( para\ to\n lo/gon a)gwgh/ pkh3. 949 b16.

a)gw/gimos. to\ tw_n a)gwgi/mwn ba/ros mb3. 359 a8.

a)gw/n *fg6. 206 a22, 31 (*)olu/mpia). a)gw_nes gumnikoi/ *hg12. 1117 b2. *pg 12. 1283 a13. z8. 1323 a1. *rg9. 1409 b35. o( a)gw\n a)/getai mousiko/s f 66. 1487 a19. a)gw_nes oi( e)pi\ lam- pa/di f 385. 1542 a17. diatiqe/nai to\n e)pita/fion a(gw_na f 387. 1542 b7. nika_n a)gw_na stefani/thn *ra2. 1357 a19. h( ta/cis

a)gwni/a tw_n a)gw/nwn f 594. 1574 b25. a)gw_nes *dionusiakoi/, texnikoi/ *rg15. 1416 a32. *pz8. 1323 a1. q6. 1341 a10. h( th_s tra- gw|di/as du/namis kai\ a)/ieu a)gw_nos kai\ u(pokritw_n e)sti/n, e)pi\ tw_n skhnw_n kai\ tw_n a)gw/nwn tragikw/tatai sim po6. 1450 b18. 13. 1453 a27. 7. 1451 a6. cf 24. 1459 b26. Vhl Poet II 79. krith\s e)n toi_s politikoi_s a)gw_si, kata\ tou\s politikou\s a)gw_nas poi_oi mei_zon du/nantai *pb 18. 1391 b18. g1. 1403 b34. oi( e)/mpeiroi pollw_n a)gw/nwn *ra 12. 1372 a13. le/gein e)nte/xnws e)n toi_s i)di/ois kai\ e)n toi_s koinoi_s a)gw_si r39. 1445 b28. oi( tw_n grafikw_n lo/goi e)n toi_s a)gw_si stenoi\ fai/nontai *rg12. 1413 b15, 17. ta\ geloi_a xrh_sin e)/xei e)n toi_s a)gw_si *rg18. 1419 b3. o( a(gw\n a)/pestin, w(/ste kaqara\ h( kri/sis *rg12. 1414a13. — prota/seis pro\s kru/yin lambano/menai a)gw_nos xa/rin tq1. 155 b26. ou)k a)gw_nos a)ll) e)pidei/cews e(/neka le/gein r36. 1440b13. — lo/gxh| foni/ois e)n a)gw_si krath/sas f 624. 1583 a28.

a)gwni/a 1. i q a)gw/n. meleta_n pro\s h(ntinou_n a)gwni/an *hg7. 1114. a8. cf *pd1. 1288 b17. pl11. 956 b16. — 2. oi( th_s yuxh_s fo/boi e)lpi/des a)gwni/ai pn4. 483 a5. h( a)gwni/a fo/bos tis sim pb31. 869 b6. ia36. 903 b12. 53. 905 a8. kz10. 948 b38.

a)gwnia_n (cf a)gwni/a 2) peri/ tinos *ra9. 1367 a15. b5. 1383 a6. oi( a)gwniw_ntes diyhtikoi/, i(drou_si, w)xoiw_si sim pkz3. 948 a2. b26. 868 b34. 31. 869b4, 8. ia31. 902 b30. 32. 902b36. 53. 905 a5.

a)gwni/zesqai. stefanou_ntai oi( a)gwnizo/menoi *ha9. 1099 a5. a)qlhtai\ oi(\ a)\n du/nwntai a)gwni/zesqai *rb20. 1393 b6. a)gw- ni/sasqai kalo\n ki/ndunon *pq4. 1338 b31. *)/hra ou) peri\ mi- krw_n a)gwnizome/nh f 157. 1504 b25. — de orationibus iudi- cialibus: au(toi_s a)gwni/zesqai toi_s pra/gmasin, opp ta\ e)/cw tou_ a)podei_cai *rg1. 1404 a5. th_s r(htorikh_s prooimia/sasqai pro\s eu)/noian, a)gwni/sasqai pro\s a)po/deicin f 123. 1499 a33. — de re scenica: e(kato\n tragw|di/as a)gwni/zesqai, pro\s kle/yudran a)gwni/zesqai po18. 1456 a18. o(/tan fau_loi oi( a)gwnizo/menoi w)_sin *hk5. 1175b12. — oi( a)/lloi (epici poetae praeter Home- rum) au)toi\ me\n di) o(/lou a)gwni/zontai, mimou_ntai d) o)li/ga po24. 1460 a9 (cf au)to\u dei_ to\n poihth\n e)la/xista le/gein a7). — a)gwni/zesqai de disputationibus, dist peira_sqai, ske/ptesqai tq5. 159 a27, 30, coni diafiloneikei_n ti3. 165 b13.

a)gw/nion sxh_ma o( ku/klos *md14. 1020 a25.

a)gwni/smata poiei_n po9. 1451 b37.

a)gwnisth/s *hi5. 1166 b35, 1167 a21. o( u(pokrith\s a)gwnisth/s piq15. 918 b28.

a)gwnistiko/s. a)gwnistikh\ a)reth\ sw/matos def *ra5. 1361 b21-26. du/namis a)gwnistikh/ *ra5. 1361 a4, 1360 b22. — a)gwnistikoi\ lo/goi, syn e)ristikoi/ ti2. 165 b11 (cf a39). 14. 174 a12. 17. 176 a22. a)gwnistikai\ diatribai/, dist dialektikai/ tq11. 161 a24. i16. 175 a22. — a)gwnistikh\ le/cis h( u(pokri- tikwta/th, opp grafikh/ *rg12. 1413 b9, 4. — a)gwnisti- kw_s diale/gesqai tq14. 164 b15. a)/|dein piq15. 918 b21.

*)ada/mas. a)pe/sth *ko/tuos *pe10. 1311 b22.

a)da/panos tw_n xrhma/twn ei)s to\ de/on ar7. 1251 b7.

a)deh\s peri\ to\n kalo\n qa/naton *hg9. 1115 a33. a)d. e)n qala/tth|, e)n no/sois *hg9. 1115 b1. — a)dew_s le/gein peri/ te tw_n i)di/wn kai\ dhmosi/wn f 394. 1543 b18.

a)/deia, opp zhmi/a *pd13. 1279 a22. e)n o(/sois a)/deian e)/dwken o( no/mos *he7. 1132 b15. fobei)sqai kai\ th\n dikai/an a)/deian ar4. 1250 b9.

a)/|dein, de hominibus, a)/|dein kai\ o)rxei_sqai *rb24. 1401 b25. a)/|dein pro\s au)lo/n h)\ lu/ran, a(/|dein a)/neu lo/gou piq 9. 918 a23. 43. 922 a2. 10. 918 a29. a)/|dei pa_s geghqw\s o( mh\ di) a)na/gkhn piq40. 921 a37. — de animalibus, ku/knos, ko/ttufos, a)hdw\n a)/|dei *zu 12. 615 b4. 49 B. 632 b17. d9. 536 a29. e)/nia tw_n a)diano/htos o)rne/wn a)/|dousin o(moi/ws ta\ a)/rrena toi_s qh/lesin *zid9. 536 a28. peri\ ta\s o)xei)as ma/lista a)/|dein kai\ lalei_n *zia 1. 488 b1. oi( te/ttiges a)/|dousin *zid9. 535 b6. e30. 556 a16, b12. oi( te/tti- ges a)/|sontai (Stesichori apophthegma) *rg11. 1412a23. b21. 1395 a2. ba/traxoi/ tines ou)k a)/|dousin, syn a)/fwnoi/ ei)sin q70. 835 b3. 68. 835 a33.

a)de/kastos. ou)k a)de/kastoi kri/nomen th\n h(donh/n *hb9. 1109 b8.

a)delfiko/s. h( a)delfikh\ fili/a th_| e(tairikh_| o(moiou_tai *hq 14. 1161 b35, 1162 a10. cf 12. 1161 a6.

a)delfo/s. u(ste/ra kai\ delfu/s. o)/qen kai\ a)delfou\s prosagoreu/ousi *zig1. 510 b14. — tw_n a)delfw_n o( presbu/tatos, presbu/te- roi, neui/teroi *pe6. 1305 b15, 7. a)delfw_n fili/a poi/a *hq12. 1161 a4. 14. 1161 b30-35, 1162 a9-15. a)delfoi_s kai\ e(tai/rois pa/nta koina/ *hq 11. 1159 b32. xalepoi\ po/lemoi a)delfw_n (Eur fr 965) *ph7. 1328 a15.

a)de/spotos. ai( a)de/spotoi tw_n oi)kh/sewn *hq12. 1161 a7.

a)/dhlos h( e)/lleiyis hmb11. 1210 a35. sxh_ma a)/dhlon mg4. 373 b19. a)/dhlos h( fu/sis tw_n flebw_n *zig2. 511 b14. i)xqu/- dia o(/tan poih/sh| e(auta\ a)/dhla *zu37. 620 b31. sumbai/nei tau)to/, a)ll) a)dhlo/teron *zge 7. 787 b34. ei)/ ti kata\ ba/qous a)/dhlon h(mi_n ma3. 339 b13. *dh_los, pri\n me\n a)/dhlos f 446. 1551 b6. e)n pollw_| plh/qei a)/dhlon mb1. 354 a9. — ou)k a)/dh- lon o(/ti vel c enunciatione interrog *zmd10. 689 a21. ma3. 339 b7. ta\ a)/dhla pw_s a)pobh/setai (i e o(/sa a)/dhlo/n e)sti pw_s a)pobh/setai) *hg5. 1112 b9. — a)/dhlon kai\ a)dio/risto/n e)sti le/- gein nu_n peri\ tou/twn *zma1. 639 a22. — a)dh/lws a)fanisqh_nai po17. 1455 b3. a)nachrai/nesqai taxu\ kai\ a)dh/lws mb2. 355 b32.

a)dhlo/flebos, coni w)xro/s *zga 19. 727 a24. coni mikrokoi/- lios *zmg4. 667 a31. oi( a)d. fi/lupnoi u3. 457 a22.

a)/dhn e)/xein tou_ fagei_n pkh7. 950 a15.

a)/|dhs. tw_| kakw_| dai/moni o)/noma ei)_nai *(/aidhs kai\ *)areima/nios f 8. 1475 a38. *(/aidou pu/lais o(/moioi oi( ku/amoi f 190. 1512 a8. o( h(/lios ou)x o(ra_| ta\ e)n a(/|dou f 144. 1502 b33. o(/sa e)n a(/|dou, ei)_dos tragw|di/as po18. 1456 a3. e)n a(/|dou (Soph Ant 911) *rg 16. 1417 a32. *)ai/dao do/mous h)_lqon f 625. 1583 b19.

a)dhfagi/a. h( e)n tai_s a)dhfagi/ais a)peyi/a f 172. 1506 b26.

a)dia/blhtos fili/a *hq5. 1157 a21, coni mo/nimos *hq8. 1158b9.

a)diai/retos. a)diai/reton, opp diairou/menon *oa11. 280 b11. opp diaireto/n yg2. 427 a5. syn a(plou_n *md3. 1014 b5. syn a)me- re/s *fz1. 231 b3 (cf a)merh/s). coni to\ au)to\ yg2. 427 a6. coni a)xw/riston yg 2. 427 a2. a)diai/reton duna/mei, e)nergei/a| yg 6. 430 b7. 2. 427 b6. a(diai/reton kata\ to\ ei)\dos (ei)/dei), kata\ to\ poso/n, a)riqmw_| *mb3. 999 a3. d3. 1014 a27. 6. 1016 b19, 21. i1. 1052 a32 (et omnino i1). yg6. 430 b14. a)di- ai/reton kata\ lo/gon, kata\ xro/non *mm8. 1084 b14. a)diai/reton tw_| ei)_nai, to/pw| kai\ a)riqmw_| yg2. 427 a5, 2. cf a4. 409 a24. a)diai/reta mege/qh po/teron e)/stin h)\ ou)/ *ga2. 315 b26-317 a17. ou)k e)/stin a)diai/reta mh/kh *og1. 299 a11, cf a17, 19. to\ pe/ras a)diai/reton, ou) to\ peperasme/non *fa 2. 185 b18. h(/ g) a)diai/- retos stigmh/ *mb5. 1002 b4. (ou)k e)nde/xetai) a)diai/reto/n ti kinei_sqai *fz10. 241 a26. — to\ me/son polu\ kai\ ou)k a)diai/reton *gb7. 334 b28. — a)diai/retoi to\ u(po/zwma, opp dih|rhme/noi *zie30. 556 a19. a)ste/res a)diai/retoi kaq) e(autou/s ma 6. 343 b34, 35. to\ stoixei\on fwnh\ a)diai/retos po20. 1456 b22, 24. — h( tw_n a)diaire/twn no/hsis, peri\ a(\ ou)k e)/sti yeu_dos yg6. 430 a26. cf a)su/nqetos. — logice dia/sthma a)diai/reton, syn a)/meson, opp diaireto/n *ag22. 84 a35. — ma_llon e(/n, ou(_ a)diai- retwte/ra h( ki/nhsis kai\ ma=llon a(plh_ *mi1. 1052 a21.

a)dia/kritos. a)diakritw/teron to\ ai)_ma meta\ th\n th_s trofh_s prosfora/n u3. 458 a21.

a)diano/htos. *sardana/pallon to\n *)anakundara/cew a)dianohto/-

a)dia/rqrwtos teron kata\ th\n proshgori/an tou_ patro\s *)aristote/lhs e)/fh f 77. 1488 b41.

a)dia/rqrwtos, opp lamba/nein th\n dia/rqrwsin *zih3. 583 b21, 24. mo/ria (skelh, glw_tta) a)dia/rqrwta *ziz 30. 579 a24. *zmb17. 660 b33. d11. 690 b25. lei_os kai\ a)dia/rqrwtos to/pos *zib10. 503 a4. e)le/fas ta\ peri\ tou\s daktu/lous a)diarqrwto/- tera e)/xei *zib1. 497 b23. polupo/dia a)dia/rqrwta *zie18. 550 a9. ti/ktein, e)kti/ktein, genna_n a)dia/rqrwta *ziz 33. 580 a7. *zgb1. 732 a27. d6. 774 b14. cff 260. 1526 a6.

a)dia/strofos. o)mma/twn sfai_rai a)dia/strofoi kai\ a)ki/nhtoi th_| qe/sei pla7. 958 a12, 13.

a)dia/sxistos. glwttoeide\s sumfue\s kai\ a)dia/sxiston *zid 7. 532 b13.

a)dia/fqoros ai)/sqhsis, opp diefqarme/nh u/(po\ oi)noflugi/as heh2. 1236 a1. h( a)rxh\ th_s trofh_s (trixw_n) me/nei a)dia/fqoros pi22. 893 a21. — ma/rtures a)dia/fqoroi *ra15. 1376 a17. po/teron a)diafqorw/teros o( ei(_s a)/rxwn h)\ oi( polloi/ *pg 15. 1286 a39, 31, 33.

a)dia/foros, coni o(/moios *ad13. 97 b7. *od3. 310 b5. *ra12. 1373 a33. a)dia/fora w(_n a)diai/reton to\ ei)_dos kata\ th\n ai)/sqh- sin *md6. 1016 a18. a)dia/fora tw_| ei)/dei, kat) ei)_dos, kat) a)nalogi/an ta7. 103 a11. d1. 121b15, 22. *fq8.262a2. an17. 478 b23. *zib1. 497 b11. *zgb7. 746 a31, 748 a1. cf *ad19. 100 a16. *mz 12. 1038 a16. *hk 5. 1176 a9. ta\ a)dia/fora, syn ta\ kaq) e(/kaston, opp ta\ kaqo/lou *ad13. 97 b31, 28. a)dia/fora kata\ th\n ou)si/an kai\ e(\n o)/nta ti24. 179 a38. ou) kata\ th\n ou)si/an a)dia/fora th\n sugkeime/nhn *mi3. 1054 b4. ta\ ei)li- krinh_ stoixei_a a)dia/fora pla29. 960 a31. a)dia/foroi mona/des (cf sumblhto/s) *mm7. 1081 b13, 36. 1082 b27, Bz ad *mm6. — o( megalo/yuxos a)dia/foros eu)tuxw_n kai\ a)tuxw_n *ad13.97b21.

Adiectiva verbalia in — te/on, impersonaliter usurpata, con- structa cum dativo subiecti, veluti o( krith\s oi)/etai ou)x au(tw_| krite/on *rb25. 1403 b31. g14.1415 a33. r8. 1428b33; cum accusativo subiecti, et quidem omisso verbo e)sti/n, dielome/nous posaxw_s e)nde/xetai lekte/on sim ai 3. 439 b19. *zmb 1. 646 a11. *hh1.1145a15. q16.1163 b20. *ph1.1323 a21, 1324 a2. *rg17. 1418 a38. r30. 1437 a29. 36. 1441 a11. 37. 1442 a7, addito verbo e)sti/n r19, 1433 b2 (cf Krüger gr Gr 56, 18, 3). ab altera constructione ad alteram transitur: duname/nw| dh\ a)ntapodote/on th\n a)ci/an w(_n e)/paqen, kai\ e(ko/nti: a)/konta ga\r fi/lon ou) poihte/on. w(s dh\ diamarto/nta e)n th_| a)rxh_| kai\ eu)_ pa- qo/nta u(f) ou(_ ou)k e)/dei *hq15. 1163 a3 Fr.

a)dieci/thton e)pi\ th\n au)/chn to\ a)/peiron *fg7. 207 b29.

a)die/codon to\ a)/peiron *fg5. 204 a14.

a)dikei_n, def to\ e(ko/nta ple/on au(tw_ ne/mein tw_n a(plw_s a)gaqw_n, to\ bla/ptein e(ko/nta para\ to\n no/mon *he10. 1134 a33, 1135 a16. 13. 1137 a23 (cf a5). *ra10. 1368 b6. 13. 1374 a12. 15. 1377 b4 (cf hma 12. 1188 a14. heb 7. 1223 a39). tb 2. 109 b33. dist a)/dikon ei)_nai *he 10. 1134 a21. h9. 1151 a10. dist a(marta/nein (cf s h v) *pg11. 1281 b27. *rg2. 1405 a26. ti/nos e)/neka kai\ pw_s e)/xontes a)dikou_si kai\ ti/nas *ra 10-12. r5. 1427 a36. 37. 1444 a11. a)dikei_n e)k pronoi/as, di) e)piqumi/an al pkq13. 951 b27, 952 a2. *pb7. 1267 a3-9. d8. 1293 b39. a)dikei_n a)dikh/mata u(bristika/, kakourgika\, e)pizh/mia *rb16. 1391 a18. a14. 1375 a19. a)dikei_n ta\ a)dikh/mata ei)s u(/brin, ei)s kakourgi/an *rb 12. 1389 b7. 13. 1390 a18 (aliter a)dikei_n tina\ ei)s a)timi/an, ei)s ke/rdos *pe8. 1308 a9). a)dikei_n ta)dikh/- mata pro\s e(/na. pro\s to\ koino/n *ra13. 1373 b21. cf *pd16. 1300 b20. — a)dikei_sqai def *ra13. 1373 b27. *pe3. 1303 b4. dist bla/ptesqai, a)/dika pa/sxein *he11. 1136 a23, 28, b3-14. 12. 1136 b23-25. to\ a)dikei_n kai\ to\ a)dikei_sqai a)/mfw me\n a)dio/ristos fau_la, o(/mws xei_ron to\ a)dikei_n *he15. 1138 a28-31. cf 9. 1134 a12. po/teron e)/stin e(ko/nta a)dikei_sqai *he11. 1136 a15, b13. 15. 1138 a12. hma34. 1195 b5. po/teron e)nde/xetai au)- to\n au(to\n a)dikei_n *he15. 11. 1136 a33. 12. 1136b17. hma34. 1195 b35. po/teron a)dikei_ o( nei/mas para\ th\n a)ci/an to\ plei_on h)\ o( e)/xwn *he12. 1136 b16. hma34. 1196 a33. — fut pass a)dikh/sontai *pg13. 1284 a9.

a)di/khma, dist to\ a)/dikon *he10. 1135 a8. hma34. 1195 a8. to\ a)di/khma w(/ristai tw_| e(kousi/w| *he10. 1135 a20. a)di/khma, dist a)/dikon ei)_nai, a(tu/xhma, a(ma/rthma *he10. 1135 b12- 1136 a3. *ra13. 1374 b8. tou_ a)dikh/matos to\ me\n e)/latton to\ a)dikei_sqai, to\ de\ mei_zon to\ a)dikei_n *he9. 1134 a12. tw_n a)di- khma/twn ei)/dh *ra13. a)di/khma mei\zon ti/ *ra14. 3. 1359 a25. a)dikh/mata pro\s e(/na, pro\s to\ koino/n *ra13. 1373 b21. a)di/- khma oi/konomiko\n tw_n th_s yuxh_s merw_n pro\s a)/llhla hma34. 1196 a26, 29. a)dikh/mata u(bristika/, kakourgika/, a)krateu- tika/, qhriwde/stera, dia\ filoxrhmati/an al *rb16. 1391 a18. a14. 1375 a6. *pb9. 1271 a17. d11. 1295 b10.

a)diki/a (cf dikaiosu/nh, a)/dikos). peri\ a)diki/as *he. hma34. pkq. a)diki/a def ar1. 1250 a1. 3. 1250 a25. 7. 1251 a30-b3, eius ei)/dh ar7. 1251 a30. h( a)diki/a pleonaxw_s le/getai *he2. 1129 a26. a)diki/a h( o(/lh *he4. 1130 a33. h( kata\ me/ros, w(s me/ros a)diki/a *he4. 1130 a15, 22, 33. def *ra9. 1366 b10. r5. 1427 a32 (dist a(ma/rthma, a)tuxi/a). MA8. 990 a24 (Pyth). dist a)dikei_n *he10. 1134 a32. h( a)diki/a e)n bla/bh| e)sti/n hmb3. 1199 b12, a21. h( a)d. po/teron fau=lo/n e)stin hmb3. 1199 b10-36. a)diki/a ou|k e)/sti pro\s au(to/n, pro\s ta\ au(tou_ a(plw_s *he10. 1134 b12, 9. hmb11. 1211 a25. h( tw_n xrhma/twn a)diki/a pkq1. 950 a24. a)diki/as ei)_do/s ti e)n a)gw_ni, a)dikomaxi/a ti11. 171 b22.

a)dikomaxi/a e)n a)ntilogi/a| ti11. 171 b23.

a)/dikos (cf di/kaios) posaxw_s le/getai *he2. 1129 a31. o( para/- nomos *he2. 1129 a32. 15. 1138 a14. o( a)/nisos *he2. 1129 a33. dist o( a)dikw_n *he10. 1134 a18, 21. h9. 1151 a10. ou|k a)/dikos, ou) ga\r e)pi/boulos *hh11. 1152 a17. 7. 1149 b13. a)/dikos, dist a)di/khma, a)tu/xhma, a(ma/rthma, coni moxqhro/s, ponhro/s *he10. 1135 b23-1136 a9. hma34. 1195 a18. — oi( texnikw/tatoi kai\ a)dikw/tatoi *rg15. 1416 b7. a)/nqrwpos zw/|wn a(pa/ntwn a)di- kw/taton pkq7. 950 b33. — a)/dikon to\ para/nomon *he2. 1129 b1. to\ a)/nison, to\ para\ to\ a)na/logon *he2. 1129 b1.7. 1131 b11, 17, 32. dist a)di/khma *he10. 1135 a9. hma34. 1195 a8. a)/dikon fu/sei *ra 13. 1373 b8. ta\ a)/dika au)/chsin lamba/nes tw_| ma_llon pro\s fi/lous ei)_nai *hq11. 1160 a4. — a)/rxein xei- rw_n a)di/kwn *rb24. 1402 a2. r37. 1444 b13.

a)dio/ristos (dist a)o/ristos Wz ad *aa4. 26 b14). h(donai\ su/neg- gus tai_s e)nergei/ais kai\ a)dio/ristoi ou(/tws w(/st) a)mfisbh/thsin e)/xein, opp h(donai\ diwrisme/nai *hk 5. 1175 b32. ku/hma to\ prw_ton a)dio/riston *zgg9. 758 a35. a)dio/riston, opp diakrino/- menon *zga15. 720 b22. cf d4. 770 a23. me/lh a)dio/rista, opp diwrisme/na fta1. 816 b7. to\ ka/tw tou_ diazw/matos a)diori- sto/teron *zgb6. 741 b29. — pro/tasis a)dio/ristos, i e tou_ u(pa/r- xein h)\ mh/, a)/neu tou_ kaqo/lou h)\ kata\ me/ros, dist kaqo/lou, e)n me/rei *aa1. 24 a19. 2. 25 a5. opp diwrisme/nh *aa4. 26 b23. syn e)n me/rei *aa4. 26 a30, 32 Wz, 39, b3, 14 (? cfb16). 6. 28 b28. 7. 29 a28. deikte/on e)k tou_ a)diori/stou *aa5. 27 b20 Wz, 28. 6. 29 a6. 15. 35 b11. — a)dio/riston, i e ou)de\n e)/xomen paradedome/non u(p) a)/llwn tq5. 159 a25, cf a36. a)/dhlon kai\ a)dio/risto/n e)sti le/gein nu_n peri\ tou/twn (fort i q ou)k e)/sti kairo\s tou_ diori/zein) *zma1. 639 a22. — a)diori/stws u(pa/rxein *aa6. 29 a8. a)diori/stws le/getai nu_n *ga6. 322 b5. cf *zge1. 778 b9. a19. 726 b16. a)diori/stws e)pe/rriye MA5. 986 a33. o(/lon ti kai\ a)diori/stws shmai/nei *fa1. 184 b11.

a)/diyos

a)/diyos. a)/diya kai\ o)ligo/pota zw_|a *zmg 6. 669 a34. a(lmura/s tines prosfero/menoi trofa\s a)/diyoi die/meinan f 99. 1494 a10.

*)/admhtos f 596. 1576 b2.

a)dolesxei_n, syn polla/kis le/gein to\ au)to/ te2. 130 a34. q2. 158 a28. poih_sai a)dolesxei_n, paralogismoi\ para\ to\ poih_sai a)dolesxei_n ti3. 165 b15. 13. 173 a31-b11. 31 (cf a)pa/gein ei)s tau)to\ polla/kis 31. 181 b25). — a)/n te a)dolesxh_|, ou) sa- fh/s, ou)de\ a)\n su/ntomos *rg12. 1414 a24.

a)dole/sxhs def *hg13. 1117 b35.

a)dolesxi/a to\ pa/nta suna/gein dia\ to\ fanera\ le/gein *rb22. 1395 b26. cf g3. 1406 a34. a)dolesxi/a tw_n presbute/rwn *rb13. 1390 a9. e)n toi_s e)ristikoi_s ou)k e)/nestin a)dolesxi/a (cf a)dolesxei_n) pih8. 917 b4. w)_ta e)panesthko/ta mwrologi/as kai\ a(dolesxi/as shmei_on *zia11. 492 b2.

a)docei_n r38. 1445 b16. oi( a)docou_ntes, opp oi( eu)dokimou_ntes *ra12. 1372 b22, 23. 15. 1376 a31. me/nei (a)ndrei_o/s tis) o(/ti a)doch/sei heg1. 1230 a24. ou)de/n pw h)dochko/tes *rb6. 1384b14.

a)doci/a *hg9. 1115 a10. fo/bos a)doci/as *hd15. 1128 b12. peri\ a)doci/as fantasi/a h( ai)sxu/nh, h( ai)sxu/nh lu/ph tis peri\ ta\ ei)s a)doci/an faino/mena fe/rein *rb6. 1384 a23, 1383 b14.

a)/docos, opp eu)dokimw_n *rb6. 1384 b31. — a)/docon, syn para/- docon, opp e)/ndocon ti12. 173 a26 (coll a31). 15. 174 b6, 17. a)/docos qe/sis tq5. 159 a38-b35. u(po/qesis a)/docos dixw_s tq9. 160 b18. a)/docos a)po/krisis ti12. 173 a19. a)doco/tera, syn h(_tton pista/ tq11. 161 b31. ta\ a)doco/tata le/gein tq4. 159 a19, 22. ei)s a)/docon a)/gein to\n lo/gon ti12. 172 b10, 19, 23. ei)s ta\ ou(/tws a)/doca suna/gein ti12. 173 a27.

a)dorufo/rhtos diete/lese kata\ th\|n a)rxh/n *pe12. 1315 b28.

a)douli/a *pz8. 1323 a6.

*)adra mu/teion, *)adra/mutos. *)adramu/teion po/lis th_s kata\ *ka/ikon *musi/as ke/klhtai a)po\ *)adramu/tou ktistou_ f 507. 1561 a27.

*)adra/steia, etymol h( a)napo/drastos ai)ti/a k7. 401 b13.

*)adrianai\, *)adrianikai\ a)lektori/des descr *ziz1.558b16. *zgg1. 749 b29 (gallinarum domesticarum varietates quaedam non- dum certo definitae C II 697 St K714 A*zg216 Cr Su 138 n 107).

*)adri/as k3. 393 a28. q79. 836 a7. 81. 836 a25. 104. 839b3, 8. 105. 839 b11, 18. kataple/ontes, ei)sple/ontes ei)s to\n *)adri/an *ziq13. 598 b16, 18.

a(dro/s. si_tos mh/pw a(dro/s *md7. 1017 b8. o(/tan h)/dh gi/gnhtai a(dro/teron to\ w)|o/n *ziz2. 559 b11. a)/lfita a(dra/ pka26. 929 b38. r(eu/mata a(dra/ pkh1. 949 b5. yaka/des a(dro/terai k4. 394 a31.

a(dru/nein. si_toi oi) taxu\ a(druno/menoi *fe 6. 230 b2. e)/mbrua a(druno/mena kai\ te/lea o)/nta *ziz 10. 565 b13. h8. 586 b24. neottoi\ a(druno/menoi *zu34. 619 b30.

a(/drunsis kai\ gh/ransis *fg1. 201 a19. *mk9. 1065 b20.

a)dunami/a, def ste/rhsis duna/mews *md 12. 1019 b15 sqq Bz. q1. 1046 a29. i10. 1058b27 (cf 5. 1055 b8 Bz). tg6. 119 b3. o)/sa kata\ du/namin fusikh\n h)\ a)dunami/an le/getai K8.9 a16, 18, 23, 27. md8.385 a11. a)dunami/a, di) a)dunami/an, opp duna/mei, dia\ du/namin *zga18.726 a8, 11. 20. 728 a18. d1. 765 b9, 766 a32. e7. 787 a29. o(/l|ws e)/nestin e)n th_| duna/mei h( a)dunami/a heh13. 1246 b32. dia\ th\n a)dunami/an tou_ e)ktre/fein *zgd6. 774 b35. u(/pnos a)dunami/a ai)sqh/sews tz6. 145 b1, 4, 14, 15. u(/pnos a(dunami/a di) u(perbolh\n tou_ e)grhgore/nai u1. 454 b5. dia\ yu- xro/thta kai\ a(dunami/an *zgd1. 765 b17. — h( a)/nesis gi/netai di) a)dunami/an, h( d) a)dunami/a para\ fu/sin *ob6. 288 b14. ai( e)n toi_s zw/|ois a)dunami/ai pa_sai para\ fu/sin ei)si/n, oi(_on gh_ras kai\ fqi/sis *ob6. 288 b15. gh_ras kai\ pa_sa a)dunami/a *hd3. 1121 a)du/natos b14. to\ trofh\n mh\ e)/xein a)dunami/an poiei_ oa5. 1344 b2. e)k tw_n a)frodisiasmw_n sumbai/nei e)/klusis kai\ a)dunami/a *zga18. 725 b18, 21. cf ph9. 888 a4. — ei) mega/la paqw\n mh\ a)po- dw/|h di) a)dunami/an heh10. 1243 b11. a)dunami/a tw_n pragma/- twn (i e tou_ pra/ttein ta\ politika/) *pe11. 1314 a23. mh\ du- name/nous lu/ein to\n lo/gon prosecapata_n e(autou\s bohqou_ntas th_| a)dunami/a| at969 b6. — proei/leto mimh/sasqai <o)rqw_s, h(/marte d) e)n tw_| mimh/sasqai di)> a)dunami/an (i e di) a)dunami/an te/xnhs, di) a)texni/an) po25. 1460 b17. Vhl Rhet p 29 Poet IV 409.

a)dunatei_n c inf, opp du/nasqai, veluti a)dunatou_men xwri/sai, diori/zein, pori/zein, ble/pein al *mz 11. 1036 b7. *he3. 1129b34. i3. 1165 b22. 9. 1169 b7. k5. 1175 a4, b3. 6. 1176 b34. 10. 1179 b10. *pg16. 1287 b17. mg4. 375 b14. tz4. 141 b17. *zu34. 619 b19. *zgd1. 765 b15, 10, 35, 766 a31. 7. 776a3. e4. 784 b5. om infinitivus, qui ex antecedentibus facile sup- pletur (cf Ellipsis) veluti a)lla\ dia\ to\ a)dunatei_n (sc kalw_s diairei_sqai) tou_to poih/sei *mz 12. 1038 a13. ou)/q) o( proairou/me- nos a)dunatw_n de/, ouq) o( duna/menos mh\ proairou/menos de/ td5. 126 b9. — a)dunatei_n absol i e a)du/naton (cf a)du/natos 1) ei)_nai: o)/swn e)sti/ ti e)/rgon kata\ fu/sin, o(/tan u(perba/llh to\n xro/non w(_| du/natai xro/nw| ti poiei_n, a)na/gkh a)dunatei_n u1. 454 a27, 31. dialu/ontai/ te e)a\n pi/wsi kai\ a)dunatou_sin *zih5. 585 a33. komi/- zontai para\ duname/nwn a)dunatou_ntes e)n tw_| gh/ra| oa3. 1343b23.

a)du/natos. to\ a)du/naton pleonaxw_s le/getai *md12. 1019 b21- 27. *fz10. 241 b5. *oa11. 281 a2-27. *zgd1. 766 a2. *zk4. 699 b18.

1. (cf dunato/s 1) to\ a)du/naton h( th_| toiau/th duna/mei (i e th_| kata\ ki/nhsin) e)nanti/a ste/rhsis *mq1. 1046 a29. d12. 1019 b21, 15 Bz. a)du/natos ei)pei_n. opp r(hsoriko/s *rb2. 1379 b2. a)du/natoi i e imbecilli pia 62. 906 a10. oa3. 1343 b22. a)du/natoi oi( e)nto\s triw_n mnw_n kekthme/noi, to\ sw_ma pephrw- me/noi f 430. 1549 a38, b2. — au)to\s a)duna/tws e)/xei pre- sbeu/ein r25. 1435 a16. e)n toi_s no/tois baru/teron e)/xousi kai\ a)dunatw/teron oi( a)/nqrwpoi pa24. 862 a27. ks42. 945 a14.

2. (cf dunato/s 2). a)du/naton, dist dunato/n, e)ndexo/menon, a)nagkai_on e13. a)du/naton gi/nesqai o(\ mh\ e)nde/xetai gene/sqai *oa7. 274 b13, 15. w(/sper ou)k e)/stin ou)de\n a)du/naton, ou(/tws ou(de\ gi/gnetai *od4. 311 b32. g2. 300 b4. *ga9. 327 a14. *fq9. 265 a19. *aa15. 34 a9. *mb4. 999b11. 6. 1003 a5. a)du/naton ou(_ to\ e)nan- ti/on e)c a)na/gkhs a)lhqe/s *md 12. 1019 b23. *zk4. 699 b30. a)du/naton, dist yeu_dos *mq4. 1047 b13 Bz. *aa15. 34 a25-29, 37, b1. *fq5. 256 b11. *oa12. 281 b3, 9, 14, 15. ya3. 406 a2. a)du/naton e)c u(poqe/sews, a(plw_s *oa12. 281 b4. peri\ du- natou_ kai\ a)duna/tou *rb19. 1392 a8 b14. to\ a)du/naton le/getai dixw_s, h)\ ga\r tw_| mh\ a)lhqe\s ei)_nai ei)pei_n o(/ti ge/noit) a)/n, h)\ tw_| mh\ r(a)di/ws *oa11. 280 b12. h)\ tw_n pa/nu xalepw_n h)\ tw_n a)duna/twn e)sti/ K7. 8 a30 Wz. cf *pq6. 1340 b24. *mm9. 1085 a29. pd13. 877 a13. ou)dei\s e)pixeirei_ toi_s a)duna/tois *pe11. 1314 a24. *rb19. 1392 a24. cf 6. 1383 b24. fai/netai ei)_nai a)du/natos o( bi/os (sc tw_n pa/nta koinwnou/ntwn) *pb5. 1264 b29. a)du/naton (sc e)sti/) c inf ma3. 340 b1. b3, 357 b21, 33. d3. 380 a22, b26 al. ta\ a)du/nata ei)_nki *mq4. 1047 b5 Bz (Wz ad 22 a14). e)n toi_s mh\ a)duna/tois a)/llws e)/xein a)ll) e)ndexome/nois *zgd8. 777 a20. pra/ceis a)du/natoi e)pitelesqh_nai r5. 1426b34. a)du/natos h( fu/sis tou_ toiou/tou ge/nous a)i/dios ei)_nai *zgb 1. 731 b31. — a)du/naton, coni syn a)/topon *fd 8. 216 b12. a2. 185 a30. *mn2. 1089 a13. e)n tou/tois muri/a fai/netai ta/ te a)du/- nata kai\ ta\ plasmatw/dh kai\ ta\ u(penanti/a pa_si toi_s eu(lo/gois *mm9. 1085 a14. tw_n a)duna/twn ei)_nai/ fasin ma6. 343 b7. *pd8. 1294 a1. fanero\n o(/ti tou_t) a)du/naton ma8. 345 a32. tou_to d) e)sti\n a)du/naton kata/ te ta\ faino/mena kai\ kata\ to\n

a)ei/ lo/gon mb5. 362 b14. a)du/nato/n ti sumbai/nei *aa23. 41 a25. sumbai/nei to\ a)du/naton ti29. 181 a32. sumbai/nei polla\ (e)/nia) a)du/nata, sumbh/setai to\ a)du/naton, sumbh/setai polla\ kai\ a)du/nata sim ya4. 408 b33. *zga18. 722 a3. *mg1. 1002 b32. i6. 1056 b5. *ga2. 315 b20. 5. 320 b7. *od2. 309 b11. *fd8. 216 a5. ou)de\n a)du/naton sumbai/nei e13. 22 b28. *aa9. 30 b4. 17. 37 a29. cf *mq4. 1047 b19. sumpi/ptei le/gein a)du/- nata ma6. 343 a21. ou)oe\n a)du/naton sumpi/ptei *aa9. 30 b4. to\ au)to\ e)/stai a)du/naton *oa6. 273 b15. cf 11. 281 a15. ou)de\n e)/stai (a)\n ei)/h) a)du/naton *mq4. 1047 b11. *ga2. 316a 21, 19. eu)hqikw/teron h)\ w)/ste peri\ au)tou_ ta\ a)du/nata e)piskopei_n *fd10. 218 b8. a)du/nato/n ti sunagagei_n *og1. 299 b12. poih_sai to\ a)du/naton *aa15. 34 b3. e)k tou_ a)duna/tou deikiu/nai *aa17. 37 a9. dia\ tou_ a)d. deiknu/nai, a)podei_cai, poiei_n th\n a)po/deicin *aa5. 28 a7. 6. 28 a23, 29, b14. 15. 34 a3_{1} 35 a40. 29. 45b3. dia\ tou_ a)d. perai/nein, opp deiktikw_s *aa7. 29 a31. 23. 41 a23. 44. 50 a29. dia\ tou_ a)d. sullogi/zesqai *aa23. 41 a31. 29. 45 a27, 28. tq 2. 157 b34 sqq. o( dia\ tou_ a)d. sullogismo/s *ab 11-14. a 15. 34 b30. 23. 41 a36. h( dia\ tou_ a)d. dei_cis, a)po/deicis *aa29. 45 a35. 21. 39 b32. to\ dia\ tou_ a)d. me/ros tw_n e)c u(poqe/sews *aa23. 40 b26. ei)s to\ a)du/naton a)/gein, a)pa/gein *aa5. 27 a15. 7. 29 b8. 16. 36 a22. 23. 41 a33. h( ei)s to\ a)du/- naton a)pagwgh/ *aa7. 29b5. 44.50a30 h( ei)s to\ a)du/naton *ab17. 65 b1. oi( ei)s to\ a)d. a)/gontes sullogismoi/. oi( ei)s to\ a)d. sullo- gismoi/, opp deiktikoi/ *aa23. 41 a22. 29. 45 a23, 37, b15. b17. 65 a40. ti5. 167 b23. h( ei)s to\ a)d. a)/gousa a)po/deicis, h( ei)s to\ a)d. a)po/deicis *ab14. 62 b29. g11. 77 a22. 24. 85 a16, 19. 26. 87 a2, 6. — a)dunatw/teron. o(/per e)sti\n a)dunatw/teron *mb2. 998 a19. e)/ti a)dunatw/teron c inf *ob14. 296 b34.

a)ei/. o( a)peiros kai\ o( a)ei\ lambano/menos xro/nos *fd10. 218 a1. fhsi\ (Plato) to\n ou)rano\n gene/sqai me/n, ou) mh\n a)ll) e)/sesqai/ ge to\n a)ei\ xro/non *oa10. 280 a31. tou_ a)ei\ kai\ a)pei/rou ou)k ei)_nai a)rxh\n le/gei *dhmo/kritos *zgb6. 742 b20. to\ a)ei\ sunexe/s, to\ d) e)fech_s ou) sunexe/s *fq6. 259 a16. ta\ a)ei\ o)/nta, h(_| a)ei\ o)/nta, ou)k e)/stin e)n xro/nw| *fd12. 221 b3. a(/pan to\ a)ei\ o)\n a(plw_s a)/fqarton *oa12. 281 b25. to\ a)ei\ kai\ e)pi\ pa/ntwn ou)k a)po\ tu/- xhs a)lla\ fusiko/n pie3. 910 b30. to\ e)c a)na/gkhs kai\ a)ei\ a)/ma *gb11. 337 b35. *me2. 1026 b27. i)/na tou_ a)ei\ kai\ tou_ qei/ou me- te/xwsin yb4. 415 a29. — a)ei/, dist w(s e)pi\ to\ polu/ *ra6. 1362 b36. 10. 1369 a33, b1. 13. 1374 b16. *me2. 1026 b35 al. to\ ei)ko\s ou) to\ a)ei\ a)lla\ to\ w(s e)pi\ to\ polu/ *rb25. 1402 b21. a)ei\ in enunciatis comparativis, veluti a)gaqw_n de\ to\ mei_zon ai(retw/teron a)ei/ sim *ha5. 1097 b20. d7. 1123b28. k6. 1177 a4. *pa 5. 1254 a25. h14. 1333 a21. *ra1. 1355 a37. po7. 1451 a10. 26. 1461 b28 Vhl ad h l Poet IV 431. a)ei\ ga\r e(ka/stw| tou_q) ai(retw/taton, ou(_ tuxei_n e)/stin a)krota/tou sim *ph14. 1333 a29. q1. 1337 a17. — ai)ei/ exhibetur *pd11. 1296 a24. 14. 1299 a1. e9. 1310 a6. *me2. 1027 a15 al, quam formam apud Ar omnino praeferendam esse iudicat Göttling ad Pol p 303. — pro a)ei\ *rb23. 1398 a12 restituit dei_ Vhl Rhet p 35. a)ei\ pro dei_ *pd11. 1296 b7 Bk'. po26. 1461 b28 Vhl Poet IV 430.

a)ei/dein. a)/eide (Hom Al) po19. 1456 b16. fhsi\ *mousai_os ei)_nai brotoi_s h(/diston a)ei/dein *pq5. 1339 b22.

a)eidh/s. a)eide\s kai\ a)/morfon dei_ to\ u(pokei/menon ei)_nai *og8. 306 b17. — a)/kikus (Hom i515) explicatur per voc a)eidh/s po22. 1458 b27.

a)eike/lios di/fros (Hom u259) i e moxqhro/s po22. 1458 b29.

a)eiki/zein (Hom *w54) *rb23. 1380 b29.

a)eikinh/tws k6. 400 b31.

a)eimnh/mones f3. 808 a37. a)h/qhs

a)eiskw_pes descr *zu28. 617 b31-618 a7. (espèce de petits Ducs C II 288; strix scops S; strix aluco St Cr; strix scops et otus Su 96 n 5 cf K985; skw/y, ephialtes scops A*zi I 77 n 99).

a)ei/fulla futa/, opp fullobolei_n *zge3. 783 b10, 20.

a)eli/ou xh/rwsen au)ga/s f 625. 1583 b21.

a)ellopo/dwn i(/ppwn (Simonid fr 7) *rg2. 1405 b27.

a)/elpton (Archil fr 76) *rg17. 1418 b29.

a)e/naos. potamoi\ a)e/naoi ma 13. 349 b9. 14. 352 b5, 12. — a)enna/ws. ta\ me\n ka/rpima xro/non tina/, ta\ d) a)/karpa a)en- na/ws a)pe/donto ob1346 b15.

a)e/cein. a)e/cetai (Hom *s 110) *rb2. 1378 b6. (Emped 375) yg3. 427 a23.

a)e/rinos *mq7. 1049 a26. ou)x a(plou_n to\ tou_ zw/|ou sw_ma oi(_on pu/rinon h)\ a)e/rinon yg13. 435 a12.

a)e/rios. e(ch_s th_s a)eri/ou fu/sews qa/lassa e)rh/reistai k3. 392 b14, 32. — zw/|a a)e/ria, dist nhkta/, xersai_a k6. 398 b33.

a)eroeidh/s. to\ tw_| a)e/ri o(/moion a)eroeide/s *gb3. 330 b24. to\ leu- ko\n kai\ diafane\s o(/tan a)raio\n h)_| sfo/dra, fai/netai tw_| xrw/- mati a)eroeide/s x3. 794 a4. a)eroeide/s, dist o)/rfnion, me/lan x5. 797 a7. kapno\s a)eroeidh/s x3. 793 b5.

a)erw/dhs. u(po\ th_s tou_ pleu/monos kinh/sews ou)/shs a)erw/dous kai\ kenh_s *zmg6. 669 b2. — to\ ta/xiston tw_n o)/ntwn, to\ purw_des, to\ de\ h(_tton taxu\ a)erw_des k4. 395 a20.

a)eto/s, kuri/ws shmai/nei plei/w ti4. 166 a16. — 1. a)eto/s, avis (aquilae ct falcones Su 104; A*zi I 77) pthno/n, pterwto/n, gam- yw/nuxon *zia5. 490 a6. g9. 517 b2. a)etw_n ge/nh *ziq3. 592 b1. z6. 563 b5, eorum nomina: pu/gargos (sive nebrofo/nos), pla)g- gos (nhttofo/nos, morfno/s), melana/etos (sive lagwfo/nos), per- kno/pteros (o)reipe/largos, u(pa/etos), a(lia/etos, oi( kalou/ menoi gnh(- sioi (cfh v), oi( me/lanes *ziz6. 563 b5. i32. 618 b18-619 a10. e)k tou_ zeu/gous tw_n a)etw_n qa/teron tw_n e)ggo/nwn a(liai/etos gi/netai paralla/c q60. 834 b35. a)eto\s universe describitur f6. 811 a37, 812 b6. *zu34. 619 b28. 32. 618 b30. dia\ ti/ qei_o/n fasin ei)_nai mo/non tw_n o)rne/wn *zu 32. 619 b5. po/qen tre/fetai kai\ pw_s poiei_tai th\n qh/ran *ziq3. 592 b1. 18. 601 b2. i11. 615 b13. 32. 619 a15, 30, b1. 10. 1. 609 a4. ti/si zw/|ois pole/mios o( a)eto\s kai\ ti/na zw_|a ma/xetai pro\s to\n a)eto/n *zu1, 609 a4, b7, 12, 26, 610 a1. 11. 615a20. 12. 615a33, b13. 8. 613 b11. f275. 1527 b25. pw_s neotteu/ei *zu32. 619 a20, 23. 33. 619 b17. w)|a/, e)pw|asmo/s *ziz6. 563 a17, 27. pw_s tre/fei tou\s neottou/s *ziz 6. 563 a17, 21, b5. i 34. 619 a20, 27, b25, 34. 32. 618 b30. bi/ou mh_kos, gh_ras *zu32. 619 b11, a16. — 2. a)eto/s, piscis, inter sela/xh numeratur *zie5. 540 b18 (raia aquila K ad ll cf C).

a)zh/mioi ei)_nai du/nantai oi( ei)pei_n duna/menoi *ra 12. 1372 a12.

a)/zuc w)\n w(/sper e)n pettoi_s *pa2. 1253 a7.

a)hdh\s o( u(darh\s oi)_nos, to\ a)hde\s e)metiko/n pg18. 873 b31, 35, 26, 36. karki/nous pi/nein a)hde/s *zu5. 611 b23. — a)hdh\s o( du/s- kolos *hb7. 1108 a30. u(pero/ptai kai\ a)hdei_s hmb3. 1200 a15. a)hde\s kai\ e)pi/lupon *hk5. 1175 b18. ai)sxra\ kai\ a)hdh_ e)sti/n, a(\ pra/ttein e)pixeirou_sin r35. 1440 a1. — a)hdw_s a)kou/ein, opp h(de/ws *hd8. 1124 b15.

a)hdi/a. h( sumbai/nousa u(/steron (sc meta\ th\n h(donh/n) a)hdi/a pd10. 877 b12. — do/can a)hdi/as eu)labhte/on *hi11. 1171 b26.

a)hdw/n, pw_s a)/|dei *zid9. 536 a29, b17. i49 B. 632 b21. ak804 a23, 800 a26. i)/dion a)hdo/ni para\ tou\s a)/llous o)/rniqas to\ mh\ e)/xein th_s glw/tths to\ o)cu/ *zu15. 616 b8. metabolh\ tou_ xrw/matos *zu49 B. 632 b25. w)|a/, fwlei/a *zie9. 542 b26. i49 B. 632 b27. (luscinia CS_{1} sylvialusc St, lusc vera Su 109 n 40 A*zi I 77. n 2).

a)h/qhs. a)h/qeis tragw|di/ai, syn ou)de\n e)/xousai h)_qos po6. 1450 a25, 28. (*(/omhros poiei_) ou)de\n a)/hqes, a)ll) e)/xonta h)/qh po24. 1460 a11. cf h)_qos.

a)h_nai

a)h_nai. a)e/ntwn (Emped 223) ai2. 437 b29.

a)h/r. o(/sa peri\ to\n a)e/ra pke. o( a)h\r dokei_ ei)_nai a)sw/matos, keno/n, h(/kista e)/xei tw_n a)/llwn diafora\s ai)sqhta/s *fd4. 212 a12. yb8. 419 b34. *fa6. 189 b7. pw_s e)pideiknu/ousin o(/ti e)/sti ti o( a)h/r *fd6. 213 a26. 8. 216 b18. peri\ to\n kalou/menon a)e/ra ti/s au)tou_ h( fu/sis kai\ pw_s e)/xei ta/cei pro\s ta)_lla ta\ lego/- mena stoixei_a ma 3. o( a)h\r qermo\n kai\ u(gro/n, oi(_on a)tmi\s o( a)h/r *gb 3. 330 b4, 22. o( a)h\r u(grou_ ma_llon h)\ qermou_ *gb3. 331 a5. to\ me\n u(/dwr u(/lh a)e/ros, o( d) a)h\r oi(_on e)ne/rgeia/ tis e)kei)nou *fd5. 213 a2, 4. a)h\r sunista/menos (sugkrino/menos, ph_cis a)e/ros) dia\ th\n yu/cin gi/netai ne/fos kai\ u(/dwr ma4. 342 a1, 29. 13. 349 a18. b6. 364 b27. g4. 373 b21. e)c u(/datos a)h\r gi/netai diakriqe/ntos, o( h(/lios dialu/ei, diaxei_ ta\s susta/- seis tou_ a)e/ros ma3. 340 a10, 24. g3. 373 a29. 5. 376 b23. oi(_on ei) e)c u(/datos kotu/lhs ei)_en a)e/ros de/ka *gb 6. 333 a22. chro/teros o( a)h\r tou_ qe/rous, e)n de\ tw_| e)/ari e)/ti u(gro/s ma12. 348 b28. o( no/tios a)h\r ma_llon ei)s u(/dwr metaba/llei tou_ pro\s a)/rkton mg6. 377 b27. — peri\ to\ u(/dwr h( tou_ a)e/ros sfai_ra kai\ peri\ tau/thn h( tou_ puro/s mb2. 354 b24. *ob4. 287 a32. d4. 311 a28. 5. 312 a27. a)h\r kai\ u(/dwr e)/xousi kai\ koufo/thta kai\ ba/ros e(ka/teron *od5. 312 a25. e)n tw_| a)e/ri baru/teron e)/stai talantiai_on cu/lon moli/bdou mnai/ou, e)n de\ u(/dati koufo/teron *od4. 311 b3. du/natai polu\ ba/ros fe/rein a)polambano/menos kai\ me/nwn o( a)h/r *ob 13. 294 b22. o( a)h\r polu/kenos pke 22. 940 a4. kai\ o( a)h\r fe/retai a)/nw md7. 383 b26. a)h\r puro\s e)g- guta/tw tw_n a)/llwn, u(/dwr de\ gh_s ma2. 339 a18. e)n tw_| a)/nw to/pw| ou)k e)/nestin a)h\r mo/non, a)lla\ ma_llon oi(_on pu_r ma3. 340 b31. to\ e)/sxaton tou_ legome/nou a)e/ros du/namin e)/xei puro)s ma8. 345 b33. o( a)h\r pro\s ta)_lla pu_r mk5. 466 a24. o( a)h\r dia\ th\n plhgh\n th_| kinh/sei gi/gnetai pu_r *ob7. 289 a27. — o( perie/xwn, o( qu/r(aqen a)h/r *zgd 10. 777 b7. b 6. 744 a3. o( peri\ th\n gh_n ou) mo/non a)h/r e)stin a)ll) oi(_on a)tmi/s ma3. 340 a34, b24. a)tmidw/dhs a)h/r *zge6. 786 a13. a)h\r plh/rhs yu- xra_s kai\ pollh_s a)tmi/dos mb8. 367 a34. pa_sa h( gew/dhs a)tmi\s a)e/ros e)/xei du/namin *zge4. 784 b15. a)h\r ou(/tw kekrame/nos ma8. 346 a6. kai\ a)h\r sh/petai md1. 379 a15. o( a)h\r a)/phktos *zgb2. 736 a23. e)n a)e/ri kai\ puri\ ou)k e)/sti zw_|a md4. 382 a7. — a)h\r kinu/menos kai\ r(e/wn ma13. 349 a17. 10. 347 a34. pa_s o( ku/klw| a)h\r sune/petai th_| fora_| mb4. 361 a24. a)taraxwde/steros o( a)h\r th_s nukto/s mt2. 464 a14. a)h\r kaqesthkw/s pks2. 940 a38. pro\s a)mfo/tera (to\ qa_tton kai\ bradu/teron poiei_n) w(/sper o)rga/nw| xrh_tai tw_| a)e/ri h( ki/nhsis *og2. 301 b22. — o( a)h\r leuko/teros th\n fu/sin tou_ u(/datos mg4. 374 a2. *zge6. 786 a6. x1. 791 a2. xrwmati/zetai o( a)h\r sunista/menos pantodapa\s xro/as, a)na)klasin dexo/menos o( a)h\r pantodapa\ xrw/mata poih/sei ma5. 342 b5, 7. pkg23. 934 a19. kuanoeidh\s x3. 794 a8. — po/teron ai( o)smai\ kapno\s h)\ a)h\r h)\ a)tmi/s pib10. 907 a29. to\ e)/laion a)e/ros, e)k th_s e)be/nou diape/pneuken o( a)h/r md7. 384 a16, b19. — au)to\ a)/yofon o( a)h/r yb8. 420a7. — a)h/r, syn pneu_ma ai5. 443 b5, 4. a)h\r ei)sre/wn kai\ e)kre/wn pn2. 482 a5. a)e/ros po/- teron i)/dion to\ a)na/pneuston te5. 135 a33, 36. 9. 138 b30 sqq. a)ki/nhtos w)\n o( a)h\r qermai/netai z6. 470 a25. a)e/ra th\n yuxh\n ei)_nai w)|h/qh *dioge/nhs ya2. 405 b22. a)/nqrwpo/s tis mo/nw| tw_| h(lioeidei_ trefo/menos a)e/ri f 37. 1481 a2.

a)h_tai (Hom d 567) pks 31. 943 b23.

a)h/tthtos. a)rxiko\n kai\ a)h/tthton o( qumo/s *ph7. 1328 a7. heg1. 1229 a28.

a)qanasi/a ou)ranou_ kai\ a)idio/ths *ob1. 284 a1. a)qa/nasi)a, syn zwh\ a)i/dios *ob3. 286 a9, dist zwh\ a)i/dios td5. 126 b35. bou/lhsis a)duna/twn, oi(_on a(qanasi/as *hg4. 1111 b22.

a)qanati/zein xrh\ e)f) o(/son e)nde/xetai *hk7. 1177 b33. a)qana- *)aqh_nai ti/zein th\n fu/sin boulo/menos f 601. 1578 b23.

a)qa/natos. tw_| a)qana/tw| to\ a)qa/naton sunhrthme/non *oa3. 270 b9. a)qa/naton kai\ a)/pauston, a)/pausto/s tis kai\ a)qa/natos ki/nhsis *fq1. 250 b13. 6. 259 b25. a)qa/nato/n ti kai\ qei_on *ob1. 284a3. o( poihtikr\s nou_s a)qa/naton kai\ a)i/dion yg5. 430 a23. yuxh\bel- ti/wn kai\ a)qanatwte/ra ya5. 411 a13. o(/ti a)qa/natos h( yuxh/, quomodo demonstretur in dialogo Eudemo f 33. 1480 a11. 34. 1480 b2. — karpo\s a)qa/natos: a)qa/nato/n min au)ch/sousi *mou_sai f 625. 1583 b14, 22. a)qana/toisi (Hes q120) c1. 975 a13. a)qa/natos o)rgh/ (fr trag adesp 54) *rb21. 1394b21.

a)qe/atos act a)qe/atoi tw_n kreitto/nwn k1. 391 a25.

a)qeri/nh piscis, pw_s ti/ktei *ziz17. 570b15, 571 a6. cf a)qeri_nos (epi C, Graecis hodie atherno S Cr, atherina presber Cr, atherina vera Cr K A*zi I 121. n 1 ather. hepsetus L?).

a)qeri_noi inter a)gelai_a numerantur *zu2. 610 b6. (a)qeri_nos i q a)qeri/nh).

a)/qetos. mona\s ou)si/a a)/qetos, stigmh\ de\ ou(si/a qeto/s *ag27. 87 a36 (syn ou)k e)/xei qe/sin, e)/xei qe/sin 32. 88 a33). *md6. 1016 b25, 30. m8. 1084 b27, 33.

a)qew/rhtos act a)qew/rhtoi tw_n u(parxo/ntwn o)/ntes *ga2. 316 a8. — pass o( qeo\s pa/sh| qnhth_| fu/sei a)qew/rhtos a)po\ tw_n e)/rgwn qewrei_tai k6. 399 b22.

*)aq<*>na_ q 96. 838 a24. 108. 840 a31. th_| *)a. th\n e)pisth/mhn periti/qemen *pq 6. 1341 b7. *)a. a)pe/bale tou\s au)lou/s *pq 6. 1341 b3. to\n *(odusse/a proe/krinen *ra6. 1363 a18. *zaleu/kw| e)nu/pnion th\n *)aqhna_n pari/stasqai f 505. 1561 a11. *)asth\r gi/gas u(po\ *)aqhna_s a)naireqei/s f 594. 1574 b28. h( e)n a)kro- po/lei *)a. ob1374 a15, to\ a)/galma th_s *)aqhna_s f 402. 1545 a24, 33. Phidiae statua k6. 399 b34. q155. 846 a18. e)n tw_ i(erw_| th_s *)aqhna_s e)n a)kropo/lei xrh/mata i(era/ te kai\ dhmo/sia f 402. 1545 a31. i(era\ th_s *)aqhna_s *(ellhni/as (*ei(leni/as coni Osann) q 108. 840 a28, 34, *)axai+/as q109. 840 b2.— *)aqh- nai/h (Hom I 390) *rg11. 1413 a34.

*)aqh_nai *fe1. 224 b21. K6. 5 b23. q133. 843 b18. e)n *)aqh/- nais *pb8. 1268 a10. e3. 1303 a8. f 596. 1576 b16. e)c *)a- qhnw_n f 619. 1582 b20. ei)s *)aqh/nas f 27. 1479 a13. 443. 1550 b46. 489. 1558 a6. 619. 1582 b22. peri\ *)aqh/nas *ziz15. 569 b11. i31. 618 b15. peri\ *)aqh/nas e)pexwri/asen h( au)lh- tikh/ *pq6. 1341 a34. — *)aqh/naze *fg3. 202 b13. — *)aqh/- nhqen *fg3. 202 b14. f 381. 1541 b23. — *)aqh/nhsi *ziz24. 577 b30. *mg5. 1010b10. *rb23. 1398 b1. r9. 1429 b8. 14. 1431 a17. po5. 1449 b7. q153. 846 a6. to\ *)aqh/nhsi deatri/- bein e)rgw_des f 617. 1582 a22, 30. oi( *)aq. r(h/tores *rg 17. 1418 a29. e)p) a)/rxontos *)aq. *eu)kle/ous sim ma6. 343 b4. 7. 345 a2. res publicae *)aqh/nhsi *pb 7. 1267 b17. g2. 1275 b35. d4. 1291 b24. 16. 1300 b28. e3. 1302 b19_{1} 1303b10. 5. 1305 a23. 6. 1305 b25. 10. 1310 b30. 12. 1315 b30. z4. 1319 b21. 8. 1322 a20. f 347. 1536 a46. 402. 1545 a30. 411. 1546 b12. 419. 1547 b45. — *)aqhnai_oi *ad11. 94 a36-b7. q131. 843 a1. *hd8. 1124 b17. *rb22. 1396 a8, 24. r2. 1422 a40, 1423 a5. 9. 1429 b1. o( *)aqhnai/wn limh/n *ziz15. 569 b26. *)aqhnai/wn politei/a f 343-431. *)aqhnai_oi a)po\ *)/iw- nos koinw_s *)apo/llwna patrw_|on timw_sin, *)/iwnes e)klh/qhsan f 343. 1535 b37, 39. *(/omhros mo/nous *)aqhnai/ous dh_mon prosa- goreu/ei f 346. 1536 a39. Solonis leges *pb12. 1273 b35 sqq. *rb23. 1398 b16. f 350. 1537 a16, 24. res publicae *pg13. 1284 a39. e4. 1304 a6, 9, 28. 7. 1307 b22. *rb6, 1384 b33. g10. 1411 a9, 11. 11. 1412 b4. ob1347 a8, 18. f 374. 1540 a40. 372. 1540 a27. 380. 1541 b3. 386. 1542 b2. *)a. *(o- mh/rw| ma/rturi e)xrh/santo peri\ *salami_nos *ra15. 1375b30. — *a. kalou_si dh/mous, pra/ttein, oi( *peloponnh/sioi kw/mas, dra_n

a)qh/r po3. 1448 a36, b1. te/tric, h(\n kalou_sin *)aqhnai_oi ou)/raga *ziz1. 559 a12. ou) xalepo\n *)aqhnai/ous e)n *)aqhnai/ois e)painei_n *ra9. 1367 b8. g14. 1415 b31. proverbium ou)ke/ti gignw/skousin *)aqhnai_oi *megarh_as heh2. 1236 a36. 10. 1242 b25. — *)a. oi( e)n *potidai/a| oi)kou_ntes ob1347 a18. *(ippi/as o( *)aqhnai_os ob1347 a4. *timoqeos, *xabri/as, *puqoklh_s, *)ifikra/ths *)aq. ob1347 a4. 1350 a23, b33. 1351 a18. 1353 a15.

a)qh/r. o(/tan a)qe/ras e)/xh| sklhrou\s h( kra/stis *ziq8. 595 b27.

a)/qlastos. peri\ tou_ a)qla/stou md8. 385 a15. 9. 386 a17-26.

a)/qlhma. ta\ peri\ to\ sw_ma, ta\ gumnika\ a)qlh/mata pl11. 956 b26, 31.

a)qlhth/s, opp i)diw/ths *hg11. 1116 b13. klhrou_n tou\s a)qlhta/s *rb20. 1393 b5. bou/lontai a)qlhth/n tina nika_n *hg4. 1111 b24. h( tw_n a)qlhtw_n e(/cis ou) xoh/simos pro\s politikh\n eu)eci/an *ph16. 1335 b5. h( tw_n a)qlhtw_n polufagi/a *zgd3. 768 b29. oi( a)q- lhtai\ <*> a)/xrooi. du/srigoi, u(gieinw_s diakei/menoi plh5. 967 a13. h4. 887 b22. a28. 862 b21. — au)tou\s k)qlhta\s tw_n e)/rgwn ei)_nai *pz7. 1321 a26.

a)qlhtikh\n e(/cin e)mpoiei_n *pq4. 1338 b10.

a)/qlios, opp eu)dai/mwn, maka/rios *ha11. 1100 a29, b5, 1101 a6. 13. 1102 b7. a)/qlioi oi(=s plei/onos a)ci/a h( kth_sis th_s i)di/as fu/sews f89. 1492a9. — a)qli/ws teleuth/sas *ha10. 1100a9.

a)qloqe/ths. a)po\ tw_n a)qloqetw_n e)pi\ to\ pe/ras *ha2. 1095 b1. a)qloqe/tas e(/na kata\ fulh\n e(ka/sthn xeirotonei_n f374. 1540 b6.

a)_qlon a)reth_s. ni/khs *hd7. 1123 b35, 20. *pb9. 1270 b24. d11. 1296 a30. oa5. 1344 b5. e)f) o(/sois ta\ a)_qla timh/ kala/ *ra9. 1366 b34. ta\ a)_qla sxedo\n e)k tw_n a)gw/nuin oi( u(pokritai\ lamba/nousin *rg1. 1403 b22, 1404 a17. toi_s dou/lois a)_qlon pro- kei_sqai th\n e)leuqeri/an *ph10. 1330 a33.

a)/qraustos, peri\ tou_ a)qrau/stou, dist to\ a)ka/takton md8. 385 a14. 9. 386 a9-17.

a)qrei_n. a)qrh/seien (Hom K 11) po25. 1461 a18. oi( mequ/ontes a)qrei_n ta\ po/rrw ou) du/nantai pg9. 872 a19. — dei_ ta\ u(pa/r- xonta peri\ e(/kaston a)qrei_n (syn e)pible/pein, ske/yksqai, e)pi/- skeyis) *aa30. 46 a5. th\n fu/sin a)qrei_n *mb3. 998 b1. to\ pisto\n ou)k e)k tw_n fainome/nwn a)qrou_sin, a)lla\ ma_llon e)k tw_n lo/gwn *ob13. 293 a29.

a)qroi/zw. a)qroisqe/ntes kate/lusan to\n dh_mon *pe5. 1304 b33. a)qroi/santes xrh/mata *pe11. 1314 b10. e)a_tai a)qroi/zesqai h( a)naqumi/asis, opp sbe/nnutai pri\n susth_nai ma10. 347 b11. a)qroi/zetai h( su/gkrisis, h( pu/knwsis, to\ peri/ttwma sim ma8. 346 a22. 7. 345 a9. *zgb4. 738 b7. d8. 776 b30. a17. 725 b4 (coni syn surrei_). pks56. 946 b36. h)qroisme/nos o)/gkos mb2. 354 b6. e)c o(moiomerw_n pa/ntwn h)qroisme/non (Anaxag) *og3. 302 b3. pneu_ma h)qroisme/non *zgb4. 737 b35.

a)/qroisis u(grou_. nefw_n pou1. 889 b12. ks56. 946 b35. ai( tw_n nefw_n a)qroi/seis ma3. 340 a31.

a)qro/os. a)qro/os, a)qro/<*>, opp kata\ me/ros, kata\ mikro/n, kaq) e)/kaston *pd14. 1298 a12. g13. 1283 b35. *zgg5. 756 a13, 14. e3. 783 b15. peri\ w(_n kaq) e(\n e(/kaston ei)/rhkas a)qro/a suntiqe/nai r23. 1434 b9. a)qro/as ta\s tima\s dou_nai, a)fai- rei_sqai, opp e)k prosagwgh_s *pe11. 1315 a13. sw_ma kei/- menon a)qro/on, plh_qos u(/datos a)qro/on, potamoi\ r(e/ontes a)qro/oi sim, opp ei)s pla/tos diataqh^nai, a)fike/sqai ei)s platu\n to/pon mb2. 354 b12, 355 b26, 31. 3. 357 a24. 8. 368a4. ta\ cu/la a)qro/on e)/xei to\ u(gro\n kai\ di) o(/lou sunexe/s md9. 387 b27. pneu_ma fe/retai a)qro/on, a)qro/on kai\ pukno/teron, opp dikspw/- menon, spork/dhn diaxeo/menon mb8. 367 a30, 366 b21. g1. 370 b7, 5, 371 b1, 5. *zia11. 492 b7. to\n a)e/ra a)qrou_n a)fa/llesqai yb8. 420 a25. metabolh/, a)lloi/wsis, meta/basis a)qro/a *fa3. 186 a15. q3. 253 b25. *pe8. 1307 b35. e)/kkrisis a)qro/a mb5. ai)/giqos 361 b18. ka/qarsis a)qro/a, opp kat) o)li/gon *zih2. 582 b7. kata/stasis a)qro/a ei)s th\n u(pa/rxousan fu/sin *ra11. 1369 b34. o)/yis a)qro/a mg6. 377 b18, 378 a5. pla15. 958 b37. a)qro/on e)kkagxa/zein *hh8. 1150 b11. — a)qrow/tera u(/data ma12. 348 b11. pneu_ma a)fie/nai a)qrow/teron pke2. 938 a5. ph=cis a)qrowte/ra ma12. 348 b22. o)/yis a)qrowte/ra pla16. 959 a6. to\ a)qrow/teron h(/dion h)\ pollw_| kekrame/non tw_| xro/nw| po26. 1462 b1. — a)qro/ws perikuklou_n *zid8. 533 b10, pi/nein, poiei_n ti pg21. 874 a22. iq2. 917 b22. meq) u(/datos a)qro/ws r(age/n- tos k4. 394 b18. e)/kkrisis u(grou_ a)qro/ws (a)e/ros v l) md9. 387 a31.

a)qumei_n. pw_s ou)k a)/cion a)qumh_sai *mg5. 1009 b37.

a)qumi/a. poiei_n a)qumi/as h)\ fo/bous pl1. 954 a23. ou) dunhqei\s sumbalei_n (to\ ai)/nigma) *(/omhros dia\ th\n a)qumi/an e)teleu/- thse f66. 1487 a29.

a)qumi/atos. peri\ tou_ a)qumia/tou md8. 385 a18. 9. 387 a23- 388 a9.

a)/qumos. e)/qNh a)/quma, opp e)/nquma *ph7. 1327 b28, 30. a)qu/mou shmei_a f3. 808 a7-12. a)qumo/tera ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn *zu1. 608 a33. po/te a)qumo/teron e)rga/zontai ai( melittai *zu40. 627 a33, b2.

a)/qurma th_| poih/sei (apud Alcidamantem, cf Vhl Alcidam p 10) *rg3. 1406 a9, b13.

*)/aqws. e)n *)/aqw| *zid29. 607 a12. peri\ to\n *)/aqwn *zie17. 549 b17. ai( peri\ *pallh/nhn kai\ to\n *)/aqw po/leis f560. 1570 a43. to\n *)/aqw dioru/cas (Isocr 4, 89) *rg9. 1410 a11. sfo/dra u(yhlo\n o)/ros pks36. 944 b13.

ai)a/zein kai\ e)kpnei_n *zid9. 536 b22. coni syn qermo/teron pneu_ma proi/esqai *zge7. 788 a22.

*ai)ako/s *rg17. 1418 a36. — *ai)aki/dais qusi/a e)n *ta/ranti q106. 840 a7.

*ai)/as, versus Hom affcrtur *rb9. 1387 a34 (*l 542). *ai)/as megalo/yuxos, o(/moios *)axillei_ *ad13. 97 b18. tg2. 117 b13, 16, 24. cf f 625. 1583 b19. melagxoliko/s pl1. 953 a21. e)pita/fion e)pi\ *ai)/antos tou_ *telamwni/ou f596. 1575 b10. *ai)/as (Sophoclis) e)n tai_s didaskali/ais yilw_s *ai)/as a)nage/graptai f580. 1573 a31. *ai)/as o( *qeode/ktou *rb23. 1399 b28, 1400 a27 (Nck fr tr p 622). *ai)/antes tragoediae patheticae po18. 1455 b34. — *ai)/as o( *)oile/ws, e\pita/fion e)p) au)tou_ f596 1576 a1.

*ai)gai\ ai( kata\ *suri/an s973 b2. f238. 1521 b21.

*ai)gai_os o( mb1. 354 a14, 20. *ziq13. 598 a26. pkg6. 932 a22, 25. *ai)gai_on pe/lagos k3. 393 a30.

*ai)gei_dai, fratri/a *qhbai/wn f489. 1557 b40, 1558 a5, 7.

ai)/geion ga/la, mignu/menon ei)s proba/teion, pro\s ti/ xrh/simon *zig20. 522 a23, 27, 29.

ai)/geiros ou) fe/rei spe/rma *zga18. 726 a7. ai)/geiros a)/karpos (Hom e64, 239) k6. 401 a4, 2. ai)/geiroi e)c w(_n e)kpi/ptein fasi\ to\ kalou/menon h)/lektron q81. 836 b3. ai)/geiroi karpofo/roi q69. 835 b2. ai)/geiroi ma_llon karpoforou_sin e)n neo/thti fta7. 821 b20 (populus nigra L).

*ai)geu\s Euripidis po25. 1461 b21 (cf Nck fr tr p 289).

ai)gialo/s. peri\ tou\s ai)gialou\s mb8. 367 b13. mx15. 852 b29. e)n toi_s ai)gialoi_s kai\ peri\ ta\s a)kta/s *zie15. 547 a10.

ai)gialw/dh zw_|a, dist pela/gia, petrai_a *zia1. 488 b7.

ai)giqalo/s avis, refertur inter skwlhkofa/ga *ziq3. 592 b17. ti/ktei w)|a\ plei_sta, a)dikei_ meli/ttas *zu15. 612 b3. 40. 626 a8. ai)giqalw_n ei)/dh tri/a *ziq3. 592 b17-21 (parus C S St K Cr Su A; in definiendis tribus speciebus ab Ar descriptis dissentiunt).

ai)/giqos, avis, eu)bi/otos, polu/teknos, to\n po/da xwlo/s *zu15.

*ai)/gina 616 b10. dia\ ti/ pole/mios o)/nw| *zu1. 609 a31. ai)gi/qou kai\ a)/nqou ai(_ma ou) summi/gnusqai a)llh/lois le/getai *zu1. 610 a7 (li- naria rubra C, species emberizae L St Cr, parus caeruleus K Cr, fringilla cannabina, sylvia cinerea Su 161 n. 159).

*ai)/gina *md5. 1015 a25. 30. 1025 a26. res publicae *pd4. 1291 b24. e6. 1306 a4. *rb22. 1396 a19. *ai)/gina lh/mh tou_ *peiraie/ws *rg10. 1411 a14. — xwri/on ti (e)n *)/iw| nh/sw|) to\ kalou/menon *ai)/gina f66. 1486 b44. — *ai)ginai_os o)bolo/s f436. 1550 a12. — *ai)ginh_tai *rb22. 1396 a19. *ai)g. e)plh/qunan f432. 1549 b24. *ai)ginhtw_n politei/a f432.

*ai)/gisqos po13. 1453 a37. f596. 1575 a31.

ai)/glh leukh/ (Hom z45) k6. 400 a14. nh_stis ai)/glh (Emp 212) ya5. 410 a5.

ai)goqh/las, avis, descr *zu30. 618 b2 (caprimulgus C S, caprimulgus europaeus L St K Cr Su 131 n 95 A*zi1. 77. n 5).

ai)goke/falos, avis, descr *zib15. 506 a17, b23. 17. 509 a2. (la barge? C, strix otus? St 170, 81 K Cr, ai)goqh/las legen- dum ci Su 162 n 169).

*ai)go\s potamoi/. e)n *a. p. e)/pese li/qos e)k tou_ a)e/ros ma7. 344 b32.

ai)gupio/s, avis, descr *zu1. 609 b9, 34, 610 a1 (vultur S, vultur cinereus K, magna avis rapax St Su 107 n 34).

*ai)/guptos h( *oa7. 274 b16. b14. 298 a3. *rb20. 1393 a32, 33. th\n *a. oi( me\n th_| *)asi/a oi( de\ th_ *libu/h prosa/ptousi k3. 394 a1. qa/latta h( a)po\ *kurh/nhs p(ro\s *ai)/gupton *zie31. 557 a30. h( *a. to\ a)rxai_or *qh_bai kalou/menai ma14. 351 b34. pro/sxwsis *nei/lou ma14. 351 b28, 352 b21. koi/lh ta\ ka/tw pks44. 945 a25. *fa/ros, e)mpo/rion th_s *ai)gu/ptou f161. 1505 a14. kat) *a. o( no/tos ou) pnei_ pks44. 945 a20. o( e)n *a. bou_s, o(\n w(s *)_apin timw_sin hea5. 1216 a1. h( peri\ *ai)/gupton e)pi- me/leia tw_n zw/|wn *zu1. 608 b33. animalia e)n *ai)gu/ptw| *zib7. 502 a9. 10. 503 a1. z2. 559 b1. 4. 562 b25, 37. 581 a1. q12. 597 a6. 28. 606 a21. i6. 612 a16. 27. 617 b27, 29, 30. q7. 831 a11. 142. 845 a11. f 271. 1527 a32. polu/gonoi ai( gu- nai_kes peri\ *ai)/gupton *zgd4. 770 a35. *zih4. 584 b7, 31. f258. 1525 a38. ta\ e)n *ai)gu/ptw| futa)/ fta4. 819 a11. 7. 821 a33, b8. pk32. 926 b6. instituta ac mores *pg15. 1286 a13. h10. 1329 b2, 3, 24, 32. MA1. 981 b23. ai( peri\ *ai)/gupton pu- rami/des *pe11. 1313 b22. *ai)gu/ptou satrapeu/wn ob1352 a9, 16. — *ai)gu/ptioi *zib1. 500 a4. a)rxaio/tatoi tw_n a)n- qrw/pwn ma14. 352 b21. presbu/teroi oi( ma/goi tw_n *ai)gu- pti/wn f8. 1475 a36. eorum natura et ingenium f1. 805 a27. 6. 812 a12. pid4. 909 a27. placita de diis *ml8. 1074 b6. artes mathematicae et astronomicae MA1. 981 b23. *ob12. 292 a8. mk6. 343 b10, 28. o(\ tou\s a)fistame/nous *a. a)pokri/- nasqki/ fhsin o( *(hro/dotoc (Her 2, 30) *rg16. 1417 a6. *taw\s o( *a. bksileu/s ob1350 b33. *ai)gu/ption pe/lagos k3. 393 a29.

ai)gw/lios (ai)gwlio/s609 a27, 616 b25), avis, descr *ziz6. 563 a31 (ai)tw/lios Bk). q3. 592 b11. i1. 609 a27. 17. 616 b25 (Camus *ziz6. 563 a31 lectionem ai)tw/lios secutus, ai)tw/lion interpretatur milvum nigrum, ai)gui/lion chouette, reliqui l l ai)gw/lios legendum censent; strix — passerina an flammea an aluco? — S St K Cr Su 97 n 7, ulula aluco? A*zi I 77).

*ai(gw/n, potamo\s *libu/hs ma13. 350 b11.

ai)gwpo/s. o)/mmata ai)gwpa\ dia\ ti/na ai)ti/an, dist glauka/, xa- ropa/ *zge1. 779 b14. pi11. 892 a3. o)fqalmo\s ai)gwpo\s h)/qous belti(stou shmei_on kai\ pro\s o)cu/thta o)/yews kra/tiston *zia10. 492 a3. e)/nik zw_|a ai)gwpa/, a)/nqrwpoi/ tines ai)gwpoi/, dist glaukoi/, xaropoi/, melano/fqalmoi *zge1. 779 a33, b1.

ai)dei_sqai, dist fobei_sqai *pe11. 1314 b20. pia53. 905 a7. kataplh\c o( pa/nta ai)dou/menos *hb7. 1108 a34. ko/rh ai)de- ai)doi_on sqei_sa to\ sumba\n dia\ to\n o)/gkon th_s gastro/s f66. 1486 b42. e)/oike *mene/laos ai)dei_sqai gameth\n ou)_san th\n *(ele/nhn f172. 1506 b27.

*ai)/deyos. to\ qerma\ ta\ peri\ *ai)/deyon mb8. 366 a29.

a)idhlos. pu_r a)i/dhlon (Emp 379) ya2. 404 b14. *mb4. 1000 b8.

ai)dh/mwn def *hb7. 1108 a32, 35. heg7. 1233 b29. hma30. 1193 a7. ti/nas dei_ ai)dh/monas ei)_nai *hd15. 1128 b17-20. e)pieikh\s kai\ ai)dh/mwn *hg9. 1115 a14.

*)ai/dhs v a(/dhs.

a)i/dios. a)i/dios basilei/a *pe1. 1301 b27, strathgi/a *pg14. 1285 a8, b28. 16. 1287 a5, nauarxi/a *pb9. 1271 a40, a)rxh/ *pd15. 1299 a8. z2. 1317 b41. strathgo\s a)i/dios *pg15. 1285 b39. a)i/dioi basilei_s *pg13. 1284 b33, ge/rontes *pe6. 1306 a17. — ousi/an a)i/dion ei)_nai a)na/gkh *ml6 Bz. a)_ra du- nato\n ta\ a)i/dia e)k stoixei/wn sugkei_sqai *mn2. 1.088 b14. a)/topon ge/nesin poiei_n a)idiwn *mn3. 1091 a12. ou)k a)i/dion to\ e)ndexo/menon mh\ ei)_nai *mn2. 1088 b24. ei) e)/stin e)c a)na/gkhs, a)i/dio/n e)sti, kai\ ei) a)i/dion, e)c a)na/gkhs *gb11. 338 a1. *zma1. 639 b24. ta\ e)c a)na/gkhs o)/nta a(plw_s pa/nta a)i/dia, ta\ d) a)i/dia a)ge/nhta kai\ a)/fqarta *hz3. 1139 b24. ef *oa12. 282 a23. ou)de\n w(s e)/tuxen ou)d) a)po\ tau)toma/tou e)n toi_s a)idi/ois *ob3. 286 a18. ou)demi/a e)sti\n a)i/dios ou)si/a e)a\n mh\ h)_ e)nergei/a *mn2. 1088 b26. q8. 1050 b8 Bz. e)nde/xesqai h)\ ei)_nai ou)de\n diafe/rei e)n toi_s a)idi/ois *fg4. 203 b30. ta\ a(i/dia pro/tera th_ ou)si/a| tw_n fqartw_n *mq8. 1050 b7. ta\ a)i/dia kai\ prw_ta, opp genhta\ kai\ fqarta/ *gb9. 335 a29, 24. ta\ e)c a(rxh_s kai\ ta\ a)i/dia *mq9. 1051 a20. a)qa/naton kai\ a)i/dion o( poihtiko\s nou_s yg5. 430 a23. zwh\ a)i/dios, syn a)qanasi/a *ob3. 286 a9, dist a)qa- nasi/a td5. 126 b35. a)i/dios kai\ te/los ou)k e)/xousa ki/nhsis ma2. 339 a25. *fq8. 263 a3 (ubi pro e)pi\ a)i/dion scribendum est a)i/dion e)pi\). a)i/dion to\ pa_n, to\ o(/lon mb3. 356 b8. a14. 353 a15. ta\ a)i/dia tw_n ai)sqhtw_n MA9. 991 a10. l1. 1069 a31 Bz. 2, 1069 b25. to\ a)i/dion to\ a(/nw sw_ma yb7. 418 b9. e)/sti ta\ me\n a)i/dia kai\ qei_a tw_n o)/ntwn, ta\ d) e)ndexo/mena kai\ ei)_nai kai\ mh\ ei)_nai *zgb1. 731 b24. to\ tw_n e)myu/xwn ge/nos a)riqmw_| a)i/dion ei)_nai a)du/naton, ei)/dei de/ *zgb1. 732 b32-35. — peri\ tw_n a)idi/wn ou)dei\s bouleu/etai *hg5. 1112 a21. h( do/ca ou)de\n h(_tton peri\ ta\ a)i/dia h)\ ta\ e)f) h(mi_n *hg4. 1111 b32. tw_n a)idi/wn pw_s e)sti\n a)po/deicis *zgb6. 742 b25, 31. a)i/dion, syn kaqo/lou *ag7. 75 b21, 22. — ou)k e)/stin ei)s a)i/dion (i e ei)s a)/pei- ron ef h v) sunarth_sai th_s toiau/ths a)podei/cews th\n a)na/gkhn *zma1. 640 a6. — to\ toiou_ton e)pi/ponon, o)/sw|per a)\n a)idiw/teron h)_| *ob1. 284 a17.

a)idio/ths. h( a)qanasi/a tou_ ou)ranou_ kai\ h( a)idio/ths *ob1. 284 a1. to\ tri/gwnon e)/xei dusi\n o)rqai\s a)ei\ ta\s gwni/as i)/sas, a)ll) o(/mws e)/sti ti th_s a)idio/thtos tau/ths e(/teron ai)/tion *fq1. 252 b3.

ai)doi_on. 1. notio. proprie ai)doi_on usurpatur de membro geni- tali virili, pene, qh/leos i)/dion me/ros u(ste/ra, a)/rrenos ai)doi_on *zia13. 493 a25, 31 cf k5. 637 a23. g4. 515 a3. *zga18. 725 b3. d1. 764 a15; saepe de pene animalium usurpatur, e)le/fantos, i(/ppou, ai)go/s, tau/roou, kamh/lou, fw/khs, gi/nnou, i)kti/dos *zib1. 500 b7. g20. 522 a14. e2. 540 a6, b18, a25. z24. 577 b28. i6. 612 b15. cf q12. 831 b1. plerumque ai)- doi_on et o)/rxeis dist *zia13. 493 a32. b1. 500 b3, 4. pd26. 879 b6. sed testium scrotum o)sxe/a tou_ ai)doi/ou appellatur pkz11. 949 a16 ac de pene et testibus usurpatur ai)doi_on q10. 831 a26. — universe ai)doi_on partes genitales significat utrius- que sexus, a)/rrena kai\ qh/lea tw_n ai)dou/on o)smw_ntai a)llh/lwn *zie5. 541 a25. cf *zia15. 494 b3. 17. 497 a25. b1. 500 b14. e14. 544 b24. *zgd1. 764 b23. — inde fit ut ai)doi_on femineum

ai)doiw/dhs etiam membrum genitale significet, gunaiko\s ai)doi_on e)c e)nanti/as tw_| tw_n a)rre/nwn sim *zia14. 493 b2. *zga13. 719 b30. *zib8. 502 b23. z32. 579 b16. *zgg6. 757 a5; ita usurpatur de feminiis kamh/lou, e)le/fantos, te/ttigos, fw/khs, i(/ppou, bow_n, kunw_n *zib1. 449 a19, 500 b10, 14, 18. e30. 556 a27. z12. 567 a13. 18. 572 a26, b2. 20. 574 a32. — 2. ai)doi/ou (penis) quae sint partes praecipuae, qui situs, quomodo cohaereant cum aliis partibus, imprimis in homine *zia13. 493 a25. g1. 510 a21-36. *zga13. 720 a33. pw_s fle/bes pefu/kasin ei)s to\ ai)doi_on *zig2. 511 b30. 3.513a7. 4. 515a3. — 3. to\ ai)doi_on ti/nos e(/neka: o)/rganon pro\s sunduasmo/n, gennhtiko/n, to/pos sperma- tikh_s trofh_s sim *zga5. 717 b14. 13. 719 b29, 720 a4. 18. 725 b3. *zig1. 509 b29. pw_s fe/retai to\ peri/ttwma ei)s to\n oi)kei_on to/pon, qermainome/nou tou_ ai)doi/ou proe/rxetai to\ spe/rma *zgb4. 737 b31. a18. 725 b3. 5. 717 b24. pd26. 879 b6. — ai)doi/ou ge/nesis: e)/mbruon a)/rren tettarakostai_on ta\ me/lh dh_la e)/xei ta/ te a)/lla kai\ to\ ai\doi_on *zih3. 583 b19. — ai( tou_ ai)- doi/ou kinh/seis a)kou/sioi *zk11. 703 b6. pe15. 882 a35. ai)doi/ou ki/nhsis (e)/parsis, au)/chsis, su/ntasis) pw_s kai\ po/te gi/netai *zib1. 500 b22. h1. 581 a28, 32. z18. 572 b2, 26. 20. 574 a32. pd23. 879 a15. l1. 953 b34, 954 a4. ai)doi/ou suntoni/a *zie2. 540 a6. pig6. 908 b8. cu/esqai ta\ ai)doi_a di) a)kola- si/an pl1. 953 b37. oi( a)frodisia/zontes kai\ ou) rhtiw_ntes e)ntei/nousin, oi( fobou/menoi suspw_si ta\ ai)doi_a pd22. 879 a11. kz7. 948 b10. 11. 949a9. o( a)frodisiasmo\s marai/nei th\n tou_ ai)doi/ou sun- toni/an pd20. 879 a3. — 4. tou_ ai)doi/ou diaforai\ e)n toi_s tw_n zw/|wn ge/nesin, universe: ai)doi_on xondrw_des, sarkw_des, neu- rw_des, e)/cw, e)nto/s, sunhrthme/non pro\s th\n gaste/ra, a)pole- lume/non *zib1. 500 b19, a33. g1. 509 a35. ta\ zw|oto/ka poi_on e)/xei ai)doi_on (dist oi( o)/rniqes) *zga3. 716 b26 (cf 13. 719 b29). 5. 717 b14. poi_on e)/xei ai)doi_on ta\ tetra/poda w)|oto/ka kai\ e)/naima *zib10.503a6. *zga13.720a4, ta\ w)|oto/ka (di/poda kai\ tetra/poda) *zig1. 509 b29, o(/sa w)|otokh/santa e)n au(toi_s zw|otokei_ e)kto/s *zga13. 720a24, oi( o)/feis *zga7. 718a18, oi( i)xqu/es *zib13. 504 b27, o( polu/pous *zie12. 544 a12 (cf d1. 524 a8. *zga15. 720 b32 v ai)doiw/dhs). — o( gi/nnos, w(/sper oi( na/noi, me/ga i)/sxei to\ ai)doi_on *ziz24. 577 b28. oi( me/ga to\ ai)doi_on e)/xontes a)gonw/- teroi, dia\ ti/ *zga7. 718 a23. toi_s i)ppeu/ousi sunexw_s mei/zw ta\ ai)doi_a gi/netai, dia\ ti/ pd11. 877 b17. — 5. para\ fu/sin gino/mena/ tina: du/o e)/xein ai)doi_a, to) me\n a)/rrenos to\ de\ qh/leos: a)ei\ to\ e(/teron ku/rion *zgd4. 770 b32, 772 b26. pai/dwn e)ni/ois ou) kata\ to\ au)to\ sune/pese to\ pe/ras tou_ ai)doi/ou kai\ o( po/ros h(_| die/rxetai to\ peri/ttwma to\ e)k th_s ku/stews, a)ll) u(poka/- twqen *zgd4. 773 a21. — 6. zw_|a peritta\ e)n qala/ttth o(/moia ai)doi/w| a)ndro/s *zid7. 532 b23 (penna marina, pennatula L, S III 379 St K Cr M p 169).

ai)doiw/dhs. fasi/ tines to\n a)/rrena polu/poda e)/xein ai)doiw=de/s ti e)n mia_ tw_n plektanw_n *zie6. 541 b8. cf 12. 544 a11. d1. 524 a8. *)zga15. 720 b32 (cf de ea re Aubert die Cephalo- poden des Arist p 25, v Siebold in Zeitschr f wiss Zoologie IV, Roulin in Annales des sciences naturelles 1852 T XVII, Steenstrup in Troschel Arch f Naturg 1856).

*ai)dw/lios. lo/xos *lakedaimoni/wn f498. 1559 a26.

ai)dw/s def *hb7. 1108 a32. heb3. 1221 a1. g7. 1233 b26. hma30. 1193 a1. peri\ ai)dou_s *hd15. hma30. h( ai)dw\s fo/bos tis pia53. 905 a6. opp fo/bos *hk10. 1179 b11. di) ai)dw_ kai\ th\n tou_ kalou_ o)/recin, opp dia\ fobon *hg11. 1126 a28, 31. ai)dou_s a)ci/a proqumi/a ma=llon h)\ qra/sous *ob12. 291 b25. ai)- o(\w\s sumba/lletai ei)s swfrosu/nhn, ei)s a)ndrei/an heg7. 1234 a32. 1. 1230 a17, pare/petai th_| swfrosu/nh| ar4. 1250 b12. — e)n o)fqalmoi_s ai)dw/s (cf paroimi/a) *rb6. 1384 a36. pla3. ai(_ma 957 b11. lb8. 961 a10. f91. 1492 a36. a)lla/ me kwlu/ei ai)dw/s (Alc fr 55) *ra9. 1367 a10.

*ai)/htos, e)pi/gramma e)pi\ *ai). f596. 1577 a4.

*ai)qa/leia, nh_sos e)n tw_| *turrhnikw_| pela/gei q93. 837 b26. 105. 839 b20.

ai)qalw/deis keraunoi/ k4. 395 a26.

ai)/qein. puro\s ai)qome/noio (Emp 221) ai2. 437 b27.

ai)qe/rios dia\ ti/ kalei_tai o( qeo\s k7. 401 a17. meta\ th\n ai)qe/- rion kai\ qei/an fu/sin sunexh/s e)stin h( paqhth/ k2. 392 a31.

ai)qh\r dayilo/s (Emp 237) *ob13. 294 a26. ai)qe/ra di_an (Emp 379) ya2. 404 b14. ai)qe/ri, ai)qh\r pafla/zwn, ai)qh\r lelih- me/nos, ai)qe/ros r(eu_ma (Emp 347, 349, 360, 366) an7. 473 b13, 15, 26. 474 a5. *)anacago/ras to\ pu_r kai\ to\n ai)qe/ra pros- agoreu/ei tau)to/, to\n ai)qe/ra fhsi\ pefukota fe/resqai a)/nw *og3. 302 b4. a3. 270 b25. ma3. 339 b21. b7. 365 a19. 9. 369 b14. ai)qe/ra proswno/masan to\n a)nwta/tw to/pon. a)po\ tou_ qei_n a)ei\ qe/menoi th\n e)pwnumi/an *oa3. 270 b22. ma3. 339 b25. k2. 392 a8. ou)rknou_ kai\ a)/strwn ou)si/an ai)qe/ra kalou_men k2. 392 a5.

*ai)qiopi/a mb5. 362 b21. coeli temperies mk12. 349 a5. f236. 1520 b32. animalia peri\ *ai)qiopi/an *zia5. 490 a11. z19. 573 b28. instituta *pd4. 1290 b5. — *ai)qiopika\ o)/rh ma13. 350 b11. — *ai)qi/opes me/lanes, leukoi\ tou\s o)do/ntas, blaisoi/, deiloi/ ti5. 167 a11. f6. 812 a13, b31. pi66. 898 b12. id4. 909 a27. *zig9. 517 a18. ou)lo/trixes *zge3. 782 b35. h( tw_n *ai)qio/pwn gonh\ ou) me/laina *zig22. 523 a18. *zgb2. 736 a11. eorum proles qualis sit *zih6. 586 a3, 4. *zga18. 722 a10, 11. ta\ e)n th_| gh_| tw_n *ai)qio/pwn futa/ fta4. 820 a4.

ai)/qrh a)ne(felos (Hom z44) k6. 400 a13.

ai)qri/a, def a)h\r a)ne/felos kai\ a)no/mixlos k4. 394 a22. poiei_n ai)qri/an mb6. 364 b9. ai)qri/a nukto\s ma_llon h)\ meq) h(me/ran pke7. 938 b5. u(/dwr a)leeino/teron th_s ai)qri/as *zib10. 503 a14. e(n ai)qri/ais ma6. 343 b19. ai)qri/as ou)/shs ma4. 342 a12. 5. 342 a34. b9. 369 b23 (opp o)/tan e)pine/felon h)_), etiam sine participio th_s ai)qri/as, opp e)pinefe/lwn o)/ntwn pke18. 939 b15. ai)qri/as kai\ nhnemi/as ma10. 347 a26.

ai)qria/zein. o( h(/lios diakri/nei kai\ ai)qriazei to\n a)e/ra pks8. 941 a4.

ai)/qrios. a)/nemoi ai)/qrioi ti/nes mb6. 364 b29. 3. 358 b1, 2. pks20. 942 a34. 27. 943 a13. ai)qriw/tatoi mb6. 364 b7. ta\ e)pine/fela a)leeino/tera tw_n ai)qri/wn pke21. 939 b33. ai)qrios dia\ ti/ kalei_tai o( qeo/s k7. 401 a17.

ai)/quia, avis, pw_s e)/nudron, ti/ktei e)n tai_s peri\ qa/lattan pe/- trais, ou) fwleu/ei *zia1. 487 a25. e9. 542 b17. q3. 593 b15 (mergus C, refutat S, larus S St K Cr Su 158 n 151, sive parasiticus sive marinus sive argentatus).

ai)kauni/ais (?). para\ de\ ai)kauni/ais (v l tais *kauni/ais) s973 a12.

ai)ki/a, suna/llagma a)kou/sion bi/aion *he5. 1131 a8. ai)ki/ai kai\ fo/noi *pb4. 126 2a26. qa/natoi kai\ ai)ki/ai swma/twn *rb8. 1386a8.

ai)ki/zesqai. ei)/ tis to\n ei)wqo/ta u(bri/zein ai)ki/saito *ra12. 1373 a13. — ei)s to\ sw_ma ai)kisqh_nai plhgai_s *pe10. 1311 b24.

ai)/louros, o( et h(. ai)lou/rwn o)xei/a, to/kos, trofh/, gh_ras *zie2. 540 a10. z35. 580 a23. o)rniqofa/goi *zu6. 612 b15. oi( mikra\ ta\ pro/swpa e)/xontes mikro/yuxoi: a)nafe/retai e)pi\ ai)/louron f6. 811 b9 (chat C, felis, felis domesticus et catus S K Cr Su A*ziI 63).

ai(_ma. 1. to\ ai(_ma ti/ e)stin. tw_n u(grw_n mo/non kaq) a(/pan te to\ sw_ma toi_s zw/|ois kai\ a)ei/, e(/ws a)\n zh_|, to\ ai(=ma mo/non *zig19. 521 a9. a4. 489 a20. *zmg4. 665 b11. tw_n o\moiomerw_n koi- no/taton pa_si toi_s e)nai/mois, a)nagkaio/taton, ou)k e)pi/kthton *zig2. 511 b2. 19. 520 b10. u(gro/n, e(/ws a)/n h)_| e)n th_| fu/sei *zia1. 487 a3. *zmb2. 647 b12. u(gro\n kai\ qermo\n a)/ei, e)/xon to\n

ai(_ma xumo\n gluku/n, to\ xrw_ma e)ruqro/n *zig19. 520 b19 (sanguinis color adhibetur ad signifieandas plantas quasdam, quae fiunt u(po\ tou\s stalagmou\s, o(/lws o(/pou sumbai/nei gi/nesqai metri/a u(da/twn e)/krusis x5. 796 a15, cf Prantl, Arist über d Farben p 129, Meyer Gesch d Botanik I 199; Protococcum viridem Ag vel Haematocoecum Ag vel Nostoc commune Vauch signifi- cari ei J B Meyer). a)nagkai_on h)\ e)/xein ai(_ma h)\ to\ tou/tw| th\n au)th\n e)/xon fu/sin, du/namin, to\ a)na/logon sim *zmb2. 648 a20, 1. a5. 645 b9. d4. 678 a9. *zga20. 728 a20, b1. d1. 766 a34. — 2. to\ ai(_ma e)k ti/nwn stoixei/wn su/gkeitai kai\ ti/na mo/ria e)/xei. (Anaxagorae de sanguine opinio *fa4. 188 a3). to\ ai(_ma koino\n gh_s kai\ u(/datos, mikto\n e)c a)mfoi_n *zmg5. 688 b11. md11. 389 b9. ai(_ma kai\ gonh\ koina\ gh_s kai\ u(/datos kai\ a)e/ros, to\ me\n e)/xon ai(_ma i)_nas ma_llon gh_s, ta\ de\ mh\ e)/xonta i)_nas u(/datos md10. 389 a19. ef 7. 384 a16, 25. a)tele\s ai(_ma i)_s kai\ i)xw/r *zia4. 489 a23. ge/nos i)nw_n e)n ai(/mati *zig6. 515 b30. ai( <*>nes gh_s ei)si/n, stereo/n, gew_des, oi(_on puri/ai e\n tw_| ai(/mati *zmb4. 650 b18, 651 a1. ef md7. 384 a28. 10. 389 a20. to\ i)xw\r a)/pepton ai(_ma, to\ u(datw_des tou_ ai(/matos *zig19. 521 b2. *zmb4. 651 a17. — 3. ai(/matos to/pos. to/pos ai(/ma- tos ai( fle/bes, tou/twn d) a)rxh\ h( kardi/a u3. 456 b1. oi)_on e)n a)ggei/w| tugxa/nei kei/menon e)n th_| kardi/a| kai\ tai_s fleyi/n *zmb3. 650 b6. *zig19. 520 b12. an8. 474 b5. tw_n a)/llwn spla/gxnwn h( kardi/a mo/non e)/xei ai(_ma *zia17. 496 b7. e/k th_s kardi/as e)poxeteu/etai kai\ ei)s ta\s fle/bas, ei\s de\ th\n kardi/an ou)k a)/l- loqen (sanguinis cireuitus ignotus Aristoteli). au(/th ga/r e)stin a)rxh\ kai\ phgh\ tou_ ai/matos h)/ u(podoxh\ prw/th *zmg4. 666 a1- b1, 24. cf u3. 485 a15. ai( fle/bes a)ggei_on, mo/rion dektiko\n tw_| ai(/mati, ai(/matos xa/rin *zmg4. 665 b11. 5. 667 b17. *zig20. 521 b7. 2. 511 b2, 17. *zgb4. 738 a8, 740 a21. d1. 764 b33. pd26. 879 b5. ai( fle/bes sunexei_s pro\s th\n tou_ ai(/matos a)r- xh/n *zmb9. 654 b9. o(/pou a)/n tis die/lh| th\n sa/rka, gi/netai ai(_ma e\n tw_| zw_nti *zig19. 520 b18. *zmg5. 668 a33 (e/n ti/sin i)xw\r gi/netai, ou)x ai(_ma pn6. 484 a34), quamvis ou) sunexe\s to\ ai(_ma th_| sarki\ ou)de\ sumpefuko/s *zmb3. 650 b6. — 4. ai(/ma- tos qermo/ths, sfugmo/s. pw_s qermou_ kai\ u(grou_ h( tou_ ai(/matos fu/sis mete/xei, pw_s h( a)po\ kardi/as qermo/ths e)sti\n ai(ti/a kai\ tw_| ai(/mati th_s u(gro/thtos kai\ th_s qermo/thtos*zmb2. 648 a20-3. 650 a2. 9. 654 b9. g5. 667 b27. pw_s kate/xousin ai( fle/bes to\ qermo/n pn5. 483 b19, 484 a10. — sfu/zei to\ ai(_ma e)n tai_s fleyi\n e)n a)/pasi pa/nth| a(/ma toi_s zw/|ois *zig19. 521 a6. pw_s gi/netai o( sfugmo/s an20. 480 a6. — 5. ai(/matos pe/yis, ph_cis, th_cis, sh_yis. i)xw\r ai(_ma a)/pepton *zig19. 521 b2. *zmb4. 651 a17. ai(/matos e)cugranqe/ntos di) a)peyi/an, a)dunatou/shs th_s e)n toi_s flebi/ois qermo/thtos pe/ssein *zmg5. 668 b8. gi/- netai petto/ menon e)c i)xw_ros ai(_ma, e)c ai(/matos pimelh/: h( kaq) au(to\ pe/yis ai(/matos ste/ar kai\ pimelh/ e)stin *zig19. 521 a17. *zmb6. 652 a8. 5. 651 a21, b7, 20. g9. 672 a4. e)k tou_ ai(/- matos pettome/nou kai\ merizome/nou pws gi/netai tw_n mori/wn e(/ka- ston *zga19. 726 b5. — ai(_ma e)/xon i)_nas e)cio\n e)/cw yu/cei ph/gnutai, e)cairoume/nwn tw_n i)nw_n ou) ph/gnutai *zig19. 520 b24, 26. 6. 515 b31. *zmb4. 650 b17, 651 a5. md10. 389 a19, 20. ph1. 887 b10. — ai(_ma i)_nas e)/xon u(grw_| th/ketai md10. 389 a21. — ai(_ma kai\ ta\ e)/naima ta/xista sh/petai kai\ tou/twn ta\ peri\ ta\ o) sta_ *zig19. 521 a1. ai(_ma sh/petai xwrizo/menon *zmb9. 654 b9. shpo/menon gi/netai to\ ai(_ma e)n tw_| sw/mati pu/on, e)k de\ tou_ pu/ou pw_ros *zig19. 521 a20. — 6. ai(/matos ge/nesis, me- tabolh/: to\ ai(_ma trofh/. ai(/matos e)k spe/rmatos (gonh_s) ge/- nesis pw_s *ga4. 319 b16. *zga18. 723 a1, 14 (sed vieissim spe/rma pefqe\n a)pokri/netai tou_ ai(/matos *zga19. 726 b6, 727 a35). prw_ton gi/netai to\ ai)_ma e)n th_| kardi/a| toi_s zw/|ois, kai\ ai(_ma pri\n o(/lon dihrqrw_sqai to\ sw_ma *zig19. 521 a9. h( kardi/a e)/xei e)n au(th_ th\n du/namin th\n dhmiourgou_san to\ ai(_ma prw/thn *zmb1. 647 b5. an20. 480 a5. a)nagkai_on ta\ zw_|a labei_n trofh\n qu/- raqen kai\ pa/lin e)k tau/ths gi/nesqai th\n e)sxa/thn trofh/n (to\ ai(_ma) *zmd4. 678 a7. cf *zgd1. 765 b34. b4. 740 a3. pb3. 866 b21. ai(/matos metabolh/ pn6. 484 a15. ai(_ma kai\ to\ a)na/- logon tou/tw| duna/mei sw_ma kai\ sa\rc h)\ to\ a)na/logo/n e)sti *zmg5. 668 a26. b6. 651 b20. tw_n mori/wn e(/kaston e)c ai(/- matos sune/sthken *zmg5. 668 a10. cf b6. 651 b22. 1. 647 b4. d5. 678 a31. to\ ai(_ma trofh/, e)sxa/th, u(sta/th, teleutai/a trofh/, e(c ou(_ gi/netai ta\ mo/ria sim *zmb3. 650a34, b12, 651a13. 6. 652 a6. g5. 668 a5, 20. d4. 678 a9. *zgg1. 751 b1. d1. 766 a34. a20. 728 a20. 19. 726 b2. b4. 740 a21. an8. 474 b4. u3. 456 a35. z3. 469 a1. pn1. 481 a11. — 7. ai(/matos diaforai/. to\ ai(_ma dia/foron *zma3. 643 a4. ai(/matos diaforai\ ti/nes (lepto/teron paxu/teron, kaqkrw/teron qolerw/teron, yu- xro/teron qermo/teron) e)/n te toi_s mori/ois tou_ e(no\s zw/|ou kai\ e(te/rw| pro\s e(/teron kai\ ti/s au)tw_n h( du/namis *zmb2. 647 b30 sqq. cf *zig19. 521 a5. pw_s e(n toi_s mori/ois diafe/rei kata\ to\ po- so\n kai\ to\ poio/n: e(n kefalh_| kai\ e(n e)gkefa/lw| *zmb7. 652 a32, 36. d10. 686 a9. ai5. 444 a10. u3. 458 a13. ftb3. 824 b18, e)n pleu/moni *zia17. 496 a35, b6. g3. 513 b23. e)n kar- di/a| *zia17. 496 b9. *zmg4. 667 a1, e)n xolh_| *zmd2. 677 a26, e)n h(/pati *zmg12. 673 b26, e)n ne/frois *zia17. 497 a10. *zmg9. 679 b15, u(po\ tw_n sarkw_n *zig2. 512 b8. diafe/rei ai(/matos xrw_ma kata\ ta\s th\s sarko\s kai\ tw_n flebw_n diafora/s *zig16. 520 a1. to\ ai(_ma dia\ ti/ me/lan gi/netai x6. 798 b18. presbute/rwn to\ ai(_ma chraino/menon mela/nteron plh9. 967 b15. difuou_s o)/ntos tou_ ai)/matos kai\ kexwrisme/nou *zmg4. 666 b29 (inde quod Aristo- telem vidisse concludunt sanguinis arteriarum et venarum discrimen K Fr p 292 n 31 al, cf Meyer p 425). — pw_s diafe/rei to\ ai(_ma kata\ ta\s h(liki/as kai\ plh/qei kai\ ei)/dei *zig19. 521 a31. plh9. 967 b15. to\ a. pio/nwn *zig19. 520b32. pw_s dia- fe/rei to\ tw_n qhleiw_n pro\s to\ tw_n a)rre/nwn *zig19. 521 a21. — diaforai\ tou_ ai(/matos e)n toi_s zw/|ois: a)rqrw/pou lepto/taton, tau/rou kai\ o)/nou paxu/taton kai\ mela/ntaton *zig19. 521 a3, tau/rou, ka/prou *zmb4. 651 a2, e)la/fou, proko/s, tau/rou, boubali/dos *zig19. 520 b24, 27. 6. 515b33. *zmb4. 650 b14 (ef K Fr p 272 n12). le/- getai o(/ti ai)gi/qou kai\ a)/nqou ai(_ma ou) summi/gnutai a)llh/lois *zu1. 610 a7. — 8. ai(_ma u(gie/s, nosero/n: ai(/matos r(u/seis. poi_on ai(_ma u(gie/s (u(giai_non), poi_on nosero/n (nosw_des) *zmd2. 677 a28. g12. 673 b26. *zig19. 520 b19, 521 a22. md7. 384 a31. pi2. 891 a16. q5. 890 a11. cf fg1. 201 b3. — ai(morroi+/des a)/ponoi e)k ti/nwn to/pwn gi/nontai kai\ dia\ ti/ *zmg5. 668 b16. nenoshko/tos ai(/ma- tos ai(morroi+\s h(/ t) e)n tai_s r(isi\ kai\ h( peri\ e(/dran kai\ i)ci/a *zig19. 521 a19. r(u/seis ai)/matos e)k tw_n r(inw_n *zga19. 727 a13. pi2. 891 a13. o( pe/llos ai(_ma w(s fasi\n a)fi/hsin e)k tw_n o)fqal- mw_n o)xeu/wn *zu1. 609 b24. — metabeblhko/tos ei)s ai)_ma tou_ perittw/matos bou/letai gi/gnesqai ta\ katamh/nia *zgb4. 738 a23. (katamhni/wn) ai(_ma oi(_on neo/sfakton *zih1. 581 b1. neno- shko\s tou_to to\ ai(_ma kalei=tai r)ou_s *zig19. 521 a27. pw_s e)n i(/ppw| ai(/matos r(u/sis *ziz18. 573 a10. a)\n mh\ gignome/nwn ka- qa/rsewn ai(_ma sumpe/sh| e)me/sai *zih11. 588 a1. — ai(/matos sundromh\ (ei)s to\n plhge/nta to/pon) to\ e)ru/qhma/ e)stin pq3. 889 b30. — steriskome/nou tou_ ai(/matos kai\ a)fieme/nou e)/cw plei/o- nos me\n e)kqnh/skousi, pollou_ d) a)/gan a)poqnh/skousin *zig19. 521 a11. a4. 489 a22. *zga19. 726 b12. pn5. 484 a11. *zih10. 587 a16, 20. — 9. to\ ai(_ma pw_s e)/xei pro\s ta\ a)/lla mo/ria, ti/nuin ai)tion kata/ te sw_ma kai\ kata\ yuxh/n: o(/sa e)/xei ai(_ma, e)/xei kai\ e)gke/falon *zia4. 494 b27, kardi/an, h(_par, splh_na ta\ plei_sta *zib15, 506 a16, neu_ra *zig5. 515 b23, spe/rma *zig22. 523

ai(masia/ a13. to\ kaqarwta/tw| kai\ plei/stw| kexrhme/non ai(/mati tw_n zw/|wn o)rqo/tato/n e)stin o( a)/nqrwpos an13. 477 a21. ta\ a)/raima ou)k e)/xei ai(_ma e)c ou(_ sune/sthken h( tw_n spla/gxnw<*> fu/sis *zmd5. 678 a31. pimelh\ kai\ ste/ar diafe/rousin a)llh/lwn kata\ th\n tou_ ai(/matos dia- fora/n *zmb5. 651 a21, 25. u(_so)/son e(/lkei zw_sa, to\ e(/kton me/ros ei)s tri/xas kai\ ai(_ma kai\ ta\ toiau_ta *ziq6. 595 b3. — to\ ai(_ma/ e)sti to\ xrw_|zon h(mw_n ta\ sw/mata fusikw_s plh9. 967 b17, e(/lkein, e)kpi/nein ai(_ma *rb20. 1393 b30, 32. — to\ ai(_ma pw_s e)/xei pro\s to\n u(/pnon u3. 458 a21. *zig19. 521 a16. — to\ ai(_ma/ fasi/ tines ei)Nai th\n yuxh/n ya2. 405 b4. to\ ai(_ma ou)k e)/xei ai)/sqhsin *zig19. 520 b15. *zmb5. 651 b5. 10. 656 b19, sed pollw_n ai)/tion toi_s zw/|ois kata\ to\ h)_qos kai\ kata\ th\n ai)/sqhsin *zmb4. 651 a12. pw=s tou_to gi/netai *zmb4, 650 b19. 7. 653 b8. 10. 656 b4. g4. 667 a19. ya1. 403 a21. f6. 813 b7. — o(/qen fasi\ (de fratribus) tau)to\n ai(_ma kai\ r(i/zan kai\ ta\ toiau_ta *hq14. 1161 b32. h)/ kat) a)/llhn tina\ sulle/neian h)/ pro\s ai(/matos *pb3. 1262 a11.

ai)masia/. ei)s ta\s ai(masia\s tiqe/nai, pro\s tai_s ai(masiai_s u(fai/- nein a)oa/xnion *ziq4. 594 a11. i39. 623 a4.

ai(mati/zein. ai( mui_ai (glw/tth) qigga/nousai ai(mati/zousin *zid7. 532 a3.

ai(matiko/s. ai(matikh\ qermo/ths, flegmasi/a *zmd13. 697 a29. en2. 460 a7. ai(matikh\ u(gro/ths, i)kma/s *zgd8. 777 a7. *zmg10. 673 a34. ai(matikh\ trofh/ *zmb6. 652 a21. *zga19. 726 b9. b7. 745 b29, 746 a3. *zgd1. 766 b17. ai(m. u(/lh *zmg4. 665 b6. plh_qos ai(matiko\n a)kate/rgaston *zgd1. 766 b22. ai(ma- tikh\ fu/sis *zmb1. 647 a35. *zgd8. 776 b12. ai(m. a)rxh/ *zgg11. 762 b26. eu)peyi/a ai(matikh/ *zmg9. 672 a4. i)_nes ai(- matikai/. spla/gxna ai(matika/. to\ h(_par ai(matikw/taton meta\ th\n kardi/an *ziz 3. 561 a15. *zmb1. 647 b7. g12. 673 b27. ta\ ai(matika\ (mo/ria) *zia4. 489 a25. — ta\ ai(matika/ i q ta\ e)/naima zw_|a. ta\ spla/gxna tw_n ai(matikw_n e)sti\n i)/dia *zmg4. 665 b5. toi_s qh/lesin a(/pasin a)nagkai_on gi/gnesqai peri/ttwma, toi_s me\n ai(matikoi=s plei_on *zgb4. 738 b5, 8. a20. 728 a35.

ai(ma/tinos. o(/son stiguh\ ai(mati/nh e)n tw_| leukw_| h( kardi/a *ziz3. 561 a11.

ai(mati/s. o(/tan ba/ptontes th\n porfu/ran kaqiw_si ta\s ai(ma- ti/das (?) x5. 797 a6.

ai(ma/ttein. ai(ma/cai q132. 843 b14.

ai(matw/dhs (cf ai(matiko/s). u(gro/ths ai(matw/dhs, dist u(datw/- dhs *zih7. 586 a29. *zga19. 726 b32. u(gro\n ai(matw_des *zig1. 510 a24. i(drw\s ai(matw/dhs, i(drw_sai ai(matw/dei perittw/mati *zig19. 521 a14. *zmg5. 668 b6. trofh\ ai(m. *zmd3. 677 b25. sarkw/dhs kai\ ai(matw/ohs su/stasis *zmo\3. 677 b28. ka/qarsis, a)po/krisis ai(matw/dhs *ziz18. 573 a3. *zga19. 726 b35. i)xw_- res ai)matw/deis, opp u(darei_s *zih9. 586 b33. spe/rma ai(m. *zga19. 726 b9. muelo/s, splh/n, u(mh\n ai(matw/dhs *zig20. 521 b8 (opp pimelw/dhs b10). *zmb6. 651 b24. g7. 670 b6. *zgg2. 753 b35. spla/gxna ai(matw/dh, ai(matwde/stera\ *zmb6. 651 b26. g4. 665 b7. ai(matw_des fai/netai to\ ku/hma *zgg2. 752 b5 (cf o)rni/qwn gonh/, to\ me\n prw_ton mikro\n kai\ leuko\n fai/- netai, e)/peita e)ruqro\n kai\ ai(matw_des *ziz2. 559 b9). po/roi ai(- matw/deis, opp a)/naimoi *zig1. 510 a16. to\ ai(matw_des *zgg1. 751 b33. ai(matw_des a(me/lgesqai *zig20. 522 a9. — xrw_ma ai(matw_des, ai(matw/dhs th\n xro/an ma5. 342 a36. *zie19. 552 a1. h10. 587 b31. *zgd1. 765 b25. sa\rc e)ruqra\ k. ai(matw/- dhs th\n xro/on *zid2. 527 a26. nefe/lh ai(matw/dhs en2. 459 b30.

ai(mobo/ra e)/ntoma, dist pamfa/ga *ziq11. 596 b13.

ai(morroi+/s. 1. ai(morroi+/des a)/ponoi e)k sto/matos, ou)x w(/sper e)k th_s a)rthri/as meta\ bi/as *zmg5. 668 b18. dia\ th\n a)peyi/an e)n tai_s fleyi\n ai(/ t) a)/llai ai(morroi+/des kai\ ai( tw_n katamhni/wn: ai)/c kai\ ga\r au(/th ki(morroi+/s e)stin, a)ll) e)kei_nai me\n dia\ no/son, au)/th de\ fusikh/ *zga20. 728 a23. nenoshko/tos ai(/matos ai(morroi+\s h(/ t) e)n tai_s r(isi\ kai\ h( peri\ th\n e(/dran kai\ i)ci/a *zig19. 529 a19. o)li/gais gunaici\ gi/netai ai(morroi+\s kai\ e)k r(inw_n r(n/sis: e(a\n de/ ti sumbai/nh tou/twn. ta\ katamh/nia xei/rw *zig19. 521 a29. cf h11. 587 b33. *zga19. 727 a12. b4. 738 a16. — 2. ai(morroi+/s (a)porrai+/s codd P Da), o/strakodermon descr *zid4. 530 a19, 24 (testaceorum genus S, testacé univalve C, fort murex Gaza Cr, fort helix janthina St, refutant K M p 188, na- tica K, fort aplysia depilans A*zi I 175).

ai(mwdi/a. ti/ pau/ei ai(mwdi/an pa38. 863 b11. z9. 887 b1.

ai(mwdia_n. ai(mwdiw_men tou\s o)cu\ o(rw_ntes e)sqi/ontas pz5. 886 b12.

*ai)/mwn o( *sofokle/ous (Antig) *rg16. 1417 b19. 17. 1418b32. po14. 1454 a2.

*ai)ne/as basileu\s e)n th_ *diomhdei/a| nh/sw| q79. 836 a17. *ai)- nei/as f597. 1577 b5.

ai)nei_n. a)ndro/s o(\n ou)d) ai)nei_n toi_si kakou_si qe/mis f623. 1583 a14. — ai)neto/s *rb25. 1402 b11 (suneto/s ci Vhl Rhet 85).

*ai)nesi/dhmos *ra12. 1373 a22.

*ai)niakh\ xw/ra q133. 843 b15.

*ai)nia_nes q133. 843 b17.

ai)/nigma e)k metaforw_n po22. 1458 a24-26. to\ ai)/nigma to\ eu)dokimou_n *rg2. 1405 b1. ne/wn a)ndrw_n ai)/nigma fu/lacai (apud poetam incertum) f 66. 1487 a17.

ai)nigmatw/dhs. ta\ *lakwnika\ a)pofqe/gmata kai\ ta\ ai)nigma- tw/dh *rb21. 1394 b34. — ai)nigmatwdw_s e(rmhneu/ein r36. 1441 b22.

*ai)/nioi *pe10. 1311 b21.

ai)ni/ttesqai, ei)/per h)|ni/ttonto to\n w)keano\n oi( pro/teron ma9. 347 a6. ai)nitto/menoi eu)ethri/an f108. 1495 b20. ai)nisso/menoi w(s a)/ra kate/lipon f66. 1487 a26. metaforai\ ai)ni/ttontai *rg2. 1405 b5. ta\ eu)_ h(|nigme/na *rg2. 1405 b4. 11. 1412 a24.

ai)/c. 1. h( ai)/c et o( ai)/c, inter tw_n tetrapo/dwn e)nai/mwn zwo- tokou/ntwn ta\ disxidh_ di/xala keratofo/ra refertur *zib1. 499 b10, 17. *zmg12. 673 b33. 14. 674 b8. d10. 688 b25, cf M p 317. — a, (anatom et physiol) xro/a, xro/as metabolh/ *zge6. 785 b25. x6. 798 b20. pi7. 891 b15. h)/ruggos (ci Sylb, codd o)/ruggos, kru/ggos), oi(_on qri/c *zu3. 610 b29. a)nti\ o)nu/xwn xhla\s e)/xei *zib1. 499 b17. mhruka/zei, ou)k a)mfw/dous *zmg14. 674 b8. *zu50. 632 b2. xolh\n oi( pleistoi e)/xousin, e)niaxou_ d) ou)k e)/xousin *zmd2. 676 b36, splh_na stroggu/lon *zmg12. 673 b33. oi( zwmoi\ ou) ph/gnuntai *zig17. 520 a10. ou)k a)lhqe\s a)napnei_n ai)_gas kata\ ta\ w)_ta *zia11. 492 a14. e)n toi_s mhroi_s e)/xei du/o mastou/s, dia\ ti/ *zmd10. 688 b25. kai\ o( a)/rrhn du/o e)/xei para\ to\ ai)doi=on, e)c w(_n e)n *lh/mnw| pote\ ga/la h)me/l- geto *zig20. 522 a14. dia\ ti/ ai)\ges kai\ pro/bata a)me/lgontai plei_ston ga/la pi6. 891 b4. katamhni/wn kaqa/rseis *ziz18. 572 b31. pw\s o)xeu/ei, o)xeu/etai, ku/ei, ti/ktei *zie14. 545 a24. z12. 567 a5. 18. 573 a25, b19-30. *zgd4. 770 a35. pi6. 891 b9. cf *zik7. 638 a9 (?). plei/ous o)do/ntas e)/xousin oi( a)/rrenes tw_n qhleiw_n *zib3. 501 b21. ku/stews peri/ttwma to\ tw_n qhleiw_n paxu/teron e)/ti h)\ to\ tw_n a)rre/nwn *ziz18. 573 a19. a)/rrhn ai)/c i q tra/gos (cf h v) *ziz13. 573 b30. — b. (biologica) ai)\ges pohfa/goi, pw_s th\n nomh\n poiou_ntai *ziq10. 596 a13. fusw- dw_n e)/nia poiei_ ga/la *zig21. 522 b33. pw_s oi( peri\ ti\n *oi)/thn tri/bousi ta\ ou)/qata bi/a| *zig20. 522 a8. pw_s ai)goqh/las qh- la/zei ta\s ai)_gas *zu30. 618 b5. pw_s kata/keintai ai( ai)_ges *zu3. 611 a4. dia\ ti/ tw=n ai)gw_n h(gemo/na ou) kaqista_sin oi( no- mei_s *ziz19. 574 a10. ai)_ges et oi)_es comparantur *zu3. 610 b3. q10. 596 b6. e)/xousi kro/twnas. fqei_ras d) ou)/ *zie31. 557 a16. po/sa zw_sin e)/th *ziz18. 573 b23, 29. e)nupnia/zein fai/nontai

*ai)olei_s *zid10. 536 b29. ti/ poiou_si froni/mws pro\s boh/qeian *zu6. 612 a3. q4. 830 b20. — nomiko\n ai)_ga qu/ein *he10. 1134 b22. qau- masto/n ti peri\ qusi/an ai)go/s q137. 844 b1. — c. (physiogno- monica). o)/mmata ai)gwpa/ *zge1. 779 a33. ti/nes o)fqalmw_n, fwnh_s diaforai\ a)nafe/rontai e)pi\ ta\s ai)_gas f6. 812 b7, 813 b6. ei)ka/zein tina\ ai)gi\ fusw_nti pu_r *zgd3. 769 b19. — d. (para\ fu/sin gigno/mena/ tina). tra/gainai du/o e)/xousai ai)doi_a: ai)\c ke/- ras e)/xousa pro\s tw_| ske/lei *zgd4. 770 a35, b32, 35. — e. (diaforai\ kata\ ta\s xw/ras, kat) ei(/dh sim) ai)ges kai\ h(/mera ge/nh kai\ a)/gria *zia1. 488 a31, *zma3. 643. b6. ai)_ges a)/griai e)n *krh/th|: e)n *libu/h| ou)k e)/stin ai)\c a)/grios *zu6. 612 a3. q28.606 a7. (capra fera Cretensis, Su p 63 n 43, fort aegoeerus pictus A*zi I 63 n 2d). e)n *suri/a| ta\ w)_ta ai( ai)_ges e)/xousi spiqamh_s kai\ palai- sth_s *ziq28. 606 a14 (ovis aurita St, = capra hircus mambricus sive depressus sive capra mambrica K Cr Su A*zi I 63 n 2b). e)n *luki/a| ai( ai)_ges kei/rontai w)/sper ta\ pro/bata *ziq28. 606 a17 (capra Angorensis St K Cr A*zi I 63 n 2c). xi/maira (cf h v) *zig21. 522 b33. ai)=ges peri\ th\n *oi)/thn, e)n *lh/mnw| *zig20. 522 a7, 13. peri\ th\n *ai)qiopi/an *ziz19. 573 b29. e)n *ai)gu/ptw| *ziq28. 606 a25. e)n xw/ra| twi\ *libu/wn f64. 1532 a41. e)n *na/cw|, e)n *xalki/di (qaumasta/ tina peri\ th\n xolh/n) *zmd2. 676 b36. e)n *kefallhni/a| q9. 831 a19.

2. ai)/c avis *ziq3. 593 b23 (fort vanellus, Kiebitz, qui adhuc in Graecia aex appellatur Belon C, refutant C S Su; fort tantalus arquatus St, scolopax gallinago L K Cr, refutat Su p 153 n 139, probabiliter anserum species, fort anser leucopsis Su, cf A*zi I 86 n 10).

3. ai)_ges e/n tw_ ou)ranw_|. oi( kalou/menoi u(po/ tinwn daloi\ kai\ ai)_ges dia\ ti/n) ai)ti/an ma4. 341 b3 sqq.

*ai)olei_s f66. 1487 a8.

*ai)oli/s ob1351 b19.

ai)o/los. h(me/rai ai)o/loi e)pi\ *)wri/wni kai\ a)kairi/ai tw_n pneuma/twn pks13. 941 b24.

*ai)o/lou kalou/menai nh_soi mb8. 367 a3. k4. 395 b21. q101. 838 b30. 132. 843 b6. f591. 1574 a18.

ai)_rai, u(pnwtiko/n u3. 456 b30 (Lolium temulentum L).

ai)/rein, opp pie/zein *ra5. 1361 b16. ai)/rein to\ i(ma/tion, opp e)/lkein *hh8. 1150 b4. a)_rai (tou\s po/das), opp qei_nai pe41. 885 b7. h)rko/tes ta\ pro/sqia tw_n skelw_n *zp11. 710 b20. a)_rai ba/ros *oa11, 281 a8. li/qoi ai)ro/menoi u(po\ tw_n e)kfuome/nwn pia 28. 902 b2. li/qos u(po\ pneu/matos a)rqei/s ma7. 344 b33. ai)/resqai brade/ws, r(a_|on a)po\ th_s gh_s, h)_rqai a)po\ th_s gh_s (de avibus sim) *zu32. 619 b5. *zmd6. 683 a32, 35. ku_ma me- te/wron ai)/rein q130. 843 a7. a)/nemos ai)ro/menos pks21. 942 b11. h(li/ou ai)rome/nou, opp kataferome/nou mg2. 372 a13, 371 b28. pie9. 912 a35. ke7. 938 b9. ks34. 944 a25. ai)/rein fu/- mata pd13. 878 a15. h( ai)/rousa qermo/ths *zmd10. 686 b29. ai)/rein to\n qw/raka, to\ o)/rganon, ai)/resqai, opp suni/zein an21. 480 a27, 20. 19. 479 b13. 20. 479 b32, 480 a4. 21. 480 a24, 25, 28, b2, 14, 15, 18. ai)/retai h( u(ste/ra *zik3. 636 a22. o(/tan du/o daktu/lous a)rqw_sin oi( mastoi/ *zga20. 728 a31. omisso obiecto ai)/rein, opp suni/zein, intransitivam vim habere videtur an9. 475 a8. 17. 479 a26. — o( qumo\s ai)/retai *ph7. 1328 a2. — a)rqe/ntos tou_ ai)ti/ou (sublata causa) piq36. 920 b11. — med ai)/resqai si/dhron e)pi/ tina r37. 1444 b12.

ai(rei_sqai th\n a)rxh\n a)risti/ndhn, tou\s a)/rxontas, au)tokra/toras *pb11. 1272 b36. d5. 1292 b1. 10. 1295 a11. 13. 1297 b15. 14. 1298 b2. e3. 1303 a16. ai(rei_sqai active non addito ob- iecto *pb6. 1266 a14, 22, 28. g11. 1282 a8. ai)rhso/menoi *pd14. 1298 a21. passive ai(rou_ntai *pd15. 1299 a19, oi( ai(- reqe/ntes *pb8. 1268 a13. — ai(rei_sqai, syn diw/kein, bou/lesqai: ei) mh\ pa/nta di) e(/teron ai(rou/meqa, syn di) au(to\ boulo/meqa ai)sqa/nesqai *ha1. 1094 a20, 19. kaq) au(to\ diw/kei kai\ ai(rei_tai *hh10. 1151 b1. ai(rei_sqai kai\ filei_n heh2. 1236 a11. to\ me/son kai\ eu(ri/skein kai\ ai(rei_sqai *hb6. 1107 a6. opp feu/gein *hb5. 1106 b6. g6. 1113 b1. 11. 1116 a11, 14. k2. 1173 a12. *ra5. 1360 b5. ta11. 104 b6. ai(rei_sqai/ ti a)nti/ tinos *rb23. 1399 b18. poi_a a)nti\ poi/wn ai(rete/on *hg1. 1110 a30, b7. o)rqw_s ai(- rei_sqai *hg6. 1113 a18. ou)x ai(rete/on o(moi)ws peri\ i(mati/ou kai\ fi/lou heh2. 1237 b36. — ai(rei_sqai a)/topa *ag33. 89 a27. ai(- rei_sqai to\ a (sc ma_llon) h)\ to\ d *ab22. 68 a39. — ai(retoi\ a)/rxontes, opp klhrwtoi/, a)rxai\ ai(retai/, opp klhrwtai/ (ai(retoi\ e)k pa/ntwn, e)c ai(retw_n klhrwtoi/ al) *pb6. 1266 a9, 26. 8. 1268 a1, 12. d9. 1294 b9, 12, 32. 14, 1298 a23, 27, b7, 22. 15. 1299 a17. e3. 1303 a15. *hi6. 1167 a31. ai(reth\ turan- ni/s *pg14. 1285 a31. e10. 1310 b20. basilei_ai ai(retai/, opp kata\ ge/nos *pg14. 1285 a16. — ai(reto/n, syn diwkto/n, opp feukto/n *ha5. 1097 a31. g15. 1119 a22. h6. 1148 b3, 4. k2. 1172 b20. *rb21. 1394 a25. *ab22. 68 a25, 28, 30, tb7. 113 a3, 5, 11. 8. 113 b32 sqq. g3. 118 b33-35. 4. 119 a3. e4. 133 a28. 6. 135 b15. e(/ceis ai(retai/ *pb6. 1265 a35. ai(- reto\n di) au(to/, di) e(/teron *ha5. 1097 a31. tg1. 116 a29. to\ pro\s do/can, to\ dia\ th\n do/can ai(reto/n tg3. 118 b21. ma/- lista ai)reto/n, o(\ mh\ di) e(/teron mhd) e(te/rou xa/rin ai(rou/meqa *hk2. 1172 b21. to\ kalo\n kai\ to\ di) au(to\ ai(reto/n *ml7. 1072 a35. ai(reto\n me\n to\ a(plw_s a)gaqo/n, au)tw_| de\ to\ au(tw_| (l au)tw_|) a)gaqo/n heh2. 1237 a1. ai(retai\ kaq) au(ta\s sofi/a kai\ fro/nhsis *hz13. 1144 a1. ta\ tw_n a)rxitektonikw_n te/lh ai(re- tw/tera tw_n u(p) au)ta/ *ha1. 1094 a15. ai(retw/teron meq) e(te/rou a)gaqou_ h)\ monou/ menon *hk2. 1172 b28, 32, 34. a5. 1097 b17. ai(retw/teron to\ au)tarke/steron *pb2. 1261 b14. o( qa/- natos th_s toiau/ths swthri/as ai(retw/teros *hg11. 1116 b20. ai(retwte/ra politei/a *pd11. 1296 b11. g15. 1286 b5. ai(retw/- teron to\n no/mon a)/rxein *pg16. 1287 a19. kata\ to\ ai(retw/teron h)\ feukto/teron ei)_nai pw_s e)/xousin oi( o(/roi *ab22. 68 a25. po/teron ai(retw/teron h)\ be/ltion duei_n tg 1-4. h( eu)daimoni/a ai(retwta/th mh\ sunarismoume/nh *ha5. 1097 b16. ti/s ai(retw/tatos bi/os *ph1. ai(retwta/th zwh/, politei/a *pg18. 1288 a37. d2. 1289 b15. toi_s fi/lois ai(retw/taton to\ suzh_n *hi12, 1171 b32.

ai(/resis th_s trofh_s *pa8. 1256 a26, — ai(/resis tw_n a)rxw_n, tw_n gero/ntwn sim *pg11. 1282 a26 (syn a)rxairesi/ai 1281 b33). d14. 1298 a3. b9. 1271 a9. ei)s dathtw_n ai(/resin f381. 1541 b9. 383. 1541 b35, 1542 a2. ai(re/sei h)\ klh/rw| *pd15. 1300 a19, 21, 23. 16. 1300 b18. ai(/resis dunasteutikh/ *pe6. 1306 a18. poiei_sqai th\n ai(/resin *pb9. 1271 a9. — ai)/resis, ai(re/seis, opp fugh/, fugai/ ta11. 104 b2. *hb2. 1104 b30. hma35. 1197 a2. b3. 1199 a5. ta\ u(po\ th\n ai(/resin *hb2. 1104 b35. th\n kata\ to\ kalo\n ai(/resin fi/lautos e)/stai hmb13. 1212 b6. pra/ceis kai\ ai(re/seis tw_n fu/sei a)gaqw_n heh15. 1249 a25. peri\ timh_s ai(/resin kai\ xrh_sin heg5. 1233 a4. w(s pro\s do/can ou)_san th\n a<*>resin th_s eu)genei/as f82. 1490 a13. h( ai(/- resis tou_ zh_n timi/a hea5. 1216 a15. poiei_sqai th\n ai(/resin hea5. 1215 b35. dido/nai ai(/reuin hea5. 1215 b21. *rb24. 1401 b36 (pro ai(/resis seribendum videtur diai/resis *ph14. 1333 a34 e ci Sehn d6. 1292 b35).

ai)_sa, etymol i q a)ei\ ou)_sa (ai)ti/a) k7. 401 b14.

ai)sa/lwn, avis, descr, ti/si zw/|ois pole/mios *zu1. 609 b30-34, 8. 36. 620 a18 (emerillon C, falco aesalon, merlin K Cr, falconum speeies St Su p 100 n 13 A*zi I 93).

ai)sqa/nesqai, ai)sqhto/s. cf ai)/sqhsis. a. tw_| ai)sqa/nesqai to\ zw_|on pro\s to\ mh\ zw_|on diori/zomen z1. 467 b24. u2. 455 b23. ya2. 403 b27. tou_ mh\ ai\sqa/nesqai ta\ futa\ ti/ to\ ai)/tion yb12. 424 a33. ta\ ai(sqano/mena ou) pa/nta kinhtika/ ya5. 410 b19. — to\ ai)sqa/nesqai pa/sxein ti e)sti/n yb11. 423 b31.

ai)sqa/nesqai to\ ai)sqa/nesqai dixw_s le/gomen, kata\ du/namin, kat) e)ne/rgeian (ai)/sqhsin e)/xein, ai)sqh/sei xrh_sqai) yb5. 417 a10. g2. 426 a33. te2. 129 b33 sqq. to\ kat) e)ne/rgeian ai)sqa/nesqai o(moi/ws le/getai tw_| qewrei_n yb5. 417 b19. ai4. 441 b23. xrh_sis ai)sqh/sews to\ ai)sqa/nesqai en1. 458 b4. noh_sai me\n e)p) au)tw_|, o(po/tan bou/lhtai, ai)sqa/nesqai d) ou)k e)p) au)tw_|: a)nagkai_on ga\r u)pa/rxein to\ ai)sqhto/n yb5. 417 b24. to\ ai)sqhto\n e)nergei_n poiei_ th\n ai)/sqhsin ai2. 438 b22. to\ ai)sqhto\n pro/- teron th_s ai)sqh/sews dokei_ ei)_nai K 7. 7b 36. h( tou_ ai)sqhtou_ e)ne/rgeia kai\ th_s ai)sqh/sews h( au)th/ e)sti kai\ mi/a, to\ d) ei)_nai ou) tau)to\n au)tai_s yg2. 425 b26, 426 a1. cf g8. 431 b28. a)pelqo/ntos tou_ qu/raqen ai)sqhtou_ e(mme/nei ta\ ai)sqh/mata ai)- sqhta\ o)/nta en2. 460 b3. to\ pa/qos e)sti\n ou) mo/non e(n ai)sqa- nome/nois toi_s ai)sqhthri/ois, a)lla\ kai\ e)n pepaume/nois en2. 459 b6. ei) a)/pan ai)sqa/netai kai\ h)/|sqhtai kai\ mh/ e)sti ge/nesis au)tw_n ai6. 446 b3. *mq7. 1084 b23, 33 Bz. — ou)/te th_s yuxh_s i)/dion to\ ai)sqa/nesqai ou)/te tou_ sw/matos u1. 454 a7. cf ta15. 106 b23. ai)sqa/nesqai au)tw_n a(ptome/nous, dia\ tw_n metacu/ yg1. 424 b28, 29. b11. 423 b7. ai4. 442 b1. — b. lekte/on kaq) e(ka/sthn ai)/sqhsin peri\ tw_n ai)sqhtw_n prw_ton yb6. 418 a7. ai)sqhta\ kaq) au(ta/, opp kata\ sumbebhko/s yb6. 418 a16, 20-24. ai)sqhta\ i)/dia, opp koina/ (i e ki/nhsis, h)remi/a, a)riqmo/s, sxh_ma, ki/nhsis. Trdlbg p 166 addit xro/nos) yb6. 418 a11- 17. ta\ ai)sqhta\ (int i)/dia) pa/nta e)/xei e)nanti/wsin ai4. 442 b18. 6. 445 b24. *fh2. 244 a28. *gb1. 329 a11. *mk3. 1061 a32. to\ ai)sqa/nesqai kri/nein e)sti/n, o( ai)sqano/menos kri/nei pws tb4. 111 a19. ta\ paqh/mata ta\ ai)sqhta\ po/teron ei)s a)/pei- ron diaireta/ ai6. 445 b3-446 a20. *og4. 303 a1. — ai)sqa/- nesqai po/rrwqen *zge2. 781 b6. ta\s diafora\s tw_n u(pokeime/- nwn o(/ti ma/lista ai)sqa/nesqai *zge2. 781 a16, 17. e(ka/stou ma\llon e)/stin ai)sqa/nesqai a(plou_ o)/ntos h)\ kekrame/nou ai7. 447 a18. panto\s ai)sqhtou_ u(perbolh\ a)nairei_ to\ ai)sqhth/rion yg13. 435 b13. 4. 429 b1. b12. 424 a29. e)n toi_s ai)sqhtoi_s ta\ mikra\ pa/mpan lanqa/nei ai6. 446 a4. — po/teron e)nde/xetai duei_n a(/ma ai)sqa/nesqai ai7. ti/ni ai)sqano/meqa o(/ti diafe/rei ta\ kaq) e(ka/sthn ai)/sqhsin ai)sqhta/ yg2. 426 b14. ti/ni ai)sqa- no/meqa o(/ti o(rw_men kai\ a)kou/omen yg2. 425 b12-25 (Alex Aphr ap. k. l. III 7). *hi7. 1170 a31. au(tou_ (codd au)to\) ai)sqa/- nesqai heh12. 1244 b26. a)na/gkh e(/n ti ei)_nai th_s yuxh_s, w(_| a(/panta ai)sqa/netai ai7, 444 a9. dokei_ tisi\n ai)sqa/nesqai ta\ zw_|a dia\ to\n e)gke/falon z3. 469 a22. *zge3. 783 b31. to\ ai)sqa/nesqai dia\ tw_n e)nai/mwn gi/netai mori/wn *zmb10. 656 b25. — c. ai)sqa/nesqai a)nagkai_on to/de ti, to\ kaq) e)/kaston *ag31. 87 b29, 37. ta\ ai)sqhta\ tw_n kaq) e(/kasta yb5. 417 b27. *aa27. 43 a27. *oa9. 278 a10. ai)sqhto/n, dist e)pisth- to/n tb8. 114 a21-25. ai)sqa/nesqai kai\ fronei_n ou) tau)to/n yg3. 427 a17-b8. (po/teron e)/stin ai)sqa/nesqai tw_| o(moi/w| to\ o(/moion yg3. 427 a27) ai)sqa/nesqai, dist doca/zein yb2. 413 b20. ai)sqa/nesqai kai\ noei_n ou) tauto/n yg3. 427 b8-29. to\ ai)sqa/- nesqai o(/moion tw_| fa/nai mo/non kai\ noei_n yg7. 431 a8. peri\ ou(_ ai)sqano/meqa, polla/kis kai\ dianoou/meqa/ ti en1, 458 b16. mh\ ai)sqano/menos mhqe\n ou)qe\n a)\n ma/qoi ou)de\ cunei/h yg8. 432 a7. ai)sqa/netai me\n to\ kaq) e(/kaston, h( d) ai)/sqhsis tou_ kaqo/lou e)sti/n *ad19. 100 a17. e)n toi_s ei)/desi toi_s ai)sqhtoi_s ta\ nohta/ e)stin yg8. 432 a5. — d. ai)sqa/nesqai c acc, veluti ai)sqa/- nontai ta\ paro/nta, me/mnhntai ta\ gegenhme/na, e)lpi/zousi ta\ me/llonta *ra11. 1370 a34. yb6. 418 a8. 9. 421 a11, 14, b10, 22. 11. 424 a2, 8. ai7. 448 a6, 18. ai)sqa/nesqai ta\s a)/l- las ai)sqh/seis pa/sas *ga8. 324 b29. c gen, veluti xro/nou, au)to\s au)tou_, leukou_, lo/gou yb6. 418 a23. ai7. 448 a5, 25, 26. *pa5. 1254 b22. ou)qeno\s ai)sqa/netai tw_n o)sfrantw_n a)/neu ai)/sqhsis tou_ luphrou_ kai\ h(de/os yb9. 421 a11. ai)sqa/nesqai tou_ luphrou_ kai\ h(de/os *pa2. 1253 a13. e)n tai_s kuh/sesi tou_ oi)/nou ai)sqa/nontai ai( plei_stai *zig5. 585 a32. (ad significandam percipiendi notionem uterque casus, ubi accedit pa/qous alicuius notio, genetivus usurpari videtur). c part o( kroko/deilos ai)sqa/netai w)felou/menos sim *zu6. 612 a22. 37. 622 a18. h10. 587 b8. — ai)sqhto/s. ai)sqhto/n, opp nohto/n yg8. 431 b22. *mb4. 999 b2. hma35. 1196 b25 sqq. tw_n ai)sqhtw_n ou)k e)/stin o(rismo\s ou)d) e)pisth/mh *mz15. cf 11. 1036 b29. ou)de\n tw_n ai)sqhtw_n e)/cw th_s ai)sqh/sews geno/menon i)/smen w(s tw_| e)nergei_n *ab21. 67 a39. te3. 131 b21. e)pisth_mai tw_n ai)sqhtw_n yb5. 417 b26. e)n toi_s ai)sqhtoi_s pollh\ h( tou_ a)ori/stou fu/sis *mg5. 1010 a13. po/teron ta\s ai)sqhta\s ou)si/as mo/nas ei)_nai fate/on *mb2, 997 a34. 6. 1002 b12. k2. 1059 a38. g5. 1010 a3. ou)si/a ai)sqhth/, a)i/dios, metablhth/ *ml1. 1069 a30. 2. 1069 b3. ou) kalw_s le/gousin oi( pa/nta ta\ ai)sqhta\ kinei_sqai fa/- skontes a)ei/ *fq8. 265 a4. MA6. 987 a34. u(/lh ai)sqhth/, opp nohth/ *mh6. 1045 a34. to\ ai)sqhto\n a(/pan e)n th_| u(/lh| *oa9. 278 a11. to\ ai)sqhto\n pa_n e)sti\ me/geqos, a(pto(/n, e)n to/pw| ai7. 449 a20. *gb2. 329 b7. *oa7. 275 b11. pa_n sw_ma ai)- sqhto\n e)/xei du/namin pahtikh\n h)\ paqhtikh/n *oa7. 275 b5. a)riq- mo\s ai)sqhto/s, dist maqhmatiko/s, nohto/s, ei)dhtiko/s MA 8. 990 a16, 32. n3. 1090 b36. cf m2. 1077 a6. — h( h(donh\ ka- ta/stasis a)qro/a kai\ ai)sqhth\ ei)s th\n u(pa/rxousan fu/sin *ra11. 1369 b34. *hh12. 1152 b13. — ai)sqhtw_s. sunexw_s me\n ou)k ai)sqhtw_s de\ paragi/netai pro\s ta\s o)/yeis x3. 798 b27.

ai)/sqhma. to\ mh/te ta\ ai)sqhta\ ei)_nai mh/te ta\ ai)sqh/mata i)/sws a)lhqe/s, to\ de\ ta\ u)pokei/mena mh\ ei)_nai, a(\ poiei_ th\n ai)/sqhsin, a)du/naton *mg5. 1010 b32. ta\ ai)sqhta\ mhde\n metaba/llonta poiei_ e(/tera ai)sqh/mata toi_s ka/mnousi *mk6. 1063 b4. h( ki/- nhsis e)nshmai/netai oi(_on tu/pon tina\ tou_ ai)sqh/matos mn1. 450 a31. kai\ a)pelqo/ntos tou_ qu/raqen ai)sqhtou_ e)mme/nei ta\ ai)sqh/- mata ai)sqhta\ o)/nta en2. 460 b2. monh\ ai)sqh/matos *ad19. 99 b36 (cf mnh/mh 100 a3). to\ e)nu/pnion ai)/sqhma tro/pon tina/ u2. 456 a26. ta\ fanta/smata kai\ ai( u(po/loipoi kinh/seis ai) sumbai/nousai a)po\ tw_n ai)sqhma/twn en3. 461 a19. u(po/leim<*>a tou_ e)n th_| e)nergei/a ai)sqh/matos en3. 461 b22. ta\ fanta/- smata w(/sper ai)sqh/mata/ e)sti plh\n a)/neu u(/lhs yg8. 432 a9. th_| dianohtikh_| yuxh_| ta\ fanta/smata oi(_on ai)sqh/mata u(pa/rxei yg7. 431 a15. fu/sei dihne/xqhsan ta/ te noh/mata kai\ ta\ ai)sqh/mata f76. 1488 b29.

ai)/sqhsis. 1. a. (ai)/sqhsis universe) to\ zw_|on ai)sqh/sei w(/ristai, diafe/rei ai)sqh/sei ta\ zw_|a tw_n zw/ntwn mo/non, tw_n futw_n *zmg4. 666 a34. b1. 647 a21. 10. 656 a3. d5. 681 a19. *zga23. 731 a33, b4. b1. 732 a13. 5. 741 a9. g7. 757 b16. e1. 778 b32. yb2. 413 b1. ai436 b11. z1. 467 b24. MA1. 980 a28 Bz. *hi9. 1170 a16. z2. 1139 a20. (dokei_ kai\ o( spo/g- gos e)/xein tina\ ai)/sqhsin *zia1. 487 b10. oi( e)k fu/sews a)lo/- gistoi kai\ mo/non th_| ai)sqh/sei zw_ntes qhriw/deis *hh6. 1149 a10). ai( ai)sqh/seis duna/meis suggenei_s *mq5. 1047 b32. cf *hb1. 1103 a28, 29. — h( ai)/sqhsis e)n tw_| kinei_sqai/ te kai\ pa/sxein sumbai/nei, dokei_ ga\r a)lloi/wsi/s tis ei)_nai yb5. 416 b33. 4. 415 b24. en2. 459 b5. *fh2. 244 b11, 25. *mg5. 1009 b13. sed quoniam dixw_s le/getai h( ai)/sqhsis, h( me\n w(s du- na/mei, h( de\ w(s e)nergei/a| yb5. 417 a13. g2. 426 a23. 3. 428 a6, ea ai)/sqhsis, quae est swthri/a tou_ duna/mei o)/ntos u(po\ tou_ e)ntelexei/a| o)/ntos et cum tw_| qewrei_n to\n e)pisth/mhn e)/xonta comparatur (yb5. 417 b3), ou)k e)/otin a)lloi/wsis a)ll) e)ne/r- geia tou_ ai)sqhtikou_ h)\ e(/teron ge/nos a)lloiw/sews yg7. 431 a5. b5. 417 b2. g5. 429 b29 (cf omnino yb5. 12 et Volkmann Arist Psych p 15). ai(sqh/sews pa/shs pro\s to\ ai)sqhto\n

ai)/sqhsis e)nergou/shs *hk4. 1174 b14. ou) mo/non pasxei alla kai\ a)nti- poiei_ to\ tw_n xrwma/twn ai)sqhth/rion en2. 460 a25. taxei_a h( ai)/sqhsis en2. 460 a24. h( ai)/sqhsis ta\ ai)sqhta/ pws, ei)_dos ai)sqhtw_n, dektiko\n tw_n ai)sqhtw_n ei)dw_n a)/neu th_s u(/lhs yg8. 431 b23, 432 a2. b12. 424 a18. h( ai)/sqhsis ou) me/geqos a)lla\ lo/gos tis kai\ du/namis e)kei/nou yb12. 424 a27, 31. h( ai)/sqhsis meso/ths tis th_s e)n toi_s ai)sqhtoi_s e\nantiw/sews yb11. 424 a4. h( ai)/sqhsis du/namis su/mfutos kritikh/ *ad19. 99 b35. yg9. 432 a16. (Platoni h( ai)/sqhsis tou_ stereou_ ya2. 404 b23). th_ ai)sqh/sei quae intercedat ad to\ ai)sqhto\n ratio yg2. 425 b25-426 b8. to\ ai)sqhto\n pro/teron th_s ai)sqh/sews dokei_ ei)nai K7. 7 b36. h( tou_ ai)sqhtou_ e)ne/rgeia kai\ th_s ai)sqh/sews h( au)th\ me/n e)sti kai\ mi/a, to\ d) ei)_nai ou) tau)to\n au)tai_s yg2. 425 b26, 426 a15. ai3. 439 a15. th_ ai)sqh/sei ou)/te to\ me/llon ou(/te to\ geno/menon, a)lla\ to\ paro\n mo/non gnwri/zomen mn1. 449 b14. a)pelqo/ntwn tw_n ai)sqhtw_n e)/neisin ai( ai)sqh/seis kai\ fantasi/ai e)n toi_s ai)sqhthri/ois yg2. 425 b25. en2. 459 a24 sqq. ai)/sqh- sis, list fantasi/a yg3. 428 a5-16, 27. b2. 413 b22. *mg5. 1010 b3. ef en2. 460 b24. *zk7. 701 b17. to\ e)grhgore/nai w)/ristai tw_| lelu/sqai th\n ai)/sqhsin u1. 454 b1. en3. 462 a18. kai\ kaqeu/dousi toi_s zw/|ois ai)sqh/seis sumbai/nousin *zge1. 779 a13. — h( ai)/sqhsis ki/nhsi/s tis dia\ sw/matos th_s yuxh_s e)sti/, koino\n yuxh_s kai\ sw/matos *fh2. 244 b11. u1. 454 a9, 10. ai1. 436 a8, b6. h( ai)/sqhsis e(ggi/gnetai e)n toi_s o(moiomere/si *zmb1. 647 a5, 21. tw_| kinei_sqai to\ metacu\ th_s ai)sqh/sews u(po\ tou_ ai)sqhtou_ gi/nesqai th\n ai)/sqhsin ai3. 440 a19. ou)de\n a(pto/menon tou_ ai)sqhthri/ou poiei_ th\n ai)/sqhsin yb7. 419 a26. 11. 423 b21. ai)sqh/seis a(ptikai/, dist di) a)/llou ai5. 445 a7.

b. (ai)/sqhsis tw_n i)di/wn, ai)sqh/sewn diversitas, ai)/sqhsis koinh/) ai)/sqhsis tw_n i)di/wn, dist tw_n oi(_s sumbe/bhke ta\ i)/dia, tw_n koinw_n yg3. 428 b18-25. le/gw d) i)/dion o(\ mh\ e)nde/xetai e(te/ra| ai)sqh/sei ai)sqa/nesqai kai\ peri\ o(\ mh\ e)nde/xetai a)path- qh\nai yb6. 418 a11. u(pa/rxei kaq) e(ka/sthn ai)/sqhsin to\ me/n ti i(/dion to\ de/ ti koino/n u2. 455 a13. e(ka/sth ai)/sqhsis e(\n ai)sqa/netai, e(no\s ge/nous e)sti/, mia_s e(nantiw/sews yg1. 425 a20. b11. 422 b23, 424 a4, 11. *mg2. 1003 b19. ta15. 106 a30. tau_ta (ta\ o(moiomerh_ sw/mata) diafe/rei a)llh/lwn toi_s te pro\s ta\s ai)sqh/seis i)di/ois kai\ tw_| poiei_n ti du/nasqai md8. 385 a1. h( ai)/sqhsis tw_n i)di/wn a)lhqh/s e)stin h)\ o(/ti o)li/giston e)/xousa to\ yeu_dos yg3. 428 b18, a11. 427 b12. *mg5. 1010 b2, 15. *hz2. 1139 a18. a)patw/meqa peri\ ta\s ai)sqh/seis (i e peri\ ta\ oi(_s sumbe/bhke ta\ i)/dia) e)n toi_s pa/qesin o)/ntes en2. 460 b4. — ti/nos e(/neka plei/ous e)/xomen ai)sqh/seis a)ll) ou) mi/an mo/nhn yg1. 425 b4-11. o(/ti ou)k e)/stin ai)/sqhsis e(te/ra para\ ta\s pe/nte yg1. 424 b22-425 a13 (Alex Aph ap. k. l. III 6 Bz Ar St II 36). ai5. 444 b19. ad ta\ a(pla_ sw/mata quo- modo referantur singula ai\sqh/sews genera yg1. 424 b30- 425 a9 (cf ai)sqhth/rion). peri\ tw_n ai)sqh/sewn tw_n zw/|wn, ti/si pa_sai u(pa/rxousi, ti/sin e)la/ttous *zid8. yg12. ai1. 436 b18. pa_si toi_s zw/|ois u(pa/rxei koinh\ h( a)nagkaiota/th ai)/sqhsis, a(fh/ (a(fh\ kai\ geu_sis) yb2. 413 b4, 9, 414 a2. *zia3. 489 a17. q12. 596 b24. *zmb8. 653 b23. cf a(fh/2. tw_n ai)sqh/sewn ti/nes a(nagkai_ai, th_s swthri/as e(/neka, ti/nes tou_ eu)_ e(/neka ai1. 436 b20-437 a1. yg12. 434 b24. 13. 435 b20. f 39. 1481 a13, 15. ou)k e)/stin ou)de\ toi_s a)/llois zw/|ois kata\ tau/tas ta\s ai)sqh/seis (o)/yin, a)koh/n, o)smh/n) h(donh\ plh\n kata\ sumbebh- ko/s *hg13. 1118 a17. ti/ sumba/llontai ai( ai)sqh/seis (prae- cipue o)/yis et a)koh/) pro\s fro/nhsin ai1. 437 a3-17. e)/xein ai)sqh/seis e)pi\ to\ pro/sqen, e)k tou_ plagi/ou *zia15. 494 b11. *zp4. 705 b12. a)kribe/sterai gi/nontai ai( ai)sqh/seis dia\ tw_n kaqarw/teron e)xo/ntwn to\ ai(_ma mori/wn *zmb10. 656 b3. 4. 650 ai)/sqhsis b22. diafe/rei o)/yis a(fh_s kaqario/thti kai\ a)koh\ kai\ o)/sfrhsis geu/sews *hk5. 1175 b36. th\n o)smh\n ou)k e)/xomen a)kribh_, a)lla\ xei/rw pollw_n zw/|wn yb9. 421 a9. h( a)koh\ a)mblute/ra o)/yews, h( o)/yis e)nargesta/th ai)/sqhsis pz5, 886 b32, 35. ai)/sqhsis a)dia/fqoros heh2. 1236 a1. h( ai)/sqhsis ou) du/natai ai)sqa/nesqai e)k tou_ sfo/dra ai)sqhtou_ yg4. 429 a31. — po/teron e)nde/xetai duei_n a(/ma ai)sqa/nesqai ai7. dia\ ti/ tw_n ai)sqh/sewn au)tw_n ou) gi/netai ai)/sqhsis yb5. 417 a3. cf *ml9. 1074 b35. ti/ni kri/- nomen ta\s e)c e(te/rwn ai)sqhthri/wn ai)sqh/seis pro\s a)llh/las yg2. 426 b3-427 a16. ta\ a)llh/lwn i)/dia kata\ sumbebhko\s ai)sqa/nontai ai( ai)sqh/seis, ou)x h(_| ai( au)tai/, a)ll) h(_| mi/a yg1. 425 a31. ou)x oi(_o/n te kexwrisme/nois kri/nein ta\ kexwrisme/na yg2. 426 b23. e)/sti mi/a ai)/sqhsis kai\ to\ ku/rion ai)sqhth/rion e(/n u2. 455 a20. koina/ e)sti tw_n ai)sqh/sewn oi(_on sxh_ma kai\ me/geqos kai\ ki/nhsis kai\ ta)_lla toiau_ta en1. 458 b5. ai4. 442 b4 sqq. *hz9. 1142 a27. koinh\ ai)/sqhsis (prw_ton ai)sqhtiko/n) mn1. 450 a10-12. *zmd10. 686 a31. a)rxh\ th_s ai)sqh/sews en3. 461 a6, b4. to\ ku/rion tw_n ai)sqh/sewn e)n th_ kardi/a| toi_s e)nai/- mois pa_sin z3. 469 a10. u2. 455 b34, 456 a6. *zmb10. 656 a28. g3. 665 a12. *zgb6. 743 b26. ai( me\n tw_n ai)sqh/sewn fanerw_s suntei/nousi pro\s th\n kardi/an z3. 469 a20 (cf ai)sqh- th/rion). ou)k e)/xei ai)/sqhsin to\ ai(_ma *zig19. 520 b11. *zmb3. 650 b4, e)n toi_s a)nai/mois to\ ku/rion th_s ai)sqh/sews a)na/logo/n ti mo/rion *zmd5. 681 b15, 32.

c. (ai)/sqhsis—e)pisth/mh). tw_n kaq) e(/kaston h( kat) e)ne/r- geian ai)/sqhsis, h( d) e)pisth/mh (o( lo/gos) tw_n kaqo/lou yb5. 417 b22. *ag18. 81 b6. 24. 86 a29. *fa5. 189 a7. *hb9. 1109 b23. h5. 1147 a26. z9. 1142 a27. e)gguta/tw th_s ai)sqh/sews ta\ kaq) e(/kasta, porrwta/tw ta\ kaqo/lou *ag2. 72 a4. MA2. 982 a25. gnwrimw/tera kata\ th\n ai)/sqhsin (h(mi_n), opp kata\ to\n lo/gon *fa5. 188 b32, 189 a5. *ag2. 72 a2. kata\ th\n ai)/sqhsin, opp kata\ to\n lo/gon z2. 468 a22. MA5. 986 a32. d11. 1018 b32. *zga2. 716 a19. *ga3. 318 b29. *hk1. 1172 a36. pn4. 482 b19, 21. e)pi\ th_s ai)sqh/sews, e)pi\ tou_ lo/gou *fq8. 262 a13. *zgb4. 740 a4. dia\ tw_n lo/gwn, dia\ th_s ai)- sqh/sews *ph7. 1328 a21. ta\ kata\ th\n ai)/sqhsin o(mologou/mena toi_s lo/gois sim *gb10. 336 b16. 4. 331 b24. a8. 325 a13. ma7. 344 a5. *zia6. 491 a25. *zgg10. 760 b31. *mi3. 1054 a29. — di) ai)sqh/sews ou)k e)/stin e)pi/stasqai *ag31. ai)/sqhsis, dist e)pisth/mh. fro/nhsis, sofi/a tb8. 114 a21-25. MA1. 981 b10, 12. 2. 982 a12. b4. 999 b3. g5. 1009 b13. nee tamen ab ai)sqh/sei h( e)pisth/mh seiuncta est. h( ai)/sqhsis tou_ toiou_de kai\ mh\ tou_de/ tinos *ag31. 87 b29, 37. yb12. 424 a24. pw_s ta\ kaqo/lou e)k th_s ai)sqh/sews gi/gnetai *ad2. 90 a26 sqq. 19. 100 a3 sqq. ei)/ tis ai)/sqhsis e)kle/loipen, a)na/gkh kai\ e)pisth/mhn tina\ e)kleloipe/nai *ag18. 81 a38. ou)de\ noei_ o( nou_s ta\ e)kto\s mh\ met) ai)sqh/sews o)/nta ai6. 445 b17. h( ai)/sqhsis gnw_si/s tis *zga23. 731 a33. th\n e)pisth/mhn me/tron tw_n pragma/- twn le/gomen kai\ th\n ai)/sqhsin dia\ to\ au)to/ *mi1. 1053 a32-35. h( fantasi/a kai\ h( ai)/sqhsis th\n au)th\n tw_| nw_| xw/ran e)/xousin *zu6. 700 b20. h( ai)/sqhsis kai\ h( dia/noia tw_| h)remei_n th\n yuxh\n e)nergei_ pl14. 959 b39.

d. (dicendi usus). h( ai)/sqhsis (sc. gi/gnetai) e)n tw_| a)/krw| th_s glw/tths, dia\ th_s a)napnoh\s *zia11. 492 b27. *zmb10. 657 a7. poiei_n th\n ai)/sqhsin et ta\ ai)sqhth/ria et ta\ ai)sqhta\ dicuntur *zmb3. 650 b4. d11. 690 b30. yb7. 419 a26. *hg13. 1118 a19. pig5. 908 a27 (sed aliter dictum est poiei_n th\n ai)/sqhsin di) a(fh_s ai3. 440 a18, i e referre ai)/sqhsin ad a(fh/n, explicare ai)/sqhsin e)c a)fh_s, cf poiei_n). e)mpoiei_n ai)/sqhsin *zmb2. 648 b14. to\ mo/rion, w(_| poiou_ntai th\n ai)/sqhsin th_s tro- fh_s *zmb17. 661 a9. e)/xein ai)/sqhsi/n tinos *zu31. 618 b16.

ai)sqhth/rion *pq5. 1340 a3 (latiore sensu e)/xein ai)/sqhsi/n tinos i q usum habere alicuius rei, novisse aliquid *hz12. 1143 b5. *pa2. 1253 a17. g11. 1281 b35. cf Zeller Gesch II 2. 504, 2. h( fu/sis bou/letai th\n tw_n te/knwn e)pimelhtikh\n ai)/sqhsin pa- raskeua/zein *zgg2. 753 a8). lamba/nein ai)/sqhsi/n tinos *fd11. 219 a25. pe17. 882 b19. (sed o(/tan e)n th_| mhtri\ la/bh prw_- ton ai)/sqhsin *zge1. 778 b22 i e th\n th_s ai)sqh/sews du(/namin, a)rxh/n). dh_lon (a)/dhlon) th_ ai)sqh/sei dia\ th_s ai)sqh/sews *zia6. 491 a23. *me1. 1025 b11. k7. 1064 a8. dh_lon, shmei_on pro\s th\n ai)/sqhsin *zgd1. 763 b28. mb8. 366 b30. d4. 382 a18. *ga10. 327 b33, 328 a13. mx1. 849 b27. ta\ kata\ ta\s ai)sqh/- seis, syn ta\ ai)sqhta/ *mk6. 1063 b2, 3. u(pe\r ta\s ai)sqh/seis ta\s h(mete/ras a)\n ei)/h to\ a)ci/wma *mm2. 1077 a30. li/an e/sti\ para\ th\n ai)/sqhsin *zgb8. 747 b10.

2. ai)/sqhsis i q ai)sqhth/rion (quamquam plerumque ai)sqh/- seis et ai)sqhth/ria distinguuntur, veluti *zia15. 494 b11). tw_| kinei_sqai to\ metacu\ th_s ai)sqh/sews u(po\ tou_ ai)sqhtou_ gi/- nesqai th\n ai)/sqhsin ai3. 440 a19. e)pi\ tw_n a)/llwn ai)sqhth- ri/wn fanerwte/rws e)sti\n h( ai)/sqhsis difuh/s, w)_ta ga\r du/o *zmb10. 657 a3. e)ce/qeto h( fu/sis e)n th_ kefalh_| tw_n ai)sqh/- sewn e)ni/as *zmd10. 686 a8. pa/sas ta\s ai)sqh/seis e)n th_| ke- falh_ ei)_nai f90. 1492 a30. metafe/rein th\n ai)/sqhsin en2. 459 b9. ai)sqh/seis e)pipeplasme/nai tw_n mequo/ntwn pg27. 875 a31. ta\s ai)sqh/seis bebaru/nqai dia\ ta\s tw_n siti/wn plhrw/- seis f6. 810 b22. ai( ai)sqh/seis ai( e)n toi_s decioi_s, a)risteroi_s pla12. 958 b16.

3. ai)/sqhsis interdum a notione actionis vel facultatis tou_ ai)sqa/nenqai transfertur (cf poi/hsis, pra_cis sim) ad ea quae sensibus percipiuntur. o( o(poianou_n eu(rw\n te/xnhn para\ ta\s koina\s ai/sqh/seis qauma/zetai: h( tw_n ai/sqh/sewn a)ga/phsis MA1. 981 b14, 980 a22. inde explicatur ai( e)c a)na/gkhs a)ko- louqou_sai ai)sqh/seis th_| poihtikh_ po15. 1454 b17 (Bernays Dial p 5-7 Vhl Poet II 79) cf 7. 1451 a6. *rb8. 1386 a32 (ai)sqh/sei cod Ac, Vhl l l, e)sqh_ti Bk).

ai)sqhth/rion. to\ ai)sqhth/rion dektiko\n tou_ ai)sqhtou_ a)/neu th_s u)/lhs e(/kaston yg2. 425 b23. *zmb1. 647 a7. ta\ ai)sqhth/ria o(moiomerh_, opp tw_n o)rganikw_n merw_n e(/kaston a)nomoiomere/s *zmb1. 647 a2-14. tw_n ai)sqhthri/wn e(/kaston pro\s e(/kaston e)pizeugnu/ousi tw_n stoixei/wn *zmb1. 647 a12. 10. 656 b16. *zge1. 779 b25. yg1. 425 a3-7. ai2. 437 a19, 438 b18. ou)de\n a(pto/menon tou_ ai)sqhthri/ou poiei_ th\n ai)/sqhsin yb7. 419 a26, 14, 28, 29. cf 11. 422 b22, 423 b29. 12. 424 a24. *zmb10. 656 b35. *zge2. 781 b16. panto\s ai)sqhtou_ u(perbolh\ a)nairei_ to\ ai)sqhth/rion yg13. 435 b15. 12. 424 a29. taxu\ ta\ ai)- sqhth/ria kai\ mikra_s o\iafora_s ai)sqa/netai en2. 459 b24. to\ pa/- qos e)sti\n ou) mo/non e)n ai)sqanome/nois toi_s ai)sqhthri/ois. a)lla\ kai\ e)n pepaume/nois en2. 459 b6. ei)si\ kinh/seis fantastikai\ e)n toi_s ai)sqhthri/ois en3. 462 a9. — ti/na tw_n zw/|wn pa/nta e)/xei ta\ ai)sqhth/ria *zid8. yg12. *zmd11. 691 a11. cf *pd4. 1290 b27, 31. to\ geustiko/n, o)sfrantiko\n ai)sqhth/rion yb10. 422 b5. 9. 421 b32. e)/xein ta\ ai)sqhth/ria fanera/, mh\ fanera/ *zib13. 505 a33. 10. 502 b35. d8. 533 a19. *zmb10. 656 a36. ta\ ai)sqh_th/ria kalw_s te/taktai th_| fu/sei *zmb10. 656 a33, b26 sqq. *zia15. 494 b11-18. ai5. 445 a25. ai)sqhth/ria dimerh_, dipla_, difuh_ *zmb10. 656 b33, 657 a2. ai)sqhth/rion ou)k a)kribe/s yb9. 421 a12. h( para\ ta\s diafora\s a)kri/beia tou_ ai)sqhthri/ou e)n tw_| to\ ai)sqhth/rion kaqaro\n ei)_nai *zge2. 781 b3, 20. cf b6. 744 b23. ai)sqhth/rion diefqarme/non, lelwbhme/non *mk6. 1063 a2. — tw_n koinw_n ou)de\n ai)sqhth/rion i)/dion yg1. 425 a13-b3. tw_n i)di/wn ai)sqhthri/wn e(/n ti koino/n e)stin ai)sqhth/rion z1. 467 b28. 3. 469 a12. u2. 455 a20. (cf ai)/sqhsis 1b). e)/sti mi/a ai)/sqhsis kai\ to\ ku/rion ai)sqhth/rion e(/n u2. 455 a21. ta\ ai\sqhth/ria e)pi\ ai)sumnh/ths po/rwn ei)si/n *zgb6. 743 b36, 37. fle/bes ei)s ta\ ai)sqhth/ria a(poteleutw_sin *zig3. 514 a22. oi( po/roi tw_n ai)sqhthri/wn pa/n- twn tei/nousi pro\s kardi/an *zge2. 781 a21. h\ a)rxh\ tou_ ai)sqh- thri/ou tou_ th_s a)koh_s *zge2. 781 a32.

ai)sqhtiko/s (cf ai)/sqhsis 1). a. w(/ristai h( yuxh\ qreptikw_|, ai)sqhtikw_|, dianohtikw_|, kinh/sei yb2. 413 b12. 3. 414 a32. h(_| ai)sqhtiko/n, tau/th to\ sw_ma zw\|on ei)_nai le/gomen z3. 469 a19. yb3. 414 b1. K7. 8 a7. *zgb3. 736 a30. ai)sqhtikh\ zwh\ koinh\ panti\ zw/|w| *ha6. 1098 a2. ai)sqhtikh\ yuxh/ *zgb3. 736 b1, 14. 5. 741 a11. ya3. 407 a5. a)/neu tou_ qreptikou_ to\ ai)- sqhtiko\n ou)k e)/stin, h( de\ qreptikh\ yuxh\ xwri/zetai th_s ai)sqh- tikh_s a)rxh_s yb3. 415 a1, 414 b31. a5. 411 b30. — to\ ai)sqhtiko\n ou)k e)/stin e)nergei/a|, a)lla\ duna/mei mo/non yb5. 417 a6. tou_ ai)sqhtikou_ mori/ou h( prw/th metabolh\ gi/netai u(po\ tou_ gennw_ntos yb5. 417 b16. gi/nesqa: ta\s a)pobola\s kai\ lh/yeis a)nagkai_on a)lloioume/nou tou_ ai)sqhtikou_ me/rous *fh3. 247 a6. ai)sqhtikh\ ki/nhsis *fq2. 253 a19. to\ a<*>sqhtiko\n du/namis di- xw_s (to\ me\s w(s a)pepisth_mon, to\ d) w(s e)pisth/mhn e)/xon a)lla\ mh\ qewrou_n) yb5. 417 b32 (cf ai)/sqhsis 1a), inde to\ ai)sqhtiko\n ou) pa/sxei ou)d) a)lloiou_tai yg7. 431 a5. ou)x o(moi/a h( a)pa/qeia tou_ ai)sqhtikou_ kai\ tou_ nohtikou_ yg4. 429 a30. to\ ai)sqhtiko\n duna/mei e)sti\n oi(_on to\ ai)sqhto\n h)/dh e)ntelexei/a yb5. 418 a3. mi/a e)sti\n e)ne/rgeia h( tou_ ai)sqhtou_ kai\ h( tou_ ai)sqh- tikou_, to\ d) ei)_nai e(/teron yg2. 426 a16, 11. 8. 431 b26. — b. to\ ai)sqhtiko\n ou)k a)/neu sw/matos yg4. 429 b5. ou)qe\n a)/neu qermo/thtos ai)sqhtiko/n yg1. 425 a6. ta\ ai)sqhtika\ mo/ria tw_s e)pizeu/gnutai pro\s e(/kaston tw_n stoixei/wn ai2. cf ai)sqhth/- rion. to\ au)to\ kai\ e(\n a)riqmw_| to\ ai)sqhtiko\n pa/ntwn ai7. 449 a17. to\ prw_ton ai)sqhtiko/n mn1. 450 a11. u1. 454 a23. ou)/t) a)/naimon ou)de\n ai)sqhtiko\n ou)/te to\ ai(_ma *zmb10. 656 b19. g4. 666 a17. ai)sqhtikw/teron to\ lepto/teron, kaqarw/teron e)/xon ai(_ma *zmb2. 648 a3. 10. 656 b6. dia\ ti/ o( a)/nqrwpos ai)sqh- tikw/taton tw_n zw/|wn th\n dia\ th_s a(fh_s ai)/sqhsin *zmb16. 660 a12. ai)sqhtiko\n prw_ton to\ prw_ton e)/naimon, toiou_ton d) h( kardi/a *zmg4. 666 a34 (tw_n ai)sqhtikw_n h( kardi/a a)rqrw- deste/ra, malakwte/ra, tw_n nwqrote/rwn, a)naisqh/twn a)nar- qrote/ra, sklhra/ *zmg4. 667 a9, 14). mi/a ai)sqhtikh\ yuxh/, yuxh=s ai)sqhtikh_s a)rxh/, ai)sqhtikh\ a)rxh/ *zmg5. 667 b13, 29. g10. 672 b16. d5. 678 b2. z2. 468 b4. ai)sqhtiko\s to/- pos mn2. 453 a24. — c. to\ au)to\ tw_| ai)sqhtikw_| to\ fanta- stiko/n, to\ d) ei)_nai e(/teron en1. 459 a16, 458 b30. ai)sqhtikw_| ei)nai kai\ docastikw_| e(/teron yb2. 413 b29. to\ ai)sqhtiko\n ou)/te a)/logon ou)/te lo/gon e)/xon yg9. 432 a30. to\ e)nu/pnion po/teron tou_ nohtikou_ pa/qos h)\ tou_ ai)sqhtikou_ en1. 458 b2. fantasi/a ai)sqhtikh/, dist logistikh/ (bouleutikh/) yg10. 433 b29. 11. 434 a5. e)pisth/mh ai)sqhtikh/, dist maqhmatikh/ *ag13. 79 a2, dist h( kuri/ws e)pisth/mh *hh5. 1147 b17. — to\ h(/desqai kai\ to\ lupei_sqai/ e)sti to\ e)nergei_n th_| ai)sqhtikh_| meso/thti pro\s to\ a)gaqo\n h)\ kako/n yg7. 431 a11. h( ai)sqhtikh\ h(donh\ h)\ lu/ph heb2. 1220 b13. — d. to\ ai)sqhtiko\n xumou_ glw_tta *zia21. 492 b27. ai)sqhtikwte/ra h( a(fh\ tou_ a)llotri/ou h)\ tou_ oi)kei/ou ple1. 964 b23. ta\ e)nanti/a tw_n e)nanti/wn ai)sqhtikw/tata pg8. 872 a12. oi( kefalh\n mega/lhn e)/xontes ai)sqhtikoi/, opp a)nai/- sqhtoi f6. 812 a6, 7. — ai)sqhtikw_s e)/xein peri/ ti heg2. 1230 b37.

ai)/simon (au)/cimon Bk cum aliquot codd) u(/dwr (Emp 357, 363) an7. 473 b23, 474 a2.

