<p type="main"> <s> *)iou/lios *poludeu/khs *kommo/dw| *kai/sari xai/rein. </s> <s>w)= pai= patro\s <lb/>
a)gaqou=, patrw=|o/n e)sti/ soi kth=ma kat' i)/son basilei/a te kai\ sofi/a. <lb/>
</s> <s>th=s de\ sofi/as to\ me/n ti e)n th=| th=s yuxh=s a)reth=|, to\ d' e)n th=| xrei/a| <lb/>
th=s fwnh=s. </s> <s>th=s me\n ou)=n a)reth=s e)/xeis to\ ma/qhma e)n tw=| patri/, th=s <lb/>
de\ fwnh=s, ei) me\n h)=gen au)to\s sxolh/n, parei=xen a)/n soi to\ h(mw=n <lb/>
e)la/xista dei=sqai: e)pei\ d' e)kei=non h( swthri/a th=s oi)koume/nhs a)pasxolei=, <lb/>
e)/gwg' ou)=n e(/n ge/ ti/ soi pro\s eu)glwtti/an sumbalou=mai. </s> <s>o)nomastiko\n <lb/>
me\n ou)=n tw=| bibli/w| to\ e)pi/gramma, mhnu/ei de\ o(/sa te sunw/numa w(s <lb/>
u(palla/ttein du/nasqai, kai\ oi(=s a)\n e(/kasta dhlwqei/h: pefiloti/mhtai <lb/>
ga\r ou) tosou=ton ei)s plh=qos o(po/son ei)s ka/llous e)klogh/n. </s> <s>ou) me/ntoi <lb/>
pa/nta ta\ o)no/mata periei/lhfe tou=to to\ bibli/on: ou)de\ ga\r h)=n r(a/|dion <lb/>
e(ni\ bibli/w| pa/nta sullabei=n. </s> <s>poih/somai de\ th\n a)rxh\n a)f' w(=n ma/lista <lb/>
prosh/kei tou\s eu)sebei=s, a)po\ tw=n qew=n: ta\ d' a)/lla w(s a)\n e(/kaston <lb/>
e)pe/lqh| ta/comen. </s> <s>e)/rrwso. </s> </p>

<p type="main"><s>*qeo\s kai\ qeoi\ kai\ dai/mones: ou(/tw ga\r *(omh/rw| &lpar;<foreign lang="la">a 222 saep</foreign> &rpar; <lb/>
dokei= dai/monas kalei=n tou\s qeou/s. </s> <s>kai\ *pla/twn &lpar;<foreign lang="la">polit 272 e</foreign> &rpar; de\ "to\n <lb/>
tou= panto\s kubernh/thn me/giston dai/mona" w)no/masen, e)peidh\ th=s au)th=s <lb/>
xrei/as to\ qei=on kai\ to\ daimo/nion. </s> <s>kai\ to\ me\n xwri/on e)n w(=| qera&shy;<lb/>
peu/omen tou\s qeou/s, i(ero\n kai\ new/s, e)/nqa de\ kaqidru/omen, shko\s <lb/>
kai\ te/menos: oi( me\n ga\r a)kribe/steroi shko\n to\n tw=n h(rw/wn <lb/>
le/gousin, oi( de\ poihtai\ kai\ to\n tw=n qew=n, w(s oi( tragw|doi\ &lpar;<foreign lang="la">tgf <lb/>
adesp 424</foreign> &rpar; "a(gno\n ei)s shko\n qeou=." to\ de\ pro\ au)tou= pro/domos, kai\ <lb/>
to\ kato/pin o)pisqo/domos, kai\ h( ei)/sodos propu/laia. </s> <s>au)ta\ de\ a(\ qera&shy;<lb/>
peu/omen, a)ga/lmata, co/ana, e(/dh qew=n, ei)ka/smata qew=n, ei)ko/nes, mimh/&shy;<lb/>
mata, tupw/mata, ei)/dh, i)de/ai. </s> <s>bre/tas de\ h)\ dei/khlon ou)k e)/gwge <lb/>
prosi/emai. </s> <s>e)f' w(=n de\ qu/omen h)\ pu=r a)nakai/omen, bwmo/s, qumiath/rion, <lb/>
e(sti/a: e)/nioi ga\r ou(/tws w)noma/kasin. </s> <s>ou(/tw d' a)\n kuriw/tata kaloi=to <lb/>
h( e)n prutanei/w|, e)f' h(=s to\ pu=r to\ a)/sbeston a)na/ptetai. </s> <s>e)sxa/ra <lb/>
d' i)dikw=s dokei= me\n w(=de o)noma/zesqai, e)f' h(=s toi=s h(/rwsin a)po&shy;<lb/>
qu/omen: e)/nioi de\ tw=n poihtw=n &lpar;<foreign lang="la">aesch pers 205, eur suppl 33 saep</foreign> &rpar; <lb/>
kai\ to\n tw=n qew=n bwmo\n ou(/tw keklh/kasin. <lb/>
</s> <s>ei)/h d' a)\n o( me\n ei)/sw perirranthri/wn to/pos e)/nqeos, i(ero/s, <lb/>
kaqierwme/nos, kaqwsiwme/nos, a)be/bhlos_kai/toi ou)de/pw e)ntetu/xhka tw=|