236
εγγυῶν τὸ συνεχὲς ἐνέργημα ἐν φυσιολογίᾳ καὶ τοιούτῳ
μάλιστα
ἐγγαληνίζον τῷ βίῳ ποιήσασθαι, καὶ τοιαύτην τινὰ ἐπι­
τομὴν
<συνέθηκα> καὶ στοιχείωσιν τῶν ὅλων δοξῶν.

Πρῶτον μὲν οὖν τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις, Ἡρόδο­
τε, δεῖ εἰληφέναι, ὅπως ἂν τὰ δοξαζόμενα ζητούμενα ἀπο­
ρούμενα
ἔχωμεν εἰς ταῦτα ἀναγαγόντες ἐπικρίνειν, καὶ μὴ ἄκρι­
τα
πάντα ἡμῖν <ᾖ> εἰς ἄπειρον ἀποδεικνύουσιν κενοὺς φθόγ­
γους
ἔχωμεν:
ἀνάγκη
γὰρ τὸ πρῶτον ἐννόημα καθ' ἕκαστον
φθόγγον
βλέπεσθαι καὶ μηθὲν ἀποδείξεως προσδεῖσθαι, εἴπερ
ἕξομεν
τὸ ζητούμενον ἀπορούμενον καὶ δοξαζόμενον ἐφ' ἀνά­
ξομεν
. Εἶτα κατὰ τὰς αἰσθήσεις δεῖ πάντα τηρεῖν καὶ ἁπλῶς τὰς
παρούσας
ἐπιβολὰς εἴτε διανοίας εἴθ' ὅτου δήποτε τῶν κριτηρίων,
ὁμοίως
δὲ καὶ τὰ ὑπάρχοντα πάθη, ὅπως ἂν καὶ τὸ προσμένον
καὶ
τὸ ἄδηλον ἔχωμεν οἷς σημειωσόμεθα, ταῦτα δὲ διαλαβόντας
συνορᾶν
ἤδη περὶ τῶν ἀδήλων. Πρῶτον μὲν ὅτι οὐδὲν γίνεται ἐκ
τοῦ
μὴ ὄντος: πᾶν γὰρ ἐκ παντὸς ἐγίνετ' ἂν σπερμάτων γε οὐθὲν
προσδεόμενον
.
καὶ
εἰ ἐφθείρετο δὲ τὸ ἀφανιζόμενον εἰς τὸ μὴ
ὄν
, πάντα ἂν ἀπωλώλει τὰ πράγματα, οὐκ ὄντων τῶν εἰς διε­
λύετο
. Καὶ μὴν καὶ τὸ πᾶν ἀεὶ τοιοῦτον ἦν οἷον νῦν ἐστι, καὶ ἀεὶ
τοιοῦτον
ἔσται. οὐθὲν γάρ ἐστιν εἰς μεταβαλεῖ. παρὰ γὰρ τὸ
πᾶν
οὐθέν ἐστιν, ἂν εἰσελθὸν εἰς αὐτὸ τὴν μεταβολὴν ποιή­
σαιτο
.

Ἀλλὰ μὴν καὶ ̔τοῦτο καὶ ἐν τῇ Μεγάλῃ ἐπιτομῇ
φησι
κατ' ἀρχήν, καὶ ἐν τῇ <α> Περὶ φύσεωσ̓ τὸ πᾶν ἐστι
<σώματα καὶ κενόν>. σώματα μὲν γὰρ ὡς ἔστιν, αὐτὴ αἴσθη­
σις
ἐπὶ πάντων μαρ