*ai)si/wnos exemplum metafora_s *rg10. 1411 a25.

ai)sumnhtei/a, ai(reth\ turanni/s *pg14. 1285 b25.

ai)sumnh/ths, ai)sumnh_tai *pg14. 1285 a31. 15. 1286 b38. d10. 1295 a14. i)di/ws u(po\ *kumai/wn ai)sumnh/thn to\n a)/rxonta le/gesqai f481. 1557 a2.

*ai)sxi/nhs

*ai)sxi/nhs peri\ *kratu/lou *rg16. 1417 b1.

ai)_sxos a)nw/dunon to\ geloi_on po5. 1449 a35. a)summetri/a tw_n o)rganikw_n to\ ai)_sxos f41. 1482 a12.

ai)sxroke/rdeia, syn a)neleuqeri/a *hd3. 1122 a2 sqq. *rb6. 1383 b26. di) ai)sxroke/rdeian *pg15. 1286 b18.

ai)sxrokerdh/s def *hd3. 1122 a12, 8. heg4. 1232 a13. hma25. 1192 a10.

ai)sxrokerdi/a, ei)_dos a)neleuqeri/as, def ar7. 1251 b4, 5.

ai)sxrologei_n *rg2. 1405 b10.

ai)sxrologi/a, dist u(po/noia *hd14. 1123 a23. ai)sxrologi/an e)cori/zein e)k th_s po/lews *ph17. 1336 b4.

ai)sxropragei_n, opp kala\ pra/ttein *hd1. 1120 a15.

ai)sxro/s. ei)_nai tw_n ai)sxrw_n (fort de ignavis) heg5. 1232 b2. — peri\ kalou_ kai\ ai)sxrou_ *ra9. ai)sxra\ kat) a)lh/qeian, kata\ do/can *hd15. 1128 b23. pra/ttein ti ai)sxro/n *hh8. 1150 a28. pra/ceis ai)sxrai/, o)no/mata ai)sxra/ r36. 1441 b20. a)pokalei=n w(s e)n ai)sxrw_| *hi8. 1168 a30. tou_ ai)sxrou_ e)sti\ to\ geloi_on mo/rion po5. 1449 a34.

*ai)sxu/los du/o u(pokrita\s ei)sh/gage, ta\ tou_ xorou_ h)la/ttwse po4. 1449 a16. ta\ mustika\ e\ce/fhne *hg2. 1111 a10. *ai)- sxu/lou *filokth/ths po22. 1453 b22 (affertur versus fr 249), *nio/bh po18. 1456 a17 (? Nck fr tr p 38). Aeschyli sunt *forki/des, *promhqeu/s po13. 1456 a2 (Nck p 65), o(/plwn kri/- sis po23. 1459 b5, *musoi/ po24. 1460 a32 (Nck p 35). prw_tos *ai)sxu/los *)agame/mnoni *xohfo/rois *eu)meni/si *prwtei_ saturikw_| f575. 1572 b26. Aeschyli versus citantur *zu49B. 633 a18 (fr 297), *rb10. 1383 a7 (fr 298).

*ai)sxu/los, *(ippokra/tous tou_ *xi/ou maqhth/s, peri\ komhtw_n ma6. 342 b36, 343 a27.

ai)sxu/nesqai. ei)s to\ sw_ma ai)sxu/nesqai (i e contumelia af- fici) <u(po\> tw_n mona/rxwn *pe10. 1311 b7. — poi_a ai)sxu/- nontai kai\ pro\s poi/ous kai\ pw_s e)/xontes *rb6. ou)dei\s tau)ta\ tou\s gnwri/mous kai\ tou\s a)gnw_tas ai)sxu/netai *rb6. 1384 b24. ou)k ai)sxunte/on *hd15. 1128 b25. — oi( ai)sxuno/menoi e)ruqriw_sin, oi( fobou/menoi w)xriw_sin f233. 1520 a10. ai)sxuno/menoi e)pidi- do/asi ta\ w)_ta pro\s to\ e)ruqria_n pla3. 957 b10. lb1. 960 a37. 8. 961 a3. 12. 961 a31.

ai)sxu/nh def *rb6. 1383 b13, 1384 a23. e)pi\ ti/si gi/gnetai *hd15. 1128 b21, 22. dist fo/bos td5. 126 a8. — h)/mpisxe th\n tou_ sw/matos ai)sxu/nhn (Alcidam) *rg3. 1406 a29.

ai)sxunthlo/s, syn ai)dh/mwn *hd15. 1128 b20, 19. ti/nes ai)- sxunthloi/, po/te ma/lista *rb12. 1389 a29. 13. 1390 a2. 6. 1385 a9. oi( ai)sx. ou) maxhtikoi\ peri\ ke/rdous *ra12. 1372 b30. ai)sxunthlou_ shmei_a f6. 812 a31. zw_|a ai)sxunthla\ kai\ fu- laktika/ *zia1. 488 b23. — ta\ r(hqe/nta ai)sxunthla/ *rb6. 1384 b18.

ai)sxuntika/ *rb6. 1384 a9 (a)nai/sxunta e cod Ab Vhl Spgl).

*ai)sw/pou lo/gos u(pe\r dhmagwgou_ *rb20. 1393 b9, 23. *ai)/swpos o( logopoio\s hu)doki/mei f533. 1566 b30, 34. oi( *delfoi\ a)ne- lo/ntes to\n *ai)/swpon f445. 1551 a30. *ai)sw/peion ai(_ma f445. 1551 a28. lo/goi *ai)sw/peioi kai\ *libukoi/ *rb20. 1393 a30. *ai)sw/pou mu_qoi mb3. 356 b11. o( *ai)sw/pou *mw_mos (cf fab 155 Halm) *zmg2. 663 a35.

ai)tei_n, dist danei/zesqai, a)paitei_n *rb6. 1383 b29. ai)tei_n tou\s fu/lakas, tou\s fo/rous *pg15. 1286 b39. ob1348 a6. — lo- gice ai)th_sai tq13. 163 a6, 11, 21. ai)th/sasqai tq13. 163 a20, 23. ai)th/setai *aa24. 41 b8. deiknu/nai pa/nta ta\ ai)th- qe/nta e)n tw_| a/ sxh/mati *ag3. 73 a13. ai)tei_tai, opp a)nag- kai=o/n e)stin *aa31. 46 b11. ai)tei_tai o(\ dei_ dei_cai *aa31. 46 a33 (cf *ag10. 76 b31). ai)tei_sqai (syn lamba/nein) to\ e)n a)rxh_| sive to\ e)c a)rxh_s *aa24. 41 b8, 13, 20. b16. *mg4. ai)ti/a 1006 a17 Bz; def *ab16. 64 b36 (Wz ad 64 b28). ai)tei_n to\ e)c a)rxh_s *mg4. 1006 a21. posaxw_s fai/nontai ai)tei=sqai to\ e)n a)rxh_| tq13. 162 b31-163 a13. ai)tei_sqai ta)nanti/a tq13. 163 a14-28. ai)tei_sqai dielo/menon *ad13. 96 b35.

ai)/thma logice, def *ag10. 76 b23-34, 77 a3. r20. 1433 b17. opp a)na/gkh *ad13. 97 a21. coni u(po/qesis, pro/tasis *ag25. 86 a34. prokatalh/yeis kai\ ai)th/mata r7. 1428 a8. peri\ ai)th/- matos r20. me/ga li/an to\ ai)/thma yb7. 418 b26.

ai)/thsis. to\ ptwxeu/ein kai\ to\ eu)/xesqai a)/mfw ai)th/seis *rg2. 1405 a19. — ai)/thsis a)pokri/sews e11. 20 b22.

ai)thtiko/s, syn eu)xerw_s eu)ergetei_sqai *hd2. 1120 a33.

ai)ti/a, to\ ai)/tion. a. ai)/tia, dist shmei_a, sumptw/mata mt1. 462 b27. to\ kaqo\ i)saxw_s kai\ to\ ai)/tion u(pa/rcei *md18. 1022 a20. ai)ti/a, syn et dist a)rxh/, v a)rxh/ 3, est enim h( a)rxh\ prw/th tw_n ai)ti/wn *ga7. 324 a27, e)/stin a)rxh/ tis kai\ ou)k a)/peira ta\ ai)/tia *ma2. 994 a1. ta\ e)c a)rxh_s ai)/tia MA3. 983 a24. h( prw/th ai)ti/a, ta\ prw_ta ai)/tia *fb3. 194 b20. a1. 184 a13. *mg1. 1003 a31. ma2. 339 a24. 1. 338 a20. *zgd1. 765 b6. ta\ prw_ta kai\ ta\ ai)/tia MA2. 982 b2. to\ ai)/tion pro/teron ou(_ ai)/tion *ad16. 98 b17. ai( a)kro/tatai ai)ti/ai, to\ ai)/tion to\ a)kro/- taton *mg1. 1003 a27. *fb3. 195 b22. ai)ti/a, coni syn stoi- xei_on ya2. 405 b17 cf a)rxh/ 3, sed dist stoixei_a me\n tri/a, ai)ti/ai de\ kai\ a)rxai\ te/ttares *ml4. 1070 b26, 24. (te/ttara diw/ristai ai)/tia tw_n stoixei/wn, int qermo\n yuxro\n u(gro\n chro/n md1. 373 b10). o(ra_n mhdemi/an ai)ti/an eu)/logon mt1. 462 b19, 24. dia/ tin) ai)ti/an eu)/logon *zmb17. 660 b16. a)po- dou_nai th\n ai)ti/an *zge1. 779 b21. ou) mikro\n e)/rgon to\ a)p) e)kei/nhs th_s a)rxh_s th\n ai)ti/an sunagagei_n *zgd1. 764 a28. po/rrwqen a(/ptesqai th_s ai)ti/as *zgd1. 765 b5. — b. causarum genera Ar distinguit quatuor, causam materialem (h( u(/lh, h( u(/lh kai\ to\ u(pokei/menon, e)c ou(_ gi/gnetai), formalem (to\ e<*>dos, ti/ e)sti, to\ ti/ h)_n ei)_nai, h( ou)si/a kai\ to\ ti/ h)_n ei)_nai, o( lo/gos o( tou_ ti/ h)_n ei)_nai, ei)_dos kai\ lo/gos, o( lo/gos), motricem (to\ kinou_n, to\ kinh_san, ti/ prw_ton e)ki/nhse, o(/qen h( ki/nhsis, o(/qen h( a)rxh\ th_s kinh/sews, th_s metabolh_s), finalem (to\ te/los, ti/nos e(/neka, to\ ou(_ e(/neka, to\ ou(_ e(/neka kai\ ta)gaqo/n) *fb3. 194 b23-195 a3. 7. 198 a16-22. g7. 207 b34. d1. 209 a20. u2. 455 b14. *zga1. 715 a4. e1. 778 b8-10. *ad11. 94 a21-23. MA3. 983 a26-32. d1. 1013 a16. 2. 1013 a24-b3, 16. h4. 1044 a33 sqq. l4. 1070 b26. pw_s tou_ au)tou_ polla/ e)stin ai)/tia *fb3. 195 a5-26. *md2. 1013 b4-28. b2. 996 b6. po/teron mia_s e)pisth/mhs qewrh_sai pa/nta ta\ ge/nh tw_n ai)ti/wn *mb2. 996 a20. ai)/tia e)nupa/rxonta, e)n au)tw_|, e)nto/s, opp e)/cw, e)kto/s *fb5. 197 a2. 6. 197 b36. *ml4. 1070 b22. ta\ me\n kinou_nta ai)/tia w(s progegenhme/na o)/nta, ta\ d) w(s o( lo/gos a(/ma *ml3. 1070 a21. ai)/tia tri/a (u(/lh, ei)_dos, ste/rhsis) *ml4. 1070 b32. ta\ tri/a (ei)_dos, ki- nou_n, ou(_ e(/neka) e)/rxetai ei)s [to\] e(\n polla/kis *fb7. 198 a24 sqq. cf yb4. 415 b9. *zga1. 715 a6. b1. 732 a4. h( ai)ti/a h( ki- nou_sa prw/th, h(_| o( lo/gos u(pa/rxei kai\ to\ ei)_dos th_s u(/lhs *zgb1. 732 a4. plei/ous ai)ti/ai peri\ th\n ge/nesin th\n fusikh/n, oi(_on h(/ te ou(_ e(/neka kai\ h( o(/qen h( a)rxh\ th_s kinh/sews *zma1. 639 b11. — causa materialis; h( e)n u(/lhs ei)/dei ai\ti/a MA3. 984 a17. ai)/tion w(s u(/lh ma4. 342 a28. — causa motrix: ma2. 339 a24, 31. h( kinou_sa, h( kinhtikh\ ai)ti/a *zgb1. 732 a4. e8. 789 b20. h( prw/th kai\ a)rxaio/gonos ai)ti/a k6. 399 a26. to\ ai)/tion kai\ poih- tiko/n, opp h( u(/lh yg5. 430 a12. ta\ kata\ ki/nhsin ai)/tia a)na/- palin toi_s telikoi_s *ad11. 94 b23. to\ prw_ton ai)/tion, o(\ e)n th_ eu(re/sei e)/sxato/n e)stin *hg5. 1112 b19. — causa forma- lis: *mz17. 1041 a28. ta\ w(s lo/gos ai)/tia *ml3. 1070 a22. paralei/pousi th\n kuriwte/ran ai)ti/an, e)cairou_si ga\r to\ ti/ h)_n ei)_nai kai\ th\n morfh/n *gb9. 335 b35. — causa finalis: ai)ti/a

ai)ti/asis tou_ eu)_ MA6. 988 a14. to\ ai)/tion tou_ kalw_s kai\ o)rqw_s ya2. 404 b2. dia\ to\ be/ltion kai\ th\n ai)ti/an th\n e(/neka/ tinos *zgb1. 731 b23. d3. 767 b14, opp h( e)c a)na/gkhs ai)ti/a *zge8. 789 b19. d8. 776 a25 cf a)na/gkh. w(s e)c a)na/gkhs gignome/nwn ei)s th\n u(/lhn kai\ th\n kinh/sasan a)rxh\n a)nakte/on ta\s ai)ti/as *zge1. 778 b1. cf 8. 789 b3. — c. ai)/tia dokou_sin ei)_nai fu/sis kai\ a)na/gkh kai\ tu/xh, e)/ti de\ nou_s kai\ pa_n to\ di) a)nqrw/pou *hg5. 1112 a31. ai)ti/ai fusikai/ po4. 1448 b4. do/ceien a)\n fusi- kw/teron ei)_nai to\ ai)/tion *hi7. 1167 b29. fu/sei, o(/swn h( ai)ti/a e)n au)toi_s kai\ tetagme/nh *ra10. 1369 a35. to\ kaq) au(to\ o)\n ai)/tion pro/teron tou_ kaq) e(/teron *fq5. 257 a30. ai)/tion kaq) au(to/, opp kata\ sumbebhko/s *fb5. 196 b25. 6. 198 a9. *mn8. 1065 a30. ai)/tia lego/mena w(s sumbebhko/s *fb3. 195 a32-b3. *md2. 1013 b34 - 1014 a6. tw_n kata\ sumbebhko\s kai\ to\ ai)/- tion kata\ sumbebhko/s *me2. 1027 a8. k8. 1065 a6. d30. 1025 a24. tw_n a)po\ tu/xhs h( ai)ti/a a)o/ristos *ra10. 1369 a33. ai( ai)ti/ai tw_n sumbebhko/twn tai_s ou)si/ais ya1. 402 b18. ta\ ai)/tia pw_s le/getai prote/rws kai\ u(ste/rws *fb3. 195 a29-32. *md2. 1013 b31-34. ta\ e)ggu/tata *mh4. 1044 b2. ai)/tia w(s duna/mena, w(s e)nergou_nta *fb3. 195 b3-6. *md2. 1014 a7-10. ta\ au)ta\ ai)/tia toi_s au)toi_s, ta)nanti/a ai)/tia tw_n e)nanti/wn *ob13. 259 a29. md7. 384 b3. 6. 383 b16, a8. ai)/tia a)llh/- lwn pw_s *fb3. 195 a8-10. *md2. 1013 b9-11. cf *ad 16. 98 b17. — d. ai)ti/a, causa cognoscendi, cf a)rxh/ 2. dia\ ta\s ei)rhme/nas ai)ti/as *pd 10. 1295 a24. ou)k a)paithte/on th\n ai)ti/an e)n a(/pasin o(moi/ws *ha 7. 1098a33. tau/thn oi)hte/on ei)_nai i(kanh\n ai)ti/an *ga3. 318 a27. ei(_s lo/gos kai\ mi/a ai)ti/a e)pi\ pa/ntwn *mz17. 1041 a17. h( ai)ti/a kai\ to\ dia\ ti/ *rb21. 1394 a30. ta\ a)nw/- teron ai)/tia, syn mh\ ai)tiata/ *ag9. 76 a19. ou)k e)nde/xetai ai)/tia ei)_nai a)llh/lwn *ad16. 98 b17. ai)/tia tou_ sumpera/smatos, gnwrimw/tera, pro/tera *ag2. 71 b22 sqq. ai)/tion to\ me/son *ad2. 90 a7. ai( ai)ti/ai pa_sai dia\ tou_ me/sou dei/knuntai *ad11. ou(_ ai)/tion to\ me/son, dist w(_| ai)/tion to\ me/son *ad12. 95 a22. 17. 99 a5 Wz, 17, 31. 18. 99 b11. paralogismoi\ para\ to\ mh\ ai)/tion w(s ai)/tion ti5. 167 b21-36. 6. 168 b22-26. — e. ai)ti/a sensu iudiciali. oi( e)n ai)ti/a| f 385. 1542 a23, 40. oi( th\n ai)- tian e)penegko/ntes r30. 1437 a9 (e)p) ai)ti/a| moixei/as, e)k ga- mikh_s ai)ti/as *pe6. 1306 a38, 34). th\n ai)ti/an ei)s th\n tu/xhn a)nafe/rein r30. 1437 b23. ei)/ tis ai)ti/an e)/xei kakou_n tou\s go- ne/as f 381. 1541 b16. e)a\n a)/pista h)_ h)\ e)a\n a)/llos ai)ti/an e)/xh *rg17. 1417 b34. — f. ai)ti/an e)/xei (i e dicitur, fertur) pro/- teron *(ermo/timos ei)pei_n MA3. 984 b19 Bz.

ai)tia_sqai, i e ti/qesqai ai)ti/an. ou)k ai)tia/setai th\n di/nhn *ob13. 295 a32. ai)tiw/menos a)porroa/s mt2. 464 a6. ai)tia_sqai ta\ e)kto/s *hg1. 1110 b13. ai)tiw_ntai ta\s trofa/s *ziq28. 606 a25. ai)tia_sqai to\ qermo/n *zgd1. 764 b22. ai)tia_sqai/ ti/ tinos, veluti tw_n kosmikw_n pa/ntwn ai)tiw_ntai to\ au)to/maton al *fb4. 196 a25. 3. 195 a12. *md2. 1013 b13. A4. 985 a21. *oa10. 280 a19. mb3. 357 a15. 8. 368 a30. *zge8. 788 b14. *ph13. 1332 a27 al. ai)tia_sqai/ ti peri/ tinos: toi_s peri\ th_s tou_ puro\s kou- fo/thtos ai)tiwme/nois to\ polu\ keno\n e)/xein *od2. 309 a28. — ai)ti/ate/on th\n tw_n a)ei\ kinoume/nwn du/namin ma2. 339 a32. ai)tiate/on th\n h(liki/an r8. 1428 b37. — ai)tiato/n (i e e)f) ou(_ ai)/tion to\ ai)/tion *fb3. 195 b7. *md2. 1014 a10). ai)tiato\n kai\ ai)/tion pw_s e)/xei pro\s a)/llhla *ad16. mh\ ai)tiata\ ai)/tia *ag9. 76 a20. e(/ws tou_ teleutai/ou ai)tiatou_ *mk8. 1065 a11.

ai)ti/asis. a)po\ th_s ai)tia/sews tou_ qana/tou me/xri tou_ te/lous po18. 1455 b31.

ai)tiologi/a (ci Halm, a)ntilogi/a codd et edd) r7. 1428 a7.

ai)/tios. o( dh_mos ai)/tios geno/menos th_s ni/khs sim *pe4. 1304 a27, 22, 34. d4. 1292 a23. ai)/tioi oi( o)rqw_s kei/menoi no/moi *pb4. a)/kanqa 1262 b5. tou_ mh\ gi/nesqai pollou\s ai)/tios h( ki/nhsis ma7. 345 a6. — to\ ai)/tion i q h( ai)ti/a, v h v — ai)tiw/teron to\ kaqo/lou *ag24. 85 b24. to\ pro/teron ai)tiw/teron tou_ kinei_sqai tou_ e)xome/nou *fq5. 257 b16.

*ai)/tnh k4. 395 b21. 6. 400 a33. q38. 833 a17. 105. 840 a4. 154. 846 a9.

ai)tw/lios, avis, *ziz 6. 563 a31, cf ai)gw/lios.

*ai)twloi/ f 64. 1486 b22. *ai)twlw_n politei/a f 433. 1549 b34. a)spa/lakes e)n *ai)twloi_s q176. 847 b3. — *ai)twli/as e)/qnos f 465. 1554 b12.

ai)xmh/ (Hom E 661, O 542) *rg11. 1412 a1.

ai)fni/dioi fo/boi, opp pro/dhloi *hg11. 1117 a18.

ai)w/n. e)/mpedos ai)w/n (Emped 72) *fq1. 251 a1. — to\ te/los to\ perie/xon to\n th_s e(ka/stou zwh_s xro/non, ou(_ mhde\n e)/cw kata\ fu/sin, ai)w\n e(ka/stou ke/klhtai: to\ tou_ panto\s ou)ranou_ te/los kai\ to\ to\n pa/nta xro/non kai\ th\n a)peiri/an. perie/xon te/los ai)w/n e)stin, a)po\ tou_ a)ei\ ei)_nai ei)lhfw\s th\n e)pwnumi/an *oa9. 279 a25, 27. cf b1. 283 b28. zwh\ kai\ ai)w\n sunexh\s kai\ a)i/dios u(pa/r- xei tw_| qew_| *ml7. 1072 b29. u\polei/poi a)\n o( ai)w\n diariq- mou_nta *ra13. 1374 a33. to\n a(/panta ai)w_na *oa9. 279 a22. *zma5. 644 b23. *ml9. 1075 a10. to\n a)/peiron ai)w_na tug- xa/nousi dia\ te/lous ou(/tw nenomiko/tes f 40. 1481 a39. di) ai)w_- nos k2. 391 b19. 5. 397 a31, b7. e)c ai)w_nos ei)s e(/teron ai)w_na k5. 397 a10. 7. 401 a16.

ai)w/ra. me/lh (*qeodw/rou) peri\ ta\s ai)w/ras f 472. 1556 a2.

ai)wrei_sqai, coni a)ni/ptasqai q79. 836 a12.

a)ka/qartos. o(/tan to\ sw_ma a)ka/qarton h)_ pe27. 883 b27.

a)kairi/ai tw_n pneuma/twn kai\ ai)o/loi h(me/rai pks13. 941 b25.

a)kaki/a. th_| au(tw_n a)kaki/a| oi( ne/oi tou\s pe/las metrou_sin *rb12. 1389 b9.

a)kalh/fh. kalou_sin oi( me\n kni/das oi( d) a)kalh/fas *zmd5. 681 a36. e)/nudron *zia1. 487 a25. ou)k o)strako/dermon, a)ll) e)/cw pi/ptei tw_n dihrhme/nwn genw_n, e)pamfoteri/zei futw_| kai\ zw/|w| *zmd5. 681 b1. to\ tw_n a)kalhfw_n ge/nos i)/dion descr *zia1. 487 b11. d6. 531 a31. q1. 588 b20. 2. 590 a27. *zmd5. 681 a36. ge/nh tw_n a)kalhfw_n e)sti\ du/o *zid6. 531 b10. *)aristo- te/lhs mh/tras kai\ kardi/as kai\ a)kalh/fhs a)pe/xesqai/ fhsi tou\s *puqagorikou/s f 189. 1511 b29, 34. (ortie de mer C, urtica marina S, actinia St K Cr Ka *zm Fr A*zi I 173; cf de va- riis opinionibus M p 165).

a)ka/lupta bra/gxia *zia 5. 489 b5. b13. 505 a2. *zmd 13. 696 b4.

a)ka/lufes ai)sqhth/rion yb9. 422 a1.

a)ka/mas. po/nous tlh_nai malerou\s a)ka/mantas f 625. 1583 b12.

*)aka/mas. e)pi/gramma e)pi\ *)a. f 596. 1577 a40.

a)kama/tou puro/s (Orph VI 14) k7. 401 b3.

a)/kamptos. peri\ a)ka/mptou md8. 385 a14. 9. 385 b26-386 a9. daktu/lou to\ a)/kampton fa/lagc *zia15. 493 b29.

a)kamyi/a, coni o)rqo/ths *zmb8. 654 a24. a)kamyi/a th_s fw- nh_s, opp eu)kamyi/a *zge7. 786 b11.

a)/kanqa. 1. mo/rion tou_ tw_n zw/|wn sw/matos. a. (vocabuli usus) tw_n i)xqu/wn toi_s w)|oto/kois a)/kanqa/ e)sti *zmb9. 655 a19. cf *zu37. 622 a8. 14. 616 a32. e)n toi_s mh\ e)/xousin o)sta_ a)ll) a)/kanqan koi/lh a)/kanqa mo/non h( th_s r(a/xew/s e)stin *zmb6. 652 a13, 15. a)/kanqa i q vertebra, a)nqrw/pou nwtiai/a a)/kanqa *zig2. 511 b33, 512 a3, tw_n i)xqu/wn ta\ w)|otokou_nta a)/kanqan e)/xei, h(/ e)stin w(/sper toi_s tetra/posin h( r(a/xis *zig7. 516 b16. 1. 509 b19, tw_n o)/fewn *zig1. 511 a20. alia tw_n a)kanqw_n ge- nera descr e)xi/nwn xersai/wn *zig11. 517 b22. *zga5. 717 b31 (cf a)kanqw/deis tri/xes *zia6. 490 b28), a)kanqi/ou et batra/xou *ziz10. 565 b27, a)stakou_ *zid2. 526 b11, 14, e)xi/nwn qalat-

a)kanqhro/s ti/wn *zid 5. 530 b8, 11, 17. *zmd5. 679 b30, 681 a8. *zge3. 783 a23. — b. (h( a)/kanqa ti/ e)sti, ti/nos e(/neka, e)k ti/nos gi/gnetai) refertur inter ta\ chra\ kai\ sterea\ tw_n o(moiomerw_n *zmb2. 647 b16. cf *zid1. 524 b25. *zmb8. 654 a20. 9. 655 a16. *zig7. 516 b12. d7. 532 a33. h( a)/kanqa to\ a)na/logon (th_s au)th_s fu/sews) tw_| o)stw_| *zia1. 486 b19. g2. 511 b7. *ad14. 98 a22. h( a)/kanqa swthri/as e(/neka, pro\s th\n o)rqo/thta kai\ th\n a)kamyi/an *zmb8. 653 b35, 654 a26. 6. 652 a4. cf *zid7. 532 a33. a)/kanqai e)n e)xi/nois xersai/ois trixo\s xrei/an pare/xousin, e)n e)xi/nois qalatti/ois podw_n *zia6. 490 b29. d5. 530 a6. *zmd5. 681 a9. — ai( a)/kanqai kai\ ai( toi/xes gi/nontai e)k perittw/matos *zge3. 783 a27. fanero\n o(/ti muelo\s th_s ai(matikh_s trofh_s th_s ei)s o)sta_ kai\ a)/kanqan merizome/nhs e)sti\ to\ e)mperilamba- no/menon peri/ttwma pefqe/n *zmb6. 652 a22. — 2. a)/kanqai spinae in plantis et arboribus quibusdam fta5. 820 a20. b6. 826b35, 827a1. 7.827b5, 11. *zmb9. 654 b7. a)/kanqa, sarmenta spinis horrida *zu8. 613 b10. — a)/kanqa (cynarocephala quae- dam, fort cnicus ferox L) *zu1. 610 a5, 609 a32. q3. 593 a1.

a)kanqhro/s de piscium quorundam ordine usurpatur, gi/netai e)n tw_| eu)ri/pw| ou)/te ska/ros ou)/te qri/tta ou)/te a)/llo tw_n a)kan- qhrote/rwn ou)qe/n *zu37. 621 b16. M p 284.

a)kanqi/as galeo/s descr *ziz10. 565 a29, b27. galeoi\ kai\ a)kan- qi/ai *zu37. 621 b17. e)/xei kardi/an penta/gwnon f 293. 1529 a15, 18 (spinax Gazae C S, squalus acanthias *ziz10 et raja acanthias *zu37 St, squalus acanthias K Cr, acanthias vul- garis J Müller Abhandl d Berl Akad 1840 p 193. 235 A*zi I 145).

a)ka/nqion. e)n i)xqu/sin e)ni/ois kata\ th\n sa/rka kexwrisme/na a)ka/nqia lepta/ *zig7. 516 b19 (v A*ziI 335. spinae epipleu- rales).

a)kanqi/s, avis. a)kanqofa/gos, e)pi\ a)kanqw_n ne/metai, ti/si zw/|ois pole/mios *ziq3. 592 b30. i1. 610 a4. a)kanqi/des kako/bioi, ka- ko/xrooi, fwnh\n ligura\n e)/xousin *zu17. 616 b31. (une des va- riétés du serin C, fringilla cannabina St Su p 120 n 67 Glo- ger disquisitionum de avibus ab Arist commemoratis spe- cimen I p 1 A*ziI 86; sive fringilla carduelis Cr, sive frin- gilla spinus K Cr, refutat Su).

a)/kanqos. th_s a)ka/nqou ei)_dos peri\ th\n *)eru/qeian diapoi/kilon th\n xro/an f 253. 1524 b39 (Acacia vera W. cf Landsberg in Ja- nus Ztschr f Med IV 2, 269. W A Schmidt die griech Pa- pyrusurkunden p 77, 385).

a)kanqostefh_ ei)_nai kai\ poikilo/xroa fuki/da f 279. 1528 a10.

a)kanqofa/gos *ziq3. 592 b30.

a)kanqulli/s avis, eius me/geqos, neottia/ *ziq3. 593 a13. i13. 616 a5 (serin C, parorum species, fort parus pendulinus sive caudatus St Cr, parus (aegithalus) pendulinus K Gloger I 2 A*zi I 77, n 12).

a)kanqw/dhs. a)kanqw_des fu/sei to\ r\o/don/ e)sti/ pib8. 907 a22. trofh\ a)kandw/dhs kai\ culikh\ tw_n polukoili/wn *zmg14. 674 b3, a29. a)kanqw/dhs glw_tta *zib10. 503 a2. 13. 505 a30. a)kanqw/dhs o( to/pos tou_ sto/matos *zmb17. 660 a16. r(a/xis a)kanqw/dhs, a)kanqwdeste/ra *zig 7. 516 b20, 22, 23. ske/lh a)kanqw/dh (dist neurw/dh, o)stw/dh) *zmd 10. 689 b10. tai_s o)/fesin a)kanqw/dhs h( tw_n o)stw_n fu/sis *zmb9. 655 a20. a)kan- qw/dhs ou)ra/ *zmd 13. 695 b7, 10, kefalh/ *zgg 3. 754 a28. a)kanqw/dhs fu/sis tw_n bragxi/wn *zmb17. 660 b25, 23. cf *zid9. 535 b22. a)kanqw/deis tri/xes *zia6. 490 b28. *zge3. 781 b33. kraggw_nos pterugi/wn to\ me/son a)kanqw_des *zid2. 525 b30. e)pika/lumma a)kanqw_des *zmd13. 696 b5. *zib13. 505 a6. tw_n a)kanqwdw_n h( ki/nhsis taxei_a *zmd 13. 696 b7.

*)akani/as limh/n s 973 a5. a)kinhti/zein

a)kari/, tw_n zw/|wn e)la/xiston, leuko/n, gi/netai e)n khrw_| palaiou- me/nw|, w)/sper e)n cu/lw| *zie32. 557 b8. (‘duo diversa insecta simul memorat Ar, — alterum est phalaena cereana L, al- terum a)kari/ termes fatale L’ S I 392, 675, fort der- mestes fatidicus sive bostrichus quidam St, acarus K Su p 230 n 46 M p 230, turw_| pro khrw_| ci et interpr acarus siro A*zi I 159).

a)kariai_os. a)kariai/a metabolh/ ma14. 352 a26. a)kariai_os xumo/s ai6. 446 a9. a)kariai/a flo/c an17. 479 a19. a)kariai_on fle/gma mt1. 463 a14. a)kariai/ou tino\s metaba/llontos *ziq2. 590 a3. tou_ oi)/akos a)kariai_o/n ti meqistame/nou *zk7. 701 b26.

*)akarna/nwn politei/a f 434. 435. 433. 1549 b32. *aeu/karos o( *)akarna/n f 435. 1550 a5.

a)karpi/a, opp eu)ethri/a q122. 842 a22.

a)/karpos. e)/nia a)/nqos e)/xonta a)/kaopa/ e)stin pk3. 923 a13. tw_n futw_n e)n o(/sois to\ me\n karpoforei_ to\ d) a)/karpo/n e)stin *zgg5. 755 b10. ta\ a)/karpa, opp ta\ ka/rpima oa6. 1344 b29. b1346 b15. a)/karpa me/n, xrh/sima de/ *pa11. 1258 b30. k6. 401 a2. ta\ a)/karpa kth/mata e)leuqeriw/t/era tw_n karpi/mwn kai\ w)feli/mwn *pa9. 1367 a27, 23. *hd8. 1125 a12.

*)/akastos. o( e)n *)iolkw_| a)gw\n *)aka/stou kaqhghsame/nou f 594 1574 b31.

a)ka/taktos. peri\ a)kata/ktou md8. 385 a14. 9. 386 a9 - 17 (dist a)/qraustos).

a)kata/lhptos. th\n u(pa/thn o(rw_ntes a)kata/lhpton ou)_san piq42. 921 b23.

a)kata/llhlos. a)sqenh_ kai\ a)kata/llhla ta\ e)pi\ th_s gh_s k6. 397 b31.

a)kata/statos. pneu/mata a)kata/stata pks13. 941 b29.

a)kataxw/ristos u(/lh pkh1. 949 b3.

a)kate/rgastos trofh) *zmb3. 650 a15. g14. 674 b12. plh_- qos ai(matiko\n a)kate/rgaston *zgd1. 766 b23.

a)/kaulos. ptero\n a)/kaulon *zmd6. 682 b18. 12. 692 b14.

a)/kaustos. peri\ a)kau/stou md8. 385 a18. 9. 387 a17-22.

a)kei_sqai to\ dierrwgo\s a)ra/xnion *zu39. 623 a18. th\n tou_ me- ge/qous u(perbolh\n h( qermo/ths h)ke/sato f6. 813 b27.

a)/kentros. tw_n sfhkw_n oi( khfh_nes a)/kentroi *zie22. 553 b11 (coni nwqroi/). i40. 624 b6. 41. 628 b4. *zgg10. 759 b4. opp e)/gkentros *zu41. 628 b1.

a)ke/raios. u(/dwr yuxro\n kai\ a)ke/raion *ziq24. 605 a15. ne/mesqai a)ke/raion nomh/n *ziz21. 575 b3.

a)ke/ratos krio/s, ka/mhlos *ziq28. 606 a21. *zmg14. 674 a32. a)ke/rata zw_|a, opp keratofo/ra *zib1. 501 a14. *zmb5. 651 a34. g15. 676 a14. d10. 686 b18.

a)kerdw_s a)/rxein *pe8. 1309 a13.

a)/kerkos. o( a)/nqrwpos a)/kerkon *zmd10. 689 b6, 22.

a)/kerws. zw_|a a)/kera, opp keratofo/ra *zib1. 499 b16.

a)kh/ratos. stoixei_on a)kh/rato/n te kai\ qei_on k2. 392 a9. do/ca a)kh/ratos r1. 1421 a37.

a)ki/kus (Hom i 515) i e a)eidh/s po22. 1458 b25.

a)ki/ndunos. oi( e)qismoi\ a)ki/ndunoi *hg15. 1119 a27. — a)kin- du/nws dia/gein *pd11. 1295 b33.

a)kinhsi/a, opp ki/nhsis *hg15. 1154 b27. ma3. 340 b18. su- nexh\s ki/nhsis kai\ mi/a tw_| xro/nw|, o(/pws mh\ a)kinhsi/a metacu\ h)_| *fe4. 228 b3. w(_| h( ki/nhsis u(pa/rxei, tou/tw| h( a)kinhsi/a h)re- mi/a *fg2. 202 a5, 4. o( u(/pnos tou_ ai)sqhtikou_ mori/ou oi(_on desmo\s kai\ a)kinhsi/a tis u1. 454 b10, 26. to\ skwlh/kion e)c a)kinhsi/as lamba/nei ki/nhsin *zie19. 552 a26. a)kinhsi/a, i e nhnemi/a mb8. 366 b6.

a)kinhti/zein. ta\s ai)sqh/seis a)rgei_n kai\ a)kinhti/zein u2. 455 a30. e)/ntoma h(suxa/zousi kai\ a)kinhti/zousin e)pidh/lws *zid10. 537 b7.

a)ki/nhtos ai( kalou/menai xrusalli/des, ai( yuxai\ au)chqei_sai, oi( skw/- lhkes a)kinhti/zousi sim *zgg9. 758 b31, 25, 17, 759 a4. *zie19. 551 a18, b4, 18. q2. 590 a19. i)xqu/es a)kinhti/zontes an9. 475 b12. f 294. 1529 a34. h( na/rkh ta\ i)xqu/dia narka_n kai\ a)ki- nhti/zein poiou_sa f 305. 1530 a15. e)/ntoma fobhqe/nta a)kinh- ti/zei kai\ to\ sw_ma gi/netai sklhro\n au)tw_n *zmd6. 682 b26. b4. 650 b31. to\ kinou/menon kai\ r(e/on h(_tton sh/petai tou_ a)kinh- ti/zontos md1. 379 a34. a)h\r a)kinhti/zwn pis8, 914 b25.

a)ki/nhtos. a)ki/nhton posaxw_s le/getai *fe2. 226 b10. *mk10. 1068 b20. a)ki/nhton ei)_nai/ fhsin, ei) keno\n mh/ e)stin c2. 976 b12. e)/sti ti o(\ a)ei\ kinei_ ta\ kinou/mena, kai\ to\ prw_ton kinou_n a)ki/nhton au)to/ *mg8. 1012 b31. *fq6. 260 a3, 17. *zk1. 698 a9. 2. 698 b13. a)nagkai_on ei)_nai/ ti to\ a)ki/nhton au)to\ pa/shs th_s e)kto\s metabolh_s *fq 6. 258 b14. ou)si/an a)ki/nhton ei)_nai a)na/gkh *ml6 Bz. 1. 1069 a33. cf g5. 1010 a34. a)rxh\ a)ki/- nhtos, kinoume/nh *fa2. 184 b16. — h( fusikh\ peri\ a)xw/rista a)ll) ou)k a)ki/nhta, th_s de\ maqhmatikh_s e)/nia peri\ a)ki/nhta me\n ou) xwrista\ d) i)/sws *me1. 1026 a15. a)ki/nhton kai\ maqhmati- ko/n *og6. 305 a25. a)ki/nhta sterea/ *mm2. 1076 b21. e)n tai_s a)kinh/tois a)rxai_s, oi(_on e)n tai_s maqhmatikai_s, ou)k e)/sti to\ ku/rion heb6. 1222 b23. kai\ e)n toi_s a)kinh/tois ma_llon to\ kalo/n hea8. 1218 a22. ei)s to\ ti/ e)stin a)na/getai to\ dia\ ti/ e)/sxaton e)n toi_s a)kinh/tois, oi(_on e)n toi_s maqh/masin *fb7. 198 a17. a)rxh\ e)n toi_s a)kinh/tois td ti/ e)stin, e)n de\ toi_s ginome/nois h)/dh plei/ous *zgb6. 742 b33. o( nou_s kata\ ta\s a)podei/ceis tw_n a)kinh/twn o(/rwn kai\ prw/twn *hz12. 1143 b2. — teleutai_on fora\ u(pa/rxei pa_si toi_s e)n gene/sei: dio\ ta\ me\n o(/lws a)ki/nhta tw_n zw/ntwn di) e)/ndeian tou_ o)rga/nou, oi(_on ta\ futa\ kai\ polla\ ge/nh tw_n zw/(wn, toi_s de\ teleioume/nois u(pa/rxei *fq7. 261 a16. futa\ a)ki/nhta *zp5. 706 b6. *zmd 10. 686 b33. polla\ tw_n zw/|wn mo/nima kai\ a)ki/nhta yg9. 432 b20, imprimis o)strakode/rmwn quaedam, veluti o)/strea, o(loqou/ria, pi/nna, th/qua, ba/lanoi *zia1. 487 b14. d4. 528 a32, b16 (opp poreutika/). 8. 535 a24. *zmd7. 683 b8. skwlh/kwn tine\s a)ki/nhtoi *zia5. 489 b17. muiw_n skwlh/- kion a)ki/nhton xro/non tina/ *zie19. 552 a27. ta\ <*>ristera\ a)ki- nhto/tera *zp4. 706 a23. a)kinh/tois mori/ois sarkw/desin u(/pestin o)sta_ fulakh_s e(/neken *zmb9. 654 b35. a)nqrw/pou mo/nou to\ ou)_s a)ki/nhton kat) i)di/an *zia11. 492 a22, b15. krokodei/lou siagw\n h( ka/tw a)ki/nhtos, a)/llwn h( a)/nw *zmb17. 660 b27, 29. — tou\s no/mous e)a_n a)kinh/tous *pb8. 1269 a9. to\ fu/sei a)ki/nhton kai\ pantaxou_ th\n au)th\n e)/xei du/namin *he10. 1134 b25. e)k- sta/seis dusapa/llaktoi h)\ kai\ o(/lws a)ki/nhtoi K8. 10 a4. — a)kinh/tws e)/xein di) a)naisqhsi/an pro\s ta\s h(dona/s heg2. 1230 b13.

Accusativus temporalis, pa_san w(/ran gi/gnetai th_s h(me/ras h( i)_ris mg2. 371 b31. gi/nontai oi( leuko/notoi th\n a)ntikeime/nhn w(/ran mb5. 362 a14. w)/ste pollw_| e)la/ttw mege/qei ploi_a nu_n ei)splei_n h)\ e)/tos e(chkosto/n ma14. 353 a4. — accusativus lo- calis, o( no/tos ou) pnei_ kat) au)th\n th\n *ai)/gupton ta\ pro\s qa/- lattan pks44. 945 a20. — acc relationis, th\n propeth_ a)krasi/an ei)si\n a)kratei_s *hh8. 1150 b36. dia\ ti/ to\ au)to\ me/- geqos cu/lon r(a_|on katea/ssetai mx14. 852 b22 (sed proba- bili coni cu/lou Ddt). — acc obiecti cum nomine coniunctus ta\ spoudai_a ma/lista poihth\s *(/omhros h)_n po4. 1448 b34. — acc absol w(s e)ndexo/menon *zid9. 536 a17.

a)/klastos h( ku/klw| fora/ *ob6. 288 a25.

a)/klhton kai\ proqu/mws i)e/nai pro\s tou\s a)tuxou_ntas *hi11. 1171 b21.

a)kma/zein. ta\ me\n gi/netai, ta\ de\ a)kma/zei k5. 397 b3. a(/ma pa_n a)kma/zein kai\ fqi/nein a)nagkai_on ma14. 351 a29. a)kma- zou/shs th_s kaqa/rsews (ou) gi/neta\i su/llhyis) f 259. 1525 b27. a)kolasi/a a)kma/zei to\ sw_ma a)po\ tw_n tria/konta e)tw_n me/xri tou_ pe/nte kai\ tria/konta *pb14. 1390 b10. cf *ph16. 1335 a30. o( bou_s a)kma/zei pente/ths sim, i)xqu/es a)kma/zousi tou_ e)/aros *ziz21. 575 b4. e14. 546 a12. i37. 621 b19. o( ne/os kai\ a)kma/zwn *hg13. 1118 b11. o( a)kma/zwn metacu\ tou_ ne/ou kai\ tou_ ge/ron- tos *ra5. 1361 b11. *zig19. 521 a34. *zgd2. 766 b29. e7. 787 b11. oi( a)kma/zontes poi_oi/ tine/s ei)si ta\ h)/qh *rb14.

a)kmai_os. oi( a)kmai_oi *hk4. 1174 b33. xeimw\n a)kmaio/tatos pa 17. 861 a24.

a)kmh/, opp e)pi/tasis, a)/nesis *ob6. 288 a19. opp au)/chsis, fqi/- sis ya5. 411 a30. g12. 434 a24. cf 9. 432 b24. opp neo/ths, gh_ras an18. 479 a32. ma14. 351 a28. *rb12. 1388 b36. 14. 1390 b12. *zih3. 583 b27. *zgd6. 775 a13. me/xri th_s a)- kmh_s, me/xri a)kmh_s tino/s *zig11. 518 b13. e14. 546 b29. h( a)kmh\ poi/wn h)qw_n e)sti/n *rb14. a)nqou_san e)/xein th\n a)kmh\n Isocr 5, 10) *rg11. 1411 b28. e(te/ras a)kmh_s to\ polemei_n kai\ to\ bouleu/esqai *ph9. 1329 a8. — a)kmh/n adv th_s mh/tras a)kmh\n e)nai/mou te ou)/shs kai\ diaqe/rmou f 259. 1525 b33.

a)/kmwn *zge8. 789 b11. ak 802 b42.

a)koh/. 1. peri\ a)koh_s yb8. h( a)koh\ tou_ a)koustou_ kai\ a)nhkou/stou, yo/fou te kai\ sigh_s yb8. 421 b4. 10. 422 a23. ditto\n h( a)koh/, duna/mei, e)nergei/a| (h( e)nergei/a| a)koh\ peculiari nomine dicitur a)/kousis) yg2. 426 a7, 12. h( kat) e)ne/rgeian a)koh\ a(/ma gi/- netai kai\ o( kat) e)ne/rgeian yo/fos yg2. 425 b31. h( fwnh\ kai\ h( a)koh\ e)/stin w(s e(/n e)sti kai\ e)/stin w(s ou)x e(/n yg2. 426 a28. h( a)koh\ lo/gos tis, dia\ tou_to fqei/rei e(/kaston u(perba/llon th\n a)koh/n yg2. 426 a29. diafe/rei kaqario/thti a)koh\ geu/sews *hk5. 1176 a1. peri\ a)kribei/as a)koh_s *zge2. 781 a14-b29. h( a)koh\ kai\ h( o)/yis pro\s to\ eu)_ ei)_nai sumba/llontai f 39. 1481 a12. tw_n zw/|wn tw_n e)xo/ntwn a)koh\n ta\ me\n e)/xei w)_ta, ta\ d) ou)k e)/xei a)lla\ po/rous fanerou/s *zia11. 492 a24. cf 15. 494 b13. b10. 503 a5. 12. 504 a23. d8. 533 a20, b4. ti/na zw_|a ou)k e)/xei a)koh/n *zib13. 505 a34. d8. 533 a34, b4, 535 a13. i40. 627 a17. a)koh\n e)/xei to\ zw_|on o(/pws shmai/nh ti au(tw_| yg13. 435 b24. pro\s ta\ a)nagkai_a krei/ttwn h( o)/y(is kai\ kaq) au(th/n, pro\s de\ nou_n kai\ kata\ sumbebhko\s h( a)koh\ plei_ston sumba/lletai ai1. 437 a5, 11, 13. cf MA1. 980 a25, b23 Bz. *zu1. 608 a19. a)koh\ a)mblute/ra o)/yews pz5. 886 b32. a)koh_s po/ros nukto\s ma_llon a)new|gme/nos pia33. 903 a22. th\n a)koh\n ma/lista e)k geneth_s phrou_ntai pia1. 898 b28. ai( peri\ th\n a)koh/n, di) a)koh_s h(donai/ *hg13. 1118 a7. heg2. 1230 b28- 1231 a17. — h( o)/yis proterei_ (celeritate motus) th_s a)koh_s mb9. 369 b9. cf k4. 395 a17. h( kata\ th\n a)koh\n a(rmonikh/ (cf ai)sqhtikh\ e)pisth/mh), opp h( maqhmatikh/ *ag13. 79 a2. — 2. a)koh/ i e to\ th_s a)koh_s ai)sqhth/rion. duoi_n o(/mmasi kai\ dusi\n a)koai_s kri/nein *pg16. 1287 b27. o( ko/rh u(/datos, h( a)koh\ a)e/ros, sumfuh\s a)e/ri yg1. 425 a4. b8. 420 a4. (etiam ta- libus locis, quales sunt h( o)/sfrhsis kai\ h( a)koh\ po/roi suna/- ptontes pro\s to\n a)e/ra to\n qu/raqen *zgb6. 744 a2, e)/xei kai\ th\n a)koh\n e)/nia tw_n zw/|wn peri\ th\n kefalh/n *zmb10. 656 b14 a)koh\ potest to\ ai)sqhth/rion significare). a(fh\ th_s a)koh_s a)no- moi/a gi/gnetai ak803 b8. a)koh\ decia/, a)ristera/ pla29. 960 a30. sumpie/zesqai ta\s a)koa/s pia44. 904 a22.

a)/koilos. a)/koila ta\ teleutai_a th_s a)orth_s *zig5. 515 a31.

a)koinwnhsi/a *pb5. 1263 b22.

a)koinw/nhtos. to\ toi_s kakoi_s a)koinwnhto/teron tg2. 117 b31.

a)kolasi/a. peri\ a)kolasi/as *hg13-15. heg2. hma22. pkh.949 a24-950 a19 (cf a)ko/lastos). def *hb7. 1107 b6. heb3. 1221 a2. ar1. 1249 b31. 3. 1250 a20. 6. 1251 a16-23. nomen ex- plicatur *hg15. 1119 a33 sqq. — dapanhroi\ ei)s a)kolasi/an, ei)s ta\s a)kolasi/as *hd1. 1119 b31. 3. 1121 b9.

a)kolastai/nein

a)kolastai/nein *hb6. 1107 a19. a)kolastai/nwn, syn a)ko/la- stos *hg7. 1114 a12.

a)ko/lastos *hg13-15. heg2. hma22. o( a)k. le/getai polla- xw_s heg2. 1230 a38-b9. ti/na dei_ le/gein a)ko/laston *hh6. 1148 a17. o( a)ko/lastos def *hh8. 1150 a21. heb3. 1221 a19. ta\ qhri/a ou)/te sw/frona ou)/t) a)ko/lasta *hh7. 1149 b31. dist a/krath/s *hh2. 1145 b16. 4. 1146 b20. 11. 1152 a4sqq. hmb6. 1203 a1. o( a)ko/lastos ou) metamelhtiko/s, a)ni/atos *hh9. 1150 b29, 32, 1151 a11. hmb6. 1203 b30. a)ko/lastoi oi( polloi\ tw_n a)sw/twn *hd 3. 1121 b8. tw_n gunaikw_n ai( a)ko/- lastoi peri\ to\ a)frodisia/zesqai, pro\s th\n o(mili/an th\n tw_n a)frodisi/wn *ziz 18. 572 a12. h1. 582 a26.

a)kolouqei_n. meta\ tou\s sunde/smous, ou(\s a)\n proei/phs, a)podi/dou tou\s a)kolouqou_ntas r26. 1435 a39. — h( a)naqumi/asis a)kolouqei_ th_ o(rmh_ th_s a)rxh_s mb8. 366 a7. cf g1. 370 b14. oi( ne/oi oi(_oi a)kolouqei_n th_ o(rmh_ *rb12. 1389 a9. dia\ to\ th\n fu/sin au)th\n ou(/tws e)pa/gein a)ko(louqou_men *oa1. 268 a20. to\ mh\ a)kolouqei_n th_ laimargi/a| *zmd 13. 696 b30. a)kolouqei_n tw_| lo/gw|, tw_| no/mw|, tai_s do/cais, th_| a)nalogi/a|, tai_s o(moio/thsin, toi_s fai- nome/nois *pd 11. 1295 b8 (syn peiqarxei_n tw_| lo/gw| b6). 14. 1298 a38. b11. 1273 a40. *he14. 1137 b2. z3. 1139 b19. hma34. 1194 a39. MA5. 986 b31. 9. 990 b21. tai_s h(liki/ais oi)o/meqa a)kolouqei_n *hz12. 1143 b8. h( e)popoii/a th_| tragwdi/a| me/xri tou/tou h)kolou/qhsen, opp tau/th diafe/rousin po5. 1449 b10. — sequi videtur causam effectus, propositiones conclu- sio, conditiones id quod ex iis suspensum est, substantiam accidens; de his rationibus a)kolouqei_n usurpatur. th_| ou)si/a| h( ge/nesis a)kolouqei_ kai\ tau/ths e(/neka/ e)stin, ou)x au(/th th_ gene/sei *zge1. 778 b5. a)rxh_s kinhqei/shs polla\ a)na/gkh meqi/stasqai tw_n a)kolouqou/ntwn *zgd1. 766 a29, 764 b25. cf 10. 778 a1, 777 b35. e)k tou_ a)kolouqou_ntos protre/pein h)\ a)potre/pein *rb23. 1399 a11, 13 (syn e(/pesqai a10). a)kolouqei_ w(s e)pi\ to\ polu\ e)a\n qa/tera pleonaxw_s le/ghtai, kai\ qa/tera pleonaxw_s le/ge- sqai *hi1. 1129 a23. a)kolouqei_n kaq) o(moio/thta *hh11. 1151 b34. oi( bi/oi a)kolouqou_si kata\ tau/tas ta\s diaire/seis sim *ziq2. 590 a16, 18. g2. 517 a3. a)nagkai_on a)kolouqei_n yuxome/nw| tw_| zw/|w| gi/nesqai tou_to to\ mo/rion *zgd1. 764 a28, a)kolouqei_n a)po/ tinos *fz4. 235 b1. e)a\n ai( tri/xes w)_si leukai/, ou)k a)ko- louqei_ tw_| de/rmati leuko/ths *zge4. 784 a27. a)kolouqei_ tw_| me- ge/qei h( ki/nhsis: dia\ ga\r to\ to\ me/geqos ei)_nai sunexe\s kai\ h( ki/nhsi/s e)sti sunexh/s *fd 11. 219 a11, b15. 12. 220b24. ma_l- lon a)kolouqou_si paidei/a kai\ eu)ge/neia toi_s eu)porwte/rois *pd8. 1293 b37. th_ dikaiosu/nh a)kolouqou_sin ai( a)/llai a)retai/ *pg13. 1285 a39. heg5. 1232 a31. cf *pb6. 1265 a34. ai( a)/llai dia- forai\ tau/tais a)kolouqousi *zmb1. 646 a18. ta\ h)/qh sxedo\n a)ei\ tou/tois (tw_| fau/lw| kai\ tw_| spoudai/w|) a)kolouqei_ mo/nois: kaki/a| ga\r kai\ a)reth_| ta\ h)/qh diafe/rousi pa/ntes po2. 1448 a3. e)pei\ to\ a)gaqo\n dixw_s, kai\ ai( fu/seis kai\ ai( e(/ceis a)kolouqh/sousin *hh13. 1152 b28. cf *md10. 1018 a36. a)kolouqou_si tau/th ai( a)/llai metabolai/ *mh1. 1042 b3. cf ma3. 340 b17. a)kolouqei_ dixw_s, h)\ a(/ma h)\ u(/steron *ra6. 1362 a29, 36. eu)qu\s a)kolouqei_n ge- nome/nois, dist proiou/shs th_s h(liki/as gi/nesqai *zge1. 778 a27. e(\n a)kolouqei_ be/ltiston h)_qos th_| eu)tuxi/a| *rb16. 1391 b2. cf 9. 1386 b25. sumbai/nei tai_s toiau/tais e(/cesi ta\ toiau_ta a)kolouqei_n *ra10. 1369 a20, 27 (syn e)pakolouqei_n a22). tw_| memnhme/nw| a)kolouqei_ fantasi/a tis ou(_ me/mnhtai *ra11. 1370 a29. ta\ a)kolouqou_nta (sc tai_s ai)sqh/sesi) kai\ koina/, oi(_on ki/nhsis me/geqos yg1. 425 b5. h( a(fh\ kai\ geu_sis a)kolouqei_ pa_si zw/|ois e)c a)na/gkhs ai1. 436 a13. ta\ tai_s dhmokrati/ais a)kolouqou_nta kai\ dokou_nta ei)_nai th_s politei/as oi)kei_a tau/ths *pz1. 1317 a30, 20. to\ koino\n a)kolouqei_ pa_si toi_s kaq) e(/kaston *zgd3. 768 a)kou/ein b13. — inde a)kolouqei_n tini/ eadem vi usurpatur, atque u(pa/r- xein tini/, kathgorei_sqai/ tinos (cf e(/pesqai. Steinthal p. 222) *aa5. 26 b6, 9. 27. 43 b4, 19, 31 et saepe. e12. 13. MA1. 981 a27 Bz. d6. 1016 b35. *fe4. 228 b30. hmb6. 1203 b19, 25. 11. 1209 a7, b32 al. a)kolouqei_n panti/, ou)deni/ *aa4. 26 b6. a)k. a)ntifatikw_s, a)ntestramme/nws e13. 22 a34. a)k. a)na/palin tb8. 114 a4. h)/toi tau)ta/ e)stin h)\ a)kolouqei_ a)llh/- lois *aa13. 32 a24, 27. cf *mg2. 1003 b23. yg1. 425 b8. a)kolouqou_n pa_si to\ o)\n kai\ to\ e(/n (syn e(/pesqai) td6. 127 a26, 27.

a)kolou/qhsis. e)nanti/a u(pomonh\ a)kolou/qhsis (Isocr 4, 35) *rg9. 1410 a4. — a)kolou/qhsis tw_| lo/gw| heg1. 1229 a1. — pro/te- ron le/getai to\ mh\ a)ntistre/fon kata\ th\n tou_ ei)_nai a)kolou/- qhsin K 12. 14 a30. cf a35, b12. 13. 14 b28, 15 a6, 8. — a)kolou/qhsis logice, cf a)kolouqei_n i q kathgorei_sqai/ tinos. ai( a)kolouqh/seis e13. 22 a14. h( tw_n e(pome/nwn a)kolou/qhsis ti28. 181 a23. ai( tw_n e)nanti/wn a)kolouqh/seis tb9. 114 b14. a)ko- lou/qhsis e)pi\ tau)ta/ tb 8. 113 a28, 30, 33, 114 a2 al. a)na/- palin h( a)k., h( kata\ th\n a)nti/fasin a)kolou/qhsis tb8. 113 b15, 19, 25 sqq. i28. 181 a30. h( kata\ ta\s a)ntiqe/seis a)ko- lou/qhsis ti28. 181 a26. h( a)kolou/qhsis a)ntistre/fei ti5. 167 b2.

a)kolouqhtiko\s toi_s pa/qesi, th_ fantasi/a| *ha1. 1095 a4. h8. 1150 b28. tai_s e)piqumi/ais *rb12. 1389 a5. tw_| lo/gon e)/xonti heb1. 1220 a10.

a)ko/louqos. xrh_sqai gunaici\ kai\ paisi\n w(/sper a)kolou/qois *pz8. 1323 a6. to\ a)ko/louqon ge/nos tw_n kunw_n, dist to\ qhreutiko/n *zu1. 608 a30. — a)ko/louqon toi_s ei)rhme/nois, do/ceie d) a)ko/- louqon ei)_nai dielqei_n *pz8. 1321 b4. *hd4. 1122 a18 (cf e)/pe- sqai). — to\ kalo\n kai\ to\ h(du\ kai\ ta\ tou/tois a)ko/louqa r7. 1427 b40. — to\ a)ko/louqo/n tini i q a)kolouqou_n tini/ (cf h v) tb4. 111 b22 (i e o(\ e)/stin, ei) to\ prokei/menon e)/sti). 5. 112 a17, 22 (veluti a)ko/louqon a)nqrw/pw| zw_|on, di/poun al). — a)kolou/qws ftb10. 829 b39.

a)kona_n. pri/wn a)konw/menos pz5. 886 b10. inde a)konwme/nou scri- bendum videtur pro a)konoume/nou ple3. 964 b37.

a)konei_n. cf a)kona_n.

a)ko/nh. ta\s a)ko/nas tou_ moli/bdou th/kesqai f 204. 1515 a27. cf 205. 1515 a33.

a)ko/nitos. ta\ a)ko/nita tw_n a)ggei/wn spa_| to\ u(/dwr ei)s au(ta/ *zgb4. 739 b12.

a)konti/zein. flo/ges a)konti/zontai k 2. 392 b3. cf 4. 395 b4 (opp sthri/zesqai).

a)ko/ntion. e)/xwn a)ko/ntia *rb20. 1393 b17.

a)kopi/astos o(do/s k1. 391 a12.

a)/kopos. toi_s tetra/posin a)/kopon to\ e(sta/nai *zmd10. 689 b17. peri/patoi a)kopw/teroi, opp kopiarw/teroi pe1. 880 b16. 10. 881 b20. 23. 883 a24. h( sunh/qeia a)/kopon pe12. 882 a1. — a)/lupon kai\ meta\ ta\s e)rgasi/as a)/kopon *zik1. 633 b20, 24. a)kopw/teroi polloi\ e)me/santes pe7. 881 a37. — s<*>tos e)aqei\s e)n tw_| yu/xei polla\ e)/th gi/netai a)/kopos pid2. 909 a19.

a)/kos tino/s, genetivo vel id significatur quod avertitur *pe8. 1308 b26, vel id quod expetitur *pb7. 1267 a3, 9. e5. 1305 a32. a)/kos e)pi\ pa/sh u(perbolh_ *pg7. 1408 b1. ou)k e)pizhtei_n ei) mh\ para\ filosofi/as a)/kos *pb7. 1267 a12.

a)kosmi/a a)kolouqei_ th_| a)kolasi/a| ar6. 1251 a22. — ko/smos to\ su/mpan, a)ll) ou)k a)kosmi/a k6. 399 a14. cf f 16. 1477 a1. — a)kosmi/a tw_n dunatw_n (apud Cretenses) *pb10. 1272 b8.

a)koua/zesqai (Hom i7) *pq3. 1338 a29.

a)kou/ein. a(/ma a)kou/ei kai\ a)kh/koe ai6. 446 b2. (cf ai)sqa/nesqai a). a)kou/etai e)n a)e/ri kai\ u(/dati yb8. 419 b18. e)kpne/ontes h(_tton a)kou/ousin h)/ ei)spne/ontes *zge2. 781 a30. cf pia41. 903 b34. 48. 904 b11. 44. 904 a16. tw_n zw/|wn ti/na ou)k a)kou/ei, cf a)koh/.

a)kou/sios ma_llon e(no\s a)kou/ontes suni/emen h)\ pollw_n a(/ma tau)ta\ le- go/ntwn ak 801 b16. a)kou/ei (to\ th_s a)koh_s ai)sqhth/rion) ou) mo/- non kat) eu)quwri/an a)lla\ pa/ntoqen *zmb10. 656 b28. e)/sti me\n w(s to\ au)to\ a)kou/ei o( prw_tos kai\ o( u(/steros, e)/sti d) w(s ou)/ ai6. 446 b16. a)kribw_s a)kou/ein dixw_s le/getai *zge2. 781 a15. oi( fusikoi\ lo/goi, to\ o(ra_n kai\ to\ a)kou/ein fa/skontes ei_nai luphro/n, a)ll) h)/dh sunh/qeis e)sme/n, w(s fasi/n *hh15. 1154 b8. — a)kou/ein c gen mikrou_ yo/fou *oa11. 281 a22. a)kou/ein me\n tou_ lo/gou, parakou/ein de/ *hh7. 1149 a26. a)kousa/tw tou_ *(hsi- o/dou *ha2. 1095 b9. c acc a)kouso/menos ta\ paraggello/mena *pd14. 1298 a19. absol sunomoiopaqei_ o( a)kou/wn tw_| paqh- tikw_s le/gonti *rg7. 1408 a23. ou)x h( a)po/deicis ai)ti/a, a)ll) o( a)kou/wn *ag24. 85 b22. — a)kou/ein i q le/gesqai. *)agame/mnwn kakw_s a)kou/wn h)nei/xeto *pp14. 1285 a11. a)rxh\n tau/thn a)/cion a)kou_sai tou_ zw/|ou *zgb4. 740 a20. — a)kousto/s. to\ a)kousto/n, opp a)nh/kouston yb9. 421 b4. to\ fwnh_en e)/xei fwnh\n a)kousth/n po20. 1456 b26. o( lo/gos ai)/tios th_s maqh/sews a)kousto\s w)/n ai1. 437 a13. to\ a)kousto\n u(po\ tou_ o(ratou_ pe/fuke fqa/nesqai k4. 395 a17. to\ a)kousto\n mo/non h)_qos e)/xei tw_n ai)sqhtw_n piq 27. 919 b26.

a)kou/sios. kinei_tai/ tinas kai\ a)kousi/ous kinh/seis e)/nia me/rh tw_n zw/|wn *zk11. 703 b4. peri\ e(kousi/ou kai\ a)kousi/ou *hg1-3. heb7-9. hma 12-16. dokei_ a)kou/sia ta\ bi/a| h)/ di) a)/gnoian gino/mena *hg1. 1109 b35. ta\ bi/a| kai\ a)pa/th a)kou/sia| *ra15. 1377 b5. a)kou/- sion, dist ou)x e(kou/sion *hg2. 1110 b18. a(plw_s a)kou/sia, nu_n de\ kai\ a)nti\ tw_nde e(kou/sia *hg1. 1110 a8-b7. a)kou/sia sunal- la/gmata *he5. 1131 a3. fonikou_ ei)/dh ta\ e)k pronoi/as, ta\ a)kou/sia *pd16. 1300 b26. dika/zein fo/nou a)kousi/ou f 417. 1547 b28. — a)kousi/ws pra/ttein *hg2. 1111 a2. 3. 1111 a28. bla/ptesqai *ra13. 1373 b30. toi_s kakw_s dedrako/sin a)kou- si/ws *rb23. 1397 a14 (fr trag adesp 55).

a)/kousis, h( kat) e)ne/rgeian a)koh/, h( tou_ a)koustikou_ e)ne/rgeia yg2. 426 a1, 7, 12. ai3. 439 a16. opp kwfo/ths te6. 135 b32.

a)kou/smata, syn a)kroa/mata *hk4. 1174 b28. 2. 1173 b18. a)kou/smata kai\ o(ra/mata a)neleuqeri/as *ph17. 1336 b2.

a)koustiko\s tou_ patro/s *ha13. 1103 a3. — to\ a)koustiko/n: h( tou_ a)koustikou_ e)ne/rgeia (cf a)/kousis) yg2. 426 a7.

a)/kra. (flebw_n tinw_n) sxi/zetai a)/kra e(kate/ra, h( me\n e)pi\ to\n me/gan da/ktulon, h( d) e/pi\ to\n tarso/n *zig2. 512 a6. leu- kai/netai a)p) a)/kras h( qri/c *zig11. 518 a9. — ai( a)/krai a)ne- spasme/nai fai/nontai e)n th_| qala/tth mg4. 373 b10. h( *(/ippou a)/kra q134. 844 a8.

*)akraganti_nos *)empedoklh_s *oa10. 279 b16. *)akraganti/nwn politei/a f 436.

a)krai/palos pg17. 873 b11.

a)krasi/a. peri\ a)krasi/as *hh1-11. hmb4-6. pkh.949 a24-950 a19. def *hh6. 1147 b22. 7. 1149 b25. 9. 1150 b34. heh2. 1237 a9. *ra12. 1372 b13. b19. 1392 b23. ar6. 1251 a23- 29 (cf a)kra/teia). pkh3. 949 b15. a)krasi/a po/lews *pe9. 1310 a19. a)krasi/a, opp e)gkra/teia, dist kaki/a (moxqhri/a), qhrio/ths *hh1. 1145 a16 sqq. 9. 1150 b33, 35. hmb4. 5. *ra10. 1368 b14. (po/teron e)/sti tis spoudai/a a)krasi/a *hh3. 1146 a19). a)krasi/a qhriw/dhs, noshmatw/dhs, a(plw_s *hh6. 1148 b19, 35, 1149 a19. a)krasi/a parakolouqei_ th_| a)frosu/nh| ar6. 1251 a2. a)krasi/ai noshmatikai/, fu/sei hmb6. 1202 a19, 28. a)krasi/a, dist malaki/a hmb6. 1202 b33. cf *hh1. 1145 a35. 2. 1145 b9. a)krasi/a a)plw_s, kata\ metafora/n *hh7. 6. 1147 b22. hmb6. 1202 a33 sqq. pkh3. 949 b14. a)krasi/as to\ me\n prope/teia to\ d) a)sqe/neia *hh8. 1150 b19 sqq. a)krasi/a pro- treptikh/ (propetikh/?), a)sqenikh/ hmb6. 1203 a30 sqq.

a)kra/teia def ar1. 1250 a1. 3. 1250 a22 (cf a)krasi/a 6. 1251 a)kri/beia a23-29).

a)krateu/esqai, def e)nergei_n kata\ th\n a)kra/teian heb7. 1223 a38, b9. *hh5. 1147 a24. pw_s u(polamba/nwn a)krateu/etai/ tis *hh3. 1145 b21, 30. 5. 1146 b25, 1147 b1, 18. tw_n a)kra- siw_n, h(\n oi( melagxolikoi\ a)krateu/ontai *hh11. 1152 a28.

a)krateutika\ a)dikh/mata, dist u\bristika/, kakourgika/ *rb16. 1391 a19.

a)krath/s, def *hh2. 1145b11. 6. 1148 a4-11. 9. 1151 a4, 20- 28. i4. 1166 b8. heb7. 1223 a37. 8. 1224 b19. yg9. 433a3. tz8. 146 b25. pkh2. 949 b6. 7. 949b38. po/teron ei)dw\s pra/t- tei *hh5. 2. 1145 b12. o( a)krath\s metamelhtiko/s, i)ato/s, h(mi- po/nhros *hh9. 1150 b30 sqq. 11. 1152 a17. hmb6. 1203 b30. ta\ qhri/a ou)k a)krath_ *hh5. 1147 b4. a)krath/s, dist a)ko/la- stos *hh11. 1152 a4 sqq. 9. 1151 a20-28. 6. 1148 a13 sqq. hmb6. 1203 a1. opp e)gkrath/s, dist malako/s *hh8. 1150 a33, 13, 14. 6. 1147 b23. hmb6. 1202 b36. dist ponhro/s *hh11. 1152 a20-24. a)kratei_s th\n propeth_ a)krasi/an (opp th\n a)sqenh_) *hh8. 1150 b26. a(krath\s a(plw=s, dist a)krath\s kata\ me/ros sive kata\ pro/sqesin. veluti qumou_, timh_s, ke/r- dous al *hh6. 2. 1145 b19. 3. 1146 b3-5. 4. 1146 b19. 6. 1147 b33, 1148 a11. 8. 1150 b11. hmb 6. 1202 a32, 35. pkh3. 949 b13, 14. a)krath\s pro\s to\n oi)_non sim, peri\ ta\ po/mata *ziq4. 594 a10. *zgd7. 774a4. *zmd11. 691a3. a)kratei_s th_s kefalh_s, tw_n o)/pisqen *zgb6. 744 a31. *zu12. 615 a23. — a)kratw_s bioteu/ein *hg7. 1114 a15.

a)kra/thton u(po\ th_s fu/sews kai\ a)/pepton md 7. 384 a33.

a)kra/tisma. e(/ws a)krati/smatos w(/ras *ziz8. 564 a20.

a)kratopotou_sin oi( oi)no/fluges pg5. 871 a28. 26. 874 b23.

a)/kratos. (zwro/teron ke/raie) ou) (shmai/nei) to\ a)/kraton w(s oi)no/- flucin po25. 1461 a15. po/ma h(_tton a)/kraton pka20. 929 a36. meli/kraton a)/katon, opp u(dare/s *mn6. 1092 b30. ma_l- lon kraipalw_sin oi( a)krate/steron pi/nontes h)/ oi( o(/lws a)/kraton pg3. 871 a16. 14. 873 a4. (cf eu)/kratos pg22. 874 a28). — au)to\ a)/n malista e(/kaston h)_n a)/kraton o)/n *zga18. 723 a20. me/lan a)/kraton x5. 795 a9, b30, 796 a3. a)krate/steron a)/n- qos x4. 794 b6. i)_ris a)/kratos mg4. 375 a10. o)ligarxi/a a)/kra- tos kai\ teleutai/a *pe10. 1312 b35. d11. 1296 a2. b12. 1273 b37. kako\n a)/kraton *mn4. 1091 b37. a)/kratos th_s dianoi/as o)rgh/ (cf *)alkida/mas) *rg3. 1406 a10. lo/gos a)/kratos *mg4. 1009 a4. — to\ kekrame/non tou_ a)kra/tou pa_n h(/dion (de sonis, cf a)/mikton) piq38. 921 a4.

a)kre/mwn. oi( a)kre/mones, dist ta\ fu/lla ftb10. 829 b8.

a)kri/beia tw_n fqo/ggwn ak801 b2, 804 a28, 31. kat) a)kri/- beian e)/ntornos o( ko/smos *ob4. 287 b15. to\ e)/mbruon a)parti/- zesqai pro\s a)kri/beian f 257. 1525 a26. a)kri/beian tou/twn (tw_n kinh/sewn) ou)demi/an u(polhpte/on *zih3. 583 b5. — h( po/r- rwqen a)kri/beia tw_n ai)sqh/sewn, h( peri\ ta\s diafora\s a)kri- beia tw_n ai)sqh/sewn *zge2. 781 b17, 2. h( th_s dianoi/as a)kri/- beia *zu7. 612 b21. th\n a)kri/beian ou) dei_ o(moi/ws e)n a(/pasin e)pizhtei_n *ha7. 1098 a27. ei)/dhsis (du/namis) timiwte/ra e(te/ra e(te/ras kat) a)kri/beian ya1. 402 a2. *ad19. 99 b34. ou) th\n au)th\n a)kri/beian dei_ zhtei_n dia/ te tw_n lo/gwn kai\ dia\ th_s ai)sqh/sews *ph7. 1318 a20. pro\s a)kri/beian, opp pro\s o)/yin an16. 478 b1. ei\s a)kri/beian *ph11. 1331 a2. th_| a)kribei/a| tw_n no/mwn glafurw/teros *pb12. 1274 b7. di) a)kribei/as le/- gein, gra/fein, diori/zein, a)podou_nai, i)dei_n *aa1. 24 b14. th3. 153 a11. *fa8. 191 b29. 9. 192 a35. *zia6. 491 a9 (opp e)n tu/pw|). 13. 493 b1. *zma5. 644 b35. *zga20. 728 b12. g2. 753 b14. *hk3. 1174 b2. an12. 477 a6. k6. 397 b11. kat) a)kri/beian zhtei_n heh2. 1236 b18. — o(/pou ma/lista u(pokri/- sews, e)ntau_qa h(/kista a)kri/beia e)/ni *rg12. 1414 a16. —

a)kribh/s plur w(s e)nde/xetai lamba/nein tw_n toiou/twn ta\s a)kribei/as mb5. 362 b25.

a)kribh/s. deiknu/nai, sullogi/zesqai a)kribe/steron, opp mala- kw/teron *mk7. 1064 a7. *rb22. 1396 a34. a)rxai\ h)/ a)kribe/- sterai h)/ a(plou/sterai *me1. 1025 b7. a)nti\ lo/gou a(plou_ a)kri- be/steros *mz 4. 1030 a16. toi_s me\n a)kribe/steron toi_s de\ a)maurw_s *oa9. 279 a29. nu_n me\n i(kanw_s pro\s th\n parou_san xrei/an, a)kribe/steron de\ pa/lin *oa3. 269 b21. a)kribh_ lo/gon a)podou_nai, opp tu/pw| perilabei_n ta1. 101 a21. a)kribh\s kai\ pe- ritth\ dia/noia tz4. 141 b13. a)kribe\s e)n u(polh/yei, syn safe/s tb4. 111 a9. o(/roi mh/te a)safei_s mh/te a)kribeis *ra10. 1369 b32. e)n oi(_ to\ a)kribe\s mh/ e)stin a)lla\ to\ a)mfidocei_n *ra2. 1356 a8. u(popteu/ein kai\ mhde\n a(kribe\s e)/xein pkq13. 951 b35. — to\ tou_ a)riqmou_ me/tron a)kribe/staton *ma1. 1053 a1. ki- nei_sqai e)n a)kribesta/tois me/trois k5. 397 a10. a)kribe/sterai a)na/gkai *ob5. 287 b34. ai)sqhth/rion a)kribe/s, ai)/sqhsis a)kri- bh/s, a)kribeste/ra yb9. 421 a12, 10 (opp xei/rwn). ai6. 446 a12. *zia15. 494 b16. *zmb2. 648a19, cf a)kri/beia. diw/ristai a)kribe/steron th3. 153 a25. o(rismo\s a)kribh/s *hq9. 1159 a3. dia\ logikwte/rwn kai\ a)kribeste/rwn lo/gwn *mm5. 1080 a10. cf l8. 1073b16. oi( a)kribe/steroi tw_n lo/gwn MA990 b15. m4. 1079a11. sarko\s kai\ neu/rou oi( lo/goi ou)k a)kribei_s md12. 390a19. o( a)kribe/statos e(ka/stou lo/gos *pg4. 1276 b24. th\n sofi/an toi_s a)kribesta/tois ta\s te/xnas a)podi/domen *hz7, 1141a9. a)kribe/ste- roi geno/menoi, opp e)c a(rxh_s tz4. 142a4. — a)kribe/statai e)pi- sth_mai *og7. 306a27. *hz7. 1141a16. *ra1. 1355a24. ai( a)kri- bei_s kai\ au)ta/rkeis tw_n e)pisthmw_n *hg5. 1112b1. a)kribeste/ra a)po/deicis h( ma_llon e)c a)rxh_s *ag24. 86 a17. a)kribeste/ra e)pi- sth/mh ti/s *ag27. a)kribe/statai tw_n e)pisthmw_n ai(/ ma/lista tw_n prw/twn ei)si/n MA2. 982 a25 Bz. m3. 1078 a10. h( a)kribesta/th tw_n e)pisthmw_n h( sofi/a *hz 7. 1141 a16. a)kri- beste/ras e)/xein gnw/seis a)podei/cews *ad 19. 99 b27. to\ a)kribe\s ou)x o(moi/ws e)n a(/pasi toi_s lo/gois e)pizhthte/on *ha1. 1094 b13, 24. — to\ a)kribe\s a)neleu/qeron ei)_nai dokei_ *ma3. 995 a10. — lo/gos a)kribh/s, i e oratio exquisita, elaborata *rg17. 1418b1. en th_ dhmhgorikh_| ta\ a)kribh_ peri/erga, h( de\ dikanikh\ a)kri- beste/ra *rg 12. 1414 a9, 10. a)kribh\s w(/sper logogra/fos *rg12. 1413 b13. — e)piqewrei_n ta\ mega/la tw_n h)qw_n kai\ ta\ a)kribh_ kai\ ta\ me/tria r23. 1434 b30 — a)kribw_s. tu/pw| kai\ ou)k a)kribw_s *hb2. 1104 a2. a)podei_cai h)/ a)kribw_s h)/ mala- kw_s *gb6. 333 b25. a)kribw_s diariqmh/sasqai kai\ dialabei_n ei)s ei)/dh *ra3. 1359 b3. a)kribw_s o(ra_n, o)sfrai/nesqai, qewrei_n *ra7. 1364 a38. *pg9. 1280 b28. r(uqmo\n e)/xein mh\ a)kribw_s, syn me/xri tou po8. 1408b31, 32. ou)k a)kribw_s le/gontai oi( lo/goi *mz6. 1031 a7. kaq) au(to\ kai\ a)kribw_s le/gein ma3<*>341 a14. ou)x o(moi/ws a)kribw_s e)/xein *pb6. 1265 b2. — (Wz ad *ag13. 78 b32).

a)kribodi/kaios e)pi\ to\ xei_ron *he14. 1138 a1.

a)kribologei_sqai/ ti *ra10. 1369 b2. diatri/bein a)kribologou- me/nous *ph12. 1331 b18. a)kribologei_sqai, opp e)k paro/dou tou\s lo/gous a)pode/xesqai *og8. 306 b27. opp a)kolouqei_n tai_s o(- moio/thsin *hz3. 1139 b19. a)kribologei_sqai kata\ me/ros, opp kaqo/lou le/gein *pa11. 1258 b34. — ou)x a(/panta a(kribologh- te/on *rg1. 1404 a37.

a)kribologi/a *ra5. 1361 b34. h( maqhmatikh\ a)kribologi/a *ma3. 995 a15. h( kaq) e(/kaston a)kribologi/a, opp nomikw_s dielei_n *pq7. 1341 b30. toiau/thn ou)k e)pragmateu/qhsan a)kri- bologi/an *zig3. 513 a10. — h( a)kribologi/a mikroprepe/s *hd4. 1122 b8.

a)kribou_n. h( dia/metros bou/letai me\n kata\ to\n dia\ panto\s ei)_nai faino/menon, ou)k a)kriboi_ de/ mb6. 363 b32. h( fu/sis ou)k a)kriboi_ a)kroposqi/a *zgd9. 778 a6. zw_|a/ tina ou)k a)kribw/sei peri\ ta\s diafora\s tw_n xrwma/twn *zge1. 780 b26. kata\ th\n a(fh\n diafero/ntws a)kribou_n, opp lei/pesqai tw_n a)/llwn zw/|wn yb9. 421 a22. mh\ a)kribou_n, syn ptai/ein, sfa/llesqai th_ glw/tth| pg31. 875 b28. pro/teron du/nantai th_| le/cei a)kribou_n h)\ ta\ pra/gmata suni/stasqai po6. 1450 a36. cf diakribou\n, e)cakribou_n. — h)kri- bw_sqai pro\s pa_san a)reth/n *pg7. 1279 b1. ei)ko/nes ma/lista h)kribwme/nai po4. 1448 b11.

a)kri/s, insectum, refertnr inter ta\ phdhtika\ e)/ntoma *zid7. 531 b20, 532 b10. e19. 550 b22, 32. *zmd 6. 683 a33. *zga 16. 721 a2, 4. a)kri/dos me/geqos *ziq3. 593b23. e(ca/pous, o)/pi- sqen e)/xei ta\ phdaliw/dh *zmd6. 683 a36. e)/xei koili/an kai\ a)po\ tau/ths to\ loipo\n e)/nteron ei(ligme/non *zid7. 532 b10. qh/lesi to\ tai_s u(ste/rais a)na/logon mo/rion e)sxisme/non para\ to\ e)/n- teron *zga16. 721 a23. qhleiw_n kai\ a)rre/nwn ti/nes ai( diaforai/ *zie28. 555 b20, 21, 556 a1, 2. — e)k suggenw_n gi/gnontai, sundua/zontai *zie19. 550 b32. *zga16. 721 a4, sed a)kri/des tine\s e)ge/nonto au)to/matoi e)/gkuoi *zik6. 637 b18. pw_s o)xeu/- ontai, pw_s kai\ po/te gi/gnontai kai\ e)kpe/ttontai skw/lhkes, e)k- du/nousin, a)poqnh/skousin *zie28. 555 b18-556 a7. q17. 601 a6. — pw_s a)/|dousi (yo/fon poiou_sin) a)kri/des *zik6. 637 b16. d9. 535 b12. fwnh\ ligura/ ak804 a23. — pw_s ma/xontai toi_s o)/fesin *zu6. 612 a34. a)kri/dos ti ge/nos e)n *)/argei, o(\ kalei_tai skorpioma/xos, pw_s ma/xetai q 139. 844 b23. e)n *ai)twloi_s fasi\n o(ra_n tou\s a)spala/kous sitei_sqai ta\s a)kri/das q147. 847 b4. (criquet C, locusta S, tetigonia Fabr St, non modo acri- dium genus sed etiam locustina et gryllina F p. 313 n 61, dubitat M p 222, acridium genus K, refertur ad orthoptera saltatoria, genus incertum A*zg35, acridium A*ziI 156 n 2, locust acridium et *zu 6 spex lacerticida Cr, acridium et *zie 28. 555 b21 certe locustinarum genns Su 198 n 10).

a)/kritos kai\ xalepo\s o( *)wri/wn mb5. 361 b31.

a)kroa/mata kai\ o(ra/mata *hk2. 1173 b18.

a)kroa_sqai pro\s xa/a|n *ra1. 1354 b34. delfi_nos r(e/gxontos h)/dh h)kro/antai/ tines *zid 10. 537 b3.

a)kro/asis. ai( a)kroa/seis kata\ ta\ e)/qh sumbai/nousin *ma3. 994 b32. to\ plh_qos tw_n tragw|diw_n tw_n ei)s mi/an a)kro/asin tiqe- me/nwn po24. 1459 b22.

a)kroath/s. a)nalabei_n to\n a)kroath/n *ra1. 1354 b32. o( a)kroa- th\s h)/ qewro\s h)/ krith/s *ra3. 1358 b2. pw_s kle/ptetai o( a)kroath/s *rg7. 1408 b5. — *qa/lhtos a)kroath\s *aukou_rgos *pb12. 1274 a29. th_s politikh_s ou)k oi)kei_os a)kroath\s o( ne/os *ha1. 1095 a2.

a)kroatiko/s. e)/graya/s moi peri\ tw_n a)kroatikw_n lo/gwn f 612. 1581 a41.

a)kroge/neios. oi( a)kroge/neioi eu)/yuxoi f6. 812 b24.

a)kro/druon. ou)/t) a)kro/drua ou)/t) o)pw/ra xro/nios *ziq28. 606 b2. ta\ a)/lla ta\ a)kro/drua pkb8. 930 b26 (cf o)pw/ra, oi(_on su_ka kai\ ta\ toiau_ta b20). e(/sma o( au)xh\n tou_ karpou_ tw_n a)kro- dru/wn f 254. 1525 a3, 9.

a)kroqw/rac. oi( a)kroqw/rakes, opp oi( sfo/dra mequ/ontes pg2. 871 a9. 27. 875 a29.

a)krokw/lion pkg40. 935 b38.

a)kro/nuxoi a)/nemoi mb8. 367 b26. — a)kro/nuxon adverb pks 18. 942 a23.

a)kro/polis r9. 1429 b21. h( (e)n *)aqh/nais) a)kro/polis *rb23. 1400 a33, k6. 399 b34. ob1347 a15, f 374. 1540 b3. 402. 1545 a31. a/kro/polis o)ligarxiko\n kai\ monarxiko/n *ph11. 1330 b19. — metaph w(/sper a)kro/polis tou_ sw/matos *zmg7. 670 a26. a)kro/polis swthri/as r1. 1421 a1.

a)kroposqi/a, koino\n de/rmatos kai\ bala/nou *zia13. 493 a29. dia\

a)/kros ti/ ou) sumfu/etai *zmb13. 657 b6. (praeputium penis).

a)/kros, a, on, to\ a)/kron. a)/kra, i e ta\ ma/lista e)nanti/a, opp ta\ me/sa, ta\ a)na\ me/son, ta\ metacu/ K10. 12 a23. td3. 123 b25, 124 a7, 8. *fd11. 219 a27. e1. 224 b32 (cf b29, 33). 5. 229 b20. z4. 234 b19. *gb3. 330 b33. 5. 332 b7. 8. 335 a8. yb11. 424 a7. *pd9. 1294 b18. to\ me/son a)mfo- te/rwn mete/xei tw_n a)/krwn *zmg1. 661 b11. a)mfote/rwn tw_n a)/krwn to\ me/son e)/sxaton *zk9. 702 b17. ita lineae puncta extrema th_s eu)qei/as tw_n e)nto\s tw_n a)/krwn o(tiou_n shmei_on du- na/mei e)sti\ me/son *fq8. 262 a23. h( *z (int grammh/) a)/kra, to\ *z a)/kron *fq8. 262 b12, 19. a(/ptesqai le/getai w(_n ta\ a)/kra a(/ma *fe3. 226 b23. *mk12. 1068 b27. cu/la a)p) a)/krou fe/- rein h)/ kata\ to\ me/son mx26. 857 a5. tou_ poluagki/strou to\ a)/kron *zid7. 532 b26. e)p) a)/krw( tw_| de/ndrw( *zu33. 619 b15. e)p) a)/krois toi_s pto/rqois *zmd10. 687 a1. ai( ai)_ges tw_n a)/krwn a(pto/menai mo/non *ziq10. 596 a15. tw_n a)nqw_n ta\ a)/kra x5. 796 b29. ta\ a)/kra tw_n futw_n ftb1. 822 b17. glw_tta a)/kra *zib17. 508 a25. oi( th\n r(i_na a)/kran paxei_an e)/xontes f6. 811 a28. e)p) a)/kras th_s kardi/as *zib17. 507 a9. e)p) a)/krou tw_n kera/twn *zig9. 517 a22. e)p) a)/krwn tw_n pterugi/wn *zu13. 615 b29. e)p) a)/krou tou_ w)|ou_ *zgg3. 754 b9. peri\ a)/kran th\n th_s ke/rkou pro/sfusin *zib11. 503 b13. ta\ trixw/mata leu- kai/netai e)p) a)/krou *zga5. 785 a35. ta\ pterw/mata pro\s toi_s a)/krois canqo/tera x6. 798 a5, 10. o( o)/nuc e)p) a)/krou (tw_n daktu/lwn) *zia15. 494 a15. cf b1. 499 a27. e)pika/mptein to\n da/ktulon a)p) a)/krou *zie30. 556 b17. to\ a)/kron th_s xeiro/s *zk8. 702 b3. ta\ a)/kra (tw_n podw_n) *zid2. 525 b19. (po/des) e)p) a)/krou, e)c a)/krou *zib8. 502 b9. d2. 526 a14, 17, 20, b7. e32. 557 b15. plekta/nh e)c a)/krou dikro/a *zid1. 524 a6. ta\ a)/kra tw_n pterugi/wn *zu13. 615 b29. ta\ a)/kra tou_ r(u/gxous *zmg1. 662 b15. to\ a)/kron th_s glw/tths *zia11. 492 b28 (opp to\ platu/). *zmb11. 660b8. heg2. 1231 a13. glw_tta e)p) a)/krou trixw/dhs *zmd11. 691 a7. to\ a)/kron th_s kardi/as *zia19. 496 a19. b17. 507 a5. *zmg4. 666 b1, tou_ ai)doi/ou kai\ tw_n u(sterw_n *zia13. 493 a26. g1. 510 b18, tou_ w)|ou_ *ziz10. 564 b31. 13. 567 b28. *zgg2. 752b12. 3. 754b14, tou_ ke/rkou *zie17. 549 a33. e)pi\ to\ a)/kron (usque ad extremam partem corporis) e(lqw\n o( o)/fis *ziq4. 594 a18. — in enunciationi- bus su/ndesmos ti/qetai kai\ e)pi\ tw_n a)/krwn kai\ e)pi\ tou_ me/sou po20. 1457 a2. — in civitate a)/kroi i q plou/sioi et pe/nhtes, opp me/soi *pd12. 1296 b39. in doctrina morali a)/kroi di- cuntur o( u(perba/llwn et o( e)llei/pwn, opp o( me/sos *hb 7. 1107 b31, 1108 a7. 8. 1108 b24. d10. 1125 b25. ai( a)/krai diaqe/seis *hb8. 1108 b14. (his cf a)/n lhfqh_ ta\ a)/kra e(ka- te/rwn <i e tou_ te a)/rrenos kai\ tou_ qh/leos>, h(_ to\ me\n poihtiko\n kai\ kinou_n, to\ de\ paqhtiko\n kai\ kinou/menon, ou)k e)/stin e)k tou/twn to\ gigno/menon e(/n *zga21. 729 b14). h( a)diki/a tw_n a)/krwn e)sti/ *he9. 1134 a1. ta\ a)/kra kai\ e(antoi_s kai\ tw_| me/sw| a)nti/keitai, e)nan- tiw/tera e(autoi_s h)\ tw_| me/sw| *hb8. e)nantiw/teron toi_s a)/krois ta\ me/sa h)/ e)kei_na a)llh/lois heg 7. 1234 a34. tw_| mege/qei a)/kros, tw_( de\ w(s dei_ me/sos *hd 7. 1123 b14. to\ me/son ei)_nai/ pws a)/kron *hb6. 1107 a23. — a)/kra termini proportionis *he8. 1133 b2. — a)/kra terminus maior et minor syllogismi *aa4. 25 b34, 36. 31. 46 b22. *mz6. 1031 a25, 26. (oi( a)/kroi *ad12. 95 b40, oi( o(/roi Wz). ac terminus maior dicitur to\ prw_ton tw_n a)/krwn *aa31. 46 b2, to\ mei_zon a)/kron *aa4. 26 a18-22 Wz, to\ a)/kron *aa38. 49 a26, 37. b8. 59 b2. 23. 68 b34, 35, 38. d17. 99 a4 (cf a22); terminus minor to\ e)/sxaton a)/kron *ab8. 59 b29, to\ e)/latton a)/kron *aa4. 26 a18- 22, to\ a)/kron *aa36. 48 a41, b26. b24. 69 a13, 18 Wz. — ta\ a)/kra termini medii in secunda ac tertia figura syllogismo- a)/kuros rum *ab27. 70 b4 Wz. 23. 68b26 (cfa22). to\ pro\s tw_( mei/zoni, e)la/ttoni a)/krw) i e propositio maior, minor *aa4. 26 b1, 2. — a)kro/tatos. a)krota/th korufh_ (Hom A 499) k6. 397 b26. to\ prw_ton kai\ a)kro/taton *oa9. 279 a33. a)kro/tatai a)ti/ai *mg1. 1003 a26. *fb3. 195 b22. te/los a)kro/taton, a)kro/taton tw_n praktw_n a)gaqw_n, ai(retw/taton ou(_ tuxei_n e)/stin a)krota/tou *ha2. 1095 a16. *ph2. 1325 a7. 14. 1333 a30. a)krota/th do/ca *mg5. 1010 a10. a)krota/th politei/a, opp koinh/ *pd 1. 1288 b35. a)krota/thn e)/xei qe/an *fd 2. 209 b20. u(ste/rai a)kro/tatai (i e ma/lista yuxrai/?) *zk7. 638 b6. — a)/krws tou_ me/sou tuxei_n *hb 9. 1109 a34. oi( a)(krws qermanqe/ntes f6. 812 a24. — a)kro/qen. r(i\s a)kro/qen paxei_a f6. 811 a29.

a)krosth/qion to\ a)po\ tou_ o)mfalou_ pro\s to\ a)krosth/qion, to\ a)po\ tou_ a)krosthqi/ou pro\s to\n tra/xhlon f6. 810 b17.

a)kro/ths, opp meso/ths *hb6. 1107 a8. — e(/lkein to\ ga/la ei)s ta\s a)kro/thtas ftb9. 829 a10. — h( a)kro/ths tou_ paro/ntos lo/gou e)sti\ diori/sasqai fta3. 818 a36.

a)/krouloi tri/xes f6. 812 b33.

a)kroxeipi/zesqai *hg2. 1111 a15.

a)kroxoli/a pikri/a baruqumi/a, e)/dh o(rgilo/thtos ar6. 1251 a3.

a)kro/xoloi, def *hd11. 1126 a18.

a)krwmi/a. zw_)a tetra/poda xai/thn e)/xonta e)n tw_| pranei_ tou_ au)xe/nos a)po\ th_s kefalh_s me/xri th_s a)krwmi/as (w(/sper i(/p- pos, o)reu/s, bo/nasos), e)pi\ th_| a)krwmi/a| (i(ppe/lafos), a)po\ th_s kefalh_s e)pi\ th\n a)krwmi/an (pa/rdion) *zib1. 498 b30 sqq. i45. 630 a24. a)/rktos tw_| sto/mati th\n a)krwmi/an dakou_sa kata- ba/llei to\n tau_ron *ziq5. 594 b14.

a)krw/mion. ta\ a)krw/mia. xai/thn e/pi\ tw_n a)krwmi/wn e)/xousi bo/es tine\s kai\ ka/mhloi *ziq28. 606 a16.

a)krwth/rion. a)krwth/ria montium, to\n klu/dwna prosba/llein pro\s a)mfo/tera ta\ a)krwth/ria q130. 843 a4. omnino partes extremae, h( ku/lic kolobo/s, a)\n truphqh_ to\ ou)_s h)\ a)krw/th- rio/n ti *md 27. 1024 a25, imprimis corporis animalium par- tes extremae, xei_res, po/des, da/ktuloi *zig12. 519 a21. *zgd4. 772 b17, 36. ph5. 887 b26. *md27. 1024, a26, a)krwth/ria i q tw_n daktu/lwn ta\ a)/kra *zmd 10. 687 b24, 690 b9. a)krw- th/ria i)sxuro/tera, liparw/tera, eu)ektikw/tera f2. 806 b33. a)krwth/ria mega/la, i)sxura/, a)sqenh_, e)gkrath_, ti/nwn th_s yu- xh_s paqhma/twn shmei_a/ e)stin *ab27. 70 b17, 35. f3. 807 a33, b8, 808 a22. — ossium extremae partes, xo/ndroi ei)si\ peri\ e)/nia a)krwth/ria tw_n o)stw_n *zig8. 517 a4.

a)kth\ stenopo/ros (apud Lycophronem cf h v) *rg3. 1405 b36. th\n a)kth\n tau/thn th_s *eu)rw/phs *)itali/an tou)/noma labei_n *ph10. 1329 b11. peri\ ta\s a)kta/s, pro\s tai_s a)ktai_s *zie15. 547 a10. 16. 548 b28. oi)kei_n peri\ qa/lattan kai\ a)kta/s *zu32. 619 a6. diashmh/nasqai tai_s a)ktai_s *zie17. 549 b18.

a)kti/s. a)kti/nessin (Emped 225) ai2. 437 b31. o( kw_nos o( a)po\ tou_ h(li/ou sumba/llei ta\s a)kti_nas ma8. 345 b6. e)mperilam- banome/nwn tw_n tou_ h(li/ou a)kti/nwn mb9. 369 b14. h(_ e)palla/t- tousin ai( a)kti_nes kai\ poiou_si skia/n mg4. 374 b4. lh/(gousi dia\ to\ sxi/zesqai ei)s a)xane\s ai( a)kti_nes ma3. 340 a32. a)kti_nes a)na- klw/menai ma3. 340 a29. 12. 348 a17. x1. 791 b1. cu/smata, a(\ fai/netai e)n tai_s dia\ tw_n quri/dwn a)kti_sin ya2. 404 a4. pie13. 913 a10. nukto\s a)pelhlu/qasin e)k tou_ a)e/ros ai( a)kti_- nes, sw/mata o)/nta pia33. 903 a15.

*)/aktoros ui(o\s *poda/rkhs f 596. 1576 a33.

a)/kulos. u(_s piai/netai a)ku/lois *ziq6. 595 a29 (glans Quercus Ilicis).

a)/kumos to/pos pkg4. 931 b31.

a)/kuros. ai( u(/sterai sunqh_kai ku/riai, a)/kuroi d) ai( pro/terai *pa15. 1376 b27, 12. a)/kura yhfi/smata *hh10, 1151 b15.

a(kwlu/tws o( me\n a)mforeu\s ku/rios h)_n, o( de\ a)/kuros f 426. 1548 b33, 40. poiei_n tou\s fau/lous no/mous a)kou/rous r37. 1443 b28. a)/kuron to\ tou_ qh/leos bouleutiko/n *pa13. 1260 a13. — tw_n pleonazo/n- twn (ai)doi/wn) to\ me\n ku/rion to\ d) a)/kuron *zgd 4. 772 b28, ai( tw_n a)kuro/terwn peri/odoi a)kolouqou_si tai_s tw_n kuriwte/rwn *zgd9. 778 a1.

a)kwlu/tws xwrei_n k7. 401 b10.

a(/kwn. politei/an bi/a( kate/xein a)ko/ntwn *pe4. 1304 b12. ta\ trau/mata luphra\ kai\ a)/konti e)/stai *hg12. 1117 b8. dist ou)x e(kw/n *hg2. 1110 b21. to\ *)empedokle/ous ei)s *)apo/llwna pro- oi/mion a)/kousa kate/kausen a)delfh/ f 59. 1485 b14. — a)/kwn passive *rb6. 1384 a20.

a)lazonei/a, def *hb7. 1108 a21. heb3. 1221 a6. hma33. 1193 a28. peri\ a)lazonei/as *hd13. a(kolouqei_ th_| a(diki/a| a)lazonei/a ar7. 1251 b2. di) a)lazonei/an *ra2. 1356 a29.

a)lazoneu/esqai *hd13. 1127 b17, 21. oa4. 1344 a19.

a)lazoniko\n h( u(perbolh\ kai\ <*> li/an e)/lleiyis *hd13. 1127 b29.

a)lazw/n, def *hb 7. 1108 a22. d13. 1127 a21. heb3. 1221 a24. g7. 1234 a2. hma33. 1193 a29. ou)k e)n th_( duna/mei o( a)lazw/n, a)ll) e)n th_( proaire/sei *hd13. 1127 b14. a)lazw/n, syn prospoihtiko\s a)ndrei/as *hg10. 1115 b29.

a)lamph/s, opp sti/lbwn x3. 793 a12. o)mma/tion a)lampe/s f3. 807 b35.

a(/las, to\ q138. 844 b16. ftb2. 824 a37.

a)la_to (Hom Z201) pl1. 953 a24.

a(latopwli/a tw_n a(lw_n ob1346 b21.

*)/albion, nh_sos *bretanikh/ k3. 393 b12.

a)lgei_n. a)lgou_nti sunalgei_n heh6. 1240 a33. oi( a)lgou_ntes a)na- bow_sin pkz9. 948 b21. o(/tan a)lgh/swsin ai( ka/mhloi *zib1. 499 a30. a)lgei_n tou\s po/das, tou\s w)/mous *ziq7. 595 b14. 26. 605 b1.

a)lgeino/s. a)lgeino/teros pq8. 890 a37, 39.

a)lghdw/n, def tz6. 145 b2, 13. poiei_sqai ki/nhsin met) a)lgh- do/nos an20. 479 b28. u(p) a)lghdo/nos kai\ qumou_, di) a)lghdo/nos kai\ qumou_ e(celau/nesqai pro\s to\n ki/ndunon *hg11. 1116 b34, 1117 a3.<*>

a)lgh/mata peri\ to\n nw_ton, peri\ tou\s o)/rxeis *zig3. 512b18, 25.

a)/lgos. a)/lgesi (Hom o400) *ra11. 1370 b5.

a)le/a *zgg|11. 761 b8. *zie8. 542 a28 al (a(le/a pa9. 860 a14). coni pnigos, qermo/ths *me2. 1026 b34. ma3. 341 a19. opp yu_xos ma10. 347 a20. *ziq13. 598 a1. *hh6. 1148 a8. a)le/a h( ginome/nh u(po\ tou_ perie/xesqai sim *zmb6. 652 a8. d10. 686 a10. pb30. 869 a32. a)le/ai kai\ yu/xh heg1. 1229 b5. pe40. 885 a19. e)n tai_s a)le/ais ma12. 348 b4. d1. 379 a27. an4. 472 a31. *zgg2. 753 a23. pkg9. 932 b19. ke16. 939 b9. a)le/a pollh/ pa20. 861 b24. b30. 869 a38. a)le/a i)sxu/ousa *ziz16. 570 a23. dei_ mhd) a)le/an ei_nai sfo/dra *zie16. 548 b26. ponei_n tai_s a)le/ais *zid6. 531 b16.

a)lea/zein. a)lea/zontes polla/kis a)napne/ousin an4. 472 b4. qe/rmh, h(\ poih/sei a)lea/zein pa39, 863 b22. e38. 884 b39.

a)leai/nein intr *zmb10. 656 a22. ps3. 885 b27.

a)legi/zein, e(\n d) a)legi/zei (Mus 2) *ziz 6. 563 a19.

a)leei/nein (Hom *l 542) *rb9. 1387 a34. (Hom Z 202) pl1. 953 a25.

a)leeino/s, opp yuxro/s ma12. 348 b4. a)leeinoi\ to/poi sim, syn qermoi/, opp yuxroi/, xeimerinoi/ mk5. 466 b17, 20. ma10. 347 a21. 12. 348 a19, 349 a4. pid 13. 910 a6. e)n toi_s a)leeino- ta/tois *zia5. 490 a24. a)leeino\n pneu_ma, u(/dwr, qa/latta mb3. 358 a30. 6. 364 a23. *zib10. 503 a13. pkg9. 932 b20. ke21. 939 b33. a)leeinai\ (a)leeino/terai) w(_rai, h(me/rai, nu/ktes ma10. 347 a21. 12. 348 b6, 9, 349 a4. *zgb8. 748 a29. pks11. a(lektruw/n 941 a33. a)leeinai_s h(me/rais *zie12. 544 a20. ai( stenoxwri/ai a)leeino/terai pke19. 939 b24. e)n a)ggei/ois a)leeinoi_s *ziz2. 559 b5. e)sqh\s a)leeinh/ *pb8. 1267 b26.

a)lei/antos trofh/ *zmg14. 674 b28.

a)lei/mmati i)a_sqai tou\s ko/pous pa39. 863 b20. e38. 884 b37.

a)lei_n. fri/ttousin o)/nou li/qon a)lou_ntos ple3. 964 b38. fri/ttein poiei_ li/qos a)lou/menos pz5. 886 b11. si_tos a)lhles me/nos ob 1350 b9.

a)lei/pths *hb5. 1106 b1.

a)lei/fein e)lai/w(, khrw_|, pi/ssh| *zih3. 583 a23. q7. 595 b14. 23. 604 a16. stleggi/smata, a(\ e)poiou_nto a)leifo/menoi q105. 839 b26. oi( a)lhlimme/noi plb11. 961 a28.

a)/leiyis. h( a)/leiyis h( tou_ u)/datos kai\ tou_ e)lai/ou mignume/nwn *zge5. 785 a30. tau)to\n poiei_ h( e)n tw_| i(mati/w| i)/disis kai\ h( ei)s to\ i(ma/tion a)/leiyis plh3. 966 b39.

a)lektori/s, avis, to\ tw_n a)lektori/dwn ge/nos h(/meron (oi( a)/r- renes kai\ ai( qh/leiai tw_n a)lektori/dwn) *zie13. 544 a32. eius me/geqos *zu9. 614 b10. 26. 617 b24. refertur inter ta\ bare/a kai\ mh\ pthtika/, e)pi/geia, konistika/ *zgg1. 749 b13. *zu49 B. 633 b1. varietas quaedam ai( *)adrianikai\ a)lektori/des *ziz1. 558 b16. *zgg1. 749 b29 cf h v. — ai) a)lektori/des pw_s polu/gonoi, o)xeutikai/, dia\ ti/, e)/niai h)/o\h polutokh/sasai li/an a)pe/qanon *ziz1. 558 b27. *zgg1. 749 b13, 19. po/son tou_ e)ni- autou_ xro/non, posa/kis th_s h(me/ras ti/ktousin *zie13. 544 a32. z1. 558 b13, 20. q128. 842 b31. tw_n a)lektori/dwn ai( neot- ti/des pw_s ti/ktousin *ziz2. 560 b3. pw_s fanera\ o(/tan o(xeu- qh_nai de/htai *zik6. 637 b7. ai( a)lektori/des e)pw|a/zousai xa- lepai/ pi35. 894 b17. e)pi\ perdi/kwn kai\ a)lektori/dwn w)_ptai mi/gnusqai pro\s a)llh/lous kai\ ta\ e)/kgona go/nima *zgb7. 746 b2, 12. — a)lektori/dos w)|o\n suni/statai kai\ teleiou_tai e)n de/x) h(me/rais *ziz2. 560 b19. h( ge/nesis h( e)k tou_ w)|ou_ descr *ziz3. 561 a6 - 562 a21. e)n po/sais h(me/rais ai( a)lektori/des e)kle/pousin *ziz 2. 560 a1. e)/nia w)|a\ malaka\ ti/ktousin ai( a)lektori/des *ziz 2. 559 a15. a)lektori/dwn neotti/dwn w)|a\ u(phne/mia, geno/- mena a)/neu o)xei/as *ziz2. 559 b23, 28. *zgg1. 751 a12. pw_s e)pw|a/zei kai\ e)ktre/fei f 270. 1527 a3. 274. 1527b 11. a)lekto- ri/sin u(potiqe/asi tw_n taw_n ta\ w)|a\ e)pw|a/zein *ziz9. 564 b2. — te/rata dia\ ti/ gi/netai e)n toi_s poluto/kois ma_llon kai\ ma/lista tw_n o)rni/qwn e)n a)lektori/sin *zgd4. 770 a10 sqq. ei)si\n a)lekto- ri/des ai(\ pa/nta di/duma ti/ktousin *ziz3. 562 a27. — ai( a)lekto- ri/des a)napau/ontai u(f) e(auta\s a)go/menai tou\s neottou\s *zu9. 613 b15. pw_s ta\ h)/qh metaba/llousi kata\ ta\s pra/ceis, o(/tan nikh/swsi tou\s a)/rrenas *zu9. 631 b8. (gallina, poule C S, pha- sianus gallus fem L, gallus alector St Cr A*zg22, *zi I 77 n 13 Su 137 n 107; de coitu et ovorum incremento A*zg 11, 15).

a)lektruw/n, avis. ti\ tw_n a)lektruo/nwn ge/nos a)frodisiastiko/n *zia1. 488 b4, e)pi/g<*> on, ou) pthtiko/n, ou(k o)cuwpo/n, sxizo/pteron *zmb 13. 657 b28. *zp 10. 710 a5. eius me/geqos *ziq3. 592 b12. poi/a prosw/pou fu/sis a)nafe/retai e)pi\ tou\s a)lektruo/nas f6. 811 b2, 812 b12. pw_s h( tou_ pterou_ fu/sis shmei_o/n e)stin a)ndrei/ou h)\ deilou_ f2. 806 b14. — i)/dion e)/xei to\n lo/fon *zib12. 504 b11. cf *zp10. 710 a6. eius ka/llaion, plh_ktra *zu49. 631 b10, 12, 28. — pro/lobon e)/xei pro\ th_s koili/as, ta\s a)po- fua/das tou_ e)nte/rou *zib17. 508 b27, 509 a20. — a)/|dousi ma_l- lon tw_n qhleiw_n *zid9. 536 a31. a)lektruo/nwn fwnh\n a)kou/ein en3. 462 a24. tou\s traxh/lous e)/xontes makrou\s fqe/ggontai biai/ws ak800 b24. — pw_s poiou_ntai to\n sunduasmo/n, pw_s ma/xontai *zid9. 536 a28. e2. 539 b30. o)xeu/ontai o(/pou e)n toi_s i(eroi_s a)/neu qhleiw_n a)na/keintai *zu8. 614 a6. peri\ th\n o)xei/an tou\s o)/rxeis mei/zous e)/xousin *ziz9. 564 b12. — e)fa/nh h)/dh w)|a\ e)n

a)le/ktwr a)lektruo/ni diairoume/nw) u(po\ to\ u(po/zwma, a(\ e)n te/ratos lo/gw| tiqe/asin *ziz 2. 559 b18. ta\ gigno/mena e)k mi/cews tw_n mh\ o(mogenw_n, oi(_on pe/rdikos kai\ a)lektruo/nos, te/los a)pobai/nei kata\ to\ qh_lu th\n morfh/n *zgb4. 738 b27 - 36. — pw_s ta\ h)/qh metaba/llousin oi( a)lektruo/nes kata\ ta\s pra/ceis: gi/nontai kai\ qhludri/ai tine\s e)k geneth_s *zu49. 631 b13, 17. pw_s e)kte/- mnontai *zu50. 631 b25. (gallus, coq C S, phasianus gallus mas L St K Cr A*zi I 77 n 13 Su 137 n 106 M 299).

a)le/ktwr i q a)lektruw/n. h\ fa/ssa a)le/ktoros to\ m<*>geqos f 271. 1527 a17.

*)alecameno\s o( *stureu\s h)\ *th/i+os prw_tos e)/graye dialo/gous f61. 1485 b41, 1486 a11.

*)alecandreu\s *kleome/nhs ob1352 a16.

*)ale/candros o( *pria/mou *ra6. 1363 a18. b23. 1397 b21, 22, 23, 1399 a3. 24. 1401 b35. g14. 1414 b38. f 142. 1502 a36. 151. 1503 b29, 32. e)n tw_| *)aleca/ndrw| (i e e)n tw_| e)gkwmi/w| *)aleca/ndrou) *rb23. 1398 a22. 24. 1401 b20 (tribuit hoc Po- lycrati Sauppe Orat II 223, et ad eandem declamatiouem refert 1397 b21, 22, 23, 1399 a3, 1401 b35; sed 1399 a3 iure Isocrati vindicat Vhl).

*)ale/candros Macedonum rex r1. 1420 a5. k1. 392 a2. ob 1352 a28, b26. f 602. 1579 a19. 612. 1581 a40.

*)ale/candros o( *molotto/s f 571. 1572 a7.

*)/alecis kai\ *)epeio/s. *)hlei/ou ui(oi/ f 595. 1575 a16.

a)lepi/dwta ta\ sela/xh *zmd13. 697 a7.

*)aleua/dai e)n *lari/ssh *pe6. 1306 a30.

*)aleu/as *qettalo/s f 456. 1552 b43. e)pi\ *)aleu/a f 455. 1552 b36.

a)/leuron. a)/leura katapa/santes *zu40. 627 b19. tw_n e(fqw_n a)leu/rwn ai( grai_ai kalou/meuai pi27. 893 b31. to\ a)/leuron e)lai/ou e)pixeome/nou leuko/teron gi/netai pka1. 927 a11. a)leu/- rwn et a)lfi/twn natura dist pa37. 863 b2. ka3. 927 a23. 7. 927 b15. 22. 929 b8. 26. 930 a3.

a)lew/ra. Bk modo a)lew/ra exhibet, modo a)lewra/, modo a)le- wrh/. h( peri\ to\ sw_ma a)lew/ra *zmd10. 687 a29. th_s peri\ tou\s i(e/rakas e(/neka a)lew/ras *zu8. 613 b11. to\ o)/strakon toi_s w)|oi_s a)lew/ra *zgg3. 754 b8. — a)lewra\n e)/xein *zmd5. 679 b28. — e)/xei e)n au(toi_s a)lewrh/n *zia1. 488 b10.

a)lh/qeia 1. quoniam a)lh/qeia in eo cernitur, ut cogitatio con- cinat cum natura rerum (cf a)lhqh/s. e(/kaston w(s e)/xei tou_ ei)_nai, ou(/tw kai\ th_s a)lhqei/as *ma1. 993 b31), nominis usus modo ad to\ o)\n et th\n ou)si/an, modo ad coguitionem et scientiam vergit. pro\s to\ pra_gma kai\ th\n a)lh/qeian *fq8. 263 a18. h( a)lh/qeia, opp ta\ o)/moia *pq5. 1340 a24. kata\ th\n a)lh/qeian, opp mu_- qos *ziq12. 597 a7. zhtei_n th\n a)lh/qeian kai\ th\n fu/sin th\n tw_n o)/ntwn *fa8. 191 a25. ei)s e)pi/skeyin tw_n o)/ntwn e)lqo/ntes kai\ filosofh/santes peri\ th_s a)lhqei/as MA 3. 983 b3 Bz. h( filosofi/a e)pisth/mh th_s a)lhqei/as *ma 1. 993 b20. filoso- fei_n, a)pofh/nasqai peri\ th_s a)lhqei/as, h( peri\ th_s a)lhqei/as qewri/a *ma1. 993 a30, b17. *oa5. 271 b6. g1. 298b13. *ga8. 325 a17. zhtei_n, i)dei_n th\n a)lh/qeian mb3. 356 b17. *fq1. 251 a6. dhlou_n th\n peri\ e(/kaston a)lh/qeian *pg8. 1279 b15. w(/sper u(p) au)th_s th_s a)lhqei/as a)nagkasqe/ntes *fa5. 188b30. MA3. 984 b10. a)go/menos u(p) au)th_s th_s a)lhqei/as *zma1. 642 a19. e)/xei e(/kastos oi)kei_o/n ti pro\s a)lh/qeian hea6. 1216 b31. — do/chs o)rqo/ths a)lhqeia *hz10. 1142 b11. a)lh/qeia kai\ gnw_sis ta11. 104 b2. dokei_ pro\s a)l<*>qeian a)/pasan h( gnw_sis th_s yuxh_s sumba/llesqai ya1. 402 a5. protima_n th\n a)lh/- qeian *ha4. 1096 a16. a)mfote/rwn tw_n nohtikw_n mori/wn a)lh/- qeia to\ e)/rgon: tw_n praktikw_n h( a)lh/qeia o(molo/gws e)/xousa th_ o)re/cei th_) o)rqh_(: h( praktikh\ a)lh/qeia *hz2. 1139 b12, a30, 27. a)lhqh/s h( peri\ ta\ faino/mena a)lh/qeia (i e ea sententia, ex qua sta- tuunt ta\ faino/mena ei)_nai a)lhqh_) *mg5. 1009 b1. — th_ a)lh- qei/a| (i e a)lhqw_s. tw_| o)/nti) *he8. 1133 a27, b19. ob1350 b1, 24. to\ th_ a)lhqei/a| kai\ th_| fu/sei o)\n di/kaion hma34. 1196 b2. th_| a)lhqei/)a|, opp th_| do/ch| heg2. 1230 b25. th_| a)lhqei/a|, pro\s a)lh/qeian, syn e)c u(parxo/ntiun, opp e)/ndoca, dial(ektikw_s *ag19. 81 b21. tugxa/nein th_s a)lhqei/as, opp ta\ e)/ndoca *ra1. 1355 a17. ta\ pro\s a)lh/qeian, opp ta\ pro)s do/can, ta\ pro\s no/mon *ra7. 1365 b1, 6 (tei/nein pro\s a)lh(qeian b15). b4. 1381 b21. 6. 1384 b26. kat) a)lh/qeian tz4. 141 b34. *fq3. 254 a24. *pg6. 1278 b33. kata\ th\n a)lh/qeian *ra4. 1359 b5. opp yeu- dw_s *aa29. 45 b10, opp kata\ do/can, pro\s do/can, o\ocasti- kw_s. fai/nesqai, ai)/sqhsis *aa27. 43 b9. 30. 46 a8, 10. b16. 65 a36. ta10. 104 a32. q3. 162 b32. *ga3. 318 b28, 29. f 82. 1490 a14. a)lh/qeian dida/skei, opp oi)/esqai poiei_ r15. 1431 b4. do/ceien a)/n e)/xein a)lh/qeian *pg11. 1281 a42. — 2. a)lh/qeia, def meso/ths a\lazonei/as kai\ ei)rwnei/as *hb7. 1108 a20. d13. hma33. heb 3. 1221 a6. a)kolouqei_ th_| megalo- yuxi/a| a(plo/ths kai\ a)lh/qeia ar5. 1250 b42, 23.

a)lhqeu/ein. o( le/gwn a)lhqeu/sei *mk5. 1062 a25. o( ei)pw\n h)lh/- qeuke/ ti h)/ e)/yeustai e10. 20 a36. o( u(polamba/nwn sim a)lh- qeu/ei, opp e)/yeustai, die/yeustai *mg4. 1008 b3. 5. 1009 a14. q10. 1051 b3. a)lhqeu/ei tis h)\ yeu/o\etai, to\ a)lhqeu/ein h)/ yeu/- desqai, oi( a)lhqeu/ontes h)\ yeudo/menoi e2. 16 b3, 5. 1. 16 a10. 4. 17 a3. 10. 20 a34. *hd 13, 1127 a19. oi(_s a)lhqeu/ei h( yuxh\ tw_| katafa/nai h)/ a)pofa/nai *hz3. 1139 b15, 13. du/namis kaq) h(\n a)lhqeu/omen h)/ yeudo/meqa yg3. 428 a4. ta\ a(ei\ a)lhqeu/- onta, oi(_on e)pisth/mh h)/ nou_s yg3. 428 a17. a)lhqeu/ein e)n oi(_s mh\ diafe/rei, e)n oi(_s diafe/rei, e)n tai_s o(mologi/ais *hd 13. 1127 a33, b4. ar5. 1250 b18. a)lhqeu/ein peri/ ti *mg5. 1010 a9, peri/ tinos *mg5. 1010 b25. to\ a)lhqeu/ein au)tw_| kalo\n h)_n, h( do/ca tou_ a)lhqeu/ein al *hh10. 1151 b20. *ra11. 1371 a10, 14. b6. 1384 a33. 7. 1384 b24. — a)lhqeu/esqai (vere dici), a)lh- qeu/etai (vere dicitur, verum est) e9. 19 a2. 12. 21 b17. *aa4. 26 b15. 5. 27 b21. h( fa/sis, h( a)po/fasis a)lhqeu/setai *mk5. 1062 a24, 34, b7. a)lhqeu/etai/ ti (i e a)lhqw_s kathgorei_tai) kata/ tinos td1. 121 a20. e5. 134 b35, 135 a21, 34, b1, 3. z1. 139 a27. *ha11. 1100 a35. *mg5. 1010 a8. 6. 1011 b16. a)lhqeu/etai/ ti e)pi/ tinos e12. 22 a1, 2. 13. 22 b2. a)lhqeu/se- tai/ ti kata/ tinos te5. 134 a23, 25, b11. *mk6. 1063 b23. *ha11. 1100 a35. to\ a)lhqeu/esqai tosautaxw_s, <*>saxw_s ai( kathgori/ai dih/rhntai *aa37. 49 a6.

a)lhqeutiko/s, me/sos a)lazo/nos kai\ ei)/rwnos *hd13 (syn a)lhqh/s b7. 1108 a20). o( megalo/yuxos a)lhqeutiko/s *hd8. 1124 b30.

a)lhqh/s. 1. to\ a)lhqe/s, syn to\ pra_gma *ra7. 1364 b9, 8. — to\ le/gein to\ o)/n ei)_nai kai\ to\ mh\ o)\n mh\ ei)_nai a)lhqe/s *mg7. 1011 b27. sumplokh\ nohma/twn e)sti\ to\ a)lhqe\s h)\ yeu_dos yg8. 432 a11. 6. 430 a27 sqq. e1. 16 a12. to\ w(s a/lhqe\s o)\n kai\ mh\ o)/n w(s yeu_dos peri\ su/nqesin kai\ diai/resi/n e)sti, to\ de\ su/nolon peri\ merismo\n a)ntifa/sews *me4. 1027 b18, 20, 25. k8. 1065 a21. to\ a)lhqe\s tw_| e)/stin o)moi/ws ta/ttetai *aa46. 52 a32. *md7. 1017 a31. o(moi/ws oi( lo/goi a)lhqei_s w(/sper ta\ pra/gmata e9. 19 a33. peri\ ta\ a)su/nqeta to\ qigei_n kai\ fa/nai a)lhqe/s: a)pathqh_nai ga\r ou)k e)/stin *mq10. 1051 b24, 27 Bz. — to\ a)lhqe\s kai\ to\ yeu_dos e)n tw_| au)tw_| ge/nei e)sti\ tw_( a)gaqw_| kai\ kakw_| yg7. 431 b10. fu/sei krei/ttw ta)lhqh_ kai\ ta\ di/kaia tw_n e)nanti/wn *ra1. 1355 a21, 37. kaq) au(to\ to\ me\n yeu_dos fau_lon kai\ yekto/n, to\ d) a)lhqe\s kalo\n kai\ e)paineto/n *hd 13. 1127 a29. cf k1. 1172 b4. oi( a)/nqrwpoi pro\s to\ a)lhqe\s pe- fu/kasin i(kanw_s *ra1. 1355 a16. kata\ to\ a)lhqe\s kri/nontes *rb14. 1390 a34. kri/nein, i)dei_n, qewrei_n i(kanw_s, diori/zein to\

a)lhqino/s a)lhqe/s, le/gein ta)lhqh_ *pg16. 1287 b2. *ra1. 1354 b10, 1355 a14, 15. 1377 a2. b23. 1398 a33. — e)pi\ mo/niun tw_n a)nti- fatikw_s a)ntikeime/nwn a)ei\ to\ me\n a)lhqe\s to\ de\ yeu_dos K10. 13 b2 sqq. dei_ pa_n to\ a)lhqe\s au)to\ e(autw_| ei)_nai o(mologou/- menon pa/nth *aa32. 47 a8. *ha8. 1098 b11. e)c a)lhqw_n a)lhqh_, e)k yeudw_n a)lhqh_ sullogi/sasqai *ab2-4. e)c a)lhqw_n ou)k e)/sti yeu_dos sullogi/sasqai *ab2. 53 b7 sqq. e)c a)lhqw_n dei_ ei)_nai th\n a)podeiktikh\n e)pisth/mhn *ag2. 71 b21 sqq. pro/tasis o(/lh a)lhqh/s, cf o(/los. to\ a)lhqe/s i e demonstratio directa *ab14. 63 a1, 4, 6 Wz. — do/ca a)lhqh/s *pg4. 1277 b28. to\ a)lhqe\s kai\ to\ ei)wqo\s u(polamba/nesqai *mm2. 1077 a15. a)lhqe/s, opp a)/topon mb3. 358 a16. a)lhqe/s, dist a(lhqe\s tou/tw| *mg6. 1011 b3. a)lhqe\s me/n, ou) safe\s de/ heh15. 1249 b6. a6. 1216 b32. *hz 1. 1138 b26. a)lhqe/s, opp faino/menon *rb24. 1402 a26. 25. 1402 b23. (Democritus statuit) to\ a)lhqe\s ei)_nai to\ faino/menon ya2. 404 a28. *ga2. 315 b9. a)lhqe/s, dist fai- no/menon *ra2. 1356 a19. b9. 1387 a26. kata\ to\ a)lhqe/s, dist kata\ to\n gegramme/non no/mon *ra13. 1374 b1. to\| a)lhqe\s di/kaion, opp to\ dokou_n, to\ ki/bdhlon *ra15. 1375 b3, 4, 6. e)k tw_n yeudw_n a)gaqw_n sumbai/nei pote\ a)lhqe\s kako/n *pd12. 1297 a11. — a)lhqe/s e)stin (h)_n) ei)pei_n e7. 17 b30. 9. 18 b10 sqq. 11. 21 a18. MA8. 989 b7 Bz. g4. 1006 b29. m3. 1077 b33. saepe omisso v e)stin e9. 18 a39. 11. 21 a12. 13. 23 a13. *aa6. 28 b29. 17. 37 a7, 18. tz1. 139 a25. *oa12. 283 b6. *md 9. 1017 b34. d15. 1021 b1. m3. 1077 a31 al. a)lhqe\s kathgorh_sai *aa38. 49 a16, 32. to\ a)lhqe\s ei)_nai (i e o(\ ei)_nai a)lhqe/s e)stin) *md12. 1019 b32 Bz. — kata/ ge to\ a)lhqe/s *pq4. 1338 b34. to\ me\n a)lhqe/s adverbii instar *pd8. 1293 b25. — a)lhqe/steron kai\ be/ltion *pd3. 1290 a24. a)lh- qe/staton to\ toi_s u(ste/rois ai)/tion tou_ a)lhqe/sin ei)_nai *ma1. 993 b27. — 2. cf a)lh/qeia 2. a)lhqh\s kai\ a(plou_s, o(\n kalou_sin au)qe/kaston heg7. 1233 b38. o( a)lhqh\s me/sos a)lazo/nos kai\ ei)/- rwnos hma33. 1193 a33. a)podei_cai au(to\n me\n a)lhqh_, to\n de\ e)nanti/on yeudh_ *rg19. 1419 b14. huius usus auctorem Ari- stotelem esse colligas ex *hb7. 1108 a20 peri\ to\ a)lhqe\s o( me/sos a)lhqh/s tis kai\ h( meso/ths a)lh/qeia lege/sqw. — a)lh- qw_s. ta\ duna/mena poiei_n to\ au(tw_n e)/rgon a)lhqw_s e)sti\n e(/- kasta, dist o(mwnu/mws md 12. 390 a11. a)lhqw_s ei)pei_n *ag22. 83 a1. w(s a)lhqw_s *pg5. 1277 b34. d1. 1288b27. h1. 1323 a24. *hg4. 1112 a7 (syn o)rqw_s). d7. 1123 b29. e11. 1136 a15. k10. 1179 b15, 23. *rg11. 1412 a21.

a)lhqino/s. h( a)lhqinh\ su/nodos tw_n w)|oto/kwn i)xqu/iun o)liga/kis o(ra_tai *zie5. 541 a31. u(poka/tw tou/twn to\ a)lhqino\n ai(doi_on *ziz32. 579 b26. o)fqalmoi\ diefqarme/noi, pa/nt) e)/xontes me/rh tau)ta\ toi_s a)lhqinoi_s *zid8. 533 a7. ta\ gegramme/na dia\ te/- xnhs tw_n a)lhqinw_n diafe/rei *pg11. 1281 b12. cf q5. 1340 a19. xalepai/nei o( o)rgizo/menos a)lhqinw/tata po17. 1455 a32. o(/ g) a)lhqino\s plou_tos *pa8. 1256 b30. to/n g) a)lhqino\n fi/lon *pb21. 1395 a30. eu)labou/menoi a)lhqinh\n dusxe/reian *mn4. 1091 a37. mh\ r(htorikh_s ei)_nai te/xnhs a)ll) e)mfroneste/ras kai\ ma_llon a)lhqinh_s *ra4. 1359 b7. a)lhqino\s e)/legxos, opp faino/menos ti5. 168 a12. 17. 175 b2. a)ristokrati/a ma/lista tw_n a)/llwn para\ th\n a/lhqinh\n kai\ prw/thn *pd8. 1294 a25. sullogismoi\ e)c a)lhqinw_n tinw_n kai\ prw/twn *ag9. 76 a28. lo/goi a)lhqinw/- teroi, opp kenw/teroi *hb7. 1107 a31. ka)\n ei) mh/ e)stin (a)lh- qe/s), a)ll) h)/dh ge/ ti e)sti\ bebaio/teron kai\ a)lhqinw/teron *mg4. 1009 a3. — a)lhqinw_s. o( a)lhqinw_s dhmotiko/s *pz5. 1320a33.

*)alh/i+on (Hom Z 201) pl1. 953 a24.

a)lh/ths (Hom r 420. t 76) *hd4. 1122 a27.

a)lh_tis, a)_|sma tai_s ai)w/rais prosa|do/menon f 472. 1556 a3, 1555 b41. *)alkibia/dhs

*)alqhfia\s a)/mpelos f 554. 1569 b35.

*)alqh/fios, ei(_s tw_n *)alfei/ou a)pogo/nwn f 554. 1569 b36.

a(lia/etos, avis. ge/nos a)etw_n oi( kalou/menoi a(lia/etoi descr, eius morfh/, bi/os, qh/ra, e)ktrofh\ tw_n te/knwn *ziq3. 593 b23. i32. 619 a4. 34. 620 a1-12. e)k tou_ zeu/gous tw_n a)etw_n qa/teron tw_n e)ggo/nwn a(lia/etos gi/netai paralla/c, e(/ws a)/n su/zuga ge/nhtai: e)k de\ a(liae/twn fh/nh gi/netai q60. 835 a1. (aigle de mer C, aquila marina S, pelecanus aquilus St, falco ha- liaetos K, aquila albicilla Cr, pandion haliaetus ad *ziq 3 aquila naevia et fort etiam haliaetus albicilla et falco com- munis ad *zi 32. 34 Su 106 n 30 A*zi I 77 n 1d).

a(lia/s. r(u/mhs th_s a(lia/dos yo/fos *zid8. 533 b20.

a(liei/a. a)f) a(liei/as zh_n *pa8. 1256 a36. — th_s qala/tths h( a(liei/a (i e ius piscandi) ob1346 b20.

a(lieu/esqai med, a(lieuome/nwn ou)x a(li/sketai h( a)fu/h *ziz15. 569 b5.

a(lieu/s. oi( a(liei_s *pd 4. 1291 b23. oi( a(l. ta\ dele/ata a)po- ba/llousin pkq2. 950 b1. ta\ di/ktua a)nairou_ntai *ziq19. 602b9. lamba/nein o)/yon para\ tw_n a(lie/wn f 510. 1561 b24. oi( a(l. kai\ porfurei_s purroi/ ei)sin plh2. 966 b25. e)mpeirikoi\ a(liei_s *zid 7. 532 b20. eorum de piscibus observationes *zid8. 533 b29. *zga15. 720 b34. g5. 756 a32.

a(lieu/s. ba/traxos o( a(lieu\s kalou/menos, v s ba/traxos.

a(lieutiko\s bi/os *pa8. 1256 b2. ka/lamos *zmd12. 693 a23. to\ a(lieutiko/n collective (ei)_dos dh/mou) *pd4. 1291 b22.

a(li/zein, syn a)qroi/zein pkd9, 936 b32. b28. 869 a17.

a(li/zein. a)/rtoi h/lisme/noi, opp a)/naloi pka5. 927 a36. a(lizo- me/nh h( a)fu/h plei/w me/nei xro/non *ziz15. 570 a1. ta\ polla\ a(li/zontes prosfe/rousin *ziq10. 596 a19. — a(li/zein ta\ pro/- bata, ta\ boskh/mata q138. 844 b20. *ziz19. 574 a9. q10. 596 a24.

*(alikarnasso/s f 515. 1562 a27.

a(/lios. o( *)apo/llwn o( a(/lios q107. 840 a20.

a(/lis. peri\ me\n tou/twn a(/lis *ha3. 1096 a3. 13. 1102 b11. tw_n me\n ou)_n toiou/twn a(/lis *hk1. 1172 b7. peri\ me\n tou/twn a(/lis ta\ ei)rhme/na *zgg6. 757 a13. — a(/lis e)gw\ dustuxw_n (fort ex poeta tragico) *hi11. 1171 b18.

a(li/skesqai. a)/stu a(lw/|h (Hom I 592) *ra7. 1365 a13. *ba- bulwni/as e(alwkui/as *pg3. 1276 a29. a(lou_sa *polukri/th f 518. 1562 b36. a(li/skesqai e(/rkesin *zu26. 617 b24. — a(li/skesqai e)pilh/yei, diarroi/a|, nosh/masin u3. 457 a11. *ziq26. 605 a27. pl1. 954 a35. a(li/skesqai u(po\ pleuri/tidos. me/qhs pg1. 871 a3. 6. 871 b33. f 103. 1494 b28. a(li/skesqai a)po\ fqi/sews, yw/ras pz8. 887 a23. — ou)x a(li/sketai ta\ ei)ko/ta yeudomarturiw_n *pa15. 1376 a20. e(a/lws sukofantw_n r37. 1444 a32. oi( ceni/as a(lo/ntes f 451. 1545 a13.

*)alkai_os poeta, eius versus afferuntur *pg14. 1285 a7 (fr 37). *ra9. 1367 a9 (fr 55). e)filonei/kei *pittakw_| f 65. 1486 b34.

*)alkai_os. e)ni/khsen (*)aristofa/nhs *ei(rh/nh|) e)pi\ a)/rxontos *)al- kai/ou (i e Ol 89, 3) f 579. 1573 a24.

a)lkh/. pro\s u(gi/eian kai\ a)lkh/n *pq3. 1338 a20. ta\ pro\s a)lkh\n (dia\ th\n a)lkh\n) o)/rgana, dist pro\s trofh/n *zid11. 538 b15. *zmb9. 655 b10. 16. 659 b10, 22. g1. 661 b17. *zgg10. 759 b31. e8. 788 b5. a(lkh_s xa/rin *zmg1. 661 b2. 2. 662 b27 (coni syn bohqei/as). h( fu/sis de/dwken a)/llhn a)lkh\n pro\s sw- thri/an *zmg2. 663 a2. a)ndri/zontai e)n oi(_s e)sti\n a)lkh/ *hg9. 1115 b4.

*)alkibia/dhs po9. 1451 b11. pou_ e)teleu/thsin *ziz29. 578 b28. metepe/myanto *)alkibia/dhn a)po\ *sikeli/as f 403. 1545 a35, b12. oi( a)p) *)alkibia/dou *rb15. 1390 b29. *)alk., exemplum megaloyuxi/as *ad13. 97 b18.

*)alkida/mas

*)alkida/mas *rb23. 1398 b10. *)a. e)n tw_| *messhniakw_| *ra13. 1373 b18. b23. 1397 a11. exempla tou_ yuxrou_ kata\ th\n le/cin *rg3. 1406 a1, 9, 18 b11. cf Vhl Alcidamas.

*)alkime/nhs o( *subari/ths q96. 838 a15, 25.

a)/lkimos. oi( e)/xontes ta\ ke/ntra sfh_kes mei/zous kai\ a)/lkimoi *zu41. 628 b6. zw_|a ta\s o)/yeis a)griw/tera kai\ a)lkimw/tera *ziq29. 607 a11. pa/lai pot) h)_san a)/lkimoi *milh/sioi f 516. 1562 b5 cf pareimi/a.

*)alki/nou a)po/logos *rg16. 1417 a13. po16. 1455 a2. *)alkino/ou quga/thr *nausika/a f 463. 1554 a33.

*)alkmai/wn po13. 1453 a20. 14. 1453 b24. — *)a, *eu)ripi/dou *hg1. 1110 a28 (cf fr 70). f 584. 1573 a12. *)a. *)astuda/- mantos po14. 1453 b33 (Nck fr tr p 603). *)a. *qeode/ktou, inde versus afferuntur *rb23. 1397 b3 (fr 2).

*)alkmai/wn o( *krotwnia/ths MA5. 986 a26. *zih1. 581 a16. *zgg2. 752 b25. comparatur cum Pythagoreis MA5. 986 a26, 29. ti/ u(pe/labe peri\ yuxh_s ya2. 405 a29 (fort resp ya2. 404 a22 cf Trend p 216), peri\ qana/tou a)nqrw/pwn piz3. 916 a34. a)napnei_n ta\s ai)_gas kata\ ta\ w)_ta *zia11. 492 a14. compa- rat th\n h(/bhn tw_| tw_n futw_n a)/nqei, to\ ga/la tw_| e)n toi_s w)|oi\s leukw_| *zih1. 581 a16. *zgg2. 752 b25.

*)alkmaiwni/dai f 357. 1538 b17.

*)alkma\n o( poihth\s ti/ni no/sw| diefqa/rh *zie31. 557 a2.

a(lkuo/neioi h(me/rai dia\ ti/ kalou_ntai *zie8. 542 b15.

*(alkuo/nh, h( *diokle/ous mh/thr *pb12. 1274 a35.

a(lkuoni/des h(me/rai *zie8. 542 b6.

a(lkuw/n, avis, to\ tw_n a(lkuo/nwn ge/nos pa/rudron descr, eius e)i/dh du/o *ziq3. 593 b8. spaniw/taton i)dei_n a(lkuo/na *zie9. 541 b22. me/geqos, xrw_ma tou_ sw/matos, tw_n pteru/gwn, tou_ r(u/g- xous *zu14. 616 a14. 13. 615 b29. pw_s kai\ po/te th\n o)xei/an poiei_tai kai\ th\n neottia/n, pw_s ti/ktei kai\ e)ktre/fei ta\ neo/ttia, zh_| i)xquofagou_sa: *zie 8. 542 b4, 12, 16. i 14. 616 a14-34. h(me/rai a(lkuo/neioi cf a(lkuo/neioi, a(lkuoni/des. w(/ran paidotro/- fon poiki/las a(lkuo/nos (Simonid fr 12) *zie8. 542 b10. (? CII 409, alcedo hispida et marina St, alcedo *zie8. 9. i13. 14, sed *ziq3 a)hdo/nwn pro a(lkuo/nwn legit K, alcedo vel fort tur- dus arundinaceus Cr, alcedo ispida et fort species maior al- cedinis smyrnensis Su 133 n 98, alcedo ispida *a*zi I 77 n 14).

a)lla/, in conclusione demonstrationum apagogicarum, veluti a)lla\ panti\ u(ph_rxen, a)ll) u(pe/keito tini\ u(pa/rxein *aa29. 45 a31, 33. 5. 27 b19. 6. 28 b20. — a)lla\ in apodosi post protasin conditionalem a part ei) vel e)a\n exorsam, veluti ei) mh\ ga\r kata\ tou= pra/gmatos . . , a)lla\ peri\ tou_ h)/qous *ra15. 1376 a28. ka)\n mh\ pro\s tou\s e)ndo/cous, a)lla\ pro\s tous a)/llous dei_ paraba/llein *ra9. 1368 a25, cf ti24. 179 b15. *ad3. 90 b28. *fg5. 205 b8. e2. 225 a27 (a)ll) o(/mws). *og2. 300 b12. *gb9. 336 a12. *pg5. 1278 a9. d2. 1289 b16, o(/tana)lla\ *zgd8. 777 a23; ei) (e)a\n) — a)lla\ . . . ge veluti ei) mh\ pa/nta, a)lla\ ta/ ge prw_ta kai\ ta\s a)rxa/s ti 11. 172 a19 Wz. 10. 171 a29. *fa7. 190 a15. *pb11. 1273 a7. po13. 1453 a29. 25. 1460 b33 (Vahlen, Rhet p 33). a)lla/ ge non interpo- sito alio vocabulo oa3. 1343 b25. — a)lla\ ga/r *fq2. 253 a20. u3. 456 b17. MA8. 989 b21. *pb5. 1264 a36. h1. 1323 b36. r1. 1421 a4. a)lla\ . . . ga\r *pg1. 1275 b13. — a)lla\ dh\ *gb7. 334 a25. ftb9. 828 b15. — a)ll) h)\ post enunciationem negativam vel interrogativam admodum usi- tatum Aristoteli, veluti K5. 3 b19. *ag6. 74 b17. ta7. 103 a21. b4. 111 b31 (a)/llo h)\ Wz). d6. 127 a30. *fq7. 260 b25. *ga2. 316 a29. *zib1. 497 b35. *hd9. 1125 a1. e4. 1130 a32. 10. 1135 a18. po16. 1455 a5 al; interdum ad significationem a(/llesqai particulae plh\n vel ei) mh\ prope accedit, veluti dia\ tou_to ou) tou_ gewme/trou qewrh_sai ti/ to\ e)nanti/on, a)ll) h)\ e)c u(poqe/sews *mg2. 1005 a12. cf *ag9. 76 a23. 12. 77 b12. th5. 155 a36. i11. 172 a4. *od5. 312 b12. yb1. 412 b14. g9. 432 b17. *zig15. 519 b16. 17. 520 a12. e2. 540 a18. q20. 603 a16. *hd9. 1124 b24. e13. 1137 a12, 22. *pe6. 1305 b15. *rb6. 1384 a25. ftb3. 825 a15 (Wz ad K 6. 5 b10). ei) d) e)sti\n o( xro/nos ou(_tos th_s kuh/sews h)\ mh/ e)stin, ou)de/n pw sunu_ptai me/xri ge tou_ nu_n, a)ll) h)\ o(/ti le/getai mo/non *ziz35. 580 a20. quin etiam ab a)ll) h)\ perinde atque a part plh\n enunciatio limitativa incipitur, ou)de\ ta\ peri\ th\n kefalh\n e)/oiken i(e/raki, a)lla\ peristera_| ma=llon: a)ll) h)\ kata\ to\ xrw_ma mo/non prose/oiken i(e/raki, plh\n tou_ me\n i(e/rakos ta\ poiki/la oi(_on gram- mai/ ei)si, tou_ de\ ko/kkugos oi(_on stigmai/ *ziz7. 563 b22. ali- quoties a)lla\ usurpatur, ubi a)ll) h)\ exspectes, h(de/a d) ou)k e)/stin, a)lla\ tou/tois kai\ ou(/tw diakeime/nois *hk5. 1176 a22, e)/niai d) ou)de\ tw_|de (sc ai(retai/ ei)sin) a)lla\ pote\ kai\ o)li/gon xro/non *hh13. 1152 b30 (Bk suspicatur a)ll) h)\ scribendum esse), e)n ou)demia_| te/xnh| a)ll) e)n r(htorikh_| kai\ e)ristikh_| *rb24. 1402 a27. sed etiam a)ll) h)\ legitur, ubi ipsum a)lla\ vel sufficit, h( kaphlikh\ poihtikh\ xrhma/twn, ou) pa/ntws, a)ll: h)\ dia\ xrh- ma/twn metabolh_s *pa9. 1257 b21, vel requiri videatur, w(/st) ou) lekte/on tou_ u(po/podos to\ me\n pterwto\n to\ de\ a)/pteron, e)a/nper le/gh| kalw_s, a)lla\ dia\ to\ a)dunatei_n poih/sei tou_to: a)ll) h)\ to\ me\n sxizo/poun to\ d) a)/sxiston *mz 12. 1038 a14. — a)lla\ mh\n admodum frequens apud Ar, vel ad ordien- dum alterum dilemmatis alicuius membrum, veluti *mb2. 996 b1, 997 a11, b34. 3. 998 b11, 27, 999 a1. 4. 999 b2, 27, 1001 a29, b19. z3. 1029 a16. 4. 1029 b18 al, vel omnino ad significandum argumentationis progressum *mq8. 1050 a4, b6. m5. 1079 b15, 20 ac saepe (Eucken, Ar dic ratio p 8). a)lla\ mh\n . . ge *mg4. 1007 b29. z13. 1039 a19 al. — ou) mh\n a)lla\ v s ou). — a)ll) ou)_n ti10. 170 b38. *fd7. 214 a6. *mq8. 1050 a2. po25. 1461 a1 (ci Bz Ar St I 99, a)ll) ou) codd Bk), in apodosi enunciationis conditionalis hea6. 1216 b2. — a)ll) ou)_n . . ge K8. 11 a2. th3. 153 b10. yg6. 430 b4 (ge om censet Torstr), in apodosi enunciationis conditio- nalis tz13. 150 a9. hmb8. 1207 b14. a)ll) ou)_n ge k6. 397b12.

a)llagh/. h( kata\ to/pon a)llagh/ pn8. 485 a22. — sumblhta\ dei_ ei)_nai, w(_n e)sti\n a)llagh/ *he8. 1133 a19. poi/a h( a)llagh\ h)_n pri\n to\ no/misma ei)_nai *he8. 1133 b26. a)llagh\ e(kou/sios *he7. 1132 b13 (cf suna/llagma 5. 1131 a1). a)llagh\ con- ditio th_s koinwni/as *he8. 1133 b15-18, a24, 28. a)llagh\ kai\ summaxi/a, ai( a)llagai\ kai\ h( pro\s a)llh/lous xrh_sis *pg9. 1280 b23, a35. a)llagh/ tinos, dist xrei/a *pa9. 1257 a13, 25. poi- ei_sqai th\n a)l. *pa9. 1257 a19.

a)llaktikai\ koinwni/ai *he8. 1132 b31.

a)lla/ttein. a)lla/ssonta diampere/s (Emped 73) *fq1. 251 a2. — a)lla/ttesqai *he8. 1133 b1, 8. o( a)llatto/menos tw_| deo- me/nw| u(podh/matos a)nti\ nomi/smatos *pa9. 1257 a10. — a)l- la/ssesqai alternare pke22. 940 a15.

a)llaxo/se f 381. 1541 b23.

a)llaxou_ fta4. 820 a5.

a(/llesqai, cf a(/lsis. ta\ a(llo/mena a)qro/w| panti\ tw_| sw/mati metaba/llei (dist poreu/esqai), pw_s poiei_tai th\n a(/lsin, poiei_tai ka/myin e)n tw_| u(pokeime/nw| me/rei tou_ sw/matos *zp3. 705 a5, 12. 8. 708 a29. 9. 709 b7. xalepo\n sunexh_ poiei_sqai th\n me- tabolh\n a(llo/mena *zp14. 712 a31. dia\ ti/ oi( pe/ntaqloi a(/l- lontai plei_on e)/<*>ontes tou\s a(lth_ras h)\ mh\ e)/xontes *zp3. 705 a16. pe8. 881 b5. — (i(/ppwn a)rrwstou/ntwn poda/gra|) o( o)/rxis a(/lletai o( decio/s *ziq24. 604 a27.

a)llhloktonei_n

a)llhloktonei_ o( ma/ximes ku/knos f 268. 1526 b34.

a)llhlofagei_n. a)llhlofagou_si pa/ntes i)xqu/es *ziq2. 591 a17. f 299. 1529 a15.

a)llhlofa/goi tou_ ge/nous tou_ oi)kei/ou ou)k ei)si\n oi( o)/rniqes *ziq3. 593 b27. i1. 610 a2.

a)llh/lwn diafe/rein *pd2. 1289 a34. gi/gnesqai e)c a)llh/lwn ma3. 339 a37, 340 a17. e)c a)llh/lwn sive di) a)llh/lwn dei/- knusqai, h( di) a)llh/lwn dei_cis *ab5. 57 b18, 36. 7. 59 a32 cf ku/klw|. — dia\ ta\s au)ta\s ai)ti/as a)llh/lois mg2. 371 b20. — h( ei)s a)/llhla metabolh/ ma1. 338 a23. par) a)/llhla ti/- qesqai, fai/nesqai *ob6. 289 a8. ta)nanti/a gnwrimw/tata kai\ par) a)/llhla ma_llen gnw/rima sim *rg9. 1410 a21. 2. 1405 a12. 17. 1418 b4. b23. 1400 b27 (par) a)/llhla Bk^{3} recte, para/llhla Bk, pariter par) a)/llhla pro para/llhla scri- bendum videtur r24. 1434 b39. 26. 1435 b17. tq14. 163 b4). mg4. 375 a7. h)\ kaq) au(ta\ le/gontes h)\ pro\s a)/llhla a)ntiparaba/llontes *ra3. 1359 a22. a(plw_s, pro\s a)/llhla md9. 386 b32. tw_n e(terogenw_n kai\ mh\ u(p) a)/llhla tetag- me/nwn K3. 1 b16. kwlu/etai h( o)/yis kat) eu)qei_an e)kpi/ptein dia\ to\ mh\ kat) a)llh/lous ei)_nai tou\s po/rous pia58. 905 a40, b5.

a)/lleqi kai\ a)/lloqi mg5. 376 b11.

a)lloi_os. a)lloi_ei mete/fun (Emp 376) *mg5. 1009 b20. — a)lloi_a gi/netai ta\ me/rh w(/ste mhde\n e)oike/nai tw_| pro/teron *zgd3. 768 b32. a)lloi/a h( fwnh\ gi/netai a)lloi/ou ginome/nou tou_ kinou_ntos *zgd8. 776 b17. i(/na semno/teros fai/nhtai kai\ ma_llen a)llei_a spouda/sai f 170. 1506 b2. e)sti\ tina\ au)cano/mena a(\ ou)k a)lloiou_tai, oi(_on to\ tetra/gwnon gnw/monos periteqe/ntos hu)/- chtai me/n, a)lloio/teron de\ ou)do\n gege/nhtai K14. 15 a31. mue- lo\s a)lloio/teros, o)do/ntes a)lloio/teroi *zmb6. 652 a18. d5. 678 b18. th\n fwnh\n a)fia_sin a)lloiote/ran h)\ kata\ to\n a)/llon xro/non *ziz 18. 572 a25. spe/rma a)lloio/teron tou_ ai(/matos, opp ai(matw_des *zga 19. 726 b6, 9. — interdum a)lleio/teron h)\ prope i q a)/llo h)/, veluti to\ e)nalla\c sunista/nai kai\ dialu/ein ou)de\n a)lleio/teron poiei_n e)sti\n h)\ to\ kataskeua/zein a)i/dion *oa 10. 280 a12. mb9. 370 a1. ou)de\n a)lloio/teron w(/sper a)\n ei) f 150. 1503 b12.

a)lleiou_n. to\ a)lloiou/menen a(/pan a)lloiou_tai u(po\ tw_n ai)sqhtw_n kai\ e)n mo/nois u(pa/rxei tou/tois a)lloi/wsis o(/sa kaq) au(ta\ le/- getai pa/sxein u(po\ tw_n ai)sqhtw_n *fh3. 245 b3 sqq. ei) me/nei sa\rc ou)_sa kai\ to\ ti/ e)sti, pa/qos de/ ti u(pa/rxei tw_n kaq) au(to/, o(\ pro/teron ou)x u(ph_rxen, h)lloi/wtai tou_to *ga5. 321 b4. (cf o)/ntwn kai\ mh\ h)lloiw me/nwn *ga10. 327 b1). a)lloiou_sqai ou) kata\ diafora\n (i e kata\ to\ ti/ e)sti) a)lla\ kata\ pa/qos tz6. 145 a4-12. a)lloiou_sqai tai_s tw_n o(moiomerw_n diaforai_s *zgb5. 741 b12. h)\ qermaino/menon h)\ glukaino/menon h)\ puknou/- menon h)\ chraino/ menon h)\ leukaino/menon a)lloiou_sqai/ famen *fh2. 244 b7. ta\ zw_|a a)lloiou_tai fusikh\n a)llei/wsin *zk 11. 703 b11. to\ peponqo\s kai\ h)lloiwme/non o(mwnu/mws prosagoreu/omen *fh3. 245 b13. — a(/ma e)sti\ to\ e)/sxaton a)lloiou_n kai\ to\ prw_- ton a)lloiou/menon, tou_ a)lloioume/nou kai\ tou_ a)lloiou_ntos ou)de\n me- tacu/ *fh2. 245 a4, 25. to\ a)lloiou_n kai\ h( a)rxh\ th_s kinh/sews e)n tw_| a)lloioume/nw| *ga5. 321 b7. to\ e)pidou_nai e)k duna/mews ei)s e)ntele/xeian po/tero/n e)stin a)lloiou_sqai yb 5. 417 b6 (cf a)lloi/wsis). e)nde/xetai a)qro/on a)lloiou_sqai ai6. 447 a2. — a)l- loiwto/s *fg1. 201 a12 al.

a)lloi/wsis, def metabolh\ (ki/nhsis) kata\ to\ pa/qos *ml2. 1069 b12. n1. 1088 a32. K4. 15 b12, a13. *fe2. 226 a26. h2. 243 a9. *oa3. 270 a27. *ga2. 317 a27. 5. 320 a14. a)lloi/wsi/s e)stin, o(/tan u(pome/nontos tou_ u(pokeime/nou, ai)- sqhtou_ o)/ntos, metaba/llh| <*>n toi_s au(tou_ pa/qesin, h)\ e)nanti/ois ou)_sin h)\ metacu/ *ga4. 319 b10, 33. e)n mo/nois u(pa/rxei a)l- a)llo/trios loi/wsis, o(/sa kaq) au(ta\ le/getai pa/sxein u(po\ tw_n ai)sqhtw_n *fh3. 245 b4 sqq. h( e)n tw_| au)tw_| ei)/dei metabolh\ e)pi\ to\ ma_l- lon kai\ h(_tton a)lloi/wsi/s e)stin *fe2. 226 b2. a)lloi/wsis dist a tribus reliquis metabolh_s generibus kat) ou)si/an, kata\ to\ poso/n, kata\ to/pon ya3. 406 a13. K14. 15 a13. *mh2. 1042 a36. l2. 1069 b12. n1. 1088 a32. *fe2. 226 a23-25. h2. 248 a9. *ga5. 320 a14. 2. 317 a27. a)lloi/wsis ti/ diafe/rei gene/sews *ga4. gi/gnesqai a)lloiw/sei, dist metasxhmati/sei, prosqe/sei, sunqe/sei, a)faire/sei *fa7. 190 b8. th\n a)lloi/wsin a)nairei_sqai a)na/gkh toi_s ou(/tw (Emped) le/gousin MA8. 989 a27. kata\ ta\ tw_n a(ptw_n pa/qh toi_s a(ploi_s sw/masin h( a)l- loi/wsi/s e)stin *gb4. 331 a10. h( ge/nesis tw_n a)retw_n met) a)lloiw/sews, au)tai\ d) ou)k ei)si\n a)lloiw/seis *fh3. 247 a19. a)lloi/wsis, syn pa/qos *fh3. 246 a2, 3, (cf 245 b13). 4. 248 a13, 15. tou_ a)lloiwtou_ h(_ a)lloiwto\n e)ntele/xeia a)lloi/wsis *fg1. 201 a12. h( e)k duna(/mews ei)s e)ntele/xeian e)pi/dosis h)\ ou)k e)/stin a)lloi/wsis h)\ e(/teron ge/nos a)lloiw/sews yb5. 417 b7. Trdlbg p 305. — h( a)lloi/wsis e)c e)nanti/wn tinw_n, ei)s e)nan- ti/k, e)n toi_s pa/qesin h)\ e)nanti/ois ou)_sin h)\ metacu/ *fz10. 241 a32. q7. 260 a33. *ga4. 319 b10. du/o tro/poi a)lloiw/sews, h(/ te e)pi\ ta\s sterhtika\s diaqe/seis metabolh\ kai\ h( e)pi\ ta\s e(/ceis kai\ th\n fu/sin yb 5. 417 b14. a)lloi/wsis ou)d) au)/chsis ou)de\ genesis ou)k ei)si\n o( malei_s (i)sotaxei_s), fora\ d) e)sti/n *fd14. 223 b20. h4. 249 a29. gi/gnetai polla/kis a)qro/a h( a)lloi/wsis *fq3. 253 b25. a3. 186 a15. — plur a)lloiw/seis *fh3. 246 a3, b15, 247 a5, 19 al.

a)lloiwtiko/s. to\ a)lloiwtiko\n ou)k e)c a)na/gkhs au)chto/n *fq5. 257 a24. pa/qos th_s kata\ du/namin geu/sews a)lloiwtiko\n ei)s e)ne/rgeikn (cf a)lloi/wsis) ai4. 441 b21.

a)/llos. a)/llo def et dist, syn e(/teron, opp tauto/ *mi3. 1054 b15-22 Bz. cf n1. 1087 b26, 30. a)/llos c gen, h( au)th\ me\n e(auth_, e)kei/nhs d) a)/llh sim ai7. 447 b28. *he15. 1133 a16. *aa28. 45 a21. ti15. 174 b31 Wz. a)/llon tro/pon a)llh/lwn *zia1. 487 b19. a)/llos, coni e(/teros: e(te/rwn me\n e)piqumou_sin, a)/lla de\ bou/lontai sim *hi4. 1166 b8. q7. 1158 a28. mb6. 365 a4. — a)/llos e)/stin lo/gos *pb9. 1271 a20. a)/llos gi/gne- tai heh10. 1243 b19. a)/llo kai\ a)/llo gi/gnesqai ma3. 341 a8. 4. 342 a6. b3. 357 b30 (aliter d9. 386 b7). ou)de\n a)/llo plh/n, para/, h)/ mb2. 354 b11. d12. 390 a5, 6. h)/ ti toiou_ton a)/llo pa/qos ma8. 345 a18. kai\ ta)_lla ta\ toiau_ta, kai\ o(/sa a)/lla toiau_ta md12. 390 b22. 3. 384 b33, 335 a6. a)/llo ti; (nonne) scribendum videtur pro a)ll) o(/ti *mg4. 1044 b16 Bz. — o( fi/los a)/llos au)to/s *hi4. 1166 a32. a)/llos *(hraklh_s, a)/llos e)gw/ (cf paroimi/ai) hmb15. 1213 a13. heh12. 1245 a30. — a)/llws e)/xein mb8. 365 b29. g4. 373 b32 al. a)/llws kai\ a)/l- lws e)/xein *fq6. 260 a7. a)/llot) a)/llws kai\ w(s e)/tuxe, opp tetagme/non *zma1. 641 b20. para\ tau_ta ou)k e)/stin a)/llws po14. 1453 b36. — a)/llws, opp to\n au)to\n tro/pon md6. 383 a16. — kai\ a)/llws a)/topon, kai\ a)/llws e)fa/nh *fb4. 196 b2. *gb11. 338 a18. a)/llws ou)de\n o)/nta xrh/sima *zmg2. 663 b4. — a)/llws te kai\ *ha4. 1096 a15. *pb5. 1263 b18. g15. 1286 b9 al. a)/llws te e)peidh\ kai\ *zig2. 511 b12. — ‘ceterum, ta- men’ e)a\n h(mi/puron h)_|, sfodro\n de\ a)/llws kai\ a)qro/on k4. 395 a23.

a)/llote. to\ a)/llot) a)/llws kai\ w(s e)/tuxe, opp to\ tetagme/non *zma1. 641 b19.

a)llo/trios (cf oi)kei_os). oi( pe/nhtes e)piqumou_si tw_n a)llotri/wn *pd11. 1295 b30. cf *hd1. 1120 a18. qermo/ths a)llotri/a, opp oi)kei/a, fusikh/ md 1. 379 a18. 3. 331 a24. 11. 389 b1. *zge6. 786 a12. a)llo/trion th\n fu/sin *zgd7. 776 a6. w(/ristai toi_s to/pois toi_s t) oi)kei/ois kai\ toi_s a)llotri/ois *oa7. 276 a12.

a(llotrio/ths h( dikaiosu/nh dokei_ a)llo/trion a)gaqo\n ei)_nai *he3. 1130 a3. 10. 1134 b5. fai/netai to\ oi)kei_on a)gaqo\n me/ga, to\ d) a)llo/trion mikro/n heh4. 1239 a17. a)llo/tria o)no/mata, opp h( keime/nh o)nomasi/a tb1. 109 a31. metafora_s tro/pos, prosagoreu/santa to\ a)llo/trion a)pofh_sai tw_n oi)kei/wn ti po21. 1457 b31. e)a\n e)/xh| metafora\n mht) a)llotri/an mh/t) e)pipo/laion *rg10. 1410 b32. — <*>llo/trios c gen th_s politei/as, opp mete/xwn *pb8. 1268 a40. a)llo/tria th_s peri/ ti diaire/sews K8. 10 a18. lo/goi a)llo/trioi (opp oi)kei_oi) tou_ pra/gmatos, th_s pragma- tei/as hea6. 1217 a2, 9. cf a)llotri/ois lo/gois sofi/zesqai hea 8. 1218 b23. a)llo/trion th_s i)atrikh_s tz5. 143 a4. bi/os e)leu- qeri/as a)llo/trios ar7. 1251 b14. — tw_n suggenw_n oi( me\n oi)keio/teroi oi( d) a)llotriw/teroi *hq14. 1162a3. tau_ta a)fei/sqw, kai\ ga/r e)stin a)llotriw/tera *hq10. 1159 b24. — a)llotriw/- tatos tro/pos (de usu alicuius vocabuli, opp kuriw/tatos) K15. 15 b29. 12. 14 b8. — a)llotri/ws o(ri/zesqai ta18. 108 b28. a)llotri/ws a)podido/nai K5. 2 b35. pro\s tou\s a)kou/on- tas a)llotri/ws e)/xein r37. 1445 a21.

a)lletrie/thtos a)rxh/ *pe10. 1311 b15.

a)llotriou_n. h)llotriwme/non pkd17. 937 b19.

a)llotro/pws fta3. 818 a23.

a)llofronei_n. *(/ektwr kei_t) a)llofrone/wn (cf *(/omhros extr) ya2. 404 a30. *mg5. 1009 b30 Bz.

a)lloxroei=n pd29. 880 a25.

a(/lma. to\ fe/ggos a)pe/teinen oi(_on a(/lma ma6. 343 b23.

a(/lmh. a(/lmh prosrai/nesqai *ziq10. 596 a26. e)n a(/lmh| tre/fe- sqai *rb23. 1400 a12.

a(lmuri/zein. gh_ a(lmuri/zousa *zu7. 613 a3.

a(lmuri\s gew/dhs u(fi/statai e)n toi_s a)ggei/ois *zmd1. 676 a34. mb3. 357 b4. h( kata\ th\n a(lmuri/da baru/ths pkg20. 933 b24.

a(lmuro/s. a)lmuro\n u(/dwr te5. 135 a28, 32. a(lmura\ u(/data ai4. 441 b3. o(/da peri\ to\ a(lmuro\n u(/dwr kai\ qa/lattan pkg 1-41. te\ a(lmuro\n kai\ pikro\n sxedo\n to\ au\to/, opp gluku, liparo/n ai4. 442 a18, 26. yb10. 422 b12, a19. mb2. 355 b9. plb4. 960 b19. baru/teron, paxu/teron to\ a(lmuro\n tou_ poti/mou mb3. 359 a6. 2. 355 a33. pkg8. 932 b9. 22. 934 a9. dihqou/menon gi/nesqai to\ a(lmuro\n po/timon mb2. 354 b18. tw_n a(lmurw_n ta\ potimw/tera *zgg 11. 761 b4. a(lmuro\n ga/la *zih5. 585 a31. prosfero/menoi a(lmura\s trofa/s f99. 1494 a9.

a(lmuro/ths mb1. 353 b13. pkd16. 937 b9. coni pikro/ths mb2. 354 b2. th=s a)lmuro/thtos th_s qala/tths ti/s h( ai)ti/a mb3. ftb2. 824 a4.

a)logi/a. pollh\n e)/xei a)logi/an, opp eu)/logon *ga 2. 315 b33. pro\s th_| a)/llh| a)legi/a|, opp eu)/legon mt1. 462 b21, 22. pa- rasu/rousi th_| a)logi/a| th\n e)piqumi/an ar3. 1250 a23. o)rqh\ e)pi- ti/mhsis kai\ a)logi/a (a)logi/a| ci Vhl Poet IV 428) po25. 1461 b19.

a)le/gistoi tou_ pei/sesqai/ ti *rb8. 1385 b32, 30. oi( a)lo/gistoi kai\ mo/non th_ ai)sqh/sei zw_ntes qhriw/deis *hh6. 1149 a10. a)lo/- giston pa/qos heg1. 1229 a21. a)lo/gistos e)n tw_| mh\ u(pome/- nein th\n a)po\ logismou_ lu/phn heg4. 1232 a17. — u(perhfa- nw/te\roi kai\ a/logiste/teroi dia\ th\n eu)tuxi/an *rb17. 1391 b1. — ta\ me\n dia\ logistikh\n o)/recin ta\ de\ di) a)lo/giston (a)/lo- gon Spgl Bk^{3}) *ra10. 1369 a2.

a)/logos. h(donh_s pa/nta e)fi/etai kai\ e)/lloga kai\ a)/loga *hk2. 1172 b10. e)piqumi/a kai\ qumo\s koino\n kai\ tw_n a)lo/gwn *hg4. 1111 b13. duna/meis a)/logoi, opp meta\ lo/gou e13. 22 b39. *mq2. 1046 b2 Bz. th_s yuxh_s to\ me\n a)/logon to\ de\ lo/gon e)/xon, to\ a)/le- gon ditto/n *hk13. 1102 a18-1103 a10. g13. 1117 b24. yg9. 432 a26. *ph15. 1334 b18, 21. a(/legoi e)piqumi/ai, o)re/ceis, a)/logos o(rmh/, a)/loga pa/qh sim *ra10. 1369 a4. 11. 1370 a)/ls a18. *hg 3. 1111 b1. hma35. 1198 a17. pl1. 954 b35. — mhde\n a)ciou_n a)ci/wm) a)/logon, a)ll) h)\ e)pagwgh\n h)\ a)po/deicin fe/rein *fq1. 252 a24. tou_to pantelw_s a)/logen kai\ pla/smati o(/moion *ob6. 289 a6. tou_to d) a)/logon, sumbai/nei a)/logon sim *fa4. 188 a5. mb2. 355 a21. *zga17. 722 b30. b1. 734 a7. *mb4. 999 b23. 5. 1002 a29. m 8. 1083 a18. ou)de\n a)/logon sumbai/nei, ou)k a)/logon *ob8. 289 b34. mb8. 366 a9. mt1. 463 a23. a)/logon ei) mh\ mb2. 355 a35. — e)nde/xetai e)n th_| e)popou/a| to\ a)/logon poiei_n po 24. 1460 a13. pro\s a(/ fasi ta)/loga po25. 1461 b14 Vhl Poet IV 426. — a)/logos mathe- matice i q irrationalis *ag10. 76 b9. opp r(hto/s at 968 b18. — a)lo/gws. e)n toi_s a)/llois zw/|ois h( o(mili/a a)lo/gws u(pa/rxei oa3. 1343 b13. — h( fu/sis ou)de\n a)lo/gws ou)de\ ma/thn poiei_ *ob11. 291 b13. mhqe\n a)ciou=n a)lo/gws, opp meta\ lo/gou hea 8. 1218 a29. ou)k a)lo/gws u(polamba/nein, sumbai/nein *ha3. 1095 b15. d2. 1120 b18. e)/xei d) ou)k a)lo/gws mb5. 362 a14. ou)k a)lo/gws, syn eu)lo/gws *fd5. 212 b34, 30.

a)logwde/steron v l pn2. 481 b27, cf logode/steron.

a)loifh\ sunexh/s *zu40. 624 a17.

a)/loc (Emped 344) an7. 473 b11.

