<p><s>*)epi/kouros *(hrodo/tw| xai/rein. <!-- ref: t,1 --><lb/>
</s></p>

<p><s>*toi=s mh\ duname/nois, w)= *(hro/dote, e(/ka&shy;<lb/>
sta tw=n peri\ fu/sews h(mi=n<!-- ref: 35,1 --> a)nagegram<lb/>
me/nwn e)cakribou=n mhde\ ta\s mei/zous <lb/>
tw=n sunte<!-- ref: 35,2 --> tagme/nwn bi/blous diaqrei=n, e)pitomh\n <lb/>
th=s o(/lhs pragmatei/as ei)s <!-- ref: 35,3 --> to\ katasxei=n tw=n o(lo&shy;<lb/>
sxerwta/twn docw=n th\n mnh/mhn i(kanw=s au)<!-- ref: 35,4 -->toi=s <lb/>
pareskeu/asa, i(/na par' e(ka/stous tw=n kairw=n e)n toi=s <lb/>
kuriw<!-- ref: 35,5 -->ta/tois bohqei=n au(toi=s du/nwntai, kaq' o(/son <lb/>
a)\n e)fa/ptwntai th=s <!-- ref: 35,6 -->peri\ fu/sews qewri/as. </s> <s>kai\ tou\s <lb/>
probebhko/tas de\ i(kanw=s e)n th=| <!-- ref: 35,7 -->tw=n o(/lwn e)pible<lb/>
/yei to\n tu/pon th=s o(/lhs pragmatei/as to\n kate&shy;<!-- ref: 35,8 --><lb/>
stoixeiwme/non dei= mnhmoneu/ein: th=s ga\r a)qro/as e)pi&shy;<lb/>
bolh=s pukno\n <!-- ref: 35,9 -->deo/meqa, th=s de\ kata\ me/ros ou)x <lb/>
o(moi/ws. </s> <s><!-- ref: 35,10 -->badiste/on me\n ou)=n kai\<!-- ref: 36,1 --> e)p' e)kei=na sune&shy;<lb/>
xw=s, e)n th=| mnh/mh|. </s> <s>tosou=to poihte/on, a)f'<!-- ref: 36,2 -->ou(= h(/ te <lb/>
kuriwta/th e)pibolh\ e)pi\ ta\ pra/gmata e)/stai kai\ <lb/>
dh\ kai\ to\ <!-- ref: 36,3 -->kata\ me/ros a)kri/bwma pa=n e)ceurh/se&shy;<lb/>
tai, tw=n o(losxerwta/twn tu<!-- ref: 36,4 --><lb/>
pwn eu)= perieilhmme&shy;<lb/>
/nwn kai\ mnhmoneuome/nwn. </s> <s>e)pei\ kai\ tw=| tete<!-- ref: 36,5 -->lesiourgh&shy;<lb/>
me/nw| tou=to kuriw/taton tou= panto\s a)kribw/matos gi/ne&shy;<!-- ref: 36,6 --><lb/>
tai, to\ tai=s e)pibolai=s o)ce/ws du/nasqai kai\ <!-- ref: 36,7 -->pro\s <lb/>
a(pla= stoixeiw/mata kai\ fwna\s suna<!-- ref: 36,8 -->gome/nwn. </s> <s>ou) <lb/>
ga\r oi(=o/n te to\ pu/knwma th=s sunexou=s tw=n o(/lwn <!-- ref: 36,9 -->peri&shy;<lb/>
odei/as ei)=nai mh\ duname/nou dia\ braxew=n fwnw=n <lb/>
a(/pan e)mperi&shy;<!-- ref: 36,10 -->labei=n e)n au(tw=| to\ kata\ me/ros a)\n <lb/>
e)cakribwqe/n. </s> <s><!-- ref: 36,11 -->o(/qen dh\ <!-- ref: 37,1 -->pa=si xrhsi/mhs ou)/shs toi=s <lb/>
w)|keiwme/nois fusiologi/a|, th=s toiau/ths <!-- ref: 37,2 --> o(dou=, par