*)aloph *karki/nou *hh8. 1150 b10 (Nck fr tr p 619).

a(losa/xnh. h( th_s a(lkuo/nos neottia\ paromoi/a tai=s kaloume/iais a)losa/xnais, plhn\ tou_ xrui/matos *zu14. 616 a20, 28 (genus alcyonii S II 105 cf 490, 544 <halcyoneum cotoneum, ver- mis marinus> St, alcyonium bursa K, species quaedam zoo- phytorum, alcyonia Cr, polyparium ignotum M 168, cf A*zi II 245).

a(lourgh/s, a(lourge/s saepe exhibetur in libro de coloribus x2. 792 a7, 15, 24, 25, b10. 3. 793 a7. 4. 794 a21. 5. 796 b4, 797 a7. 6. 799 b3, rarius a(lourgo/s x2. 792 b2. 5. 796 a25. apud Arist ubique forma a(lourgo/s videtur exhiberi.

a(lourgopw_lai mx1. 849 b34.

a(lourgo/s (cf a(lourgh/s). to\ a(lourgo/n, coni to\ foinikou_n ai4. 442 a24. 8. 440 a10. mg2. 372 a8. x2. 792 a7, b2, dist foinikou_n mg4. 374 b33. x2. 792 b10. syn porfuroeide/s x2. 792 a15, 17, 24, 21. te\ a(lourge\s th_| porfu/ra| ba/ptetai x4. 794 a21. i(ma/tion a(lourge/s q96. 838 a21. to\ a(lourge\s pw_s gi/netai x2. 792 a15-26. to\ a(lourge\n ou) gi/gnetai kerannu/menon mg2. 372 a8. cf x2. 792 b2. to\ a(lourge\s eu)/anqes kai\ lampro/n x2. 792 a15. h(/dista tw_n xrwma/twn te\ a(lourgo\n kai\ foinikou_n ai3. 440 a1.

a)/loxos kai\ po/sis, me/rh oi)ki/as *pa3. 1253 b7.

a(/ls o(. oi( a(/les (plerumque coni li/tron) gh_s ti ei)_do/s ei)sin ai4. 441 b4. md 7. 383 b20. 10.388b13, 389 a18. cf 7. 384 a18. 9. 385 b9. a)/tegkton md9. 385 b16. luto\n u(grw_|, th/ketai u(grw_| md6. 383 b13. 8. 385 a31. en3. 461 b16. pkg22. 934 a1. a(/les ma=llon li/trou o)smw/deis ai5. 443 a13. a(/les. xon- droi/, xau_noi kai\ leptoi/, a(lw=n plh_qos mb3. 359 a32, b4. a(/les o)ruktoi/ q 134. 844 a12. a(/les e)canqou_sin (e)k th_s qkla/tths) f 210. 1516 a24. h( tw_n a(lw_n a(latopwli/a ob 1346 b21. lei/xein a(/la *ziz27. 580 b31. pare/xein a(/las f 588. 1574 a1. a(/las dido/asi proba/tois *ziq10. 596 a17, 20. koloku/nqhn a(li\ pa/ttein *ziq10. 596 a21. a(/les pau/ousi th\n ai(mwdi/an pa38. 863 b11. z9. 887 b1. yofou_sin ei)s pu_r e)mblhqe/ntes pia26. 902 a1. 42. 904 a5. to\ e)n toi_s a(/lasin u(fista/men)on e)/laien pkg32. 935 a8. cf 15. 933 a20. w(/sper oi( a(/les katalei/- fontai (?) *zie24. 555 a14. — to\ e(/los pri/asqai kai\ tou\s a(/las (cf pareimi/ai) *rb23. 1399 a26. tou\s legome/nous a(/las sunanalw_sai (cf paroimi/ai) *hq4. 1156 b27. heh2. 1238 a3. — sing a(/ls, a(lo/s en3. 461 b16. *ziz27. 580 b31 (v l a)/l- las). q 10. 596 a21. pia26. 902 a1. 42. 904 a5, reliquis

a(/lsis locis pluralis legitur. dat plur a(lsi/ md9. 385 b9, a(/lasi pkg32. 935 a8.

a)/lsis, ei)_dos kinh/sews, dist pth_sis, ba/disis *hk3. 1174 a31. dist porei/a *zp14. 712 a30. gi/gnetai a)qro/w| panti\ tw_| sw/- mat)i *zp8. 708 a29. o)/sa a)/lsei xrw/mena mo/non poiei_tai th\n kata\ to/pon metabolh/n, dist o(/sa kai\ porei/as prosde/ontai *zp 8. 703 a22. to\ a(llo/menon pw_s poiei_tai th\n a(/lsin *zp3. 705 a13. to\ mo/rion to\ th_s a)/lsews ku/rion (i)gnu/a) *zig5. 515 b7. h( th_s kardi/as a(/lsis *zmg6. 669 a18, 23. — a(/lsis exemplum e)ntelexei/as tou_ kinhtou_ *fg1. 201 a19. *mk9. 1065 b20.

a)/lsos. oi)kei_n a)/lsh *zu32. 618 b34, 29. a)/lsh su/skia *zie30. 556 a25.

a(lth_res. oi( pe/ntaqloi a(/llontai plei_on e)/xontes tou\s a(lth_ras *zp3. 705 a16. pe8. 881 b5.

a(ltiko/s. ta\ a(ltika\ mo/ria *zmd6. 683 b3.

*)alua/ttou pai_s *)adra/mutos f 507. 1561 a28.

a(luko/s. a(luko\n u(/dwr *ziz19. 574 a8. pk1. 923 a6. g8. 872 a9. 19. 873 b37. ta\ a(luka\ tw_n gluke/wn h(_tton yuxra/ pkg 7. 932 b1. oi( pro\s no/ton to/poi a(lukw/tera ta\ u(/data e)/xousin pkg25. 934 a30. da/kruon, i(drw\s a(luka/ e)stin pe37. 884 b29. ta\ me/rh ta\ gew/dh, a(/ ei)sin a(luka/ ftb2. 823 b24.

a(luko/ths f 209. 1516 a15. ftb2. 823 b17. 3. 824 b5.

a)lupi/a. met) a)lupi/as, opp meta\ lu/phs tg2. 117 a24. *ra5. 1361 b27. u(pertei/nein th_ a)lupi/a| *hi11. 1171 b8. kai\ h( h(donh\ a)gaqo\n kai\ h( a)lupi/a *ra7. 1365 b13. th\n tou/twn a)lupi/an diw/kei o( fro/nimos *hh13. 1153 a31.

a)/lupos. oi)o/menoi dei_n a)/lupoi ei_nai toi_s e)ntugxa/nousin *hd12. 1126 b14. au)th\ h( deili/a a)/lupos *hg15. 1119 a29. a)/lupos o)/recis h( bou/lhsis tz8. 146 b2. a)/lupos o( e)n tw_| gh/ra| qa/natos an17. 479 a20. zwh\ a)/lupos kai\ makari/a *ob1. 284 a29. tw_| qew_| a)/lupon a)/pono/n te to\ a)/rxein k6. 400 b10. i)/dion tw_n o)/nwn to\ a)/lupon f4. 808 b37. — a)/lupoi h(donai\ ai( maqhmatikai/ *hk2. 1173 b16. to\ a)/lupon, dist to\ h(du/ *hd2. 1120 a27. h12. 1152 b15. hmb7. 1204 a24. — a)lupote/ras dianoi/as to\ mh\ qauma/zein *ob13. 294 a12. ti/s bi/os a)lupo/tatos f 40. 1481 b11. — a)lu/pws e)kspw_ntai tri/xes tine/s pi22. 893 a20. a)lu/pws, dist h(de/ws, xai/rein hea5. 1216 a37. *hd2. 1120 a26. *rb9. 1387 b16. to\ a)lu/pws e)ggu\s th_s h(donh_s e)sti/n hmb7. 1204 a24.

a)/luros. h( sa/lpigc me/los a)/luron (ex poeta incerto) *rg6. 1408 a7, 9.

*(/alus. *kroi_sos *(/alun diaba\s *rg5. 1407 a38.

a(/lusis. o(/sa w(/sper ai( a(lu/seis su/gkeitai tw_n swma/twn md9. 387 a13.

a)lusitele/s *hq 16. 1163 b27. (pro lusitele/s ci Bk r37. 1443 b34). ou)k a)lusitele/s r3. 1424 a19.

a)/lutos 1. physice. a)/luta u(grw_|, qermo/thti, opp luta/ *zgb6. 743 a7. md6. 383 b10, a30. ti/na ma/lista a)/luta md7. 384 b7. — 2. logice. mo/non to\ a)nagkai_on, a)\n a)lhqe\s h)_, a)/luto/n e)stin, opp luto/n *ra2. 1357 b17. tekmh/rion a)/luton *rb25. 1403 a14. a)/lutos sullogismo/s, opp lu/simos *ab27. 70 a29. — a)lu/tws ti/na ph/gnutai *zmb2. 649 a32.

a)/lfa. polla\ ta\ a)/lfa, au)to\ a)/lfa *mm10. 1087 a8, 9.

a)lfa/nousi fqo/non (Eur Med 297) *rb2. 1394 a34.

*)alfeiou_ quga/thr, a)po/gonoi f 555. 1569 b43. 554. 1569 b36.

*)alfesi/boia e)n tw_| *)alkmai/wni tw_| *qeode/ktou *rb23. 1397 b5 (fr 2).

a)lfhstiko/s. kirro\s o( a)lfhstiko\s mona/kanqo/s e)stin f 290. 1528 b29.

a)/lfiton (Emped 275) md4. 382 a1. o(/sa peri\ a)/lfita pka 1-26. ta\ a)/lfita a(dra/ pka26. 929 b37. ma_llon tw_| u(/dati a(/ma summe/nei furo/mena h)\ tw_| e)lai/w| pka16. 929 a11. a)lfi/twn et a)leu/rwn natura dist pka3. 927 a23. 7. 927 b15. 22. 929 b9. 26. 930 a3. a37. 863 b2. o)/ntos medi/mnou tw_n a)lfi/twn tetradra/xmou ob1347 a33. o(/pws o( si_tos dikai/ws praqh/setai kai\ ta\ a)/lfita kai\ oi( a)/rtoi f 411. 1546 b13.

*)alwa/dai k1. 391 a11.

a(/lwn. pedi/on o(/moion a(/lwni mega/lh| s973 a14. f 238. 1521 b7.

a)lwpeki/a. ai( a)lwpeki/ai kalou/menai (no/shma) pi27. 893 b38.

a)lwpeki/as, piscis, refertur inter ta\ tw_n galew_n ei)/dh, ei)s- de/xetai ta\ gennhqe/nta ei)s to\ sto/ma kai\ pa/lin a)fi/hsin f 293. 1529 a15, 21 (selachiorum s squalorum L species quaedam).

*)alwpeko/nnhsos *ziq13. 598 a22.

a)lw/phc 1. vulpes, refertur inter ta\ polusxidh_ tw_n tetra- po/dwn *zgb6. 742 a8. d6. 774 b7. e)n *ai)gu/ptw| a)lw/pekes e)la/ttones *ziq28. 606 a24. to\ ai)doi_on o)stw_des e)/xei *zib1. 500 b24. pw_s o)xeu/ei kai\ ti/ktei *ziz34. 580 a6. genna_| pa/nta tufla/, a)dia/rqrwta sxedo/n *zgb6. 742 a9. d6. 774 b14. — gi/netai o( sunduasmo\s kai\ e)pi\ kunw_n kai\ a)lwpe/kwn kai\ lu/kwn *zgb7. 746 a34. e)c a)lw/pekos kai\ kuno\s gi/nontai oi( *dakwnikoi\ ku/nes *ziq28. 607 a3. ta\ gigno/mena e)c a)lw/pekos kai\ kuno\s te/los a)pobai/nei kata\ to\ qh_lu th\n morfh/n *zgb4. 738 b31. — panou_rgos, kakou_rgos, trwglodu/ths *zia1. 488 b20. i1. 610 a12. cf f6. 812 a17. ti/si zw/|ois pole/mios kai\ ti/si fi/los *ziz 37. 580 b25. i1. 609 b1, 3, 26, 30. 32. 619 b10. 1. 609 b32, 610 a12. f 275. 1527 b23. o)rni/qwn ge/nos o(\ ti/ktei e)n de/r- mati a)lw/pekos *zu33. 619 b15. qauma/sio/n ti a)/kousma peri\ a)lw/pekos q99. 838 b4. *ai)sw/pou lo/gos peri\ th_s a)lw/pekos kunorai+sta\s pollou\s e)xou/shs *rb20. 1393 b24 (renard C, de vulpe Aegyptiaca C II 726; canis vulpes S St K Cr, fort etiam canis niloticus Geoff A*zi I 63 n 3 Su 144 no 10).

2. tw_n pthnw_n ta\ dermo/ptera, oi(_on a)lw/phc kai\ nukteri/s *zia5. 490 a7; ad hoc animal etiam *ziz34. 580 a6. 37. 580 b25 refert S (renard volant C, sciurus petaurista Herrmann Alopex Arist Argent 1782, vulpecula Gazae S, ‘de vulpecula dubitatio magna est, sciuri aut lemuris genus aliquod volans intelligi videtur’ S I 21, fort sciurus volans sive vespertilio caninus St Cr, pteromys volans Su 41 n 6, dubitat A*ziI 64 n 4).

3. piscis, refertur inter galeoeidei_s *ziz11. 566 a31. eius ge/nesis *ziz10. 565 b1 pw_s bohqou_si pro\s to\ a)/gkistron *zu 37. 621 a12. ad hoc animal etiam *ziq28. 606 a24 refert S. (species quaedam canis marini C II 726, 222, piscis cartila- gineus S St Cr, squalus sive vulpes centrina K, squalus vul- pes L <alopias vulp Raffinesque> J Müller Abhandl d Berl Acad 1840 p 197, squalus nondum certo definitus A*zi I 145 n 87).

a)/lws 1. o( si_tos e)n th_| a(/lw| a)po/llutai *fb8. 198 b22. i)xqu_s e)cio/ntes e)pi\ ta\s a)/lws ne/montai q72. 835 b9. cf 120. 842 a7. — 2. a(/lws e)sti\n e)/mfasis lampro/thtos a)/strou peri/- augos k4. 395 a36. de eius natura mg2. 3. a7. 344 b2. 8. 346 a5. dia\ ti/ peri\ th\n selh/nhn pleona/kis gi/gnontai mg3. 373 a27.

a(/lwsis. gi/netai h( a(/lwsis, gi/nontai ai( a(lw/seis (tw_n o)rni/qwn, tw_n i)xqu/wn) *ziq3. 593 a20. 15. 600 a3.

a(/ma kata\ to/pon, def *mk12. 1068 b26. *fe3. 226 b21. h2. 243 a4 (ou)qe\n au)tw_n metacu/ e)stin). a(/ma kata\ xro/non def *fd10. 218 a25. K 13. 14 b25. ai7. 448 b19. ai( kinh/seis ai( a(/ma *rg17. 1418 a14. a)/ma th_| fu/sei def K13. 14 b27, 34, 15 a8. 7. 7 b15. te3. 131 a14, 16. — a)/ma, opp xwri/s md9. 386 a9. *mz15. 1040 a15. opp kata/ tina ta/cin h)\ xro/non *pb2. 1261 a32. — a)/ma . . kai\ ma3. 339 b25. d6. 382 b31. 9. 386 a3 al. a(/ma . . te . . kai\ ma3. 340 b5. a(/ma kai\ mb8.

*)ama/dokos 368 a18. a(/ma kai\ . . kai\ md9. 386 b20. a(/ma c dat mb8. 368 a34. a(/ma c partic, veluti a)pospinqhri/zei a(/ma kaio/menon ma4. 341 b30. *ziz20. 574 a4. ta\s gnw/mas a(/ma legome/nas dh/las ei)_nai *rb21. 1394 b14. a(/ma legome/nwn h( gnw_sis gi/netai sim *rg10. 1410 b24. 11. 1412 a31. a(/ma ei)rhme/nwn gnwri/zein *rb23. 1400 b33. a(/ma de\ in principio enunciationis, ut ad alteram argumentationem transeatur, veluti a(/ma de\ fane- ro/n al *mb4. 1008 a30. *pd9. 1294 a32. *hq16. 1163 b22. *fa2. 185 a14.

*)amado/kw| *seu/qhs e)pe/qeto *pe10. 1312 a14.

a)maqh/s. zw_|a qumw/dh kai\ a)maqh_ *zia1. 488 b14. o( xro/nos po/- teron sofw/tatos h)\ a)maqe/statos *fd13. 222 b18.

a)maqi/a parakolouqei_ th_| a)frosu/nh| ar6. 1251 a2.

a)maqu/nei (Hom I 593) *ra7. 1365 a14.

a)ma/laktos. peri\ a)mala/ktou md 9. 385 b6-26. 8. 385 a13. 7. 384 b1. a)/thkta kai\ a)ma/lakta md10. 388 b25.

a(/maca mx31. 858 a4.

a(maciai_os li/qos q98. 838 b1.

a(ma/cion *zk7. 701 b4.

a(marta/nein, opp katorqou_n *hb 6. 1107 a15 al. r30. 1437 b5. opp o)rqw_s poiei_n *hd 11. 1126 a34. dist a)tuxei_n *he10. 1135 b18. cf r5. 1427 a41. dist a)dikei_n *pg11. 1281 b28. cf *rg2. 1405 a27. a(marta/nein th_s prosta/cews, tou/tou *hh7. 1149 a28. *pe1. 1301 a28. a(martei=n th_s o(rmh_s *ziq21. 575 a14. tau/thn ou)x h(/marton th\n a(marti/an *pq4. 1338 b12. ou) sugxwrh/sw *)aqhnai/ois di\s a(martei_n ei)s filosofi/an f 617. 1528 a19, 28. a(marta/nein e)pi\ th\n e)/lleiyin, e)pi\ to\ ma_llon sim *hg13. 1118 b16. d3. 1122 a15. 11. 1126 a1. heg 2. 1230 b17. *rb 12. 1389 b3. a(marta/nontes le/gousin, opp o(\ bou/lontai *fd 6. 213 a24. a(marta/nousin o(/soi tw_n poihtw_n *(hra- klhi/da pepoih/kasi po8. 1451 a20. — a(marta/nein pollaxw_s e)/stin *hb5. 1106 b28. to\ a(m. koino\n pa/ntwn a)nqrw/pwn r37. 1444 a10. tw_n a)gaqw_n mh/t) au)tou\s a(marta/nein mh/te toi_s fi/lois e)pitre/pein *hq10. 1159 b7. o( e(kw\n a(marta/nwn pou_ ai(- retw/teros; *hz5. 1140 b23. — a(marta/nesqai. h( me\n u(per- bolh\ a(marta/netai, to\ de/ me/son katorqou_tai *hb5. 1106 b25. cf 6. 1107 a25. to\ a(martano/menon *he 14. 1137 b16. *fb8. 199 b2. ta\ kata\ logismo\n h)\ qumo\n a(marthqe/nta *hg 3. 1111 a34. oi( h(marthme/noi, dist oi( kakoi/ *hd 9. 1125 a19. to\ e)n a)rxh_| h(marthme/non *pe1. 1302 a6. e(/ceis h(marthme/nai heg3. 1231 b22. politei_ai h(marthme/nai, syn parekba/seis *pg1. 1275 b1. 6. 1279 a20. e1. 1301 a34. turanni\s h(mar- thme/nh, opp o)rqh/ *hq12. 1160 b31.

a(ma/rthma. e)n toi_s a)idi/ois ou)de\n ou)/te kako\n ou)/te a(ma/rthma *mq9. 1051 a20. ta\ te/rata a(marth/mata tou_ e(/neka/ tou *fb8. 199 b4. — koino\n pa_sin a(ma/rthma toi_s e(\n u(potiqeme/nois, to\ e)n a)rxh_| a(ma/rthma sim *og5. 304 b11. 4. 303 a17. *pe4. 1303 b29. to\ a(m. ou)k e)n tw_| no/mw| a)ll) e)n th_| fu/sei tou_ pra/gmato/s e)stin *he14. 1137 b17, 25. a(ma/rthma kai\ ai)_sxos a)nwdunon po5. 1449 a34. — a(ma/rthma, dist a)tu/xhma, a)di/- khma *he10. 1835 b12-1136 a3. *ra13. 1374 b7.

a(marthtiko/s, opp katorqwtiko/s *hb2. 1104 b33.

a(marti/a. tau/thn ou)x h(/marton th\n a(marti/an *pq4. 1338 b12. ai)/tion th_s sumbainou/shs a(marti/as, ei)s mi/an do/can du/o sum- bai/nein a(mkrti/as *mm8. 1084 b24, 4. h( th_s w)|dh_s a(marti/a piq43. 922 a18. a(marti/a e)pisth/mhs, peri\ ai)/sqhsin, opp o)r- qo/ths *hz10. 1142 b10. tb4. 111 a16, 18. a(m. e)n toi_s kata\ te/xnhn, kata\ fu/sin *fb8. 199 a33. a(m. e)n th_ dianoi/a, e)n th_| e)nergei/a|, kata\ th\n ai)/sqhsin hma17. 1189 b22. heb10. 1226 a36. *hz9. 1142 a21. a(marti/a e)n tw_| o(ri/zesqai tz1. 139 b9. ai( e)n toi_s problh/masin a(marti/ai dittai/ tb1. 109 a)me/lgesqai a28. — a(marti/a, dist kaki/a, a)diki/a, a)tuxi/a *hh6. 1148 a3. po13. 1453 a10. r5. 1427 a34. — a(marti/a fusikh/ hmb6. 1202 a26. a(marti/ai *hg10. 1115 b15. *pb8. 1269 a16. e)/xein ta\s parekba/seis kai\ ta\s a(marti/as ta\s par) a)mfote/rwn *pe10. 1310 b6. a(marti/ai paidikai/ *hg15. 1119 a34.

a(martwlo/s. tw_n a)/krwn to\ me/n e)stin a(martwlo/teron *hb9. 1109 a33.

*)/amasis *rb8. 1386 a19. eius lo/gos peri\ tou_ podanipth_ros *pa12. 1259 b8 (Her. 2, 172).

a)mauro/s. h(/lios a)xluw/dhs kai\ a)mauro/teros mb8. 367 a21. a)sth\r e)/sxe ko/mhn a)maura/n ma6. 343 b12 (cf a)mudro/s b13). i)_ris a)maurote/ra toi_s xrw/masin mg4. 375 a30, b13. komh_tai spaniw/teroi kai\ a)mauro/teroi to\ me/geqos ma7. 344 b29. o( qa- la/ttios o)/fis a)mauro/teros *zu37. 621 a4. — fwnai\ a)maurai/ ak802 a19. kinei_sqai u(po\ mikrw_n kai\ a)maurw_n paqhma/twn, opp i)sxura\ kai\ e)nargh_ ya1. 403 a21. zw_|a a)mauro/tera kai\ braxubiw/tera *zu1. 608 a11. — a)maurw_s, opp a)kribe/- steron *oa9. 279 a29.

a)maurou_n. a)mourou_tai to\ qermo/n mb8. 367b28. *zmg4. 667 a19. pks18. 942 a24, h( h(donh/ *hk4. 1175 a10. h)mau/rwtai tou_ a)ndro\s h( du/namis pd25. 879 a34. a)maurou_sqai kata\ th\n trofh/n *zgd4. 772 b28.

a)mau/rwsis h( e)n tw_| gh/ra| ya4. 408 b20.

a)mbli/skein. o(/sa d) e)llei/ponta gi/netai tw_n toiou/twn mori/wn, oi(_on a)krwthri/ou tino\s h)\ tw_n a)/llwn melw_n (merw_n cod P), th\n au)th\n dei_ nomizein ai)ti/an, ka)\n o(/lws to\ gino/menon a)m- blwqh_| *zgd4. 773 a1.

a)mblu/nein. oi( o)do/ntes a)mblu/nontai *zmg1. 661 b22. cf *zge8. 789 a9. to\ te/mnon a)mblu/netai u(po\ tou_ temnome/nou *zgd3. 768 b17. — to\ yuxro\n tou\s xumou\s a)mblu/nei kai\ ta\s <*>sma\s a)fani/zei ai5. 443 b15.

a)mblu/s. to\ a)mblu\ pollaxw_s le/getai ta15. 106 a14. a)m- blei_a (int gwni/a), a)mblute/ra, opp o)cei_a mx23. 855 a10, 15, 17, 13. r(i\s a)mblei_a f6. 811 a32. o)do/ntes a)mblei_s, opp o)cei_s *zib 2. 501 b13. z 20. 575 a12. a)na/logon e)/xei (to\ e)n yo/fw| o)cu\ kai\ baru\) tw_| peri\ th\n a(fh\n o)cei_ kai\ a)mblei_: to\ ga\r o)cu\ oi(_on kentei_, to\ d) a)mblu\ oi(_on w)qei_ yb8. 420 b2. h( a)koh\ a)mblute/ra ai)/sqhsis th\s o)/yews pz5. 886 b32. ta\ ai)/tia tou_ a)mblu\ h)\ o)cu\ o(ra_n *zge1. 780 a26. pla8. 958 b1. a)mblu/teron ble/pein *zmb13. 657 b36.

a)mblu/ths o)do/ntwn *zge8. 789 a11.

a)mbluwpi/a q171. 847 a2.

a)mbluwpo/teros e)ge/neto ta\s o)/yeis *dionu/sios f 546. 1568 b22.

a)/mblwsis. a)mblw/seis gi/nontai pollai\ tw_n kuhma/twn *zgd4. 773 a1. e)a\n de/ tisi gi/gnhtai para\ tau_ta sunduasqe/ntwn, pri\n ai)/sqhsin e)ggene/sqai kai\ zwh/n, e)mpoiei_sqai dei_ th\n a)/m- blwsin *ph16. 1335 b25.

*)ambraki/a. e)n *)a. mikro\n to\ ti/mhma *pe3. 1303 a23. *pe- ri/andros tu/rannos *pe4. 1304 a31. 10. 1311 a40. *decamenai/, me/ros th_s *)ambraki/as f 437. 1550 a22. — *)ambraki/a, qu- ga/thr *fo/rbantos tou_ *(hli/ou f 437. 1550 a23. — *)ambra- kiwtw_n politei/a f 437.

a)mbrosi/as kai\ ne/ktaros geu/sasqai *mb4. 1000 a12, 17.

a)/mbrotos (Orphic VI 12) k7. 401 b2.

a)mege/qhs. a)sw/maton kai\ a)me/geqes *ga5. 320 a31. pw_s e)/stai e)c a)megeqw_n me/geqos *ml 10. 1075 b29. *ga 2. 316 a27. 5. 320 b32. ou) kinei_tai to\ a)me/geqes *fq10. 267 a23.

a)mei/yasqai th\n prou+parxh/n *hi2. 1165 a5.

*)ameiyi/as e)ni/ka *ko/nnw| f 578. 1573 a12.

a)me/lgesqai ga/la polu/ *zig21. 523 a7. 20. 522 a15. pi6.

ame/lei 891 b4. a)me/lgontai ai(matw_des *zig20. 522 a10. a)me/lgetai mh_nas o)ktw/ *zig21. 523 a5.

a)me/lei. w)/sper a)me/lei (h( fu/sis sunh/gagen al) k5. 396 b9. 6. 398 b14, 400 b13. f 208. 1515 b40.

a)me/leia *hg 7. 1114 a25. *rb2. 1379 b37. a)me/leiai, r(aqu- mi/ai, a)poni/ai *ra11. 1370 a15. a)kolouqei_ th_| a)kolasi/a| a)me/- leia ar6. 1251 a22.

a)melei_n tw_n i)di/wn *hd 2. 1120 b2. — non addito obieeto *pd 6. 1293 a18. r4. 1426 a12. opp prose/xein to\n nou_n *pe12. 1316 b13. h)melhme/non r3. 1425 b20.

a)mele/thtos, opp gegumna/sqai ti16. 175 a26, 24.

a)menhno/s. a)menhnh_| th_| fwnh_|, mikro\n kai\ a)menhno\n fqe/ggesqai pia6. 899 a30, 31. oi( a)/kentroi sfh_kes e)la/ttous kai\ a)menh- no/teroi *zu41. 628 b4.

a)merh/s. a)mere/s, def to\ kata\ poso\n a)diai/reton, to\ mhqe\n e)/xon me/geqos *fz10. 240 b12. 1. 231 b3. q10. 266 a10. a)_r) e)n toi_s posoi_s e)/sti ti a)mere/s at968 a2. a)mere\s a)merou_s ou)k e)/stin e)xo/menon *fz6. 237 b7. 5. 236 b12. 1. 231 a28. 2. 233 b32 (syn a)/tomon b17). to\ a)mere\s ou)k e)nde/xetai kinei_sqai *fz10. 240 b8. 8. 239 a4. q6. 258 b25, 18. ou)si/a a)merh\s kai\ a)diai/retos *ml7. 1073 a6. ei) meristh\ h)\ a)merh\s h( yuxh/ ya1. 402 b1. heb1. 1219 b32. — ta\ kaqo/lou dicuntur a)merh_ *ad19. 100 b2 Wz, cf *mm8. 1084 b14.

a)/mesos. ta\ a)/mesa, syn a)napo/deikta, opp a)podeikta/, di) a)podei/cews *aa35. 48 a33, 37. g2. 71 b27. 3. 72 b22. 17. 81 a36. ou)k e)nde/xetai e)pi/stasqai di) a)podei/cews mh\ ginw/- skonti ta\s prw/tas a)rxa\s ta\s a)me/sous *ad19. 99 b21. e)c a)me/swn dei_ ei)_nai th\n a)podeiktikh\n e)pisth/mhn *ag2. 71 b21, 72 a7. to\ a)/meson a)rxh/ *ag24. 86 a15. a)/mesos a)rxh\ sul- logistikh/ *ag2. 72 a15. a)/mesa kai\ a)rxai/ *ad9. 93 b22. a)/me- sos, prw/th kai\ a)/mesos pro/tasis *ab23. 68 b30. g2. 72 a7. 23. 85 a1. a)/meson dia/sthma, syn a)diai/reton, opp diaireto/n *ag22. 84 a35. i(/statai/ pote ta\ a)/mesa *ag3. 72 b22. h( tw_n a)me/swn e)pisth/mh a)napo/deiktos *ag3. 72 b20. o( tw_n a)me/swn o(rismo/s *ad10. 94 a9. tw_n a)me/swn gnw_sis pw_s *ad19. — o(/ti ma/lista a)/mesa (Wz, ta\ me/sa Bk) *ab19. 66 a37.

a)metablhsi/a, dist monh/ *fe6. 230 a10.

a)meta/blhtos kai\ a)ru/qmistos *md4. 1014 b28. a)meta/blhton h)\ mh\ r(a|di/ws e)pi\ to\ xei_ron eu)metaki/nhton *md12. 1019 a27.

a)metaki/nhtos. o( to/pos a)ggei_on a)metaki/nhton *fd4. 212 a15. — a)metakinh/tws e)/xein, syn bebai/ws *hb3. 1105 a33.

a)metame/lhtos o( spoudai_os *hi4. 1166 a29. o( a)metame/lhtos a)ni/atos, opp o( metamelhtiko/s *hh8. 1150 a22.

a)meta/peistos o( e)pista/menos a(plw_s *ag2. 72 b3. u(po/lhyis a)meta/peistos u(po\ lo/gou te2. 130 b16. 4. 133 b30 sqq. 5. 134 a35. be/baion kai\ a)meta/peiston h( sfodra\ do/ca hmb6. 1201 b6. a)meta/peisto/n ti h( a)na/gkh *md5. 1015 a3.

a)meta/ptwtos e)pisth/mh tz2. 139 b33. a)meta/ptwtos fili/a, h( a)reth\ a)meta/ptwton hmb11. 1209 b13, 14.

a)metri/a a)kolouqei_ th_| a)neleuqerio/thti ar7. 1251 b15.

a)/metros. diafe/rousi tw_| e)/mmetra le/gein h)\ a)/metra po9. 1451 b1. — a)/metron (codd, me/trion Bk, fort a)/peiron Bz Ar St I 67) c1. 974 a14.

a)mh/xanos. a)mh/xano/n e)sti gene/sqai (Emped 102) c2. 975 b2. — tw_n a)gri/wn o)rne/wn oi( me\n eu)mh/xanoi pro\s to\n bi/on, oi( d) a)mhxanw/teroi *zu11. 614 b34. — i)sxu\s a)mh/xanos *ob9. 291 a4. yo/fos a)mh/xano/s tis to\ me/geqos *ob9. 290 b20. h(donai\ a)mh/xanoi *zma5. 645 a9. — diafe/rei a)mh/xanon o(/son *ml6. 1071 b37. *hh5. 1147 a8.

a)mi/a, piscis, refertur inter ta\ a)gelai_a *zia1. 488 a7. a)mi/ai e)/xousin o)do/ntas i)sxurou/s *zu 37. 621 a19. sarkofa/goi ei)si/n, a)mnh/mwn a(/ptontai kai\ fuki/wn *ziq2. 591 a11, b11. th\n xolh\n e)/xousin par) o(/lon to\ e)/nteron parufasme/nhn, polla/kis kai\ e)panadi/- plwma *zmd2. 676 b21. *zib15. 506 b13. pou_ gi/nontai, po/te e)mba/llousin ei)s to\n *po/nton, a)naple/ousin ei)s tou\s potamou/s *ziq13. 598 a22, 27. 19. 601 b21. pw_s qhri/on ti a)mu/nousin *zu37. 621 a17. easdem fere notas complectitur f 291. po/qen w)no/mastai f 291. 1528 b37. 313. 1531 a27. (boniton C II 138, ‘putant scombrum amiam intelligi’ S II 174, scomber St K Cr, scomber amia L, s lichia amia Cuv F 304, 9, scom- ber sardo Ka *zi ada1, pelamys sarda, bonite A*ziI 121 n 2).

amigh/s. o( nou_s a)migh/s (Anaxag), coni a(plou_s, kaqaro/s, a)pa- qh/s, xwristo/s MA8. 989 b15, 17. *fq5. 256 b25. ya2. 405 a17. g4. 429 a18. 5. 430 a18. h(de/a e)sti\n o(/tan ei)likoinh_ kai\ a)migh_ a)/ghtai ei)s to\n lo/gon yg2. 426 b4. h(donai\ a)migei_s, opp miktai/ *hk2. 1173 a23. to\ a)gaqo\n a)mige/s e)sti toi_s fau/lois hmb7. 1204 a38. — ta\ toi_s e)nanti/ois a)mige/stera ma_llon toiau_ta tg5. 119 a27 sqq. a)migeste/ra o)smh/ pib4. 907 a1.

a(/milla. o(/pou a(/milla, e)ntau_qa kai\ ni/kh e)sti/n *ra11. 1371 a6.

a(milla_sqai pro\s to\ eu)_ dra_n *hq15. 1162 b3. a(millwme/nwn pro\s to\ kalo\n kai\ diateinome/nwn ta\ ka/llista pra/ttein *hi8. 1169 a8. (a)du/naton) e)n tw_| pela/gei a(milla_sqai a(/rmata c6. 980 a12.

a)/miktos. a)/mikta dei_n prou+pa/rxein MA8. 989 b1. to\ memig- me/non tou_ a)mi/ktou h)/dion, oi( th_s lu/ras fqo/ggoi a)mikto/teroi th_| fwnh_| piq43. 922 a4, 16.

a)mi/mhtos pkq10. 951 a6.

*)aminai_os oi)_nos f 453. 1552 a32, 36, 39.

a)mici/a, opp mi_cis pn9. 485 b18.

a)mi/s. ai( a)mi/des dia\ ti/ xrw/zontai pi43. 895 b7.

a)/misqos. e)kklhsia/zein a)mi/sqous *pz5. 1820 a18. a)mi/sqous a)/r- xein a)ristokratiko/n *pb11. 1273 a17. — a)mi/sqwn ou)x oi(_o/n te a)/rxein oa5. 1344 b3.

*)amiso/s *zie 22. 554 b15. ob1350 b27. *)amishno\s si/dhros q48. 833 b22. f 248. 1524 a6.

a(/mma. e)a\n luqh_| to\ a(/mma, a)poqnh/skei to\ e)/mbruon *zih10. 537 a16.

a)/mmoros (Hom *s489, e275) po25. 1461 a20.

a)/mmos, def pkg33. 935 a11. cf 8. 932 b13. fu/esqai e)c a)/mmou kai\ i)lu/os *zie11. 543 b18. z15. 569 a12. tre/fesqai fuki/ois kai\ a)/mmw| *ziq 2. 591 a22. e)mpi/ptein ei)s th\n a)/mmon *zid 1. 524 a19. poreu/esqai e)n th_| a)/mmw| *zk2. 693 b16. fwlei_n e)n th_| a)/mmw| sim *ziq15. 599 b26. d10. 537 a25, 23. o( *xalu- biko\s si/dhros sumfu/etai e)k th_s a)/mmou th_s kataferome/nhs e)k tw_n potamw_n q48. 833 b23. f 243. 1524 a7.

*)ammou/s i q *zeu/s f 487. 1557 b21.

a)mmw/dhs gh_ *ziz 15. 569 a29. h( *libu/h a)mmw/dhs kai\ a)/nikmos pib3. 906 b19. i)lu\s a)mmw/dhs *zie15. 547 b20. e)n toi_s a)m- mw/desi (fu/esqai al) *zie15. 547 b14, 15. i37. 620 b16. me/li ou)x ou(/tw stereo/n, a)ll) w(sanei\ a)mmw_des q19. 831 b30.

*)/ammwn. ai( e)n *)/ammwni krh_nai f 488. 1557 b23. — o( e)pi\ th\n tou_ *)/ammwnos (trih/rh i(era\n) tami/as f. 402. 1545 a36.

*)ammwni/a xw/ra ma14. 352 b32.

*)ammwnia/s, trih/rhs i(era/ f 403. 1545 b4, 13.

*)amne/a prosagoreu/ousi to\n o)rqo/noton s973 b7. f 238. 1521 b26.

a)mnhmonei_n *pe10. 1311 b40.

a)mnhmo/neutos. mh\ paralipei_n a)mnhmo/neuton q101. 839 a10.

a)mnhmosu/nh parakolouqei_ th_ a)frosu/nh| ar6. 1251 a3.

a)mnh/mwn. oi( sfo/dra ne/oi kai\ oi( ge/rontes a)mnh/mones mn1. 450 b6. 2. 453 b5. oi( nanw/deis a)mnhmone/steroi tw_n e)nanti/wn

a)mno/s mn2. 453 b1. — a)mnh/mones (i e ingrati) oi( polloi/ *hi 7. 1167 b27.

a)mno/s, i q fa/gilos f 464. 1554 b3.

a)moibai_os (Emped 179) *mb4. 1000 b15.

a)moibh\ gi/netai/ tini a)nti/ tinos *hi1. 1163 b35. h( a)m. gi/netai pro/s ti *hi1. 1164 b19. th\n a)moibh\n poihte/on pro\s th\n pro- ai/resin *hi1. 1164 b1. q15. 1163 a32.

a)/moiros th_s metaba/sews *og7. 306 a3. th_s a)nqrwpikh_s a)re- th_s *ha13. 1102 b12.

a)mo/rghs. th_s e)lai/as o( a)mo/rghs x5. 796 a27.

a)morfi/a fta4. 819 b36. coni a)sxhmosu/nh, a)taci/a *fa 7. 190 b15.

a)/morfos. h( u(/lh kai\ to\ a)/morfon *fa7. 191 a10. a)eide\s kai\ a)/- morfon dei_ to\ u(pokei/menon ei)_nai *og8. 306 b17. — oi( th\n o)/yin a)/morfoi f 108. 1495 b11.

a)mourgoi\ lampth_res (Emped 222, v l a)morgou/s) ai2.437 b28.

a)mousi/a kai\ mousikh/, pa/qos kaq) au(to/n *ga4. 319 b27.

a)/mousos. r(a|qumi/a a)/mousos r1. 1421 a33. gi/gnetai e)k mousikou_ a)/mousos *fa5. 188 b2. *ga4. 319 b25. *zga18. 724 a26.

a)mpe/lina fu/lla *zmg5. 663 a23.

a)mpelogenh_ e)laio/prwra *fb8. 199 b12.

a)/mpelos k6. 400 b34. a)mpe/lwn susta/des *ph11. 1330 b29. i(sta/nai ta\s a)mpe/lous e)n kala/mois *zie30. 556 b3. a)/mpeloi tragw_sai *zie14. 546 a2. *zga18. 725 b34, 726 a2. ta\ tw_n a)mpe/lwn fu/lla e)sxisme/na fta5. 820 a16. o( xumo\s o( sta/- zwn e)k th_s a(mpe/lou fta3. 818 b35. a)/mpelo/s tis h(\n kalou_si ka/pneon *zgd4. 770 b20. a)/mpelos *)anqhdonia\s kai\ *uperei/as f 554 1569 b34 (Vitis vinifera L).

a)mpe/xein. a)mpexo/menoi, opp gumnoi/ pb9. 867 a19.

a)mpexo/nh. kaqa/rioi peri\ o)/yin, peri\ a)mpexo/nhn *rb4. 1381 b1.

a)mpi/sxein ske/pasma mikro\n (toi_s gennwme/nois) *ph17. 1336 a17.

a)/mpwtis mb8. 366 a19. pkg17. 933 b8. a)mpw/teis le/gontai sumperiodeu/ein th_ selh/nh| k4. 396 a26 (Ideler ad Met I 501).

a)mugdalh_. a)mugdalai_ fta5. 820 b2. 7. 821 a38, b19. fu- teu/ein sumfe/rei peri\ ta\ smh/nh a)mugdalh_n *zu40. 627 b18. e)piqei_nai tai_s r(i/zais au)tw_n ko/pron xoirei/an f 255. 1525 b5. (Amygdalus communis L).

a)mu/gdalon. druokola/pths a)mu/gdalon die/koye *zu9. 614 b15. ta\ a)mu/gdala xrhsimw/tata pro\s to\ me/li poiei_n q20. 832 a1. eorum amaritudo explicatur f 256. 1525 b9. (drupa Amygdali communis).

a)mudro/s. fe/ggos a)mudro/n ma6. 343 b13 (cf a)mauro/s b12). xrw/mata a)mudro/tera mg 2. 372 a2. — a(mudrw_s o(ra_n, ble/pein q176. 847 b3. *zid 10. 537 b11. e30. 556 b19. a)mu- drw_s shmai/nesqai *ziq1. 588 b18. qe/nar kakw_s kai\ a)mudrw_s mimou/menon pte/rnhn *zib8. 502 b9. th\n a)orth\n e)/nia me\n a)mu- drw_s e)/nia d) a)fanw_s e)/xei *zmg 5. 668 a3. *zid8. 533 a27. h)\ o(/lws ou)k e)/stin h)\ mo/lis kai\ a)mudrw_s *fd10. 217 b33. e)fh/- yanto, a)mudrw_s me/ntoi kai\ ou)de\n safw_s MA4. 985 a13. cf 7. 988 a23. 9. 993 a13.

a)mu/eloi xo/ndroi *zmb9. 655 a35.

a)mu/htos *rg2. 1405 a21.

a)mu/qhton plh=qos muw_n *ziz 37. 580 b16. a)mu/qhton diafe/rei mg4. 375 a23. a)mu/qhton o(/son diafe/rei *pb5. 1263 a40.

*)amuklaei_s. o( tw_n *lakedaimoni/wn pro\s *)amuklaei_s po/lemos f. 489. 1557 b42, 1558 a5.

a)mu/lion e)k tou_ staito/s pd21. 879 a10.

a)mu/nein tou\s e)pio/ntas *pb7. 1267 a25. om obiecto *zu37. 621 a18. — a)nandri/as h( u(pomonh\ kai\ to\ mh\ a)mu/nesqai *rb 6. 1384 a22. a)mu/nesqai om obiecto *zia1. 488 b9. i41. 628 b5. *)amfi/polis *zmg2. 662 b29. a)mu/nasqai tou\s a)dikh/santas sim r3. 1425 a12. *ziz29. 578 b22. a)mu/nesqai pro/s ti *zmg 2. 663 a12. a)mu/nesqai peri\ pa/trhs (Hom M 243) *rb21. 1395 a14. — o( xari/eis a)mu/netai eu)_ drw_n *hq15. 1162 b10. a)mu/nasqai o(moi/ws eu)_ paqo/nta w(/sper kai\ kakw_s *rb23. 1398 a25.

*)amu/ntai, e)/qnos *qesprwtikon f 452. 1552 a25.

*)amu/ntas, *)arxela/ou ui(o\s kai\ gambro/s *pe 10. 1311 b14. — *)amu/ntas o( mikro/s *pe10. 1311 b3.

a)munth_res tw_n e)la/fwn, ta\ proneneuko/ta tw_n fuome/nwn ke- ra/twn ei)s to\ pro/sqen, oi(_s a)mu/netai *zu 5. 611 b5 (admini- cula vertit Gaza, ramos Plinius, rectius propugnacula Sca- liger, defenses C, Augsprossen S II 34, Wehrzinken A*zi).

a)muntiko/s *hd 11. 1126 a7. to\ a)/rren a)muntikw/teron oa 3. 1344 a1. a)muntiko\n o)/rganon *zmd 6. 683 a21. zw_|a a)mun- tika/, dist fulaktika/ *zia1. 488 b8, 9.

a)mu/ntwr patro/s (Eur Or 1588) *rg2. 1405 b23.

a)mu/ttein toi_s o)/nucin *zu32. 619 a23.

a)mfi. oi( a)mf) au)to\n basile/a k6. 398 a20.

*)amfia/raos. *pittakou_ a)po/fqegma ei)s *)a. *rb12. 1389 a16. — *)amfia/raos *karki/nou po17. 1455 a27 (Nck fr tr p 619).

a)mfiba/llein (in dubitationem vocare, dubium esse) heh10. 1243 a12, 25.

a)mfi/bios o( ko/rdulos f 301. 1529 b30. ta\ a)mfi/bia aqua- tilium in numerum referuntur f 301. 1529 b38.

a)mfiboli/a| ei)rh_sqai po25. 1461 a25 Vahlen Poet IV 371. paralogismoi\ para\ th\n a(mfiboli/an ti4. 166 a6-21. (cf a)m- fi/bolon tz 6. 145 b24) 19. 23. 179 a20. h( peri\ tou/tou a)mfi- boli/a, coni syn zh/thsis fta1. 815 a29.

a)mfi/bolon tz6. 145 b24. to\ ple/wn a)mfi/bolon po25. 1461 a26. no/mos a)mfi/bolos *ra15. 1375 b11. mh\ a)mfibo/lois o)no/- masi le/gein *rg5. 1407 a32, 37. o)no/maze toi_s oi)kei/ois o)no/- masi diafeu/gwn to\ a)mfi/bolon r26. 1435 a33. sunora_n, proidei_n to\ a)mfi/bolon tq7. 160 a29. a)pokri/nasqai pro\s ta\ a)mfi/bola diairou_nta lo/gw| *rg18. 1419 a20. — te\ martu- rou/menon h)\ piqano\n h)\ a)pi/qanon h)\ a)mfi/bolon pro\s pi/stin r16. 1431 b22. a)mfi/bolon poih/seis to\ kathgorou/menon r8. 1429 a4.

a)mfide/cios. ei) th_| a)ristera_| meletw_men a)ei\ ba/llein, genoi/- meq) a)\n a)mfide/cioi hma34. 1194 b34. cf *he10. 1134 b34. *pb12. 1274 b13. pla 12. 958 b20. mo/non a)mfide/cion tw_n a)/llwn zw/|wn a)/nqrwpos *zib1. 497 b31.

a)mfidocei_n. e)n oi(_s to\ a)kribe\s mh/ e)stin a)lla\ to\ a)mfidocei_n *ra2. 1356 a8. ti17. 176 b23. o(/sa a)mfidocou_sin ti17. 176 b15. o(/ ti a)\n oi( dikastai\ a)mfidoch/swsin pkq13. 951 a31, b5. — pass ta)lhqe\s a)mfidocei_tai ti17. 176 b20.

a)mfi/docos. to\n ma/rtura ei)_nai h)\ pisto\n h)\ a)/piston h)\ a)mfi/- docon r16. 1431 b23.

a)mfike/falos. ske/lous to\ me\n a)mfike/falon mhro/s *zia15. 494 a5.

*)amfiktu/wn. *fu/skos, o( *)amfiktu/onos f 520. 1563 a32. *)erixqo/nios, o( *)amfiktu/onos f 594. 1574 b22. — oi( *)am- fiktu/ones pro\s to\n po/lemon w(/rmhsan, a)gw_na e)/qhkan f 572. 1572 a26. 594. 1574 b37.

a)mfiku/pellon. h( tw_n a)mfikupe/llwn ba/sis *zu40. 624 a9.

a)mfi/kurtos selh/nh, dist mhnoeidh/s, dixo/tomos *ob11. 291 b20. 14. 297 b27.

a)mfi/logos. o)fei/lhma dh_lon kou)k a)mfi/logon *hq15. 1162 b28.

*)amfi/maxos. e)pi/gramma e)pi\ *)amfima/xou f 596. 1576 b7.

a)mfina/ontos (Emped 228) ai2. 438 a2.

a)mfinwmh/sei (Aeschyl fr 297, 8) *zu49 B. 633 a26.

*)amfipolis, *)amfipoli_tai, sta/seis pro\s tou\s *xalkide/wn

a)mfisbhtei_n e)poi/kous *pe3. 1303 b2. 6. 1306 a2. — h( *qra/|kh h( u(pe\r *)am- fi/polin q113. 841 b15.

omfisbhtei_n. a)mfisbhtou_ntes prostiqe/asin a)ei\ to\ i)/sws *rb a)13. 1389 b18. — a)mf. peri\ tou_ dikai/ou, tw_n zhmiw/sewn, tou_ )no/matos al *pd 16. 1300 b27, 22. 15. 1299 a29. g9. 1281 a9. *ra6. 1363 b6. 3. 1358 b31. a)mfisbhtei_tai peri/ tinos *he10. 1135 b28. *zib2. 501 b5. — a)mf. c acc th\n me\n tou_ pra/gmatos i)so/thta o(mologou_si, th\n de\ oi(_s a)mfisbhtou_si *pg 9. 1280 a19. pass a)mfisbhtei_tai to\ a)podoqe\n ge/nos sim td2. 122 a19. *pg1. 1275 a2. heh3. 1237 b9 (opp dokei_n). ta\ a)mfisbhtou/mena *rb 18. 1391 b19. 21. 1394 b10, 28 (coni para/doca). ta\ a)mfisbhtou/mena kai\ diaporou/mena hea4. 1215 a20. — a)mf. c dat to\n h)/ttw tw_| krei/ttoni a)mfisbhtei_n *rb 9. 1387 a32. (h( u(_s) w(/sper a)mfisbhtou_n th_| fu/sei th_| tw_n mwnu/xwn di/xhlo/n e)stin *zgd6. 774 b22. a)mf. toi_s fa- neroi_s, toi_s fainome/nois *fq3. 253 b29 (cf ma/xetai to<*>s fa- neroi_s o( a)mfisbhtw_n *fq3. 254 a8). *hh 3. 1145 b28. a)m- fisbhthte/on toi_s e<*>rhme/nois *hg7. 1113 b17. cf *zgg5. 755 b12. tw_n a)mfisbhtou/ntwn lo/gwn a)khkoe/nai w(/sper a)ntidi/kwn *mb1. 995 b3. *oa10. 279 b9. he/a3. 1215 a6. — a)mf. w(s ou) dei_ sim *ph1. 1323 a24. g16. 1287 b17. — a)mfisbhtei_n sensu forensi i q causam dicere vel adversarium esse in iu- dieio *he7. 1132 a19. *pd4. 1291 a40. pkq13. 951 b9 (opp e)gkalei_n). oi( a)mfisbhtou_ntes *ra1. 1354 a27, 31, b4. 7. 1365 a2 al. dist oi( sumbouleu/ontes, oi( e)pideiknu/menoi *rb18. 1391 b26. 23. 1399 b31. oi( a)mfisbhtou_ntes aut kathgorou_sin aut a)pologou_ntai *ra3. 1358 b12. a)mfisbhtei_n pro/s tina *rb23. 1398 b1. — a)mfisbhtei_n tino/s *pg12. 1283 a11 (syn a)nti- poiei_sqai a16, cf a38). 8. 1280 a6. d8. 1294 a19. *hd10. 1125 b17. hea4. 1215 a26. a)mfisbhtei_n i(erwsu/nhs f 385. 1542 a31, 37. (ef a)mfisbhtei_n pro/s ti *pg13. 1283 a24). w(s e)rh/mhs a)mfisbhtei_n *hd10. 1125 b18.

a)mfisbh/thma *pg2. 1275 b37.

a)mfisbhth/simo/n e)sti *mb2. 996 b27. g5. 1010 a17. *og3. 302 a17. *pb9. 1270 b39. a)mfisbhth/sima a)gaqa/, opp o(mo- logou/mena *ra6. 1362 b29. (ei)s e)mfanw_n kata/stasin) u(pe\r tou_ ta\ a)mfisbhth/sima ei)_nai e)n fanerw_| f. 382. 1541 b28.

a)mfisbh/thsis u(pofai/netai *ha4. 1096 b8. a)mfisbh/thsi/s e)sti heh10. 1243 b37. hmb 11. 1210 a37. a)mfisbh/thsi/s e)sti (ei)si\n a)mfisbhth/seis) peri/ tinos *fq3. 253 a34. *ob13. 294 b31. *ra13. 1374 a11. g5. 1416 a9. pollai\ peri\ th\n ske/yin tau/thn ei)si\n a)mfisbhth/seis *ph5. 1326 b36. ai( d) a)mfisbhth/seis (int ei)si\n) h)\ mh\ gegone/nai h)\ mh\ blabero\n ei)_nai *rg16. 1417 a8. e)/xei a)mfisbh/thsin K7. 8 a26. *mb3. 998 b17. *ha11. 1100 a18. g1. 1110 a7. q15. 1163 a9. k1. 1172 a27. 5. 1175 b33. tosau/thn to\ qermo\n kai\ to\ yuxro\n e)/xei a)mfisbh/thsin *zmb2. 648 a34. poiei_sqai th\n a)mfisbh/- thsin e)/n tini *pg12. 1283 a15. — sensu forensi ai( peri\ tw_n i(erw_n toi_s i(ereu_sin a)mfisbhth/seis, a)mfisbh/thsis i(erwsu/nhs f 385. 1542 a19, 32, 38.

*)/amfissa po/qen w)no/mastai f 521.

a)mfi/stomoi quri/des kai\ ai_ tou_ me/litos kai\ tw_n sxado/nwn *zu 40. 624 a8.

*)amfitru/wn q58. 834 b26. f 480 1556 b31, 39.

a)mfifah/s, opp e(spe/rios, e(w_|os k4. 395 b14.

a)mforeu\s oi)/nou, ga/laktos *fd3. 210 a32. *zig20. 522 a30. 21. 522 b16. a)mforeu\s keno/s pke2. 938 a9. a)mforei_s a)po- leliqwme/noi q52. 834 a28. oi( *kerkurai+koi\ a)mforei_s q 104. 839 b8. — a)mforei_s du/o e)n toi_s dikasthri/ois, o( me\n ku/rios o( d) a)/kuros f 426. 1548 b31, 39.

a)mfotera/kis mx24. 855 b32. pia31. 902 b31. a)/mwmon

a)mfo/teroi. dualis e)n a)mfote/roin toi_n lo/goin tz11. 149 a12 (a)mfote/rois codd BC, a32 e)n a)mfote/rois toi_s lo/gois Bk). — a)mfo/teroi *oa1. 268 a17. mb 6. 364 a31. a(mfo/tera *rg1. 1412 b3. *pb3. 1261 b29. d9. 1294 b35 (opp mhde/teron). e)n a)mfote/rois *rg12. 1414 a10. e)p) a)mfo/tera *fq1. 251 b26. *oa5. 272 a13 (opp e)pi\ qa/tera a12). *pg4. 1277 b16. cf praeterea a)/mfw. — a)mfote/rws ma13. 350 a11. g4. 374 b23. 6. 377 b12. d7. 383 b31. *ra7. 1364 a16. b7. 1335 b4. c1. 974 a4.

a)/mfw, a)mfoi_n. a)/mfw etiam pro gen usurpatur a)/mfw e)xo/n- twn tg3. 118 a28. a)/mfw u(po\ tau)to\ o)/ntwn tz6. 144 b21, 25. — et de personis et de rebus usurpatur, veluti a)/mfw *rg2. 1405 a19, 22, 24, 34, b2, 15. 10. 1410 b15, 1411 b13, 14, 18. 11. 1411 b27, 1412 a13, 15, b28, 1413 a4, 17. 12. 1413 b5. *pe1. 1301 b35. mg1. 370 b13, a)mfoi_n ti30. 181 b1. *ph7. 1327 b30. *rb5. 1407 b19. g15. 1416 a36, etiam ubi in utraque parte non singuli sunt sed plures, a)mfoi_n (i e toi_s newte/rois kai\ toi_s presbute/rois) nenemh_sqai sumfe/rei *ph9. 1329 a16. e)n a)mfoi_n *rg2. 1405 b33. to\ e)c a)mfoi_n *ml5. 1071 a9. md3. 380 a30. ta\ a)/mfw: a)du/naton e(ka- te/rou me/rous mhde\n e)/xontos ba/ros ta\ a)/mfw e)/xein ba/ros *og 1. 299 a26. cf ti5. 168 a16. to\ a)/mfw, i e to\ e)c a)mfoi_n, to\ sunamfo/teron *mm8. 1084 b12 Bz. — a)/mfw et a)mfo/teroi usu vix distingui, ex locis talibus apparet: ta\ du/o a)/mfw le/gomen kai\ tou\s du/o a)mfote/rous *oa1. 268 a16. a)mfoi_n nene- mh_sqai, coll a)mfote/rois a)podido/nai *ph9. 1329 a16. tou\s e)c a)mfoi_n politw=n *pg5. 1278 a34, qei/wn a)p) a)mfoi_n (Theo- dect fr 3 Nck) *pa6. 1255 a37, coll tou\s e)c a)mfote/rwn po- litw_n kai\ mh\ qate/rou (cf e)c o(poterouou_n *pz4. 1319 b9) mo/non *pg2. 1275 b22. d4. 1291 b27. eu)bohqh/tous kat) a(mfo/tera ei)_nai dei_ tou\s swqhsome/nous: ei) mh\ kat) a)/mfw dunato/n, a)lla\ kata\ qa/teron u(pa/rcei ma_llon a)mfote/rwn mete/xousi *ph6. 1327 a22-25.

a)mfw/donta. tw_n tetrapo/dwn kai\ e)nai/mwn kai\ zw|oto/kwn ta\ me/n e)stin a)mfw/donta ta\ d) ou)/: o(/sa me\n ga/r e)sti keratofo/ra, ou)k a)mfw/donta/ e)stin, ou) ga\r e)/xei tou\s prosqi/ous o)do/ntas e)pi\ th_s a)/nw siago/nos *zib1. 501 a11. ta\ keratofo/ra ou)k a)mfw/- donta, dia\ ti/ *zmg14. 674 a31. 2. 662 a36. ta\ mh\ a)mfw/- donta pa/nta mei/zw tw_n a)mfwdo/ntwn *zib 17. 507 b31. ta\ a)mfw/donta/ e)sti monokoi/lia, poi/an e)/xei th\n koili/an ta\ a)m- fw/donta kai\ ta\ mh\ a)mfw/donta *zia16. 495 b31. b17. 507 b15. *zmg14. 674 a24, 675 a24. d1. 676 b4. *zib17. 507 a35, b12. *zmg14. 674 a30 sqq. *ad 14. 98 a17. ta\ mh\ a)mfw/donta keratofo/ra mhruka/zei, tw_n a)mfwdo/ntwn e)/nia *zmg14. 675 a5. *zib17. 507 a36. i50. 632 b2, 8. ta\ mhru- ka/zonta i q ta\ mh\ a)mfw/donta *zig 21. 522 b9. toi_s mh\ a)mfw/dousi kai\ toi_s a)mfw/dousi pw_s diafe/rei h( tw_n e)nte/rwn fu/sis *zib17. 507 b29, 34, to\ e)pi/ploun *zia16. 495 b31. g14. 519 b10, h( u(ste/ra *zig1. 511 a29. *zgb7. 745 b30, 746 a9, to\ ga/la (h( pueti/a) *zig20. 521 b9. 21. 522 b9. ta\ a)mfw/donta e)/xei pimelh/n, ta\ mh\ a)mfw/donta ste/ar *zig17. 520 a15, dia\ ti/ *zmb 5. 651 a30, dio\ toi_s keratofo/rois kai\ mh\ a)mfw/dousi steatw/dhs, toi_s a)mfw/dousi kai\ polusxide/si pimelw/dhs o( muelo/s *zmb6. 651 b30. — tw_n a)mfwdo/ntwn nominantur a)/nqrwpos, a)/rktos, dasu/pous, i(/ppos, ku/wn, le/wn, lu/kos, mu_s, nukteri/s, o)/nos, o)reu/s, u(_s *zia16. 495 b31. b17. 507 b12. g1. 511 a30. 21. 522 b9. i50. 632 b8. *zmg14. 674 a24, 27, 28, 675 a26, 27; tw_n mh\ a)mfwdo/ntwn a)/c, bou_s, ka/mhlos, pro/bata *zu 50. 632 b2. b 1. 499 a23, 501 a14. *zmg14. 674 a30.

a)/mwmon f 105. 106. 1494 b43.

a(mw_s

a(mw_s ge/ pws *fb4. 196 a16. *md 16. 1022 a2. *rg14. 1415 b30. a)podei_cai h)\ a)kribw_s h)\ malakw_s h)\ a(mw_s ge/ pws *gb 6. 333 b26.

a)/n. formula ka)\n ei) ita usurpata, ut ‘consopita’ per usum vi particulae a)/n (Buttm ad Dem Mid n 153) idem fere valeat ac kai\ ei) nec particula a)/n quidquam faciat ad determinan- dum modum verbi in apodosi, ad quam pertineat, admodum saepe apud Ar legitur (Vhl Poet I 35), veluti ka)\n ei) de\ th_s a)pofa/sews i)/dion to\ a)podoqe/n, ou)k e)/stai th_s fa/sews i)/dion te6. 137 a31. cf *aa19. 38 b12. te1. 129 a26. 6. 135 b29, 35, 136 a9, 17, (20), 24, (27), (i 24. 179 b22). *fz 7. 237 b34. q3. 254 a28. *oa6. 274 a24. 7. 274 a32. 11. 281 a15. g2. 300 b17. *ga1. 315 a2. 6. 322 b28. 8. 326 a6. 10. 327. b4. ma3. 339 b12, 15, 340 a5. (6. 343 b33). yg9.432 a21. *zma5. 645 a31. b 3. 650 a6. *zga 18. 724 a9. d 1. 765 a1. MA5. 986 a6. b1. 995 b12, 996 a14. 2. 996 b32. 3. 998 b6. g4. 1009 a2. 5. 1011 a1. *ha 10. 1099 b14. e7. 1132 a11. h8. 1150 a15. hea5. 1216 b1. b6. 1222 b36. h2. 1237 a21. *pa3. 1253 b16. g6. 1278 b7. (8. 1279 b22). h4. 1326 a17. q5. 1339 b4. (po1. 1447 a24). pg26. 875 a16 al. oi(_on kiqa/- ran ka)\n ei)/ ti toiou_ton e(/tero/n e)stin *pq6. 1341 a19, cf eius- modi formulas quibus enumeratio rerum similium contra- hitur *fq1. 252 a20. *zie8. 542 a11. *zmb4. 650 b26. *pa9. 1257 a38. (b1. 1260 b31). 9. 1269 b26. d2. 1289 b15. 3. 1290 a1. 4. 1291 b27. z8. 1323 a2. h5. 1327 a8. q6. 1340 a37. (uncinis inclusi sunt ii loci, in quibus ei) coniunctum cum coniunctivo exhibetur, de quorum ratione v s ei). quam- quam frequentissimus est usus formulae ka)\n ei), non deest tamen kai\ ei), veluti yb3. 414 b18. *zie8. 542 a11. *zmb8. 653 b32. 9. 655 b18. *zp7. 707 a21, ubi aliquot codd ka)\n ei) habent; sine v l *aa10. 30 b14. 14. 33 a12.)—insolentior videtur usus formulae ka)\n ei) ubi kai/ pertinet ad vocabulum similitudinem significans (paraplh/sion, o(/moion, to\ au)to/), veluti paraplh/sion ga\r ka)\n ei) tou_ *dio\s a)/rxein a)cioi_en *pg13. 1284 b31. cf *fq5. 257 a9. an9. 475 a12. pl7. 956 a18. ka)\n ei) kai\ pi65. 898 b6. ipsum ka)/n non sequente ei) ita usurpatur, ut a simplice kai/ vix distinguatur e)/peita ka)\n ou(/tws ou)de\n h(_tton a)/loga ta\ sumbai/nonta *og7. 305 b6. a(li/skontai oi( i)xqu/es, ei) mh\ dia\ tou\s fqei_ras, ka)\n w(/ste th_| xeiri\ lam- ba/nein r(a|di/ws *zid 10. 537 a6. o(/tan a)/rchtai to\ pa/qos ka)\n o(sonou_n *ziq21. 603 b5. K 10. 13 a25 (ka)\n e)cadunatou_n me/nei q1. 830 a17, ka)\n e)cadunath_| Did e codd). ubi in voc ka)/n particula a)/n suam vim retinet ad determinandum apodosis modum, plerumque iteratur, ka)\n ei) stai/h, kinhqei/h a)\n pa/lin sim *ob2. 285 b7. *fz 4. 234 b33. yb 10. 422 a11. *zma1. 640 a23, 24. *mz 16. 1040 b34. (*ra11. 1370 a29 Bk, sed a(ei\ e)n pro ka)\n cod Ac Spgl). — w(/sper a)\n ei), kaqa/per a)\n ei) i q w(/sper *ob 14. 297 a14. g 5. 304 a21. w(/sper ka)\n ei) *zga18. 722 a30. w(s ka)\n ei) k 5. 396 b1. w(s a)\n *he 1. 1129 a17. — ei) pa/qoi a)\n sim in enunciatione in- terrogativa yb12. 424 b3. *rb 20. 1393 b15. 23. 1398 a6, in protasi conditionali yg12. 434 a33. *rb23. 1398 a10 (cod Ac Spgl, a)\n om Bk), 1399 b20 (a)\n unc incl Bk^{3}). g7. 1408 a15. *hk10. 1180 b25. — infinitivus aoristi c part a)/n et infinitivus futuri inter se coniuncti o(/tan e)pixeirou_ntes h)\ mhde\n a)\n paqei_n mhde\ pei/sesqai h)\ katorqw/sein oi)/wntai *rb5. 1383 b9. — a)/n e priore membro repetendum ad posterius e)/cesti poiei_n o(/ti a)\n qe/lwsi toi_s gnwri/mois ma_llon, kai\ kh- deu/ein o(/tw| qe/lwsin *pe7. 1307 a37. contra non rara sunt exempla iteratae in eodem membro particulae a)/n, veluti ou(/tws ga\r a)\n e)/xon xrhsimw/taton a)\n ei)/h pro\s th\n i)sxu/n sim a)nabolh/ *zmb8. 654 a18. tz3. 140 b36. *hz1. 1138 b29. e14. 1137 b22 (cf g11. 1116 b36 v l) *pb7. 1267 a39. g9. 1280 a36. d3. 1290 b4. po25. 1460 b7 al. Vahlen Poet IV 408, 438, cf supra de formula ka)\n ei) extr. — singularia quaedam, quae a vulgato part a)/n usu recedunt, librariorum errori deheri videntur. aliquoties a)/n deest apud optativum po- tentialem *pg 13. 1283 b15. z 8. 1322 a35 (Bk^{2} utroque loco a)\n addit). *rb23. 1398 a7 (a)\n om cod Ac, add Bk Spgl). heg1. 1229 b34, 38 (fort a)\n a)ndrei_os pro a)ndrei_os), 1230 a17 (fort ma/list) a)\n pro ma/lista). hma20. 1191 a27 (fort ga\r a)\n pro ga\r). f2. 807 a10 (fort u(polamba/no- men pro u(polamba/noimen). 4. 808 b21 (fort dh)lon a)\n pro dh_lon). imperfectum conditionale de re non facta sine part a)/n pke14. 939 b2. ks12. 941 a39. 48. 945 b30 (ubivis fa- cili coniectura ka)\n pro kai\ potest scribi). eu)_ a)\n du/nhtai (du/naito?) xrh_sqai hma2. 1183 b29. — insolito loco posita part a)/n: ei)/te a)\n laqei_n pra/cantes *ra12. 1372 a7 (i e ei)/te oi)/ontai laqei_n a)\n pra/cantes, fort scribendum e)/ti a)\n laqei_n pra/cantes sc. oi)/wntai. Spgl ci ei)_t) e)a\n laqei_n pra/cantes). — a)\n c aoristo de re iterata, ei)/pas a)\n o(/ti de/xomai e)cairei_n e)ke/leuen ob 1353 b23. — a)\n c coniunctivo, ubi requiritur optativus potentialis, exhibetur fta1. 815 a28, b25. 7. 821 b29. b2. 823 b35. 6. 826 b27.

a)na/. a)na\ gh_n e)li/ttesqai k3. 392 b16. a)na\ th\n gh_n fe/resqai xeima/rrou di/khn k6. 400 a33. q154. 846 a9. — a)n) e(ka/sthn h(me/ran *ziz1. 588 b18. a)na\ pa_san w(/ran k82. 836 b15. a)na\ pe/nte i e quini *zih4. 584 b35. a)na\ me/ros, opp pa/ntes a(/ma *pd 15. 1300 a24. cf e8. 1308 b25. g16. 1287 a17. — a)na\ lo/gon v s a)na/logon. a)na\ me/son i q metacu/ v s me/son extr. a)nametacu/ cf h v.

a)nabado\n poiou_ntai th\n o)xei/an *ziz30. 579 a19.

a)nabaqmoi/ ob1347 a5.

a)nabai/nein. 1. a)nabai/nein e)pi\ to\n i(/ppon, e)p) e)le/fantas, e)pi\ ta\ de/ndra *rb 20. 1393 b17. *ziq24. 604 b11. i1. 610 a25. q5. 594 b6. i33. 619 b16. oi( te/ttiges a)nabai/nousin e)pi\ to\n da/ktulon *zie 30. 556 b19. a)nabai/nein e)k th_s qala/tths ei)s tou\s potamou/s, a)na\ tou\s potamou/s *ziz 14. 569 a7. i33. 616 a32. flebo\s me/ros a)nabai/nei ei)s to\n a)ristero\n braxi/ona *zig4. 514 b7. — absol <*>nabai/nontes ta\ go/nata ponou_men, katabai/nontes tou\s mhrou/s pe19. 882 b25. — 2. a)nabai/nein i q o)xeu/ein. a)nabai/nein e)pi/ tina *zie2. 539 b24. z18. 572 b4. 21. 575 a16. 22. 576 a18. i47. 630 b31. *zgb8. 748 a33. q2. 830 b5. a)nabai/nein abs *zie7. 541 b28. z2. 560 b27. 24. 577 b19. 34. 580 a6. *zga16. 721 a15.

a)naba/llein ta\ o)/mmata, opp kataba/llein pd1. 876 a31. — a)naba/llesqai (differre) tou\s pole/mous, dist dialu/esqai (Isocr 4, 172) *rg10. 1411 b14.

a)nabiou_n. to\ paidi/on pa/lin a)nebi/wse *zih10. 587 a24. ta\ pe- pnigme/na pa/lin a)nabioi_ q29. 832 b6.

a)nable/pein. tuflo\s geno/meno/s tis ou) pa/lin a)ne/bleyen K10. 13 a35. e)gei/retai kai\ a)nable/pei *ziz3. 562 a19. — a)nable/- pein ei)s to\n ou)rano/n ma8. 346 a34. f 13. 1476 a26.

a)na/bleyis kai\ a(fh\ po/teron gene/seis ei)si/n *fh3. 247 b21, 8.

a)nablu/zein trans h) krh/nh a)nablu/zei e)/laion q113. 841 a17. — intr flo/ges e)k gh_s a)nablu/sasai k6. 400 a32.

a)nablu/seis phgw_n k4. 396 a22.

a)naboa_n. oi_ a)lgou=ntes a)nabow_sin pkz9. 948 b21.

a)nabolh\ tw_n pomfolu/gwn pkd6. 936 b1. — a)nabolh\ xro/nou, xro/nios *ra12. 1372 a34, 35. o)fei/lhma filiko\n th\n a)nabo- lh\n e)/xei *hq15. 1162 b29. — ai( e)n toi_s diqura/mbois a)na- bolai/ *rg9. 1409 a25, cf b25, 27, 29.

a)nabra/ttesqai

a)nabra/ttesqai e)n toi_s li/knois mb8. 368 b29.

a)nagge/llein tw_| dh/mw| *hg 5. 1113 a9. a)nagge/llein c inf ob1347 b22.

a)na/gein. o( h(/lios a)na/gei to\ u(/dwr, to\ a)naxqe\n u(/dwr pa/lin katabai/nei, h( a)naxqei_sa a)tmi/s sim mb3. 356 b30, 357 a7, 14. 4. 360 a1. 2. 355 a26. a9. 347 a8. 13. 349 b3 al. pkg30. 934 b27, 31. a)na/gesqai, i e a)naplei_n *ziq28. 606 b12. — ai( a)po\ tou_ hk a)nago/menai grammai/ mg5. 376 a1. ei) a)nh_kto h( para\ th\n pleura/n *mq9. 1051 a25. — a)na/gein pa/nta ei)s to\n dh_mon, a)na/gesqai ei)s dikasth/rion *pd 4. 1292 a25. b8. 1267 b40. ei)s au(to\n a)na/gein th\n a)rxh\n th_s pra/cews *hg5. 1113 a6. heb10. 1226 b13. *ra4. 1359 a38. a)nagagei_n ei)s a)/llas a)rxa/s *hg7. 1113 b20. a)nakte/on ta\s ai)ti/as ei)s th\n u(/lhn kai\ th\n kinh/sasan a)rxh/n *zge1. 778 b1. lu/ein tw_| ei)s ta\ u(pa/rxonta a)na/gein e)/qh o(/ti toiau_ta h)_n f 158. 1504b36. a)na/gein th\n du/namin ei)s th\n e)ne/rgeian *hi9. 1170 a18. *mq9. 1051 a30. a)n. ei)s to\ dunato/n ma7. 344 a6. ei)s tou\s a)riqmou/s *mz11. 1036 b12. hma1. 1182 a13. a)na/gein ta\s diafora\s ei)s ta\s prw/tas, pa/sas ta\s e)nantiw/seis ei)s mi/an, a)n. ei)s a)/llon o(rismo/n sim *gb2. 330 a25. *fa6. 189 b27. b3. 194 b22. 7. 198 a16. h2. 243 a18, 25. MA3. 983 a28. a2. 994 b17. g2. 1004 a1, b28, 34. i4. 1055 b29. k 3. 1061 b14. m7. 1082 b27. *zge8. 789 b3. 1. 778 b1. *zia16. 494 b25. *pe11. 1314 a25. hmb11. 1210 a24. heh6. 1239 b10 al. ai( e)nantiw/seis a)naxqh/sontai pro\s ta\s prw/tas *mk3. 1061 a13. a)na/gein tou\s sullogismou\s (tou\s lo/gous) ei)s ta\ proeirhme/na sxh/mata, ei)s qa/teron sim *aa32. 46 b40 (syn a)nalu/ein 47 a4), 47 a21 (Wz, a)gagei_n Bk), 36. 35. 48 a31. 44. 50 a17, 26. 45. 50 b6, 18, 51 b3 (syn a)nalu/ein) al. a)na/gontai pa/ntes oi( sul- logismoi\ ei)s tou\s e)n tw_| prw/tw| sxh/mati *aa7. 29 b1. 23. 40 b19, 41 b5. a)na/gein tou\s sullogismou/s (non addita praep ei)s) *aa35. 48 a31. a)nakte/on tou\s lo/gous ei)s th\n tou_ e)le/gxou a)/- gnoian (syn a)nalu/ein ei)s) ti6. 168 a18. a)na/gein ei)s gnwrimw/- teron *mb4. 1001 a13. z16. 1040 b20. a)na/gein a(/panta ei)s eu)ma/qeian *rg14. 1415 a38. a)nakte/on to\n lo/gon e)pi\ tou\s kai- rou/s r3. 1423 b25. a)na/gesqai ei)s a)/peiron *ag3. 72 b8. — u(gieino\n le/getai tw_| a)na/gesqai pro\s u(gi/eian *mk3. 1061 a2. a)na/gesqai pro\s ta\s a)rxa/s ya2. 405 b12. cf heh6. 1240 b18, 38. a)na/gein pro\s to\ be/ltion, pro\s do/can po25. 1461 b10. *og7. 306 a9, pro\s tau/tas ta\s u(poqe/seis *pe11. 1314 a27. — e)f) o(\ *dhmo/kritos a)na/gei ta\s ai)ti/as *fq1. 252 a34. *zge8. 789 b3.

a)naginw/skein, legere, pih1. 916 b1. 7. 917 a18.

a)nagka/zein. a(\ h(mei_s a)nagka/saimen a)\n h)\ pei/saimen *rb19. 1392 a27. a)nagka/zontes, syn dia\ bi/as *pe4. 1304 b9. h( bi/a me tau_t) a)nagka/zei poiei_n (Soph El 256) *md5. 1015 a31. — a)nagka/zesqai c inf mg1. 370 b24. *pe3. 1303 a7. 5. 1304 b30 al. w)/sper u(p) au)th_s th_s a)lhqei/as a)nagkasqe/n- tes *fa5. 188 b30.

a)nagkai_os. to\ a)nagkai_on posaxw_s le/getai *md5 Bz. a)nag- kai_on to\ me\n bi/a| o)/ti para\ th\n o(rmh/n, to\ de\ ou(_ ou)k a)/neu to\ eu)_, to\ de\ mh\ e)ndexo/menon a)/llws a)ll) a(plw_s *ml7. 1072 b11. a)nagkai_on a(plw_s, e)c u(poqe/sews *zma1. 639 b23, 24. — 1. a)nagkai_on to\ mh\ e)ndexo/menon a)/llws e)/xein *md5. 1015 a34. l7. 1072 b12. g5. 1010 b28. a)nagkai_a ta\ mh\ e)f) h(mi_n o)/nta pra/ttein r2. 1422 a19. to\ a)nagkai_on o(mwnu/mws e)nde/xesqai le/gomen *aa13. 32 a20. tou_ a)nagkai_on ei)_nai a)po/- fasis to\ mh\ a)nagkai_on ei)_nai e12. 21 b26. to\ a)nagkai_on ei)_nai pw_s e)/xei pro\s to\ dunato\n ei)_nai kai\ to\ e)ndexo/menon ei)_nai e13. a)nagkai/a pro/tasis (i e pro/tasis tou_ e)c a)na/gkhs u(pa/rxein) *aa3. 25 a27. 9. 30 a15. 10. 30 b8 al. a)nagkai_os sullogi- a)nagkai_os smo/s *aa9. 30 a16 al. peri\ sullogismw_n a)nagkai/wn (i e tou_ e)c a)na/gkhs u(pa/rxein) *aa8-12. a)nagkai_on sumpe/rasma *aa9. 30 a29, 35 al. a)nagkai_on me/son *ag6. 75 a13. a)nagkai_ai a)r- xai/ *ag6. 74 b5. e)c a)nagkai/wn o( sullogismo/s *ag6. 74 b15 sqq. ta\ a)nagkaia e)c a)nagkai/wn dei_ sullogi/z esqai *ra2. 1357 a29. e)k tw_n e)c a)na/gkhs a)nagkai_on to\ sumbai_no/n e)stin heb6. 1223 a1. — to\ w(s e)pi\ to\ polu\ gi/nesqai kai\ dialei/pein to\ a)nagkai_on *aa13. 32 b6, 8. ta\ a)nagkai_a, dist ta\ w(s e)pi\ to\ polu/ *ra2. 1357 a22, 27, 31. b22. 1396 a2, 3.

2. a)nagkai_on e)c u(poqe/sews *zma1. 639 b24. (cf tou/twn me\n o)/ntwn a)nagkai_on, a(plw_s d) ou)k a)nagkai_on *aa10. 30 b38 Wz), ou(_ a)/neu ou)k e)nde/xetai zh_n w(s sunaiti/ou, ou(_ a)/neu to\ a)gaqo\n mh\ e)nde/xetai *md5. 1015 a20, 22. l7. 1072 b12. e)n th_| u(/lh| to\ a)nagkai_on, to\ d) ou(_ e(/neka e)n tw_| lo/gw| *fb9. 200 a14, 15-20, 31. 8. 198 b11. pa_n h( fu/sis h)\ dia\ to\ a)nagkai_on poiei_ h)\ dia\ to\ be/ltion *zga 4. 717 a15. ou)x w(s be/ltiston, a)ll) w(s a)nagkai_on dia\ to\n i)/dion lo/gon th_s ou)si/as *zmd9. 685 a18. ou(_ e(/neken kai\ be/ltion, opp to\ tou/tou e(/neken kai\ a)nagkai_on *zmg10. 672 b23. (to\ te/ras ou)k a)nagkai_on pro\s th\n e(/neka/ tou kai\ th\n tou_ te/lous ai)ti/an, a)lla\ kata\ sumbe- bhko\s a)nagkai_on *zgd3. 767 b14). h( a)nagkai/a fu/sis, opp h( kata\ to\n lo/gon fu/sis *zmg2. 663 b22. e)k tw_n peri\ ta\s o)xei/as s<*>mbaino/ntwn a)nagkai/wn *zga12. 719 b15. le/gw e)c u(poqe/sews ta)nagkai_a, to\ d) a(plw_s to\ kalw_s *ph13. 1332 a11. ta\ a)nagkai_a, opp to\ kalo/n *pd4. 1291 a17. pra/ceis a)nagkai_ai, dist a(plw_s ka/llistai *ph13. 1332 a13, 16. tw_n praktw_n ta\ me\n [ei)s ta\] a)nagkai_a kai\ xrh/sima, ta\ de\ [ei)s ta/] kala/: ta\ a)nagkai_a kai\ xrh/sima tw_n kalw_n e(/neken *ph14. 1332 b32, a36. maqh/seis a)nagkai_ai kai\ xa/rin a)/llwn, opp e(autw_n xa/rin *pq3. 1338 a13. paidei/a a)nagkai/a kai\ xrhsi/mh, opp e)leuqe/rios kai\ kalh/ *pq3. 1338 a31. fili/a a)nagkaiote/ra, opp kalli/wn heh10. 1243 a35. e)/rga a)nagkaio/tera, opp e)n- timo/tera *pa7. 1255 b28. — le/gwmen, au)ta\ ta\ a)nagkai_a kefalaiou/menoi k4. 394 a8. ei)lhmme/nwn tw_n a)nagkai/wn *ab19. 66 a36. e)k po/swn merw_n a)nagkai/wn, a)nagkaiota/twn po/lis su/gkeitai *pd3. 1290 a3. 4. 1291 a12. o(/sa a)nagkaio/tata mo/ria toi_s zw/|ois *zia3. 489 a15. ai)/sqhsis a)nagkaiota/th toi_s zw/|ois h( a(fh/ yb2. 414 a3. *so/lwn th\n a)nagkaiota/thn a)pe/- dwke tw_| dh/mw| du/namin *pb12. 1274 a15. e)kklhsia/zein ta\s a)nagkai/as e)kklhsi/as *pd6. 1292 b29. a)rxai\ a)nagkai_ai ei) e)/stai po/lis *pd15. 1299 a31. a)rxai\ a)nagkai_ai, opp ku/riai *pz6. 1320 b24. 8. 1321 b6. h(donai\ a)nagkai_ai *hh8. 1150 a16. 6. 1147 b24, 25, 29. — ta)nagkai_a, opp diagwgh/, r(a|- stw/nh MA2. 982 b23. 1. 981 b18. ef *pb7. 1267 a3. ta\ a)nagkai_a, opp ta\ ei)s eu)sxhmosu/nhn kai\ periousi/an *ph10. 1329 b27, 28. a)xorh/ghton ei)_nai tw_n a)nagkai/wn *pd1. 1288 b32. ta\ a)nagkai_a, dist ta\ sumfe/ronta *pa5. 1254 a22. xoh_sis (xrei/a) a)nagkai/a, tw_n a)nagkai/wn *pa5. 1254 b29 (opp bi/os politiko/s). 3. 1253 b16. d4. 1291 a26. z8. 1321 b16. e)/rga a)nagkai_a (banau/swn, dou/lwn) *pg5. 1273 a11. b6. 1265 a7. ta\ pro\s xrh_sin th\n me\n qewri/an e)leu/qeron e)/xei, th\n d) e)mpeiri/an a)nagkai/an *pa 11. 1258 b11. sxolh\ tw_n a)nagkai/wn *pb9. 1269 a35. pra/ceis a)nagkai_ai (w)nh/, pra_sis) *ph12. 1331 b13. h( a)nagkai/a a)gora/ *ph12. 1331 b11. ei)_nai peri\ ta\s a)nagkai/as te/xnas pl10. 956 b13.

3. a)nagkai_on to\ bi/aion *md5. 1015 a28, 36. l7. 1072 b12. to\ a)nagkai_on a)niaro/n (cf *eu)/hnos) *md5. 1015 a29. *ra10. 1370 a10. heb7. 1223 a32. a)nagkai_oi po/noi, a)nagkai_a gu- mna/sia, syn oi( pro\s a)na/gkhn po/noi, opp kou\fo/tera gumna/sia *ph17. 1336 a5. q4. 1339 a4, 1338 b40, 41.

4. tw_n me\n e(/teron ai)/tion tou_ a)nagkai_a ei)_nai, tw_n de\ ou)qe/n

a)nagkastiko/s *md5. 1015 b10. to\ prw_ton kai\ kuri/ws a)nagkai_on to\ a(plou_n e)sti/n *md5. 1015 b12. inter ea a)nagkai_a, quibus alia sunt ai)/tia tou_ a)nagkai_a ei)_nai, praecipue referenda est concludendi necessitas. usitatum in afferenda conclusione a)nagkai_on c inf *fq6. 260 a16. ma3. 340 b34. 4. 341 b7, 17. *pg11. 1281 b30, 1282 b12 al. (raro e)sti/n additur, veluti mb4. 360 a17). gi/- gnetai, fai/netai, e)pitelei_tai to\ a)nagkai_on *aa1. 24b22, 24.4. 26 a7. 5. 27 a18. 14.33 a20. ou)de\n gi/gnetai (sumbai/nei, e)/stai) a)nagkai_on, ou)damw_s gi/netai to\ a)nagkai_on, ou) gi/netai to\ kaqo/lou (to\ kata\ me/ros) a)nagkai_on *aa4. 26 a4, 6. 5. 27 a25. 7. 29 a11. 15. 35 a8, 13, 18. 18. 37 b32, 38 a6. 19. 38 b33. 20. 39 a24. kata\ to\ a)nagkai_on *mm4. 1079 a24. a)nagkai_on, opp ai)tei_sqai, lamba/nein *aa31. 46 b11, 19, syn sullogismo/s, sullogi/zesqai *ab1. 53 a26, 35, 36, sed latius patet to\ a)nagkai_on quam o( sullogismo/s *aa7. 29 a21, 23 Wz. 32. 47 a23, 26, 27, 33-35, b16, 20. a)/llho\do\s th_s a)nagkai/as (ie th_s sullogistikh_s) *aa28. 45 a21. kata\ to\ ei)ko\s h)\ to\ a)nagkai_on po9. 1451 a38, b9. 11. 1452 a24. 15. 1454 a34. eu)/logon, i(/na mh\ a)nagkai_on ei)/pwmen *fq5. 256 b23. cf *mm7. 1081 b5. to\ a)nagkai_on a\fei/sqw toi=s i)sxurote/rois le/gein *ml8. 1074 a17. a)podeiknu/ousin h)\ a)nagkaio/teron <*> malakw/- teron *me 1. 1025 b13. ou)de\n a)/topon a)ll) a)nagkai_on *ob 8. 289 b15. — a)nagkai/ws. e)/stai a)nagkai/ws (cf a)nagkai_os 1). *aa8. 30 a12. — e)/xei ta\ sxh/mata tw_n mori/wn pro\s th\n e)rgasi/an a)nagkai/ws (cf a)nagkai_os 2). *zmd10. 689 a21. to\ kalw_s a)nagkai/ws e)/xousin *ph13. 1332 a13.

a)nagkastiko/s. o( no/mos a)nagkastikh\n e)/xei du/namin *hk10. 1180 a21. lo/goi a)nagkastikoi\ kai\ ou)k eu)/poroi dialu/ein w(s ou)k e)nde/xetai a)/llws e)/xein *ga2. 315 b21.

a)na/gkh (cf a)nagkai_os). vocabuli origo repetitur ab a)ki/nhton k7. 401 b8. posaxw_s le/getai *ad11. 94 b37. *zma1. 639 b21, 642 a3-7, 32-35. *me 2. 1026 b28. k8. 1064 b33. — 1. a)na/gkh h(\n le/gomen tw_| mh\ e)nde/xesqai a)/llws *me2. 1026 b28. k5. 1062 a21. g4. 1006 b32, 30. a)na/gkh a(plw_s *fb9. 199 b34. a)na/gkh kata\ fu/sin *ad11. 94 b37. *zma 1. 642 a34. e)c a)na/gkhs u(pa/rxein, syn u(pa/rxein, dist u(pa/rxein, e)n- de/xesqai u(pa/rxein *aa 3. 25 a29-34. 8. 29 b29 al. e(/teron to\ mh\ e)c a)na/gkhs u(pa/rxein kai\ to\ e)c a)na/gkhs mh\ u(pa/rxein *aa16. 35 b35. to\ e)c a)na/gkhs o)\n kat) e)ne/rgeia/n e)stin e13. 23 a21. cf *mq8. 1050 b18. to\ e)c a)na/gkhs kai\ a)ei\ a(/ma, to\ e)c a)na/gkhs a)ei\ w(sau/tws sim *gb11. 337 b35. *fb5. 196 b12, 10. *md5. 1015 b14 Bz. 30. 1025 a15, 18, 20. e2. 1026 b28. k8. 1064 b33-1065 a5. *hg5. 1112 a24. h( a)ei\ kai\ e)c a)na/gkhs fu/sis, opp h( e)pi\ to\ polu/ *zgd4. 770 b11. e)c a)na/gkhs, dist w(s e)pi\ to\ polu/ *fb5. 196 b12. *md30. 1025 a15, 18, 20. *rb19. 1392 b31. po6. 1450 b30. e)c a)na/gkhs, dist w(s e)pi\ to\ polu/, o(po/ter) e)/tuxen e9. 18 b6 sqq. tb6. 112 b1-20. e)c a)na/gkhs, opp dia\ tu/xhn *ra10. 1368 b35. ta\ e)c a)na/gkhs o)/nta a(plw_s pa/nta a)i/dia *hz3. 1139 b23. h( e)pisth/mh peri\ tw_n kaqo/lou e)sti\n u(po/lhyis kai\ tw_n e)c a)na/gkhs o)/ntwn *hz6. 1140 b32. 3. 1139 b22. ou)k e)/sti bou- leu/sasqai peri\ tw_n e)c a)na/gkhs o)/ntwn, tw_n e)c a)na/gkhs o)/ntwn h)\ ginome/nwn h( te/xnh ou)k e)/stin *hz5. 1140 b1. 4. 1140 a14. ta\ mh\ e)f) h(mi_n o)/nta pra/ttein, a)ll) w(s e)c a)na/gkhs qei/as h)\ a)nqrwpi/nhs ou(/tws o)/nta r2. 1422 a20.

2. a)na/gkh e)c u(poqe/sews *fb9. 199 b34. u2. 455 b26. h( a)na/gkh o(te\ me\n shmai/nei o(/ti ei) e)kei_no e)/stai to\ ou)_ e(/neka, tau_ta a)na/gkh e)sti\n e)/xein *zma1. 642 a32, 8. ti/nwn u(par- xo/ntwn kai\ dia\ ti/nas a)na/gkas sumbai/nei, opp ti/nos e(/neka *zge3. 782 a23, 20. *zmd2. 677 a18. ei)si\ du/o ai)ti/ai au(_tai, to/ q) ou(_ e(/neka kai\ to\ e)c a)na/gkhs *zma1. 642 a2. *zgd8. 776 a)nagnw/risis b33. eu)lo/gws sumbai/nei kai\ dia\ th\n e)c a)na/gkhs ai)ti/an *zgd8. 776 a25. h( a)na/gkh kai\ to\ e(/neka/ tou e)n toi_s fu/sei sunista- me/nois *ad11. 94 b27-37. ti/nwn o)/ntwn a)na/gkh tou_t) ei)_nai (significatur h( u(likh\ ai)ti/a) *ad11. 94 a22, 24. w(s e)c a)na/g- khs gignome/nwn ei)s th\n u(/lhn kai\ th\n kinh/sasan a)rxh\n a)na- kte/on ta\s a)rxa/s. syn ou) suntei/nei ei)s to\n lo/gon to\n th_s ou)si/as *zge1. 778 a35. o(/sa gi/nesqai sumbai/nei mh\ e(/neka/ tou, a)ll) e)c a)na/gkhs kai\ dia\ th\n ai)ti/an th\n kinhtikh/n *zge8. 789 b20. to\ e)c a)na/gkhs pw_s u(pa/rxei e)n toi_s fusikoi_s *fb9. e)c a)na/gkhs, opp e(/neka/ tou, tou_ belti/onos e(/neka, dia\ to\ be/ltion, xa/rin tou_ belti/onos *zmd11. 692 a3. 12. 694 a22, b5, 6. *zgb1. 731 b21, 23. 4. 738 a33, b1, 739 b28. 6. 743 b4, 16. g4. 755 a22, 23. e8. 789 b5, 13. *dhmo/kritos to\ ou(_ e(/neka a)fei\s le/gein pa/nta a)na/gei ei)s a)na/gkhn *zge8. 789 b3 (cf ou) kalw_s le/gousin ou)de\ tou_ dia\ ti/ th\n a)na/gkhn *zgb6. 742 b18. e)/ws i)sxurote/ra tis a)na/gkh paragenome/nh diasei/sh ta\s ou)si/as f. 202. 1514 b31). o)fqalmo\n me\n e)c a)na/gkhs e(/cei to\ zw_|on, toio/nde de\ o)fqalmo\n e)c a)na/gkhs me/n, ou) toiau/ths d) a)na)gkhs *zge1. 778 b17. — nu_n d) o(/son a)na/gkh, tosou_ton peri\ au)tw_n le/gwmen mg4. 374 b17.

3. a)na/gkh h( kata\ to\ bi/aion legome/nh, h( bi/a| kai\ para\ th\n o(rmh/n *me2. 1026 b28. *ad11. 94 b37. cf *zma1. 642 a5. mhdemia=s prosdei_sqai biai/as a)na/gkhs *ob1. 284 a15 (cf a)na/gkh e)/myuxos a23). oi( pro\s a)na/gkhn po/noi, syn a)nagkai_a gumna/sia, opp koufo/tera gumna/sia *pq4. 1338 b41, 40, 1339 a4. e)a\n mh/ tis desmo\n h)\ a)/llhn tina\ prosene/gkh| a)na/g- khn *ziz22. 576 b23. th_| i)sxurota/th| a)na/gkh| kate/labe to\n *di/a *(/hra f 157. 1504 b27. a)na/gkhn le/gomen th\n e)/cwqen a)rxh/n, th\n para\ th\n o(rmh\n h)\ e)mpodi/zousan h)\ kinou_san heb8. 1224 b13. h( lu/ph e)pi\ toi_s di) a)na/gkhn e)sti/n, o( e)c a)na/gkhs pra/ttwn ou) spoudai_os hmb|7. 1206 a14, 16, cf peri\ a)na/gkhs hma15.

4. a)na/gkh h(_| xrw/meqa e)n toi_s kata\ ta\s a)podei/ceis *mk8. 1064 b33. a)na/gkh, ou)demi/a a)na/gkh (sc e)sti/) c inf *fq7. 260 b26. *pg 11. 1282 b8. d12. 1297 a10. 15. 1299 b1 al. e)c a)na/gkhs ma2. 339 a21. b8. 365 b32. *pd4. 1290 b32 al. h)\ e)c a)na/gkhs h)\ kata\ to\ ei)ko/s po10. 1452 a20. ou)de\n sum- bai/nei e)c a)na/gkhs *aa23. 40 b35 al. ou)k e)/stin ou)de\n e)c a)na/g- khs e(no/s tinos o)/ntos a)lla\ duoi_n e)laxi/stoin *aa15. 34 a17. ou(_ ma\llon a)po/deici/s e)sti kai\ a)na/gkh *rg17. 1418 a4. h( th_s toiau/ths a)podei/cews a)na/gkh *zma1. 640 a7. dia\ tau/tas ta\s a)na/gkas *pd6. 1293 a12. toi_s au)toi_s tekmhri/ois kai\ tai_s au)- tai_s a)na/gkais *oa8. 277 a12. tai_s a)kribeste/rais a)na/gkais o(/tan tis e)pitu/xh| *ob5. 287 b34.

a)nagkofagi/ais katalamba/nein th\n h(liki/an *pq4. 1339 a6.

a(nagnwri/zein. th_| e)pagwgh_| lamba/nein th\n tw_n kata\ me/ros e)pisth/mhn w(/sper a)nagnwri/zontas (cf Plat Men 81) *ab21. 67 a24. a)nagnwri/zein, opp lamba/nein th\n e)pisth/mhn piq5. 918 a8. cf yg1. 425 a24. — a)nagnwri/zein (in compositionc tragoediarum), a)nagnwri/sai pri\n poih_sai, pra/canta a)nagnw- ri/sai al po14. 1453 b35, 1454 a3. 16. 1454 b27, 32, 1455 a15. sed po17. 1455 b9. 16. 1454 b32 (ex lectione codd) a)nagnwri/zein significare videtur a)nagnw/risin e(autou_ poiein, e(auto\n poiei_sqai gnw/rimon (cf Vhl Poet II 85), et *)odus- seu\s a)nagnwri/sas tina/s po17. 1455 b21 a)nagnwri/zein tina\ significat ‘certiorem aliquem facere de se’, dhlw/sas tisi\ ti/s h)_n cf fr 35. Vhl l l).

a)nagnw/risis. ai( tw_n sunh/qwn a)nagnwri/seis heh2. 1237 a25. me/gista oi(_s yuxagwgei_ h( tragw|di/a ai(/te peripe/teiai kai\ a)na- gnwri/seis po6. 1450 a34. a)nagnwri/sews ti/na ei)/dh po16. 11. 1452 a29-b8 (pro e)n th_| a)nagnwri/sei po26. 1462 a17 scri-

a)nagnwrismo/s bendum est e)n th_| a)nagnw/sei).

a)nagnwr/ismo/s. a)/neu peripetei/as h)\ a)nagnwrismou_, met) a)na- gnwrismou_ h)\ peripetei/as po10. 1452 a16, 17.

a)na/gnwsis pih1. 916 b10. 7. 917 a26 (po26. 1462 a17 v s a)nagnw/risis). to\ e)/rgon th_s e)pideiktikh_s le/cew/s e)stin a)na/- gnwsis *rg12. 1414 a18.

a)nagnwstiko/s. basta/zontai oi( a)nagnwstikoi/ *rg12. 1413b12.

a)nagra/fein ta\s th_s gh_s perio/dous ma13. 350 a17. e)k tw_n peri\ ta\s i(stori/as a)nagegramme/nwn dei_ qewrei_n *zgg10. 761 a10. a)nagra/yai tou/sde tou\s sti/xous q133. 843 b25. a)nage/- graptai e)n tai_s i(stori/ais q134. 844 a11. — u(/steron a)na- gra/yai, opp perigra/fein, u(potupou_n *ha 7. 1098 a21. — a)nagra/fesqai ta\ sumbo/laia pro\s th\n a)rkh/n *pz 8. 1321 b34. a)nagra/fesqai th\n timh/n ob1353 a1. a)ne/grafon tou\s e)/xontas ob1350 a9. ai( proqe/seis tw_n a(nagegramme/nwn *pz8. 1322 a10.

a)nagrafh\n poiei_sqai/ tinos q101. 839 a11 (cf mh\ paralipei_n a)mnhmo/neuton a10). e)n th_| tw_n puqionikw_n a)nagrafh_| f 572. 1572 a28. — sunallagma/twn a)nagrafai/ *pz8. 1322 b34.

a)nagwgh/. 1. a)nagwgh\ tou_ u(grou_ mb2. 355 a15. cf pi54. 897 a30. th\n a)nagwgh\n h( neura\ ou) lamba/nei e)pi\ polu\n to/pon ak800 b15. — 2. i q a)po/plous q108. 840 a33. — 3. logice cf a)na/gein, a)na/lusis. ei)s a)rxh\n poi/an h( a)nagwgh/ *me3. 1027 b14. cf g2. 1005 a1. k3. 1061 a11, 16. *ad3. 90 a37 Wz. — e)c a)nagwgh_s, opp sunexw_s *zie18. 550 b11, 13.

a)na/dastos. a)na/daston poiei_n th\n xw/ran *pe7. 1307 a2. r3. 1424 a32. poiei_n a)nada/stous ta\s ou)si/as, ta\s kth/seis *pe5. 1305 a5. 8. 1309 a15.

a)nade/xesqai. ta\ e)pi\ gh_s polla\s e(teroiw/seis a)nade/dektai k6. 400 a24.

a)nadido/nai. trans ma_llon a)\n proe/lointo *telestago/ra| dou_nai h)\ tosou/tou a)nado/sqai (vendere) f 517. 1562 b20. intr po/ti- mon u(/dwr a)nadi/dwsin ma13. 351 a15, 17. b2. 356 a2. — e)ni/ote a)\n h)_| a)gaqo\n to\ ge/nos, e)ggi/nontai dia/ tinos xro/nou a)/ndres perittoi/, e)/peita pa/lin a)nadi/dwsi (deficit, opp e)pidi- do/nai) *rb15. 1390 b28.

a)nadi/plwsis tou_ e)nte/rou tou_ ska/rou (i)xqu/os) *zib17. 508 b13. a)nadiplw/seis tou_ e)nte/rou tw_n keratofo/rwn *zmg14. 675 b2.

a)na/dosis. pneu_ma a)/nw fero/menon kata\ th\n e)k buqou_ tino\s a)na/dosin k4. 395 <*>9.

a)nadu/nein. potamoi/, a)\n a)fanisqw_sin ei)s th\n gh_n, pa/lin a)na- du/nousin mb2. 356 a25. o( nauti/los pw_s e)k tou_ buqou_ a)nadu/nei f 316. 1531 b19.

a)nazei_n. pu_r a)naze/sai le/getai q39. 833 a19. th\n li/mnhn a)nazei_n kai\ u(perxei_sqai q89. 837 b9. — a)nazei_n kai\ o)ri/nesqai to\n qumo/n pkz 3. 947 b32.

a)na/zesis tou_ r(u/akos q40. 833 a22.

a)nazeugnu/nai. a)nazeu/cas (i e o(rmh/sas) e)ba/dizen ob1350 b21.

a)nazwpurei_n qermw_| to\ qermo/n pn5. 484 a7.

a)naqermai/netai h( gh_, to\ u(gro/n *ziz 15. 569 b11. pz2. 886 a33. a)naqermanqe/ntes pkz3. 948 a11.

a)na/qhma. ta\ peri\ qeou\s a)naqh/mata *hd5. 1122 b20. po/lis kosmoume/nh a)naqh/masin *pz7. 1321 a38. ta\ a)naqh/mata tw_n *kuyelidw_n *pe11. 1313 b22. cf s dw_ron. *mandro/boulos th_| *(/hra| pro/baton a)na/qhma a)nh_ye f532. 1566 a26.

a)naqolou_n. h( pleona/zousa qermasi/a a)naqoloi_ ta\ w)|a\ oi(_on sh/- pousa *zgg2. 753 a30. — a)naqolou_tai to\ u(/dwr, o( oi)_nos sim *ziq2. 592 a8. *zgg2. 753 a26. pkg8. 932 b15.

a)naqrw/skei ai(_ma (Emped 350) an7. 473 b16, 474 a6.

a)naqua_| pa/lin u(_s *zie14. 546 a28. z18. 573 b8. a)/naimos

a)naqumia_sqai. h( gh_ chrainome/nh a)naqumia_tai mb4. 360 b32. e)catmi/zontos kai\ a)naqumiwme/nou e)n au)toi_s tou_ u(grou_ *zge3. 782 a32. cf k4. 394 a14. to\ a)naqumiw/menon pu_r ma3. 341 a7. oi( h(rakleiti/zonte/s fasin e)k th_s qala/tths to\n h(/lion a)naqu- mia_sqai pkg30. 934 b36. to\ a)naqumiw/menon ma7. 344 a21. — a)naqumia_tai impers i q a)naqumi/asis gi/gnetai mb5. 361 b28.

a)naqumi/asis. a)nagkai_on kai\ a)po\ u(goou_ kai\ a)po\ chrou_ gi/gnesqai a)naqumi/asin mb8. 365 b22. diplh_ h( a)naqumi/asis (du/o a)na- qumia/seis, du/o ei)/dh a)naqumia/sews), h( me\n u(gra/, a)tmidw/- dhs, h( de\ chra/, kapnw/dhs mb3. 357 b24, 358 a22. 4. 359 b28, 360 a8. 9. 369 a12. g7. 378 a18. a9. 346 b32. k4. 394 a9-15. a)naqumi/asis h( me\n a)tmidwdeste/ra h( de\ pneumatw- deste/ra ma4. 341 b7. a)naqumi/asis chra/, qermh/, purw/dhs ma7. 344 a10. b4. 360 b16. g1. 371 a5, 372 b32. a)naqu- mi/asis gh_s ma3. 340 b26. (a)naqumi/asis angustiore sensu th\n chran kai\ qermh\n a)naqumi/asin significat, e)/stin a)tmi/dos me\n fu/sis u(gro\n kai\ qermo/n, a)naqumia/sews de\ qermo\n kai\ chro/n: e)/stin a)tmi\s me\n duna/mei oi(_on u(/dwr, a)naqumi/asis de\ duna/mei oi(_on pu_r ma3. 340 b27, 29). note(ra\ kai\ a)tmw/dhs a)naqumi/asis k4. 394 a14, 20. ka/twqen a)nabai/nei eu)/kratos a)naqumi/asis ma7. 344 a20. sunexh\s ou)_sa h( a)naqumi/asis mb8. 366 a6. h)/dh e)celhluqe/nai th\n a)naqumi/asin kai\ a)/llhn mh/pw e)pirrei_n mb5. 361 b29. plh_qos th_s qermh_s a)naqumia/sews ma7. 344 b24. e)a_tai a)qroi/zesqai h( a)naqumi/asis ma11. 347 b11. a)naq. sunestramme/nh fe/retai mb9. 369 a33. sumperilamba/nei pollh\n a)naqumi/asin chra/n mb3. 358 a34. o( h(/lios a)sqenei_s ou)/sas ta\s a)naqumia/seis marai/nei mb5. 361 b15. a)naqumi/asis e)kkaome/nh u(po\ th_s kinh/sews, e)gkatakleiome/nh, a)posbennu- me/nh dia\ yu_xos, katamarainome/nh u(po\ tou_ pni/gous, pagei=sa ma4. 341 b35, 342 a18. d8. 384 b33. b 5. 361 b26. g7. 378 a29, b2. — a)naqumi/asis in doctrina physiologica, e)/stin h( me\n a)tmi\s u(gro/ths tis, h( de\ kapnw/dhs a)naqumi/asis koi- no\n a)e/ros kai\ gh_s ai5. 443 a27. h( o)smh\ kapnw/dhs ti/s (pneu- matw/dhs) e)stin a)naqumi/asis ai2. 438 b24. 5. 445 a26. h( peri\ th\n trofh\n a)naqumi/asis u3. 456 a19. gi/netai a)naqu- mi/asis ei)s ta\s fle/bas u3. 456 b3. h( perittwmatikh\ a)na- qumi/asis u3. 458 a2. pollh\ prospi/ptei a)naqumi/asis pro\s to\n a)/nw to/pon en3. 462 b7. pri\n e)pisth_nai th\n a)naqumi/asin z5. 469 b31. h( e)n tai_s qrici\n a)naqumi/asis *zge3. 482 b19. *(hra/kleitos th\n a)rxh\n ei)_nai/ fhsi yuxh/n, ei)/per th\n a)naqu- mi/asin, e)c h(_s ta)_lla suni/sthsin ya2. 405 a26.

a)nai/deia a)kolouqei_ th_ a)kolasi/a| ar6. 1251 a22.

a)naidh\s la_as (Hom (l 598) *rg11. 1411 b34. — a)naidou_s sh- mei_a f3. 807 b28-33. 6. 810 a20. o( a)tenh\s o)fqalmo\s a)nai- dh/s *zia10. 492 a12. to\ qh_lu a)naide/steron *zu1. 608 b12.

a)naimi/a. ta\ a)/naima o)ligo/qerma dia\ th\n a)naimi/an *zmb7. 652 b26.

a)/naimos. 1. mo/ria a)/naima. ou)/t) a)/naimon ou)de\n ai)sqhtiko\n ou)/te to\ ai(_ma *zmb10. 656 b19, 21. g4. 666 a16. a)/naimos o( e)g- ke/fklos, a)naimo/taton tw_n u(grw_n tw_n e)n tw_| sw/mati pa/n- twn *zia16. 495 a4. g3. 514 a18. *zmb7. 652 a35. (ta\ zw_|a) gi/netai pio/tera gino/mena a)naimo/tera: a)/naimon ga\r to\ pi_on *zig19. 520 b33. a)/naimos o( pleu/mwn *zmg6. 669 b8. o(/sa a)/naimon e)/xei pleu/mona kai\ somfo/n, h(_tton de/ontai th_s a)na- pnoh_s an1. 470 b14. po/roi flebikoi/ tines a)/naimoi *zig1. 510 a16 (arteriae spermaticae A*zi I 305 n 7). po/roi a)/naimoi e(/teroi *zmg9. 671 b16 (ureteres, Harnleiter Fr 298. 59). po/roi a)/naimoi e(/teroi, to\ a)/naimon me/ros po/rou tino/s, o(\ de/xetai to\ spe/rma *zgb4. 739 a1. a6. 718 a12 (vas deferens A*zg 54 n 1). — 2. zw_|a a)/naima, ta\ a)/naima. a. o(/ti e)sti\ tw_n

a)/naimos zw/|wn ta\ me\n e)/naima ta\ d) a)/naima e)n tw_| lo/gw| e)nupa/rcei tw_| o(ri/zonti th\n ou)si/an au)tw_n *zmd5. 678 a33. o(moio/thtes a)nw/numoi, oi(_on to\ e)/naimon kai\ to\ a)/naimon *zma2. 642 b5. xa- lepw/taton h)\ a)du/naton dialabei_n ei)s ta\ a)/naima (?) *zma3. 642 b35. M p 139. diafe/rei ta\ me/gista ge/nh tw_| ta\ me\n e)/naima ta\ d) a)/naima ei)_nai *zib15. 505 b27. a4. 489 a32. tw_n a)nai/mwn ge/nh me/gista te/ttara nominantur *zia6. 490 b14. d1. 523 a1. *zmd5. 678 a29. *zga14. 720 b4. a)/naima pa/nta ta\ e)/ntoma *zgb1. 733 a25. an9. 475 a1. ta\ o)stra- ko/derma kai\ ta\ malako/straka ta\ e)/sxata/e)sti tw_n a)nai/mwn zw/|uin *zgb6. 743 b11. — b. quid differant omnino inter se ta\ e)/naima et ta\ a)/naima. w(s e)pi\ pa_n ble/yantas ei)pei_n ta\ e)/naima mei/zw tni_n a)nai/mwn *zg1. 732 a19. *zia5. 490 a21. e)/nioi ta\ a)/naima tw_n e)nai/mwn qermo/tera/ fasin ei)_nai *zmb2. 648 a28. ta\ a)/naima yuxra\ th\n fu/sin *zgg8. 758 a5. *zmb6. 654 a6. de/ontai a)le/as, ou) katayu/cews *zmd5. 680 a35. an12. 476 b34. dio/per o(/sa a)/naima kai\ mh\ qerma\ th\n fu/sin. ou) gi/netai e)n li/mnais *zgg11. 761 b2. a)/naima o)/nta kai\ dia\ tou_to kateyugme/na kai\ fobhtika/, du/sriga, deilo/tera *zmd5. 679 a25, 680 a35. b4. 650 b30. dia\ ti/ tw_n a(nai/- mwn e)/nia sunetwte/ran e)/xei th\n yuxh\n e)ni/wn e)nai/mwn *zmb4. 650 b23. tw_n a)nai/mwn e)ni/ois kat) e)ne/rgeian mo/non e(/n e/sti to\ th\n ai)sqhtikh\n a)rxh\n e)/xon mo/rion *zmg5. 667 b25. tw_n a)nai/mwn e)/nia diairou/mena (th_s kefalh_s a)fhrhme/nhs) du/natai zh_n polu\n xro/non *zp7. 707 a27. *zmg10. 673 a30. tw_n a)nai/- mwn sxedo\n pa/nta, ou) pa/nta braxu/bia an9. 474 b30. mk4. 466 a5, 11. dia\ ti/ ta\ a)/naima e)/nudra plei/w xro/non e)n tw_| a)e/ri zh_| tw_n e)nai/mwn e)nu/drwn an9. 475 b6, 13. 10. 475 b15. — c. tw_n a)nai/mwn differentiae anatomicae et physiol ta\ a)/naima e)/xei to\ a)na/logon tou_ ai(/matos a)nw/numon, to\ a)na/logon dia\ yuxro/thta th_s fu/sews u3. 456 a35. *zmb3. 650 a35. g5. 668 a6. d4. 678 a4. *zga19. 726 b2. 20. 728 a20. h( tw_n katamhni/wn su/stasis kai\ to\ a)na/logon e)n toi_s a)nai/mois *zga20. 729 a23. ta\ a)/naima e)/xei a)na/logo/n ti th_s kardi/as a)nw/numon *zmb1. 647 a30. z3. 468 b30. 4. 469 b6, 11. an8. 474 b2. 17. 479 a1. ta\ a)/naima ou)k e)/xei spla/gxna *zid3. 527 b3. *zmg4. 665 a30. d5. 678 a29. ou)/te pimelh\n ou)/te ste/ar *zmb5. 651 a25. cf mk5. 467 a3. to\ a)na/logon au)toi_s th_| pimelh_ a)pokri/netai ei)s to\ peri)ttwma to\ spermatiko/n *zga19. 727 b2. tw_n a)nai/mwn ou)de\n e)/xei e)gke/falon, plh\n o(/ti kata\ to\ a)na/logon, oi(_on o( polu/pous *zmb7. 652 b24. tw_n a)nai/mwn e)ni/ois a)dio/riston h( kefalh/, oi(_on toi_s karki/nois *zmd10. 685 b35. e)/nia tw_n a)nai/mwn e)kto\s e)/xei th\n tw_n o)stw_n boh/- qeian, w(/sper ta\ malako/straka kai\ ta\ o)strako/derma *zmb8. 654 a1. — tw_n pthnw_n ptilwta\ o(/sa a)/naima, oi(=on ta\ e)/n- toma *zia5. 490 a9, 13. a)/naima/ e)sti pa/nq) o(/sa plei/ous po/das e)/xei tetta/rwn, ta\ a)/naima kai\ polu/poda po/das e)/xei e)k tou_ plagi/ou *zia4. 489 a33. 5. 490 a32. *zp16. 713 a26. 17. 713. b26. *zmd9. 684 b12. dia\ ti/ ta\ a)/naima plei/osi tetta/rwn kinei_tai shmei/ois *zp1. 704 a11. oi( i)xqu/es ei) plei/w ta) ki- nhtika\ shmei_a ei(_xon, a)/naimoi a)\n h)_san *zmd13. 696 a2. *zp18. 714 b2. pw_s dia\ tou_to oi( o)/feis a)/podes *zp8. 708 a18. — diaforai/ ei)si tou_ qh/leos kai\ a)/rrenos kai\ e)n toi_s a)nai/mois *zga1. 715 a22, 30. 2. 716 b1. tw_n a)nai/mwn ti/s o( tro/pos tw_n mo- ri/wn tw_n pro\s th\n ge/nesin suntelou/ntwn *zga14. 720 b2. ta\ a)/naima (a)ll) ou) pa/nta a(plw_s) skwlhkotokei_, ou)de\n a)/naimon w)|otokei_ *zgb1. 732 a29, b10, 733 b25. g1. 751 a34. 11. 762 b21. — toi_s a)nai/mois to\ su/mfuton pneu_ma a)nafusw/menon kai\ suniza/non fai/netai u2. 456 a11. ta\ a)/naima ou)k e)/xei fwnh/n yb8. 420 b10. ta\ a)/naima e)/nudra dokou_sin o)smh_s ai)sqa/nesqai yb9. 421 b11, 20. tw_n a)nai/mwn sklhro/dermoi a)nai/sqhtos oi( o)fqklmoi/ ai2. 438 a24.

a)naimo/ths tou_ pleu/monos *zmd1. 676 a31.

a)nairei_n, locali sensu, a)nairou_ntai ta\ di/ktua oi( a(liei_s *ziq19. 602 b9. o( me\n th\n a)spi/da a)nairei_tai k6. 399 b3. — a)nai- rei_tai ta)nanti/a u(p) a)llh/lwn mk3. 465 b4. a)nairei_n tou\s ui(ou/s sim, syn ktei/nein *ra15. 1376 a6. b21. 1395 a16, 17. a)nai- rei_sqai, opp u(gia/zesqai *zga18. 726 a14. a)nairei_n tou\s u(per- e/xontas, tou\s fronhmati/as, tou\s krei/ttous *pg13. 1284 a33. e11. 1313 a41. *rb5. 1382 b18. cf k4. 395 b29. a)nairei_n e(auto/n *hi4. 1166 b13. th\n neo/thta e)k th_s po/lews a)nh|rh_sqai *ra7. 1365 a32 (syn e)cairei_sqai, h)fani/sqai *rb10. 1411 a2). a)nairei_n sunqh/khn, no/mous sim, a)nairei_tai h( pro\s a)llh/lous xrei/a *ra15. 1376 b10, 11, 13, 1377 b8. a)nairei_n politei/as, a)rxh/n, tu/rannon *pd1. 1288 b41. e1. 1301 b19 (opp kata- sth_sai). 4. 1304 a30. a)nelei_n a)pori/as. opp katalipei_n *hh4. 1146 b7. a)nairoume/nou tou_ o(/lou ou)k e)/stai pou/s *pa2. 1253 a21. sw_ma peperasme/non a)nairei_tai u(po\ sw/matos peperasme/nou, to\ a)/peiron ou)k a)naireqh/setai *fa4. 187 b26. z7. 238 a27. — a)nairei_n ‘cogitando et ratiocinando evertere, refutare’, opp tiqe/nai *ab14. 62 b30. opp kataskeua/zein v h v, syn mh\ sugxwrei_n ti17. 176 a28. dist diairei_n ti18. 176 b36, 177 a4. a)nairei_n e)nanti/ws *ab9, 60 a16 Wz. o( katafatiko\s sul- logismo\s a)nairei_tai tw_| sterhtikw_| *aa14. 33 a12. a)nairei_n to\ pro/blhma, to\ prokei/menon. to\n o(rismo/n, th\n e)rw/thsin, th\n u(po/qesin *aa36. 48 b34. tg6. 120 a13. a 5. 102 a14. i22. 178 b14. 24. 179 b7. heb6. 1222 b28. a)nairei_n. a)nelei_n ta)nanti/a, ta\ kwlu/onta *rb18. 1391 b15. g14. 1415 a31. 18. 1418 b18, ta\ oi)kei_a *ha4. 1096 a15, th\n pi/stin *hk2. 1173 a1. a)nairei_n to\ diale/gesqai, tou\s lo/gous, to\ e)pi/sta- sqai, ta\ ei)/dh, th\n ou)si/an, ta\s a)rxa/s, polla\ tw_n e)ndo/cwn sim *mk5. 1062 b11. 6. 1063 b11. g4. 1006 a26. 8. 1012 b15. 4. 1007 a20. a2. 994 b20. A9. 992 b9, 990 b18. m4. 1079 a14. 8. 1082 b33. q3. 1047a20. *fa2. 185 a2. 8. 191 b12. b4. 196 a14. g6. 206 a17. *oa12. 283 a6. g4. 303 a23. at969 a20. a)ei\ a)nairei_n e)/stin *mz15. 1040 a7. a)nhrh- ko/tes e)so/meqa tb4. 111 b23. a)nairei_sqai a)nairoume/nwn *md8. 1017 b18. l6. 1071 a35. a)nairoume/nou tou_ metexome/nou a)nai- rei_tai ta\ mete/xonta hea8. 1217 b11. pass a)nairei_tai, a)nai- reqh/sontai, a)nh/|rhtai, a)nh/|rhto, a)nh|rhme/non e)/stai *mk8. 1065 a14. b4. 1000 b29. g4. 1006 b8. tg6. 120 a31. po24. 1460 a33. — a)nei_len o( qeo/s po17. 1455 b7. *zig20. 522 a18. f 66. 1487 a15. — a/nairei_n videtur intrans usurpatum esse pa 19. 861 b11, 15, — (a)nairei_ f l c 1. 974 b6. cf Bz Ar Stud I p 70).

a)nai/resis, dist diai/resis ti33. 183 a10, 11.

a)nairetika/, syn fqartika/ *rb8. 1386 a6, 5, 7. o(/swn h( fu/sis a)nairetikh\ tou_ zh\n heg1. 1229 a40. ki/ndunoi a)nairetikoi\ th_s ou)si/as hma20. 1191 a31. a)rrwsth/mata a)nairetikw/tera pa28. 862 b21. — a)nairetikoi\ kai\ koinoi\ lo/goi hea8. 1217 b18.

a)naisqhsi/a, opp ai)/sqhsis tb8. 114 a10. d4. 124 b6. *zga23. 731 b2. katapi/ptousin oi( a)/nqrwpoi met) a)naisqhsi/as *zig3. 514 a7. e)cairou_ntes dia\ th\n a)naisqhsi/an (i e o(/ti ai)/sqhsin ou)k ei)_xon) to\ metacu/ *fd11. 218 b26. — opp a)kolasi/a et sw- frosu/nh *hb7. 1107 b8. 8. 1109 a4. heb3. 1221 a2. g2. 1230 b13, 1231 a39. ou)k a)nqrwpikh\ h( toiau/th a)naisqhsi/a *hg14. 1119 a7.

a)nai/sqhtos. 1. act *zmg4. 667 a13. de/rma a)nai/sqhton *zig11. 517 b31. u(ste/rai pukno/terai h)\ a)naisqhto/terai *zik3. 635 b10. 1. 634 a4. ta\ a)/yuxa kai\ a)nai/sqhta *fh2. 245 a10. a)nai/sqhton ei)_nai kata\ yuxh/n. kata\ sw_ma ta15. 106 b24. oi( ta\s e)n au)xe/ni fle/bas katalambano/menoi a)nai/sqhtoi gi/-

a)naisxuntei_n nontai u2. 455 b7. a)nai/sqhta tou_ w)felou_ntos, opp e)/xonta ai)/sqhsin pi32. 894 a33. — a)nai/sqhtos def, opp a)ko/lastos et sw/frwn *hb2. 1104 a24. 7. 1107 b8. heb3. 1221 a21. g2. 1230 b14, 1231 a26. — stupidus, opp eu)fuh/s f3. 807 b19, 12. a)naisqh/tou shmei_a f3. 807 b19-28. 2. 806 b22. ko- midh_ a)naisqh/tou e)sti/n *hg7. 1114 a10. e)pitima_n w(s a)nai- sqh/tw| hmb15. 1213 a5. — 2. pass h( u(/lh a)nai/sqhtos ou)_sa kai\ a)xw/ristos *gb5. 332 a35. to\ sumfue\s a)nai/sqhton ple1. 964 b24. e)n a)naisqh/tw| xro/nw| *fd13. 222 b15. pg10. 872 b9. cf ai7. 448 a25. e)c a)naisqh/twn h(mi_n *fa4. 187 b1. sug- xei_tai h( qewri/a e)ggu\s tou_ a)naisqh/tou [xro/nou] ginome/nh po7. 1450 b39 (cf Bz Ar Stud I 96). poiei_n th\n kra_sin a)nai/sqh- ton *pb4. 1262 b18. a)nai/sqhtos metabolh/, a)po/lusis th_s yuxh_s, po/nos mg4. 374 b35. an17. 479 a22. pia33. 903 a20. — a)naisqh/tws diakei_sqai, opp ai)sqhtikw_s e)/xein heg2. 1231 a1. pg5. 871 a32.

a)naisxuntei_n. poi_a ai)sxu/nontai kai\ a)naisxuntou_sin *rb6. 1383 b12. — o( a)naisxuntw_n pro\s to\n a)naisxuntou/menon *rg11. 1412 a6.

a)naisxunti/a, def *rb3. 1380 a19. 6. 1383 b16. opp ai)dw/s, kata/plhcis *hd15. 1128b31 (cf b7. 1108a35). heb3. 1221 a1. g7. 1233 b27. hma30. 1193 a1.

a)nai/sxuntos, opp ai)sxunthlo/s *rb13. 1390 a2. def et opp ai)dh/mwn, kataplh/c *hb7. 1108a35. heg7. 1233b28 hma30. 1193 a2.

a)nai/tios. to\ a)nai/tion, syn mh\ ai)/tion *lg13. 78 b12, a29. ti5. 167 b21, 20. to\ a)nai/tion tiqe/nai w(s ai)/tion *ab17. 65 b16. to/pos para\ to\ a)nai/tion w(s ai)/tion *rb24. 1401 b30.

a)nakaqai/rein. tw_n meta/llwn a)nakaqarqe/ntwn q52. 834 a27.

a)nakalei_n. a)nakalei_tai ta\s qhlei/as, tou\s neottou/s *zid9. 536 a13. q12. 597 b17. i8. 613 b21.

a)nakalu/ptein. a)nakalufqe/ntwn tw_n blefa/rwn ai5. 444 b25, cf a27.

a)naka/mptein. trans kai\ to\ a)nakampto/menon kai\ to\ katakampto/- menon ka/mptetai md9. 385 b33. — intr, de motu: h( peri- fora\ e)p) a)rxh\n a)naka/mptei ya3. 407 a30. o( kaiki/as a)na- ka/mptei ei)s au(to/n, pro\s au(to/n mb6. 364 b12, 25. po/roi a)naka/mptontes *zig1. 510 a33, 18. to\ a)naka/mpton th\n eu)- qei_an ta\s e)nanti/as kinei_tai kinh/seis, to\ a)naka/mpton a)na/gkh sth_nai, dist to\ sunexe/s *fq8. 261 b33, 262 a14, 17, b22. 9. 265 a21. de gene/sei: ku/kgw| fame\n perielhluqe/nai th\n ge/ne- sin dia\ to\ pa/lin a)naka/mptein *gb10. 337 a6. 11. 338 a5 (syn a)nakuklei_n), b4. 5. 332 b33. *fq5. 257 a7. c2. 975a24. fqarh_nai kai\ mh\ a)naka/mptein *oa10. 280 a24. po/teron o(moi/ws a(/panta a)naka/mptei h)\ ou)/, a)lla\ ta\ me\n a)riqmw_| ta\ de\ ei)/dei mo/non *gb11, 338 b12, 8. *ma2. 994 a31, b3 Bz. a)naka/myai pa/lin e)pi\ to\n tou_ paido\s bi/on hea5. 1215 b23. — de conver- tendis syllogismorum terminis, a)naka/mptein dia\ pollw_n, di) o)li/gwn *ag3. 72 b36 Wz. ou)k a)naka/mptousin ai( a)podei)ceis pa/lin e)p) a)rxh/n, opp eu)quporei_n ya3. 407 a28.

a)nakamyi/pnooi a)/nemoi, opp eu)qu/pnooi k4. 394 b36.

a)na/kamyis. ka/mptetai pa_n h)\ a)naka/myei h)\ kataka/myei md9. 386 a5. a)\n sunexei_s w)_sin ai( kinh/seis kai\ mh\ gi/nhtai a)na/kamyis *fq8. 262 a11.

a)naka/ptein ta\ w)|a/, to\ spe/rma, to\n qoro/n *zie5. 541 a13, 18. z13. 567 a33. *zgg5. 756 a6.

a)na/kayis. ai( a)naka/yeis tou_ qorou_ kai\ tw_n w)|w_n *zgg5. 756 b4.

a)nakei_sqai e)n toi_s i(eroi_s *zu8. 614 a7. bwmoi\ a)nakei/menoi u(po\ *)ia/sonos q105. 839 b17. — oi( *turrhnoi\ deipnou_si meta\ tw_n gunaikw_n a)nakei/menoi u(po\ tw_| au)tw_| i(mati/w| f 565. 1571a4.

a)nakefalaiou_n. e)/rgon r(htorikh_s a)gwni/sasqai pro\s a)po/deicin, Anacoluthia a)nakefalaiw/sosqai pro\s a)na/mnhsin f123. 1499 a23.

a)nakla_sqai. h( a)naklasqei_sa sfai_ra ou)x u(po\ tou_ toi/xou e)ki- nh/qh a)ll) u(po\ tou_ ba/llontos *fq4. 255 b27. grammai\ a)na- klw/menai mg5. 376 b9. a)kti_nes a)naklw/menai a)po\ th_s gh_s ma3. 340 a28. x1. 791 a27. au)gai\ a)naklw/menai x2. 792 b18. h( o)/yis a)nakla_tai a)po/ tinos (tou_ a)e/ros, th_s susta/- sews) pro/s ti (pro\s to\n h(/lion, pro\s a)/llo ti tw_n lamprw_n) ma6. 343 a3. 8. 345b27. b9. 370 a18. g2. 372a30. 3.372 b34, 373 a18. 4. 373 b7. 6. 377 a31, 33, b6, 10, 12. pie12. 912 b30. kg6. 932 a33, 38. tosou_ton a)naklasqh_nai a)du/naton ma6. 343 b7 (ubi a)nakla_sqai videtur impers usurpatum significare i q a)na/klasin gi/gnesqai).

a)na/klasis. ou)/pw sunh/qeis h)_san tai_s peri\ th_s a)nakla/sews do/cais mb9. 370 a16. peri\ a)nakla/sews be/ltion h)\ th\n o)/yin e)ciou_san a)nakla_sqai (kla_sqai Bk), to\n a)e/ra pa/sxein yg12. 435 a5. peri\ tw_n e)mfainome/nwn kai\ a)nakla/sews ai2. 438 a8, 9. au)to\s au(to\n o(ra_| o( o)fqalmo/s, w(/sper kai\ e)n th_ a)na- kla/sei ai2. 437 b10. lh/gein e)kei_ ta\s a)po\ th_s gh_s tw_n a)kti/nwn a)nakla/seis ma12. 348 a17. pw_s e)/xontos, tou_ a)e/ros a)na/klasis gi/gnetai mg3. 372 b15-34. cf a 5. 342 b6, 11. a)na/klasin ei)_nai to\ ga/la th_s <*>mete/ras o)/yews pro\s to\n h(/lion ma8. 345 b10. a)na/klasis th_s o)/yews a)po/ tinos pro/s ti (pro\s to\n h(/lion, pro\s a)/llo ti tw_n lamprw_n) mg3. 372 b15. 2. 373 a20. a8. 345 b20. pkg6. 932 a22, cf a)nakla_sqai. dia\ th\n a)na/klasin o)li/gh| th_| o)/yei qewrou_ntai mg4. 374 b22. th\n tri/thn a)na/klasin pa/mpan a)sqenh= gi/gnesqai mg4. 375 b14. pa/nta tau_ta (i)_ris, a(/lws, parh/lioi al) a)na/klasi/s e)stin mg2. 372 a18. dia\ ti/ h)xei_ h)\ dia\ ti/ e)mfai/netai kai\ dia\ ti/ i)_ris; a(/panta ga\r tau_ta a)na/klasis, a)ll) ei)/dei e(/tera *ad15. 98 a29 Wz. h)xw\ a(na/klasis th_s fwnh_s e)pi\ tou)nanti/on pia45. 904 a38. 23. 901 b19. 51. 904 b30. pro\s o(moi/an gwni/an e)sti\n h( a)na/klasis pia23. 901 b22. ta\ koi_la th_| a)nakla/sei pol- la\s poiei_ plhga\s meta\ th\n prw/thn yb8. 419 b16. fe/re- sqai e)c a)nakla/sews pi54. 897 a5. e)/stin h( tropai/a a)po/geos a)na/klasis (pneu/matos) pks40. 945 a7. a)na/klasin th_s sar- ko\s poiei_sqai plz6. 966 b17.

a)nakli/nein e(auto\n e)pi\ to\ e)nanti/on mx7. 851 b13. — a)nakli/- nesqai e)pi\ ta\ decia/ *zib1. 498 a11.

a)na/klisis kai\ sta/sis qe/seis tine/s *k7. 6 b11.

a)nakoinou_sqai/ tini u(pe/r tinos q133. 843 b20.

Anacoluthia. 1. nominativus in principio enunciati ponitur quasi absolute et tituli instar: ta\ d( e)n au(toi_s zw|otokou_nta, tro/pon tina\ meta\ to\ su/sthma to\ e)c a)rxh_s w)|oeide\s gi/gnetai *zgg9. 758 b2. ou(/tw kai\ e)n tw_| sw/mati diadexo/mena ta\ me/rh tai_s e)rgasi/ais, to\ teleutai_on pa/mpan mikro\n e)c a(pa/shs gi/- netai th_s trofh_s *zgd1. 765 b32. cf ta 15. 106 a1. *pe6. 1306 b9. — ad idom genus anacoluthiae talia videntur re- ferenda esse: to\ de\ *)/ilion fa/nai h)/dh e(alwke/nai, ou) le/gomen, o(/ti po/rrw li/an tou_ nu_n *fd13. 222 b11. kaq) e(/kaston me\n ou)_n a)kribw_s diariqmh/sasqai kai\ dialabei_n ei)s ei)/dh peri\ w(_n ei)w/qasi xrhmati/zesqai, e)/ti d) o(/son e)nde/xetai peri\ au)tw_n diori/sai kata\ th\n a)lh/qeian, ou) dei_ kata\ to\n paro/nta kairo\n zhtei_n *ra4. 1359 b2-5. e)n toi_s e)nu/drois, kaloume/nois de\ i)xqu/si, to\ me\n tw_n xumw_n ai)sqhth/rion e)/xousi me/n *zid8. 533 a25. cf peri/ et o(/sos. — h)/dh ga\r sune/bh tini\ gunaiki\ sug- genome/nh| tw_| a)ndri\ kai\ doca/sh| sullabei_n, to\ me\n prw_ton o(/ te o)/gkos hu)ca/neto *zgd7. 775 b27 sqq. — 2. constructio ita continuatur, quasi aliud praecesserit verbum vel nomen eiusdem significations. to\ ma/lista gi/gnesqai a(/ma tw_| h(li/w| au)tw_| th\n qermo/thta eu)/logon (i q eu)/logon fa/nai vel oi)/esqai), lamba/nontas to\ o(/moion e)k tw_n par) h(mi_n gignome/nwn ma3.

a)nakomidh/ 341 a25. ta\ me\n ou)_n o)/mmata eu)lo/gws, o(/tan h)_| ta\ kata- mh/nia, dia/keitai, w(/sper kai\ e(/teron me/ros o(tiou_n: kai\ ga\r fu/sei tugxa/nousi flebw/deis o)/ntes (quasi praecesserit oi( o)fqalmoi/) en2. 460 a5. — 3. post protasin conditionalem vel causalem interdum explicandi ac ratiocinandi causa alia cola ita in- tercedunt, ut periodi continuitas solvi videatur et frustra eam quacras apodosin, quae grammatice ad protasin refe- ratur. multa quidem eiusmodi enunciata accurata interpre- tatione ad legitimam formam possunt redigi, Bz Ar St II, III 1-129; sed profecto restant eiusmodi exempla, in quibus vel probabilius anacoluthia statuatur quam constructionis continuitas, veluti *zmb1. 646 a24-b2. yg3. 427 a17-b8. *pd4. 1290 b25-37, vel manifesta cernatur anacoluthia, ve- luti *ag19. 81 b24 sqq. *mg2. 1003 b22-1004a1. z17. 1041 b11 sqq. m4. 1078 b17 sqq. *ga3. 319 a3-14. mb2. 354 b4- 16. u3. 456 a32-b5. *pg9. 1280 a31 sqq. *rb2. 1378b10 sqq. (SpgI fanero\n ou)_n ktl 1379 a10 apodosin esse statuit) cf Bz Ar St II, III 129-141.

a)nakomidh/, reditus, opp paragi/nesqai *ziq12. 597 b9.

a)nakomi/zein timh\n pro\s au(to\n e)ke/leusen ob1347 a9.

a)nako/ptw. ne/fh a)nakope/nta k4. 394 a34.

a)nakoufi/zei kai\ kwlu/ei ka/tw fe/resqai pke13. 939 a35.

a)nakri/nein tou\s e)paggellome/nous te)xnhn ti11. 172 a32. (to\n a)/rxonta) a)nakri/nanta ei)sa/gein ei)s to\ dikasth/rion f 382. 1541 b31.

a)na/krisis qesmoqetw_n, def f 374. 1540 a40. 375. 1540 b14, 22.

a)nakta_sqai. a(nekth/sato tou\s poli/tas ob1349 a31. — de/ndra e)n e(ni\ karpoforou_sin e)/tei, e)n de\ tw_| e(te/rw| a)naktw_ntai e(auta/ fta7. 821 b16. ta\ futa\ tw_| u(/pnw| a)naktw_ntai (sc e(auta/) fta1. 815 a25.

a)nakui+/skein. ta\ pro/bata (kai\ ai( ai)_ges) a)\n u(/dwr e)pige/nhtai meta\ th\n o)xei/an a)nakui+/skei *ziz19. 573 b18.

a)nakuklei_n. intrans a)na/gkh a)nakuklei_n kai\ a)naka/mptein *gb11. 338 a4. ta\s au)ta\s do/cas a)nakuklei_n e)n toi_s a)nqrw/pois ma3. 339 b29. — pass ta\s tu/xas polla/kis a)nakuklei_sqai peri\ tou\s au)tou/s *ha11. 1100 b3.

*)anakundara/chs, *sardanapa/llou path/r f 77. 1488 b10.

a)naku/ptein. ta\s peristera\s mh\ a)naku/ptein pinou/sas *zu7. 613 a13. a)naku/ptomen pro\s to\n h(/lion plg15. 963 a8. o)/rnis a)naku/ptwn (i e a)naduo/menos e)k th_s qala/tths) *zu34, 620 a9.

a(nakwxeu/ein *od6. 313 a23.

a)nalamba/nein, opp e)kba/llein *zu34. 619 b26. a)nalam- ba/nein polu\ pneu_ma ph20. 889 a20. oi( oi)_noi a)nalamba/nousi ta\s o(sma/s en2. 460 a32. ei)s au(to\ a)nalamba/nein to\ u(gro\n md3. 380 b19. a)nalabo/ntes ta\ o(/pla f 517. 1562 b26. *(/o- mhron a)nalabw\n o( *mai/wn w(s i)/dion e)/trefen f 66. 1487 a5. — po/rrw u(ste/ras o( to/pos o(/qen dei_ a)nalabei_n (concipere) *zik1. 634 a7. — a)nalamba/nein ta\s diafora\s kai\ ta\s xrh/seis kata\ ta\ progumna/smata r26. 1436 a25. — ou(/tws w(s mh\ a)na- lhfqh_nai sugkei)mena a)lla\ memigme/na (?) c 2. 977 a9. — a)nalabei_n (capere, sibi conciliare) to\n a)kroath/n, tw_n a)kouo/n- twn ta\s dianoi/as *ra1. 1354 b32. r2. 1438b22. — a)feqe)nta li/qon ou) dunato\n a)nalabei_n *hg7. 1114 a18. th_ duna/mei th_s koili/as h( fu/sis a)nalamba/nei (compensat, cf a)nama/xesqai) th\n tou_ sto/matos e)/ndeian *zmg14. 674 b29. e)/stin o(\ e)/dwken a)nalabei_n (revocare) pih8. 917 b7. a)nalamba/nein (recreare) xrh\ prw_ton toi_s r(ofh/masi pa50. 865 a38. — a)nalamba/nein mnh/mhn (dist lamba/nein) mn2. 451 a22, 23. a)nalabo/ntes ta\ proeirhme/na, th\n u(pokeime)nhn a)rxh/n, ta\s e)c a(rxh_s qe/seis, au)ta/ *hk6. 1176 a32. ma8. 345b31. 3. 339 a33. *pq5. 1339 a)nalogi/a a12. a)nalabei_n kalw_s ei)rhme/non o(/ron tz14. 151 b20. a)na- labo/ntes ti/ e)sti to\ a)dikei_sqai *ra13. 1373 b26. pa/nta; tou\s progo/nous e)c a)rxh_s a)nalabo/ntes r36. 1440 b30. a)nalabo/n- tes, e)c a)rxh_s, a)p) a)rxh_s a)nalabo/ntes le/gwmen *ha2. 1095. a14. g9. 1115 a4. k3. 1174a13. *oa5. 271b17. *zgd1. 766. b7. nu_n d) a)nalhpte/on u(pe\r au)tw_n u3. 465 b6. — (to\ e)c a)r- xh_s do/ceen a)nalamba/nesqai, *i do/ceien a)\n lamba/nesqai at 969 a24.)

a)nala/mpein q115. 841 a32.

a)nalghsi/a, fe/rein eu)ko/lws mega/las a)tuxi/as, mh\ di) a)nal- ghsi/an *ha11. 1100 b32. — opp o)rgilo/ths heb3. 1220b38 (cf a)orghsi/a *hb7. 1108 a8). a)nalghsi/a pro\s o)rgh/n hma7. 1186 a23.

a)na/lghtos o( a)fobi/a| u(perba/llwn *hg10. 1115 b26. a)na/l- ghtos, opp o)rgi/los heb3. 1221 a16 (cf a)o/rghtos *hb7. 1108 a8). hma23. 1191 b34. cf *ra9. 1367 a35. a)na/lghtos, o( e)llei/pwn tw_| xai/rein kai\ lupei_sqai, syn a)nai/sqhtos heg2. 1231 a33, 26. — to\ e(\n a)nw/duno/n te kai\ a)na/lghton (Meliss) c1. 974 a19. — a)nalgh/tws e)/xein, opp u(perklgei_n hma7. 1186 a21.

a)nale/gein, o( druokola/pths a)nale/getai skw/lhkas *zu9. 614 b1.

a)na/lhyis. h( tou_ khrou_ a)na/lhyis w)_ptai *zu40. 624 b9. — a)na/- lhyis mnh/mhs, dist lh_yis mn2. 451 a30.

a)nali/skein, syn dapana_n *hd6. 1123 a26. a)nali/skein eu)xe- rw_s *hd3. 1121 b8. a)nalw_sai ta\ i)/dia *pe6. 1305 b40. a)na- li/skein ei)/s ti *hd2. 1120 b22. — ei)s a)/llon th\n o)rgh\n a)na- lw_sai *rb3. 1380 b11. — di) a)dunami/an ou) pe/ttousi (to\ peri/ttwma), dia\ du/namin a)nali/skousin *zga18. 726a9. a)na- li/skei o( po/nos to\ peri/ttwma *zgd6. 775 a35. to\ peri/ttwma a)nali/sketai (a)nh/lwtai) ei)s th\n pime/lhn sim *zga19. 727 b1. 18. 725 a6, 32. g3. 754 b30. 5. 756 a25. d5. 773 b2. 8. 776 a27, 32. o(/tan u(f) h(_s e)/xei qermo/thtos a(nalwqh_| to\ u(gro/n md5. 382 b26. ti/ pot) ou)k a)nh/lwtai kai\ frou_don to\ pa_n *ga3. 318 a17.

a)nalkh/s. ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn a)nalke/stera f5. 809 a39.

a)nalloi/wton, coni a)nau/chton, a)paqe/s, a)ge/nhton, a)ki/nhton *oa3. 270 a14, 26, b2. *gb10, 337 a20. *ml7. 1073 a11.

a)nalogei_n. o( polu/pous spla/gxnon ou)k e)/xei a)nalogou_n f 315. 1531 b7. — a)naloghte/on (palilloghte/on ci Spgl) to\n lo/gon o(/lon r37. 1443 b15.

a)nalogi/a. a)nalogi/an e)/xein pro/s ti, syn to\n au)to\n lo/gon e)/xein *fd8. 215 b29, 6. a)nalogi/a i)so/ths lo/gwn, dih|rhme/nh su- nexh/s, a)riqmhtikh\ gewmetrixh/ *he6. 1131 a31 sqq. 7. 1131 b12, 1132 a1, 30. b5. 1106 a36. e)n de/ka a)nalogi/ais te/t- tares kubikoi\ a)riqmoi\ a)potelou_ntai pis3. 910 b36. u(perba/l- lein th\n i)so/thta th_s koinh_s a)nalogi/as ma3. 340 a4. u(per- e/xein th_s a)nalogi/as *od2. 309 a14. u(pere/xein th\n ei)rhme/nhn a)nalogi/an *pd12. 1296 b25 (ef b31). a)nalogi/a taxi/sth, pollaplasi/a *ag12. 78 a1, 4. — kat) a)nalogi/an, dist kat) a)riqmo/n, kat) i)so/thta, tw_| tou_ posou_ me/trw| *gb6. 333 a28. *he8. 1132 b33. 10. 1134 a27. *pe1. 1301 a27. g12. 1282 b40. a)nalogi/a tis kai\ to\ a\rmo/tton *rb9. 1387 a28. kata\ th\n a)ntistrofh\n th_s a(nalogi/as *fq10. 266 b19. — tau)to\ (e(\n) a)riqmw_|, ei)/dei, ge/nei, a)nalogi/a| sive kat) a)nalogi/an *md6. 1016 b34, 1017 a2. 9. 1018 a13. *zia1. 486 b19. b1. 497 b11. 2. 488 b32. 6. 491 a19. b1. 497 b11. *zma5. 645 b27. cf *ha4. 1096 b29. stoixei_a kat) a)nalogi/an tau)ta\ pa/ntwn *ml4. 1070 a32, b26. ou) kei_tai o)/noma koino/n, a)lla\ kat) a)na- logi/an e)n tau)tw_| pa/nra md9. 387 b3. kaq) o(moio/thta kai\ kat) a)nalogi/an le/gesqai *zga1. 715 b20. metaforai\ kat a)nalogi/an *rg10. 1411 a1, b3. 11. 1412 a4. kat) a)nalogi/an

a)nalogi/zesqai lamba/nesqai ti8. 138b24. h( u(pokeime/nh fu/sis e)pisthth\ kat) a)nalogi/an *fa7. 191 a8.

a)nalogi/zesqai to\ me/geqos th_s periferei/as *ob14. 298 a16. cf *zu48. 631 a27. suna/gein a)nalogizo/menon pro/s ti *pz6. 1320 b20. a)nalogi/zesqai e)/k tinos *ob13. 293 a33. a)nalo- gi/sasqai o(/ti ma14. 353 a4. *zge3. 783 b32.

a)na/logon. to\ a)na/logon def po21. 1457 b16. to\ a)na/logon e)n te/ttarsi gi/netai e)laxi/stois hma34. 1193 b37. to\ a)na/logon ou) mo/non e)sti\ monadikou_ a)riqmou_, a)ll) o(/lws a)riqmou_ *he6. 1131 a30. grammai\ a)na/logo/n ei)sin mg5. 376 a24, 29. a)po- dou_nai to\ a)na/logon mb5. 363 a11. *hq15. 1262 (tw_| Bk). to\ a)na/logon e)nalla/c (de proportionibus convertendis) *ag5. 74 a18. d17. 99 a19. to\ a)na/logon e)n th_| le/cei ti/ *rg7. 1408 a12, 11, b4. to\ di/kaion a)na/logo/n ti *he6. 1131 a29. tau)to/, e(/n, i)/son, i)sa/zesqai, o(/moion tw_| a)na/logon yg7. 431 a22. *mq6. 1048 b7 Bz. l4. 1070 b17. 5. 1071 a4, 26. n6. 1093 b18. *zig7. 516 b14. *hh6. 1148 b10 Fr. heh10. 1243 b31, 29. hma34. 1193 b37. diafe/rein kata\ to\ ma_llon kai\ h(_tton, dist diafe/rein tw_| a)na/logon *zma4. 644 a21, b11. ei)ka/zein tw_| a)na/logon, h( metafora\ h( e)k tou_ a)na/logon, h( a)na/logon metafora/ *rg4. 1406 b31, 1407 a14. 6. 1408 a8. 10. 1411 a1 sqq. 11. 1412 b34. po21. 1457 b9. to\ a)na/logon sunora_n, dist o(/ron zhtei_n *mq6. 1048 a37 Bz. e)n e(ka/sth ka- thgori/a| e)sti\ to\ a)na/logon *mn6. 1093 b19. h2. 1043 a5. to\ au)to\ kai to\ a)na/logon *mn2. 1089 b4. o( dhmagwgo\s kai\ o( ko/lac oi( au)toi\ kai\ a)na/logon *pd4. 1292 a21. e)k tou_ a)na/logon tg1. 116 b27. *rg4. 1407 a14. e)n tw_| a)na/logon *rg4. 1406 b31. kata\ to\ a)na/logon *ad14. 98 a20. *zmb7. 652 b24. para\ to\ a)na/logon *pe2. 1302 b3. 3. 1303 b34 (cf para\ th\n summe- tri/an 8. 1308 b12). fobei_sqai dia\ to\ mh\ a)na/logon e)/xein to\ qermo\n th_| kardia| *zmg4. 667 a17. — frequens voc a)na/logon usus (w(/sper ei)/rhtai polla/kis *zgb5. 741 b16) in definiendis partibus animalium, veluti toi_s me\n e)nai/mois h( kardi/a, toi_s d) a)nai/mois to\ a)na/logon th_| kardi/a|, to\ a)na/logon tw_| sth/qei, tai_s sarci/, tai_s qrici/ sim *zia1. 487 a5, 9. b10. 510 b32. 12. 503 b31. g2. 511 b4, 5, 6. 16. 519 b28. q2. 589 b18. *zga19. 727 b4. b1. 735 a26. 6. 742 b37, 743 a10. 6. 745 b10. e3. 782 a17 al (c gen to\ a)na/logon tou/twn *zia2. 489 a22). vel omisso dativo to\ (ta\) a)na/logon *zia3. 489 a14. 4. 489 a29. g10. 517 b3. q1. 588 b3. *zga19. 726 b2, 4. 20. 728 a20, b1, 729 a22 al. a)na/logon w(s toi_s a)/rresin h( gonh\ ou(/tw toi_s qh/lesi ta\ katamh/nia *zga19. 727 a3. explicatur to\ a)na/logon: to\ th\n au)th\n e)/xon du/namin, to\ paraplhsi/an e)/xon fu/sin *zma5. 645 b6. *zig16. 519 b26 (cf o(/moion, o(moi- o/ths *zie22. 554 a14. d11. 537 b23. h( a)na/logon o(moio/ths *zma4. 644b11). dist o(/moion: tw_| tou_ a)/nqrw/pou sth/qei a)na/- logon, a)ll) ou)x o(/moion *zib1. 497b33. — a)na/logon kinei_sqai, au)ca/nesqai, u(pere/xesqai, sumbai/nein, gi/gnesqai, u(pa/rxein *oa6. 274 a5. *pe3. 1302 b35 (cf summetri/a b36). *hq7. 1158 a35. *rb23. 1399 a33. ma 11. 347 b14. 14. 351 b4. pz5. 886 b35. a)na/logon e)/xein ma2. 339 a18. b5. 362 b32. *ziq1. 588 b3. *zgg10. 760a12. *pb10. 1271b40. 11. 1272 b37 (syn paraplh/sia b37). h1. 1323 b18. 14. 1333 a27. *ra7. 1363 b26. po4. 1448 b38. ku/wn a)na/logon a)podi/dwsi th\n au)/chsin *zib1. 501 a3. a)na/logon (adverb) ei)_nai/ tini, pro/s ti, vel absol *pd4. 1292 a18. 14. 1298 a32. e4. 1303 b30. 1. 1301 b27. *fh5. 250 a4. *oa7. 275 a9. inde a)na/logon (perinde atque w(sau/tws) sine verbo praedicati loco ponitur, veluti kai\ tw_n spoudaiote/rwn a)na/logon ai( e)pisth_mai dia\ tau_ta sim *ra7. 1364 b11 (cf a)na/logon e)/xein 1363b26). *hb1. 1103 b9. 8. 1108 b26. q14. 1162 a15. *oa6. 273 b3. *ra7. 1364 a)namignu/nai b11. — (a)na/logen an a)na\ lo/gon Wz ad *aa46. 51 b24. Ideler a)na\ lo/gon scribit ma2. 339 a18. 14. 351 b4. b5. 362 b32. g2. 372 a5. 4. 375 a4. d12. 390 a6, ubi Bk a)na/logon exhibet. cf a)na\ lo/gon *ag24. 85 a38, 39).

a)/naloi a)/rtoi, opp h(lisme/noi pka5. 927 a35.

a)nalou_n i q a)nali/skein, tw_n a)nalwma/twn tw_n nu_n a)naloume/- nwn ob1346 a23.

a)nalu/ein. e(/n ti u(po/keitai, ei)s o(\ a)nalu/ontai e)/sxaton ma3. 339 b2. a)nalu/esqai ei)s u(/lhn, ei)s a)/llhla, ei)s ta\ prw_ta sim *oa3. 270 a24. g1. 300 a11. *zga19. 726 b26. — a)nalu/ousi ta\ bombu/kia *zie19. 551 b14. to\ e)/nteron a)naluo/menon *zib17. 509 a17. *zmg14. 675 a33. — a)nalu/ontai ai( koili/ai *zga20. 728 a15(cf lu/ein). — e)p) a)rxh\n a)nalu/ein tou\s lo/gous tou\s tw_n e)nanti/wn *mk6. 1063 b18. (ta\ sxh/mata tw_n kathgoriw_n) a)nalu/etai ou)/t) ei)s a)/llhla ou)/t) ei)s e(/n ti *md28. 1024 b15. a)nalu/ein tou\s sullogismou\s ei)s ta\ proeirhme/na sxh/mata, syn a)na/gein *aa32. 47 a4. 44. 50 a30, b3. 45. 50 b30, 33, 51 a2, 26-28, b4 (coll 50 b6, 51 b3). a)nalu/ein tou\s lexqe/ntas tro/- pous ei)s to\n tou_ e)le/gxou diorismo/n, syn a)na/gein ti6. 168 a19, 18. a)nalu/ein (non addita praep ei)s) *ag12. 78 a7. — a)na- lu/ein ta\ diagra/mmata, opp sunqei_nai ti16. 175 a28. zhtei_n kai\ a)nalu/ein w(/sper o\ia/gramma *hg5. 1112 b20. cf Zeller II 2 p 131, 5.

a)na/lusis. u(po\ th_s para\ fu/sin a)nalu/sews *zga18. 724b28. a)/nemoi gino/menoi kata\ r(h_cin ne/fous kai\ a)na/lusin tou_ pa/xous k4. 394 b17. — logice (cf a)nalu/ein, a)nagwgh/), ou) gi/netai, ou)k e)/stai a)na/lusis *aa38. 49 a19. 45. 51 a18, 32. e)n th_| a)na- lu/sei ou) dunato/n *ag32. 88 b18. e)n th_| a)nalu/sei th_| peri\ ta\ sxh/mata (i e *aa31) ei)/rhtai *ad5. 91 b13. ta\s a)nalu/seis ou(/tw poihte/on *aa12. 50 a3. *pla/twn me/xri e)pipe/dwn poiei_tai th\n a)na/lusin *gb1. 329 a23. to\ e)/sxaton e)n th_| a)nalu/sei prw_ton e)n th_| gene/sei *hg5. 1112 b23 (syn eu(/resis b19).

a)nalutiko/s. h( r(htorikh\ su/gkeitai e)/k te th_s a)nalutikh_s e)pi- sth/mhs kai\ th_s peri\ ta\ h)/qh politikh_s *ra4. 1359 b10. di) a)paideusian tw_n a)nalutikw_n tau_to drw_sin *mg3. 1005 b4. ta\ a)nalutika/ citantur: ei)/rhtai, diw/ristai e)n toi_s a)nalutikoi_s, dh_lon h(mi_n e)k tw_n a)nalutikw_n, cf *)aristote/lhs III Analy- tica. — a)nalutikw_s, opp logikw_s *ag22. 84 a8 (Wz ad 82 b35).

a)na/lwma. dapana_n a)na/lwma/ ti *pb9. 1271 a30. ti/na a)nalw/- mata periairete/on ob 1345 b26. opp pro/sodoi ob 1346a11, 16.

a)nama/rthtoi o)/ntes oi( e)pieikei_s *pz 4. 1319 a3. ai( h(marth- me/nai kai\ parekbebhkui_ai politei_ai u(/sterai tw_n a)namarth/- twn *pg1. 1275 b2. poiei_n a)nama/rthton th\n proai/resin kai\ to\ te/los o)rqo/n heb11. 1227 b12. — ne/ois pro\s to\ a)nama/rthton h( fili/a bohqei_ *hq1. 1155 a13.

a)nama/xesqai, renovare pugnam *ra12. 1372 b10. pih12. 916 b23. — compensare a)nama/xetai h( fu/sis tw_| plh/qei th\n fqora/n *zgg4. 755 a31.

a)name/nein. a)name/nontes oi( pro/teron tou\s u(/steron *ziq12. 597 a11. dia\ sfodro/thta ou)k a)name/nousi to\n lo/gon *hh8. 1150 b27.

a)nametacu/. ou)de/n e)stin a)nametacu/ *fh2. 243 a15 (syn ou)de/n e)sti metacu/244 a6, b2, cf a)na\ me/son s v me/sos).

a)nametrei_n. me/geqo/s ti o(\ a)nametrh/sei to\ o(/lon *fd12. 221 a3 (syn katametrei_n a2). z7. 238 a22, b11.

a)namhruka_sqai. fasi\n au)to\n (to\n w)_ton) th\n trofh\n a)na- mhruka_sqai f275. 1527 b20.

a)namignu/nai. ou) dei_ e)fech_s le/gein ta\ e)nqumh/mata, a)ll) a)namignu/nai *rg17. 1418 a6. o(/pws o(/ti ma/lista a)namixqw_si pa/ntes a)llh/lois *pz4. 1319 b25. a)\n a)namixqw_sin a)llh/lois oi( i(/ppoi *ziz18. 572 b11.

a)namimnh/skein

a)namimnh/skein ta\ geno/mena, ta\ proeirhme/na *ra3. 1358 b19. g19. 1419b28. r31. 1438a4. peri\ tw_n ei)rhme/nwn sun- to/mws a)namimnh/skein r22. 1434a20. to\ e)k proaire/sews a)nami- mnh/skein toio/nde r21. 1434a3-3. — a)namimnh/skesqai. peri\ tou_ a)namimnh/skesqai mn2. def mn1. 451 a6. 2. 451 b4, 453 a10, 22. dist mnhmoneu/ein mn2. 453 a6. 1. 449 b6, 4. *zia1. 488 b26, 25. dist pa/lin manqa/nein mn2. 452a4. a)namimnh/skesqai ou)de\n a(/llo zw_|on du/natai plh\n a)/nqrwpos *zia1. 488 b26. mn2. 453 a8 (Trdlbg de an p 168). a)namimnh/skesqai a(po\ to/pwn mn2, 452 a13. a(\ polla/kis e)nnoou_men, taxu\ a)namimnhsko/meqa mn2. 452 a28.

a)nami\c ta\ a)/rrena toi_s qh/lesi, opp diakekrime/na *zu37. 621 b25.

a)na/micis (i q o(mili/a, koinwni/a) pkq14. 952 b3.

a)na/mnhsis, def ya4. 408 b17 (Trdlbg p 270). a)namnh/seis pw_s sumbai/nousin mn2. gi/gnetai au)toi_s a)na/mnhsis tw_n e)pi- qumhtw_n *hg13. 1118a13. h( ma/qhsis a(na/mnhsis (Plat) *ab21. 67 a22. — e(c a)namnh/sews o( e)pi/logos su/gkeitai *rg19. 1419 b13. palillogi/a e)sti\ su/ntomos a)na/mnhsis r21. 1433 b29.

a)namnhstiko/s, a)namnhstikw/teros, dist mnhmoniko/s mn1. 449 b7, 8. 2. 453 a5.

a)namfisbh/thtos kri/sis *pg13. 1283 b4. a)namfisbh/thtos kai\ fanera\ u(peroxh/ *ph14. 1332 b20. a)namfisbh/thton kai\ fanero/n e)stin, o(/ti *k5. 3 b4. cf *ph14. 1332 b20. — a)nam- fisbhth/tws *k8. 11 a2.

a)nandri/a, coni deili/a *rb6. 1384 a21. ar6. 1251 a14.

a)/nandroi *ph11. 1331 a6.

a)naneu/ein, opp dido/nai tq1. 156 a35, b31. 2. 158a8. 11. 161 b13. i15. 174 a30. *(/ektwr a)naneu/wn (Hom X 205) po24. 1460 a16.

a)nanh/fein. a)nanh/yas brade/ws q178. 847 b9.

a)nanh/xesqai e)n toi_s u(groi_s an9. 475 b1.

a)na/nths. to\ a)/nantes, opp to\ ka/tantes *mk9. 1066 a33. *fg3. 202 a19. h4. 248 a22. pro\s a(na/nth pks7. 940 b35. e(n toi_s a)na/ntesin pe1. 880 b19. 19. 882 b34.

a)/nac. oi( ui(oi\ tou_ basile/ws kai\ oi( a)delfoi\ kalou_ntai a)/naktes f 483. 1557 a18.

*)anacago/ras o( *klazome/nios mb7. 375 a17. MA3. 984 a11. hea4. 1215 b6. *lamyakhnoi\ *)anacago/ran ce/non o)/nta e)/qayan *rb23. 1398 b15. th_ me\n h(liki/a| pro/teros *)empedokle/ous, toi_s d) e)/rgois u(/steros MA3. 984 a11. sofo/s, fro/nimos d) ou)/ *hz7. 1141 b3. ti/na u(pe/laben ei)_nai to\n eu)dai/mona *hk9. 1179 a13. hea4. 1215 b6. ai(reto\n ei)_nai to\ zh_n e(/neka tou_ qewrh_sai to\n ou(rano\n kai\ th\n peri\ to\n o(/lon ko/smon ta/cin hea5. 1216 a11. a)po/fqegma. o(/ti toiau_t) au)toi_s e)/stai ta\ o)/nta oi)_a a)\n u(pola/bwsi *mg5. 1009b25 Bz. *)anacago/ra| *swsi/bios e)filonei/kei f 65. 1486 b34. — ipsa Anaxagorae verba affe- runtur o(mou_ pa/nta xrh/mata h)_n, a)/peira kai\ plh/qei kai\ mikro/- thti (fr 1) *mi6. 1056 b28, vel simplicius h)_n o(mou_ pa/nta, o(mou_ pa/nta xrh/mata *fa4. 187 a28. g4. 203 a25. *ga 10. 327 b20. *mg4. 1007 b25. l2. 1069 b21. to\ gi/nesqai toio/no\e kaqe/sthken a(lloiou_sqai (sed Anaxagorea verba paullum ab Ar immutata esse videntur) *fa4. 187 a29. *ga1. 314 a13. — Anaxagorae doctrina saepe cum Empedocle et Democrito comparatur v *)empedoklh_s, cum Democrito *fg4. 203 a20 (resp a2. 184 b21), *mg 5. 1009 a27. doctrina Anaxagorae universe exponitur et examinatur MA3. 984a11-16. 8. 989 a30-b21. *fa4. *og4. Anaxagoras ponit a)pei/rous ta\s a)rxa/s, a)/peira ta\ stoixei_a, a(ei\ o)/nta MA 3. 984 a11. 7. 988 a28. *fa4. 187 a26, 22. 6. 189 a17. g4. 203 a20. *ga1. 314 a17, 12. c2.975b17. resp *fa2.184b21. ea principia Ar Anaxa- *)anacago/ras goreo vocabulo appellat spe/rmata *og3. 302 b2, sed ple- rumque suo (cf Breier, Phil. des Anax) o(moiomerh_ *fg4.203 a20. *og3. 302 a31, b3. 4. 302 b14. *ga1. 314 a19. MA3. 984 a13. 7. 988 a28, ta\ o(moioeidh_ (o(moeidh_ Torstrik) *fa4. 188 a13, ta/ te o(moiomerh_ kai\ ta)nanti/a *fa4. 187 a25. quae Empedocli sunt stoixei_a, ea Anaxagorae panspermi/a, mi/g- mata e/k pa/ntwn tw_n o(moiomerw_n *ga1. 314 a25, 29, b1. *og3. 302 a28, 31, b1-3. ou(de\n tw_n o(moiomerw_n gi/netai, gi/gne- tai/ ti kai\ a)po/llutai sugkri/sei kai\ diakri/sei tw_n o(moiomerw_n, h( ge/nesis a)lloi/wsis *zga18. 723 a7, 11. MA3. 984 a15. *fa4. 187 a29. *ga1. 314 a12, 13. ab initio h)_n o(mou_ pa/nta v supra (sthri/zein au)to\ au(to\ to\ a)/peiron *fg5. 205 b1), quam elementorum omnium mistionem Ar materiae Plato- nicae comparat MA8. 989 a30-b21. o(mou_ pa/ntwn o)/ntwn kai\ h)remou/ntwn to\n a)/peiron xro/non ki/nhsin e)mpoih_sai to\n nou_n kai\ diakri_nai *fq1. 250 b24, 252 a10. 9. 265 b22. g4. 203 a31. *og2. 301 a12. resp *fb4. 196 a18. 8. 198 b16. g4. 203 b13. *zma1. 640 b8. o( nou_s ei(_s, a(plou_s, a)migh/s, a)paqh/s, ka- qaro/s MA8. 989 b15. l2. 1069 b31. *fq5. 256 b24. ya2. 405 a13, 16 Trdlbg, b19. g4. 429a19, b24. nou_n tis ei)pw\n to\n ai)/tion tou_ ko/smou kai\ th_s ta/cews pa/shs oi(_on nh/fwn e)fa/nh MA4. 984 b15. o( nou_s ai)/tios tou_ kalw_s kai\ o)rqw_s, o( nou_s a)ga- qo/n ya2. 404 b1. MA6. 988 a17. l10. 1075 b8. n4. 1091 b11. o( nou_s e)ne/rgeia *ml6. 1072 a5. a(/ma tou_ kalw_s th\n ai)- ti/an a)rxh\n ei)\nai tw_n o)/ntwn e)/qesan kai\ th\n toiau/thn o(/qen h( ki/nhsis MA3. 984 b18. *)an. mhxanh_ xrh_tai tw_| nw_| pro\s th\n kosmopoii/an MA4. 985a18-21. cf 7. 988b6. po/tercn a)/fqar- tos h( ki/nhsis *fq 1. 252 a10. quamquam o( nou_s diakri/nei, tamen me/miktai pa_n e)n panti/ *mg5. 1009 a27. *fa4. 187 b1, 188 a9-17. g4. 203 a23. (Anaxagorea mi/cews notio re- prehenditur *ga10. 327b32 sqq.) sa/rkas e)k th_s trofh_s pros- ie/nai tai_s sarci/n *zga 18. 723 a11 (fort resp b4. 740b16. 5. 741 b13). to\ leuko\n memigme/non tw_| leukw_| MA9. 991 a16. m5. 1079 b20. a(fh_| sunexe\s to\ a)/peiron *fg4. 203 a22. ou)k ei)_nai keno/n *fd6. 213 a24. *od2. 309 a20. c2. 976 b20. — to\ pu_r kai\ to\n ai)qe/ra prosagoreu/ei: tau)to/ *og3. 302 b4. a3. 270 b24. ma3. 339 b22. b9. 369 b14. <*> pu/rina fa/- skontes ei)_nai ta\ a)/stra resp *ob7. 289 a16. a2. 269 b11. peri\ galaci/ou ma8. 345 a25-31. peri\ komhtw_n ma6. 342 b27. peri\ keraunou_ mb9. 369 b14sqq. to\ pla/tos kai\ to\ me/geqos th_s gh_s ai)/tion tou= me/nein e)pi\ tou_ a)e/ros *ob13. 294 b13, 295 a16 (cf 295 a9?) mb7. 365 a32. peri\ xala/zhs ma12. 348 b12. peri\ th_s tw_n potamw_n gene/sews resp ma13. 349 b3 Ideler. peri\ qala/tths resp mb1. 353 b5. 3. 357b19 Ideler. peri\ seismw_n mb7. 365 a17, 19. th_s h(me/ras si/zein to\n a)e/ra qermaino/menon u(po\ tou_ h(li/ou pia33. 903 a8. peri\ tw_n peri\ th\n kle/yudran sumbaino/ntwn pis8. 914 b10. — ta\ futa\ zw_|a ei)_nai, pnoh\n e)/xein, h(/desqai kai\ lupei_sqai, nou_n kai\ gnw_sin e)/xein fta1. 815 a15, 18, b16. 2. 816 b26. tw_n futw_n h( gh_ mh- thr, o( h(/lios path/r fta2. 817 a26. — ta\ zw_|a pa/nta a)na- pnei_n an2. 470 b30, 33. tou_ qh/leos kai\ a)/rrenos ti/ to\ ai)/tion *zgd1. 763 b31. tw_n o)rni/qwn tina\s mi/gnusqai, tw_n tetra- po/dwn tina\ ti/ktein kata\ to\ sto/ma *zgg6. 756b17. th\n xolh)n ai)ti/an ei)_nai tw_n o)ce/wn noshma/twn *zmd2. 677 a5. fronimw/- taton ei)_nai tw_n zw/|wn a)/nqrwpon dia\ to\ e)/xein xei_ras *zmd10. 687 a7. — tau)to\n yuxh\ kai\ nou_s ya2. 404 b1, a25, 405 a13. ou) gignw/skesqai to\ o(/moion u(po\ tou_ o(moi/ou resp ya2. 405 b14 Trdlbg. Anaxagorea doctrina, tw_| memi_xqai pa_n e)n panti/. tolli principium contradictionis Ar colligit *mg4. 1007 b25. 5. 1009 a27. 7. 1012 a26. k6. 1063b25-30. — (*)anacago/- ras certa emendatione restitutum est c2. 976 a14).

*)anacandri/dhs

*)anacandri/dhs, versus eius afferuntur *hh11. 1152 a22 (fr inc 16), *rg10. 1411 a18 (fr inc 17), *rg11. 1412 b16 (fr inc 18). e)n th_ *)anacandri/dou gerontomani/a|, e)n tw_| prolo/gw| tw_n eu)sebw_n *)rg12. 1413 b24 (*gerontomani/a fr 2). eidem poetae tribuendum censet verba th\n a)ci/an dei_ (e)/dei ci Mke) gamei_n to\n a)/cion *rg11. 1412 b27 Meineke fr inc 18.

a)nachrai/nein. h( pa/lh sunexh\s a)nachrai/nei pb7. 867 a11. — a)nachrai/netai u(/dwr, oi)_nos, i)kma/s mb2. 355 b26, 32. d10. 388 b6. *zge3. 782 b3. a)nachrainome/nwn tw_n xumw_n pa12. 860 b24. a)nachrai/netai ta\ fre/ata q54. 834 a35. th_s mh/- tras a)nechramme/nhs h)/dh kai\ kateyugme/nhs f 259. 1525 b32.

*)anacila/ou turanni\s e)n *(rhgi/w| *pe12. 1316 a38. *)anaci/las o( *(rhgi_nos f 527. 1565 a6.

*)anaci/mandros. ipsa eius verba adhibentur: kai\ ‘perie/xein a(/panta kai\ kuberna_n’, w(/s fasin o)/soi mh\ poiou_si park\ to\ a)/peiron a)/llas ai)ti/as. oi(_on nou_n h)\ fili/an: kai\ tou_t) ei)_nai to\ qei_on: ‘a)qa/naton ga/r kai\ a)nw/leqron’: w(/s fhsin o( *)anaci/man- dros *fg4. 203 b11-14. (Anaximander resp o( de\ to\ a)/peiron sim *mi2. 1053 b16. 1. 1052 b10. *gb5. 332 a25). *)empe- dokle/ous to\ mi_gma kai\ *)anacima/ndrou *ml2. 1069 b22 (mi_gma quomodo intelligendum sit cf *og3. 302 a16, Zeller I 160, 5). Anax resp oi( peri\ fu/sews u(potiqe/asin e(te/ran tina\ fu/sin tw_| a)pei/rw| *fg4. 203 a16. Anax resp to\ a)/peiron sw_ma to\ para\ ta\ stoixei_a: oi( poiou_ntes mi/an u(/lhn para\ ta\ ei)rhme/na stoixei_a sim *fg5. 204 b23, 25, 205 a5. *gb1. 329 a9, 12. oi( d) e)k tou_ e(no\s e)nou/sas ta\s e)nantio/thtas e)kkri/nesqai, w(/sper *)anaci/mandro/s fhsi *fa4. 187 a21. Anax videtur resp a)/peiroi ko/smoi *fq1. 250 b18. cf Schol 424 b44. Zeller I 173 sq. oi(\ dia\ th\n o(moio/thta/ fasin au)th\n (th\n gh_n) me/nein, w(/sper *)anaci/mandros *ob13.295b12. Anax resp w(/sper fasi/ tines, a)pelqo/ntos tou_ plei/stou u(grou_ dia\ to\n h(/lion to\ leifqe\n ei)_nai qa/lattan mb3. 357 b19 Ideler, cf 2. 355 a22, 354 b33. 1. 353 b6 Alex. — ab interpretibus Aristotelis (veluti Alex Aphr ad Metaph 34, 2. 45, 20 Bz) ad Anaximandrum re- fertur ea a)rxh/, quam Arist describit u(/datos me\n lepto/te- ron, a)e/ros de\ pukno/teron *og3. 303 b12. *fg3. 203 a18. 5. 205 a27. *gb5. 332 a21. MA8. 989 a14, vel a)e/ros lepto/- teron, puro\s de\ pukno/teron MA7. 988 a30. *fa4. 187 a14. *gb1. 328 b35. 5. 332 a21. falso haec ad Anaximandrum referri apparet coll *fa4. 187 a12, 20. Zeller I 163 sqq.— *)anaci/mandros u(/dwr fa/menos ei)_nai to\ pa_n c 2. 975 b22.

*)anacime/nhs a)e/ra th\n a)rxh\n ti/qhsi MA3. 984 a5. c2. 975 b24. resp MA7. 988 a30. 8. 989 a13. b1. 996 a9. i2. 1053 b16. *fa2. 184 b17. 4. 187 a13 (cf q9. 265 b30). *og5.303 b11. *gb1. 328 b34. 5. 332 a8, b10. Anaximenem posuisse to\n a)e/ra a)/peiron colligi potest ex *fg4. 203 a18. 6.206b26. *og5. 303 b11. *)anacime/nhs to\ pla/tos ai)/tion ei)_nai/ fhsi tou_ me/nein th\n gh_n *ob13. 294 b13. Anaximenes quam dixerit seismou_ causam mb7. 365 a18, b6.

a)na/cios. katadoulou_sqai tou\s a)naci/ous *ph14. 1333 b40. — lu- pei_sqai e)pi\ tai_s a)naci/ais eu)pragi/ais, kakopragi/ais *rg9. 1386 b10, 12. — a)naci/ws eu)pragei_n, kakopragei_n *rb9. 1386 b13, 26, 1387 a9. r35. 1440 a35.

a)nacu/ein. a)nacuome/nhs th_s gh_s *ziz15. 569 b7. cf q20. 603 a22.

a)na/paistos. sta/simon, me/los xorou_ to\ a)/neu a)napai/stou kai\ troxai/ou po12. 1452 b23.

a)na/palin de qualibet conversione in contrarium usurpatur. 1. locali sensu, a)po\ tw_n a)qloqetw_n e)pi\ to\ pe/ras h)\ a)na/- palin *ha2. 1095 b1. a)na/palin strafh_nai *ob2. 285 a8, b30. cf a)na/palin metaba/llein *pe12. 1316 a23. — 2. de inversis a)naphni/zesqai rationis alicuius terminis, th\n a)nalogi/an h(\n ta\ ba/rh e)/xei, oi( xro/noi a)na/palin e(/cousin *oa6. 273 b32. huc fere referri possunt *fb2. 194 a9. *zgd3. 769 a3. *hb1. 1103 a30. g1. 1110 a22. 4. 1111 b14. 15. 1119 a31. d13. 1127 a22. e9. 1134 a5. q15. 1163 a14. i7. 1168 a18. 11. 1171 b20. *pa5. 1254 b9. tz6. 145 b12. 4. 141 b9, 142 a4. de con- verso tou_ ai)ti/ou et tou_ ai)tiatou_ ordine ya1. 402 b21. *fb9. 200 a19. *ra7. 1364 a14. de inversa propositionum syllo- gismi ratione, a)na/palin teqe/ntos tou_ sterhtikou, a)na/palin teqei/shs th_s katafatikh_s *aa17. 37 b11. 19. 38 b5. g16. 80 a37 (i e negatione vel affirmatione in altera propositione syllogismi posita, cf metatiqe/nai g16. 80 b6. a)na/palin e)/xou- sin ai( prota/seis b9. 60 a31). a)na/palin tiqe/nai to\ me/son (i e tou_ me/sou et tou_ a)/krou alterius locum inter se commu- tare) *ag13. 78 b7. a)na/palin lamba/nein th\n pro/tasin, a)na/- palin th_| kathgori/a| th\n pro/tasin labei_n (i e metallagh\ tw_n th_s prota/sews o(/rwn) *ab5. 58 a35, 26, 57 b19, 24. cf a28. 44 a4. a)na/palin h( a)kolou/qhsis (i e metallage/ntwn tw_n o(/rwn), opp e)pi\ tau)ta/ tb8. 113 b21, 19, 16, 28, 34. — 3. a)na/palin i q h( ei)s a)nti/fasin meta/lhyis, cf a)ntistre/- fein 2. *ag16. 79 b35. tb7. 112 b33. — 4. omnino fere i q e)nanti/ws: gigno/mena eu)_, a)na/palin sumbai/nonta *ha11. 1100 b28. cf *fq1. 251 a33. *rb23. 1399 b15. r26. 1435 b15. — interdum a)na/palin elliptice ita usurpatur, ut uni- versale quoddam verbum gi/gnetai, sumbai/nei, poiei_ al omit- tatur, e)pi\ de\ tw_n foberw_n a)na/palin *hg15. 1119 a27. cf e7. 1131 b20. q16. 1163 a33. h( de\ kraggw\n to\ a)na/palin *zid2. 525 b21.

a)napa/llein. tw_n seismw_n oi( a)napa/llontes k4. 396 a9.

a)na/palsis. tai_s ei)s e(ka/teron e)gkli/sesi kai\ a)napa/lsesi k4. 396 a9.

a)napau/ein. h( o(moio/ths ou)k a)napau/ei ta\ me/rh pe1. 880 b22. — a)napau/esqai periestalme/non dei_ to\n pure/ttonta pa55. 866 a25.

a)na/pausis. meq) h(donh_s, w)fe/limon, sw/zei h( a)na/pausis u2. 455 b18. 3. 458 a32. *pq3. 1337 b38. th_ yuxh_| e)sti\n a)na/- pausis h( peri\ to\n u(/pnon genome/nh tou_ sw/matos a)/nesis *ob1. 284 a33. u2. 455 b21. h( paidia\ xa/rin a)napau/sew/s e)stin *pq3. 1337b39. 5. 1339b15, a16. *hd14. 1128b3. h8. 1150 b17. k6. 1176 b34. a)na/pausis suntoni/as *pq7. 1341 b41. a)na/pausis e)n tw_| bi/w| *hd14. 1127 b33. pori/zein au(toi_s a)na- pau/seis meq) h(donh_s *hq11. 1160 a24. coni r(aqumi/ai, a)me/- leiai *ra11. 1370 a15. th\n a)na/pausin e)/xein peri\ tou\s qeou/s *ph9. 1329 a32. — poiei_sqai a)na/pausin tw_n dro/mwn *ziz29. 579 a13. a)na/pausis, coni syn kaqe/dra *zmd10. 689 b16, 20.

a)napei/qein c inf *pe4. 1303 b25.

a)napei/rein. a)naparh_nai e)pi\ to\n o)beli/skon q63. 835 a18.

a)nape/mpein pu_r, flo/ga puro/s q105. 840 a1. 114. 841 a21. — a)ne/pempon (oi( diaithtai\) e)pi\ tou\s dikasta/s f 414. 1547 a37.

a)napeta/nnusqai. to/pos a)napeptame/nos mb5. 363 a16. pkg 16. 933 a29. ks30. 943 b6. pela/gh a)napeptame/na pks40. 945 a1. o)/mmata a)napeptame/na pla8. 958 a39. 15. 958 b37.

a)nape/tesqai ei)s to\ u(/yos *zmb13. 657 b27, ei)s to\ pe/lagos *zu12. 615 b2. a)napeto/menai o(/tan sobh/sh| tis *zie30. 556 b14. a)nape/tontai kai\ a)/|dousi *ziq17. 601 a9. a)napta_sa h( pe/r- dic *zu8. 613 b20.

a)naphda_n. a)/rktoi e)pi\ ta\ de/ndra a)naphdw_sin *zu6. 611 b34. u(/dwr a)naphda_| *ziq11. 596 b18. q138. 844 b11. 127. 842 b16.

a)naph/dhsis th_s kardi/as, def dist sfu/cis an20. 480 a13, 14.

a)naphni/zesqai. ta\ bombu/kia a)nalu/ousin a)naphnizo/menai

a)naphri/a *zie19. 551 b14. to\ th_s pe/rkhs ku/hma a)naphni/zontai oi( a(liei_s *ziz14. 568 a24.

a)naphri/a, kako\n ou(_ h( tu/xh ai)ti/a *rb8. 1386 a11. to\ te/ras a)naphri/a tis e)sti/n *zgd3. 769 b30. w(/sper a)naphri/a fusikh\ h( qhlu/ths *zgd6. 775 a15. — h( th_s glw/tths a)naphri/a *zmb17. 660 b26. h( a)naphri/a tw_n skelw_n pd31. 880 b6. i24. 893 b15.

a)na/pros. o( a)sqenh\s kai\ a)na/phros, opp o( u(gih\s kai\ o(lo/klhros heh15. 1248 b33. a)na/phra zw_|a *zd4. 773 a13. coni te/rata *zgd3. 769 b24. to\ spe/rma a)potelei_ h)\ xei_ron h)\ a)na/phron to\ gigno/menon *zgb6. 743 a30. o( ki/gklos a)na/phros: a)krath\s ga\r tw_n o)/pisqe/n e)stin *zu12. 615 a23. to\ tw_n o)strakode/r- mwn ge/nos oi(_on a)na/phro/n <*>stin *zp18. 714 b10. o( gi_nnos h(mi/onos a)na)phros *zgb8. 748 b34. a)na/phra e)n a)nqrw/pois ta\ a)/rrena ma_llon tw_n qhle/wn *zgd6. 775 a4. gi/nontai e)c a)na- ph/rwn a)na/phroi *zih6. 585 b29.

a)naphrou_sqai plb6. 960 b37.

a)napimpla/nai. to\ u(/dwr a)napi/mplhsi pke12. 939 a29. to\ tu_r to\n ke/ramon a)napimpla_| plh8. 967 b4.

a)napi/nein. h( skammwni/a meta\ tou_ potou_ a)napi/netai ei)s tou\s po/rous pa43. 864 b22.

a)napi/ptein. oi( khtw/deis u(/ptioi a)napi/ptontes lamba/nousi (th\n qh/ran) *ziq2. 591 b26.

a)napla/ttein ta\ khri/a *zu40. 624 b18.

a)naplei_n. ei)s tou\s potamou\s a)naple/ousi polloi\ tw_n i)xqu/wn *ziq19. 601 b20. 13. 598 b15. ploi_a katapi/netai w(/ste mhde\ naua/gion a)naplei_n pkg5. 932 a1.

a)na/plews. r(a_ges a)na/plew| pk23. 925 b17. xnou_ a)na/plew/n ti *ziq27. 605 b15. u(/dwr metacu/, ou(_ a)na/plea ta\ e)/sxata yb11. 423 a27.

a(naplhrou_n th\n e)/ndeian, to\ proslei_pon th_s fu/sews *pz 4. 1318 b22. h17. 1337 a3. tou\s th\n o)/yin a)mo/rfous a)naplhroi_ h( tou\ le/gein piqano/ths f 108. 1495 b12. a)naplhrou_n to\ o(/lon, syn sumplhrou_n *og8. 306 b4, 6. h( fu/sis a)naplhroi_ th_| pe- rio/dw| to\ a)ei\ ei)_nai oa3. 1343 b24. fu/sis a)naplhroume/nh, opp kaqesthkui_a *hh13. 1153 a2-4. o( spo/ggos fu/etai pa/lin kai\ a)naplhrou_tai (i e teleiou_tai) *zie16. 548 b18.

a)naplhrw/mata th_s gh_s pa/lin gi/gnesqai e)n toi_s e)corusso- me/nois to/pois q44. 833 b4. f 248. 1523 b31.

a)naplh/rwsis, opp e)/ndeia *hk2. 1173b8 sqq. e)c e)ndei/as a)na- plhrw/seis hmb7. 1205 b22. a)naplh/rwsis th_s e)ndei/as h( fu- sikh\ e)piqumi/a *hg13. 1118 b18. zh_n pro\s a)naplh/rwsin th_s e)piqumi/as *pb7. 1268 a4. pro\s a)naplh/rwsin th_s kata\ fu/sin au)tarkei/as h( metablhtikh/ *pa9. 1257 a30. tou_ kata\ fu/sin a)naplh/rwsis h( h(donh\ *hk2. 1173 b9. hmb7. 1205 b28.

a)naplhstiko\n to\ u(gro\n dia\ to\ mh\ w(ri/sqai me\n eu)o/riston d) ei)_nai *gb2. 329 b34. pke12. 939 a31. cf *zmb3. 649b16.

a)na/plusis kai\ e)/kmacis en2. 460 a17.

a)napnei_n, syn ei)spnei_n, de/xesqai to\n a)e/ra, e(/lkein to\ pneu_ma, opp e)kpnei_n, dist kate/xein, de/xesqai to\n a)e/ra kai\ a)fie/nai, o(\ kalei_tai a)napnei_n kai\ e)kpnei_n *zia1. 487 a29. cf 11. 492 b6. *zmg3. 664 a19. an2. 471 a10, 15. 3. 471 a26. 4. 472 b3. yb9. 421 b14. a)/rantes to\n to/pon, kaqa/per ta\s fu/sas e)n toi=s xalkei/ois, a)napne/ousin an7. 474 a13. sed a)napnei_n saepe etiam universe usurpatum to\ ei)spnei_n et to\ e)kpnei_n com- plectitur, a)na/gkh ta\ a)napne/onta e)kpnei_n kai\ ei)spnei_n an2. 476 a17. cf 7. 474 a8. 5. 472 b27. pld11. 964 a39 al. — a. (dia\ ti/nos o)rga/nou a)napne/ousin.) ou)k a)lhqe\s a)napnei_n ta\s ai)_gas kata\ ta\ w)_ta *zia11. 492 a14. a)napnei_n kai\ e)kpnei_n th_| r(ini/ *zia11. 492 b6. delfi\s kai\ fa/laina a)napne/ousi dia\ tou_ au)lou_ *zid10. 537 b2. tw_s o( e)le/fas a)napnei_ tw_| mukth_ri a)napnoh/ *zmb16. 659 a4 sqq. a)napnei_n dia\ tou_ fa/ruggos *zmg3. 664 a19. pa/nta ta\ a)napne/onta e)/xei pleu/mona, tou_ d) a)napnei_n o( pleu/mwn o)/rgano/n e)stin *zmg6. 669 a5, 13. 7. 670 a29. o(/sa to\n a)e/ra dexo/mena a)napnei_ kai\ e)kpnei_, pa/nt) e)/xei pneu/mona kai\ a)rthri/an kai\ sto/maxon *zib15. 506 a2. a)napnei_ ta\ fane- rw_s a)napne/onta dia\ th_s a)rthri/as an7. 474 a8. — b. (dia\ ti/ a)napne/ousin.) katayu/ceius xa/rin *ziq2. 589 b15. *zmg6. 669 a5. cf d13. 697 a26. u2. 456 a8. pl12. 964 b5. — c. (pa/qh quaedam coniuncta cum tw_| a)napnei_n.) tw_n pezw_n o(/sa a)napnei_ a)dunatei_ o)sma_sqai mh\ a)napne/onta: pw_s o)sma_- tai ta\ mh\ a)napne/onta yb7. 419 b1. 9. 421 b14, 20, 422a4. tw_| a)napneome/nw| kataxrh_tai h( fu/sis e)pi\ du/o e)/rga, pro\s th\n qermo/thta th\n e)nto\s w(s a)nagkai_on kai\ pro\s th\n fwnh/n: mh\ du/nasqai fwnei_n a)napne/onta mhd) e)kpne/onta, a)lla\ ka- te/xonta yb8. 420 b17, 421 a2. a)napne/ontes ou)x a(/ma kata- de/xontai th\n trofh/n an11. 476 a28. (dia\ ti/, e)a\n mei/zw yw- mo\n katapi/wmen, pnigo/meqa pld9. 964 a26.) dia\ ti/ oi( mh\ sfo/dra sunto/nws tre/xontes e)n r(uqmw_| a)napne/ousin pe16. 882 b2. a)lea/zontes polla/kis a)napne/ousin an4. 472 b4. pure/ttei, pukno\n ga\r a)napnei_ *ra2. 1357 b19. — d. (tou_ a)napnei_n a)rxh/, teleuth/.) ta\ a)napne/onta kai\ e)u th_| mh/tra| lamba/nonta dia/rqrwsin ou)k a)napnei_, pri\n h)\ o( pleu/mwn la/bh| te/los *zgb6. 742 a5. e)n th_| e)k tou_ w)|ou_ gene/sei h( kardi/a a(/ma tw_| o)mfalw_| a)nafusa_| w(s a)napne/ontos *ziz3. 562 a20. toi_s a)napne/ousi to\ a)napnei_n ku/rion tou_ zh_n an5. 472 b27. cf *md5, 1015 a21. ya5. 410 b29. *ziq2. 589 a29, b7. ta\ a)napne/onta a)popni/ge- tai, e)a\n peripwmasqh_| o)li/gos a)h/r *ziq2. 592 a22. cf *zmg3. 664 b31 (pnigmo\s: prosferome/nhs th_s trofh_s). — e. (zw_|a a)napne/onta, mh\ a)napne/onta.) ou)k a)lhqe\s pa/nta ta\ zw_|a a)na- pnei_n an1. 470 b10. ya5. 411 a1, a)napnei_ pa/nta o(/sa e)/xei fushth_ra kai\ de/xetai to\n a)e/ra: pleu/mona ga\r e)/xousin *ziz12. 566 b13. a)napnei_ ta\ peza\ pa/nta, e)/nia de\ kai\ tw_n e)nu/drwn *zmg6. 669 a5. ou)qe\n zwotokei_ e)n au(tw_| mh\ a)napne/on *zgb1. 732 b30. — a)du/naton ta\ au)ta\ a)napnei_n kai\ bra/gxia e)/xein *zmd13. 697 a21. cf yb8. 421 a4. ta\ a)/naima ou)k a)napne/- ousin *zmd5. 678 b1. ta\ e)/ntoma ou)k a)napnei_ *zid9. 535 b5. zw_|a ou)/t) a)napne/onta ou)/te dexo/mena to\ u(/dwr *ziq2. 589 a16. — formae a)napne/ei, a)napne/ein exhibentur *ag13. 78 b15, 16, sed a)napnei_, a)napnei_n *ag13. 78 b17, 27 et alibi. — a)napneusto\s o( a)h/r te5. 135 a33, 36. 9. 138 b31 sqq.

a)na/pneusis. a(/ma d) h( a)na/pneusis kai\ e)/kpneusis gi/netai ei)s to\ sth_qos *zia11. 492 b8. h( a)na/pneusis yo/fon tina\ pare/xei pia48. 904 b12.

a)napneustiko/s. o( a)napneustiko\s to/pos ai5. 445 a27. ta\ mh\ a)napneustika\ (zw_|a) pn2. 482 a8. h(/ ge sfugmw/dhs kai\ a)na- pneustikh/ (trofh/?) pn4. 483 a12.

a)napnoh/. 1. respiratio, opp e)kpnoh/: kaloi_tai h( me\n ei)/sodos tou_ a)e/ros a)napnoh/, h( d) e)/codos e)kpnoh/ an21. 480 b10. sed saepe a)napnoh/ (cf a)napnei_n) utrumque, th\n ei)spnoh/n et th\n e)kpnoh/n complectitur, a)napnoh\ kalei_tai, tau/ths de\ to\ me\n e)kpnoh/ e)sti to\ d) ei)spnoh/ an2. 471 a7. h( a)napnoh\ pa/qos ti kai\ dia/qesis *zma1. 639 a20, ki/nhsis a)kou/sios *zk11. 703 b9. — a. (th_s a)napnoh_s o)/rgana.) dei_ ei)_nai/ tina koino\n oi(_on au)- lw_na, di) ou(_ meriei_tai to\ pneu_ma kata\ ta\s a)rthri/as ei)s ta\s su)riggas, dimerh\s w)/n *zmg3. 664 a29. a)rthri/a, di) h(_s h( fwnh\ kai\ h( a)napnoh/ *zia12. 493 a8. *zmg3. 665 a16. cf an7. 473 a19. o( fa/rugc kai\ h( a)rthri/a ou) mo/non a)napnoh_s e(/neken *zmg3. 664 b1. o)/rganon th_| a)napnoh_| o( fa/rugc: ou(_ d) e(/neka kai\ to\ mo/rio/n e)sti tou_to o( pleu/mwn yb8. 420 b23, 25. *zmg6. 669 b8. kai\ tw_| sto/mati xrh_tai h( fu/sis pro\s a)napnoh/n an11. 476 a20. *zmg1. 662 a17, 25. (zw_|a/ tina, oi(_on ba/traxoi, ka-

a)na/pnoia qeu/dei e)n tw_| u(grw_| u)pere/xonta to\ sto/ma dia\ th\n a)napnoh/n an10. 475 b31. ta\ khtw/dh e)pipola/zei e)pi\ th_s qala/tths dia\ th\n a)napnoh/n an12. 476 b23. e)/sti dia\ th_s a)rthri/as e)k tw_n sthqw_n h( a)napnoh/, kai\ h( dia\ tw_n mukth/rwn: ou)k i)/dios mukth/- rwn, a)lla\ peri\ to\n au)lw_na to\n peri\ to\n gargarew_na an7. 473 a19-25, 474 a19. cf *zia11. 492 b11. plg1. 961 b18. oi(_on toi_s kolumbhtai_s e)/nioi pro\s th\n a)napnoh\n o)/rgana pori/- zontai (cf plb5. 960 b27, 31), toiou_ton h( fu/sis to\ tou_ mu- kth_ros me/geqos e)poi/hse toi_s e)le/fasin *zmb16. 659 a9, 30. *zu46. 630 b29. — b. (dia\ ti/ h( a)napnoh/.) *zma1. 642 a31. th\n kata/yucin poiei_tai dia\ th_s a)napnoh_s, o(/sa mh\ mo/non e)/xousi kardi/an a)lla\ kai\ pneu/mona tw_n zw/|wn an16. 478a30. dei_tai th_s a)napnoh_s o( peri\ th\n kardi/an to/pos prw_tos yb8. 420 b25. an20. 479 b19. dia\ ti/ ta\ e)/xonta pneu/mona dei_tai th_s a)napnoh_s an13. 477 a15. a)/topon tou_ qermou_ th\n a)napnoh\n ei)/sodon ei)_nai: ou)de\ trofh_s xa/rin u(polhpte/on gi/nesqai th\n a)na- pnoh/n an5. 472 b33. 6. 473 a4. katake/xohtai h( fu/sis th_| a)napnoh_ e)pi\ du/o, w(s e)/rgw| me\n e)pi\ th\n ei)s to\n qw/raka boh/- qeian, w(s pare/rgw| d) e)pi\ th\n o)smh/n ai5. 444 a19, 25. an7. 473 a19-25. *zmb10. 657 a7. (cf ai( e)k tou_ qw/rakos o)smai\ poiou_sin ai)/sqhsin dia\ th_s a)napnoh_s *zgb7. 747 a22.) — c (a)na- pnoh_s a)rxh/. teleuth/.) e)/swqen h( a)rxh\ th_s a)napnoh_s gi/netai an4. 472 a23. h( a)napnoh\ gi/netai au)canome/nou tou_ qermou_, e)n w(_| h( a)rxh\ h( qreptikh/ an21. 480 a16. e)ni/ois tw_n zw/|wn (cf an1) dia\ a)napnoh_s sumbai/nei to\ zh_n kai\ to\ mh\ zh_n z1. 467 b12. tou_ zh\n o(/ron ei)_nai th\n a)napnoh/n: th\n yuxh\n kalei_sqai dia\ th\n a)napnoh\n kai\ th\n kata/yucin ya2. 404 a10, 405b28. e)a\n h( tou_ qermou_ a)/qroisis e)pi\ ta\s a)rxa\s th_s a)napnoh_s e)/lqh|, a)fwni/a kai\ a)dunami/a sumbai/nei ph9. 888 a7. dia\ ti/ o(/tan mei/zona ywmo\n katapi/wmen, h( a)napnoh\ sumfra/ttei (sum- fra/ttetai?) w(/ste pni/gesqai pld9. 964 a31. — d. (th_s a)napnoh_s diaforai/.) ta\ e)/naimon e)/xonta to\n pleu/mona pa/nta ma_llon dei_tai th_s a)napnoh_s dia\ to\ plh_qos th_s qermo/thtos an1. 470 b24. e)n tai_s a)le/ais qermaino/menoi ma_llon kai\ th_s a)napnoh_s ma_llon deo/meqa an4. 472 a31, b3. ei) mo/nois to\ th_s a)napnoh_s u(pa/rxei toi_s pezoi_s lekte/on th\n ai)ti/an tou_ mo/nois an5. 472 b9. ta\ folidwta\ th_| a)napnoh_ xrh_tai mano/- teron an10. 475 b25. — e. peri\ th_s a)napnoh_s o)li/goi tine\s tw_n pro/teron fusikw_n ei)rh/kasin an1. 470 b6. cf an2-7. De- mocriti sententia examinatur an2. 470 b28. 4. 471 b30, 472 a6, Empedoclis an7. 473 a1, 15 sqq. — 2. puri\ e)a\n a)na- pnoh\n mh\ didw_|s, sbe/nnutai pa55. 866 a20. puro\s phgai\ u)po\ gh_n, a)napnoa\s e)/xousai kai\ a)nafush/seis k4. 395 b20. seiome/- nhs th_s gh_s dieca/ttousin ai( tw_n pneuma/twn paremptw/seis kata\ ta\ r(h/gmata ta\s a)napnoa\s i)/sxousai k5. 397 a32. ta\ a)/nqh h(di/sthn toi_s o(doiporou_si prosba/llein th\n a)napnoh/n q113. 841 a14. gi/netai h( au)/ra kai\ h( a)napnoh/ (fort a)popnoh/, cf a27. pks30. 943 b12) qermainome/nwn h)\ yuxome/nwn tw_n u(grw_n pkg16. 933 a35.

a)na/pnoia i q a)napnoh/. a)na/pnoia tau/th gi/netai tw_| u(grw_| plg8. 962 a26 (cf a)napnoh\ tau/th| gi/neta)i tw_| u(grw_| pla1. 957 a39).

a)napo/deiktos. dei_ prose/xein tw_n e)mpei/rwn tai_s a)napodei/ktois fa)sesin *hz 12. 1143 b12. o(/rkos e)sti\ meta\ qei/as proslh/- yews fa/sis a)napo/deiktos r18. 1432 a33. — a)napo/deikta, syn a)/mesa *ag2. 71 b27, 21. e)k prw/twn a)napodei/ktwn h( a)po/deicis *ag2. 71 b27. a)napo/deiktos h( tw_n a)me/swn e)pi- sth/mh *ag3. 72 b20, 22. a)napo/deiktoi o(rismoi\ ta\ prw_ta e)/sontai *ad3. 90 b27. a)napo/deiktoi ai( a)rxai/ hma35. 1197 a22. pro/tasis a)napo/deiktos *ab1. 53 b2. 5. 57 b33. a)napo/- deikton ei)/lhptai *ab1. 53 a32. a)narripi/zein

a)napo/dotos do/sis h( dwrea/ td4. 125 a18.

a)napo/drastos ai)ti/a h( *)adra/steia k7. 401 b13.

a)napo/lutos. a)napo/luta o)strako/derma, opp a)polelume/na *ziq13. 599 a15.

a)na/ptein. 1. w(_n tou\s lo/gous ei)s tou\s a)riqmou\s a)nh_pton *mm4. 1078 b22. *mandro/boulos th_| *(/hra| pro/baton a)na/qhma a)nh_yen f 532. 1566 b26. — 2. to\n nou_n o( qeo\s fw_s a)nh_yen e)n th_| yuxh_| *rg10. 1411 b12. — intr a)nala/mpousi kai\ a)na/ptousi ka/llion q115. 841 a32.

a)/naptos, opp a(pto/s, def yb11. 424 a12.

a)na/ptucis tou_ sto/matos *zmg1. 662 a29. h( e)k tou_ a)e/ros a)na/- ptucis ftb7. 827 a31. — a)na/ptucis h)\ a)/llh diai/resis r26. 1435 b18.

a)naptu/ssesqai, opp e)piptu/ssesqai *zmg3. 664 b27, 28. (o( teu_qos, o( polu/pous) a)naptuxqei\s poi/an e)/xei koili/an sim f 319. 1532 a17. 315. 1531b3. o)/mma a)neptugme/non kai\ lam- pro/n, opp summu/on f3. 807 b1, 29. — a)naptukto/s. tw_n diqu/rwn o)strakode/rmwn ta\ me/n e)stin a)naptukta/, oi(_on kte/nes kai\ mu/es: e)pi\ qa/tera ga\r sugke/kleistai, w(/ste a)noi/gesqai e)pi\ qa/tera kai\ sugklei/esqai *zmd7. 683 b15. cf M p 192.

a)na/ptuxos. tw_n diqu/rwn ta\ me/n e)stin a)na/ptuxa *zid 4. 528 a14.

a)napurou_n. a)napurwqe/n k4. 395 a22.

a)na/rbuloi (Eur fr 534, 7) f 64. 1486 b20.

a)narqri/a qhlukh/ pi36. 894 b21.

a)/narqros. a)/narqra ta\ ne/a ma_llon kai\ a)/neura *zge7. 787 b12. a)neuro/teron kai\ a)narqro/teron to\ qh_lu *zid11. 538b7. to\ ku/hma to\n e)/mprosqen xro/non a)/narqron sune/sthke krew_des *zih3. 583 b10. kardi/ai a)narqro/terai, opp a)rqrwde/sterai *zmg4. 667 a10. f6. 810 b27. w)_moi a)sqenei_s a)/narqroi, opp e)chrqrw- me)noi f6. 810 b37, 35. cf a18. 5. 810 a6. th_s xeiro\s to\ ei)/sw a)narqro/taton pi49. 896 b3. ld10. 964 a38. ta\ a)/narqra bra- xu/bia kai\ a)sqenh_ pi49. 896 a38. ld10. 964 a34.

a)nari/qmhtos *ob12. 292 a12. mb2. 355b22. q119. 841 b29. to\ a)/peiron kai\ a)nari/qmhton tau)to/n pl4. 955 b12.

a)na/riqmos. ta\ de\ a)/llas a)nari/qmous e)/xonta diafora/s f 202. 1514 b29.

a)narmosti/a. fqei/retai to\ h(rmosme/non ei)s a)narmosti/an *fa5. 188 b14. th_| a(rmoni/a| to\ e)nanti/on a)narmosti/a: a)narmosti/a tou_ e)myu/xou sw/matos no/sos kai\ a)sqe/neia kai\ ai)_sxos f 41. 1481 b42, 1482 a8.

a)na/rmostos. a)koh\ tw_n eu)armo/stwn kai\ a)narmo/stwn heg2. 1230 b28. lupei_ kai\ fai/netai a)na/rmoston piq20. 919 a16. xordh\ a)na/rmostos piq36. 920 b13. — tau_ta xorw_| me\n a)na/r- mosta, toi_s d) a)po\ skhnh_s oi)keio/tera piq48. 922 b16. lo/gos a)na/rmostos fta2. 817 b38. — universe pa_n to\ h(rmosme/non e)c a)narmo/stou gi/gnetai (cf a)narmosti/a, a)rru/qmiston) *fa5. 188 b12.

a)narrai/nein krouno/n (trans an intr?) q114. 841 a22.

a)narrhgnu/nai. a)narrh/cantes th\n ei)/sdusin q99. 838 b8. — a)narrh/lnusqai tou\s po/rous x3. 793 a29. tou\s mukth_ras a)nar- ragh_nai *zma1. 640 b15. tw_n e)n *ai)/tnh| krath/rwn a)narra- ge/ntwn k6. 400 a33. q154. 846 a9. kai\ u(/data a)nerra/gh gigno- me/nwn seismw_n mb8. 368 a26. a)narrhgnume/nou tou_ fwto\s e/k kuane/ou kai\ me/lanos ma6. 342 b14. — sto/ma a)nerrwgo/s, opp sustomw/teron, mu/ouron *zmg1. 662 a27. d13. 696 b34. *zib7. 502 a6. 13. 505 a32. f 307. 1530 a24. a)ne/rrwgen e)pi\ polu\ to\ ai)doi_on *zib1. 500 b13.

a)na/rrinon pk22. 925 a30. (Antirrhinum maius L?).

a)narripi/zein. tw_n dedeipnhko/twn to\n me\n peri/paton a)narri- pi/zein to\ qermo/n, to\n de\ u(/pnon katapni/gein f 224. 1518 b44.

a)narri/ptein

a)narri/ptein th\n ko/nin *zu45. 630 b5. h( krh/nh a)narri/ptei u(/dwr q37. 834 b8. — a)narriptei_n, a)narriptou_men a)/nw to\ sw_ma pe19. 882 b27. ai( phgai\ a)narriptou_si mu/drous k4. 395 b23.

a)narri/xhsis. e)pidei/casqai th\n e)pi\ tou\s oi)/kous a)narri/xhsin f 73. 1488 a13.

a)na/rroia th_s qala/sshs q 130. 843 a27.

a)narrofh/sasa h( *xa/rubdis mb3. 356 b13.

a)narta_n. a)nh/rthtai to\ a)/kron *zib17. 507 a5.

a)narxi/a kai\ a)taci/a *pe3. 1302 b29, 31. a)narxi/a dou/lwn kai\ gunaikw_n *pz4. 1319 b28.

a)/narxos. zw_|a a)/narxa, opp u(f) h(gemo/na *zia1. 488 a11, 13. e22. 553 b17.

a/na/silon (ci Sylb, codd et Bk a)\n a)/silon) f5. 809 b24.

a)na/simos. o( e)le/fas o)do/ntas e)/xei a)nasi/mous *zib5. 501 b33. ploi_a a)na/sima pkg5. 932 a18.

a)naska/ptesqai q73. 835 b22.

a)naskeua/zein, syn a)nairei_n, opp kataskeua/zein v s kata- skeua/zein. a)naskeua/sai kaqo/lou *ab8. 59 b17, cf b10, a)na- skeua/zein a)po/ tinos, opp kataskeua/zein kata/ tinos *aa30. 46 a14.

a)naskeuastikoi\ to/poi th2. 152 b37. — a)naskeuasti- kw_s dei/knusqai *aa46. 52 a38.

a)naspa_n, opp pie/zein mx17. 853 a22. to\ a)nespasme/non mo/- rion tou_ zugou_ mx2. 850 a10. a)naspa_n de/ndra *zib1. 497 b29. *zmb16. 659 a1. ta\ e)k th_s gh_s a)naspw/mena pd8. 877 a37. cf *ziq1. 588 b15. a)naspa_n ei)s au(to\ to\ u(gro/n, syn e(/lkein ei)s e(auto/ md 3. 380 b22, 24. a)naspa_n u(/dwr, poto/n, trofh/n an12. 476 b27. *zia 16. 495 a26. *zmb17. 661 a19. — a)nespa/sqai e)k th_s eu)quwri/as pig 10. 908 b31. ai( a)/krai a)nespasme/nai fai/nontai mg 4. 373 b10. gastroknhmi/a a)nespasme/nh, opp katespas me/nh *zia15. 494 a8. f3. 807 b6, 22. a)nespa/sqai a)nw/teron to\n decio\n nefro/n *zmg 9. 671 b34. a)naspa_n th\n u(ste/ran, tou\s o)/rxeis, ta\ ai)doi_a *zga4. 717 b13. 11. 719 a19. d 4. 773 a23. 5. 774 a9. pkz7. 948 b11 (syn suspa_n b10). tou\s po/rous a)nespa/sqai *zga4. 717 b4.

a)/nassa. tou_ basile/ws ai( a)delfai\ kai\ gunai_kes kalou_ntai a)/nas- sai f 483. 1557 a19.

a)na/ssein kw/pas (Eur fr 700) *rg2. 1405 a29.

a)na/stasis. po(des a)nasta/sews xa/rin pn8. 484 a18. h( a)na/- stasis tou_ *menela/ou (i e to\ a)nasth_nai to\n *mene/laon) f 151. 1503 b28.

a(nastei_los. oi( tou_ metw/pou to\ pro\s th_| kefalh_| a)nastei_lon e)/xontes e)leuqe/rioi f6. 812 b35.

a)naste/llein ta\s r(i/zas a)/nw *zu50. 632 a17. oi( a)/lloi a)/nemoi, o(/qen a)\n pne/wsin, e)ntau_qa a)naste/llousi ta\ ne/fh pks29. 943 a35.

a)nastomou_n. oi( po/roi a)nastomou_ntai *zih1. 581 b19. *zgg 1. 751 a2. pd12. 877 b34. opp summemu/kasi pb8. 867 a17. u(ste/ra a)nestomwme/nh *zik2. 635 a12, 18, 22. tw_n flebi/wn a)nastomwqe/ntwn *zmg5. 668 b5. *)wkeano\s kata\ stenopo/rous au)xe/nas a)nestomwme/nos k3. 393 a22.

a)nastre/fesqai. h( shpi/a a)nastre/fetai (redit, se recipit) ei)s to\n qo(lon *zu37. 621 b34. — a)nastre/fesqai e)n fanerw_| *rb6. 1385 a8. ou(twsi\ a)nastre/fesqai *hb1. 1103b20. — th\n fa/lagga pa_san gene/sqai moxlo\n a)nestramme/non mx20. 854 a10. — a)nestramme/nws heh10. 1242 b7 (a)ntestramme/- nws Fr c cod Mb).

a)nastrofh/. o(/tan delfi_si makra\ gi/nhtai h( a)nastrofh/ (re- ditus) *zu48. 631 a26. h( tropai/a oi(_on a)nastrofh\ a)pogei/as pks5. 940 b23. — a)nastrofa\s poiei_sqai o)/fewn speira/mati paromoi/ous q130. 843 a30. a)natre/xein

a)na/sxesis. pro\s tai_s a)nasxe/sesi tou_ h(li/ou, opp du/sis k3. 393 b2, a17.

a)na/sxetos. *)ana/sxetos ou)k a)na/sxetos *rg11. 1412b12.

*)ana/sxetos *rg11. 1412 b12 (a)/sxetos Bk).

a)nasxi/zein. a)/n tis a)nasxi/sh to\ w)|o/n *ziz3. 562 a15. to\ e)/m- bruon a)nasxizo/menon *ziz22. 577 a5. a(nasxi/zein ta\s kuou/sas *hh6. 1148 b20, tou\s mu_s q26. 832 a25. a)nasxisqei_sai e)nto\s po/rous e)/xousi *ziz16. 570 a5.

a)nasw/zein ob 1353 a3. a)nasw_sai fi/lon a)lloiwqe/nta *hi3. 1165 b22. a)nasw/zhtai (a)nasw/zh| ta\ cod L) e)nanti/a o)/nta an14. 477 b4.

a)natara/ssein. e)n toi_s qolw/desin a)natara/cas kru/ptei e(auto/n *zu37. 620 b16.

a)natei/nein. trans a)natei/nomen ta\s xei_ras k6. 400 a16. h( o)/yis po/rrw a)nateinome/nh pie12. 912 b34. oi( no/moi o)/rqioi kai\ oi( o)cei_s xalepoi/ ei)si dia\ to\ a)natetame/noi ei)_nai piq37. 920 b20 (syn a)/nw b19). — intr h(_| to\ e)/nteron a)natei/nei *zid1. 524 b19.

a)nate/llein. 1. h(/lios, *)wri/wn a)nate/llwn kai\ du/nwn *ob8. 290 a15. 13. 294 a1. mb5. 361 b31. g2. 371 b27. — 2. oi( o)do/n- tes a)nate/llousin, a)natei_lai tou\s o)do/ntas *zge8. 789 a17. *zib4. 501 b29. *fb8. 198 b24. o(/sa gehra\ li/an tw_n a)na- tello/ntwn gi/netai sklhra\ oi(_on o)/nuxes kai\ ke/rata *zgb6. 743 a12.

a)nate/mnein. a)natemnome/nois fai/netai peri\ th\n kardi/an no- sw/dh pa/qh *zmg4. 667 b11. cf *ziz10. 565 b9. dei_ qewrei_n e)k tw_n a)natemnome/nwn an16. 478 a27 (cf a)natomh/). a)natmh- qe/ntos tou_ a)rxou_ *zgd4. 773 a28. e)nergei_ tw_| pneu/mati a)na- tetmhme/nos o(/los *zib11. 503 b23. a)nate/mnousin oi( spoggei_s to\n to/pon (?) pro\s eu)/pnoian plb5. 960 b23.

a)natiqe/nai. e)legxei/hn a)naqh/sei (Hom X 100) *hg11. 1116 a23. heg1.1230 a20. *du\ pa/nta a)naqh/sein ob1346 a33. ta/gma ti a)natiqe/nai ei)s to\ i(ero/n ob1349 a24. a)rgu/rion a)nateqeikw/s ob 1349 a13. a)ndria/nta xrusou_n i)some/trhton a)naqh/sein e)n *delfoi_s f 377. 1540 b36. a)lektru/wn a)natiqe/menos *zu8. 614 a8 (cf a)nakei_sqai a7).

a)natlh_nai. a)reta_s e(/neka po/ll) a)ne/tlasan f 625. 1583 b17.

a)natolh/. 1. o(/qen ai( a)natolai\ tw_n a)/strwn, decio/n, ou(_ d) ai( du/seis, a)ristero/n *ob2. 285 b18. tropai\ kai\ a)natolai/ *hg5. 1112 a25. ou/k a)f) e(spe/ras poihsa/menos th\n a)natolh/n ma7. 345 a4. — inde deflectitur ad significandum tempus, *)wri/w- nos, *pleia/dos a)natolh/ mb5. 361 b23, 32 (syn e)pitolh/ b35, opp du/sis). *ziq15. 599 b11, vel locum pnei_n a)p) a)natolh_s mb6. 364 a22. *ph11. 1330 a40. pks12. 941 b17. o( h(/lios e)pi\ dusma\s kai\ e)p) a)natola\s a)ei\ fe/retai mb4. 361 a9. a)p) a)natolh_s e)pi\ dusma/s yb7. 418 b25. a)natolh\ (a)natolai\) i)shmerinh/, qerinh/, xeimerinh/ mb6. 363 b1, 4, 5. k4. 394 b23. — 2. o)do/ntes po/non pare/xousin e)n th_ a)natolh_| *zmb4. 501 b28.

a)natomh/. a)natomai/, sectio animalium, fanero\n e)k tw_n a)na- tomw_n ei)_nai pn5. 483 b24. qewrei/sqw e)k tw_n a)natomw_n, fanero\n e)k tw_n a)natomw_n (citatur Aristotelis liber a)nato- mai/) cf *)aristote/lhs III. — a)natomai\ kai\ diaire/seis (de di- videndo in singulas species genere) *ad14. 98 a2.

a)natre/pein ta\s nau_s *rb23. 1398 b7. *ziq28. 606 b14, ta\s oi)kh/seis *ziz18. 571 b34. a)natre/pein to\ u(/dwr, h( qa/latta a)natre/petai *ziq24. 605 a11. 15. 600 a4. i14. 616 a29. a)na- trepome/nhs th_s i)lu/os *zgg2. 753 a24. h( gh_ a)natre/petai, ta\ peri\ *si/pulon a)netra/ph sim mb8. 368 a31, b31. k4. 396 a7. — a(\ polla\s dhmokrati/as a)ne/treyen *pz5. 1320 a21.

a)natre/fein. o(/tan a)natrafw_sin *ziq30. 608 a2.

a)natre/xein. a)nade/dromen ai)/glh (Hom z 45) k6. 400 a14. — ai( a)lw/pekes (pisces) a)nadramou_sai e)pi\ polu\ pro\s th\n o(r- mia/n *zu29. 621 a14. a)nadramei_n ei)s tou\s toi/xous f 73. 1488

a)<*>a/treyis a16. — si_tos a)natre/xei pk21. 925 a26. e)/nia tw_n futw_n pa/lin a)natre/xei x6. 799 a8.

a)na/treyis. h( e)/kxusis a)na/treyi/s ti/s e)stin mb8. 368 a32.

a)natri/bein. med o(/tan tis e)lai/w| u(/dwr summi/cas a)natri/yh- tai pe6. 881 a5. — pass a)natrifqe\n e)/laion meq) u(/datos pe6. 881 a11.

a)natroph\ ploi/ou *fb3. 195 a14. *md2. 1013 b14.

a)nauch/s. a)nauce\s kai\ a)nalloi/wton *oa3. 270 a13. h( a)fu/h a)nauch\s kai\ a)/gonos *ziz15. 569 a30. h( tw_n w)|w_n fu/sis o(/tan la/bh| te/los a)nauch/s e)stin *zgg9. 758 b34.

a)nau/chton kai\ a)/fqarton kai\ a)nalloi/wton *oa3. 270 a25. opp lamba/nein au)/chsin *zgg7. 757 b4.

a)nau/xenes ko/rsai (Emped 307) yg6. 430 a29. *og2. 300 b31. *zga18. 722 b20.

a)nafai/nein. h( fu/sis muri/as i)de/as a)nafai/nei kai\ pa/lin a)po- kru/ptei k6. 399 a34. o( *)wkeano\s a)nafai/nei sunexh_ th\n *)eru- qra\n qa/lassan dieilhfw/s k3. 393 b4.

a)nafalanti/asis, leio/ths kata\ ta\s o)fru_s *zig11. 518 a28.

a)nafe/rein, sursum ferre, a)nafe/rein ta\s kw/pas mb9. 369 b10. g4. 374 a30. o( tufw\n stre/fei kai\ a)nafe/rei mg1. 371 a14. a)nenexqe/ntos tou_ sw/matos, dist proenexqe/ntos *zp12. 711 a30. ka/twqen ei)s o)rqo\n a)nafe/retai al mb4. 361 a35. 2. 355 b19 (opp u(polei/pesqai). mx2. 850 a5 (opp ka/tw r(e/pein a4). pke13. 939 a35. *zeu\s e)s fa/os a)nene/gkato (Orph VI 43) k7. 401 b7. — a)/llh a)rxh/, pro\s h(\n ai( pro/sodoi tw_n koinw_n a)nafe/rontai *pz8. 1321 b32. — a)nafe/rein ti pro/s ti, referre alqd ad alqd, pa/nta pro\s to\ prw_ton a)nafe/retai sim *mg2. 1004 a26, 25. q1. 1045 b28. K 6. 5 b17. *zma1. 639 a13. *ha 12. 1101 b19, 31. g7. 1114 b15. d12. 1126 b29. i1. 1164 a2. heh15. 1249 a22. *ra8. 1366 a15. a)nafe/rein ti ei(/s ti r30. 1437 b24. hmb11. 1211 a3. heb1. 1219 b13. a)nafe/rein ti e)pi/ ti f6. 810 a17, 19, 21, 23, 26 sqq. (a)na- fe/retai a)po\ tou_ fainome/nou ? f6. 811 a2). — th\n th_s sum- metri/as a)nafora\n pro\s th\n eu)fui+/an a)noiste/on f6. 814 a4. — intrans to\ pu_r h(_| a)nafe/rei plh8. 967 b4.

a)nafora/. poiei_sqai th\n a)nafora\n e)k tou_ buqou_, syn a)nafe/- resqai *zu37. <*> 2 b7. syn a)/rsis, a)/nw fora/ pe23. 883 a26. g13. 872 b35 <*>a10. 900 a7. q130. 843 a10. — pro\s e)/teron h( a)nafora/ (cf a)nafe/rein pro/s ti) K 6. 5 b20. h( a)nafora/ e)stin ei)/s ti r1. 1420 a20. hma34. 1196 a5. gi/nontai oi( e)/painoi di) a)nafora_s *ha12. 1101 b21. — th\n a)nafora\n a)na- fe/rein pro/s ti f6. 814 a3.

a)nafu/ein. o)/moia a)ei\ a)nafuousn ke/rata *zu5. 611 b1. — ai( nh_soi brexo/menai a)nafu/ousin f 240. 1522 a22. — a)nafu/ontai (a)nefu/hsan, a)ne/f<*>san) tri/xes, ptera/ *zig11. 518 a15, b13, 28. 12. 519 a27. *zge3. 784 a13. 4. 784b24. pi22. 893 a18. futo\n proa/gei spe/rma o(/moion tw_| spe/rmati e)c ou(_ a)nefu/h fta6. 821 a3. a)napefukui_a k3. 392 b31.

a)nafusa_n. to\ e)k th_s gh_s a)nafusw/menon a)pwqei_tai pa/lin ei)/sw mb8. 367 a16. toi_s a)nai/mois to\ su/mfuton pneu_ma a)nafusw/menon kai\ suniza/non fai/netai u2. 456 a12. o( e)le/fas dia\ tou_ u(/datos badi/zwn tw_| mukth_ri a)nafusa_| *zib 1. 497 b30. i 46. 630 b28. ta\ a)nafusw_nta kh/th *zmg6. 669 a7. e)n th_ e)k tou_ w)|ou_ gene/sei h( kardi/a a(/ma tw_| o)mfalw_| a)na- fusa_| w(s a)napne/ontos *ziz3. 562 a20.

a)nafu/shma/ e)sti gh_s pneu_ma a)/nw fero/menon kata\ th\n e)k buqou_ tino\s h)\ r(h/gmatos ana/dosin k4. 395 a8. h)xou_sin oi( to/poi e)c w(_n gi/netai ta\ a)nafush/mata (i e oi( seismoi/) mb8. 367 a15, 8. a)nafush/mata puro/s k4. 396 a21. q105. 840 a3.

a)nafu/shsis. phgai\ puro\s a)napnoa\s e)/xousi kai\ a)nafush/seis k4. 395 b21. a)ndrei/a

a)nafuteu/ein q100. 838 b29.

a)nafwnei_n. ou) kakw_s ka)kei_no a)napefw/nhtai k6. 400 a18.

*)ana/xarsis. pai/zein o(/pws spouda/zh| kat) *)ana/xarsin *hk6. 1176 b33. to\ tou_ *)anaxa/rsios, o(/ti e)n *sku/qais ou)k ei)si\n au)- lhtai/, ou)de\ ga\r a)/mpeloi *ag13. 78 b30.

a)naxei_n. o( *)wkeano\s kata\ mikro\n e)piplatuno/menos a)naxei_tai k3. 393 a20. to\ pneu_ma tou_ a)naxuqe/ntos u(grou_ ki/nhsis pks34. 944 a27.

a)naxliai/nein. a)naxlia/nh| ph18. 889 a8. a)naxlianqe/ntos, opp yuxqe/ntos pkb7. 930 b18.

a)naxwrei_n. prosta/ttontes, ka)\n a)naxwrw_si tu/ptontes *hg11. 1116 a36. a)naxwrou_si ta\ pukna\ me/rh th_s a(luko/thtos ftb3. 824 b27. — to\ me\n a)nakexwrhke/nai dokei_ th_s grafh_s to\ de\ proe/xein ak801 a34.

a)naxwrh/mata kai\ xa/smata qala/sshs k4. 396 a18.

a)naxwrh/seis kai\ e)pidromai\ kuma/twn k6. 400 a27.

a)ndragaqi/a *pb9. 1270 b38.

a)ndragaqi/zesqai ar4. 1250 b4.

*)andrai/mwn, path\r *qo/antos f 596. 1576 a23. — *)andrai/- mwn, oi)kisth\s *)amfi/sshs f 521. 1563 b17.

a)ndrapodi/zein. lh|sta\s a)ndrapodi/sai th\n ko/rhn f 66. 1486 b44. — med a)ndrapodisa/menos *ra12. 1373 a23. a)ndrapo- di/sasqai *ai)ginh/tas, po/lin *rb22. 1396 a19. r2. 1423 a6.

a)ndrapodistai/, coni drape/tai, moixoi/ f 504. 1560 b35.

a)ndra/podon. kth_sis boskhma/twn kai\ a)ndrapo/dwn *ra5. 1361 a14. toi_s a)ndrapo/dois kai\ toi_s qhri/ois to\ polu\ o(/ ti e)/tuxen *ml10. 1075 a21. eu)daimoni/as ou)dei\s a)ndrapo/dw| metadi/dwsin *hk6. 1177 a8. perie/lkein tina\ w)/sper a)ndra/podon *hh3. 1145 b24. mh\ pantelw_s w)\n a)ndra/podon hea5. 1215 b34.

a)ndrapodw/dhs, opp e)leuqe/rios, e)pieikh/s *hd14. 1128 a21. opp xalepo/s heg3. 1231 b26. coni fau_los, a)filo/timos *rb9. 1387 b12. coni a)no/htos heg3. 1231 b10. a)ndrapodw/deis a)/n- qrwpoi *ha3. 1095 b19. g13. 1118 b21. *ph15. 1334 a39. plh_qos li/an a)ndrapodw_des *pg11. 1282 a15. a)ndrapodw/deis kai\ qhriw/deis h(donai/ *hg13. 1118 a25. a)ndrapodw_des to\ u(ph- retei_n diakonika\s pra/ceis *pg14. 1277 a35, to\ a)ne/xesqai prophlakizo/menon *hd 11. 1126 a8. a)ndrapodw/dhs o( proph- lakizo/menos eu/xerw_s heg3. 1231 b10, 12, 19.

a)ndrapodwdi/a *ph17. 1336 b12.

a)ndra/xnh ai(mwdi/an pau/ei pa38. 863 b11. z9. 887 b1. a)n- dra/xnhs fu/ll|a petto/mena foinika_ x5. 797 a27. (Portulacea oleracea L.)

a)ndrei/a (cf a)ndri/a) meso/ths peri\ fo/bous kai\ qa/rrh *hb7. 1107 a33. g9. 1115 a6. heg1. 1228 a27. hma20. 1190 b9, cfar1. 1249 b27. 2. 1250 a6. 4. 1250 a44-b6. opp deili/a, qrasu/- ths heb3. 1220 b39, 1221 a17. g1. 1228 a26. peri\ a)ndrei/as *hg9-12. heg1. hma20. def *ra9. 1366 a11. tz13. 151 a3. a)ndrei/as ei)/dh kaq) o(moio/thta pe/nte: politikh/ (cf dia/ ti/ ma/- lista th\n a)ndrei/an timw_sin ai( po/lei; pkz5. 948 a31. *hg9. 1115 a31), di) e)mpeiri/an, dia\ qumo\n (kai\ pa/qos a)lo/giston), kat) e)lpi/da, di) a)/gnoian (a(peiri/an) *hg11. heg1. 1229 a11-31. hma20. 1190 b22-1191 a17. ti/ *swkra/ths w)|h/qh a)ndrei/an ei)_nai *hg11. 1116 b4. heg1. 1229 a15, 1230 a7. hma20. 1190 b28. e)n a)ndri/as pa/qei o)/ntes, syn e)n u(bristikh_ diaqe/sei *rb8. 1385 b30. a)ndri/a du/namin e)/xousa qra/sos e)sti/n *pe 10. 1312 a19. a)ndri/as ou) xrh/mata poiei_n a)lla\ qa/rsos *pa9. 1258 a10. a)ndri/a kai\ karteri/a *ph15. 1334 a22. a)ndri/a a)rxikh/, u(phretikh/, a)ndro/s, gunaiko/s *pa13. 1260 a23. g4. 1277 b21. a). barbarikh/ heg1. 1229 b29. a). ou)k a)kolouqei_ toi_s a)griwta/tois h)/qesin *pq4. 1388 b18, 13. cf Zeller II 2, 577, 1. o(/sa peri\ fo/bon kai\ a)ndrei/an pkz1.947 b11-11. 949 a20.

a)ndrei/kelon

a)ndrei/kelon. toi_s grafeu_si tou_ a)ndreike/lou (i e coloris cuius- dam) polla/kis peritto\n gi/netai o(/moion tw_| a)nalwqe/nti *zga18. 725 a26.

a)ndrei_os, def *hg9. 1115 a34. 10. 1115 b19. hma20. 1191 a18. a)ndrei/ou e)/rga ti/na *he3. 1129 b19. dist ma/ximos *hg11. 1117 a7. ta\ qhri/a ou)k a)/n tis ei)/poi a)ndrei_a hma20. 1191 a3. *hg11. 1116 b34. hg1. 1229 a25, 1230 a22. tw_n zw/|wn ta\ me\n e)leuqe/ria kai\ a)ndrei_a kai\ eu)genh_ *zia1. 488 b17. zw_|a a)n- dreio/tera, opp a)qumo/tera *zu1. 605 a35, 33. q28. 606 b18. deilo\s a)nh\r ei) ou(/tws a)ndrei_os ei)/h w(/sper gunh\ a)ndrei/a *pg4. 1277 b22. pra/ttein ta)ndrei_a hma34. 1193 b4. a)ndrei/ou sh- mei_a f3. 807 a31-b4. — dia\ ti/ oi( a)ndrei_oi th\n fu/sin qermoi/, e)n yuxroi_s to/pois, fi/loinoi pid8. 909 b10, 12. 16. 910 a39, b2. kz4. 948 a13, 27, 30. — katerru/h to\ th_s po/lews a)ndrei_on, f 516. 1562 b4. — a)ndrei/ws, dist pra/ws *pb6. 1265 a36.

a)ndri/a (cf a)ndrei/a). in Eth. Nic. Bekkerus ubique, quantum memini, a)ndrei/a, scripsit, in aliis libris vel saepe vel ple- rumque a)ndri/a, veluti tz 13. 151 a3. *pa 9. 1258 a10. 13. 1260 a23. g 4. 1277 b21. e10. 1312 a19. h 15. 1334 a22. q4. 1338 b13, 18. *ra6. 1362 b33. 7. 1364 b20, 36. 9. 1366 b11, 29, 30. b8. 1385 b30. 11. 1388 b16. 14. 1390 b3. heg1. 1229 b29, 1230 a8, 29. hma9. 1186 b7. 20. 1190 b9, 15, 29, 32 al.

a)/ndria, ta\ sussi/tia *pb10. 1272 a3.

a)ndriantopoihtikh/ *zma1. 640 a30.

a)ndriantopoii/a *pa8. 1256 a7. coni grafikh/, poihtikh/ *ra11. 1371 b7.

a)ndriantopoiikh/ (v l a)ndriantopoihtikh/) *fb3. 195 a6. *md2. 1013 b6.

a)ndriantopoio/s *fb3. 195 a34 sqq. *md2. 1013 b36, 1014 a14, 15. *pa 8. 1256 a10. a)ndriantopoio/s, liqourgo\s sofo/s *hz 7. 1141 a11. oi( a)rxai_oi grafei_s kai\ a)ndriantopoioi/ pi45. 895 b37.

a)ndria/s. a)ndria/ntos ai)/tia ti/na *md2. 1013 b6 sqq. *fb3. 195 a33 sqq. pw_s e)k xalkou_ a)ndria\s gi/gnetai *zga18. 724 a23. a)ndria\s kaqh/menos *pe12. 1315 b20. ai( a)phrthme/nai stoli/des tw_n a)ndria/ntwn ak802 a38. a)poti_sai xrusou_n a)ndria/nta i)so- me/trhton f 374. 1540 b2. 377. 1540 b35.

a)ndri/zesqai *hg9. 1115 b4.

a)ndriko/s. to\ th_s xro/as a)ndriko/n f 499. 1559 a34.

*)/andrioi *pb9. 1270 b12 (a)ndri/ois Bk).

*)andro/gunoi supra Nasamonas confinesque illis Machlyas f 563. 1570 b37.

*)androda/mas *(rhgi_nos *rb12. 1274 b23.

*)androklh_s o( *pitqeu/s *rb23. 1400 a9.

*)androma/xh h( *)antifw_ntos heh4. 1239 a37.

a)ndro/prwra (Emped 314) *fb8. 198 b32, 199 b11.

*)androti/wnos ei)kw\n ei)s *)idrie/a *rg4. 1406 b27.

a)ndrou_sqai. a)kma/zousi kai\ a)ndroume/nois pia34. 903 a34. a)ndrw- qe/ntas *hk10. 1180 a2.

a)ndrofoni/a, eu)qu\s suneilhmme/non meta\ faulo/thtos *hb6. 1107 a12. feu/gein doulei/as h)\ a)ndrofoni/as pkq13. 951 b3.

a)ndrofo/nos q23. 832 a18.

a)ndrw/dhs *pe7. 1306 b34. oi( a)ndrw/deis th\n fu/sin *hi11. 1171 b6. tou\s xalepai/nontas a)ndrw/deis a)pokalou_men *hb9. 1109 b18. d11. 1126 b1. to\n filo/timon e)painou_men w(s a)n- drw/dh kai\ filo/kalon *hd10. 1125 b12. filotimo/teroi kai\ a)n- drwde/steroi ta\ h)/qh *rb17. 1391 a22.

*)/andrwn o( *)argei_os, a)/diyos kai\ a)/potos di) o(/lou tou_ bi/ou f 99. 1494 a14, 19, 21.

a)ne/gerton u(/pnon kaqeu/dein hea5. 1216 a3. ou)qei\s u(/pnos a)ne/- a)/nemos gertos *zge1. 779 a3.

a)ne/gklhtoi oi( di) au(tou\s (fort au)tou\s) proie/menoi *hi1. 1164 a35. h( nomikh\ fili/a a)ne/gklhtos, h( a)reth\ a)ne/gklhton heh10. 1243 a6, 3. diafula/ttein tou\s poli/tas a)negklh/tous pro\s du/o *ra4. 1360 a16. — a)negklh/tws e)/xein *pz8. 1321 b22.

a)neda/fistos gh_ pkg29. 934 b22.

a)ne/dhn diw/kein ta\s h(dona/s *hh9. 1151 a23.

a)neilei_sqai. ai( me/littai ou)k a)pope/tontai, a)ll) au)tou_ a)nei- lou_ntai *zu40. 627 b12. h( fwnh\ a)neilei_tai ak804 a20.

a)neime/nws v s a)nie/nai.

a)nei/rgein th\n qli/yin an4. 472 a9.

a)ne/kplhktos o( a)ndrei_os *hg10. 1115 b11.

a)neleh/mwn r37. 1442 a13.

a)nele/htos (i q a)neleh/mwn), opp e)leh/mwn f3. 808 b1.

a)neleuqeri/a. peri\ a)neleuqeri/as v s e)leuqerio/ths et *hb7. 1107 b10. e4. 1130 a19. a)neleuqeri/a def ar1. 1250 a1. 3. 1250 a26. 7. 1251 b4-16. a)/dikos kat) a)neleuqeri/an heg4. 1232 a15. ai)sxroke/rdeia kai\ a)neleuqeri/a *pb6. 1383 b26. tw_n a)kousma/twn kai\ tw_n o(rama/twn a)neleuqeri/a *ph17. 1336 b3. filergi/a a)/neu a)neleuqeri/as *ra5. 1361 a8.

a)neleuqerio/ths hma25. 1192 a8, 11.

a)neleu/qeros, cf e)leuqe/rios. def heb3. 1221 a34. g4. 1231 b31, 1232 a6. zw_|a a)neleu/qera kai\ e)pi/boula *zia 1. 488 b16. oi( ta\s a)neleuqe/rous e)rgasi/as e)rgazo/menoi *hd3. e)/rgon a)ne- leu/qeron, syn ba/nauson, opp e)leu/qeron *pd 2. 1337 b6. pai- diai\ a)neleu/qeroi *ph17. 1336 a29. a)timi/ai a)neleu/qeroi *ph17. 1336 b12. a)neleu/qeron to\ a)kribe/s *ma3. 995 a12.

a)neli/ttein. th_s fu/sews diaulodromou/shs kai\ a)nelittome/nhs e)pi\ th\n a)rxh/n *zgb5. 741 b21. sfai_rai a)neli/ttousai kai\ ei)s to\ au)to\ a)pokaqista_sai *ml8. 1074 a2. cf f 21. 1477 b23. a)ne- li/ttein bibli/on pis6. 914 a26.

a)/nelkton. peri\ a)ne/lktou md8. 385 a16. 9. 386 b11-18.

a)ne/lpiston polloi_s hea3. 1215 a13. ou)dei\s bouleu/etai peri\ tw_n a)nelpi/stwn *rb5. 1383 a8.

a)ne/lutros. tw_n pthnw_n a)nai/mwn ta\ me\n koleo/ptera/ e)sti ta\ d) a)ne/lutra, kai\ tou/twn ta\ me\n di/ptera ta\ de\ tetra/ptera *zia5. 490 a15. tw_n e)nto/mwn ta\ a)ne/lutra, oi(_on me/littai kai\ sfh_kes *zid7. 532 a24. *zp10. 710 a11. cf M p 206.

a)nemei_n. ku/nes e)sqi/ousai po/an a)nemou_si kai\ kaqai/rontai *ziq5. 594 a29. ai( me/littai a)nemousi to\ me/li *zu40. 626 b27. o(/tan a)neme/swsi *ziq12. 597 b2.

a)/nemos, ki/nhsis a)e/ros ma13. 349 a20, 12. a)/nemos plh_qo/s ti th_s e)k gh_s chra_s a)naqumia/sews kinou/menon peri\ th\n gh_n mb4. 361 a30. o( a)/nemos a)h\r polu\s r(e/wn kai\ a)qro/os k4. 394 b8. to\ tou_ a)ne/mou sw_ma mb4. 360 b32. a)ne/mou, seismou_, bron- th_s h( au)th\ fu/sis mb 9. 370 a26. a)/nemoi kai\ o)/mbroi met) a)llh/lous gi/nontai mb 4. 370 b26 sqq. peri\ a)ne/mwn mb4-6. peri\ qe/sews a)ne/mwn kai\ paqhma/twn mb6. o(/sa peri\ tou\s a)ne/- mous pks940 a18-947 b9. gi/nontai a)/nemoi mb8. 367 b25. o(/tan a)/nemoi kate/xwsin mb 4. 360 b33. pri\n fanerw_s e)lhluqe/nai to\n a)/nemon mb4. 361 a29. oi( a)/nemoi o(/qen e(ka/stote pne/ousin e)la/xistoi/ ei)si, proio/ntes de\ lamproi\ pne/ousin mb4. 361 b4, 5. a)/nemoi a)pofusw_ntes ta\ ne)fh mb6. 364 b8. sth_nai kat) a)/nemon tw_n a)rre/nwn *zie5. 541 a26. a)/nemos me/gas, <*> mei/zwn, plei/wn, yuxro/s, qermo/s, a)leeino/s, a)leeino/tatos mb 5. 363 a17. 6. 364 b11. 8. 367 a33. 3. 358 a30. pks 28. 943 a28. a)/nemoi eu)qu/pnooi, a)nakamyi/pnooi k4. 394 b35. a)/nemos su- nexh/s, e)knefi/as mg1. 370 b30, 8. a)/nemoi e)arinoi/ k4. 395 a4. a)/nemos no/tos mb 8. 367 a13. plei/ous a)/nemoi a)po\ tw_n pro\s a)/rkton to/pwn h)\ tw_n pro\s meshmbri/an mb6. 364 a6. a)/nemos gi/netai pro\ tw_n e)klei/yewn w(s ta\ polla/ pks18. 942 a22.

anempo/distos o(/tan a)ste/res dia/ttwsin, a)/nemoi shmei_on pks23. 942 b16. — th\n yuxh\n e)k tou_ o(/lou ei)sie/nai a)napneo/ntwn, ferome/nhn u(po\ tw_n a)ne/mwn ya5. 410 b30.

a)nempo/distos. pass e)ne/rgeia, opp e)mpodizome/nh *hh13. 1153 a15. 14. 1153 b10, 11, 16. to\n eu)dai/mona bi/on ei)_nai kat) a)reth\n a)nempo/diston *pd 11. 1295 a37. — act ke/rata pro\s ta\s a)/llas kinh/seis tou_ sw/matos a)nempo/dista *zmg2. 663 b11.

a)nemw/dhs. e)/th a)nemw/dh mb4. 360 b5. ta\ ku/mata a)nemw/dh pkg11. 932 b29.

a)necapa/thtoi pro\s th\n w)nh\n kai\ pra_sin *pq 3. 1338 a42. a)necapa/thton ei)_nai u(po\ lo/gou, syn mh\ a)pata_sqai u(po\ lo/gou te4. 132 a32, 34.

a)nece/legktos. h( metafora\ poih/sei to\n lo/gon a)nece/legkton ti17. 176 b24.

a)neceu/reton a)nqrw/pois tw_n a)planw_n plh_qos k2. 392 a17.

a)neci/kmaston kai\ kollw_des pka12. 928 a29.

a)nepa/llakta zw_|a, oi(_on i(/ppos kai\ bou_s, dist karxaro/donta *zib1. 501 a17.

a)nepi/miktos tw_| e)/cw pn5. 483 b1.

a)nepiske/ptws ei)_xon th_s tou_ te/lous ai)ti/as *zge1. 778 b10.

a)nepiskeyi/a. e)/nia tw_n kaq) e(/kaston ou)k i)/sasi di) a)nepi- skeyi/an *ag13. 79 a6.

a)nepisthmonikh\ pra_cis, opp e)pisthmonikh/ heb3. 1220 b25.

a)nepisthmosu/nh. ai( ne/ai me/littai trkxe/a ta\ khri/a e)rga/- zontai di) a)nepisthmosu/nhn *zu40. 626 b4.

a)nepisth/mwn, coni e)/mpeiros *hk10. 1180 b17. opp e)/mpeiros *hk10. 1181 b6. oi( e)pitth/mones u\po\ tw_n a)nepisthmo/nwn e)le/g- xontai ti 6. 168 b7. to\ a)nepisth_mon tz 9. 147 a19. — ta\ paidi/a w(/sper a)nepisth/mona tou_ e)grhgore/nai *zge1. 779 a19.

a)nepith/deios kai\ fau_los *pa10. 1258 a27.

a)nepiti/mhton, opp fau_lon *hh15. 1154 b4.

a)ne)rgaston, opp a)peirgasme/non *mq6. 1048 b4.

a)nereu/gesqai. potamoi\ a)nereugo/menoi ei)s qa/lassan k3. 392 b16.

a)nereu/nhton paralipei_n *hk10. 1181 b12.

a)ne/rpein pro\s to\ metewro/teron *zmd 10. 688 a10.

a)ne/rxetai to\ u(/dwr, opp sugkatabai/nei mb3. 358 a32.

a)/nesis, opp desmo/s. th_s ai)sqh/sews desmo\n to\n u(/pnon ei)_nai/ famen, th\n de\ lu/sin kai\ a)/nesin e)grh/gorsin u1. 454 b27. a)/ne- sis dou/lwn, gunaikw_n, h( peri\ ta\s gunai_kas a)/nesis *pe 11. 1313 b35. b9. 1269 b13, 1270 a1. — h( a)nw/malos fora\ kai\ a)/nesin e)/xei kai\ e)pi/tasin kai\ a)kmh/n *ob6. 288 a19, b13. a(/nesis def *zge7. 787 b22. h( u(pa/th met) a)ne/sews, opp su/stasis piq4. 917 b36. a)/nesis tou_ puretou_ pia22. 901 b10. th_ yuxh_ a)na/pausis h( peri\ to\n u(/pnon ginome/nh tou_ sw/matos a)/nesis *ob1. 284 a34. h( u(po\ th_s qermo/thtos a)/nesis polu/poron to\ sw_ma kai\ mano\n a)peirgasme/nh f 208. 1516 a1. a)/nesis, syn paidia/, th_s suntoni/as a)na/pausis *hg8. 1150 b17. *ra11. 1371 b34. *pq7. 1341 b41. 3. 1337 b42.

a)neteroi/wtos kai\ a(/treptos k2. 392 a32.

a)/netoi kai\ plh/reis perittw/matos to/poi *zgb4. 738 a2.

a)/neu. ou)k a)/neu me\n tou/twn, ou) me/ntoi dia\ tau_ta *fb9. 200 a5, 8. — a)/neu i q xwri/s, ei) mh/: a)/neu tw_n kata\ me/ros a)dikh- ma/twn ou)dei\s a)dikei_ *he15. 1138 a24. — a)/neu postponitur (ubique, ut videtur) pronomini relativo, w(_n a)/neu, ou(_ ga\r a)/neu sim *fd1. 208 b35. *pg5. 1278 a3. d4. 1291 a2. h8. 1328 a23, b3. 9. 1329 a34. *md5. 1015 a20, 22. l7. 1072 b12. hea2. 1214 b14, pronomini interrogativo ti/nwn a)/neu hea2. 1214 b13; nomini substantivo postpositum exhibetur tw_n ou)siw_n a)/neu *ml5. 1070 a2.

a)neu/qunos (cf a)nupeu/qunos) *pb9. 1271 a5. a)nh/r

a)neu/quntos. peri\ a)neuqu/ntou md 9. 385 b26-386 a9. cf a)/- kamptos.

a)/neuros. a)/narqra ta\ ne/a ma_llon kai\ a)/neura *zge7. 787 b12. a)neuro/teron kai\ a)narqro/teron to\ qh_lu *zid 11. 538 b7. a)neu- ro/tera kai\ malakw/tera ta\ qh/lea f5. 809 b10.

a)neuru/netai pa/lin o( *)wkeano/s k3. 393 b6.

a)ne/felos a)h/r k4. 394 a23.

a)ne/xein. th_ me\n o( h(/lios a)ne/xei, th_| de\ skia/zei mg4. 374 b2. o( komh/ths a)po\ dusmw_n a)ne/sxe ma6. 343 b3. — du/natai a)/potos a)ne/xesqai te/ttaras h(me/ras *zid8. 596 b2. a)ne/xesqai prophlakizo/menon, a)dikou/menon *hd11. 1126 a8. *ra13. 1374 b18, lamba/nonta kata\ du/namin heh10. 1243 b11. h)nei/xeto a)kou/wn *pg14. 1285 a11. — a)nekta/ po24. 1460 a36.

a)neyio/s *pb3. 1262 a10, 13. a)neyiw_n fili/a *hq 14. 1162 a1-4.

a)/nhboi kai\ a)/gonoi e)k geneth_s *zih1. 581 b22, 23.

a)nh/duntos. ai( e)pi\ tw_n botru/wn r(a_ges a)nh/duntoi pk23. 925 b18. — oi( ne/oi a)nh/dunton ou)de\n u(pome/nousin, h( de\ mousikh\ tw_n h(dusme/nwn e)sti/n *pq5. 1340 b16.

a)/nhqon. ta\ a)/nhqa ou)rhtika/ pkz 10. 949 a2. (Anethum gra- veolens L.)

a)nh/kein. o(/sa e)sti\n a)nqrwpika\ kai\ a)nh/kei ei)s ta\ h)/qh kai\ ta\ pa/qh *hq2. 1155 b10. ta\ sumfe/ronta kai\ ta\ ei)s to\n bi/on a)nh/konta *hi6. 1167 b4.

a)nh/kesta diapepragme/noi *rb 23. 1399 b4. o( me/llwn poiei_n ti tw_n a)nhke/stwn po14. 1453 b35.

a)nh/kooi/ ei)sin oi( kaqeu/dontes pia41. 903 b38.

a)nh/koustos, opp a)kousto/s yb9. 421 b5. a)nh/koustos o( mikro\s yo/fos kai\ o( me/gas kai\ bi/aios yb10. 422 a26.

a)nh/laton. peri\ a)nhlatou md 8. 385 a16. 9. 386 b19 - 25.

a)nh/nuston (Emped 103) c2. 975 b2.

a)nh/r. de masculo animalium genere universe, o(/tan kai\ tw_| a)/r- reni a)nh\r (i e a)/rren, gallus) sunh_| *zik 5. 637 b15. — vir, opp femina. dia\ ti/ gunh\ a)ndro\s ou)k ei)/dei diafe/rei *mi9. 1058 a29. — a, anatom et physiolog *parmeni/dhs ta\s gu- nai_kas tw_n a)ndrw_n qermote/ras ei)_nai/ fhsin *zmb2. 648 a29. oi( a)/ndres qermoi\ kai\ chroi/ pg7. 872 a5. d 28. 880 a13. 25. 879 a33. to\ tw_n a)ndrw_n krani/on po/sas e)/xei r(afa/s *zia8. 491 b3. g7. 516 a20. toi_s a)ndra/sin ai( kefalai\ h(_tton fqei- rw/deis h)\ tai_s gunaici/n *zie31. 557 a8. oi( kranth_res toi_s a)n- dra/si po/te fu/ontai *zib4. 509 b25. tw_n a)ndrw_n h( fwnh\ pw_s diafe/rei th_s tw_n gunaikw_n, po/te metaba/llei kai\ pw_s *zih 1. 581 b8, a22. tw_n a)ndrw_n ti/nes tri/xes u(sterogenei_s *zig 12. 518 b2. toi_s a)ndra/si fle/bes tei/nousin ei)s tou\s o)/rxeis *zig 2. 512 b4. a)ndra/sin e)ni/ois meq) h(/bhn e)kqli/betai ga/la *zig21. 522 a19. e)k ti/nos h(liki/as kai\ me/xri ti/nos gennw_sin oi( a)/ndres *zih1. 582 a29. 6. 585 b5. Empedoclis de generatione sententia, e)n tw_| a)/rreni kai\ tw_| qh/lei oi(_on su/mbolon e)nei_nai *zga 18. 722 b10. d1. 764 b18. a)ndro\s ai)doi_on *zid 7. 532 b23. k7. 637 a22. ei)s to\ pro/sqen toi_s a)ndra/sin h( pro/esis tou_ spe/rmatos: ou(_ proi+/etai o( a)nh\r to\ spe/rma *zik 2. 634 b37. 3. 636 a6. 5. 637 a16, b33. paisi\ mh/pw duname/nois proi+/esqai h(donh\ gi/netai cuome/nois *zga 20. 728 a11. suggi/- nesqai a)ndri/ *zgd 7. 775 b27. *zik2. 634 b31. 5. 635 a34, 636 a11. 6. 637 b25, 30. plhsia/zein tw_| a)ndri/ *zih4. 584 a31. k3. 635 a37, b1, 32. (o( a)nh\r plhsia/zei *zik5. 637 a16). h( pro\s to\n a)/ndra sunousi/a *zik3. 635 b17. ai( pro\s to\n a)/ndra xrh/seis *zik4. 636 a39. ti/nes a)/ndres a)frodisia/santes eu)rw- sto/teroi *zik5. 636 b24. a)naspa/sai to\ tou_ a)ndro/s *zik3. 635 b29. de/xesqai para\ tou_ a)ndro\s kai\ a)fie/nai *zik 4. 636 b5. labei_n para\ tou_ a)ndro\s kai\ mh\ sullabei_n *zik3. 636 a27. th_s

a)nqei_n a)goni/as tw_n a)ndrw_n ti/nes ai( ai)ti/ai: a)goni/a i)ath/, a)ni/atos *zgb7. 746 b16 sqq. *zih 6. 585 b9, 27. k1. 633 b11. 4. 636 b8. 5. 636 b11, 39, 637 a3. oi( pi/ones a)gonw/teroi dia\ ti/ *zga18. 726 a4. a)/ndres a)rrenogo/noi, qhlugo/noi *zih6. 585 b12, 21. *zga18. 723 a23. — b, ethica. gunh\ a/ndro\s e)lehmone/- steron, a)ri/dakru ma_llon, fqonerw/teron, memyimoiro/t<*>ron, filoloi/doron ma_llon *zu1. 608 b8. a)ndro\s kai\ gunaiko\s e(/te- rai a)retai/ *pg 4. 1277 b20, 24. cf b 4. 1264 b6. — a)nh/r de virili aetate, opp pai_s, paidi/on *zmd 10. 686 a24. *zga18. 724 a22. b 2. 734 a29. *zid 10. 537 b10 al. e)pi\ th_s e)xome/- nhs h(liki/as kai\ o(/tan a)/ndres ge/nwntai *pd 9. 1294 b25. a)/ndres proi+ou/shs h)/dh th_s h(liki/as gi/gnontai falakroi/ *zge3. 782 a10. — a)nh/r, maritus, opp moixo/s *zih 4. 585 a16. oi)ki/as me/ros a)nh\r kai\ gunh/ *pb 9. 1269 b15. kat) a)ci/an o( a)nh\r a)/rxei *hq12. 1160 b33. a)ndro\s kai\ gunaiko\s fili/a poi/a *hq14. 1162 a16-33. 12. 1160 b33 sqq. a)diki/a a)ndro\s ai( qu/raze sunousi/ai oa4. 1344 a12. — a)nh/r, dist poli/ths. a)ndro\s kai\ poli/tou po/- teron h( au)th\ a)reth/ *pg18. 1288 a38, 40, b2. o( au)to\s o(/ros tw_| te a)ri/stw| a)ndri\ kai\ th_ a)ri/sth| politei/a| *ph15. 1334 a13. po/teron to\n a)/riston vo/mon a)/rxein ai(retw/teron h)\ to\n a)/ndra to\n a)/riston *pg16. 1287 b21. 15. 1286 a9.

a)nqei_n. ku/tisos a)nqw_n *zig21. 522 b28. e)n ka/luki a)nqei_n *zie22. 554 a12. — a)nqou_sa a)ndro\s a)kmh/ (Isocr 5, 10) *rg11. 1411 b28.

a)nqe/lkein. o( nou_s dia\ to\ me/llon a)nqe/lkein keleu/ei yg10. 433 b8.

*)anqemou_ssa pro/teron e)klh/qh h( *sa/mos f 529. 1566 a2.

*)anqeu/s, *(alikarnasseu/s. e)k basilei/ou ge/nous f 515. 1562 a28.

*)/anqh. oi( peri\ *)/anqhn kai\ *(upe/rhn katoikou_ntes f 555. 1569 b44.

*)anqhdoni/a. *)anqhdoni/an e)ka/loun th\n *kalauri/an f 555. 1569 b44.

*)anqhdonia\s a)/mpelos f 554. 1569 b34.

*)anqhdw/n. e)pei\ ou)k *)anqhdo/na nai/eis (ex oraculo quodam) f 555. 1570 a1.

a)nqi/as, piscis. o( au)lwpi/as, o(\n kalou_si/ tines a)nqi/an, ti/ktei tou_ qe/rous *ziz17. 570 b19. a)gelai_os *zu2. 610 b5. oi( spog- gei_s kalou_sin i(erou\s i)xqu_s tou/tous *zu37. 620 b33 (piscis non definitus C S St Cuvier et Valenc hist des poissons II 255 A *zi I 125 n 3; scomber alalonga K Cr).

a)nqi/zein. porfu/ras u(mh\n qlibo/menos a)nqi/zei th\n xei_ra *zie15. 547 a18.

a)/nqinon me/li q16. 831 b18.

a)nqologou_ntai ai( me/littai *zu42. 628 b32.

a)/nqos, to/. a)/nqos kallu/ntrou, kala/mou, e)lai/as *zie21. 553 a20,21. fasi\ tou_to a)/nqos ei)_nai/ ti fusiko\n to\ fuki/on *ziz13. 568 a6. futw_n a)/nqh fta3. 818 a15. x4. 794 a17. gi/netai khri/on e)c a)nqe/wn *zie22. 553 b27 sqq. a)/nqh e)rusibw/dh *ziq27. 605 b18. tai_s tw_n a)nqw_n o)smai_s mo/non xai/rei tw_n z w/|wn a)/nqrwpos ai 5. 444 a33, 443 b27. tribo/mena ta\ a)/nqh duswde/stera pig3. 907 b33. ai( o(smai\ tw_n a)nqw_n h(_tton eu)w/deis e)k tou_ e)ggu/s pib2. 906 a31. 9. 907 a25. tw_n a)nqw_n ta\ xrw/mata pw_s gi/netai x5. 796 b7 sqq. — color. poiei_ fai/nesqai ta\ a)/nqh lampro/tera x4. 794 b3, 6. tou_to katafane\s kai\ e)pi\ tw_n a)n- qui_n mg4. 375 a23. to\ a)/nqos tw_n porfurw_n, tou_ o)stre/ou *zie15. 547 a7 - 28, 548 a13. z13. 568 a10 (ostreum, sanies pur- purea). a)/nqos xalkou_ q58. 834 b30.

a)/nqos, o(, avis. skwlhkofa/gos, to\ me/geqos o(/son spi/za *ziq3. 592 b25. descr *zu1. 609 b14. 12. 615 a27. le/getai o(/ti ai)- gi/qou kai\ a)/nqou ai(_ma ou) summi/gnutai a)llh/lois *zu2. 610 a6. (avis incerta, utrum sit motacilla hoarula an emberiza ci- trinella dubitant C S St Cr; motacilla boarula K, motacilla a)nqrw/pinos flava et boarula Su 118 n 62, dubitat A *zi I 87 n 15.)

*)/anqos *)aga/qwnos po9. 1451 b21 (Nck fr tr p 592).

*)/anqos (an *)/anqhs?). a)po\ *)/anqou tino\s kai\ *(upe/rou f 554. 1569 b35.

a)nqoforou_sin ai( me/littai *zu40. 625 b19.

a)nqrakeuta/, dist flogista/ md9. 387 b19.

a)nqrakw/dhs ai2. 437 b17.

a)/nqrac, dist flo/c, fw_s te5. 134 b29 sqq. 8. 138 b19, 20. o( a)/nqrac a)posbesqei\s yuxro/s *zmb2. 649 a23. h( sfragi/s, o( kalou/menos a)/nqrac md9. 387 b18. a)/nqrakes katapnigo/me- noi c5. 470 a8. u(po\ th_s tw_n a)nqra/kwn a)tmi/dos karhbarei_n ai5. 444 b31. a)nqra/kwn trw/ceis *hh6. 1148 b28. to\ a)po\ tw_n a)nqra/kwn pkd 3. 936 a25.

a)nqrh/nh, insectum, refertur ad ge/nh suggenika\ (suggenh_) tai_s meli/ttais kai\ tai_s sfhci/n, inter ge/nh e(\c a)gelai_a tw_n me- littw_n kai\ tw_n paraplhsi/wn th\n morfh/n *zid 7. 531 b23. i38. 622 b21. 40. 623 b10. cf e22. 553 b9. i40. 624 b25. 43. 629 a32. ai( a)nqrh_nai pamfagw/terai, poikilw/terai tw_n me- littw_n *zge6. 786 b1. oi( tw_n a)nqrhnw_n skw/lhkes pw_s au)ca/- nontai *zie19. 551 a30. h( tw_n a)nqrhnw_n ge/nesis paraplhsi/ws e)/xei tai_s meli/ttais *zgg10. 761 a3. pw_s poiou_si khri/on tw_| go/nw|, to\ tw_n a)nqrhnw_n khri/on glafurw/teron h)\ to\ tw_n sfhkw_n *zie23. 554 b22-555 a8. i40. 625 a2. tw_n a)nqrhnw_n vita ac victus descr *zi 42. 628 b32-629 a28. (frelon C, crabro S, species quaedam apium ferarum, similis api terrestri nostrae sed non eadem St, vespa crabro K, apis terrestris vel vespa crabro Cr, species plures vespariarum Su p 221 n 30, spe- cies incerta veepariarum A*zg35 A*zi I 159 n 3.)

a)nqrw/peios. pa/nta ta)nqrw/peia a)dunatei_ sunexw_s e)nergei_n *hk4. 1175 a4. koina\ th_s a)nqrwpei/as fu/sews pa/qh r8. 1428 b4.

a)nqrwpeu/esqai. deh/setai tw_n toiou/twn pro\s to\ a)nqrwpeu/- esqai *hk8. 1178 b7, cf h(_| a)/nqrwpo/s e)stin b5.

a)nqrwpiko/s. to\ qreptiko\n a)/moiron th_s a)nqrwpikh_s a)reth_s *ha13. 1102 b12. ou)x h(_tton a)nqrwpika\ ta\ a)/loga pa/qh *hg3. 1111 b1. ai( tou_ sunqe/tou a)retai\ a)nqrwpikai/ *hk8. 1178 a21. e)ne/rgeiai a)nqrwpikai/ *hk8. 1178 a10, 14. a)nqrwpikai\ kai\ fu- sikai\ e)piqumi/ai *hh7. 1149 b28. — a)nqrwpiko\n mh\ diwqei_sqai th\n e)pikouri/an, to\ a)mnhmonei_n, a)nqrwpikw/teron to\ timwrei_sqai *hq16. 1163 b24. i7. 1167 b27. d11. 1126 a30. ou)k a)nqrw- pikh\ h( toiau/th a)nalghsi/a *hg14. 1119 a7. di) a)lazonei/an, di) a)/llas ai)ti/as a)nqrwpika/s *ra2. 1356 a30. a)nqrwpika/, opp h(/rwes piq48. 922 b20, 17, 18. — ou)de\ peri\ tw_n a)nqrwpikw_n pa/ntwn bouleu/ontai *hg5. 1112 a28. suzh_n kai\ koinwnei_n tw_n a)nqrwpikw_n pa/ntwn xalepo/n *pb5. 1263 a15. o(/sa a)porh/- mata/ e)stin a)nqrwpika\ kai\ a)nh/kei ei)s ta\ h)/qh, opp a)porh/mata fusika/ *hq2. 1155 b9.

a)nqrw/pinos. o( e)/poy th\n neottia\n ma/lista poiei_tai e)k th_s a)nqrwpi/nhs ko/prou *zu15. 616 a35. — peri\ tou\s bi/ous polla\ a)\n qewrhqei/h mimh/mata tw_n a)/llwn zw/|wn th_s a)nqrwpi/nhs zwh_s *zu7. 612 b19. yuxh\ a)nqrwpi/nh *pg15. 1286 a19. ta)nqrw/pinon a)gaqo/n *ha1. 1094 b7. 6. 1098 a16. hea7. 1217 a22. ta\ mh\ fusika\ a)ll) a)nqrw/pina di/kaia *he10. 1135 a4. h( peri\ ta\ a)nqrw/pina filosofi/a (i e h( politikh/) *hk10. 1181 b15. oi( sofw/teroi th\n a)nqrwpi/nhn sofi/an, opp oi( peri\ ta\s qeologi/as diatri/bontes mb1. 353 b6, a35. u(pertei/nein th\n a)n- qrwpi/nhn fu/sin *hg1. 1110 a25. mei/zonos a)reth_s h)\ kat) a)nqrwpi/nhn fu/sin *pg15. 1286 b27. w(/s ge pro\s a)nqrwpi/nhn ei)pei_n pi/stin *oa3. 270 b12. ku/klos ta\ a)nqrw/pina pra/gmata *fd14. 223 b25. piz3. 916 a28. — ou) xrh\ a/nqrw/pina fronei_n a)/nqrwpon o)/nta *hk7. 1177 b32. toi_s a)nqrwpi/nois sugginw/skein

a)nqrwpo/glwttos e)pieike/s *ra13. 1374 b10. — pw_s e)/xwn tw_| pisteu/ein, po/te- ron a)nqrwpi/nws h)\ karterikw/teron *ob5. 287 b33.

a)nqrwpo/glwtton o)/rneon h( yitta/kh *ziq12. 597 b27.

a)nqrwpoeidh/s. martixo/ras e)/xei pro/swpon kai\ w)_ta a)nqrwpo- eide/s *zib1. 501 a29. oi( pi/qhkoi a)nqrwpoeidei_s *zib8. 502 a24. poiei_n tou\s qeou\s a)nqrwpoeidei_s *mb2. 997 b10. l8. 1074 b5.

a)nqrwpolo/gos *hd8. 1125 a5.

a)/nqrwpos. 1. (notio. ge/nos, i)/dion, ei)_dos), a. pa_s a)/nqrwpos zw_|on, zw_|on panti\ a)nqrw/pw| u(pa/rxei, to\ zw_|on ge/nos tou_ a)n- qrw/pou K1. 1 a8. *aa2. 25 a25. b2. 53 b35, 54 b6. 3. 56 a28. d4. 91 b5. ta5. 102 a38. d6. 128 a25 al. cf *zgb3. 736 b2. d3. 767 b30. — b. a)/nqrwpos refertur ad ge/nh me/gista tw_n e)nai/mwn *zib15. 505 b28. cf a4. 489 a30, zw_|a xersai_a *zia1. 487 a30, inter zw_|a a)gelai_a et zw_|a monadika\ e)pamfote- <*>i/zei a)/nqrwpos *zia1. 488 a7. refertur ad zw_|a politika/ *zia1. 488 a9 (cf infra 60 b36), ad ta\ zw|oto/ka *zia5. 489 a35, ad ta\ h(/mera a)ei/ *zia1. 488 a27 (sed pa/nta o(/sa h(/mera kai\ a)/gria tugxa/nei o)/nta, oi(_on a)/nqrwpoi *zma3. 643 b5, kai\ a)/nqrwpoi/ pou fai/nontai a)/grioi o)/ntes pi45. 895 b24). e)/sti tw_n qhri/wn ta\ me\n a)ei\ pole/mia a)llh/lois, ta\ d) w(/sper a)/nqrwpoi, o(/tan tu/xwsin *zu1. 610 a4. — a)/nqrwpos zw_|on pezo\n di/poun, zw_|on qnhto\n u(po/poun di/poun a)/pteron ta7. 103 a27. e4. 133 a3, b8. *ad5. 91 b5, zw_|on h(/meron fu/sei, e)pisth/mhs dektiko/n te2. 130 a26, b8. 3. 132 a19, 4. 133 a22. — c. usitato nomine dicitur to\ tw_n a)nqrw/pwn ge/nos, veluti *zih4. 584 b29. *zma5. 645 a29. b9. 655 b15. 10. 656 a7. *zgd 10. 777 b5. sed pro- prie a)/nqrwpos est ei)_dos, quoniam ou)k e)/xei diafora/n, ou)k e)/xei diafora\n kata\ to\n kaqo/lou lo/gon, a)/tomon tw_| ei)/dei, plei/w o)/nta a)dia/fora kata\ to\ ei)_dos *zia 6. 490 b18, 33. *zma 5. 645 b25. 4. 644 a31, b7. ta 7. 103 a11. (alia ratione ei)/dh tou_ lo/gou comparantur toi_s tw_n a)nqrw/pwn ei)/desi, qui th_ me\n o(/moioi th_ de\ a)no/moioi ta\s o)/yeis kai\ ta\s ai)sqh/seis ei)si/n r6. 1427 b34.)

2. (figura, magnitudo hominis universe.) e)/sti ta\ te/leia zw_|a prw_ta, toiau_ta de\ ta\ zw|otokou_nta, kai\ tou/twn a)/nqrw- pos prw_ton *zgb4. 737 b27. gi/gnetai mei/zwn, o( d) e)la/ttwn a)/nqrwpos *zgd 4. 772 a1. polumorfote/ran e)/xei th\n i)de/an kai\ poluxouste/ran, o)/swn mh\ mo/non tou_ zh_n a)lla\ kai\ tou_ eu)_ zh_n h( fu/sis metei/lhfen: toiou_to d) e)sti\ to\ tw_n a)nqrw/pwn ge/nos *zmb10. 656 a7. e)/xei o( a)/nqrwpos kai\ to\ a)/nw kai\ to\ ka/tw kai\ pro/sqia kai\ o)pi/sqia kai\ decia\ kai\ a)ristera/ *zia15. 493 b17. cf *zp1. 706 a19 sqq. ta\ tou_ a)nqrw/pou a)/nw kai\ ka/tw pro\s ta\ tou_ panto\s a)/nw kai\ ka/tw te/taktai *zia15. 494 a28, 33. *zmb10. 656 a12. mo/non o)rqo\n tw_n zw/|wn a)/nqrwpos *zmb10. 656 a13. u3. 457 b25. an 13. 477 a12. dia\ ti/ mo/non o)rqo/n *zmd 10. 687 a5, 689 b11, dia\ to\ th\n fu/sin au)tou_ kai\ th\n ou)si/an ei)_nai qei/an *zmd 10. 686 a25, dia\ th\n tou_ qermou_ fu/sin e)nisxu/ousan *zmb7. 653 a31, dia\ th\n poluaimi/an *zmg6. 669 b5. dia\ ti/ a)/lla zw_|a ou)k e)nde/xetai ei)_nai o)rqa/ *zmd 10. 689 b25. d12. 695 a6. *zp11. 710 b31. pa/nta ta\ zw_|a nanw/dh ta)_lla para\ to\n a)/nqrwpon *zmd10. 686 b3, 22. dia\ to\ mo/non o)rqo\n ei)_nai tw_n zw/|wn mo/non pro/swqen o)/pwpe kai\ th\n fwnh\n ei)s to\ pro/sw diape/mpei *zmg 1. 662 b20. ta\ tetra/poda kai\ zw|oto/ka ta\ a)ristera\ h(_tton e)/xei a)polelume/na tw_n a)nqrw/pwn, plh\n e)le/- fantos *zib1. 497 b21. *zp1. 706 a19. ma/lista tw_n a)/llwn zw/|wn a)/nqrwpos e)/xei kateyugme/na ta\ a)ristera/ *zmg4. 666 b9. — *dhmo/krito/s fhsi panti\ dh_lon ei)_nai oi(_o/n ti th\n mor- fh/n e)stin o( a)/nqrwpos: kai/toi o( teqnew\s e)/xei th\n au)th\n tou_ sxh/matos morfh/n, a)ll) o(/mws ou)k e)/stin a)/nqrwpos *zma 1. 640 b32. o( nekro\s a)/nqrwpos o(mwnu/mws md 12. 389 b31.

3. (de partibns corporis humani universe.) prw_ton ta\ tou_ a)/nqrwpos a)nqow/pou me/rh lhpte/on, o( ga\r a)/nqrwpos tw_n zw/|wn gnwri- mw/taton h(mi_n e)c a)na/gkhs e)sti/n *zia7. 491 a20, 22. ta\ mo/ria ta\ pro\s th\n e)/cw e)pifa/neian: tw_n e)/cwqen mori/wn h( morfh\ gnw/rimos ma/lista *zia 16. 494 b19. *zmb 10. 656 a10. ta\ e)nto\s mo/ria a)/gnwsta ma/lista ta\ tw_n a)nqrw/pwn *zia 16. 494 b21. cf 17. 497 b1. e)c w(_n sune/sthke to\ tw_n a)nqrw/pwn ge/nos pollh_s e)sti\ dusxerei/as i)dei_n, oi(_on ai(_ma fle/bes *zma5. 645 a29. ta\ peri\ gene/sews plei/sthn e)/xei pragmatei/an *zie1. 539 a1, 6 sqq. h1. 581 a9.

4. (ta\ a)nomoiomerh_ mo/ria corporis humani.) a. ta\ e)kto\s mo/ria enumerantur *zia15. 494 a33. h( kefalh\ dia\ ti/ a)/sar- kos *zmb 10. 656 a14. to\ krani/on sugkei/menon (opp mono/- steon) *zmg7. 516 a17. dia\ ti/ malako\n to\ bre/gma tw_n pai- di/wn *zgb6. 744 a25. to\ u(po\ to\ krani/on o)noma/zetai pro/swpon e)pi\ mo/nou tw_n a)/llwn zw/|wn a)nqrw/pou *zia9. 491 b10. tw_n a)n- qrw/pwn kalei_tai to\ metacu\ th_s kefalh_s kai\ tou_ au)xe/nos pro/swpon, dia\ ti/ *zmg1. 662 b18. o( a)/nqrwpos mikro/stomos *zib7. 502 a8. peri\ tw_n xeilw_n kai\ th_s glw/tths *zmb 16. 659 b31-660 a2. 17. 660 a17. a)/nqrwpos a)/nw kai\ ka/tw kinei_ ta\s siago/nas kai\ ei)s to\ pla/gion *zmd11. 691 a28. peri\ au)xe/- nos *zia12. 493 a5. peri\ qw/rakos *zia12. 493 a11. peri\ sth/qous *zmd 10. 628 a12. *zib 1. 497 b33. pw_s e)/xei mastou/s *zib 1. 497 b35, 500 a13, 17. g20. 521 b23. *zmd 10. 688a19, b30. peri\ nw/tou *zia15. 493 b12. o( a)/nqrwpos a)/kerkon, dia\ ti/ *zmd 10. 689 b1, 21. peri\ gastro/s *zia13. 493 a17. oi( o)m- faloi\ dia\ ti/ mega/loi gi/nontai pi46. 896 a12. tw_n a)roe/nwn ta\ ai)doi_a e)/cw, to\ ai)doi(_on kai\ oi( o)/rxeis ei)s to\ pro/sqen kai\ a)polelume/na, a)phrthme/na *zib1. 500 a33, b3. g1. 509 b15. *zga 4. 717 a30. to\ ai)doi_on xondrw_des kai\ sarkw_des *zib 1. 500 b21. oi( o)/rxeis sw/zontes th\n e)panadi/plwsin *zga4. 717 a32. 6. 718 a15. — ta\ e)/naima te/ttarsi kinei_tai shmei/ois, oi(_on a)/nqrwpos xersi\ dusi\ kai\ posi\ dusi/n *zia5. 490 a27. du/o po/das e)/xei a)/nqrwpos kai\ o)/rnis *zia5. 489 b20. h( dipodi/a a)n- qrw/pou kai\ o)/rniqos dia/foros: e)nanti/as e)/xousi ta\s ka/myeis tw_n skelw_n *zma3. 643 a3. d 12. 693 b2. *zp1. 704 a16. 12. 711 a11, b7. o( a)/nqrwpos ma/lista kata\ fu/sin e)sti\ di/pous *zp5. 706 b10. cf ta5. 102a27. o( a)/nqrwpos pw_s kinei_ ta\ ske/lh, tou\s braxi/onas *zp12. 711 a15, b9. 13. 712 a11. 1. 704 a20. cf *zia 15. 494 b11. b1. 498 a4, 19, 26. *zmd 10. 687 b25. o( a)/nqrwpos a)nti\ skelw_n kai\ podw_n tw_n prosqi/wn braxi/onas kai\ ta\s kaloume/nas e)/xei xei_ras *zmd 10. 686 a25, 687 a5. *)anacago/ras fhsi\ dia\ to\ xei_ras e)/xein fronimw/taton ei)_nai tw_n zw/|wn a)/nqrwpon: eu)/logon de\ dia\ to\ fronimw/taton ei)_nai xei_ras lamba/nein *zmd 10. 687 a7. o( a)/nqrwpos sarkw/dh e)/xei sxedo\n ma/lista ta\ i)sxi/a, tou\s mhrou/s, ta\s knh/mas, ta\ ske/lh: ta\ s<*>e/lh kata\ lo/gon pro\s to\ a)/nw tou_ sw/matos me/gista tw_n u(popo/dwn kai\ i)sxuro/tata dia\ to\ mo/non o)rqo/n ei)_nai *zib 1. 499 b2. *zmd 10. 689 b5, 690 a27. pi 41. 895 a23. *zp 11. 710 b9. tw_n daktu/lwn me/geqos e)nanti/ws e)/xei e)pi/ te tw_n podw_n kai\ tw_n xeirw_n kata\ lo/gon *zmd 10. 690 a30. polusxidh_ ai( tou_ a)nqrw/pou xei_res kai\ oi( po/des *zib 1. 499 b7. dia\ ti/ polusxidei_s oi( po/des tw_n a)nqrw/pwn, ou) ma- kroda/ktuloi de/ *zmd 10. 690 b7. a)/nqrwpos badi/zei kinw_n tou\s w)/mous *zp10. 709 b25. oi( makroi\ tw_n a)nqrw/pwn lordoi\ ba- di/zousin *zp 7. 707 b18. dia\ ti/ a)/xrhstos toi_s a)nqrw/pois h\ tw_n pterw_n e(/cis kata\ fu/sin kinoume/nois *zp 11. 711 a3. — b. ta\ e)nto\s mo/ria. kata\ me/geqos e)/xei o( a)/nqrwpos plei_ston e)gke/falon kai\ u(gro/taton, kai\ tw_n a)nqrw/pwn oi( a)/rrenes tw_n qhleiw_n *zma 16. 494 b28. b 7. 653 a27. 14. 658 b7. *zge3. 784 a1, dia\ ti/ *zgb 6. 744 a29. o( e)gke/falos u(gro\s kai\ yu- xro/s *zge 3. 782 b17. o( e)gke/falos suni/statai mo/lis, o)ye\

a)/nqrwpos pau/etai th_s yuxro/thtos kai\ th_s u(gro/thtos ma/lista e)pi\ tw_n a)nqrw/pwn *zgb6. 744 a25. h( kardi/a kei_tai toi_s a)nqrw/pois e)n toi_s a)risteroi_s ma_llon *zia17. 496 a15. b17. 506 b33. *zmg4. 666 b6, a)rxikh\n xw/ran e)/xei *zmg4. 665 b22. o( peri\ th\n kardi/an kai\ to\n pleu/mona to/pos qermo/tatos kai\ e)naimo/- tatos *zmb7. 653 a29. e)n a)nqrw/pw| sumbai/nei mo/non to\ th_s phdh/sews (th_s kardi/as), dia\ ti/ *zmg6. 669 a19. o( pleu/mwn dimerh/s, ou) polusxidh/s, h( dia/stasis h(/kista fanera\ e)n a)n- qrw/pw| *zia 16. 495 b1. o( splh\n poi_os *zia 17. 496 b21. *zmg12. 674 a2, to\ h(_par *zia 17. 496 b23. a)nqrw/pwn e)/nioi fai/nontai e)/xontes xolh\n e)pi\ tou_ h(/patos, e)/nioi d) ou)k e)/xontes *zmd2. 676 b31. peri\ koili/as kai\ e)nte/rou *zib17. 507 b16, 18, 22. peri\ nefrw_n *zmg9. 671 b6. h( ku/stis po/sh *zia17. 497 a23. th_s u(ste/ras ti/s h( qe/sis *zig1. 510 b17. *zga8. 718 a37. 12. 719 b25. g1. 749 a31.

5. (ta\ o(moiomerh_ mo/ria corporis humani). a. ta\ u(gra/. 1. tw_n u(grw_n ta\ su/mfuta. e)/xei lepto/taton kai\ kaqarw/- taton ai(_ma a)/nqrwpos *zig19. 521 a3, sa/rka malakwta/thn *zmb16. 660 a11. — 2. tw_n u(grw_n ta\ u(sterogenh_. to\ ga/la toi_s qh)lesi po/te gi/netai *zgd8. 776 a15, 22, pau/etai e)a\n pa/lin sulla/bwsin *zih11. 587 b29. tw_n a)rre/nwn e)n ou)deni\ w(s e)pi\ to\ polu\ gi/netai ga/la *zig20. 522 a12. dia\ ti/ a)/nqrwpos kai\ bou_s e)/latton a)me/lgontai ga/la w\s kata\ lo/gon pi6. 891 b5. plei_ston spe/rma kata\ to\ sw_ma a)/nqrwpos proi+/etai *zig22. 523 a15. h2. 583 a6. to\ tw_n ne/wn spe/rma a)/gonon *zie14. 544 b17. pa/qos ti th_s proe/sews tou_ spe/rmatos *zgg1. 751 a16. to\ th_s ku/stews peri/ttwma toi_s tetra/posi paxu/- teron h)\ to\ tou_ a)nqrw/pou *ziz18. 573 a17. dia\ ti/ o( a)/nqrwpos plei/w th\n u(poxw/rhsin poiei_tai th\n u(gra\n th_s chra_s pi59. 897 b34. dia\ ti/ toi_s qh/lesi tw_n a)nqrw/pwn plei_ston gi/netai peri/ttwma *zgb4. 738 b6. — b. ta\ sterea/. ai( fle/bes e)n tw_| a)nqrw/pw| pw_s e)/xousin *zig2. 511 b1-4. 515 a14, fanerai\ e)n toi_s leleptus me/nois sfo/dra a)nqrw/pois *zig2. 511 b22, 31. ai( tw_n a)nqrw/pwn fle/bes paxei_ai w(s kata\ to\n lo/gon tou_ sw/matos *zia17. 496 b14. peri\ o)stw_n kai\ xo/ndrwn *zig7. 8. peri\ o)do/ntwn *zib1. 501 a9, b1. 3. 501 b19. 4. 501 b24. tw_n mela/nwn a)nqrw/pwn oi( o)do/ntes dia\ ti/ leukoi/ *zig9. 517 a17. pw_s o( a)/nqrwpos pro\s th\n koinh\n xrh_sin kalw_s e)/xei pefu- ko/tas tou\s o)do/ntas *zmg1. 662 b6. peri\ trixw_n *zib1. 498 b17 sqq. 8. 502 a25. *zmb14. 658 a15 sqq. tri/xes suggenei_s, u(sterogenei_s *zig11. 518 a18. dia\ ti/ leio/taton (yilo/taton) kata\ to\ sw_ma tw_n zw/|wn a)/nqrwpos *zih2. 583 a1, 6. *zgb6. 745 b16. th\n kefalh\n a)/nqrwpo/s e)sti tw_n zw/|wn dasu/taton *zmb14. 658 b2. *zge3. 782 b9, 16. pi48. 896 a34. 62. 898 a20. dia\ ti/ tou_ a)nqrw/pou ta\ e)/mprosqen dasu/tera tw_n o)/pisqen pi53. 896 b29. ou) pa_s a)/nqrwpos a)/rrhn to\ ge/neion trixou_tai *ad12. 96 a10. dia\ ti/ toi_s a)nqrw/pois e)k tw_n ou)lw_n ou) fu/- ontai tri/xes pi29. 894 a13. dia\ ti/ o( a)/nqrwpos xai/thn ou)k e)/xei pi25. 893 b17. ta\ trixw/mata diafe/rousi kai\ pro\s au(ta\ toi_s a)nqrw/pois kata\ ta\s h(liki/as kai\ pro\s ta\ ge/nh tw_n a)/l- lwn zw/|wn *zge3. 781 b31. tri/xes e)n toi_s qermoi_s sklhrai/, e)n toi_s yuxroi_s malakai/ *zig10. 517 b18. e)pi\ tw_n a)nqrw/pwn to\ de/rma ou)k ai)/tion tou_ xrw/matos tw_n trixw_n. plh\n tw_n poliw_n tw_n dia\ no/son *zge4. 784 a25. 5. 785b6. oi( a)/nqrwpoi kata\ th\n h(liki/an metaba/llousi ta\ xrw/mata tw_n trixw_n *zge6. 786 a31. *zig11. 518 a7, ou) metaba/llousi metaba/llontes ta\ u(/data pi7. 891 b15. ai( tw_n a)nqrw/pwn tri/xes e)k ba/qous pe- fukui_ai bi/a| kai\ met) a)lghdo/nos e)kspw_ntai, tillo/menai a)na- fu/ontai sklhro/terai pi22. 893 a24, 18<*> dia\ ti/ ai( tw_n a)nqrw/- pwn tri/xes o(/sw| a)\n makro/terai w)_si malakw/terai gi/nontai pi23. 893 a37. peri\ th_s tw_n a(nqrw/pwn polio/thtos, fala- a)/nqrwpos krothtos *zge1. 778 a26, 780 b5. 3. 782 a8, 11, 14, 783b8, 12, 784 a1. 4. 784 b3-13, 785 a6. *zig11. 518 a17. pi5. 891 b1. 63. 898 a31. eu)quw/nuxa w(/sper a)/nqrwpos (opp gam- yw/nuxa) *zig9. 517 b1. a)/nqrwpos o)/nuxas e)laxi/stous e)/xei w(s kata\ me/geqos *zgb6. 745 b17. o)/nuxes toi_s a)nqrw/pois e(pi- kalupth/ria *zmd10. 687 b24. de/rma pa/ntwn lepto/taton a)/nqrwpos e)/xei kata\ me/geqos *zig11. 517 b27. *zge2. 781 b21. pi33. 894 b4. tou_ gargali/zesqai mo/non a)/nqrwpon ai)/tion h( lepto/ths tou_ de/rmatos *zmg10. 673 a7. plei\sta skarda- mu/ttei o( a)/nqrwpos dia\ to\ leptodermo/tatos ei)_nai *zmb13. 657 b2. tw_| a)nqrw/pw| e)sti\ to\ de/rma kaqa/per pa/qos sarko/s pi27. 893 b29. tou\s a)nqrw/pous o( h(/lios melai/nei, to\ pu_r ou)/ plh8. 967 b6. a)/nqruipoi me/lanes *zig9. 517 a17. oi( leukoi\ a)/nqrwpoi pi11. 892 a1.

6. (ai)sqh/seis.) o( a)/nqrwpos e)/xei ta\s pe/nte ai)sqh/seis pa/sas *zid8. 532 b33. th\n po/rrwqen a)kri/beian tw_n ai)sqh/sewn h(/kista a)/nqrwpos e)/xei w(s kata\ me/geqos tw_n zw/|wn, th\n de\ peri\ ta\s diafora\s ma/lista pa/ntwn eu)ai/sqhton *zge2. 781 b17. ta\ o)/mmata e)la/xiston kata\ me/geqos die/sthken a)nqrw/pw|: e)/xei a)kribesta/thn a)/nqrwpos tw_n ai)sqh/sewn th\n a(fh/n. deute/ran th\n geu_sin, e)n de\ tai_s a)/llais lei/petai pollw_n *zia15. 494 b15. pi15. 892 b4. o( a)/nqrwpos dia\ ti/ ai)sqhtikw/taton tw_n zw/|wn *zmb16. 660 a12. 17. 660 a20. mo/non h)\ ma/lista tw_n zw/|wn a)/nqrwpos polu/xrous ta\ o)/mmata/ e)stin *zia9. 492 a5. *zge1. 779 a34, b6, 780 b3. dia\ ti/ oi( leukoi\ a)/nqrwpoi glaukoi/ pi11. 892 a1. dia\ ti/ oi( a)/nqrwpoi mo/noi tw_n a)/llwn zw/|wn ta\ o)/mmata diastre/fontai pla27. 960 a12. oi( a)/nqrwpoi fulakh\n e)/xousi th_s o)/yews *zmb13. 657 a25. a)ki/nhton to\ ou)_s a)/nqrwpos e)/xei mo/nos *zia11. 492 a22, 28.

7. (fwnh/.) dia/lekton e)/xein i)/dion tou_ a)nqrw/pou: oi( a)/nqrwpoi fwnh\n th\n au)th\n a)fia_si, dia/lekton ou) th\n au)th/n *zid9. 536 b19. pi38. 895 a4, 5. lalei_ ou)qe\n tw_n a)/llwn zw/_wn plh\n a)n- qrw/pou kai\ ou(_toi de\ o)ye/ pia1. 899 a2. 57. 905 a30. dia\ ti/ mo/non tw_n zw/|wn a)/nqrwpos gi/netai i)sxno/fwnon pi40. 895 a15. to\ qh_lu o)cu/teron fqe/ggetai tou_ a)/rrenos *zge7. 786 b19. fqe/ggesqai th\n kefalh\n a)pokopei_san ou)k a)cio/piston *zmg10. 673 a14. pw_s xrh/sima pro\s th\n tw_n gramma/twn dia/r- qrwsin ta\ xei/lh, h( glw_tta *zmb16. 659 b31, 36. 17. 660 a22.

8. (ta\ peri\ o)xei/an, ku/hsin ktl.) a)/nqrwpos a)/nqrwpon genna_| (solenne generationis naturalis exemplum) *mz7. 1032a25 Bz. 8. 1033 b32. q8. 1049 b25. l3. 1070 a8, 28. 4. 1070 b31, 34. n5. 1092 a16. *fb1. 193 b8, 12. 2. 194 b13. 7. 198 a26. g2. 202 a11. *gb6. 333 b7. *zma1. 640 a25. b1. 646 a33. *zgb1. 735 a21. heb6. 1222 b17 al. a)/nqrwpoi ou)k a)naka/mptousin ei)s au(tou\s w(/ste pa/lin gi/nesqai to\n au)to/n *gb11. 338 b8. — a)/nqrwpos zw|otokei_ e)n au(tw_| a)/neu w)|oto- ki/as *zia5. 489 b11. e1. 539 a15. *zga9. 718 b29. 20. 728 a7. b1. 732 a34. po/te ai( h(liki/ai gi/nontai toi_s a)nqrw/pois *zie14. 544 b22. genna_| o( a)/nqrwpos to\ e)/sxaton me/xri e(bo\o- mh/konta e)tw_n o( a)/rrhn, gunh\ me/xri penth/konta *zie14. 545 b26. o( a)/nqrwpos th\n o)xei/an poiei_tai pa_san w(/ran: o)rga_ pro\s th\n o(mili/an to\ a)/rren e)n tw_| xeimw_ni ma_llon, to\ qh_lu e)n tw_| qe/rei *zie8. 542 a26, 32. pi47. 896 a21. a)/nqrwpos lagni/- statos *ziz22. 575 b30. oi( dasei_s a)frodisiastikoi\ kai\ polu/- spermoi ma_llon tw_n lei/wn *zgd5. 774 b1. pi24. 893 b10. h( tw_n skelw_n lepto/ths kai\ a)sqe/neia sumba/lletai pro\s to\ th\n fu/sin o)xeutikh\n ei)_nai *zgg1. 749 b34. e)pikui+/sketai/ pote *zih4. 585 a8. *zgd5. 773b8. a)na/gkh katasxo/ntas to\ pneu_ma proi+/esqai th\n gonh/n *zga6. 718 a2. a)nqrw/pw| mo/nw| tw_n zw/|wn polloi\ xro/noi tou_ to/kou, th_s kuh/sews *zig4. 584 a35. *zgd4.

a)/nqrwpos 772 b8. pi41. 895 a24. tw_n gunaikw_n ai( pollai\ dusforou_si peri\ th\n ku/hsin *zgd6. 775 a28. o( a)/nqrwpos kai\ monotokei_ kai\ polutokei_ kai\ o)ligotokei_, ma/lista monotokei_ *zgd4. 772 b1. *zih4. 584 b26. to\n a)/nqrwpon fu/sei poluto/kon ei)_nai *zgd5. 773 b22. dia\ ti/ a)/nqrwpos ou) polu/teknos pi14. 892 b1.

9. (ge/nesis, au)/chsis, e)kgo/nwn o(moio/ths). peri\ a)nqrw/pwn gene/sews th_s te prw/ths th_s e)n tw_| qh/lei kai\ th_s u(/steron me/xri gh/rws *zih1. 581 a9 sqq. ta\ di/poda sugkekamme/na e)n th_ u(ste/ra|, oi(_on o)/rnis kai\ a)/nqrwpos descr *zih8. 586 b2. tw_n m(ori/wn ge/nesis descr *zgb6. 744 a21 sqq, 745 b10 sqq. oi( le/- gontes w(s sune/sthken ou) kalw_s o( a)/nqrwpos (a)nupo/dhtos, gumno/s cf Plat Prot 321 C) ou)k o)rqw_s le/gousin *zmd10. 687 a24. e)n toi_s a)nqrw/pois o)li/ga sw/zetai tw_n didu/mwn e)a\n h)_ to\ me\n qh_lu to\ de\ a)/rren. dia\ ti/ *zih4. 585 a2. *zgd6. 775 a22. pi28. 894 a8. a)poteleiou_tai ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn e)/m- prosqen, e)n de\ th_ gastri\ ta\ a)/rrena tw_n qhleiw_n *ziz22. 576 b9. — o( a(/nqrwpos telewqei\s ta\ a)/nw e)/xei e)la/ttw tw_n ka/twqen, ne/os w)\n mei/zw ta\ a)/nw e)/xei h)\ ta\ ka/tw *zib1. 500 b26, 33. *zmd10. 686 b6, 11. e)n e)/tesi pe/nte lamba/nein dokei_ a)nqrw/tou to\ sw_ma h(/misu tou_ mege/qous tou_ e)n a)/llw| xro/nw| gignome/nou a(/pantos *zga18. 725 b23. oi( a)/nqrwpoi me/xri tria/- konta e)tw_n e)pidido/asin pk7. 923 a36. toi_s a)/llois zw/|ois ta\ e)/kgona ma_llon o(moiou_tai h)\ toi_s a)nqrw/pois, dia\ ti/ *zgd3. 767 b4, 30, 768 b12, 769 b7. pi10. 891 b33.

10. (para\ fu/sin gigno/mena. phrw/seis.) gi/netai a)na/phra ma_llon e)n a)nqrw/pois ta\ a)/rrena tw_n qhleiw_n, dia\ ti/ *zgd6. 775 a4. proi+o\n ou(/tws te/los ou)de\ a)/nqrwpos a)lla\ zw_|o/n ti mo/non fai/netai to\ gigno/menon, a(\ o(h\ kai\ le/getai te/rata *zgd3. 769 b7. dia\ ti/ to\ teratw_des e)n a)nqrw/pw| gi/netai h(_tton *zgd4. 770 a32. ta\ du/o e)/xonta ai)doi_a, to\ me\n a)/rrenos to\ de\ qh/leos *zgd4. 770 b32. dia\ ti/ a)/nqrwpos gi/netai e)k geneth_s xwlo\s ma/lista tw_n a)/llwn zw/|wn pi41. 895 a20. na/noi e)n a)nqrw/- pois comparantur gi/nnois e)c i(/ppou *ziz24. 577 b26. — e)a\n pai_das o)/ntas phrw/sh| tis, ou)/te ai( u(sterogenei_s e)pigi/nontai tri/xes ou)/te h( fwnh\ m(etaba/llei *zu50. 631 b30.

11. (trofh/.) dia\ ti/ o( a)/nqrwpos u(gra_| ma_llon h)\ chra_| trofh_| xrh_tai pi56. 897 b19. 59. 897 b36. e)ni/ous tw_n a)ph- griwme/nwn xai/rein a)nqrw/pwn kre/asin *hh6. 1148 b22. dokei_ a)nqrw/pw| a)gaqo\n tou_to (karki/nous?) pi/nein, a)ll) e)/stin a)hde/s *zu5. 611 b22. o( u(osku/amos kai\ o( e(lle/boros a)nqrw/pois dhlh- th/rion fta5. 820 b5.

12. (u(gi/eia, no/sos,) eu)ethri/a kata\ tou\s a)nqrw/pous *ziq19. 601 b27. pa_s a)/nqrwpos dektiko\s no/sou *aa34. 48 a6. sxedo\n o(/saper a)rrwstei_ a)/nqrwpos a)rrwsth/mata, kai\ i(/ppos a)rrwstei_ kai\ pro/baton *ziq24. 604 b26. ta\ makroskelh_ tw_n zw/|wn u(gro- koi/lia, ta\ d) eu)rusth/qh e)metika\ ma_llon kai\ e)pi\ tw_n a)nqrw/- pwn *zu50. 632 b13. flebw_n tinw_n e)pilambanome/nwn e)ni/ote e)/cwqen a)/neu pnigmou_ katapi/ptousin oi( a)/nqrwpoi met) a)naisqh- si/as *zig3. 514 a7. fqei_res no/shma *zie31. 556 b30. no/shma loimw_des e)pi\ tw_n a)nqrw/pwn polla/kis *ziq19. 602 b13. lut- tw_sin a(/panta ta\ dhxqe/nta plh\n a)nqrw/pou *ziq22. 604 a7 (plh\n a)nqrw/pou om A*zi II 183). pureto/s *ziq23. 604 a18. nefrw_n a)rrw/sthma dusapa/llakton *zmg9. 671 b10, 672 a34. dia\ ti/ a)/nqrwpos bh/ttei pi1. 891 a8. dia\ ti/ a)/nqrwpos mo/nos liqia_ pi43. 895 a37, b4, i)/sxei leu/khn pi5. 891 a35, mo/nw| ai(_ma r(ei_ e)k tw_n mukth/rwn pi2. 891 a13. dia\ ti/ a)/nqrwpos ma/lista tw_n a)/llwn zw/|wn pta/rnutai pi18. 892 b22. 54. 897 a1. lg10. 962 b8, koruza_| pi54. 897 b11, kapni/zetai pi51. 896 b8.

13. (bi/ou mh_kos.) toi_s a)nqrw/pois kata\ th\n h(liki/an gi/netai xeimw\n kai\ qe/ros kai\ e)/ar kai\ meto/pwron *zge3. 783 b25, 784 a18. a)nquphretei_n a)/nqrwpos makrobiw/taton tw_n zw/|wn, plh\n e)le/fantos mk4. 466 a13. *zgd10. 777 b3. oi( a)raiou\s tou\s o)do/ntas e)/xontes braxu/bioi pi48. 896 a30. — ge/nos a)nqrw/pwn a)ei/ *zgb1. 732 a1. ei)/per e)gi/gnonto/ pote ghgenei_s, w(/sper fasi/ tines, pw_s tou_to u(polhpte/on gene/sqai *zgg11. 762b28. a)rxaio/tatoi tw_n a)nqrw/pwn *ai)gu/ptioi ma14. 352 b19.

14. (psychologica, ethica.) e)/nestin e)n toi_s plei/stois kai\ tw_n a)/llwn zw/|wn i)/xnh tw_n peri\ th\n yuxh\n tro/pwn, a(/per e)pi\ tw_n a)nqrw/pwn e)/xei fanerwte/ras ta\s diafora/s *ziq1. 588 a20, 25. cf i1. 608 b6. *zgg2. 753 a13. e)nupnia/zein fai/- nontai ou) mo/non a)/nqrwpoi, e)nupnia/zei ma/lista o( a)/nqrwpos *zid10. 536 b28, 537 b14. ta\ zw_|a nanw/dh, dio\ kai\ a)frone/- stera pa/nta tw_n a)nqrw/pwn *zmd10. 686 b22. dhloi_ th\n eu)krasi/an h( dia/noia, fronimw/taton ga\r tw_n zw/|wn a)/nqrwpos *zgb6. 744 a30. — tosou_ton diesta/nai o(/son a)/nqrwpos qhri/ou *pa5. 1254 b16. qhriw/deis e(/ceis a)nqrw/pwn, poi/an kaki/an ka- lou_men qhrio/thta *hh6. 1148 b10. hmb5. 1200 b10. 6. 1203 a19. — lo/gon mo/non a)/nqrwpos e)/xei tw_n zw/|uin *pa2. 1253a10. h13. 1332 b4. tou_ logikou_ zw/|ou to\ me/n e)sti qeo/s, to\ d) a)/n- qrwpos, to\ d) oi(_on *puqago/ras f 187. 1511 a44. a)/nqrwpos to\ e)pista/menon a)riqmei_n tz5. 142 b25. a)namimnh/skesqai mo/nos a)/nqrwpos du/natai *zia1. 488 b26. oi( a)/nqrwpoi pro\s to\ a)lh- qe\s pefu/kasin i(kanw_s *ra1. 1355 a15. to\ sofo\n zw_|on a)/n- qrwpos sim k3. 392 b19. pl6. 956 a11. 3. 955 b4. pa/ntwn xrhma/twn me/tron a)/<*>qrwpos (Protag) *mk6. 1062 b14. tou_to (i e nou_s) ma/lista a)/nqrwpos *hk7. 1178 a7, sed o( to\n no/mon keleu/wn a)/rxein dokei_ keleu/ein a)/rxein to\n qeo\n kai\ to\n nou_n mo/nous, o( d) a)/nqrwpon prosti/qhsi kai\ qhri/on *pg16. 1287 a30 (cf po/teron dei_ ku/rion ei)_nai to\n no/mon h)\ to\n a)/nqrwpon *pg10. 1281 a35. 16. 1287 a24. d6. 1293 a16, 32.) o( a)/nqrwpos a)rxh\ pra/cewn, o)/recis dianohtikh\ o( a)/nqrwpos sim *hg5. 1112 b32. z2. 1139 b5. heb1. 1219 b40. 6. 1222 b19, 28. h15. 1249 b9. bouleutiko\n mo/non a)/nqrwpo/s e)sti tw_n zw/|wn *zia1. 488 b24. to\ e)/rgon tou_ a)nqrw/pou ti/ *ha6. 1097 b25 sqq. a)n- qrw/pois i)/dion to\ dikai/ou kai\ a)di/kou ai)/sqhsin e)/xein *pa2. 1253 a16. a)/nqrwpos fu/sei zw_|on politiko/n *pa2. 1253 a2, 8. g6. 1278 b19. *ha5. 1097 b11. i9. 1169 b18, sunduastiko\n ma_llon h)\ politiko/n *hq14. 1162 a17, ou)<*> mo/non politiko\n a)lla\ kai\ oi)konomiko/n, koinwniko/n heh10. 1242 a22, 26. (to\n nomoqe/thn dei_ ble/pein pro\s th\n xw/ran kai\ tou\s a)nqrw/pous *pb6. 1256 a20. diairei_n kata\ to\ pra_gma, kata\ tou\s a)nqrw/pous *pd15. 1299 b19.) telewqe\n be/ltiston tw_n zw/|wn a)/nqrwpos, xwrisqe\n no/mou kai\ di/khs xei/riston pa/ntwn *pa2. 1253 a31 sqq. cf *hh7. 1150 a3-8. pkq7. 950 b32. tw_n a)nqrw/pwn e(/neken pa/nta pepoihke/nai th\n fu/sin *pa8. 1256 b22. *fb2. 194 a34. ou) to\ a)/riston tw_n e)n tw_| ko/smw| a)/nqrwpos *hz7. 1142 a22, 34. u(pe\r a)/nqrwpon, kat) a)/nqrwpon *hg10. 1115 b8, 9. dei_ memnh_sqai a)/nqrwpon o)/nta f 22. 1478 a7. w(/sper qeo\s e)n a)n- qrw/pois *pg13. 1284 a11. kaqa/per fasi/n, e)c a)nqrw/pwn gi/- nontai qeoi\ di) a)reth_s u(perbolh/n *hh1. 1145 a23.

15. tri/tos a)/nqrwpos (argumentum ad redarguendam doc- trinam Platonicam de ideis) M A 9. 990 b17 Bz. m4. 1079 a13. z13. 1039 a3. k1. 1059 b8. f 183. 1509 b23, 26. tri/tos a(/nqrwpos par) au)to\n kai\ tou\s kaq) e(/kaston ti22. 178b36.

a)/nqrwpos. h( a)/nqrwpos *hh6. 1148 b20.

*)/anqrwpos *hh6. 1147 b35.

a)nqrwpofagei_n *ziq5. 594 a29.

a)nqrwpofagi/a *pq4. 1338 b20. cf *hh6. 1148 b22.

a)nqrwpofa/gos. qhri/on a)/grion kai\ a)nqrwpofa/gon *zib1. 501 b1.

a)nquphretei_n polloi_s *hi10. 1170 b25. a)nquphreth_sai tw_| xarisame/nw| *he8. 1133 a4.

a\niaro/s

a)niaro/s. pra_gm) a)niaro/n (Euen fr 8) *md5. 1015 a29. *ra11. 1370 a11. heb7. 1223 a32.

a)nia_sqai, opp eu)frai/nesqai f4. 808 b15. oi( a)niw/menoi sku- qrwpoi/ f6. 812 a4.

a)ni/atos. a)ni/ata a)rrwsth/mata *ziq24. 604 b9. cf 21. 603 b30. a)ni/atos a)goni/a, opp i)ath/ *zgb7. 746 b34. dia/qesi/s tis dia\ xro/nou plh_qos h)/dh pefusiwme/nh kai\ a)ni/atos h)\ pa/nu duski/nhtos ou)_sa K 8. 9 a3. oi( dusi/atos kai\ a)ni/atoi dia\ kola/sews heg2. 1230 b8, opp i)ato/s, e)pano/rqwsin e)/xwn *hh9. 1150 b32. i3. 1165 b18. oi( a)ni/atoi kata\ th\n moxqhri/an *hi3. 1165 b18. o( a)ko/lastos, o( a)metame/lhtos, h( a)neleuqeri/a a)ni/ato/s e)sti *hh9. 1150 b32. 8. 1150 a22. d3. 1121 b13. tou\s a)nia/tous o(/lws e)cori/zein *hk10. 1180 a9. — a)nia/tws *ziq29. 607 a23. a)nia/tws kakoi/ *he13. 1137 a29.

a)ni/atros, opp i)atreu/ein *fa8. 191 b6.

a)nie/nai (a)/neimi). a)nh/|ei lofw/dhs o)/gkos meta\ yo/fou mb8. 367 a4.

a)nie/nai. 1. trans te/fran, flo/ga, ka/pnon al mb8. 367 a6, b30. d9. 387 b13, 23. a)nei_nai blasto/n, a)ni/esqai karpou/s *fb1. 193 a14. q80. 836 a21. — o(/pws a)ne/ntes (i e omittentes) a(\ pra/ttousi mhke/ti tau_ta poih/swsi r38. 1445 b4. a)neime/nou tou_ kwlu/ontos e)nergou_sin ai( kinh/seis en3. 461 b17. — a)nie/nai, opp e)pitei/nein *hz1. 1138 b23. ak802 a7. a)ni/etai h( sunto- ni/a, h( ta/sis *zge7. 787 b13, 788 a3. perai/nontai ai( kinh/seis dia\ tou_ e(/lkein kai\ a)nie/nai *zmg4. 666 b15. politei_ai kai\ a)nie/- menai kai\ e)piteino/menai fqei/rontai *ra4. 1360 a24. i(/na e)pita- qw_sin h)\ a)neqw_sin ai\ politei_ai *pe1. 1301 b17 (cf ma_llon, h(_tton b14). politei_ai a)neime/nai kai\ malakai/, opp suntonw/- terai *pd3. 1290 a28. politei/a a)neime/nh pro\s to\ plh_qos *ph4. 1326 a28. ta\ a)/rqra a)ni/etai u(po\ tw_n noti/wn pa24, 862 a31 (cf syn a/tonei_n pks42. 945 a17). ta\ ai)doi_a a)ni/e- tai, opp suspa_tai pkz11. 949 a11, 9. a)nie/nai to\n to/non, opp e)pitei/nein, suntei/nein f2. 807 a17. pia15. 900 b12, 8. a)nie/nai to\ pneu_ma, opp suntei/nein pb1. 866 b10, cf 23. 868 b12. oi( pa/goi ta\s flo/gas a)nia_sin k5. 397 b2. fwnh\ a)nei- me/nh kai\ a)sqenh/s, opp e)rrwme/nh f2. 807 a24, 806 b27. a)ni- e/menos kai\ e)piteino/menos o( lo/gos ti7. 169 a28. a(rmoni/ai a)nei- me/nai, opp su/ntonoi *pq7. 1342 b22. 5. 1340 b3. h( summe- tri/a a)nieme/nh diame/nei e(/ws tino/s *hk2. 1173 a27. e)n tai_s kinh/sesi bradu\s kai\ a)neime/nos f3. 808 a5. e)pitei/nein h)\ a)nie/nai ta\ timh/mata *pe8. 1308 b4. a)ne/ntes tou\s pai_das kai\ tw_n a)nagkai/wn a)paidagwgh/tous poih/santes *pq4. 1338 b32. a)nie/nai tou\s dou/lous oa5. 1344 a30, cf b7. a)nie/menoi (opp kakopaqw_s zw_ntes) u(bri/zousi *pb9. 1269 b9. di/aita a)neime/nh li/an *pb9. 1270 b32. paidiai\ a)neime/nai, dist e)pi/ponoi *ph17. 1336 a29. a)neime/nws zh_n *hg7. 1114 a5. a)neime/nws o)rgisqh_nai, opp sfodrw_s, dist me/sws *hb4. 1105 b27. — h( deute/ra e)kklh- si/a a)nei_tai toi_s boulome/nois le/gein f 394. 1543 b17. — 2. intr ai( e)piqumi/ai a)nei/kasi *rb13. 1390 a15 (cf e)kleloi/pasin, a)sqenei_s ei)si/n a12). pantaxou_ a)nia_si ma_llon h)\ a)rxo/menoi (opp prose/xein) *rg14. 1415 b10. e)a/n te e)pitei/nh h( ki/nhsis e)a/n te a)nih_| e)a/n te me/nh| *fz7. 238 a6. *ob6. 288 b26, 27.

a)nierou_n. a(/panta a(/per a)nie/rwse ob1346 b5.

a)niki/a (Pythag), v l pro a)diki/a MA8. 990 a34.

a)/nikmos kai\ a)mmw/dhs h( *libu/h pib3. 906 b19.

a)nima_n. a)nima_tai o( h(/lios ta\s sh/yeis ftb6. 826 b36.

a)ni/ptasqai kai\ ai)wrei_sqai q79. 836 a12.

a)nisa/zein. th\n qate/rou u(perbolh\n a)nisa/zei qa/teron *zmb7. 652 a32. a)nisa/zein to\ ba/ros *zp8. 708 b14. oi( du/o pteru/gia e)/xontes th_| kamph_| a)nisa/zousi ta\ te/ttara shmei_a *zp7. 708 a8. om obiecto tau/th| a)nisa/zei h( fu/sis kai\ poiei_ tina\ ta/cin a)noidei_n *ob12. 293 a2. dei_ tini\ e(te/rw| a)nisa/sai kai\ poih_sai a)na/logon heh10. 1242 b18. — pass a)nisazome/nwn tw_n e)latto/nwn *ob14. 297 b12.

a)/nisos (fem a)/nisos K 6. 6 a33. mx24. 856 a32), def K 6. 6 a26, 33. *md22. 1022 b33. a)/niso/n e)sti, dist ou)k e)/stin i)/son *aa46. 51 b27. a)/nisoi/ ti, kata/ ti, kaq) e(/n, opp a(plw_s, o(/lws *pe1. 1301 a31, b1. g9. 1280 a23, 1281 a7. 13. 1283 a28. — o( a)/dikos a)/nisos (a)/nisos kai\ pleone/kths) kai\ to\ a)/dikon a)/nison *he6. 1131 a10. 2. 1129 a33 sqq. cf *pe1. 1301 a35. e)n tou/tois e)/sti kai\ a)/nison e)/xein kai\ i)/son e(/teron e(te/rou *he5. 1130 b33. to\ a)/nison di/kaion toi_s a(ni/sois *pg9. 1280 a12. dia\ to\ a)/nison h) sta/sis *pe1. 1301 b26. b7. 1266 b40. — to\ a)/nison kai\ to\ pro/s ti, h( a)/nisos dua\s stoixei_on (Plat) *mn1. 1087 b7, 5, 11. 2. 1088 b32, 1089 b6-15. — a)ni/sws nenemh_sqai ta\s a)rxa/s *pg12. 1282 b24.

a)niso/ths ste/rhsis i)so/thtos tz9. 147 b5. e)fi/esqai a)niso/thtos kai\ u(peroxh_s *pe2. 1302 a26. sta/seis dia\ th\n a)niso/thta *pe8. 1308 b31. b7. 1266 b38. poi/wn i)so/ths e)sti\ kai\ poi/wn a)ni- so/ths *pg12. 1282 b22. cf e1. 1301 b3. — fili/ai e)n a)ni- so/thti, opp e)n i)so/thti hmb11. 1210 a7. — to\ mh\ e(\n h( a)niso/ths (Plat) *mb4. 1001 b23.

a)nisou_n th\n kata/yucin *zmg4. 666 b8.

a)ni/stasqai. oi( a(nista/menoi pro\s o)cei_an gwni/an tw_| mhrw_| poiou_si th\n knh/mhn mx30. 857 b21. a)ne/sthn sumbouleu/swn r30. 1436 b1. — a)nasta/s, opp kaqeu/dwn en1. 458 b20. a)ni/stasqai ta\ teqnew_ta tw_n zw/|wn ya3. 406 b4.

a)ni/sxein. h(/lios, sei/rios a)ni/sxwn, opp du/nwn mg4. 373 b13. *ob7. 289 a33. *zu49 B. 633 a15. pie9. 912 a34.

a)ni/sxios. ske/lh a)ni/sxia kai\ sklhra/ *zmd10. 689 b27. *zib1. 499 b1.

a)nixneu/ein *zu40. 624 a28.

a(ni/wtos kai\ kaqaro\s si/dhros q48. 833 b31. 49. 834 a2. mo/non au)to\n to\n si/dhron a)ni/wton ei)_nai f 248. 1524 a15.

a)nne/felos, v l a)ne/felos (Hom z45) k6. 400 a14.

*)/annwn e)n *karxhdo/ni e)piqe/menos turanni/di *pe7. 1307 a5. — o( *)/annwnos peri/plous q37. 833 a11.

a)/nodmos pg13. 873 a2.

a)/nodos tou_ u(grou_ toiau/th mb2. 355 a6.

a)no/dous. a)no/donta *zmg14. 674 b20. a)no/donta kai\ lei_a w(s r(afi/s (piscis) f 278. 1528 a1.

a)no/htos *hg15. 1119 b11. syn h)li/qios *hd7. 1123 b4. oi( tu- xo/ntes kai\ oi( a)no/htoi *pb8. 1269 a6. a)ndrapodw/dhs kai\ a)no/htos heg3. 1231 b10. oi( a)no/htoi *)alwa/dai k1. 391 a10. — a)no/h- ton kai\ ou) kalo/n heg5. 1232 b38. ta\ a)no/hta, syn a)/loga, opp fro/nima, e)/lloga *hk2. 1173 a2, 3, 1172 b10. to\ tw_n pro- ba/twn h)_qos eu)/hqes kai\ a)no/hton *zu3. 610 b23. o( polu/pous a)no/- hton *zu37. 622 a3.

a)no/qeutos ga/mos q158. 846 a30.

a)/noia. ta\ h)/qh tw_n zw/|wn diafe/rei kata\ nou_n kai\ a)/noian *zu3. 610 b22. — ti/ktei a)paideusi/a met) e)cousi/as a)/noian f 89. 1492 a12.

a)noi/gein. ai( qu/rai ai( a)noigo/menai e)/cw ob 1347 a6. yo/fos strofe/wn o(/tan a)noi/gwntai biai/ws ak 802 b41. a)noi/gesqai, opp sugklei/esqai *zid4. 528 a16. po/roi a)noi/gontai, a)new|g- me/noi, opp sugklei/ontai pb23. 868 b16. 8. 867 a14. e7. 881 a27. ia33. 903 a23. ld12. 964 b11. le/wn ta\ e)nto\s a)noixqei\s (cf a)nate/mnein) o(/moia pa/nt) e)/xei kuni/ *zib1. 497 b17. cf d6. 531 a16. q5. 594 b27. 23, 604 a21.

a)noidei_n. oi( (peri\ tou\s mastou\s) to/poi a)noidou_sin u(po\ tou_ pneu/matos *zga20. 728 b20. pd26. 879 b2. cf kd10. 937 a2. to\ ka/- lumma a)nw|dhko/s *zu40. 625 a2. li/mnion a)noidou_n q112. 841 a4.

a)noi/dhsis

a)noi/dhsi/s tis tw_n mastw_n e)pigi/netai *ziz20. 574 b16. h( a)noi/dhsis h( a)po\ th_s trofh_s ginome/nh *zmb9. 655 a2. d10. 689 a1. qala/sshs a)noidh/seis k6. 399 a27.

a)noiki/sai th\n *spa/rthn r2. 1423 a7.

a)nomali/zein. cf a)nwmali/zein.

a)noma/lwsis tw_n ou)siw_n *pb12. 1274 b9. (quoniam non parti- tionem inaequalem, sed aequalitatis restitutionem videtur significare, non est scribendum cum Steph Thes ed Ddf a)nwma/lwsis.)

a)nombri/a *ziq28. 606 b20.

a)nomi/a r37. 1443 a22.

a)no/mixlos kai\ a)ne/felos a)h/r k4. 394 a23.

a)nomoqe/thton to\ h(/misu th_s po/lews *pb9. 1269 b19.

a)nomoiobarh/s *oa6. 273 b23.

a)nomoioeidei_s (a)nomoeidei_s Lb Mb cf s v o(moioeidh/s) fili/ai *hi1. 1163 b32.

a)nomoiomerh/s, opp o(moiomerh/s, veluti ei) a)/peiron sw_ma/ e)stin, h)/toi a)nomoiomere\s a(/pan h)\ o(moiomere\s a)na/gkh ei)_nai *oa7. 274 a31. pa_n me/ros tw_n kata\ fu/sin h)\ tw_n a)nomoiomerw_n h)\ tw_n o(moiomerw_n *zga18. 724 b24 al, opp o(moeidh/s ya5. 411 a21. u(/lh toi_s zw/|ois ta\ me/rh, panti\ me\n tw_| o(/lw| ta\ a)nomoiomerh_, toi_s d) a)nomoiomere/si ta\ o(moiomerh_, tou/tois de\ ta\ kalou/mena stoixei_a tw_n swma/twn *zga1. 715 a10. ta\ o(moiomerh_ tw_n a)nomoiomerw_n e(/neke/n e)stin, u(/lh tw_n a)nomoio- merw_n, tri/th kai\ teleutai/a su/stasis h( tw_n a)nomoiomerw_n *zmb1. 646 b31, 9, a22, 647 a2. 2. 647 b22. *zia1. 486 a13. ta\ a)no- moiomerh_ au)ca/netai tw_| ta\ o(moiomerh_ au)ca/nesqai *ga5. 321 b17. ta\ o(moiomerh_ toi_s pa/qesi diw/ristai, ta\ a)nomoiomerh_ tw_| du/nasqai/ ti poiei_n *zga18. 722 b32. md10. 388 a10. ai( poihtikai\ duna/meis e)n toi_s a)nomoiomere/sin *zia4. 489 a27. tw_n a)nomoiomerw_n e)/rga kai\ pra/ceis ei)si/n *zmb1. 646 b12, 647 a24, 30. tw_n o)rganikw_n mori/wn e(/kaston a)nomoiomere/s e)stin *zmb1. 646 b26, 647 a4. ta\ a)nomoiomerh_ ta\ e)n toi_s zw/|ois enumerantur md10. 388 a16, ad ea referuntur xei_res pro/swpon sto/ma po/des pte/ruges o)fqalmoi\ mukth\r da/ktulos braxi/wn spla/gxna tina/ *zia1. 486 a7. 4. 489 a28. *zma1. 640 a20. b1. 646 a23, b14, 32, 647 b9. cf *zig1. 511 a35. d1. 523 a32. *zma1. 640 a20. b1. 647 b9. 9. 655 b18. h( kardi/a dia\ th\n tou_ sxh/matos morfh\n a)nomoiomere/s e)stin, a)rxh\ kai\ tw_n o(moiomerw_n kai\ tw_n a)nomoiomerw_n *zmb1. 647 a33. *zgb4. 740 a19. e)oi/kasi ma/lista toi_s goneu_si ta\ a)no- moiomerh_ *zga18. 722 a18, 20, 23, 25, 29. ta\ a)nomoiomerh_ ta\ e)n toi_s futoi_s enumerantur md10. 388 a19. h( tw_n fu- tw_n fu/sis ou)_sa mo/nimos ou) polueidh/s e)sti tw_n a)nomoiomerw_n: pro\s ga\r o)li/gas pra/ceis o)li/gwn o)rga/nwn h( xrh_sis *zmb10. 656 a1.

a)no/moion posaxw_s le/getai *mi3. 1054 b14. d9. 1018 a19. K8. 11 a16. pa/sxein u(po\ tou_ a)nomoi/ou, u(po\ tou_ o(moi/ou yb5. 417 a19. e)c a)nomoi/wn h( po/lis *pg4. 1277 a5. fili/a e)n toi_s a)nomoi/ois pw_s gi/netai hmb11. 1210 a13. — femin a)nomoi/a ak 803 b8.

a)nomoio/ths, opp o(moio/ths *zgd3. 769 a15. toi_s a)/krois pro\s a)/llhla plei/sth a)nomoio/ths *hb8. 1108 b33. stasia/zein di) a)nomoio/thta *pe2. 1302 b5. ai( a)nomoio/thtes tw_n h)qw_n h(/kista filiko/noa4. 1344a18. fili/a kat) a)nomoio/thtahmb11. 1210a9.

a)nomologou/menon. tou_to d) a)nomologou/menon (non consenta- neum) toi_s proeirhme/nois *aa34. 48 a21. e)legktiko\s to/pos, to\ ta\ a)nomologou/mena skopei_n *rb23. 1400 a15. deiktiko\n e)nqu/mhma to\ e)c o(mologoume/nwn suna/gein, e)legktiko\n to\ ta\ a)nomologou/mena suna/gein *rb22. 1396 b28.

a)/nomos. ta\ a)/noma, coni a)/dika, a)su/mfora r11. 1430 a33. a)ntapodido/nai

a)no/nhtos toi=s kata\ pa/qos zw_sin h( gnw_sis *ha1. 1095 a9 (syn a)nwfelw_s a5). a)no/nhtos h( xa/ris, h( boh/qeia *ph16. 1334 b40.

a)/noplos. w(/sper a)/noploi w(plisme/nois ma/xontai *hg11. 1116 b12. to\ a)/noplon, opp to\ o(plitiko/n *pd3. 1289 b32.

a)nore/gein a)/nw *zib1. 497 b28.

a)no/rektos a)polau/sews ar4. 1250 b9. a)no/rektoi peri\ ta\s a)polau/seis ar2. 1250 a8.

a)norqou_n. a)norqou_sqai ta\ pi/ptonta tw_n oi)kodomhma/twn, coni sw/zesqai *pz8. 1322 b20.

a)norou/ein. a)no/rouse (Emped 178) *mb4. 1000 b15.

a)norropu/gios ka/rkinos *zid2. 525 b31. pth_sis a)norropu/gios *zid7. 532 a24.

a)noru/ttein ta\s muwpi/as, ta\ w)|a/ *ziz37. 580 b25, 23. i33. 558 a10.

a)/norxos. foini/kwn a)no/rxwn, ou(/s tines eu)nou/xous kalou_sin, oi( de\ a)purh/nous f 250. 1524 b24.

a)no/sios. a)nosiw/taton kai\ a)griw/taton a)/nqrwpos a)/neu a)reth_s *pa2. 1253 a36.

a)nosiourgoi/ *hi4. 1166 b5.

a)/nosmos *zik1. 634 b19.

a)/nosos *ra5. 1361 b3. u(gie/s te kai\ a)/noson to\ e(/n (Melissi verba) c1. 974 a19. a)/nosoi pro\s ta\ a)/lla a)rrwsth/mata, tw_n a)/l- lwn a)rrwsthma/twn *ziq22. 604 a11. 24. 604 a22. — a)no/- sws *zik3. 635 b40.

a)no/steos h( kardi/a *zmg4. 666 b17. ta\ peri\ th\n koili/an a)no/- stea *zmb9. 655 a2.

a)/nostos. ou) pa/ntes e)ge/nonto a)/nostoi f 140. 1502 a5.

a)no/sfrantos, def yb9. 421 b6.

a)no/xeutos. ai\ pe/rdikes ai(/ t) a)no/xeutoi kai\ ai( w)xeume/nai *zgg1. 751 a14. ta\s meli/ttas genna_n h)\ o)xeuome/nas h)\ a)no- xeu/tous *zgg10. 759 a16. diatelei_n a)no/xeuta *zig21. 523a4. q7. 595 b17. zw_|a a)no/xeuta, ge/nos a)no/xeuton *zie15. 546 b16, 17.

a)/noxlos, non impediens. ta\ ke/rata ou(/tws e)/xonta pro\s to\n a)/llon bi/on a)noxlo/tata *zmg2. 663 b20.

a)ntagwni/zesqai. oi( e)leuqe/rioi proi+/entai kai\ ou)k a)ntagwni/- zontai peri\ tw_n xrhma/twn *ra9. 1366 b8.

a)ntagwnistei_n *rg15. 1416 b14.

a)ntagwnisth/s. a)ntagwnista\s th_s paidei/as nu_n e)/xousin (oi( *lakedaimo/nioi) *pq4. 1338 b37. oi( tw_n au)tw_n a)ntagwnistai/, o(/sa mh\ e)nde/xetai a(/ma u(pa/rxein a)mfoi_n *rb5. 1382 b13, a22. pro\s a)ntagwnista\s kai\ a)nterasta\s filotimei_sqai *rb10. 1388 a13. a)ntagwnistai/, i q a)nti/dikoi r2. 1422 a27. 19. 1433 a32. 37. 1442 b8.

a)nta/|dein. o( pe/rdic a)nta/sas w(s maxou/menos *zu8. 614 a11, 12, 14, 24. to\ qhri/on a)nta/|dei kai\ pro/seisin q151. 845 b25.

a)ntanairei_n. ta\ pro/tera tw_| ei)_nai ou)k a)ntanairei_tai *mz15. 1040 a22. cf sunanairei_n.

a)ntanai/resis. th\n au)th\n a)ntanai/resin e)/xei ta\ xwri/a kai\ ai( grammai/ tq3. 158 b33.

a)ntanakoph\ kuma/twn, opp pro/wsis k4. 396 a19.

*)/antandros, po/lis u(po\ th\n *)/idhn pro\s th_| *musi/a th_s *ai)o- li/dos f 438. 1550 a29. e)n th_| *)antandri/a| du/o potamoi/ *zig12. 519 a16. *)antandri/wn politei/a f 438.

a)ntapodeiknu/ousi to\ a)ntikei/menon *rb26. 1403 a27.

a)ntapodido/nai th\n i)/shn, to\ i)/son, xa/ritas, to\ e)ndexo/menon *rb 2. 1379 b7. *hh 7. 1157 b35. i 7. 1167 b25. q 16. 1163 b14. a)ntapodote/on ta\s eu)ergesi/as, xa/rin, timh/n, th\n a)ci/an *hi 2. 1164 b31, 26. q16. 1163 b14. 15. 1163 a2. non ad- dito obiecto to\ a)ntapodido/nai di/kaion *ra9. 1367 a21. g5.

a)ntapo/dosis 1407 a23. pau_la gi/netai th_s o)rgh_s o(/tan a)ntapodidw_| *hd 11. 1126 a21, 16. — o( a)h\r fe/retai, ei)_ta a)ntapodi/dwsin pks4. 940 b20. — intrans w(s e)kei_ xa/laza, e)ntau_qa ou)k a)podi/- dwsi to\ o(/moion ma11. 347 b32. cf *rg4. 1407 a15. to\ decio\n h(gei_tai kai\ a)ntapodi/dwsi kata\ to\ o)/pisqen *zp7. 707 b16.

a)ntapo/dosis i)/dion xa/ritos *he 8. 1133 a3. th\n a)dtapo/dosin pw_s dei_ gi/gnesqai *hq15. 1163 a9-23. i1. 1164 b7. 2. 1165 a6. dei_sqai xrhma/twn ei)s ta\s a)ntapodo/seis *hu8. 1178 a30. — a)/n tis a(/pthtai tw_n xordw_n biai/ws, a)na/gkh kai\ th\n a)n- tapo/dosin au)ta\s ou(/tw pa/lin poiei_sqai biaiote/ran ak803 a31.

a)ntapwqei_n pkd 9. 936 b35. (to\ swmatw_des a)naxqe\n) pa/lin a)ntapwqei_tai kai\ ka/tw r(ei_ u3. 457 b23.

a)ntarktiko\s po/los, opp a)rktiko/s k2. 392 a4.

a)ntaugei_n. o( a)h\r kuanou_s, kai\ h( qa/latta a)ntaugou_sa toiau/th fai/netai pkg6. 932 a27.

a)nteipei_n toi_s ei)sferome/nois *pb11. 1273 a12. toi_s legome/- nois ou) xalepw_s a)nterou_men r9. 1430 a11. pro\s th\n a)pori/an r(a/|dion a)nteipei_n kai\ lu_sai hmb7. 1206 b8. parapepei_sqai tw_| mh\ e)/xein a)nteipei_n at969 b18. — w(/sper dou/las ou)d) a)ntei- pei_n ta\s a)/llas e)pisth/mas di/kaion, opp e)pisth/mh a)rxikw- ta/th kai\ h(gemonikwta/th *mb2. 996 b11.

a)ntekko/ptw. a)ntekkoph_nai o)fqalmo/n hma34. 1194 a38.

a)ntektre/fesqai tou\s pelargou\s u(po\ tw_n e)kgo/nwn *zu 13. 615 b23, 25.

a)ntepixeirei_n. mh/t) e)ni/stasqai mh/t) a)ntepixeirei_n e)/xwn tq8. 160 b10, 5.

a)nterasth/s. filotimei_sqai pro\s tou\s a)ntagwnista\s kai\ a)nte- rasta/s *rb10. 1388 a14.

a)nterei/dein. trans (?) ta\ mala/kia a)nterei/donta kai\ diaptu/t- tonta ta\s plekta/nas *zga 15. 720 b16. — intr ou)k e)/stai porei/a, ei) mh\ h( gh_ me/noi, ou)de\ pth_sis h)\ neu_sis, ei) mh\ o( a)h\r h)\ h( qa/lassa a)nterei/doi *zk2. 698 b18. cf pkg 3. 931 b12. 13. 933 a13. ta\ me/nonta dia\ to\ a)nterei/dein mx8. 851 b35. to\ w)qou/menon a)nterei/dei o(/qen <*>qei_tai mx34. 858 a26. mhdeno\s a)nterei/santos *ob13. 294 a19.

a)nte/reisis pis8. 915 a2. duskinh/tws e)/xein pro\s tou\s a)ne/mous dia\ th\n a)nte/reisin *ob13. 294 b17. e)/xei tina\ a)nte/reisin pro\s a)/llhla to\ mo/ria e)n tai_s kampai_s *zp3. 705 a14, 11.

a)ntestramme/nws, v a)ntistre/fein.

a)nteuergetei_n tou\s eu)_ poih/santas r2. 1422 a32, 37.

a)nteuergetiko\s pleio/nwn o( megalo/yuxos *hd8. 1124 b11.

a)nteupoiei_n *hk9. 1179 a28, to\n eu)_ poih/santa *ra13. 1374 a24.

a)nte/xein. to\ karterei_n e)sti\n e)n tw_| a)nte/xein, dist kratei_n *hh8. 1150 a34, 35. — a)\n a(ptome/nw| tw_| daktu/lw| traxu/tera ta\ xei/lh h)_| kai\ a)nte/xhtai (i q a)nte/xh|, resistunt) *zih3. 583 a18. — a)nte/xesqai tw_n paradedome/nwn mu/qwn, dikai/ou tino/s al po 9. 1451 b24, 16. *pa 6. 1255 a32. r 1. 1421 a16. — a)nqekte/on th_s me/shs e(/cews *hd11. 1126 b9.

a)nthxei_n dokei_ h( u(pa/th mo/nh piq24. 919 b16.

a)nti/. to\ me/nein a)nti\ tou_ ma/xesqai h(|rou_nto *rb 23. 1399 b17. ta\ me\n e)/naima tw_n zw/|wn e)sti/, ta\ d) a)nti\ tou_ ai(/matos e)/xei e(/tero/n ti mo/rion toiou_to: a)nti\ siago/nwn r(u/gxos: a)nti\ pleu/- monos bra/gxia sim *zmb2. 648 a1. 16. 659 b5. g6. 669 a4. 14. 674 b22. d10. 686 a26 al. cf a)na/logon p 48 a31. meta- ba/llousi kata\ ta\s w(/ras to\ xrw_ma, oi(_on o( ko/ttufos a)nti\ me/lanos canqo/s *zu49 B. 632 b16. — a)ll) i)/sws a)nti\ tou/tou (i e pro eo quod affectibus non caret) bouleu/setai peri\ tw_n kaq) e(/kasta ka/llion *pg15. 1286 a20.

a)ntia/zein. a)ntia/santa (Emped 330) *zga18. 723 a25.

a)ntibai/nein kai\ e)nantiou_sqai tw_| lo/gw| *ha13. 1102 b24. a)ntikatalla/ttesqai

a)ntibla/ptein *he15. 1138 a8.

a)ntible/pein u(p) ai)dou_s ou) du/nantai pla3. 957 b12. ou)ke/ti a)n- tible/pousai kata/keintai ai( ai)_ges, a(ll) a)pestramme/nai a)p) a)llh/lwn *zu3. 611 a5.

a)ntibolei_n. di\s ta/fou a)ntibolh/sas *(hsi/odos f 524. 1563 b38.

*)antigo/nh *sofokle/ous *ra 13. 1373 b9. 15. 1375 a34. g16. 1417 a29, 17. 1418 b32. po14. 1454 a1.

a)ntigra/fein. med a)ntigra/fesqai ta\ kataballo/mena th_| po/- lei f 399. 1544 b3, 11, 14.

a)ntigrafeu/s, ti/na a)ntigra/fetai, ai(reto/s, klhrwto/s f 399. 1544 b13, 10.

a)nti/grafon. ti/qesqai a)nti/grafa parado/sews xrhma/twn *pe8. 1309 a11.

a)ntidaneiste/on tw_| danei/santi *hi2. 1165 a8.

a)ntidiaba/llein to\n diaba/llonta *rg15. 1416 a26.

a)ntidiairei_sqai. a)ntidih|rh_sqai le/getai a)llh/lois ta\ kata\ th\n au)th\n diai/resin K13. 14 b34. a)ntidih|rhme/nais diaforai_s pa_n ge/nos diairei_tai tz 6. 143 a36. a)ntidihrh_sqai diafora_| tini/ tz 6. 143 a34, b10. toiau/th kata/fasis h(_| a)po/fasin a)nagkai_on a)ntidiairei_sqai: tw_| pla/tos e)/xonti to\ mh\ e)/xon pla/tos a)ntidih/|rhtai, a)/llo d) ou)de/n tz 6. 144 a1. ta\ a)nti- dih|rhme/na te6. 136 b3, 4, 8, 9. a(/ma th_| fu/sei ta\ a)ntidih|- rhme/na e)k tou_ au)tou_ ge/nous tz4. 142 b7-10. K13. 14 b33.

a)ntidido/nai hmb11. 1210 b18.

a)nti/dikos, opp diaithth/s *oa 10. 279 b11. cf f 414. 1547 a19. syn a)ntagwnisth/s r 37. 1442 b6, 8, 1443 b1, 12. o( no/mos du/o lo/gous tw_n a)ntidi/kwn e(ka/stw| a)podi/dwsi r19. 1432 b37. a)po\ tw_n a)ntidi/kwn au)tw_n to\ ei)ko\s lamba/nein r8. 1428 b24. tw_| a)ntidi/kw| ti/ skepte/on, opp o( kathgorw_n *ra 10. 1368 b30. ta\ pro\s a)nti/dikon *rg 13. 1414 b1, 9. — tw_n a)mfisbhtou/ntwn lo/gwn a)khkoe/nai w(/sper a)ntidi/kwn *mb 1. 995 b3.

a)nti/dosis h( kat) a)nalogi/an *he8. 1133 a6. — *)isokra/ths e)n th_| a)ntido/sei *rg17. 1418 b27.

a)ntidwreai/ *hd5. 1123 a3.

a)ntidwrei_sqai *hq10. 1159 b14.

a)nti/zugos. to\ h(_par e)/xei w(/sper a)nti/zugon to\n splh_na *zmg4. 666 a27.

a)nti/qesis. o( me/gas da/ktulos pro\s to\ loipo\n th_s xeiro\s a)n- ti/qesin e)/xei *zib11. 503 a25. — logice a)nti/qesis ambitum et varietatem usus eandem habet atque a)ntikei_sqai, quo- cum saepe pro syn coniungitur (cf th1. 151 b35, 34. i28. 181 a26, 27 al). a)ntiqe/sews genera quatuor distinguuntur tb8. e6. *mi4. 1055 a38. 3. 1054 a23. 4. 1055 a38. k11. 1067 b21. *fe1. 225 a11 (cf a)ntikei_sqai). ai( lego/menai a)n- tiqe/seis, au(_tai ai( a)ntiqe/seis (genera oppositionis) th1. 151 b35. K10. 11 b38. o( tro/pos th_s a)ntiqe/sews o( au)to/s K10. 12 b3, 12. a)nti/fasi/s e)stin a)nti/qesis h(_s ou)k e)/sti metacu/ *ag2. 72 a12. o(/sai katafatiko\n e)/xousi to\ sxh_ma kata\ th\n a)nti/qesin *aa13. 32 a32. to\ po/teron a)ei\ e)n a)ntiqe/sei le/gomen, po/teron leuko\n h)\ ou) leuko/n *mi5. 1055 b32. tw_n katafa/- sewn (i e tw_n katafatikw_n prosdiorismw_n) ai( a)ntiqe/seis trei_s *ab 15. 64 a38. ta)nanti/a kata\ th\n a)nti/qesin tq 13. 163 a16. a)ntiqe/seis fanerw/terai heb 5. 1222 a22. — rhet a)nti/qesis, i q a)ntikeime/nh le/cis, def *rg9. 1409 a35, 1410 a22, dist pari/swsis, paromoi/wsis a23. yeudei_s a)ntiqe/seis *rg9. 1410 b3.

a)nti/qeton, def, eius usus r27.

a)ntiqli/betai to\ qli_bon *zgd 3. 768 b20.

a)ntikaqista/nai kat) e)niauto\n a)/llous a)/rxontas q94. 838 a3.

a)ntikatalla/ttesqai/ ti *hq5. 1157 a12. hma15. 1188 b20.

a)ntikata/sxesis ti\ a)nti/ tinos *hq 8. 1158 b3. hma 17. 1189 a15. 34. 1195 b16. ti/ tinos hma34. 1194 a11, 1195 b16. b11. 1210 a38. a)nt. pro/s tina hma34. 1194 a20. — ta\ de\ a:ntikatalla/t- tetai/ ti pro\s th\n peri\ ta\ qei_a filosofi/an *zma5. 645 a3. — a)ntikatalla/ttesqai (excusare) to\ ou(_ e(/neka *rg15. 1416 a17, 11.

a)ntikata/sxesis tou_ pneu/matos plg1. 961 b22.

a)ntikathgorei_sqai. ta\ a)ntikathgorou/mena, syn ta\ a)nti- stre/fonta (cf a)ntistre/fein) *ag 13. 78 a28, 27 (cf 19. 82 a16 Wz, 15), syn ta\ e(po/mena a)llh/lois *ag 3. 73 a16, 12. a)ntikathgorei_sqai tou_ pra/gmatos, syn mo/nw| u(pa/rxein, ad- hibetur in definienda tou_ i)di/ou notione ta5. 102 a19, 29. 8. 103 b8, 9, 12. e5. 135 a15. z3. 140 b22, 24, dist to\ ti/ h)_n ei_nai te3. 132 a4, 7.

a)ntikei_sqai, a)ntikei/menon. 1. sensu locali. h( ku/klw| e)/xei pws a)ntikei/mena ta\ kata\ dia/metron *oa 8. 277 a23. to\ pro/sqen kai\ to\ a)ntikei/menon *ob2. 284 b22 (cf o)/pisqen b32). ad hune usum v a)ntikei_sqai referendum videtur, quod res sensibus obieetae a)ntikei/mena nominantur ya 1. 402 b15. b4. 415 a10. — 2. a)ntikei_sqai e(teron e(/te/rw| le/getai tetra- xw_s h)\ w(s ta\ pro/s ti h)\ w(s ta\ e)nanti/a h)\ w(s ste/rhsis kai\ e(/cis h)\ w(s kata/fasis kai\ a)po/fasis K 10. 11 b17 Wz. tb 3. 109 b17. 8. 113 b15, 16, 27, 114 a7, 13. e6. 135 b7, 8, 17, 27, 136 a5. *mi4. 1055 a38. 7. 1057 a33 cf k12. 1069 a3. *fe3. 227 a8. quod *md10 duo adduntur tou_ a)ntikei_sqai ge- nera cf Bz ad h l. iam a)ntikei_sqai et a)ntikei/menon modo ita usurpatur, ut universus notionis ambitus contineatur, veluti mia_s e)pisth/mhs ta)ntikei/mena qewrh_sai *mg2. 1004 a9. ta14. 105 b33. b2. 109 b17. z4. 142 a25. q1. 155 b32. 13. 163 a3, modo ex contextu sententiarum colligitur, quamquam nota specifica addita non est, unam tantum speeiem op- positionis intelligi. ta\ a)ntikei/mena, i e ta\ pro/s ti td 4. 125 a25 (ex hac tw_n a)ntikeime/nwn significatione Trdlbg de an p 203 repetit quod ya1. 402 b15. b4. 415 a20 res sensibus obiectae a)ntikei/mena nominantur, sed cf 1). quae contradictorie opposita sunt, distincte quidem dicuntur a)ntikei/mena a)ntifatikw_s, kat) a)nti/fasin e 7. 17 b16, 17. ta 15. 106 b13; sed etiam ipsum a)ntikei_sqai, a)ntikei/mena usurpatur de ea oppositione quae est inter affirmationem et negationem e 6. 17 a32, 34. 9. 19 b1. *ab8. 9. 10. 15. a5. 27 b9. 13. 32 a5. 46. 51 b15, 21, 52 b15. b11. 61 a31. 14. 63 b15. tz7. 146 b27. yb11. 424 a11 (aliter Trdlbg). *ga7. 324 b7. *rb26. 1403 a27. mh\ ei)_nai a)lhqei_s a(/ma ta\s a)nti- keime/nas fa/seis *mg6. 1011 b14. k 5. 1062 a10, 6 Bz. 6. 1063 b16. 15. 1055 b37. ita a)ntikei/menai prota/seis, cum universe oppositas inter se prota/seis (et ta\s kat) a)lh/- qeian et ta\s kata\ th\n le/cin a)ntikeime/nas) significet *ab15. 63 b24, 27, tamen idem nomen restringitur ad ta\s a)nti- fatikw_s a)ntikeime/nas, a quibus ai( e)nanti/ai distinguuntur *ab15. 63 b28, 30, 35, 64 a32. a 17. 36 b40. e 10. 20 a30. ac ta\ e)nanti/a accnrate quidem nominantur e)nanti/ws a)nti- kei/mena e7. 17 b20, sed non raro a)ntikei/mena simplieiter ta\ e)nanti/a significat, h( metabolh\ ei)s ta\ a)ntikei/mena h)\ ta\ me- tacu/ *mg7. 1011 b34, coll l1. 1069 b4, 5. h( tw_n a)ntikei- me/nwn sunapo/fasis *mi5. 1056 a35 Bz. ta\ a)ntikei/mena a(/ma th_| fu/sei te3. 131 a14, 16. z4. 142 a24. v praeterea ya5. 411 a4. *pd 14. 1298 b34. e 8. 1308 b26. r27. 1435 b28. mb5. 362 a14 (coll 6. 364 a33). — adeo late patet usus v a)ntikei_sqai, ut non videatur ubivis ad unum ex iis gene- ribus referri posse, quae sola eius ambitu contineri Ar vo- luit, a)nti/keitai e(te/ra pro\s tau/thn th\n do/can a)pori/a mb2. a)nti/lhyis 354 b18. a)nti/keitai/ pws kai\ th_| kinh/sei kai\ th_| h)remi/a| h( ki/- nhsis h( e)nanti/a *fq7. 261 b18, 21. ki/nhsis a)ntikeime/nh, dist e)nanti/a *fq 8. 264 b16. h( a)ntikeime/nh w(/ra mb5. 362 a14. to\ ge/nos e(\n diafe/ron tai_s a)ntikeime/nais diaforai_s *md6. 1016 a25. a)nti/keitai tw_| me\n a)/rreni to\ qh_lu, tw_| de\ patri\ h( mh/thr *zmd 3. 768 a26, cf a3. 1. 766 a2, 765 b35. a)nti/- keitai tw_| e)leei_n to\ nemesa_n sim *rb 9. 1386 a9, 11, 17, 1387 b16. ta\ me\n e)ntelexei/a| e)/stai, ta\ d) e)n tw_| a)ntikei- me/nw| md4. 381 b28. ta\ ske/lh pro\s tou\s braxi/onas a)nti/- keitai (i e a)nti/strofa/ e)sti) *zia15. 493 b23. — rhetor le/cis a)ntikeime/nh def *rg9. 1409 b35, 33. — a)ntikeime/nws eandem habet usus varietatem atque a)ntikei/menos. to\ a)/llo a)ntikeime/nws le/getai kai\ to\ tau)to/ *mi 3. 1054 b15. a)ntikei- me/nws le/getai tw_| tau)tw_| to\ e(/teron, ta\ polla\ tw_| e(ni/, toi_s o(moi/ois ta\ a)no/moia *md6. 1017 a3. 9. 1018 a11, 18. 10. 1018 b8. h2. 1043 a1. a)ntikeime/nws de affirmatione et ne- gatione *aa 5. 27 a28-31. a)ntikeime/nws a)ntistre/fein *ab 8. 9. 10, def 8. 59 b6, 9. a)ntikeime/nws e)/xein, i e e)nanti/ws *zmb8. 654 a10, 26. d5. 679 b32. ef *ra7. 1364 b3. — rhet a)ntikeime/nws ei)pei_n *rb 24. 1401 a5. a)ntikeime/nws le/gesqai *rg10. 1410 b29, ef a)ntikeime/nh le/cis.

a)ntikinei_n. to\ kinou_n e)/cw tou_ prw/tou a)ntikinei_tai/ tina ki/nhsin *zgd3. 768 b19. *fq5. 257 b23, 21. ef *oa5. 272 b4, 5. mn2. 453 a26, 27.

a)ntiknh/mion, tibia. th_s knh/mhs to\ pro/sqion a)ntiknh/mion, to\ d) e)/sxaton a)ntiknhmi/ou sfuro/n *zia15. 494 a6, 9.

a)ntiko/ptein. o(/tan pneu_ma a)ntiko/yh *ziq13. 599 a1. tou_ e)nto\s qermou_ a)ntiko/ptontos *zma1. 642 b1.

a)ntikrou/ein (Democr) *od 6. 313 b2. to\ fero/menon u\gro\n o(/tan a)ntikrou/sh| *zgd4. 772 b20. to\ qermo\n a)na/gkh e)cie/nai kai\ pa/lin ei)sie/nai a)ntikrou_on *zma1. 642 a36. o(/sa e(/lh u(po\ th_s qala/tths a)ntikrou/ontai pke 2. 938 a4. — a)ntikrou/ein pro\s ta\s e)piqu- mi/as, syn a)ntitei/nein heg7. 1233 b31, 33. e)a\n kat) eu)quw- ri/an o(tiou_n a)ntikrou/sh| tis, oi(_on tw_| diyw_nti pro\s to\ piei_n *rb2. 1379 a12 (cf a)ntipra/ttein a13). w(s a)nte/krouon ai( gunai_kes *pb9. 1270 a7.

a)nti/krousis th_s di/nhs mg 1. 371 a11. di_nai dialuo/menai ei)s a)/lla sxh/mata dia\ a)ntikrousin en 3. 461 a11. polla\s pa/n- toqen a)ntikrou/seis lamba/nein pkg2. 931 b5. — a)nti/krousis in periodis meiou/rois *rg9. 1409 b22.

a)ntikru/. kat) a)ntikru\ kai\ ei)s to\ pro/sqen *zmd 13. 696 b24.

a)/ntikrus. o(/tan a)/ntikrus (contrarium, oppositum) h)_| ti tw_n i)di/wn heh10. 1243 a37.

a)ntilamba/nein. tosou_ton a)ntilabw\n e(/cei th\n a)ci/an *hi 1. 1164 b11. a)ntilamba/nein e)/ranon *ph14. 1332 b40. a)ntilam- ba/nei eu)qu/s (a)e/ra, de a)napnoh_|) pn1. 481 a21. — med i(/ppon qe/onta a)ntilambano/menon a)postre/yai hma 14. 1188 b6. to\ chro\n ma_llon a)ntilamba/netai kai\ th\n plhgh\n poiei_tai sklh- rote/ran ak802 b26. a)nteilh_fqai (?) *zie22. 554 a21.

a)ntile/gein ou)k e)/stin (Antisthen) ta 11. 104 b20. tou\s a)nti- le/gontas kai\ a)rnoume/nous oi)ke/tas ma_llon kola/zomen *rb3. 1380 a16. dia\ filoneiki/an a)ntile/gein f 10. 1475 b11. — ou) tou_to/ g) a)ntile/gousin, w(s ou)k *pg16. 1287 b23. — to\ pra_gma e)f) o(\ parakalou_men h)\ w(_| a)ntile/gomen r 8. 1428 b13. me/xris ou(_ mhke/ti e)/xh| a)ntile/gein au)to\s au(tw_| *ob13. 294 b10. — pass e)a\n a)ntile/ghtai ta\ pra/gmata, opp e)a\n o(mologh_tai r37. 1442 b33.

*)antile/ontos e)n *xalki/di turanni/s *pe12. 1316 a32.

a)nti/lhyis. *dhmo/kritos tou_ summe/nein ta\s ou)si/as met) a)llh/- lwn ai)tia_tai ta\s e)pallaga\s kai\ ta\s a)ntilh/yeis tw_n swma/- twn f 202. 1514 b26.

a)ntilogi/a

a)ntilogi/a. e)/nia peri\ au(tou_ le/gein h)\ e)pi/fqonon h)\ a)ntilogi/an e)/xei *rg 17. 1418 b25. prooi/mion gi/netai o(/tan a)ntilogi/a h)_| *rg 13. 1414 b3. ta\ paradido/nta a)ntilogi/an po/teron tou_to h)\ tou_to ai(reto/n hma 17. 1189 a27. ta\s e)ndexome/nas a)nti<*>ogi/as r(hqh_nai toi_s u(po\ sou_ ei\rhme/nois prokatalamba/nwn diasu/reis r34. 1439 b3. tai_s a)ntilogi/ais kai\ tai_s sunhgori/ais tai_s peri\ tw_n summa/xwn eu)porh/somen xrh_sqai r3. 1425 a6. pro\s ta\s a)ntilogi/as xrh/simon r38. 1445 a32. e)n a)ntilogi/a| a)dikoma- xi/a h( e)ristikh/ e)stin ti 11. 171 b23. (plei/sths a)ntilogi/as de/ontai r7. 1428 a7, ai)tiologi/as ci Halm.)

a)ntilogiko/s. pro\s tou\s a)ntilogikou\s e)nerge/steron o( sullo- gismo/s ta12. 105 a18.

*)anti/loxos, ui(o\s *ne/storos f. 596. 1595 b25. — *)anti/loxos *lh/mnios e)filonei/kei *swkra/tei f 65. 1486 b28.

a)ntiluph/sews o)/recis ya 1. 403 a30.

a)ntilutrwte/on to\n lusa/menon *hi2. 1164 b35.

*)antima/xou versus affertur *rg6. 1408 a1. Antimachus Colo- phonius f 626. 1584 a6.

a)ntimeqi/stasqai. a)ntimeqi/statai a)llh/lois to/ te u(/dwr kai\ o( a)h/r *fd2. 209 b25. 4. 211 b27. md 9. 386 a25, 32. cf b8. 366 b20, 367 b24. syn a)ntiperii/stasqai md4. 382 a12, 14.

*)antime/nhs *(ro/dios ob 1352 b26, 1353 a24. — *)antime/nhs o( *kw_|os *pinda/rw| e)filonei/kei f 65. 1486 b32.

*)antimeni/dhs kai\ *)alkai_os *pg14. 1285 a36. e)filonei/kei *pit- takw_| f 65. 1486 b34.

a)ntimeta/stasis, o(/pou nu_n u(/dwr, e)ntau_qa e)celqo/ntos pa/lin a)h\r e)/nestin *fd1. 208 b2.

a)ntimhxana_sqai *zu8. 613 b27.

a)nti/mimos h( th_s| yuxh_s e)piqumi/a (Alcidam, cf Vahlen Al- kidam p 7) *rg3. 1406 a29.

a)nti/cous. to\ a)nti/coun cumfe/ron (Heracl fr 37) *hq2. 1155 b5.

a)ntipai/ein. a)ntipai/ontos tou_ e)/swqen ei)se/oxetai o( e)/cwqen yo/- fos pia29. 902 b13.

a)nti/palos tw_| a)parkti/a| o( no/tos, a)nti/palos th_| o(mi/xlh| h( ai)qri/a k4. 394 b32, a22. — e)xqroi\ h)\ a)nti/paloi *(rb5. 1382 b20.

a)ntiparaba/llein pro\s a)/llhla, opp kaq) au\ta\ le/gein *ra3. 1359 a22. e)a\n mh\ kaq) au(to\n eu)porh_|s, pro\s a)/llous a)nti- paraba/llein *ra9. 1368 a20 (syn pros a)/llous paraba/llein a25). a)ntiparaba/llein e(te/rois a)gaqoi_s th\n eu)ge/neian f 82. 1490 a11. a)ntiparaba/llein tou)la/xiston tw_n u(po\ th\n au)th\n i)de/an pipto/ntwn r4. 1426 a28.

a)ntiparabolh/, def au)/chsis tw_n au(tou_, me/ros ti tw_n pi/- stewn *rg13. 1414 b10, 2. le/getai e)c a)ntiparabolh_s tou_ e)nanti/ou *rg19. 1419 b34.

a)ntiparh/kei toi_s ei)rhme/nois pela/gesin o( *po/ntos k3. 393 a31.

a)ntipa/sxein. eu)_ poiei_n mh\ i(/na a)ntipa/qh *hh15. 1163 a1. krei/ttous ei)_nai kai\ mhqe\n a)ntipaqei_n *hg11. 1117 a14. cf *rb4. 1382 a15. — to\ a)ntipeponqo\s po/teron di/kaion *he8. 1132 b21, 1133 a11, 32, b6. hma34. 1194 a28, 30 sqq. to\ a)nti- peponqo\s a)/llw| *he8. 1132 b23. to\ a)ntipeponqo\s sw/z ei ta\s po/leis *pb2. 1261 a30. eu)/noia e)n a)ntipeponqo/si fili/a *hq2. 1155 b33. — de proportione geometrica o(\ to\ kinou/menon ba/ros pro\s to\ kinou_n, to\ mh_kos pro\s to\ mh_kos a)ntipe/ponqen mx3. 850 b2.

a)ntiperia/gein q139. 844 b27.

a)ntiperiista/nai, a)ntiperii/stasqai. (cf a)ntiperi/stasis). ma- lako/n e)sti to\ u(pei_kon tw_| mh\ a)ntiperii/stasqai, syn a)ntime- qi/stasqai md4. 382 a12, 25. mhqe\n ei)_nai keno\n a)ntiperiista- me/nwn a)llh/lois an5. 472 b26. mi/a e)k pa/ntwn perainome/nh swthri/a dia\ te/lous, a)ntiperiistame/nwn a)llh/lois kai\ tote\ me\n *)antisqe/nhs kratou/ntwn tote\ de\ kratoume/nwn k5. 397 b6. peri\ tou\s to/pous a)ntiperii/stasqai kai\ metaba/llein ta\s a)naqumia/seis mb4. 360 b25. tw_| suna/gein h)\ a)ntiperiista/nai to\ qermo/n md5. 382 b10. o( bore/as dia\ th\n yuxro/thta a)ntiperiista\s to\ qermo\n a)qroi/zei: o(/tan e)/ti ma_llon a)ntiperisth_| e)nto\s to\ yuxro\n u(po\ tou_ e)/cw qermou_ sim ma10. 347 b6. 12. 348 b6, 16. b4. 361 a1. pid3. 909 a23. kd8. 936 b16. ks 27. 943 a11. ai( no/soi a)ntipe- rii/stantai ai( tou_ w)to\s ei)s ta\ tou_ pneu/monos pa/qh plg 1. 961 b15.

a)ntiperispa_n. dia\ to\ a)ntiperispa_sqai ta\s u(gro/thtas, coui syn dia\ th\n pali/rroian th_s u(gro/thtos *zmg7. 670 b10.

a)ntiperi/stasis. kinei_tai ta\ r(iptou/mena di) a)ntiperi/stasin, w(s le/gousi/ tines (cf Plat Tim 59 A, 79 B) *fd8. 215 a15. q10. 267 a16, 18. (cf a)ntiperi/stasi/s e)stin, o(/tan e)cwqoume/nou tino\s sw/matos a)ntallagh\ ge/nhtai tw_n to/pwn, kai\ to\ me\n e)cwqh_san e)n tw_| tou_ e)cwqhqe/ntos sth_| to/pw|, to\ d) e)cwqhqe\n to\ prosexe\s e)cwqh_|, e(/ws a)\n to\ e)/sxaton e)n tw_| to/pw| ge/nhtai tou_ prw/tou e)cwqh/santos Simpl ad *fq10. 267 a16 Schol 452 a30). gi/netai a)ntiperi/stasis tw_| qermw_\ kai\ tw_| yuxrw_| a)l- lh/lois ma12. 348 b2, 349 a8. o( u(/pnos su/nodo/s tis tou_ qermou_ ei)/sw kai\ a)ntiperi/stasis fusikh/ u3. 457 b2, 458 a27. a)nti- peri/stasis pa/nta *ad15. 98 a25 Wz. kaqeu/dontes ma_llon i(drou_si dia\ th\n a)ntiperi/stasin pb16. 867 b32. a)ntiperi/stasis tou_ ka/tw pneu/matos plg5. 962 a2.

a)ntipe/ttw. e(/ws a)ntipefqh_| pe30. 884 a2.

a)ntipi/ptein. pro\s a)ntipi_pton h( plhgh\ gi/netai, kai\ ou) pro\s u(pei_kon plb13. 961 b3. ta\ fero/mena o(/tan a)ntipe/sh| a)fa/l- letai ei)s tou)nanti/on pis13. 915 b18. ks4. 940 b18.

a)ntiplh/ttein. a)ntiplhgh_nai *he8. 1132 b29. o(/tan a)ntiplh/t- twsin a)llh/lois ftb4. 826 a3.

a)ntipnei_n. dia\ to\ a)ntipnei_n di/nhn gi/nesqai tou_ pneu/matos mg1. 370 b22. a)ntipnei_n pro\s o)/rh pks7. 940 b34.

a)nti/pnoian poiei_n ftb4. 826 a3.

a)ntipoiei_n to\ au)to/ *he15. 1138 a22. pz2. 886 a30. tw_| a)n- tipoiei_n a)na/logon summe/nei h( po/lis *he8. 1132 b34. oi( mh\ a)ntipoiou_ntes eu)_ *rb2. 1397 b7. a)ntipoiei_n om obiecto *he8. 1133 a1. *rb2. 1378 b25. heh 11. 1244 a3. a)ntipoih_sai (?) heh10. 1243 b6. — med a)ntipoiei_sqai a)reth_s, timh_s, th_s r(htorikh_s *pg 12. 1283 a16. d4. 1291 b5. h 11. 1330 b33. heg5. 1232 a23. *ra2. 1356 a28. oi( *dwriei_s a)ntipoiou_ntai th_s tragw|di/as po3. 1448 a30.

a)ntipoliteu/esqai *pb12. 1274 a14.

a)nti/porqmoi nh_soi k3. 392 b23.

a)nti/pous pantaxo/qen e)/stai poreno/menos e(/kastos au)to\s au(tw_| *od1. 308 a20.

a)ntipra/ttein, opp sumpra/ttein mk3. 465 b27. *rb2. 1379 a13, 14. a)ntipra/ttein pro/s ti *pz5. 1320 a6.

a)ntiproai/resis th_s a)llh/lwn gnwri/sews, a)ntifili/a kai\ a)nti- proai/resis pro\s a)llh/lous heh2. 1237 a31, 32, 1236 b3.

a)ntiprokatalamba/nein. a)ntiprokatalhpte/on, e)a\n oi( e)nan- ti/oi prokateilhfo/tes w(_sin r19. 1433 b1.

a)ntiprosw/pws i(/stasqai q72. 835 b11.

a)nti/pugos. sumple/kesqai, o)xeu/ein a)nti/pugon *zie8. 542 a16. 2. 540 a14.

a)ntisemnu/nesqai kai\ e)leuqeria/zein *pe11. 1314 a7.

*)antisqe/nhs, *)antisqe/neioi. *)antisqe/nhs w)/|eto eu\h/qws mhqe\n a)ciw_n le/gesqai plh\n tw_| oi)kei/w| lo/gw| e(\n e)f) e(no/s *md29. 1024 b32. ou)k e)/stin a)ntile/gein, kaqa/per e)/fh *)ant. ta11. 104 b21. h( a)pori/a h(\n oi( *)antisqe/neioi kai\ oi( ou(/tws a)pai/deutoi h)po/roun, o(/ti ou)k e)/sti to\ ti/ e)stin o(ri/sasqai *mh3. 1043 b24. Antisthenes resp th\n h(donh\n komidh_| fau_lon le/gousi/ tines

a)ntisofi/zesqai *hk1. 1172 a29. — Antisthenis apophthegmata *pg13. 1284 a15. *rg4. 1407 a9.

a)ntisofi/zesqai *pd13. 1297 a36.

a)ntispa_n a)ra/xnion, opp spa_n *zie8. 542 a15. a)ntispa_n e)k th_s koili/as ta\s i)kma/das *zmg7. 670 b4. a)ntispa_n th\n fora/n mx26. 857 a8. a)ntispa_n ei)s au(to\ pka20. 929 a39. a)ntispa_n twi/ ai4. 442 a11. pg15. 873 a20. a)ntispa_sqai mx1. 849 a30. a)ntispa_sqai ei)s tou)nanti/on mx1. 849 a13. pe39. 885 a10. k32. 926 b12. — o(/tan o( a)kroath\s e)/ti o(rmw_n e(pi\ to\ po/rrw a)ntispasqh\ pausame/nou *rg9. 1409 b21.

a)ntispastikh\n poiei_n th\n u(ste/ran *zik1. 638 a31.

*)antissai_oi *pe3. 1303 a34. ob 1347 a25.

a)nti/stasis. th\n i)/shn a)nti/stasin e)/xei ta\ bare/a pro\s ta\ kou_fa k5. 397 a1.

a)ntisthri/zein pke22. 940 a11.

a)ntistoixi/a. kata\ th\n a)ntistoixi/an tw_n podw_n h( ki/nhsis pi30. 894 a19.

a)nti/stoixos, opp su/stoixos *zp6. 707 a11. a)nti/stoixoi po/- des, a)nti/stoixa e)rei/smata, kw_la *zp8. 708 b8, 13, 15, 31.

a)ntistre/fein transitive ‘convertere’ tq14. 163 a30. a)nti- stre/fesqai ‘converti’ *aa45. 50 b11, 15, 20, 51 a20, 23. a)ntistrefome/nhs vel a)ntistrafei/shs th_s prota/sews *aa6. 28 a29, b35. 7. 29 a24 al. a)ntistrafe/ntos tou_ sterhtikou_, tou_ e)nde/xesqai *aa7. 29 b4. 10. 30 b21. 18. 38 a6 al. — a)ntistre/- fein intrans ‘aptum esse ad convertendum’ *aa45. 50 b25, 39, 51 a4, 11, 29 al, syn a)ntistrofh\n de/xesqai *aa45. 50 b32, 51 a39. b11. 61 a32. e)n mo/nois toi_s a)ntistre/fousi ku/klw| kai\ di) a)llh/lwn e)nde/xetai gi/nesqai ta\s a)podei/ceis *ab5. 58 a13. omisso subiecto intransitivum a)ntistre/fein im- personaliter videtur usurpatum esse w(s a)ntistre/fontos pa- ralogi/zetai h( yuxh/ pe25. 883 b8. l4. 955 b15.

1. a)ntistre/fein intrans et a)ntistre/fesqai pass dicuntur termini duo, inter quos ea intercedit ratio, ut alter in al- terius locum substitui possit vel substituatur ta\ pro/s ti pa/nta pro\s a)ntistre/fonta le/getai K7. 6 b28, 7 a4. 10. 12 b22 sqq. tz12. 149 b12. d4. 125 a6, 12 Wz. a)ntistre/yanti de converso enumerandi ordine *md6. 1016 b28. pro/teron dokei_ ei)_nai to\ mh\ a)ntistre/fon kata\ th\n tou_ ei)_nai a)kolou/qhsin, vel ou(_ mh\ a)ntistre/fei h( tou_ ei)_nai a)kolou/qhsis K 12. 14 a30, 34, b11, 27. 13. 15 a5, 8. de converso ai)ti/as et ai)tiatou_, vel conditionis positae et conclusionis inde factae ordine, e)n oi(_s to\ u(/steron a)na/gkh ei)_nai, e)n tou/tois a)ntistre/fei, kai\ a)ei\ tou_ prote/rou genome/nou a)na/gkh gene/sqai to\ u(/steron *gb11. 337 b23. cf a 10. 328 a19. *zma1. 640 a9. ei) e)/stin a)/nqrwpos, a)lhqh\s o( lo/gos w(_| le/gomen o(/ti e)/stin a)/nqrwpos: kai\ a)nti- stre/fei ge: ei) ga\r a)lhqh\s o( lo/gos w(_| le/gomen o(/ti e)/stin a)/nqrwpos, e)/stin a)/nqrwpos K 12. 14 b17. cf *fz2. 233 a9. hma10. 1187 b2. ta\ ge/nh kata\ tw_n ei)dw_n kathgorei_tai, ta\ de\ ei)/dh kata\ tw_n genw_n ou)k a)ntistre/fei K5. 2 b61. — prae- eipue a)ntistre/fein vocabulum doctrinae logicae est, ac di- cuntur a)ntistre/fein prota/seis (kata\ th\n u(pallagh\n tw_n o(/rwn( (Schol 166 b13), ubi subiectum in praedicati loco et praedicatum subiecti in loeo poni potest, opp u(pertei/nein *ab23. 68 b23. 27. 70 b34. g22. 84 a24; atque vel termini dicuntur a)ntistre/fein *ab16. 65 a15, 34. 22. 67 b27, 68 a3, 12, 13 al. cf md9. 386 b24. yb11. 423 a21 (Trdlbg p 408). *mk3. 1061 a17, vel ai( prota/seis *aa2. 25 a6, 8. 3. 25 a28, b8, 17. 5. 27 a6, 13, 34 al. h( pro\s tw_| e)la/ttoni a)/krw| pro/- tasis a)ntistrepte/a *aa 45. 51 a23. kai\ a)ntistre/yanti ei)pei_n a)lhqe/s ya3. 406 a32. to\ a)ntistre/fein e)/stin, ei)/per e(/pontai a)llh/lois to\ me/son kai\ oi( a)/kroi (Bk, o(/roi Wz) *ad12. 95 b40. a)ntistrofh/ a)ntistre/fei to\ katafatiko/n *aa 11. 31 a40. a)ntistre/fei h( a)kolou/qhsis ti15. 167 b1. a)ntistre/fei to\ b tw_| a (dativo tw_| a subiectum propositionis e conversione ortae signifi- catur, Wz ad 52 b8) *ab22. 67 b30, 31, 34, 35, 37, 68 a22 al. e13. 22 a16. a)ntistre/fein pro/s ti (i q tini/) *ab22. 67 b28, 38, 39. 23. 68 b26 al. (aliam vim habet a)ntistre/fesqai e)pi\ tw_n o(/rwn *ab15. 64 a11, 40, a)ntistre/yai kata\ tou\s o(/rous *ab15. 64 b3. Wz ad 25 a6) a/ntistre/fein kaqo/lou, opp e)n me/rei, kata\ me\ros, e(pi\ me/rous *aa2. 25 a8, 11. 20. 39 a15. 45. 51 a5. a)ntistre/fei to\ kaqo/lou tw_| kata\ me/ros *aa 11. 31 a27. a)ntistre/fei to\ g tw_| a tini/ *aa11. 31 a32, 35. de conversione propositionum *aa2. 25 a1-3. 25 b25. — huic logieae verbi a)ntistre/fein significationi vel adnumeranda vel affinia sunt talia: e)/sti xalepw/taton to\ a)ntiste/fein th\n a)po\ tou_ sumbebhko/tos o)nomasi/an tb1. 109 a10, 14, 15, 26 (Schol 264 a35-41). a)ntistre/fein de convertendis inter se causa et effectu in demonstratione, syn a)ntikathgorei_sqai *ag13, 78 a27 Wz, 28, b12. a)ntistre/fonta, quae kata\ pro/s- lhyin Theophrastus appellavit *ab6. 58 b8 Wz. 7. 59 a30.

2. a)ntistre/fein (peri\ th_s ei)s a)nti/fasin metalh/yews) (Schol 166 b13), i e transitive ‘affirmantem propositionem convertere in negantem et contra’, intransitive ‘ad eiusmodi conversionem aptum esse’ *aa29. 45 b6. b8-10 (de tali con- versione syllogismorum). g17. 80 b25 Wz, 30, 38, 81 a20, 23. Wz ad 25 a6 (cf a)ntistre/fein tou\s lo/gous, int tou\s sullogismou/s, i e metalabo/nta to\ sumpe/rasma meta\ tw_n loipw_n e)rwthma/- twn a)nelei_n e(\n tw_n doqe/ntwn tq14. 163 a30 sqq. *ab8.) a)n- tistre/fein e)nanti/ws, a)ntikeime/nws *ab8. 59 b9, 10 al. a)nti- stre/fousin ai( e)n tw_| v)nde/xesqai katafa/seis tai_s a)pofa/sesi, kai\ ai( e)nanti/ai kai\ ai( a)ntikei/menai *aa15-20 saepe. 13. 32 a30. 17. 36 a39. cf 14. 33 a7, 16, 32 b2. ou)k a)ntistre/fei to\ e)n tw_| e)nde/xesqai sterhtiko/n *aa17. 36 b35-37 a31. a)ntistra- fe/ntos tou_ e)nde/xesqai *aa18. 38 a6. w(/ste ou)de\n e)/stin: a)nti- stre/yanti e)/stin o(moi/ws fa/nai o(/ti pa)nta e)/stin c6. 979 b18. — huie significationi v a)ntistre/fein comparandum videtur o( to/pos a)ntistre/fei pro\s to\ a)naskeua/zein kai\ kataskeua/zein tb2. 109 b25. 3. 110 a28. 6. 112 a27. 8. 113 b25 (i e pro\s a)/mfw koino/s, xrh/simo/s e)sti tb4. 111 a12, b9. 6. 112 a31. 10. 114 b28). ou)k a)ntistre/fei pro\s to\ a)naskeua/zein tb11. 115 a33, b7. ou) mh\n a)ntistre/fei ge to\ nu_n r(hqe/n (int a)po\ tou_ a)naskeua/zein pro\s to\ kataskeua/zein) ta5. 102 a14.

a)ntestramme/nos, proprie locali sensu, e)/xousi ta\ koi_la th_s periferei/as pro\s a)/llhla a)ntestramme/na *zib1. 498 a8. — logice, cf a)ntistre/fein 1 et 2. a)ntistramme/nos (i e di) a)nastrofh_s) e)/stai sullogismo/s *aa 28. 44 a30 Wz. a)nte- stramme/nh pro/tasis *ab5. 58 a1. — w(/sper a)ntestramme/non (i e e)nanti/on) th_| pa/xnh| o( eu)rw/s e)sti *zge4. 784 b16. e)pi/ te th\n kaqai/resin kai\ th\n a)ntestramme/nhn pro/sqesin *fg6. 207 a23. — a)ntestramme/nws. cf a)ntistre/fein 1. de in- versa ratione. kaq) au(to\n yekto/n, pro/s ti e)paineto/n, kai\ pa)lin a)ntistramme/nws kaq) au(to\n e)paineto/n, pro/s ti yekto/n tq11. 162 a1. o( u(pere/xwn a)ntestramme/nws to\ a)na/logon heh 10. 1242 b7. a)ntestramme/nws di/eisi tw_| ta/xei *fd8. 215 b31. cf g6. 206 b5, 27. *oa5. 273 a1. *zp13. 712 a4. mg4. 375 b3. *pd14. 1298 b38. hmb7. 1206 a38. — cf a)ntistre/fein 2. a)ntestramme/nws a)kolouqei_n (i e th_| katafa/sei th\n a)po/fasin kai\ th\n kata/fasin th_| a)pofa/sei), shmai/nein e13. 22 a34 Wz, b9. — au(toi_s me\n paraplhsi/ws, tou/tois d) a)ntestramme/nws *zmd9. 684 b35.

a)ntistrofh/ eandem usus varietatem habet ac v a)ntistre/fein. 1. kata\ th\n a)ntistrofh\n th_s a)nalogi/as *fq10. 266 b18. —

a(nti/strofos a)ntistrofh/ i q metallagh\ tw_n th_s prota/sews o(/rwn *aa3. 25 a40. 19. 38 b27. 20. 39 a22, 38. a)ntistrofai\ sterhtikai/ (i e tw_n sterhtikw_n prota/sewn) *aa3. 25 b16. a)ntistrofh\n de/xesqai *aa45. 50 b32, 51 a39. b11. 61 a32. dei/knusqai, perai/nesqai, gi/netai sullogismo\s o\ia\ th_s a)ntistrofh_s *aa8. 30 a4. 7. 29 a27, 33. 17. 37 a33. — 2. a)ntistrofh/ i q con- versio e)k katafa/sews ei)s a)po/fasin kai\ a)na/palin *aa 18. 38 a3. 20. 39 a28. 22. 40 b10. b8-10. 11. 61 a22, 33. a)n- tistrofh\ tou_ e)nde/xesqai u(pa/rxein, e)nde/xesqai mh\ u(pa/rxein *aa15. 35 b1, 2. 16. 36 a27. cf *aa15-20.

a)nti/strofos. a. to\ yuxro\n suni/sthsin a)nti/strofon th_| qermo/- thti th_| peri\ th\n kardi/an to\n e)gke/falon *zgb6. 743 b28. dia\ to\ toi_s futoi_s a)nti/strofon e)/xein th\n fu/sin *zgg11. 761 a20. — b. to\ te/tarton ei)_dos th_s o)ligarxi/as tou_t) e/sti/n, a)nti/strofon tw_| teleutai/w| th_s dhmokrati/as (i e haec quarta species in genere oligarehiae eundem locum obtinet, ac to\ teleutai_on ei)_dos in genere democratiae, a)nti/strofon fere i q a)na/logon) *pd6. 1293 a33. cf 5. 1292 b7. 10. 1295 a18. h( r(htorikh/ e)stin a)nti/strofos th_| dialektikh_| *ra 1. 1354 a1. — c. a)nti/strofoi in carminibus choricis. ai( tw_n a)rxai/wn poihtw_n a)nti/strofoi *rg 9. 1409 a26. *mela- nippi/dhs poih/sas a)nti\ tw_n a)ntistro/fwn a)nabola/s *rg9. 1409 b27. ta\ a)po\ skhnh\s ou)k a)nti/strofa, ta\ de\ tou_ xorou_ a)nti/- strofa piq15. 918 b27. oi( no/moi ou)k e\n a)ntistro/fois e)poiou_nto piq15. 918 b13. oi( diqu/ramboi, e\peidh\ mimhtikoi\ e)ge/nonto, ou)ke/ti e)/xousin a)ntistro/fous piq15. 918 b19, cf h( a)nti/strofos a(plou_n b25. — a)ntistro/fws. h( glw_tta w(/sper a)ntistro/- fws e)/xousa tw_| mukth_ri *zmb17. 661 a27 cf a)nti/strofos b.sumbai/nei d) a)ntistro/fws (i e ou(/tws w(/ste a)ntistre/fein, ea ratione, qua possunt to\ ai)/tion et to\ ai)tiato\n a)ntistre/fein pro\s a)/llhla, cf a)ntistre/fein 1) *fq9. 265 b8.

a)ntisullogi/zesqai. e)/sti lu/ein h)\ a)ntisullogisa/menon h)\ e)/n- stasin e)negko/nta *rb25. 1402 a31, 32. g17. 1418 b13.

a)ntita/ttein. pro\s to\n pa/ntws e)nista/menon pa/ntws a)ntita- kte/on e)sti/n te4. 134 a4.

a)ntitei/nein trans a)ntitei/nein ei)s tou)/pisqen ta\ sparti/a ph9. 888 a20. a)ntitei/nein th\n kata\ fu/sin a)gwgh/n ph9. 888 a18. — intrans ma/xesqai kai\ a)ntitei/nein tw_| lo/gw| *ha13. 1102 b18. toi_s o)rgizome/nois *rb4. 1381 b9. a)ntitei/nein pro/s ti *hd12. 1126 b15. heg7. 1233 b33. pro\s tou\s spouda/zontas ma_llon a)ntitei/nousi tq1. 156 b25. oi( pa/nta pro\s h(donh\n e)pai- nou_ntes kai\ ou)qe\n a)ntitei/nontes *hd12. 1126 b13. h(tta_tai/ tis a)ntitei/nwn, h(tta_tai kai\ ou) du/natai a)ntitei/nein (syn a)nte/xein b12) *hh8. 1150 b2, 8, 13. tu/ptein xei_ra a)ntitei/nontos heb8. 1224 b14. a)ntitei/nousa u(po/lhyis, fro/|nhsis, o)/recis *hh3. 1146 a1, 4. heb8. 1224 a35. — to\ h)remou_n a)ntitei/nei (cf a)nterei/dein) mx31. 858 a8.

a)nti/texnoi kai\ pro\s th\n a)rxh\n e)mpo/dioi *pe10. 1311 a17.

a)ntitiqe/nai. pro\s tou_t) a)ntiqete/on o(/ti *pg15. 1286 b2.

a)ntitupei_n. h(_| a)/n a)ntituph/sh| kai\ mh\ r(a|di/ws die/lqh| mb8. 368 a3. g1. 370 b18, 371 a25.

a)nti/tupos. oi( e)n a)ntitu/pois peri/patoi pe40. 885 a36. ei)s a)nti/tupon pk9. 923 b27.

a)ntifa/nai. a)nti/fhsin e(/tero/n ti pro\s th\n fantasi/an, th_| fan- tasi/a| en2. 460 b19. 3. 462 a7. non addito obiecto a)ntifh_| en3. 461 b5. a)ntifh/sas *ab17. 65 b1.

a)ntifa/rmakon q86. 837 a18.

a)nti/fasis e)/stw tou_to, kata/fasis kai\ a)po/fasis ai( a)ntikei/- menai e6. 17 a33 Wz. h( a)nti/fasis a)nti/qesis h(_s o(tw|ou_n qa/- teron mo/rion pa/restin, ou)k e)xou/shs ou)de\n metacu/ *mi7. 1057 a34. *ag2. 72 a12. a)ntifa/sews ou)qe\n metacu/ (a)na\ me/son) *)antifw_n *mg7. 1011 b23. i4. 1055 b1. k12. 1069 a3. *fe3. 227 a9, dist e)nanti/a, metacu/, ste/rhsis *mi4. 1055 b1. k11. 1067 b14, 21. *fe1. 224 b29, 225 a12. a)ntifa/sews qa/teron, o(po- teronou_n mo/rion *aa 1. 24 a23. g2. 72 a11. a)ntifa/sews me- rismo/s *me4. 1027 b20. a)ntifa/sews e)rw/thsis *aa1. 24 a25, b11. h( a)ntikeime/nh a)nti/fasis tq13. 163 a24 Wz. skopei_n to\ sumpe/rasma pro\s th\n a)nti/fasin ti25, 180 a25, 30 (ubi coll a26 per a)nti/fasin simul ta\ e)nanti/a significari coniieias), 26. 181 a3 Wz. ta\ kata\ th\n a)nti/fasin mh\ a)lhqeu/esqai, ta\ kata\ ta\s a)ntifa/seis tau)tou_ kathgorei_n *mk6. 1063 a21, 24. h( kat) a)nti/fasin metabolh/ *fe1. 225 a13. z5. 235 b13, 16. q7. 261 b8. ta)nanti/a kat) a)nti/fasin proteino/mena (i e ne- gatio tw_n e)nanti/wn) ta10. 104 a14, 21, 24, 26 Wz. — sed etiam to\ kata\ th\n a)nti/fasin, a)ntifa/sews o(poteronou_n mo/rion appellatur a)nti/fasis, et a)mfo/tera mo/ria a)ntifa/sews ap- pellantur a)ntifa/seis. ou) pa_sa a)nti/fasis a)lhqh\s h)/ yeudh/s e7. 18 a11. 8. 18 a27. a)du/naton th\n a)nti/fasin a)lhqeu/esqai a(/ma kata\ tou_ au)tou_, a(/ma kathgorei\sqai ta\s a)ntifa/seis *mg6. 1011 b16. 4. 1007 b18. *fa3. 187 a5. cf e7. 17 b26, 27. o( e)/legxos a)ntifa/sews sullogismo/s *ab20. 66 b1. h( a)nti/fasis tou_ sumpera/smatos, th_s u(poqe/sews, h( a)ntikeime/nh a)nti/fasis *aa15. 34 b29, 31. b11. 61 a19. 26. 69 b21. a)n- ti/fasis tou_ taou)tou_, tou_ leukou_ *mi3. 1054 b20. k6. 1063 b24. e)/stai e)n th_| a)ntifa/sei kai\ a)gnoi/a *fq4. 255 b5. pa_sa du/namis a(/ma th_s a)ntifa/sew/s e)stin *mq8. 1050 b9.

a)ntifatikw_s a)ntikei_sqai, dist e)nanti/ws e7. 17 b17, 20, 18 a8. 14. 24 b5, 3. a)ntifatikw_s me/n, a)ntestramme/nws de\ a)ko- louqei:n e13. 22 a34.

a)ntife/resqai kata\ to\n au(tou_ ku/klon *ob10. 291 b2. e)mpodi/- zei ma/lista me\n a)ntifero/menon, e)/peita kai\ me/non *fd8. 215 a30

*)antife/rwn o( *)wrei/ths mn1. 451 a9.

a)ntifqe/ggesqai to\ a)kousqe/n *zge2. 781 a26.

a)ntifilei_n. a)ntifilou_si meta\ proaire/sews *hq7. 1157 b30. a)ntifilei_sqai *hq9. 1159 a30. heh3. 1238 b26. u(perfilw_n ou)k a)ntifilei_tai *hi1. 1164 a4. a)ntifilou/menos *rb4. 1381 a2.

a)ntifi/lhsis ou) lanqa/nousa *hq3. 1156 a8. 2. 1155 b28.

a)ntifili/a heh2. 1236 b2.

a)ntiforti/sasqai a)rgu/rion q135. 844 a18.

*)/antifos h(/rws. e)pi/gramma e)pi\ *)a. f 596. 1576 b31.

a)nti/fracis gh_s *ad2. 90 a16. 8. 93 a30 (cf a)ntifra/ttein et e)/kleiyis). h(/lion e)klei/pein selh/nhs a)ntifra/cei f 203. 1515 a23. o(/tan plhsi/on h)_| h( a)nti/fracis, nhnemi/a gi/netai mb8. 367 b21.

a)nti/frasis. li/qos kalou/menos sw/frwn kat) a)nti/frasin q167. 846 b27.

a)ntifra/ttein c dat tw_| a)e/ri z5. 470 a13. o(/sois a)ntifra/ttei h( gh_ ma8. 345 a29 Ideler. a)ntifra/ttein tw_| po/mati pka20. 929 a38. — c acc *ob13. 293 b25 (sed fort pro au)th\n scri- bendum au)th_|). — absolute h( qa/latta ou) di/dwsi diapnoh\n tw_| pneu/mati, a)ll) a)ntifra/ttei mb8. 368 b10. paremfai- no/menon kwlu/ei to\ a)llo/trion kai\ a)ntifra/ttei yg4. 429 a21 Trdlbg. h( gh_ a)ntifra/ttei *ag31. 87 b40. d2. 90 a18. ou)de- no\s a)ntifra/ttontos pkd13. 937 a32.

a)ntifri/ttein. a)ntifricas *zu44. 630 a2.

*)antifw_n poeta. eius *)androma/xh heh4. 1239 a38. *mele/a- gros *rb23. 1399 b25 (fr 2). 2. 1379 b15. versus afferuntur *rb23. 1399 b25 (fr 2). mx847 a20 (fr 4). fortasse Anti- phontis versus sunt *rb23. 1397 b18-20 (fr adesp 56). Anti- phontis apophthegma *rb6. 1385 a9.

*)antifw_n orator heg5. 1232 b7. Antiphon Rhamnusius f131. 1500 b19.

*)antifw_n

*)antifw_n sophista *fb1. 193 a12. o( *)antifw_ntos tetragw- nismo/s *fa2. 185 a17. ti11. 172 a7 Wz. *)antifw_n o( tera- tosko/pos (?) e)filonei/kei tw_| *swkra/tei f 65. 1486 b28.

a)nti/fwnos. to\ a)nti/fwnon, i e to\ dia\ pasw_n piq13. 918 b3 Bojesen. 7. 918 a7. 17. 918 b34 (ante pe/nte adde e)n tw_| dia\ tessa/rwn h)\ dia\, coll b39). to\ a)nti/fwnon su/mfwno/n e)sti dia\ pasw_n piq39. 921 a8. h(/dion to\ a)nti/fwnon tou_ sumfw/nou piq16. 918 b30. mia_s e)/xei xordh_s fwnh\n ta\ a)nti/fwna piq18. 919 a7. a)nti/fwnoi xordai/ piq18. 919 a1. o( th_s a)ntifw/nou fqo/ggos piq17. 918 b39.

a)ntixasma_sqai toi_s xasmwme/nois pz1. 886 a24. 2. 886 a31. 6. 887 a4.

a)nti/xqwn (Pythag) MA5. 986 a12. *ob13. 293 a24, b20. f 198. 1513 b3.

a)ntlei_n h)qmw_| (cf paroimi/a) oa6. 1344 b25.

a)ntli/a. oi( r(ua/des i)xqu/es th_s a)ntli/as e)kxuqei/shs. feu/gousin *zid8. 534 a28. a)\n de\ sumbh_| w(/st) e)n tw_| au)tw_| khri/w| a(/panta poiei_n au)ta/, e)/stai e)fech_s e(\n ei)_dos ei)rgasme/non di) a)ntli/as *zu40. 624 b34 (di) a)ntli/as? cf Auber ad h l, dian- tai/ws ci Pikkolos).

a)ntorxei_sqai. a)ntorxou/menos o( w)to\s a(li/sketai *ziq12. 597 b24. f 276. 1527 b33.

a)ntrw/dhs to/pos pkg5. 932 a2.

a)ntwqei_n. to\ w)qou_n a)ntwqei_tai/ pws *zgd3. 768 b19. mx5. 851 a3. 31. 858 a8. a)ntwqei_sqai u(p) a)llh/lwn pkg5. 932 a16.

a)/ntwsis ginome/nh pro\s th\n tou_ yuxrou_ su/nwsin an20. 480 a14.

a)/nudros. dia\ th_s a)nu/drou *libu/hs w(/deuen f 99. 1494 a20 vel (om *libu/hs) dia\ th_s a)nu/drou f 99. 1494 a16, 11.

a)nu/ein. to\ mhde\n pronoei_n mhde\ a)nu/ein a)hde/s *rg9. 1409 b4. — a)nusto/s. to\ meta\ to\ a)/riston kai\ to\ prw_ton tw_n a)/llwn a)nusto/n f 40. 1481 b15.

a)nupe/rblhtos q102. 839 a16. 130. 843 a12. — a)nuper- blh/tws lupei_sqai, timwrei_sqai *ra11. 1370 b31. r12. 1430 b25.

a)nupeu/qunos monarxi/a *pd10. 1295 a20. a)nupeu/qunoi *pd4. 1292 a2. 6. 1292 b35. to\ a)nupeu/qunon mei_zo/n e)sti ge/ras th_s a)ci/as *pb10. 1272 a37.

a)nupodetei_n. to\n decio\n po/da a)nupodetou_sin *ai)twloi/ f 64. 1486 b23.

a)nupo/detos o( a)ristero\s pou/s f 64. 1486 b19 (a)nupo/detos an a)nupo/dhtos cf Lob Phryn 445).

a)nupodhsi/a pd5. 877 a5.

a)nupo/dhtos o( a)/nqrwpos kai\ gumno/s (Plat Prot 321 C) *zmd10. 687 a24.

a)nupo/qetos kai\ gnwrimwta/th a)rxh/ *mg3. 1005 b14.

a)nupomo/nhton qea/sasqai, a)/piston dihgei_sqai q130. 843 a15.

a)nupo/ptws e)/xein (in disputando) tq1. 156 b18.

a)nustiko/s. to\ makra\ bai/nein a)nustiko/n, to\ brade/ws de\ mel- lhtiko/n f6. 813 a4.

a)nutiko/s. h( polupodi/a a)nutikwte/ran poiei_ th\n ki/nhsin *zmd6. 682 b1.

*)/anuton katadei_cai to\ deka/zein ta\ dikasth/ria f 371. 1540 a18.

a)/nw, a)nw/teros, a)nw/teron, a)nwte/rw, a)nw/tatos, a)nwta/tw. 1. sensu locali, vel ‘supra’ significat vel ‘sursum’. a. ‘supra’ to/pou (qe/sews) ei)/dh kai\ diaforai) a)/nw ka/tw, pro/sqen o)/pisqen, decio\n a)ristero/n *fa5. 188 a24. g2. 205 b32. *ob2. 284 b21. K 6. 6 a13. *zp2. 704 b20. to\ a)/nw tou_ mh/kous a)rxh/ *ob2. 284 b24. ta\ a)/nw o(/qen h( ki/nhsis, pro/teron tou_ deciou_ kata\ ge/nesin *ob2. 285 a23, 25, 21, 284 b28. to\ a)/nw fu/sei, opp to\ a)/nw pro\s h)ma_s *fd1. 208 b14. *od1. 308 a18. to\ a)/nw e)sti\n o(/pou fe/retai to\ pu_r kai\ to\ kou_fon *fd1. 208 b19. g1. a)/nw 201 a7. *mk9. 1065 b13. to\ tou_ panto\s e)/sxaton a)/nw le/gomen *od1. 308 a21. *fd4. 212 a27. to\ a)/nw sw_ma (i e ou)rano/s) yb7. 418 b9, 12 (Trdlbg p 373). to\ a)/nw kai\ me/xri selh/nhs sw_ma ma3. 340 b6. to\ a)/nw stoixei_on ma3. 341 a3. ta\ a)/nw plh/rh puro/s ma3. 339 a23. h( a)/nw fora/, ai( a)/nw forai/, o( peri\ ta\s a)/nw fora\s ko/smos sim ma1. 338 a21. 2. 339 a22. 3. 339 b18. 4. 342 a29. to\ u(po\ th\n a)/nw perifora\n sw_ma ma3. 340 b15. to\n a)nwta/tw to/pon ai)qe/ra proswno/masan, tw_| qei/w| a)podido/asi *oa3. 270 b22, 6. o( a)/nw to/pos qeio/teros tou_ ka/tw *ob5. 288 a4. (to\ me\n a)/nw tou_ w(risme/nou, to\ de\ ka/tw th_s u(/lhs *od4. 312 a16. 3. 310 b14. fu/sei a)ei\ h( a)/nw a)rxikwte/ra yg11. 414 a15 Trdlbg). o( a)/nw to/pos ma3. 339 b37, 340 a25, b30. 12. 348 a16 al. o( a)/nw po/los o( kaq) h(ma_s mb5. 362 a33. a)nwte/rw h( phgh\ th_s r(u/sews mb1. 353 b27. kerai/a a)nwte/ra mx6. 851 a38. h( a)/nw a)gora/ *ph12. 1331 b12, cf a30. ta\ a)/nw th_s *ai)gu/ptou *ziq12. 597 a5. oi( a)/nw *libu/es *pb3. 1262 a20. e)/nioi tw_n a)/nw (i e tw_n th\n a)nw- te/rw *)asi)an oi)kou/ntwn) *zu50. 632 a25. a)nwte/rw, opp e)g- gu/tata tou_ ai)gialou_ *ziq13. 598 b31. — to\ a)/nw e)n toi_s futoi_s kai\ toi_s zw/|ois ti/ e)stin *zib1. 500 b28. *zp4. 705 a29 sqq, 706 a25. *zmd10. 686 b5, 34 sqq, cf *zid5. 530 b20. *zmd7. 683 b21. yb4. 416 a3. z1. 468 a2, 467 b33. *ob2. 284 b17, 285 a16, 2. ta\ a)/nw tw_n zw/|wn et ta\ ka/tw quo- modo differant inter se dignitate *zmg3. 665 a23. 4. 665 b19. 10. 672 b20, b2. 648 a11. *zgd8. 776 b5. *zid11. 538 b2 (Pythag to\ decio\n kai\ a)/nw kai\ e)/mprosqen a)gaqo\n e)ka/loun f 195. 1513 a24), magnitudine *zib1. 500 b26, 32, 501 a4. 8. 502 b14. *zmd10. 686 b13. ta\ a)/nw et ta\ ka/tw e)n th_| tw_n zw/|wn gene/sei kai\ au)ch/sei *ziz3. 561 a22, b11. 10. 565 a1, b12. *zgb6. 741 b28 sqq, 742 b13, 743 b18. g11. 763 a10. o( a)/nqrwpos to\ a)/nw pro\s to\ tou_ o(/lou a)/nw e)/xei mo/nos *zmb10. 656 a12. *zp5. 706 b3 sqq. an13. 477 a22. z1. 468 a7. h( a)/nw koili/a tou_ sw/matos, opp h( ka/tw mb4. 360 b23. pa41. 864 a3. *zmg14. 675 b17. — transfertur a)/nw ad ea quae antea sunt dicta. ei)/rhtai e)n toi_s a)/nw *rg11. 1412 b33. *ziz10. 564 b19. c4. 978 b27. ta\ a)/nw ei)rhme/na *ag21. 82 b24. kaqw\s a)/nw le/lektai k5. 397 a33. o( a)/nw tro/pos *ag21. 82 b15. — b. ‘sursum’ a)/nw fe/resqai ma4. 342 a16. *od1. 308 a16. 6. 313 a15. *ziq2. 592 a11. a)nw/teron a)/gesqai mx6. 851 b4. a)poxwrou_sin ei)s ta\ o)/rh a)/nw *ziq12. 597 a20. a)nwte/rw gi/- nesqai *fq4. 255 b21. a)/nw poramw_n (cf s paroimi/a) mb2. 356 a19. fora/, ki/nhsis, metabolh\ a)/nw *oa2. 268 b21. *fd8. 214 b14. e5. 229 b7. q8. 261 b34. K14. 15 b5. — 2. trans- latum ad seriem quamlibet a)/nw id significat, quod ordine prius est, veluti in serie sonorum ta\ a)/nw i q ta\ o)ce/a, soni acutiores piq37. 920 b19. 3. 917 a31. a)/nw ba/llein piq4. 917 b37. in serie causarum, ta\ a)nw/teron ai)/tia *ag9. 76 a19. to\ a)nw/teron kinou_n, syn to\ pro/teron *fq5. 257 a11. *zk4. 700 a20. ou)k a)/peiros h( ge/nesis e)pi\ to\ a)/nw *ma2. 994 b8, a20. ge/nesis a)/nw *gb11. 338 a9. in serie notionum a)/nw dicuntur quae magis sunt universales, le/gw d) a)/nw me\n th\n e)pi\ to\ kaqo/lou ma_l- lon, ka/tw de\ th\n e)pi) to\ kata\ me/ros *ag20. 82 a23. a)/nw poreu/esqai, ei)s a)/peiron e)pi\ to\ a)/nw i)e/nai *aa27. 43 a36 Wz. b17. 65 b23. g19. 81 b40. a)nwte/rw *ag21. 82 b21. a)po- state/on o(/ti a)nwta/tw tq1. 155 b30. to\ a)/nw ge/nos, to\ a)nw- te/rw ge/nos, to\ a)nwta/tw tw_n genw_n *md6. 1016 a29, 30. b3. 998 b19. to\ a)/nwqen, to\ a)nw/teron, ta\ a)/nw (genus uni- versalius) *ag5. 74 a7. d13. 97 a33. MA 9. 992 a17 Bz. h( a)/nw e)pisth/mh *ag9. 76 a12. e)/sti tou_ fusikou_ tis a)nwte/rw *mg3. 1005 a34. a)nw/teron e)pizhtei_n kai\ fusikw/teron *hq2. 1155 b2. ta\ a)nwte/rw tw_n o)/ntwn MA8. 990 a6.

a)/nw|dos

a)/nw|dos. zw_|a a)/nw|da, opp w)|dika/ *zia1. 488 a34.

a)nw/dunos. a(ma/rthma a)nw/dunon kai\ ou) fqartiko/n po5. 1449 a35. to\ e(\n a)nw/dunon kai\ a)na/lghton (Meliss) c1. 974 a19.

a)nwqei_n a)po\ th_s gh_s ta\s nefe/las ma12. 348 a20. ka/twqen a)nwqou/menos a)h/r pkg4. 931 b35. pa/lin a)nwsqei/s pis4. 913 b14.

a)/nwqen, desuper, sensu locali, to\ a)/nwqen e)pio\n u(/dwr ma13. 351 a6. au)ca/nesqai a)/nwqen *zig12. 519 a25. h( u(ste/ra e(/lkei a)/nwqen *zik7. 638 a7. kata/getai/ ti ei)s *)amiso\n a)/nwqen *zie22. 554 b16. e)pw|a/zein a)/nwqen *zie33. 558 a7. a)/nwqen toi_s o)cuw- poi_s tw_n o)rni/qwn h( qewri/a th_s trofh_s *zmb13. 657 b26. a)rxh\ de\ a)/nwqen *fq8. 363 a1. metaph mikro\n a)/nwqen a)rkte/on *hz13. 1144 a12. — inde per attractionem quandam (Krü- ger gr Gr § 50, 8, 14) a)/nwqen significat i q supra. h( qer- mo/ths a)po\ tw_n a)/nwqen a)/strwn gi/netai ma3. 340 a21. a)po\ th_s a)/nwqen flogo\s a(/ptein to\n ka/twqen lu/xnon ma4. 342 a4. sed etiam sine eiusmodi attractione a)/nwqen i q supra. h( tw_n a)/nwqen ki/nhsis, o( a)/nwqen ai)qh/r sim ma7. 344 a16. 6. 343 a18. b9. 369 b14. g6. 377 b29 al. oi( a)/nwqen o)do/ntes *zih10. 587 b16. g7. 516 a25. to\ a)/nwqen (tw_n i)xqu/wn) ti/ le/getai (cf a)/nw p 68 b19) *zig1. 509 b18. — a loco transfertur ad se- riem quamlibet, mikro\n a)/nwqen h)\ ka/twqen MA8. 990 a23. oi( gennh/santes h)\ oi( a)/nwqen gonei_s, oi( a)/nwqen (i e oi( pro/go- noi) *zih 6. 586 a1. *zga 18. 722 a7. d3. 768 a21, 33, 36. *hh7. 1149 b9. to\ a)/nwqen ge/nos (cf a)/nw p 68 b54) *ad13. 97 a33. a)/nwqen e(ni\ o)no/mati perilabei_n *zma4. 644 a12. — a)/nwqen i q ei)s to\ a)/nw: th_| ka/twqen metabolh_| h( a)/nw, th_| de\ a)/nwqen h( ka/tw a)nti/keitai K14. 15 b5 (?)

a)nw/leqros. a)qa/naton kai\ a)nw/leqron (Anaximand fr 1) *fg4. 203 b14. a)nw/leqro/n te kai\ a)ge/nhton k4. 396 a31.

a)nwmalh/s. paqhtiko\n to\ a)nwmale/s piq6. 918 a11. h( fwnh\ metaba/llei e)pi\ to\ traxu/teron kai\ a)nwmale/steron *zih1. 581 a18. — a)nwmalw_s fe/resqai *fq9. 265 b12 (sed cf a)nw- ma/lws p 69 a58).

a)nwmali/a kinh/sews *ob6. 288 a26. *gb10. 336 a30. a)nw- mali/a th_s fwnh_s *zge7. 788 a24 (cf a)nwmalh/s et a)nw/ma- los). a)nwmali/a tw_n nefw_n, tou_ e)no/ptrou_ mb9. 369 b1. g6. 377 b14. o( pleu/mwn tou_ a)nqrw/pou e)/xei a)nwmali/an *zia 16. 495 b2. a)nwmali/a th_s kth/sews *pb9. 1270 a15.

a)nwmali/z ein. kai\ to\ a)nwmali/sqai ta\s po/leis *rg11. 1412 a16. quoniam aequalitatis restitutio significatur, forma non ab a)nwmali/zein derivanda esset, sed ab a)nomali/zein (cf a)noma/lwsis), quod verbum non est aliunde notum. w(ma- li/sqai Spgl, o(malisqh_nai secutus vestigia codd Ac Vhl Rhet 71.

a)nw/malos. oi( a)nw/maloi peri/patoi, opp oi( eu)qei_s, oi( e)n toi=s o(male/si pe40. 885 a15. 1. 880 a16. 10. 881 b19. 23. 883 a23. diafe/rei h( fwnh\ tw_| o(malo\n h)\ a)nw/malon ei)_nai to\ o)/r- ganon di) ou)_ fe/retai *zge7. 788 a26. — a)nw/malos ki/nhsis, opp o(malh/s *fe4. 228 b16, 28. *gb10. 336 b5. *ob6. 288 a14, 18. a)nw/malos tou_ ne/fous su/stasis, to\n h(/lion fai/nesqai e)n a)nwma/lw| mg6. 377 b4, 8. fwnh\ a)nw/malos *zge7. 788 a1 (cf traxei_a *zih1. 581 a18). xro/nois a)nwma/lois kai\ mh\ di) i)/sou *zik1. 634 a35. toi_s a(nqrw/pois a)nw/maloi oi( th_s kuh/sews xro/noi *zgd4. 772 b7. a)nw/malos h( i)diwtikh\ oi)konomi/a ob1346 a9. h( melagxolikh\ kra_sis a)nw/malos, oi( melagxolikoi\ a)nw/- maloi pl1. 954 b9, 955 a30. h)_qos a)nw/malon f 160. 1505 a6. a)nw/maloi kakw_s, kalw_s heg7. 1234 b4. o(malw_s a)nw/malon ei)_nai po15. 1454 a26, 28. — a)nwma/lws kinei_sqai *fz7. 238 a22 (inde q9. 265 b12 pro a)nwmalw_s fe/retai scriben- dum videtur a)nwma/lws). *ob6, 288 a17. a)nwma/lws e)/xein md9. 385 b9. a)cio/pistos

a)nw/motos frh\n (Eur Hipp 612) *rg15. 1416 a31.

a)nw/numos. li/qoi polloi\ a)nw/num<*> md10. 389 a8. praecipuc usitatum Arist, ubi generis alicuius non exstat unum quo contineatur nomen: e)/sti ti ge/nos tw_n e)nto/mwn, o(\ e(ni\ me\n o)no/mati a)nw/numo/n e)stin, e)/xei de\ pa/nta th\n morfh\n sugge- nikh/n *zu40. 623 b5. a5. 490 a13. 6. 490 b11. cf 3. 489 a18. lo/gw| me\n e)/stin ei)pei_n, a)nw/numon de\ tugxa/nei o)/n yb7. 418 a28. a)nw)numa e(ni\ o)no/mati yb7. 419 a4. a)nw/numon to\ koino\n e)pi\ dikastou_ kai\ e)kklhsiastou_ *pg1. 1275 a3. h( kata\ to\ poso\n ki/nhsis to\ koino\n a)nw/numon, h( kata\ to/pon kai\ to\ koino\n kai\ to\ i)/dion a)nw/numos *fe2. 226 a30, 33. (a)naqumi/asis) h( me\n a)tmi/s, h( de\ to\ me\n o(/lon a)nw/numos mb4. 359 b30. ge/nos a)nw/numon, diafora\ a)nw/numos *ag5. 74 a8 (cf a21). d13. 96 b7. yb5. 417 b32. *ra2. 1357 b4. ei)/ ti a)/llo a)nw/numo/n e)sti dia\ to\ mh\ ei)_nai ge/nos *zib15. 505 b30. dei_ e)k tw_n suggenw_n kai\ o(moeidw_n metafe/rein ta\ a)nw/numa w)nomasme/nws *rg2. 1405 a36. cf praeterea md3. 381 b6. *pa3. 1253 b9. *mi5. 1056 a25. z7. 1033 a14 (a)/dhlos h)\ a)nw/numos). in systemate vir- tutum et vitiorum et a)kro/thtes et meso/thtes multae a)nw/- numoi sunt *hb7. 1107 b2. g10. 1115 b26. d10. 1125 b17, 21. 11. 1125 b26, 29. 12. 1127 a12. (cf o)/noma ou)k a)pode/- dotai, ou)k w)no/mastai 1126 b19, 1127 a7). 13. 1127 a14. heg2. 1231 b1. 6. 1233 a39. — a)nwnumw/teros md3. 381 b15. *zid2. 525 b6. heb3. 1221 a40. — to\ a)nw/numon, i e to\ a)o/riston o)/noma, r(h_ma e9. 19 b6, 7 (Wz, cf 2. 16 a32. 3. 16 b14). — (Trdlbg de an p 378. Vhl Poet I 39).

a)nwfelh\s h( filosofi/a *pa11. 1259 a9. bradei_a kai\ a)nwfelh\s ki/nhsis *zp8. 708 a20. — matai/ws kai\ a)nwf elw_s a)kou/ein *ha1. 1095 a5.

a)nwferh/s. active i q a)/nw fe/rwn *fd9. 217 a3. — pass to\ qermo\n kai\ ai( o)smai\ pa_sai a)nwferei_s pig5. 908 a25.

a)/ceinos (Hesiod e715) *hi10. 1170 b22.

a)ci/a. xrh/mata le/gomen o(/swn h( a)ci/a romi/smati metrei_tai *hd1. 1119 b26. cf i1. 1164 b4. diplou_n th_s a)ci/as a)poti/nein pkq14. 952 a19. th\n a)ci/an pote/rou e)/sti ta/cai *hi1. 1164 a22-b21. th\n a)ci/an a)/lloi a)/llhn le/gousi *he6. 1131 a24-29. h( timh\ w(/sper a)ci/a ti/s e)stin *ra7. 1365 a8. cf b16. 1391 a2. kinei_n para\ th\n a)ci/an tou_ mege/qous mx17. 853 a26. e)/xon kat) a)ci/an tou_ dapanh/matos *hd5. 1123 a18. ma_llon a)gapa_ ta\s toiau/tas h(dona\s th_s a)ci/as *hg14. 1119 a20. mei_zo/n e)sti ge/ras th_s a)ci/as au)toi_s *pb10. 1272 a38. plei/w th_s a)ci/as e)ndiate/trifen o( lo/gos mb3. 357 a4. — toi_s o(moi/ois th\n au)th\n a)ci/an kata\ fu/sin ei)_nai *pg16. 1287 a13. diane/- mein, pra/ttein ti al kat) a)ci/an *pg5. 1278 a20 (syn kat) a)reth/n). h4. 1326 b16. *hg10. 1115 b19 (syn w(s a)/n o( lo/gos). d4. 1122 a26. q8. 1158 b27. 10. 1159 a35. 12. 1160 b33. i1. 1164 b8. to\ pre/pon kat) a)ci/an e)sti/ heg6. 1233 b7. ne/- mein, poiei_n ti para\ th\n a)ci/an *he12. 1136 b16. q12. 1160 b36. para\ th\n a)ci/an kai\ to\ de/on, opp o)rqw_s *hd4. 1122 b29. to\ kat) a)ci/an i)/son, opp to\ kat) a)riqmo/n sive to\ a)riqmw_| i)/son, a)riqmhtikh\ i)so/ths *pe1. 1301 b30, 1302 a8. z2. 1317 b4. to\ kat) a)ci/an i)/son to\ di/kaion *pg12. 1282 b27. h9. 1329 a17. *he6. 1131 a24, 26. q13. 1161 a22.

a)cio/logos. ei)/ ti a)cio/logon *pb12. 1273 b29. ou)de\n a)cio/logon e(w/ratai *zgb7. 746 b5. ta\ ma/lista a)cio/loga *pb8. 1268 a15. ob 1346 a28. nh_soi a)cio/logoi k3. 393 a12. dioi/khsis eu)geneste/ra kai\ a)ciologwte/ra th_s h(mete/ras fta1. 816 a32. — a)ciolo/gws h(_fqai filosofi/as *fg4. 203 a1.

a)cio/pisto/n tina poiei_n *ra2. 1356 a5. 9. 1366 a28. *kthsi/as ou)k w)\n a)cio/pistos *ziq28. 606 a8. a)kou/ein a)ciopi/stou tino/s *zia15. 493 b15. *zmg10. 673 a13. pei_ra a)cio/pistos *zgb5.

a)/cios 741 a37. d10. 777 b4. — a)ciopi/stws ou) sunw_ptai *zgb5. 741 a31.

a)/cios. ou)k i)/swn o)/ntes a)/cioi, pollaplasi/ou timh/matos a)/ciai kth/seis *pb7. 1267 a10. e6. 1306 b13 al. peirate/on le/gein to\ fai/nomenon, ai)dou_s a)ci/an ei)_nai nomi/zontas th\n proqumi/an ma_llon h)\ qra/sous (i e quam pro temeritate habendam) *ob12. 291 b25. — tw_| toiou/tw| ma/lista zh_n a)/cion *hg12. 1117 b12. — a)/cioi douleu/ein *pa5. 1254 b36. — o(/ ti kai\ a)/cion ei)- pei_n *pb11. 1272 b32. e1. 1302 a13. *zmb8. 654 a12. (cf o(/ ti kai\ a)/cion lo/gou heg2. 1231 a2). a)/cion ei)pei_n, a)/cion kalei_n po/lin th\n fu/sei dou/lhn *pg14. 1285 b17. d4. 1291 a9. — a)ci/ws. w(s a)ci/ws ei)pei_n *zmb6. 651 b36.

a)ciou_n. 1. ta\ a(marth/mata kai\ ta\ a)dikh/mata mh\ tou_ i)/sou a)ciou_n *ra13. 1374 b5. a)ciou_n e(autou\s a)gaqw_n, mega/lwn, tw_n i)/swn, a)ciou/menoi tw_n i)/swn, h)ciw_sqai tw_n o(moi/wn *pb9. 1269 b9. g13. 1284 a9. e1. 1301 b39. *rb9. 1387 b6, 11, 14. 11. 1388 b1. 13. 1389 a33. h)ciw/qh th_s turanni/dos *pe5. 1305 a27. fu/sei despotei/as h)ciwme/noi *pa6. 1255 b14. o( a)ciw- qhso/menos th_s a)rxh_s *pb9. 1271 a11. ti/s a)/n proseipei_n a)ciw/seien la/trin (Theodect fr 3) *pa6. 1255 a38. — 2. po- stulare. deo/meno/s te kai\ a)ciw_n *rg5. 1407 a26. a)ciou_ntes fi- lei_sqai w(s filou_sin, a)ciwte/on *hq10. 1159 b17, 18. a)ciou_si mete/xein *pe1. 1301 a34. ou)qei\s a)cioi_ ta\ faino/mena a)du/nata *rb11. 1388 b2. a)ciou_si to\n no/mon a)/rxein, to\n e(/na u(perba/l- lein *pd6. 1293 a20. po18. 1456 a7. a)ciou_men u(ma_s e)mme/nein sim *ra15. 1377 b9, a25, 29. h)ci/ou tou\s *)aqhnai/ous u(polabei_n *rb6. 1384 b33. o(/sa e)n th_| w(s a)lhqw_s fili/a| a)ciou_tai *hq5. 1157 a24. — med oi( e)leei_sqai a)ciou/menoi *rb10. 1388 a27 (cf tou\s a)ciou_ntas e)leei_sqai 9, 1387 b18). — 3. proponere aliquam sententiam, contendere, *aa17. 30 a10, 20. 24. 41 b10, 17. 33. 47 b28. d4. 91 a37 al. e)/ndocon to\ a)ciw_sai, a(rmo/ttei a)ciou_n *ab11. 62 a16, 17. syn ai)tei_sqai tq13. 163 a3, 7, 10, 19 (cf a2, 6, 9, 18). a)ciou_n mhde\n a)ci/wm) a)/logon, a)ll) h)\ e)pagwgh\n h)\ a)po/deicin fe/rein *fq1. 252 a24. tou_to eu)lo/gws a)ciou_men *zga1. 715 b11. a)ciou_n mhde\n a)lo/gws, a(\ kai\ meta\ lo/gou pisteu_sai ou) r(a/|dion hea8. 1218 a29. a)ciou_men dh\ to\n to/pon ei)_nai prw_ton perie/xon *fd4. 210 b34. cf sim *fq3. 254 a15. *oa8. 276 b22. b14. 297 b3. *mi1. 1053 a29. at969 a13. c2. 975 b25.

a)ci/wma. 1. o( mikro/yuxos e)llei/pei pro\s to\ tou_ megaloyu/xou a)ci/wma (i e pro\s tau_ta, w(_n o( m. a)cioi_ e(auto/n) *hd7. 1123 b25. oi( di) a)/gnoian a)ndrei_oi xei/rous tw_n eu)elpi/dwn, o(/sw| a)ci/wma ou)de\n e)/xousin (i e ou)deno\s e(autou\s a)ciou_sin), e)kei_noi de/ *hg11. 1117 a24 Zell. tou_to sta/sews ai)/tion kai\ para\ toi_s mhde\n a)ci/wma kekthme/nois, h)_ pou/ ge dh\ para\ qumoeide/si kai\ pole- mikoi_s a)ndra/si *pb5. 1264 b9. — ta\ a)ciw/mata dhmokra- ti/as, o)ligarki/as (quae requiruntur in democratia, cf a)ciou_n 2, et u(po/qesis th_s dhmokratikh_s politei/as a40) *pz1. 1317 a39. — mh/te plou/sioi mh/te a)ci/wma e)/xontes a)reth_s *pg11. 1281 b25. to\ me/geqos kai\ to\ a)ci/wma th_s a)rxh_s *pe10. 1313 a8. me/geqos e)/xein kai\ a)ci/wma *hd5. 1122 b33. poiei_ e)mfaneste/- rous to\ a)ci/wma *rb 17. 1391 a27. oi( e)n a)ciw/masi *hd12. 1126 b36 (opp oi( tuxo/ntes). 5. 1123 a2. 7. 1123 b19. oi( e)n a)ciw/mati kai\ eu)tuxi/ais *hd8. 1124 b19. ou)k i)/son to\ a)ci/wma *hi2. 1165 a11. o(/moioi kata\ a)ciw/mata *rb8. 1386 a25. le/cis mh/te tapeinh\ mh/te u(pe\r to\ a)ci/wma, a)lla\ pre/pousa *rg2. 1404 b4. — 2. mhde\n a)ciou_n a)ci/wm) a)/logon (cf a)ciou_n 3) *fq1. 252 a24. kata\ to\ *zh/nwnos a)ci/wma (i e placitum) *mb4. 1001 b7 Bz. cf m2. 1077 a31. ta\ tou_ *meli/ssou a)ciw/- mata c6. 979 b22. e)/latton a)ci/wma lamba/nein at969 a18. e)pi\ tw_n ai)sqhtw_n ou)k e)/stai ta\ a)ciw/mata (i e theoremata a)o/ristos mathematica) *mn3. 1090 a36. a)ci/wma, syn lh_mma, pro/- tasis tq1. 156 a23 Wz. 3. 159 a4. i24. 179 b14. a)ci/wma e)/ndocon *ab11. 62 a13. dist u(po/qesis, ai)/thma *ag10. 76 b23-34. a)ci/wma principium, ex quo demonstratio ducitur, a)ci/wma (e)sti\ qe/sis) h(\n a)na)gkh e)/xein to\n o(tiou_n maqhso/menon *ag2. 72 a17 (Wzetad 24 a30), a)ci/wma d) e)sti\n e)c w(_n *ag7. 75 a41. ta\ koina\ lego/mena a)ciw/mata e)c w(_n prw/twn a)po- dei/knusin *ag10. 76 b14. pa_sai ai( a)podeiktikai\ xrw_ntai toi_s a)ciw/masin, kaqo/lou kai\ a)rxai\ ta\ a)ciw/mata *mb2. 997 a11, 13 (Bz ad 996 b26). a)rxh\ tw_n a)/llwn a)ciwma/twn au(/th (principium contradictionis) pa/ntwn *mg3. 1005 b33. ti/nos e)pisth/mhs ta\ e)n toi_s maqh/masi kalou/mena a)ciw/mata *mg3. 1005 a20.

a)cu/netos, v a)su/netos.

a)/cwn. e)a\n ai( grammai\ poiw_sin w(/sper a)/cona (i e axem coni) mg5. 375 b22. cf f 342. 1535 b3. — ei) dia\ tw_n po/lwn noh/sai- men e)pezeugme/nhn eu)qei_an, h(/n tina a)/cona kalou_si k2. 391 b26.

a)oi/dimos e)/rgois (*)atarne/os e)/ntrofos) f 625. 1583 b22.

a)oido/s (Hom r335. i7) *pq3. 1338 a26, 30. polla\ yeu/dontai a)oidoi/ (cf paroimi/a) MA2. 983 a4.

a)oi/khtoi to/poi, ta\ u(po\ th\n a)/rkton a)oi/khta, me/x|ri tw_n a)oi- kh/twn mb5. 362 b7, 9, 26.

a)/oikos. zw_|a a)/oika, opp oi)khtika/. a)/oika polla\ tw_n e)nto/mwn kai\ tw_n tetrapo/dwn *zia1. 488 a21.

a)/oinos. trofh\ a)oinote/ra *ph17. 1336 a8. h( a)spi\s fia/lh a)/oinos (Vhl e ci Viet, oi)/nou Bk) po21. 1457 b32.

a)olle/es (Alcaei fr 37) *pg14. 1285 b1.

a)o/ratos posaxw_s le/getai yb10. 422 a26. *md22. 1022 b34. pw_s le/getai h( fwnh\ a)o/ratos *fg4. 204 a4. 5. 204 a13, 16. e2. 226 b11. *mk10. 1066 a36. h( o)/yis tou_ o(ratou_ kai\ a)ora/tou yb9. 421 b5. a)_r) e)/sti mege/qh a)o/rata ai3. 440 a27. *ga2. 316 b33. dia\ mikro/thta a)o/raton mg3. 373 a20. 4. 373 a25. cf *zgb2. 736 a16. e)c a)ora/twn o(moiomerw_n pa/ntwn (Anaxag) *og3. 302 b2. — *darei_os panti\ a)o/ratos k6. 398 a14.

a)orghsi/a, opp o)rgilo/ths *hb7. 1108 a8. d11. 1126 a4. hma 23. 1191 b25.

a)o/rghtos, def *hb7. 1108 a8.

a)oristei_n pih7. 917 b2. ks13. 941 b26.

a)oristi/a. ou)k a)kriboi_ h( fu/sis dia\ th\n th_s u(/lhs a)oristi/an *zgd10. 778 a6. metabolai\ taraxw/deis dia\ th\n a)oristi/an mb5. 361 b34. a)oristi/a th_s w(/ras pks13. 941 b32.

a)o/ristos. a)o/riston dicitur id, quod vel nondum cir- cumscriptum est certis finibus vel non potest certis fini- bus circumscribi: a)poble/pein mh\ ei)s ta\ a)o/rista a)ll) ei)s ta\ u(pa/rxonta *rb22. 1396 b8. to\ a)o/riston plana_| *rg14. 1415 a14. h( e)popoii/a a)o/ristos tw_| xro/nw|, opp h( tragw|- di/a u(po\ mi/an peri/odon h(li/ou po5. 1449 b14. pro\s a)/llhla a)o/rista to\ sklhro\n kai\ to\ malako\n tw_| ma_llon kai\ h(_tton md4. 382 a16. h( spermatikh\ u(/lh ou)k e)/stin a)o/ristos ou)/t) e)pi\ to\ plei_on ou)/t) e)pi\ to\ e)/latton w(/st) e)c o(poshsou_n gi/nesqai tw_| plh/qei *zgd4. 772 a3. tw_n monarxiw_n h( a)o/ristos turanni/s, h( kata\ ta/cin tina\ basilei/a *ra8. 1366 a2. a)o/ristos a)/rxwn, opp o( kata\ th\n a)rxh\n w(risme/nos *pg1. 1275 b4, a26. a)o/ri- stos a)rxh/ *pg1. 1275 a32. to\ a)gaqo\n w(ri/sqai, th\n d) h(donh\n a)o/riston ei)_nai *hk 2. 1173 a16. a)o/ristos h( moxqhra\ zwh/ *hi9. 1170 a24. e)c a)ori/stwn a)telw_n de\ a)ei\ ta\ teleio/tera *mn5. 1092 a13. h( a)o/ristos u(gro/ths, to\ e)n tw_| u(grw_| a)o/ri- ston, opp h( pe/yis md2. 380 a3. 3. 380 a29, b14, 381 a14. — to\ a)o/riston diafane/s, opp ta\ e)/sxata ai3. 439 a27. u(gro\n to\ a)o/riston oi\kei/w| o(/rw| *gb2. 329 b30. tou_ a)ori/stou a)o/ristos kai\ o( kanw/n *he14. 1137 b29. a)o/ristos e)pi\ to\ plei_on,

a)/ornos e)pi\ to\ e)/latton *zgd4. 772 a3. to\ poio\n w(risme/nhs fu/sews, to\ de\ poso\n th_s a)ori/stou *mk6. 1063 a28. h( u(/lh to\ a)o/riston pri\n o(risqh_nai kai\ metasxei_n ei)/dous tino/s MA 8. 989 b18. cf *fd2. 209 b9, 210 a8, 3, 6 (opp ei)/dos a8). *mz11. 1037 a27. a)o/ristos dua/s v s dua/s. h( du/namis w(s u(/lh a)o/ristos tou_ ka- qo/lou kai\ a)ori/stou e)sti/n *mm10. 1087 a17. g4. 1007 b29. a)o/ri- ston h( ste/rhsis, ai( sterhtikai\ a)rxai\ a)o/ristoi *fg2. 201 b26. *mk9. 1066 a15 (inde explicatur a(o/riston o)/noma, r(h_ma e2. 16 a32, b14. 10. 19 b8, 10). a)o/riston to\ a)po\ tu/xhs gi- no/menon *aa13. 32 b10-12. *ra10. 1369 a33. e)n toi_s ai)sqh- toi_s pollh\ h( tou_ a)ori/stou fu/sis *mg5. 1010 a3. ou)k e)/stin e)pisth/mh tw_n a)ori/stwn *aa13. 32 b19. to\ kata\ sumbe- bhko\s a)o/riston *fb5. 196 b28. *mk8. 1065 a25. h( u(/lh kai\ ta\ pa/qh a)o/rista *mq7. 1049 b2. — a)ori/stws kei_sqai *oa8. 276 a21. a)ori/stws e)/xei h( dia/noia *oa11. 280 b3. a)ori/stws ei)de/nai, opp a)fwrisme/nws K 7. 8 b9. a)ori/stws, opp mi_cis kat) a)riqmou/s tinas ai4. 442 a15.

a)/ornos li/mnh q102. 839 a13.

a)orth/, praecipue i q nunc aorta (cf Philippson u(/lh a)nqrw- pi/nh p 28, Thielemann veterum opin de sanguinis motu p 28, M p 425, K p 515 n 3, A*zi I 319, F p 275 n 32, Ka*zm p 91 n 7). fle\y e)la/ttwn e)n tw_| qw/raki kata\ th\n r(a/xin e)nto/s, keime/nh o)/pisqen th_s mega/lhs flebo/s, e)n toi_s a)risteroi_s ma_llon, h(\n kalou_si/ tines a)orth/n, dia\ ti/ *zig3. 513 a20. h( kaloume/nh a)orth\ neurw/dhs e)sti\ fle/y, a)po\ th_s me/shs koili/as th_s kardi/as tei/nei, stenwte/ra th_s mega/lhs flebo/s, proste/fuke ma/lista th_| r(a/xei peri\ th\n kardi/an, pw_s h( kardi/a kei_tai e)pi\ th_| a)or(th_| *zig5. 515 a30. 3. 513 b4, 8. 4. 514 b20, 22. a 17. 496 a7, 27. (h( fle\y) ei)s th\n a)orth\n a)po\ th_s kardi/as tei/nei *zig3. 513 b7 (? cf A*zi I 320 n 33). tw_n duoi_n flebw_n a)rxhgw_n, prw/twn dexome/nwn to\ ai(_ma difue/s, h( a)orth\ mi/a e)sti/n *zmg4. 666 b26. 5. 667 b16. u3. 458 a19. pw_s timiwte/ra h( mega/lh fle\y th_s a)orth_s, h(\n tw_n e)nai/mwn e)/nia me\n a)mudrw_s e)/nia d) a)fanw_s e)/xei *zmg5. 668 a1. F p 293 n 37. — (aortae rami.) pw_s th_s a)orth_s e)/sxistai me/rh, me/ros ti th_s mega/lhs flebo\s sune/- x|etai pro\s th\n a)orth/n *zig4. 514 a24, 31. o( pleu/mwn sun- h/r<*>htai kai\ th_| a)orth_| *zia 16. 495 b7. g3. 513 b13 (Ar ar- teriam et venam pulmonalem atque aortam non plane distinguit K p 517 n 4, A*zi I 239 n 77). a(po\ th_s te me- ga/lhs flebo\s kai\ th_s a)orth_s teleutw_sin ai( fle/bes ei)s th\n mh/nigga th\n peri\ to\<*> e)gke/falon *zmb7. 652 b29 (arteriae meningeae Ka p 41 n 7). ei)s to\ h(_pao| kai\ to\n splh_na ou)demi/a tei/nei a)po\ th_s a)orth_s fle/y *zia17. 496 b30. g4. 514 b28. cf *zmg7. 670 a16 (ignorat Ar arteriam hepaticam et linea- lem Ka p 96 n 3, cf A*zi I 241 n 82, 326 n 44). to\ mesen- te/rion e)ch/rthtai e)k th_s mega/lhs flebo\s kai\ th_s a)orth_s *zia16. 495 b34. tei/nousin a)po\ th_s a)orth_s ei)s to\ mesente/rion fle/bes *zig4. 514 b24. *zmd4. 678 a1 (arteriae mesentericae et in- testinales A*zi I 326 n 44). diestw_sai a)/nwqen h( mega/lh fle\y kai\ a)orth\ e)nalla/ssousai sune/xousi to\ sw_ma *zmg5. 668 b20 (decussationem arteriarum et venarum iliacarum descr Ar F p 293 n 38, Ka p 91 n 7). me/xri tw_n nefrw_n mi/a ou)_sa e(kate/ra tei/nei kai\ h( a)orth\ kai\ mega/lh fle/y, e)n- tau_qa de\ sxi/zontai ei)s du/o *zig4. 514 b16 (fissio arteriarum iliacarum A*zi I 325, 326 n 43, 45). fe/rousin ei)s nefrou\s po/roi e)k th_s a)orth_s, a)po\ th_s a)orth_s fle/bes *zia17. 497 a5. g4. 514 b32. *zmg7. 670 a17 (arteriae renales F p 295 n 49, Ka<*>p 96 n 4). fe/rousi po/roi ei)s th\n ku/stin e)k th_s a)orth_s i)sxuroi\ kai\ sunexei_s *zia 17. 497 a13. *zmg9. 671 b17. a)po\ th_s a)orth_s a)/lloi du/o po/roi fe/rousin ei)s th\n ku/stin *zig4. a)pa/qeia 514 b33 (arteriae spermaticae K p 447, F p 298 n 60, re- futant A*zi et Ka; Aristotelem arterias iliacas earumque ramos atque *zig4. 514 b33 ligamenta vesicae descripsisse iudicat A*zi I 242 n 84, 326 n 45, 46, praeterea arterias vesicales et partem arteriae umbilicalis Ka *zm p 100 n 10). tei/nousin e)k th_s a)orth_s po/roi flebikoi\ me/xri th_s kefalh_s e(kate/rou tou_ o)/rxews, a)/naimoi, h(_tton ai(matw_des e)/xontes to\ u(gro/n *zig1. 510 a14, 25 (arteriae spermaticae, sed arterias et venas spermaticas Ar non plane distinguit A*zi I 304 n 7, 305 n 8). tei/nousin ei)s ta\s u(ste/ras a)po\ th_s a)orth_s fle/bes pollai\ kai\ puknai/, leptai/ *zig4. 515 a6. *zgb4. 738 a11 (arteriae uterinae A*zi I 327 n 46, A*zg p 156 n 2, 3). tei/nousin ei)s ta\ e)/mbrua fle/bes du/o pro\s th\n a)orth/n, h(_| sxi/zetai kai\ gi/- netai h( a)orth\ du/o e)k mia_s *zih8. 586 b20 (arteriae umbi- licales A*zi II 362 n 55).

a)/osmos. a)/osma ta\ stoixei_a, li/qos, xruso/s ai5. 443 a10, 15, 17. a)osmo/terai ai( skwri/ai ai5. 443 a19.

a)paggeli/a. h( tragw|di/a mi/mhsis, drw/ntwn kai\ ou) di) a)pag- geli/as po6. 1449 b26. cf 5. 1449 b11. a)paggeli/a, dist dh/lwsis, pro/rrhsis (cf a)pagge/llein) r31. 1438 b10. 32. 1438 b23. 37. 1442 b30.

a)pagge/llein. e)/sti mimei_sqai ta\ au)ta\ o(te\ me\n a)pagge/l- lonta po3. 1448 a21. a)pagge/llein ta\s progegenhme/nas pra/- ceis, dhlou_n ta\s nu_n, prole/gein ta\s mellou/sas r31. 1438 a4. oi( a)pagge/llontes (nuncii) *rg16. 1417 b9.

a)pa/gein. prosa/gein kai\ a)pa/gein to\ gennhtiko/n *gb10. 336 a18. o( h(/lios: a)pa/gei to\ e)lafro/taton a)po\ tw_n e)ggute/rw to/pwn pkg30. 934 b28. — ta\s peri\ to\ pra_gma diabola\s a)po\ tw_n sumbouleuo/ntwn a)pa/comen r30. 1437 b27. — h( parabolh\ au(/th a)pa/gei a)po\ tou_ a)lhqou_s *mz11. 1036 b26. a)pa/gein ei)s a)du/naton (de demonstratione indirecta) *aa7. 29 b8. — polu\ a)pagago/ntes e(autou\s tou_ a(marta/nein *hb9. 1109 b5. — sia- go/nes promh/keis ei)s steno\n a)phgme/nai *zmb16. 658 b30.

a)pagoreu/ein, a)peipei_n, a)peirhke/nai. — 1. renunciare, tou\s *karxhdoni/ous a)pei/pasqai qana/tw| zhmiou_n q84. 837 a2. — 2. a)pagoreu/ein c acc vel c inf, opp keleu/ein *he3. 1129 b24. 15. 1138 a7. *ph17. 1336 a35. r2. 1422 b14. toi_s dou/lois a)peirh/kasi ta\ gumna/sia *pb5. 1264 a21. peri\ w(_n o( no/mos a)pagoreu/ei mh\ kinw_sin *pd14. 1298 a38. pra/ttein ti tw_n a)phgoreume/nwn *ph17. 1336 b9. *)antigo/nh le/gei, o(/ti di/kaion a)peirhme/non qa/yai to\n *polunei/kh *ra 13. 1373 b10. — 3. a)pei/pasqai to\n ui(o/n, syn a)fsi_nai, a)posth_nai *hq16. 1163 b19-27. a)peipei_n th\n a)rxh/n *pb10. 1272 b5. — 4. intrans feu/gontes th\n dusxe/reian a)peirh/kasi *mn4. 1091 b23. oi( dia\ to\n xro/non a)peirhko/tes *ph9. 1329 a33. q7. 1342 b21. a)pei- pei_n dia\ to\n po/non *ziz18. 572 a18. taxu\ a)pagoreu/ousin oi( i(/ppoi *zp 14. 712 a32. a(rmoni/ai a)peirhkui_ai *pq7. 1342 b27 (cf a)neime/nai b24). o( a)/qumos tapeino\s kai\ tai_s kinh/sesin a)ph- goreukw/s f3. 808 a11.

a)pagriou_n. oi( a)phgriwme/noi *hh6. 1148 b22.

a)pa/gxesqai pz5. 886. b13. l1. 955 a8, 9. a)pa/gxeo (Archil fr 69) *ph7. 1328 a5. ti/ ou)k a)ph/gcw i(/na *qh/bhsin h(/rws ge/nh| f 460. 1553 b28.

a)pagwgh/ (i e meta/basis a)p) a)/llou problh/matos h)\ qewrh/- matos e)p) a)/llo, ou(_ gnwsqe/ntos h)\ porisqe/ntos kai\ to\ prokei/- meno/n e)sti katafane/s) *ab25. 69 a20 sqq Wz. h( ei)s to\ a)du/- naton a)pagwgh/ (demonstratio indirecta) *aa6. 28 b21. 7. 29 b6. 44. 50 a29. Wz ad 33 b30.

a)pa/|dein e)pi\ to\ o)cu/ piq26. 919 b23. 46. 922 b39. 21. 919 a30.

a)pa/qeia, opp pa/qos *fd9. 217 b26. e(/cis a)paqei/as th_s e)pi\

a)paqh/s to\ xei_ron kai\ fqora_s th_s u(p) a)/llou <*> h(_| a)/llo, u(p) a)rxh_s metablhtikh_s *mq1. 1046 a13. e)/ntoma/ e)stin, o(/pws sw/zhtai di) a)pa/qeian sugkampto/mena *zmd6. 682 b21. ou)x o(moi/a h( a)pa/qeia tou_ ai)sqhtikou_ kai\ tou_ nohtikou_ yg4. 429 a29. — o(ri/- zontai ta\s a)reta\s a)paqei/as tina\s kai\ h)remi/as *hb2. 1104 b24. a)pa/qeian kai\ h)remi/an peri\ h(dona\s kai\ lu/pas ei)_nai ta\s a)reta/s keb4. 1222 a3. a)pa/qeia peri\ ta\s tu/xas *ad13. 97 b23. h( a)naisxunti/a o)ligwri/a tis kai\ a)pa/qeia peri\ tau_ta *rb6. 1383 b16.

a)paqh/s. 1. a)paqe/s i q ro\ mh\ oi(_o/n te pa/sxein. a)paqh_ a(\ mo/lis kai\ h)re/ma pa/sxei dia\ du/namin kai\ to\ e)/xein pws *md12. 1019 a31. a)paqe\s e)/kaston tw_n a)diaire/twn (ou) ga\r oi(_o/n te pa/sxein a)ll) h)\ dia\ tou_ kenou_) kai\ mhdeno\s poihtiko\n pa/qous *ga8. 326 a1. a)paqe\s kai\ a)nalloi/wton *ml7. 1073 a11. e(/ceis kaq) a)\s a)paqh_ o(/lws h)\ a)meta/blhta *md12. 1019 a27. h( a)reth\ poiei_ h)\ a)pa- qe\s h)\ w(s dei_ paqhtiko/n *fh3. 246 b19. to\ i)sxuro/teron a)pa- qe/steron pk1. 923 a8. e)pi\ tw_n poihtikw_n to\ prw_ton poiou_n a)paqe/s *ga7. 324 b13 (cf a)ki/nhtos). a)gh/raton kai\ a)nalloi/wton kai\ a)paqe/s e)sti to\ prw_ton tw_n swma/twn *oa3. 270 b2. a)pa- qh\s pa/shs qnhth_s dusxerei/as e)sti\n o( ou)rano/s *ob1. 284 a14. ta\ sumpefuko/ta a)paqh_, a(pto/mena de\ paqhtika\ kai\ poihtika\ a)llh/lwn *fd5. 212 b32. q4. 255 a13. *ga9. 327 a1. to\ o(/moion u(po\ tou_ o(moi/ou a)paqe\s dia\ to\ mhde\n ma_llon poihtiko\n h)\ paqhtiko\n ei)_nai qa/teron qate/rou *ga7. 323 b4. ya5. 410 a23. b4. 416 a32. pg8. 872 a11. a)paqei_s ai( i)de/ai tz10. 148 a20. f 184. 1510 a5. ti/ni dioi/sousin ai( mona/des a)paqei_s ou)_sai MA9. 991 b26 Bz. *)anacago/ras to\n nou_n a)paqh_ le/gei kai\ a)migh_ ei)_nai *fq5. 256 b25. ya2. 405 b20. o( poihtiko\s nou_s xwristo\s kai\ a)paqh\s kai\ a)migh/s yg5. 430 a18. o( nou_s qeio/tero/n ti kai\ a)pa- qe/s e)stin ya4. 408 b29. to\ qewrei_n au)to\ a)paqe/s e)stin ya4. 408 b25. — a)paqh/s, dist e)gkrath/s td5. 125 b23. a)paqh\s h)\ o(/lws h)\ h)re/ma u(f) w(_n oi( polloi/ heg1. 1228 b33, 38. a)paqh/s, opp e)piqumw_n *rb1. 1378 a5. a)paqei_s oi( a)/nqrwpoi h)\ tw_| mh\ pepeira_sqai h)\ tw_| bohqei/as e)/xein *rb5. 1383 a28. pro\s to\n qa/naton a)paqh/s heg1. 1229 b9. a)nai/sqhtos o( a)paqh\s w(/sper li/qos heb3. 1221 a22. — 2. a)paqe/s i q to\ mh\ pe- ponqo/s. e)a\n duna/mena metaba/llein a)paqh_ h)_, syn w)ma/ md3. 380 b10. ita a)paqe\s a)/ra dei_ ei)_nai (to\ mo/rion th_s yuxh_s w(_| gignw/skei) yg4. 429 a15 significare videtur mhde/n pw peponqo/s coll a22-24. — 3. a)paqe/s i q to\ mh\ e)/xon pa/qos. ei)/per a)kmh\n ma_llon o( si/dhros lamba/nei, r(a/|wn kai\ a)paqe- ste)ra (h(_tton pa/qos e)/xousa, i e poiou_sa) h( diai/resis pa 35. 863 a28. to\ gignui/skonta mellh_sai kai\ mh\ pra_cai xei/riston: to/ te ga\r miaro\n e)/xei kai\ ou) tragiko/n: a)paqe\s ga/r (i e ou) ga\r e)/xei pa/qos, cf pa/qos) po14. 1453 b39. ta\ a)paqh_ ou) ki- nhte/on e)n toi_s e)pilo/gois (i e ta\ mh\ e)/xonta pa/qos, ta\ mh\ ei)s pa/qos a)/gonta tou\s a)kou/ontas) f 125. 1499 b13.

a)paidagw/ghtos *hd3. 1121 b11. a)paidagwgh/tous tw_n a)nag- kai/wn e)a/santes *pq4. 1338 b33.

a)paideusi/a to\ mh\ gignw/skein ti/nwn dei_ zhtei_n a)po/deicin *mg4. 1006 a16. a)paideusi/a to\ mh\ du/nasqai kri/nein tou/s t) oi)kei/ous lo/gous tou_ pra/gmatos kai\ tou\s a)llotri/ous hea6. 1217 a8. di) a)paideusi/an *ra2. 1356 a29. a)paideusi/a tw_n a)nalutikw_n *mg3. 1005 b3. a)paideusi/a plou/tou *rb16. 1391 a17. a)pai- deusi/a met) e)cousi/as ti/ktei a)/noian f 89. 1492 a11.

a)pai/deutos, opp pepaideume/nos *hd14. 1128 a21. *rb22. 1395 b27. coni syn h)li/qios *rb21. 1395 a6. — oi( *)antisqe/- neioi kai\ oi( ou(/tws a)pai/deutoi *mh3. 1043 b24.

a)pai/rein. oi( fa/ttai a)pai/rousi kai\ ou) xeima/zousi *ziq 12. 597 b3, 16.

a)/pais. oi( a)/paides a)poqnh/skontes r2. 1422 b8. *kefa/lw| a)/paidi a)panta_n e)pipolu\ o)/nti e)do/qh xrhsmo/s f 462. 1554 a11, 20.

a)pai+/ssein. a)pai+/ch (Emped 348) an7. 473 b14.

a)paitei_n, dist ai)tei_n *rb6. 1383 b29. a)paitei_n ta\s u(posxe/- seis, th\n e)pikarpi/an *hi1. 1164 a17. ob 1348 a23. a)paitei_n lo/gon, ai)ti/an, to\n r(htoriko\n a)podei/ceis *mk6. 1063 b9. *ha7. 1098 a33 (syn e)pizhtei_n a27). 1. 1094 b27. b2. 1104 a3. a)paith/seien a)/n tis tou_to par) *)empedokle/ous ya4. 408 a18. — o( me\n a)paitei_ to\n de/ *rg5. 1407 a22. — pass a)paitou/- menos ob 1350 b18. — a)paithte/on *ha7. 1098 a33. a)paith- te/oi *hb2. 1104 a3.

a)paiwrei_sqai. o(/tan ta\ fu/lla tou_ a)/ro|enos tw_| qh/lei a)paiw- rw_ntai fta6. 821 a23. o( karpo\s a)ph|w/rhtai tou_ i)di/ou fitrou_ fta4. 819 a10.

a)pakonti/zein ta\s a)pofua/das (Ctes fr 64) *zib1. 501 a32.

a)pakribou_n. ta\ ma/list) a)phkribwme/na *zmg4. 666 a28.

a)palei/fein. paralabo/ntes ta\ grammatei_a oi( a)pode/ktai a)palei/fousi ta\ kataballo/mena xrh/mata f 400. 1544 b26.

a)pallagh\ th_s e)nantio/thtos, opp lh_yis *fe5. 229 a24. e)ni/wn me\n sterh/sewn ou)k e)/stin a)pallagh/, e)ni/wn de\ e)/stin f 119. 120. 1498 a40. meta\ th\n tw_n katamhni/wn a)pallagh/n *zih2. 582 b12.

a)pallaktiko/s pla23. 959 b26 (cf a)palla/ttein sanare).

a)pa/llacis (e)pa/llacis ci Mullach, v h v) c1. 974 a26.

a)palla/ttein, trans a)palla/ttein tina\ tou_ fo/bou po11. 1452 a25. a)palla/ttein th\n yuxh\n th_s mani/as f4. 808b 23. a)pal- la/ttein (sanare) tele/ws tou\s e)pilh/ptous q18. 831 b25. — intr xalepw_s a)palla/ttein, r(a_|on a)palla/ttein *zih2. 582 b6. 4. 584 a13. pg15. 873 a14. e22. 883 a12. kh1. 949 a31. *mene/laos monomaxh/sas kai\ ou) kalw_s a)palla/cas f 151. 1503 b30. — med a)palla/ttesqai, opp fanero\n ei)_nai *zu22. 617 a30. h( gla/nis tekou_sa a)palla/ttetai *zu37. 621 a22. e)n th_| o)xei/a| taxe/ws a)palla/ttesqai (cf a)polu/ein) *zib1. 500 b9. e)/xontes kai\ do/ntes a)palla/ttontai heh10. 1243 a4 (cf dia- lu/ontai a5). ou)x i(kano\n to\ ou(/tws ei)po/nta a)phlla/xqai *fg5. 205 b9. — pass ki/nhsis pa/shs a)phllagme/nh r(astw/nhs *ob1. 284 a31. cf k2. 392 a7. o(/tan a)pallagh_| to\ pa/qos, o(/tan au)toi_s h( me/qh a)pallagh_| hmb6. 1202 a3. ta\ a)phllagme/na (? Bz Ar St V 47) tw_n paqhma/twn heb2. 1220 b11.

a)pallotriou_n. oi)kei_a/ e)stin a(\ e)f) au(tw_| e)sti\n a)pallotriw_sai h)\ mh/ *ra5. 1361 a22.

a)pallotri/wsin le/gw do/sin kai\ pra_sin *ra5. 1361 a22.

a(palo/s. a(palw/teron a)fi/hsi to\n h)_xon ak802 b5.

a(palo/ths. diastre/fetai ta\ me/lh di) a(palo/thta *ph17. 1336 a10.

a)pamu/nesdai, med mege/qei mk5. 467 a3.

a)pa/neuqe ma/xhs (Hom B 391) *hg11. 1116 a35. *pg14. 1285 a13.

a)panqei_n. a)/mfw, to/ te gh_ras kai\ h( kala/mh, a)phnqhko/ta *rg10. 1410 b15. metaph oi( a)panqh/santes (resp Plat Rep X 601 B) *rg4. 1406 b37.

a)panta_n. a(/ma de/xesqai to\ u(/dwr kata\ to\ sto/ma kai\ e)kpnei_n: a)na/gkh d) a)pantw_nta e)mpodi/zein qa/teron qate/rw| an2. 471 a13. bradu/teron o( a)h\r a)panta_| piq50. 923 a1. — oi( *keltoi\ pro\s ta\ ku/mata o(/pla a)pantw_si labo/ntes hsg1. 1229 b29. a)panta_n (pw_s a)panthte/on) pro\s to\n lo/gon, th\n ske/yin, th\n a)pori/an, to\ pro/blhma, to\n le/gonta, to\n e)rwtw_nta sim ti12. 173 a13. 16. 175 a17. 32. 182 b5. *fd6. 213 b3. q3. 253 b13. 8. 263 a4. *zgd1. 764 b15. *mz10. 1036 a14. k6. 1063 b13. m1. 1076 a29. *pg13. 1283 b36. *rg15. 1416 a7. 17. 1418 b8. mhdei\s a)panth/sh| moi, ou(/tw toi_s qoru/bois a)panth- te/on r19. 1432 b17, 33. peri\ ta\s diabola\s ou(/tws a)panthte/on

a)pa/nthsis r 37. 1444 a28. a)panta_n non significata ca re, cui occur- ritur tq7. 160 a18. i17. 176 a37. 22. 179 a5. — ta\ e)/nudra po/rrwqen a)pknta_| pro\s th\n trofh/n yb 9. 421 b12. *zgb 7. 746 b10. oi( poli_tai k)pantw_sin e)pi\ (Bk^{2}, peri\ Bk) ta\s a)rxa\s kai\ ta\s eu)qu/nas *pd 14. 1298 a25. cf z4. 1319 a31. oi( fi/loi a)pantw_sin ei)s ta\s xrei/as, ei)s kh/dh *hq7. 1158 a8. i2. 1165 a21. oi( tragw|dopoioi\ a)nagka/zontai e)pi\ tau/tas ta\s oi)ki/as a)panta_n po14. 1454 a12. pukna\ a(panta_n (e)n toi_s me/lesi) pro\s th\n me/shn piq 20. 919 a21. — ai( ai)sqh/seis ei)s e(/n ti koino\n ai)sqhth/rion a)pantw_sin z 1. 467 b29, cf *zga 13. 720 a32. *zmg 9. 672 b6. pro\s to\ te/los a(/panta de/on a)panta_n (referri) *pa 9. 1258 a14. (mb1. 353 b22 ?). — e)k tou_ e)n a)rxh_| h(marthme/nou a)panta_| (i e sumbai/nei) ei)s to\ te/los ka- ko/n ti *pe 1. 1302 a6. pro\s tou_ton a)panta_| to\n kairo\n h( tou_ ga/laktos pe/yis *zgd8. 776 a21. a)panta_| ti dusxere/s, pk- ra/docon tq7. 160 a23. i17. 175 b37.

a)pa/nthsis (cf a)panta_n). h( pro\s to\ ditto\n a)pa/nthsis ti 17. 176 a23. a)pa/nthsis pro\s to\n lo/gon, pro\s th\n dia/noian *mg5. 1009 a20 (cf e)/nteucis a17). tou_to e)/xei tina\s a)lhqei_s a)pan- th/sei; *fg8. 208 a8.

a)pantlei_n pb21. 868 a33. oi( po/noi a)pantlou_si to\ peritteu_on u(gro/n pb41. 870 b16. u(gro\n a)pantlou/menon x5. 795 a1.

a)pa/ntlhsis. ta\ e\n h(mi\n u(gra\ dei_tai a)pantlh/sews pb 33. 869 b38.

a(/pac. ou) di\s a)ll) a(/pac mo/non *pd 15. 1299 a10. a(/pac h)\ pol- la/kis mb3. 356 b27. ou)x a(/pac ou)de\ di\s a)ll) a)peira/kis *oa3. 270 b19. ma3. 339 b28.

a)paciou_n au(to\n tw_n kalli/stwn k1. 391 a6.

a)paraskeua/stws polemh\sai r9. 1430 a3.

a)pariqmei_n ta\ me/rh tw_n futw_n fta3. 818 b4, 28. pro\ tou_ oi( poihtai\ tou\s tuxo/ntas mu/qous a)phri/qmoun po13. 1453 a18. kaq) e(/kaston ei)_dos a)polabo/ntas a)pariqmh/sasqai ta\s duna/- meis r2. 1421 b16.

a)parkti/as po/qen pnei_ mb6. 363 b14. k4. 394 b29. cf mb6. 363 b29, 31, 364 a14, b4, 21, 365 a2, 7, 8. xalazw/dhs, ai)/- qrios mb6. 364 b22, 29.

a)parnei_sqai. oi( ei)/rwnes a)parnou_ntai ta\ e)/ndoca *hd 13. 1127 b25. — logice, opp kathgorei_n *aa 23. 41 a9, 11. passive *ab15. 63 b37 (ubi idem vocabulum active b36).

a)parta_n. 1. suspendere, a)po\ tw_n flebw_n fle/bia a)ph/rthtai *zgb4. 740 a29. kratei_ o( ba/llwn th_| xeiri\ ma_llon h)\ a)par- th/sas to\ ba/ros (kai/ar Capp Bus) mx 12. 852 b1. r(ina_n ta\s a)phrthme/nas stoli/das tw_n a)ndria/ntwn h)\ pteru/gia ak802 a38. — 2. seiungere. a)ntapodido/nai a)llh/lois e(/ws me/mnhtai kai\ mh\ makra\n a)parta_n *rg5. 1407 a24. th\n xw/ran polu\ th_s po/lews a)phrth_sqai *pz4. 1319 a34. cf pn4. 483 a7. tri/xes makra\n th_s a)rxh_s a)partw/menai pi23. 893 a39. a)phrth_sqai, opp sumpefuke/nai, sunexh_ ei)_nai, sumpi/ptein *zib17. 507 a14. g1. 509 b13. a16. 495 a18. polu\ a)phrth_sqai th_s kardi/as, tou_ h(/patos *zib 17. 508 a33. *zmd 2. 677 a4. a)phrthme/nh xolh/, a)phrthme/na ai)doi_a, kw_la, pteru/gia al (cf a)polu/ein) *zib15.506 b19. g1. 509 b14. z22. 576 b19. *zmb11. 657 a13. d2. 676 b17. 12. 693 a26, b8. 13. 695 b17. *zga3. 716 b29. 13. 720 a24. to\ a)su/mmetron, a(/te ma_llon a)phrthme/non pe 22. 883 a15. ou)de\n a)phrthme/non e)/xei ou)de\ proe/xon *ob 8. 290 b6. dei_ ta\s gnw/mas oi)kei/as fe/rein, i(/na mh\ skaio\n kai\ a)phrthme/non fai/nhtai to\ lego/menon r12. 1430 b7. a)phrthme/nos kai\ a)llo/- trios th_s dialektikh_s tb5. 112 a10.

a)pa/rthsis tw_n pterugi/wn makra/ *zga14. 720 b12.

a)parti/zein, trans h( perife/reia h( a)parti/zousa w(/ste th\n gh_n sfairoeidh_ ei)_nai pa_san ma3. 340 b35. o(/tan mh\ du/nhtai a)par- a)pei_nai ti/sai h( fu/sis *zge 1. 780 b10. cf ftb3. 825 a37. to\ e)/m- bruon a)parti/zesqai pro\s a)kri/beian mhni\ tw_| e(/ktw| f 257. 1525 a26. — intr pia27. 902 a14. a)du/naton mh\ a)parti/zein to\n to/pon kai\ to\ sw_mk *fg 5. 205 a32. a)parti/zein pro/s ti *pe10. 1313 a7. h( a)parti/zousa w(/ra *zie8. 542 a31.

a)pa/rtisis futou_ ftb4. 825 b23.

a)paru/sas yuxh/n (ex incerto poeta, cf *(/omhros extr) po21. 1457 b14.

a)pa/rxesqai q45. 833 b13. f 248. 1523 b40.

a)parxh/. ai( qusi/ai gi/nontai oi(_on a)parxai/ *hq 11. 1160 a27. a)nqrw/pwn a)parxh\n ei)s *delfou\s a)poste/llein f 443. 1550 b39.

a(/pas. a(/pas o( peri\ th\n gh_n to/pos mb 1. 353 b7. h( qa/latta a(/pasa. opp kata\ me/ros md 1. 379 b5. to\ a(/pan i q to\ o(/lon *fq4. 254 b32. a(/pan, dist a(/panta ti22. 178 b36. fili/a qau- masth\ pa_si pro\s a(/pantas *pb5. 1263 b18.

a)/pastos o( a)eto\s e)n tw_| xro/nw| tou_ neotteu/ein *ziz6. 563 a23.

a)pata_n. ai/ u(/sterai sunqh_kai h)path/kasin *ra 15. 1376 b28. — pass a)pata_sqai peri/ ti *ra10. 1368 b22. yb6. 418 a12. peri/ tinos ai4. 442 b8. a)pktw/meqa tau/thn th\n a)pa/thn, syn diamarta/nein *ag5. 74 a6, 4. h)path_sqai, opp gnwri/zein yg3. 427 b1, a21. to\ manqa/nein e)nanti/on tw_| a)pata_sqai mh\ o\i) au(tou_ *fe 5. 229 b4. to\ a)pata_sqai le/getai trixw_s *ab 21. 67 b5. e)nde/xetai ei)de/nai kai\ h)path_sqai peri\ tau)to/, plh\n ou)k e)nanti/ws *ab21. 67 a29, b6, 10, 11. peri\ ta\ i)/dia ou)k e)nde/- xetai a)pathqh_nai th\n ai)/sqhsin yb6. 418 a12. ai4. 442 b8. a)pathqh_nai peri\ to\ ti/ e)stin ou)k e)/stin a)ll) h)\ kata\ sum- bebhko/s *mq 10. 1051 b25.

a)pa/th, coni yeu_dos, dist a)/gnoia *mq10. 1052 a2 Bz. h( a)pa/th kai\ h( e)pisth/mh tw_n e)nanti/wn h( au)th/ yg 3. 427 b5. th\n tou_ a)nomoi/ou qi/cin a)pa/thn ei)_nai yg3. 427 b4. ai( a)pa/tai e)k tw_n a)ntikeime/nwn e 14. 23 b13-15. a)pa/th kata\ th\n u(po/lhyin *ab21. <*>pa/th gi/netai e)n tw_| para\ mikro/n *aa 33. 47 b38. h( tou_ u(pa/rxein a)pa/th dia\ ti/nwn gi/netai: dia\ me/sou sxh/ma- tos genomenhs th_s a)pa/ths *ag16. 80 a6. 17. 81 a5. o( sul- logismo\s th_s a)pa/ths, th_s e)nanti/as a)pa/ths *ag17. 81 a15. 2. 72 b3. h( a)pa/th e)n toi_s paralogismoi_s po/qen gi/gnetai ti7. e)/stin a)pa/thn kai\ di) au(tou_ kta_sqai kai\ di) a)/llou *fe 5. 229 b6. sumba/lletai/ ti pro\s th\n a)pa/thn *zgg5. 756 a31. — a)pa/ths xa/rin tw_n sunoikou/ntwn *pg5. 1278 a39. di) a)pa/- ths, dist dia\ bi/as *pe4. 1304 b8. ta\ bi/a| kai\ a)pa/th| a)kou/sia *ra15. 1377 b5. ou)k e)/sti metastre/yai ou)/t) a)pk/th ou)/t) a)na/gkh *ra15. 1376 b22. — a( dolo/frwn *)apa/ta f 596. 1575 b14.

a)pathtiko\s sullogismo/s *ag16. 80 b15. sullogismo\s a)pa- thtiko\s tou_ dia\ ti/ ti11. 171 b10. a)pathtiko\s kai\ a)/dikos lo/gos ti11. 171 b21. to\ laqrai_on a)pathtiko/n ple6. 965 a16.

a)patmi/zein, intr to\ qermo/n, to\ u(gro\n a)patmi/zei *zmb7. 653 a36. mb3. 359 a31. u3. 457 b31. pi48. 896 a34. ka12. 928 a20. ou)k a)patmi/zei a)po\ tou_ a)narri/nou lepto/n ti pk 22. 925 a36.

a)/paustos ki/nhsis, kuklofori/a, metabolh/ *oa9. 279 b1. b1. 284 a9. 5. 288 a11. *ga3. 318 a25. *ml7. 1072 a21. a)/pau- stos kai\ a)qa/natos ki/nhsis *fq6. 259 b25. 1.250 b14. — a)pau/- stws di) ai)w_nos k2. 391 b18.

a)peiqei_n toi_s no/mois, toi_s a)/rxousin *ra 15. 1375 b23. *pb 8. 1269 a18. h8. 1328 b9. ar7. 1251 a38.

a)peika/zein. mimou_ntai polla\ xrw/masi kai\ sxh/masin a)peika/- zontes po 1. 1447 a19.

a)peilh/, sxh_ma/ ti le/cews po 19. 1456 b12. bronth\ a)peilh_s e(/neka toi_s e)n tarta/rw| (Pyth) *ad 11. 94 b33. a)peilh\ (*(hfai/- stou), yo/fos e)/n th_ flogi\ gino/menos mb 9. 369 a32 Ideler.

a)pei_nai a)po\ tw_n i)di/wn *pz5. 1320 a28.

a)peipei_n

a)peipei_n, a)peirhke/nai v s a)pagoreu/ein.

a)peira/kis *fb1. 193 a28. *oa10. 279 b29. c2. 975 a26. pol- la/kis h)\ a)peira/kis ya3. 407 a14. polla/kis, ma_llon d) a)pei- ra/kis *ph 10. 1329 b27. ou)x a(/pac ou)de\ di\s a)ll) a)peira/kis *oa3. 270 b19. ma3. 339 b29.

a)pei/rgein th\n bi/aion trofh/n *pq 4. 1338 b41. a)pei/rgein th_s summeqe/cews tw_n xalepw_n heh12. 1245 b34.

a)peiri/a. 1. opp e)mpeiri/a *ga2. 316 b6. *zgg8. 758 a3. h( e)m- peiri/a te/xnhn e)poi/hsen, h( d) a)peiri/a tu/xhn (cf *pw_los) MA 1. 981 a5. u(po\ a)peiri/as *fa 8. 191 a26. a)peiri/a tw_n polemi- kw_n *pe5. 1305 a13. h( di) a)peiri/an kai\ a)/gnoian a)ndrei/a heg1. 1229 a16. parakolouqei_ th_ a)frosu/nh| a)peiri/a ar6. 1251 a2. — 2. opp pe/ras. pare/xein toi_s ou)_si th\n a)peiri/an *fg4. 203 a12. ou) me/nei h( a)peiri/a a)lla\ gi/netai *fg7. 207 b14. pros- a/ptein tw_| mh\ o)/nti a(peiri/an c4. 978 a35. h( tw_n o(moio merw_n a)peiri/a (Anaxag) MA 7. 988 a28. — to\ to\n pa/nta xro/non kai\ th\n a)peiri/an perie/xon te/los *oa9. 279 a26.

a)peirokali/a, def *hb7. 1107 b19. d 4. 1122 a31.

a)peiro/kaloi kai\ sala/kwnes heg6. 1233 b1.

a)/peiros. 1. opp e)/mpeiros. a)pei/rws e)/xein tino/s tb 9. 114 b11. i16. 175 a13. ei)rh/kasin a)peirote/rws tw_n sumbaino/ntwn an1. 470 b9. — 2. a)/peiros infinitus. a)/peiro/n ti th_s qala/tths ba/qos ma13. 351 a12. to\ polueio\e\s kai\ to\ a)/peiron tw_n xrw- ma/twn x3. 729 b33. to\n a)/peiron ai)w_na f 40. 1481 a39. tou\s daktuli/ous a)pei/rous le/gousi tou\s mh\ e)/xontas sfendo/nhn, ou) xu- ri/ws *fg 6. 207 a2. plou_tos a)/peiros *pa 9. 1257 b24. cf 8. 1256 b32. a)/peiros h( th_s e)piqumi/as fu/sis *pb 7. 1267 b3. h( fu/sis feu/gei to\ a)/peiron: to\ ga\r a)/peiron a)tele/s, h( de\ fu/sis a)ei\ zhtei_ te/los *zga 1. 715 b15. — de a)pei/rw| Ar disputat universe *fg 4- 8. *oa 7. a)/peiran posaxw_s le/getai *fg 4. 204 a2 - 7. *mk 10. 1066 a35-b1. notionis definitio: a)/peiron ou(_ kata\ poso\n lamba/nousin ai)ei/ ti labei_n e)/stin e)/cw, opp to\ o(/lon kai\ te/leion *fg6. 207 a7, 1, 9. a)/peiron o(\ a)\n mh\ e)/xh| pe/ras dektiko\n o)\n pe/ratos c4. 978 a17. pe25. 883 b12. l4. 955 b19. tou_ a)pei/rou ou)k e)/stin a)rxh/, ou)k e)/sti ti prw_ton, pa/nta ta\ mo/ria me/sa *gb11. 337 b28. *zgb 6. 742 b21. *fq 5. 256 a18. e 2. 226 a9. *mk 12. 1068 b4. a 2. 994 a17. lo/gos ou)dei\s tou_ a)pei/rou pro\s to\ peperasme/non, pro\s to\ a)/peiron *oa 6. 274 a7. 7. 275 a13. *fq 1. 252 a13. tou_ a)pei/rou ou)de/n e)sti mo/rion o(\ katametrh/sei *fz 7. 238 a12, 13. e)nde/xetai a)felei_n tou_ a)pei/rou o(posonou_n *oa6. 273 b2. 20. — genera tou_ a)pei/rou distinguuntur. a)/peiron kata\ plh_qos, kata\ me/geqos, kat) ei)_dos *fa4. 187 b8, 9. ai)/tia a)/peira ei)s eu)quwri/an, kat) ei)_dos *ma 2. 994 a1 Bz. a)/peira e)pi\ to\ a)/nw *mg 4. 1007 b9. a 2. 994 b7. grammh\ a)/peiros e)pi\ qa/tera, e)p) a)mfo/tera *oa 5. 272 a12, 13. *fz 7. 238 a31. a)/peiron a(/pan h)\ kata\ pro/sqesin h)\ kata\ diai/resin h)\ a)mfote/rws *fg4. 204 a6; for- mulae kata\ pro/sqesin syn kata\ th\n pro/sqesin *ma 2. 994 b30, prosqe/sei *fg6. 206 a15, e)pi\ th\n au)/chn *fg7. 207 b28, e)pi\ th\n au)/chsin *fg5. 204 b3 (e)pi\ Torstrik e codd, peri\ Bk), toi_s e)sxa/tois *fz2.233 a19, 24. h1. 242 a30, kata\ poso/n *fz2. 233 a26, 25, kat) e)ne/rgeian *fg6. 206 a16; formulae kata\ diai/resin syn th_| diaire/sei *fz2.233a19, 24. g6.206 a16, a)fai- re/sei *fg6. 206 a15, duna/mei e)pi\ th\n diai/resin *ga3. 318 a21, duna/mei te kai\ e)pi\ kaqaire/sei *fg6. 206 b13. — po/den h( pi/stis tou_ ei)_nai/ ti a)/peiron *fg4. 203 b15-30. cf g 8. prosagoreu/ei *dhmo/kritos to\n to/pon toi_sde toi_s o)no/masi, tw_| te kenw_| kai\ tw_| ou)deni\ kai\ tw_| a)pei/rw| f 202. 1514 b12. to\ a)/peiron tiqe/asi/ tines w(s a)rxh\n kai\ ou)si/an (Pythagorei, Plato) *fg4. 203 a5, 9. *ma5. 987 a18. 8. 990 a9 et universe *mmn. *pla/twn du/o ta\ a)/peira ti/qhsi, to\ me/ga kai\ to\ mikro/n, to\ a)/peiron e)k me- a)pelau/nein ga/lou kai\ mikrou_ *fg 4. 203 a15. 6. 206 b28. MA6. 987 b26. sed Ar docet o(/ti ou)k e)nde/xetai ei)_nai to\ a)/peiron w(s e)nergei/a o)\n kai\ w(s ou)si/an kai\ a)rxh/n *fg 5. *mk 10. 1066 b11, o(/ti ou)k e)/stin e)nergei/a sw_ma (me/geqos) a)/peiron *fg5. 206 a8. 4. 204 a2. q10. 267 b20. *oa7. 275 b6. *ga3. 318 a21. *ml7. 1073 a10. *zk4. 699 b28. lei/petai duna/mei ei)\nai to\ a)/peiron *fg6. 206 a18, b13. ou)x ou(/tw duna/mei w(s e)nergei/a| e)so/menon xw- risto/n *mq 6. 1048 b14. ou(/tws e)sti\ to\ a)/peiron tw_| a)ei\ a)/llo kai\ a)/llo lamba/nesqai *fg6. 206 a27. to\ a)/peiron th_s tou_ me- ge/qous teleio/thtos u(/lh kai\ to\ duna/mei o(/lon: e)nteu_qen lam- ba/nousi th\n semno/thta kata\ tou_ a)pei/rou *fg 6. 207 a21, 19. w(s u(/lh to\ a)/peiron ai)/tion *fg 7. 207 b35. ou)k e)/stin ou)si/a a)/peiros *fa2. 185 a33. ou)k a)/peiro/n g) e)sti\ to\ a)pei/rw| ei)_nai *ma2. 994 b27. kata\ sumbebhko\s u(pa/rxei to\ a)/peiron *fg5. 204 a29. — to\ a)/peiron ou) tau)to\n e)n mege/qei kai\ kinh/sei kai\ xro/nw, w(s mi/a tis fu/sis *fg7. 207 b21. *mk10. 1067 a33. to\ a)/peiron e)mfai/netai prw_ton e)n tw_| sunexei_ *fg1. 200 b17. q8. 263 a28. to\ a)/peiron e)n toi_s mege/qesi/n e)sti kata\ diai/- resin, e)n de\ tw_| a)riqmw_| kata\ pro/sqesin *fg7. *oa5. 272 a2. o(moi/ws to\ a)/peiron e)/n te tw_| mh/kei u(pa/rxei kai\ e)n xro/nw| *fq8. 263 a14, 21. 10. 266 a21. to\ a)/peiron ou)k e)nde/xetai kinei_sqai *oa7. 274 b29-275 b11. 5. 272 a21. ou)de\n e)nde/xetai ei)s a)/pei- ron kinei_sqai *od4. 311 b31. ou)k e)/stai ki/nhsis a)/peiros e)n peperasme/nw| xro/nw| sim *fz7. 238 b19, a20, 237 b24. q10. 266 a13. ou)k e)nde/xetai a)/peiron ei)_nai du/namin e)n peperasme/nw| mege/qei *fq 10. 266 b25, 19, a25. *oa 7. 275 b22. pka 14. 929 a1. a)/peiro/n ti ei)_nai ba/ros a)du/naton *oa6. 273 b29, a24. a(du/naton a)/peiron u(po\ peperasme/nou paqei\n ti h)\ poih_sai to\ peperasme/non *oa7. 274 b33. a)pei/rous ko/smous pw_s fasi/ *fq1. 250 b18. — a)du/naton dielqei_n to\ a)/peiron, diecelqei_n to\ kata\ th\n pro/sqesin a)/peiron e)n peperasme/nw| xro/nw| *fq 8. 263 a6. 9. 265 a20. *oa5. 272 a3. g2. 300 b5. *ma2. 994 b30. *fz2. 233 a22. 7. 238 a33. q8. 263 b4. *oa5. 272 a29. ta\ a)/peira ou)k e)/sti dielqei_n noou_nta *ag22. 83 b6, 82 b39. 3. 72b11. — ta\ a)/peira, i e res individuae, opp ta\ ei)/dh tb2. 109 b14. *ag24. 86 a4. to\ kaq) e(/kaston a)/peiron kai\ ou)k e)pisthto/n *ra2. 1356 b31. tw_n a)pei/rwn ou)k e)nde/xetai lamba/nein e)pisth/mhn *mb4. 999 a27. a2. 994 b22. *ag24. 86 a6. to\ a)/peiron h(_ a)/peiron a)/gniuston *fa4. 187 b7. g6. 207 a26. a)hde\s kai\ a)/gnwston to\ a)/peiron *rg 8. 1408 b28. 9. 1409 b31. ou)k a)/peira ta\ ai)/tia *ma2. 994 a1. *fa6. 189 a16, 20. — progressus in infinitum (opp i(/stasqai, sth_nai): ei)s a)/peiron i)e/nai *ag 19. 81 b33, 37, 40, 82 a2, 6. 21. 82 a39. *fd3. 210 b27. q 5. 256 a17, 28, 29. *og2. 300 b14. *gb5. 332 b13. yg2. 425 b16. *ma2. 994 a3, 8, 20, b4. z5. 1030 b35. 6. 1032 a3. l3. 1070 a2. e)p) a)/peiron i)e/nai *ma2. 994 a20. ei)s a)/peiron e)/rxesqai *ag19. 82 a7. ei)s a)/peiron a)na/gesqai *ag3. 72 b6. ei)s a)/peiron pro/- eisin *fd1. 209 a25. h1. 242 a19, b33. k2. 1060 a36. *ha5. 1097 b13. 1. 1094 a20. pro/eisin e)pi\ to\ a)/peiron ya5. 411 b13. ei)s a)/peiron badi/zein, ei)s a)/peiron badiei_tai *ag 22. 84 a33. d3. 90 b27. *og5. 304 b8. *mg7. 1012 b12. z8. 1033 b4. k 12. 1068 a33. *fe 2. 225 b34. tou_t) e)poreu/et) a)\n ei)s a)/peiron *zga 1. 715 b14. ei)s a)/peiron h(/cei *hg 5. 1113 a2. heb10. 1226 b1. ei)_nai ei)s a)/peiron *mg5. 1010 a22 (ei)_nai Bz e codd, i)e/nai ci Bk). *pa9. 1257 b25, 26, 27, 1258 a1. ei)s a)/peiron (sc ei)_nai) *ml8. 1074 a29. a)na/gkh h)\ a)/peiron ei)_nai h)\ i(/stasqai th\n dia/lusin *og6. 304 b27. — a)pei/rws qrufqh_- nai pia6. 899 b16.

a)pei/rwn. a)pei/rona gh_s ba/qh (Emped 237) *ob 13. 294 a25. c2. 976 a35.

a)pelau/nein e)k tou_ a)/steos *pe10. 1311 a14. a)pelau/nein a)po/

a)peleu/qeroi tinos *ph17. 1336 b2. *ziz24. 577 b32.

a)peleu/qeroi, coni dou_loi *pg5. 1278 a2. ta\ tou_ a)peleuqe/rou xrh/mata r2. 1422 b9, 12.

a)peleuqerou_n. oi( a)peleuqerw/santes r2. 1422 b10. o( a)peleu- qerou/menos ai(rei_tai e)pi/tropon *rg8. 1408 b25.

a)pemei_n pg 3. 871 a21. 22. 874 a33. ta\ a)pemou/mena pk 34. 926 b26.

a)/peptos. a)/pepton ei)_nai kai\ a)kra/thton u(po\ th_s fu/sews md7. 384 a33. trofh\ a)/peptos, opp pepemme/nh yb 4. 416 b5. u3. 456 b35 (tz3. 140 b8, 9), opp peri/ttwma *zmg14. 674 a15. to\ gehro\n e)n toi_s sw/masin a)peptotaton *zgb6. 745 b20. e)n toi_s sw/masi to\ a)pepto/tkton a(lmuro\n kai\ pikro/n mb 3. 358 a6, 7. ai(_ma, spe/rmk a)/pepton, opp pefq\e/n *zig 19. 521 b2. *zga 19. 726 b7. d5. 774 a2. to\ saturia_n gi/netai dia\ r(eu/matos h)\ pneu/matos a)pe/ptou plh_qos *zgd3. 768 b35. w)|k\ h(_tton h(de/a dik\ to\ a)pepto/tera ei)_nai *zgg1. 750 b25. — ta\ a)/pepta tou\s xumou\s xei/rous e)/xei pd 12. 877 b2. — tufw\n oi(_on e)knefi/as a)/peptos mg1. 371 a3.

a)pe/rantos. makro\n kai\ a)pe/ranton fai/netai *ha 11. 1101 a25. deh/sei xw/ras a)pera/ntou to\ plh_qos *pb6. 1265 a15. pros- qei_nki xro/nou plh_qos a)pe/rknto/n ti hea5. 1215 b29. to\ fai- no/menon mh\ w(ri/sqai fai/nesqai a)na/gkh pws a)pe/ranton pe25. 883 b13. l4. 955 b21. a)pe/rknto/s tis to/pos q82. 836 b16. — a)pera/ntws. a)/peiron sw_ma to\ a)pera/ntws diesthko/s *fg5. 204 b21. *mk10. 1066 b33.

a)perga/zesqai. h( te/xnh e)pitelei_, a(\ h( fu/sis a)dunatei_ a)perga/sasqai *fb8. 199 a16. cf oa3. 1343 b10. a)per- ga/zesqai to\ o(/lon c2. 975 b27. o(\ to\ spe/rma a)perga/zetai e)n tw_| qh/lei *zga 21. 729 b26, 27. o(/per h( qermo/ths, h( e)/k- krisis a)perga/zetai *zgg11. 762 b14. mg7. 378 a16. a)per- ga/zetai to\n u(/pnon *zmb7. 653 a16, pa/tagon k 4. 395 a13, tou)nanti/on *zge2. 781 b27. o( u(po\ u(/drou plhgei\s o)smh\n bkru- ta/thn a)perga/zetai f 327. 1532 b19. a)perga/zetai pollh\n a)sa/feian ak801 b11. a)perga/zetai/ ti r(w/mhs e)/rgon f5. 809 b38. a)perga/zontai to\ sw_ma a)/xrhston, tou\s pai_das qhriw/deis *pq2. 1337 b10. 4. 1338 b13. — to\ a)peirgasme/non, opp to\ a)ne/rgaston *mq6. 1048 b4.

a)pergasi/a tw_n o)/yewn po6. 1450 b19 (h( ei)kw\n) poih/sei th\n h(donh\n dia\ th\n a)pergasi/an h)\ th\n xroi/an po4. 1448 b18.

a)perei/desqai, a)perei/sasqai mx 5. 850 b38. *zp 3. 705 a9. a)perei/desqai pro/s ti, pro\s to\ u(po\ tou\s po/das sim *zp3. 705 a12. *zk1. 698 b6. pe8. 881 b2. a)perei/desqai ei)/s ti, ei)s th\n qa/lassan mx 4. 850 b20. ps 3. 885 b29. a)perei/desqai tw_| u(grw_| *zid9. 535 b26. a)perei/desqai toi_s posi/n, th_| ou)ra_|, a)ka/n- qais *ziz12. 567 a8. d5. 531 a6. *zmd8. 684 a3.

a)pe/reisi/s tis gi/netai *zp3. 705 a18, 11. pe40. 885 b1.

a)pereu/gein. <*>perugei_n, syn e)rugmo/s plg5. 962 a8, 9.

a(perika/luptos to/pos ftb2. 823 b39.

a)peru/kein tina/ *zu34. 620 a12.

a)pe)rxesqai. a)pelqei_n, opp e)lqei_n *pb6. 1265 a28. opp pros- ie/nai *gb 10. 336 b9. syn a)pogi/gnesqai (v h v) *fq 8. 262 b26, 30. metaba/llein a)pelqo/ntos tino\s h)\ summixqe/ntos tino/s mb3. 357 a30. a)pelqei_n e)k th_s ai)sqh/sews, e)k th_s e)ntele- xei/as *mz 15. 1040 a4. 10. 1036 a6, ei\s to\ mh\ o)/n *ga3. 318 a14. a)pe/rxetai/ ti a)po\ panto\s tou_ sw/matos sim (cf a)pie/nai) *zga17. 721 b9. md 7. 384 a5.

a)pesqi/ein. au)toi\ ta\ ptera\ a)pesqi/ousin al *zie22. 554 b6. z22. 577 a8. h( xelw/nh a)pesqi/ei kai\ kata/gnusin o(/tou a)\n e)pila/bhtai *ziq2. 590 b6. — o( kestreu\s a)pesqi/etai u(po\ la/brakos *zu2. 610 b16. plekta/nai apedhdeme/nai u(po\ go/ggrwn *ziq2. 591 a5.

a)pe/xein. ta\ fero/mena a)/stra o(moi/ws kai\ i)/<*>son pro\s h(ma_s a)pe/- a)phxei_n xonta ma8. 345 b21. makrk\n a)pe/xein to<*>s to/pois r3. 1425 a4. plei_ston a)pe/xein kata\ to/pon, kata\ to\ ei)/dos mb6. 353 a31, 32. a)pe/xein to\ h(misfai/rion o(/lon, th\n h(mi/seian dia/me- tron *ob 13. 293 b26, 30. e(/kaston a)pe/xein th\n eu)qei_an ti/qe- men *oa4. 271 a13. — plei_ston a)pe/xein politei/as, monarxi/as, fili/as *pd2. 1289 b2. 6. 1293 b17. 11. 1295 b23. ta\ plei_on a)pe/xonta tou_ me/sou e)nantiwtera *hb 8. 1109 a10. — med a)pe/xesqai/ tinos, opp pra/ttein ti *ha 1. 1094 b5. proago- reu/ei toi_s e)n ai)ti/a| a)pe/xesqki musthri/wn f 385. 1542 a23. tou\s *puqagorikou\s a)pe/xesqai a)kalh/fhs f 189. 1511 b29. a)posxo/menoi banau/swn e)/rgwn *pz7. 1321 a29. a)pesxhme/nos th_s a)gora_s *pg5. 1278 a25. a(/ dei_ pra/ttein kai\ w(_n a)fekte/on *hg 2. 1110 b29. ou)/te e(autou_ ou)/te tw_n a)/llwn a)pexo/menos ei\ ge/lwta poih/sei *hd14. 1128 a35.

a)pexqa/nesqai. a)gaqa\ a(\ xariou_ntai toi_s fi/lois h)\ a(\ a)pexqh/- sontai toi_s e)xqroi_s *ra6. 1363 a34.

a)pe/xqeia. dia\ th\n a)pe/xqeian tou_ pa/qous *pb12. 1274 a40. h( pro\s tou\s plousi/ous a)pe/xqeia *pe5. 1305 a23. pollh/n, diplh_n e)/xei ti a)pe/xqeian *pz 8. 1322 a2, 17. a)pe/xqeia, opp kola- kei/a, fili/a heb3. 1221 a7, syn e)/xqra heg7. 1233 b30.

a)pexqhtiko/s, def heb3. 1221 a26. g 7. 1233 b32. hma 32. 1193 a32.

a)peyi/a, a)te/leia di) e)/ndeian th_s oi)kei/as qermo/thtos: gi/netai o(/tan mh\ krath_ to\ qermo\n th_s u(/lhs md 2. 380 a6, 379 b13. 1. 379 a2. e)na(nti/on pepa/nsei a)peyi/a th_s e)n tw_| peoikarpi/w| trofh_s md 3. 380 a28. a)peyi/as species md 3. a)peyi/a prw/th md 3. 381 a13, Ideler II 435. a)peyi/a tis kai\ h( mo/lunsi/s e)stin: e)/niai a)peyi/ai o(/moiai th_| mwlu/sei *zgd7. 776 a7. md 3. 381 b9, a12, 13. tou_ ai(/matos e)cugranqe/ntos di) a)peyi/an, a)dunatou/shs th_s e)n toi_s flebi/ois qhrmo/thtos pe/ssein di) o)li- go/thta *zmg5. 668 b8. trofh_s u(po/stasis dia\ th\n a)peyi/an mb3. 357 b9. tw_n e)n tw_| sw/mati e)/nia gi/netai e)k perittw/- matos trofh_s, tou_to d) e)sti\n a)peyi/a pk 12. 924 a11. qh_lu th_ a)peyi/a| kai\ th_| yuxro/thti th_s ai)mktikh_s trofh_s: toi_s qh/lesi di) a)peyi/an plh_qos ai(matiko/n *zgd1. 766 b17, 22. a)rxai\ no/swn di) a)peyi/an tw_n ei)sferome/nwn pa25. 862 b5. koili/ai u(grai\ dia\ th\n a)peyi/an *zmg 14. 674 b34. dia/rroik di) a)peyi/an *zga 20. 728 a22. h( polio/ths kai\ h( glauko/ths a)peyi/a tis *zge1. 780 b7. 4. 784 b30. h( malaki/a e)sti\n e)c a)peyi/as pla 23. 959 b23. o( lugmo\s a)peyi/a pneu/matos plg1. 963 b12. h( pro/esis h( prote/ra a)/gonos, e)la/ttw e)/xei qermo/thta yuxikh\n dia\ th\n a)peyi/an *zgb4. 739 a12. dus- wdi/a di) a)peyi/an pd 12. 877 b36. ig4. 908 a1. a)peyi/a tis ai)ti/a tou_ fqei_ras e)/xein pa16. 861 a11.

a)phgorei_sqai i q a)pologei_sqai pkq13. 951 a23.

a)ph/dalon ploi_on *zp10. 710 a8.

a)/phktos, a)/phkta ti/na md8. 385 a12, b1-5. o( a)h\r qermo\n kai\ a)/phkton *zgb2. 735 b30, 736 a23. pimelh\ xuto\n kai\ a)/phkton *zig17. 520 a8. cf ai2. 438 a22.

a)phliw/ths e)nanti/os tw_| zefu/rw| mb6. 363 b13, cf 364 a15, 16, b19, 365 a10. a)phliw/ths o( a)po\ tou_ pro\s ta\s i)shmerina\s to/pou pne/wn k 4. 394 b23. cf pks 12. 941 b17. ei)si\n oi(\ kai\ a)phliw/thn nomi/zousin ei)_nai to\n eu)_ron f 238. 1521 b25. e)n me/sw| tw_n qermw_n kai\ tw_n yuxrw_n pneuma/twn pks 31. 943 b33. 55. 946 b24. u(gro/s, ou)x u(gro/s mb 6. 364 b19. pks 1. 940 a31. eius nomina varia s 973 a13, 17, 19, 21, 24, 25. f 238. 1521 b6.

a)phliwtiko\s tw_| to/pw| a)/nemos mb 6. 364 b28. pneu/mkta a)phliwtika/ mb 6. 364 a21.

a)ph/nh| nikh/sas *)olu/mpia f 527. 1565 a9.

a)phxei_n pik6. 899 a24. h( a)phxou_sa o)cute/ra piq11. 918 a35.

a)pie/nai

a)pie/nai, opp prosie/nai *gb10. 336 b4, 18. u(grou_ me\n a)pio/n- tos, tou_ chrou_ de\ sunistame/nou md 6. 383 a11. a)pie/nai ti (to\ spe/rma) a)po\ tou_ a)/rrenos, a)po\ panto\s tou_ sw/matos sim *zga 17. 721 b12, 723 a12, 30. 18. 725 a22. 21. 729 b18.

a)pi/estos. peri\ a)pie/stou md 8. 385 a15. 9. 386 a29-b11.

a)pi/qanos *rg3. 1406 b14. lo/gos a)pi/qanos, syn a)/pistos r30. 1437 b31, 29. poiei_n, kaqista/nai ti a)pi/qanon r8. 1429 a10. 37. 1444 a4 (syn a)/piston 1443 b28). pra/ceis a)pi/qanoi r31. 1438 b2. h)\ piqano\n h)\ a)pi/qanon h)\ a)mfi/bolon pro\s pi/stin r 16. 1431 b21. 17. 1432 a32. — pro\s poi/hsin ai(retw/teron piqano\n a)du/naton h)\ a)pi/qknon kai\ dunato/n po25. 1461 b12. 24. 1460 a27.

a)/pikros kai\ a)filo/neikos tw_| h)/qei ar4. 1250 a42.

a)pi/lhtos. peri\ a)pilh/tou md 8. 385 a17. 9. 387 a15-17.

a)pi/melos. e)pi/ploun a)pi/melon, opp pi_on *zig14. 519 b8. a)rxo\s a)pi/melos, opp knisw/dhs *zmg14. 675 b11. ta\ pi/ona h(_tton spermatika\ tw_n a)pime/lwn *zga19. 727 a33. e)/cis a)pi/melos ph4. 887 b23. o( decio\s nefro\s a)pimelw/teros *zig 17. 520 a30. *zmg9. 672 a23. ta\ sela/xh a)pimelw/tata kata\ sa/rka kexwrisme/nh pimelh_| *zig17. 520 a19.

a)/pios. ta\ th_s a)pi/ou fu/lla x5. 797 a27. ai( pro\s tai_s a)pi/ois ka/mpai *zie19. 552 b2. a)/pioi e)pembola/des, i e e)gkekentri- sme/nai f 251. 1524 b28, 32. (Pirus communis L.)

*)_apis hea5. 1216 a1.

a)pistei_n. a)pistou_ntes h(mi_n au)toi_s *hg5. 1112 b10.

a)pisti/a. e)/xei ti a)pisti/an *fd 6. 213 a15. a)pisti/a tou_ kath- go/rou (denegata accusatori fides) *rb23. 1398 a10. zhmiou_n ei)s do/can kai\ a)pisti/an r16. 1431 b32. i)k_sqai ta\s a)pisti/as r31. 1438 b10. — h( pro\s a)llh/lous, h( pro\s to\n dh_mon a)pi- sti/a *pd 12. 1297 a4. e6. 1306 a21.

a)/pistos. xa/laza pollh\ kai\ to\ me/geqos a)/pistos ma 12. 348 a27. ta\ dokou_nta me\n gi/gnesqai, a)/pista de/ *rb23. 1400 a5. o( ma/rtus pisto\s h)\ a)/pistos h)\ a)mfi/docos r 16. 1431 b23. lo/gos, o(/rkos a)/pistos, syn a)pi/qanos r30. 1437 b29, 31. 37. 1443 b28, 1444 a4. ta\s basa/nous a)pi/stous poiei_n, opp i)sxu- ra\s poiei_n r17. 1432 a20, 13.

a)pisxnai/nein. a)pisxnante/on pa 50. 865 a37. a)pisxnai/nesqai *ziz 20. 574 b6.

a)planh/s. a)/stra a)planh_ k 2. 392 a10. *ml8. 1073 b19. ta\ a)planh_, oi( a)planei_s, opp pla/nhtes ma6. 343 b9. 7. 344 a36.

a)/plastos. peri\ a)pla/stou md8. 385 a15. 9. 386 a25-29.

a)plath\s grammh/ *aa41. 49 b36. mh_kos a)plate/s tz6. 143 b14 sqq. f 24. 1478 b12.

a)/platon me/geqos o)/fewn *ziq28. 606 b9 (cf a)/pletos).

a)/pletos (Emped 439) *ra 13. 1373 b17. a)/pleton plh_qos *zgg5. 755 b26. q27. 832 a27. a)/pletoi to\ me/geqos, to\ pa/- xos mb2. 355 b23. pk13. 924 a27.

a)/pleuron sth_qos f5. 810 a3. oi( a)/pleuroi malakoi\ ta\s yu- xa/s f6. 810 b13. a)pleuro/tera f5. 809 b7.

a)plhsti/a th_s eu)xh_s *pa9. 1257 b16.

a)/plhstos h( tou_ h(de/os o)/recis *hg15. 1119 b8. h( ponhri/a tw_n a)nqrw/pwn a)/plhston *pb 7. 1267 b1. laimargo\s o( kestreu\s kai\ a)/plhstos *ziq2. 591 b2.

a(plo/ths fwnh_s ak801 a19. — a(plo/ths kai\ a)lh/qeia th_| mega- loyuxi/a a)kolouqei_ ar5. 1250 b11.

a(plou_s. a(plou_n, dist e)/n *ml7. 1072 a33. to\ prw_ton kai\ kuri/ws a)nagkai_on to\ a(plou_n e)sti/n *md 5. 1015 b12. to\ a(plou/steron ma_llon a)rxh/ *mk 1. 1059 b35. — syn a)mige/s, a)diai/reton, kaqaro/n, opp kekrame/non MA8. 989 b17. d 3. 1014 b5. ya2. 405 a16. ai7. 447 a18. (cf a(pla_ xrw/mata ti/na x1. 791 a1). opp su/nqeton, sumpeplegme/non, sundeduasme/non, diplou_n a(plou_s *ob4. 286 b17. *fg5. 204 b11. *mk10. 1066 b27. z5. 1030 b15. *aa37. 49 a8. ma4. 341 a7. *zma3. 643 b29. coni syn o(moiomere/s *zmb1. 647 a1, 14 (sed cf a15, 29). ei(_dos a(plou_n kai\ ou)k e)/xon diafora/n *zia6. 490 b17. b15. 505 b31. ta\ a(pla_, i e ta\ mono/xroa *zge6. 786 a21, 22, 18. a)po/fansis a(plh_, opp sugkeime/nh e5. 17 a20. o)/noma a(plou_n, opp dipla_, sum- peplegme/na, su/nqeta, kata\ metafora/n e1. 16 a23. 4. 16 b32. po 21. 1457 a31. r 24. 1434 b33. pra_cis a(plh_, pra/gmata a(pla_, su/nqesis tragw|di/as a(plh_, a(plh_ tragw|di/a, e)popoii/a, mu_qos a(plou_s, opp diplou_s, peplegme/nos, po 9. 1451 b33. 10. 1452 a12, 14. 13. 1452 b31, 1453 a13. 18. 1456 a20. 24. 1459 b9. a(plou_s kai\ mh\ poiki/los lo/gos r 32. 1438 b20. lo/gos a(plou/steros, opp poiki/los *rg 15. 1416 b24. cf 11. 1413 a1, 3. cf *zgb1. 734 b5. to\ a)gaqo\n a(plou_n, to\ kako\n polu/morfon heh5. 1239 b11. — ta\ a(pla_ sw/mata (i e ta\ stoixei_a) sive ta\ a(pla_ MA3. 984 a6 Bz. 8. 988 b30. d 8. 1017 b10. h1. 1042 a8. k10. 1067 a1. *fb1. 192 b10. g5. 204 b33. d 1. 208 b9. 8. 214 b13. *oa2. 268 b28. g1. 298 a29. 8. 306 b3. *ga1. 314 a28. yb4. 416 a28. g1. 424 b30. alio sensu dicitur h( a(plh_ kai\ kat) e)ne/rgeian ou)si/a *ml 7. 1072 a32 et ta\ a(pla_ kai\ ta\ ti/ e)sti, ta\ a(pla_ *me4. 1027 b27. z17. 1041 b9. — h( a(plh_ ge/nesis, def *fe1. 225 a14. *mk11. 1067 b23. l2. 1069 b10. n1. 1088 a33. cf *fa3. 186 a15. b1. 193 b21. *ga 2. 315 a26. dist h( kata\ me/ros ge/- nesis *ga3. 317 b35. h( a(plh_ kai\ fusikh\ ge/nesis md 1. 378 b32. — ki/nhsis a(plh_ *og3. 302 b7. 4. 303 b5. *ga2. 315 a28. *mi1. 1053 a9. fora\ a(plh_ *ob14, 296 b31. *ml8. 1073 a29. — a(plh_ a)krasi/a, opp kata\ me/ros, kata\ pro/sqesin *hh6. 1149 a2. a)gaqa\ a(pla_ (i e a)gaqa\ a(plw_s) heh2. 1238 b6, 7. — a(plou_s, i e a)dio/ristos. a)rxai\ h)\ a(plou/sterai h)\ a)kribe/- sterai *me1. 1025 b7. a)nti\ lo/gou a(plou_ a)kribe/steros *mz4. 1030 a16. his confer li/an a(plou_n to\ nomi/zein ma3. 339 b34. no/mous li/an a(plou_s kai\ barbarikou\s *pb8. 1268 b39. — o( krith\s u(po/keitai ei)_nai a(plou_s (cf opp po/rrwqen logi/zesqai a4) *ra2. 1357 a12. a)lhqh\s kai\ a(plou_s, o(\n kalou_sin au)qe/kaston heg7. 1233 b38. lhpte/on pro\s to\ be/ltion to\n o)rgi/lon a(plou_n *ra9. 1367 a37. a(plou_s tw_| h)/qei kai\ gennai_os ar 5. 1250 b40. ta\ a)/rrena a(plou/stera, ta\ qh/lea kakourgo/tera kai\ h(_tton a(pla_ *zu1. 608 b4, 1. — a(plw_s le/gesqai, shmai/nein, opp dixw_s, pleonaxw_s le/gesqai, plei/w shmai/nein yg2. 426 a26. *rb24. 1401 a23. tq3. 158 b10. i 4. 166 a18. pa/ntes u(polamba/- nousin e)/xein a(plw_s *mg 4. 1008 b26. e)sqloi\ a(plw_s, panto- dapw_s kakoi/ *hb 5. 1106 b35. a(plw_s le/gesqai (i e mh\ katallh/lws, non distincto subiecto et praedicato) *mz 17. 1041 b1 Bz. h)\ a(plw_s lego/mena h)\ w(s sumpleko/mena *fb3. 195 b15. *md2. 1014 a19. a(plw_s, opp memigme/nws ai4. 442 a2. to\ a(plw_s, opp h( u(perbolh/, ma_llon kai\ h)_tton, ma/- lista pkd 11. 937 a19. te5. 135 a2. 8. 137 b17, 23, 26, 29 coll b14, 138 a29. — a(plw_s, def o(\ medeno\s a)/llou proste- qe/ntos r(hqh/setai tb11. 115 b29-35. to\ a(plw_s h)/toi to\ prw_- ton shmai/nei kaq) e(ka/sthn kathgori/an tou_ o)/ntos h)\ to\ ka- qo/lou kai\ to\ pa/nta perie/xon *ga3. 317 b5. — 1. coni syn prw/- tws *mz1. 1028 a31. 4. 1030 a23, 30. coni fu/sei *ag2. 72 a3, 71 b34. *fa 1. 184 a18, 17. *md 10. 1018 b11. *hh 13. 1153 a6. coni kata\ to\n lo/gon *fg1. 201 a32. *mk9. 1065 b26. coni kat) a)lh/qeian *hg6. 1113 a23. coni kuri/ws, ku- riw/tata K13. 14 b24. *ag3. 72 b14. ti5. 166 b37. 25. 180 a24. *hz 13. 1145 a1, 1144 b7. h( telei/a kai\ a(plw_s kaki/a *he15. 1138 a33. syn kata\ panto/s *ag1. 71 b3, o(/lws *pe1. 1300 a29, 31, a)ei/ *fb 5. 197 a34,-31. a(plw_s o)/n, o)\n h(_| o)/n *me1. 1025 b9. — coni opp ti\ (veluti a(plw_s ei)ko/s, ti\ ei)ko/s),

a(plou_s todi/, kaq) e(/kaston, kata\ me/ros, w(s e)pi\ to\ polu/ e11. 21 a19, 31. *oa9. 278 a13. *ha1. 1095 a1. h6. 1147 b20. 1148 a4. *mq7. 1049 a23. *pe1. 1301 a29. g17. 1288 a29. e4. 1304 b17. 11. 1313 a19. *rb24. 1402 a3, 8, 16. *fb7. 198 b6. q7, 261 b4. f 182. 1502 a16, 19. inde a)\n h)_| a)dio/riston, de/h| de\ nomoqeth_sai, a)na/gkh a(plw_s ei)pei_n *ra13. 1374 a34. o( nomoqe/ths h(/marten a(plw_s ei)pw/n *he14. 1137 b22, 25, coll b13, 27. kai\ a(plw_s dh\ e)pi\ pa/ntwn *ha6. 1098 a10. (cf a(plw_s h(du/, opp kata\ ge/nh zw/|wn *hh6. 1148 b16. a(plw_s di/kaion, dist politiko\n di/kaion *he 10. 1134 a25). ei)_nai a(plw_s, opp ei)_nai/ ti, e)pi\ me/rous. gi/gnesqai a(plw_s, opp gi/gnesqai/ ti *ad1. 89 b33. 2. 89 b39, 90 a2, 4, 10, 32. ti5. 167 a2. *ga3. 317 a33. *fa 7. 190 a32, b5. a(plw_s, opp ph_|, pw_s, e)/stin w(/s, w(di/, tro/pon tina/, pou_ sim e11. 21 a5 Wz. *aa37. 49 a8. 38. 49 a27. g1. 71 a26, 27, 28, 32 Wz. 7. 75 a8. ti5. 166 b37, 167 a20. 6. 168 b11 - 16. 24. 180 a15. 25. 180 a24. *fq9. 266 a4. en3. 462 a26. mx24. 856 a38. *mg6. 1011 b22. d10. 1018 b11. e2. 1027 a5. z4. 1030 a23. m2. 1077 b16. *hb4. 1105 b33. *ziq7. 595 b9. opp pote/, kata\ xro/non, nu_n, h)/dh e1. 16 a18. *aa 15. 34 b8, 18. ta 5. 102 a25. yg 10. 433 b9. opp tini/, h(mi_n, e(ka/stw|, pro/s tina, pro/s ti sim *aa23. 41 a5. g2. 71 b34, 72 a3. 10. 76 b29. ta5. 102 a25. g1. 116 a21. z4. i8. 170 a12. yg 7. 431 b12. *fa 1. 184 a18, 17. *mk5. 1062 a2. *ph1. 1323 b17. *he2. 1129 b3, 5. 3. 1129 b26. h 13. 1152 b27, 29. q1. 1155 b24. 4. 1156 b13, 20. 7. 1157 b27. *rg 19. 1419 b17. (a(plw_s malaka/, kou_fa, bare/a, opp pro\s a)/llhla md9. 386 a32. *od 4. 311 a17, 27). opp e)pi/ ti *ab21. 66 b39, 67 a5, me/xri tino/s *pg9. 1280 a22. opp e)c u(poqe/sews, e)k tw_n u(pokeime/nwn, pro\s u(po/qesin sim *aa 10. 30 b33, 39. g 3. 72 b14. 22. 83 b38, 84 a6. *fb9. 199 b35. *oa12. 281 b7. *zma1. 639 b24. *pg5. 1278 a4. d1. 1288 b26. 7. 1293 b3. 8. 1294 a8. 14. 1298 b9. h9. 1328 b38. 13. 1332 a10, 11. opp kata\ pro/sqesin, prostiqe/ntes ti *pg1. 1275 a16. *hh6. 1147 b33, 1148 a10, 1149 a16. hmb6. 1202 b1. kata\ metafora/n, o(moio/thta *hh6. 1149 a23, 3. a(plw_s u(polamba/nein, opp dia\ sullogismou_ *ag16. 79 b26. a(. e)pi/stasqai, opp kata\ sumbebhko/s *ag2. 71 b9, 15. — eodem sensu a(plw_s usurpatur non additis vocabulis vel synonymis vel oppositis, veluti a)pode/deiktai a(plw_s *md5. 1015 b8 Bz. a(plw_s a)podei_cai, e)pi/stasqai *ag9. 1. 71 a26, 27, 28. 2. 72 b3 (v s a)podeiknu/nai, ei)de/nai, e)pi/- stasqai). to\ a(plw_s a)gaqo/n. kalo/n, di/kaion, w)felimon sim *he 8. 1132 b21, 22. 9. 1134 a10. 10. 1134 a34, b4. 12. 1136 b22. *pg6. 1279 a19. 13. 1284 b29. h13. 1332 a23. a(. sklh- ro/n, malako/n md4. 382 a14, 15, 19. cf praeterea *aa 24. 41 b32. ta5. 102 a9. d 5. 127 a19. 6. 128 b9. *og 1. 299 b4. *he10. 1134 b10. *pd7. 1293 b5. e1. 1301 a36. 9. 1309 b14. *ra2. 1356 a7. 6. 1362 a21. b19. 1393 a12, 16. ta\ sumbe- bhko/ta e)pi\ tw_n kaq) e(/kasta a(plw_s le/getai *md 9. 1018 a2. — per voc a(plw_s ab enumeratis singulis, toi_s kaq) e(/kasta, ad universale transitur (cf o(/lws) *aa46. 52 a39. b23. 68 b12. td 4. 124 b31. *aa24. 41 b32. — 2. sed po- test etiam id, quod simpliciter et universe dicitur, oppo- situm esse accuratiori rei definitioni, inde a(plw_s i q a)ori/stws, a)diori/stws. a(plw_s, opp w(risme/nws tq5. 159 a39. *md 15. 1020 b33. cf *aa 1. 24 a28 Wz. a(plw_s dou_nai th\n e)rw/thsin, syn mh\ diori/santa ti17. 175 b31. a(plw_s ei)rh/ka- men, opp diori/sasqai ma_llon heg1. 1229 a33. opp safe/- steron *pq7. 1341 b39. skepte/on a(plw_s kai\ o(/son no/mou xa/rin *mm 1. 1076 a27 (Bernays Dial p 150). to\ o)\n to\ a(plw_s lego/menon le/getai pollaxw_s *me2. 1026 a33. to\ me\n prw_ton a)po/ (to\ no/misma) a(plw_s o(risqe\n mege/qei kai\ staqmw_|, opp ka- rakth_ri *pa9. 1257 a39. a(plw_s gino/menon, opp texnikw/teron *pa 9. 1257 b4. a(plw_s e)n w(_| pe/fuken, opp e)n w(_| prw/tw| pe/fuken tz9. 147 b29. a(plw_s e(/pesqai, dist o(/lon e(/pesqai *aa27. 43 b19. a(plw_s ou(/tws *pd 4. 1290 a31. — inde cum vituperatione dicitur li/an a(plw_s le/gesqai, pragmateu/esqai mb7. 365 a26. *zma 1. 641 a5. *zgg6. 756 b17 (coni a)pe- riske/ptws). hea 8. 1218 a27. MA 5. 987 a21. a(plouste/rws le/gein, opp komyote/rws tw_| lo/gw| prosa/gein *og5. 304 a11. — eadem varietas significationis, quae omnino in voc a(plw_s cernitur, observari potest in formula a(plw_s ei)pei_n, w(s a(plw_s ei)pei_n, veluti h( a(plw_s ei)pei_n a)po/deicis *ag8. 75 b23 i e a)po/deicis proprio sensu, sed w(s a(plw_s ei)pei_n, opp w(s de\ kaq) e(/kaston *pe 11. 1313 a18. a(plw_s ei)pei_n, opp safe/steron diori/sai hma4. 1185 a39. Cf eam formulam w(s a(plw_s ei)pei_n tq 14. 164 b3. *zid 4. 529 b25. q 18. 601 a32. *zmb1. 646 b34. 4. 650 b31. *hg 9. 1115 a8. e7. 1132 a10. heg2. 1231 a17. *pg14. 1285 a31. d8. 1293 b34. 15. 1299 a25. e9. 1310 a38. *ra1. 1355 a38. 5. 1360 b8. b5. 1382 b26. 9. 1387 a14. 18. 1393 b13. r1. 1420 a26. a(plw_s d) ei)pei_n tg 1. 116 b19. z 3. 140 a37. 6. 145 a8. q 1. 156 b6. a(plw_s me\n ou(/tws r(hqh_nai hma12. 1187 b34. w(s a(plw_s dio- ri/santas ei)pei_n po 7. 1451 a11. — *thle/maxos kai\ meidia_n ei)/wqe kai\ a(plw_s diale/gesqai kai\ kratei_n tou_ pa/qous f 168. 1506 a29 cf a(plou_s p 76 b37.

a)plusi/as. ge/nos ti tw_n spo/ggwn o(\ kalou_sin a)plusi/as dia\ to\ mh\ du/nasqai plu/nesqai descr *zie16. 549 a4 (genus spon- giarum nigrum S Cr, fort aplysia quaedam St, refutat K p 669 n 3, spongiarum genus sarcotragus Schmidt die Spongien des adriat Meeres p 2, 35, cf A*zi I 183 n 24.)

a)/plutoi spo/ggoi *zie16. 548 b29.

a)/plwtos q 105. 839 b13.

a)pneu/matos h( meshmbri/a pie5. 911 b2, a37.

a)pneusti\ zh_n du/natai an9. 475 a23. pi67. 898 b24.

a)pneusti/a kai\ suntoni/a pe9. 881 b13. a)pneusti/a pau/ei ta\s lu/ggas plg1. 961 b21. 5. 962 a4 (syn pneu/matos kata/- sxesis a1).

a)pneustia/zein plg13. 962 b31.

a)/pnoia, syn o( a)h\r h)remei_ pks 36. 944 b12. ke16. 939 b10. — h( ske/ph tw_n trixw_n a)/pnoian poiei_ *zge5. 785 a29.

a)/pnous. ta\ peri\ th\n a)/rkton nh/nema kai\ a)/pnoa mb4. 361 b6. 1. 354 a22. — kefalh_s mo/rion, di) ou(_ a)kou/ei, a)/pnoun, to\ ou)_s *zia 11. 492 a13. h( masxa/lh to/pos duswde/statos, o(/ti a)pnou/statos pig8. 908 b21.

a)po/. sensu locali. ne/fos a)f) ou(_ a)nakla_tai h( o)/yis mg3. 3 t 3 a18. a)f) e(spe/ras poiei_sqai th\n a)natolh/n ma7. 345 a3, 344 b34. a)po\ sto/matos e)cepi/stasqai tq 14. 163 b28. a)po\ mh- xanh_s po15. 1454 b1. — de tempore. a)po\ dei/pnou peripatei_n *ad11. 94 b11. ti 11. 172 a8. ma/lista gi/nontai u(/pnoi a)po\ th_s trofh_s u 3. 456 b24. ai( ku/nes xalepai\ a)po\ tw_n sku- laki/wn *ziz18. 571 b31, 30. — ad significandam originem et causam. ei)si\n a)po\ th_s pantelou_s fili/as kai\ au(_tai ai( fili/ai hmb11. 1209 a16. a)du/naton a)po\ tou_ prw/tou h(marthme/nou mh\ a)panta_n kako/n ti *pe 1. 1302 a5. tw_n o)noma/twn le/getai qa/tera a)po\ tw_n e(te(rwn kai\ prote/rwn *ga6. 322 b31. to\n maka/rion w)noma/kasin a)po\ tou_ xai/rein *hz 12. 1152 b7. zh_n a)f) e(te/rwn, xrwmati/z esqai a)po\ tw_n koinw_n, tre/fesqai a)po\ th_s po/lews sim *rb4. 1381 a22. *pg 15. 1286 b14. d6. 1293 a19. e3. 1302 b9. dika/zein, bouleu/ein, a)/rxein a)po\ timh/matos, koinwnei_n a)po\ sumbo/lwn *pg1. 1275 a10. 11. 1282 a30, 32. d 4. 1291 b39. e6. 1306 b7. gi/gnesqai a)po\ sumptw/matos,

<*>pobai/nein a)po\ tu/xhs, a)p) au)toma/tou *pe6. 1306 b6. *fb4. 196 a1, 2. inde ta\ a)po\ tu/xhs, a)po\ tau)toma/tou (syn dia\ tu/xhn cf s v dia/) v tu/xh, au)to/matos. h( a)po\ tou_ ai)/rein lu/ph, h( a)po\ tou_ logis mou_ lu/ph *hz8. 1150 b4. heg4. 1232 a17. oi( a)po\ th_s e)pisth/mhs lo/goi *hh5. 1147 a19. a)po\ th_s au)th_s i)sxu/os ai)/- resqai ple/on mx 22. 854 b12, cf b8. a)po\ tou_ au)tou_ ba/rous katadu/nein mb 3. 359 a8. h( pe/yis gi/gnetai a)po\ tou_ puro/s md 3. 380 b16. a)po\ th_s au)th_s i)sxu/os r(ifqe/n pis3. 913 a38. 12. 915 b10. a)po\ ubi u(po\ exspectes, tau)ta\ gi/gnetai a)p) a)mfoi_n *hq8. 1158 b2 (ideni scribendum 7. 1158 a19). ta\s megi/stus a)rxa\s xeirotonhta\s poiei_n a)po\ tou_ plh/qous r3. 1424 a15 (Spgl ad h l). timai/ tines a)po\ tw_n lo/gwn a)fwris me/nai r 3. 1424 a27. — ad significandam separationem. xwri\s ske/ptesqai a)po\ tw_n peri\ ta\ te/kna nenomoqethme/nwn *pb5. 1262 b40. (h( gh_ ou) fe/retai, ei)rgme/nh me/ntoi a)po\ <? Simpl u(po\> tou_ me/sou *fg5. 205 b11). e)gkalou_si dh\ au)tw_| o(/ti ou)de\n a)f) e(autou_ pra/ttei (nihil quod a suis commodis alienum sit) *hi8. 1168 a33. le/gesqai a)po/ tinos de propositionibus negativis, opp le/gesqai kata/ tinos *ab 15. 64 a14. 16. 65 a33. g 2. 72 a14. Wz ad *aa 1. 24 b17. — anastrophe praepositionis, veluti dwma/twn a)/po, aliena a pedestri ora- tione po22. 1458 b33.

a)pobai/nein. ou) tw_| probebhko/ti (podi\) kinou_ntai, a)lla\ tw_| a)po- bebhko/ti *zp 4. 706 a9. — ta\ a)pobai/nonta, opp ai( a)rxai\ kai\ ta\ ai)/tia *ra 7. 1364 a35. *og7. 306 a15. di) au)to/, opp tw_n a)pobaino/ntwn e(/neka *ha5. 1097 b3. h8. 1150 a20. MA2. 982 a16. *ph3. 1325 b18. *rb 6. 1384 a24. cf hea 5. 1215 b19. toi_s a)pobai/nousi sune/pesqai *hd 12. 1127 a4. ta\ fu/sei h)\ a)ei\ h(\ w(s e)pi\ to\ polu\ w(sau/tws a)pobai/nei *ra 10. 1369 b2. to\ bouleu/esqai e)n toi_s a)dh/lois pw_s a)pobh/setai *hg5. 1112 b9. tou_nanti/on a)pobe/bhke tw_| nomoqe/th tou_ sumfe/rontos *pb9. 1271 b15 (cf sumbai/nein a31). kata\ to\n u(/steron o)xeu/santa to\ ge/nos a)pobai/nei to\ tw_n neottw_n *zga21. 730 a8. cf b4. 738 b33. g7. 757 b26. *zie 19. 552 a27. a)pobai/nein e)pi\ to\ xei_ron, para\ th\n u(po/lhyin, eu)lo/gws sim *rb13. 1390 a5. a4. 1360 a5. po18. 1456 a15. *ziz37. 580 b21. r9. 1429 b30. — polla\ tw_n e)nupni/wn ou)k a)pobai/nei mt1. 463 b10, 8.

a)poba/llein ta\ ke/rata, ta\s o(pla/s, th\n pa/xnhn, ta\s tri/xas *zib1. 500 a10. g9. 517 a25. q10. 596 b2. 23. 604 a15. 24. 604 a24. i5. 611 b8. *zmg2. 663 b13. *zge3. 783 b11. pi21. 893 a4. q5. 831 a1. a)pobalei_n a)spi/da *rb 6. 1383 b20. a(plw_s e(kw\n ou)dei\s a)poba/lletai (e navi eiicere) *hg1. 1110 a9. — o( a)poba/llwn (to\ ti/mhma), opp o( ktw/menos *pd 4. 1291 b41. a)pobeblh/kasi to\ zh_n kalw_s *ph 14. 1333 b25. a)poba/llein, opp lamba/nein *fh 3. 247 a18, ef o(/tan a)po- ba/llh, e)/ti dokei_ e)/xein to\ a)poballo/menon *fe 6. 230 b29. a)pobe(blhke/nai do/can, a)pobalei_n te/xnhn, e)pisth/mhn, opp lamba/nein, manqa/nein yg3. 428 b5. *mq 3. 1047 a1. hmb6. 1201 b3, 32.

a)poba/ptein ei)s potamo\n yuxro\n ta\ gigno/mena *ph17. 1336 a16. li/qon e)n oi)/nw| a)poba/ptousin *ziq 29. 607 a25. a)poba- fh_nai ei)s u(/dwr q29. 832 b6. — fa/rmakon, w(_| a)poba/ptousi tou\s o)istou/s q141. 845 a1.

a)pobia/zesqai, trans, vel addito accusativo obiecti a)pobia/- zesqai to\ u(gro/n, a)/llhla al mb8. 368 b10, 35. *zp17. 714 a19. pia 35. 903 b5, vel non addito ma 13. 351 a6. b6. 364 b8. 7. 365 b4. 8. 366 b27. *zgb 4. 737 b29. pkg5. 932 a9. kd9. 936 b31, 35. — passive e)napolamba/nesqai e)n ste- nwte/rois to/pois kai\ a)pobia/zesqai ei)s e)la/ttw to/pon th\n a)po/- krisin mb8. 366 b11. e)a\n a)popneu/swsin a)pobiazo/menai tw_| pneu/mati *zih9. 587 a5. a(/teros pau/setai a)pobiasqei/s mb6. a)podeiknu/nai 364 a29.

a\poble/pein. ti/ e)sti to\ e)rgazo/menon pro\s ta\s i)de/as a)po- ble/pon MA9. 991 a23. h( turanni\s pro\s ou)de\n a)poble/pei koi- no/n sim *pe10. 1311 a3. b 12. 1274 b22. g 8. 1279 b13. d 11. 1296 a34. h16. 1334 b33. oa6. 1345 a25. a)porh/seien a)/n tis ei)s ta\ toiau_ta a)poble/yas sim ya4. 408 b1. K 6. 5 b1. *ph4. 1326 a12. o(/soi e)pi\ to\ kinei_sqai to\ e)/myuxon a)pe/bleyan ya2. 404 b7.

a)pobolh\ xrhma/twn, opp kth_sis heg4. 1231 b8. *hg9. 1115 a21. gi/nesqai kata\ th\n meta/lhyin tw_n ei)dw_n kai\ fqei/resqai kata\ th\n a)pobolh/n *gb9. 335 b15. a)pobolai\ kai\ lh/yeis tw_n e)nanti/wn, tw_n a)gaqw_n al tg2. 117 b3. *md10. 1018 a34. i4. 1055 a37. *fh3. 245 b8, 22. 246 b13, 247 a5. *ra6. 1362 a36.

a(po/geios. oi( e)k nenotisme/nhs gh_s pne/ontes a)/nemoi a)po/geioi le/gontai k 4. 394 b14. h( a)pogei/a e)sti\ to\ e)k th_s gh_s pro\s th\n qa/lattan pneu_ma gino/menon, opp tropai/a pks5. 940 b24, 22. cf ta\ a)po/geia (?) 4. 940 b18. e)/stin w(/sper a)po/- geion to\ pneu_ma to\ bo/reion mb5. 363 a1.

a)pogeissou_n. w)_ta makra\ kai\ a)pogegeisswme/na po/rrwqen *zge 2. 781 b13.

a)pogei/swma tw_n a)po\ th_s kefalh_s u(grw_n ai( o)fru/es *zmb15. 658 b16.

a)po/geos (cf a)po/geios). ai( a)poge/ai, h( tropai/a a)po/geos a)na/- klasis pks40. 945 a4, 7.

a)poghra/skein *zmb15. 658 b20.

a)pogi/gnesqai, a)pogegone/nai, opp prosgi/gnesqai, prosge- gone/nai *mq7. 1049 a11. c2. 976 a28. *fq8. 262 a29, 32, b1, 7, 20, 29 (syn a)pelh/luqen b27). cf pks54. 946 b17. mei/- zonos a)gaqou_ e(/neken, i(/na ge/nhtai, h)\ mei/zonos kakou_, i(/na a)po- ge/nhtai po 25. 1461 a9. fqi/nei to\ fqi_non a)poginome/nou tino\s tw_n tou_ fqi/nontos *fh 2. 245 a14. — a)pogi/netai a)po\ tou_ staqmou_ th_s u(o\s to\ e(/kton me/ros ei)s tri/xas kai\ ai(_ma *ziq6. 595 b1.

a)pogignw/s kein. a)pegnw/kasi th\n swthri/an *hg9. 1115 b2.

a)po/gonoi *ha5. 1097 b12. 11. 1100 a21, 1101 a22. ta\ sune- tw/tera zw_|a politikw/teron xrw_ntai toi_s a)pogo/nois *ziq 1. 589 a2.

a)pogra/fesqai. e)/cesti pa_sin a)pograyame/nois e)kklhsia/zein *pd 13. 1297 a24 sqq. — a)pogra/yasqai ta\s ou)si/as, ta\ xre/a sim ob1347 a19, b35, 24, 1346 b1, 1352 b34.

a)pografh/. ai( a/pografai\ tw_n dhmeuome/nwn f 394. 1543 b15. 396. 1544 a1.

a)pogumna/zein. khfh_nes e\pidinou_ntes au(tou\s kai\ w(/sper a)po- gumna/zontes *zu40. 624 a25.

a)pogumnou_n. ta\ i(ma/tia mh\ a)pogumnou/sqw pa55. 866 a21.

a)poda/knein. to\ a)poda/knesqai (ef da/knein, dhktiko/s) sumfe/- rei, oi(_on kro/mmuon pla9. 958 b7.

a)podakru/ein. a)podakru/santi lu/etai h( pukno/ths pla9. 958b6.

a)podeh/s. plei/wn e)sti\ kai\ kratei_ ma_llon ei)s a)podee\s kater- xo/menos (o( a)h\r) to\ a)ggei_on f 215. 1517 b27.

a)podeiknu/nai, syn deiknu/nai *ab5. 58 a8, 9, 11. o( a)podei- knu/s, opp o( e)pa/gwn *ad 7. 92 a35, 37. h)\ o(ri/sasqai h)\ u(po- qe/sqai h)\ a)podei_cai, h)\ a)kribw_s h)\ malakw_s *gb6. 333 b25. (a)podeiknu/ousin h)\ a)nagkaio/teron h)\ malakw/teron *me 1. 1025 b13). ta\ me\n u(po/keitai, ta\ d) a)pode/deiktai *oa3. 269 b18. a)podei_cai a(plw_s ou)k e)/stin a)ll) h)\ e)k tw_n e(ka/stou a)rxw_n *ag9. ou)k e)nde/xetai a)/llws e)/xein, ei) a)pode/deiktai a(plw_s *md5. 1015 b8. a)podedei_xqai kata\ shmei_on, kata\ sumbe- bhko/s, opp kaq) au(to/ *ad17. 99 a3. a)podei_cai dia\ tou_ a)du- na/tou, th_ e)kqe/sei *aa6. 28 b14. e)legktikw_s *mg4. 1006 a11,

a)podeiktiko/s 15. nomi/zomen i(kanw_s a)podedei_xqai ma 7. 344 a6. — a)po- deiknu/asi po6. 1450 a7. a\podeiknu/ousi po6. 1450 b11. *me1. 1025 b13. a)podeiknu/ein r 16. 1431 b27. — a)podeikto/s. ou) pa/nta a)podeikta/ *ag22. 84 a33. d 3. 90 b25, cf a)po/deicis 3. to\ e)pisthto\n a)podeikto/n *hz6. 1140 b35. a)podeikto/n, opp a)/meson, a)napo/deikton *aa 35. 48 a37, 33. d 8. 93 a6. a)po- deikta\ ma_llon ta\ kaqo/lou *ag24. 86 a7. — a)podeiktw_n (Wz, a)podeiktikw_n Bk) *ag31. 88 a10.

a)podeiktiko/s. lo/goi a)podeiktikoi/, syn didaskalikoi/ ti2. 165 b39, a39. ou)de\n le/getai meta\ spoudh_s a)podeiktikh_s *ml 8. 1073 a22. ou) mo/non ai( pi/steis gi/nontai di) a)podeiktikou_ lo/gou a)lla\ kai\ di) h)qikou_ *ra8. 1366 a9. pi/steis a)podeiktikai/ *ra2. 1358 a1. 17. 1417 b21. a)podeiktikai\ a)rxai\ ai( koinai\ do/cai, e)c w(_n a(/pantes deiknu/ousin *mb2. 996 b26, 28. k1. 1059 a24. a)podeiktikh\ pro/tasis, e)a\n a)lhqh\s h)_ kai\ dia\ tw_n e)c a)rxh_s u(poqe/sewn ei)lhmme/nh, dist dialektikh(/ *aa 1. 24 a30, 22, 23, b13. g 2, 72 a10. a)podeiktika\ (cf deiktiko/s) e)nqumh/mata, dist e)legktika/ *rb23. 1400 b25, a)podeiktiko\s sullogismo\s e)c a)nagkai/wn, dist dialektiko/s, r(htoriko/s *ag 6. 74 b10. b 23. 68 b10, ou)k e)/sti tw_n sumbebhko/twn mh\ kaq) au(ta/ *ag 6. 75 a19, syn filoso/fhma tq 11. 162 a15, coni e)pi- sth/mh *aa13. 32 b18. a)podeiktikh\ e)pisth/mh v s e)pisth/mh. dist o(rismo/s *ag3. d 3. 4. h( e)pisth/mh e)sti\n e)/cis a)podeiktikh/ *hz3. 1139 b31. pa_sa a)podeiktikh\ peri/ ti u(pokei/menon qewrei_ ta\ kaq) au(ta\ sumbebhko/ta e)k tw_n koinw_n docw_n *mb 2. 997 a5-30 Bz. a)podeiktikh\ sofi/a h( peri\ ta\ sumbebhko/ta *mk 1. 1059 a32. — a)podeiktikw_s e)pi/stasqai *ag6. 75 a12. d 3. 90 b10 (a)podeikto/n Wz).

a)podeilia_n, i(/na mh\ oi)/htai to\n *)axille/a a)podedeiliake/nai f 152. 1503 b39.

a)podei_n. e)pi/w| a)podei_tai o( o)mfalo/s. h(_| a)/n a)podeqh_| *zih 10. 587 a14, 15. a\)podou/menoi to\n e(/teron o)/rxin *zgd1. 765 a23.

a)podei_n. braxu\ a)pode/on tetrakis muri/wn stadi/wn k3. 393 b19.

a)po/deicis. i(stori/hs a)po/deicis (Herod I 1) *rg9. 1409 a28. — 1. a)podei/cews notio ac natura. lhfqe/ntwn i(kanw_s tw_n fai- nome/nwn ou(/tws eu(re/qhsan ai( a)strologikai\ a)podei/ceis *aa30. 46 a21. a)po/deicis et pro/blhma ita inter se referuntur, ut pi/stis et pro/qesis *rg13. 1414 a36. peri\ a)po/deicin h( ske/yis in Analyticis *aa1. 24 a11. a)po/deicis, kat) a)lh/qeian, opp ta\ dialektika/, kata\ do/can *ab 16. 65 a36. e)/stin a)po/deicis r(htorikh\ e)nqu/mhma *ra 1. 1355 a6. manqa/nomen h)\ e)pagwgh_ h)\ a)podei/cei *ag18. 81 a40 (cf d 7. 92 a35, 37). pa_sa ma/- qhsis dia\ progignwskome/nwn, kai\ h( di) a)podei/cews kai\ h( di) o(rismw_n MA 9. 992 b31. a)po/deicis sunexh/s, dist o(rismo/s *ad10. 94 a7. a)po/deicis et o(rismo\s comparantur *ad 3 - 8. a)po/deicis h)\ diai/resis h)\ kai/ tis a)/llh me/qodos ya1. 402 a19. a)po/deicis, dist dhlou_n, fanero\n poiei_n di) a)podei/cews *ad 8. 93 b17 - 9. 93 b28. — h( me\n a)po/deicis sullogismo/s tis, o( sullogismo\s de\ ou) pa_s a)po/deicis *aa4. 25 b29. pa_sa a\po/- deicis dia\ triw_n o(/rwn *aa 25. to\ e)pi/stasqai/ e)sti to\ a)po- deiktikw_s (a)podeikto\n Wz) to\ a)po/deicin e)/xein *ad3. 90 b10. a)po/deicis sullogismo\s e)pisthmoniko/s *ag3. 71 b18. h( a)po/- deicis sullogismo\s deiktiko\s ai)ti/as *ag24. 85 b23. h( a)po/- deicis tw_n a)nagkai/wn, e)c a)nagkai/wn *md5. 1015 b7. z15. 1039 b31. *ag4. 73 a24. *hz5. 1140 a34. a)po/deicis kai\ a)na)gkh *rg17. 1418 a4. a)po/deicis fai/netai ou)_sa pollw_n tw_n a)idi/wn *zgb 6. 742 b25. a)podei/ceis tw_n polla/kis ginome/nwn *ag 8. 75 b33. a)po/deicis ou)k e)/stin a(plw_s tw_n fqartw_n *ag 8. 75 b24. tw_n ou)siw_n tw_n ai)sqhtw_n tw_n kaq) e(/kasta ou)k e)/stin a)po/deicis *mz 15. 1039 b28. e)nde/xetai peri\ tw_n ai)sqhtw_n megeqw_n ei)_nai a)podei/ceis, mh\ h(_| de\ ai)sqhta\ a)ll) h(_| toiadi/ a)pode/xesqai *mm3. 1077 b22. — a)po/deicis ou)k e)/stai a)/n mh\ h)_| to\ kaqo/lou *ag 11. 77 a8. 18. 81 b1. a)po/deici/s tinos prw/tou kaqo/lou *ag5. — h( a)po/deicis dia\ prote/rwn, pistote/rwn, gnwrimwte/rwn, a)lhqw_n kai\ prw/twn: ou) ga\r a)rxh\ a)podei/cews to\ o(moi/ws a)/dh- lon *ab16. 64 b32, 65 a14. ta1. 100 a27. z 4. 141 a30. tri/a e)sti\ ta\ e)n tai_s a)podei/cesi (ta\ a)ciw/mata, to\ ge/nos, ta\ kaq) au(ta\ u(pa/rxonta) *ag7. 75 a39 sqq. *mb2. 997 a9 Bz. a)po- dei/ceis e)pisthmonikai\ peri\ tw_n kaq) au(ta\ u(parxo/ntwn kai\ e)k toiou/twn ei)si/ *ag 6. 75 a30. tw_n kata\ sumbebhko\s i)di/wn a)po/deicis ya 1. 402 a15. e(/kaston a)podei=cai ou)k e)/stin a)ll) h)\ e)k tw_n e(ka/stou a)rxw_n. ou)k e)/sti dei_cai e)c a)/llou ge/nous metaba/nta *ag 8. 9. 75 b37. 7. 75 a37. th_s a)rxh_s a)/llh gnw_sis kai\ ou)k a)po/deicis *zgb 6. 742 b33.

2. a)podei/cews genera. h( kaqo/lou a)po/decis beltiwn th_s kata\ me/ros *ag24. h( deiktikh\ belti/wn th_s sterhtikh_s *ag 25. h( deiknu/ousa (kathgorikh\) belti/wn th_s ei)s to\ a)du/naton a)gou/- shs *ag26. a)podei/ceis plei/ous ei)_nai tou_ au)tou_ e)gxwrei_ *ag29. h( ei)s to\ a)du/naton (int a)/gousa), h( dia\ tou_ a)duna/tou, opp h( deiktikh/ *ab14. 62 b29. a 21. 39 b33. kai\ dia\ tou_ a)duna/tou kai\ tw_| e)kqe/sqai poiei_n th\n a)po/deicin *aa6. 28 a23. logikai\ a)po- dei/ceis *mn 1. 1087 b21. *zgb 8. 747 b28. a)po/deicis a(plw_s, dist pro\s to/nde *mk 5. 1062 a3. a)po/deicis, dist e)/legxos, e)legktikw_s a)podei_cai *mg4. 1006 a18. ai( kata\ to\ shuei_on a)podei/ceis e)n toi_s r(ptorikoi_s ti5. 167 b9.

3. a)po/deicis, dist a)rxh\ a)podei/cews. a(pa/ntwn a)po/deicin ei)/nai a)du/naton *mb 2. 997 a7 Bz. g 4. 1006 a8. *ag 3. 72 b6 sqq. 19. 82 a7. 22. 84 a31. cf *hz 6. ku/klw| kai\ e)c a)llh/lwn ou)k e)nde/xetai a)po/deicin gi/nesqai a(plw_s *ag 3. 72 b17 - 73 a20. ta\ di) a)podei/cews, opp ta\ a)/mesa *ag 17. 81 a37. di) a)po- dei/cews ei)de/nai, opp ta\ a)/mesa a)napodei/ktws e)pi/stasqai *ag 2. 71 b17, 72 b19. 9. 76 a16 sqq. a)podei/cews a)rxh\ ou)k e)/stin a)po/deicis *mg 6. 1011 a13. *ad 19. 100 b13. a)rxh\ tw_n a)podei/cewn ai( u(poqe/seis *md 1. 1013 a15. a)podeicews a)rxh\ pro/tasis a)/mesos *ag 2. 72 a7. a)podei/cewn a)rxai\ o(rismoi\ a)na- po/deiktoi, a)podei/cews a)rxh\ to\ ti/ e)sti, th_s ou)si/as kai\ tou_ ti/ e)stin ou)k e)/stin a)po/deicis *ad 3. 90 b24, 27, 31. *mb 2. 997 a32. e 1. 1025 b14. k 7. 1064 a9. ya 1. 402 b25. 3. 407 a26. e)n a)podei/cei kai\ e)pisth/mh a)rxh\ o( nou_s *ag 23. 85 a1. d 19. 100 b12. cf *hz 12. 1143 b1.

4. dicendi usus. zhtei_n a)po/deici/n tinos *mg 4. 1006 a7. fe/rein th\n a)po/deicin, ta\s a)podei/ceis peri/ tinos, peri/ ti *ag 11. 77 a25. 14. 79 a19. *mg3. 1005 a26. *rg 17. 1417 b23, 24, 33. h)\ e)pagwgh\n h)\ a)po/deicin fe/rein dei_ *fq1. 252 a25. dia\ tou_ a)duna/tou poiei_n th\n a)po/deicin *aa 6. 28 a23. le/gein th\n a)po/deicin e)pi/ tinos, kata/ tinos *zgb8. 747 a28, b23. oi( di) a)podei/cews le/gontes *mb4. 1000 a20. dia\ tw_n au)tw_n o(/rwn e)/stai h( a)po/deicis *aa 17. 37 b13, 16. 18. 37 b22, 38 a12, b37. th\n a)po/deicin au)ca/nein (i e me/son e)mba/llein) *ag25. 86 b13, 18. h( a)po/deicis metabai/nei *ag 7. 75 b9.

a)pode/ktai kai\ tami/ai *pz8. 1321 b33. a)pode/ktai par) *)aqh- nai/ois ti/ pra/ttousin f 400. 1544 b23.

a)podekth_res dw/rwn k6. 398 a25.

a)po/desis o)mfalou_ toi_s paidi/ois *zih10. 587 a12.

a)pode/xesqai. oi( a)pode/ktai parela/mbanon kai\ a)pede/xonto ta\ grammatei_a f 400. 1544 b33. — a)pode/xesqai th\n u(perbo- lh/n, th\n e)/lleiyin heb5. 1222 a19. — a)pode/xesqai e)k pa- ro/dou tou\s lo/gous *og8. 306 b28. pepaideu_sqai pw_s e(/kasta a)podekte/on *ma3. 995 a13. g3. 1005 b3. — ‘accipere cum assensu, probare’ tq12. 162 b19. ma8. 346 b1. MA6. 987 b4. h2. 1043 a22. *ha1. 1094 b23, 1095 a12. k9. 1179 a22. *rb23. 1398 b22. r5. 1427 a25. *pb6. 1265 a25. h2. 1324

a)podhlou_n a12. *zma1. 639 a13. *zgb4. 740 b18. piz3. 916 a30. opp a)podokima/zein r39. 1446 b6. opp dusxerai/nein *hd 12. 1126 b18, 35, 24. — a)pode/xesqai maqhmatikou_ piqanologou_ntos *ha1. 1094 b26. a)pode/xesqai tou_ ei)po/ntos *rb 21. 1395 b8. a)pode/xesqai w\s tu/pw| fra/zontos piz3. 916 a36. — ‘probare hominem, in amicitiam recipere’, syn e/painei_n, fi/lon ei)_nai, tima_n *hq 6. 1157 b18. 4. 1156 b28. i3. 1165 b13. 8. 1169 a8. — a)podekte/on *ma3. 995 a13. *ha1. 1095 a12. k9. 1179 a22.

a)podhlou_n. trans a)podhlw/sas (Aesehyl fr 297, 2) *zu49 B. 633 a20. tau_t) a)podhloi_ au)ta\s o(/ti *zik3. 635 b6. — intr tou_to a)podhloi_ (i e dh_lon gignetai, cf dhlou_n) q58. 834 b33.

a)podhmei_n *pe4. 1303 b23. po17. 1455 b17. pa13. 860 b31. i)di/a| a)podhmou_ntes ob1352 b31. a)podhmei_n e)n e(te/ra| po/lei tini/ r14. 1431 a18. ou)k e)cei_nai a)podhmei_n toi_s *lakedaimo- ni/ois f 500. 1559 b18. — mhd) a(podhmou_nta e)pistre/fesqai (Pythag), toute/sti mh\ e)/xesqai tou_ bi/ou tou/tou a)poqnh/skonta f 192. 1512 b5. — tw_n e)n o)rgh_| diaprattome/nwn o( logis mo\s a)podhmei_ f 97. 1493 b27.

a)podhmhtika\s poiei_sqai ta\s parasta/seis *pe8. 1308 b19.

a)podi/a. h( ai)ti/a th_s a)podi/as *zmd11. 690 b15. *zp8. 708a9. a)podi/as ou)k e)/stin ei\/dh *zma3. 642 b23.

a)podido/nai. h( fu/sis a)podi/dwsi toi_s zw/|ois ta\ o(/pla, ta\ o)/r- gana *zgg10. 759 b3. 10. 760 b27. d1. 766 a5 al. — e)k pollou_ lamba/nonta th\n ki/nhsin a)podi/dwsi pro\s to\ ai)sqhth/- rion *zge22. 781 b16. a(\ u(pe/sxeto a)pode/dwken *rg19. 1419 b33. eu)xh\n palaia\n a)podido/ntes oi( *krh_tes f 443. 1550 b39. a)pe/dwken a)ll) ou)k e)/dwken *rb7. 1385 b3, cf opp di/dwsin, a)podi/dwsin *rg19. 1419 b33. a)podido/nai pa_n to\ lhfqe/n, xa/- rin, xa/ritas mb2. 355 a27, 28. *rb2. 1379 b30. r37. 1445 a1. (a)podido/nai non addito obiecto ‘debitum solvere’ *hq15. 1163 a6. heh10. 1243 b25. a\podw/|h heh10. 1243 b10. a)po- dote/on *hq15. 1163 a7, 20. 16. 1163 b20.) to\ e)/noptron to\ au)to\ a)podi/dwsi xrw_ma mg4. 373 b28. oi( a)gaqoi\ ei)kono- gra/foi a)podido/ntes th\n i)di/an morfh/n po15. 1454 b10. meta\ sunde/smous, ou(\s a)\n proei/phs a)podi/dou tou\s a)kolouqou_ntas r26. 1435 a39. *rg5. 1407 a20, 25, 28. o( a)podw/swn kai\ krinw_n to\ di/kaion *pd4. 1291 a23. — a)podido/nai tini\ ta\s kri/seis sim *pd 14. 1298 a7. g1. 1275 b16. 14. 1285 a6. e5. 1304 b28. ou) tau)ta\ pa_sin a)podote/on *hi2. 1165 a14. a)podido/nai tini\ c inf zhtei_n, bouleu/sasqai *pq7. 1341 b30. d15. 1299 a26. — dei_ ta\s e)nergei/as poia\s a)podido/nai *hb1. 1103 b22. te/leion a)podi/dwsi to\ te/knon *zgb1. 733 b1. to\ au(tou_ e)/rgon eu)_ a)podido/nai *hb5. 1106 a16, 24. *zmg7. 670 b27. a)podi- do/nai to\ te/los, to\ kata\ fu/sin, th\n e)c a)rxh_s pro/qesin, ta\s e)nergei/as, th\n au)/chsin *mq8. 1050 b18. pia 27. 902 a18. *rb18. 1392 a3. *hb1. 1103 a27. *zib1. 501 a3. a)podido/nai ta\s kri/seis ou)x o(moi/ws *ra2. 1356 a15. a)podido/nai ta/cin tina/ *pd 11. 1296 a40. a)podido/nai to\ a)nti/fwnon piq7. 918 a17. to\ mh\ u(polei/pein th\n diai/resin a)podidwsi to\ ei)_nai duna/mei tau/thn th\n e)ne/rgeian *mq6. 1048 b16. — ti/ kalw_s h)\ mh\ kalw_s a)podi/dwsin o( le/gwn *zma1. 639 a6. a)podido/nai ta\ ge/nh o)rqw_s *rg5. 1407 b8. o(/tan a)podidw_sin oi( poihtai/ *rg11. 1413 a11. a)podido/nai sequente enunciatione interrogativa, syn o(ri/zein: e)a\n a)podidw_| tis po/sh tis h( pra_ci/s e)sti, tw_| xro/nw| o(riei_K6. 5 b6. cf K1. a5, 10. 5. 2 b8. *ga3. 318 a7. ya3. 406 a27. *zma1. 642 a20. *mg2. 1004 a28. *ha2. 1095 a22, et cum eadem constructione labe_in kai\ a)podou_nai K6. 5 a19, ou)k e)/xousin a)podou_nai, xalepo\n a)podou_nai, ou) r(a/|dion tw_| lo/gw| a)podou_nai *mz 16. 1040 b30. b 2. 997 a33. k 1. 1059 a27. *hg1. 1110 b8. d11. 1126 b3. a)podido/nai peri/ tinos: a)poduspetei_n xalepw/teron a)podou_nai peri\ gene/sews sim *gb6. 333 b4. ma1. 339 a7. ya1. 402 b23. *ha2. 1095 a22. ou)k eu)pete\s o(ris mw_| a)podou_nai peri\ au)tw_n ta 14. 105 b26. a)podou_nai tou\s lo/gous, to\ ti/ e/sti, to\ dia\ ti/, th\n ai)ti/an, ou) kalw_s ta\s a)rxa/s sim r39. 1445 b25. *mk8. 1064 a28. *ad13. 96 a20. ta11. 104 b16. mb3. 358 a3. *md2. 1013 a35. n1. 1087 b13. 5. 1092 a11. *og4. 302 b21. *ra1. 1354 b3. *ad17. 99 a30. *fb7. 198 b6. *zma1. 639 b18. *zgd3. 769 b4. e1. 779 b21. ob- iecti loco vel ea res ponitur, cuius datur definitio, e(po- me/nws tou/tois th\n yuxh\n a)podido/asin sim ya2. 405 a4. 5. 409 b16. K10. 12 a23. ti25. 180 b4. *fb3. 194 b34. *md2. 1013 a35. to\ leuko\n poso/n ti a)podidou/s K 6. 5 b6. a)podi/- domen ou) peri\ ta\ xrh/sima to\n megalo/yuxon heg5. 1233 a6, vel ea notio, quae in definitione ponitur a)podido/nai to\ koino\n e\pi\ pa/ntwn ge/nos sim ta 18. 108 b28, 29. b2. 109 a35. K 7. 6 b37. o( me\n th\n u(/lhn a)podi/dwsin, o( de\ to\ ei_dos kai\ to\n lo/gon ya1. 403 b1. aliter ei) me/llei tis a)podw/sein (i e plene explicare, explicando exprimere, cf supra po 15. 1454 b10 a)podido/nai th\n i)di/an morfh/n) ta\ faino/mena *ml8. 1073 b37, 1074 a1. heh2. 1236 a25. cf heh2. 1235 b14. *fa6. 189 a16. d9. 217 a5. mb7. 365 a34. a)podou_nai kai\ lu_sai th\n a)pori/an *mh6. 1045 a22. a)podi/dosqai pleonaxw_s, e)nan- ti/ws ta7. 103 a25. e13. 22 b5. to\ a)podoqe/n, a)podedome/non ta6. 102 b31. *ag13. 78 b22. — a)podido/nai tini/ ti, i e as- signare alicui aliquid tamquam i)/dion vel sumbebhko/s: a)po- dido/nai to\ gignw/skein kai\ kinei_n th_ au)th_ a)rxh_, th\n sofi/an toi_s a)kribesta/tois ta\s te/xnas sim ya2. 405 a17. *hz7. 1141 a10. *fq9. 265 b19. *ga3. 319 a7. 6. 323 a1. ya4. 408 a3. ai2. 438 b18. *mq3. 1047 a33. m8. 1084 a35. *hd12. 1126 b19. *pd4. 1291 a20. heb8. 1224 a28. g5. 1232 a20. *rb9. 1386 b16. po15. 1454 b5. a)podido/nai tino/s ti, i e ka- thgorei_n te1. 128 b28. — a(podido/nai intransitive, a)podido/asi dia\ pollw_n genw_n ai( o(moio/thtes *zga18. 722 a8. *zih6. 585 b32, 586 a2. ou(/tw ga\r to\ a)na/logon a)podw/sei mb5. 363 a11. o(moi/ws legome/nh h( e)pisth/mh pro\s to\ e)pisthto\n ou)x o(moi/ws a)podi/dwsin *mi6. 1057 a8. a)podw/sei intrans et impers acci- piendum videtur, e)pi\ tw_n sxhma/twn w(_de a)podw/sei zhtou_si th\n parakolou/qhsin *ad 18. 99 a30. — a)podi/dosqai med ‘ven- dere’ oa6. 1344 b32. ‘vomere’ heh13. 1246 a31.

a)podidra/skein c acc a)podidra/skontes tou\s a)/rrenas ti/ktousi *ziz 9. 564 b6. la/qra| to\n no/mon a)podi/sdra/skein *pb 9. 1270 b35. sine obieeto a)podra_sa e)pw|a/z ei al *zu8. 613 b33, 28. 11. 615 a3. ei)/ ti a)podrw/|h a)ndra/podon ob 1353 a2.

a)podika/z ein, opp katadika/zein, a(plw_s a)podika/zein *pb 8. 1268 b18 sqq.

a)podiori/zein *pd4. 1290 b25.

a)podiw/kein tina\ a)po/ tinos *zu8. 614 a16.

a)podokima/zein, opp a)pode/xesqai r39. 1446 a7. cf 31. 1438 a26. to\ polla/kis to\ au)to\ ei)pei_n o)rqw_s a)podokima/z etai *rg12. 1413 b20. a) podokima/zein ta\s politika\s a)rxa/s, th\n tou_ au)lou_ xrh_sin e)k tw_n ne/wn *ph3. 1325 a18. 6. 1341 a26. 7. 1342 a34. h( o)/rnis a)podokima/zei tou\s au(th_s neottou/s *zu29. 618 a17. — ou) pa_sa ki/nhsis a)podokimaste/a po26. 1462 a8.

a)po/dosis, dist do/sis pkq2. 950 a37. danei/zesqai xrh/mata e)p) a)podo/sei ob1349 b28. — a)po/dosis tw_n o(rismw_n ta18. 108 b9, 20 cf K7. 7 a8, 30. e)/dei ou(/tw th\n a)po/dosin ponh/- sasqai tz8. 147 a5.

a)podu/ein. ei) a)poduo/menos du/natai zh_n o( nauti/los *zu37. 622 b18.

a)poduspetei_n: a)poduspetou_sin oi( a)pokrino/menoi tq14. 163 b19 (cf duskolai/nein).

a)/poqen

a)/poqen *zu7. 613 a10. *zmd8. 684 a24. a)/poqen fai/nesqai, opp e)ggu/qen *mg5. 1010 b5. a)/poqen ai)sqa/nesqai, opp a(pto/menon yb11. 423 b3. g 12. 434 b27. *ga9. 327 a4. ta\ a)/poqen *zmd9. 685 a33, 35. oi( a)/poqen su/mmaxoi, oi\kei_n tosou_ton a)/poqen *pg9. 1280 b9 (v l, Bk^{3} a)/pwqen), 18 (Bk^{3} a)/pwqen). oi( a)/poqen pro/gonoi *zgd3. 769 a25. a)/poqen kei_sqai k3. 392 b23 (v l a)/pwqen). mikra\ metabolh\ ginome/nh e)n a)rxh_ mega/- las diafora\s poiei_ a)/poqen *zk7. 701 b26. mh\ tau)to\n ei)_nai toi_s e)ggu\s tw_n qew_n ou)_si pro\s tou\s a)/poqen f 166. 1505 b39.

a)poqerapei/a qew_n *ph16. 1335 b15.

a)po/qesis th_s trofh_s, th_s qh/ras *zu39. 622 b26, 623 a12. ga/la xrh/simon ei\s tu/reusin kai\ a)po/qesin *zig20. 522 a26. a)po/qesis tw_n gennwme/nwn (cf a)poti/qesqai) *ph16. 1335 b19.

a)poqewrei_n ta\ ei)sple/onta ploi_a q104. 839 b3.

a)poqli/bein tou\s o)/rxeis *zu50. 632 a17. a)pe/qliyan to\ ai(_mk ei)/sw e)k tou_ o)mfalou_ *zih10. 587 a22.

a)poqnh/skein, dist e)kqnh/skein *zig19. 521 a12, 11. po/te ma/- lista a)poqnh/skousin pa25. 862 a35. 26. 862 b8. dikai/ws a(pe/qane *rb 23. 1397 a30 (v i, e)/paqe/ ti Bk). a)poqnh/skein tw_| de/ei hma20. 1191 a35. — a)poqanete/on *hg1. 1110 a27.

a)poqrauome/nwn kai\ kaome/nwn tw_n a)nqra/kwn plh8. 967 b5.

a)po/qrausis nefw_n pepuknwme/nwn k4. 394 a33,

a)poqumia_n ta\s mu_s *ziz27. 580 b23.

a)poikei_n e)n nh/sw| po/rrw tw_n diafqerou/ntwn *pb10. 1272 b1.

a)poiki/a. e)lqo/ntes pro\s th\n a)poiki/an *pb10. 1271 b29. poiei_sqai ta\s a)poiki/as *pz4. 1319 a36. h(gei_to th_s *)iwnikh_s a)poiki/as f 66. 1486 b40. e)sta/lhsan ai( a)poiki/ai au(_tai f 560. 1570 b2. prw_toi katasxo/ntes ta\s a)poiki/as *pd 4. 1290 b14. — h( kw/mh a)poiki/a oi)ki/as *pa2. 1252 b17, 21.

a)poiki/zein. a)poiki/sei (Aeschyl fr 297, 10) *zu49 B. 633 a28. a)poikisqe\n te/knon a)po\ patro/s *zgb4. 740 a7.

a)poikismo/s: meta\ to\n a)poikis mo/n *pe5. 1304 b32.

a)/poikoi *lakw/nwn, *xalkide/wn *pb10. 1271 b27. e3. 1303 b3. *delfw_n f 588. 1573 b45.

a)pokaqai/rein. ta\ prospi/ptonta toi_s prosqi/ois a)pokaqai/rousi ske/lesin *zmd6. 683 a29. o)fqalmia/santes e)/nioi o)cu/teron o(rw_si dia\ to\ a)po|kekaqk/rqai ta\ o)/m_matk pla9. 958 b5. — oi(_s polu\ to\ spe/rma, polla/kis e)piqumou_sin a)pokaqai/resqai pd30. 880 a32. — a)pokaqai/resqai etiam id dicitur, quod facta purgatione secernitur: u(fi/statai kai\ a)pokaqai/retai ka/tw h( skwri/a (tu_ sidh/rou) md6. 383 a34. a)po\ tw_n goni/mwn w)|w_n au)canome/nwn tw_n i)xqudi/wn a)pokaqai/retai oi(_on ke/lufos, tou_to d) e)sti\n u(mh\n o( perie/xwn to\ w)|o\n kai\ to\ i)xqu/dion *ziz 14. 568 b9.

a)poka/qarma, id quod purgatione facta secernitur, purga- mentum. ou)/ tinos e(/neka, a)ll) a)poka/qarma h( xolh/ *zmd 2. 677 a29 (syn peri/ttwma a14, 26). o(/sa e)c a)pokaqa/rmatos gi/netai kai\ e)kkri/sews pd13. 878 a7. h( mi/tus a)poka/qarma tou_ khrou_ *zu40. 624 a15. tai_s porfu/rais h( kaloume/nh meli/- khra sumbai/nei w(/sper a)poka/qarma *zie15. 546 b24.

a)poka/qarsis, cf a)pokaqai/rein. e)/sti d) a)mei/nwn si/dhros o( e)la/ttw e)/xwn a)poka/qarsin md6. 383 b4. h( pa/xnh gi/netai pe/yews ginome/nhs, meta\ de\ th\n pe/yin kai\ th\n a)poka/qarsin h( metabolh\ ei)s tou)nanti/on gi/netai pks3. 940 b10, 13. — a)poka/qarsis, int katamhni/wn, gonh_s, spe/rmatos: o(/sais a)\n e)n tai_s a)pokaqk/rsesi proecormh/swsin oi( kaqarmoi/, dusapalla- kto/terai gi/nontai tw_n e)mbru/nin *zih10. 587 a35. e)ni/ois gi/gne- tai a)rrw/sthma, o)/tan au)tw_n mh\ eu)odh/sh h( a)poka/qarsis *zga18. 726 a10. — (ph9. 888 a17 pro a)poka/qarsis scri- bendum a)pokata/stasis Bz Ar St IV 410).

a)pokaqh/menai me/littai *zu40. 625 a26. a)pokremannu/nai

a)pokaqista/nai ei)s to\ au)to/ *ml8. 1074 a3, ei)s th\n e)nanti/an e(/cin K 10. 13 a30. — a)pokaqi/stasqai pq 2. 889 b25. ei)s fu/sin hmb7. 1204 b37, 38. taxu/, taxe/ws, mh\ r(adi/ws K8. 9 b25, 28. pq4. 889 b37. — de/ndron a)pokaqi/statai stei_ron fta6. 821 a12.

a)pokai/ein, a)poka/ein. o)ptwme/nou tou_ a)/rtou tou_ a)leu/rou to\ a)xurwde/staton a)pokai/etai pka12. 928 a20. — kai\ u(po\ pa/- gwn a)poka/etai kai\ u(po\ qermou_ pg26. 874 b37. h( yuxro/ths ph/gnusi kai\ a)poka/ei pkg34. 935 a25, 19.

a)pokalei_n. tou\s xalepai/nontas a)ndrw/deis a)pokalou_men *hb9. 1109 b18. w(s e)n ai)sxrw_| filau/tous a)pokalou_sin *hi8. 1168 a30.

a)pokalu/ptein. e)pika/lumma, o(\ a)napneo/ntwn a)pokalu/ptetai yb9. 422 a2. a)pekalu/fqh to\ pro/swpon *zu47. 631 a5.

a)poka/mnein pkg6. 932 a35.

a)poka/mptein. oi( e)cwte/rw a)poka/mptontes tou_ te/rmatos *rg9. 1409 b23.

a)pokata/stasis ei\s fu/sin, a)pokata/stasis tou_ e)ndeou_s hmb7. 1204 b36, 1205 a4, b11. cf ph9. 888 a17.

a)pokatorqw_sai/ ti heh14. 1247 b10.

a)pokei/resqai *zig11. 518 b7. z 18. 572 b8. a)pokeka/rqai *fb5. 197 a23.

a)pokei_sqai. ei)s e)kei_non to\n kairo\n a)pokei/sqw *fa9. 191 b1. — i)/sai xa/rite/s soi a)pokei/sontai par) a)mfote/rais f 609. 1580 b38.

a)pokenou_n. to\ e)n toi_s a)pokenoume/nois a)ggei/ois e)/laion f 215. 1517 b25.

a)pokhru/ttein, venum dare, r1. 1421 a34.

a)pokinduneu/ein. ou) tw_n eu)tuxou/ntwn h)_n a)pokinduneu/ein f 154. 1504 a10, 9. cf 151. 1503 b31.

a)poklei/ein. a)pe/kleise th\n e)cagwgh\n tou_ si/tou ob 1352 a18. to\ fw_s a)poke/kleistai pia49. 904 b18. pneu_ma a)pokleisqe\n e)co/dou k4. 395 b34.

a)po/klhros. fau_loi oi( a)po/klhroi tb6. 112 b19.

a)poklhrou_n. e)a\n di/xa h( e)kklhsi/a ge/nhtai, a)poklhrwte/on (sorte decernendum est) h)\ a)/llo ti toiou_ton poihte/on *pz3. 1318 b1. — dei_ a)poklhrou_n (i e sorte eiicere, sed cf Schndr) tou\s plei/ous *pd 14. 1298 b26.

a)pokli/nein, trans o(/tan a)pokli/nwsi to\ e)pika/lumma *zid4. 530 a20. — intr a)pokli/nein pro\s h(donh/n, pro\s th\n e)/lleiyin *hd3. 1121 b10. k1. 1172 b2. d11. 1125 b28. pro\s dhmo- krati/an, pro\s ta\s xrhsi/mous a)reta/s *pd8. 1293 b35. e 7. 1307 a15. h 14. 1333 b9. *zma 1. 642 a30. pro\s to\n o)/xlon f 346. 1536 a37. pro\s tau_t) a)poklite/on *hi2. 1165 a4. a)po- kli/nein e)pi\ th\n u(perbolh/n, e)pi\ to\ e)/latton ma_llon tou_ a)lh- qou_s *hd13. 1127 b7. h(liki/a pa_sa r(e/pei a)pokli/nontos tou_ sw/matos *zge4. 784 a32.

a)poklu/zetai h( gh_ o)/mbrois k5. 397 a34.

a)poknei_n. ou)k a)poknhte/on to\ fa/nai mh\ sunie/nai tq7. 160 a21.

a)pokni/zein. a)pokni/sas khfh_nos ptero/n *zie22. 554 b5.

a)pokolpou/menos o( *)wkeano\s tri/a poiei_ pela/gh k3. 393 a26.

a)pokopki\ kai\ e)pekta/seis tw_n o)noma/twn po22. 1458 b1.

a)poko/ptein to\ ou)rai_on *ziz12. 566 b25. a)\n a)pokoph_ xo/ndros *zig8. 516 b33. a)nqrw/pou kefalh\ a)pokopei_sa (a)pokekom- me/nh) fqe/ggetai *zmg10. 673 a14, 20. — tou_ a)rxai/ou a)pe/- kopton ou)de/n, a)ei\ de\ ma/thn e)dapa/nwn ob1348 b25. — rhet dei_ th_| makra_| a)poko/ptesqki (enunciationem) kai\ dh/lhn ei)_nai th\n teleuth\n dia\ to\n r(uqmo/n *rg8. 1409 a19.

a)pokremannu/nai. to\ xei_los a)pokrema/nnutai pkz6. 948 b4. — ta\ pro\ tw_n o)fqalmw_n a)pokrema/mena *zu37. 620 b14. oi( h(gemo/nes tw_n melittw_n gi/nontai ka/tw pro\s tw_| khri/w|,

a)po/krhmnos a)pokrema/menoi xwri/s *zie 21. 553 b3. a)pokremw/mena a)/tta du/o *zie5. 540 b26.

a)po/krhmnoi pe/trai *zu32. 619 a26. to/poi dusbatw/tatoi kai\ a)po/krhmnoi *ziz28. 578 a27.

a)pokri/neit 1. secernere, pass a)pokri/nesqai secerni. a. a)po- kri/netai su/stasis, pa/xnh o(/tan a)pokriqh_, a)poke/kritai a)t mi/s, a)pokekrime/nh qermo/ths fusikh/ sim ma( 8. 345 b34, 346 b8. b 4. 360 b34. g 3. 372 b32. 7. 378 a31. d1. 379 b7. — usitatissimum verbum a)pokri/nein, a)pokri/nesqai in descri- bendis iis functionibus, quibus corpora animalium servantur et augentur; ac vel usurpatur a)pokri/nesqai de secernendis conformandisque iis partibus humidis siccisque, quarum continua mutatione vita continetur: h( e)n tw_| zw/|w| qermo/ths a)pokri/nousa kai\ sumpe/ttousa poiei_ to\ peri/ttwma *zgg11. 726 b6, 16. e)k th_s prw/ths trofh_s e)k pollh_s o)li/gon a)pokri/- netai to\ xrh/simon *zgd1. 765 b29. a)pokri/netai ta\ perittw/- mata *zga20. 728 a15. pe29. 883 b35. oi( po/roi di) w(_n a)po- kri/netai to\ peri/ttwma *zgb7. 747 a12. le/gw peri/ttw ma to\ th_s trofh_s u\po/leimma, su/nthgma to\ a)pokriqe\n e)k tou_ au)ch/- matos u(po\ th_s para\ fu/sin a)nalu/sews *zga18. 724 b27. *a*zg p 88 n 1. a)po\ th_s peri\ to\n e)gke/falon u(gro/thtos a)po- kri/netai to\ kaqarw/taton *zgb6. 744 a9. a)pokrino me/nou tou_ gluke/os *zgg 11. 762 a12. h( tou_ ai(/matos fu/sis glukei_a h( ei)s to\ h(_par a)pokrinome/nh *zmd2. 677 a20. to\ peri/ttwma to\ ei)s th\n ku/stin a)pokrino/menon *zmg7. 670 a22. 9. 671 b25. a)pokekrime/non ga/la *zig20. 521 b19. a)pokri/netai to\ spe/rma, to\ peri/ttwma to\ spermatiko/n, h( spermatikh\ peri/ttwsis, ta\ perittw/mata ta\ gennhtika/ *zga2. 716 a11. 18. 723 b12, 724 a12. 19. 726 a33, 727 a6. 20. 729 a7. b4. 738 a5, b14, 739 a5, b36. 8. 748 b2. d1. 765 a1. a)pokri/netai to\ gew_des ei)s ke/rata, ei)s to\n qo/lon, to\ th_ pimelh_| a)na/logon ei)s to\ peri/ttwma to\ spermatiko/n *zmg(2. 664 a9. d5. 679 a20. *zga19. 727 b5. (med to\ e)nto\s th_s fu/sews qermo\n a)pokri- na/menon th\n fri/khn e)poi/hsen pb34. 870 a14). — vel usur- patur idem verbum a)pokri/nesqai de emittendis e corpore excrementis: to\ tou_ sw/matos pe/ras, h(_ ta\ perittw/mata a)pokri/netai *zmg4. 665 b24. katamhniw_des peri/ttwma, o(\ qu/raze ou)k a)pokri/netai *zgg1. 751 a4. cf b4. 738 a25. oi( a)/rrenes a)frodisiastikoi/, o(/tan suneilegme/non me\n h)_ to\ spe/rma mh\ a)pokrino/ menon de/ *zgd5. 773 b35. mikra\ pa(/mpan a)po- kri/netai ta\ w)|a/ *zgg4. 755 a26. — b. a)pokri/nesqai i q se- cernendo conformari. limnai/ tines a)pokekrime/nai, u(/dwr a)pokekrime/non sim ma13. 349 b29, 26. 3. 340 b20. b3. 359 a4. g4. 374 a35. e)ne/rgeia pro\s du/namin w(s to\ a)pokekoi- me/non e)k th_s u(/lhs pro\s th\n u(/lhn kai\ to\ a)peirgasme/non pro\s to\ a)ne/rgaston *mq6. 1048 b3. k 6. 1063 b30. ef A 8. 989 b6, 14. a)pokekrime/non, syn w(ris me/non mb9. 369 b28. to\ ke- no\n ou)k e)/stin a)pokekrime/non (i q kwristo/n) kaq) au(to/ *fd8. 216 a24. 9. 217 b20. h( ka/mhlos ou)k e)/xei a)pokekrime/nhn th\n xolh/n *zmd2. 676 b27. a)pokri/netai prw_ton h( kardi/a e)ner- gei/a *zgb4. 740 a3. to\ sw_ma a)pokri/netai e)n tw_| w)|w_|, to\ ziu_on a)pokri/netai e)k me/rous tou_ w)|ou_ sim *ziz3. 561 a17. *zgg1. 751 b15, 17, 29, 34, 752 a3. 2. 752 a10, b17. — 2. a)po- koi/nein sensu iudiciali, a)pokri/nein tina\ th_s ni/khs *pe12. 1315 b18. — 3. med a)pokri/nesqai respondere. kalw_s a)pokrino- me/nou ti/ e)stin e)/rgon tq4. 159 a16 sqq. sofistikw_s a)pokri- na/menos *rg 18. 1419 a14. ou)k a)pokri/netai to\ e)rwtw/menon *mg4. 1007 a9. ou)k a)poke/kritai a)ll) ei)/rhken ti 17. 176 a16 Wz.

a)po/krisis. 1. cf a)pokri/nein 1, vel aetionem tou_ a)pokri/nein significat, gi/nesqai a)pokri/sei *fa4. 187 b29. o(/tan h( toiau/th a)polamba/nein (tou_ qermou_) a)po/krisis h)_ mb4. 360 b33, vel to\ a)pokekrime/non: a)po/krisis shpome/nh e)n( th_ ka/tw koili/a md3. 381 b11. a)po- kri/seis, oi(_on ko/pros pd 13. 878 a23, 3. — in physiologia usitatum nomen a)po/krisis eandem habet usus varietatem ac verbum a)pokri/nein, ut vel de secernendis in corpore animalium partibus humidis siccisque vel de emittendis e corpore excrementis usurpetur, et vel actionem tou_ a)po- kri/nein vel to\ a)pokekrime/non significet. h( a)po/krisis gi/netai e)n tw_| spe/rmati kai\ e)n toi_s kata mhni/ois *zih1. 582 a3. cf *zga2. 716 a12. h( a)po/krisis h)\ h( spermatikh\ h)\ h( perittwmatikh/ *zmd5. 681 b35. h( th_s gonh_s, tou_ spe/rmatos, spermatikh\ a)po/krisis sim *zga18. 726 a19. 19. 727 a26. b4. 737 b27. pa 50. 865 a33. h( tou_ o)/nou a)po/krisis (i e spe/rma) *zgb8. 748 b14. e)n tw_| qh/lei ai(matw/dhs a)po/krisis h( tw_n kalou- me/nwn katamhni/wn e)/kkrisis, h( a)po/krisis ei)s ta\ katamh/nia, h( tw_n katamhni/wn a)po/krisis, h( tw_n gunaikw_n a)po/krisis *zga 19. 726 b35, 727 a22. b8. 748 b20. g1. 750 b6, 12, 751 a1. d 8. 776 b29, 777 a17. e)n toi_s katamhni/ois u(pa/rxei toiou_ton o)\n duna/mei oi(/ou pe/r e)sti sw/matos a)po/krisis *zgb4. 738 b4. ta\ katamh/nia kai\ ta\ leuka\ a)pokri/seis tw_n perit- twma/twn *zgb4. 738 a27, 739 a15. h( e)n tai_s u(ste/rais a)po/- krisis *zga 20. 727 b36, 728 a9. b 4. 739 b20. g1. 749 b5. h( tou_ ga/laktos a)po/krisis *zgd8. 776 a27, 777 a4. mi/an a)po/- krisin a)po\ mia_s a)nagkai_on gi/nesqai sunousi/as kai\ mia_s dia- kri/sews *zga 18. 723 b13. th\n a)po/krisin a)po\ tw_n deciw_n gi/nesqai *zgd1. 756 a36. gi/netai h( a)po/krisis e)k tou_ ai(/matos *zgg1. 751 a33. to\ gew_des ei)s th\n tou_ o)/nuxos fu/sin e)/laben a)po/krisin *zmd 10. 690 a8. h( tou_ leukou_ a)po/krisis e)n w)|w_| *zgg 7. 757 b7. e)n w)|oi_s kai\ spe/rmasi kai\ toiau/tais a)/llais a)pokri/sesin *zgb 1. 733 b23. — o( a)frodisiasmo\s fusikh_s qermo/thtos a)po/krisi/s e)stin *zge3. 783 b30. — ai( a)pokri/- seis, oi(_on h( ko/pros pd 13. 878 a23. — 2. cf a)pokri/nein 3. a)po/krisis, sxh_ma th_s le/cews po 19. 1456 b12. diakri/nein ta\s o(mologi/as kai\ ta\s a)rnh/seis e)n tai_s a)pokri/sesin r 37. 1444 b10. peri\ a)pokri/sews tq 4. 159 a16. a)pokri/sews ai)/- thsis e11. 20 b22.

a)pokru/ptein. a)sth\r a)pokrufqei\s kata\ to\ me/lan th_s selh/- nhs *ob12. 292 a5.

a)po/krufos. q114. 841 a24.

a)po/kruyis. o( h(/lios eu)qei_an th\n a)po/kruyin poiei_tai u(po\ th_s gh_s *ob13. 294 a2.

a)poktei/nein. o( a)ndria\s a)pe/kteine to\n ai)/tion tou_ qana/tou po9. 1452 a8. a)poktei_nai gunai_ka deino/teron h)\ a)/ndra pkq11. 951 a11. a)pektagkw/s *ph2. 1324 b16, 18. a)pekto/nhke ti33. 182 b19.

a)poktinnu/nai *zu29. 618 a25. e(auto/n *he15. 1138 a6.

a)pokuei_n. th\n ko/rhn a)pokuh_sai to\n *(/omhron e)pi\ tw_| potamw_| f 66. 1487 a4.

a)polamba/nein. 1. a)h\r a)polambano/menos kai\ me/nwn *ob13. 294 b21. h( qermo/ths h( a)polambanome/nh e)n toi_s ne/fesin mb9. 369 b26. e)nto\s a)polamba/nesqai, syn e)napolamba/- nesqai, opp a)ni/esqai, e)ce/rxesqai pb24. 868 b27, 23, 24. ia44. 904 a17. ke1. 937 b37. a)polamba/nein th\n ou)/rhsin, opp sunexw_s ou)rei_n pa51. 865 b6. — h(miku/klion a)polhfqh/setai tou_ ku/klou mg5. 375 b27. a)polamba/nesqai/ ti tou_ perie/xontos e)n toi_s zw/|ois ya5. 411 a19. qhreu/ei a)polamba/nwn kaq) e(/na *zu34. 620 a7. kaq) e(\n e(/kaston ei)\dos a)polabo/ntes a)pariq- mhso/meqa r2. 1421 b15. e(\n me/ros a)polabw/n po 23. 1459 a35. h( maqhmatikh\ a)polabou_sa peri/ ti me/ros poiei_tai th\n qewri/an *mk4. 1061 b21 Bz (cf a)pote/mnein). a)polabo/ntes e)k tw_n ei)rhme/nwn to\n gino/menon o(/ron po 6. 1449 b23. — 2. a)po-

a)polau/ein lamba/nein th\n e(autou_ fu/sin, morfh/n *fq7. 261 a18. mg3. 372 b21. *zgb1. 732 a27. a)pe/labe th\n ta/cin e)n toi_s o(moio- mere/si *zmb9. 655 b22.

a)polau/ein trofh_s a)fqo/nou *zie31. 557 a31. ma/lista th_s tou_ qeou_ duna/mews a)polau/ei to\ plhsi/on au)tou_ sw_ma k6. 397 b28. e)nde/xetai a)polau/ein to\ u(gro\n kai\ pa/sxein ti u(po\ th_s e)gxu/mou chro/thtos ai5. 443 b3. w(/sper ou)de\n a)polelauko/ta dia/keintai ta\ sw/mata au)toi_s u3. 457 a30. h(_tton a)polku/ein, opp o)cu/- terai e)piqumi/ai *zih4. 584 a21. — oi( a)polau/ontes, opp oi( ponou_ntes *pb5. 1263 a13. piq1. 917 b19.

a)po/lausis kth/sei a)nti/keitai *rg9. 1410 a6. e)/sti xrh/sima me\n ta\ ka/rpima, e)leuqe/ria de\ ta\ pro\s a)po/lausin *ra5. 1361 a17. h(du\s w)\n i)dei_n pro\s a)po/lausin *ra5. 1361 b9 (cf Knebel ad h l). e)n tai_s a)polau/sesi, opp e)n toi_s e)/rgois *pb5. 1263 a11. o( kat) a)po/lausin bi/os, opp o( kat) a)reth/n ta5. 102 b17. h( th_s eu)tuxi/as a)po/lausis *ph15. 1334 a27. h( th_s trofh_s, tou_ ga/laktos a)po/lausis *ziq8. 595 b24. *zgb6. 743 a32. e8. 788 b23. ai( th_s trofh_s a)polau/seis pkh7. 950 a1. poiei_sqai th\n a)po/lausin *zgb7. 746 a27. pro\s th\n toiau/thn a)po/lausin *zu43. 629 a34. 39. 623 a17. a)polau/- seis tw_n fau/lwn h(donw_n ar2. 1250 a9. 3. 1250 a24. 4. 1250 b8. 6. 1251 a17, 24. fau_lai a)polau/seis ar5. 1250 b14. a)polau/seis swmatikai/ *hh6. 1148 a5. *pa9. 1258 a3, 4. e11. 1314 b28. h( peri\ ta\ sw/mata kai\ ta\s a)polau/seis h(donh/ hea5. 1216 a30. a)po/lausis pa_sa di) a(fh_s *hg13. 1118 a30. — ou)x e(no\s sw/matos a)gapa_n a)po/lausin *rb23. 1398 a24.

a)polaustiko\s bi/os *ha3. 1095 b17. hea4. 1215 b1, 4. ai( a)polaustikai\ a)retai\ a)/llois ma_llon h)\ au(toi_s *ra9. 1367 a18. a)polaustika/, dist ka/rpima *ra5. 1361 a18. a)polau- stikh\ u(perbolh/ *pa9. 1258 a7. — a)polaustikw_s zh_n *pe10. 1312 b23.

a)polei/pein. 1. trans th_s qala/tths ta\ me\n a)poleipou/shs ta\ d) e)piou/shs ma14. 353 a22. shmei_on tou_to gi/netai o(/ti a)po- lei/yei to\ smh_nos (sc to\n to/pon, to\n oi)_kon) *zu40. 627 b14. o(/son xro/non a)polei/pei to\ qh_lu (sc to\n e)pw|asmo/n) *ziz8. 564 a9. to\ metaba/llon e(ci/statai h)\ a)polei/pei au)to/ *fz5. 235 b9, 10. h( ai)/sqhsis a)polei/pei h(ma_s te3. 131 a34. cf ya4. 408 a29. a)polei/pein ti tou_ lo/lou ti5. 167 a28 (syn e)/lleiyis tou_ lo/gou a22). cf *og8. 307 b9. — pass o( to/pos dokei_ a)polei/pesqai e(ka/stou kai\ xwristo\s ei)_nai *fd4. 211 a2. e)/pwsi/s e)stin o(/tan to\ kinou_n tou_ kinoume/nou mh\ a)polei/phtai, syn e)pakolouqei_n *fh2. 243 a27, 19. ei)s to\n e)la/ttona ku/klon a)polei/pesqai, syn u(polei/pesqai mx35. 858 b20, 24. a)po- lei/petai me/ros ti, syn katalei/petai, u(polei/petai f 156. 1504 a37, 38, b3. logice o(\ kata\ pa/nta xro/non a)lhqeu/etai kai\ mhde/pote a)polei/petai, syn a)ei\ pare/pesqai te1. 129 a1, 4. ta\ makra\ a)polei/pesqai poiei_ to\n a)kroath/n *rg9. 1409 b22. — h( fusikh\ a)reth\ a)poleipome/nh tou_ e)panei_sqai hma35. 1198 a5. ta\ a)poleipo/mena tou_ qei/ou no/mou k7. 401 b27. — 2. intr ou)/pw e)/stai pro\s tw_| d a)ll) a)polei/yei *fz2. 232 a30. cf opp u(per- ba/llein *fz4. 235 a4, 7. e)/niai tw_n ei)/kosin e)tw_n o)li/gon a)po- lei/pousi *ziz18. 573 b16. — a)polei/pei ti, opp a)ei\ pare/petai te3. 131 a34. d2. 123 a16, 19 (cf pass a)polei/pesqai). to\ mhde\n a)polei/pein tw_n u(po\ to\ b e)ndexome/nwn *aa14. 33 a4. — a)polei/pei h( fili/a sim, opp diame/nei hmb11. 1209 b23. *hi3. 1165 b4. cf *ziz8. 564 a9, 11. a)polei/pei h( qermo/ths, to\ fw_s, h( selh/nh| h( o)/yis, to\ zh_n ma9. 346 b26. b8. 367 b22. *ad2. 90 a18. 15. 98 a33. yb1. 412 b20. *zgb5. 741 b18, 20. shmei_a e)pigino/mena kai\ a)polei/ponta f1. 806 a8.

a)po/leiyis. 1. cf a)polei/pein trans. ta\ peri\ th\n a)po/leiyin a)polu/ein (tou_ basile/ws tw_n melittw_n) *zu40. 625 b16. — 2. cf a)po- lei/pein intr. kata\ ta\s tw_n potamw_n gene/seis kai\ a)polei/yeis ma14. 351 a21. h( a)po/leiyis tw_n katamhni/wn *zik7. 638 b25. a)po/leiyis tou_ qermou_ ma9. 346 b30. selh/nhs fqi/sis kai\ a(po/- leiyis (luna decrescens) *zgd2. 767 a5. b4. 738 a21.

a)poleptu/nein. pla/tos a)poleleptusme/non *zia5. 489 b33.

a)poleukai/nesqai. fklari/des a)poleukaino/menai kata\ kairou/s f 273. 1527 b2.

a)polh/gein ei)s e(/n k6. 399 a13.

a)poliqou_n pkd11. 937 a17. a)poliqou_sqai q95. 838 a14. pkd11. 937 a14 (cf liqou_sqai a17). ftb9. 829 a23. a)poleliqwme/na q52. 834 a28.

a)poli/qwsis. h( tou_ dra/kontos a)poli/qwsis (Hom B 319) f 140. 1502 a3, 14.

a)/polis dia\ fu/sin, dia\ tu/xhn *pa2. 1253 a3.

a)polisqai/nei h( gonh\ a)\n lei_a ta\ xei/lh h)_| *zih3. 583 a16. a)polisqai/nein th\n qa/lattan to\ e)/laion poiei_ plb11. 961 a27.

a)poli/teuta e)/qnh *ph7. 1327 b26.

*)apollo/dwros o( *lh/mnios peri\ gewrgi/as *pa11. 1259 a1. — to\ dra_ma u(pekri/neto *)apollo/dwros f 579. 1573 a26.

*)apollofa/nhs f 604. 1579 b44.

a)pollu/nai. a)pollu/ousi *pd12. 1297 a12. o( mikropreph\s to\ kalo\n a)polei_ *hd6. 1123 a29. — a)/swtos o( di) au(to\n a)pol- lu/menos *hd1. 1120 a1. oi( pantelw_s a)polwlo/tes, opp oi( u(pereudaimonei_n oi)o/menoi *hd1. 1120 a1.

*)apo/llwn q96. 838 a24. *)empedokle/ous prooi/mion ei)s *)apo/l- lwna f 59. 1485 b12. *)apo/llwn patrw_|os f 343. 1535 b37, 40. 374. 1540 a41. 375. 1540 b19. ei)s *delfou\s pro\s to\n *)apo/llwna f 492. 1558 a31. bwmo\s e)n *dh/lw| o( *)apo/llwnos tou_ gene/toros f 447. 1551 b14. h( tou_ *)apo/llwnos timh\ para\ *tenedi/ois f 552. 1569 b10. *)apo/llwnos new\s e)n *sikuw_ni q58. 834 b24. *)a. a(/lios q107. 840 a19. *)apollw/nion q107. 840 a21. o( sti/lbwn i(ero\s *)apo/llwnos k2. 392 a27.

*)apollwni/a h( e)n *po/ntw| *pe6. 1306 a9. *)apollwnia_tai oi( e)n tw_| *eu)cei/nw| po/ntw| *pe3. 1303 a36. — *)apollwni/a h( e)n tw_| *)ioni/w| *pd4. 1290 b11. — *)apollwni/a h( plhsi/on keime/nh th_| *)atlanti/nwn xw/ra| q127. 842 b14. — *)apollwni/a o( *kurh- nai_os limh/n s973 a23. f 238. 1521 b17. — *)apollwnia/- ths *dioge/nhs *zig2. 511 b30. — *)apollwnia_tis peri\ *)atitani/an q36. 833 a7.

*)apollwni/dhs ti33. 182 b20 (lusus etymologicus).

a)pologei_sqai. a)pologhso/meqa h)\ kathgorh/somen r37. 1441 b34. o( pro\s tou\s dikasta\s a)pologhso/menos k6. 400 b20.

a)pologhtiko\n ei)_dos tw_n lo/gwn, opp kathgorhtiko/n r2. 1421 b10. def r5. 1426 b27, 25. peri\ tou_ a)pologhtikou_ ei)/dous r5. 37.

a)pologi/a, opp kathgori/a *ra3. 1358 b11. peri\ kathgori/as kai\ a)pologi/as *ra10-14. fe/rein ta\s a)pologi/as r30. 1437 b39. e)/xei ti a)pologi/an *ra12. 1372 a31. *mb4. 1001 b15.

a)pologi/zesqai peri\ tw_n ei)rhme/nwn r37. 1444 b31. to\ a)po- logi/zesqai poi_o/n e)stin r21. 1433 b38-1434 a2.

a)po/logos *)alki/nou *rg16. 1417 a13. po16. 1455 a2.

a)polu/ein. o( xarakth\r tou_ nomi/smatos a)polu/ei au)tou\s (tou\s xrwme/nous) th_s metrh/sews *pa9. 1257 a40. — a)polu/ein a(plw_s e)n toi_s dikasthri/ois, opp katadika/zein *pb8. 1268 a4, 3. — med e)c w(_n a)/n tis u(po/lhyin dusxerh_ a)polu/saito *rg15. 1416 a5. h)\ diaba/llousin h)\ fo/bous a)polu/ontai e)n toi_s prooimi/ois *rg14. 1415 b18. sine obiecto h)\ diaba/llein h)\ a)polu/esqai a)na/gkh *rg14. 1415 b37. 15. 1416 b9, 11. — pass a)poluqe/ntos di) o(\ fi/loi h)san, dialu/etai kai\ h( fili/a *hq3. 1156 a22. to\ koufo/taton a)nhlw_sqai ei)s to\ sw_ma, to\

a)po/lusis de\ a)pepto/taton a)polu/esqai pb3. 866 b25. — c gen o( ce- niko\s kai\ th_s politikh_s koinwni/as a)polelume/nos bi/os *ph2. 1324 a16. a)poluqh_nai tou_ e)k th_s trofh_s ba/rous u3. 458 a24. a)polu/esqai po/nwn peri\ to\ h(_par *zig4. 514 b2. a)poluqh_nai th_s kuou/shs pn4. 483 a13. h( e(/lic sugkata/gousa to\ ne/fos ou) duname/nh a)poluqh_nai mg1. 371 a12 (cf e)kkriqh_nai tou_ ne/- fous a10). oi( tufloi\ a)poluqe/ntes tou_ pro\s toi_s o(ratoi_s ei)_nai ma_llon mnhmoneu/ousi heh14. 1248 b1. <*>a)pole/lutai h( a grammh\ th_s b sim (de lineis, quarum altera alteram praetervehi- tur) *oa5. 272 a24, 26, b3, 10, 26. ei) a)polelume/na a)llh/- lwn (int to\ a)gaqo/n et to\ a)gaqw_| ei)_nai, i e si diversa et natura sua seiuncta sunt) *mz6. 1031 b3, 4 Bz. cf m9. 1085 a16. tau_ta (int ou)si/a poso/n ktl) ei)/t) a)polelume/na a)p) a)llh/lwn ei)/te mh/ *fa2. 185 a28. a)polu/esqai th_s gene/sews *zgb6. 745 b11. a)polu/esqai taxe/ws, brade/ws (sc th_s o)xei/as) *zga6. 718 a1. 7. 718 a32. 23. 731 a21. a)pole/lutai ta\ w)|a\ th_s u(ste/ras *zgg3. 754 b18, 28. ta\ zw_|a kai\ prosfu/etai kai\ a)polu/etai *zia1. 487 b12, 14. d6. 531 b7. e16. 548 a26 (cf a)polu/esqai tw_n petrw_n a25). q13. 599 a12. glw_tta a)polelume/nh, o)/rxeis a)polelume/noi *zid8. 533 a27. 9. 535 b2, 536 a10. b10. 503 a3. 1. 500 b2, 5, 6, 497 b22. *zmb17. 660 a17, 24, 661 a10. *zp4. 706 a18, 23. o( ki/qaros th\n glw_ttan a)polelume/nos f 300. 1529 b26. pro/teron h)\ tou_to to\ mo/rion a)poluqh_nai w(_| diale/getai pia 27. 902 a15. w)mo- pla/tai ou)/te li/an sundedeme/nai ou)/te panta/pasin a)polelume/nai f3. 807. — inde, quum a)polelume/non idem fere sit ac a)pokekrime/non (cf a)pokri/nein), xwristo/n, explicari videtur h( fora\ a)polelume/nwn e)sti\ kai\ gene/sei u(sta/th tw_n kinh/sewn *od3. 310 b03 Prtl.

a)po/lusis. a)nai/sqhtos h( th_s yuxh_s a)po/lusis toi_s ge/rousin an17. 479 a22. — taxei_a, xroniwte/ra gi/netai zw/|ois tisi\n h( a)po/lusis (cf a)polu/esqai th_s o)xei/as) *zga6. 718 a14, 1. 7. 718 a32. g5. 756 b3. du/nami/s tis tou_ mori/ou kai\ a)po/lusis pia27. 902 a22 (cf a15 s v a)polu/ein).

a)pomada_n ta\s tri/xas poiei_ q78. 836 a1.

a)pomakru/nein. o( ou)rano\s a)pemakru/nqh tou/twn fta1. 816 a33. to/poi a)pomemakrusme/noi tou_ h(li/ou ftb6. 826 b5.

a)pomalaki/zesqai pro/s ti *zu7. 613 a1.

a)pomarai/netai pneu_ma mb8. 367 b11. pkg11. 932 b34, to\ a)po\ tou_ h(li/ou qermo/n mb8. 367 b23, su/stasis mg3. 372 b29, yo/fos pia6. 899 b1, i)_ris mg4. 375 a14. komh_tai a)poma- rknqe/ntes kata\ mikro\n h)fani/sqhsan ma6. 343 b16. zw_|on a)pomarai/netai kai\ a)poqnh/skei *zie19. 552 b22.

a)poma/ttesqai. to\n o)/fin lussa_n e)piqumou_nta/ pou a)poma/ca- sqai to\n e)noxlou_nta i)o/n f 334. 1534 a21. — oi( fi/loi a)po- ma/ttontai pkr) a)llh/lwn oi(_s a)re/skontai *hi12. 1177 a12.

a)poma/xesqai. o(/tan ta\ qerma\ mh\ pantelw_s katalamba/- nhtai, a)ll) e)/ti a)poma/xesqai du/nhtai pb41. 870 b23.

a)pome/nein. oi( karpoi\ a)pome/nousin w)moi/ fta7. 821 b14. cf b2. 823 b37, 824 a39. 10. 829 b2.

a)pomi/mhsis. h( e)k tou/tou a)pomi/mhsis r1. 1420 b16.

a)pomnhmoneu/ein. e)c w(_n a)pomnhmoneu/ousin ya2. 405 a19. to\ a)pomnhmoneu/ein ou) megaloyu/xou *hd8. 1125 a4.

a)pomnhmo/neusis. ta\s a)pomnhmoneu/seis kaqo/lou poiei_sqai tw_n lo/gwn tq14. 164 a3.

a)pomorgnu/nai. o(/soi e)/xousin o)li/ghn sa/rka (pugo/s), oi(_on a)pw- morgme/na, kakoh/qeis f6. 810 b3.

a)pomu/ttesqai u(datw/dh pi54. 897 a31.

a)ponarkw/seis kai\ a)poplhci/ai pg29. 875 b7. 32. 875 b37.

a)pone/mein tini\ timh/n, a)rxa/s, e(ka/stois ta\ a(rmo/ttonta sim *hd7. 1123 b35, 1124 a9. 12. 1127 a2. q8. 1158 b21. i2. a)popnei_n 1165 a18. *pe8. 1309 a21. th_ yuxh_| a)pone/mein ki/nhsin ya4. 408 a1. tw_| o)rga/nw| a)pone/mein th\n ai)ti/an *gb9. 336 a9. th_| fusikh_| a)pone/mein th\n qewri/an tino/s *mk3. 1061 b7. — a)po- nemhte/on *hi2. 1165 a18. 3. 1165 b36.

a)poneotteu/ousa h( peristera\ ti/ktei pa/lin e)n tria/konta h(me/- rais *ziz4. 563 a3.

a)poneu/ein. a)poneneu/kasin oi( r(h/tores pro\s to\ dikologei_n *ra1. 1355 a20.

a)poni/a, opp po/nos, syn bi/os e(drai_os *zd6. 775 a37. ai( a)po- ni/ai kai\ ai( a)me/leiai tw_n h(de/wn ei)si/ *ra11. 1370 a14. a)ko- louqei_ th_ deili/a| a)poni/a ar6. 1251 a15.

a)ponika_n. to\ kou_fon u(po\ tou_ barute/rou a)ponikw/menon *zk10. 703 a27.

a)/ponon, opp e)rgw_des *hi 7. 1168 a24. a)/ponon to\ ou(/tw kinei_n *fq10. 267 b3. a)/ponos o( ou)rano/s *ob1. 284 a15. a)/ponon, coni a)/lupon, pa/shs kexwrisme/non a)sqenei/as k6. 400 b10. ai(mor- roi+/des a)/ponoi, opp meta\ bi/as *zmg5. 668 b18.

a)pocenou_sqai e)/cw th_s oi)kei/as polu\n xro/non *pb9. 1270 a2.

a)pochrai/nesqai pk21. 925 a25. a)pochranqh_nai x4. 794 a27.

a)poculi/zontes (cf a(poxuli/zein) pg17. 873 b4.

a)popa/llein. ta\ u(gra\ prosko/yanta a)popa/lletai pa/lin pq14. 891 a3.

a)popau/esqai. ai( i(/ppoi a)popau/ontai th_s o(rmh_s *ziz18. 572 b8. ou) kate/xousi th\n o)rgh\n a)ll) a)ntapodido/asin, ei)_t) a)po- pau/ontai *hd11. 1126 a17.

a)popeira/zein ei) tou_t) a)lhqe/s e)stin q11. 831 a29.

a)popeira_sqai. a)popeiraqei\s tou_ ba/rous *zu32. 619 a34.

a/pope/mpein. ou(/tw th\n h(donh\n a)popempo/menoi *hb9. 1109 b11.

a)pope/tesqai. o( a)eto\s th\n qh/ran poiei_tai ou)k e)k tw_n su/neg- gus to/pwn th_s neottia_s, a)lla\ suxno\n a)popta/s *zu32. 619 a32. e)capata_| o( pe/ro\ic e(/ws a)\n a)poptw_sin oi( neottoi/ f 270. 1527 a6.

a)pophda_n. oi| h)_xoi prospi/ptontes a)pophdw_sin ak803 b1, cf 802 b33. a)pophda_n pro\s o(moi/as gwni/as pis13. 915 b26. o(/qen a)peph/dhsen *od3. 311 a10.

a)popie/zein to\ ai(_ma e)k tou_ me/sou pq3. 889 b28.

a)popi/ptein *zie15. 547 a31. h10. 587 a15. k3. 636 a23. pla21. 959 b11. a)popi/ptei ta\ e)rina_ *zie32. 557 a29, ta\ fu/lla pk31. 926 a39 (syn a)porrei_n a35).

a)poplana_sqai. sfh_kes o(/tan a)poplanhqw_sin, e)a\n a)popla- nhqh_ o( a)fesmo/s sim *zie23. 554 b23. i3. 611 a3. 4. 611 a8. 40. 624 a28.

a)popla/nhsis vocaculum artis rhetoricae *rg13. 1414 b17. (Spengel *sunagwgh/ p 88 sqq).

a)poplhktiko/s tis *rg10. 1411 a21. a)poplhktika\ nosh/mata pl1. 954 b30. g26. 874 b29.

a)poplhci/a tou_ me/rous tou/tou pia54. 905 a17. 60. 905 b36. a)poplhci/ai pa9. 860 a33. g29. 875 b7. 32. 875 b37. z8. 887 a24. l1. 954 a23.

a)poplhrou_n. h( timwri/a tou_ poiou_ntos e)/neka/ e)stin, i(/na a)po- plhrwqh_| *ra10. 1369 b14.

a)poplh/ttesqai, med to\n prospi/ptonta a)e/ra pia7. 899 b24.

a)po/plous. ta\ peri\ to\n a)po/ploun po15. 1454 b2. ei)s to\n a)po/- ploun e)sh/mainen f 140. 1501 b43. a)po/plous tragoedia po23. 1459 b7 (cf Nauck fr trg p 195).

a)popluno/menon to\ chro/n ai5. 443 b7.

a)popnei_n. intr dustokou_sin e)a\n metacu\ a)popneu/swsin *zih9. 587 a5. teleutw_sin a)popneu/santes an17. 479 a28. — pneu_ma kata\ mikro\n a)popne/on, a)popne/on a)po\ th_s gh_s mb4. 361 b7. 8. 366 a35. ak800 a13. to\ u(gro/n, to\ qermo/n, to\ pu_r a)popnei_ *zgb6. 744 a16. 2. 735 b34. md5. 382 b26. z5. 470 a12.

a)popni/gesqai pka5. 927 b3. — impers trans a)popnei_ e(/wqen yuxro/n pkg16. 933 a27. ks30. 943 b4. — pass h( a)tmi\s a)popnei_tai pkd10. 937 a7.

a)popni/gesqai, def an1. 470 b23. 9. 475 a28. a)popni/gesqai e)n tw_| u(grw_| an19. 479 b9. *ziq2. 589 a30, b8. a)pepni/ghsan q52. 834 a26. ta\ a)popepnigme/na tw_n zw/|wn *zig3. 512 a13. ta\ mh\ go/nima a)ll) a)popepnigme/na e)/mbrua *zih4. 583 b32.

a)popnoh/. gi/netai h( au)/ra kai\ a)popnoh/ pks30. 943 b12. ka)\n i(drw_ta poioi_ kai\ a)popnoh/n pa30. 863 a7.

a)poporeu/esqai tou\s stratiw/tas ob1350 a33.

a)popti/smata (?) ke/drou q113. 841 a16. (a)popri/smata ci Sylb).

a)/poptos. o(/pws mh\ a)/poptos e)/stai (ne conspici possit) h( *ko- rinqi/a a)po\ tou_ xw/matos *pb12. 1274 a40, b1.

a)poputi/zei ka/rkinos th\n qa/lattan *zid3. 527 b22.

a)porei_n. o(/tan oi( me\n a)porw_si li/an, oi( d) eu)porw_si *pe7. 1306 b36. b6. 1265 b3. a)porei_n trofh_s *pa9. 1257 b14. h10. 1330 a2. — ou)k a)porh/seis o(/qen xrh\ dhmhgorei_n r3. 1425 b17. a)porou_men dialu_sai to\n lo/gon ti16. 175 a30. — o( a)porw_n kai\ qauma/zwn oi)/etai a)gnoei_n MA 2. 982 b17. (cf de Aristotelis consuetudine tou_ a)porei_n Wz ad *ad3. 90 a38). a)porei_n peri/ tinos *fb2. 194 a15. mb3. 357 b26. d10. 388 a33 al. c acc ta\ me\n a)porou_men, tw_n d) e)fapto/meqa/ tina tro/pon ma1. 339 a2. tou_to a)porh_sai mb2. 355 b24. c acc et peri/, peri\ w(_n sumbai/nei ta\ au)ta\ a)porei_n *mm9. 1085 a35. c enunciatione interrogativa, a)porou_si/ tines dia\ ti/ bore/ai gi/nontai sim mb5. 362 a11. 3. 357 b26. *pg13. 1283 b36 al. o( lo/gos, w(_| a)/n tis a)porh/seien, ou(_tos *fb8. 198 b33. — pass h( tw_n muw_n ge/nesis a)porei_tai *ziz37. 580 b14. to\ a)porou/- menon e)c a)rxh_s *pa10. 1258 a19. ta\ a)porou/mena lu/etai *fd4. 211 a8. lu/sis tw_n pro/teron a)poroume/niun *mb1. 995 a29. to\ a)porou/menon fanero/n *fg3. 202 a13. e)k tw_n a)po- roume/nwn lo/gwn sunepiskeya/menoi hmb6. 1200 b21, 22. a)porei_tai, po/teron - h)/ *ha10. 1099 b9. a)porhqh_nai prosh- ko/ntws mb2. 355 a35. ta\ a)porhqe/nta (?) *ag19. 82 a19. ta)_lla h)po/rhtai a)lhqw_s o(/ti *fd9. 217 a11. peri\ tw_n h)po- rhme/nwn *pg10. 1281 a38. h)porh/sqw ma3. 340 b4. — med e)a\n xelidw\n a)porh_tai phlou_ *zu7. 612 b24. a)porou/menos a)r- guri/ou, a)porei_sqai xrhma/twn ob1350 a23, b19.

a)po/rhma, def sullogismo\s dialektiko\s a)ntifa/sews tq11. 162 a17. to\ au)to\ a)po/rhma pro\s a)mfote/rous *ad6. 92 a29. to\ e)n *me/nwni a)po/rhma *ag1. 71 a29. ta\ toiau_ta a)porh/- mata *mg6. 1011 a6. to\ th_s duskoli/as ai)/tion kai\ tw_n a)po- rhma/twn *fd4. 211 a10. e)n toi_s a)porh/masi (diaporh/masi cod Fb) e)ph/lqomen *mm2. 1077 a1. g2. 1004 a34. a)po/rhma diairei_n, lu/ein *ga10. 327 b32. *ag1. 71 a31.

a)po/rqhtos r1. 1421 a2.

a)porqou_n pis11. 915 a39.

a)pori/a, i q peni/a *pb9. 1270 b10. g8. 1279 b26. *hd3. 1121 a21. — a)pori/a, def i)so/ths e)nanti/wn logismw_n tz6. 145 b2. cf *oa10. 279 b7. ordiendas esse quaestiones ab exponen- dis a)pori/ais mk1. 464 b21. ya2. 403 b20. *fd 10. 217 b30. 1. 208 a34. Wz ad *ad3. 90 a38. Bz ad *mb1 init. a)pori/ai peri\ e(ka/sthn pragmatei/an oi)kei_ai hea3. 1215 a3. tau_ta pa- re/xei a)pori/an *mb1. 996 a12. *ha11. 1100 a22, longe fre- quentius tou_to e)/xei a)pori/an *fa2. 185 b11. yb2. 413 b16 (opp ou) xalepo\n i)dei_n). 4. 416 a29. 5. 417 a2. 11. 422 b19. *hi2. 1164 b22 Fr. 3. 1165 a36. *pb8. 1268 b33. g2. 1275 b34. 11. 1281 a41. e9. 1309 a39 al. a)pori/an e)/xei kai\ dei_tai ske/yews hea1. 1214 a10. e)/xei tina\ a)pori/an K14. 15 a18. e)/xei a)pori/an qaumasth/n, i(kanh/n, logikh/n *ga3. 317 b18, a)posaleu/ein 318 a13. *fg3. 202 a21. e)/xei a)pori/as toiau/tas, polla/s, eu)lo/gous ya4. 408 a24. *fd1. 208 a33. *ga2. 315 b19. lo/gos fortiko\s kai\ ou)k e)/xwn a)pori/an *fa2. 185 <*>11. 3. 186 a9. peri\ w(_n ta\s megi/stas e)/xomen a)pori/as *ob12. 291 b28. h( a)pori/a sumbai/nei dia\ tau_ta *he14. 1137 b6. zhtei_n, proba/llein a)pori/an *pg13. 1283 b35. mb2. 355 b21. tau/thn praote/ran qete/on th\n a)pori/an *pg3. 1276 a23. ta\s e)ndexome/nas a)po- ri/as die/lqwmen MA 7. 988 b21. lei/petai/ tis a)pori/a, kata- lipei_n a)pori/as *pg5. 1277 b33. *hh4. 1146 b6. a)panta_n pro\s a)pori/an *pg13. 1283 b35. lu/ein, dialu/ein a)pori/an, lu/sis a)pori/as *mk3. 1061 b15. 6. 1062 b31. *pg11. 1281 b22. hmb6. 1201 b1. *hh4. 1146 b7. mb2. 354 b22. h( a)pori/a eu)/lutos *zgg5. 755 b20. a)nelei_n a)pori/as *hh4. 1146 b6.

a)/poros. a)/poroi, eu)/poroi (oi( ta\s ou)si/as e)/xontes, a)gaqoi/, eu)ge- nei_s), me/soi me/rh ma/lista po/lews *pd4. 1291 b8. 13. 1297 a14 sqq. g7. 1279 b9. 8. 1279 b19, 38. d3. 1289 b30, 1290 a10. 4. 1291 b33. 5. 1292 a40. 6. 1293 a5, 9. 11. 1295 b2, 1296 a17. 12. 1296 b25. e1. 1302 a2. 3. 1303 a2. 8. 1308 b4, 29. oi( a)porw/teroi *pe7. 1307 a25. du/o a)delfw_n o( me\n a)porw/teros *pe4. 1303 b34. to\ plh_qos a)/poron tw_n karpw_n *pb8. 1268 a42. — a)/poron (sc e)sti\) ti/ w)felhqh/setai o( th\n i)de/an teqeame/nos *ha4. 1097 a8. h( tri/th ou)si/a a)porwta/th *mz3. 1029 a33. a)porw/tata e)/xei h( tou_ e)lai/ou fu/sis md7. 383 b20. — a)po/rws diakei/menos ob1350 a31.

a)porrai/nein u(gro/thta, to\n qoro/n, xolh/n al *ziz13. 567 a31. 18. 572 b28. *zmd2. 677 a7. *zgg7. 757 a16, 24, b9. a)por- rai/nein om obiecto *zie5. 541 a24. 18. 550 a18, b11. to\ a)porraino/menon *zmd2. 677 a11.

a)porrapi/zein. ai( oi)kei_ai kinh/seis ou)k e)noxlou_sin a)ll) a)por- rapi/zontai mt2. 464 a26.

a)porrei_n. u(/dwr a)porre/on kai\ e)pirre/on *ziq2. 591 a3. mb3. 359 b18. lignu\s a)po\ th_s flogo\s a)porre/ousa mg4. 374 a25. a)na- qumi/asis a)po\ th_s gh_s a)porre/ousa k4. 394 a13. tri/xes a)por- ruei_sai *zig11. 518 a14. a)porrei_ ta\ fu/lla toi_s futoi\s *zge3. 783 b14. pk31. 926 a35 (syn a)popi/ptei a39). oi( a)porre/ontes karpoi/ x5. 797 a17.

a)porrhgnu/nai. kolwnoi\ a)porrhgnu/menoi mb7. 365 b8. — a)porrage/nta w)|a\ tw_n polupo/dwn *zie18. 550 a4. — a)por- rh/gnutai h( fwnh/, def ak804 b11-26. cf pia12. 900 a16 (syn diafqei/retai22. 901 a35). 46. 904 b1, 2. iq3. 917 b30 Bojesen (diafqei/retai b34). fwnai\ a)perrwgui_ai ak804 b20.

a)po/rrhtos. ou)k ei)de/nai o(/ti a)po/rrhta *hg2. 1111 a9. lo/gous e)poih/sato e)n a)porrh/tois ob1348 b1. fula/ttein tou\s lo/gous e)n a)porrh/tois f 612. 1581 a42.

a)porrigw/santes o)li/gon xro/non e(/ws lou/ontai pa29: 862 b37.

a)porripi/zei o( a)/nemos th\n a)naqumi/asin pks58. 947 a20.

a)porri/ptein. a)porri_yai po/rrw to\ plhge/n ak800 b9.

a)porroh\ a)tmidw/dhs mb8. 367 b6. h( o(smh\ a/tmo\s kai\ a)porroh/ tis pig5. 908 a21. gi/netai a)porroh/ pb22. 868 a35. l1. 955 a28. lz1. 965 b20. a)porroh\ tw_n fu/llwn, tw_n r(izw_n fta1. 815 a19. b9. 828 b11. — *dhmo/kritos ei)/dwla kai\ a)porroa\s ai)tiw/menos mt2. 464 a6.

a)po/rroiai. ai( a)po/rroiai ai( a)po\ tw_n o(rwme/nwn (cf Emped 337) ai2. 438 a4. cf 3. 440 a20. 5. 443 b2. mt2. 464 a11. eu)pepto/teros o( puro\s th_s kriqh_s, w(/ste kai\ ai( a)po/rroiai pka24. 929 b29. lh10. 967 b22.

a)po/rrutos. h( qa/latta ou)k a)po/rruto/s e)stin mb1. 353 b32, pkg20. 933 b21.

a)porrw\c pe/tra *zu5. 611 a21.

a)posaleu/ein. proboski/das ballo/menai pro/s tina pe/tran w(/sper a)gku/ras a)posaleu/ousin *zid1. 523 b33. proboski/des

a)posarkou_sqai ai(_s o(rmou_si kai\ a)posaleu/ousin w(/sper ploi_on *zmd9. 685 a34.

a)posarkou_sqai pa52. 865 b30. e34. 884 a38. lz3. 966 a26. Bz Ar St IV 402.

a)posbennu/nai. a)posbesqh_nai, a)pesbe/sqai a)rxh\n puro/s ma7. 344 a18. b3. 359 b6. *ad8. 93 b9, 11. lu/xnos a)posbennu/- menos *ziq24. 604 b30. a)posbe/nnutai to\ qermo/n an17. 479 a18, 20. dia\ yu_xos a)posbennume/nhs th_s a)naqumia/sews mb5. 361 b25. a)posbe/nnusqai ta\ zw_|a kai\ a)poqnh/skein an20. 479 b25. — a)\n sulla/bwsin a)posbe/nnutai to\ ga/la *zgd8. 777 a14. a)posbe/nnusqai to\n masto/n *zu30. 618 b8.

a)po/sbesis puro/s *ad8. 93 b10, fwto/s ai2. 437 b16, selh/nhs *ad8. 93 b6.

a)posei/esqai. o)/rniqes o)xeuqei_sai a)posei/ontai *ziz2. 560 b8. me/littai ei)s to\ smh_nos a)fiko/menai a)posei/ontai *zu40. 624 b6.

a)posemnu/nein. h( tragw|di/a o)ye\ a)pesemnu/nqh po4. 1449 a20.

a)poshmai/nein. intr toi_s me\n e)pilhptika\ nosh/mata a)posh- mai/nei (i e fanera\ gi/netai, cf e)pishmai/nein) pl1. 954 b30.

a)poskepte/on pro\s to\n bi/on th_s po/lews *ph6. 1327 b4.

a)poskh/ptei to\ u(/dwr ei)s o)fqalmou/s q152. 846 a2.

a)posklhru/nesqai to\ h)/lektron w(sanei\ li/qon q81. 836 b5.

a)poskopei_n pro\s to\ i)/dion, opp e)piskopei_n to\ koino/n *pg13. 1284 b5.

a)pospa_n. o( spo/ggos xalepw/teron a)pospa_tai *zia1. 487 b10. cf e16. 548 b11. o(/tan a)pospasqh_| ta\ zw_|a, a(\ e)n e(autw_| tre/fei *zie16. 548 b16. a)pospa/sai to\n a)/rrena pe/rdika a)po\ th_s qhreuou/shs *zu8. 614 a25. e)gkatalei/petai a)pospasqe\n (mo/rio/n ti tou_ futou_) pd8. 877 a38. flo\c a)pospwme/nh xwri/s mg1. 371 a32.

a)pospermati/zein *zga20. 728 a11.

a)pospinqhri/zein ma4. 341 b30.

a)postasi/ou di/kh f 387. 1542 b11. 388. 1542 b17, 22, 25. 401. 1545 a14.

a)po/stasis. de loco, e)k mikra_s a)posta/sews poiei_sqai th\n plhgh/n, labei_n th_s plhgh_s th\n a)po/stasin ak800 b7, 10. tosau/thn a)po/stasin a)pe/xein *ob12. 292 a16. metewro/teros th_| a)po\ th_s gh_s a)posta/sei *zib11. 503 a21. dia\ th\n a)po/- stasin th_s h(mete/ras o)/yews *ob8. 290 a16. e)n a)posta/sei plei/sth| k6. 397 b30. u(poqe/menoi ta\s taxuth_tas e)k tw_n a)postasewn e)/xein tou\s tw_n sumfwniw_n lo/gous *ob9. 290 b22. teta/xqai pws tai_s a)posta/sesin *zp6. 707 a10. h( selh/nh fai/netai koinwnou_sa th_s teta/rths a)posta/sews (cf to\ pu_r te/- tarton tw_n swma/twn b18) *zgg11. 761 b22. — de tempore, kata\ th\n pro\s to\ nu_n a)po/stasin *fd14. 223 a5. — logice, a)dhlo/teron e)n th_| a)posta/sei to\ sumbhso/menon tq1. 155 b38, cf a)postate/on o(/ti a(nwta/tw b30 et a)fi/stasqai.

a)postega/zein. a)postega/sh| (Emped 356) an7. 473 b22. a)postega/zein siku/ous pk14. 924 a37.

a)poste/gein. a)pe/stegon (Emped 228) ai2. 438 a2. u(mh\n pukno\s w(/st) a)poste/gein *zmg11. 673 b6. ai( blefari/des a)po- ste/gousi to\ u(gro/n *zmg15. 658 b16. a)poste/gein to\ u(/dwr, th\n a)tmi/da pk13. 924 a26. ke18. 939 b17. to\ yu_xos a)po- ste/gei ple4. 965 a6. h10. 888 a27. a)poste/getai (to\ u(gro/n) pke21. 939 b39.

a)poste/llein tina\s oi)kista/s *pe7. 1306 b31. a)nqrw/pwn a)par- xh\n ei)s *delfou\s a)poste/llein f 443. 1550 b40.

a)posterei_n, dist i(erosulei_n *ra7. 1363 b32. ei) e)pieikh\s fau_- lon a)peste/rhsen *he7. 1132 a3. a)posterh_sai parakataqh/khn *rb6. 1383 b21. xrh/mata a)posterh_sai e(tai_ron *hq11. 1160 a5. tou\s kuriwta/tous a)posterei_n a)rxh_s (i e denegare iis im- perium) *pg1. 1275 a28. — a)posterei_n (efficere conclu- sionem negantem), opp kataskeua/zein *aa28. 44 b23. a)potei/nein

a)postereou_sqai q89. 837 b13. 134. 844 a14.

a)posterhth\s o( a)/dikos heg4. 1232 a15.

a)po/sthma tou_ h(li/ou pro\s th\n gh_n, a)posth/mata tw_n a)/strwn *ob13. 294 a4. 10. 291 a31. *ml8. 1073 b33. e)n tw_| au)tw_| a)posth/mati, e)k tou_ i)/sou a)posth/matos ma8. 345 b16. mx15. 852 b36. peperasme/non to\ a)po/sthma o(/qen o(ra_tai ai7. 449 a22, 25. 3. 440 a28. cf mn2. 452 b16. — toi_s a)posth/masi pro\s tou\s gonei_s pantodapw_s e)/xein *ha11. 1100 a26. — medic ‘abscessus’, i)ci/ai kai\ ta\ a)/lla a)posth/mata ps3. 885 b31.

a)posthri/zesqai pro\s to\ u(pokei/menon *zp3. 705 a8. *zk 2. 699 a5. a)posthri/zesqai ma_llon duna/meqa e)n tw_| swmatw- deste/rw| pkg13. 933 a11. cf e)pisthri/zesqai a10. toi_s mhroi_s a)posthrizo/menoi pe19. 882 b30. — tai_s gunaici\ kuou/sais a)posthri/zontai oi( po/noi ei)s to\n mhro/n *zih9. 586 b28.

a)posti/lbon fai/netai to\ u(/dwr nukto/s mb9. 370 a14.

a)postleggisame/nois ma_llon r(ei_ o( i(drw/s pb12. 867 b4.

a)postolh/. h(/marten h( *mh/deia peri\ th\n a)postolh\n tw_n pai/- dwn *rb23. 1400 b12. ce/nwn u(podoxai\ kai\ a/postolai/ *hd5. 1123 a3.

a)postomati/zein. ta\ a)postomatizo/mena ti4. 165 b32.

a)posto/mwsis tw_n po/rwn ph10. 888 a28.

a)postre/fein. ta\s pra/ceis ei)s tou\s a)ntidi/kous a|postre/yeis r37. 1442 b6. i(/ppon e)p) o)rqo\n qe/onta a)postre/yai hma14. 1188 b6. — pass to\ tou_ h(mete/rou qelh/matos te/los pro\s th\n ai)/sqh- sin a)postre/fetai fta1. 815 b22. a)postrefqe/ntos (?) c2. 977 a6. ou)ke/ti a)ntiblepou/sas katakei_sqai ta\s ai)_gas a)ll) a)pestramme/nas a)p) a)llh/lwn *zu3. 611 a6. tri/xes ou)/te fricai\ ou)/te a)/gan a)pestramme/nai f5. 809 b25.

a)postu/fein. drime/a w(/ste a)postu/fein pa33. 863 a18.

a)posu/rmata e)kballo/mena tw_n meta/llwn q42. 833 a29. f 248. 1523 b23.

a)posfairi/zesqai pkd9. 936 b36, cf a)porrifqh_nai b38.

a)posfa/ttein. a)posfa/cas ta\ kth/nh *pe5. 1305 a25. a)pe/- sfacen e(auto/n *ra14. 1374 b36.

a)posxazo/ntwn tw_n i)atrw_n fle/ba *zig4. 514 b2.

a)poska_n. fle/bes a(\s a)posxw_sin *zig2. 512 a30.

a)posxedia/zw. no/mos a)pesxediasme/nos *he3. 1129 b25.

a)posxi/zein. tou/tou o( *ta/nai+s a)posxi/zetai me/ros w)/n ma13. 350 a24. a)po\ th_s mega/lhs flebo\s a)posxi/zontai *zig4. 514 b10, 6. ai( a)posxizo/menai a)po\ tw_n o)/yewn a)kti_nes pie6. 911 b14.

a)po/sxisis. h( pro/teron a)po/sxisis th_s flebo\s kata\ th\n tou_ braxi/onos kamph/n *zig3. 514 a13 (vena basilica K p 519 n 5, venae brachiales superficiales et vena cephalica sive basilica A*zi I 323 n 38). du/o a)po\ th_s dia\ tou_ h(/patos fle- bo\s a)posxi/seis descr *zig4. 514 a35 (errare Ar iudicat K p 520 n 4, 5, una est vena phrenica, altera ab Ar non recte descripta A*zi I 324 n 41).

a)posxola/zein e)/n tini *hk6. 1176 b17.

a)po/tasis th_s fwnh_s *zie14. 545 a17. au)lo\s kai\ lu/ra kai\ o(/sa a)/lla tw_n a)yu/xwn a)po/tasin e)/xei kai\ me/los kai\ dia/lekton yb8. 420 b8 Trdlbg.

a)pota/ttein. mi/a a)potetagme/nh a)rxh/ *pz8. 1322 a26. — ou)de\n a)pote/taktai (i e te/taktai, w(/ristai) tou/twn *zih6. 585 b36.

a)po/tauros. e)n th_| *)hpei/rw| ta\s kaloume/nas *purri/xas bou_s e)nne/a e)/th diathrou_sin a)noxeu/tous kai\ kalou_sin a|potau/rous, o(/pws au)ca/nwntai *ziq7. 595 b17. cf g21. 522 b24.

a)potei/nein. trans pa/nta a)poteino/mena ku/klw| fe/retai, oi(_on oi( o)istoi\ kai\ ta\ katartw/mena pg20. 874 a17. to\ qh_lu ei)s to\

a(potelei_n a)/rren me/ros ti au(tou_ a)potei/nei *zga17. 723 b22. h( o)/yis po/rrw a(poteinome/nh mg6. 377 b33. 4. 375 a33. *ob8. 290 a17. ai2. 438 a26. pg20. 874 a14. noei_ ta\ po/rrw ou) tw_| a(potei/nein e)kei_ th\n dia/noian mn2. 452 b10. to\ de/rma kate/xei ei)s e(pta/klinon a)potaqe/n *zu45. 630 a23. a)orth\ a)poteinome/nh po/rrw *zig3.513 b9. e)/cw a)poteino/mena pla17. 959 a17. xolh\ a)potetame/nh a)po\ tou_ h(/patos *zib15. 506 b12. a)potetame/na mo/ria *zmg7. 670 a11. a)potetame/na a)ra/xnia *zie8. 542 a14. — intr fle/bia a)potei/nei a)po\ tou/twn, ei)s to\ h(_par *zib11. 503 b16. g4. 514 a34. ta\ makra\ ta\ a)potei/nonta *zu37. 622 a1. to\ fe/ggos a)potei/nei me/xri tino/s ma6. 343 b22.

a)potelei_n e)/rgon ti, e(\n u(f) e(no\s e)/rgon a)/rist) a)potelei_tai *pb11. 1273 b10. *hb5. 1106 a16. d15. 1128 b12. z13. 1144 a7. *zgd1. 766 a1. pl5. 955 b31. to\ a)potelou/menon, syn e)/rgon *pa 5. 1254 a26. h4. 1326 a14. *ha6. 1098 a15, 13. mia_s e)mpeiri/as du/namin a)potelou_sin MA 1. 981 a1. a)po- telei_n toiou_ton e(/teron oi(_on au)to/ md3. 380 a14. a)potelei_n. ei)s fanero\n a)potelei_n to\ zw_|on *zgg11. 762 b4. b1. 732 a32. *zie19. 552 a28. h)\ xei_ron h)\ a)na/phron a)potelei_ to\ gino/menon *zgb6. 743 a30. to\ qermo\n a)potelei_ toiou_ton (acc praedicati) md2. 380 a5. to\ sw_ma a)petele/sqh e)n trisi/ *oa2. 268 b26. a)/nqrwpos e)/xei th\n fu/sin a)potetelesme/nhn *zu1. 608 b7. — a)potelei_n to\ de/katon me/ros ob1351 a12.

a)poteleiou_tai ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn e)/mprosqen *ziz22. 576 b7.

a)pote/lesma. ei)s mhno\s a)pote/lesma k5. 397 a14.

a)poteleuta_n. fle/bes ei)s ta\ ai)sqhth/ria a)poteleutw_sin *zig3. 514 a22. a)poteleuta_n ei)s tou)nanti/on kai\ to\ a)/meinon MA 2. 983 a18. h( o)ligarxi/a ei)s dh_mon a)peteleu/thsen *pe6. 1305 b11.

a)pote/mnein ta\s kefala/s al *zmg10. 673 a25. *ziq21. 603 b6. qri\c a)potmhqei_sa pw_s au)ca/netai *zig11. 518 b27. 12. 519 a25. — e)/latton tmh_ma a)pote/mnousi th_s diame/trou mx1. 849 a37. ou) kaqo/lou peri\ tou_ o)/ntos, a)lla\ me/ros ti a)pote- mo/menai e)pisth_mai *mg1. 1003 a24. cf heh12. 1244 b29. h( di/dacis e)ne/rgeia, ou)k a)potetmhme/nh (i e xwristh/, Simpl ad h l), a)lla\ tou_de e)n tw_|de *fg3. 202 b8.

a)po/teugma kai\ a)tuxi/a ar7. 1251 b20.

a)poti/qesqai trofh\n toi_s neottoi_s *zu32. 619 a20. 40. 623 b15, 18, 22. *zmd10. 688 a24. — a)poqe/menos to\n ste/fanon dika/zei o( basileu/s f 385. 1542 a22. a)poti/qesqai ta\ gen- nw/mena (cf a)po/qesis) *ph16. 1335 b22.

a)poti/ktein. kata) to\n to/kon oi( a)/rrenes tw_n i)xqu/wn toi_s qh/- lesin e(/pontai kai\ a)potiktousw_n a)naka/ptousi ta\ w)|a/ *zie5. 541 a18. shpi/a ti/ktei pa_san w(/ran, a)poti/ktei e)n h(me/rais pe/nte kai\ de/ka *zie12. 544 a3. 18. 550 a26. shpi/a a)poti/ktei kai\ a)porrai/nei e)c a)nagwgh_s *zie18. 550 b11. e)k tou_ a)potikto- me/nou a)/peiron gi/netai to\ plh_qos (polupo/dwn) *zie12. 544 a10. ka/raboi pro\s ta\ xondrw/dh a)poti/ktousi *zie17. 549 b5. cf 18. 549 b31, 550 a10 (cf e)kti/ktei pro\s th\n gh_n550 a7). oi( i)xqu/es a)poti/ktousin e)/cw *zgg1. 751 a28, similiter de aliis animalibus *zie19. 551 a12. z11. 566 a16. q30. 607 b6. *zga15. 720 b23. g4. 755 a16. 7. 757 a23, 26. 8. 758 a11.

a)poti/nein plei/w zhmi/an *pb12. 1274 b20. diplou_n th_s a)ci/as pkq14. 952 a20. a)poti_sai ti/mhma me/trion ob1347 a13. mh\ dwrodokh/sein, h)\ xrusou_n a)ndria/nta a)poti_sai f 374. 1540 b2.

a)potomh/. au(_tai ai( a)potomai\ tw_n flebi/wn ei)s th\n ku/stin kaqh/kousin *zia17. 497 a17, cf a)posxi/seis *zig4. 514 a35. 3. 514 a13. — ou)/te ga\r a)\n ai( th_s selh/nhs e)klei/yeis toi- au/tas a)\n ei)_xon ta\s a)potoma/s *ob14. 297 b25 (cf peri\ ta\s e)klei/yeis a)ei\ kurth\n e)/xei th\n o(ri/zousan grammh/n b27). cf a)/pous 13. 294 a4. oi(_on a)potomh\n e)k duoi_n o)noma/toin (?) at968 b19.

a)po/tomoi pe/trai *ziz7. 564 a6. a)n a)poto/mois *zu11. 615 a3.

a)/potos. act du/natai a)/potos a)ne/xesqai *ziq8. 596 a1. oi( gam- yw/nuxes a)/potoi pa/mpan *ziq3. 594 a1. — pass xumoi\ a)/brwtoi kai\ a)/potoi md3. 380 b3. yb10. 422 a32.

a)potre/pein. lo/gos a)potre/pwn *hk10. 1179 b27. sumbouleu/- ontes [h)\ a)potre/pontes] *rb18. 1391 b33. — med ta\ toi- au_ta w(s fau_la a)potrepo/menoi fta1. 815 b18.

a)potreptiko\n ei)_dos tw_n lo/gwn r35. 2. 1421 b9.

a)potri/bein. li/qos a)potribo/menos x3. 793 a25. — xalepo\n a)potri/yasqai tou_to to\ pa/qos e)gkexrwsme/non tw_| bi/w| *hb2. 1105 a2.

a)potroph/, def, opp protroph/ *ra3. 1358 b9. r2. 1421 b21. peri\ ti/nos ai(/ te protropai\ kai\ ai( a)potropai/ *ra5. 1360 b11.

a)po/trofos. o)rni/qia a)po/trofa *zid9. 536 b16.

a)potrw/gein to\ i(ppomane/s *ziq24. 605 a4, th\n o(rmia/n *zu37. 621 a15. f 291 1528 b36. — a)potrw/gousi to\ a)porhqe/n *mb4. 1001 a2 Bz.

a)potugxa/nein. mh/t) a)ci/ws tuxei_n th_s a)lhqei/as mh/te pa/n- tws a)potugxa/nein *ma1. 993 b1. — sine obiecto kata\ tau/tas (ta\s pra/ceis) kai\ tugxa/nousi kai\ a)potugxa/nousi pa/ntes po6. 1450 a3. e)a\n me\n a)potetuxhko/tes w)_men, a_\n d) e)pitu/- xwmen r31. 1438 a10, 12. a)potuxo/ntes, opp katorqw/santes r5. 1427 a17. a)pe/tuxe kai\ kakw_s ei)rga/sato hmb7. 1205 a35. mh/pw a)potetuxhke/nai polla/ *rb12. 1389 a21, cf 6. 1383 b30, 1384 b12. oi( polla/kis a)potetuxhko/tes *ra12. 1372 b9. lupei_tai a)potugxa/nwn *hg14. 1119 a3. — e)n toi_s a(martanome/nois e(/neka me/n tinos e)pixeirei_tai a)ll) a)potug- xa/netai *fb8. 199 b3.

a)potumpani/zesqai *rb6. 1385 a10. 5. 1383 a5.

a)potuflou_n kai\ a)popni/gein q144. 845 a23. a)potuflou_ntai i)xqu/es, ai)_ges *ziq19. 602 a2. i30. 618 b7. — a)potuflwqh_nai tou\s po/rous pd26. 879 b7.

a)pou/ras (Hom B 240) *rb2. 1378 b32.

a)/pous. a. (notio.) a)/poun le/getai kai\ tw_| mh\ e)/xein o(/lws po/das kai\ tw_| fau/lous *md22. 1022 b35. yb10. 422 a29. tw_n zw/|wn ta\ me\n e)/xei po/das ta\ d) a)/poda *zia5. 489 b19. diaforai/, oi(_on u(po/poun, di/poun, sxizo/poun, a)/poun *zma1. 642 b8. cf M p 71. dia\ ti/ ta\ me\n di/poda ta\ de\ polu/poda ta\ d) a)/poda tw_n zw/|wn e)sti/n *zmd10. 686 b30, 687 a3. *zp1. 704 a12, 17. ta\ polu/poda h)\ a)/poda to\ a)/nw pro\s to\ tou_ o(/lou me/son e)/xei, dia\ ti/ *zp5. 706 b5, 8. ta\ a)/poda pw_s proe/rxetai *zp9. 709 a24. — b. (exempla tw_n a)po/dwn.) peri\ tw_n e)nai/mwn zw/|wn tw_n a)po/dwn kai\ tetrapo/dwn *zmd11. 692 b1. delfi/s, fa/laina *zig1. 509 b10. e)/nudra a)/poda, oi(_on u(/dros *zia1. 487 a23. oi( o)/feis kai\ oi( i)xqu/es *zib14. 505 b12. g1. 511 a3. e5. 540 b29. h8. 586 a35. *zmd1. 676 a24. 13. 696 a11, 697 a10. *zp1. 704 a17. 4. 705 b27. 18. 714 a20. *zgb1. 732 b3. an10. 476 a3. a)/poda kai\ makra\ tw_n zw/|wn, oi(_on o)/feis kai\ smu/rainai *zie4. 540 a33. *zmd11. 692 a6. tw_n e)nai/mwn zw/|wn w)|oto/kwn e(\n mo/non ge/nos a)/poun (a)/poun fu/sei e)sti\n e)/naimon pezo/n) to\ tw_n o)/fewn *zmd11. 690 a13. 13. 697 a30. *zia6. 490 b23. *zgb1. 732 b25. tw_n o)strakode/r- mwn kai\ a)po/dwn o( ktei/s *zu37. 621 b10. to\ tw_n kampw_n ge/nos, ta\ kalou/mena gh_s e)/ntera kai\ bde/llai *zp4. 705 b28. 9. 709 a27, 29. tou_ th_s kraggw_nos sw/matos mo/rio/n ti a)/poun e)sti/n *zid2. 525 b24. — c. (peri\ a)po/dwn physiologica quaedam.) e)/naima tugxa/nei o)/nta pa/nq) o)/sa a)/poda/ e)sti te/lea o)/nta *zia4. 489 a31. e)n oi(_s mh/ ei)si kampai\ a)ll) a)/poda kai\ a)/xeira/ e)sti *zig5. 515 b24. tw_n neustikw_n o(/sa a)/poda ta\ me\n pteru/gia

a)pousi/a e)/xei ta\ d) ou)k e)/xei *zia5. 489 b23, 28. cf *zp18. 714 a22, ta\ pterwta\ kai\ dermo/ptera di/poda pa/nta h)\ a)/poda *zia 5. 490 a10. ou)de\n w)|otokei_ xersai_on kai\ e)/naimon mh\ tetra/poun o)\n h)\ a)/poun *zib10. 502 b30. kai\ a)/poda zw|otokei_ oi(_on oi( e)/xeis kai\ ta\ sela/xh *zgb1. 732 b21. *zig1. 511 a3. a)/poun ou)de/n, o(/sa mh\ zw|otokei_ e)n au(toi_s, o)/rxeis e)/xei *zig1. 509 b5. e5. 540 b29. *zmd13. 697 a10. dia\ ti/ toi_s a)/posin ou)k e)nde/xetai to\ ai)doi_on e)/xein *zga5. 717 b16. sxh_ma e)/xei e)n th_| u(ste/ra| ta\ a)/poda pla/gia *zih8. 586 a35. ou)de\n o(moi/ws trwglodutei_ tw_n zw|oto/kwn ou)/t) a)/poun ou)/te pezeu_on *zmg6. 669 b7. — d. a)/pous, avis. tw_n o)rni/qwn ei)si/ tines kako/podes, oi(\ dia\ tou_to kalou_ntai a)/podes fai/netai o( a)/pous pa_san w(/ran *zia1. 487 b24, 29. oi( a)/podes, ou(\s kalou_si/ tines kuye/lous descr *zu30. 618 a31, b2. (hirundinis species C S, hirundo apus St Cr, cypselus K; cypselus apus, sed nidum hirundinis ripariae descrip- sisse Ar iudicat Su p 130 n 92; hirundo urbica, non cyp- selus apus A*zi I 77, 111 n 116.)

a)pousi/a (qermou_, tou_ kubernh/tou al), opp parousi/a *fa7. 191 a7. b3. 195 a13. *md2. 1013 b13. z7. 1032 b4. md5. 382 a33. 8. 385 a28. b8. 366 a18. ti/nos e)sti\n a)pousi/a *fg6. 207 a12. a)pousi/a h( a)po/fasis e)kei/nou e)sti/n *mg2. 1004 a14. lupei_sqai th_| a)pousi/a| h)\ tw_| a)pe/xesqai tou_ h(de/os *hg13. 1118 b33. — a)pousi/an gi/gnesqai pollh\n (i e a)porrei_n polla\ tou_ sidh/rou thkome/nou) kai\ to\n staqmo\n e)la/ttw md6. 383 b3.

a)pofai/nein th\n ou)si/an, to\n qhsanro/n *pe4. 1303 b35. — h( mh/thr a)pe/fhnen *rb23. 1398 b2, syn a)pe/deicen b3. usitatum hac vi activum a)pofai/nein in Rhet ad Alex, plerumque cum participio (vel cum adiectivo, omisso partic w)/n) con- iunctum veluti r32. 1438 b19. 35. 1439 b29, 1440 a11, 30. 36. 1440 b12. 37. 1442 b31, 1445 a13. 38. 1445 b15. locos ubi cum inf coniunctum legitur r1426 a21. 35. 1440 a25 corruptos iudicat Spgl Anax Rhet p 141. — med a)pofai/- nesqai, dist a simplice fa/sei e5. 17 a19. a)pofai/nesqai to\ u(pa/rxon w(s mh\ u(pa/rxon e6. 17 a27. a)pofai/nesqai w(s u(pa/rxei ti/ tini, a)pofai/nesqai e)pi/ tinos o(/ti u(pa/rxei ti e7. 17 b2, 3. — a)pofai/nesqai peri\ politei/as, peri\ th_s o(/lhs fu/sews *pa13. 1260 b23. d1. 1288 b35. q5. 1339 a14. *oa5. 271 b7. ou(/tws a)pefh/nanto peri\ th_s a)lhqei/as sim *ga8. 325 a17. *pd2. 1289 b5. MA3. 984 a3. a1. 993 b17. a)pofai/nesqai/ ti peri/ tinos *ob5. 287 b29. g5. 304 a19. *pb12. 1273 b27, 30. ya2. 403 b22. kaqo/lou ti a)pofai/nontai po6. 1450 b12. a)pefh/- nanto th\n au)th\n do/can *ph14. 1333 b12. a)pofai/nontai gnw/- mhn po6. 1450 a7. paraplhsi/ws tou/tois a)pefh/nanto ma6. 343 a1. gnwmotu/poi ei)si\ kai\ r(a|di/ws a)pofai/nontai *rb21. 1395 a7, b15. r|a_|on a)pofai/nontai *ga2. 316 a9. a)to/pws a)pefh/- nanto *fg5. 204 a32. peri\ e)ni/wn ou)siw_n i)di/a| tine\s a)pefh/nanto *mh1. 1042 a7. u(pe/r tinos sfodrw_s a)pofai/nesqai K 7. 8 b22. — kalw_s a)pefh/nanto (i e diwri/santo) ta)gaqo/n, ou(_ pa/nt) e)fi/etai *ha1. 1094 a2.

a)pofa/nai. o(\ kate/fhse/ tis a)pofh_sai kai\ o(\ a)pe/fhse/ [tis] ka- tafh_sai e6. 17 a31. cf 10. 20 a24. tq2. 158 a20. e(\n kata\ pollw_n katafa/nai h)\ a)pofa/nai e11. 20 b14. to\ au)to\ dei_ a)pofh_sai th\n a)po/fasin o(/per kate/fhsen h( kata/fasis e7. 17 b39. pa/lin e)/stai a)pofh_sai tou_to pro\s th\n fa/sin kai\ th\n a)po/fasin *mg7. 1012 a13. praeterea cf locos ad katafa/nai allatos. opp fa/nai v s fa/nai, opp ei)pei_n *rg11. 1412 b10. — o(mwnumi/an a)pe/fhsen *rg11. 1412 b12. metafora_s tro/- pos, prosagoreu/santa to\ a)llo/trion a)pofh_sai tw_n oi)kei/wn ti po21. 1457 b31.

a)po/fansis a)ntifa/sews o(poteronou_n mo/rion *ad2. 72 a11 (coll a8, 19). a)po/fansis a(plh_, sugkeime/nh e5. 17 a20, 21. a)po/- a)pofutei/a fansi/s tinos kata/ tinos, a)po/ tinos e6. 17 a25, 26. a)po- fa/nseis e)nanti/ai, a)ntifatikw_s, e)nanti/ws a)ntikei/menai e7. 17 b5, 17, 20. (tw_n a)ntikeime/nwn a)pofa/nsewn *aa19. 38 b21, ubi t. a). katafa/sewn Wz ex Alex). h( gnw/mh a)po/fansis kaqo/lou *rb21. 1395 b6, 1394 a22.

a)pofantiko\s lo/gos, def e4. 17 a2. 5. 17 a8.

a)po/fasis, 1. i q a)po/fansis, gnw/mh, do/ca. memnh_sqai dei_ ta\s tw_n a)/llwn a)pofa/seis *ml8. 1073 a16 Bz. kaq) e(ka/sthn politei/an kuri/a e)sti\n h( tou_ kuri/ou a)po/fasis *ra8. 1365 b27. — 2. negatio. th_| pro\s a)/llhla sumplokh_| kata/fasis h)\ a)po/fasis gi/netai K4. 2 a6. a)/neu r(h/matos ou)demi/a a)po/fasis e10, 19 b12. h( a)po/fasi/s e)sti lo/gos a)pofatiko/s K 10. 12 b8. h( a)po/fasi/s e)stin a)po/fansi/s tinos a)po/ tinos e6. 17 a25. *ag2. 72 a14. a)pousi/a h( a)po/fasis e)kei/nou e)sti/n (int tou_ e)n th_| a)pofa/sei) *mg2. 1004 a15. a)po/fasis tou_ ei)_nai leuko\n to\ mh\ ei)\nai leuko/n *aa46. 51 b9 (cf to\ me/lan oi(_on a)po/fasi/s e)stin mg4. 374 b13). o( a)riqmo\s th_| a)pofa/sei tou_ sunexou_s (cognoscitur) yg1. 425 a19. mi/a a)po/fasis mia_s katafa/- sews e7. 17 b38. 10. 20 b3. inter a)po/fasin et kata/fasin quae intercedat ratio cf s kata/fasis. o(/lai a)pofa/seis (uni- versales?) ti17. 176 b19 Wz. i)de/as tw_n a)pofa/sewn ei)_nai sumbai/nei MA 9. 990 b13. m4. 1079 a10. e)n a)pofa/sei yeu- domarturh/sas r16. 1432 a6. — a)po/fasis poi/a e)nanti/a, poi/a a)ntikeime/nh e10. 20 a16, 30. 14. 24 b3. cf a)ntistre/- fousin ai( e)n tw_| e)nde/xesqai katafa/seis tai_s a)pofa/sesi, kai\ ai( e)nanti/ai kai\ ai( a)ntikei/menai *aa17. 36 b39. — a)po/fasis, dist ste/rhsis *mg2. 1004 a15, 10, 12 Bz. a)po/fasis sterh- tikh/: e)f) w(_n le/getai sterhtikw_s h( a)po/fasis au(/th *mi5. 1056 a17 Bz, 29. a)po/fasis, dist e)nanti/on *oa12. 282 a4, 6. o(saxw_s ai( a)po\ tou_ a a)pofa/seis le/lontai, tosautaxw_s kai\ ai( sterh/seis le/gontai *md22. 1022 b32. sxedo\n ai( a)po\ tou_ a a|)pofa/seis e)pi\ e)nanti/ois le/gontai c4. 978 b22. e)n o(/sois ge/nesin h( a)po/fasis to\ e)nanti/on e)pife/rei *mg7. 1012 a9.

a)pofa/skein. to\ ta\ futa\ tou_ zh_n a(pofa/skon fta1. 816 a4.

a)pofatiko/s, v katafatiko/s. — a)pofatikw_s le/gesqai, opp katafatikw_s *ab15. 64 a15.

a)pofeu/gein, opp a)mu/nesqai *zmg2. 663 a13.

a)po/fqegma *)anacago/rou *mg5. 1009 b26, *pittakou_ *rb12. 1389 a16, tou_ *pe/rsou oa6. 1345 a2. a)pofqe/gmata *lakw- nika/ *rb21. 1394 b34, a)stei_a *rg11. 1412 a21.

a)pofora/. oi( gewrgoi\ a)pofora\n fe/rontes *pb5. 1264 a33. — a)pofa/sei kai\ a)pofora_| dhloi_ (o( lo/gos) to\ e)nanti/on, h( ste/- rhsis a)pofora\ qate/rou *mq2. 1046 b14, 15.

a)pofra/ttein ta\s tou_ qermou_ perio/dous pb34. 870 a10. a)po- fra_cai r(e/on u(/dwr pb24. 868 b21.

a)pofua/s. oi( loipai\ fle/bes th_s mega/lhs flebo\s kai\ th_s a)or- th_s a)pofua/des (ei)si/n *zmg5. 667 b16. — e)/xousin e)/nia kai\ a)po- fua/das tw_n e)nte/rwn, i)/dion tw_n i)xqu/wn e)sti\ kai\ tw_n o)rni/qwn tw_n plei/stwn to\ e)/xein a)pofua/das, pw_s e)/xousin *zib17. 507 b33, 508 b14, 25, 509 a17. *zmg14. 675 a12 sqq. (coecum, appendix vermiformis, appendices pyloricae, K p 489, 492, 495. A*zi I 298 n 90. F p 301 n 82-84.) martixo/ran e)n ke/rkw| ke/ntron e)/xein kai\ ta\s a)pofua/das a)pakonti/zein fhsi\ *kthsi/as *zib1. 501 a31.

a)pofugh/. poiei_sqai ta\s a)pofuga/s *zu5. 611 a21.

a)pofu/ein. a)pope/fuken (?) *mg7. 1012 a16 Bz.

a)pofusa_n. a)/nemoi a)pofusw_ntes ta\ sunista/mena ne/fh mb6. 364 b8. a)psfusa_n tou_ spe/rmatos to\ u(gro/teron *zig2. 582 b27.

a)pofutei/a mk6. 467 a26, 28. a)pofutei_ai tw_n futw_n pw_s gi/nontai z3. 468 b23-28.

a)kofuteu/ein

a)pofuteu/ein. tw_n futw_n e)/nia gi/netai a)po\ sparagma/twn a)pofuteuome/nwn *zgg11. 761 b28. z2. 468 a32. ta\ a)po- futeuo/mena, mo/rio/n ti to\ a)pofuteuqe/n mk6. 467 a25, 27. ta\ a)pofuteuo/mena pw_s fe/rei spe/rma *zga18. 723 b16, 17.

a)poxeima/zein. impers o(/tan a)poxeima/sh| pks31. 943 b31.

a)poxeirotonei_n ta\s a)rxa/s, opp e)pixeirotonei_n f 394. 1543 b13. 395. 1543 b35. to\n a)poxeirotonhqe/nta kri/nousin oi( qe- smoqe/tai f 374. 1540 b9.

a)poxeteu/ein. ei)s o(\n to/pon a)poxeteu/etai to\ u(gro/n pb14. 867 b13.

a)poxrai/nein. o( karpo\s to\ teleutai_on a)poxrai/netai x5. 796 a24.

a)po/xrh. a)po/xrh tw_n e(te/rwn u(pa/rxousa h( ai)/sqhsis ai5. 444 b5. a)pe/xrhsen a)\n ta\ ei)rhme/na f2. 806 a36. a(po/xrh to\ dei_cai tb1. 109 a22. h5. 154 b3, 6 al. *rg1. 1403 b16. a)po/xrh dialegh_nai th5. 154 a33. a)po/xrh ka)\n ta\ prw_ta (le/ghtai) *mi4. 1055 b27. partic acc absol ou)k a)poxrh_san au/)tw_| c2. 976 b21.

a)poxrh_sqai. c dat a)pexra_to tw_| stratope/dw|, a)poxrh/sasqai toi_s stratiw/tais ob1350 b29, 1351 a28. a)to/kois toi\s xrh/- masin a)pokexrhme/noi ob1350 a11. — c acc ta\ tou/twn xrh/- mata a)pexra_to ob1349 b17.

a)poxuli/zein pg17. 873 b4 (a)poculi/zein Bk).

a)poxwrei_n. h(/lios a)poxwrw_n, opp plhsia/zwn mb3. 356 b30. a)poxwrei_n tou_ ma_llon e)nanti/ou *hb9. 1109 a31. a)poxwrei_n ei)s e)rhmi/an, ei)s dusbatwta/tous to/pous *zie2. 540 a16. z28. 578 a26. — a)/gono/n pote gi/netai to\ a)poxwrou_n (peri/ttwma) *zga18. 725 b15. — o(/te ta\ pro\s futei/an e)pith/deia a)po- xwrh/sousin, a)sqenei_ to\ futo/n ftb6. 826 b1. dei_ i(/na pa_s tis a)poxwrh_| tw_n toiou/twn o)noma/twn fta1. 816 a36. — ei)s to\ ka/tw a)poxwrei_ (scribendum u(poxwrei_ Bz Ar Stud IV 401) pa18. 861 a36.

a)poxw/rhsis e)k tou_ balanei/ou pkq14. 952 b24. a)poxw/rhsis gonh_s, spe/rmatos, ai(/matos *zga18. 726 a21, 23. 19. 726 b12. — t/h_ a)poxwrh/sei (i e th_| a)pousi/a|) ftb6. 826 b2.

a)poxwri/zein. a)poxwrisqh_nai a)po\ panto/s *zik5. 637 a13.

a)poyhfi/zesqai, reiicere aliquid suffragiis, a)poyhfizo/menon me\n ku/rion dei_ poiei_n to\ plh_qos, katayhfizo/menon de\ mh\ ku/rion *pd14. 1298 b35, 39. — a)poyhfi/zesqai, liberare, absolvere, dikaio/teron a)\n di) e)kei_na tou/twn a)peyhfi/santo h)\ dia\ tau_ta e)kei/nwn kateyhfi/santo *mg5. 1010 a31. cf pkq13. 951 b1. — pass oi( qesmoqe/tai ei)sa/gousi tou\s a)peyh- fisme/nous f 378. 1541 a5.

a)poyh/xesqai ta\s tri/xas tw_n kunw_n *zu45. 630 b11. q1. 830 a20.

a)/poyis baqei_a kai\ frikw/dhs q130. 843 a17.

a)poyofei_n pi44. 895 b17. lg15. 963 a15. a)poyofou_sin oi( fobou/menoi pkz9. 948 b26. i)/dion e)ni/ois tw_n o)rni/qwn to\ a)po- yofei_n *zu49 B. 633 b7.

a)poyu/xesqai, a(peyugme/nos *zgb6. 744 b5. ph17. 888 b29. kg18. 933 b13. ks17. 942 a21. l1. 953 b1. oi( meli/xlwroi a)peyugme/noi ei)si/n f6. 812 a19. — metaph a)peyugme/noi pro\s to\ me/llon *rb5. 1383 a4.

a)pra/gmwn. oi( a)pra/gmones ou)k a)/dikoi *rb4. 1381 a25. — a)pragmo/nws (Eurip fr 785) *hz9. 1142 a3. d lo/gos a)pragmo/nws ei)/rhtai li/an mb9. 369 b27.

a)praktei_n, opp pra/ttein *ph3. 1325 a31, b24. heb10. 1226 b31. a)praktei_n dia\ bi/ou *hk3. 1095 h33. a)praktei_n ta\ ai)sxra/ heb11. 1228 a6.

a)/praktos khdeuth\s o( koro/s piq48. 922 b26.

a)pre/peia th_s politei/as *pb9. 1270 a13. a(/ktesqai

a)preph/s. ai)sxro\n h)\ a)prepe/s *rg6. 1407 b29. a)prepe/stera *rg3. 1406 a13. a)prepe/s (int e)sti) c inf *rb21. 1395 a5. f 175. 1507 b11. a(prepe/steron (int e)stin) ei) *rg2. 1404 b26. — a)prepw_s xrh_sqai metaforai_s po22. 1458 b14.

a)/prhkton (Emped 103) c2. 975 b3.

a)proai/reta pra/ttomen o(/sa a)probou/leuta *he10. 1135b10. — a)proaire/tws fobou/meqa *hb4. 1106 a3.

a)probou/leutos, act ou)k a)probou/leutoi *hh9. 1151 a3. — pass a)proai/reta pra/ttomen o(/sa a)probou/leuta *he10. 1135 b11.

a)prono/htos a)krasi/a, syn propetikh/ hmb6. 1203 a30.

a)pro/sbatoi pe/trai *ziz5. 563 a5. i11. 615 a13.

a)proshgori/a die/luse fili/as (ex poeta inc) *hq6. 1157 b13.

a)prostasi/ou di/kh f 387. 1542 b11, 23.

a(/ptein lu/xnon ma4. 342 a4. a(/yas (Emped 222) ai2. 437 b28.

a)/pteros. a)du/naton ei)/dh ei)_nai tou_ mh\ o(_ntos, oi(_on th_s a)podi/as h)\ tou_ a)pte/rou *zma3. 642 b24. cf *mz12. 1038 a12. xalepo\n dialabei_n ei)s toiau/tas diafora\s w(_n e)/stin ei)/dh, w(/sq) o(tiou_n zw_|on e)n tau/tais u(pa/rxein kai\ mh\ e)n plei/osi tau(to/n, oi(_on pterwto_\n kai\ a)/pteron (e)/sti ga\r a)/mfw tau)to/n, oi(_on mu/rmhc kai\ lampuri\s kai\ e(/tera/ tina) *zma3. 642 b33, 643 b1. *zid1. 523 b20. 8. 534 b19. e)/ntoma kai\ a)/ptera, oi(_on i)/oulos kai\ sko- lo/pendra *zid1. 523 b17 (cf M p 87, 206. Su p 189, 227. A*zi I 158).

a(/ptesqai. 1. sunexh_ me\n w(_n ta\ e)/sxata e(/n, a(pto/mena d) w(_n a(/ma, e)fech_s d) w(_n mhde\n metacu\ suggene/s *fz1. 281 a22. e3. 226 b23, 227 a18, 21, 24. d4. 211 a34. *mk12. 1068 b27, 1069 a10. *ob4. 287 a34. *ga6. 323 a3, 10. yb11. 423 a24. td2. 122 b29, 30. o(/tan a(/pthtai h)\ diairh_tai ta\ sw/mata, a(/ma o(te\ me\n mi/a a(ptome/nwn o(te\ de\ du/o diairoume/nwn gi/gnetai *mb5. 1003 a34. e)/nioi to\ a(/ptesqai le/gousin ei)_nai a)/neu tou_ gi/nesqai *oa11. 280 b8. a(/ptetai a(/pan h)\ o(/lon o(/lou h)\ me/ros me/rous h)\ o(/lou me/ros *fz1. 231 b2. at971 a26. a(/ptesqai th\n *mega- re/wn po/lin kai\ *korinqi/wn toi_s tei/xesin *pg9. 1280 b14. a(/pte- sqai sfai/ras kata\ stigmh/n ya1. 403 a13. *mb2. 998 a2. eu)qei_a eu)qei/as ou)x a(/ptetai dixh_| pie5. 911 a27. poiei_n kai\ pa/- sxein ou) du/natai kuri/ws a(\ mh\ oi(o/n te a(/yasqai a)llh/lwn *ga6. 322 b24. *fh1. 242 b25. sumpefuko/ta me\n a)paqh_, a(pto/- mena de\ paqhtika\ kai\ poihtika\ a)llh/lwn *fd5. 212 b32. e)/sti me\n w(s e)pi\ to\ polu\ to\ a(pto/menon a(ptome/nou a(pto/menon, e)/sti d) w(s e)ni/ote/ famen to\ kinou_n a(/ptesqai mo/nou tou_ a(ptome/nou, to\ d) a(pto/menon mh\ a(/ptesqai a(ptome/nou *ga6. 323 a25, 29, 32, 34. (h)/dh a(ptome/nhs th_s me/qhs pg9. 872 a19. 20. 874 a6). to\ pu_r ou) mo/non a(pto/menon qermai/nei, a)lla\ ka)\n a)/poqen h)_| *ga9. 327 a3. a(ya/menon me/n, ou)x a(pto/menon de/ *zgb1. 734 b14-16. a)ste/res a(ya/menoi, syn sunelqo/ntes ma6. 343 b35, 344 a1. — a(/ptesqai tou_ dele/atos *zid8. 534 a13. ku- ni/dia ou)x a(pto/mena tou_ ba/llontos (Plat Rep V 469 E) *rg4. 1406 b34, a(/ptesqai de coitu *ph16. 1335 b40. pd29. 880 a28. — 2. metaph oi(_on a(ptome/nous th_s zhth/sews e)c a)rxh_s *ga5. 320 b34. a(ya/menoi th_s meqo/dou th_s toiau/ths, tou/twn tw_n lo/gwn MA3. 984 a28, b19. a(/ptesqai pa/shs maqh/sews, tw_n toiou/twn a(rmoniw_n *pq6. 1341 a31. 7. 1342 b29. tw_n maqhma/twn a(ya/menoi MA5. 985 b24. oi( e)ristikoi\ a(/ptontai pa/ntwn ti11. 171 b24. a)ciolo/gws h(_fqai th_s filosofi/as *fg4. 203 a2. a(/ptesqai th_s ai)ti/as, tou_ ei)/dous, th_s u(/lhs an4. 472 a3. *fb2. 194 a21. MA5. 986 b19. l2. 1069 b24. a(/ptesqai th_s a)lhqei/as, th_s fu/sews, dikai/ou tino/s sim heb10. 1227 a1. a5. 1216 a27. *ga7. 324 a15. *pg9. 1280 a9. hma1. 1182 a23. h(/yato (int e)le/gxwn) prw_ton tou_ eu)hqesta/tou *rg17. 1418 b23. h(mme/noi th_s toiau/ths ou)si/as, a)ll) ou)x i(kanw_s *fa9. 191 b35. li/an po/rrwqen a(/ptesqai th_s ai)ti/as *zgd1.

a)ptiko/s 765 b5. dei_ diori/zein peri\ tou/twn, nu_n d) o(/son a)nagkai_on a(/yasqai au)tw_n ai4. 442 a4. i(kano\n au)tw_n a(/yasqai tosou_ton MA9. 990 a34. (propius ad propriam vocabuli vim accedit quod dicitur tau/ths th_s ai)ti/as ou)qe\n a(/ptetai ta\ ei)/dh MA9. 992 a32). — om obiecto h(/yato prw_tos, mo/non e)pi\ mikro\n *dhmo/kritos *zma1. 642 a26. *mm4. 1078 b20. fanero\n toi_s kai\ metri/ws h(mme/nois *ml8. 1073 b9. ma_llon a(pto/menoi *ra2. 1358 a8. — a(pto/s, cf a(fh/. peri\ tou_ a(ptou_ yb11. a(pto\n to\ ai)sqhto\n a(fh_ yg12. 434 b12. *g2. 329 b8. a(pto/n, opp a)/napton yb11. 424 a12. ta\ a(pta/, coni ta\ geusta/ *ra11. 1370 a24. heg2. 1230 b25-1231 a17. to\ geusto/n e)stin a(pto/n ti yb10. 422 a12. to\ o)sfranto\n e)n tw_ a(ptw_| ge/nei ai5. 445 a9. e)nto\s to\ tou_ a(ptou_ ai)sqhtiko/n yb11. 423 b23. e)nantiw/seis e)n tw_| a(ptw_|, diaforai\ a(ptai/ yb11. 423 b25, 26. *gb2. 329 b17. sw_ma a(pto/n, syn ai)sqhto/n *gb2. 329 b8. sw_ma a(pto/n, o(\ a)\n e)/xh| ba/ros h)\ koufo/thta *fd7. 214 a1.

a(ptiko/s1. cf a(fh/1. a)na/gkh o(/sois e)sti\ mi/cis, ei)_nai tau_t) a)llh/lwn a(ptika/ *ga6. 322 b27. — 2. cf a(fh/2. ta\ zw_|a pa/nta fai/netai th\n a(ptikh\n ai)/sqhsin e)/xonta yb2. 413 b9. g12. 434 b13. 13. 435 a14. *zmb8. 653 b28. a)/neu tou_ a(- ptikou_ tw_n a)/llwn ai)sqh/sewn ou)demi/a u(pa/rxei yb3. 415 a3. ti/ to\ ai)sqhth/rion to\ tou_ a(ptou_ k(ptiko/n yb11. 422 b20, 423 b30. to\ metacu\ tou\ a(ptikou_ prospefuko\s h( sa/rc yb11. 423 a16, b26. to\ a(ptiko\n gh_s ai2. 438 b30. h( malakh\ glw_tta, a(ptikwta/th ga/r, h( de\ geu_sis a(fh/ tis *zmb17. 660 a21. h( tou_ o)sfrai/nesqai ai)/sqhsis me/sh tw_n te a(ptikw_n kai\ tw_n di) a)/llou ai)sqhtikw_n ai5. 445 a7.

a)pu/rhnos posaxw_s le/getai yb10. 422 a29. *md22. 1023 a1. foi/nikes a)pu/rhnoi f 250. 1524 b25. a)purhno/tera pk24. 925 b23.

a)/puros. e)a\n a)/puron h)_| to\ a)stra/yan k4. 395 a24. xruso\s a)/puros q45. 833 b8. f 248. 1523 b35. to\ a)/lfiton a)/puron, to\ a)/leuron pepu/rwtai pka22. 929 b11.

a)pwqei_n ma4. 342 a13, 20. b3. 358 b1. g4. 373 b9. ou)k e)n- di/dwsin o( a)h\r a)ll) a)pwqei_ pke1. 937 b4. a)pw_sai, a)pw- qei_sqai, dist prowqei_n, prowqei_sqai mb8. 368 a2, 367 a16. o(/tan o( a)h\r a)pwsqh_ w(/sper sfai_ra yb8. 419 b27. o(/tan a)pwsqh_| to\ ne/fos e)i)s to\n a)/nw to/pon ma12. 348 a15. b4. 360 b21. tosau/thn gwni/an a)pe/wstai o(/sh gi/netai h( kata\ korufh/n pis13. 915 b32. pla/gion a)pwqei_n mx35. 858 b9. a)lw/peka a)pwsqh_nai ei)s fa/ragga *rb20. 1393 b25. — a)pwqou_ntai to\n me/son oi( a)/kroi e(ka/teros pro\s e(ka/teron *hb8. 1108 b23. ta\s diabola\s ou(/tws a)pwso/meqa, syn lu/ein r37. 1442 b22, 21. zhtou_ntes e)cetra/phsan oi(_on o(do/n tina a)/llhn a)pwsqe/ntes u(po\ a)peiri/as *fa8. 191 a26.

a)/pwqen (cf a)/poqen). oi( a)/pwqen, syn oi( a)gnw_tes, opp oi( gnw/- rimoi, oi( sunh/qeis, oi( suggenei_s *ra11. 1371 a12. 15. 1376 a16. b6. 1384 b26. *pb4. 1262 a29. ubique v l a)/poqen, cf Lob Phryn p 9. Göttling ad Ar Pol p 311.

a)pw/leia/ tis au(tou_ h( th_s ou)si/as fqora/ *hd1. 1120 a2. o(/lwn tw_n e)qnw_n a)pw/leiai kai\ fqorai/ ma14. 351 b11. h( ge/nesis kai\ h( a)pw/leia tw_n fqartw_n piz3. 916 a26. — iactura pkq14. 952 b26.

a)pw/moton (Archil fr 76) *rg17. 1418 b30.

a)/pwsis, def *fh2. 243 a19, 27. a)pw/seis, opp e(/lceis *fh2. 243 b15. ei)s tou)nanti/on th_s a)pw/sews e)celi/ttesqai pis4. 913 b16.

a)/ra usitatum in conclusionibus (sumperasmatikw_s to\ teleu- tai_on ei)pei_n, ou)k a)/ra to\ kai\ to/, a)na/gkh a)/ra to\ kai\ to/ *rb24. 1401 a3) veluti dh_lon a)/ra *pd11. 1295 b33. h2. 1325 a5, a)na gkai_on a)/ra, a)na/gkh a)/ra, dei_ a)/ra *pb7. 1267 a20. h8. a)raio/s 1328 b20. ai2. 437 a28. (in quibus libris Aristotelis sae- pius, in quibus rarius usurpatum legatur a)/ra, distinxit R. Eucken, de Ar dic ratione I p 50.) inter articulum et nomen a)/ra collocatum legitur to\ a)/ra pu_r ou(de\n e)/xei ba/ros *od4. 311 b27. in apodosi usurpatur a)/ra e9. 19 a18. *gb10. 337 a24. yg1. 425 a9. *zma1. 642 a13. *he10. 1134 b6. hma34. 1196 a4 (cf ou)_n, w(/ste). — ei) a)/ra, ei)/per a)/ra, e)a\n a)/ra, ei) mh\ a)/ra in pleno enunciato hypothetico, veluti ei) d) a)/ra kai\ shmai/nei, a)ll) ou) tau)to/: e)a\n a)/ra tina\ de/h poih_sai me/gan ti31. 181 b33. 24. 180 a10. a5. 102 a24. d5. 127 a9. *pe11. 1315 a10. K6. 5 b14. ai2. 437 b19. 4. 442 b14. *mh4. 1044 b4. m2. 1077 a33. n1. 1087 b28. *hk10. 1081 b11. po4. 1449 a7. pn2. 482 a11. 4. 483 a18. ei) mh/ ti a)/ra diafe/rei *mi6. 1056 b12. (in interrogatione obliqua usurpari ei) a)/ra negat Vahlen Ar Poet I 43, ac *mb1. 995 b27. po4. 1449 a7 a)_ra pro ei) a)/ra restituit.) a)ll) ei) a)/ra elliptice sine verbo, veluti tw_n de\ a)/llwn ou)de\n le/getai kaq) au(to/, a)ll) ei) a)/ra, kata\ sumbebhko/s K6. 5 b10. 8. 11 a20. ta15. 106 b7. ka)\n a)/ra (i e kai\ e)a\n a)/ra) *ziz20. 574 a22. eadem vi atque in eiusmodi protasibus hypotheticis a)/ra usurpatur in subsumtione, a)ll) h)_n a)/ra to\ a dunato/n: kai\ to\ b a)/ra *mq4. 1047 b22. — w(s a)/ra *fz9. 240 a21. f 40. 1481 a43. o(/ti ou)k a)/ra po17. 1455 b11. — a)/ra ge *he4. 1130 a22 (?). — kai\ a)/ra pz4. 886 b7. — a)ll) a)/ra v a)_ra extr.

a)_ra. ei) et a)_ra in eadem interrogatione coniuncta ei) ou)_n h)/reto ei) o(/sa tis mh\ e)/xei pro/teron e)/xwn, a)_ra/ ge a)pobe/blhke tosau_ta, ou)dei\s a)\n e)/dwken ti22. 178 a35. — a)_ra et po/teron quomodo inter se differant ta4. 101 b30. in interrogatione directa a)_rah)\ *ha4. 1096 b27, a)_rah)\ ou)/ *ag1. 71 a31. d2. 90 a8. 3. 90 b19. ti10. 171 a36; in interrogatione obliqua a)_ra *mn2. 1088 b14, a)_rah)\ ou)/ *fg5. 204 b3. d3. 210 a25. *ad1. 89 b38. 8. 93 a2, 32. yg7. 431 b17. (Vhl Poet I 43 sq). in interrogationibus bimembribus (a)_ra — h)/) alterum membrum a particula h)/ exorsum interdum respon- sionis vim habet *hi3. 1165 b14, 17, 24, 31. a11. 1100 a12. *rb23. 1398 a16 (secundum lectionem cod Ac, cui non de- bebat ou) addere Spgl). a)ll) a)_ra *ad3. 90 b28. 6. 92 a6. cf h)/. ipsum a)_ra in interrogationibus simplicibus non raro ita usurpatur, ut interrogatio vim habeat enunciati modeste vel dubitanter affirmantis (cf h)/) *mh4. 1044 a35. *hg6. 1113 a23. a)_ra/ ge *ha4. 1096 b27. g4. 1112 a15. c4. 978 b17. a)_r) ou)_n *ga3. 318 a23. *ha1. 1094 a22. q15. 1163 a16. i2. 1164 b27. 4. 1166 b3. c1. 974 b8. a)ll) a)_ra *fh4. 249 a3. *ha4. 1096 b27. g4. 1112 a15. *pg10. 1281 a24. *mz13. 1038 b16. hma2. 1184 a25, 29. 17. 1189 a5. b6. 1200 b38. 8. 1207 a6 al. collatis his locis apparet pro a)ll) a)/ra scri- bendum esse a)ll) a)_ra *fh4. 248 a16. c2. 975 a18 (Bz Ar St I 73). *mz7. 1033 a1 (ac deinde a2 ge pro de\). pn2. 482 a3, et a)_ra pro a)/ra *gb11. 337 b13. pn6. 484 b7. 9. 486 a4.

*)arabi/a ma12. 349 a5. gew/dhs pib3. 906 b19. ta\ eu)w/dh ta)kei_qen pig4. 908 a14. e)n *)a. ka/mhloi q2. 830 b5. *zie14. 546 b3. u(ain\w_n ti ge/nos q145. 845 a24. sau_roi *ziq28. 606 b5. — o( *)arabiko\s ko/lpos k3. 393 b16, 28. o( *)a. i)sqmo/s k3. 393 b32. ko/mi *)arabiko/n fta3. 818 a5. *)arabikoi\ be/n- teloi fta4. 819 b21. — *)ara/biai ka/mhloi (dist *bak- trianai/) *zib1. 498 b9, 499 a15. (camelus dromedarius C St K Ka Cr Su p 71 n 53 A*zi I 70 n 25.)

a)raio/dous. oi) a)raio/dontes braxubiw/teroi *zib3. 501 b23.

a)raio/s. ne/fh a)raio/tera, opp sfo/dra puknou_n mb6. 364 b25. o)mi/xlh a)naqumi/asis ne/fous a)raiote/ra k4. 394 a21. o)stou_n

a)raio/ths a)raio/n *zia7. 491 b1. tri/xes a(raiai/ x6. 797 b27. fw_s a)raio/n, a)kti_nes a)raiai/ x1. 791 a19, 27. pa/nta a)raio/tera faino/mena pro\s th\n ai)/sqhsin a)shmo/tera gi/gnetai ak802 a13. tou\s po/rous a)new_|xqai ma_llon kai\ a)raia\ ta\ sw/mata ei)_nai pb8. 867 a15. a)rkioi/, opp pukno/skrkoi pa20. 861 b26, 33, 29, 36. a)raiw_n tw_n po/rwn o)/ntwn pb42. 870 b37. a)raia_| trofh_| xrh_sqai *ph16. 1335 b13. fwnai\ a)raiai/, opp puknai/ ak803 b28.

a)raio/ths fta3. 819 a3. a)raio/thtes, opp pukno/thtes *fq7. 260 b10 (cf ma/nwsis b8, 11). ftb8. 827 b37. dik\ th\n malako/thta kai\ a)raio/thta tw_n po/rwn ak802 a24.

a)raiou_n. to\ qermo\n a)raioi_ ta\ pukna/ pkd10. 937 a4. a)raiou_n th\n sa/rka, opp puknou_n, h( sa\rc a)raiou_tai, opp puknou_tai pa52. 865 b19. 53. 866 a4. 29. 863 a4, 3. e34. 884 a27. lz3. 966 a14, 24. a)raioume/nwn tw_n plhsi/on *zga20. 728 b26. a)raioume/nwn tw_n tou_ o)fqalmou_ po/rwn te37. 884 b34. tou_ u(grou_ ou)/pw xuqe/ntos ou)de\ h)raiwme/nou k4. 394 a36.

a)raiw/dous. oi( a)raiw/dontes pld1. 963 b20. (a)raioi\ o)do/ntes codd, scr videtur a)raio/dontes.)

*)ara/chs ma13. 350 a24.

a)rk/xnhs o(, a)ra/xnh h(, insectum. to\ karki/nion o(/moion toi_s a)rk/xnais *zid4. 529 b25. o( qu/nnwn oi)_stro/s e)sti to\ me/geqos h(li/kos a)ra/xnhs *zie31. 557 a29. q19. 602 a28. — i)dio/trofon to\ tw_n a)raxnw_n ge/nos, zw_sin a)po\ th\s tw_n muiw_n qh/ras *zia1. 488 a16. cf i40. 623 b14. oi( a)ra/xnai e)/cw e/kxumi/zousi to\ zw_|on *ziq4. 594 a14. po/te kai\ pw_s a)fi/entai to\ a)ra/xnion *zu39. 623 a30. e)rga/zetai o( a)ra/xnhs e)n tai_s eu)di/ais pks61. 947 a33, 34. fu/sei te poiei_ kai\ e(/neka/ tou o( a)ra/xnhs to\ a)rk/xnion *fb8. 199 a22, 27. ai( leimw/niai a)rk/xnai pw_s proapoti/ktou- sin ei)s a)ra/xnion, e)pw|a/zousai zw|opoiou_sin, e)n po/sw| xro/nw| te/- leioi gi/nontai: ti/ktousin ai( glafurai\ e)la/ttw to\ plh_qos *zis27. 555 b7-17. cf 19. 553 a9. e)kba/llontai u(po\ tw_n te/knwn *zie26. 555 a24. — po/lemos a)skalabw/th| kai\ a)ra/xnh| *zu1. 609 a29. (ai( leimw/niai a)ra/xnai araneorum species C, dolomedes mirabilis K p 697 n 4, lycosarum species Su p 233 n 50b. 1. A*zi I 161 *p1. — cf praeterea a)ra/xnion2.)

a(ra/xnion. 1. tela aranearum. ta\ fala/llia o(/sa u(fai/nei a)ra/xnia, ta\ a)potetame/na a)ra/xnia *zie8. 542 a13. ti/ktei e)n a)raxni/w|, a(fi/hsin a)ra/xnion, perie/xetai u(po\ tou_ a)raxni/ou, ai( leimw/niai a)ra/xnai proapoti/ktousin ei)s a)ra/xnion *zie27. 555 b1-8. cf i39. 623 a2, 4, 7, 21. po/te a)fia_si to\ a)ra/xnion, pw_s xrw_ntai au)tw_| *zu39. 623 a15-30. ta\ a)ra/xnia ta\ polla\ o(/tan fe/rhtai pneu/mato/s e)sti shmei_a pks61. 947 a33, 37, 38. fu/sei te poiei_ kai\ e(/neka/ tou o( a)ra/xnhs to\ a)ra/xnion *fb8. 199 a27. — e)/pestin oi(_on a)ra/xnion e)pi\ tw_n qalamw_n tw_n spo/llwn *zie16. 548 a29. (‘membrana tenuis, similis telae aranearum’ S I 328, in incerto relinquit A*zi I 493 n 75). gi/netai e)n tw_| e)da/fei skwlh/kia mikra/, a)f) w(_n au)ca- nome/nwn w(/sper a)ra/xnia kati/sxei o(/lon to\ smh_nos *zu40. 626 b18. ta\ plei_sta tw_n ginome/nwn e)k kampw_n kai\ skwlh/kwn u(po\ a)raxni/wn (i e u(fasma/twn o(moi/wn toi_s a)rkxni/ois) kat- e/xetai to\ prw_ton *zie19. 552 b25. — 2. insectum, i q a)ra/xnhs, a)ra/xnh (non distingui usu vocabula a)ra/xnhs, a)ra/- xnh, a)ra/xnion iudicant S II 188, Su p 233 n 50, M p 228; plerisque locis a)ra/xnhs pro a)ra/xnion scribendum existimat A*zi I 528 n 128). ta\ a)ra/xnia gi/netai e)k zw/|wn tw_n sug- genw_n *zie19. 550 b31. ta\ a)ra/xnia pw_s o)xeu/etai kai\ genna_| *zie27. 555 a27-b5. ei)si\ tw_n a)raxni/wn (a)raxnw_n ci A) e)/nioi glafurw/tatoi kai\ lagarw/tatoi kai\ texnikw/teroi peri\ to\n bi/on *zu38. 622 b22. tw_n a)raxni/wn kai\ tw_n falaggi/wn ei)si\ polla\ ge/nh *zu39. 622 b27. tw_n a)raxni/wn tw_n glafurw_n kai\ u(fai- no/ntwn a)ra/xnion pukno\n du/o e)sti\ ge/nh, descr *zu39. 623 *)/argos a25-b2. — klh_ros o(\s e)nti/ktei e)n tw_| khri/w| o(/moion e(autw_| oi(_on a)ra/xnion *ziq27. 605 b13. dei_ ta\ tw_n a)raxni/wn w)|a\ ei)_dos tiqe/nai skw/lhkos *zgg9. 758 b9. (a)raxni/wn du/o ge/nh, to\ mei_zon makroskele/steron liniphya triangularis K p 1011 n 1, aranea labyrinthica Su p 253 n 50 d 1; to\ e)/latton sum- metro/teron aranea domestica K p 1011 n 2, Su p 233 n 50 d 2; ta\ du/o ge/nh tegenariarum et agelenarum species quac- dam A*zi I 161 II 2 a.b.)

a)raxniou_n. to\ skwlh/kion to\ a)raxniou_n kai\ lumaino/menon ta\ khri/a *ziq27. 605 b10. fqei/resqai ta\ khri/a kai\ a)raxniou\sqai *zu40. 625 a8, 14.

a)raxniw/dhs. ai( xrusalli/des tw_n yuxw_n prose/xontai po/rois a)raxniw/desin *zie19. 551 a21. o( culofqo/ros e)n xitw_ni a)ra- xniw/dei *zie32. 557 b16. to\ prw_ton mikro\n kai\ a)raxniw_des to\ ga/la e)n toi_s mastoi_s *zih3. 583 a34. o( nauti/los e)/xei me- tacu\ tw_n plektanw_n e)pi/ ti sunufe/s, lepto\n kai\ a)raxniw_des *zie37. 622 b12.

a)raxnw/dhs. sfh_kes poiou_sin e)k floiw/dous kai\ a)raxnw/dous u(/lhs to\ khri/on *zie23. 554 b28.

*)araxw/ths. e)n *)araxw/tais *zib1. 499 a4.

a)rgei_n kai\ a)kinhti/zein ta\s ai)sqh/seis u2. 455 a30. ku/nes a)r- gou_ntes, opp ponh/santes *ziz20. 574 b29.

a)rge/sths, syn *)olumpi/as, ski/rwn, *)ia/puc, ti)na e)/xei qe/sin kai\ poi_o/s e)sti th\n fu/sin mb6. 363 b24, 29, 364 a14, 18, b5, 20 (chro/s), 23 (xalazw/dhs), 30 (a)strapai_os), 365 a3, 8. k4. 394 b25. s973 b17. f 238. 1521 b40.

a)rgh/s. poi_os le/getai kerauno/s, dist yolo/eis mg1. 371 a10. k4. 395 a27.

a)rgi/a. metaba/llein ei)s e)ne/rgeian e)c a)rgi/as yb4. 416 b3. di) a)rgi/an tw_n kata\ mo/rion ai)sqh/sewn kai\ a)dunami/an tou_ e)ner- gei_n en3. 461 a4. diafeu/gein th\n a)rgi/an tw_n swma/twn *ph17. 1336 a27. diane/mein trofh\n kai\ a(rgi/an toi_s dou/lois oa5. 1344 b8. a)rgi/a o( u(/pnos th_s yuxh_s, h(_| le/getai spoudai/a kai\ fau/lh *ha13. 1102 b7. heb1. 1219 b19. grafh\ a)rgi/as f 381. 1541 b17. a)rgi/a tw_n melittw_n, no/shma *zu40. 626 b19. — xwri\s a)/llhs a)rgi/as (ex Eur Med 296) *rb21. 1394 a33.

a)rgike/raunos (v l a)rxike/raunos) *zeu/s (Orph VI, 10) k7. 401 a28.

a)/rgilos pq6. 890 a26.

a)rgilw/dhs ma14. 352 b10.

*)arginou_sa. th_s *)asi/as e)n th_| *)arginou/sh| *ziz29. 578 b27. h( e)n *)arginou/sais naumaxi/a f 370. 1540 a10.

*)argonau_tai *pg13. 1284 a23.

a)rgo/s, active po/teron a)nqrw/pou e)/rgon e)sti\n h)\ a)rgo\n pe/fuken *ha6. 1097 b30. oi( a)rgo/tatoi noma/des ei)si/n, a)rgoi\ xi/lioi qre/yontai *pa8. 1256 a31. b6. 1265 a15. po/des a)rgo/teroi pro\s th\n porei/an *zmd8. 684 a6. o( a)steri/as a)rgo/tatos *zu18. 617 a7. gunai_kes a)rgai/ *zu40. 627 a15. o( megalo/yuxos a)r- go\s kai\ mellhth/s *hd8. 1124 b24. h( eu)/noia a)rgh\ fili/a *hi5. 1167 a11. e)n toi_s a)rgoi_s tragw|di/as me/resi kai\ mh/te h)qikoi_s mh/te dianohtikoi_s po24. 1460 b3. to\ diatri/bein nu_n a)kribo- logoume/nous a)rgo/n e)stin *ph12. 1331 b19. — passive xw/ra a)rgh/, opp xrhsi/mh ma14. 352 a13. xw/ra a)rgo/s ob1349 a3. a(gro\s a)rgo/s (paromoeosis) *rg9. 1410 a29. te/ttiges ti/ktousin e)n a)rgoi_s *zie30. 556 a30, b1.

a(rgo/s, exemplum o)no/matos a)gnwstote/rou pro v leuko/s tz11. 149 a7.

*)/argos. e)n *)/argei res publicae *pe3. 1302 b18, 1303 a6. 4. 1304 a25. 10. 1310 b27. *ra14. 1375 a5. e)n *)/argei, ei)s *)/argos f 549. 1574 b29. 449. 1551 b38. 596. 1576 b19. *)/argous xwri/on ti kalou/menon *ku/qnion f 480. 1556 b38. o( tou_

a)rgu/rion *mi/tuos (*bi/tuos) a)ndria/s po9. 1452 a8. q156. 846 a22. *pe- lasgoi\ e)kpeso/ntes e)c *)/argous q81. 836 b11. a)kri/dos ti ge/- nos q139. 844 b23. i)xqu_s e)c *)/argous *ra7. 1365 a27 (Si- monid fr 165). — h( *)argei/a e)pi\ tw_n *trwikw_n e(lw/dhs ma14. 352 a10. *naupli/a th_s *)argei/as *ziq19. 602 a8. — *)argei_oi ma14. 352 a9. e)xqroi\ toi_s *la/kwsin *hg11. 1117 a26. *pb9. 1269 b4, 1270 a2. *)argei/wn politei/a f 439-441. *)arxwni/dhs o( *)argei_os, *)/andrwn o( *)argei_os f 99. 1494 a10, 14, 19.

a)rgu/rion. eu)porw_n a)rguri/ou ob1349 a33. e)capath_sai e)pi\ a)r- guri/w| *ra15. 1376 a20. — to\ a)rgu/rion ze/on e)kpafla/zei pkd9. 936 b25.

a)rgurognw/mwn *ra15. 1375 b5.

a)rgurokopei_on pkd9. 936 b26.

a)/rguros. tou_ xalko\n h)\ a)/rguron gene/sqai ti/s h( ai)ti/a md12. 390 b12. a)/rguros u(/datos, o)smw/dhs md10. 389 a7. ai5. 443 a19. a)/rguros koi_los e)k tw_n i(erw_n ob1350 b23. to\n qeo\n mi_cai/ tisin a)/rguron (Plat Rep III 415 A) *pb5. 1264 b14. — a)/rguros xuto/s ya3. 406 b9, a)/phkton md8. 385 b4.

*)argurou_n o)/ros ma13. 350 b14.

a)rgufe/oio u(/datos (Emp 353) an7. 473 b19.

*)argw/ *pg13. 1284 a24.

a)/rdein. oi( gewrgoi\ peirw_ntai mi/cantes (gh_|) a)/rdein *gb8. 335 a14. o(/sa qermw_| a)/rdetai tw_n fuome/nwn, sklhro/tera pi60. 898 a8.

a)rdeu/ein e(/wqen, nukto/s, dei/lhs pk15. 924 b15. la/xana a)r- deuo/mena *ziq19. 601 b13.

*)ardiai_oi *)illurioi/ q138. 844 b9.

*)are/qousa dia\ pentaethri/dos kinei_tai q172. 874 a3.

*)areima/nios, o)/noma tou_ kakou_ dai/monos f 8. 1475 a38.

*)areiopagi/ths. mh\ pa/nta dika/zein tou\s *)areiopagi/tas f 366. 1539 b32.

*)/areios pa/gos. e)n *)arei/w| pa/gw| dou_nai di/khn *rb23. 1398 b26, a)pofugei_n hma16. 1188 b33. ei)sa/gein di/kas ei)s *)/areion pa/gon f 385. 1542 a21. di/kai yeudomarturiw_n tw_n e)c *)arei/ou pa/gou f 378. 1541 a11. oi( e)c *)arei/ou pa/gou meta\ to\n pro/- teron lo/gon fugo/ntes f 401. 1545 a17. oi( e)n *)a. p. no/moi *ra1. 1354 a23. *peisi/stratos u(pe/meine di/khn *pe12. 1315 b22. h( e)c *)arei/ou pa/gou boulh/ f 360. 1539 a12. h( e)n *)arei/w| pa/gw| boulh\ o)ligarxiko/n *pb12. 1273 b39. e4. 1304 a20. th\n e)n *)a. p. boulh\n *)efia/lths e)ko/louse kai\ *periklh_s *pb12. 1274 a7.

*)areifra/dhs v *)arifra/dhs.

a)rei/wn. a(\ u(mi_n a)/reion mh\ gnw_nai f 40. 1481 b10.

a)re/skeia, opp au)qa/deia, semno/ths heb3. 1221 a8, 27. g7. 1233 b34. hma29. 1192 b30.

a)re/skein. a)re/skei au)toi_s to\ mh\ lamba/nein *hd3. 1121 b30. a)re/skousin e(autoi_s *hi4. 1166 b3. ei) de\ tau_ta mh\ a)re/skei *hg6. 1113 a23. k6. 1176 b1. — med pw_s a)\n fi/loi ei)_en mh\ a)resko/menoi toi_s au)toi_s *hi3. 1165 b28. cf k5. 1175 b11. *simwni/dh| ou)k a)resko/menos *hd2. 1121 a7.

a)/reskos, def *hb7. 1108 a28. d12. 1126 b12, 1127 a7 (cf i10. 1171 a17, 18). heg7. 1233 b37. hma29. 1192 b34. syn ko/lac hmb3. 1199 a17.

a)reth/, universe. a)reth\ kth/sews, sw/matos, o)fqalmou_, i(/ppou, qu/nnwn *pa13. 1259 b20. *ra5. 1361 b3-35. *fh3. 246 b4-7. f2. 806 b34. *hb5. 1106 a17. q136. 844 a33. a)reth\ a)po- dei/cews, lo/gou r(htorikou_, le/cews *ag24. 85 a22. *rg2. 1404 b37. 12. 1412 a22. a)reth\ kle/ptou, sukofa/ntou *md16. 1021 b19, 22. h( a)reth\ telei/wsi/s tis, o(/tan ga\r la/bh| th\n e(autou_ a)reth/n, to/te le/getai te/leion e(/kaston: a)reth\ to\ kata\ fu/sin a)reth/ *md16. 1021 b20. *fh3. 246 a13, 14, b28, 29. h( a)reth\ peri\ tau_ta, u(f) w(_n a)lloiou_sqai pe/fuke to\ e)/xon *fh3. 246 b18. ai( a)retai\ e)|n tw_| pro/s ti pw_s e)/xein *fh3. 246 b3, a30. — a)reth/ sensu morali. disciplinae moralis to\ te/los ou( gnw_sis a)lla\ pra_cis *ha1. 1095 a5. b2. 1103 b26. k10. 1179 a35. hea5. 1216 b20. a)reth_s ti/ e)stin e)/rgon ar8. a)reth\ quomodo referatur ad eu)daimoni/an *ha13. 1102 a5. k6. 1176 b7. *pd11. 1295 a37. hea1. 1214 a33. h( tou_ a)nqrw/pou a)reth\ ei)/h a)\n e(/cis a)f) h(_s a)gaqo\s a)/nqrwpos gi/netai kai\ a)f) h(_s eu)_ to\ e(autou_ e)/rgon a)podw/sei *hb5. 1106 a22, 15 (cf z2. 1139 a17). heb1. 1213 b38, 1219 a27, 32, 1220 a29. 5. 1222 a6. hma4. 1185 a38. *ra9. 1366 a36. *pg4. 1276 b39. *fh3. 247 a2. a)reth\n a)nqrwpi/nhn le/gomen ou) th\n tou_ sw/matos a)lla\ th\n th_s yuxh_s *ha13. 1102 a16. (a)nosiw/taton a)/neu a)reth_s o( a)/nqrwpos *pa2. 1253 a36). quoniam yuxh_s discernitur mo/rion to\ a)/logon, lo/gou ph| mete/xon et to\ lo/gon e)/xon, duo sunt virtutum ge- nera, ai( h)qikai\ a)retai/ sive ai( tou_ h)/qous a)retai/ et ai( dianoh- tikai\ (th_s dianoi/as, logikai\) a)retai/ *ha13. 1102 a23-1103 a10. b1. 1103 a14-18. 7. 1108 b9, 10. g13. 1117 b24. z2. 1139 a1. heb1. 1220 a4-13. 4. 1221 b29-34. *pa13. 1260 a6. a)reth\ tou_ logistikou_, tou_ qumoeidou_s, tou_ e)piqumhtikou_ ar1. 1249 b26. — peri\ h)qikh_s a)reth_s *hb-e. heg. hma20-34. — a. ad definiendam eius notionem *ha13-b9. h)qikai\ a)retai\ ou)k ei)si\n e)pisth_mai *he1. 1129 a13 (cf h3. 1145 b21 sqq). heh13. 1246 b1 (cf *swkra/ths ta\s a)reta\s e)pisth/mas e)poi/ei, ou)k o)rqw_s hma1. 1182 a16. hea5. 1216 b6.), ou) duna/meis *hb4. 1106 a6. hma7. 1186 a14, ou) pa/qh *hb4. 1105 b28. hma7. 1186 a12. ai( a)retai\ e(/ceis ei)si/n *ha13. 1103 a9. b4. 1106 a11. 1. 1103 b22. e1. 1129 a14. *fh3. 246 a11, 30. to\ bebai/ws kai\ a)kinh/tws e)/xein *hb3. 1105 a33. h( a)reth\ mo/nimon, a)meta/ptwton *hq4. 1156 b12. hmb11. 1209 b13. h( a)reth\ spoudai_on f 85. 1490 b43. — ta\ kata\ ta\s a)reta\s gino/mena ou)k e)a\n au)ta/ pws e)/xh|, dikai/ws h)\ swfro/nws prattetai, a)lla\ kai\ e)a\n o( pra/ttwn pws e)/xwn pra/tth|, prw_ton me\n e)a\n ei)dw/s, e)/peit) e)a\n proairou/- menos kai\ proairou/menos di) au)ta/ *hb3. 1105 a28-32. cf z13. 1144 a18. e13. 1137 a12. ai( a)retai\ e(kou/sion *hg7. 1113 b6. heb6. 1223 a20. hma9. 1187 a29. b8. 1207 a22. (ei) e)/stin a)reth/, ou)k e)/sti tu/xh f 88. 1491 b19.) ai( a)retai\ proaire/seis tine\s h)\ ou)k a)/neu proaire/sews *hb4. 1106 a3. z2. 1139 a22. k8. 1178 a34. heg7. 1234 a25. ai( kat) a)reth\n pra/ceis ka- lai\ kai\ tou_ kalou_ e(/neka *hd2. 1120 a23 (cf kalo/s). hma22. 1191 b20. to\ kat) a)reth\n h(du\ h)\ a)/lupon, h(/kista de\ luph- ro/n *hd2. 1120 a27. hmb7. 1206 a11-23. 11. 1209 b33, a7. a)reth_s i)/dion o(\ to\n e)/xonta poiei_ spoudai_on te3. 131 b1. K8. 10 b7. oi( a)p) a)reth_s *hd1. 1120 a22. eo quod in virtute non e)/rgon solum spectatur, sed to\ pw_s e)/xonta pra/ttein, differt a)reth/ et te/xnh *hb3. 1105 a23-b3. cf z5. 1140 b24. *md29. 1025 a12. — h( h)qikh\ a)reth\ peri\ h(dona\s kai\ lu/pas e)sti/ *hb2. 1104 b8-1105 a13. h12. 1152 b5. k8. 1178 a15. hma6. b7. 1204 a29. *fh3. 247 a8, 24. *pq5. 1340 a15, peri\ pa/qh kai\ pra/ceis *hb6. 1106 b16. g1. 1109 b30. (pa/qh quomodo cum h(donh_| et lu/ph| cohaereant cf hma7. 1186 a12.) o(ri/zontai ta\s a)reta\s a)paqei/as tina\s kai\ h)remi/as *hb2. 1104 b24. heb4. 1222 a4. *fh3. 246 b19, 247 a22. — h( a)reth\ tou_ me/sou a)\n ei)/h stoxastikh/: to\ me/son ou) to\ tou_ pra/gmatos, a)lla\ to\ pro\s h(ma_s *hb5. 1106 b15, 7. g7. 1114 b26. heb3. 1220 b34. 5. 1222 a10. hma5. 1185 b13. 7. 1186 a20. (me/son, syn w(s dei_ sim cf me/sos). kata\ th\n ou(si/an meso/ths e)sti\n h( a)reth/, kata\ de\ to\ a)/riston kai\ to\ eu)_ a)kro/ths *hb6. 1107 a7. (po/teron ei)s u(perbolh\n geno/menai ai( a)retai\ xei/rous poiou_si, po/teron e)/stin a)reth_| kakw_s xrh_sqai

a)reth/ hmb3. 1200 a11-35. 7. 1206 a36-b17. heh13. cf *pg10. 1281 a19.) — inde plena conficitur definitio: e(/cis pro- airetikh/, e)n meso/thti ou)_sa th_| pro\s h(ma_s, w(risme/nh (fort w(risme/nh|) lo/gw| kai\ w(s a)\n o( fro/nimos o(ri/seien *hb6. 1106 b36. e(/cis proairetikh\ meso/thtos th_s pro\s h(ma_s e)n h(de/si kai\ luphroi_s heb10. 1227 b8. — b. virtutis origo et incrementa. th_s a)reth_s a)rxh\ kai\ h(gemw\n ou(k e)/stin o( lo/gos, a)lla\ ma_llon ta\ pa/qh hmb7. 1206 b13-29. e)n tai_s fusikai_s a)retai_s h( o(rmh\ mo/non u(pa/rxei pro\s to\ kalo\n a)/neu lo/gou hmb3. 1199 b38. cf 7. 1206 b19. *zia1. 488 b12 sqq. q1. i1. fusikh\ a)reth/, opp kuri/a *hz13. 1144 b3-17. heg7. 1234 a23. opp telei/a hmb3. 1200 a4 (aliter telei/a a)reth/ dicitur *he3. 1129 b30, 31, cf 1130 a7). h( xrh/simos a)reth\ kai\ politikh/ *zma1. 642 a30. xwri/zesqai a)llh/lwn ta\s a)reta\s kata\ me\n ta\s fusika\s e)nde/xetai, kaq) a(\s de\ a(plw_s le/getai a)gaqo\s ou)k e)nde/xetai *hz 13. 1144 b33. hmb3. 1199 b36-1200 a11. ad efficiendam virtutem quid conferant fu/sis, e)/qos, didaxh/ (lo/gos, proai/resis) *hk10. 1179 b20 sqq. b1. 1103 a17, 19, 24. hma35. 1197 b38 sqq. *ph13. 1332 a40. cf *hh9. 1151 a18. — h( kuri/a a)reth\ ou) gi/netai a)/neu fronh/sews: ou) mo/non kata\ to\n o)rqo\n lo/gon, a)lla\ kai\ meta\ tou_ o)rqou_ lo/gou *hz13. 1144 b17, 27. hmb3. 1200 a4. 7. 1206 b10 sqq. a35. 1198 a10-22. sune/zeuktai kai\ h( fro/nhsis th_| tou_ h)/qous a)reth_| kai\ au(/th th_| fronh/sei *hk8. 1178 a16. z13. 1144 b31, 20 (cf fro/- nhsis kai\ a)reth/ *pa2. 1253 a34). h( me\n a)reth\ to\n skopo\n poiei_ o)rqo/n, h( de\ fro/nhsis ta\ pro\s tou_ton *hz13. 1144 a8, 20, 1145 a5. heb11. g1. 1230 a31. hma18. 1190 a8 sqq. h( a)reth\ swzei th\n a)rxh/n *hh9. 1151 a15. h( a)reth\ tou_ nou_ o)/r- ganon heh14. 1248 a29. a)reth/, dist deino/ths *hz13. 1144 b2 (cf fro/nhsis). — c. h)qikh_s a)reth_s ei^dh enumerantur *hb7. heb3. *ra9. 1366 b1. g12. 1414 a21, describuntur *hg8-e (cf supra p 92 b22); quaedam meso/thtes non ipsis virtutibus moralibus adnumerantur hma33. 1193 a36-38, veluti e)gkra/- teia *hh1. 1145 a36-b2, quamquam ea est spoudai/a e(/cis *hh9. 1151 a27, et ai)dw/s *hd15. 1128 b10, cf b7. 1108 a31. h(rwikh/ tis kai\ qei/a a)reth/, opp qhrio/ths *hh1. 1145 a20. hmb5. — aliud virtutum discrimen inde oritur, quod vel naturali indole vel gradu civili homines differunt *pa 13. 1260 a26. a)reth\ dou/lou, despo/tou, paido/s, gunaiko/s, a)ndro/s *pa13. 1259 b21, 1260 a15, 31, 33. ou)x oi(_on t) e)pithdeu_sai ta\ th_s a)reth_s zw_nta bi/on ba/nauson h)\ qhtiko/n *pg5. 1278 a21. a)reth\ a)rxo/ntwn, a)rxome/nwn *pa13. 1259 b33, 1260 a3. g4. 1277 b19, 27. po/teron h( au)th\ a)reth\ a)ndro\s a)gaqou_ kai\ poli/tou spoudai/ou *pg4. 1276 b17, 32, 1277 a1, 10, 26, b15. g18. 1288 a38. h14. 1333 a12. a)retai\ o)rganikai\ kai\ diako- nikai/ *pa13. 1259 b23. a)reth\ polemikh/ *pg12. 1283 a20. a)reth\ politikh/ *pg9. 1280 b5, 1281 a7. th\n a)reth\n dei_ e)_nai pro\s th\n politei/an *pg4. 1276 b30. — bona, quibus cives alii alios antecedunt, saepe inter se coniunguntur et dist a)reth/, paidei/a, eu)ge/neia, plou_tos, veluti *pd4. 1291 b29. 2. 1289 a33. 3. 1290 a1. 7. 1293 b15, 18. 8. 1294 a11, 20, 22. 11. 1295 a27. 15. 1300 a17. e1. 1301 b40. 3. 1303 b15. g13. 1283 a25, 1284 b33. a6. 1255 a13, 39. *rb4. 1381 a27 al. h( eu)ge/neia a)reth\ ge/nous f 85. 1490 b43. — a)reth\ dianohtikh\ to\ plei_on e)k didaskali/as e)/xei th\n ge/nesin kai\ th\n au)/chsin *hb1. 1103 a15. a)retai\ dianohtikai\ def *hz. ti/ xrh/simoi/ ei)sin *hz13. — peri\ a)reth_s kai\ kaki/as. ex quo funda- mento lo/goi e)pideiktikoi/ *ra9. h( a)reth\ a)ne/gklhton heh10. 1243 a3. a)r. ou)demi/a a)/neu mege/qous heg5. 1232 b33. a)r. h( me\n o(/lh h( de\ mo/rion heb1. 1219 a37. — *)areta/, polu/moxqe ge/nei brotei/w|: a( tla/mwn *)areta/ f 625. 1583 b8. 596. a(riqmhtiko\s 1575 b11.

*)/arhs pro\s *)afrodi/thn suzeuxqei/s *pb9. 1269 b28. a)spi\s fia/lh *)/areos (*)/arews) *rg4. 1407 a17. 11. 1412 b35, 1413 a6. po21. 1457 b22, 32. (acc *)/arhn 1457 b21). o(\n kta/nen w)ku\s *)/arhs f 596. 1575 b9. — *)/arhs sidus *ob12. 292 a5. k2. 392 a26.

a)rhth/r (Hom A 11, 94) po21. 1457 b35.

*)arqridi/ths nomo/s ob 1353 a6.

a)/rqron. 1. artus, articulus corporis. to\ a)/rqron a)ei\ duoi_n o(/ros at972 b25. a)/rqra xeiro\s kai\ braxi/onos karpo/s (i e carpus *a*zi ad h l) *zia15. 494 a1. ta\ neu_ra diespasme/na peri\ ta\ a)/rqra kai\ ta\s tw_n o)stw_n e)sti\ ka/myeis *zig5. 515 b4. h( du/namis h(mw_n e)n toi_s a)/rqrois e)sti/n pa24. 862 a30, 32. oi( e)n toi_s malakoi_s peri/patoi toi_s a)/rqrois kopiw/deis: tw_n ga\r a)/rqrwn pukna\s ta\s ka/myeis poiou_sin pe40. 885 b2. — xei- ro\s qe/nar dih|rhme/non a)/rqrois (lineis, incisuris) *zia 15. 493 b33. — 2. a)/rqron i q ai)doi_on. o( delfi\s e)/xei mastou\s plh- si/on tw_n a)/rqrwn *zib13. 504 b23. ta\s u(ste/ras e)/xousi pro\s toi_s a)/rqrois (opp pro\s tw_| u(pozw/mati) ai( gunai_kes kai\ ti/na a)/lla zw_|a *zig1. 510 b9. *zga3. 716 b34. 8. 718 a38. g1. 749 a30, 751 a30. (tw_n selaxw_n) gi/gnetai zw_|a e)k tou_ w)|ou_ pro\s toi_s a)/rqrois *zga11. 719 a4. diiknei_sqai pro\s to\n qw/raka ta\s kinh/seis a)po\ tw_n a)/rqrwn *zgb7. 747 a21. ou)de\ tw_n a)/rqrwn oi( h(mi/onoi oi( a)/rrenes o)sfrai/nontai tw_n qhleiw_n *zgb8. 748 b26. — 3. a)/rqron fwnh_s, o( delfi\s glw_ttan ou)k a)polelume/nhn e)/xei ou)de\ xei/lh w(/ste a)/rqron ti th_s fwnh_s poiei_n *zid9. 536 a3. h( e)n toi_s a)/rqrois fwnh/, h(\n a)/n tis w(/sper dia/lekton ei)/peien *zid9. 536 b11. — 4. a)/rqron, vocabulum grammaticum. pro/sexe toi_s kaloume/nois a)/rqrois o(/pws e)n tw_| de/onti prostiqh_tai r26. 1435 a35. a)/rqron def po20. 1457 a6 (difficillima de hoc loco vel interpretando vel emendando quaestio, cf Vhl Poet III 234-236, 306-312, Steinthal Gesch p 257 sqq, Schömann Redetheile p 115 sqq, J Jahrb Suppl V 1-67).

a)rqrou_n. knh_mai h)rqrwme/nai f6. 810 a28 (cf dihrqrwme/nos a16). ta\ h)rqrwme/na, opp ta\ a)/narqra pi49. 896 b2.

a)rqrw/dhs. kardi/ai a)rqrwde/sterai, opp a)narqro/terai *zmg4. 667 a9. o(/soi to\ meta/frenon e)/xousi me/ga kai\ eu)/sarkon kai\ a)r- qrw_des f6. 810 b26. o(/lon to\ sw_ma a)rqrw_des kai\ neurw_des f5. 809 b30.

a)rida/kruoi oi( mequ/ontes pg24. 874 b8.

a)ri/dakrus pl1. 953 b11. gunh\ a)ndro\s a)ri/dakru ma_llon *zu1. 608 b9.

a)riqmei_n ti/ e)stin at968 b2, 969 a31, b3. ou)de\n a)/llo pe/fuken a)riqmei_n h)\ fuxh/ *fd14. 223 a25. a)/nqrwpos to\ e)pista/menon a)riqmei_n (Plat) tz5. 142 b26. pl6. 956 a12. a)riqmei_tai e(/kaston e(ni/ tini suggenei_ *fd14. 223 b13. to\ a)riqmou/menon, dist w(_| a)riqmou_men *fd11. 219 b6. a)riqmoume/nou (e)nariqmoume/nou Wz) tou_ e)c a)rxh_s ti6. 168 b25. — a)riqmei_n ta\ tw_n poli- teiw_n ei)/dh *pd7. 1293 a41. e\n toi_si polloi_s h)riqmhme/nw| stratou_ (Eurip fr 785) *hz9. 1142 a4. — (a)riqmei_n ta\ po/rrw, fort a)qrei_n pg20. 874 b6 cf 872 a19 Bz Ar St IV 404). — a)riqmhto/n *fg5. 204 b9. d11. 219 b6. 14. 223 a23. dist metrhto/n *md13. 1020 a9. h( u(/lh a)riqmhth/ (a)rru/q- mistos ci Bz Ar St I 237) *fa7. 190 b25.

a)riqmhtiko\s a)riqmo/s *mm8. 1083 b16 (cf a)riqmo/s) a)riq- mhtikh\ i)so/ths, opp h( kat) a)ci/an *pe1. 1302 a7. a)riqmhtikh\ a)nalogi/a *hb5. 1106 a35. e7. 1132 a1, 30, meso/ths a)riqmh- tikh/, a(rmonikh/ f 43. 1483 a6. ai( e)c e)latto/nwn e)pisth_mai a)kribe/sterai tw_n e)k prosqe/sews legome/nwn, oi(_on a)riqmhtikh\ gewmetri/as MA2. 982 a28 Bz. *ag27. 87 a34, 35.

a)riqmo/s

a)riqmo/s. te/ttara to\n a)riqmo/n, i)/sa to\n a)riqmo/n *pg14. 1285 b20. mg2. 372 a1. *zgb6. 742 b35 al, sed tosau_ta a)riqmw_| r2. 1421 b12 (cf Spgl ad h l p 102). u(perba/ntes to\n e)fech_s tw_n mori/wn a)riqmo/n *zmg7. 670 b30. bou/letai h( fu/sis toi_s tou/twn a)riqmoi_s (tw_n: periforw_n tw_n a)/strwn) a)riqmei_n ta\s gene/seis *zgd9. 778 a5. — tiqe/nai ei)s a)riqmo/n *ad1. 89 b25 Wz. — a)riqmo\s dixw_s, to\ a)riqmou/menon kai\ [to\] a)riq- mhto/n kai\ w(_| a)riqmou_men *fd11. 219 b6. 14. 223 a24. a)riqmo/s def poso\n diwrisme/non, plh_qos e(ni\ metrhto/n, plh_qos me/trwn, mona/dwn, a(diaire/twn sim K6. 4 b23. *fg7. 207 b7. *md13. 1020 a13. i1. 1053 a30. 6. 1057 a3. m9. 1085 b22. n2. 1088 a5, 1089 b34. o( a)riqmo\s tw_n diwrisme/nwn e)sti/, opp sunexe/s K6. 4 b23, 31. *fd12. 220 b3 (cf 11. 219 b4). yg1. 425 a19. cf piz1. 916 a9. — numerus mathematicus (ab- stractus, purus) opponitur et numero rerum sensibilium et numero ideali, a)riqmo\s proba/twn kunw_n, pu/rinos, gh=i(nos, swmatiko/s, ai)sqhto/s *fd14. 224 a2. *mn5. 1092 b19. 3. 1090 b35. n5. 1092 b22. (cf *fd14. 224 a13.) a)riqmo\s ma- qhmatiko/s, a(riqmhtiko/s, monadiko/s *he6. 1131 a39. *mm8. 1083 b16. 6. 1080 a21, b30 Bz. 7. 1081 a21. 8. 1083 b2. 9. 1086 a5. n2. 1088 b34. 3. 1090 b33, 35. 5. 1092 b19, 24. oi( peri\ a)riqmou/s th3. 153 a10. a)riqmo\s ei)dhtiko/s v infra. — to\ e(\n a)riqmou_ a)rxh\ kai\ me/tron *md15. 1021 a13. 6. 1016 b18 Bz. i1. 1052 b18 (cf 6. 1057 a4). n1. 1087 b33. at969 a15. e)la/xistos a)riqmo\s h( dua/s *fd12. 220 a27. o( a)riqmo\s a)riqmei_tai kata\ pro)sqesin *mm7. 1081 b14. o( a)riqmo\s ti/ni ei(_s *mh3. 1044 a3. — oi( a)riqmoi\ poioi/ tines, eius genera prw_tos, su/nqetos, a)/rtios peritto/s, a)f) e(no\s diplasiazo/me- nos, i)so/pleuros, e(teromh/khs, tetra/gwnos, ku/bos, stereo/s *md14. 1020 b3. g2. 1004 b10. *ag4. 73 a40. K10. 12 a6. MA6. 987 b34 Bz. m8. 1084 a2, 3, 6 Bz. n5. 1092 b12. 6. 1093 a7. *pe12. 1316 a8. pie3. 910 b32. a)riqmoi\ a(rmonikoi/ ya3. 406 b29. a)riqmo\s a)/peiros, peperasme/nos *fg4. 203 b25. *oa5. 272 a1. *mm8. 1083 b36. o( de/ka a)riqmo\s dia\ ti/ te/leios pie3. 910 b32, 37. — e(/n, to\ au)to\ a)riqmw_|, dist ei)/dei (lo/gw|), ge/nei, kat) a)nalogi/an ta7. 103 a9, 23. *md6. 1016 b32 Bz. 9. 1018 a13. i3. 1054 a34. k2. 1060 b29. m10. 1086 b26. n1. 1087 b12. *fa7. 190 a15. h1. 242 a33. *gb11. 338 b13, 18. mb3. 357 b28. ya5. 411 b21. *zgb1. 731 b33. (cf pa_n kat) a)riqmo/n, kat) ei)_dos *ag5. 74 a31). to\ a)riqmw_| e(/n i q to\ kaq) e)/kaston *mb4. 999 b33. i1. 1052 a31. inde explicatur u(/steron gene/sei h( e)ne/rgeia h( kat) a)riqmo/n *mq9. 1051 a32. aliter opp tw_| a)riqmw_|et tw_| lo/gw|, tw_| ei)_nai, th_| duna/mei, veluti to\ me/son pro\s e(ka/teron a)/mfw e)sti/, kai\ tw_| me\n a)riqmw_| e(/n, tw_| lo/gw| de\ du/o al. *fq8. 262 a21, 263 b13. *ga5. 320 b14. 8. 326 b6. yg2. 427 a2, 5. z1. 467 b25. — ta\ u(/steron ge/nh tou_ a)riqmou_ (i e ta\ mh/kh, e)pi/peda etc) *mm9. 1085 a8. cf *fe3. 227 a20. ya3. 407 a8. — e)n a)riqmw_| ei)_nai ti/ e)sti *fd12. 221 a11. e)n a)riqmw_| ei(_nai th\n mi_cin, e)n a)riqmoi_s, e)n a)riqmoi_s eu)logi/stois *mn6. 1092 b27 Bz. ai3. 439 b32, 440 a3, 5, b20 (opp kaq) u(peroxh/n). 4. 442 a16. e)n o(/lois a)riqmoi_s, syn e)n o(/lois o(/rois piq35. 920 a32, 28. kat) a)riqmou/s, opp a)ori/stws ai4. 442 a15. (cf kata\ mh\ su/mmetron a)riqmo/n *md15. 1021 a5. ou)de/na e)/xei lo/gon to\ mhde\n pro\s a)riqmo/n *fd8. 215 b13. lo/- gos a)riqmw_n, lo/gos e)n a)riqmoi_s MA9. 991 b13, 20. <*>5. 1092 b14. 6. 1092 b31. *ad2. 90 a18, 20, 22. a)riqmo/s, opp lo/gos a)riqmw_n *mn5. 1092 b22 (cf a)riqmw_|, opp kat) a)ci/an *pe1. 1301 b30. z2. 1317 b4), sed etiam a)riqmo/s significat i q lo/gos a)riqmw_n: to\n o(/lon ou)rano\n a(rmoni/an ei)_nai kai\ a)riqmo/n MA5. 986 a3. tw_| a)na/logon kai\ tw_| a)riqmw_| o(/n e)/xei pro\s e(ka/- a)ristero/s teron yg7. 431 a23. a)riqmo\n e)/xei h( e)n perio/dois le/cis *rg9. 1409 b5. o( r(uqmo\s tetagme/non a)riqmo\n e)/xei piq38. 920 b33. — oi( a)riqmoi\ po/teron ou)si/ai tine/s ei)sin h)\ ou)/ *mb5. 1001 b26- 1002 b11 Bz. — (Pythag) a)riqmou\s poiou_si ta\ o)/nta, e)c a)riqmw_n suntiqe/asi to\n ou)rano/n, to\n a)riqmo\n ei)_nai th\n ou)si/an a(pa/ntwn MA5. 985 b26, 987 a19. n3. 1090 a22. *og1. 300 a15, 16. pa/nta a)na/gein ei)s a)riqmou/s *mz11. 1036 b12. a)riqmou_ stoixei_a to/ te a)/rtion kai\ to\ peritto/n MA5. 986 a17. h( ta/cis h( e)n tw_| ou)ranw_| h(\n e)poiou_nto tw_n a)riqmw_n oi( *puqago/reioi f197. 1513 a37. — (Plato et Platonici) h( yuxh\ a)riqmo\s au)to\s au(to\n kinw_n tz3. 140 b2. a)riqmoi\ ta\ ei)/dh au)ta\ tw_n pragma/twn, o( tou_ e)pipe/dou a)riqmo\s do/ca, o( tou_ stereou_ ai)/sqhsis ya2. 404 b25, 27, 23. a)/llos a)riqmo\s ai( i)de/ai f 11. 1475 b28. h( tw_n ei)dw_n a)riqmo/s, o( ei)dhtiko\s a)riqmo/s, oi( nohtoi\ a)riqmoi/, opp o( maqhmatiko/s (cf supra) MA8. 990 a30. m7. 1081 a21. 8. 1083 b2. 9. 1086 a5. n2. 1088 b34. 3. 1090 b33, 35. 5. 1092 b19. tou\s a)riqmou\s prw/tous tw_n o)/n- twn ei)_nai *mm8. 1083 a23. prw_tos a)riqmo/s (i e ei)dhtiko/s) *mm6. 1082 b22 (Bz et ad MA6. 987 b34). 7. 1081 a5. ge/- nesis tw_n a)riqmw_n *mn4. 1091 a28. a)rxh\ a)riqmw_n au)to\ to\ e(/n *mm8. 1083 a24. polu\ o)li/gon, e)c w(_n oi( a)riqmoi/ *mn2. 1089 b12. a)riqmo\s te/leios me/xri th_s deka/dos *mm8. 1084 a12, 32. ou)qe\n diw/ristai o(pote/rws oi( a)riqmoi\ ai)/tioi tw_n ou)siw_n *mn5. 1092 b8, 24. dia\ ti/ ou)k e)n to/pw| ta\ ei)/dh kai\ oi( a)riqmoi/ *fd2. 209 b35. peri\ tw_n ei)dhtikw_n a)riqmw_n, po/teron oi( au)toi\ toi_s maqhmatikoi_s h)\ ou)/, po/teron sumblhtoi\ h)\ a)su/mblhtoi *mm6-9. 1086 a21 Bz. — ou)k e)poi/oun i)de/as e)n ci(_s to\ pro/- teron kai\ u(/steron, dio/per ou)de\ tw_n a)riqmw_n i)de/an kateskeu/azon *ha4. 1096 a19. *mb3. 999 a8. d11. 1019 a2 utrum ad ma- thematicos numeros referendum sit an ad ideales (coll *mm6. 1080 b10) dubitatur, Bz ad Met p 153, 251. Zeller II 1 p 434.

*)ari/mas, lo/xos tw_n *lakedaimoni/wn f 498. 1559 a23.

*)ariobarza/nh| *miqrida/ths e)piti/qetai *pe10. 1312 a16.

*)aristai_os e)n *sardoi_ q100. 838 b23. *)aristai_on ai( nu/mfai e)kqre/yasai e)di/dacan th\n tou_ e)lai/ou e)rgasi/an f 468. 1555 a18.

a)ristarxei_n *pb11. 1273 b5.

a)ristei_a. peri\ tw_n a)ristei/wn sunhgorh_sai th_| h(donh_| *ha12. 1101 b28.

*)aristei/dhs *rb23. 1398 a10. g14. 1414 b36. f 83. 1490 a21. *murtw\ h( *)aristei/dou tou_ dikai/ou quga/thr (qugatridh_) f 84. 1490 b11, 18.

a)ristero/s. to/pou ei)/dh kai\ diaforai\ a)/nw ka/tw, e)/mprosqen o)/pi- sqen, decio\n a)ristero/n *fg5. 205 b33. *ob2. 284 b22. *zp2. 704 b22. 4. 705 a28. h( ei)s decia\ fora\ th_| ei)s a)ristera\ e)nanti/a *fe5. 229 b8. q8. 261 b35. decio\n kai\ a)ristero\n pro\s h(ma_s, opp fu/sei *fd1. 208 b15. *ob2. 285 a2. o(/qen ai( a)na- tolai\ tw_n a)/strwn decio/n, ou(_ d) ai( du/seis a)ristero/n *ob2. 285 b19. oi( *puqago/reioi ti/ fasin ei)_nai decio\n kai\ a)ristero\n tou_ ou)ranou_ *ob2. 284 b6. f 200. 1513 b28. to\ a)ristero\n kai\ ka/tw kai\ o)/pisqen kako\n e)/legon oi( *puqago/reioi f 195. 1513 a25. — to\ decio\n kai\ a)ristero\n ou)k e)nupa/rxei toi_s futoi_s *ob2. 285 a18. e)n pa_si toi_s e)nai/mois kai\ poreutikoi_s zw/|ois diw/ristai to\ decio\n kai\ to\ a)ristero/n: o(/qen h( a)rxh\ th_s kinh/- sews, tou_to decio\n e(ka/stw|, to\ a)ntikei/menon a)ristero/n *zmg5. 667 b34. *ob2. 284 b17. *zp4. 705 b16, 21, 31, 33, 706 a1, 6. 6. 706 b25-707 a13. cf *zib1. 498 b10. ta\ o)strako/- derma, oi( ka/rkinoi pw_s e)/xousi ta\ decia/ *zp19. 714 b8-19. a)polelume/na e)/xousi ta\ a)ristera\ tw_n zw/|wn ma/lista a)/n- qrwpoi dia\ to\ kata\ fu/sin ma/lista e)/xein tw_n zw/|wn: diw-

a)risteu/ein risme/nwn tw_n deciw_n eu)lo/gws ta\ a)ristera\ a)kinhto/tera/ e)stin *zp4. 706 a18, 22. qermo/tera ta\ decia\ tou_ sw/matos tw_n a)risterw_n: ma/lista tw_n a)/llwn zw/|wn a)/nqrwpos e)/xei kat- eyugme/na ta\ a)ristera/ *zgd1. 765 b1. *zmb2. 648 a13. g7. 670 b19. 4. 666 b10. to\ decio\n tou_ a)risterou_ fu/sei be/ltion, timiw/teron *zp4. 706 a20. 5. 706 b13. *zmg3. 665 a25. tou_ me\n a)/llou sw/matos ta\ a)ristera\ a)sqene/stera, o)/mma de\ kai\ a)koh\ ou)/ pla18. 959 a20, 30. 12. 958 b17. cf 24. 959 b33. lb7. 961 a2, 6. fasi/ tines ei)_nai to\ a)/rren e)k (a)po\) tw_n deciw_n, to\ qh_lu e)k (a)po\) tw_n a)risterw_n *zgd1. 763 b33, 765 a3. cf *ziz10. 565 b14. o( a)/nqrwpos th\n kardi/an e)/xei e)n tw_| a)risterw_| ma_llon me/rei *zib17. 507 a1. o( splh\n e)sti\ pa_sin e)n toi_s a)risteroi_s kata\ fu/sin kai\ oi( nefroi/ (ta\ e)nanti/a kri/netai te/rata) *zib17. 507 a20.

a)risteu/ein. tou\s pro\s to\n ba/rbaron summaxesame/nous kai\ a)ri- steu/santas *rb22. 1396 a19.

a)risteu/s. mnhmei_a tw_n a)riste/wn q105. 839 b22. e)poi/hse tou\s a)riste/as bouleuome/nous f 154. 1504 a7.

a)risti/ndhn ai)rei_sqai, syn kat) a)reth/n, dist plouti/ndhn *pb11. 1273 a23, 26, 1272 b36. d7. 1293 b10.

*)ari/stippos. tw_n sofistw_n tine\s oi(_on *)ari/stippos proeph- la/kize th\n maqhmatikh/n *mb2. 996 a32 resp *mm3. 1078 a33. *)aristi/ppou pro\s *pla/twna a)po/fqegma *rb23. 1398 b29.

*)aristogei/twn *pe10. 1311 a38. *rb23. 1398 a19, 21. 24. 1401 b11. eius statua *ra9. 1368 a18.

*)aristoge/nhs pn2. 481 a28.

*)aristo/dikos o( *tanagriko/s f 367. 1539 b37.

a)ristokratei_sqai, pass po/lis a)ristokratoume/nh *pg18. 1288 a41. d8. 1294 a1.

a)ristokrati/a. 1. a)ristokrati/as notio. kalei_tai a)risto- krati/a h)\ dia\ to\ tou\s a)ri/stous a)/rxein h)\ dia\ to\ pro\s to\ a)/riston th_| po/lei *pg7. 1279 a35. d7. 1293 b5. a)ristokrati/as o(/ros a)reth/ *pd8. 1294 a9, 1293 b40. g13. 1283 b21. 17. 1288 a11. e7. 1307 a9. a)ristokrati/as te/los ta\ pro\s paidei/an kai\ ta\ no/mima *ra8. 1366 a5, 1365 b33. (cf plou_tos, a)reth/, dh_- mos *pd7. 1293 b15). a)ristokrati/a def *hq12. 13, a)ndro\s pro\s gunai_ka h( au)th\ fili/a kai\ e)n a)ristokrati/a| *hq13. 1161 a23. politei_ai o)rqai\ trei_s, basilei/a a)ristokrati/a politei/a *pd2. 1289 b27. a)ristokrati/as pare/kbasis o)ligarxi/a *pg7. 1279 b5. cf d2. 1289 b3. 7. 1293 b9. b11. 1273 a21. h( a)ri- stokrati/a th_s o)ligarxi/as ei)_dos, o)ligarxi/a tis *pd3. 1290 a16. e7. 1306 b24, 1307 a34. a)ristokrati/ai o)ligarxikai/ *pz1. 1317 a2. — 2. a)ristokrati/as ei)/dh. h( prw/th a)risto- krati/a i e h( a)ri/sth politei/a *pd7. 1293 b18. cf 2. 1289 b16, a30. 3. 1290 a2. a)ristokrati/as ei)/dh para\ th\n prw/thn *pd7. 1293 b18. politeiw_n (cf politei/a 7) ta\s a)poklinou/sas pro\s o)ligarxi/an a)ristokrati/as kalou_sin *pd8. 1293 b36. e7. 1307 a15. a(\s kalou_sin a)ristokrati/as ta\ me\n e)cwte/rw pi/ptousi tai_s plei/stais tw_n po/lewn, ta\ de\ geitniw_si th_| kaloume/nh| politei/a| *pd11. 1295 a31. cf d8. 1294 a28. — 3. a)risto- kati/as aestimatio. ai(retw/teron a)ristokrati/a basilei/as *pg15. 1286 b4. e)n mo/nh| th_| a)ristokrati/a| (int th_| prw/th|) a(plw_s o( au)to\s a)nh\r kai\ poli/ths a)gaqo/s e)stin *pd7. 1293 b5. — 4. e)n a)ristokrati/a| ti/nes ti/nwn ku/rioi/ ei)sin *pd14. 1298 b7. ai( a)rxai\ e)k tw_n pepaideume/nwn *pd15. 1299 b25. o(/ti a)\n do/ch| tw_| plei/stw| me/rei tw_n metexo/ntwn th_s politei/as, tou_t) e)sti\ ku/rion *pd8. 1294 a13. tw_n pro\s u(po/qesin th_s a)risto- krati/as kai\ th_s politei/as ta\ me\n ei)s dh_mon e)kkli/nei ma_llon ta\ d) ei)s o)ligarxi/an *pb11. 1273 a4. — 5. e)n a)ristokra- ti/ais sta/seis kai\ metabolai\ e)k ti/nwn gi/nontai *pe7. dhmo- *)aristote/lhs krati/a e)c a)ristokrati/as *pb9. 1270 b16. a)ristokrati/ai dia\ ti/ me/nousin *pe8. 1308 a3.

a)ristokratiko/s. oi( a)ristokratikoi/ *he6. 1131 a29. plh_qos a)ristokratiko/n, dist basileuto/n, politiko/n *pg17. 1288 a7, 9. a)ristokratikh\ h( a)rxh\ a)ndro\s kai\ gunaiko/s *hq12. 1160 b32. heh9. 1241 b30. politei/a a)ristokratikh/ *hb11. 1273 b1. g5. 1278 a19. 17. 1288 a21. d7. 1293 b11, 15. 12. 1297 a8. 14. 1298 b10 (cf politei/a 7.) ti/s ai(retwta/th meta\ th\n a)ri/sthn politei/an ka)\n ei)/ tis a)/llh tetu/xhken a)ristokratikh/ *pd2. 1289 b16. pa_sai ai( a)ristokratikai\ politei_ai o)ligar- xikai/ *pe7. 1307 a34. politei/a a)ristokratikwte/ra *pb6. 1265 b33. a)ristokratiko\n to\ kat) a)reth\n ai(rei_sqai *pb11. 1273 a27. 12. 1273 b40. d5. 1292 b3. 15. 1301 b5. e8. 1309 a3. a)ristokratika/, dist dhmotika/, o)ligarxika/, poli- tika/ *pd16. 1301 a14. a)ristokratiko\n kai\ politiko/n *pd9. 1294 b10. — a)ristokratikw_s suntetagme/non *pz1. 1317 a6. a)ristokratikw_s a)/rxein f 560. 1570 b5. politiko\n a)ri- stokratikw_s *pd15. 1300 a41.

*)aristome/nhs *aa33. 47 b22-29.

a)/riston, dist dei_pnon *mh2. 1042 b21. e)c a)ri/stou, opp nh/steis o)/ntes pia46. 904 b4. a)p) a)ri/stou me/xri dei/lhs *zu32. 619 a15.

*)aristoce/nh sive *pe/tta, gunh\ *eu)ce/nou f 508. 1561 b5.

*)aristote/lhs *)aleca/ndrw| eu)_ pra/ttein r1. 1420 a5. f 612. 1581 a40. — Aristoteles in iis, quos superstites habemus, libris saepissime quae antea exposita sunt in memoriam revocat vel promittit quae postea expositurus sit. talia quatenus intra eiusdem operis ambitum continentur, veluti quod in opere de Coelo alia eiusdem operis pars sive su- perior sive inferior respicitur, non videtur huius loci re- censere; neque vero enumerandi finis inveniretur, quoniam descendendum esset vel ad eos locos, quibus eorum fit mentio quae proxime vel antecedunt vel sequuntur. eos vero locos, quibus alius liber Aristotelieus vel citatur vel promittitur, iuvabit omnes collegisse, quia eorum cognitio cum multis de libris Aristotelicis quaestionibus coniuncta est; his addentur ii loci, quibus eiusdem quidem operis partem aliquam Ar respicit, sed perinde atque peculiare opus (cf II *fusikh\ a)kro/asis, III Physica). hanc rem ita tractabimus, ut primum (I) varietatem formularum, quibus Ar utitur in citandis promittendisve aliis suis libris, in conspectu ponamus, deinde (II) singulos libros et Aristo- telicos et Pseudo-Aristotelicos ex ordine editionis Bekke- rianae ita persequamur, ut qui in iis alii libri Aristotelici citentur vel promittantur significemus, deniquc (III) de superstitibus Aristotelis libris eodem ordine et dc deper- ditis notemus, in quibus aliorum librorum Aristotelicorum locis vel citati vel promissi sint.

I. A. formularum discrimen primum in eo est conspi- cuum, quod alterius libri mentio cum contextu disputationis vel artissime coniuncta est vel liberius adiuncta, adeo ut videri possit ab alio addita esse. huius quidem varietatis ea est ab artissima coniunctione ad levissimam continuitas, ut potissimos gradus per aliquot exempla significasse vide- atur sufficere. tw_n du/o tro/pwn tw_n diwrisme/nwn e)n toi_s kata\ filosofi/an *zma1. 642 a6, cf similia *fq1. 251 a9. *oa6, 274 a21. MA4. 985 a12. 7. 988 a22. 10. 993 a11. ai1, 436 b14. mb6. 363 a24 al. ei) kalw_s e)n toi_s *)hqikoi_s ei)/rhtai *pd11. 1295 a36. *fb10. 336 a19. mentio alterius libri cum ipsa ratiocinatione coniuncta est, veluti ei) ga\r mh\ w(/ristai, a)/peiros a)\n ei)/h ki/nhsis: tou_to d) o(/ti a(du/naton de/deiktai pro/-

*)aristote/lhs teron: w(/ristai a)/ra to\ me/son *oa6. 273 a17. cf similia *oa7. 275 b22. 8. 277 b10, 11. 10. 280 a28. g2. 301 b32. 6. 305 a21. *ga5. 320 b28. u2. 456 a2. *ad12. 96 a1. *fq3. 253 b8. e)pei\ de\ diw/ristai pro/teron sim *gb4. 331 a17. 10. 336 a15. (11. 338 a18). en1. 459 a15. z1. 467 b13. quae ex alio libro in memoriam revocantur et quae nunc vel exponuntur vel exposita sunt, duobus enunciati membris per particulas me\n-de\ inter se opponuntur, veluti to\ e)n a)rxh_| pw_s ai)tei_tai o( e)rwtw_n kat) a)lh/qeian me\n e)n toi_s a)nalutikoi_s ei)/rhtai, kata\ do/can de\ nu_n lekte/on th3. 153 a24. cf *ag3. 73 a8. tq13. 162 b32. i2. 165 b9. *fg1. 201 a26. q8. 263 a11. 10. 267 b21. *ob2. 284 b13. g1. 299 a1. *zmb1. 646 a9. MA3. 983 a33 al. kaqo/lou me\n ou)_n ei)/rhtai sxedon, di) a)kribei/as de\ dielhlu/qamen e\n th_| pragmatei/a| th_| peri\ th\n dialektikh/n *aa30. 46 a30. cf ta10. 104 a33. *ob3. 286 a31. *zmd10. 689 a10 al. te-kai\ nu_n *gb9. 336 a13. cum mentione alte- rius libri simul additur aliquid ad id, quod nunc est ex- positum o(\n de\ tro/pon (di) h(\n d) ai)ti/an, h(\n d) e)/xousi dia- fora/n al), ei)/rhtai e)n e(te/rois (e)rou_men, dei_ <*>ewrei_n sim) an16. 478 a28. *zib17. 507 a25. g1. 509 b22, 511 a13. 22. 523 a14. d1. 525 a8. 4. 529 b19. *zmg14. 674 b16. d13. 691 b1 al. minus arcte mentio alterius libri cum contextu dispu- tationis cohaeret, ubi enunciatum relativum interponitur w(/sper (kaqa/per, o(/per) ei)/rhtai (diw/ristai al) pro/teron, e)n e(te/rois *ab17. 65 b16. d13. 91 b13. *oa3. 270 a17. b4. 286 b19. *ga2. 315 b31. 5. 320 b18. 6. 323 b23. 10. 337 a18, 25 al (exempla multa sub I B conferri possunt). mi- nime cum contextu loci mentio alterius libri connexa est, ubi peculiare enunciatum inseritur eiusmodi ei^rhtai d) e)n toi_s peri\ filosofi/as *fb2. 194 a36. ei)/rhtai de\ peri\ au)tw_n e)n toi_s peri\ yuxh_s u2. 455 a8. diw/ristai de\ peri\ au)tw_n a)kribe/steron e(n . . . *zga3. 716 b31. dh_lon d) h(mi_n tou_to e)k . . . an8. 474 b9; ad eandem fere formam hi loci referendi sunt e5. 17 a14. 11. 20 b26. *ag11. 77 a34. tq11. 162 a11. *fa8. 191 b26. *og4. 303 a1. *ga2. 316 b17. b10. 336 b29. ai6. 445 b19. u2. 455 a24, 456 a10, b2. an7. 473 a27. 12. 477 a5. *zma1. 640 a2 (sed cf a8). b3. 650 a31. 17. 660 b2. d11. 692 a16. *zp5. 706 b2. *zgb4. 740 a23. 8. 747 b5. MA8. 989 a24. q8. 1049 b36. l8. 1073 a32. *ra2. 1356 b9, 1357 a30. 11. 1372 a1.

B. aliud formularum discrimen in eo cernitur, quod vel libri iam scripti citantur vel scribendi promittuntur, iique vel ipso titulo (e)n toi_s peri\ yuxh_s sim) aliave argumenti notatione (veluti e)n toi_s peri\ sullogismou_, e)n toi_s peri\ ki- nh/sews) significantur vel non distincte significantur.

a. Aristoteles ubi libri iam conscripti mentionem facit, plerumque, id quod rei natura fert, tempore perfecto utitur (quocum conferri potest tempus praesens dei/knutai et ad- iectiva dh_lon, fanero\n e)k), sed non dees&tacute; usus aoristi et imperfecti, de quo dubitat Heitz p 215. haud raro his mentionibus alius iam scripti operis Aristoteles addit pro/- teron, cuius vocabuli usus frequentissimus sane est, ubi eiusdem operis pars superior citatur (cf, ut ex Politicorum primis quinque libris solum exempla petantur b7. 1266 b7. 9. 1270 a12. g13. 1282 a26, 29. 16. 1287 b11. 17. 1288 a6, 24. d1. 1289 a7. 2. 1289 a35. 4. 1290 b23. e1. 1301 a28, b37. 3. 1303 b5. 6. 1306 a35. 7. 1307 b2. 8. 1308 a2, 18.), sed nequaquam ad hunc ambitum potest restringi, quod fecit Heitz p 83. — in enumerandis locis ab initio eos ponemus, ubi ipsum nomen vel similis notatio libri citati additur, ac praepositione e)n (e)k, kata\, dia\) additam *)aristote/lhs ab Aristotele esse libri notationem significabimus; sequan- tur deinde ii loci, quibus liber citatus magis universe (e)n toi_s prw/tois, e)n a)/llois) vel omnino non est significatus. ei)/rhtai e)n e1. 16 a8. 11. 20 b26. tq13. 162 b32. i2. 165 b9. *fb2. 194 a36. mb6. 363 a24. ai3. 439 a8, 16, 18. 6. 445 b19. u2. 455 a8, 24, 456 a29. 3. 456 b5. en1. 459 a15. z5. 470 a18. *zmb7. 653 a19. 17. 660 b2. g5. 676 a18. d11. 690 b15. 13. 696 a11, b1, 697 a22. *zk6. 700 b5. *zgb8. 747 b5. d3. 768 b23. 4. 772 b11. 5. 775 b37. e7. 786 b25. MA1. 981 b25. 8. 989 a24. z12. 1037 b8. h1. 1042 b8. k6. 1062 b31. m1. 1076 a9. 9. 1086 a3. *pd11. 1295 a36. *rg1. 1404 a38. 2. 1404 b7, 1405 a5. 18. 1419 b5. i(kanw_s ei)/rhtai kai\ e)n *ha3. 1096 a3. po15. 1454 b17. dia\ th\n ai)ti/an th\n ei)rhme/- nhn e)n sim ai1. 436 b14. MA10. 993 a11. k1. 1059 a34. *oa6. 274 a21. ei)rh/kamen e)n yb5. 417 a1. MA5. 986 b30. w(/sper (kaqa/per, o(/per) ei)/rhtai e)n *aa 1. 24 b12. b17. 65 b16. d5. 91 b13. *od3. 311 a11. ai3. 440 b3. 4. 441 b12. *zie1. 539 a20. *zmg6. 669 a4. *zge2. 781 a21. *ra2. 1356 b19. ei)/rhtai pro/teron e)n *og4. 303 a23. *ga3. 318 a3. ma3. 339 b36. ai1. 436 b10. 4. 440 b13, 28. mn1. 449 b30. z3. 468 b32. an3. 474 b11. *zk6. 700 b5. *zge3. 782 a21. ei)rh/- kamen pro/teron e)n yb11. 423 b29. kaqa/per (w(/sper) ei)/rhtai pro/teron e)n *z|ga15. 720 b20. *pb2. 1261 a31. g9. 1280 a17. de/deiktai e)n *ag3. 73 a14, 15. 11. 77 a34. *ml8. 1073 a32. de/deiktai pro/teron e)n *fq5. 257 a34. 10. 267 b21. *oa5. 272 a30. diw/ristai e)n *ob2. 234 b13. *zga3. 716 b31. *ra2. 1357 b25. 11. 1372 a1. diw/ristai kata\ *ph13. 1332 a22. ta\ diwrisme/na e)n MA7. 988 a22. *zma1. 642 a6. *fq1. 251 a9. diw/ristai pro/teron e)n *zmb10. 656 a29. *zk6. 700 b8. *zge7. 788 b1. teqew/rhtai (teqewrh/sqw, teqewrhme/non e)/stw) e)n MA3. 983 a33. g2. 1004 a2. mg2. 372 b9. *rg2. 1404 b28. e)pe/skeptai pro/teron e)n *og1. 299 a10. *zmd11. 692 a17. ge/graptai e)n an12. 477 a5. *zga20. 728 b13. kaqa/per ge/graptai e)n *zgg1. 750 b31. dedh/lwtai e)n *zmb1. 646 a9. dihkri/bwtai e)n *ra8. 1366 a21. e)chri/qmhntai e)n *rg9. 1410 b2. dielhlu/qamen e)n *aa20. 46 a30. w)_ptai h(mi_n dia\ ma3. 339 b8. teqru/lhtai u(po\ *mm1. 1076 a28. kei/sqw e)n po19. 1456 a35. u(pokei/sqw ta\ peri\ ai1. 436 a5. dh_lon e)k an8. 474 b9. *zp1. 704 b10. *zgb4. 740 a23. *ra2. 1356 b9, 1357 a29. b25. 1403 a5, 12. dh_lon e)n *mq8. 1049 b36. kata/dhla ma_llon e)k *zmg4. 666 a9. fanero\n e)k tq11. 162 a11. u2. 456 b2. *zmd10. 689 a18. *zgb3. 736 a37. *ra2. 1356 b12. fanero\n h(mi_n e)/stw e)k *rg18. 1419 a24. lo/gos e)n *oa7. 275 b22. pisteu/omen kai\ toi_s e)cwterikoi_s lo/gois *hz4. 1140 a3. kaqa/per profai/netai polla/kis e)n *oa9. 279 a30. dei/knutai e)n ma8. 345 b1. diorizo/meqa, prosdiorizo/meqa e)n *pg6. 1278 b31. *hz3. 1139 b32. fame\n e)n *ph13. 1332 a8. le/getai e)carkou/ntws, i(kanw_s e)n *hz4. 1102 a26. *ph13. 1323 a22. w(/sper le/gomen e)n *hz3. 1139 b27. w(/sper le/getai e)n e10. 19 b31. w(s e)le/xqh e)n *ab15. 64 a37. w(/sper e)le/xqh pro/teron e)n *zge1. 779 b22. e)te/qh e)n *fq3. 253 b8. w(/sper diegra/yamen e)n *mi3. 1054 a30. diwri/samen e)n MA4. 985 a12. w(/sper e)le/gomen e)n *ra1. 1355 a28. e)lu/omen e)n *fq8. 263 a11. qewrei/sqw e)k, dei_ qewrei_n, teqewrhke/nai e)k, a)kri- be/steron a)\n qewrhqei/h e)k (ipsis harum formularum verbis nondum significatur, scriptos iam libros citari, ac non fu- turos promitti, sed de scriptis eas intelligen<*>las esse ap- paret conferenti praecipue 509 b22, 746 a14, 753 b17) *zia17. 497 a32. g1. 509 b22. d1. 525 a8. 4. 529 b19, 530 a31. z10. 565 a12. 11. 566 a15. *zmb3. 650 a31. g5. 668 b29. 14. 674 b16. d5. 680 a1. 8. 684 b4. 13. 696 b14.

*)aristote/lhs *zga4. 717 a33. 11. 719 a10. b7. 746 a14. g2. 753 b17. 3. 758 a24. 10. 761 a10. 11. 763 b16. an16. 478 a27, b1. *ob10. 291 a29. w(/sper e)n, kaqa/per e)n, oi(_on e)n, non addito verbo *rb22. 1396 b4. 23. 1398 a28, 1399 a6. 25. 1402 a35. 26. 1403 a22 (infra sub II ad hos locos apparebit non plane eandem huius formulae ac reliquarum esse vim). — kaqa/per e)n toi_s prw/tois ei)/rhtai lo/gois *oa3. 270 a17. de/- deiktai e)n toi_s prw/tois *ad12. 96 a1. dh_lon e)k tw_n pro- eirhme/nwn *og2. 301 b32. ta\ pro/teron kalw_s ei)/rhtai *gb10. 336 a19. w(/sper e)n toi_s prw/tois e)le/xqh lo/gois *zmd5. 682 a2. kaqa/per e)n toi_s e)n a)rxh_| lo/gois diwri/sqh *gb10. 337 a25. — e)n a)/llois, e)n e(te/rois additum legitur his locis: ei)/rhtai e)n a)/llois (e(te/rois) *gb10. 336 b29. mb3. 359 b21. d3. 381 b13. ai2. 438 b3. z3. 469 a23. *zma1. 640 a2. *zk10. 703 a11. *md15. 1021 a20. *hk3. 1174 b3. ei)rh/kamen *zk11. 704 b2. ei)/rhtai e)n e(te/rois safe/steron (di) a)kribei/as) an7. 473 a27. *hk3. 1174 b3. kata\ ta\s e)n a)/llois ei)rhme/nas diafora/s *zk6. 700 b21. w(/sper (kaqa/per) ei)/rhtai e)n a)/llois md8. 384 b34. yb5. 417 a17. u3. 457 b28. *zge4. 784 b8. kaqa/per ei)rh/kamen e)n a)/llois *ga2. 315 b31. ei)/rhtai pro/teron e(n a)/l- lois *ga5. 320 b28. mg1. 371 b1. *zmg9. 672 a12. *zp5. 706 b2. *zgb1. 732 b14. 6. 743 a6. d1. 765 b8. w(/sper (kaqa/- per) ei)/rhtai pro/teron e)n e(te/rois *gb10. 337 a18. *zmb1. 647 a26. 2. 648 b9. w(/sper ei)/rhtai e)n e(te/rois kai\ pro/teron *zmb1. 646 a15. diw/ristai e)n a)/llois th3. 153 a24. i2. 165 b6. *fa8. 191 b29. *ga3. 317 b13. 5. 320 b18. b1. 329 a27. z1. 467 b13. *zma1. 640 a8. b2. 649 a33. MA5. 986 a12, w(/sper diw/ristai e)n a)/llois *ga5. 320 b18. diw/ristai pro/teron e)n a)/llois u2. 456 a2. diwrisme/nwn pro/teron e)n a)/llois u1. 454 a11. dedh/lwtai e)n a)/llois *zmg10. 673 a30. e)/skeptai. e)pe/- skeptai e)n a)/llois *ga2. 316 b17. *zk1. 698 a3, *zga23. 731 a29. u(po/keitai e)n a)/llois oa3. 1343 b9. lo/gos tou/twn e)n a)/l- lois *md30. 1025 a33. kaqa/per e)n a)/llois lo/gois sune/bh pragmateuqh_nai *mn2. 1088 b24. kai\ a)/llws e)fa/nh *gb11. 338 a18. — nulla omnino libri citati notatio addita est; ei)/rhtai pro/teron *gb9. 336 a13. ma1. 338 a24, 3. 339 b16. ya3. 406 a3. ai1. 437 a18. mk1. 464 b31. an8. 474 a25. *zmd3. 677 b16. 13, 695 b4. *zga19. 726 b2. e8, 788 b6. ei)rh/kamen e)n toi_s pro/teron lo/gois *ga8. 325 b34. kaqa/per (w(/sper) ei(/rhtai pro/teron ai7, 449 a9. an3. 474 b14, *zmo\5. 683 b12. de/deiktai pro/teron *oa6. 273 a17. g6. 305 a21. *gb5. 332 a31. diw/ristai proteron *gb4. 331 a7. *zk1, 698 a9. w(/sper w(/ristai pro/teron *ob4. 286 b19. w(s dih/|rhtai pro/- teron ti4. 166 b14. e)le/xqh pro/teron *zga 16. 721 a26. ka- qa/per e)le/xqh. diwri/sqh pro/teron ti12. 172 b27. *ga6. 323 a3. ei)/rhtai *zga1. 715 a1. ei)rh/kamen *zk11. 704 b2. w(/sper ei)/rhtai polla/kis *gb10. 337 a1. de/deiktai *ag3. 73 a8. *gb10. 336 a15. *ml7. 1073 a5. diw/ristai ai1. 436 a1. *pg12. 1282 b20. th\n e)pi/skeyin ei)/lhfen an14, 477 b12. e)/stwsan teqewrhme/nai *mk3. 1061 a15. diwri/sqh *oa4. 271 a21.

b. longe minor numerus eorum est locorum, quibus Ari- stoteles alibi, alio in libro se expositurum aliquid pro- mittit, formulis huius generis eae sunt admodum affines, quibus non promittendi temporisque futuri certa inest no- tatio, sed tantum inquirendum esse, esse eam quaestionem alius doctrinae propriam significatur, quales formulae pos- sunt etiam usurpari ubi conscripti iam libri citantur (cf sub Ba p 96 b55). has igitur formulas incertae notatio- nis formulis promittendi continuo ordine adiungemus. in utroque genere formularum eos locos, in quibus liber pro- missus suo significatur nomine, addita littera n distinguemus. *)aristote/lhs u(/steron (e)n toi_s u(/steron, pa/lin) e)rou_men *zia5. 489 b17n. *pq7. 1341 b40n. *aa44. 50 b2. 27. 43 a7. *ph10. 1330 a5, 33. *fa9. 192 b2. *zib17. 507 a25. u(/steron (e)n toi_s e(pome/- nois) lexqh/setai, r(hqh/setai, deixqh/setai *zmd10. 698 a18n. u2. 456 a10. *zmd10. 689 a10, 12. *ob3. 286 b5. e)/stai dh_lon e)k tw_n (e)n toi_s) u(/steron *oa10. 280 a28. *ga2. 317 a30. u(/steron lekte/on, diasafhte/on, skepte/on, e)piskepte/on, pei- rate/on dei_cai *zge4. 784 b2n. yb4. 416 b31n. u2. 456 a27. mk1. 464 b32. yg7. 431 b19. 9. 432 b12. *fb1. 193 b21. d5. 213 a5. *he5. 1130 b28. *ob3. 286 a31. loipo/n (e)xo/me- no/n, e)fech_s) e)sti qewrh_sai, dielqei_n, ei)pei_n mk6. 467 b6. *zk11. 704 b3. *zp19. 714 b23. *zmd14. 697 b29. ei)s e)kei_non to\n kairo\n a)pokei/sqw *fa9. 192 a36n. e)rou_men, qewrh/swmen, lexqh/setai, diorisqh/setai, e)/stai dh_lon *zia5. 489 b17n. *zmd4. 678 a19n. 11. 692 a16n. 12. 695 a27n. mk6. 467 b4n. ta10. 104 a33n. *mm3. 1078 b5. ma1. 339 a6. *zig22. 523 a14. *fg1. 201 a26. e(/teros e)/stai lo/gos z2. 468 a31. qewrhte/on, e)piskepte/on, lekte/on *zmb10. 656 a2. yg10. 433 b20. ai1. 436 a16. mg7. 378 b5. *zga1. 716 a1. e3. 783 b20. *pa13. 1260 b21. dei_ diori/zein, lexqh_nai, deixqh_nai ai4. 442 a3n. *ad12. 95 b10n. *og4. 303 a1. h( ai)ti/a dh/lh e)n *zmd12. 693 b24n. prosh/kei (a(rmo/ttei, a(rmo/tton e)sti\) le/gein, diel- qei_n, a(rmo/ttousan e)/xei th\n ske/yin sim ma3. 341 a14n. *zmb7. 653 a8n. 9. 655 b25n. g 5. 668 a8n. d4. 678 a25n. oi)keio/- tero/n e)sti dielqei_n, oi)kei/an e)/xei ske/yin sim ai4. 442 b25n. *zmb3. 650 b10n. 7. 653 b14n. g14. 674 a20n. e(te/rwn lo/gwn. a)/llhs a)\n ei)/h filosofi/as oi)keio/teron ya3. 407 b12. u3. 458 a20. *ha4. 1097 a30. dia\ tw_n e)k th_s prw/ths filosofi/as lo/gwn deixqei/h a)/n *oa8. 277 b10n. filosofi/as th_s prw/ths dio- ri/sai e)/rgon *fb2. 194 b14n. *ga3. 318 a6n. e(te/ras e)/rgon e(sti\ qewri/as *gb6. 334 a15. a)/llhs e)sti\ pragmatei/as e5. 17 a14. th3. 153 a11. e(/teros e)/stw lo/gos *og1. 299 a1. yg3. 427 b26. a)/llos lo/gos yb7. 419 a7. mn1. 450 a9. ex iis formulis, quas extremo loco posuimus, veluti prosh/kei le/gein, oi)keio/- tero/n e)sti dielqei_n, a)/llos lo/gos sim, non potest certo con- cludi, Aristotelem eam de qua agitur rem alio loco expo- siturum fuisse; possunt eae etiam ac videntur aliquoties usurpatae esse, ubi quaestio aliqua simpliciter ab hoc loco removetur, cf *ph16. 1335 b4. po20. 1456 b34 (cf b38. *zmb16. 660 a8) et infra II ad e5. 17 a5. ma3. 341 a14.

II. singulis locis, quibus Ar ad alium librum lectores remittit, in parenthesi addita est significatio eius libri, quem respici vel certum vel verisimile est. ubi Ar non citat alium librum iam tum scriptum, sed de eadem re in alio libro se expositurum promittit, litteram p addidimus; ubi dubium est ex ipsis verbis Aristotelis, utrum alius liber scriptus citetur an scribendus promittatur, litteram d ad- iecimus. — *kathgori/ai. nusquam in hac disputatione alius libri mentio fit. — *peri\ e(rmhnei/as 1. 16 a6 e)n toi_s peri\ yuxh_s (ya1. 402 a9 respici Philoponus falso existi- mat; yg6 respici iudicant Trdlbg p 116 Wz, sed quae yg6 disputantur, quamquam recte citari possunt ad 16 a10-13, non possunt referri ad superiora 16 a6-8, quibus addita est psychologiae mentio; fortasse scriptor intelligi voluit yb5. 417 b25. cf *mg5. 1010 b32). 5. 17 a5. r(hto- rikh_s h)\ poihtikh_s oi)keiote/ra h( ske/yis (attingitur quidem haec res po19. 1456 b11, sed non tam citari alius liber, quam quaestio ab hoc loco removeri videtur). 5. 17 a14 a)/llhs pragmatei/as (*mz12. 13. h6 d). 10. 19 b31 e)n toi_s *)ana- lutikoi_s (*aa46. 51 b36 sqq, hunc Analyticorum locum re- spici certum est; ipsa hermeniae verba quomodo vel inter-

*)aristote/lhs pretanda sint vel emendanda incertum). 11. 20 b26 e)n toi_s *topikoi_s (ti17. 175 b39 sqq. 30. 181 a36 sqq). — *)analu- tika\ pro/tera a1. 24 b12 e)n toi_s *topikoi_s (ta1. 100 a29. 10. 104 a8). a27. 43 a37. pa/lin e)rou_men (p *ag22). a30. 46 a30 e)n th_| pragmatei/a| th_| peri\ th\n dialektikh/n (t universe). a33. 50 b2 u(/steron e)rou/men (peri\ tou/twn u(perti/qetai me\n w(s e)rw_n e)pimele/steron, ou) mh\n fe/retai au)tou_ su/ggramma peri\ au)tw_n Alex Schol 184 b45). b15. 64 a37 e)n <toi_s> *topikoi_s (tq). b17. 65 b16 e)n <toi_s> *topikoi_s (ti5. 167 b21). — *)analutika\ u(/stera g3. 73 a8 de/deiktai (*aa15. 34 a17). g3. 73 a14, 15 e)n toi_s peri\ sullogismou_ (*ab5-7). g11. 77 a34 e)n toi_s peri\ sullogis mou_ (*ab15. 64 b7). d5. 91 b13 e)n th_| a)nalu/sei th_| peri\ ta\ sxh/mata (*aa31). d12. 95 b10 e)n toi_s kaqo/lou peri\ kinh/sews dei_ lexqh_nai (p *fesqq). d12. 96 a1 e)n toi_s pow/tois (*ab5). — *topika/ a10. 104 a33 e)n toi_s u(pe\r tw_n e)nanti/wn legome/nois r(hqh/setai (Wz con- fert e14, sed hoc caput hermeniae neque ad eandem rem pertinet atque hic Topicorum locus, neque ab Aristotele scriptum esse probabile est; referuntur potius haec vcrba ad tb7. cf Alex Schol 259 a33). h3. 153 a11 a)/llhs e)sti\ pragmatei/as (*ad3-13 d, sed cf 153 a24, ubi eadem Ana- lytica citantur). h3. 153 a24 diw/ristai e)n e(te/rois (*ad13). q11. 162 a11 e)k tw_n *)analutikw_n (*ab2). q13. 162 b32 e)n toi_s *)analutikoi_s (*ab16). — *sofistikoi\ e)/legxoi 2. 165 b6 e)n e(te/rois (ta2. q5). 2. 165 b9 e)n toi_s *)analutikoi_s (*aa-d). 2. 165 b10 e)n [toi_s] a)/llois (ta-q). 4. 166 b14 pro/teron (ta9). 12. 172 b27 pro/teron (tb5). — *fusika/ a8. 191 b29 e)n a)/llois diw/ristai (*mq, sed cf infra III Meta- physica). a9. 192 a35 th_s prw/ths filosofi/as e)sti\ diori/sai (p *ml7-9; Prantl *mn. m9. 10 respici putat). a9. 192 b2 u(/steron e)rou_men (p *gb). b1. 193 b21 u(/steron e)piskepte/on (p *ga3). b2. 194 a36 ei)/rhtai d) e)n toi_s peri\ filosofi/as (dialogum peri\ filosofi/as confert Bernays Dial p 108 sq; Hz p 180 sqq verba ei)/rhtai-filosofi/as non esse ab Aristo- tele scripta coniicit). b2. 194 b14 filosofi/as th_s prw/ths diori/sai e)/rgon (p *mz6-8; Prantl potius *mmn intelligi putat). g1. 201 a26 e)c a)/llwn e)/stai dh_lon (p *fq5, cf infra III Phy- sica). d5. 213 a5 dioriste/on u(/steron (p *ga3). d10. 217 b31 dia\ tw_n e)cwterikw_n lo/gwn (cf III *)ecwterikoi\ lo/goi). q1. 251 a9 e)n toi_s *fusikoi_s (*fg1). q3. 253 b8 e)n toi_s *fusikoi_s (*fb1. 192 b21). q5. 257 a34. e)n toi_s kaqo/lou peri\ fu/sews (*fz4). q8. 263 a11 e)n toi_s prw/tois lo/gois toi_s peri\ kinh/- sews (*fz2. 9). q10. 267 b21 e)n toi_s *fusikoi_s (*fg5). — *peri\ ou)ranou_ a3. 270 a17 e)n toi_s prw/tois lo/gois (*fa7-9). a4. 271 a21 (*fe5. 229 b21). a5. 272 a30 e)n toi_s peri\ ki- nh/sews (*fz2. 233 a31. 7. 238 a20. q10). a6. 273 a17 pro/- teron (videtur respici *fq8). a6. 274 a21 e)n toi_s peri\ ta\s a)rxa/s (*fg4-8). a7. 275 b22 e)n toi_s peri\ kinh/sews (*fq10. 266 a25 sqq). a8. 277 b10 dia\ tw_n e)k th_s prw/ths filo- sofi/as lo/gwn deixqei/h a)/n (*ml8. 1074 a31-38d). a8. 277 b11 (*fq9). a9. 279 a30 e)n toi_s e)gkukli/ois filosofh/masi (cf III *)egku/klia). a10. 280 a28 (p *ga3, imprimis 318 a19). b2. 284 b13 diw/ristai e)n toi_s peri\ ta\s tw_n zw/|wn kinh/seis (*zp4. 5. 2. 704 b18 sqq, pro diw/ristai scribendum dioriste/on ci Prantl de Ar libr ordine p 50 n 34). b3. 286 a31 u(/steron (p *gb3. 4). b3. 286 b5 e)n toi_s e(pome/nois (*gb10). b4. 286 b19 w(/ristai pro/teron (*fg6. 207 a8; Prantl respici putat *oa2, sed quae ibi leguntur 269 a19 a re plane aliena sunt). b10. 291 a29 e)k tw_n peri\ a)strologi/an (cf infra III *)astrologika/). g1. 299 a1 e(/teros e)/stw lo/gos (? — quod libros peri\ filosofi/as respici suspicatur Prantl, probari non *)aristote/lhs potest; ceterum cf ad ma3. 341 a14). g1. 299 a10 e)n toi_s peri\ kinh/sews lo/gois (*fz1. 231 b15. 2. 233 b16). g2. 301 b32 e)k tw_n proeirhme/nwn (conferenti proxima verba 302 a1 probabile videbitur *fd8 respici; *fa8 respici putat Bran- dis p 959 n 743). g4. 303 a1 (p *gb2). g4. 303 a23 e)n toi_s peri\ xro/nou kai\ kinh/sews (*fd10-14. z1. 2. 232 a24, 233 b17, 32). g6. 305 a21 pro/teron (*fd8). d3. 311 a11 e)n toi_s prw/- tois lo/gois (*fq4. 255 b24). — *peri\ gene/sews kai\ fqora_s a2. 315 b31 e)n a)/llois (*og1. 299 b31. 7. 303 a35. d2. 308 b35). a2. 316 b17 e)n e(te/rois (*fd10-14. z1. 2. 232 a24, 233 b17, 32). a2. 317 a30 e)n toi_s u(/steron (p md5-7). a3. 317 b13 e)n a)/llois (*fa2. 6-9). a3. 318 a3 e)n toi_s peri\ kinh/sews lo/gois (*fq5-10). a3. 318 a6 th_s e(te/ras kai\ pro- te/ras dielei_n e(sti\ filosofi/as e)/rgon (p *ml6. 7) a5. 320 b18 e)n a)/llois (*fa7). a5. 320 b28 e)n e(te/rois (*fd8). a6. 323 a3 pro/teron (*fe3. 226 b23). a8. 325 b34 e)n toi_s pro/teron lo/- gois (cf ad a2. 315 b31). a10. 328 b2 h)_n (*od6. 313 b8). b1. 329 a27 e)n e(te/rois (*fa6-9). b3. 330 b16 w(sau/tws de\ kai\ oi( tri/a le/gontes, kaqa/per *pla/twn e)n tai_s diaire/sesin: to\ ga\r me/son mi_gma poiei_ (Platonis a)/grafa do/gmata ab Aristotele conscripta significari censet Alex apud Philop ad h l, Brandis de libr dep p 12, cf Zeller II, 1, 320; ipsas Platonis scholas intelligendas iudicat Ueberweg Plat Schr p 155). b4. 331 a7 et b5. 332 a31 (*og6. 305 a32. d4. 312 a32). b6. 334 a15 e(te/ras e)/rgon e)sti\ qewri/as (p ya5). b9. 336 a13 pro/teron (*fb3-9). b10. 336 a15 (*fq7-9). b10. 336 a19 (*fq7. 260 b6). b10. 336 b29 e)n a)/llois ei)/rhtai (*md7). b10. 337 a1 w(/sper ei)/rhtai polla/kis (*fq. *oab). b10. 337 a18 e)n e(te/rois (*fq4). b10. 337 a25 e)n toi_s e)n a)rxh_| lo/gois (*fq9). b11. 338 a18 kai\ a)/llws e)fa/nh (*fq8). — *metewrologika/ a1. 338 a20 (*f). a1. 338 a21 (O, imprimis *oab). a1. 338 a24 (*g et fortasse *ogd). a1. 339 a7 qewrh/swmen (p *zi, *zm, *zg, peri\ futw_n). a3. 339 b8 w)_ptai dia\ tw_n a)strologikw_n qewrhma/twn (cf III *)astro- logika/). a3. 339 b16 pro/teron (*oa3). a3. 339 b36 e)n toi_s peri\ to\n a)/nw to/pon qewrh/masin (*ob7). a3. 341 a14 e)n toi_s peri\ ai)sqh/sews prosh/kei le/gein (quo haec pertineant, non reperitur in libro peri\ ai)sqh/sews vel in alio libro Aristo- telico, Trdlbg p 119; sed ex ipsa formula prosh/kei le/gein dubium est, num Ar ea de re se disputaturum promittat). a8. 345 b1 e)n toi_s peri\ a)strologi/an qewrh/masin (cf III *)astrologika/). b3. 359 b21 ei)/rhtai xwri\s e)n a)/llois (coll ai4. 442 b25 Heitz p 61 colligit, haee ad libros peri\ fu- tw_n referenda esse; iidem tamen libri, qui hic citantur, promittuntur ma1. 339 a7; aliud statuit Prantl l l p 51 n 35, cf Rose Ar Ps p 265). b6. 363 a24 e)n toi_s problh/- masi toi_s kata\ me/ros (cf III *problh/mata). g1. 371 b1 e)n e(te/rois (*gb4. 331 b25). g2. 372 b9 e)/stw teqewrhme/non e)n toi_s peri\ ai)sqh/sews (ai3). g7. 378 b5 i)di/a| e)piskepte/on (cf III *peri\ meta/llwn). d3. 381 b13 ei)/rhtai e)n e(te/rois (e)n toi_s problh/masi Ps Alex fr 231. 1519 b22, Rose Ar libr ord p 194; librum peri\ trofh_s intelligi suspicatur Hz p 60). d8. 384 b34 ei)/rhtai e)n a)/llois (librum peri\ meta/llwn citari Heitz p 68 coniicit, eundem quem promitti putat g7. 378 b5; sed manifesto haec verba 384 b34 referenda sunt ad mg7. 378 a15 sqq. cf Rose Ar libr p 197, Brandis p 1076 n 976, Zeller II, 2, 62). — *peri\ ko/smou, nusquam in hoc libello Aristotelici libri mentio fit. — *peri\ yuxh_s a2. 404 b19 e(n toi_s peri\ filosofi/as legome/nois (ad dialogum Aristotelis peri\ filosofi/as haec refert Bernays Dial p 170, intelligenda potius esse Platonis a)/grafa do/gmata recte

*)aristote/lhs iudicat Heitz p 211, 180). a3. 406 a3 pro/teron (*fq5; quod Trdlbg ya2. 403 b29 respici putat, probari non potest). a3. 407 b12 e)sti\n h( toiau/th ske/yis e(te/rwn lo/gwn oi)keiote/ra (dubium est num Ar quaestionem alibi instituendam pro- mittat). a4. 407 b29 eu)qu/nas dedwkui_a kai\ toi_s e)n koinw_| gignome/nois lo/gois (dialogum Eudemum respici iudicant Ber- nays Dial p 15-29, Heitz p 140, 200). b4. 416 b31 diasa- fhte/on e)n toi_s oi)kei/ois lo/gois (cf III *peri\ trofh_s). b5. 417 a1 e)n toi_s kaqo/lou lo/gois peri\ tou_ poiei_n kai\ pa/sxein (*ga7). b5. 417 a17 e)n e(te/rois (*fg2. 201 b31). b5. 417 b29 peri\ w(_n diasafh_sai kairo\s ge/noit) a)\n kai\ ei)sau_qis (cf ad a3. 407 b12). b7. 419 a7 a)/llos lo/gos (ai2. 437 b5d). b11. 423 b29 e)n toi_s peri\ stoixei/wn (*gb2). g3. 427 b26 (p *hz?). g7. 431 b19 skepte/on u(/steron (non videtur exstare ea quae promittitur disputatio). g9. 432 b12 (p an. u). g10. 433 b20 e)n toi_s koinoi_s sw/matos kai\ yuxh_s e)/rgois qewrhte/on peri\ au)tou_ (referenda haec esse ad u1. mn1. z1-3. *zmb1. *zk11 Rose Ar libr p 163 statuit (?); non exstare ea de re doctri- nam Aristotelis Meyer iudicat p 440; quae omisit Ar, ea auctor libri de motu animalium videtur voluisse explere *zk8). — *peri\ ai)sqh/sews kai\ ai)sqhtw_n 1. 436 a1, 5 (y universe). 1. 436 a16 qewrhte/on (p u. peri\ neo/thtos kai\ gh/rws. z. an). 1. 436 a17 (cf III *peri\ u(giei/ks kai\ no/sou). 1. 436 b10 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yb5). 1. 436 b14 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yg12. 434 b10-23). 1. 437 a18 pro/teron (yb6-11). 2. 438 b3 e)n a)/llois (yb7. 418 b2). 3. 439 a8 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yb6-11). 3. 439 a16 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yb5. g2. 425 b26, 426 a15). 3. 439 a18 e)n: toi_s peri\ yuxh_s (yb6. 418 b11). 3. 440 b3, 13 e)n toi_s peri\ mi/cews (*ga10). 3. 440 b28 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yb8). 4. 441 b12 e)n toi_s peri\ stoixei/wn (*gb2). 4. 442 a3 dei_ diori/zein e)n toi_s peri\ gene/sews (p *zgg11. 762 a12 sqq, b6 sqq. d8. 776 a28. e6. 786 a16). 4. 442 b25 oi)kei/an e)/xei ske/yin e)n th_| fusiologi/a| th_| peri\ tw_n futw_n (cf III *peri\ futw_n). 6. 445 b19 e)n toi_s peri\ kinh/sews (cf ad *og4. 303 a23). 7. 449 a9 pro/teron (yg1. 425 a31. 2. 426 b23). — *peri\ mnh/mhs kai\ a)na- mnh/sews1. 449 b30 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yg3. 8. 432 a10). 1. 450 a9 (cf ad ya3. 407 b12). 2. 451 a18 e)n toi_s e)pixei- rhmatikoi_s lo/gois (Themistius et Michael Ephesius ta\ pro- blh/mata significari arbitrantur, sed videntur potius haec verba ad eas a)pori/as referenda esse, quae mn1 expositae sunt). — *peri\ u(/pnou kai\ e)grhgo/rsews 1. 454 a11 e)n e(te/rois (yb2. 3). 2. 455 a8 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yb2. 413 b4, 414 a4. 3. 414 b3. g12. 434 a29, b13, 24. 13. 435 a14, b4, 17, 19). 2. 455 a24 e)n toi_s peri\ yuxh_s qewrh/masin (yg13. 435 a13, b2. b2. 413 b6. 3. 415 a4). 2. 456 a2 e)n e(te/rois (*zmb10. 656 a28. g3. 665 a13. *zgb6. 742 b26. cf ai2. 438 b26-439 a5). 2. 456 a10 u(/steron (p an8 sqq). 2. 456 a27 u(/steron (p en2. 461 b21, 462 a29). 2. 456 a29 e)n toi_s problhmatikoi_s (cf III *problh/mata). 3. 456 b2 e)k tw_n a)natomw_n (cf III *)anatomai/). 3. 456 b5 e)n toi_s peri\ trofh_s (cf III *peri\ trofh_s). 3. 457 b28 e)n a)/llois (*zmb7). 3. 458 a20 e(te/rwn e)sti\ lo/gwn oi)keio/teron (*zmg4. 5d). — *peri\ e)nupni/wn 1. 459 a15 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yg3. 8. 432 a10). — *peri\ th_s kaq) u(/pnon mantikh_s 2. 464 b9 kaqa/per kai\ pro/teron ei)/pomen (en3. 461 a14-18). — *peri\ makrobio/thtos kai\ braxubio/thtos 1. 464 b31 (u). 1. 464 b32 (pz). 1. 464 b32 peri\ no/sou kai\ u(giei/as lekte/on u(/ste- ron (cf III *peri\ no/sou k. u(.). 6. 467 b4 e)n toi_s peri\ futw_n diorisqh/setai (cf III *peri\ futw_n). 6. 467 b6 loipo\n qewrh_sai peri/ te neo/thtos kai\ gh/rws kai\ zwh_s kai\ qana/tou (z, cf III de *)aristote/lhs iuventute et senectute). — *peri\ neo/thtos kai\ gh/rws, peri\ zwh_s kai\ qana/tou 1. 467 b13 (y universe). 2. 468 a31 e(/teros e)/stai lo/gos (cf III *peri\ futw_n). 3. 468 b32 e)n toi_s peri\ ta\ me/rh tw_n zw/|wn (*zmg4. 665 b15). 3. 469 a23 e)n e(te/rois (*zmb10. 656 a27). 5. 470 a18 e)n toi_s problh/- masin (fortasse conferri potest pa55, cf III *problh/mata). — *peri\ a(napnoh_s 7. 473 a27 e)n e(te/rois (*zmb16). 8. 474 a25 ei)/rhtai pro/teron (z4. 469 b6-20. 5. 470 a5. 6. 470 a20). 8. 474 b9 e)k tw_n a)natomw_n (cf III *)anatomai/). 8. 474 b11 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yb2. 3). 8. 474 b14 pro/teron (z5. 469 b21). 12. 477 a5 e)n tai_s peri\ tw_n zw/|wn i(stori/ais (*zid1. 524 a9). 14. 477 b12 kaq) au)ta\ th\n e)pi/skeyin ei)/lhfen (*zmb2. 648 b2). 16. 478 a28 e)/k te tw_n a)natemnome/nwn kai\ tw_n i(storiw_n tw_n peri\ ta\ zw_|a gegramme/nwn (*zia17. 496 a23 sqq, cf III *)anatomai/). 16. 478 b1 e)k tw_n a)natomw_n (cf III *)ana- tomai/). 16. 478 b1 e)k tw_n i(storiw_n (*zib17. 507 a2). 21, 480 b23 (p peri\ u(giei/as kai\ no/sou, cf III). — *peri\ pneu/matos commentatio libri Aristotelici mentionem non habet. —*peri\ ta\ zw_|a i(stori/ai a5. 489 b17 e)n toi_s peri\ gene/sews (p *zgb1. 732 a25-733 b23. g3. 4. 9. 1. 747 a17-27). a17. 497 a32 e)k th_s diagrafh_s th_s e)n tai_s a(natomai_s (cf III *)anat). b17. 507 a25 u(/steron (p *zmg3. 665 b21). g1. 509 b22 e)k tw_n a)natomw_n (cf III *)anat). g11. 511 a13 e)k tw_n a)natomw_n (cf III *)anat). g22. 523 a14 e)n a)/llois (p*zga21. 22. 17. 721 b2. b1. 734 a33-3. 737 b7). d1. 525 a8 e)k th_s e)n tai_s a)natomai_s diagrafh_s, d4. 529 b19, 530 a31 e)k tw_n a)natomw_n (cf III *)anat). e1. 539 a20 e)n th_| qewri/a| th_| peri\ futw_n (cf III *peri\ *futw_n). z10. 565 a12. e)k tw_n a)natomw_n, z11. 566 a15 e)k tw_n e)n tai_s a)natomai_s diagegramme/nwn (cf III *)anat). — *peri\ zw/|wn mori/wn a1. 640 a2 e)n e(te/rois (*fb9). a1. 640 a8 e)n e(te/rois (*gb11. 337 b23). a1. 642 a6 ou)de/teros tw_n tro/pwn tw_n diwrisme/nwn e)n toi_s kata\ filo- sofi/an (non titulum libri alicuius significari, sed disputa- tionis genus ac rationem apparet coll *pg12. 1282 b19. ta2. 101 a27. q14. 163 b9. hea8. 1217 b23, cf filosofi/a; videtur Ar respicere ad *fb8. 9). b1. 646 a9 e)n tai_s i(sto- ri/ais (*zia-d7). b1. 646 a15 e(n e(te/rois (*gb2. md). b1. 647 a26 (u2. 455 b34, 456 a5. z1. 467 b28, 34. cf Trdlbg p 164 sq, Meyer p 427 sqq). b2. 648 b9 e)n e(te/rois (*gb2. md). b2. 649 a33 e)n e(te/rois (md10). b3. 650 a31 e)/k te tw_n a)natomw_n kai\ th_s fusikh_s i(stori/as (*zig4. 514 b12. cf III *)anat). b3. 650 b10 e)n toi_s peri\ gene/sews kai\ e)n e(te/rois oi)keio/tero/n e)sti dielqei_n (p *zgb4. 740 a21-b12. 6. 743 a8-7. 746 a28. — e)n e(te/rois *ga5. 321 a32-322 a33. b8. 335 a10. md2. 379 b23. cf III *peri\ trofh_s. Meyer p 449). b7. 653 a8 e)n tai_s tw_n no/swn a)rxai_s (p *peri\ no/sou kai\ u(giei/as cf III). b7. 653 a19 e)/n te toi_s peri\ ai)sqh/sews kai\ peri\ u(/pnou diwris me/nois (u2. 455 b28-3. 458 a32; in libro peri\ ai)sqh/- sews locus, qui apte huc referatur, non reperitur, cf Bran- dis p 1191 n 284). b7. 653 b14 peri\ th\n th_s trofh_s ske/yin oi)kei/ous e)/xei tou\s lo/gous (cf III *peri\ trofh_s). b7. 653 b16 e)n toi_s peri\ gene/sews et b9. 655 b25 toi_s peri\ gene/sews (p *zga17-b3. d8). b10. 655 b37-656 a3 (cf III *peri\ fu- tw_n). b10. 656 a29 e)n toi_s peri\ ai)sqh/sews (citari videtur ai2. 438 b26-439 a5, quamquam is locus non prorsus ea continet, quae hac mentione respici videntur). b17. 660 b2 e)n tai_s i(stori/ais tai_s peri\ tw_n zw/|wn (*zid9. 536 a20-b23). g4. 666 a9 e)k tw_n a)natomw_n kata/dhla ma_llon tau_ta kai\ e)k tw_n gene/sewn (ipsam sectionem et generationem signi- ficari, non libros de anatomia et de generatione, ex ea quae additur argumentatione intelligitur; nec libri de gene-

*)aristote/lhs ratione animalium appellantur ai( gene/seis, sed ta\ peri\ gene/- sews, cf III). g5. 668 a8 e)n toi_s peri\ gene/sews lo/gois (cf ad b3. 650 b10). g5. 668 b29 e)/k te tw_n a)natomw_n kai\ th_s zwikh_s i)stori/as (*zig2-4. cf III *)anatomai/). g6. 669 a4 e)n toi_s peri\ a)napnoh_s (an10. 16). g6. 672 a12 e)n e(te/rois (*zig17. cf *zmb5). g10. 673 a30 e)n e(te/rois (ya5. 411 b19. b2. 413 b20. mk6. 467 a19. z2. 468 a25, b2. an17. 479 a3. *zid7. 531 b30- 532 a5. *zp7. 707 a27). g14. 674 a20 e)n toi_s peri\ th\n ge/- nesin kai\ th\n trofh/n (cf ad b3. 650 b10). g14. 674 b16 e)/k te th_s i(stori/as th_s peri\ ta\ zw_|a kai\ e)k tw_n a)natomw_n (*zib17. 507 a36-b15, cf III *)anatomai/). g15. 676 a18 e)n toi_s pro- blh/masin (cf III *problh/mata). d2. 677 a9 e)n tai_s a)na- tomai_s a)\n e)gi/gneto tou_to fanero/n (non liber anatomicus, sed ipsa animalium sectio videtur significari, cf III *)anatomai/). d3. 677 b16 pro/teron (*zig17. cf *zmb5). d4. 678 a19 e)n toi_s peri\ th\n ge/nesin tw_n zw/|wn lexqh/setai kai\ th\n trofh/n (cf ad b3. 650 b10). d4. 678 a25 peri\ gene/sews (p *zga2- 16). d5. 680 a1 e)/k te tw_n i(storiw_n tw_n peri\ ta\ zw_|a kai\ e)k tw_n a)natomw_n (*zid4. cf III *)anat). d5. 682 a2 e)n toi_s prw/tois lo/gois (cf ad g10. 673 a30). d7. 683 b12 pro/teron (praeter *zmd5. 679 b16 fortasse etiam respicitur *zid4. 528 a10). d8. 684 b4 e)/k te tw_n a)natomw_n kai\ e)k tw_n i(storiw_n tw_n peri\ ta\ zw_|a (*zid2. 3. e7. 541 b29. cf III *)anat). d10. 689 a10, 12 (p *zga18. 724 a14-20. 729 a33). d10. 689 a18 e)/k te th_s i(stori/as th_s p. t. z. fanero\n kai\ e)k tw_n a)natomw_n kai\ u(/steron lexqh/setai e)n toi_s peri\ gene/sews (*zia13. 14. 17. 497 a27. g1. cf III *)anatomai/. p *zga2-16). d11. 690 b15 e)n toi_s peri\ th_s porei/as tw_n zw/|wn (*zp8. 708 a9-20). d11. 692 a16 e)n toi_s peri\ gene/sews (p *zgg2. 752 b15 sqq). d11. 692 a17 e)n toi_s peri\ porei/as (*zp7. 707 b7 sqq). d12. 693 b24 e(n toi_s peri\ ge/nesin (p *zgg2. 754 a9). d12. 695 a27 e)n toi_s peri\ ta\s gene/seis tw_n zw/|wn (p *zga12. 717 b4). d13. 695 b4 ei)/rhtai peri\ tou/twn h( ai)ti/a pro/teron (ipsa res commemorata est *zia5. 489 b23. b13. 504 b15; causam nusquam distincte exposuit Ar, sed for- tasse eam concludi voluit ex natura et discrimine inter- narum partium, de quibus conferri possunt an11. 13. 16. 3. 471 a22. *zmg6. 669 a3 sqq. d10. 686 a18, 24, b21. *zp18. 714 a21). d13. 696 a11 e)n toi_s peri\ porei/as kai\ kinh/sews tw_n zw/|wn (*zp7. 707 b7 sqq). d13. 696 b2, 697 a22 e)n toi_s peri\ a)napnoh_s (an10. 13). d13. 696 b14 e)k tw_n a(natomw_n kai\ e)n tai_s i(stori/ais tai_s peri\ ta\ zw_|a (*zib13. 504 b28-505 a20. cf III *)anatomai/). d14. 697 b29 (p *zg). — *peri\ zw/|wn kinh/sews 1. 698 a3 e)n e(te/rois (*zp). 1. 698 a9 pro/- teron (*fq). 1. 700 b5 e)n toi_s peri\ yuxh_s (yb2. 3). 6. 700 b8 diw/ristai pro/teron e(n toi_s peri\ th_s prw/ths filosofi/as (*ml7. 1072 a26; Krische Forsch p 267, 3, cf Heitz p 182, verba e)n toi_s peri\ th_s prw/ths filosofi/as spuria esse iu- dicat, ut diw/ristai pro/teron pariter ac 1. 698 a9 ad *fq re- feratur; sed quod quaeritur 700 b8 pw_s kinei_ to\ prw_ton kinou_n non in Physicis, sed in Metaphysicis expositum est). 6. 700 b21 e)n a)/llois (yg3). 10. 703 a11 e)n a)/llois (pn1. 481 a1. cf u2. 456 a15 sqq. Michael Ephesius librum peri\ trofh_s respici opinatur). 11. 704 a3-b3 (*zm. y. ai. u. mn. p *zg). — *peri\ porei/as zw/|wn 1. 704 b10 e)k th_s i(sto- ri/as fusikh_s (*zia5. 490 b4. b1. 498 a3 sqq). 5. 706 b2 e)n e(te/rois (*zmd 9. 684 b14, 34). 19. 714 b23 e)xo/meno/n e)sti qewrh_sai peri\ yuxh_s (y. extrema libri verba b20-23 non videntur ab Aristotele scripta esse). — *peri\ zw/|wn ge- ne/sews a1. 715 a1 (*zm). a1. 716 a1. (cf III *peri\ futw_n). a3. 716 b31 e)n tai_s i(stori/ais tai_s peri\ tw_n zw/|wn (*zia13. *)aristote/lhs 493 a25. 17. 497 a26. g1. 509 a31-510 b5). a4. 717 a33 e)k tw_n i(storiw_n tw_n peri\ ta\ zw_|a (*zig1. 510 a20 sqq). a11. 719 a10 e)/k te tw_n a)natomw_n kai\ tw_n i(storiw_n (*zig1. 510 b5-511 a34, cf III *)anatomai/). a15. 720 b20 e)n toi_s peri\ tw_n mori/wn lo/gois (*zmd9. 685 a9). a16. 721 a26 pro/- teron (*zm). a19. 726 b2 pro/teron (*zmb3. 650 a34. d3. 678 a7). a20. 728 b13 e)n tai_s peri\ ta\ zw_|a i(stori/ais (*zig19. 521 a25. z18. 572 b29. 20. 574 a31. h1. 581 b1. 2. 582 a34 sqq). a23. 731 a29 (cf III *peri\ futw_n). b1. 732 b14 h( ai)ti/a ei)/rhtai pro/teron e)n e(te/rois (res ipsa, non causa exposita legitur *zie1. 539 b7-14). b3. 736 a37 e)k tw_n peri\ yuxh_s (yb3. 4). b4. 740 a23 e)k tw_n i(storiw_n kai\ tw_n a)na- tomw_n (*zig2-4. cf III *)anatomai/). b6. 743 a6 e)n e(te/rois (md6. 383 b9. 7. 384 a33). b7. 746 a14 e)k tw_n paradeig- ma/twn tw_n e)n tai+s a)natomai_s kai\ tw_n e)n tai_s i(stori/ais gegramme/nwn (*zih8? cf III *)anatomai/). b7. 746 a22 (cf III *)anatomai/). b8. 747 b5 e(n toi_s problh/masin (cf III Pro- blemata). g1. 750 b31 e)n tai_s i(stori/ais (*zid11. 538 a21. z13. 567 a27). g2. 753 b17 e)n tai_s i(stori/ais (*ziz3). g8. 758 a24 e)k tw_n i(storiw_n (*zie16. 550 a20 sqq). g10. 761 a10 e)k tw_n peri\ ta\s i(stori/as a)nagegramme/nwn (*zu41. 42). g11. 763 b16 e)k th_s i(stori/as (*zid3-6. q2. 590 a18 sqq. 13. 599 a10 sqq). d1. 764 a35 (cf III *)anatomai/). d1. 765 b8 e)n e(te/rois (*zm). d3. 768 b23 e)n toi_s peri\ tou_ poiei_n kai\ pa/sxein (*ga7-9. b2). d4. 771 b32 (cf III *)anatomai/). d4. 772 b11. 7. 775 b37 e)n toi_s problh/masin (cf III Proble- mata). e1. 779 a6 e)n e(te/rois (u3. 456 b26 sqq). e1. 779 a8 (cf III *)anatomai/). e1. 779 b22 e)le/xqh pro/teron e)n toi_s peri\ ta\s ai)sqh/seis kai\ tou/twn e)/ti pro/teron e)n toi_s peri\ yuxh_s diwrisme/nois (ai2. yg1. 425 a4). e2. 781 a21 ei)/rhtai e)n toi_s peri\ ai)sqh/sews (alibi Ar dixit, quae hic respicit, veluti z3. 469 a12. *zmb10. 656 a29. *zgb6. 744 a4, cf Meyer p 427; qui ex libro peri\ ai)sqh/sews conferri potest locus ai2. 439 a1 partem tantum rei de qua agitur continet). e3. 782 a21 e)n toi_s peri\ ta\ me/rh tw_n zw/|wn (*zmb8. 653 b32. 9. 655 b17. 14. 658 a11-b26. d12. 692 b11). e3. 783 b20 e)n a)/llois lekte/on (cf III *peri\ futw_n). e3. 784 b2 u(/steron lekte/on e)n toi_s peri\ au\ch/sews kai\ trofh_s (cf III *peri\ trofh_s). e4. 784 b8 e)n e(te/rois (md1. 379 a14, 17). e7. 786 b25, 788 b1 ta\ me\n e)n toi_s peri\ ai)sqh/sews, ta\ d) e)n toi_s peri\ yuxh_s (ai4. 440 b27. 6. 446 b5. yb8). e8. 788 b6 pro/teron (*zmg1. *zib1. 501 a8-5. 502 a3). — in libris pseudepigraphis: peri\ xrwma/twn, peri\ a)kou- stw_n, fusiognwmonika/, peri\ qaumasi/wn a)kou- sma/twn, mhxanika/, peri\ a)to/mwn grammw_n, a)ne/- mwn qe/seis, peri\ *cenofa/nousktl non exstat libri Ari- stotelici mentio. — *peri\ futw_n b2. 822 b32 e)kteqei/kamen ai)ti/as e)n tw_| h(mete/rw| bibli/w| tw_| peri\ metew/rwn (mb7. 365 b1). — *problh/mata. de iis problematum locis, quibus ad aliud problema lectores remittuntur, of Prantl die Arist Probleme p 348, 29. alii libri septem locis respi- ciuntur: is1. 913 a27 tou_to o(/ti a)du/naton dei/knutai e)n toi_s o)ptikoi_s (potest referri ad *)optika/, quae Aristotelem scripsisse aliunde cognitum est, Rose Ar Ps p 373-378. Heitz p 115). l1. 954 a20 ei)/rhtai safe/steron e)n toi_s peri\ puro/s (potest cogitari de problematis peri\ puro/s, quae Aristotelem scripsisse coll z5. 470 a18 intelligitur; sed cum problema l1 ad Theophrastum auctorem videatur referendum esse, potest etiam de Theophrasti libro peri\ puro/s cogitari, cf Heitz p 104). reliquis quinque locis ii libri, ad quos respicitur, non nominantur, sed universe e)n a)/llois

*)aristote/lhs. res tractata esse dicitur: d18. 878 b29 ei)/rhtai e)n a)/llois (*zig11. 518 b6 respici eorundem verborum usu probatur, Heitz p 115). i67. 898 b25 h( ai)ti/a e)n e(te/rois ei)/rhtai (causa exposita est an 1. 470 b10. 3. 471 a20). k7. 923 b3 di) h(\n ai)ti/an a)/llos e)/stw lo/gos (potest promissus esse liber peri\ makrobio/thtos). kz4. 948 a20, 23 e)/n a)/llois (quo haec refe- rantur, incertum est). — *ta\ meta\ ta\ fusika/ A1. 981 b25 e)n toi_s *)hqikoi_s (*hz3-7). A3. 983 a33. 4. 985 a12 e)n toi_s peri\ fu/sews (*fb3. 7). A5. 986 a12 e)n e(te/rois (ai( tw_n *puqagorikw_n do/cai, cf Alex 31, 1. 56, 10). A5. 986 b30 e)n toi_s peri\ fu/sews (*fa3). A7. 988 a22 e)n toi_s peri\ fu/sews (*fb3. 7). A8. 989 a24 e)n toi_s peri\ fu/sews (*og7. *gb6. 333 a16, cf III Physica). A 10. 993 a11 e)n toi_s fusikoi_s (*fb3. 7). g2. 1004 a2, cf b34 e)n th_| e)klogh_| tw_n e)nanti/wn (cf III *)eklogh\ tw_n e)nanti/wn). d15. 1021 a20 o(\n tro/pon e)n e(te/rois ei)/rhtai (quoniam ipsa ea enunciatio, cui haec verba addita sunt, non habet certam interpretationem, qui lo- cus ex alio libro citetur non potest cognosci). d30. 1025 a33 lo/gos tou/tou e)n e(te/rois (*ad6, sed possunt etiam alii loci afferri, qui apte comparentur, cf Schwegler ad h l). z12. 1037 b8 e)n toi_s a)nalutikoi_s (*ad6). h1. 1042 b7 e)n toi_s fusikoi_s (*fe1; potest praeterea conferri *ga3, sed num hunc etiam locum significare voluerit Ar incertum est). q8. 1049 b36 e)n toi_s peri\ kinh/sews (*fz6). 13. 1054 a30 e(n th_ diaire/sei tw_n e)nanti/wn, cf 4. 1055 b28. k3. 1061 a15 (cf III *)eklogh\ tw_n e)nanti/wn). k1. 1059 a34 (*fb3). k6. 1062 b31 e)n toi_s fusikoi_s (*fa7-9 et fortasse *ga3, cf ad h1. 1042 b7). l7. 1072 b2 h( diai/resis dhloi_ (num his verbis Ar th\n e)klogh\n tw_n e)nanti/wn eitare voluerit, dubium est). l7. 1073 a5 de/deiktai (*fq10. 276 b17). l8. 1073 a32 e)n toi_s fusi- koi_s (*fq8. 9. *oa2. b3). m1. 1076 a9 e)n th_| meqo/dw| th_| tw_n fusikw_n (*fa. q). m1. 1076 a28 teqru/lhtai u(po\ tw_n e)cw- terikw_n lo/gwn (cf III *)ecwterikoi\ lo/goi). m3. 1078 b5 e)n a)llois e)rou_men (? cf Bz ad h l). m9. 1086 a23 e)n toi_s peri\ fu/sews (*fa4-6, et fortasse *og3. 4. *ga1, cf ad h1. 1042 b7). n2. 1088 b24 e)n a)/llois lo/gois (*oa7 sqq an *mq8 ci- tetur incertum est). — *)hqika\ *nikoma/xeia a3. 1096 a3 (cf III *)egku/klia). a4. 1096 b30 a)/llhs a)/n ei)/h filoso- fi/as oi)keio/teron (metaphysicam doctrinam intelligi apparet, ac similes certe sunt eae quaestiones, quae *mg2 tractan- tur). a12. 1101 b34 e)cakribou_n oi)keio/teron toi_s peri\ ta\ e)gkw/mia peponhme/nois (quaestio omnino rhetoribus permitti, non liber de rhetorica citari videtur). a13. 1102 a26 (cf III *)ecwterikoi\ lo/goi). b7. 1108 b6 a)/lloqi kairo\s e)/stai (p*rb9. 10). e5. 1130 b28 u(/steron dioriste/on (similia iis, quae hic promittuntur, exstant *hk10. 1180 a1. *pg4. 18. 1288 b1). z3. 1139 b27 e)n toi_s a)nalutikoi_s (*ag1). z3. 1129 b32 e)n toi_s a(nalutikoi_s (*ag2. 71 b21). z4. 1140 a3 (cf III *)ecwte- rikoi\ lo/goi). k3. 1174 b3 e)n a)/llois (*fz-q). k10. 1181 b12-23 (p *politika/). k10. 1181 b17 e)k tw_n sunhgme/nwn politeiw_n (non significari ta\s politei/as, quas Ar collegit, demonstrat Heitz p 231). — *)hqika\ mega/la b6. 1201 b25 w(/sper e)/famen e)n toi_s a)nalutikoi_s (conferri potest *aa24. 25, sed num Aristotelis ipsius Analytica citare auctor voluerit du- bium est). — *)hqika\ *eu)dh/mia. ex iis locis, quibus Eudemus aliquid se vel antea dixisse vel postea exposi- turum esse scribit, complures (a5. 1216 a37. 7. 1217 a30. 8. 1218 b16. b5. 1222 b8. 10. 1227 a2. 11. 1227 b16. g2. 1230 b12, 1231 b3. 7. 1234 a28. h15. 1248 b10, 1249 a17) ad eam quaestionem pertinent, quae est de libris Nico- macheis et Eudemüs Ethicis communibus, utrum Aristo- *)aristote/lhs telem an Eudemum habeant auctorem; confcrendae igitur de hac re eae commentationes, quibus librorum utrisque Ethicis communium origo investigatur. ubi aliorum praeter Ethica librorum mentionem Eudemus facit, nusquam cer- tum est, eum Aristotelicos ac non suos ipsius libros signi- ficasse. citantur autem e)cwterikoi\ lo/goi a8. 1217 b22. b1. 1218 b34 (cf III *)ecwterikoi\ lo/go), *)analutika/ a6. 1217 a17 (cf *ab2-4. g6. 75 a3. 32. 88 a20), b6. 1222 b38 (si- milia cf *ag4), b10. 1227 a9 (similia cf *ag2), sed quam- quam in Aristotelicis Analyticis reperiuntur, quae vel con- cinant vel satis apte comparentur, inde concludi nequit, Aristotelis potius quam Eudemi Analytica significari. a8. 1217 b27 w(/sper e)n a)/llois dih/|rhtai, exposita haec quidem sunt in Aristotelicis Categoriis, sed eadein in aliquo Eu- demi libro tractata esse verisimile est. a8. 1217 b17 e(te/- ras te diatribh_s kai\ polla\ logikwte/ras, quaestio omnino ad metaphysicam doctrinam remittitur, non certus quidam liber citatur. a8. 1218 a36 e)/ti kai\ to\ e)n tw_| lo/gw| gegramme/non (?). — *politika/ b2. 1261 a31 e)n toi_s h)qikoi_s (*he8. 1132 b33, cf 5. 1130 b32 sqq). g6. 1278 b31 (cf III *)ecwterikoi\ lo/goi). g9. 1280 a17 e)n toi_s h)qikoi_s (*he6). g12. 1282 b20 oi) kata\ filosofi/an lo/goi, e)n oi(_s diw/ristai peri\ tw_n h)qikw_n (*he6). d11. 1295 a36 e)n toi_s h)qikoi_s (*hh14. 1153 b10. a6. 1098 a16. k7. 1177 a12). h1. 1323 a22 (cf III *)ecwterikoi\ lo/goi). h10. 1330 a5 u(/steron e)rou_men (refcrendum videtur vel ad de- perditam extremam partem Politicorum, Rose Ar libr p 128, vel ad Oeconomica, Göttling ad h l). h10, 1330 a33 u(/ste- ron e)rou_men (p oa5. 1344 b15). h13. 1332 a8 e)n toi_s h)qikoi_s (*ha6). h13. 1332 a22 kata\ tou\s h)qikou\s lo/gous (*hg6). q7. 1341 b40 pa/lin e)n toi_s peri\ poihtikh_s e)rou_men safe/ste- ron (ad deperditas poetices partes refert Bernays Grdz p 139 sqq, ad deperditas partes politicorum Heitz p 100, sed verbis e)n toi=s peri\ poihtikh_s alibi certe semper liber de arte poetica significatus est, cf III Poetica). — *oi)ko- nomika/ a3. 1343 b9 e(n a)/llois (videtur respici *zgb1). — *te/xnh r(htorikh/ a1. 1355 a28 e)n toi_s topikoi_s (ta1. 101 a30). a2. 1356 b9 e)k tw_n a)nalutikw_n (*ab23. 24, prae- cipue 23. 68 b13). a2. 1356 b12 e)k tw_n topikw_n (ta1. 12. cf Vahlen Rhet 37 sqq). a2. 1356 b19 e)n toi_s meqodikoi_s (referri haec ad ta12. 105 a16. q2. 157 a18 Vahlen de- monstravit l l p 43, nec probanda sunt quae contra mo- nuit Heitz p 81 sqq). a2. 1357 a30 e)k tw_n a)nalutikw_n (*aa12. 32 a10. 27. 43 b33). a2. 1357 b25 e)n toi_s a)nalu- tikoi_s (*ab27). a2. 1358 a29 kaqa/per kai\ e)n toi_s topikoi_s kai\ e)ntau_qa diairete/on tw_n e)nqumhma/twn kai\ ta\ ei)/dh kai\ tou\s to/- pous (non unus aliquis locus topicorum citatur, sed omnino ea via ac ratio significatur, cuius exempla multa in topicis leguntur, veluti ta10. 14. i9 al). a8. 1366 a21 e)n toi_s po- litikoi_s (II universe). a11. 1372 a1 e)n toi_s peri\ poihtikh_s (deperditam nunc poeticae partem, quae erat de comoedia, significari censet Bernays Rh Mus VIII 561). b22. 1396 b4 w(/sper e)n toi_s topikoi_s, 1396 b26 w(/sper e)n toi_s dia- lektikoi_s (cf ad a2. 1358 a29). b23. 1398 a28 w(/sper e)n toi_s topikoi_s peri\ tou_ o)rqw_s (legendum esse peri\ tou_ o)ce/os ac respici ad ta15. 106 a14 evidens est coniectura Thu- rotii Obs s l rhet p 9). b23. w(/sper e)n toi_s topikoi_s poi/a ki/nhsis h( yuxh/ (tb4. 111 b6. cf g6. 120 a34). b24. 1401 a2 w(/sper e)n toi_s dialektikoi_s, 1402 a3 w(/sper e)n toi_s e)ri- stikoi_s, 25. 1402 a35 kaqa/per kai\ e)n toi_s topikoi_s (eadem harum comparationum ratio, de qua dictum est ad a2. 1358 a29 cf Vahlen l l p 84, quamquam 1401 a2 referri

*)aristote/lhs potest ad ti15. 174 b10). b25. 1403 a5, 12 e)k tw_n a)na- lutikw_n (*ab26. 27). b26. 1403 a32 kaqa/per e)n toi_s to- pikoi_s (cf ad a 2. 1358 a29). g1. 1404 a38. 2. 1404 b7 e)n toi_s peri\ poihtikh_s, 2. 1404 b28 e)n toi_s peri\ poih/sews (po21. 22). g2. 1405 a5 e)n toi_s peri\ poihtikh_s (po22. 1459 a5). g9. 1410 b2 e)n toi_s *qeodektei/ois (cf III *qeode/kteia). g18. 1419 a24 fanero\n h(mi_n e)/stw e)k tw_n topikw_n (cf ad a2. 1358 a29). g18. 1419 b5 e)n toi_s peri\ poihtikh_s (cf ad a11. 1372 a1). — *(rhtorikh\ pro\s *)ale/candron non habet libri Aristotelici mentionem. — *peri\ poihtikh_s 6. 1449 b21 peri\ kwmw|di/as u(/steron e)rou_men (cf ad *ra11. 1372 a1). 15. 1454 b17 e)n toi_s e)kdedome/nois lo/gois (cf III *)ecwterikoi\ lo/goi). 19. 1456 a35 e)n toi_s peri\ r(htorikh_s kei/sqw (P uni- verse respici videtur).

III. ubi signum interrogationis in parenthesi additum est, quae sit de eius loci ratione dubitatio ex superiore parte, II, petendum est; ex eadem parte superiore petendum est, quis potissimum alicuius libri locus respici videatur.

De categoriis librum respici videri ya1. 402 a23. 5. 410 a14 et fortasse ti4. 166 b10. 22. 178 a5. *aa37. 49 a7 Zeller iudicat II, 2, 49, 1, cf Steinthal Gesch p 201; sed ti4. 166 b10 refertur ad ta9, reliquis in locis non libri, sed doctrinac de categoriis mentio fit. quod in Eudemiis Ethicis legitur to\ ga\r o)/n, w(/sper e)n a)/llois dih/|rhtai, sh- mai/nei to\ me\n ti/ e)sti ktl hea8. 1217 b27, dubium est utrum ad Aristotelis an ad Eudemi librum aliquem referendum sit, cf II p 101 b13. — De interpretatione libri caput 14, id ipsum, quod non esse Aristotelis iudicatur, Waitzio pro- mitti videtur ta10. 104 a33; sed alio esse hunc Topico- rum locum referendum cf II p 98 a15. — Analytica priora citantur nominatim: ta\ *)analutika/ e10. 19 b31. tq11. 162 a11. 13. 162 b32. i2. 165 b9. *ra2. 1356 b9, 1357 a30, b25. b25. 1403 a5, 12. hmb6. 1201 b25 (?). hea6. 1217 a17 (?); ta\ peri\ sullogismou_ *ag3. 73 a14, 15. 11. 77 a34; non addito nomine libri *ag3. 73 a8, e)n toi_s prw/- tois *ad12. 96 a1. — Analytica posteriora citantur: ta\ a)nalutika/ ti2. 165 b9. *mz12. 1037 b8. *hz3. 1139 b27, 32. hea6. 1217 a17 (?). b6. 1222 b38 (?). 10. 1227 a9 (?); sine nomine th3. 153 a11, 24. *md3. 1025 a33; promittun- tur *aa27. 43 a37. — Topica citantur: ta\ topika/ *aa1. 24 b12. b15. 64 a37. *ra1. 1355 a28. 2. 1356 b12, 1358 a29. b22. 1396 b4. 23. 1398 a28, 1399 a6. 25. 1402 a35. 26. 1403 a32. g18. 1419 a24, ta\ meqodika/ *ra2. 1356 b19, e)n toi_s dialektikoi_s *rb22. 1396 b26. 24. 1401 a2, e)n th_| pragmatei/a| th_| peri\ th\n dialektikh/n *aa30. 46 a30, e)n toi_s e)ristikoi_s *rb24. 1402 a3; sine nomine dih/|rhtai, e)le/xqh pro/teron ti4. 166 b14. 12. 172 b27, e)n e(te/rois ti2. 165 b6, 10. — Sophistici elenchi citantur: ta\ topika/ e11. 20 b26. *ab17. 65 b16, ta\ meqodika/ *rb24. 1401 a2. So- phisticos elenchos non peculiarem esse commentationem, sed partem Topicorum, ex his citandi formulis aliisque argumentis recte concludit Wz II, 528. cf Zeller II, 2, 54, 1. — Physica admodum saepe ab Aristotele citantur. nomen ta\ fusika/, ta\ peri\ fu/sews (h( me/qodos h( tw_n fu- sikw_n *mm1. 1076 a9) in extremo libro Physicorum et in Metaphysicis legitur. illic *fq1. 251 a9. 3. 253 b8. 10. 267 b21 nomine ta\ fusika/ prior Physicorum pars perinde re- spicitur (de/deiktai pro/teron e)n toi_s fusikoi_s, e)te/qh e)n toi_s fusikoi_s sim), atque alibi peculiaris et seiunota commen- tatio citari solet (conferri potest, quod *fg1. 201 a26 e)c a)/llwn e)/stai dh_lon pertinet ad extremum Physicorum librum *)aristote/lhs *fq5); sextus Physicorum liber in extremo eiusdem operis libro modo hac formula significatur e)n toi_s kaqo/lou peri\ fu/sews *fq5. 257 a34, modo e)n toi_s peri\ kinh/sews *fq8. 263 a11. in Metaphysicis ubi ta\ fusika/, ta\ peri\ fu/sews citantur, aliquoties sane prior Physicorum pars respicitur MA3. 983 a33. 4. 985 a12. 5. 986 b30. 7. 988 a22. 10. 993 a11. k1. 1059 a34. 6. 1062 b31. m9. 1086 a23, sed eodem nomine etiam posteriorem partem Physicorum contineri ap- paret *mh1. 1042 b7. m1. 1079 a9; ac latiore sensu nomen ta\ fusika/, ta\ peri\ fu/sews praeter Physica etiam libros de coelo ac de generatione et corruptione complectitur MA8. 989 a24. l8. 1073 a32, cf h1. 1042 b7 (?). k6. 1062 b31 (?). m9. 1086 a23 (?). — oi( lo/goi oi( peri\ ta\s a)rxa\s ei)rhme/noi h(mi_n (i e Physicorum pars prior) citantur *oa6. 274 a21, ta\ peri\ kinh/sews (i e Physicorum pars posterior) *oa5. 272 a30. 7. 275 b22. g1. 299 a10. *ga3. 318 a3. ai6. 445 b19. *mq8. 1049 b36, ta\ peri\ xro/nou kai\ kinh/sews *og4. 303 a23. non adhibito libri titulo vel aliqua argumenti significatione Physica citantur: e)n toi_s prw/tois, toi_s e)n a)rxh_| lo/gois *oa3. 270 a17. d3. 311 a11. *gb10. 337 a25, e)n toi_s kata\ filosofi/an *zma1. 642 a6 (?), pro/teron *oa6. 273 a17. b4. 286 b19. g6. 305 a21. *ga6. 323 a3. 9. 336 a13. 10. 336 a19. ya3. 406 a3. *zk1. 698 a9, dh_lon e)k tw_n proei- rhme/nwn *og2. 301 b32, e)n e(te/rois, e)n e(te/rois pro/ter|on *ga2. 316 b17. 3. 317 b13. 5. 320 b18, 28. b1. 329 a27. 10. 337 a18. 11. 338 a18. yb5. 417 a17. *zma1. 640 a2. *hk3. 1174 b3, omnino de/deiktai, ei)/rhtai sim *oa4. 271 a21. 8. 277 b11. *gb10. 336 a15, 337 a1. ma1. 338 a20. *ml7. 1073 a5. Physica promittuntur, ma_llon fanerw_s e)n toi_s kaqo/lou peri\ kinh/sews dei_ lexqh_nai peri\ tou/twn *ad12. 95 b10. — De coelo libri citantur: ei)/rhtai pro/teron e)n toi_s peri\ to\n a(/nw to/pon qewrh/masin ma3. 339 b36, e)n toi_s fusikoi_s MA3. 989 a24. l7. 1073 a32 (cf supra, Physica), sine nomine de/deiktai pro/teron sim *ga8. 325 b34. b4. 331 a7. 5. 332 a31. ma1. 338 a24. 3. 339 b16, 36, e)n a)/llois *ga2. 315 b31. *mn2. 1088 b24 (?), ei)/rhtai *gb10. 337 a1. ma1. 338 a21, h)_n *ga10. 328 b2. quae commemorantur a)strologika\ qewrh/- mata ma3. 339 b8. 8. 345 b1 non videntur ad libros de coelo referenda esse, cf infra *)astrologika/. — De gene- ratione et corruptione libri citantur: peri\ gene/sews kai\ fqora_s th_s koinh_s ei)/rhtai ma1. 338 a24, e)n toi_s kaqo/lou peri\ tou_ poiei_n kai\ pa/sxein yb5. 417 a1. *zgd3. 768 b23, e)n toi_s peri\ stoixei/wn yb11. 423 b29. ai4. 441 b12, e)n toi_s peri\ mi/cews ai3. 440 b3, 13, e)n toi_s fusikoi_s (cf Physica) MA8. 989 a24. h1. 1042 b7 (?). k6. 1062 b31 (?), sine no- mine e)n e(te/rois pro/teron, e)n e(te/rois mg1. 371 b1. *zma1. 640 a8. b1. 646 a15. 2. 648 b9. 3. 650 b10; promittuntur *fa9. 192 b2. b1. 193 b21. d5. 213 a5. *oa10. 280 a23. b3. 286 a31, b5. g4. 303 a1. — Meteorologica citan- tur: e)n e(te/rois pro/teron, e)n e(te/rois *zmb2. 646 a15, 648 b9, 649 a33. 3. 650 b10. *zgb6. 743 a6. e4. 784 b3 (titulus operis non commemoratur nisi in libro spurio ftb2. 822 b32 e)kteqei/kamen e)n tw_| h(mete/rw| bibli/w| tw_| peri\ metew/- rwn); promittuntur *ga2. 317 a30. quod Aristoteles *zmb9. 655 b23 scribit e)/ti de\ peri\ gonh_s kai\ ga/laktos a)peli/pomen e)n th_| peri\ tw_n u(grw_n kai\ o(moiomerw_n qewri/a|, Meteorologi- corum librum quartum significari iudicant Ideler Meteor II, 358 sqq, Zeller II, 2, 62; sed his verbis respici ad eius- dem libri secundi de partibus animalium capita 2-9 apparet conferenti 2. 647 b10. 7. 653 b9. 8. 653 b19. — De anima libri citantur: e)n toi_s peri\ yuxh_s e1. 16 a3 (?). ai1. 436

*)aristote/lhs b10, 14. 3. 439 a8, 16, 18. 4. 440 b28. mn1. 449 b30. u2. 455 a8, 24. en1. 459 a15. an8. 474 b11. *zk6. 700 b5. *zgb3. 736 a37. e1. 779 b22. 7. 786 b25, 788 a1, e)n e(te/rois, ei)/rh- tai, ei)/rhtai pro/teron sim ai1. 436 a1, 5, 437 a18. 2. 438 b3. 7. 449 a9. u1. 454 a11. z1. 467 b13. *zmg 10. 673 a30. *zk6. 700 b21. 11. 704 b1; promittuntur: e(te/ras e)/rgon e)sti\ qewri/as *gb6. 334 a15, e)xo/meno/n e)sti qewrh_sai *zp19. 714 b23 (?). — De sensu et sensili liber eitatur: e)n toi_s peri\ ai)sqh/sews ma3. 341 a14 (?). g2. 372 b9. *zmb7. 653 a19 (?). 10. 656 a29. *zge2. 781 a21 (?). 7. 786 b25, 788 b1, e)n toi_s peri\ ta\s ai)sqh/seis *zge1. 779 b22, e)n e)te/rois ei)/rhtai pro/teron, ei)/rhtai u2. 456 a2. *zk11. 704 b1; promittitur: a)/llos lo/gos yb7. 419 a7. — De memoria et remi- niscentia liber citatur: ei)/rhtai *zk11. 704 b1; quod pro- mitti eum librum ai1. 436 a8 Zeller existimat II, 2, 66, 2, probari non potest coll a13-17. — De somno et vigilia disputatio citatur: e)n toi_s peri\ u(/pnou *zmb7. 653 a19, peri\ u(/pnou kai\ e)grhgo/rsews ei)/rhtai pro/teron mk1. 464 b31, e)n e(te/- rois ei)/rhtai pro/teron sim *zmb 1. 647 a26. *zk10. 703 a11. 11. 704 b1. *zge1. 779 a6; promittitur yg9. 432 b12. ai1. 436 a16. — De insomniis liber citatur mt2. 464 b9, promittitur u2. 456 a27. — De divinatione persom- num eommentatio nec eitatur nec promittitur. — De lon- gitudine et brevitate vitae liber citatur: ei)/rhtai e)n e(te/rois *zmg10. 673 a30, a)/llos e)/stw lo/gos pk7. 923 b3 (?). — De iuventute et senectute disputationem se scri- pturum promittit Aristoteles ai1. 436 a14. mk6. 467 b6, num scripserit dubium est. quamquam enim in codd libri de vita et morte prima duo capita peri\ neo/thtos kai\ gh/rws inscripta sunt (cuius inscriptionis quae sit causa apparet cf z1. 467 b10), tamen ea duo capita nec possunt seiungi a reliquis eiusdem de vita et morte libelli, nec videntur ea continere, quae de iuventute et senectute seorsim ex- ponenda erant. cf Zeller II, 2, 67. — De vita et morte disputatio citatur: e)n e(te/rois ei)/rhtai, pro/teron sim an8. 474 a25, b14. *zmb1. 647 a26. g10. 673 a30, e)n toi_s prw/tois lo/gois *zmd5. 682 a2; promittitur ai1. 436 a15. mk1. 464 b32. 6. 467 b9. — De respiratione liber citatur: e)n toi_s peri\ a)napnoh_s *zmg6. 669 a4. d13. 696 b2, 667 a22, e)n e(te/- rois *zmg10. 673 a30. pi67. 898 b25, e)n toi_s prw/tois lo/gois *zmd5. 682 a2; promittitur yg9. 432 b12. ai1. 436 a15. u2. 456 a10. — De spiritu liber citatur: e)n a)/llois *zk10. 703 a11. — Historia animalium citatur: ai( peri\ tw_n zw/|wn i(stori/ai an12. 477 a5. *zmb1. 646 a9. 17. 660 b2. *zga3. 716 b31, ai( i(stori/ai ai( peoi\ ta\ zw_|a an16. 478 a28. *zmd5. 680 a1. 8. 684 b4. 13. 696 b14. *zga4. 717 a33. 20. 728 b13, h( i(stori/a h( peri\ ta\ zw_|a *zmg14. 674 b16. d10. 689 a18, h( zwikh\ i(stori/a *zmg5. 668 b29, h( fusikh\ i(stori/a *zmb3. 650 a31. *zp1. 704 b10, ai( i(stori/ai an16. 478 b1. *zga11. 719 a10. b4. 740 a23. 7. 746 a14. g1. 750 b31. 2. 753 b17. 8. 758 a24, ta\ peri\ ta\s i(stori/as *zgg10. 761 a10, h( i(stori/a *zgg11. 763 b16, non significato libri titulo e)n e(te/rois, pro/teron *zmg9. 672 a12. 10. 673 a30. d3. 677 b16. 7. 683 b12. *zgb1. 732 b14. e8. 788 b6, e)n toi_s prw/tois lo/- gois *zmd5. 682 a2; promittitur ma1. 339 a7. — De par- tibus animalium libri citantur: e)n toi_s peri\ ta\ me/rh tw_n zw/|wn z3. 468 b32, e)n toi_s peri\ tw_n mori/wn lo/gois *zga15. 720 b20, e)n tai_s ai)ti/ais tai_s peri\ ta\ me/rh tw_n zw/|wn *zge3. 782 a21, pro/teron, e)n e(te/rois u2. 456 a2. 3. 457 b28, 458 a20. z3. 469 a23. an7. 473 a27. 14. 477 b12. *zk11. 704 a3. *zp5. 706 b2. *zga1. 715 a1. 16. 721 a26. 19. *)aristote/lhs 726 b2. d1. 765 b8. e8. 788 b6; promittuntur ma1. 339 a7. *zib17. 507 a25. — De motu animalium liber promitti putatur yg10. 433 b20. — De incessu animalium liber citatur: e)n toi_s peri\ porei/as tw_n zw/|wn *zmd11. 690 b15, e\n toi_s peri\ porei/as *zmo\11. 692 a17, e)n toi_s peri\ porei/as kai\ kinh/sews tw_n zw/|wn *zmd13. 696 a11, e)n toi_s peri\ ta\s tw_n zw/|wn kinh/seis *ob2. 284 b13, e)n e(te/rois *zk1. 698 a3. — De generatione animalium libri promittuntur: e)rou_men (lexqh/setai sim) e)n toi_s peri\ th\n ge/nesin tw_n zw/|wn *zmd4. 678 a19, e)n toi_s peri\ ta\s gene/seis tw_n zw/|wn *zmd12. 695 a27. 14. 697 b29, e)n toi_s peri\ th\n ge/nesin *zmg14. 674 a20. d12. 693 b24, e)n toi_s peri\ gene/sews ai4. 442 a3. *zia5. 489 b17. *zmb3. 650 b10. 7. 653 b16. 9. 655 b25. g5. 668 a8. d 4. 678 a25. 10. 689 a18. 11. 692 a16, u(/steron, e)n a)/llois *zig22. 523 a14. *zmd10. 689 a10, 12. 14. 697 b29. *zk11. 704 b2, qewrh/swmen ma1. 339 a7; fortasse citantur oa3. 1343 b9. — Problemata a se scripta Aristoteles septem locis nominatim citat (ei)/rhtai e)n toi_s problh/masin mb3. 363 a24. z5. 470 a18. *zmg15. 676 a18. *zgb8. 747 b5. d4. 772 b11. 7. 775 b37, ei)/rhtai e)n toi_s problhmatikoi_s u2. 456 a29, praeterea conferri potest md3. 381 b13; falso Heitzp 112 addit mn2. 451 a18, cfII p 99a38); inde scripsisse Aristotelem sunagwgh\n problhma/twn kai\ lu/sewn eertum est. cum iis quae nunc feruntur Aristotelis nomine problematis unus ex septem illis loeis quodammodo comparari potest (ef II p 99 b5 ad z5. 470 a18), reliqui in problematis quae nunc exstant nihil omnino habent, quo referantur. confirma- tur hac re, id quod aliunde iam cognitum est, problematum quae nunc Aristotelis nomine feruntur vel nullam vel exi- guam partem Aristoteli posse tribui. — Metaphysica quae nunc dicuntur, ab Aristotele th_s prw/ths filosofi/as nomine appellantur. libri de prima philosophia promittun- tur: di) a)kribei/as th_s prw/ths filosofi/as e)/rgon e)sti\ dio- ri/sai, w(/st) ei)s e)kei_non to\n kairo\n a)pokei/sqw *fa9. 192 a35, cf filosofi/as th_s prw/ths diori/sai e)/rgon *fb2. 194 b14, th_s e(te/ras kai\ prote/ras dielei_n e)sti\ filosofi/as e)/rgon *ga3. 318 a6, dia\ tw_n e)k th_s prw/ths filosofi/as lo/gwn deixqei/h a)/n *oa8. 277 b10; vel promittuntur vel citantur: e)/stin a)/llhs pragmatei/as e)/rgon e5. 17 a4, a)/llhs a)\n ei)/h filosofi/as oi)- keio/teron *ha4. 1096 b30; citantur in libro pseudepigrapho: diw/ristai e)n toi_s peri\ th_s prw/ths filosofi/as *zk6. 700 b8 (?). sed in iisdem libris, in quibus disputatio de prima philo- sophia nominatim promittitur, eadem, non addito quidem operis nomine, citatur: to\ ei)_nai posaxw_s le/gomen, e)n a)/llois ei)/rhtai *gb10. 336 b29, tou_to e)n a)/llois diw/ristai di) a)kri- bei/as ma_llon *fa8. 191 b29. — Ethica Nicomachea citantur: ei)/rhtai (ei)/rhtai pro/teron) e)n toi_s h)qikoi_s MA1. 981 b25. *pb2. 1261 a31. g12. 1280 a17. d11. 1295 a36. h13. 1332 a8, kata\ tou\s h)qikou\s lo/gous *ph13. 1332 a22, o(molo- gou_si toi_s kata\ filosofi/an lo/gois, e)n oi(_s diw/ristai peri\ tw_n h)qikw_n *pg 12. 1282 b20; utrum citentur an promittantur dubium est: e(/teros e)/stw lo/gos yg3. 427 b26 (?). — Po- litica citantur: dihkri/bwtai e)n toi_s politikoi_s *ra8. 1366 a21; promittuntur *he5. 1130 b28. k10. 1181 b12-31. — Oeconomica promittuntur *ph10. 1330 a3 (?), 33. — Ars rhetorica videtur citari: e)n toi_s peri\ r(htorikh_s kei/sqw po19. 1456 a35, sed cf Vhl Poet I 17, 47; promittitur *hb7. 1108 b6, vix potest videri promissa esse e5. 17 a5. — De poe- tica liber citatur: ei)/rhtai e)n toi_s peri\ poihtikh_s *ra11. 1372 a1. g1. 1404 a38. 2. 1404 b7, 1405 a5. 18. 1419 b5, e)n toi_s peri\ poih/sews *rg2. 1404 b28; promittitur: e)n toi_s peri\

*)aristote/lhs poihtikh_s e(rou_men safe/steron *pq7. 1341 b40, vix potest vi- deri promissus esse e5. 17 a5.

Deperditi libri Aristotelis, qui in superstitibus nunc libris Aristotelis vel citantur vel promittuntur. *)ana- tomai/ citantur: dh_lon tou_to (fanero/n, dei_ qewrei_n, qewrei/sqw) e)k tw_n a)natomw_n u3. 456 b2. an8. 474 b9. 16. 478 b1. *zig1. 509 b21. 11. 511 a13. 4. 529 b19, 530 a31. z10. 565 a12. *zmb3. 650 a31. g4. 666 a9. 5. 668 b29. 14. 674 b16. d5. 680 a1. 8. 684 b4. 10. 689 a18. 13. 696 b14. *zga11. 719 a10. b4. 740 a23, e)k tw_n a)natemnome/nwn an16. 478 a28, e)k th_s diagrafh_s th_s e)n tai_s a)natomai_s, e)k tw_n e)n tai_s a)natomai_s diagegramme/nwn, e(k tw_n paradeigma/twn tw_n e)n tai_s a)natomai_s *zia17. 497 a32. d1. 525 a8. z11. 566 a15. *zgb7. 746 a14. non liber anatomicus, sed ipsa animalium sectio et quae inde petitur cognitio videtur intelligenda esse *zmd2. 677 a9. *zgb7. 746 a22. d1. 764 a35. 4. 771 b32. e1. 779 a8. cf Heitz p 70 sqq. — *(astrologika/. ta\ peri\ a)strologi/an *ob10. 291 a29, ta\ a)strologika\ (peri\ a)strologi/an) qewrh/mata ma3. 339 b8. 8. 345 b1 significare videntur peculiarem Aristotelis de rebus astronomicis librum. cf Heitz p 116 sqq. — *diaire/seis, cf II p98 b18 ad *gb3. 330 b16. — *)eklogh\ tw_n e)nanti/wn citatur teqewrh/sqw d) h(mi_n e)n th_| e)klogh_ tw_n e)nanti/wn *mg2. 1004 a2, b34, w(/sper e)n th_ o\iaioe/sei tw_n e)nanti/wn diegra/yamen *mi3. 1054 a30. 4. 1055 b28. k3. 1061 a15; quod *ml7. 1072 b2 legitur h( diai/resis dhloi_, num diai/resis pro titulo libri acci- piendum sit (i q diai/resis tw_n e)nanti/wn), admodum est du- bium. quae de e)klogh_| tw_n e)nanti/wn Graeci interpretes refe- runt collegit Rose Ar Ps p49. ipsum Alexandrum, cuius ex commentariis reliquos interpretes sua hausisse apparet, non constare secum, sed modo distinguere th\n e)klogh\n tw_n e)nan- ti/wn ab altero libro peri\ ta)gaqou_ modo cum eo eonfundere, monet Heitz p 213. — *qeode/kteia. ai( a)rxai\ tw_n pe- rio/dwn sxedo\n e)n toi_s *qeodektei/ois e)chri/qmhntai *rg9. 1410 b2. suum se citare librum quamquam non distincte scribit Aristoteles, tamen ex formula citandi vero est simillimum. duhitat de ea re Heitz p 85 sqq; quod Rose Ar Ps p 137 ea verba interpretatur ‘initia autem periodorum fere di- mensus est Theodectes in orationibus’, probari nequit. — *peri\ meta/llwn librum Aristoteles duobus Meteorologi- corum locis promittere putatur; sed alter locus md8. 384 b34 (cf II ad h l) manifesto ad mg7. 378 a15 referendus est; ex altero loco mg7. 378 b5 koinh_| me\n ou)_n ei)/rhtai peri\ pa/ntwn au)tw_n (i e tw_n o)ruktw_n kai\ tw_n metalleutw_n), i)di/a| d) e)piskepte/on peri\ e(/kaston ge/nos, voluisse Aristotelem peri\ meta/llwn peculiarem librum scribere non potest coneludi. Heitz p 67 sqq. — *peri\ no/sou kai\ u(giei/as. de morbo et valetudine quaestionem Aristoteles non solum ad doctrinam physieam pertinere iudieat (peri\ u(giei/as kai\ no/sou ou) mo/non i)atrou_ a)lla\ kai\ tou_ fusikou_ me/xri tou ta\s ai)ti/as ei)pei_n an21. 480 b23, fusikou_ de\ kai\ peri\ u(giei/as kai\ no/sou ta\s prw/tas i)dei_n a)rxa/s ai1. 436 a17, peri\ tou/twn e)n tai_s tw_n no/swn a)rxai_s a(rmo/ttei le/gein, e)f) o(/son th_s fusikh_s filosofi/as e)sti\n ei)pei_n peri\ au)tw_n *zmb7. 653 a8), sed etiam se insti- tuturum eam quaestionem promittit perinde ac de iis rebus, de quibus libros eius superstites habemus (peri\ de\ zwh_s kai\ qana/tou lekte/on u(/steron, o(moi/ws de\ kai\ peri\ no/sou kai\ u(giei/as mk1. 464 b32). inde voluisse Ar scribere disputationem peri\ no/sou kai\ u(giei/as apparet; num scripserit neque ex his locis neque aliunde certo colligi potest. Heitz p 56 sqq. — *)optika/ memorat auctor problematis is1. 913 a27 dei/- *)aristote/lhs knutai e)n toi_s o)ptikoi_s. his verbis si citatur liber de doctrina optica et non quaestio omnino ad opticam doctrinam able- gatur, tamen, quoniam de problematis auctore non constat, non potest inde effici, ut exstitisse commentationem de doctrina optica ab Aristotele scriptam comprobetur. aliunde eiusmodi operis Aristotelici notitiam exhibuit Rose Ar Ps p 378. — *peri\ puro/s. ei)/rhtai safe/steron e)n toi_s peri\ puro/s pl1. 954 a20. utrum problematum aliqua pars an peculiaris ea de re liber, Aristotelis an Theophrasti aliusve Peripatetici citetur, non potest diiudicari. — *ai( tw_n *pu- qagorikw_n do/cai. de Pythagoreorum doctrina se alicubi accuratius exposuisse Aristoteles seribit MA 5. 986 a12 diw/ristai peri\ tou/twn e)n e(te/rois h(mi_n a)kribe/steron. peculia- rem ea de re exstitisse Aristotelis librum, testantur Graeci Ar interpretes, veluti Alex ad Met 31, 1. 56, 10. cf Rose Ar Ps p 194. — *peri\ trofh_s sive peri\ au)ch/sews kai\ tro- fh_s peculiarem librum ab Ar scriptum esse, probabiliter ex his colligitur locis: tu/pw| me\n ou)_n h( trofh\ ti/ e)stin ei)/- rhtai, diasafhte/on d) e)sti\n u(/steron peri\ au)th_s e)n toi_s oi)- kei/ois lo/gois yb4. 416 b31, u(/steron lekte/on e)n toi_s peri\ au)ch/sews kai\ trofh_s *zge4. 784 b2, ei)/rhtai peri\ tou/twn e)n toi_s peri\ trofh_s u3. 456 b5, quibus accedunt *zmb3. 650 b10. 7. 653 b14. 14. 674 a20. d4. 678 a19. md3. 381 b13. quodsi re vera exstitit eiusmodi liber Aristotelicus, is pro- mitti putandus est yb4. 416 b31. *zge4. 784 b2. *zmd4. 678 a19, citari u3. 456 b5. md3. 381 b13 (?), reliquis locis (oi)keio/tero/n e)sti dielqei_n sim) utrum scriptus an scribendus significetur incertum est. cf Heitz p 59 sqq. — *peri\ fi- losofi/as. dixw_s to\ ou(_ e(/neka: ei)/rhtai d) e)n toi_s peri\ filo- sofi/as *fb2. 194 a36. si genuina sunt Aristotelis verba ei)/rhtai-filosofi/as, qua de re potest dubitari, cf Heitz p 180 sqq, referenda sunt ad Aristotelis peri\ filosofi/as dialogum, Bernays p 108 sqq. non esse ad eum dialogum referenda quae habemus ya2. 404 b19 e)n toi_s peri\ filo- sofi/as legome/nois cf II p 98 b59. qui dicuntur oi( kata\ filo- sofi/an lo/goi omnino sunt philosophicae quaestiones ac di- sputationes, distinctae a dialecticis, cf filosofi/a extr. — *peri\ futw_n peculiarem lihrum Ar promittit ma1. 339a7. mk6. 467 b4. z2. 468 a31, peri\ futw_n kaq) au(ta\, xwri\s e)piskepte/on, ta\ pa/qh ta\ tw_n xumw_n oi)kei/an e)/xein th\n ske/yin e)n th_| fusiologi/a| th_| peri\ futw_n Ar scribit *zmb10. 656 a2. *zga1. 716 a1. e3. 783 b20. ai4. 442 b25, librum peri\ fu- tw_n scriptum citat *zie1. 539 a20. *zga23. 731 a29. mb3. 359 b20 (?). cf Heitz p 61 sqq. — *)ecwterikoi\ lo/goi, e)gku/klia, e)kdedome/noi lo/goi, e)n koinw_| gigno/menoi lo/goi. Aristoteles tw_n e)cwterikw_n lo/gwn aliquoties men- tionem facit: le/getai de\ peri\ au)th_s (th\s yuxh_s) kai\ e)n toi_s e)cwterikoi_s lo/gois a)rkou/ntws e)/nia, kai\ xrhste/on au)toi\s *ha13. 1102 a26, e(/teron d) e)sti\ poi/hsis kai\ pra_cis: pisteu/omen de\ peri\ au)tw_n kai\ toi_s e)cwterikoi_s lo/gois *hz4. 1140 a3, th_s| a)rxh_s tou\s legome/nous tro/pous r(a/|dion dielein: kai\ ga\r e)n toi_s e)cwterikoi_s lo/gois diorizo/meqa peri\ au)tw_n polla/kis *pg6. 1278 b31, nomi/santas ou)_n i(kanw_s polla\ le/gesqai kai\ tw_n e\n toi_s e)cwterikoi_s lo/gois peri\ th_s a)ri/sths zwh_s, kai\ nu_n xrh- ste/on au)toi_s *ph1. 1323 a22, teqru/lhtai ga\r ta\ polla\ (de ideis) kai\ u(po\ tw_n e)cwterikw_n lo/gwn *mm1. 1076 a28. non significari hac formula ‘communes hominum non rudium extra scholam sermones rationesque’, vulgatas hominum opiniones ac disputationes, nec vero omnino libros Aristo- telicos eos, qui cadant extra ambitum eius, quae tum maxime tractetur, quaestionis ac doctrinae, sed certos quosdam Ari-

*)aristote/lhs stotelis libros, demonstravit Bernays p 29-73, cf Heitz p 122 sqq. non esse titulum eorum librorum oi( e)cwterikoi\ lo/goi, sed comprehendi eo nomine genus quoddam libro- rum, quod a severa et accurata philosophicae doctrinae ratione alienius sit, et ex ipsa eos libros citandi forma colligi potest, si quidem ubique etiam (vel iam) oi( e)cwte- rikoi\ lo/goi suffieere ad aliquam quaestionem solvendam di- cuntur, et eo confirmatur, quod Eudemus, sive is suos sive Aristotelis libros intelligi voluit, tou\s e)cwterikou\s lo/gous op- posuit toi_s kata\ filosofi/an: e)pe/skeptai de\ polloi)s peri\ au)tou_ tro/pois kai\ e)n toi_s e)cwterikoi_s lo/gois kai\ e)n toi_s kata\ filosofi/an hea8. 1217 b22, pa/nta dh\ ta)gaqa\ h)\ e)kto\s h)\ e)n yux)h_, kai\ tou/twn ai(retw/tera ta\ e)n th_| yuxh_|, kaqa/per oiai- rou/meqa kai\ e)n toi_s e)cwterikoi_s lo/gois heb1. 1218 b34. cf Simpl Schol 386 b25 e)cwterika/ e)sti ta\ koina\ kai\ di) e)ndo/cwn peraino/mena, a)lla\ mh\ a)podeiktika\ mhde\ a)kroamatika/. cum hac interpretatione formulae e)n toi_s e)cwterikoi_s lo/gois con- cinit, quod similibus verbis Aristoteles eiusmodi rationes ac quaestiones signifieat, quae ad ipsam rem non neces- sario pertinent neque ex ipsa eius natura petitae sunt: prw_ton de\ kalw_s e)/xei diaporh_sai peri\ au)tou_ (tou_ xro/nou) kai\ dia\ tw_n e)cwterikw_n lo/gwn *fd10. 217 b31 (intelligendae sunt eae a)pori/ai, quae usque ad 218 a30 exponuntur), tauta me\n i)/sws e)cwterikwte/ras e)sti\ ske/yews *pa5. 1254 a33. aliter de e)cwterikoi_s lo/gois statuunt Rose de Ar libr p 104, Ar Ps. p 717. Spengel Arist Stud I p 13 sq. Forch- hammer Ar u die exoter Reden 1864. — quos libros Ari- stoteles tw_n e)cwterikw\n lo/gwn nomine siguificat, eosdem ta\ e)gku/klia, ta\ e)gku/klia filosofh/mata appellare videtur: peri\ me\n tou/twn a(/lis: i(kanw_s ga\r kai\ e)n toi_s e)gkukli/ois ei)/- rhtai peri\ wu)tw_n *ha3. 1096 a3, kai\ ga\r kaqa/per e)n toi_s e)gkukli/ois filosofh/masi polla/kis profai/netai toi_s lo/gois *oa9. 279 a30. Simpl ad h l Schol 487 a3 e)gku/klia de\ kalei_ filosofh/mata ta\ kata\ th\n ta/cin e)c a)rxh_s toi_s polloi_s protiqe/mena, a(/per kai\ e)cwterika\ kalei_n ei)/wqen. Bernays p 85, 93-125, 171. (ethicorum l l e)gku/klia problh/mata signi- ficari coniieit Heitz p 122). — libros antea iam a se editos Aristoteles adhibet, ubi tou\s e)kdedome/nous lo/gous citat, ei)/rhtai de\ peri\ au)tw_n kai\ e)n toi_s e)kdedome/nois lo/gois i(kanw_s po15. 1454 b17; ac possunt ii quidem esse iidem, quos alibi e:cwterikou\s lo/gous appellat, Bernays p 5, 10. Heitz p 140. — quos denique Aristoteles tou\s e)n koinw_| gignome/nous lo/lous ap- pellat, eu)qu/nas dedwkui_a kai\ toi_s e)n koinw_| gignome/nois lo/gois ya4. 407 b29, eos Bernays p 15-29 et Heitz p 140, 200 eosdem esse iudicant, ac tou\s e)cwterikou\s lo/gous, editos pri- mum ab Aristotele dialogos; quod quamquam probabile est, manet tamen dubitatio de usu temporis praesentis participii gigno/menoi, qui non videtur explicatus esse.

*(aristote/lhs *)ro/dios, a)/rxwn *fwkai/as ob1348 a35.

*)aristofa/nhs po3. 1448 a27. e)n toi_s *babulwni/ois *rg2. 1405 b30 (Meineke Com II 982). deu/teros *)aristofa/nhs ei)- rh/nh| f 579. 1573 a25, cf a16. *)a. Platonicus *pb4. 1262 b11 (cf Plat Symp 129 D).

*)aristofw_n. *)ifikra/ths pro\s *)a. *rb23. 1398 a5.

*)arifra/dhs ei)s tou\s tragw|dou/s po22. 1458 b31 (*)areifra/- dhs Bk).

*)ari/frwn. *ca/nqippos o( *)ari/fronos f 361. 1539 a38.

a)rixa_sqai. to\n khro\n a)nalamba/nousin ai( me/littai a)rixw/menai pro\s ta\ bru/a o)ce/ws toi_s e)/mprosqen posi/n *zu40. 624 a34 (v l a)rxo/menai, a)ruo/menai, fort scribendum a)rrixw/mena.).

*)ari/wn h)/rcato th_s w)|dh_s f 627. 1584 b1. a)/rktos

*)arkadi/a. potamoi\ katapino/menoi ma3. 1351 a3. oi(_nos e)n *)ar- kadi/a| md10. 388 b6. e(lw/dhs, ta\ pneu/mata ou)k e)/xousa yuxra/ pks58. 947 a15, 18. *kullh/nh, *lousoi\ th_s *)arkadi/as *zu19. 617 a14. q15. 831 b14. 125. 842 b6. *)atala/nths sh_ma e)n *)arkadi/a| f 596. 1577 a7. ta\ *lu/kaia, a)gw\n e)n *)arkaoi)a| f 594. 1574 b30. ba/rbaroi th\n *)arkadi/an w)/|khsan f 549. 1568 b43. — *)arka/des e)ce/balon e)c *)arkadi/as tou\s bar- ba/rous f 549. 1568 b44. *dru/opos tou\s *)arka/das katoiki/san- tos f 441 1550 b1. *)arka/dwn politei/a f 442. *)arka/des kata\ kw/mas kexwrisme/noi *pb2. 1261 a29. e)xqroi\ *la/kwsin *pb9. 1269 a4, 1270 a3. *)arka/dwn pro\s *lakedaimoni/ous sunqh_kai f 550. 1569 a13.

a)rkei_n. a)rkei_ tau_ta gene/sqai *hb3. 1105 a28. toi_s e)pieike/sin a)rkou_san ei)_nai th\n ta/cin *pz4. 1318 b36. — a)rkou/menoi au)tw_| tou/tw| *hb7. 1107 b15.

*)arkei/sios. *ke/falos a)/rktw| migei\s to\n *)arkei/sion e)/teken f 462. 1554 a21, 15.

a)/rkios. a)/rkion (Hom B 393) *pg14. 1285 a13. *hg11. 1116 a35. misqo\s a)/rkios (in versu qui Pitthei esse ferebatur) f 556. 1570 a12.

a)rkou/ntws e)/nia le/getai *ha13. 1102 a27. ei) tou_to fai/noito a)rkou/ntws *ha2. 1095 b6.

a)rktiko\s po/los, opp a)ntarktiko/s k2. 392 a3.

a)/rktos h( (gen masc dubium est num exhibeatur x6. 798 a26 kai\ me/las de/ pote pe/fhne kai\ e)/lafos kai\ a)/rktos). 1. ursus arctos. refertur inter ta\ tetra/poda zw|oto/ka peza\ a)mfw/- donta polusxio\h_ a)/gria *zib1. 498 b25. 17. 507 b16. e2. 539 b33. q17. 600 a28. *zgd6. 774 b7, 14. a(/pan to\ sw_ma th_s a)/rktou dasu/ *zib1. 498 b27. dia\ tou_to e)ndew_s e)/xei ta\ peri\ th\n ke/rkon *zmb14. 658 b2. mono/xroos, ou) metaba/llei a)\n mh\ dia\ pa/qos, h)/dh kai\ w)_ptai a)/rktos leukh/ *zge6. 785 b35. e)n *musi/a| a)/rktwn ti ge/nos leuko/n q4. 845 a17. kai\ melas de/ pote pe/fhne kai\ e)/lafos kai\ a)/rktos x6. 798 a26. oi( th_s a)/rktou po/des o(/moioi xersin, o( pou\s ka/twqen sarkw/dhs *zib1. 498 a34, 499 a29. badi/zei kai\ toi_n duoi_n podoi_n o)rqh/ *ziq5. 594 b15. te/ttaras e)/xei mastou/s *zib1. 500 a23. mi/an e)/xei koili/an, mei/zw *zib17. 507 b16, 20. pw_s a)/rktoi th\n o)xei/an poiou_ntai (ou)k a)nabado/n), xalepai\ peri\ th\n o)xei/an kai\ ai( qh/leiai a)po\ tw_n sku/mnwn *zie2. 539 b33. z18. 571 b27, 30. 30. 579 a18, 25. po/son xro/non ku/ei h( a)/rktos, pw_s kai\ po/te ti/ktei kai\ poi_a ta\ e)/mbrua *ziz30. 579 a20, 30. 34. 580 a6. q17. 600 a32. *zgd6. 774 b14. (*ke/falon kata\ xrhsmo\n a)/rktw| suggene- sqai, th\n de\ e)gku/mona genome/nhn metabalei_n ei)s gunai_ka kai\ tekei_n pai_da *)arkei/sion f 462. 1554 a13, 15.) pw_s kai\ po/son xro/non fwlou_sin ai( a)/rktoi, pio/tatai peri\ tou_ton to\n xro/non, h( ai)ti/a th_s fwlei/as a)mfisbhtei_tai *ziq17. 600 a28-b17. i6. 611 b34. peri\ tou_ th_s a)/rktou fwleuou/shs ste/atos q67. 835 a30. h( a)/rktos pi/nei ka/yei *ziq6. 595 a9. h( a)/rktos pa/m- fagon, ti/ e)sqi/ei, ti/si zw/|ois e)piti/qetai kai\ pw_s *ziq5. 594 b5-16. 17. 600 b11. i6. 611 b35. ai( a)/rktoi o(/tan feu/gwsi ta\ skumni/a prowqou_si kai\ a)nalabou_sai fe/rousin *zu6. 611 b32. a)/rktoi tine\s o(/tan kunhgw_ntai a)fia_si toiau/thn pnoh\n w(/ste tw_n kunw_n ta\s sa/rkas sh/pein q144. 845 a18. h( qh/leia a)/rktos a)ndreiote/ra tou_ a)/rrenos *zu1. 608 a34. — e)n *krh/th| a)/rktous ou)/ fasi gene/sqai q83. 836 b27. — 2. a)/rktos ma- lako/strakon. toi_s xro/nois paraplhsi/ws ai( kalou/menai a)/rktoi ti/ktousi toi_s kara/bois *zie17. 549 b23. (cancer spinosissimus St, scyllarus arctus K p 672 n 8 cf Cr, incerta species cru- staceorum C A*zi I 152 n 1). — 3. a)/rktos, sidus, regio coeli septentrionalis. ta\ peri\ th\n a)/rkton e)n tw_| xeimw_ni nh/nema mb4. 361 b5. ta\ pro\s a)/rkton, oi( pro\s th\n a)/rkton to/poi

*)arktou_ros mb1. 354 a28. mk5. 466 b25. oi( u(po\ th\n a)/rkton to/poi mb5. 362 a17. a13. 350 b7. oi( u(po\ ta\s a)/rktous pi22. 893 a34. oi) u(po\ tai_s a)/rktois oi)kou_ntes f2. 806 b16. ma_llon o( no/tios a)h\r ei)s u(/dwr metaba/llei tou_ pro\s a)/rkton mg6. 377 b27. ai( i(/ppoi o(/tan i(ppomanw_si qe/ousi pro\s a)/rkton h)\ no/ton *ziz18. 572 a17. — ta\s a)/rktous *(re/as xei_ras oi( *puqago/reioi e)ka/loun f 191. 1512 a30. — h( e(te/ra a)/rktos, h( e(kei_ a)/rktos (polus meridionalis) mb5. 362 a32 Ideler, b34.

*)arktou_ros pa3. 859 a23. o(/tan *)arktou_ros e)pite/llh| *zu22. 617 a31. me/xri *)arktou/rou du/sews *ziq15. 599 b11. pro\ *)ar- ktou/rou, met) *)arktou_ron *zie17. 549 b11. q13. 598 a18. a)po\ *)arktou/rou metopwrinou_ *ziz15. 569 b3.

*)arku/nia o)/rh ma13. 350 b5.

a(/rma k6. 400 b6. c6. 980 a12.

*)armeni/a. fa/rmakon e)n *)a. q6. 831 a4.

*(armo/dios *pe10. 1311 a37, *rb23. 1398 a18, 21. 24. 1401 b11. eius statua *ra9. 1368 a17. toi_s peri\ *(armo/dion e)na- gi/zei o( pole/marxos f 387. 1542 b8.

*(armo/dios, Iphicrati aequalis *rb23. 1397 b28 (cf 1398 a18, 21).

a(rmodi/ou to/pou to\ futo\n dei\tai ftb6. 826 a39.

a(rmo/zein, a(rmo/ttein. 1. trans a(rmo/sas ta\s a)/llas xorda/s piq20. 919 a13. — r(h_sin e)c a)/llou ei)s a)/llo a(rmo/ttein po18. 1456 a31. — med oi( ta\s su/riggas a(rmotto/menoi piq23. 919 b8. — pass to\ h(rmosme/non e)c a)narmo/stou gi/nesqai *fa5. 188 b12. h(rmo/sqai a(pa/sais xordai_s piq36. 920 b9, 12, 15. — 2. intrans a(rmo/zei tini/ ti: poi_a poi/ois a(rmo/ttei, ou\ tau)ta\ a(rmo/zei qeoi_s kai\ a)nqrw/pois al *hk10. 1181 b9. d5. 1123 a9. 15. 1128 b16. q12. 1160 b34. i10. 1170 b24. *md16. 1022 a2. *pd1. 1288 b15, 24. 2. 1289 b17. 13. 1297 b34. *ra4. 1360 a33. to\ a(rmo/zon e(ka/stw| *hq13. 1161 a24. a(rmo/ttei ti e)pi/ tinos: ta\ deiknu/mena e(pi\ tou/tou a(rmo/ttei *mm7. 1081 a20. o( au)to\s e)pi\ pa/ntwn a(rmo/sei lo/gos, diorismo/s sim mg3. 372 b15. *he10. 1034 b33. *pg11. 1281 b19. tq10. 160 b32. *zmb12. 657 a21. (cf o( au)to\s a(rmo/sei lo/gos *fd1. 209 a9. o( au)to\s a(rmo/sei lo/gos peri/ tinos *fd8. 214 b23. mb9. 369 b36, e)pi/ tini hma20. 1191 a11). a(rmo/ttei ti pro/s ti *pz1. 1317 a10. q5. 1339 b26. e)/laion ei)s pa/nta a(rmo/tton q88. 837 a33. to\ lexqe\n pro/teron a(rmo/sei kai\ nu_n *hk7. 1178 a5. poih/sei e)n e(ka/stois w(s a)rmo/zei *hd12. 1126 b26. to\ a(rmo/tton, syn to\ oi)kei_on, a)nalogi/a *hi2. 1165 a17. po15. 1454 a22. *rb9. 1387 a28. to\ peri\ e(/kaston ge/nos a(rmo/tton *pd1. 1288 b12. th\n a(rmo/ttousan a)podou_nai qermasi/an *zgg2. 753 a28. r(aqumi/a| th_s a(rmottou/shs e)pimelei/as f 17. 1477 a17. a(rmo/ttei impers c infact, veluti a(rmo/ttei (a(rmo/sei) le/gein, ei)pei_n, katalamba/nein al *ab11. 62 a17. td6. 128 a9, 24. z8. 146 b37 (?). 13. 150 b31. h5. 154 b19. *zmg5. 668 a9. *hg4. 1111 b29. h1. 1145 a19. i11. 1171 b20. *pd15. 1299 b13, 14, 29. h16. 1335 b28. q4. 1339 a6. ya4. 408 a1. *mg5. 1010 a6. r35. 1439 b16. 36. 1441 b11. cf *rg5. 1407 a25. a(rmo/tton h)_n c inf f 144. 1502 b30. a(r- mo/ttei tini\ le/gein, zhtei_n al *hd14. 1128 a19. 7. 1123 b31. *pq3. 1338 b3. mb3. 356 b16. e)pi/ tinos a(rmo/sei le/gein ma14. 353 a19. cf *hi10. 1170 b22. a(rmo/sei c inf pass, le/gesqai ta6. 102 b28.

a(rmoni/a. 1. compages. ta\ tou/twn o)sta_ tw_n a(rmoniw_n e)sti/n, h(_| me\n e)/xei ta\ kw\la ka/myin, sundedeme/na te neu/rois, kai\ tw_n e/sxa/twn sunarmotto/ntwn *zmb9. 654 b18. — 2. concentus sonorum. o(/sa peri\ a(rmoni/an piq917 b17-923 a3. mousikh\ fqo/ggous mi/casa e)n diafo/rois fwnai_s mi/an a)pete/lesen a(r- moni/an k5, 396 b17. h( a(rmoni/a kra_sis kai\ su/nqesis e)nanti/wn, a)/ron lo/gos tis tw_n mixqe/ntwn h)\ su/nqesis ya4. 407 b30, 32. xoro\s a)ndrw_n mi/an a(rmoni/an e)mmelh_ kerannu/ntwn k6. 399 a17. h( a(rmoni/a e(sti\n ou)rani/a th\n fu/sin e)/xousa qei/an kai\ kalh\n kai\ daimoni/an f 43. 1483 a4. e(pta/xordoi h)_san ai( a(r- moni/ai to\ palaio/n piq25. 919 b21. 44. 922 a22. 7. 918 a13. 47. 922 b3. cf 24. 919 b20. e(pta\ xordai\ h( a(rmoni/a (ita scribendum e codd E Fb, h)\ a(rmoni/ai Bk Bz) *mn6. 1093 a14. ai) diafe/rousai a(rmoni/ai ti/na du/namin e)/xousin *pq5. 1340 a40-b17. a(rmoni/ai su/ntonoi, a)neime/nai *pq7. 1342 b21. a(r- moniw_n parekba/seis comparatae cum parekba/sesi politeiw_n *pq7. 1342 a23. d3. 1290 a26. heh9. 1241 b29. a(rmoni/a *dw/rios, *fru/gios, dwristi/, frugisti/ *pg3. 1276 b8. h( u(po- dwristi\ poi/a piq48. 922 b15. h( u(podwristi\ kai\ h( u(pofrugisti\ me/los h(/kista e)/xousin piq48. 922 b11. pro\s paidei/an ti/sin a(r- moni/ais kai\ ti/si r(uqmoi_s xrhste/on *pq7. to\ u(pokei/menon e(\n e)n a(rmoni/a| di/esis *mn1. 1087 b35. — kata\ fu/sin o)/ntos tou_ mimei_sqai kai\ th_s a(rmoni/as kai\ tou_ r(uqmou_ po4. 1448 b20. le/gw h(dusme/non lo/gon to\n e)/xonta r(uqmo\n kai\ a(rmoni/an kai\ me/los po6. 1449 b29. a(/pasai (ai( poihtikai\ te/xnai) poiou_ntai th\n mi/mhsin e)n r(uqmw_| kai\ lo/gw| kai\ a(rmoni/a| po1. 1447 a22 (cf me/los b25). a(rmoni/a| kai\ r(uqmw_| xrw/menai h(/ te au)lhtikh\ kai\ h( kiqaristikh/, au)tw_| de\ tw_| r(uqmw_| xwri\s a(rmoni/as oi( <polloi\> tw_n o)rxhstw_n po1. 1447 a23, 26. th_s fwnh_s diaforai\ enu- merantur me/geqos a(rmoni/a r(uqmo/s *rg1. 1403 b31. latiore sensu a(rmoni/a usurpatur plei_sta i)am|bei_a le/gomen e)n th_| diale/ktw| th_| pro\s a)llh/lous, e(ca/metra de\ o)liga/kis kai\ e)k- bai/nontes th_s lektikh_s a(rmoni/as po4. 1449 a28. tw_n r(uqmw_n o( h(rw_|os semno\s kai\ lektikh_s a(rmoni/as deo/menos *rg8. 1408 b33. — du/o a(rmoni/ai (Plat rep VIII 546 C, i e proportiones harmonicae) *pe12. 1316 a7. — Pythagorei statuerunt to\n o(/lon ou)rano\n a(rmoni/an ei)_nai kai\ a)riqmo/n, tw_n a(rmoniw_n e)n a)riq- moi_s o(rw_ntes ta\ pa/qh kai\ tou\s lo/gous MA5. 986 a3, 985 b31. th\n tw_n o(/lwn su/stasin mi/a dieko/smhsen a(rmoni/a k5. 396 b25. tw_n ferome/nwn a)/strwn o(/ti ou)k e)/stin a(rmoni/a *ob9. h) yuxh\ ou)k e)/stin a(rmoni/a ya4. 407 b30-408 a29. cf *pq5. 1340 b19. ei)s ti/ ble/pontes a(rmoni/an le/gomen ya4. 408 a5-9, 407 b30. cf f 41. 1481 b42 (opp a)narmosti/a). a(rmoni/a, coni ta/cis, su/nqesis *fa5. 188 b15. e)n toi_s mh\ mete/xousi zwh_s e)/sti tis a)rxh\ oi(_on a(rmoni/as *pa5. 1254 a33.

a(rmoniko/s. memerisme/nh kata\ tou\s a(rmonikou\s a)riqmou/s (Plat) ya3. 406 b29. a(rmonikh\ meso/ths, dist a)riqmhtikh/ f 43. 1483 a7. — h( a(rmonikh/, h(/ te maqhmatikh\ kai\ h( kata\ th\n a)koh/n *ag13. 79 a1. h( e)n toi_s maqh/masin a(rmonikh/ *mb2. 997 b21. cf m3. 1078 a14. oi) kata\ tou\s a)riqmou\s a(rmonikoi/ ta15. 107 a16. ta\ fusikw/tera tw_n maqhma/twn, oi(_on o)ptikh\ kai\ a(rmonikh/ *fb2. 194 a8. a(rmonikh_s a)hribeste/ra a)riqmhtikh/ *ag27. 87 a34. — ta\ a(rmonika/ *mm2. 1077 a5. ta\ a(rmo- nika\ u(po\ th\n a)riqmhtikh/n *ag7. 75 b16. 9. 76 a10. 13. 78 b38.

a)rnei_sqai ta\ u(pa/rxonta, ta\ fanera/ *hd13. 1127 a23. *rb3. 1380 a19. a)podou_nai, a)rnh/sasqai to\ au)to/ te1. 128 b24. non addito obiecto tq2. 158 a9. coni a)ntile/gein *rb3. 1380 a17. a)rnh/sasqai, opp o(mologh_sai tq6. 160 a20. a)rnhqh_| active tq2. 158 a12.

a)rnh/seis, opp o(mologi/ai r37. 1444 b10.

a)/rnes. e)/stin u(/data a(\ pio/nta kai\ o)xeu/santa meta\ th\n po/sin ta\ pro/bata me/lanas gennw_si tou\s a)/rnas *zig12. 519 a14. e)n *libu/h| eu(qu\s gi/netai ke/rata e)/xonta ta\ keratw/dh tw_n kriw_n, ou) mo/non oi( a)/rnes, w(/sper *(/omhro/s (d85) fhsin *ziq28. 606 a19.

a)/rnusqai misqo/n *pg16. 1287 a36.

a)/ron e)sqi/ein, geu/esqai tou_ a)/rou pro\s to\ a)fista/nai to\ e)/nteron

a)/rosis *zu6. 611 b35. q17. 600 b11. (Arum Dioscoridis Sibth.)

a)/rosis. gh_s a)ro/seis kai\ futeu/seis k6. 399 b17.

a)roth/r (Hom Marg) *hz7. 1141 a15. bou_n a)roth_ra (Hes e405) oa2. 1343 a21.

a)rou_n. a)rou_ntes kai\ ska/ptontes *zu41. 628 a9.

a)/roura. e)n a)rou/ra kaiome/nhs kala/mhs ma4. 341 b26. — o(ma- lu_nai th\n a)/rouran a)fairou_nta tou\s u(pere/xontas tw_n staxu/wn *pg13. 1284 a30.

a)rourai_oi mu/es. pollaxou_ ei)/wqe plh_qos gi/nesqai a)mu/qhton tw_n a)rourai/wn muw_n *ziz37. 580 b16, 20. e)n *)arabi/a| gi/nontai mu/es polu\ mei/zous tw_n a)rourai/wn *ziq28. 606 b7. (mus sil- vaticus C St K A*zi I 73 n 34. II 108 n 186, hypudaei ma- iores (i e hyp amphibius et alii) et probabiliter etiam cri- cetus Su p 53 n 27).

a(rpagh/, suna/llagma a)kou/sion bi/aion *he5. 1131 a8. o(/pou *plou/- twn e)poih/sato th\n a(rpagh\n th_s *ko/rhs q82. 836 b20.

a(rpastiko/s f6. 813 a19.

a(rpedo/nh. e(ligmo\s w(/sper a(rpedo/nh to\ pa/xos *zid2. 527 a29.

a(/rph, avis. a)po\ th_s qala/tths zh_|, ti/si polemei_ *zu1. 609 a24, 610 a11. 18. 617 a10. (le harpage, busard roux, de Buffon C, falco rufus K p 944 n 10, in incerto relinquit S II 8, fort larus parasiticus St, speeies lari, aut milvus ater sive parasiticns Su p 163 n 172, fort tringae vel lari species quaedam A*zi I 77. 87 n 16.)

*)arra/baios *pe10. 1311 b12.

a)rra/bdwta tw_n o)stra/kwn tina/ *zid4. 528 a26. th_qos a)rra/- bdwton leio/strakon f 287. 1528 b12.

a)rrabw_nas diadou_nai tw_n e)laiourgi/wn *pa11. 1259 a12.

a)rragh/s. ai( nehlifei_s oi)ki/ai leio/terai dia\ to\ a)rrage\s kai\ to\ sunexe/s pia7. 899 b20.

a)rrenogoni/as kai\ qhlugoni/as ai)/t<*>a *zih6. 585 b11. *zgd1. 765 a30. 2. 767 a9, 23.

a)rrenogo/nos. spe/rmata poi_a a)rrenogo/na *zih1. 582 a31. gu- nai_kes, a)/ndres a)rrenogo/noi h)\ qhlugo/noi dia\ ti/ *zih6. 585 b13, 22. z19. 573 b32.

a)rreno/ths kai\ qhlu/ths h(nwme/nai e)n toi_s futoi_s ou)x eu(ri/sketai fta2. 817 a17.

a)rrenotokei_n ti/si kai\ dia\ ti/nas ai)ti/as sumbai/nei *ziz19. 574 a1, 2. h6. 585 b26. 9. 586 b32. *zgd1. 765 a24. 2. 766 b34.

a)rrenoto/koi e)k qhluto/kwn gi/gnontai *zga18. 723 a27.

a)rrenwpo/s. tw_n a)rre/nwn e)/nia gi/netai qhluka\ kai\ tw_n qhle/wn a)rrenwpa/ *ziq2. 589 b31. gunai_kes a)rrenwpoi/ *zgb7. 747 a1. h( tw_n u)sterw_n e)/kkrisis ou) gi/netai tai_s melai/nais kai\ a)rre- nwpoi_s *zga20. 728 a4.

a)/rrhkton de/rma folidwto/n *zib10. 503 a10.

a)/rrhn. 1. (notio tou_ a)/rrenos, distinctio a tw_| qh/lei.). a. ou)de\ zw_|on qh_lu kai\ a)/rren e(/teron tw_| ei)/dei: to\ a)/rren kai\ to\ qh_lu tou_ zw/|ou oi)kei_a pa/qh, a)ll) ou) kata\ th\n ou)si/an, a)ll) e)n th_| u(/lh| kai\ tw_| sw/mati *mi9. 1058 a31, b21. m3. 1078 a7. e(/neka th_s gene/sew/s e)sti to\ qh_lu kai\ to\ a)/rren e)n toi_s ou)_sin *zgb1. 731 b21-732 a2. dia\ ti/ to\ qh_lu kai\ to\ a)/rren a)rxai\ th_s ge- ne/sew/s ei)sin *zga2. 716 a13. kalei_tai to\ zw_|on to\ ei)s au(to\ a)fie\n (to\ spe/rma) qh_lu, to\ d) ei)s tou_to a)/rren *zia3. 489 a12. *zga2. 716 a14. (dia\ ti/ ai( gunai_kes to\ me\n a)/rren to\ de\ qh_lu kalou_si tw_n w)/twn plb7. 961 a1.) e)sti\n h( gunh\ w(/sper a)/rren a)/gonon, to\ qh_lu w(/sper a)/rren e)sti\ pephrwme/non sim *zga20. 728 a18. b3. 737 a27. a19. 727 a24. — b. e)nan- ti/on tw_| a)/rreni to\ qh_lu *zgd1. 766 a21, b16. to\ a)/rren kai\ to\ qh_lu diafe/rei kata\ to\n lo/gon tw_| du/nasqai e(/teron e(ka/teron, kata\ th\n ai)/sqhsin mori/ois tisi/n *zga2. 716 a16, 29. — kata\ a)/rrhn to\n lo/gon to\ a)/rren to\ duna/menon genna_n ei)s e(/tero\n *zga2. 716 a20. to\ a)/rren pw_s sumba/lletai pro\s th\n ge/nesin, to\ a)/rren pare/xetai to\ ei)_dos, th\n a)rxh\n th_s kinh/sews (poihti- ko/n, dhmiourgou_n sim), to\ qh_lu th\n u(/lhn kai\ to\ sw_ma *zga22. 730 b8-32. 21. 729 b2. 2. 716 a11. 20. 729 a9, 29. 21. 729 b13, 730 a27. b4. 738 b20, 740 b25. d1. 766 b12. t<*>\n qreptikh\n du/namin th_s yuxh_s e)/xei ta\ qh/lea kai\ ta\ a)/rrena kai\ pa/nta ta\ zw_nta *zgg7. 757 b17. to\ sw_ma e)k tou_ qh/leos, h( yuxh\ e)k tou_ a)/rrenos *zgb4. 738 b26. 3. 737 a32, cf 736 b16. to\ a)/rren e)pitelei_ th\n ge/nesin, e)mpoiei_ th\n ai)sqhtikh\n yuxh/n *zgb5. 741 b5. — o)/rgana i)/dia tw_| qh/lei h( u(ste/ra. tw_| a)/rreni o( peri/neos, ta\ peri\ tou\s o)/rxeis *zgd1. 766 a22, 4. a2. 716 a32. *zia13. 493 a25. e)/xei diafora\s to\ tw_n a)rre/- nwn o)/rganon kata\ ta\s tou_ sw/matos diafora/s *zmd10. 689 a22. peri\ th_s e)n toi_s a)/rresi diafora_s tw_n spermatikw_n o)rga/nwn *zga4. 717 a10-16. 721 a26. *zig1. 509 a29. cf *zia14. 493 b3. b1. 500 a33. e2. 539 b20. *zga13. 719 b31, 720 a11, 25. 16. 721 a12.

2. (a)/rren kai\ qh_lu kexwrisme/na, a)xw/rista.) be/ltion to\ kexwri/sqai to\ krei_tton tou_ xei/ronos, dia\ tou_t) e)n o(/sois e)nde/- xetai kai\ kaq) o(/son e)nde/xetai kexw/ristai tou_ qh/leos to\ a)/rren *zgb1. 732 a7. e)pei\ e)n toi_s telewta/tois tw_n zw/|wn e)sti\ to\ qh_lu kai\ to\ a)/rren kexwrisme/non. kai\ tau/tas ta\s duna/meis a)r- xa/s famen ei)_nai pa/ntwn tw_n zw/|wn kai\ futw_n. a)lla\ ta\ me\n au)ta\s a)xwri/stous e)/xei ta\ de\ kexwrisme/nas *zgd1. 763 b21. ou) dei_ qh_lu kalei_n e)n w(_| a)/rren mh/ e)sti kexwrisme/non *zgg10. 759 b27. e)n toi_s futoi_s ou) kexw/ristai to\ qh_lu tou_ a)/rrenos *zga23. 731 a1, 29. b4. 741 a4. e)n futoi_s kai\ e)/n tisi tw_n zw/|wn ou)de\n prosdei_tai th_s tou_ a)/rrenos a)rxh_s, e)/xei ga\r e)n au(toi_s memigme/nhn *zgg11. 762 b10. a)texnw_s e)/oike zw_|a w(/sper futa\ diaireta/, oi(_on ei)/ tis ka)kei_na, o(/te spe/rma e)ce- ne/gkeie, dialu/seie kai\ xwri/seien ei)s to\ e)nupa/rxoi qh_lu kai\ a)/rren *zga23. 731 a21. to\ a)/rren kai\ to\ qh_lu toi_s me\n u(pa/rxei tw_n zw/wn, toi_s d) ou)x u(pa/rxei *zid11. 537 b22. a3. 489 a12. *zga18. 724 b11. u(pa/rxei e)n toi_s e)nai/mois e)/cw o)li/gwn a(/pa- sin, e)n toi_s kata\ to/pon metablhtikoi_s, ou)x u(pa/rxei e)n toi_s moni/mois ou)d) o(/lws e)n toi_s o)strakode/rmois *zid11. 537 b24, 31, 28. *zga1. 715 b16, a20, 25. 2. 716 b1. 23. 731 b10, 730 b33. b1. 732 a14. pw_s u(pa/rxei e)n toi_s diafo/rois ge/nesi tw_n zw/|wn *zid11. 537 b25, 30, 538 a2. e1. 539 a28. *zga1. 715 b1. g7. 757 b23, pw_s e)n meli/ttais *zgg10. 759 a23. to\ gigno/menon e)k shpome/nhs th_s u(/lhs ou(/te qh_lu ou)/te a)/rren, toiau_ta d) e)sti\n e)/nia tw_n e)nto/mwn *zga1. 715 b5. b4. 731 b13.

3. a. (tou_ teknou_n a)rxh/.) a)rxh\ kai\ pau_la tou_ teknou_n toi_s a)/rresin h( tou_ spe/rmatos pro/esis *zih5. 585 a34. po/te fe/rein spe/rma prw_ton a)/rxetai to\ a)/rren, pw_s metaba/llei e)k tou/tou *zih1. 581 a12, 24, 582 a13. ai( ne/ai pa/mpan a)frodisiazo/- menai a)kolasto/terai gi/nontai kai\ oi( a)/rrenes *zih1. 581 b10. ta\ sw/mata a)tele/stera gi/netai kai\ ghra/skei qa_tton tw_n a)frodisiastikw_n a)rre/nwn *zih1. 582 a23. *ph16. 1335 a24. — h( pro\s tou\s a)/rrenas sunousi/a, o(mili/a, h( tw_n a)rre/nwn o(mili/a *pb9. 1269 b27, 29. 10. 1272 a24. — b. (spe/rma, qoro/s.) ou)x o(/moion to\ a)pio\n a)po\ tou_ a)/rrenos kai\ tou_ qh/leos *zga18. 722 b6 sqq. cf supra p 107 a2. a)na/logon w(s toi_s a)/rresin h( gonh/, ou(/tw toi_s qh/lesi ta\ katamh/nia *zga19. 727 a3 sqq. 20. 728 b23. u(po\ to\n au)to\n kairo\n tw_n i)xqu/wn oi( a)/rrenes to\n qoro\n kai\ ai( qh/leiai ta\ w)|a\ e)/xousi *zgg5. 756 a8. to\ spe/rma e)k tou_ qh/leos kai\ tou_ a)/rrenos pw_s sumbai/nei gi/gnesqai *zga2. 716 a10. e)n oi(_s mh\ kexw/ristai to\ qh_lu kai\ to\ a)/rren to\ spe/rma oi(_on ku/hma/ e)stin *zga18. 724 b16. 20. 728 b32. — c. (ge/- nesis e)k sunduasmou_, a)/neu tou_ a)/rrenos.) fusikh\ h) e)k tw_n

a)/rrhn e)nanti/wn ge/nesis: ta\ me\n ga\r e)c e)nanti/wn gi/gnetai a)/rrenos kai\ qh/leos, ta\ d) e)c e(no\s mo/nou oi(_on ta/ te futa\ kai\ tw_n zw/|wn e)/nia, e)n o(/sois mh/ e)sti diwris me/non to\ a)/rren kai\ to\ qh_lu xwri/s *zga18. 724 b9. e)n o(/sois kexw/ristai to\ qh_lu kai\ to\ a)/rren, to\ qh_lu dei_tai th_s tou_ a)/rrenos koinwni/as: ge/nesis e)k sunduasmou_: o)xei/as diaforai/ *zie1. 539 a27. 2. 539 b18. *zga1. 715 a19. 22. 730 a33. b4. 739 a17. 4. 741 a5, 8, 14, 28, b2. ta\ ma- la/kia kai\ ta\ malako/straka ti/ktei e)c o)xei/as *zgg8. 547 b34. ta\ tw_n o)rni/qwn u(phne/mia a)/gona, e)a\n mh/ tis au)toi_s sumbh_| tro/pos a)/llos th_s koinwni/as pro\s tou\s a)/rrenas *zie1. 539 b1. *zgg1. 751 b24. toi_s tw_n o)rni/qwn kai\ tw_n i)xqu/wn w)|oi_s te- lei/wsin poiei_ to\ a)/rren *zgg7. 757 a33. po/teron i)xqu/wn e)ni/ais, o(/tan au)to/mata gennh/swsin w/|a/, sumbai/nei e)k tou/twn kai\ zw_|a gi/nesqai a)/neu th_s a)rre/nwn koinwni/as *zie1. 539 b5. *zgb5. 741 a32, b1. g5. 755 b5, 756 a27. 7. 757 a19, b20. o(/sa a)po\ tau)toma/tou gi/netai e)/xousi de\ to\ a)/oren kai\ to\ qh_lu. e)k tou/twn sunduazome/nwn gi/netai me/n ti, a)ll) a)tele/s *zie1. 539 b8. e)n au)toma/tois po/qen kai\ ti/s h( kinou_sa a)rxh\ h( kata\ to\ a)/rren *zgg11. 762 b5. — d. (au)/chsis tou_ w)|ou_, dia/krisis ei)s a)/rren h)\ qh_lu.) a)pokri/netai e)n toi_s w)|oi_s h( tou_ a)/rrenos a)rxh\ kaq) o(\ prospe/fuke th_| u(ste/ra to\ w)|o/n *zgg2. 752 a10. o(/tan to\ leuko\n a)fwrisme/non h)_| kai\ to\ w)xro\n a)p) a)llh/lwn, e)/xei h)/dh th\n a)po\ tou_ a)/rrenos a)rxh/i *zgg7. 757 b13. ou)k e)/sti th_s di- xroi/as ki)/tion to\ a)/rren kai\ to\ qh_lu *zgg1. 751 b26. — to\ au)to\ spe/rma kai\ q:h_lu kai\ a)/rren du/natai gi/gnesqai *zga18. 723 a34. po/te kai\ dia\ ti/n) ai)ti/an gi/netai to\ me\n qh_lu to\ d) a)/rren kai\ ta\ mo/ria oi(_s diafe/rei to\ qh_lu tou_ a)/rrenos *zgd1. 763 b27-766 b27. cf *ziz10. 565 b14. e)n th_| e)c a)rxh_s su- sta/sei a)kariai/ou tino\s metaba/llontos, e)a\n h)_| a)rxoeide/s. gi/- netai to\ me\n qh_lu to\ d) a)/rren *ziq2. 590 a1. *zga2. 716 b9. a)potelei_tai ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn e)/mprosqen, e)n de\ th_| gastri\ ta\ a)/rrena tw_n qhleiw_n *ziz22. 576 b7. h3. 583 b23. to\ a)/rren o(/tan e)ce/lqh| tettarakostai_on pw_s suni/statai *zih3. 583 b14. ki/nhsin pare/xetai e)n tw_| sw/mati ma_llon to\ a)/rren tou_ qh/leos kai\ ti/ktetai qa_tton, o( po/nos e)pi\ toi_s a)/roesin o)cu/s, pollw_| xalepw/teros *zih4. 584 a26, 29. 3. 583 b3. e)n toi_s a)nqrw/pois o)li/ga swzetai tw_n didu/mwn, e)a\n h)_| to\ me\n qh_lu to\ d) a)/rren *zih4. 584 b37. ne/oi o)/ntes met) a)llh/lwn qh/lea gennw_si, presbu/teroi d) a)/rrena *zih5. 585 b15. *zgd2. 767 a14, w(s e)pi\ to\ polu\ e)/oike ta\ a)/rrena tw_| patri/ *zih6. 586 a5. *zgd3. 767 b3-768 a25, 769 a1.

4. physiologica quaedam. a. (tw_n a)/llwn zw/|wn ta\ a)/r- rena.) e)n toi_s pezoi_s kai\ e)nai/mois tw_n zw/|wn o(/sa mh\ w)|otokei_ ta\ plei_sta mei/zw kai\ makrobiw/tera ta\ a)/rrena tw_n qhleiw_n ei)si/n, e)n de\ toi_s w)|oto/kois kai\ toi_s skwlhkoto/kois mei/zw ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn e)sti/n *zid11. 538 a23, b1. *zga16. 721 a12, 19. mk5. 466 b16. pi36. 894 b27. 48. 896 a35. ld1. 963 b19. f2. 806 b32, dia\ ti/ *zga19. 727 a20. pi8. 891 b21. qermo\n kai\ lepto\n kai\ kaqaro\n to\ ai(_ma tw_n a(rre/nwn ma_llon *zmb2. 648 a12. *zig19. 521 a22. qermo/tera ta\ a)/r- rena tw_n qhle/wn, contraria Parmenidis sententia refellitur *zgd1. 765 b15, 20. *zmb2. 648 a28 sqq. mk5. 466 b16. ou)/te flebw/deis o(moi/ws glafurw/tera/ te kai\ leio/tera ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn e)sti/, dia\ ti/ *zga19. 727 a17. u(grosarko/tera ta\ qh/lea tw_n a)rre/nwn kai\ gonukrotw/tera *zid11. 538 b10. ta\ tw_n a)rre/nwn u(perei/smata sklhro/tera h)\ ta\ tw_n qhleiw_n *zmb9. 655 a12. ta\ me\n a)/nw kai\ pro/sqia pa/ntwn tw_n zw/|wn ta\ a)/r- rena krei/ttw kai\ i)sxuro/tera kai\ eu)oplo/tera *zid11. 538 b3. (nanwde/steron to\ a)/rren mk6. 467 a33.) e)/xousi plei/ous oi( a)/r- renes tw_n qhleiw_n o)do/ntas kai\ e)n a)nqrw/pois kai\ e)pi\ proba/twn kai\ ai)gw_n kai\ u(w_n *zib3. 501 b19. pld1. 963 b19. ta\ pro\s a)rrwstei=n a)lkh\n mo/ria ta\ a)/rrena h)\ mo/non e)/xei h)\ krei/ttw tw_n qhleiw_n *zid11. 538 b15. *zmg1. 661 b32. tw_n mwnu/xwn ta\ a)/rrena ou)k e)/xousi mastou/s *zib1. 500 a31. *zmd10. 688 b32. tw_n a)rre/nwn e)n toi_s a)/llois zw/|ois kai\ e)n a)nqrw/pw| e)n ou)deni\ w(s e)pi\ to\ polu/ gi/netai ga/la *zig20. 522 a11, 14. e)ggi/netai kai\ toi=s a)/rresi ga/la. a)lla\ puknh\ h( sa/rc toi_s a)/rresi *zia12. 493 a14. b1. 500 a22. ta\ a)/rrena u(penanti/ws e)/xei a)llh/lois. ta\ de\ qh/lea pa/nta o)pisqourhtika/. tw_n a)rre/nwn o)li/ga o)pisqou- rhtika/ *zib1. 500 b6. *zmd10. 689 a33. w(s e)pi\ to\ polu\ ta\ a)/rrena baru/teron fqe/ggontai tw_n qhleiw_n *zie14. 545 a15. ai( bo/es baru/teron fqe/ggontai ai( qh/leiai tw_n a)rre/nwn *zid11, 538 b15. (tw_n o)rne/wn) e)/nia th\n au)th\n a)fia_si fwnh\n ta/ te qh/lea kai\ ta\ a)/rrena, e)/nia d) e(te/ran *zid9. 536 a23, 28, 31, h( fwnh\ o)cute/ra h( tw_n qhleiw_n pai/dwn h)\ tw_n a)rre/nwn *zih1. 581 b10. — fusiognwmonikw_s distinguuntur to\ a)/rren kai\ to( qh_lu f5. 809 a28-b13. — b. (tw_n a)nqrw/pwn oi( a)/rrenes.) to\ tou_ a)/rrenos krani/on trei_s e)/xei r)afa\s a)/nwqen sunaptou/sas trigwnoeidei_s, plei/ous tw_n qhleiw_n *zig7. 516 a18. *zmb7. 653 b1. to\ a)/rren tou_ qh/leos makrobiw/teron dia\ ta\s r(afa/s pi48. 896 a35. e)gke/falon plei/w tw_n a)nqrw/pwn e)/xousin oi( a)/rrenes tw_n qhleiw_n *zmb7. 653 a28. a)/<*>qrwpos kai\ o( qh_lus kai\ o( a)/rrhn e)/xei mastou\s sarkw/deis *zmd10. 688 a22, b31. po/te to\ spe/rma fe/rein a)/rxetai to\ a)/rren *zih1. 581 a12. toi_s a)/r- resi plei/sth tou_ tpe/rmatos pro/esis kata\ lo/gon tou_ mege/qous gi/netai *zga20. 728 b15. a)/rrena e)/nia ou) proi+/etai gonh/n *zgb4. 738 b10, 18. dia\ ti/ a)/gona a)/rrena/ tina *zgb7. 746 b16-31. toi_s a)/rresi gi/gnetai to\ e)coneirw/ttein *zgb4. 739 a22. h( e)/k- krisis meq) h(_s ei)/wqe gi/gnesqai toi_s a)/rresin h) h(donh/ *zgb4. 739 a34. a)/neu th_s tou_ a)/rrenos proe/sews e)n th_| sunousi/a| a)du/- naton sullabei_n *zgb4. 739 a25. pw_s proi+/etai to\ a)/rren, ti/ poiei_ h( pro/esis *zgb4. 739 b2, 21.

5. psychologica. to\ a)/rren kai\ to\ qh_lu pw_s die/sthke kata\ to\ h)_qos *zu1. 608 a21-b18. oa3. 1343 b26-1344 a8. oi( a)/r- renes peri\ th\n o)xei/an xalepw/tatoi *ziz18. 571 b11. to\ a)/rren i)sxuro/teron kai\ qumikw/teron *zmg1. 661 b32. to\ a)/rren fu/sei tou_ qh/leos krei_tton, a)/rxon. h(gemonikw/teron *pa5. 1254 b13. 12, 1259 b2. koinwni/a ma/lista fu/sei tw_| qh/lei kai\ tw_| a)/rreni oa3. 1343 b8, 20. *pa2. 1252 a27.

6. a)/rren de genere grammatico ti32. 182 a18. *prwta- go/ras ta\ ge/nh tw_n o)noma/twn dih/|rei a)/rrena kai\ qh/lea kai\ skeu/h *rg5. 1407 b7. a)/rrena, qh/lea, metacu/ po21. 1458 a9. ti4. 166 b11, 12. 14. 173 b27 sqq. mh/te qh_lu mh/te a)/rren ti32. 182 a15.

a)rrh/tws. ou)de\n e)qe/lein ei)pei_n a)lla\ siwpa_n a)rrh/tws to\n *sei- lhno/n f 40. 1481 b6. (a)rra/tws ci Bernays, sed cf Vahlen Rh Mus 22, 147.)

a)/rrigos (a)/rigos). tou_ sw/matos a)rrigo/taton o/ o)fqalmo/s ai2, 438 a22. dia\ ti/ a)/rigon o( o)fqalmo/s pla22. 959 b17.

a)/rrizos. a)telh_ ta\ spe/rmata tw_n futw_n o(/sa a)/rriza an17. 478 b31.

a)rri/zwtai ko/gxai diame/nousin *zie15. 548 a5.

a)rrixa_sqai, cf a)rixa_sqai.

a)rru/qmistos (a)ru/qmistos *md4. 1014 b27). dokei_ h( ou)si/a tw_n fu/sei o)/ntwn ei)_nai to\ prw_ton e)nupa/rxon e(ka/stw| a)rru/qmiston kaq) e(auto/ *fb1. 193 a11. *md4. 1014 b27 Bz. o(/lws h( u(/lh a)rru/qmistos (ci Bz Ar St I 237, a)riqmhth/ codd Bk) *fa7. 190 b25.

a)/rruqmos. to\ sxh_ma th_s le/cews dei_ mh/te e)/mmetron ei)_nai mh/te a)/rruqmon: to\ a)/rruqmon a)pe/ranton *rg8. 1408 b22, 26, 1409 a22.

a)rrwstei_n pa25. 862 a34. opp e)rrw_sqai r25. 1435 a26.

a)rrw/sthma ki/nhsis tw_n a)rrwstou/ntwn mb8. 366 b28. o(\ mhdei/s pw h)r- rw/sthken *ra12. 1372 a28. a)rrwstei_n a)rrwsth/mata/ tina *ziq24. 604 b26.

a)rrw/sthma pg33. 876 a12. ta\ a)rrwsth/mata th_s o)/yews e(kate/ras *zge1. 780 a14. gi/gnetai a)rrw/sthmata *zga18. 726 a12. a)orw/sthma dusapa/llakton *zmg9. 671 b9. a)/nosoi pro\s ta\ a)/ll(a a)rrwsth/mata *ziq22. 604 a11. a)rrwstei_n a)r- rwsth/mata/ tina *ziq24. 604 b26. fula/ttesqai a)rrwsth/mata *ra12. 1372 a27. lamba/nesqai a)rrwsth/masi pl1. 953 a13. a)rrwsth/mata qana/sima pa28. 862 b16. a)rrw/sthma i q e)pi/lhyis pla27. 960 a20.

a)rrwsti/a. e)p) a)rrwsti/an e)mpi/ptein r4. 1426 a10. a)rrwsti/a th_s dianoi/as *fq3. 253 a33. a)rrwsti/a th_s o)/yews, syn a)sqe/- neia mg4. 373 b8, 3. h( purro/ths w(/sper a)rrwsti/a trixo/s *zge5. 785 a20. a)rrwsti/ai *hg8. 1115 a2. f1. 805 a3. pla23. 959 b29. a)rrwsti/ai a)poplhktikai/ pg26. 874 b29. e)n tai_s a)rrwsti/ais, e)n th_| a)rrwsti/a| *ziq18. 601 b6. *zga18. 725 b20. e4. 784 b25, 28. metabolh\ ei)s a)rrwsti/an, ei)s qa/naton *zid10. 537 b20.

a)/rrwstos (ci Busem, a)/ristos Bk) plg9. 962 b6. a)rrwsto/- terai, opp i)sxu/ousi ma_llon *zik1. 634 b14.

a)rseni/kion ftb4. 826 a6, 7.

a)rseniko/n plh2. 966 b28.

a)/rsis tw_n skelw_n *zp12. 711 b25. pa_sa porei/a e)c a)/rsews kai\ qe/sews suntelei_tai pe41. 885 b6. 10. 881 b24, 26. 23. 883 a26. a)/rsis pleu/monos an9. 475 a14, 23. kuma/twn a)/rseis k4. 396 a26. — a)dunami/a e)sti\ ste/rhsis duna/mews kai\ th_s toiau/- ths a)rxh_s a)/rsis tis *md12. 1019 b16 Bz.

*)arta/bazos ob 1351 b20.

a)rta/bh ob 1351 a9.

*)artapa/nhs *pe10. 1311 b38.

a)rta_sqai, h)rth_sqai. ai( fle/bes h)/rthntai e)k th_s kardi/as, po/ros h)rthme/nos a)po\ tou_ sth/qous sim an8. 474 b8. 20. 480 a12. *zig1. 509 b17. 3. 513 a2. a16. 495 b19, 29. d2. 527. a11, 19. *zgd9. 777 a30. ai( xei)res e)k tou_ sth/qous h)/rthntai pkz6. 948 a39. to\ prw_ton kai\ e)c ou(_ ta\ a)/lla h)/rthtai *mg2. 1003 b17. h( suggenikh\ fili/a h)/rthtai e)k th_s patrikh_s *hq14. 1161 b17. pa_sai ai( fili/ai a)po\ tau)tou_ pws h)rth- me/nai hmb11. 1209 a22. h( a)rxh\ th_s qermo/thtos e)/nteuqen h)/rthtai sim z4. 469 b15. pla4. 957 b19. *mene/laos, e\n w(_| to\ te/los h)/rthto tou_ pole/mou f 151. 1503 b31.

*)/artemis. o( pole/marxos qu/ei *)arte/midi a)grote/ra| f387. 1542b5. *)arte/midos i(era/ q105. 839 b18. 110. 840 b18, 21. *)a. *)orqw- si/a q175. 847 b1. versus Hom (u71) explicaturpi36. 894 b34.

a)rtemisi/a, dist a)gri/a a)rtemisi/a fta6. 820 b40. (Artemisia arborescens L?).

a)/rthma. ai( fa/lagges i(sta_sin a/po\ mikrou_ a)rth/matos mega/la ba/rh mx20. 853 b25. 18. 853 a34.

a)rthri/a. 1. trachea, bronchi. a. tou_ au)xe/nos to\ xondrw_des kai\ pro/sqion, di) ou(_ h( fwnh\ kai\ h( a)napnoh/, a)rthri/a e)stin *zia12. 493 a8. h( a)rthri/a descr *zia16. 495 a22-b24, 496 a2. *zmg3. 664 a27-665 a27 (F p 289 n 12). cf an11. 476 a31. h( kar- di/a kei_tai a)nwte/rw tou_ pleu/monos kata\ th\n sxi/sin th_s o)r- thri/as *zia17. 496 a5. po/roi tine\s sxi/zontai to\n au)to\n tro/pon o(/nper h( a)rthri/a kata\ pa/nta to\n pleu/mona parakolouqou_ntes toi_s a)po\ th_s a)rthri/as *zia17. 496 a28. tei/nei h( a)rthri/a pa_sin ei)s to\n pleu/mona *zib17. 507 a24. e)pa/nw oi( a)po\ th_s flebo/s ei)si po/roi tw_n a)po\ th_s a)rthri/as suri/ggwn teinousw_n *zig3. 513 b24, cf 515 a5. (tw_n po/rwn a)rxh\ tw_n a)po\ th_s a)rthri/as *zig1. 510 a30, a)orth_s ei Pk A.) o( au)xh\n th_s a)rthri/as xa/rin *zmd10. 686 a18. a)du/naton th\n kefalh\n fqe/ggesqai Articulus kexwrisme/nhs th_s a)rthri/as *zmg10. 673 a24. h( plhgh\ tou_ a)napneome/nou a)e/ros u(po\ th_s e\n tou/tois toi_s mori/ois yuxh_s pro\s th\n kaloume/nhn a)rthri/an fwnh/ e)stin yb8. 420 b29, 421 a1. pw_s ai( fwnai\ diafe/rousi kata\ ta\s diafora\s kai\ ta\ pa/qh th_s a)rthri/as ak800 b19-804 b27. pia22. 901 b7, 14. e)/sti kai\ dia\ th_s a)rthri/as e)k tw_n sthqw_n h( a)napnoh/ an7. 473 a19. cf ak800 a20. paqh/mata sumbai/nei h(/kista tou_ pleu/monos peri\ th\n a)rthri/an *zmg4. 667 b8. ai(morroi:/des e)k th_s a)rth- ri/as meta\ bi/as *zmg5. 668 b19. inter th\n a)rthri/an et ta\ w)_ta quae intercedat ratio plb6. 960 b36, 38. — b. (th_s a)rthri/as diaforai\ e)n toi_s tw_n zw/|wn ge/nesin.) e)/xei th\n a)r- thri/an pa/nta o(/saper kai\ pneu/mona e)/xei *zia16. 495 a22. o(/lws pa/nta e)/naima o(/sa to\n a)e/ra dexo/mena a)napnei_ kai\ e)kpnei_ (o(/sa e)sti\ tetra/poda kai\ zw|oto/ka), pa/nt) e)/xei pne<*>/mona kai\ a)rth- ri/an kai\ sto/maxon, kai\ thn\ qe/sin th_s a)rthri/as o(moi/ws a)ll) ou)x o(/moia *zib15. 506 a3, b33. *zmd1. 676 b13. pw_s o( xamai- le/wn e)/xei *zib11. 503 b11. pw_s to\ tw_n o)/fewn ge/nos *zib17. 508 a17. *zmd11. 691 b27. e)/xei kai\ o( delfi/s *zid9. 536 a2. th\n e)piglwtti/da e)pi\ th_s a)rthri/as ou/de\n tw_n w/|otoxou/ntwn e)/xei *zib12. 504 b4. *zmg3. 664 b22. an11. 476 a34. oi( i)xqu/es ou)k e)/xousi th\n a)rthri/an dia\ to\ pneu/mona mh\ e)/xein *zid9. 535 b15. an3. 471 a22. — 2. arteria et trachea, imprimis ar- teria. trei_s ai( kinh/seis tou_ e)n th_| a)rthri/a| pneu/matos, a)na- pnoh/, sfugmo/s, tri/th d) h) th\n trofh\n e)pa/gousa kai\ kater- gazome/nh pn4. 482 b14-5. 484 a35. in hoc libro pseudepi- grapho a)rthri/a modo traeheam significat pn5. 483 b3, 12, 14, 15, 17, 18, modo arteriam pn3. 482 b8, 10. 4. 483 a5. 5. 483 a24, b22, 29, 484 a4, 13. 6. 484 a14, 25, 34.

a)/rti, def to\ e)ggu\s tou_ paro/ntos nu_n [, to\] mo/rion tou_ parel- qo/ntos *fd13. 222 b12. to\ a)/rti r(hqe/n, lexqe/n *fh4. 248 b5. *pg8. 1279 b31. d8. 1293 b24. ei)/pomen e)n toi_s a)/rti lo/gois *fq8, 263 a23.

a)rtia/zein. a)rtia/zantes (ci Bk, cf *rg5. 1407 b3, a)/rtia me- ri/zontes codd et Bk) mt2. 463 b20.

a)rtiasmoi/ *rg5. 1407 b3.

Articulus, ubi genus aliquod universum significatur, non raro omittitur. to\ zh_n o(ri/zontai toi_s zw/|ois duna/mei ai)sqh/sews, a)nqrw/pois de\ ai)sqh/sews h)\ noh/sews *hi9. 1170 a17 (coll tou_to pro\s ta)_lla zw_|a toi_s a)nqrw/pois i)/dion *pa2. 1253 a16). a)/n- qrwpos fu/sei politiko\n zw_|on *pa2. 1253 a2, 10, 32 (eoll politiko\n o( a)/nqrwpos zw_|on a7, 34). gonei_s te/kna filou_si, te/kna de\ gonei_s *hq14. 1161 b27 (coll oi( gonei_s ste/rgousi ta\ te/kna, ta\ de\ te/kna tou\s gonei_s b18) Vahlen Poet III 340. Wz ad K5. 3 a21. — ubi coniunguntur duo nomina inter se distincta, articulus ad utrumque nomen ponendus inter- dum omittitur in altero. ei)/ tis suna/goi tou\s to/pous ei)s e(/n, w(/ste a(/ptesqai th\n *megare/wn po/lin kai\ *korinqi/wn, o(/mws ou) mi/a po/lis *pg9. 1280 b15. o( ta\ *ku/pria poin/sas kai\ th\n mikra\n *)ilia/da po23. 1459 b2. (a)nagnw/risis belti/sth) oi(_on h) e)n tw_| *sofokle/ous *oi)di/podi kai\ th_| *)ifigenei/a po16. 1455 a18. h(donai\ diafe/rousai tw_| ei)/dei kai\ a)f) w(_n *hk2. 1174 a10. cf praeterea *hg3. 1111 a34. d12. 1127 b1. po24. 1459 b37. Vahlen Poet III 329. e)popoii/a dh\ kai\ h( th_s tragw|di/as poi/hsis, e)/ti de\ kwmw|di/a kai\ h( diqurambopoihtikh/ po1. 1447 a13. w(/sper *)ilia\s kai\ h( *)odu/sseia po4. 1449 a1 Vahlen Poet IV 409. — contra ubi idem nomen duobus epithetis, ean- dem notionem continentibus determinatur, interdum arti- culus videtur repeti tou_ fusikou_ kai\ tou_ ai)sqhtou_ sw/matos *oa9. 278 b9, 23 (sed to\ fusiko\n sw_ma kai\ ai)sqhto/n 279 a9, peri\ ta\ ai)sqhta\ kai\ e)n kinh/sei hma35. 1196 b28). — singu- laris quaedam et abundantia et ellipsis cernitur in hoe

a)rtiope/ritton articuli usu: au(/th me\n ga\r (h( gwni/a) th_| a i)/sh, h( de\ to\ g th_| b <*>ad11. 94 a32 (i e h( de\ e)f) h(_| kei_tai to\ g th_| b). cf *ab2. 54 a8, 12, 13 Wz. *fd8. 215 b8. z1. 231 b27, 232 a1 al.

a)rtiope/ritton to\ e(\n dia\ ti/ kalei_tai f 194. 1513 a12.

a)/rtios. to\ peritto\n kai\ a)/rtion a)riqmou_ kathgorei_tai kai\ a)nagkai_on qa/teron tw_| a)riqmw_| u(pa/rxein K 10. 12 a6. pa/nta zw_|a a)r- ti/ous e)/xei po/das *zia5. 489 b22. *zp1. 704 a14. 8. 708 a21. pi26. 893 b20. 30. 894 a17. e)pituxei_s o)/ntes w(/sper e)/nioi a)/rtia meri/zontes (? a)rtia/zontes ci Bk) mt2. 463 b20. a)/otia pw_s dixw_s le/getai kai\ e)ristikou\s poiei_ sullogismou/s *pb3. 1261 b29. 5. 1264 b20. — a)riqmou_ stoixei_a to/ te a)/rtion kai\ to\ peritto/n (Pythag) MA5. 986 a18. 9. 990 a9. a)/peiron to\ a)/r- tion (Pyth) *fg4. 203 a11. to\ a)/rtion e)c a)ni/swn tou_ mega/lou kai\ mikrou_ i)sasqe/ntwn (Plat) *mn4. 1091 a24 Bz. — a)rti/ws le/lektai (Epicharm fr inc 47 Lorenz) *mm9. 1086 a17. e)pi\ tw_n a)rti/ws rhqe/ntwn tz13. 150 b18. ai(_ma a)rti/ws e)pesfag- me/non x5. 796 a15.

a)rtio/ths, opp peritto/ths *mg2. 1004 b11.

a)rti/frwn a)nh/r (Eur Med 294) *rb21. 1394 a29, b18.

a)/o|tos. a)/rtoi a)/naloi, h(lisme/noi pka5. 927 a35. a)/rtoi a)/triptoi, sfo/dra tetrimme/noi pka17. 929 a17. 8. 927 b22. a)/rtoi di/- puroi pka12. 928 a11. oi( a)/rtoi leuko/teroi fai/nontai yuxroi\ o)/ntes pka4. 927 a27. o)/pws o( si_tos dikai/ws praqh/setai kai\ ta\ a)/lfita kai\ oi( a)/rtoi f 411. 1546 b13.

a)rtu/ein ta\ o)/ya *hg13. 1118 a29.

a(ru/ein, a)ru/saito tz6. 145 a23, 24.

a)ru/qmistos *md4. 1014 b27. cf a)rru/qmistos.

a)rxai+kw_s a)porh_sai *mn2. 1089 a2 Bz.

a)rxaio/gonos kai\ prw/th ai)ti/a k6. 399 a26.

a)rxaio/ploutoi, opp neo/ploutoi *rb9. 1387 a24.

a)rxai_os. e)n toi_s a)rxai/ois xro/nois, e)pi\ tw_n a)rxai/wn xro/nwn e4. 1303 b19. g5. 1278 a6. 14. 1285 b13. d3. 1289 b36. e)n toi_s a)rxai/ois *(/ellhsin *pg14. 1285 a30. d10. 1295 a12. h( *(ella\s h( a)rxai/a ma14. 352 a35. kata\ th\n a)rxai/an glw_t- tan *ra2. 1357 b10. a)ndria\s ei)rgasme/nos to\n a(rxai_on tro/pon q81. 836 a26. 100. 838 b13. no/moi a)rxai_oi li/an a(ploi_, no/- mima a)rxai_a. ta\ a)rxai_a h(_tton dih/rqrwtai tw_n newte/rwn *pb8. 1268 b39, 42. 10. 1271 b24. tau_q) ou(/tws a)rxai_a kai\ palaia\ diatelei\ nenomisme/na par) h)mi_n f 40. 1481 a36. Vhl Rh M 22, 145. a)rxai_oi kai\ pa/trioi lo/goi *ob1. 284 a2. a)rxai/a kai\ dhmotikh\ u(po/lhyis MA8. 989 a11. ma3. 339 b20. nomo- qe/ths tw_n a)rxaiota/twn *pb6. 1265 b13. au)to/xqones h)\ a)r- xai_oi *ra5. 1360 b32. e)pi\ tw_n a)rxai/wn, e)n toi_s a)rxai/ois *pe5. 1305 a7. g14. 1285 a9. d13. 1297 b21. oi( a)rxai_oi *pg15. 1286 a37. *oa9. 279 a23. oi( a)rxai_oi sofoi/, oi( a)rxai_oi filo/sofoi, oi( a)rxai_oi kai\ diatri/bontes peri\ ta\s qeologi/as, oi( a)rxai_oi *fb4. 196 a8. *oa5. 271 b3. mb1. 353 a34. *fa6. 189 b14. 8. 191 a23. b2. 194 a19. *ga1. 314 a6. mg2. 372 a22. *od3. 310 b1. yg3. 427 a21. *ml1. 1069 a25. *zma1. 640 b4. *zga18. 724 b35, 725 a21. e1. 778 b7. oi( a)rxai_oi kai\ pampa/laioi *ml8. 1074 b1. o)/ntes a)rxaio/teroi kainote/rws e)no/hsan *od2. 308 b31. — to\ a)rxai_on e)ggu/s ti tou_ fu/sei *rb9. 1387 a16. plou_tos a)rxai_os *pd8. 1294 a22. — to\ a)rxai_on subst (sors, caput) ob1348 a3, b25. — to\ a)rxai_on adverb (olim) *pb10. 1272 a2. e10. 1310 b21. — a)rxai/ws li/an u(polamba/nein *ph11. 1330 b33.

a)rxairesi/ai, coni eu)qu_nai, nomoqesi/ai *pg11. 1281 b33, 1282 a13. d14. 1298 a20. r3. 1424 a19.

a)rxe/gonos xumo\s e)n de/ndrois tisi/n fta3. 818 b36.

a)/rxein. 1. incipere. *kra/ths prw_tos h)_rce kaqo/lou poiei_n lo/gous po5. 1449 b7. a)/rxein sta/sews *pe4. 1304 a9, 37. a)/rxein a)/rxein xeirw_n a)di/kwn *rb24. 1402 a2. r37. 1444 b13. ou(_ a)/rxei h( makra/, teleutw_si de\ trei_s braxei_ai *rg8. 1409 a14, 17. — med xrw_ntai tw_| e(ni\ paia_ni kai\ a)rxo/menoi <kai\ teleutw_ntes add Vhl> *rg8. 1409 a10. h)_rxqai, opp pepau_sqai r30. 1437 a33. ou)de\n gi/gnetai ou)d) a)/rxetai gi/gnesqai *rb19. 1392 a17, 18, cf mg4. 373 b14. o(/qen h)/rcanto r(ei_n, pnei_n mb2. 356 a8. 3. 358 a32. a)/rxontai khria/zein *zie15. 546 b29. a)/rxesqai th_s u(fh_s *zu39. 623 a21. sto/maxos a)po\ sto/matos a)rca/menos *zib17. 507 a37. fle/bes h)rgme/nai e)nteu_qen *zmg4. 666 a1. b9. 654 a33. cf d9. 685 b21. r(u/gxos h)rgme/non e)k th_s ke- falh_s foinikou_n f 272. 1527 a37. a)/rxesqai a)p) i)atrikh_s, teleuta_n ei)s i)atrikh/n ai1. 436 b1. a)/rxesqai a)po\ a)fw/nou, teleuta_n ei)s a)/fwnon r24. 1424 b36. a)rca/menoi kata\ fu/sin prw_ton a)po\ tw_n prw/twn ti1. 164 a22, Wz ad 93 a16. *zma5. 646 a3. b5. 655 b28. po1. 1447 a12. hea7. 1217 a19. a)r- ca/menos a)po\ tou_ ti/ e)stin ta14. 105 b15. e)nteu_qen a)rxo/menoi *fd11. 219 a3. w(_d) a)rca/menoi le/gwmen ma1. 339 a10. a)r- ca/menoi a)/llhn, th\n au)th\n a)rxh/n *fa9. 191 b4. q3. 254 a18. — a)rkte/on a)/nwqen *hz13. 1144 a13. a)po\ tw_n gnwri/mwn *ha2. 1095 b2, 3. e)nteu_qen, a)po\ tw_n ei)rhme/nwn *zma1. 640 a13. d5. 682 a31. a)po\ tou_ prw/tou *md1. 1013 a3. a)po\ tw_n prw/twn a)rkte/on prw_ton *zgb4. 737 b25. — 2. imperare. politeu/esqai kai\ a)/rxein *pz4. 1318 b15. a)/rxein kai\ despo/zein *pa6. 1255 a21. ei)_nai/ ti krei_tton kai\ a)/rxon ya5. 410 b13. a)/rxontes, opp i)diw_tai *pd16. 1300 b21. pkq14. 952 b28. opp pro\s toi_s i)di/ois sxola/zein *pe8. 1308 b35. opp plh_qos, pa/ntes *pd14. 1298 b38, 34. — a)/rxwn a)/nqrwpos, dist a)/r- xwn lo/gos, no/mos *he10. 1134 a35 (cf b1. g15. 1119 b7). *pg15. 1286 a9. d5. 1292 b6. — a(/neu a)rxo/ntwn a)du/naton ei)_nai po/lin *pd4. 1291 a35, 37. a)/rxontos e)/rgon ti/ *ph4. 1326 b14. g11. 1282 b3. o) a)o/ristos a)/rxwn *pg1. 1275 b14. 11. 1282 a35. a)/rxein kata\ gra/mmata, au)tognw/monas *pb10. 1272 a38. a)/rxontes ai(retoi/ *pb8. 1268 a11. fe/rein a)/rxontas, coni e)kklhsia/zein, poiei_n ti tw_n politikw_n *pb6. 1266 a10. poi_a/ tina xrh\ e)/xein tou\s me/llontas a)/rcein ta\s kuri/as a)rxa/s *pe9. 1309 a33-b18. g4. 1277 a14. a13. 1260 a17. poli/tou kai\ a)/rxontos h( au)th\ a)reth/ *ph14. 1333 a11. — to\ a)/rxesqai kai\ a)/rxein ei)/dei diafe/rei *pa13. 1259 b37. a)/rxon fu/sei, a)r- xo/menon fu/sei def *pa2. 1252 a31, 33, 30. 5. 1254 a23, 21. 13. 1260 a8. a)/rxontes kai\ a)rxo/menoi po/teron oi( au)toi\ a(ei/ *ph14. ou)k e)/stin eu)_ a(/rcai mh\ a)rxqe/nta *pg4. 1277 b12. h14. 1333 a2, 13. a)/rxontos kai\ a)rxome/nou po/teron h( au)th\ a)reth\ h)\ e(te/ra *pa13. 1259 b33. g4. 1277 b20, 3. — a)/rxein c gen h( monarxi/a a)/rxei tw_n o(moi/wn *pd10. 1295 a20. h( yuxh\ a)/rxei tou_ sw/matos despotikh\n a)rxh/n *pa5. 1254 b5. a(/rxein, absolute syn ei)_nai e)n tai_s a(rxai_s *pe8. 1309 a2. 6. 1305 b8. b9. 1271 a12, 16 al. ei)/rgesqai, mete/xein tou_ a)/r- xein *pe8. 1308 b35. b2. 1261 b2 (cf mete/xein tw_n a)rxw_n v a)rxh/). a)/rxein kata\ mo/nas *pg11. 1281 b33. a)/rxein o)li/- gon xro/non, dia\ bi/ou *pe8. 1308 a20. g14. 1285 a33. a)/rxein a)kerdw_s *pe8. 1309 a13. a)/rxein a)po\ timhma/twn *pe3. 1303 a24. h) despotei/a pw_s a)/rxei *pg6. 1278 b34. a)/rxein c acc, a)/rxein ta\ kata\ po/lin, ta\ e)/ndhma *pg14. 1285 b14. a)/rxein a)rxh/n tina *pa6. 1255 b8. g11. 1282 a32. 14. 1285 a33. d14. 1298 a28. e6. 1306 b9. z2. 1317 b23. a)/rxein ta\s po- litika\s a)rxa/s *pg6. 1279 a10. a)/rxein despotikh\n a)rxh/n *pa5. 1254 b5 (cf despotikw_s a)/rxein, opp h( tw_n e)leuqe/rwn a)rxh/ *pd10. 1295 a17. h14. 1333 b28). a)/rxesqai a)rxh\n doulikh/n, th\n tw_n e)leuqe/rwn a)rxh/n sim *pa5. 1254 b20. g17. 1288 a10. d11. 1259 b19. a)/rxesqai ou)demia_| a)rxh_| *pd11. 1295 b19. oi( presbeu/santes h) a)/rcantes ta\s eu)qu/nas e)di/dosan

a)rxei_on f 405. 1545 b43. — e)gxeiri/zousi th\n fulakh\n a)/rxonti me- sidi/w|, o(\s e)ni/ote gi/netai ku/rios a)mfote/rwn *pe6. 1306 a28. o)ligarxiko\n o( a)/rxwn o( ei(_s e)n th_| tw_n *)epidamni/wn politei/a *pe1. 1301 b25. a)/rxontas kalou_si tou\s a)fwrisme/nous pro\s ta\s qusi/as ta\s koina/s *pz8. 1322 b29. — tw_n e)nne/a a)rxo/ntwn tw_n *)aqh/nhsin o)no/mata f 374. 1540 a37, 38. pro\s to\n a)/r- xonta ti/nes e)lagxa/nonto di/kai f 381. 1541 b15. 383. 1542 a1. o( a)/rxwn diati/qhsi *dionu/sia kai\ *qargh/lia f 381. 1541 b6, lamba/nei proe/drous f 389. 1542 b31, e)pw/numos, e)pegra/feto o(/te a)/rxwn o( e)pw/numos o( tw_| prote/rw| e)/tei dediw|khkw/s (?) f 381. 1541 b20. 429. 1549 a18, 22. o( a)/rxwn (Athenien- sium) xoro\n e)/dwke po5. 1449 b2. — fut pass a)/rcontai *pz4. 1318 b36. a)rxqh/setai *pa13. 1259 b40.

a)rxei_on. 1. curia. e)ci/asin a)/rxontes e)pi\ ta\ a)rxei_a k6. 400 b16. — 2. a)rxei_on, syn a)rxh/ *pd15. 1299 b15. e4. 1304 a19. to\ tw_n e)fo/rwn a)rxei_on *pb9. 1270 b17. 10. 1272 a29. ta\s di/kas u(po\ tw_n a)rxei/wn dika/zesqai *pb11. 1273 a19. kataskeua/zein a)rxei_o/n ti oi(_on probou/lous *pd14. 1298 b28. poiei_n ta\ a)rxei_a oi(_on o)beliskolu/xnia *pd15. 1299 b9. ba- di/zein ei)s ta\ a)rxei_a, syn e)n tai_s a)rxai_s ei)_nai *pd15. 1299 a36, b3. e)mpi/ptousin a)/nqrwpoi sfo/dra pe/nhtes ei)s to\ a)rxei_on *pb9. 1270 b10.

*)arxe/laos o( th_s *makedoni/as basileu/s pl1. 954 b32. h( ei)s *)a. e)pi/qesis *pe10. 1311 b8, 30. *swkra/ths ou)k e)/fh badi/zein w(s *)a. *rb23. 1398 a25.

*)arxe/laos philosophus resp *ya2. 404 a26 (cf Philop ad h l).

*)arxe/moros. a)gw\n e)pi\ *)arxemo/rw| f 594. 1574 b35.

a)rxh\ posaxw_s le/getai *md1. to\ prw_ton a)rxh/ td1. 121 b9. *md1. 1013 a18. *ag2. 72 a6. a)r|xh/ e)stin o(\ au)to\ me\n mh\ e)c a)na/gkhs met) a)/llo e)sti/, met) e)kei_no d) e(/teron pe/fuken ei)_nai h)\ gene/sqai, opp teleuth/, me/son po7. 1450 b27, 29, 31.

1. a)rxh/, initium. a)rxh\ plei_on h)\ h(/misu panto/s, panto\s me/giston *ha7. 1098 b7. ti34. 183 b22. h( a)rxh\ duna)mei mei/zwn h)\ mege/qei *oa5. 271 b12. cf *zga2. 716 b3. e)c a)r- xh_s ei)s te/los ma14. 351 b12. a)rxh\n lamba/nein a)po/ tinos mb8. 368 b21. cf ta1. 100 a29. a)rxh\ o(/qen h)/rcanto r(ei_n mb2. 356 a8. teleuth\ ma_llon u(/datos h)\ a/rxh\ h) qa/lassa mb2. 356 b1. ai( a)rxai\ tw_n perio/dwn *rg9. 1410 b2. a)rxh\ th_s pra/cews, th_s metabolh_s, th_s gennh/sews, th_s ai)ti/as *he12. 1136 b28. 10. 1135 b19. *fz5. 236 a14. *zie14. 545 b25. a)rxh\ tou_ ai)sqhthri/ou, th_s ai)sqhtikh_s yuxh_s sim *zge2. 781 a31. d1. 766 a36. *zmg5. 667 b29. 10. 672 b16. a)rxai\ tw_n flebw_n, tw_n veu/rwn, tw_n o)do/ntwn, a)rxh\ tou_ w)ou_ *zig2. 511 b21, 23. 4. 515 a15, 16, 28. 5. 515 a33. d5. 530 b31. z3. 561 a10. h( a)rxh\ tw_n skwlhki/wn mikra/ *zie19. 552 a24. 15. 547 b13. a)rxh/, opp pe/ras *fq8. 264 b27. ma7. 344 a33, sed h( a)rxh\ pe/ras ti *md17. 1022 a12. tou_ a)pei/rou ou)k e)/stin a)rxh/ *zgb6. 742 b21. — th\n a)rxh/n (ab initio) *zia5. 489 b8, opp ei)_ta *zie15. 548 a15. a)rxh\n ou)d) (omnino non) e)pixeirou_sin *ph11. 1331 a17. kat) a)rxa/s x6. 798 b11, 25, 30. e)p) a)rxh\n tou\s lo/gous a)nalu/ein *mk6. 1063 b18. e)p) a)r- xh\n i)e/nai *fq7. 261 a13. cf ma4. 341 b31. to\ e)n a)rxh_ gino/- menon, h(marthme/non *pe8. 1308 a34. 1. 1302 a6. 4. 1303 b28. *zk7. 701 b25. x6. 798 b33. a)p) a)rxh_s to\n nomoqe/thn o(ra_n dei_ *ph16. 1334 b29. be/ltion e)c a)rxh_s o(ra_n *pe3. 1302 b19. e/c a)rxh_s dielqei_n *pd15. 1300 a10. pa/lin e)c a)rxh_s ei)/pwmen *ad8. 93 a16 Wz. *ga2. 316 b18. lekte/on e)c a)rxh_s a)nalabou_sin *oa5. 271 b17. cf *zmb10. 655 b28. e)c a)rxh_s eu)qu\s u(pa/rxein *pg16. 1287 b10. cf *fh3. 247 b16. *he10. 1134 b20. e)c a)rxh_s, opp u(/steron x6. 799 a10, b9. kaqi- sta/nai, susth_sai e)c a)rxh_s *pq1. 1337 a16. g13. 1284 b17. a)rxh/ oi( pa/mpan e)c a)rxh_s a)ya/menoi th_s meqo/dou MA3. 984 a27. (cf h( prw/th filosofi/a, ne/a kat) a)rxa\s ou)_sa MA10. 993 a16). oi( e)c a)rxh_s (i e oi) palaioi/) *pq3. 1337 b29. pl11. 956 b16. h( e/c a)rxh_s politei/a *pd13. 1297 b17. ta\ e)c a)r- xh_s ai)/tia (i e ta\ prw_ta ai)/tia) MA 3. 983 a24 Bz. h( e)c a)rxh_s su/stasis, ge/nesis an14. 477 b8. mb1. 353 a34. 6. 365 a11. ta\ e)c a)rxh_s kai\ ta\ a)i/dia *mq9. 1051 a19. ta\ e/c a)rxh_s, opp ta\ e)pigino/mena *pg9. 1280 a30. *he7. 1132 b14. h( e)c a)rxh_s ske/yis, pro/qesis, proai/resis *aa32. 47 a5. en2. 460 a32. *rb18. 1392 a4. ma1. 339 a9. ai( e)c a)rxh_s qe/seis, u(poqe/seis, prota/seis ma3. 339 a33. *aa1. 24 a30. 23. 41 a32. 16. 36 a6. to\ e)c a)rxh_s r(hqe/n tz9. 147 b1, 2, 3. ta\ e)c a)rxh_s *aa5. 27 a17. *oa2. 268 b25. ou)k e)n toi_s e)c| a)rxh_s (i e in iis ipsis quae a principio sumpsimus) a)ll e)n toi_s metalambanome/nois *aa29. 45 a18 Wz. to\ e)n a)rxh_|, syn to\ kei/menon, h( qe/sis, opp to\/ a)ko/louqon tq6. 160 a5, 11. b5. 112 a20. a)nh/|rhtai to\ e)n a)rxh_|, to\ e)c a)rxh_s th5. 154 b27. *aa26. 43 a7. b8. 60 a7. 9. 60 a39. a)podeiknu/nai to\ e)c a)r- xh_s (i e id quod ab initio ad demonstrandum propositum erat) *ab16. 65 a1. a23. 41 a24, 34 (ef a40. 25. 42 a30). *fh1. 242 b20. lamba/nein, ai)tei_sqai, ai)tei_n to\ e)c a)rxh_s, to\ e)n a)rxh_| (i e sumere id quod ab initio ad demonstrandum propositum est, petitio principii) *aa23. 40 b32 Wz. 24. 41 b8, 13, 20. *mg4. 1006 a17, 21. to\ e)c a)rxh_s kei/menon *mg4. 1008 b2. to\ e)n a)rxh_| ai)tei_sqai posaxw_s tq13. 162 b31-163 a13. paralogismoi\ para\ to\ ai)tei_sqai to\ e)c a)rxh_s ti27. 5. 167 a36-39. 6. 168 b22-26. — ad initium dispu- tationis alicuius (rarius ad initium universi libri, cf Krische Jen LZ 1836 p 116) Ar leetores remittit his formulis: ei)/- rhtai (diwri/samen al) kat) a)rxa/s *hh7. 1149 b27 Fritsche. *ag22. 84 a32. *fq6. 260 a11. yg3. 427 a29. heh5. 1239 b7. *mm10. 1086 b15, kat) a)rxh/n *pd8. 1293 b27, e)c a)rxh_s *ga10. 327 a32. *pa10. 1258 a19, e)n toi_s e)c a)rxh_s *aa14. 33 a34. 25. 42 a34, e)n a)rxh_| *aa17. 37 a27. *mz4. 1029 b1, e)n a)rxai_s r37. 1443 b11. 38. 1445 a37. — disputationis alicuius initium Ar saepe facit a talibus formulis: pa/lin a)/llhn a)rxh\n poihsa/menoi le/gwmen, le/gwmen poihsa/menoi a)rxh\n th/nde *mz17. 1041 a7. *fq7. 260 a20. *pa13. 1260 b22. b1. 1260 b36. *oa2. 268 b14. le/gwmen a)rxh\n labo/ntes a)/llhn, th\n au(th/n, th/nde sim *fq5. 257 a32. mb3. 357 b23. 4. 359 b27. *pd4. 1290 b23. 14. 1297 b36. (cf ta\s a)rxa\s lamba/nein kalw_s *ag6. 74 b22. dei_ prw_ton u)polabei_n th\n a)rxh/n, o(/ti *pe1. 1301 a26). pa/lin a)/llhn a)rxh\n a)rca/menoi le/gwmen *fa9. 191 b4. skepte/on a)rxh\n qeme/nois *ag6. 74 b13. a)rxh\ e)/stw e(nteu_qen *oa12. 281 b2. a)rxh/ in his formulis a mera initii vi prope accedit ad eam significationem, quae sub 2 describitur. omnino saepe dubites, ntrum a)rxh/ unice initium significet, an alia quaedam notio, imprimis notio eausae, accedat, au/th pasw_n a)rxh\ tw_n e)nantiw/sewn toi_s a)pofhname/nois *oa5. 271 b6. a)rxai\ kai\ r(i/zai gh_s kai\ qala/tths mb1. 353 b1. a)rxai\ kai\ phgai\ sta/sewn, fili/as *pe1. 1301 b4. heh10. 1242 b1. h( kardi/a, quamquam est a)rxh\ tw_n flebw_n z3. 468 b32, tamen saepe pleniore sensu a)rxh\ di- citur z5. 470 a7. en3. 461 b12. a)rxh\ kai\ oi(_on yuxh\ o( mu_qos th_s tragw|di/as, deu/teron de\ ta\ h)/qh po6. 1450 a38 (cf infra 3b a)rxh\ kai\ ou)si/a). e)/sti d) a)rxh\ th_s le/cews to\ e(llhni/zein *rg5. 1407 a19.

2. a)rxai/, principia cognoscendi, o(/qen gnwsto\n to\ pra_gma prw_ton *md1. 1013 a14. a)rxai\ e)c w(_n deiknu/ousin a(/pantes, sullogistikai/, a)podeiktikai/, e)pisthmonikai/ *mb1. 995 b8. 2. 996 b26. g3. 1005 b7. k1. 1059 a24. ta1. 100 b19. ti/nos

a)rxh/ e)pisth/mhs e)sti)n au)ta\s qewrh_sai *mb1. 995 b8. 2. 996 b26. k1. 1059 a24. ai( a)rxai\ kai\ ai( lego/menai u(poqe/seis *ag19. 81 b14. *mm9. 1086 a15. a)me/sou a)rxh_s sullogistikh_s qe/sin le/gw *ag2. 72 a15. u(pome/nousi to\ sumbai_non w(s a)lhqei_s e)/xontes a)rxa/s *og7. 306 a14 (cf ta\s qe/seis diafula/ttein a12). — a)rxai\ tou_ sumpera/smatos ai( prota/seis *aa27. 43 a21, b36, 35. 30. 46 a10 Wz. g32. 88 b4. *fb9. 200 a21. a)rxh\ e)n sullogismw_|, a)rxh\ a)podei/cews pro/tasis a)/mesos *ag23. 84 b37. 2. 72 a7. a)rxai\ a)podei/cews prota/seis a)nag- kai_ai *ag6. 74 b5. (a)rxh\ sullogismou_ propositio maior no- minatur *ag25. 86 b30 Wz.) a)rxai\ a(podei/cewn o(rismoi\ a)na- po/deiktoi *ad3. 90 b24, 27. tq3. 158 b2 sqq. — oi/ a)po\ tw_n a)rxw_n lo/goi, oi( e)pi\ ta\s a)rxa\s lo/goi *ha2. 1095 a31-b1. ai( a)rxai\ dittai/, e)c w(_n te kai\ peri\ o(/: ai( me\n ou)_n e)c w(_n koinai/, ai( de\ peri\ o(\ i(/diai *ag32. 88 b27, 28, a36. kaqo/lou ma/lista kai\ pa/ntwn a)rxai\ ta\ a)ciw/mata/ e)stin *mb2. 997 a13, in iis axiomatis quod primum locum obtinet, principium contra- dictionis, exponitur *mg 3-6. k5. 6; hoc principium est a)rxh\ bebaiota/th, gnwrimwta/th, pistota/th, a)nupo/qetos, peri\ h(\n ou)k e)/sti dieyeu_sqai *mg3. 1005 b11, 12, 13, 14, 18, 22. k5. 1061 b34, 1062 a4. ta\s au)ta\s ei)_nai a(rxa\s a(pa/ntwn tw_n sullogismw_n a)du/naton *ag32. ta\s e(ka/stou a)rxa\s i)di/as ou)k e)/stin a)podei_cai *ag9. 76 a17. 10. 76 a31. ta\s a)rxa\s peri\ e(/kaston paradou_nai e)mpeiri/as e)sti/ *aa30. 46 a18 sqq. ai( peri\ e(/kaston a)rxai/, ai( oi)kei_ai a(rxai/ *ab1. 53 a3. g2. 71 b23, 72 a6. hma1. 1183 b1. oi) mh\ e)k tw_n oi)kei/wn a)rxw_n lo/goi kenoi/ *zgb8. 748 a8, 747 b30. tw_| gewme/trh| ou)ke/ti lo/gos e)sti\ pro\s to\n a)nelo/nta ta\s a)rxa/s *fa2. 185 a2. cf q3. 253 b2. — ai( a)rxai\ gnwrimw/terai tw_n a)podei/cewn *ad19. 100 b9. b16. 65 a14. ai( a)rxai\ di) au(tw_n gnwri/zontai *ab16. 64 b35. dei_ e(ka/sthn tw_n a)rxw_n au)th\n kaq) au(th\n ei)\nai pisth/n ta1. 100 b20. a)podei/cews a)rxh\ ou)k a)po/deici/s e)stin *mg6. 1011 a13. *ad19. 100 b13. *zgb6. 742 b29-33. ai( a)rxai\ a)napo/deiktoi, ou)k e)/stin au)tw_n lo/gos didaskaliko/s hma35. 1197 a22. *hh9. 1151 a18. ai( a)rxai\ ai( prw_tai, ai( a)/mesoi, pw_s gi/nontai gnw/rimoi *ad19. tw_n a)rxw_n ou)k e)/sti sullogismo/s: e)pagwgh\ a)/ra *hz3. 1139 b30. a7. 1098 b1. cf ta2. 101 b1. a)rxh\ e)pisth/mhs, h(_| tou\s o(/rous gnwri/zomen *ag3. 72 b24. a)rxh\ e\pi- sth/mhs nou_s *ag23. 84 b37. 33. 88 b35 sqq. d19. 100 b12. *hz12. 1143 b10. 6. 1140 b34-1141 a8.

3. a(rxai/, principia realia, a)rxai\ th_s ou)si/as, dist a)rxai\ e)c w(_n deiknu/ousin *mb1. 995 b7. a)rxh\ to\ sunanairou_n *mk1. 1060 a1. h( a)rxh\ tino\s h)\ tinw_n *fa2. 185 a4. dei_ ta\s a)rxa\s mh/te e)c a)llh/lwn ei)_nai mh/te e)c a)/llwn, kai\ e)k tou/twn pa/nta *fa5. 188 a27. *zge7. 788 a14. pro/teron h( a)rxh\ w(_n a)rxh/ e)stin *mm10. 1087 a3. a)rxh\ a)/nwqen pa/ntwn f 85. 1491 a13. h( a)rxh\ ti/mion *zp5. 706 b12. ai) a)rxai\ mege/qei mikrai/, du- na/mei mega/lai *zge7. 788 a13. a)du/naton th\n a)rxh\n e(/tero/n ti ou)_san ei)_nai a)rxh/n *mn1. 1087 a33. *fa6. 189 a30. a)rxh/, coni syn ai)ti/a, ai)/tion MA2. 982 b9. 3. 983 a29, b4. 5. 986 b33. 8. 989 b23, 990 a2. b3. 999 a18. g1. 1003 a26. 2. 1003 b18. d12. 1019 b5. e1, 1025 b7. 3. 1027 a29. l4. 1070 b26. *fa1. 184 a13. ma3. 340 b18. 9. 346 b19. b8. 366 a12. *pe2. 1302 a18, 34. *ra7. 1364 a11, 35. heb6. 1222 b30 al. (cf ai( tw_n no/swn a)rxai/ *zmb7. 653 a8.) pa/nta ta\ ai)/tia a)rxai/ *md1. 1013 a17 Bz, sed e)/stin a)rxh/ tis kai\ ou)k a)/peira ta\ ai)/tia tw_n o)/ntwn *ma2. 994 a1, a)rxh\ kai\ ai)/tion tau)to\n kai\ mi/a fu/sis tw_| a)kolouqei_n a)llh/lois, a)ll) ou)x w(s e(ni\ lo/gw| dhlou/mena *mg2. 1003 b24. h( a)rxh\ prw/th tw_n ai)- ti/wn *ga7. 324 a27. (o(/swn o( a)/nqrwpos a)rxh\ kai\ ku/rios heb6. 1223 a5.) a)rxh/, coni syn stoixei_on MA3. 983 b11. 8. 989 a)rxh/ b30. b1. 995 b27. 6. 1002 b32, 1003 a1, 6. g3. 1003 a29. l4. 1070 b16. 5. 1071 a30. m6. 1080 b32. 7. 1081 a15. 9, 1086 a28. 10. 1086 b20, 1087 a3. n4. 1091 b23. *fa5. 188 b28. *gb1. 329 a5 al, coni stoixei_on et ai)/tion *me1. 1025 b5. h1. 1042 a5. l1. 1069 a26. m9. 1086 a21. *fa1. 184 a11, coni syn stoixei_on et ou)si/a *mm6. 1080 b6. e)pei\ de\ ou) mo/non ta\ e)nupa/rxonta ai)/tia, a)lla\ kai\ tw_n e)kto/s, dh_lon o(/ti e(/teron a)rxh\ kai\ stoixei_on, ai)/tia d) a)/mfw *ml4. 1070 b22. d1. 1024 a26 Bz. a)rxh/, dist stoixei_on *mz17. 1041 b31. k1. 1059 b23. l4. 1070 b26. n4. 1091 b3, 20-22, 1092 a6. — quae- stiones de principiis: po/teron ta\s th_s ou)si/as a)rxa/s e)sti th_s e)pisth/mhs i)dei_n mo/non, h)\ kai\ peri\ tw_n a)rxw_n e)c w(_n dei- knu/ousin a(/pantes *mb1. 995 b7. ai( a)rxai\ po/teron a)riqmw_| h)\ ei)/dei w(risme/nai *mb1. 996 a1. 4. 999 b25-1000 a4. k2. 1060 b28-30. po/teron ta\ ge/nh, ta\ ei)/dh a)rxai/ *mb3. 998 a22, b4- 14. k1. 1059 b21-1060 a2. ai( a)rxai\ po/teron kaqo/lou h)\ w(s ta\ kaq) e(/kasta *mb6. 1003 a7-17. k2. 1060 b19-23. m10. cf l5. 1071 a20, po/teron duna/mei h)\ e)nergei/a| *mb6. 1002 b32-1003 a5. po/teron e(/terai h)\ ai( au)tai\ tw_n ou)siw_n kai\ tw_n pro/s ti *ml4. 1070 a34. cf ti11. 172 a14. pw_s e)/xei pro\s to\ a)gaqo\n ta\ stoixei_a kai\ ai( a)rxai/ *mn4. 1091 a31-5. 1092 a17. po/teron ai( au)tai\ tw_n fqartw_n kai\ tw_n a)fqa/rtwn h)\ e(/terai *mb4. 1000 a7. k2. 1060 a30. *og7. 306 a11. ai/ a)r- xai) o(mogenei_s toi_s u(pokeime/nois *og7. 306 a11, cf b2. 285 a21. *ma1. 993 b28. heb6. 1222 b42. hma10. 1187 a34. a)rxh\ a)riqmou_, grammh_s *mm7. 1081 a15. i1. 1052b24. ta18. 108 b27, 30. at969 a15. to\ a)/nw ka/tw, pro/sqen o(/pisqen, decio\n a)ristero\n a)rxai/ *ob2. — de numero tw_n a)rxw_n. h( a)rxh\ h)\ mi/a h)\ pollai/ f 16, 1476 b42. veteres philosophi quot posuerint a)rxa/s *fa2. 184 b15-22, *)anacago/ras a)pei/- rous MA3. 984 a13, oi( *puqago/reioi de/ka MA 5. 986 a22. e)/sti me\n w)s du/o lekte/on ta\s a)rxa/s (i e u(/lh, ei)_dos), e)/sti d) w(s trei_s (i e u(/lh, ei(_dos, ste/rhsis) *fa6. 7. *ml2-5 (im- primis 2. 1069 b33. 4. 1071 b18). ta)nanti/a a)rxai\ tw_n o)/n- twn MA5. 986 b3. g2. 1004 b31. *fa5. 188 a19, b28. a)rxai\ e)nanti/ai po/teron tw_n a)kinh/twn ou)siw_n *mn1. 1087 a29-b4. a)r- xh\n mi/an be/ltion h)\ polla/s, o(/pou e)nde/xetai *zmg4. 665 b15, a14. — genera tw_n a)rxw_n Ar eadem quatuor distinguit ac causarum MA3. 983 a26 sqq (cf a)rxai\ ai( e)n toi_s lo/gois, ai( e)n to<*>s u(pokeime/nois *mb1. 996 a1 Bz). a. a)rxh\ w(s u(/lh MA 5. 986 a17. ai( e)n u(/lhs ei)/dei a)rxai/ MA3. 983 b7. to\ e)c ou(_ gi/gnetai a)rxh\ pa/ntwn MA 3. 983 b24. u(likh\ a)rxh/ *zma1. 640 b5. *zgg11. 762 b1. swmatikh\ a)rxh\ MA5. 987 a4. to\ duna/mei sw_ma ai)sqhto\n a)rxh/ *gb1. 329 a33. ai( a)rxai\ tw_n swma/twn ai( paqhtikai\ u)gro\n kai\ chro/n md4. 381 b24. — b. arxh\ e)n toi_s a)kinh/tois to\ ti/ e)stin *zgb6. 742 b33. a)rxh\ h( fu/sis ma_llon th_s u(/lhs *zma1. 642 a17. a)rxh/, coni syn ou)si/a *mz9. 1034 a31. 17. 1041 a9. l1. 1069 a28. m1. 1076 a24, 30. a)rxai\ nominantur eae oppositae inter se qualitates, quibus ta\ stoixei_a definiuntur ma2. 339 a11, 13, 14. *zmb2. 648 b9. — c. ai) a)rxai\ ai( kinou_sai *fb7. 198 a36. *zgg11. 762 b3, 5. h( a)rxh\ h( w(s kinou_sa *mh4. 1044 a31. h( w(s kinou_sa kai\ kuri/a a)rxh/ ma9. 346 b20. (h( a)rxh\ h( kinou_sa th\n fwnh/n *zge7. 788 a5.) h( a)rxh\ th_s kinh/sews *fb1. 192 b28. 7. 198 b1. o(/qen h( a)rxh\ th_s kinh/sews MA3. 984 a27. ma2. 339 a31. o(/qen h( a)rxh\ th_s gene/sews *mz8. 1033 a25. a)rxai\ th_s gene/sews *zga2. 716 a4. b1. 735 a27. a)rxh\ metablhtikh/ *md12. 1020 a5. q1. 1046 a14. 2. 1046 b4. 8. 1049 b7. a)rxh\ kinhtikh\ h)\ statikh/ *mq8. 1049 b7. a)rxh\ kinhtikh\ kai\ gennhtikh/ *zgb6. 742 a29, cf a19. 726 b21. opp h( u(/lh yg5. 430 a19. mb8. 368 a34. a)rxh\ tw_n kinoume/nwn a)rxh/ pa/ntwn to\ a)ki/nhton *fq6. 259 a33, cf b27, 30. h( qeiota/th a)rxh/ *ob12. 292 b22. yuxikh\ a)rxh/. a)rxh\ th_s yuxh_s *zgb3. 737 a8, 29. g1. 751 b6. 11. 762 a25, b17. *zk10. 703 a12. h( a)rxh\ h( e)n th_| yuxh_| fta1. 816 a21. zwtikh\ a)rxh/ *zgb3. 737 a5. a)rxh\ qermou_ fusikh/ *zmb3. 650 a7. e)c a)rxh_s fu- sikh_s fta1. 816 b12. a)rxh\ th_s fu/sews ftb7. 827 b7. tw_n zw/|wn ta\ mete/xonta kaqarwte/ras a)rxh_s *zgb1. 732 b29. h( qreptikh\ a)rxh/ z1. 468 a1. an21. 480 a17. au)ch/sews a)rxh/ *zgb1. 735 a16. h( a)po\ tou_ a)/rrenos a)rxh/, h)( tou_ spe/rmatos a)rxh/ *zgg7. 757 b13. 2. 752 a10, 19, 23. spe/rma e)/xon th\n a)rxh\n tou_ ei)/dous *zgd1. 765 b11. a)rxh/ tis to\ qh_lu kai\ to\ a)/rren *zga2. 716 b10. d1. 763 b23. o(/swn e)sti\n a)rxw_n h( e)ne/rgeia swmatikh/ *zgb3. 736 b22. h( kardi/a a)rxh\ kai\ tw_n o(moiomerw_n kai\ tw_n a)nomoiomerw_n *zgb4. 740 a18. 5. 741 b15, a)rxh\ ai(matikh/ *zgg11. 762 b25, cf *zig2. 511 b10. e)/nia tw_n mori/wn a)rxai/ ei)sin *zgd1. 766 a28, 29. cf *zk8. 702 a8. ta\ zw_|a a)rxh\n e)nto\s e)/xei *zgb4. 740 a16, 7, 2. ai)sqhtikh\ a)rxh/ ya5. 411 b30. z2. 468 b4. ai( a)rxai\ tw_n o)/yewn pg30. 875 b10, 15. di/namis kai\ a)rxh/ yb2. 413 a27. cf mk6. 467 a21, 29. *md12. 1019 b9. a)rxai\ ku/riai le/gontai o(/qen prw_ton ai( kinh/seis heb6. 1222 b21 (cf ma9. 346 b20). a)rxh\ kuriwte/ra en3. 461 b4. mt2. 463 b28. h( te/xnh a)rxh\ e)n a)/llw|, h( fu/sis a)rxh\ e)n au)tw_| *ml3. 1070 a7, 8. a)rxh_s e)/rgon poih_sai oi(_on au)th\ e(/tera polla/ f85. 1491 a5, 3. saepe dubites nec dif- fert, utrum ei)dos an to\ kinou_n per v a)rxh/ significari putes, veluti h( yuxh\ oi(_on a)rxh\ tw_n zw/|wn ya1. 402 a6, 22, h( chra\ a)naqumi/asis tw_n pneuma/twn a)rxh\ kai\ fu/sis mb4. 360 a13 et in multis ex iis locis, quas sub b attulimus. — d. ai( a)rxai\ tw_n praktw_n to\ ou(_ e(/neka ta\ prakta/ *hz5. 1140 b16. h9. 1151 a16. a)rxai\ prakti/kai/ *hz13. 1144 a35. dia\ pro- aire/sews a)rxh/n, dist dia\ pa/qos *he10. 1134 a21 (opp di) a)rxh\n w(risme/nhn hma17. 1189 b12). h( toiau/th a)rxh\ a)/nqrw- pos *hz2. 1139 b5. cf g5. 1112 b32.

4. a)rxh/, ou(_ kata\ proai/resin kinei_tai ta\ kinou/mena kai\ me- taba/llei ta\ metaba/llonta. w(/sper ai( kata\ ta\s po/leis a)rxai\ kai\ ai( dunastei_ai *md1. 1013 a10. — a. imperium, dominatio, principatus. a)rxh\ qala/tths a)rxh\ kakw_n sim (Isocr 5, 61. 8, 101) *rg11. 1412 b4, 6. koinwnei_n e)cwte- rikh_s a)rxh_s *pb10. 1272 b20. belti/wn h( a)rxh\ h( tw_n bel- tio/nwn a)rxome/nwn *pa5. 1254 a25, cf a33, 30. a)rxai/, coni dunastei_ai, basilei:ai, turanni/des *hq1. 1155 a6. *md1. 1013 a13. th_s a)rxh_s po/sa ei)/dh (sive po/sai a)rxai/), despotikh/, doulikh/, politikh/ al *pg6. 1278 b16. a5. 1254 b4. 7. 1255 b17. 12. 1259 b4. g14. 1285 a22. 17. 1288 a11. d11. 1295 b21. h3. 1325 a27. u(pome/nein th\n a)rxh/n *pb5. 1264 a19. g14. 1285 a22. a)rxh\n e)/xwn, syn a)/rxwn *he8. 1132 b28, 29. a)rxh\ a)/ndra dei/cei *he3. 1130 a1. — b. magistratus. a)rxai/, syn timai/ *pg10. 1281 a30. e6. 1305 b3, 4. opp dh_mos, i)diw_tai *pd4. 1292 a23. e4. 1304 a35. dist o( no/mos *pd4. 1292 a33. g16. 1287 b16. h( politei/a ta/cis peri\ tk\s a)rxa/s *pd1. 1289 a16. 3. 1290 a8. poli/ths w(_| koinwnei_n e)/certin a)r- xh_s *pg5. 1277 b35. 1. 1275 a23. a)rxh/ def *pd15. 1299 a15, 25. peri\ ta\s a)rxa/s, poi/as kai\ po/sas dei_ ei)_nai kai\ pw_s au)ta\s katasth_sai *pd14. 15. r3. 1424 a39-b3. tw_n a)rxw_n po/sa ei)/dh *pz8. poi/as dei_ a)rxa\s suna/gein ei)s mi/an a)rxh/n *pd15. 1299 b13, 16, 2, a35. a)rxai\ politikai/, dist i(erei_s, xorhgoi/, kh/rukes al *pd15. 1299 a18. z8. 1322 b18. g6. 1279 a9. 4. 1277 b7. h3. 1325 a19. a)rxh\ bouleutikh/, kri- tikh/ *pg1. 1275 b18. a)rxh\ a)o/ristos (tw_n bouleutw_n, tw_n e)kklhsiastw_n) *pg1. 1275 a23, 32, 29. 16. 1287 b16. e6. 1306 b8. a)rxai\ klhrwtai/, ai(retai/ *pd9. 1294 b8, 13. a)rxai\ a)rxite/ktwn a)po\ timhma/twn, a)po\ timhma/twn makrw_n. e)k tw_n megi/stwn timhma/twn, mh\ a)po\ timh/matos *pd5. 1291 b39, 1292 a40, b1. 9. 1294 b8, 13. b6. 1266 a13. 7. 1266 b24. a:rxai\ a)nag- kai_ai *pz6. 1320 b24 (opp kuriw/terai). 8. 1321 b6. a)rxai\ mikrai/ r3. 1424 a13. a)rxai\ mega/lai, me/gistai *pe5. 1305 a16. 6. 1306 a15. d9. 1294 b29. g11. 1281 b26, 1282 a32. a)rxai\ ku/riai, kuriw/tatai *pe10. 1310 b20. b8. 1268 a23. a)rxai\ a)f) w(_n lh/mmata *pe8. 1309 a21, 1308 b33. a\rxai\ o)ligoxrc/nioi, e(ca/mhnoi *pz2. 1317 b25. e8. 1308 a15. oi( e)n tai_s a)rxai_s *pe3. 1302 b7. 6. 1305 b3. d15. 1299 b3. a)/rxein ta\s megi/stas a)rxa/s *pg11. 1282 a32. d4. 1291 b6. b11. 1273 a8. mete/xein tw_n a)rxw_n, tw_n megi/stwn a)rxw_n *pb9. 1270 b19. 11. 1273 b13. g11. 1281 b26. e6. 1306 a15 al. parie/nai ei)s ta\s a)rxa/s *pe3. 1303 a17. badi/zein ei)s ta)s a)rxa/s *pb7. 1266 b24. d14. 1298 a15. leitourgei_n peri\ ta\s a)rxa/s *pd4. 1291 a35. a)mfisbhtei_n tw_n a)rxw_n *pg12. 1283 a11. e)gxeiri/zein, a)pone/mein ta\s a)rxa/s *pe8. 1308 b27, 1309 a21. 5. 1305 a16. a)ni/sws nenemh_sqai ta\s a)rxa/s *pg12. 1282 b24. ai(rei_sqai kai\ eu)qu/nein ta\s a)rxa/s, ai(rei_sqai a)ri- sti/ndhn plouti/ndhn, ai(/resis a)rxw_n *pb12. 1274 a16, 2. 11. 1272 b36. g11. 1282 a26. d7. 1293 b11. e6. 1305 b31. e)piyhfi/zetai a)rxh/ tis *pe1. 1301 b24. e)co/mnusqai a)rx<*> *pd18. 1297 a16, 19. a)peipei_n th\n a)rxh/n *pb10. 1272 b5. e)pixeirotonei_n, a)poxeirotonei_n ta\s a)rxa/s f394. 1543 b13. 395. 1543 b35. ei)sa/gein dokimasi/as tai_s a)rxai_s, e)piklhrou_n ta\ dikasth/ria tai_s a)rxai_s f378. 1541 a5, 8.

a)rxhgo/s *hq14. 1162 a4 (auctor ac princeps generis). a)r- xhgo\s tou_ ge/nous, a)rxhgoi\ tw_n progo/nwn f85. 1491 a15, 21. ai( a)rxhgoi\ fle/bes du/o ei)si/n *zmg4. 666 b25. o( th_s toiau/ths a)rxhgo\s filosofi/as MA3. 983 b20.

*)arxi/as *qhbai_os *pe6. 1306 b1.

*)arxi/bios. *pla/twn pro\s *)a. *ra15. 1376 a10.

*)arxi/damos *rg4. 1406 b30.

a)rxiqe/wros *hd4. 1122 a25.

a)rxike/raunos (v l, a)rgike/raunos Bk) *zeu/s (Orph VI 10) k7. 401 a28.

*)arxiklh_s hma17. 1189 b20.

a)rxiko/s. h( th_s kardi/as qe/sis a)rxikh\n xw/ran e)/xei *zmg4. 665 b18. — a)rxikh\ a)reth/, a)ndri/a sim, opp u(phretikh/ *pa13. 1260 a23. g4. 1277 a28, b18. a)rxiko\n kai\ a)h/tthton o( qumos, to\ fronei_n *ph7. 1328 a7. *ra11. 1371 b27. fu/sei a)rxiko\n path\r ui(w_n *hq13. 1161 a18. to\ e)pita/ttein a)rxikw/teron *pd15. 1299 a27. fu/sei h( a)/nw a)rxikwte/ra kai\ kinei_ yg11. 434 a15. a)rxikwte/ra e)pisth/mh, a)rxikwta/th kai\ h(gemonikw- ta/th, opp u(phretou_sa MA2. 982 a16, b4. (Bz ad 981 a30). b2. 996 b10. ti/mia tw_n a)gaqw_n ta\ a)rxikw/tera f110. 1496 a35.

*)arxi/loxon *pa/rioi tetimh/kasi *rb23. 1398 b11. eius versus afferuntur *ph7. 1328 a3 (fr 69). *rg17. 1418 b28 (fr 76. 24). Archilochus Parius scripsit carmina elegiaca f626. 1584 a7.

a)rxitektonikh\ te/xnh, du/namis *md1. 1013 a14. *ha1. 1094 a14, 27 (ma/lista a)rxitektonikh/, syn kuriwta/th). h( w(s a)r- xitektonikh\ fro/nhsis, opp h( w(s ta\ kaq) e(/kasta *hz8. 1141 b22, 25. a)rxitektonikh\ dia/noia hea6. 1217 a6. du/o te/xnai, h(/ te xrwme/nh kai\ th_s poihtikh_s h( a)rxitektonikh/ *fb2. 194 b2. th_s u(pokritikh_s kai\ tou_ th\n toiau/thn e)/xontos a)rxitektonikh/n po19. 1456 b11. — i)atro\s o(/ te dhmiourgo\s kai\ o( a)rxitekt<*>- niko/s *pg11. 1282 a3.

a)rxite/ktwn, opp xeirote/xnhs, u(phre/ths MA1. 981 a30, b31. *pa4. 1253 b38. hma35. 1198 a36. to\ e)/rgon e)sti\n a(plw_s

a)rxoeidh/s tou_ a)rxite/ktonos *pa13. 1260 a18. ma/lista pra/ttein le/go- men kuri/ws tou\s tai_s dianoi/ais a)rxite/ktonas *ph3. 1325 b23. o( th\n politikh\n filosofw_n tou_ te/lous a)rxite/ktwn *hh12. 1152 b2.

a)rxoeidh/s. a)rxoeide/s *ziq2. 590 a3. ma=llon a)rxoeide\s to\ e(/n *mb3. 999 a2. kei_tai ou)damw_s to\ h(_par pro\s a)rxoeidh_ qe/sin *zmg4. 666 a27. a)rxoeideste/ra a)po/deicis h( deiknu/ousa th_s sterhtikh=s *ag25. 86 b38.

a)rxo\s a(pa/ntwn *zeu/s (Orph VI, 17) k7. 401 b5.

a)rxo/s, anus. to\ e)/nteron teleutw_n pro\s th\n e)/codon th_s trofh_s kai\ to\n kalou/menon a)rxo/n *zib17. 507 a33. o( kalou/menos a)rxo\s toi_s me\n knisw/dhs toi_s d) a)pi/melos *zmg14. 675 b10. o( th_s chra_s trofh_s po/ros sumpefukw\s e)pi/ tinwn zw/|wn ge/gone kai\ a)natmhqe/ntos tou_ a)rxou_ taxu\ pa/lin sunefu/eto *zgd4. 773 a25. pi/ona a)/mfw tugxa/nei o(/nta pa/ntwn a)ei/, a)rxo/s te kai\ o)/mmata pd2. 876 b15.

*)arxu/tas oi(/ous a)pede/xeto o(/rous *mh2. 1043 a21. ta\ mo/ria tw_n futw_n kai\ tw_n zw/|wn periferh_ ei)_nai e)/lege pis9. 915 a29. tau)to\n ei)nai diaithth\n kai\ bwmo/n *rg11. 1412 a12. h( *)arxu/tou platagh/ *pq6. 1340 b26.

a)/rxwn v a)/rxein extr.

*)arxwni/dhs o( *)argei_os, a)/diyos f99. 1494 a10.

a)rw/mata f226. 1519 a10, 19. 241. 1522 b42. a(rw/mata e)pi\ te/fras qumiw/mena pib7. 907 a13. 11. 907 a35.

a)rwmatikh\ h( r(i/za de/ndrwn tinw_n e)sti/n fta6. 820 b27.

a)rwmatofo/ra de/ndra fta6. 820 b26.

a)_sai xroo\s (Hom A 574) *rg11. 1412 a1.

a)sa/leutos kai\ a)ki/nhtos h( gh_ k3. 392 b34.

a)sa_sqai. a)sw_ntai ai( gunai_kes ku/ousai *zih4. 584 a22.

a)saph/s. to\ e(n kinh/sei a)sape/s pid7. 909 b4. to\ chro/teron a)sape/steron pid9. 909 b27.

a)sarki/a, opp eu)sarki/a *zia15. 493 b23.

a)/sarkos, a(sarko/teros, opp sarkw/dhs, sarkwde/steros *zmb10. 656 a17. g4. 666 b4. d13. 695 b13. ske/lh a)/sarka *zib1. 499 a32. *zmd10. 689 b8. 12. 695 a14. de/rma a)/sarkon *zia7. 491 b2. g11. 517 b33. o)sfu\s a)/sarkos *zmg9. 672 a18. kefalh\ a)/sarkos *zmb10. 656 a14. a)/sarmoi ai( kampai\ pa/n- twn *zmg9. 672 a18. dia\ ti/ to\ pro/swpon ma/lista i(drou_sin a)sarko/taton e)/n pb17. 867 b34. ls2. 965 b4. pro/swpon r(u- tidw_des a)/sarkon f3. 808 a19. o( eu)fuh\s to\n nw_ton a)sar- ko/teros f3. 807 b17. zw_|on a)sarko/teron ta\ i)sxi/a kai\ tou\s mhrou/s f5. 809 b29. o(/soi e)/xousi meta/frenon a)sqene\s kai\ a)/sar- kon kai\ a)/narqron f6. 810 b27.

a)safh/s. fwnai\ a(safei_s, opp lamprai/ ak801 b21. — a)sa- fh/s. opp eu)/shmes f2. 806 a35. a)safe/s hma35. 1196 b9. to\ a)safe/s *ra9. 1368 a33. a(safe\s h(mi_n, fu/sei, opp sa- fe/s, gnw/rimon *fa1. 184 a19. yb2. 413 a11. o(/roi mh/te a(safei_s mh/te a)kribei:s *ra10. 1369 b32. a)safh\s kai\ du/s- xrhstos me/qodes ta6. 102 b37. a)safh\s e(rmhnei/a tz1. 139 b12. a)safe\s to\ dia\ h(_tton gnwri/mwn te2. 129 b17. a)safe\s to\ pleonaxw_s lego/menon te2. 130 a3. a)safe\s dia\ to\ pleo- na/xis ei)rh_sqai to\ au(to( te2. 130 a33, dia\ th\n a)dolesxi/an *rg3. 1406 a34. a)safe\s to\ kata\ metafora\n lego/menon, to\ mh\ ei)wqo/s tz2. 139 b34, 140 a5. — a)safw_s kai\ pleona- xw_s le/gesqai tq7. 160 a17. a)safw_s di) o(mwnumi/an tz2. 139 b19-31.

*)asbamai_on u(/dwr peri\ ta\ *tu/ana q152. 854 b34.

a)/sbolos plh8. 967 b4.

a)se/beia, def h( peri\ qeou\s plhmme/leia, ei)_do/s ti th_s a)dixi/as ar7. 1251 a30, 31. di/xai a)sebei/as pro\s te\n basile/a lag- xa/nontai f385. 1542 a19, 37. *(asi/a

a)sebh/s, coni ponhro/s, a)/dikos *hd3. 1122 a6. opp eu)sebh/s *ra15. 1377 a20, 24.

a)se/lgeia tw_n dhmagwgw_n *pe5. 1304 b21.

a)selgh\s pa/lai h( *kriti/ou oi)ki/a *ra15. 1375 b33. — a)sel- gw_s zw_ntes a)nali/skousi ta\ i)/dia *pe6. 1305 b40.

a)/semnon h)_n tw_| *ce/rch| au)tourgei_n a(/panta k6. 398 b4.

a)/shmos. 1. pass xrusi/on a)/shmon ob1351 a13. q47. 833 b18. f248. 1524 a2. — dia\ to\ pa/mpan a)/shmon e)/xein muelo\n dokei_ ou(k e)/xein o(/lws *zmb6. 652 a1. pa/nta a)raio/tera fai- no/mena pro\s th\n ai)/sqhsin a)shmo/tera gi/gnetai ak802 a14. — 2. act i q mhde\n shmai/nwn. tw_n diplw_n o)noma/twn to\ me\n e)k shmai/nontos kai\ a)sh/mou, to\ de\ e)k shmaino/ntwn su/g- keitai po21. 1457 a33. h( sullabh/, o( su/ndesmos, to\ a)/rqron fwnh\ a)/shmos po20. 1456 b35, 38, 1457 a6, 8. cf fwnai\ a)/shmoi *rg2. 1405 a35.

a)/shptos. to\ pi_on, to\ liparo\n a)/shpton *zig19. 521 a1. mk5. 466 a24. a)/shpta ta\ e)n a)skoi_s kre/a, ta\ tetarixeume/na pkb4. 930 b1. ka5. 927 a39. to\ chro\n a)shpto/teron pig1. 907 b24. e)n toi_s dokou_sin a)shptota/tois ei)_nai e)ggi/gnontai zw_|a *zie19. 552 b6.

a)sqe/neia th_s o)/yews mg2. 372 b8. 4. 373 b3. *ob8. 290 a18. a)sqe/neia/ tis h( glauko/ths *zge1. 779 b12. h( tw_n skelw_n lepto/ths kai\ a)sqe/neia *zgg1. 749 b35. a)sqe/neia tou_ de/rmatos *zge5. 785 b10. di( a)sqe/neian h)\ e)/ndeian qermo/thtos *zge4. 784 a31. a)/sperma di( a)sqe/neian *zga18. 725 b30. 22. 730 b27. h( a)sqe/neia a)summetri/a tw_n o(moiomerw_n f41. 1482 a11. a(sqe/neia swmatikh/ k6. 400 b11. h( makra\ a)sqe/neia oi(_on gh_ras sumbai/nei pa17. 861 a27. a)sqe/neia th_s fu/sews hmb16. 1213 b9. — mh\ duname/nous lu/ein to\n lo/gon douleu/ein th_| a)sqenei/a| at969 b5. a)sqe/neia tou_ a)kroatou_, tw_n qea/trwn *rg18. 1419 a18. po13. 1453 a34. — a)sqe/neia et prope/- teia, ei)/dh th_s a(krasi/as *hh8. 1150 b19.

a)sqenei_n. o( a)/nqrwpos a)sqenw_n o)cu/teron fqe/ggetai pia40. 903 b31.

a)sqe/nhma tou_to sune/bh tisi/n *zga18. 726 a15. di) eu)tu/xhma a)sqenh/matos *zix7. 638 a37.

a)sqenh/s, opp i)sxuro/s, def heg1. 1228 b35. opp eu)ektiko/s *hk5. 1176 a14. ta\ a)sqenh_ ghra/skei qa_tton *zge5. 785 a21. troxi/los to\ h)_qos a)sqenh/s *zu11. 615 a18. oi( a)sqenei_s o)cu\ fqe/ggontai pia21. 901 a30. o)/yis, a)na/klasis a)sqenh/s, a)sqe- neste/ra mg4. 373 b7, 14, a34. e)kkrou/ei h( i)sxurote/ra ki/nhsis th\n a)sqeneste/ran *zge1. 780 a9. e)thsi/ai, a)naqumia/seis a)sqe- nei_s mb5. 362 a23, 361 b15. o(/sa e)/xei u(gro/thta a)sqeneste/- ran puro/s md9. 387 a21. a(/les th\n du/namin a)sqene/steroi mb3. 359 a33. th\n du/namin a)feyhqe/ntos tou_ oi)/nou a)sqeneste/ran gi/nesqai f102. 1494 b13. fo/bos a)sqenh/s. opp i)sxuro/s heg1. 1228 b14. a)sqene\s to\ stasia/zon *pe6. 1305 b18. lo/gos so- fistiko\s kai\ a)sqenh/s at969 b15, 971 a4. a)sqenh\s sullogi- smo/s *aa31. 46 a33. ta\ e)pi/doca le/gesqai u(po\ tw_n e)nanti/wn dialu/ein kai\ a)sqenh_ poiei_n r19. 1433 a37.

a)sqeniko/s. paidi/on a)sqeniko/n *zih10. 587 a20. e)/kgona e)la/ttw kai\ a)sqenikw/tera *zie14. 545 b12. z22. 575 b23. — a)sqe- niko/s i q ou)tidano/s po22. 1458 b27. a)krasi/a a)sqenikh/, opp protreptikh/ (? fort propetikh/, cf prope/teia) hmb6. 1203 a34. — a)sqenikw_s ai)sqa/nesqai kai\ oi(_on po/rrwqen en3. 462 a20.

a)_sqma. dia\ to\ kau_ma kai\ to\ a)_sqma *ziz29. 579 a9. oi( o)rgi- zo/menoi plh/reis a)/sqmatos gi/nontai pia60. 905 b31.

a)sqmai/nein pia60. 905 b33. lg14. 962 b39. a)sqmai/nontes a)napne/ousin an5. 472 b35. a)sqmai/nein, syn polla/kis to\ pneu_ma spa_n an5. 472 b35, a2.

*)asi/a ma13. 350 a18. k6. 398 a35. q167. 846 b26. *pb10.

a)/silla 1271 b36. eius fines k3. 393 b22, 26, 31, 394 a2. 6. 398 a27. th_s *)asi/as e)n th_| *)arginou/sh| *ziz29. 578 b27. tw_n a)/l- lwn polloi\ peri\ th\n *)asi/an *pd3. 1289 b40. oi( peri\ th\n *)asi/an doulikw/teroi *pg14. 1285 a21. ta\ peri\ th\n *)asi/an e)/qnh a)/quma *ph7. 1327 b27. animalia e)n th_| *)asi/a| *ziz15. 569 a19. q28. 606 b16, 18. — *)asi/a gai/h (apud Choeri- lum) *rg14. 1415 a17.

a)/silla traxei_a (Simonid fr 165) *ra7. 1365 a26.

a)/silon. o( le/wn e)/xei tri/xas e)kklinei_s oi(_on a)\n a)/silon (oi(_on a)na/- silon ci Sylb) f5. 809 b24.

*)asi/nh, *druo/pwn oi)khth/rion f441. 1550 a48.

a)sinh/s. a)sineste/ra h( faulo/ths h( tou_ mh\ e)/xontos nou_n *hh7. 1150 a4. — a)sinw_s o)xeu/ein *zu18. 617 a3.

a)sitei_n, opp e)sqi/ein pi31. 894 a29. a)sitei_n h(me/ras du/o *ziq5. 594 b20. 24. 604 b2.

a)siti/a pi35. 894 b18. a)s. sumfe/rei tw_| pure/ttonti *hk10. 1180 b9.

a)/sitos. diame/nein a)/siton q65. 835 a26. ta\ fala/ggia du/na- tai polu\n xro/non a)/sita zh_n *ziq4. 594 a22. cf z8. 564 a15.

a)skalabw/ths, tetra/poun w)|oto/kon foliduito\n trwgloduti- ko/n, fwlei_, e)kdu/nei to\ gh_ras, e)k tou_ plagi/ou prospefuko/ta ta\ ske/lh e)/xei *zid11. 538 a27. q15. 599 a31. 17. 600 b22. *zp17. 713 a17. u(/ptios poreu/etai e)pi\ toi_s de/ndresi *zu9. 614 b4. q13. 831 b6. e)n to/pois tisi\ th_s *)itali/as ta\ tw_n a)ska- labwtw_n dh/gmata qana/sima *ziq29. 607 a27 (cf A ad h l). katesqi/ei tou\s a)ra/xnas *zu1. 609 a29. (une espŐce de lézard, lacerta mauretanica L, quae populari nomine taruntola, apud Romanos stellio vocatur C S K, lacerta gekko St Cr, ascalabotes mauretanicus Bonap Su 176 n 6, ascalabotarum species quaedam A*zi I115 n 1.)

a)ska/lafos, o)/rnis, ta\s a)pofua/das e)/xei *zib17. 509 a21. (ex Ovidio Metam V 539 sqq concludit bubonis esse speciem Scaliger ad h l, cf C S I 117, noctuarum species St, pro- babiliter stryx ulula Cr K, in incerto relinquunt Su 162 n 167 A*zi I 88 n 17.)

*)aska/lafos. e)pi/gramma e)pi\ *)askala/fou f596. 1576 a10.

a)skalw/pas, avis, e)n toi_s kh/pois a(li/sketai e(/rkesin, eius me/- geqos, r(u/gxos, xrw_ma, dro/mos, h)_qos descr *zu26. 617 b23. (quod plerique putant, a)skalw/pan eandem esse avem quae *zu9. 614 a33 skolo/pac, propter magnitudinem, quae signi- ficatur, negat C, propter verba fila/nqrwpos e)pieikw_s S II 131, scolopax gallinago St, scolopax phaeopus Cr K (?), scolopax rusticola Su p 146 n 121, scolopax rusticola an numenius arquata? A*zi I 88 n 18.)

*)askani/a li/mnh q53. 834 a31. 54. 834 a34.

a)skari/s. 1. ai( e)mpi/des gi/nontai e)k tw_n a)skari/dwn, ai( a)ska- ri/des gi/nontai e)n th_| i)lu/i+ tw_n frea/twn *zie19. 551 b27-552 a14. (culicis pipientis L larva C II 308 K 682 n 1, fort tabani larva St, culicis et chironomi larva Su 226 n 40 A*zi I 163 n 12.) — 2. e(lmi/nqwn ge/nos ti *zie19. 551 a10. cf C II 830. Rudolphi Entozoorum vol I 17, S I 404, M p 231, oxyuris vermicularis (?) A*zi I 163 n 11.)

a)skei_n. h)skhke/nai mhdemi/an a)/skhsin kuriwte/ran th_s polemikh_s *pb9. 1271 b5. — pei_a pro\s poi/ous a)skhte/on *ph2. 1325 a13. — a)skhto/s. h( a)reth\ po/teron maqhto\n h)\ e)qisto\n h)\ a)/llws pws a)skhto/n *ha10. 1099 b10.

a)skelh/s. ta\ a)/poda o(/lws a)skelh_ e)sti/n *zga5. 717 b17.

a)/skeptos. e)n a)ske/ptw| xro/nw| *ag34. 89 b10. — a)ske/ptws le/gein *zid11. 538 a7. a(plw_s kai\ a)ske/ptws le/gontes *zgg6. 756 b17. a)skepto/teron le/gontes *pb12. 1274 a30.

a)/skhsis th_s a)reth_s *hi9. 1170 a11. tw_n polemikw_n *hh14. a)stako/s 1333 b39. tw_n yuxrw_n *ph17. 1336 a21. a)skh/seis pole- mikai\ kai\ politikai/ *pq6. 1341 a8. poi/a a)/skhsis poi/w| sw/- mati sumfe/rei *pd1. 1288 b13. a)/skhsi/n tina a)skei_n, me- leta_n *pb9. 1271 b6. h14. 1333 b39.

a)sko/s. streblou_ntes tou\s a)skou\s e)pideiknu/ousin o(/ti e)/sti ti o( a)n/r *fd6. 213 a26. a)sko\s pefushme/nos, keno/s *od4. 311 b10. pke1. 937 b31. o( a)/nemos oi(_on e)c a)skw_n a)fie/menos ma13. 349 a35. a)skoi\ a)/nw fe/rontai *fd9. 217 a2. o( to\n li/qon a)fe- lw\n a)po\ tou_ a)skou_ e)n tw_| u(/dati *fq4. 255 b26. oi)_nos, kre/k e)n toi_s a)skoi_s md10. 388 b6. *fd6. 213 b17. pkb4. 930 b1. — sumfwnei_ dia\ pasw_n o( diplasi/wn a)sko\s pro\s to\n h(/mi- sun piq50. 923 a3.

a)skwlia/zousi r(a_|on e)pi\ toi_s a)risteroi_s *zp4. 705 b33.

a)smenh/s. fwnh\ pneumatw/dhs kai\ a)smenh/s (? v l a)smene/s, a)sqe- ne/s) f3. 807 b35.

a)/smenos o(ra_| *pz7. 1321 a38. — a)sme/nws pei/qesqai, de/- xesqai *pg13. 1284 b33. d4. 1292 a29.

a)spa/zesqai. dia\ to\ a\)spa/zesqai e)do/kei sunei_nai tw_| meira- ki/w| *rb23. 1400 a25.

a)spa/laqos pib3. 906 b11. (Genista acanthoclada DC.)

a)spa/lac, zw|oto/kos, o)fqalmou\s e)n tw_| fanerw_| ou)k e)/xei, tu- flo\s kata\ to\ ge/nos *zia9. 491 b28. d8. 533 a3. *md22. 1022 b26. fai/netai kai\ h( spa/lac (a)spa/lac Torstrik) u(po\ to\ de/rma e)/xousa o)fqalmou/s yg1. 425 a11. e)n *ai)twloi_s fk- si\n o(ra_n tou\s a)spa/lakas a)mudrw_s kai\ ou)de\ sitei_sqai gh_n a)ll) a)kri/das q176. 847 b3. e)n th_| *boiwti/a| a)spa/lakes peri\ to\n *)orxomeno\n polloi\ gi/nontai, e)n th_| *aebadiakh_| geitniw/sh| ou)k ei)si/n *ziq28. 605 b31. cf q124. 842 b3. (talpa vulgaris C St Cr K, aliud significari genus, quod in Syria repertum descripsit Olivier et cum Aristotelico comparavit, nomine graeco appellatum (i e spalax typhlus), existimat S I 234, cf A*zi I 64 n 6, hanc opinionem refutant et talpam caecam esse iudicant Ka *zi14 n 53 Su p 58 n 5.)

a)spari/zein. oi( i)xqu/es fai/nontai a)spari/zontes e)n a)e/ri w(/sper ta\ pnigo/mena an3. 471 b13. *zmd13. 696 a20.

a)/spermos, dist o)ligo/spermos, polu/spermos *zga18. 725 b30.

*)/aspetos o( *)axilleu\s e)n *)hpei/rw| prosagoreuo/menos f522. 1563 b20.

a)spidiw/tas a)ne/ras (Hom B 554) f13. 1476 a22.

a)spi/s. 1. a)pobalei_n a)spi/da *rb6. 1383 b20. plhgh_nai di) a)spi/dos yb11. 423 b15. th\n a)spi/da a(rmo/ttei le/gesqai fia/lhn *)/areos, th\n fia/lhn a)spi/da *dionu/sou *rg4. 1407 a16. 11. 1412 b35. po21. 1457 b21, 22, 32. zw_|a/ tina e)n th_| qala/tth| a)spi/sin o(/moia *zid7. 532 b22. h( pe/lth a)spi\s i)/tun ou)k e)/xousa f456. 1553 a1. — 2. a)spi/s, o)/fis. h( a)spi\s e)n *aibu/h| gi/netai, e:c ou(_ o)/fews poiou_si to\ shptiko/n *ziq29. 607 a22. pw_s o( i)xneu/mwn e)n *ai)gu/ptw| e)/xei o(/tan i)/dh| to\n o)/fin th\n a)spi/da *zu6. 612 a16. du/nami/s tis th_s e)n *ai)gu/ptw| a)spi/dos q142. 845 a11. (aspis, naia, imprimis coluber haye K, coluber aspis Cr, naia haye Su p 183 n 12 A*zi I 115 n 2.)

*)assu/rioi. par) *)assuri/ois *xaldai/ous gegenh_sqai f30. 1479 a30.

*)assuri_tis. e)n th_| *xalkidikh_| th_| e)pi\ th_s *qra/khs e)n th_| *)assuri/tidi (?) o( kalou/menos potamo\s yuxro/s *zig12. 519 a15.

a)stako/s. malakostra/kwn ge/nos ti, paraplh/sion tw_| tw_n ka- ra/bwn ge/nei. pw_s diafe/rousin oi( a)stakoi\ tw_n kara/bwn *zia6. 490 b12. d2. 535 a32. descr *zid2. 536 a11-18. *zmd8. 683 b27, 684 a32. pw_s o)xeu/ontai *zie7. 541 b20, 25. po/te e)k- du/nousin *ziq17. 601 a10, 20. gi/nontai e)n toi_s lei/ois, e/n *(el-

a)stasi/astos lhspo/ntw| kai\ peri\ *qa/son *zie17. 549 b14. — e(/teron ge/nos mikro/n, to\ ei)_dos o(/moion toi_s a)stakoi_s *zid2. 525 b11. zw_|a e(n ko/xlois o(/moia toi_s a)stakoi_s toi_s mikroi_s oi(\ gi/nontai e)n toi_s potamoi_s *zid4. 530 a28. (homarus sive astacus mari- nus C St. — o( e)n petamoi_s a)stako/s astacus fluviatilis K 565 n 4. 586 n 3 Ka *zm128 n 30 Fr p 8 M p 245 A*zi I 152 n 2.)

a)stasi/astos. dei_ tou\s poli/tas a)stasia/stous ei)_nai dia\ to\n no- moqe/thn *pb11. 1273 b21. politei/a a)stasi/astos, a)sfale- ste/ra kai\ a)stasi/astos *pd11. 1296 a7. e1. 1302 a9. ai( me- ga/lai po/leis a)stasiasto/terai, opp dialabei_n ei)s du/o *pd11. 1296 a9. oi( me\n stasia/zousin, o( d) ei(_s a)stasi/astos *pg15. 1286 b2. a)stasi/aston to\ ta\s a)rxa\s klhrwta\s ei)_nai r3. 1424 a14.

a)/staton to\ ku/klw| sw_ma *ml3. 1073 a31.

a)stafi/s pkg26. 934 a35. piai/nontai ai( bo/es a)stafi/si *ziq7. 595 b10. (uva passa).

a)steiologi/ai r29. 1436 a20.

a)stei=os. ta\ a)stei\a po/qen le/getai *rg10. r23. 1434 a33-40. *rg10. 1411 b21. 11. 1412 a18, b27, 28. r16. 1431 b26. a)steio/teron *rg11. 1412 b30. — oi( mikroi\ a)stei_oi kai\ su/m- metroi, kaloi\ d) ou)/ *hd7. 1123 b7.

*)astei=os. e)pi\ *)astei/ou a)/rxontos me/gas komh/ths ma6. 343 b19 (cf b1-3).

a)steri/as. 1. avis. a. o( a)steri/as kalou/menos, tw_n e)rwdiw_n ge/nos, e)pikalou/menos o)/knos, muqologei_tai gene/sqai e)k dou/lwn *zu1. 609 b22. 13. 617 a5. (ardea stellaris St Cr K Su p 151 n 133 A*zi I92 n 34.) — b. ge/nos tw_n i(era/kwn *zu36. 620 a18. (falconum species St Cr K, incerta species A*zi I 93 n 87d, astur palumbarius pullus Su p 101 n 15.) — 2. pi- scis. o( kalou/menos tw_n galew_n a)steri/as a)poti/ktei di\s tou_ mhno/s *zie10. 543 a17. z11. 566 a17. (le boutillat C, squa- lus asterias Cr, squalus stellaris K, in incerto relinquit A*zi I 145 n 88.)

*)aste/rios o( gi/gas f594. 1574 b43.

a)stero/eis ou)rano/s (Orph VI, 13) k7. 401 b1.

a)sth/r. 1. oi( a)ste/res a)diai/retoi kaq) e(autou\s ei)_nai dokou_sin ma6. 343 b34. shmei_on th_s e)klei/yews to\ to\n a)ste/ra ei)sel- qei_n mt1. 462 b30. e)/nioi e)n *ai)gu/ptw| a)ste/res o(rw_ntai, e)n de\ toi_s pro\s a)/rkton ou)x o(rwntai *ob14. 298 a3. a)ste/ras o(rw_sin oi( e(k tw_n frea/twn *zge1. 780 b22. tou_ sti/lbein tou\s a)ste/ras ti/s ai)ti/a *ob8. 290 a19. a)ste/res pla/nhtes, opp e)ndedesme/noi ma6. 342 b31. *ob8. 290 a19. a)ste/rwn eu)/taktos ki/nhsis, eu)/taktoi xorei_ai f12. 1476 a7. 13. 1476 a28. o( *(ermou_, o( *dio/s, o( e(n tw_| i)sxi/w| tou_ kuno\s a)sth/r ma6. 342 b33, 343 b30, 12. a)sth\o komh/ths ma6. 343 b5. 7. 344 a20, 34. 8. 345 b12, 35. a(ste/res diaqe/ontes, dia/ttontes, fero/menoi, ai( diadromai\ tw_n a(ste/rwn, ai( tw_n spora/dwn a)ste/rwn diadro- mai/ ma3. 341 a33. 4. 341 b3, 34 (de eorum causa ma4). 5. 342 b4, 21. 7. 344 a15, 28, 32. pks23. 942 b16. oi( ka- lou/menoi daloi\ kai\ ai)_ges kai\ a)ste/res ma4. 341 b28. — (sh- mei_on) a)steres oi(/ous e)n tw_| *que/sth *karki/nos po16. 1454 b22 (cf Nauck fr tr p 619). — proe(/rxontai e)c a)e/ros dia\ th_s duna/mews tw_n a)ste/rwn ta\ ei)/dh tw_n sperma/twn ftb3. 824 b10 (usus vocabuli non Aristotelicus). — 2. a)sth/r. zw_|on qalk/ttion o( kalou/menos a(sth\r qermo/s e)sti, si/nos me/giston e)n tw_| eu)ri/pw| tw_| tw_n *purrai/wn, th\n morfh\n o(/moion toi_s grafome/nois *zie15. 548 a7. o(/moion tw_| ge/nei tw_n a)kalh/fwn kai\ to\ tw_n a)ste/rwn e)sti\ ge/nos, prospi_pton e)kxumi/zei polla\ tw_n o)stre/wn *zmd5. 681 b9. (stella marina C S, asterias L St K Fr p 311 n 49 A*zi I175 n 3, num o)strako/dermon sit a)/stron M p 167.)

*)asth/r. ta\ *panash/naia e)pi\ *)aste/ri tw_| gi/ganti u(ps\ *)aqhna_s a)naireqe/nti f594. 1574 b28.

a)sto/s. fqo/nos par) a)stw_n (Eur Med 297) *rb21. 1394 a34. dikasth/rion ce/nois pro\s a)stou/s *pd16. 1300 b32. tou\s e)c a)m- foi_n a)stw_n poli/tas poiou_sin *pg5. 1278 a34.

a)/stoxos. ou)k a)sto/xou dianoi/as *zih10. 587 a9.

a)strabh/s. poiei_n to\ sw_ma a)strabe/s *ph17. 1336 a12.

a)stragali/seis, coni kubei_ai, pettei_ai *ra11. 1371 a2.

a)stra/galos. 1. ta\ kw_la sundedeme/na neu/rois kai\ tw_n e)sxa/- twn sunarmotto/ntwn, e)n me/sw| de\ perieilhfo/twn, oi(_on go/m- fon, a)stra/galon, i(/na gi/gnhtai ka/myis kai\ e)/ktasis *zmb9. 654 b21. o( a)stra/galos go/mfos w)\n w(/sper a)llo/trion kw_len e)mbe/blhtai toi_s dusi/, ba/ros pare/xon, poiou_n a)sfaleste/ran th\n ba/sin, dia\ ti) e)n toi_s o)/pisqen *zmd10. 690 a13-20. ta\ dixhla\ e)/xei a)stra/galon, ta\ peluda/ktula ou(k e)/xei, ta\ mw/- nuxa ou)k e)/xei w(s e)pi\ to\ polu/ *zmd10. 690 a21, 24, 10. b5. 651 a32. ti/na zw_|a e)/xei a)stra/galon kai\ ti/na tro/pon e)/xei h( qe/sis tw_n a)straga/lwn toi_s e)/xousin *zib1. 499 b20-31, a22. 7. 502 a11. (ungulae accessoriae ruminantium Fr p 273 n 17 M p 324, refutat et talum sive astragalum esse iu- dicat K p 458, refutat et rem in incerto relinquit A*zi I 255 n 18.) — 2. talus lusorius. muri/ous a)straga/lous xi/ous balei_n a)mh/xanon *ob12. 292 a29. a)stra/galoi memolibdw- me/noi pis3. 913 a36. 12. 915 b8.

a)strapai_os. a)/nemoi a)strapai_oi mb6. 364 b30. a)strapai_os dia\ ti/ kalei_tai o( qeo/s k7. 401 a16.

a)straph/. pe_ri\ a)strkph_s mb9. g1. to\ pneu_ma to\ e)sqlibo/- menon ta\ polla\ e)kpurou_tai lepth_| kai\ a)sqenei_ purw/sei, kai\ tou_t) e)/stin h(\n kalou_men a)straph/n mb9. 369 b6. k4. 395 a16. a)straph\ gi/netai meta\ th\n bronth/n mb9. 369 b7, gi/netai dia\ to\ yuxro/n mb6. 364 b32.

a)stra/ptein k6. 398 a16. to a)stra/yai a)napurwqe/n k4. 395 a21. h)/straye *rb19. 1392 b27.

a)stroblh\s o( gla/nis gi/netai *ziq20. 602 b22.

a)stro/blhtos. de/ndra: a)stro/blhta z6. 470 a32.

a)strologi/a nautikh/, maqhmatikh/ *ag13. 79 a1. a)strologi/as quae sit ad mathematicam doctrinam et ad philosophiam ratio *fb2. 193 b26, 194 a8. MA8. 989 b33. l8. 1073 b5. *ob14. 297 a4. *zma1. 639 b7. e)n th_ a)strologi/a| me/tron h( tou_ ou)ranou_ ki/nhsis *mi1. 1053 a10. qewrei/sqw e(k tw_n peri\ a)strolo- gi/an *ob10. 291 a31. e)n toi_s peri\ a)strologi/an qewrh/masin ma8. 345 b1 (cf *)aristote/lhs p104 a17). katanoh/sas e)k th_s a)strelogi/as *pa11. 1259 a11. — Platoni h( a)strologi/a ou) peri\ to\n ou)rano\n to/nde *mb3. 997 b35, 16. m2. 1077 a2.

a)strologiko/s. a)strologikh\ e)mpeiri/a, e)pisth/mh *aa30. 46 a19. a)strologikh/ (sc e)pisth/mh) *ag13. 73 b39. dia\ tw_n a)strologikw_n qewrhma/twn ma3. 339 b8. dia\ tw_n a)strolo- gikw_n *ob11. 291 b21.

a)/stron. ta\ a)/stra e)k ti/nwn sunesta_si kai\ e)n poi/eis sxh/masi kai\ ti/nes ai( kinh/seis au)tw_n *ob7. 8. cf f 20. 1477 b3. pw_s gi/netai au)tw_n h( qermo/ths kai\ to\ fw_s *ob7. 289 a19-35, 16. cf ma3. 340 a28, 21. pke18. 939 b16. 21. 939 b34. sfai- roeidh_ ta\ a)/stra *ob11. 8. 290 a7, ou) kinei_tai ta\ a)/stra, a)ll) oi( ku/kloi e)n oi(_s e)nde/detai *ob 8. (a)ntife/resqai tou\s ku/klous *ob10. 291 b2.) ta\ th\n e)gku/klion fero/mena ki/nhsin a)/stra *ob12. 293 a12. h( tw_n a)/strwn perifora/, fora/ *zgd10. 778 a3. ma1. 338 b22. o(/qen ai( a)natolai\ tw_n a)/strwn, tou_to decio/n. ou(_ d) ai( du/seis, a)ristero/n *ob2. 285 b18. ai( ta/ceis tw_n a)/strwn ti/nes ei)si/n *ob10. *ml8 Bz. ta\ peri\ th\n a)/nw fora\n diakekos mhme/na a)/stra ma1. 338 a22. dia\ ti/na

a)strono/mos ai)ti/an e)n th_| prw/th| fora_| tosou_to/n e)stin a)/strwn plh_qos, tw_n d) a)/llwn e(\n xwri\s e(/kaston *ob12. 292 a11. h( tw_n a)/strwn pra_cis toiau/th oi(/a per h( tw_n zw_|wn kai\ futw_n *ob12. 292 b1. h( tw_n a)/strwn fu/sis a)i/dios ou)si/a tis *ml8. 1073 a34. to\ tw_n a)/strwn stoixei_on *zgb3. 737 a1. plh/rhs o( ou)rano\s swma/twn qei/wn, a(\ dh\ kalei_n a)/stra ei)w/qamen k2. 391 b17. cf *ml8. 1074 b1-14. *hz7. 1141 b1. f19. 1477 a43. o)/gkos gh_s tw_n a)/strwn e)ni/wn polu\ e)la/ttwn ma3. 339 b9. — a)/stra pukno/tata, plei_sta, me/gista, lampro/tata ma8. 346 a11, 20, 25, 28. a)/stra a)ni/sxonta, duo/mena ma5. 342 b10. ta\ dia\ panto\s e)n toi_s pro\s a)/rkton faino/mena tw_n a)/strwn *ob14. 298 a6. h) diadromh\ tw_n a)/strwn ma8. 346 b12. a)na/gkai_on gi/gnesqai paro/dous kai\ tropa\s tw_n e)ndedeme/- nwn a)/strwn *ob14. 296 b4. — oi( me\n au)th\n th\n gh_n e(\n tw_n a)/strwn poiou_sin *ob14. 296 a25, saepe a)/stra ita usur- patur, ut sol ac luna excipiantur et opponantur, veluti ma3. 341 a22. *oa9. 278 b18. b12. 292 a1. a)/stra e)nde- deme/na, a)planh_. opp planw/mena, pla/nhtes ma8. 346 a2. 7. 344 a35. *ob12. 292 a1. a)/stra stellas fixas significat ma8. 345 b4, coll *ob8. 290 a20. — e)pi\ toi_s a)/strois poi- ei_sqai to\n to/kon. gi/nesqai ta\s a(lw/seis *ziz14. 568 a18. q15. 600 a3.

a)strono/mos pih6. 917 a8.

a)/stu, unum ex quinque nominibus quae teleuta_| ei)s to\ u po21. 1458 a17. — pro\s to\ a)/stu kai\ th\n po/lin *pz4. 1319 a9 (Schneider p 373). cf h6. 1327 a34. ma_llon dhmotikoi\ oi( to\n *peiraia_ oi)kou_ntes tw_n to\ a)/stu *pe3. 1303 b12. th_ kata\ kw/mas pla/nh| a)timazo/menoi e)k tou_ a)/stews po3. 1448 a38. peri\ th\n a)gora\n kai\ to\ a)/stu kuli/esqai *pz4. 1319 a29. e)k tou_ a)/steos a)pelau/nein to\n o)/xlon *pe10. 1311 a14.

*)astua/ghs *pe10. 1312 a12.

a)stugei/tones *pd3. 1289 b38. katadoulou_sqai tou\s a)stugei/- tonas *ra3. 1358 b36. — po/lemoi a)stugei/tones *ph10. 1330 a18.

*)astuda/mas tragicus. *)alkmai/wn o( *)astuda/mantos po14. 1453 b33 (Nauck fr tr p 603).

a)stunomi/a, coni a)goranomi/a *ph12. 1331 b10. z8. 1321 b23.

a)stunomiko/s. ta\ a)stunomika/ (Plat rep IV. 425D) *pb5. 1264 a31.

a)stuno/mos *pz8. 1322 a13. de/ka oi( a)stuno/moi (*)aqh/nhsi) f408. 1546 a38.

*)astupa/laia, mh/thr *)agkai/ou f530. 1566 a43.

*)astupalaieu/s. h( *)astupalaie/wn gh_ o)/fesin e)xqra/ f324. 1532 b5.

a)su/gkleistos tai_s pleurai_s o( peri\ th\n koili/an to/pos *zmd10. 688 b35.

a)sullo/gistos (i e a)/neu sullogismou_, ou)k e)/xwn sullogismo/n, itaque pro natura eius nominis, quocum coniunctum est, vel passive explicari potest ou) sullogisqei/s, vel active ou) sullogizo/menos). ta\ me\n e)k sullelogisme/nwn pro/teron, ta\ d( e)c a)sullogi/stwn me\n deome/nwn de\ sullogismou_ *ra2. 1357 a9, b24. a)sullo/gisto/n e)sti pa_n shmei_on *rb25. 1403 a4. 24. 1401 b9, 13. luto/n, a)sullo/giston ga/r *pa2. 1357 b14. lo/goi a)sullo/gistoi a(plw_s, pro\s to\ prokei/menon ti5. 167 b34 (cf ou) sullelo/gistai b31). tro/poi a)sullo/gistoi ti6. 168 a21. a)sullo/gistos xrh_sis kai\ tw_n e)ndexome/nwn sul- logisqh_nai *ad5. 91 b23. — (Eleatae) yeudh_ lamba/nousi kai\ a)sullo/gistoi/ ei)sin *fa2. 185 a10. 3. 186 a8. — a)sul- logi/stws le/gein *ag12. 77 b40.

a)su/mblhtos. ta/xh a)su/mblhta *fd9. 217 a10. to\ plh_qos to/ t) e)n toi_s a)rrwsth/masin u(pa/rxon kai\ to\ a)porraino/menon a)sfalh/s a)su/mblhton *zmd2. 677 b1. msna/des a)su/mblhtoi *mm6. 1080 a9, Bz ad *mm6. ta\ ge/nei diafe/ronta a)pe/xei ple/on kai\ a)su/mblhta *mi4. 1055 a7.

a)summetri/a. a)te/leia di) a)summetri/an pre\s to\ u(gro/n md3. 380 a32. a)summetri/a tw_n stoixei/wn h( no/sos f41. 1482 a10. — ta\s (tou_ posou_) summetri/as kai\ a)summetpi/as skopei_ o( maqhmatiko/s *mk3. 1061 b1. h( a)summetri/a (Did, sum- metri/a Bk) kata\ th\n diafora/n piz1. 916 a3. h( th_s dia- me/trou a)summetri/a MA2. 983 a16 Bz, cf dia/metros.

a)su/mmetros. sw_ma a)su/mmetron po25. 1461 a13. tw_n e)nai/- mwn o(/sa kata\ to\ mh_kos a)su/mmetra/ e)sti pro\s th\n a)/llhn tou_ sw/matos fu/sin *zp8. 708 a15. de/rma kata\ me/geqos a)su/mmetron perilabei_n *zga12. 719 b12. a)su/mmetra ta\ qerma\ kai\ yuxra/, syn mh\ u(giai/nein *ad13. 78 b18. h( ai)ti/a e)n tw_| su/mmetron h)\ a)su/mmetron ei)_nai to\ a)po\ th_s gunaiko\s kai\ tou_ a)ndro\s a)pio/n *zga18. 723 a29. — a)su/mmetros, irra- tionalis, piz1. 915 b38. kaq) u(peroxh\n kai\ e)/lleiyin a)su/m- metron, opp kata\ lo/gon ai3. 439 b30. ba/rh su/mmetra, a)su/mmetra *oa6. 273 b11. a)su/mmetros h) dia/metros (qua- drati) kai\ h( pleura/ *hg5. 1112 a23 et saepe, cf dia/metros.

a)sumpe/rantos (fort int o( lo/gos), syn ou) sumperai/netai *fa3. 186 a25, 24.

a)sumfanh/s q82. 836 b19.

a)su/mforos. ta\ a)su/mfora, coni ta\ a)/dika, a)/noma r11. 1430 a33. a)su/mforo/n tini *ziq18. 601 a29. 20. 603 a20. *pa11. 1259 a31. d10. 1259 a6, pro/s ti *ph6. 1327 a14. — a)sumfo/rws tini/ *pa6. 1255 b9. pro/s ti: tou\s zw_ntas a)sumfo/rws pro\s th\n politei/an *pe8. 1308 b21.

a)su/mfwnos. pro\s ta\ pa/qh kai\ ta\s duna/meis a)su/mfwna ta\ sxh/mata (Democriti) toi_s sw/masin *og8. 306 b30. — pa/nth| a)su/mfwno/n (i e a)/logon) e)stin fta1. 816 a8.

a)su/naptos. proprie au(_tai me\n (pleurai\) suna/ptousin, ai( d) a)/llai a)su/naptoi sim *zig7. 516 a30. d5. 530 b15. — lo- gice a)su/naptoi sullogismoi/ *aa25. 42 a21. b17. 65 b14 (opp sunexh/s b21, 24, suna/ptein b33).

a)su/ndetos, lo/goi a)su/ndetoi e5. 17 a17. — ta\ a)su/ndeta ti/ e)/xei i)/dion, e)n poi/a| le/cei a)podokima/zetai *rg12. 1413 b19, 29, 31. 19. 1420 b2. a)/neu me\n sunde/smou, mh\ a)su/ndeta de\ le/gein *rg6. 1407 b38.

a)sunesi/a, opp su/nesis *hz11. 1142 b34.

a)su/netos, opp suneto/s *hz11. 1142 b34. a)cu/netoi (cf s *dh- mo/dokos) *hh9. 1151 a9.

a)sunh/qeia tou_ dikologei_n *ra9. 1368 a11. a)gnwsto/tera dia\ th\n a)sunh/qeian *ma3. 995 a2.

a)sunh/qhs. oi( a)sunh/qeis, opp sunh/qeis, syn a)gnw_tes *hd12. 1126 b26. — a)su/nhqes toi_s zw/|ois to\ pi/nein e)sti/n *ziq28. 606 b26. to\ su/nhqes h(du\ ma_llon tou_ a)sunh/qous piq5. 918 a9.

a)su/nqetos. pro/tera tw_n sugkeime/nwn ta\ a)su/nqeta *mm2. 1076 b19. to\ su/nqeton me/xri tw_n a)sunqe/twn diairei_n *pa1. 1252 a19. tw_n e)n toi_s zw/|oic mori/wn a)su/nqeta/ e)stin, o(/sa diairei_tai ei)s o(moiomerh_ *zia1. 486 a5. a)su/nqeta tw_| ge/nei *mi7. 1057 b21. peri\ ta\ a)su/nqeta ti/ to\ a)lhqe\s kai\ to\ yeu_- dos *mq10. 1051 b17, 27. a)su/nqeton ou)si/a pa_sa *mz13. 1039 a17. — a)sunqetw/tera ta\ e)c w(_n *mz15. 1040 a23.

a)sfa/leia, def *ra5. 1361 a19. kataskeua/zein th\n th_s po- litei/as a)sfa/leian *pz5. 1319 b39.

a)sfalh/s. politei/a a)sfalh/s, a)sfaleste/ra (syn a)stasi/a- stos, poluxroniwte/ra), a)sfalesta/th *pg14. 1285 a23. d11. 1296 a13. e1. 1302 a8, 15. 7. 1307 a17. 8. 1308 a4. tw_n kata\ gra/mmata a)/nqrwpos a)/rxwn a)sfale/steros *pg16. 1287 b7. a)sfalei=s pro\s to\ mhqe\n newteri/zein *ph10. 1330 a28.

a)/sfaltos ou)k a)sfale\s to\ nomoqetei_n, to\ mete/xein *pb8. 1268 b23. g11. 1281 b27. — e)n a)sfalei_ f154. 1504 a8. pol,) tw_| a)sfalei_ proe/xein f157. 1504 b24. — a)sfalw_s maka- ri/zein *ha11. 1100 a16. a)sfaleste/rws e)/xei pro\s ta\s a)po- ri/as *od2. 310 a6.

a)/sfaltos o)rukth/ q127. 842 b15. o)smh\ a)sfa/ltou yb9. 421 b24. q115. 841 a33.

a(sfaltw/dhs. ta\ a)sfaltw/dh fqartika/ ai5. 444 b33.

a)sfo/delos, fe/roudin a)p) au)tou_ ai( me/littai *zu40. 627 a8. (Asphodelus ramosus L.)

a)/sxetos (*)ana/sxetos Bk) ou)k a)na/sxetos *rg11. 1412 b12.

a)sxhma/tistos *fa7. 191 a2 (cf opp e)sxhmatisme/non *fa5. 188 b20).

a)sxhmonei_n. ta\ o(/pla r(i/ptein kai\ ta)_lla a)sxhmonei_n *hg15. 1119 a30. gignw/skousi tou\s deilou\s a)sxhmonou_ntas f234. 1520 a27. o(/pws du/nwntai sxola/zein kai\ mhde\n a)sxhmonei_n *pb11. 1273 a34.

a)sxhmosu/nh, syn a)msrfi/a *fa7. 190 b15. tw_n e)sxhma- tisme/nwn ti gi/netai e)c a)sxhmosu/nhs *fa5. 188 b20. — a(sxhmosu/nh tou_ prosw/pou *pq6. 1341 b5. fe/rei ti tw_| poiou_nti a(sxhmosu/nhn *hd12. 1126 b33.

a)sxh/mwn. kaki/ai mh/te blaberai\ tw_| pelas mh/te li/an a)sxh/- mones *hd6. 1123 a33. qewrei_n h)\ grafa\s h)\ lo/gous a)sxh/- monas *ph17. 1336 b14. o( mei/zw prospoiou/menos a)rguri/ou e(/neka a\sxhmone/steros *hd13. 1127 b13.

a)sxidh/s. podo/ths a/sxidh\s kai\ a)diai/retos, oi(=on ta\ mw/nuxa, opp polusxidh/s, disxidh/s *zma|3. 642 b29. zw_|a a)sxidh_, oi(_on ta\ mw/nuxa *zib11. 499 b11. h(_par a(sxide/s *zib17. 507 a12. i)sxa/des a)sxidei_s, opp polusxidei_s, di/xa e)sxis me/nai pkb9. 930 b33.

a)/sxistos. peri\ a)sxi/stou md8. 385 a16. 9. 386 b25-387 a3. da/ktuloi a)/sxistoi *zig9. 517 a32. *zmd10. 690 b2. zw_|on a)/sxiston, opp sxizo/poun *mz12. 1038 a14. ptere\n a)/sxiston *zig12. 519 a28. *zma3. 642 b27. d6. 682 b17. 12. 692 b13. ou)rai_on a)/sxiston *zib13. 504 b17. po/roi a)/sxistoi, fle\y a)/sxistos, neu/rou fu/sis kata\ pla/tos a)/sxistos *zih4. 584 b5. g3. 513 b13. 5. 515 b15.

a)sxolei_n, intr o( a)sxolw_n e(/neka/ tinos a)sxolei_ te/lous *pq3. 1338 a4. mh\ mo/non a)sxolei_n o(rqw_s a)lla\ kai\ sxola/zein du/- nasqai kalw_s *pq3. 1337 b31. h14. 1333 a41. dh_mos a)sxo- lw_n *pd15. 1299 b33 (cf a)/sxolos pro\s toi_s e)/rgois e5. 1305 a20). — med a)sxolou/meqa i(/na sxola/zwmen *hk7. 1177 b4.

a)sxoli/a sxolh_s, ta\ a)nagkai_a kai\ xrh/sima tw_n kalw_n e(/ne- ke/n e)stin *ph14. 1333 a35, 31. 15. 1334 a16. q3. 1337 b34.

a)/sxolos. dh_mos a)/sxolos w)\n pro\s toi_s e)/rgois *pe5. 1305 a20. poiou_sin a)/sxolon th\n dia/noian kai\ taneinh/n *pq2. 1337 b14. ki/nhsis a)/sxolos kai\ pa/shs a)phllagme/nh r(astw/nhs e)/mfrones *ob1. 284 a31. ai( peri\ ta\ politika\ pra/ceis a)/sxoloi *hk7. 1177 b8, 12, 17. — dh_mos a)/sxolos w(/ste mh\ polla/kis e)k- klhsia/zein *pz4. 1318 b12. pro\s tw_| kaq) h(me/ran o)/ntes a)/sxoloi/ ei)sin e)pibouleu/ein *pe11. 1313 b20.

a)sw/matos. ta\ a)sw/mata, opp ta\ sw/mata MA8. 988 b25. duna/mei me\n me/geqos kai\ sw_ma, e)ntelexei/a| d) a)sw/maton kai\ a)me/geqes *ga5. 320 a30. e)a/n te sw_ma e)a/n te a)sw/maton tiqw_si th\n u(/lhn MA7. 988 a25. a)rxai\ swmatikai/, a)sw/matoi ya2. 404 b31. stoixei_a a)sw/mata, swmatika/ *fd1. 209 a16. a)du/naton to\ a)sw/maton memi_xqai sw/mati tz12. 149 b1. — o( a)h\r dokei_ a)sw/matos ei)_nai *fd4. 212 a12. lepto/teron a)h\r u(/datos kai\ a)swmatw/teron *fd8. 215 b5. o(/sw| a)\n h)_| a)swma- tw/teron kai\ h(_tton e)mpodistiko\n kai\ eu)diairetw/teron *fd8. 215 b10. to\ pu_r leptomere/staton kai\ ma/lista tw_n stoixei/wn a(/te a)sw/maton ya2. 405 a7 (Trdlbg p 241). o(ri/zontai yuxh\n tw_| a)swma/tw| ya2. 405 b11. h( yuxh\ sw_ma to\ leptome- re/staton h)\ to\ a)swmatw/taton tw_n a)/llw_n ya5. 409 b21. 2. 405 a27.

*)aswpou_ h( *sinw/ph f540. 1567 b23.

a)swteuo/menoi kai\ katatokizo/menoi gi/nontai pe/nhtes *pe12. 1316 b15.

a)swti/a. peri\ a)swti/as cf e)leuqerio/ths et *hb7. 1107 b10. heb3. 1221 a5. opp feidw/ *rb14. 1390 b2.

a)/swtos, proprie, cui spes nulla salutis est, tw_n e)kqnhsko/ntwn oi( a)/swtoi plg9. 962 b5. — sensu morali cf e)leuqe/rios. def *hb3. 1221 a33. f178. 1508 a3. etymol o( di( au(to\n a)pol- lu/menos *hd1. 1120 a1. o( a)/swtos o(/moio/n ti e)/xei tw_| e)leu- qeri/w| *hh10. 1151 b7. *ra9. 1367 b3. — a)sw/tws f178. 1507 b23.

a)/ta. e)ggu/a pa/ra d) a)/ta f6. 1475 a25. cf paroimi/a.

a)/takton, opp tetagme/non *oa10. 280 a8. ai3. 440 a4. f16. 1476 b44. a)/taktos fqora/, syn o(/pws a)\n tu/xh| *zie29. 556 a12. ou)de\n a)/takton tw_n fu/sei *fq1. 252 a11. kata\ fu/sin me/n, a)taktote/ran me/ntoi th_s tou_ prw/tou stoixei/ou ma1. 338 b20. ei) a)/taktoi ai( a)rxai/, a)takto/tera ta\ e)c au)tw_n f16. 1476 b45. tou_ kata\ sumbebhko\s a)/takta kai\ a)/peira ta\ ai)/tia *mk8. 1065 a26. e)pisth/mh tw_n a(ori/stwn ou)k e)/sti dia\ to\ a)/takton ei)_nai to\ me/son *aa13. 32 b19 Wz. ki/nhsis a)/taktos ph14. 888 b13. h( purw/dhs kai\ a)/taktos legome/nh fu/sis k2. 392 b2. — poiei_n th\n politei/an a)taktote/ran *pz4. 1319 b15. — (pro a)takto/teron pks37. 944 b23 a)tarakto/teron ci Bussem). — a)ta/ktws, syn para\ fu/sin *og2. 301 a4. a)ta/ktws kinei_sqai *og2. 300 b18, 27, 33. a)ta/ktws e)/xein xhla/s *zmd8. 684 a35. zh\n a)ta/ktws, opp swfro/nws *pz4. 1319 b32. o( lafu/kths a)ta/ktws a)nali/skei heg4. 1232 a16. — perai/netai o( mu_qos ou)k a)ta/ktws k7. 401 b23.

*)atala/nth. e)pi/gramma e)pi\ *)atala/nths f596. 1577 a7.

a)ta/lantos (Hom B 169) explicatur f 138. 1501 b8.

a)tami/eutos. h( sklhro/ths th_s fwnh_s a)tami/euton *zge7. 788 a34.

a)taci/a, opp ta/cis *og2. 301 a3, 5. a)po\ tu/xhs kai\ a(taci/as *zma1. 641 b23. a)taci/a kai\ to\ ai)sxro/n, opp ta/cis kai\ to\ ka- lo/n MA4. 985 a1. a)taci/a, coni a)sxhmosu/nh, a)morfi/a *fa7. 190 b15, opp ei)_dos *ml4. 1070 b28. — a)taci/a kai\ a)narxi/a *pe3. 1302 b28, 31. a(kolouqei_ th_| a)kolasi/a| a)taci/a ar6. 1251 a22.

a)ta/r in versu Empedoclis (n379) *mb4. 1000 b7. in fabula Aesopi *rb20. 1393 b32.

a)ta/raktos. ko/pros bona/sou a)tara/ktou, opp tetaragme/nou *zu45. 630 b12. a)tarakto/tera ta\ th_s nukto/s pia5. 899 a21. to\ a)tarakto/teron (ci Bsm, a)takto/teron codd Bk) me/lan fai/- netai pks37. 944 b23.

a)ta/raxos, opp tetaragme/nos q1. 830 a22. — a)ta/raxos e)n toi_s fcberoi_s, syn a)/fobos *hg12. 1117 a31. 11. 1117 a19. a)ta/raxon ei)_nai, syn mh\ a)/gesqai u(po\ tou_ pa/qous *hd11. 1125 b34. a)ta/raxos dia/noia pl14. 975 a5.

a)taraxwde/steros o( a)h\r th_s nukto/s mt2. 464 a4.

a)tari/xeutoi fu/kei murri/nai pk31. 926 a35.

*)atarneu/s *pb7. 1267 a32, 35. f625. 1583 b30. ta\ e)n *)a. qerma/ pkd16. 937 b7. *)atarne/os e)/ntrofos f625. 1583 b20.

a)tasqali/a: th_s fu/sews (Alcid fr V, 5) *rg3. 1406 a9.

a(/te cum partic. *fq6. 260 a5, 7. mg1. 371 b10. MA8. 990 a17. *pe10. 1310 b5. k7. 401 a26. *zmb5. 651 b9 al, omisso participio mb3. 358 a35. — frequentius quam ab Aristotele in Problematis videtur usurpatum esse, veluti pa9. 860 a20,

a)/tegktos 24. 12. 860 b23. b22. 868 b7. e22. 883 a15, 19. 40. 885 b3. ia33. 903 a10, 13 al.

a)/tegktos. peri\ a)te/gktou md8. 385 a13. 9. 385 b13-26.

a)teirh/s. a)teire/i+ xalkw_| (ex incerto poeta, cf *(/omhros extr) po21. 1457 b14. a)teire/sin a)kti/nessin (Emped 225) ai2. 437 b31.

a)tei/xistos po/lis ob1348 a13.

a)tekni/a *pb6. 1265 b10. dia\ ta\s a)tekni/as *pb6. 1265 a41. poi_a u(/data a)tekni/an poiei_ *zgd2. 767 a34. a)\n mh\ e( a)nh\r ai)/tios h)_| th_s a)tekni/as *zik4. 636 b8. peri\ a)tekni)as h(mio/nwn *zgg1. 749 a10.

a)/teknos kai\ monw/ths *ha9. 1099 b4. oi( a)/teknoi qa_tton dia- lu/ontai *hq14. 1162 a28. h( tw_n a)te/knwn kai\ goni/mwn gunai- kw_n pei_ra pd2. 876 b12. tw_n i(/ppwn tine\s a)/teknoi o(/lws *ziz22. 577 a3. a)/teknoi i)xqu/es *zgg5. 755 b19.

a)te/leia, opp teleio/ths *fq7. 261 a36. *zgg9. 758 b20. d4. 770 b5. opp telei/wsis md3. 380 a31. cf 2. 380 a6, 8.

a)telei/wta ta\ *persika\ *)empedokle/ous f59. 1485 b15.

a)te/lestos, non initiatus *rg18. 1419 a4, 5.

a)teleu/thtos, def *fg4. 204 a5. *mk10. 1066 a37. coni a)/peiros, e)/xein te/los *oa5. 273 a5.

a)telh/s. 1. imperfectus. h( ki/nhsis e)ne/rgeia a)telh/s *fg2. 201 b32. q5. 257 b8. *mq6. 1048 b29. k9. 1066 a21. yb5. 417 a16. g7. 431 a6. *hk3. 1174 a22. h( tw_n a)telw_n e)ne/rgeia a)telh/s, ou)qe\n a)tele\s eu)/daimon heb1. 1219 a38, b8. to\ gino/- menon a)tele\s kai\ e)p) a)rxh\n i)o/n *fq7. 261 a13. h( ge/nesis a)te- le/s ti hmb7. 1204 a34. opp te/leios *fg1. 201 a6. *mk9. 1065 b12. *ob1. 284 a7. pro/teron to\ te/leion tou_ a)telou_s *fq9. 265 a23. *mm2. 1077 a19, cf n5. 1092 a13. — sul- logismo\s a)telh/s *aa1. 24 a13, b24. 5. 28 a4. 6. 29 a15. 15. 34 a4, 35 a6. 16. 36 b24. 19. 39 a2. 22. 40 b15 al. — h( fu/sis ou)de\n a)polei/pei tw_n a)nagkai/wn plh\n e)n toi_s phrw/masi kai\ e)n toi_s a)tele/si yg9. 432 b23, cf 1. 425 a10. 11. 433 b31. u2. 455 a8. zw_|a a)teleste/ran e)/xonta th\n fu/sin, zw_|a a)telh_ *zgb4. 737 b8. *zia9. 491 b27. tw_n zw|oto/kwn ta\ me\n a)telh_ proi+/etai zw_|a, ta\ de\ teteleiwme/na *zgd6. 774 b5. cf *zie1. 539 b10. a)tele/s, syn a)na/logon (v h v) *zia4. 489 a23. w)|a\ a)telh_ a)/neu th_s tou_ a)/rrenos gonh_s *zga21. 730 a32. g1. 750 b15. a)tele/stata genna_tai ta\ tw_n tetelesme/nwn *zge1. 779 a24. a)telh_ ta\ tw_n ne/wn e)/ggona *ph16. 1335 a13, 16, b30. *zih1. 582 a19, 21 (aliter a)telh_ dicuntur ta/ te w)|a\ kai\ ta\ spe/rmata tw_n futw_n o(/sa a)/rriza an17. 478 b30). — a)telh/s, syn new/teros, opp teleiwqei/s, presbu/teros *pa12. 1259 b4. heh2. 1237 a29. pi46. 896 a18. opp e)pitelestiko/s f6. 813 b30. e)/xein a)tele\s to\ bouleutiko/n, xwri\s e(/kastos a)telh\s peri\ to\ kri/nein *pa13. 1260 a14. g11. 1281 b38. — h( braxei_a (in fine) dia\ to\ a)telh\s ei)_nai poiei_ kolobo/n *rg8. 1409 a18. — 2. a)tele/s i e ou)k e)/xon te/los sive ou(_ e(/neka. h( fu/sis ou)de\n ou)/te a)tele\s poiei_ ou)/te ma/thn *pa8. 1256 b21. — 3. a)telh/s exemtus a vectigalibus, a)telh\s pa/ntwn *pb9. 1270 b4. cf ob1349 b8, 9. — a)teleste/ra h( a)reth/ *ha3. 1095 b32. — a)telw_s pws, opp tele/ws *pg1. 1275 a13.

a)tenh/s. o)fqalmoi\ a)tenei_s, opp skardamuktikoi/ *zia10. 492 a11. oi( a)tene\s to\ me/twpon e)/xontes ko/lakes f6. 811 b26 (cf galhne/s b38).

a)teni/zein ei)/s ti, opp parable/pein ma6. 343 b12. a)teni/zein pro/s ti pla19. 959 a24. qate/rou katalhfqe/ntos o)fqalmou_ o( e(/teros a)teni)zei ma_llon pla4. 957 b18. — fantasqei/h a)\n tw_| pro\s to\ kakopoio\n au)th_s a)teni/zonti th\n dia/noian *fa9. 191 a15.

a)te/ramnos. ta\ a)te/rkmna u(/data a)tekni/an poiei_ *zgd2. 767 a34. a)tmi/zein

a)te/rmwn. e)c ai)w_nos a)te/rmonos ei)s e(/teron ai)w_na k7. 401 a16.

a(/teros, v e(/teros 3.

a)texni/a, def *hz4. 1140 a21.

a)/texnos. h( misqarni/a tw_n a)te/xnwn kai\ tw_| sw/mati mo/non xrh- si/mwn *pa11. 1258 b26. pra_cis a)/texnos, opp texnikh/ heb3. 1220 b26. didaskali/a a)/texnos ti34. 184 a1. o( lo/gos e)/xei to\ me\n a)/texnon, ou)de\n ga\r ai)/tios o( le/gwn tw_n pra/cewn, to\ d) e)k th_s te/xnhs *rg16. 1416 b18. pi/steis a)/texnoi, opp e)/n- texnoi *ra15. 2. 1355 b35. fu/sew/s e)sti to\ u(pokritiko\n ei)_nai kai\ a)texno/teron *rg1. 1404 a16. h( o)/yis yuxagwgiko\n me/n, a)texno/taton de\ kai\ h(/kista oi)kei_on th_s poihtikh_s po6. 1450 b17. 14. 1453 b8. — a)te/xnws mete/xousi tou/tou ou(_ e)nte/xnws h( dialektikh/ e)sti ti11. 172 a34.

a)texnw_s kaqa/per . . kai\ ou(/tws *ha13. 1102 b18. a)texnw_s w(/sper *zgb6. 743 b22. a)texnw_s e)/oike *zga23. 731 a21.

a)/th kai\ a)tuxi/a mega/lh ar7. 1251 b20.

a)/thktos mg7. 378 a13. puri\ a)/thkta *zgg11. 762 a31. a)/thkta kai\ a)ma/lakta md10. 388 b24. a)/thkta ti/na md8. 385 a12. 20-33.

a)timagelei_n *zu3. 611 b2, def *ziz18. 572 b19.

a)tima/zein tina/ r36. 1441 b25. a)tima/zesqai, opp tima_sqai *pe3. 1302 b11. w(s a)timazo/menos e)mh/nisen *)axilleu/s *rb24. 1401 b29. a)tima/zesqai u(po/ tinos *pe7. 1306 b31. heg5. 1232 b13. a)timazo/menoi e)k tou_ a)/stews po3. 1448 a38.

a)ti/mhton metana/sthn (Hom I 644) *pg5. 1278 a37. *rb2. 1378 b33.

a)timi/a. ai( yuxai\ diafe/rousi timio/thti kai\ a)timi/a| *zgb3. 736 b32. peri\ tima\s kai\ a)timi/as o( megalo/yuxo/s e/stin *hd7. 1123 b21, 1124 a5. a)timi/a pro/sesti tw_| e(auto\n diafqei/ronti *he15. 1138 a13. a)timi/a kai\ zhmi/a *pe2. 1302 a33. a)timi/ai kai\ plh- gai/, a)timi/ai a)neleu/qeroi *ph17. 1336 b10, 11. a)dikei_n ei)s a)timi/an, opp ei)s ke/rdos *pe8. 1308 a9. — a)timi/a a)fw/risto tw_| mh\ diaith/santi th\n e)piklhrwqei_san di/aitan f414, 1547 a28.

a)/timos, opp e)/ntimos *hg11. 1116 a21. th_s gnw/sews to\ ti/mion kai\ a)/timon polu\ diafe/rei *zga23. 731 a34. ge/nos timiw/teron, a)timo/teron *zgg11. 762 a25. zw_|a a)/tima hmb7. 1205 a30. zw_|a kai\ ti/mia kai\ a)timo/tera ya2. 404 b4. qhri/wn morfa\s tw_n a)timota/twn po4. 1448 b12. in partibus corporis distin- guitur to\ a)timo/teron kai\ to\ timiw/teron *zmg10. 672 b21. 4. 665 b20. 5. 667 b34. — a)/timos, syn mh\ timw/menos tai_s politikai_s a)rxai_s *pg10. 1281 a30, 32, 34. 11. 1281 b29. 1. 1275 a21. sfo/dra a)/timos, opp u(pereugenh/s *pd11. 1295 b8. a)/timon ei)_nai to\n e)n sta/sei mhdete/ras meri/dos geno/menon f353. 1538 a6.

*)atitani/a pro\s toi_s o(ri/ois th_s *)apollwnia/tidos q36. 833 a7.

*)atlantikh\ qa/lassa k3. 392 b22, 27. *)atlantiko\n pe/lagos k3. 393 a16. pks52. 946 a29.

*)atlanti/nwn xw/ra (*taulanti/nwn coni Did) q127. 842 b14.

*)/atlas to\n ou)rano\n e)/xein le/getai *md23. 1023 a20. *ob1. 284 a19. e)pi\ th_s gh_s e)/xei tou\s po/das *zk3. 699 a27, b1.

a)/tmhton pollaxw_s le/getai *md22. 1023 a2. heg2. 1230 a39. peri\ a)tmh/tou md8. 385 a17. 9. 387 a3-11. — zw_|a a)/tmhta, opp e)ktemno/mena *zu50. 629 a32, 632 a9.

a)tmidou_sqai. to\ u(gro\n a)tmidou/menon fe/retai a)/nw ma9. 346 b25.

a)tmidw/dhs a)naqumi/asis, opp kapnw/dhs, chra/ mg6. 378 a19. b4. 360 a9. 3. 358 a22. a)naqumi/asis a)tmidwdeste/ra, opp pneumatwdeste/ra ma4. 341 b8. a)tmidw/dhs a)porroh/ mb8. 367 b6, a)h/r *zge6. 786 a12. o( bore/as a(/te a:f) u)grw_n to/- pwn a)tmidw/dhs mb3. 358 a38.

a)tmi/zein (cf a)tmi/s), syn diakri/nesqai mb2. 354 b30. h)tmi-

a(tmi/s ke/nai, syn diapnei_n, e)cikma/zein pkb9. 930 b36, 34. a(tmi/zein, opp suni/stasqai, sugkri/nesqai ma13. 349 b23. b3. 358 b16, 17, 19, 20. 6. 364 b27. a)tmi/zein et ea dicuntur, quae a(- tmi/da e)cia_si, veluti o( ke/ramos o)ptw/menos a(tmi/zei md6. 383 a24, libanwto\s paraplhsi/ws toi_s cu/lois a)tmi/zei md10. 388 b32, et ea quae e)/xousin a)tmi/da vel ei(si\n a)tmi/s, veluti suni/statai o( a(tmi/zwn a)h\r ei)s u(/dwr ma13. 349 b23, to\ kaq) h(me/ran a)tmi/zon ma10. 347 a13. 3. 340 b25 Ideler. — a)tmisto/n, opp qumiato/n md9. 387 b8.

a)tmi/s. e)/sti du/o ei)/dh a)naqumia/sews, kalei_tai d) h( me\n a)- tmi/s, h( de\ to\ me\n o(/lon a(nw/numon oi(_on kapno/s mb4. 359 b30. h( e)c u(/datos a)naqumi/asis a)tmi/s e)stin ma9. 346 b32. 3. 340 b3. 4. 341 b10. d9. 387 a25. *ad12. 96 a3. pkg34. 935 a20. e)/stin a)tmi/dos fu/sis u(gro\n kai\ qermo/n ma3. 340 b27. *gb3. 330 b4. (h( a)tmi\s u(gro\n kai\ yuxro/n, o( de\ kapno\s qermo\n kai\ chro/n mb4. 360 a23). o( th_s a)tmi/dos a)/niu r(ei_ potamo/s ma9. 347 a4. h( a)tmi\s u(gro/ths tis ai5. 443 a26. e)/stin a)tmi\s o\u- na/mei oi(_on u(/dwr, a(naqumi/asis de\ duna/mei oi(_on pu_r ma3. 340 b28. suni/statai pa/lin h( a)tmi\s yuxome/nh kai\ gi/netai u(/dwr e)c a(e/ros ma9. 346 b29. 10. 347 a17. 11. 347 b18. b4. 360 a2. d7. 384 a6. ta\s a)tmi/das chrai/nei o( h(/lios pb9. 867 a21. pa_sa h( gew/dhs a)tmi\s a)e/ros e)/xei du/namin *zge4. 784 b15. po/teron ai( o)smai\ kapno\s h)\ a)h\r h)\ a)tmi/s pib10. 907 a29. to\ sw_ma i)/dion h(mwn a)tmi/da xliara\n a)fi/hsin pe36. 884 b17. a)noixqe/n- tos le/ontos ta\ e)/sw a)tmi/da a)fi/hsi barei_an *ziq5. 594 b27.

a)tmo/s. o(/tan e)k gh_s a)tmo\s a(ni/h polu\s u(po\ tou_ h(li/ou pa21. 862 a4. h( o)smh\ a)tmo\s kai\ a)porroh/ tis pig5. 908 a21. a)tmo\s u(o\atw/dhs pib4. 907 a3.

a)tmw/dhs kai\ notera\ a)naqumi/asis k4. 394 a14, 19, 27.

a)/tokos. a(to/kois toi_s xrh/masin a)pokexrhme/noi ob1350 a11.

a)/tomos. 1. mathematice. a)du/naton e)c a)to/mwn ei(_nai/ ti sunexe/s, me/geqos d) e)sti\n a(/pan sunexe/s: ou)/te grammh\ ou)/te e)pi/pedon ou)/te o(/lws tw_n sunexw_n ou)de\n e)/stai a)/tomon *fz2. 232 a24, 233 b17 (syn a(mere/s 233 b32). ou(k ei)si\n a)/tomoi grammai/ *fg6. 206 a17. *og1. 299 a12. at968 a1 sqq, 970 b30. *pla/- twn e(ti/qei ta\s a)to/mous gramma/s MA9. 992 a22. ou)k e)/stin a)/toma mege/qh *ga2. 315 b26-317 a17. *fa3. 187 a3. *mm8. 1083 b13. ai6. 445 b18. ma/xontai tai_s maqhmatikai_s e)pi- sth/mais a)/toma sw/mata le/gontes *og4. 303 a21. Democriti a)/toma sw/mata *fq9. 265 b29. *og4. 303 a21. ya2. 404 a2. *mz13. 1039 a10. ou)x oi(_o/n te ei)s a)to/mous xro/nous diairei_sqai to\n xro/non *fq8. 263 b27. to\ nu_n to\ a)/tomon ei(_on stigmh\ grammh_s e)sti/n *og1. 300 a14. cf *fd13. 222 b8. z10. 241 a25. xro/nos, kai\ ou)k a)/tomon *fz8. 239 a9. 5. 235 b33. to\ a(/ma le/gw e)n e(ni\ kai\ a(to/mw| xro/nw| pro\s a)/llhla ai7. 448 b19, 449 a3. kat) a)/tomon xro/non ai7. 447 b18. e)n a)to/mw| *fz5. 236 a6. e)n tai_s grammki_s xrw_ntai w(s a)to/mw| th_| podiai/a| *mi1. 1052 b33. — 2. logice a. ta\ kaq) e(/kasta, opp ta\ ei)/dh. a(plw_s ta\ a)/toma kai\ e(\n a)riqmw_| kat) ou)deno\s u(pokeime/nou le/- getai K2. 1 b6. tw_n deute/rwn ou(siw_n to\ me\n ei)/dos kata\ tou_ a)to/mou kathgorei_tai, to\ de\ ge/nos kai\ kata\ tou_ ei)/dous kai\ kata\ tou_ a)to/mou: e)pi\ tw_n prw/twn ou)siw_n a)/tomon kai\ e(\n to\ dhlou/- meno/n e)stin K5. 3 a38, b12. cf a)/toma hac vi usurpatum *ab24. 69 a17 (ai( a)/tomoi tria/des). d13. 96 b11, 12. td1. 121 a36. 2. 122 b21. z6. 144 b2. *mb1. 995 b29. 3. 998 b16. *fq5. 257 a1. ai7. 448 a3, b21. mn2. 451 a26 (?) al. ta\ ei)/dh toi_s oi)kei/ois a)to/mois o)no/mata dido/asin fta1. 816 a14. — b. ta\ e)/sxata ei)/dh, a(\ ou)ke/ti diaforai_s diairei_tai, opp ta\ ge/nh, ta\ prw_ta ei)/dh (plerumque ei)/dh vel ei)/dei ad- ditur, cf Zeller II, 2, 150, 5) *ad13. 96 b16. 17. 99 b7. tb2. 109 b16, 21. g6. 120 a35. d1. 121 b19. *mb3. 999 b29 Bz. a)tru/phtos z8. 1034 a8. i8. 1058 a18, 19 Bz. 9. 1058 b10. k1. 1059 b36. a2. 994 b21 (?). yb3. 414 b27 (kata\ to\ oi)kei_on kai\ a)/temon ei)_dos). *fe4. 227 b7, 30. *zma3. 643 a7, 8, 16, 19. 4. 644 a29, 33. — a)to/mws u(pa/rxein, syn prw/tws u(pa/r- xein, mh\ ei+\nai me/son, opp kat) a)/llo u(pa/rxein *ag15. 79 a33-36, b21. 16. 79 b30, omnino *ag15-17.

a)tonei_n. h( du/namis a)tonei_ pks42. 945 a17.

a)/tonos. fwnei_n a)/tonon f6. 813 b3.

a)/topos. skwlh/kion ou()deno\s h(_tton a)/topon tw_n zw/|wn *zie32. 557 b13. ei)/ tis a)/topos fanei/h toi_s polloi_s *hk9. 1179 a15. hea4. 1215 b8. *rb23. 1398 a13. a)frodisi/wn a)/topos h(donh/ *hh6. 1149 a15. h( a)reth\ kai\ h( kaki/a au(_tai a)/topoi hmb4. 1200 a38. a)/topon, coni syn para/logon, a)/logon ya5. 411 a14. *zma5. 645 a11. *zgb1. 734 a10, 7, a)du/naton *fd8. 216 b11. a2. 185 a30. *mn2. 1089 a12, opp a)nagkai_on *ob8. 289 b15. a)/topos kai\ plasmati/as o( lo/gos *zgb1. 734 a33. sfo/dra, pantelw_s a)/topon tz13. 150 a7, 10. a)topw/tato/n ti poiou_sin, o(/soi le/gousin ai4. 442 a30. a)/topon, ou)de\n a)/topon (int e)sti/) katariqmei_sqai, to\ le/gein, to\ fronti/sai al K8. 11 a37. *fb4. 196 b2. *mn2. 1089 a12. ma8. 345 a18. b2. 355 a18. 3. 357 a18. a(/topon, ou)de\n a)/topon, ei) ma5. 342 b4. r1. 1421 a14. sumbai/nei a)/topon, ou(de\n a)/topon sumbai/nei e9. 18 b26. *aa41. 49 b33. ya5. 411 a14. *fh1. 242 b21, 243 a2. *mz14. 1039 b17. l10. 1075 a26. e(no\s a)to/pou doqe/ntos ta\ a)/lla sumbai/nei *fa2. 185 a11. 3. 186 a9. a(ll) a)/topon (in prin- cipio refutationis) *ad7. 92 b28. — a)to/pws le/gwn *he11. 1136 a12.

a)tragw|do/taton tou_to, tou\s moxqhrou\s e)c a)tuxi/as ei)s eu)tu- xi/an metaba/llontas fai/nesqai po13. 1452 b37.

a)/traktos (tw_n *moirw_n) k7. 401 b15.

a)traktulli/s, fe/rousin a)p) au)th_s ai( me/littai *zu40. 627 a8. (Kentrophyllum lanatum DC.)

a)trapo/s. mi/an a)trapo\n pa/ntes badi/zousi mu/rmhkes *zu38. 622 b25.

*)atrei/dhs (Hom I 388) *rg11. 1413 a32. *)atrei/dais qusi/a e)n *ta/ranti q106. 840 a7.

a)tremei_n, syn h(remei_n c3. 977 b17, 16, 20.

a)tremi/a piai/nei ta\ e)/xonta koili/an qermh/n *ziq6. 595 a30. tai_s a)tremi/ais labei_n shmei_a tou_ u(/pnou *zid10. 537 a4.

a)/treptos, coni syn a)neteroi/wton, a(paqe/s k2. 392 a32. ta\ parelqo/nta a)/trepta k7. 401 b19.

a)/trhtos, pass o)stou_n a)/trhton, opp trhto/n *zig7. 516 a26. a)/trhtoi oi( xo/ndroi *zig8. 516 b35. — act ta\ me\n zw_|a trh- matw/dh, ta\ d) a)/trhta *zia1. 488 a25.

a)/triptoi a)/rtoi, ma_zai, opp sfo/dra tetrimme/noi pka17. 929 a17. 2. 927 a22.

*)/atropos, mi/a tw_n *moirw_n, e)pei\ ta\ parelqo/nta a)/trepta/ e)stin k7. 401 b18.

a)trofei_n k4. 395 b28.

a(trofi/a, coni po/nos, no/sos ak803 b21. a)dmnami/a sumbai/nei dia\ th\n tou_ sw/matos a)trefi/an kai\ su/nthcin ph9. 888 a10. lz3. 966 a10.

a)/trofos, pass tri/xes a)trofw/terai, opp trofh\n e)/xousai pi23. 893 a39. to\ yuxoo\n a)/trofon, opp to\ qermo\n trofh_s dei_tai *zmd5. 682 a24. — act to\ mh\ e)/xon turo\n ga/la a)/trofsn md7. 384 a25 (cf trofimw/taton to\ plei_ston e)/xon turo/n *zig21. 523 a11).

a)tru/ghtoi bo/trues, opp r(a_ges tetrughme/nai pk23. 925 b15.

a)/trugos oi)_nos (ex oraculo) f555. 1569 b32, 1570 a2.

a)tru/phtoi yh_foi, opp tetruphme/nai f424. 1548 b17. 426. 1548 b38.

a)/trutos

a)/trutos. *)ici/ono/s tinos moi_ran kate/xein a)i/dion kai\ a)/truton *ob1. 284 a35. to\ au)/tarkes kai\ sxolastiko\n kai\ a)/truton kata\ th\n tou_ nou_ e)ne/rgeian fai/netai o)/nta *hk7. 1177 b22. duna/mei xrw/menos a)tru/tw| o( qeo/s k6. 397 b23.

a)/trwtos *rb22. 1396 b18.

a)/tta, coniunctum cum nomine vel pronomine o)/rgana a)/tta, i)/dia a)/tta, a)/tta i)/dia, a)/tta sterea/, trixw/dh a)/tta, leu/k) a)/tta al md12. 390 a1. *aa23. 41 a10. 27. 43 b27, 28 al. *ga8. 325 b6. *zid1. 524 b21, 525 a2. 2. 527 a22. e5. 540 b26. poi_) a)/tta, po/sa a)/tta *og1. 298 a26. piz1. 916 a4. *he8. 1133 a22. po/sa kai\ poi_) a)/tta *zig1. 509 a28. posa\ a)/tta, po/s) (indef) a)/tta *fa2. 185 b2. g7. 207 b8. *md13. 1020 a29. o)li/g) a)/tta ai3. 440 a1. a)/tta abs, e)/stin a)/tta, ei)_nai a)/tta al *fe4. 227 b12. q6. 259 a22. b9. 200 a7. *ra2. 1356 b35.

a)ttagh/n, avis. eius xrw_ma *zu26. 617 b25. ou) pthtiko/s, a)ll) e)pi/geios, konistiko/s *zu49 B. 633 b1. (francolin, tetrao bo- nasia L C St, tetras attagen K, tetrao bonasia vel t atta- gen Cr, perdix cinerea Su p 141 n 112, dubitat A*zi I 77, 88 n 19.)

*)/attalos *pe10. 1311 b3.

a)/|ttein, a)/ttein. a)/|cantes (Eur I A 80) *rg11. 1411 b30. o( gla/nis e)rm/kwn ta\ i)xqu/dia a)/ttei kai\ h)_xon poiei_ *zu37. 621 a28. — o( a)h\r a)/ttesqai (sa/ttesqai?) ei)s au)to\n (l au(to\n) ou) pe/- fuken pis8. 914 b24.

a)tte/labos, e)/ntomon. oi( a)tte/laboi e)k suggenw_n gi/nontai, pw_s ti/ktousi, fqei/retai au)tw_n ta\ w)|a\ u(po\ tw_n metopwrinw_n u(da/- twn, ti/ktousin e)n toi_s a)rgoi_s, dio\ polloi\ e\n th_| *kurhnai/a| gi/nontai *zie19. 550 b32. 29. 556 a8. 30. 556 b1. (locusta- rum larva C St, ‘locustarum genus illud, quod L gryllos, Fabricius achetas vocavit’ S I 381 K p 677 n 3 Cr, acri- dium migratorium Su 198 n 11, locusta quaedam A*zi I 156, 161 n 6.)

*)attiko\s pa/roikos, proverbium *rb21. 1395 a18. oi( *)attikoi\ r(h/tores *rg11. 1413 b11. ta\ *)attika\ fidi/tia *rg10. 1411 a25. si_tos kataple/wn ei)s to\ *)attiko\n e)mpo/rion f410. 1546 b7. *drumo\n *)attiko/n, dist *drumo\n *boiw/tion f569. 1571 b33. me/dimnos *)attiko/s f525. 1564 b26, 29. *)attikh\ oi)ko- nomi/a oa6. 1344 b31, 1345 a18. — h( *)attikh/ *rb23. 1398 a1. f357. 1538 b22. oi( *pallhnei_s, dh_mos th_s *)attikh_s f355. 1538 a19. *aeiyu/drion, xwri/on th_s *)attikh_s f356. 1538 a35. *)/iwnos oi)kh/santos th\n *)attikh/n f343. 1535 b38. *)/iwnes oi( e)k th_s *)attikh_s tetrapo/lews f449. 1551 b37. coeli temperies pk20. 925 a8. ks17. 942 a19. 56. 946 b33, 947 a2.

Attractio relativi, ubi proprie relativum casu nominativo ponendum erat: a)/lupon dia\ to\ mho\e\n e)/xein w(_n te\ gh_ras lwba_tai *ra5. 1361 b14.

a)tuxei_n pezh_| *pe3. 1303 a8. opp katorqou_n *rg9. 1410 a7. kakopaqei_n kai\ a)tuxei_n ta\ me/gista *ha3. 1096 a1. a)tuxei_n peri\ ta\s pra/ceis, koino\n pa_si to\ a(marta/nein kai\ to\ a)tuxei_n r5. 1427 a38, b1.

a)tu/xhma, dist a(ma/rthma, a)di/khma *he10. 1135 b12-1136 a5. *ra13. 1374 b6. ta\ tuxo/nta a)tuxh/mata, a)tuxh/mata mega/la kai\ polla/ *ha11. 1101 a10. ta\ peri\ au(to\n (au)to\n?) a)tuxh/mata *ha11. 1101 a28.

a)tuxh/s, dist a)/dikos hma34. 1195 a18.

a)tuxi/a gi/gnetai, sumbai/nsi *pb11. 1273 b22. 7. 1266 b20. a)tuxi/a, dist a)diki/a, coni a(ma/rthma r5. 1427 a36. peri\ pa_san eu)tuxi/an kai\ a)tuxi/an metri/ws e)/xein *hd7. 1124 a14. — a)tuxi/a dhloi_ tou\s fi/lous heh2. 1238 a19. au)lhtikh/

au)_. kai\ au)_ *hd14. 1128 a21. d) au)_ *hg6. 1113 a20. d3. 1121 b28, 31. q5. 1157 a10. i2. 1165 a29. 4. 1166 b10. ou)/t) au)_ *fa7. 190 b36. mh/t) au)_ *hi10. 1170 b23. ou)d) au)_ *hg2. 1110 b21. d1. 1119 b24. 8. 1125 a7. 12. 1126 b28. i2. 1165 a25. k2. 1173 b24.

au)ai/nesqai\ (au(ai/nesqai). h(p\o/k au)ainome/nh leukai/netai *zge5. 785 a33. tw_n fu/llwn au(ainome/nwn fle/bes lei/pontai mo/- non *zmg5. 668 a25. au)ai/nesqai kai\ kataghra/skein pk7. 923 b1.

au)/ansis, opp sh_yis *zge5. 785 a26. au)/ansis trixo\s h( polia/ f226. 1519 a12. toi_s me\n futoi_s au)/ansis, e)n de\ toi_s zw/|ois kalei_tai gh_ras an17. 478 b28. 18. 479 b3. gh_ras kai\ au)/an- sis md1. 379 a5.

*au)gei/as q58. 834 b27.

au)gh/. fai/netai kai\ a)h\r u(/dwr xrwmatizo/mena: kai\ ga\r h( au)gh\ toiou_to/n e)stin ai3. 439 b2. diafe/rei ta\ xrwmata tiqe/- mena e)n au)gh_| toia|di\ h)\ toia|di/ mg4. 375 a26. to\ tou_ o)fqalmou_ leuko\n u(gro/n, sti/lbon pro\s th\n au)gh/n *ziz3. 561 a32. o)cu/- teron ble/pei stre/fonta pro\s to\ fw_s kai\ dexo/mena th\n au)gh/n *zmb13. 658 a2. ta\ koi_la kai\ ta\ e)ce/xonta ma/lista th_ au)gh_ kri/netai pla25. 960 a6. h( o)/yis a)nakla_tai pro\s th\n au)gh/n pkg6. 932 a37. ai( tou_ h(li/ou au)gai/, a)sqenei_s prospi/ptousai ai( tou_ h(li/ou au)gai/, kera/nnusqai tai_s tou_ h(li/ou au)gki_s pie11. 912 b14. x2. 792 a17, 23, b28. (a)eli/ou au)gai/ f625. 1583 b21.) ai( tou_ fwto/s, tw_n lu/xnwn, tou_ me/lanos au)gai/ x3. 793 b15, 20. 4. 794 b7. kera/nnusqai tai_s au)gai_s x2. 792 b26. 4. 794 b7. au)gai\ prospi/ptousai, a)naklw/menai x1. 791 a22. 3. 793 b11. 2. 792 b18. au)gai\ h)eroeidei_s x2. 792 b8. au)gh\ sklhra\ h)\ malakh/ x3. 793 b17.

au)dh/essa. dia\ ti/ th\n *kaluyw\ kai\ th\n *ki/rkhn kai\ th\n *)inw\ au)- dhe/ssas le/gei mo/nas f163. 1505 a4. au)dh/essa (Hom k136), *)aristote/lhs ou)dh/essa f163. 1505 b5. metagra/fei pote\ to\ au)dh/essa ei)s to\ au)lh/essa f163. 1505 a42.

au)qa/deia, opp a)re/skeia, semno/ths heb3. 1221 a8. g7. 1233 b34. hma29. 1192 b30.

au)qa/dhs, def heg7. 1233 b36. hma29. 1192 b31. to\n au)qa/o\h lhpte/on (pro\s e)/painon) megalopreph_ kai\ semno/n *ra9. 1367 a37. ai( glw_ttai xrhsimw/tatai e)popoioi_s: semno\n ga\r kai\ au)/qades *rg3. 1406 b3.

au)qai/retos e)/fesis tou_ te/lous *hg7. 1114 b6.

au)qe/kastos, syn a)lhqeutiko/s, a(plou_s *hd13. 1127 a23. heg7. 1233 b38.

au)qhmero/n k6. 398 a35. *ziz14. 568 b21. q20. 603 a15.

au)lei_n *pb11. 1273 b11. *ziq24. 604 b11. katakou/ein au)lou_n- tos *hk5. 1175 b4. xorhgo\s au)to\s hu)/lhse tw_| xorw_| *pq6. 1341 a33. au)lei_n be/ltion *pg12. 1282 b33, malakw_s, sklh- rw_s ak803 a20, baru/teron *zge7. 788 a22. pia13. 900 a31. a)\n *sku/llan au)lw_sin po26. 1461 b32. — pass vel med oi( ponou_ntes kai\ oi( a)polau/ontes au)lou_ntai piq1. 917 b19.

au)lh/essa (cf au)dh/essa) f 163. 1505 a42.

au)/lhsis. o(/per e)n poih/sei pro/logos kai\ e)n au)lh/sei proau/lion *rg14. 1414 b20.

au)lhth/s *pg12. 1282 b31. *zmd10. 687 a12. au)lhth\s e( xrw/- menos, opp au)lopoio/s *pg4. 1277 b30. oi( au)lhtai\ ti/ pro- aulou_sin *rg14. 1414 b23. au)lhth\s a)/neu xorou_ ou) xrh/simos ob1353 b17. oi( fau_loi au)lhtai\ kuli/ontai mimou/menoi po26. 1461 b31. ei)ka/zousi piqh/kw| au)lhth/n *rg11. 1413 a3.

au)lhtikh/ *hk5. 1175 b5. *pg12. 1282 b37. *zmd10. 687 a13. th_s au)lhtikh_s h( plei/sth mimhtikh/, pw_s poiei_tai th\n mi/- mhsin po1. 1447 a15, 24. th\n au)lhtikh\n h)/gagon pro\s ta\s maqh/seis *pq6. 1341 a32.

au)lhtri/s

au)lhtri/dwn kai\ yaltriw_n me/lei toi_s a)stuno/mois f408. 1546 a40.

au)li/zesqai. ou)k e)a_| a)eto\s plhsi/on au(tw_n a)/llous au)lisqh_nai *zu32. 619 a30.

*au)li/s. h( e)n *au)li/di *)ifige/neia po15. 1454 a32. f584. 1573 a12.

au)li/skos. yh_foi xalkai_ (tetruphme/nai) au)li/skon e)/xousai e)n tw_| me/sw| f424. 1548 b8, 15.

au)lopoio\s o( a)rxo/menos, o( d) a)/rxwn au)lhth\s o( xrw/menos *pg4. 1277 b29.

au)lo/s. 1. tibia. au)lw_n suri/ggwn q) o(mado/n (Hom K 13) po25. 1461 a18. au)lo/s, o)/rganon mousiko/n ya3. 407 b25. *zgb6. 742 a26. *ha5. 1097 a27 (?). *pg12. 1282 b32. ai( tw_n au)lw_n glw_ttai *ziz10. 565 a24. au)loi\ li/qinoi o(mwnu/- mws md12. 389 b32. *zma1. 641 a2. o( au)lo\s o)rgiastiko\n kai\ paqhtiko/n *pd7. 1342 b2. 6. 1341 a21. e)mbai/nein, o)rxei_sqai pro\s au:lo/n f234. 1520 a26. 541. 1567 b29. pukteu/ein u(p) au)lw_| f566. 1571 a9. au)lou\s ei)s paidei/an ou)k a(kte/on *pq6. 1341 a18. o( au)lo\s h(di/wn th_s lu/ras, mi/gnutai th_| w)|dh_| di) o(moio/thta piq43. 922 a3, 9. sonorum varietas explicatur *zge7. 788 a20. ak801 b32-802 a17, 802 b18-28. pia13. 900 a30. au)loi\ te/leioi ak804 a11. — 2. au)lo/s universe fistulam significat. e)pilabw\n to\n th_s kleyu/dras au)lo/n pis8. 914 b14, 27. ei) a)po\ th_s o)/yews eu)qu\s sunexh\s h)_n pro\s to\ o(rw/- menon oi(_on au)lo/s: ble/pein di) au)lou_ *zge1. 781 a9, 780 b19. — ita au)lo/s usurpatur ad significandas fistulas, quae sunt in corpore animalium. au)lo/s i q spiraculum cetaceorum. ta\ khtw/dh dia\ ti/ au)lo\n e)/xei *ziq2. 589 b19. a5. 489 b3. an12. 476 b16. dexo/mena kata\ to\ sto/ma th\n qa/lattan a)fia_si kata\ to\n au)lo/n, o( au)lo\s kei_tai pro\ tou_ e)gkefa/lou *ziq2. 589 b2, 6. *zmd13. 697 a17, 18, 25. an12. 476 b26- 28. dia\ tou_ au)lou_ ai)sqa/nontai tw_n o)smw_n *zmb16. 659 b16 (Fr 284 n 70). u(pere/xonta to\n au)lo\n kaqeu/dei th_s qala/tths, di) ou(_ kai\ a(napne/ousin *zid10. 537 b1. — infundibulum cepha- lopodorum. ta\ mala/kia pro\ tou_ ku/tous u(pe\r tw_n plektanw_n e)/xousi koi_lon au)lo/n, w(_| th\n qa/lattan a)fia_sin, a)fia_si kai\ to\n qo/lon tau/th| *zid1. 524 a10 (A ad h l). *zmd5. 679 a3. *zga15. 720 b32. — bulbus aortae. o( e)p) a)/kras th_s kar- di/as po/ros e)n i)xqu/si mega/lois paxu\s au)lo/s e)sti kai\ leuko/s *zib17. 507 a11 (A ad h l). tei/nei e)c a)/krou th_s kardi/as au)- lo\s fleboneurw/dhs ei)s to\ me/son, h(_| suna/ptousin a(llh/lois pa/nta ta\ bra/gxia an16. 478 b8. — trachea. o( parqe/nios au)lo\s tou_ paidikou_ o)cu/teros *zih1. 581 b10. — (e)n th_| tou_ w)|ou_ gene/sei) tou_ u(me/nos ti kat) a)rxa\s o)mfalw_de/s e)sti kata\ to\ o)cu/, kai\ a)pe/xei e)/ti mikrw_n o)/ntwn oi(_on au(lo/s *zgg2. 752 b3 (A ad h l).

a)/ulos du/nami/s tis e)n u(/lh *ga5. 322 a28.

*au)_los o( *peuke/stios q78. 836 a5.

au)lotru_pai piq23. 919 b7.

au)lw/n. ze/furos ou)k a(po\ o)re/wn pnei_, a)lla\ r(a|di/ws w(/sper di) au)lw_nos r(e/wn pks52. 946 a27. — au)lw/n usurpatur ad significandam tracheam (cf au)lo/s 2). dei_ ga\r ei)_nai/ tina koino\n au)lw_na, di) ou(_ meriei_tai to\ pneu_ma kata\ ta\s a)r- thri/as ei)s ta\s su/riggas *zmg3. 664 a27. a)nopnoh\ para\ to\n au)lw_na to\n peri\ to\n gargarew_na an7. 474 a19. cf 21. 480 b6.

au)lwpi/as, piscis. ti/ktei tou_ qe/rous, kalou_si/ tines au)to\n kai\ a)n- qi/an *ziz17. 570 b19. (‘definire genus nondum cuiquam con- tigit’ C S II 471 St A*zi I125 n 3, scomber alalonga, non labrus anthias K 762 n 7 Cr.) au)/ch

au)ca/nein, au)/cein. 1. trans. notio tou_ au)ca/nesqai ex tribus his notis conficitur to\ o(tiou\n me/ros mei_zon gi/gnesqai tou_ au)canome/nou mege/qous kai\ prosio/ntos tino\s kai\ swzome/nou tou_ au)canome/nou kai\ u(pome/nontos *ga5. 321 a19-22. to\ au)cano/menon pw_s metaba/llei kata\ to\n to/pon *ga5. 320 a20. pro/sqesi/s tis h( au)/chsis, w(/sq) a(/ma to/ t) au)cano/menon kai\ to\ au)_con *fh2. 245 a28, 12. e)nde/xetai au)ca/nesqai ou) mo/non ei(sio/ntos tino\s a)lla\ kai\ a)lloiw/sei *fd7. 214 b2. a)na/gkh to\ au)cano/- menon lamba/nein trofh/n *zmb3. 650 a3. au)ca/nein, dist tre/- fein *ga5. 322 a21-24. e)/sti me\n w(s to\ o(/moion o(moi/w| au)ca/- netai, e)/sti d) w(s a)nomoi/w| *ga5. 322 a3. *fq7. 260 a30. *oa3. 270 a23. a)/topon to\ e)c a)na/gkhs to\ a)lloiwtiko\n au)chto\n ei)_nai *fq5. 257 a24. to\ a(lloiou_n kai\ h( a)rxh\ th_s kinh/sews e)n tw_| au)canome/nw| kai\ tw_| a)lloioume/nw| *ga5. 321 b7. o(/tan ge/- nhtai, au)/cei h)/dh au)to\ e(auto/ *zgb1. 735 a14. h( gonh\ h( au)/cousa e(/kaston tw_n mori/wn, au)/cein to\ w)|o/n *zgd3. 767 b18, 19. g1. 751 a6. au)ca/nein, au)ca/|nesqai a)na\ lo/gon, syn dia- me/nein th\n morfh/n *zgd3. 768 b31. *ga5. 321 b29. *pe3. 1302 b35. — h( selh/nh au)/cetai, selh/nh au)canome/nh kai\ fqi/- nousa *ad2. 90 a3. *ob11. 291 b19. e)pi\ tw_n au)canome/nwn kai\ kaqairoume/nwn grammw_n *fz6. 237 b9. th_s xw/ras au)come/nhs *pd4. 1291 a20. au)canome/nwn tw_n po/lewn, tw_n ou)siw_n *pd13. 1297 b22. e3. 1303 a12. au)ch_sai th\n dhmokrati/an, to\ me/: son *pz4. 1319 b22. e8. 1308 b30. th_s r(htorikh_s hu)chme/nhs *pe5. 1305 a12. mh\ au)ca/nein li/an mhqe/na para\ th\n sum- metri/an *pe8. 1308 b21. au)chqh_nai, coni eu)dokimh_sai *pe4. 1304 a19. cf *rb5. 1382 b19. — rhetorice peri\ tou_ au)/cein kai\ meiou_n *rb26. au)ch_sai h)\ meiw_sai *rg14. 1415 b37. au)ca/- nesqai, opp e)pisuste/llesqai *rg2. 1404 b17. au)/cein, opp tapeinou_n r4. 1426 a19. (18. 1432 a34. 34. 1439 b5.) cf heh1. 1244 a6. opp a)sqenh_ kai\ mikra\ poiei_n r34. 1439 b9. a)qa/na- to/n min au)ch/sousi *mou_sai f625. 1583 b22. — logice au)ca/- nein th\n pro/tasin, th\n a)po/deicin, to\n sullogis mo/n, i e me/son e)mba/llein (cf katapuknou_n) *ag14. 79 a30 Wz. 25. 86 b13, 17, 18. — 2. intr h( selh/nh au)ca/nei *ag13. 78 b6. o(/tan e)ce/lqh kai\ au)ch/sh *zu42. 629 a21. ei)si\ zw_|a a(\ au)ca/nousin e)k th_s gh_s sim fta1. 816 a21. 4. 820 a5. 5. 820 a28. b1. 822 a39, b10. 6. 826 b1, 827 a3. — au)chto/s. tou_ au)chtou_ e)ntele/xeia au)/chsis *fg1. 201 a13. to\ spe/rma tw_n au)cano- me/nwn taxu/ e)sti kai\ tw_n au)chtw_n *zik5. 636 b34, 35. — formae praesentis au)ca/nein, au)ca/nesqai et au)/cein, au)/cesqai promiscue exhibentur, adeo ut etiam coniungantur to\ me\n au)/cei, to\ d) au)ca/netai *fh5. 250 a30, to\ au)_con kai\ to\ au)ca- no/menon *fh5. 250 a29. 2. 245 a12. in libris physicis ubi Bk au)ca/nein scripsit, saepe au)/cein in v l invenitur, ubi au)/cein exhibet, fere ubivis aliquot codd au(ca/nein habent; in libris de naturali historia et de republica au)/cein aliquoties ex- hibetur sine v l veluti *zgb1. 735 a14. g1. 751 a6. d3. 767 b18, 19, 768 b31. *pd4. 1291 a20. *rb26. 1403 a17 al.

au)/ch. kai\ e)pi\ th\n au)/chn dokei_ ei)s a)/peiron i)e/nai kai\ e)pi\ th\n kaqai/resin *fg6. 206 b28, 32. to\ a)/peiron e)pi\ th\n au)/chn a)dieci/thton *fg7. 207 b29. mh\ sw/zesqai ei)s au)/chn ta\ e)/kgona *zih2. 582 b21. katamh/nia leuka\ kwlu/ei th\n au)/chn *zih1. 581 b4. to\ me\n ei)s u(gi/eian e)/rxetai, to\ d) ei)s au)/chn *od3. 310 b29. au)/ch te kai\ a)kmh\ kai\ fqi/sis ya5. 411 a30. h( e)c a)mfoi_n au)/ch piz1. 916 a11. — au)/ch kai\ fqi/sis *fe4. 228 b21. *ga4. 319 b32. — exceptis tribus locis *fg6. 206 b28, 32. *zih2. 582 b21 ubique in v l exhibetur au(/ch- sis; *fe4. 228 b21 et *ga4. 319 b32 scribendum videtur au)/chsis.

au)/chma

au)/chma. su/nthgma le/gw to\ a)pokriqe\n e)k tou_ au)ch/matos u(po\ th_s para\ fu/sin a)nalu/sews *zga18. 724 b27.

au)/chsis, def h( kata\ to\ poso\n (to\ me/geqos) metabolh/, opp fqi/sis *ml2. 1069 b11. n1. 1088 a31. *fd4. 211 a15. e2. 226 a31. h2. 243 a9. *ga5. 320 a14. opp mei/wsis K14. 15 a13. h( au)/chsi/s e)sti tou_ e)nupa/rxontes mege/qous e)pi/dosis, h( de\ fqi/sis mei/wsis *ga5. 320 b30. notio th_s au)ch/sews ex- ponitur *ga5, dist a tribus reliquis th_s metabolh_s gene- ribus, kat( ou)si/an, kata\ to\ poio/n, kata\ to\ peso/n ya3. 406 a13. K14. 15 a13. *mh2. 1042 a36. l2. 1069 b12. n1. 1088 a32. *fe2. 226 a23-25, h2. 243 a9. *ga5. 320 a14. 2. 317 a27. tou_ au)chtou_ kai\ tou_ a)ntikeime/nou fqitou_ e)ntele/xeia au)/chsis kai\ fqi/sis *fg1. 201 a13. kat) *)empedokle/a ou)k a)\n ei)/h au)/chsis a)ll) h)\ kata\ pro/sqesin *gb6. 333 a35. au)/chsis et trofh/ quo- modo differant *ga5. 322 a1, 23, 25. pro/sqesi/s tis h( au)/chsis, w(/sq) a(/ma to/ t) au)cane/menon kai\ to\ au)_con *fh2. 245a27. a)du/naton au(/chsin ei)_nai a)lloiw/sews mh\ prou+parxou/shs *fq7. 260 a29 (sed cf K14. 15 a31). au)ch/sews to\ pe/ras tou_ kata\ th\n oi)- kei/an fu/sin telei/ou mege/qous <lh_yis> *fz10. 241 a33. dei_ to\ ke/ras th\n fu/sin e)/xein th_s au)ch/sews o(malh\n kai\ lei/an ak802 a20. teleou/mena me\n toiau_t) e)sti/n, e)n de\ th_ au)ch/sei dia- fe/rei *zib1. 500 b34. a)lloi/wsis, au)/chsis, g)e/nesis ou)k ei)si\n o(malei_s, fora\ d) e)sti/n *fd14. 223 b20. — a)/peiro/n e)sti me/geqos ou)/te th_ kaqaire/sei ou)/te th_| nohtikh_| au)ch/sei *fg8. 208 a22. selh/nhs e)n au)ch/sei ou)/shs h)\ fqi/sei pie11. 912 b24. au)/chsis kai\ fqi/sis tw_n skiw_n pie5. 911 a15, — au)/chsis tou_ sw/matos, tou_ kuh/matos, tw_n e)mbru/wn, tw_n w)|w_n, tw_n mo- ri/wn *zgd4. 771 a28. 6. 775 b20, 15. g1. 752 a24. 2. 753 b12. h( ei)s to\ sw_ma au)/chsis *zgg1. 749 b27. lamba/nei ti au)/chsin, th\n au)/chsin, th\n prw/thn au)/chsin kai\ trofh/n, th\n au)/chsin taxei_an, e)pi/dhlon *hq11. 1160 a4. *ph10. 1329 b29. *zgb1. 733 b3, 6. 743 b19, 744 b30. g1. 749 a26. 2. 752 a28, b18, 753 b29. a8. 718 b8. *zie10. 543 a21. 15. 547 b29. e)/xei ti au)/chsin, au)/chsin taxei_an, pollh/n *zib1. 500 b22. e15. 547 b33. *hg15. 1119 b4. th\n au)/chsin ta\ te/kna tw_n delfi/nwn poiei_tai taxei_an *ziz12. 566 b18. h( au)/chsis tw_| kuh/mati gi/gnetai *zgb4. 740 b9. h( th_s qreptikh_s yuxh_s du/namis poiei_ th\n au)/chsin *zgb4. 740 b31. — rhetorice h( au)/chsis e)pithdeiota/th toi_s e)pideiktikoi_s lo/gois, toi_s e)pai/nois *ra9. 1368 a27, 23. pra/cewn kai\ lo/gwn e)ndo/cwn au)/chsis r4. 1425 b37. au)/chsis, au)chseis, opp tapei/nwsis, tapeinw/seis r4. 1425 b39, 1426 b18. 3. 1425 a27. 7. 1428 a2. au)/chsis dia\ ti/nwn gi/gnetai r4. 1426 a19-b20.

ku)chtiko/s. e)n tw_| au)canome/nw| kai\ o)/nti e)ntelexei/a| sarki\ to\ e/no\n au)chtiko/n *ga5. 322 a12. au)chtiko\n sarko/s *ga5. 322 a27. th_s trofh_s to\ me\n qreptiko\n to\ d) au)chtiko/n *zgb6. 744 b34. h( e)pi/kthtos trofh\ kai\ h( au)chtikh/ *zgb6. 745 a3. qreptikh\ kai\ au)chtixh\ zwh/ *ha 6. 1098 a1. au)chtixh\ yuxh/, dist qreptikh/, ai)sqhtikh/ z4. 469 a26. au)chtiko\n to\ qermo/n *zge8, 789 a8. — rhetorice xrhste/on tw_n au)chtikw_n pol- loi_s *ra9. 1368 a10.

au)/cimon (v l ai)/simon) u(/dwr (Emp 357, 363) an7. 473 b23, 474 a2.

au)ci/s. *buza/ntioi tou\s tw_n qu/nnwn ne/ous au)ci/das kalou_si dia\ to\ e)n o)li/gais au)ca/nesqai h(me/rais *ziz17. 571 a17. (foetus thynni vulgaris C S St K Cr A*zi I 129 n 25.)

au)_es. de/ndra au)_a, opp xlwra/ pib3. 906 b8. sw/mata au)_a, opp diera/ pa9. 860 a28. to\n o)/fin au)_on eu)qu\s gene/sqai q151. 845 b31.

au(o/ths. ou)x au(o/ths e)sti\n h( polio/ths *zig11. 518 a11.

k)/upnes a)/nqrwpo/s tis kai\ mo/nw| tw_| h(lioeidei_ trefo/menes a)e/ri au)toete/s f 37. 1481 a1.

au)/oa, au)/ras kalou_men ta\s e)c u(grou_ ferome/nas e)kpnoa/s k4. 394 b13. cf pkg16. 933 a35, 38. ks30. 943 b11,14. au)_rai pne/ousin pks54. 946 b3, 14.

au)/rion *rb6. 1385 a13.

*au)/sones (*)opikoi/) *ph10. 1329 b20.

au)sthro/s, opp gluku/s ai4. 441 a15. au)sthre\s oi)_nos, opp gluku/s tb3. 111 a5, pkg26, 934 a34, o( au)sthro\s xumo\s metacu\ tou_ gluke/os kai\ tou_ pikrou_ yb10. 422 b13. ai4. 442 a18. o)smh\ au)sthra/ yb9. 421 a30. ai5. 443 b10. — au)- sthro/s, opp eu)tra/pelos heh5. 1240 a2.

*au)taria_tai e)n *)illurioi_s q138. 844 b10.

au)ta/rkeia *ha5. 1097 b7. au)ta/rkeia te/los kai\ be/ltiston *pa2. 1253 a1. au)ta/rkeia zwh_s *ra5. 1360 b15. *pg1. 1275 b21. zw_|a e)n au(toi_s e)/xonta th\n th_s trofh_s au)ta/rkeian *zgd8. 776 b8. au)ta/rkeia kt|h/sews *pa8. 1256 b32. a)naplh/- rwsis th_s kata\ fu/sin au)tarkei/as *pa9. 1257 a30. po/lis pa/shs e)/xousa me/ros th_s au)tarkei/as *pa2. 1252 b29. koi- nwnoi\ bi/ou pro\s te\ ei)_nai au)ta/rkeian *he10. 1134 a27. mhde\n deo/menos di) au)ta/rkeian *pa2. 1253 a28. peri\ au)tarkei/as kai\ fili/as *hi9. heh12. hmb15. h( au)ta/rkeia peri\ th\n qewrhti- kh\n ma/list) a)\n ei)/h *hk7. 1177 a27.

au)tarkei_n ci Fr pro au)ta/rkh heh10. 1242 a8.

au)ta/rkhs. to\ au)/tarkes def *ha5. 1097 b14. *ph5. 1326 b30. *ra7. 1364 a8. ai(retw/teron to\ au)tarke/steron *pb2. 1261 b14. to\ te/leion a)gaqo\n au)/tarkes *ha5. 1097 b8. *ra6. 1362 a27. zwh\ telei/a kai\ au)ta/rkhs, a)ri/sth kai\ au)tarkesta/th *pg9. 1280 b34, 1281 a1. *oa9. 279 a21. to\ prw_ton kai\ a)i/dion kai\ au)tarke/staton *mn4. 1091 b16, 18, 19. ta\ timiw/tera zu|i_a kai\ au)tarke/stera th\n fu/sin e)sti/n *zga1. 732 a17. au)ta/rkhs, syn eu)dai/muin, maka/rios *hi9. 1169 b5, 3, 4. heh12. 1244 b3, 6, 4. o( sofo\s au)tarke/statos *hk7. 1177 b1. oi)ki/a au)- tarke/steron e(no/s, po/lis d) oi)ki/as *pb2. 1261 b11. cf a2. 1253 a26. d4. 1291 a14. te\ dou_lon ou)k au)/tarkes *pd4. 1291 a10. e)llei/pwn pro\s to\ au)ta/rkhs ei)_nai *pa8. 1256 b4. ou)k e)/sti basileu\s o( mh\ au)ta/rkhs *hq12. 1160 b4. o( au)ta/rkhs pe/teron deh/setai fi/lwn *hi9. heh12. hmb15. — ai( a)kribei_s kai\ au)ta/rkeis tw_n e)pisthmui_n *hg5. 1112 b1. — au)/tarkes (i e i(kano/n) pro\s to\ a)naskeua/sai, gnwri/sai ta5. 102 a16. z13. 150 b23. o(/tan to\ pneu_ma sei/ein mh\ h)_ au)/tarkes k4. 396 a13. — au)ta/rkws e)/xein, syn eu)_ diakei_sqai *ra 6. 1362 a27.

au)ti/ka d) *(hsi/odo/s fhsi c1. 975 a11.

au)ti/ths, o(/sw| au)ti/ths kai\ monw/ths ei)mi/, filomuqo/teros ge/gona f 618. 1582 b14.

au)toagaqo/n (cf au)to/s 1 b) *mb2. 996 a28.

au)toa/dhs (adhibetur ad explicandum nomen au)qa/dhs) hma29. 1192 b33.

au)toa/nqrwpos (cf au)to/s 1b). te7. 137 b6. z10. 148 a17. MA9. 991 a29, b19. z16. 1040 b33. m5. 1079 b33. 7. 1081 a8, 11. 8. 1084 a14, 18. *ha4. 1096 a35. f 183. 1509 b20.

au)tognw/mwn. au)tognw/monas kri/nein, a)/rxein, opp kata\ gra/m- mata *pb9. 1270 b29. 10. 1272 a39.

au)togrammh/ (cf au)to/s 1b) *mz11. 1036 b14.

au)todipla/sion (cf au)to/s 1b) MA9. 990 b32.

au)todo/ca (cf au)to/s 1b) tq11. 162 a30, 31.

au)toei_dos (an au)to\ ei)_dos?) *mm10. 1087 a6 Bz.

au)toe/kaston (cf au)to/s 1b) tq11. 162 a27, 31. *ha4. 1096 a35.

au)toepisth/mh (cf au)to/s 1b) *mq8. 1050 b36.

au)toeto\s genna_n, o)xeu/esqai *ziz4. 562 b12. e14. 545 a24.

au)tozw_|on

au)tezw_|en (cf au)to/s 1b) te7. 137 b11.

au)to/qen, a)/legen me\n fai/netai kai\ au)to/qen e)pisth/sasin, ou) mh\n a)lla\ e)/ti preiou_si ma_llon *fq1. 251 a21.

au)to/qi q57. 834 b11. 89. 837 b12. pkg5. 932 a10. ks58. 947 a20.

au)toi+/ppos (cf au)to/s 1b) *mz16. 1040 b33. m8. 1084 a14.

au)to/isos (cf au)to/s 1b) f 182. 1509 a19.

au)toka/bdalos. au)toka/bdala fai/netai, e)a\n mh\ e)/xh proei/- mion *rg14. 1415 b38. — au)tokabda/lws. mh/te peri\ eu)o/gkwn au)tokabda/lws le/gein mh/te peri\ eu)telw_n semnw_s *rg7. 1408 a12.

au)toki/nhtes (i e au)to\ e(auto\ kinou_n) *fq5. 258 a2.

*au)toklh_s ei)s *micidhmi/dhn *rb23. 1398 b26.

au)tokra/twr. mo/narxoi au)tokra/tores *pd10. 1295 a12. stra- thge\s au)tokra/twr *rb20. 1393 b10, 21. strathgi/a tis au)- tekra/twr (Bk^{2}, au)tokrate/rwn Bk) kai\ a)i/dios *pg14. 1285 a8.

au)tomati/zein. ta\ me\n futa\ e)k spe/rmatos gi/netai, ta\ d) w(/sper au)tomatizou/shs th_s fu/sews *zga1. 715 b27.

au)to/matos. 1. (dicendi usus.) usitatissimum gi/gnetai/ ti a)po\ tau)toma/tou, coni a)po\ tu/xhs *zie1. 539 b7. *zma1. 640 a28, 641 b22. *fb4-6 saepe. *mz7. 1032 a29. 9. 1034 a10. *ra1. 1354 a10 al. sed etiam dicitur gi/gnetai/ ti dia\ to\ au)to/- maton, coni dia\ tu/xhn *fb4. 195 b33. gi/gnesqai tw_| au)to- ma/tw|, dist te/xnh|, fu/sei *ml3. 1070 a7. gi/gnesqai au)to- ma/tws v infra p 124 b30. sumbai/nein e)k tau)toma/tou f 13. 1476 a30. gi/gnetai/ ti au)to/maton, o( tri/pous au)to/mato\s ka- te/pesen sim *zma1. 640 a31. *fb6. 197 b15, 16. mb1. 353 b28. *zih11. 587 b26 al. — forma fem. et au)to/matos usur- patur ge/nesis au)to/matos *zgg11. 762 a9, et au)toma/th: ge/- nesis au)toma/th yb4. 415 a28. su/stasis au)toma/t